Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen"

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr pr. år tegnes ved alle post- Bergen Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 23 anstalter og på Fiskeridirektørens Onsdag 3 juni 936 kontor. Kr utenlands. Fiskeridirektørens kontor. - Oversikt pr 20i5. V å r f i S k et F j n n ma T k gav i foregående uke en fangst på 292 tonn tor,sk mot 288 tonn i samme uke Hjor. Enkelte dager i uken var Hsket foren del storrmhindret, men eller\:; jevnt bra. Der har også i denne uke vært fisket best i OstfiUlllJarken og så langt v.es't som ti,l Tufjord. Delt:agelsen er i uken sunket med 068 fartøier med 50.ofis:kere, så at der nu er tilstede ~32'~ fartøier hemannet med 9B58 fiskere mot ifjor ht:nhold,svi,s 3332 og 553. F'isk,evek,ten steg noget, og er i 0stfinnmark 239 og ii Vstf,innmark 254 klg. pr. 00 stkr. Til hl. lever medgår der i 0stfinnmark ln5, o:g li VesUinnlllark 285 kg. torsk og leverens tranprocent er henholdsvis 39 og 40. Ukens kjopermangel har spelsi,elt gjmrt' s,ig gjeldende i Vardø, hvor der har vært omsatt en del velbehandlet f:is.k til 7 øre pr. kg., ellt:''s er der betalt fra 8 til 00.,5 øre pr.!kg. Leverprisen va'r ;.) lil 22 øre pr_ liter. Tot,alfangsten under Hsket er nu tonn t'ol'isk mot Hjor til samme tid 337 og i tonn. Under tisket er der også orpfah 37'03 tonn hyse, hvmav man har hengt 2945 tonn. fjor var der fisk,et W4 t,onn hyse, hvorav hengt 977 tonn. Finnmarksfisket v.i ennu fortse,ne uogen uker, da fangstene joer ganske bra, lllen flere av fiskerne,.soll ikke er hjemmehørende :i fylket reis er hjem, og man er f,jrberecl t på at båtantallet vil avta ytterligere i inneværende uke. B a n le fi S k et: f,i-sket deltok fm Alesund 4 dampere, :lo motorbåter og 5'0 \Snurrevadbåter. 500 :fartøier var også utt'u'stet ror Ukefangsten blev ganske bra Hl tro'5s for en del stormhindring, idet der blev ilandbmrgt kg. Der blev knappere om fisk i denne uke og prtisen på kveite sleg 3 ore, hyse 5 øre og skia te 3 øre. Verdi8ln av ukens fn ngs t blir kr. '5,6770, hvortil kommer verdien av 44 hl J.everr a 2;~ ore. Det norske ;t,or,skefi'sk,e ved sland: Også i forlopne uke var tilførslene til Alesund fm dette fiske s:tore. Der kom hjem 8 frartøier soim rmedførte.965 'tonn S a.norsk, som blev solgt for 26 øre pr. kg. (tidligere liår 27 øre), verdi kr. :':)0900. Til Ålesund er der riau,iår kommet 53 farjøier med :2:54.) tonn salttmisk, til Kr,istiansund 5 skib med og til Karmoy ~ skib med ca. 00 t,onn,,så at å!re'tls samlede t:iførsler blir ~85 ~-.6 tonn pr. 60 f,artøier. fjor på samme tid var der av :{i i'artoier hjemført 3927 tonn s,altet lis,laudstorsk. Pds'en såvel iår som ifjor har dreiet sig.om 2,6 a 27 0l"e pr. k,g. Små s i d f i 's k,e:t: På :grunn av omsetnings,vanskelighetene ebber det nu ut med dette fiske på VesUandet. Flere av fabrikkene har foreløbig innstillet driften og hvad der kan ""ALKJØTT K.lliPES til høieste dagspris A.s P. G. Rieber & Sen BERGEN - Telefon TRONDHEM - Telefon 523 avtas til is'ing 0g guano er lså lite, alt man i,kik,e Hnner fisket lonnsomt. K y S t m a kre l f;i s k et var goodt li f.orløpne uke. Der blevopfisket ca. 250 tonn makrell og olmsetni,ngen var enkelte tja,ger iså vanskehg, at filskerne fant å!burde l.ilg.ge,inne, for å undgå pris/sammenbrudd. Dette blev da logså gjorlt i såvel Kristiansand S, s,om,i Egersund. Fangsten var best på Sørlandet, på Sirahavet.og også r,iktig bra på Skageraikk-kysten. Til Kristiansand blev der innbragt kg. :makrell og prisen var for det meste 2 øre pr. kg. Der blev i uken iset makrell for såvel Engiland, Holl:and, Fmnkrike og Sverige, samt saltet adlskillig makrell for Amerika:m:arkedet. Også hermetikkfabrikkene var store avtagere, men storparten av kvantumet er,som vanlig s.olgt til forbruk innenlands. E k S pol' te:fl av de vik,tligsrtef,i'sikevarer i uken til 23.ma:i 936 (fjorårets tal,i parntels). Klippfisk li uken 242 t.onn, ialt 023,2 (3428), tørrhsk i:ahi uken 066 t.onn, total 563 (6794), derav rundfirsk henholrdrsviis : (8629), rotskjær 8-86 (97), seli (202), hyse (7), annen 7-90 (235), r'oogn saltet 3 rim (0 70.5), darmptran 8.97 tnr. 2,25 (3977), blanktran (0903), makrell 206 tonn 46 (384), fersk lakis kg (37608), 'fersk fisk 252 tonn (8565), hummer 5929 kg. 363 G5t2 (3042:59), reker 40 toonn 828 (009), hermetikk 237 tonn 2829 ( 397), si,ldemel 34 tonn 3453 (262206) og fisik,emel m. v. 424,tonn 6274 (2335). BaBkUaket. Piskemeldinger T ro 'ill S ø: Opfli.'lket 'i uken 7. til 24. mai kg. fisk, hvofiav 5950 klg. kve.ite a 4Q-!5.o øre, 30 kg. fly.ndt,e it øre, 7250,kg. broeme it 8~9 øre, kg. torsk a 0 øre, 70 kg. hys-e it 6 øre, 20.0 kg. 'reker it 3.0 øre. Leverkvantum 20 hl. it 2 ør,e literen. Verdi kr Der dehok 0 rmotoiflbåter. - N.o r d l and. - V æ r ø yo:g R ø S t: uken 6. til 2.3. ma:i er opfisk,et kg. fisk, hv,orav,2470.kg.!kveite a øre, 400 klg. fly.ndre il 40 øre, kg.,lange a 8.5 øre, 0000 kg. brosme il 00.5 øre, 4000 'kg. tors!k il øre, 3000 kg. sei a 0 øre og 30.0 kg. s']mte it 0-,5 øre. V 8rdi kr Der deltok 37 mo'torbåter. Sabb-Motoren 3 HK., 4-5 HK. og 5-9 HK. råoljemotorer. Passer for alle slags båter fra 8 til 28 fots lengde. Enkel, driftsikker og økonomisk motorer i bruk på 0 år. Gode anbefalinger. Skriv til Damsgaard Motorfabrik, Bergen

2 , ---~----- saltet 304 FS K ETS o A N O 3 juni 936 Rapport nr. 8 om torskefisket pr. 30/ Distrikt Kg. fisk pr. 0repris pr. Delt~else Anvendelse Leyer Uke- D. m, hl Rogn fangst 00 stk. hl. kg. fisk kil.. kjøpe- lao~:!t Hengt Saltet set tran annen ' fisk tonn sløiet levers ) sløiet lever rogn far- bater. tran,, tøier tonn tonn tonn tonn hl. hl. hl. S t:: t:: [; T L L V H N S M S S ~! - - \ ' \ 23g:: O~ ~ 8-22\' 3 5) : 83 ~ , \ - - TilS.!'m]--=---=--, - -, , 6 9[ \ ] \ o 298 l-=--=- -=--=-~--=- -=---=--=J ~-_L--: , )62097: )2989 Periodisk oversikt over torskefisket. Tonn Ar 936 til 3 / / / / /5 93-3% 'in/ /6 Finnmark Vinterf. Vårf Troms Helgelandl Nord- Sør- Møre Sogn & Lofotens Lofoten ops d forøvng og ~ten Trøndelag Trønd'elag Ro~~dal Fjordane Sønnenfor Tils... Vesterålen! '---.~ ,') ts d : stk ~ År b.ot:: t:: c... 0 Q)O :r::... Anvendelse, total t::... t:: C'\l.- C'\l ""t::-= e5: ~Q):r:: Q) o ei...lt:: C'\l "tit::.::= -.::= ~ ! t stk \ = b.o-: &:r:: b.ot:: o o Q)O :r::... "". t:: ~t::... (/) -t:: ~o ~:å "" ";jo "" Q)... 0 rj) s > Q) 0::;'- ei...l Eld:;: C'\l - Finnmark vårfiske 0repris pr. Kg fisk Kg. fisk pr. 00 stk. pr. hl. Kg. fisk L. L. fisk sløiet sløiet lever rogn /l0t 8/22 239/ /2 8/25-233/ ! 8/2~ 8/30-233/ /9 5/28-25/ /5 6/2-20/ : /5 7/20-256/ /4~ 0/23-235/ /2t 8/20-240/ stk Deltagelse _ C) ~liji 0..::... 3Æ c rjj lever ~ ~ o~ <0::; SZ- ~ : i _ ~~~!ilgm S ~- - - l - -i - ) Finnmark vinterfiske, fra / /S ) Dessuten 977 hl. andre transorter. S) 00 liter lever gav i 0stfinnmark 39, i Vestfinnmark 40 liter damprnedisintran. 4) Dessuten 3403 hl. rogn til hermetikk og iset. 5) Antall fiskere Av båtene er dampskib og 095 motorbåter, hvorav i Nordvaranger 46, Kiberg 3, i Vardø 400, Båtsfjord 00, Berlevåg 45, Kjøllefjord 00, HOH ningsvåg 200, Hammerfest 85, Hasvik 04, resten spredt. -

3 3 juni 936 fs KE T S O A N O 305 \ øre o gro m S da L - Å le S li T d: uken 25. til 30. mali er 'Opfisket kg. fisk 'og skalldyr, hvmav9400 kg. kvehe ; kr..5, 200 kg. lomre il 40 øre, 65,000 kg. lang,e il 5 øre, -logo kg. blålange il 7 øre, kg. brosme a 8 øre, kg. tomk ti. ~~o øre, kg. hylse a 40 øre, 7000 kg. sei a 2 øre, ;-:,000 kg:. skate il 23 øre, 3000 kg. hå lå. 7 Ølre, 000'0' kg. springerkjøl t il ;35 øre, 2000k,g. annen,fisk il 5 øre, 4300 kg. Tekel' il no ore, 000 kg. hummer a kr..75. Leverparti 44 hl. a kr. 23, de,ssuten 80 liter kveitelever. V,erdi kr Delvis stormil indret. Der dehok 4 dalllpskib, 50 motorbåter, 50 snurrevadhåtef og 50 båter på springerfanglst. - Bre ms ne s: uken 7. til 2:,. mai er ophs:ket kg. fisk, hvorav 250 kg. kveite i\ kr., 2450 kg. lange il 2 øre, kg. brosme a 6 øre, 200 kg. ton3k il 5 øre, 50' kg. hyse ;il 20 øre, kg. sei a (i øre, l;:iokg. skate il 0 ør,e. Verdi kr. 47. Der deltok 4 motorbåter. - Kr ii S Ua n S u n d: uken 23. Hl 30. mai er cpfisket 54587,kg. fisk og 5kaUdyr, hvorav 877 kg. kveite il kr., 320 kg. flyndre:il 70 øre, 800 kg. lange a 2 øæ, 2400 k:~. bro~hle il 7 øre, 2400 kg. torsk a 5 øte, 000 kg. hyse a 2:) ore,,'000 kg. sei il 3 øre, 00 kg. 'slmte il 5 øre, 200 'kg. Her il 2:) øre, 400 kg. håbrand a 5 øre, 000 kg. hå il,0 øre, 2000 kg. annen lilsk il 5 øre, 270 kg. reker å 50 øre log 220 kg. hummer il,kr..80. Leverpart:i 53 hl., pri,s kr. 5. Samlet verdi kr !, o g a l and. - Eg e r sun d: uken 8. til 23. mai er opl'isj,:?t 2B 00 kg. fj,skog 5k:aldyr, hvorav 200 kg. lange it 5 øre, 000 k:2 torsk it 5 øre, 300 kg. hyse it 2,5 øre, 4700 kg. :sei il ;) ore, ;::00 kg. 'skate it 2 øre, 00 kg. uer it 5 øre, 00 kg. :tlen fjsk il 20 øre, 2500,k,g. reker :il 50 øre, 2750 kg. hummer,\ kr samt 50' stk. krabbe a 0 øre. Verdi kr K v i t S o y: uk'en 8. tu 23. maier ophsket 35'6 kg. torsk a 4-0 ore, 988 kg. se.i 30 øre, 44 kg. hummer il kr Verdi lit Ber gen: uken 25. til 30. ma!i er tilført kg. fisk og skalldyr., hvorav 250 kg. kvehe il kr..50, 7,0,0 kg. flyndre il kr., 700 kg. lange il 2,6 øre, 050 kg. lomre il 45 øre, 8750 kg. bm3me fl 20 øre, 6850 kg. totsk a 45 øre, 3500 klg. sei it 35 øre, ~ 000 kg. pale a 35 øre, 9200 kg.,lyr il 30 øre, 450 k,g. annen!'isk fl 2;") Ø:8 og 3850 kg. hummer å kr Ve'rdi kr o la F K N U DS EN Als BERGEN (Aktiekapita kr ) m~ommisslonsforretning i fiskeprodukter Clmsætter tørrfisk, rogn. sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset torsk, tomtat, levermel etc. Telegi".adr.: "Tranknudsen" - Rikstelefon 2348 rj'orsl{eiisket. j n B ark. - V å r f,i S k et. - Tir S dag 26/5: Vardø, linesjøldragere 000, storskøiter 2200, Båtsfjord 2300, 's,t:orsjøldragere 2000,,småmotOrer 700, KongtSfjord sjøldrag,ere 200, Berlevå,.~~ 000, s.torskøher 3500, Mehamn mot,orer 800, sjøldra-, gere.::00, Kjøllefjord 600, Honningsvåg 'sjøldragere Veslbanken :-)(}oo. -- O S dag 27/5: Vardø l:inebåter 400, <not,ore.r 900, t"'jøldragere 20.0, st.onskøi'ter 3000, Båtsfjord 3000, sjøldragere ~ 00, Havningberg 900, båt 700, Syltefjord s'tlors'køiter Bakken 2500, motorer 950, sjøldragere Banken 3:5.00, Kongsfjord dory '",koite 3;-)00, tredjepart hyse, Berlevåg,sjøldragere 000, stormilindret, Finnkong:kjeila skøiter 8.00, motorer 400, båter 200, Kvitnes 300, L'osvik 500, motorer 0,00, mest hyse, Gamv.ik isjøldragere, motoret 200, bm'er 400, juk'sebåter 400, Mehamn sjøldmgere. 500, moi-orer 950, båter 500, Skjø:tningberg 700, juksebåter 500, Kjøllefj.ord l:inesmåll'otorer 300, båter 600, me,st hyis'e, Sværhot 550, juksebåter 5.00, Kjelvik linesjøldmgere 700, e:måmolorer 425, båter 450, ha,lvpart hyse, Helnes 50, Honningsvåg sjøldragere 2.000, småmotmer 000, båter 700, mest hyse, Kamøyvær sjøldra:g,ere 850, 8kaflsvålg 700, slllåmotmer 400, Gjesvær doryskøi,ter 3000, sjøldmgere 2.000, 8andvikvær 400, TufJord 800, motorer 500, båter T.o rs d a tg 28'5: Vardø linerslorskøiter 5000, sjøldragere 3300, motorer 000, båter 300, BåtiS'fj.ord stm,skøi'ter 2,500, sjøldragere 800, Makkaur båter 350, K,ongsfjord dorys'køiter Bakken 5000, Berlev,åg sjøldmgere 2500, juk,sebåter 500, F.innk.ongkje;il:a linebåter 250, Losvik 400, Gamvik motorer 700, Mehamn 70'0, 'sjøldragere 00, Dyfjmd båter 500, Sværholt 400, mest hy5e, Honning:svåg 350, sjøldragere 400, Havøysund 5000, Sandvikvær sjøldrageæ Banken, stormhindret 2500, småsjøldragere Bakken 000, Tufjmd motorer 400. Fr e d a tg 29/5: Vadsø, Nordvamnger linebtåer 2:50, skøiter 400, Kiberig sjøldmgere 00, Vardø L",tmskøiter 450'0, sjøldragere 3400, mo't.orer 200', båter 400, Havningberg sjøldragere 400, halvpart hyfse, Bakken 300, Syltefjord sjøldragere 4000,,~notorer 2000, meist hylse, Båtsfjord storskøher 400.0, sjøldmgere 2200, Berlevå,g storskøiter 5000, sjøldmgøre 2000, juksebåter 800, Fjnnkongkjeila i:nemotorer 000, båter 400, KvHnes 500, mest hyse, Gamvik sjøldragere 40'0, motorer 900, juksebåter 5,0,0, Mehamn Hnesjøldragere 0'0, motorer 350, båter 400, Skjøtningberg 500, judsebåter 400, Kjøllefjmd 500, linebåter 700, mest hyse, Honninglsvåg sjøldmgere 2700, båter 40,0, mest hylse, Kamøyvær sjøldrager'e 600, Gjesvær 350'0', Sandvikvær sjøldragere Banken 2500, småsjøldragere, Bakken 300, ngøy s:lå 'motorer 500, F:innes 400, Mafjordhalln storsjøldrag8lfi8 Vestbanken 4500, Tufjord molorer 600, sjø.ldmgere 0,00, RoUsøy-' hamn bankskøiter torsda'g L ø rda,g 30'5: Vardø Hne- 6torskøiter 3700, sjøldragere 2500, mo't,or,elr 90.0, Havningberg,sjøldmgere ifredagskveld 2,000, mest hylse Bakken 600, SyltefjOTd storskøiter Banken 4500, motorer 000, hylse Båh:rfjord,storskøite'r 30'00,,sjøMragere 900, Makkaur moto/rer 500, båter 00, mest hyse, Kong's:fjord slorskøiter Banken 6000, sjøldragere Bakken 3000, Berlevåg 3000, småmo'torer 000, juksebåter 600, Gamvik 750, Mehamn linesjøldrager,e 2200, motorer 8,00, båter 300', Skjøtningbe'rlg motorer 300, Dyfj'ord sjøjdmgete 500, meg,et hyse, Sværholt båter 40'0', HouninglsViåg 400, Sjøldmge're 3200, mest hy5,e, SkarSvåg 600, GJesvær storskøiter V 8'stbanken 2500, storsjøldmgere Bakken 45.00, sjøldragere 500, juk!sebåter 300, Sandvikvær liuelsjøldmglere 2000, Rolfsøyhamn skøite Ban,ken 5'000, Tufjord juksebåter T i 'l' sd a g 2/6: Vardø linelstor:s.køher 3000, sjøldmgere22do, motorer 200, Båts'fj'ord,sjøldragere 000, meget hyse, KonglSf}orddoryskøiter på SyHeiJordhavet 4000, sjøldragere 2600, Berlevåg sjøldragere,500, Stormhindret. - O p'fi s, k e,t v å ff i s k et F:i n n lll :a rk 30/5: kg. tomk, hvorav hengt rundfilsk , samet klippfiisk ,,is.et , r'qt,skjær ØOO. Leverkvantulm 83 hl. Dampmedisiutmn 342 tnr., hysekvantulll kg., hvorav hengt ,ilSet ; båtantall 2322, hvorav dampskib, 905 molorer. BMantall Nordvaranger 46, Kiberg 3, Vardø 400, Båtsnord.00, Berlevåg 45, Kjøllefjord 00, 200, Hammerf,est 85, Hasvik 04, resten spredt mann, 272 landkjøpere, 3 kjøpefartøier,i Vlardø 0, 3, torskeprits velbehandlet: Vardø 7-0, Syltefjord 9, Nes,seby 9-0, Berlevåg 8-0.5, Båtsfjord, Finnfuonglkjeila, Mehamn, Kjøllefjord, Skarlsvålg, Rol'fsøy og ammerfst 0, forøvrig 8-0, mindrevørdig 8; leverpris: L,oppa5-0, Hasv,ik '8-2, NelS5eby 0, Kjelvik '0-5, No rdvarange ', Vadsø 2, Hjelmsøy 2-5, GJesvær 5-:6, Vardø lh-22, f'orøvrig ;5; l,ever-

4 306 F' S K E T S o A N U 3 juni 936 holdighet: 0stfinnlmark 75, Ves'tfinnmark 285; fiskevekt: 08tfinnmark 239, Vestfinnmark 254,,tranprocent: 0sHinnmark 39, VeStfinnmark 40. Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse : "L eve r t ran Telefoner: 4953, 4533, privat 4367 Forhandler alle forter tran, tarrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, torskernel, leverrnel, sildoljer, sel-oljer og hvaloljer Seifisket 936.,-- Fylkes:mannen i Troms fylke meddeler.i 'telegram av 25. aprh dette år at der i januar 'Og februar er opf.isket 4,6800 kg. sei, hv orav kg. hengt log 5000 kg. saltet. -- Lensmannen i L u r ø y meddeler at der li januar og februar er 'opfitsket flor Selvær og Træna 940'76 kg. sei, hvorav hengt kg. og ts,endtfemk kg. De.ssuten 86 hl: seidamp mn. For maris 'Og,aprHforeligger ingen se:iopgaver. -' Tro n d e ne S er i mai måned opfilsk,et 5000 kg. småsei, hvorav 9000 kg. heng't og 6000 kg. hjemmeforbruk. PritS 20 øre pr. kg. Lenvik, ebrg og KarJrsøy ;intet 'seihiske. - alt er anmeldt opf,isket i Troms,fylke 6 800klg. sei, hvorav HD 800 kg. hengt, 5000 kg. sallet 'Og 6000 kg. til hjemmeforhruk. - D v e r ber g er der fra. januar:til 30. april opfitsket kg.,sei, hvorav hengt kg.,og iset 5000 kg. V æ r ø yog R øst er i samme tid oplirsket kg. sei. -- T j ø t t a er der,i april opfisket 5,00 kg. s'ei til hjemmeforbruk. - 0klsneis er der til. mai opfisket 7475 kg. tsei, alt hengt, pris '0 øre. Veg a er der opfiske! 6000 kg. :sei, alt hengt. Ha d S eler der.i mai opfisket ' kg. sei, hvor,av 440'00 kg. hengt og kg. til guano, pris 7 øre. - - alt er iår anmeldt opfilsket i Nordland fylke kg. sei, hvorav hengt 6875 kg. - Trø n del age n intet seifiske,anmeldt iår. Fra F,i n n - m la r kforeliglger ennu :ingen opgaver over seiflhsket. - ÅletSund, Brem~meisog Kristiansund er iår til midten av mai ope'sket 'kg. sei, hvorav hengt kg. 'Og!Saltet kg. Re.sten anderledes anvendt. Selfangsten. følge 'selfangernes innklarerling,sopgaver (omfauende 36 turer), innkommet til direktoratet pr mai er der j sesongen hj:emfør,t følgende mengder (opgave pr. 25. lllai 935 Oilll'fattende 39 turer står i pamnte.s): Grønlandsrse, ialt 476 stk. (36077), hvorav ungsel (332), gammesel 237 (2965), storkobbe 6 (2.0), hv,alriolsls 9 (-), isbjørn, levende 2 (2), døde 3 (), klappmyss, ialt 3057 (28426), hvorav ungdyr 2738 (9093), v'okrsne 8779 (9333), spekk 7 tonn (06). Håkjerringfisket. Gjennem tollvers:enet er pr. 30. lllai mottatt innklareringsopgaver for 4 farrf.øier som har drevet håkjeningfiske på fehene ved Bjørnøya. Den slamlede fangst er opgitt til 5 t'onn til en irmklareringsv,erdi av ca. kr. 4600'0 (fa'tenes verdi ikke medregnet). Den srlørls,te fangst utgjorde 40 tonn, den minste 6. FarnglSten er l:everlt i Tmms0. A v far'tø,i:ene var 3 fra Ålesund og fra Tromsø. Det norske fisk~ fed Bjørnøya. Tro m S ø y: uken 7. til 24. mai er kommet 2 f'artøier ha Bjørnøya ffied 487 kg. kvehe og 680 kg. t'ofsk. ~ sknusemaskiner - Kappe- ~ maskiner for rundfisk - Traller - Vogner r- P P E T E R S N Smed- og mek. Verl<:sted. t: Telefon BER GEN Det norske fiske ved sland. Å l,e S u n d: uken 25. ltil 3.0. mai er kommet 8 dampskib fra sland med 965 t'onn sahiisk, pr:is 26 øre pr. kg. Verdi kr K r li S t i a T S 'lnd: uken 25. Hl 30. mai kom dampskib fra sland med 25 2Or9kg. sahtorsk, verdi kr Det norsl{e fisl\:e ved Færøyane. }.. le sun d: uken 25.,til 30. mai er kommet B fartøier i'ra Fæ,røyrane med 4500 kg. salhonsk il 26 øre og kg. kveite ra kr..5. Fetsild- og småsildfisket. N 'O' r d l and 2./ 6: T j ø t t ra: s'i'ste 2 uker optatt 3;)0 hl, hvor av 300 sildolje, 50 agn, pris henholdjsvie kr. 4 og G.,-- T yos - f j ord: SilStle uke optah 3600 hl., alt til sildolje. F~'Uk,og pr.i6er ~'Oill før. - 0 k S nes: 8ilste uke optatt 23 hl, all til agn., pris kr. 4. Fylkets kvantum iår hl., hvorav,00 handel!svare, 590 stkj æ res ild, sildolje, 8740 hermetikk. 805 eklsporterlt, resten algnotg hjelllmeforbruk. Ber rg en: uken 25. til 30. mai er,t:ilført 800 hl. små,sild ra kr ' ra n g er: uken 7. til 23. mai er optisket 200 hl. smålsild ra kr.. - Fin n å S 2,5/5: Stengt i ul~en6 Jop v('cl 0klandsvåg,og ved Vornes ca. 800 hl. A visetningen er vanskelig. En del solgt til hermntikk, prils kr..50.til 2 pr. hl. - A u s t r he,i m 3/'5: uken ophsket ca. 200skj. Optatt et \~ eldre s't,eng 95.0,skj. Solgt dels til hemnetikk og ising lar kr. til.25 pr. :,skj. eller til guano for kr..25 pr. hl. D~lrlig avsetning.!v øre. - VeS t ill es: Optatt i uken 6. til 23. lllai 656 hl.,qmålsid ra kr til 5 Hl henlietikk. TiHørsel til hermetilddal)r. i ul{en 23 til 30. mai: Kr,i is t i a n SU n d: Tilført 5475 skj.s:måsild.a øre fra Møre og Romsdal. Ber gen: Tilført 5594 skj. smås,ild.a 80 øre fra Hordaland. fl a u e S un d: Tilført 2802skj. illlorsisla ra 75 0;'8 fra Hordaland. Sta van g er: Tilført 2732!Skj. mossa it kr. fra Sogn og Fjordane, ekj. mol2!sa ra kr. fra Hor,daland, 2074 skj. E'måsild il kr. og 2277 skj. m'olsfsa il kr. fra Rogaland og 474!Skj. mossa il kr. fra Møre og Trøndelag. alt 3074 skj. små Gild,og 4282 skj. mossa. Forfangstsild. Ber gen: uken 25. til 30. mai tilfør:t 53 'h. forfang:st,sild it kr Fin n å es: Kalslet enkelt\::~ småslumper ved 0klandsvåg, ialt ca. 200 hl., pri,s kr Fi;,ket foreløhig slutt. Kristiansands Fiskegarnsfabrik ALT GARN OG NOT Kun aller beste kvaliteter Forsøk vår egyptiske bomull og De b'ir forbauset over styrken Telefon Telegramadresse:.. Omfar"

5 3 juni 936 FSKETS GANG ~ KystmakrelUisket med norske båter. r i F Sted vaier... lden. "... edrikstad... O lsøy ' M oss... S jon... slo og omegn... orten...,... ::>lmsbo... 3sser...,... avern... evlunghavn... mgesund... \åtøy... o sør... rendal... rimstac... llesand...,... ristiansand..,... andal usund...,... irkehavn... ekkefjord... na-sira... ;ersund... ;... _. :avanger... arm øy... augesund... ergen )lund... Opfisket! Pris pr. kg. i uken til 30/5 øre / ,5 ) ) ' Total kg l GO Av fangsten er kg. fisket med garn og 9260 kg. med not Anvendelse: kg. solgt fersk innenlands, kg. iset for eksport, kg. saltet flekket, kg. saltet rund og '28970 kg. solgt til hermetikk. Verdi kr Av svenske fiskere er ilandbragt 2000 kg. til Flekkefjord) ~'g. til Farsund, 6290 kg. til Kristiansand, 2500 kg. til Stavern, ialt ) 2 uker. 2) 3 uker. Eks P ort øre r! Grunnet f~r~ki elli~e forespørsle~ undlater V kke a oplyse, at V ikke arbeider med agenter i Norge og derfor er fl ittstillet og mottar: Kveite, Flyndre, Hyse, Laks, Aal, Pigghå, Vinger, Reker etc. i kommisjon til dagens høieste priser. GAC&E & CO Billingsgate, london Tel.adr.: Gade, London Meldinger om udandecs fiske, okspoct m. v. Kanada~; eksport av ldippiisl{ ;i april beløp :sig til 9473cwt6. fordelt på følgende land: Bermuda 82, Britlisk Gui:ana 20, Briti,sk Vest-ndia: Barbados 48, Jamaica 204, Tr:indad og Tobaga 7, andre land 83, Brilstilsk Ostinæia 72, Amerikanske Virgi- j,a øer 64, Costa Rica li5, Kuba 3734, Honduras 6, Panama 5, San DOlllingo 60, Forente Stat'er 739, Porto Rico 08, Haiti 606, Ve r-di $ 43 4HG. lvurmanfisl{eriene. ]{vartal M Q! S k v a 9/:5: følge ofi- 3ielle O'pgaver :for MUl"manf,isket utgjorde den samlede fangst :,:tv fisk og sild ;i. kvartal i årene 934 og 935 henholdsv,is og tonn. A v det Sii6,te tau v,al" 73 7,60 l'onn sijd. - For inneværende år var kvartal,splanen 600 tunn, hvorav :39 00 tonn,snd. - Som,før meddelt har BHdefisket 'i v:inter,slåtlv helt feil på Murman. Der ør smedes i kvartal,etls løp op,fisket bare 30 tonn sild. Det øvrigefi.ske må derim,ot sies å ha vært,godt, idet fanglsten bar utgjmt llonn. Herav er tonn tråler,fisk, hvilkøt er nær 50 pct. av den spsliele trål'erplan. Derimot har statens ky,slhske log fiskernes kooperative Hske gjort det dårlig. Efter planen skulde disse kategorier hen,ol:d!svi,g h~ fanglet U 500 og 7000 tonn mens relsulta,fet hare er henholdsvis 70 og 80 tonn, :altså kun ca. pcl. av planen. Dette,skyldes utv,i,h'3'ollllt sideuis utebuven,,idet di6lse organisa ::::joner tidligere utelukkende var belskjeftiget i s,j],defisket og var.innstlillet på sådant.f:iske også :iår. slands torskefiske. - Fiskeutbytte i tonn i beregnet virket stand efter slands fiskeriselskaps opgave, mf'ddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik "- / _5/ 5 Tils. Fangststeder Storfisk Smaafisk Hyse Sei - Tils. -_ 5 /5 Reykjavik: (trålere) (andre skib) l Havnefjord : (trålere) (andre skib) Vestmannaøyene Sydkysten forøvr Vestkysten ' Nordkysten Østkysten Tils. 5 mai ".- ] ,, ,, fi95 F'lands klippfiskeksport. - Re y k j a v i k 26"5: fø'lste halvdel av mai måned :ialt eksporter't kg. klippfisk og 3850 kg. våt,saltet lbsk: EklSportmengden for de.forskjellige bestemmelsessteder er opgih isåledes: Fu.lvjrket [lsk: Genova, ]ange4850, Slåf!isk 2,000, hylse 5350, labradorfilsk 650, labmdorhyse 550, ialt talia kg. Lisboa, torsk kg. Hamburg, torsk 56850, lange g,650,. labmdorfisk 65,0, ialt T)7skland 7,250 kg. England (uopght havn), vrakesk 300 kg. Kjøbenhavn, sei, filet 9250 kg. Bergen, snlm:isk 3000 kg. - A v det eksporterte kvantum iullv:irket.fijsk stammet kg. fra Reykjavik 'og!omliggende st'eder, mens 300 kg. skrev sig fra lsafjord. - VåtsaHet fisk: Genova, torsk 4850, smånsk 7600, ialt talia kg. Aberdeen, 6'ei kg. Antwerpen, torsk, fiilet 0700 kg. Kjøbenhavn, lange 5000 kg. ~ Det eklspo''lerte kvantum våtlsauetf,i,sk gtailllmet utelukkende fra Reykjavik og olluu,ggende steder. l\'fajueluisket ved Skagen 3/'6: Ukefangst sneis 'gm'limakrell, hemv svensk: 700 sners bunngarn, 905 snes is,tor, 700 snes middels, 70 Jmsser små; middelprib 50/'220'/00/75.

6 308 FS K ETS _.p- n p STfDDERA:S J JERNVARER KJØKKENUTSTYR Småstrandgt., BERGEN NYtmdlantls eksport av klippfisk.i uken 6. til 23. april 944 kvintaler, total j tiden. januar til 23. april kvintaler, hvorav til Brasil 03620, BrH.isk Vels,t-ndia 52747, Kanada 6533, Velst-ndia forøvrig 8444, Hellas 0698, talia 3689, Malta 0, Portugal 4936, Spania 39925, Storbritannia 694, U. S. A. 740, andre land 78. Samlet verdi $ mot ifjor $ De,slsutener der ekspor:tert av industritran g!auons, verdi $ 44 99, dampmedi.sintran 28 0, verdi ~ 658, koldklaret 4490, verdi $ 432, selolje 34555, verdi ~ og hvalolje O, selskinn 97 slk., verdi $ Sardiniisl{et Vigo i april: 299 tonn, pris ~~~ ~~~--:;;MP'~~""""'-'..J'- WLLAM ERCHSEN EKSPORTFORRETNNG VARDØ Klippfisk- og tørrfiskmarkedet. SPESALTET: Kveite, Flyndre, Laks, Torsk og Hyse SALTFSK - TØRRFSK SLAGER Telegramadresse : "F S K" Telefon nr. 43 og 42 Markedsmeldinger. Sao Paul'0~Sall'to6. tdl 5. mai: mport fra Kanada og Nyhmdlandintet, ifra Norge 365 hele kasser, :fra sland 20 hele kasser, 'fra Storbr:itannia 38:5 hele kass,er. - Det oplyses at markedet fremdeles er meget stille,,om enn det i det siste kan spores en kjøpelyst,f;or ny fangs,t. Oif-prilS,ene er,i det vesentlige ufomndret. Markedspriisene stine' sig i øiebhkket cmtrent SOll følger: - NO'lsk r:egular g'faudo 200 a 202 $, engelsk superior graudo 97 :it 20'0 $, islandsk sruperor eod, t:i-.svarende reg. gr<ludoi baller 94 a 95 $, Nyfundland småto'lsk' i ~~-tønner 76 $. Beholdn.ingen allislåes til ca hele kasser. Ha:m b u '' g - A.l t 'o n a. <tiden 5. til 2. mai ankom fm Norge 575 koui stokmisk og 094 kolli klipphsk. 5.i l b a o 30/5: Solgt 8600 kvintaler ilslandsk, færøisk; beholdning 4000færøisk, priser uforandret. Toll klippfisk f,or, høiet 20 pet. ERK ANDERSSEN - Oslo Telezramad'.: Erikand -- Telefon Omsetter Sildmel, Torskemel, Sildolje og Tran Hovedkontor for Sigerfjord Sildolje og Kraftforfabrik A.B Ferskfiøkmarkedet. L ond O n 26/5: 0,7 kaslser flyndre, pris 5/,-7/, 20 kasser kvei,te 6/-0/, 6 ka,sser hyse 3/6-4/0. London 27,/'5: ka-s,ser.flyndre, 56 ka'sser kveite 8/,-0'/, 2 kalss'er hys,e 3/'-4/. Lon don 2/6: 57 ka'slser,flyndre, pri,s 7/-9/, 87 karslser kveite 8/-/', 57 kasser hyse 3/6--4/'6. o A N (} 3 juni 936 New e as te. - Pr,is'er mandag 2:5/5: Kv,eite 4/,6-9, flyndre 6/-7/, laks /7-'9, tirsdag 26/'5: henholdsv,is 5/-0/., 6/-8/, /7-/9. Newcastle. - Priser to,rsdag28/5, fredag 29/5: Kveite 6-2/, flyndre 8-0/, stor 7/-8 laks /4-/6. H u l 26/5:»Ada«694 ha.vk,asser sild 5/'-4/. Hull 295:»Borgund«igår 850 halvkasser sild, tregt 0/. H u l 3,6:»Drter«44 helka,8sie,r, 952 halvkasser, solgt manda:.!; 25/-23/ helkalssen, 5/-,8/.6 halvkassen, restparti tirsdag: lgo helkasser, 480 halvkastser, 24/-2.3 helkassen,.3/'-4/ halvks Ha b u ' g - A l t o n a 2/6:»Leo«og»Kong Ring«lBOO pund hylse, slor 30'-32, middes 3~-3,6, s:må 2-32, 5000 kveite 8t.or hodeløs 45-'65, middels illled hode 60-7, slmåmiddels 38-48, små 28-44, 3200 flådd pigghå 25-27~, avfallende 6~-874, 200 buklapper 347:-38, flådde buklapper 37-45, 2900 håbrand 28-32, 200 rødspette, st,or 3, middels 2-28, 300 steinbit 7-7~, små 0~, 060. breiflabb 7, 00 skatevinger 4,Y:;, 3300 pund forf,ang,s'tsiild 8%-9~ pfennig pundet. Ham bur g A l t ona. - F e r skf i s k: Det forente,auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken 23/5 til 29/5 ialt pund fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: Ukemengde i pund Fiskesort Hyse, stor.... middels.... små..., avfall ende alle størr. Kveite, stor.... stormiddels.... middels.... småmiddels.... små.... meget små.... Pigghå, flådd.... Buklapper, vanlige.... flådde.... Håbrand, u. hode.... små.... Rødspette, stor.... små..._ Steinbit Breiflabb... :. 50 Skatevinger Forfangstsild..., Tirsdag 26/5 Fredag 29/ / '22 /2 3 / /2-25 /4 33!f2-35 /2 50'/2-53 8'/2 3 /, / /4-20 /2 0 / / / ' St \4--24 /2 For de fi'skes.o'rter som ~kke [anges i nevneverdig utstrekrringav de tysk,e.trålere kunde der merkes opgang i prisene i denne uke, særlig på gn;mn av de uvanlig små tilførsler fra Norrg-e. - Sammenlignet med salgsresultatene for norsk fisk ;i forrige uke blev det bare den norske hyse :som iikke kom ffied i pr;isls,ugningen i denne uke, nemliig f.ordi der var forho.ldsvis g-od tilførlsel a'v tyskfanget hyse. - Stladig fler-e tyske tr.ålere opgir,fiskefang:sten for å,gjør.e s,ig klar til sildefisket j NOfi<isjøen. Dermed turde utsiklene bedre B,ilg Hogd Tor den nor,ske fisk. - Fe' S k sil d. Fm Norge kom i denne uke ca. 5000' 'halvkasser forfa'ngstls.ild og -nag en mindre partier småsild. Tross det mislige,fislke efter forfang's,tshd formådde p"isene for denne shd bare i begynnelsen av uken å holde s'ig 7

7 3 juni ~36 FS K ETS o A N O 309 oppe i 8 pfennig pr. pund her. Da det led ;inn på pinsehelgen falt pri~en igjen til 7%-,7% pfenn:ig pr. pund. Småsild i størrelsen tstkr. pr. kg. betalt-es med 5%-6 pfennig pr. pund, mens mindrefallende vare tildej,s var helt nede i en pris av -l pfennig pr. pund. - Over piulse kan der v,el regnes med noget livligere eherspørsel efter fersk sild. 'vy else l' m li d e. - U.~en 22. til 28. mai bragt,e ialt pund fersk filsk 'og sud pr. 69 dampere. Derav var pund no'rdsjøvare pr. 22 dampere, pund,islandsvare pr. 36 dampere og pund v,are fm Bjørnøya og den norske kys,t pr. dampere. - Høies'te og laveste priser i pfennig pr. pund: Nordsjøvare: SiLd 6-2, makrell , hvitt:ing 0-5, se,i slandsvar'e: Hyse 5-30, l 5-30, 5-2<5,,t,orsk 5-8, l 5-7, 5-6, s.ei 4-7, uer Vare fra Bjørnøya og den norske kyst: Hyse ~-23, l 2-25, 0-7, tmlsk 5-7, l 5-7, 5-6, sei 4-7, uer 6-2. c ux h a ven. - Uken 2. til 27. mai bragte ialt ,0 pund remk fhsk pr. 20 dampere. Derav var pund nordlsjøvare pr. 9 dampere, pund islandsvare pr. 9 dampere og pund lhvitehavsvare pr. 2 dampere. - Høles,te og laves'te pr.iser i pfennig pr. pund: Sjøtunge 57-'74, piggvar 67-95, kveite 30-95, rødspette 8-58, bergflyudre 0-30, nordsjøhyse 2-3, nordsjøhytse V 20'----22, hyse tilstektling 9-23, islandshy.se 8-29, :islandshyse l 7-25, hvhehavlshyse 0-,2, l -5, hvitting 9-7, nordsjøtorsk 2-9, islandstorsk 5-2, hvitehavstmsk 6:Y:l-7, lange 4-, makrell 5-25, uer 8-2, sei 4-9. ' CHR. RGENS SøNNER - BERGEN Telegramadresse: R GEN SES Hummermø.rkedet. Taugverk - Snører - Traad - Liner li am b rg. - mai måned er der oveflhodet ikke blitt ut "tedt belalingistillatellser!for nor6k hummer, s'å forretningen har l igget fullstendig brakk hele måneden. Om der i juni blir gitt l.etalingst.illatelser for norsk hummer må der regnes med a't tillatelsene før,s't bortimot medio juni kunde komme impor!nrpne j hende. Da der således neppe i de nærmest,e 4 dager kan bli ungen forretning i norsk hummer til TYiskland er det vanskelig å forut,se tilnærmelsesvis hv,ordan pr;isene kan komme til å stille sig. Tranmal'kedet. H a b u l',g. - tiden '5. til 2. mai ankom følgende mengder tran til Halllburg: Fra Norlge 2035 hele 'Og 20 halve tnr., 38 kasser diverse tmn, 583 tonn hvaloj,e, fra Danmark 20 'fnr. foielolje, ha Japan 244 tnr. divej:s'e tran, 00 'tnr. lsardinolje. Saltsildmarkedet. H a bur,g. - Matjesbehandlet forfangistsild er ennu ikke kommet i :markedet her og man har vanskeug for å danne sig Hogen prisid6 før der byr slig anledn:ing t.h å se varen i Harmburg. Tiden er nu så langt,fremskr:edet a,t den norske varle rønst kan frellllkoimme s'a;mtidig med de f:ørs:e nevneverdige mengder matjes fra StorbrHannila. Fra, Stornoway ventes i næsle uke en damper med ca. 700'0 halve tnr. matje:ss og den 2. juni begynner tiilv.irkningen av she.tlandslsilden, så her antagel,i,g vil være betydelige mengder matje:s fremme i markedet til medio juni. - tiden 5 til 2. mai,ankom følgende llleng der salts,jld: Fra Norge 2 hele og H5 halve tnr., fra Sverige 29 tnr., fm Siorhr;itannia 47 halve, 58 'fjerdedels og 270 ottendedels tønner. Salgscentralen, Stavanger Post og telegr.adr.: Salgscentralen - Telefoner: 44,45,46 Sildemel - Sildolje - Torskernel Sild- og fiskemelmarkedet. Ha illl bur g. ~ KjøpetiHatelisene flor juni-skibn:ingene kom de herværende :i:mportører i hende hrsdag i denne uk,e. For fersktsildmel til kr. >6 v,ar tiua'tel,s,er.overh.odet,ikke gitt, så i sildemel blev utelukkende omsatt den salthodigere vestlandstype til kr. 5. Kjøpet:iUate'Sene for tonskemel lød på en pris av kr. 8, 'Som venlet,og antydet,i silsfe lmarked:sberetning..- branchekretlser her mener man at der denne gang, for skibning i juni, blevoiilllsatt noget 'større mengder av både sildemel.og tor6kemel enn forrige gang, 'fm skibning i mai. - tiden 5 til 2. mai ankom følgende mengder s.ilde- 'Og fiskemel til Hamburg: Fra Norge 23 hele 'Og 20.0 halve sekker,sildemel, 630 sekker tonske:mel, fra Japan 'Sekker (a 50 ~g.) sardinmel. alle farvann: MONOPOL'. KOBBERSTOFF Diverse fiskevarer. Grønn boks Ham bur g - A to n a. tiden 5. til 2. mai ankom fm Norge 4350 kaisser hermetikk 'Og 4 tnr. silder;isp, fm Sverige 2 kais.ser fi.skhermetikk,fra Levanten 45 tnr. ansj'os, fra Japan 730 kaie!ser hermetiisk makrellstørje (Tonno), 350 kals/ser herm. 'lllakrellfilet,og 200. msser herm. krabbe. Antwerpen 29/5: denne uke ank'om med dis", Vela<: 40 kass'er fersk fisk, 30 tønner salt sild, 9 tønner salt fisk; med d/is»paris«33 kas's,erfersk fisk. BJUGN AlS BJUGN FABRKKER, ndre Bjugn. Sildolje, sildemel, Torskemel. Hermetikkfabrikker. Telegramadresse:»Bjugnfabrik«. Rikstelefon: Ophaug. Postadresse ndre Bjugn. AlS TNBODEN SLDOLJEFABRKK, Bjugn. Sildolje, sildemel. Telegramadresse : Tinbofabrikk. Rikstelefon: Ophaug. Elektrisk Sveisning A.s - Bergen DAMBGAARD - Telefon 0425 AALESUND - Te!efon 357 STAVANGER Telefon 565

8 ~2Z~ 30 * FS KE T S o A N 3 juni 936 Kristiansands mek. VerkstedA.s Fiskedampskib - Trålere Nybygning og reparasjon Telegr.adr.: Verkstedet Tørrdokk - Slipper Telefon ~ MOSS GLf\SV ÆRK Støtt norsk arbeide Bruk norsk kavl Eneforhandler: o. NLSSEN & S0N ~ - BERGEN JAKOB MSJE & CO. A.S. Bergen Telegramadresse " " Storsild" - Rikstelefoner,' 234, 3872, 3597 Bodene,' Privat,' 234, 3597, 5265 Kjøper og mottar til haieste avregning alle sorter fisk og sild GERDT MEYER RUUN A.S. - Bergl" Alla sorter taugverk, snører. forsyn 8 fiskegarntraad i hdste kvallfetar til lanste priser. Telexramadresse,' RøbdØl(erllrMMt' M. Haldorsen & Son, Rubbestadneset HEMNES SAMVRKELAG, Hemnesberget. Nordlandsbåterog klipperhaugbåter, motorbygget: lt fot. Nordl:andsbåter og spissbåter for seil: 2, 2~, 2%, 3, 3~ og 4 rums. Snurpebåter, Notgavlbåter, Notlettbåter, dor,ryer: 3-8 fot, joller: 2-3 rums, prammer: 8-:-8~-9 fot. Båtbord: alens" årer: 4-4~ al'ens. Draghalser, øsf,at, trevarer, møb Ler. Ankere, kjettinger, taugverik, kompasser, signaler, båt- og skøiteut'styr. Alt i godt utvalg til rime.gste priser. Telegramadres se: Samvirk:e>laget.. TRONDHEM Fryseriets Komotissionsavdeling A.s Forhandler Fisk Kjøtt Landmannsprodukter Bankref. : Nordenfj. Kreditbank Telefoner: Kontoret Telegramadr, : Fryseri Disp. privat 2462 A.S HANSEN' & GRØNNNS Export av Sild og Fisk R.ikstelefon 392, Harald G. Grønning Ove Hansen 5040 c Telegr.adr.: "F i 5 k" Alle sorter fisk kjøpes i fast regning. Opgjør omgaaende A.s. H ermeti kfabri kkernes Fællesi nd kjøp Ths. Angels Gt. [) - Trondheim Telefoner: 3479, Telegramadresse : "Hermetiksild" Kjøper fersk Sild A.S E. EKKER Telegramadresse: E k k e r Telefoner: Kontoret 869, privat 33 Eksport av fersk laks. kveite og raeker Taug- og trådhandel - Jerntråd og kork K. TUVNES, Kjøbmannsgaten 57, Trondheim SLD - FSK - LAKS Telefon 3363 Ba HÅRSAKER A!ls, Eksportforretning, Trondheim Saltet Sild - Fersk, røket, saltet Fisk - Fersk Sild - Hvalkjøtt -- Laks Køntor og lager: Kjølelageret, Kai 5 - Telefon: Kontoret 2460, privat 477 k Telegramadresse: "Fisksaker" - Postboks 35 CONRAD HVLL, Trondheim Bankre/. Forretningsbanken Kom missionsforretning Telegr.adr. Hyllco Telefon 4407 k, den skarpe kappestriden på alle umkverve spørst det um å skaffa seg den beste og tryggaste motoren. kraft, tryggleik og billeg drift stend "Wichmann"-motore~ millom dei fremste. Motoren vert levert i storleikar frå hk. Større' motorar vert utstyrde med hydraulisk reversering, og sirkulasjonspumpa for smyrjeolja. Fyrr De kjøper motor so undersøk prisar og salgsvilkår hjå oss. MOTORFABRKKEN WCHMANN Als Nor s k Sta al ta li gf a b ri k Als Nor s k Man i l a i n dus tri TRONDHEM Leverer alt i Staaltaug, Manilla og Si5al Telegram adresse : "Sfaalfaug" UTHAUG UTHAUG HANDELSSAMLAG, Uthaug. Tråd, taug og diverse fiskeredskaper. Lager for AlS Vestl,andske Petroleumskompani. Smørolje m. m. Sild og fiskeforretning. Telegramadr'esse': Hand~lssamlaget. Rikstelefon:»Uthaug«. JAKOB HOff, Uthaug. Dampsldbsekspedisjon. - Post og rikstelefonstasjon. Sildog fiskef.orretning. Utfører kommisjoner for innkjøp av sild til hermetikk og eksport. Telegramadresse: Hoff. HARALD OLSEN, Trondheim. Kommisjonsforrefning Fjordgaten 35 - Telefon Kjøtt, vilt, laks, kveite" fisk, sild, iran, huder, skinn, eg,g,,smør, ost m.m. =-=- -=~ ~ A.s ORKLA PRESERVNG ORKANGER Special-K..,ØLEANLEGG sikrer fineste kvalitlet Fiskeboller - Seikaker - Rogn - Kjøtthermetikk ~ æm~ ~~~~=rmf ~

9 juni 936 fs K'E T S o AN O 3 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, etler de antagelige markedspriser. Bergen. 26/5 T!" a n: Kr. Uk\. damp. nordt., pr. tn Do. finnm. dampet pr. tn Do. seidamp, lma lys, pr. tn.. lma koldkl damp., pr. kg Blank industriell /0.42 Brunb!. industriell, pl. kg Bruntran, pr. kg Pressetran, bunnklar, brunblank, pr. kg Do. mørk" bunnklar, pr. kg Do. mørk, ukl ar, pr. kg... Pigghåtran pr. kg Håb rann tran Håkj erringtran Lys selolje Lys siidolje Mørk do. 29/5 Bergen (forts.) Re Sei: Prima storsei pr. vekt / / / / / / / Run d fis k: Usort. lofots, pr. 20 kg. Do. helge!., pr. 20 kg..,.. Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm, holender, pr. 20 kg.. Bfemer, pr. 20 kg do. med stykket all pr-bnt. Samt (ita!.) stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk, 20/40, 20 kg. Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. Do. Do. 50/70, pr. 20 kg. Usort. fifllilli., pr. 20 kg... Tit ing: tioliender, pr. 20 kg. BH'mer, pr. 20 l<g.... Rotskjær: Zadfisk pr. vekt.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk, stor.... små Ro g n: lste sort" pr. eksportfyit tn. 2nen sort /46.- 3dje sort l 42/4 Samt, påfylt tn ~~~ ~ aa ~ A.S FR YDENBØ SLP &: MEK. VERKSTED Damsgaard. Bergen Telegr.adr.: Frydenbøslip Telefoner,. 4656, 242 Maskin~, jern og træarbeider ~~,----~ ~ " middelsei.... Afrikasei... 50/60 Do /50 Do /40 Bro s mer, flekket, prima, pr. 20 k~.... runde, prima.... Hyser: Prima vårhyse... 30/50 do. do /60 Afrikahyser, 20/40 do. 30/ do. 40/50. :.... Lenger: Skruelenger, pr. 20 kg... Klippfisk: 26/5 29/5 Kr. Kr ste sort. lof., pr. 20 kg... 9,80/0 9.80/0 Finnm. fob. lastep!. Fet s il d. Skjæresild pr. kg. Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg... Fiskepakket, rund pr. 80 kg Ålesund. 22/5 29/5 Kr. Kr. Tran: Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn /67 Do. Finmarks pr. tn Koldklaret damptr. pr. kg / Bruntran pr. kg.....,.. Sildolje efter kval. pr. kg. 0.30/ /0.35 Seltran do. pr. kg. max. % Ffa Håkjerringtran pr. kg.... Rogn: ste sort eksportpk. pr. tn. 52/55 2nen sort do. pr. tn /46 3dje sort do. pr. tn /40 Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg. } Lofots, pr. 20 kg... Finnmarks pr. 20 kg.. Svalbardtorsk pr. 20 kg.... Lange pr. 20 kg Brosme pr.:,20 kg Sei pr. 20 kg.,.... Saltfisk: slandsk og Svalbard torsk, norsk fangst, pr. 20 kg /5.20 Bjørnøy, norskfanget pr. 20 kg. fob. Tromsø.... Lofots, fob. fiskeplas.... Nordlands, do. do.... Finnmarks torsk do...,.... Sei, pr. kg.... Pre s s e fis k (ks. ei 00 kg.) Presset lange, pr. kg Rots kj ær: Sei, samt. pr. vekt Torskernel fob. pr. 00 kg Sildemel " " 3.25 do. saltfattig S i d: Storsild, påpakket til 90 kg. Storsild. eksp.-pakket 0 kg ~ pr. tn / /5.25 Vårsild pr. tn /3 2/3 slandssild pr. kg...,.... Kr.sund N. 22/5 29/5 Tran: Kr. Ukl. damp, nordm. & nordl. Kr. pr. tn /65 64/65 Finnm. pr. tn Bruntran pr. kg S i l d o l j e pr. kg / /0.36 Rogn: ste sort eksportpakket pr. tn nen do. do. pr. tn dje do. do. pr. tn.... '40.- Nordmørs samfengt stavfyldt tønne Do. 3dje sort Lofots, samfengt, stavfylt tur. 42. Do. 3dje sort Klippfisk: Lofots ny vare.... Do. skibningstørr.... LofQts fjorsvare pr. 20 kg.. 0. Finnmarks pr. 20 kg /8.80 Brosme pr. 20 kg Lange, pr. 20 kg Sei pr. 20 kg Bjørnøyfisk pr. 20 kg /9.- Saltfisk: slands pr. 20 kg Lofots do /S Senja, fob. pr. 20 kg.... Finnmarks fob. lastepl. 2Q kg /420 Tør rf isk: lma storsei, 50/60, pr. kg ,50 Do middelsei 40/50 pr. kg... Do. småsei, do Haugesund 5/5 22/5 Vars., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr. kg ,75 Do. mindre merker, ganet O kg. pr. tn Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn.8/8.50 8i8.50 Do. renflekket 20 kg /26. Vårsild, fiskepk. pr. (85 kg.) Storsild, fiskepakket :.90 kg.) Do., eksportpakket Do. do. mindre merker Do., flekket 20 kg Do. renflekket 20 kg Sildolje: Efter kvalitet, fob., pr. kg.0.32/ a2/0.35 Lys, fob., pr. kg.... Sildemel, pr. 00 kg...,' A.s Wernøe &. Gulbrandsen Torvalmenning 2 BERGEN KODAK-DEPOT Kino-, Lysbilled-utstyr A.s Mandals Spikerog Staaltaugfabrik MANDAL Specialgalvanisert St~ltaug for skibs- og flskeribruk

10 32 FS K E TS Lov av 24. juni 93 med endringer av 8. mars 932 og 7. juni 935 om fredning av brisling og småsild og merkning av hermetisl{ nedlagte fiskevarer m. v.. Det er fmhudt å O'pta av sjøen, omseue 'Og anvende fangster 'av Bild og «eller brisling når fangstene antas rå,inneholde vesen>l,ig,e mengder sildyngel under ett år eller brisling under en s'tørrelsesg,rense fastsatt av Kongen. Dette forbud,gjelder ikke brisling som anvende-s til agn eller sildeyngel isom anvendes til menneskerøde eller agn. 2. Brisling må ikke brukes SOll gjødsel, srom dyrefor eller til fremsulling av.olje log lllel. Det Slallllme gjelder blanding av brisling og småsild inneholdende minst 40 pet. brisling, regnet ef't'er rummål. Kongen kan,frita for bes'termmelsene :i denne paragraf, dog ikke for den Hd hvori hermetisk nedlegninger 0 rbu dt efter 4, 3. Klongen gir nærmere regler [or undersøkelse.og bedømmelse av 0vHgheten av slik'e fmlglsiter som kan 'kommø inn under forbudene i og tåjden fra og med. januar til o,g med 3. mai er hermetisk nedlegning av br:ishng,forbudt. KOlngen eller den han overdrar det til kan forlenge dette forbud utover 3. mai fersråv,idt :Organisasjoner av fiskere -og hermetikkfabrikker er blht enige om forlenges!en. Til hermeu,sk nedlegning må ikke optas, omsettes eller brukes brisling som er lauget Hdligere enn 3 døgn før nedlegningen lovlig kan begynne. krahav forskrifter som!l'asts,eues' av Kongen, kan fiskeridirektøren for et besltemt avgrenset områ,de f'orby fangst av brisung - eller optagels,e av allerede fanget brisling ~ th hermøtisk n edlegning, hvis det vi'ser s:ig alt br islingen på grunn a v v,arene kvalitet ikke egnet sig dertil. Fiskeridirektøren kan gi regler fo'r ]mntrol,len illled at forbudet overholdes, og Qgså for anvendelsen av brisling som er fangel,.men 6mn på grunn av fmbudet ikke kan brukes til herlletisk nedlegning. Han kan og.så hes't,emme at br:islingen,skal slippes fri. Hermøtis'k nedlegning av småsild er forbudt i tiden fra og med. februar til og med 30. april. den tid det er forbudt å nedlegge brisling hermetisk, er del også forbudt å bruke Hl he:rmehs'k nedlegning en blanding av brislng og småsild som inneholder mer enn 25 pel. brisling regnet efter rummål. Kongen kan besltemme at bdsling og/eller småsild fra fæm.med farvann ikke må brukes til herllløtisk nedlegning. Likeså kan Kongen forby hermetisk nedlegning av brishng Qg/el:ler smås:id under en viss størireise. 5. Fersk, frosls.e,t ee,r saustrødd brisling må ikke utføres fra riket: a) i den tid hermetisk nedlegning av br,isling er forbudt. b) i tilfelle av at br'ishngen er slengt tidligere enn 3 dø.gn f.r:a nedlegning lovlig kan begynne. e) ;i tiuene av at brislingen eft.er dønne lovs bestemmelser ikke kan brukes til hermetisk nedlegning. d) Kongen eller den han ove,rdr:ar det til, kan dog frita fra utførsl8hslorbudet når det gjelder stor-brisling 'Som ikk~ kan brukes,hl he'rmetisk nedlegning. 6. Kongen kan treffe bestemmelse 'Om: a) Merkning av,her:metisk nedlagl-efiskevarer. b) Størrelsen, formen og materialet av de esker som skal brukels til hel,metiskeføde:varer. e) _D~,t mims,te lkvanlumolje eller f.ehstoff,som esker illled her me'tisk nedlalgt _ briisling eller småsild skal inneholde. o A N O 3 juni 936 d) Oljens kvalitet og art. e) Vekten av innholdet av disse esker. 7. Overtredelser av denne lov, eller av de forskrifter SOUl er gitt i lllledhold av loven, 'sttaffels med bøter. Ulovlig fangst ener ulovlig neæaglte priodukt.er eller deres verdi kan ved dom inndras hos den skyldige, til fordel :for s,tatskassen. Kgl. resolusjon av 5. mai Handels'departellllentet bemynd~ges til å utferdige de forskrifter, hes'temmeleer og forbud som det er t:illagt Kongen å :llarstseme ved., 2, 3, 4, 5 og 6 i lov,om fredning av br,isling og smås.ild ll. v. av 24. juni 93 nr. 4 med tilleglgslover av 7. juni 936 nr.. 2. Den myndighøt,som ved lov,ens 4, første ledd, er tillagt K,ongen, til rå forlenge utover 3. mai lovens forbud mot hermeli,sk nedlegning av brisling, kan Handelsdepartementetoverdra til Fiskeridirektør en å utøve inntil viden' på departementets vegne. 3. Post 2 i kgl. resolusjon av 8. j,anuar 932 vedkommendp førstnevnte lov o p heves. 4. Nærværende resolusjon trer.i kraft s t rak 6. RE GLEl\ENT for fredning av brisling og småsild m. v. (Fas,tsatt av Handelsdepartement.et 25. mai 9:30, lllpd hjømmel i lov av 24. juni 93 nr. 4 og tilleggslov av 7.. julli 935 nr.., jfr. kgl. res. av 5. mai 936). Om fan g '8 t o g a n ve n del s,e a v b ris li n g, 5 m å sild og b,:a n din g.. Det er forbudt åopta av sjøen, oms,ette eller anvpnd\' s,i de f ang ste r som 'inneholder - eller må antas å inneholde - vesentlige mengder av sild under ett år eller b ' l s - l ing fan g 5 ter som :inneibolder,mindre enn 60 pet. br;ishng av tiotal lengde 9 cent~møter eller derover, regnet ef,ter rummål. Hvad her er bestemt om sild- og br:isling~rangster gjelder også f.or 'fangst'er SOlll '?'estår av sild o:g bris:ling i blanding. Disse forbud gjelder ~ikke br:isling s.omanvendes til agn, eller sild S,0 anvendes til menneskeføde eller agn. 2. Det erfmbudt å nedlegge herm:etisk brisling under 9 Clll.N totallengde. 3. lovens 4, første ledd, er hermetisk nedlegning a v br.hsling forbudt i Hden fra.og med. januar <til og med Bl. mai. følge samme lovsted kan Kongen, eller den han overdrar det til, f.orlenge detfe forbud utover 3. mai forsåvidt organisasjoner av fiskere og herllle~ikkfahrikker er blitt enige Ollll forlengelsen. henhold til kgl. reis!. av 5. mai 93( er denne myndighet av Handelsdepartementet inntil videre 'Over dratt til Fisk e ' :i d li ' e k tør e ill. Fiskernes.og hermeti'kkfabrikkenes organisasjoner plikter av denne grunn å holde Fiskeridirektøren underrettet om eventuelle avtaler mellem dem om HdspunktetfoT den hermetiske nedlegnings hegynnelse. Hvis forbude,t mot hermetisk nedlegning blir!forlenget utover 3. mai, skal der herom gis rimelg varsel i den utstrekning dette overhodet er mulig. Forbudet blir å kunngjøre av Fiskeridirektøren. Fiskern",s og hermetikkfabrikkenes.organisasjoner slkal s,traks varsles,

11 3jjuni 936 FS K,---=E=---=T~S=--_-=---=-=- li A N ~ O ----"- 33 _ 4. Brisling,som er fanget tidligere enn 3 døgn før den hermeti6ke nedlegning lovlig kan begynne, må ikke optas til hermetisk lledlegning, eller omsettes eller brukes i det,te (jiemed. Fiskeridirektøren sørger for opsyn med at bestemmelsen Olll fi,skets begynnelse overholdes, enten ved lensmannen eller ved særskilte kontrollører. Opsynet plikter å undersøke hvilke ('iteng der eventuelt måtte være sau i distriktet før kl. 2 llatt til tredje døgn før nedlegningens begynnelse, og ko.ntrollere at disse steng bllir sloppet, eller iallfau tikke opt-att t il hermetisk ned egning eller eksport (lovens 5). Opsynet må spesielt påse a.t påbudet omsl,ipping ikke cmgåes, det være sig ved omkas't av brislingen i det samme den er.sloppet fri, ved 'lytning av s,tenget, ved fornyet stengfing av annet notlag, eller på annen måte. Steng må ikke,,,dtes på samme sted før minst 6,timer efter utshppingen. 5. henhold til lovens 4, tredje ledd, (jfr.,kongelig resolut~jon,av 5. mai 936), besltemmes: r. Hvis det ved brisling-steng viser sig en ten: a. at fangsten,inneholder llter' enn 40 pet. brisling under B cm totallengde, e te' r h. at brislingen ikke har den minste gjennemsnitthge fettgehalt som er fastsatt for sesongen, ska.l fis ken s t rak s s l i P P es fri. Dessuten plikter notbasen straks å underrehe F:irsiker:idiredør,en, med oplysn:inger om hvor og når stenget er gjort, slengets sltørrelsi3! analyse-bev.is f.or fettgehauen, opgave over f'iskens størrelse, prøve rav fisken m. vo Lignende meldeplikt påligger også opsyuet, fisker les og hermetikkfabrikkenes,organis'asjoner, HeDmetikkindus'tr;iens Laboratorium og FiskeriforsøksstasjoneJJ, ---,i den utstrekning Fiskeridirektøren bestemmer. n. Når melding ef,ter post er innkommet til Ftiskeddirerktøren, har D.irektøren snarest mulig rå undersøke om de under post a eller b nevnter betingelser for å forby fangst a v brisling gjennemsnihlig f'orelitg'ger for et bestem t a vgrenlset fjordområde. Viser undersøkelsene at så er tilfelle, skral F'iskeridirektøren for dette område forby!fangst av bdshng.. eller optak av allerede ifanget bris.ing - til hermeti,sk nedl.egning. For.innen f.orbudet utferdiges, bør uttalelser fr:a fiskernes og hemletikkfabrk,k'enes org,anisasjoner (euer f'm diss8.s tilht6menn) innhentes, for'sråvidt de ikke allerede foreligger i henhold til s-is,te ledd,i pos,t L. Fiskeridire:krtørens beslutning om sådant forbud som i post l nevnt, blir s'tralks rå kunngjøre. De inrt,erel3serte organisasjoner og dis,triktets [ensmann «(lensmenn) vars. les. Kunngjøresen må inneholde.tydelig angiv.e!s'e av gre n sen for det forbudte område, ved overet~med o~ lignende, så at tyil og usikkerhet kran undgåes. rvo Fiskeridirektøren ig,ir' regler for kon t '.0 en med at forbudet.overholdes. Han kan videre bestemme ra.l brislingen skal slippes fri. V. Forbudet blir a v Fiskeridirektøren å o p rh eve forsåvidt det ved senere undersøkelser skulde vise sig at.i kk tc) betingelsene efter pos,t a eller b lengerf.oreliggej'. Kunngjørelse ber rå fo'reta på samme,måte som nevnt under pos,t ll, og så betimehg, at der blir gut minst 48 timers frist,før Hsket ;kan begynne. Opheves f.orbudert, blir der verd O'psyn å føre kontroll llled at ls,teng Bom måtte være gjort før f,isket lovlig kan begynne, blir sloppet, eller ialrlfall ikke blir o platt til hermetisk nedlegning eller eksport. Forøvrig gjelder samme bestemmelser som foreskrevet i sislte ledd av Foruten i den i lovens 4,.første ledd, nevnte tid, må brisling fra.fremmed fa,rvann av kvahtetshensyn,ikke anvendes til hermetisk nedlegning i årets to sjste måneder. ().m u n der søk el s e io r o p ta k a v n o te n. 7. All br-isling- og småsiildifangst er unde~kastet det ansvar 30m de fastsatte fredningsbestemmelser pålegger. 8teng hv,or brislingen tydelig er undermåls, må seppe:s stm,ks. Hvor der kan være t v i l om,f,angslens llovlighet, må der tas en prøve. Tvilspørsmålet avgjøres under n.otbasens ansvar; han pås'e.r at 'slipping straks hur i~oret~tt, hvis prøven viser at stenget er undenmåls. Hv:is brislingen skal slelges som agn, må den være opfatt innen 3 døgn,.for kontrollens skyld. Som prøve regnes, både for brisling og sild, en 5-l.i.ters sti k k P r ø ve, tau samfengt,av noten, å være thsrt r,ekke Hg. Et kontrollert, cylindr:isk 5-,li'termål må derf.or has for hånden, og dette mål må, hvor det gjemer brisling eller bl,anding, være forsynt med et justert merke ved 3-liters grensen. Prøven uhas, enten det,gj'elde'r shd, brisling ee,r blan ding, på følgende mm'e: ) almindeughet gjøres orkast på almindehg måte, og av orkrastet tas med småmasket hrå'v en slump på minst 20 hter av fangs,t.eri som sti k.k P r ø ve, altså på slump og helt samfengt. 2) Håven tømmes 'så over 5-tUtremålet, Bom blir anbragt i en større s,tamp eller et lignende kar. 5-literen løftes op, og så meget,av innholdet strykes av at br,is:ingen og/eue.r silden.i målet l,igger i høide med målets overkant. Fangstens lovlighet avgjøres deref,ter på følgende måte i hvert av de ~ tiillfeller:. B rri s l ing. a) Brislingen sorteres,e,uer skjønn olg,i,tvilstilfelle lned lengdemm, SOlm lahhd må has for hånden, i: ) brisl.ing under 9 cm og 2) brisling av 9 em's totallengde log ove,r. De få sild som kan!forekomme sre V»ren e«bris.l.ingfangsrter, blir under sorteringen rå regne for bris-hng. De sild s,olm måtte sees før målingen foretas, blir dog rå fjerne. b) EHer sorteringen sity'ltes den slørle briisjing igjen op i det med justertt målel:inje for 3 Hter forsynte 5-~trermål. H V i,s brisliingen, liggende jevnt ii mmet, når til eller over måle.injen f.or 3 liter, er fangst,en lovlig, hvis ikke er,den ulovlig. 2. a) Bla d ii n g (brisling og småsild). Blanding 8'orteres efter målin.gen :i sild og brisling. Efter s,orteringen styrtes den utsorterte s i l d op i det med justert målelinje for 3 liter iforsy:nte 5-"litemnål. H vis silden, liggende jevnt,i niålet, ikke når <op til målel,injen,,eller den,står like i hø,ide med denne, kan fangsten ikke anvendes som rgjødsel, sorm dyre!for, ener til fremstilling av olje eller :mel.

12 34 FS' K le T S O A N O 3 juni 936 b) Blandingsfa-ngs'ter SiQrm ifølge iqvens:tående undersøkelse.i k k e å. n ne h.o de r ru l.o v l i germ eng der b r i s H n g, må videre underisøkes f.or innhom av ve 3 e n t Li g e men g der 's :ill dun der 'e U å r. den hensikt tas en ny prøve, slom sorteres. Den utsorterte stild i de 2 prøver blandes goldt log styrtes så '0v,er 5-h.termålet, og så melget strykes av at innholdet står.j høide med målets 'Overkant. nnh.oldet telles, og avgjørelse treff-es eftn bestemmels'ene for smås.ild (se nedenfor 3). 3. Sm ås i d. nnh9:ldet av 5-liter:målet,!fylt på <ovenf.or nevnt.e måte, teles~oig f,angs'ten ansees for å.innehlolde vesentlige mengder av 'små,sild under år (er altså ulovlig å benytte for utv:inning 'av olje og rmel) når s'tikkprøven inneholder mere enn 500 indjiv!ider. Det påhviler politiet (lensmannen) å føre ik<o~tron med omsetni'ngen av br:isling- og småslildfangsler, hv.or og når dette måtte finnes påkrevet. Kontrollen utføres fortrin.svis ;i f.orbindelse med andre for:retninger. Om kon tro l en ved f a b r,i k ken e. 8.. K.ontroll med råst.offet. Når rås tof!uas t kommer til bestemme,ls,es,s,tedet, skal der 3,V nllo'uageren (he rllletiiffikfab riikken, råsto'ffkomp:aniet,eller sildoljefabrikken),a Lt,i d uttas kontr.ollprøve av den. Hvis lasten 'inneholde,r partlier råstlof,f fra if l,e re o p tak, bhr dette å melde ved ankomst,en. Kontrollprøve hlir da å ta,for hvert E nkelt parti, og p'arti-e,ne må derfor holdes fra hverandr'e under transporten. Hvis 0vUgheten av ett.eller Here partier er tvilsom, sklal prøven,tas før partliet loss-es. F.or uuagnin,gen av kontrollprøven benyttes et k'ontmuert cyundedormet '5~'itermål, SOlm, hvor.det gjelder brisling eller blanding, må være flol'synt med justerte merker ved 3 liter, 2.75 liter og 3.75 liter. Da alle 'prøver er s'nikkprøv,erog aldri klan gi et abs.olutt sant billede avfang6ten, må der ved den 'Offentlige kontroll være en margin for feiil, innenfoor ihvhken,ansvar likke ikan gjøres gjeldende overf.or l,evemndøren (notbasen). Denne margin er ved kontrollen av brisling og blauding6prøver satt til 5 pc,t. s,tedet for 60 pct., s'om blev fordret henholdsvis av måls brisling og 'sild i brislinjg-.olg blandingsprøver ved noten, ikan :man ved k'ontro:llen god,ta va,r,en når de tilsvarende målinger rgi ' 55 pøt., målerkaret SOlm brukes ved kontrollen må ha en merkeislrek ved 2.75 liter. Da det er br:isling,ens størrelse ved l,åsen som må legges ti: grunn,~or mins,te:målslbes'temmelsene, og bråsling.en under dødsstivheten krymper inntil 2 mm, bør ved :f'abråkkene detlte ta,s i betraktrrijng ved målingen,av stiv, fast :fisk. Er bris Hngen igjen blitt bløt, vil krympingen gå itilbake,,så dett\~ hensyn ikke behøver å tas. ' Ved kiqnlr:ollunder6økel6,en av lovlilgheten for små6idens vedkomme,nde sp:iller også svinn under tmnsporten :inn, hvorfor' illan har funnet at ansvar ikke ikan gjøres gjeldende med mindre prøven ved kontrollen inneholder mere enn 550 individer,og r,åstohet kan derfor anvendes når antall el fauer under denne,grensle~ Fr8!m~angslmMen ved kontrollen blir således S.o følger: Råstof'fet styrtes over 5-:itermålet, således s:om nevnt ved p~øvetlagnin:gen ved noten, det.overflødige fjernes så man har :l>stryk'llål«.. For b ris l ing e n sor:teres så i måls og undefilåls brig!ing. Efter sorler,ingen fyuels den,førs,te i 5-literen, og hvi6 b rifsl ingen, liggende jevnt i målet, når til mållinjen fol 2.75 liter eller 'står.over, kan varen benyttes. 2. a) For b l and ing sorteres som ved prøven ved noien i brilsling og shd. Efter s,orltertingen :fyllessilden l ;S,-literen. og hvis den, liggende jevnt i målet, når til lln~llelinjel for 2.75 liter eller står over, kan varen benyttes. b) På samme måte sort.eres blandingslaster som tilføre5 i den tid herllllet:isk nedle,gn:ing :av silder tillatt, mens nedlegning av br,ilsling er.forbudt. Ef.ter soflteringell styrtes eilden.opi 5-litermålet, og hvis den, liggende jevnt,.ikke når op Hl målelinjenfm 3.75,liter.eller står Uke i hoide med den, kan lasten :ikide benyttes for hermetisk lledlegning. c) AUe blandingsbngster SiQm ved kontrollen v:iser si.g,ikke: å inneholde u lov lli g e ll e n.g der b ris l 'i l g, ll~t videre kontrolleres for innhold av vesentlige mengder sild under ett år. den ihens,ikt tas en ny prøve, som s.orteres. Den uts,orterte sild i de 2 prøver blandes.godt og styrt.es så over 5-literlllålet. Der,s,trykes av, så man får»s.trykmål«, ;innih'oldet telles, log avgjørelse treffes efter bestemmells,enefor småsild (se nedenfm 3). 3. For små s i l od 'teli~s i~~hold~-ca~~5-liter~u"~- og hvis der i prøven ikke finnes over 550 'indiv,ider, kan varen benyhes. Viser kontr.ollprøven at fangstens lovlighet er tvilsom, kan po:l.itiet (lensmannen) anmodes om å komnw El6tede for bevisets skyld. Alt,r'åstlOff s,om ved fremkolls,ten til mottageren viser sig ikke å være lovlig, skal, uansett resultatet av prøven vell optagningen, rsty.rtes hvis ikke deno'ffenthge kontrollør bes!temmer det,anvendt på betryg,gende måte til fordel for statskassen. Ved alle hermetikkf.abrikker (råstoffko:mpanier),sild,olje- eller s.ildemelfab~ikker, som anvender brisling ener 6!mås.Hd 'som råstoff, skal i en særskilt protokoll føres f.or- tegnelsl8 :over ethvert innkjøpt (ankommet) brisling- ener,s,måsildparti, medanglivelse av datum, levemndør (notbas), fangstkvantum, re,sul,tat av kontr'ollprøven, pris pr. hl. (eller skjeppe),fangsltsrfed, og for sildoljefabrikkene tmlsporttid. Råst.ofJprotokollen skal på :forlangende vært: tilgjengehg r.or den offentlig,e konlroll:myndighet. Utdrag av fortegnelsen skal i den utstrekning S0 til enhver tid f'ordres, tilstilles F'iskeridirektoratet ved utgangen a v hver måned (for sildoljefabrikker) eller kvartal (To l' hermetikkfabr:ikker m. v.). l. K o il t r'0 m e od n e dl egil,in ge n. den tid hermetisk' nedlegning av brisling er forbudt, men herlleti.sk nedlegni:ng av småsild tlillah, er det j'.orbudt å utlwrtere og ned.legge f.or srig den brisling 60m forekommer i blanding med sild. (HermeUsk nedle,gning av br:isling ('l' ifølge :loven,forbudt fra ng med. januar til og med 3. mai~ av småsild fra.og med.,februar til og med 30. aprlil). Særlig i denne itidblir derfor kontroll av b l and ing S P r ø v e r nødvendig (se 8,, 2 b). Det må i denne tid påsees n brishng i det hele ikke blir il:,i l før t,fabrikkene, med undtage,se av den brilsling som,for,ekommer li blandingsprøver soom kan antas å være lovlige innen forbudets ramme. Som.følge av at hermetisk nedlegning av brisling under 9 cm's tof:allengde er f:oribudt ( 2)', blir overholdelsen av dette forbud å kontrollere under nedlegningen.og/eller på den ferdige vare.

13 3 juni 9:6 F S K E T S O A NO Forbud mot hermetisk nedlegning,av utenlandsk brisling o;/,eler sm~sild blir o,gså underlagt kontrollen (se 6). H. Almindelige bestemmelser vedkommende kon tro e n. De offentlige kontrollører har under Varetagelsen av sitt hverv uinnskrenket myndighet til å utføre lmntroll i aue LtbrikkeneiS lokaler for dhstou eller ferdige varer. A v de ~ist:' kan de fordre 'åpnet det antall bokser som de finner l~odvendig for kontrollen. Eventuell kontroll av ferdig vare r()rela-s i fabrikken i nærvær avdisponertt eller formann. Kontrollen utføres av politiet (lensmannen) eller av særl ig beskikkede kontrollører, som fot sitt hverv får politimyndighet. St T af feb e ste lll n t; ser. 9. l lvertredelse av dette reglement - eller av bestemmelser Cll er ~~itt i' medhold av reglementet - straues med bøtet'. Ulovlig rangst eller ulovlig nedlagte produkter (eller verdien derav) kan ved dom inndras ho,s den s,kyldige, til fordel for -:tat,skassen. k raf t tre den o g 0. o p heve se. Dettt' reglement trer ;i kraft straks. Samtidig opheves det av Handelr5departmentet 22. januar l ~]3~ fastsatte ~Reglement for undersøkelse av brrisling- og :lllåsildfangster m. v.«, og likeså de av Handel,sdepartementet ~ arnllle dag fastls,ahe»bestemmelser om fredning og hermetisk nedlegning av brisling og småsild.«kanadas fiskerier i 935. Fra generalkonsulatet i Montreal er mottatt følgende ek,3- trakt av ål"lsb.eretning.»f ;i s k'8 r i. denne Klanadas eldsteindustri er der nedla!gt en kapital på $ og den skauer beskjeftigelse for mennelsker. de sste måneder rav 935 utgjmde ialt 750'000'0 cwts., hv,hketreprelsente rer en nedgang på 29'00'00 cwbs. sammenlignet med den Hisvarende periode av 934. Til tmsls.for nedgang i viser eksportverdien dog stigning. januar-november 934 beløp eksporten sig til $ og i de tilsvarende måneder i 935 beløp den lsig Hl $ , en.fremgang på 2.4 :millioner dollars. Kla nad als tre viktigs,te fiskerier er laklsefisket :i Bdstisk Kolumbia og hummer-og torske:fisket i de Maritime provinser, de Biste måneder av 985 utigjorde.fangsten av laks i BriHsk Kolumbia 50'0000 CW'lS., hvilket var noget mere enn t 934. Hummed'iisket utgjorde cwts., hvilket repmsenferer en nedg!ang på cwtls.,!sammenliguet med foregående år. Torskefiisket utgjorde 36 73'0 cwtls., hvilket og:så reprelsenterer en nedgang sailnmenlignet med 934. Verdien av ek!sporten av fersk.00gfr!oissen fisk SOlll hovedisukelig gikk Hl Statene, utgjorde $ , en opgang på litt mere enn en mhlion dollarrs. Skibningen,av hermeusk friskng hummer utgjmde $ , hvilket representerer en stigning på.7 millioner dollars. A v den 8istnevnfe eksportverdi faller $ på hermet,ilsk lalills._qg $ '0 på hermetisk hummer. Eklspori'en av tørret f;i,sk beløp,sig til $ D, hvilket var nogetmindre enn,i 934. Salgene til Stmbritannia øket i 935 med $ 70'0'0 og til De Forente Stater llted $ 79 OOO.K Forbud mot å sende fisk til Storbritannia fisket innen et vist område i finnmark. NORSKE VJreln96.~r er ~,a"":jler Or-,fl33ikre O O K0ØLEANLEGG. Vnlegg O:S~ Otlre:r A]ålt:kKnr.sh! l.$/o:stjrdem. sptir.smil ~p~:sen-8nl pj :J,,,,nt. Hr/': 6i:sJ, J Johnsen ~tj:j"a"il n'-- o_l.. fuconort$kd. A~DRAMMENS ~,~~~ r~~~l~~~.k;;(~~~sjs~p. Fisker.idirektøren,meddeler: Da det i Storbritannia i tiden juni-september er forbudt å ilandbringe fisk fanget nordenfor 7) 0' " NB fra Ø:stgrønland til Nordkapp eller østenfor Nordkapps meridian nordenfor 64 NB be'stelllllt8s herved at det i nevnte tidstulll ikke er,tillatt 'å utføre til S'f:orbrit,annia firsk fanget j det foran beskrevheområde. Sis'te båt for Skibning fra Bergen 28. mai. Kjøpere av KONTORMASKNER S G a r ru ann C a u n e n Als skriv til oss eft~r ka t a log o g P ri s. ~ Skib laster. - MlS»San Miguel«beregnes å laste i Bergen. juni for: Vigo, Sevilla, Velst-rtalia og Syd-Frankrike. M,s»BOsphofUs«b8regnes å l!a'ste i Bergen. juni for: V;ig o, LrilShoa, eventuelt Gad:iz, Tunis, Vest-Halria, Nizza og ivlanseille. Den Norske Middelhavslinje.

14 36 FSK ET S o A N O 3 juni 936 HARSTAD Kaarbøs Mek. Verksted Als 2 patentslippe - Maskinverksted - Jern- og metallstøperi - Kjelverksted Plateverketed - Smie- og Tømmermannsverksted Malerverksted Dykk~rapparat etc. - Teiegramadresse: "Verkstedet". Telefoner 29 dg 277 Berthaus d. Nilsen Alis Telegramadresse : "Bertheus". Code: Boe, A. B. c., 5th. Ed., Privat. Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks. Salt, s, Tønner. 'Sild- og Fiskeforretning. Skibe for agnfrakt, frakt og slepning. Skibsmekling. Havariagenter. Ekspeditør for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Als NORDLANDSLNJEN Regelmessig godsrute Oslo-Kirkenes Konkurrerende frakter God t materiell derrnund Kind - Harstad Telefon -- Telegramadresse : "Kind" Sild, fisk, tran, rogn, tønner Filial: RSVÆR, Lofotsesongen Harstad og Oplands Bank A.s Aktiekapital kr nkasso på Harstad og tilliggende steder Utfører alle almindelige bankforretninger A s Staal &. Jern g Harstad Telegramadresse: Telefoner: 43, 438 Metaller Sort og ga v. Anl\erkjetting og Rorkjetting, Stolonkere Patentankere, l regger, S'ål, Jern, Metaller, Rør, Kraner, Pumper Kristian Holst Telegramadresse : "Kullholst " Als MERCUR Telegramadresse : "Mercui''' Kull - Salt - Tønner- s - Vann Petroleum - Smøroljer Landets største sildoljefabrikk. nnkjøp av Sild, Torskeguano, Lever og Grakse Leonh. Charsen A.s, Harstad M aler- og Farvevarer - Vaske- og Pusseartikler Blåsten, Birkebark, Barke-ekstrakt, OljEr, Benzin, Skibsproviant MOLDE Bolsønes Verft la M.elde Telegr.adr. "Skibsverjtet" - Telefun 48 nnehaver: NGENØR B. GRØNNNGSÆTER M. N.. F. Skibsbyggeri Motorfabrikk Reparasjons\ erksted for jerll- og treskib, dampmaskiner og kjeler. Alle slags ~kibsmaterialer og rekvisita på lager. - Patentslipper for inntil 000 tonn. Den anerkjente råoljemotor Heimdal Fra 5 til 40 HK. Påsetnlng av den bekjente HEMDALTOPP på alle 2-takfs motortyper AlS Heimdalmotor MOLDE BERGENS KREDTBANK A/$ Utfører alle alm. bankforretninger Aktiekapital fullt ndbetalt kr.,lljo,oooo-- KRSTANSUND NORDMØRE FSKESALGSLAG A/L, Kristiansund N. Eksport av all slags fersk fisk. Klippfisk. Saltfisk Telegramadresse: Nordmørsfisk. Telefon nr KARLE SCHROEDER, Kristiansund N.. Telegramadr. : Schroeder - Mægler- Riksteldon : 507 Omsetter: Klippfisk, saltfisk, tran, rogn, trant.0nner, rogntønner, Sillldtenner. Saltfisk besørges tørret. Rognpartier eksportpakkes. Befraktning, Assuranse. ARNE STAD & CO., Kristiansund N. Saltlager, Guanoinnkjøp samt Befraktning. Telefoner Telegramadresse:»sfad«. BACKERS KJØLELAGER, Kristiansund N. Moderne anlegg. Kapacitet vekter klippfisk. Anlagt 934. Telefon 69 - Pakkhus 60. Våre kunder får preference ved s,alg til firmaet Halfd'an Backier AlS, som er Norges største kjøper av kllippfisk, på den annen side står det kundene helt fritt å selge til hvilket som helst annet firma. Kjøleanlegget e.r førsteklasses, log har siden starten.ikke hau en eneste Mage for midd eller fukt'ig'het. ANDREAS LE, Kristiansund N. Meglerforretning - Assuranse - Befraktning. Omsetter lalle sorter shd og f,iskeprodukter. Telegr.adresse: )Anlie{. - Telef.: Kontoret 846, privat 726. KRSTANSUNDS SPAREBAN{ Oprettet 834 KJØLELAGRET A/L Telefoner: Kontoret 383, pakhuset 205 Kjølelager for klippfisk Kjøleboder for ferskfisk Agnsildfryseri Werring & Søn AaS Telegraphie Adress : >Superior-Christiansund<. Rikstelefon 305" 324 Kjøper Saltf'isk. Klippf'isk. Rogn Mottar klippfisk i oplag på helautomatisk kjølelager LofotkoOlpaniet A.s - Kristiansund Tel.adr.: "Lofo:kompaniet' Disp. Lorentz A Lossius jr. Telef. 035, 037, pakhus 2336 Moderne kjølelager og elektrisk t.ørkeri. Fiskebjerge. Lager av Tripolisait. Motlar fisk i oplag: Pakker for alle marked. Telefoner: AKTESELSKAPET Kontoret KLPFSKLAGERET Telegramadresse: Lager og formann 704 "L a g t r" Moderne Kjølelager for Klippfisk Astrup & Co. A.5 Tele/on: Etablert 863 Tel.adr.: Pescado-Christiansund Eksport av saltfisk, klippfisk og rc)gn M KA E L M K K E L SEN Te!egramadresse: Telefoner: "Miksen" En gross - En detail Eksport av: Laks, Kveite. Flyndre. Raeker og levende Aal og forøvrig de fleste andre sorter Overrettssakfører KARL MAALSTAD, Kr.sund No M. N. S. Telefoner: Kontoret 047, privat 395 Blik_~enslager Øivin_d ngebregtsen Bliktøndefabrik Telefon Telegramadresse: Bliktøndefabrik

15 kr. 3 juni 936 FS K ETS GAN O 37 Vekselkursene (salgskurser). Mynt ParJ /5 28/5 29;5 30/5 /6 Oslo: ~ 2).... R. M.... Clearing mk. Reise-mk... Fres... ", Sv. kr.... D. kr..... Gylden Sw.fres... Dollar... Belga. '" f. mark.. Pesetas.. lire 4)... do. clear. 4 ) Czek. n.. ls. kr. l).. Montreal. 0serr. kr. Polske zloly kr. kr. kr i ,) 27l K ) J ) 7625 kr. kr t ~ ! 3) t 3) \ sj l) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs promille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. 3) Unotert. 4) Nominell. kr ferskfiskfransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Vekten er beregnet brutto med undtagelse av den fisk og sild som sendes fra Bergen til utlandet. Stasjoner Til innlandet Trondheim: kg. \ 7/5-23/5 ialt \ Sild , Fisk Bergen: 7/5 _23/5 ialt Sild... - Fisk Narvik: 7/5 _23/5 ialt. Sild... Fisk.... Til utlandet Oslo For- Sve-. Tyskøvrig rige talia land kg. ' Anda/snes: 56 60j 7/~ - 23/5 ialt Sld Fisk kg. kg : ) Herav 980 kg. fisk til Danmark. alt kg. kg ) Oljemarkedet. - Norsk Engelsk Mineralolje A/S, meddeler: Prisene er fra og med april 936 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen og i Bergen kr. 0., 0.5/2 og O 6 /2 pr: kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. For Shell Dieselolje 0.. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Solarolje og Dieselolje levert i løs vekt fra Skarholmen øre kg. -;-- /2 øre. - Shell bilbensin kr pr. kg. fob. Bergen. Dissle priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatagre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Fiskesort: flyndre ".... Kveite. ".... Hyse.... Torsk... "... Lysing.... Piggvar og slettvar.... Pigghå... Skate og rokke.... Makrell.... Rogn.... Våtsaltet fisk.... Annen... ".... Lever...,... alt Eksport i tiden 8/ 5 _23/ 5 Kg. ) ) ) Total fra 3/ /5 36 Kg Eftermeldinger fra foregående uke: ) 30 kg. 2) 692 kg. ~\) kg. 20, Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. fiskfsort 7/5-8/5 9.'5 5 2/5 22/5 ~~. kg. kg. kg. kg. ~g. kg. kg. Kvelte :l Flyndre..., ! 7v ~yse '= _ HO Slld...[ Annen fisk "" Hummer, krabbe , - l Hvalkjøtt j ~ 400 Laks Makrell.. ~ : '278~ 3600' '7!l Tls. 7260( Y7950 Averter "Fiskets Gang". fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g fan Fis hel i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 936 to May 30th. Cod in metrie tans, landed 3000, prepared for stoekfish , salted and dried 53900, ieed 9 800, eod liver oil produeed in hedelitres 62 00, livers of eod to ather oils 6600, (od roes salted Maekerel (tons) landed 302 exported in ice 622, to eanning fadories 29, salkd 249.

16 - \ - ialt H m Norges utførsel av Hskeprodukter fra januar tn 23 mai 936 og i uken som endte 23 mai ~ ~----~ ~--~ ~----~--~---! Vårsild l:' t ''! i s- i "' fil k ' l T fl 8. R D fl : ld re S u og l Storsild : d!'\ PpllS Rundflsk Rotskjær Sei yse.,dinen err S!\. Rogn ogn.m. i. Blank r.!'u Tollstedel i Saltet.Flekkesildll.Skåret sild i ~t i.., rund tsl'rfisk ialt fersk tt'lit'! tru l blank tm. kg. kg.. kg.. tm. tnr. m. tm. tm. tm. i kg.! kg. kg. kg. kg. tm.! tm. tnc. : r l OSlOl)... 9 l Kr.sand S. " 2759 _ Egersund Stavanger 2 ) 92 2 l' Kopervik 6) Skudent-shavn i Haugesund 3) Bergen 5) ') ~~~ _= / / Florø Måløy... Ålesund 4) Molde... Kr.sund N.0) Trondheim.. Bodø 8) Svolvær ) Tromsø 4)... Hammerfest. Vardø 20 ) ~ ~_ ' Vadsø 9)... Andre 7 ) wt.7) ) ~O ~ ~59 uken , , - Brura tnr _. - "A kjen. tnl i32l 9) kt krell krell ummer e er -levarmel e S On erme Herdet Hval- Sel- Silde- Sild Sild Ma- Ma- Laks Levende Annen H R k Fisk. Fisk Silde Fiskemel Slk' H t'kk Tollsteder hvalolje olje olje olje fersk ra fersk ål fersk saltet saltet mel saltet fersk fisk kg. kg. Guano kg. kg tm. tnr. tm. tm. ks. Kg. tm. kg. kg. kg. tonn kg. i tm. tonn tonn. Oslo ) Kr.sand S ,) Egersund '" Stavanger 2) Kopervik 6 ) Skudeneshavn Haugesund S) Bergen 5 ) Florø l ) Måløy ' 75 l Ålesund Ai~~-;:nd~)'::: 4 ) '" - = E9 " i l C Molde q Kr.sund N ! Trondheim Bodø 8) SVCilvær ) i Tromsø 4) '. \ ' l 8-2! 9 Hammerfest 20)... ' Vardø Vadsø 9) i Andre 7 )... 6) ~ Andre ~6) 2574 ~ -=--~_~'~~ Jl739~! _~2)355 3)79~_! --_~4322 ~38785 alt ' 82~ i ~0276 lo i ~,345~~~2.2~ uken, i l0~ i i U ) 60.5 tm. stearin, 289 tm. hvaloljefettsyre, 395 tm. grakse, 6 tnr. bottlenosetran. 2) 9940 kg. hvalbenmel, kg. hvalkjøttmel. 58 tm. ansjos. 3) 47 tm. sildemelke, 260 kg. fiskeben 4) 328 tm. stearin. 5) Herav 25 tm. flekket fra Bergen, 239 tnr. krydret fri' Stavanger, 02 tm. flekket fra Kopervik, 4 tnr. flekket og 57 tm. eddikbehandlet fra Haugesund, 7 tm. flekket, 72'6 tnr. kryddersaltet og 990 tm. eddikbehandlet fra Molde. 6) Fra Fredrikstad. 7) 26 tonn hvalguano og 90 kg. hvalbenmei fra Sandnes. 33 tm. ansjos, 4590 tm. skrapolje av tran, 2005 tnr. hvaloljefettsyre fra Fredrikstad, 2282 kg. ansjos fra Moss. 8) kg. lofots og kg. finnmarks. 9) Herav l 90 tm. utenlandsk. 0) 6 «g. sunnmaver, 2 tm. pressetran, 75 tnr. stearin, 75 tm. haitran, 9 tnr. brugdetran, 5 tm. håtran. ) 2 tm. pressetran. 2) Herav 007 tonn fra Sandnes, 340 tonn fra Harstad. 3) Herav 330 tonn fra Sandnes., 60 tonn fra Mosjøen, 40 tonn fra Harstad. 4) 5u kg. kveitelever. 5) 605 tm. stearin. 6) 0 tm. sildemelke. 7) Herav 200 tm. eddikbehandlet fra Molde og 870 tnc. do. fra Haugesund. 8) 75 tm. pressetran. 9) kg. lodde. 20) kg. lodde.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 46/2017 Rapporten skrevet mandag 20.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 43/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 26.10.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Side 1 av 9. Pr uke 22/23* har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret:

Side 1 av 9. Pr uke 22/23* har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Melding om fisket uke 22/2016 Rapporten skrevet mandag 06.06.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer