Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt."

Transkript

1 prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr pr. år tegnes ved alle post 28. årg. Bergen Pristariff fåes ved henvendelse til anstalter og på fiskeridirektørens Nr. 28 Onsdag 4 juli 937 fiskeridirektørens kontor. kontor. Kr utenlands. led ERDOG DEN BESTE Oversikt pr 0/7. dienne uke har diet v ært temmelig stille om fisk,eriene, Brisling~isket ha,r vært meget smått, småsi'ldfisket likjeså, kystmakrellfsket er smått på 0st og Sørlandet, men godt på Vestlandlet fra Ho,rdaland! og nordover helt op til Trøndellag. Nordsjøsild:fistket er magert, bankfisket var ganske godt for Alesund men ell!ers li te. B ank f i 's k e t for, Alesund var godt i uken, deltagelsen var også større enn i uken før. selve fisket på bankene deltok 54 motmbåter i forrrige uke 36, i kystfiskre.t deltok 4:0 og dessuten 5 fleketrålere. Der blev opfisket kg. fsk. Det Viar langefisket som var dominerende,.nemlig 44 tonn, her:av blev iset 60 tonn,og san,et 84 tonn. Samlet verdi kroner. Kristiansund dierimot var bankfisket smått. Der blev kun opfisket kg. Der va,r en ganske liten shgning i prislene for enkelte sorter, men for diet meste uforandret. Verdien,av ukens fiske er kr Det n o l' s k e fis k e v :e d F æ r ø y ane. Der kom i uk,en inn til A'esundi 2 fartøier fra Færøyane med 00 kg. fersk kveitle som blev betalt med kr..5 til.20 pr. kg., av sa.lt torsk hadde fartøiene ltlred sig 2000 kg. a 22 øre samt 6000 kg. forskjellig ferskfisk til en verdia'v kr alt iår er drer av 8 fartøier hjembragt kg, kveite til en verdi av kr og kg. salt torsk til en verdi av kr Bru g cl e fis k e t tok sig ap i denne uke. Fangstene var fra 20 til 50 hl. lever pr. båt og gir således et lønnsomt Eske. Der blev tilført A'esund 40 SOO liter hrtlgdrelever 3 20 øre. Der deltar 80' båter, og fangsten drives for det meste på Tampen. S re i fis ke t. Der er i uk,en kommet tilleggsmeldinger for juni. Dverherg er opjisket 40 i0, ah hcngt, og i Nesna er orpfisket 40 tonn, hvomv hengt 37 tonn. Andenes og Bleik 30' tonn alt hengt, og Alstahaug 30 tonn. Filland og Sand~ stad' i SørTrøndelag er opfisket i juni 2300 kg. sei, hvorav 4000 hengt. Der er gode utsikter til fortsatt fiske. Prisene opgis ha 79 øre. alt er nu opfisket i første halvår 5830 tonn, hvorav hengt 4659 tonn. Sri sl ing fis k e t har vært meget smått i uken og fabrikkene ha'r: måttet innskrenke driften på grunn av" mangel på råstotfrf. Der har vært stengt endel i Sogn: Sogndia!l, Flåm o~ Lyster. Halrdianger har det vært stengt litt i Osafjord og Nordheimsund, desuten i Matre og Akrefjord. Ryfylke er dier intet fiske. Og i Oslofjorden er det også smått. Sider. fiskets begynnelse kan man efter et liøselig overslag regne med! at dier er opfisket ca skj. fjor til samme tid; regnet man skjepper, men ifjor var der mere utklast dra kvaliteten va:r dårrligere. Nor d sjø 's i l d fis k e t. Flere båter gikk ut i uken og kom hjem med svarte,garn. Ett fartøi som kom inn direkte til Bergen hadd'e gjort det godt, og hadde med sig 260 halv~ kasser, som b~ev iset toj:'l leksport og betalt med kr Forøvrig blev kun tilført Fedje 6 halvkasse:r, og; Espevær 30 halvkass'er til ising og 25 hailvtønnersiahet. Fiskerne har imidlertid ikke gitt op fisket, idet der fra Fedje gikk ut 4 båter den 0. ds., og fra Espevær 2 drivere d'en 0. og 4 den., og kanskje vh flere slutte sig til. K y s t ru a kre l 'L fis k et. D:rivgarnsfisket for Kristiansand er nu på det nærmeste slutt, og før notfisket kommer helt i sving kan man ikke vente nogen større fangstelr. Der blev opfisket i uken kun 3 tonn i Kristiansand. Delr var heller ikke naget fiske,av betydnin'g østovej:'l eller opover til Haugesund, men ut'enfor Bergen er fremdeles makneilen rikt tilstede og man reo" ner med: en ukefangst til Bergien av 8000 kg.' Oppe i Sø;. Trøndelag har der også vært et godt makrellfiske, med' god kvalitet, stor og fet. Fiske har oregåt ved NordHitra hvor der er opfisrket kg. Prisen har dreiet sig om 2530 øre. Pris,en i Bergen er fra 520 øre, men ellers holder sig ganske høi. Ukefangsten overstiger 200 tonn, hvor~ ved tot,arlfangsten k0er op i 5970 tonn mot ifjo,r til samme tid, 565,0 tonn. fe ts i d fis kei. Åfjord lensmannsdistrikt i SørTrønd:eliag er satt Q notsteng, ~g opfisket 2500 hl., hvorav 00 garn sild. Av elet opfiskedie kvantum er iset 500 hl. og saltet til handelsvare 2000 ht Kv ali teten er 3 s treks og ned'over til småsild. EHelfs fiskes endlel småsild: i Møre, Sogn og Fjordane og Hordaland. Eks p ort e n,av de viktigste fiskevar'er i uken til 3. juli samt tota,l:eksport'en (fjorårets tilsvarende tan i parantes). Klippfisk 248 toun 3927 (477), tørrfisk ialt (673), hvorav rundfisk (2934), rotskjær (los), sei (,2338), hyse (5'3), lannen (262), rogn sauet 3540 tnr (20470), dampmedisintran (34706), blankt ran 895 ~ 2540 (30027), fersk makr,ell 62 tonn 895 (46), fersk laks 4683 kg

2 ~ 384 F S K E T S O A N O 4 juli 9'37 (65 60), fersk fisk 69 tonn 448 ( 720), hummer' 6988 kg (43877), reker 37 tonn 80 (L22), hermetikk (6846), sildemel (42360'), fiskemel m. v (8743). Bankfisket. fiskemeldger. Tro ill S ø: uken 26. juni til 3. juli er opfisket 8020 kg. fisk og n~k'er, hvo'ralv 00 kg. torsk a 0 ør'e, 200 kg. hfolsme a 7 øæ, 855 K,g. kv,eite a 90 øre, 480 kg. flyndne a 5065 øre, 65 kg. smørflynd:re a 50 øre og 2320 kg. reker a 30 øre. Verdi kr Der deltok 2 mo to rf a rtø i,er, 5 snurrevadbåter eg 0 reketrålere. Nor d l a n d'. And ene s o g Ble i k. juni er opfisket kg. fisk, hvorav kg. torsk a øre, kg. sei a 7 øre, 40'0'0 kg. llange a 8 øne, 5000 kg. hlålange a 8 øre, 3000' kg. brosme a 8 øre, 9800 kg. kvehe a kr., kg. sv.artkvehe a 2 øre, 9500 kg. uer a 0 øre. Verdi kr Av fangsten er kg. iset, 5000 kg. sahet og kg: hengt. Der deltar 50 mo,to'rbåter. M {J r e og R o ill sd a l. Å les u n d: uken 3. til lo'. juli er opfiskd kg. fisk, hvorav 40'00 kg. torsk a 8 øre, kg. sei a 5 øre, 4400'0 kg. lange a 8 øne, kg. brosme a 9 øre,,27 0'00 kg. hys,e a 32 øre, 3600 kg. kveite fl kr..20, 700 kg. flyndtre a kr., 000 kg. uer a 20 øre, 500 kg. breiflabb a 40 ør,e, kg. skate a 7 øre, 6000 kg. håbrand a 25 øre, 0000 stk. pigghå a 8 øre og 2950 kg. rekler a 60 øre. Dessut,en 800 kg. hummer a kr. 2. Lev,erpartiet 69 hl. a kr. 25. V'erdi kr Der deltok 54 f,artøi,er i bankfisk,et, 40 i kystfisket samt 2 reketrållere. Bre m sne s: uken,27. juni HL 3. juli er opfits,k,et 2 0'00 kg. sei a 4 ~ øn~. Der deltok 2 motorbåter. Be,r gen: uken 3. til 0. juli er tilført 8655 kg. fisk, hvprav 240 kg. kveite a kr..40, 550 kg. lomre a 50 øre, 3700 kg,. flyndre a kr., 500 kg. }angle a 20 øre, 7500' kg. brosme a 20' øre, 6700 kg. torsk a 50 øre, 800 kg. hyse a 25 øre, kg. palea 30 øæ, 6700 kg. lyr a 25 øre, 300 kg. uer a 50 øre, 000 kg. annen fisk a 25 ølre og 3365 kg. hummer a kr Verd~ kr Ro g,a l a n do Eg er sun d: uken 27. juni ti,l 3. juli er opfisket 7 50 kg. fisk og slkalldyr, hvorav 70'0 kg. torsk a 5 øre, 00 kg. sei a 5 øre, 4500 kg. lyr a 0' øre, 800 kg. hyse a 25 ør:e, 300 kg. Myndre a 75 øre, 00 kg. uer a 5 ør:e, 500 kg. breiflabb a 20 øre, 500 kg. annen fisk a 60 øre, 550 kg. hummer a kr. 2.35, 6700 kg. reker a 80 øre og 400 kg. boksav~ humu:er a 5 øre. Verdi kr K v i t s ø y: uken 26. juni til 3. juli er opfisket 340 kg. sei a 30 øre, 780 kg. il 30' øre og 50 kg. ål a kr.. Verdi kr til 0. juli er opfisket 99 kg. lyr a 30 øre og 70 kg. ål il kr..20. Verdi kr. 4. Fetsild og småsildfisket. Sør Trø del a g. Å f j ord 0/7: uken 3. til 0. juli er i ÅfJord lelsmannsd~strikt satt 9 notsteng. Der er opfisket 2503 hl, hvorav g:arnsild 00 hl. Av diet opfiskede er iset 500 hl., saltet handesv,are 2000 hl. Kvalitet trestnek til småsilid. Pris 0: Talt er hittil iå'r innen distriktet opfisket 4550 hl, dleirav iset 2400 hl., saltet handelsv,are 250 hl. Ber g; en: llk:en 3. til 0. juli er, tilfiørt 535 halvkasser småsild a kr. 4, iset for eksport, og 2000 skj. a kr..50c2.50 til hjemmebruk. V.åA t:kls VKNGER ejtf.l5køtmkllj.dt..no~ ()~ bø. TL DERES YRKE HØVER SJ ØS T'ØVLE R Tilført hermetikkfabrikkene: Tro n d hei m: mai er tilført fra Trønd\elag og Møre 2322 skj. småsild. juni er tilført 249 skj. småsild fm Trøndelag og Møre. Ber gen: uken 3. til 0. juli er Wført fra. Sogn og fjordane 20 skj. småsild a kr..50 og 44skj. mossa a kr..40, fra Hordaland 400 skj. småsild a kr..50. l"etsild og småsildiisket. l/l 0/ fylke '! finnmark... ". 969 l ') 960 Troms... 5( )S (l l? Nordland , l) Nord Trøndelag' 983b i l J4~ i ob2 40; 20 SørTrøndelag..! ' Møre j Sogn & fjordane 607 Bergen 2) Sønnenfor... "!!32!~J_ , _28~ JJl_~_ ~~~~~~0~~:3_2_7~~582! ;,'~ ~;00 Mot 936 tii2 7 / i 3324 i ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms og finnmark innsendte opgaver over råstoffforbruk pr 30/637 (enkelte mangler). 2) Kvantumet består a'{ forfangstsild og småsild som er tilf0rt Bergen fra nabofylkene.

3 4 juli 937 F S K E T S o A N O 385 Sildoljemaskiner Fiskemelmaskiner HVALK..JøTT kjøpes til dagens høieste pris Kontant opgjør omgående NYGJERDE & CO., Oslo Vognmandsgaten 24 Telegr adr : (,Møreprodukten Telefoner: KystmakrelUisket med norske båter. Brislingfisket. TiMørt htermetikkfaorikkene: Ble r gen: uk!en 3. tiil 0. juli er tihørt 360 ski. a kr fra Sogn o'g Fjordane og 260 skj. a kr. 4 fra Hordlal>and. N ordsjøsildfisket. Ber gen: l uken 3. til 0. juli er innbragt 265 halvk:asser nordsjøsild a kr. 5.50, iset for ekspo!rt. Fe d j e: samme uke er innbragt 6 halvkiasser og til Espevær 30 halvkasser og 25 halvtønner. Seifisket. NordLand. Dveriblerg: juni måned opfisket kg. sei, alt hengt, pris 7 øre pr. kg. V æ røy og Rø st: juni måned er opfisket her i distriktet kg. sei til pris 8 øæ, derav hengt 8000, saltet 6000 kg. N 'e s n.a 6J7: alt opfisk,et kg. storsei, hvorav hengt, 3600 kg. brukt, råfisk pris 7 øre. And le nes og Bl, eik: juni er opfisklet 30 tomt, ialt hengt. Pris 7 øre pr. kg. A st a h a u g 9:jr7: juni måned anta'es opfisket kg. sei i Alstahaug lensmannsdis,trikt. Nor dl T il' ø n dl el a g. Ve r ran 6/7: Opfskd i juni 264 kg. hjemmebruk, pris 26 øre pr. kg. Sør Trø n d elia g. F i a n og San d sta d 2/7: Opfisket ialt 2300 kg. sei, derav hengt kg., resten solgt fersk. Pris 80 øre. Gode utsikter. Seifisket i ste zalvar 937. Distrikt ================~===== Herav Opfisket ~ _ _ kg. Hengt Saltet kg. kg. sep) kg. finnmark Troms... o Nordland o i NordTrøndelag.., eO SøreTrøndelag :: Møre og Romsdal l ~ alt pr. 30/ Mot i ?? ) Omfatter også hjemmeforbruk og leveranse til hermetikkfabrikkene. Sted Hvaler... :. Halden... o Fredrikstad.... Moss... o 0 Soon... o Horten.... Holmsbo.... Vasser... o o. Stavern.... Nevlunghavn. o Langesund.... Skåtøy...,. Risør... o A'rendal.... Grimstad. o, Lillesand.... Kristiansand.... Mandal.... Farsund.... Flekkefj ord.... AanaSira... o o. Kirkehavn.,... O" Egersund.... Kvitsøy... o '" Stavanger... o Karmøy...,... Haugesund.... o Bergen.... Solund Måløy.... Trondheim... o Tils. Mot i 936 OPfisket i Pris pr. kg. i uken til 0 /,? øre.. kg l) ) bO Total kg A v fangsten er kg. fisket med garn og kg. med nol Der er solgt fersk kg. og iset for eksport] kg. saltet flekket kg. saltet rund 700 kg. til hermetikk kg. Verdi ca. kr A v pir er tilført Stavanger kg., Oslo 2600 kg., Grimstad 80 kg., Haugesund 2500 kg., Måløy 7000 kg. Dessuten er tilført av svenske båter 2000 kg. til Fredrikstad 6000 kg. til Stavern, kg. til Kristiansand, 900 kg. til Flekkefjord og kg. til Farsund, ialt kg. ) 2 uker.

4 386 F S K E T S o A N O 4 juli' 937 OLAF KNUDSEN Als.. BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn, sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset tor~k, tomtat, Jevermel etc. Telegr.adr.: "Tranknudsen" Rikstelefon 2348 Rekefisl{et 937. Verdi kr. T romsø Ofoten og Sjomen Kristiansund Ålesund Karmøy Stavanger...,., Egersund... '" Kirkehamn... 2G Kristiansand Arendal Kragerø, Skåtøy... Risør Langesund * Stavern Vasser Nevlunghavn Mot i juni Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. Portugals import av ldippfisk og saltfis!r. L i s sa bon 7/ i 7: Legasjonen er blitt opmerksom på at die i leg,asjonens skrivelse av. f. m. anførte tal:l for Pol'tug;als innførs,el av klippfisk og saltfisk i (april og januarapril 936 dessverre er uriktige, idet tauene,angår innførselen mars' og janua,rmars nevnte år. April 936 Kvantum... kg ndekstall for kvantumet (månedlig gjennemsnitt 9093: CO,00) 75,87 Verdi esc , Januarapril: Kvantum: fra sland '",...,,... "kg N'orge.".. """.""."."."" Storbritannia... " Nyfundland "... " : Danmark... "... " Frankrike.,.. ",,,.,,,,,,. """'" ') rland.. "."."... " Angola... "... " 240 Andre land... " 750 Tilsammen kg Verdi... esc Det tyske trawlfisket har i siste ukje hah en god utvikling. Der regnles derfor med regelmesisige større tilførsler. Tilført ialt omsf'ing centner (00 pund!). Salgpris M til M og for s,ekunda vare M..00 tirt M Det islandske sildefiske. Til 0. juli hl. fabrikksi.dt mot ifjor hl. slands klippiiskeksport. Re y k j,a v i k 9i/7: Klippfiskeksport i juni 096 tonn, hvorav Kuba 22, Argentina 37, Portugal 922" andxe europeiske land 5, våtsaltet 65 tonn, hvorav Storbritannia 590. Det skotske sildefiske i:ah i tiden l/l til efter Fishery Board' s opgav,e: Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr. _ Vinterfisket ialt ( jan.3 mars) Sommerfisket fra april: N orthumberland Eyemouth Aberdeen Peterhead Fraserburgh Banff Buckie Wick.. " Resten av østkysten Orkney ] Shetland Stornoway " Barra Resten av Vestkysten (ex firth of Clyde) Glasgow ~" Sommerfisket ialt Vinter og sommerfiske( ialt ~:lakrenfisket ved Skagen. Ska gen 6/7: Ukef.angst bunnga,rn 9050 snes store, 8325 snes mehem, 650 kass,er små: dorg 875 'snes, middelpris ~ 40. Det hollandsl{e sildehsl{e. l uken til 9. juh kom inn 30 fartøier lued 67Sfiskepakkede tønner mot ifjor 45 fartøiler og 0562 tnr. For hele sesongen er opisket av 269 fartøier lnr. mot ifjor av 257 fartøier tønner. A. T0SSEBRO & CO. A.S, Alesund. Tilvirkere og eksportører av Sild saltet og røkt, Eiere av: Hestholmen Sildesalteri og Røkeri. Klippfisk og tørrfiskmarkedet. Markedsmeldinget, O p o to 3/'7: Markedet,er stille. Det forlyder,at baller isllandlsk klippfisk nettop er blitt solgt til Portugal til en pris av 29 sh. pr. balle, o'g at die:j:. forhandles om ny,e salg fr:a samme oprinnels,e.

5 4 juli '937 FSK ETS o ANG 387 ~ Eksportører! Grunnet forskjellige forespørsler undlater vi ikke å oplyse, at vi ikke arbeider med agenter i Norge og derfor er flittstillet og mottar: Kveite, Flyndre, Hyse, Laks, Aal, Pigghå, Vinger, Reker etc. i kommisjon til dagens høieste priser. GAO E & CO. Billingsgate, London Tel.adr.: Gade, London Fersl\: fisk og sild. L ond o n 7/7: 38 kalsser flyndre SJ9, 56 kasser kveite 9/ 4/, 20 krusser hys.e 3/4/. L o n cl on 9/7: 240 kas.s.er filyndre 8/9J~ 29 kasser kveite lojf6/, 5 kasser hys,e 3~4v. Lon don 0Jr?: 88 ~a:s sler flyndre 8/9, 36 kasser kveite 0/6u\ 6 kasser. hyse 3/6~5/. Newe.astle lon. Priser: Laks U5/7, tert /2, Hyndte 7/9/\, kveite 0/3/, små 79/, hodeløs 2ff 4/" hyse 3/3/6, reker 4J~5l. Ham bur g A l t ona. F e r skf i s k. Det forente auksjon Sd firma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken 3/7 0/7 fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: fiskesort Kong Dag Lynx 6/7 ris 9/7 qj; Pris W Pris Hyse... stor (2 pund og derover)... 34/35 5/30 midd., til 2 pd. 30 5/20 små, omtrent 3/4 til pund... 30/25 5/25 mindste sorter. under 8/4 pund. /20 0/2 Kveite stor over 40 pd. ut. hode... 4 stormidd. 20 til 40 pund... 70/75 middels, 0 til } 20 pund... småmiddels 5 til 0 pund... 48/63, små, under 5 pd. Pigghå Bu~lapper Habrand /24~ Breiflabb stor..., 720 8/2 mindre... 4 Hundetunge, (sjøtunge) /40 Steinbit, stor, over J J<g /2 mindre S[ T /76 35/ /27 2/24 ~ Det skyldes foren stor del de beskjedne nor:ske tilførsller at prisene i denne uken ~unde holde sig såvid:t som diet fremgår av ovlenstående. fred:agsmarkedet lå imidledid hyse flauere.an tiltros,s for at titørslene v>ar enda mindre enn til tirsdagsmarkediet. begynnelsen av kommende u~e r egnes dier med ankiomst av to større tyske trålere, og det lantaes at disse også vil thifrørie mark!eclet ibetydelige kvanta hyse. De interesserte norske avskibere vil derfor.allerede nu ha fått meddelelse om Norddeutsche Salinen Vereinigung G. m bl Hl Berlin S. W. Til Matjesbehandling av sild og til Hermetikk bør benyttes LONEBURGERSALT Tysk Siedesalt Fåes hos grossister og forhandlere i: Ålesund Kristiansand S. Tromsø Bergen Kristiansund N. Trondheim Bodø Oslo m. fl. Haugesund Stavanger at dier ikke k:an r'egnes med bedring i hyseprisene i kommende uke slik som markedet og utsiktene nu ligger.an. Kveite er imidlertid søkt 'og for denne varies vedkommende skll'lde man kunne på.regne de samme priser som i denne uke. Så Sllart den tyske f ersksild! kommer i mar.k;edet, har røkleriene mere enn nok å bestilile med! bearbeidlels en av denne va,ren. Der vil derfor ikkle være synderlig inter esse for pigghå og buklrupper. midlertid så har jo die norske skibninger hitti.l i denne tiden vært så ubetydelige at noget støme prisfall skulde en ikke r.egne med efter den aimindielige mening her å dømme. tirsdagsmarkedet fremkom djet 'siste auksjon~parti håbrrand efter.at de nye ekspodbestemmelser for denne vare vlar satt i kraft. Der har vært drevet llcngere forhandlinger meuem de enkelte llor~;kr eksportører og de herværendle importører, hver gang,en forretning i håbrand skluldle sluttes i fast regning. Den fra norsk side forlangte pris 35 øre Job., syntes iil å begynne med å ligge noget høit, og man.antydet herfra forrdningsmllligheter på basis av 28 a 30 øre, im:idledid syntes det S0 om den,ittil forlangte pris allikevel vil kunne gjennemføres, hvis da ikke tilførslene d. v, s. die tyske innkjøp i fast regning skllldle hli for store. Når dier på dette tidspunkt (0. juli) et sluhet forf etninger fo' t.emnrelig store kvantla foir ankomst hit tirsda.g, så kan man ill/u regne med at alt er videresolgt til detaljhandlerne i fast regning: De herværende importører har v>ed denne leilighet tatt en risiko vled muligens å måtte sette leventuelt usolgt vare på kjø,llelager. Det herværende auksjonsfirma kan imidlertid for tiden også kjøpe i fast regning, og selv om de i fast regning kjøpte partier neppe vh bli solgt i auksjonen, så har selvsagt.auks jonsfirmaet så mang;e.orbindels,er.a t dette firmas medvirken i videre salig vil være av dien største betyd

6 ~_8_8. F S~K ~_._S ~ ~ ~ Q t_4_jul~ ~37 ning for hele eksporten,av denne vare fira Norge. Man må ved denne nye salgsordting også være opmerksom på at der vil være en viss treghet å ov,ervinne før aue de detaljhandliere som har interesse av valren vet at de må kjøpe denne svømmende. En skulde derfor ikke kunne regne med å få oversikt over fordeler og manglier ved den nye ordning før der,er gått en tid. mportørene fremholder imidlertid at skal der betalles en pris av 35 øre pr. kg. fob., så må håbranden være av absolutt førsteklasses kvalitet, særlig må den efter kappingen værre omhyggelig renskåret :»friske r,ene snitt og kjøttet såvidt mueg fast under hånden«. Der har i den siste uke vært tilført mark;edet endel pa,rtier,alv fersk laks. Prisen for denne vare er av Berlin nedsatt til kr. 2.70, i begynnelsen av denne uke førte dlen llave pris til,at importør~ene her tildels fikk en vare som ikke kunde bet'egnes som det aber bes te av norsk eksportlakg i hvor vel va,ren var anvendbar. KValiteten skulde i slutten av denne uke imidlertid være blitt så god som,man overhodet kunde ønske sig. Der har også vært nye 'eksportfirmaer i mark,edet som har lengere tr.ansport på varen enn v,anlig, som skal ha solgt til en pris av kr pr. kg. cif. Forberedelse for forretningene i levende ål fra Norge synes nu å nærme sig sin avslutning. Så snart Berlin har fått en oversikt ov,er markedsprisen foll' noirsk ål vil bletalingstiuatdser bli gitt. Der er endtel tyske firmaeli som søker å komme i forbindelse med norske eksportører av lev,ende ål. Eftersom der i de siste dager skulde være utsikter til å få solgt endel makrell på det herværende marked!; har der forsøksvis vært tdegrafert til,endel norske eksportører. Som en sannsynlig priside har man håpet på en pris av 4 til 5 pfennig. Når så omkostningene ved salget er Olmkring pfennig pr. pund, blir der ikk;e meget i neftoavregning. Per s k s i l d..,sl~iutt.en av denne uke blev tendens,en på fiersksildmarkedet igjen noglet f.aster'e. Pra NO'fge tilførtes ende~ nordsjøsild som sqilgtes til M til M. 8 pr. 50 kg. Av småsild tilførtes 7000 kalvkasser til,en pris av M til M pr. 50 kg. Sverige var heller ikke sildefisket rikt, men hjemmemarkedet betalte bedre priser enn der kunde betales her så intet kan sees tilført. De hertil i begynndsen av uken ankomne laster: Lerwicksildi omsattes til M. 0 og M. 2 pr. 50 kg. begynnelsen av uken var Lerwickfisket noget mindre, prisene blev derfor noget høuer,e så her'v ærende saligspriser ikke kunde følge. KVlaiteten av Lerwicksilden har også vært bedre slik at efterspørselen særlig fra røkeri:ene har vært større. Her,ankom fra Lerwick 3500 halvkasser, dessuten 30.0 kassrf som var pakket i Fraserburgh. Saligsprisen M. 2 til 3 pr. 50 kg. De i slutten av uken ankomne 2000 kassler blev for eu stor del anvendt til stekesilcl og marinerings formål. la b ti r g A l t o il a 2/7. En jernbanevog"n bra,gte 30 Jlulld hyse, stor 32, midd'cls 28, små 5 pflellig pudel 6450 kveite, middels 7077, småmiddels 38()7, 2800 steinbit Kong»Magnus«3/7: Priser: hyse stor 635, luiddels l232 Y:;, små 529, kveite stonniddels 5674, rniddels 798, slåmidlde~g 4250, små 3049, pigghå 2225, buklapper 30, flådde huklapper 48, stieinbit 7:Y:l22 Y:;, små 4Y:;, lomre 60 b5, sma 20~38 breiflabb stor 2b, kma 5, kv,eitefilet 4044, et luakrellparti solgtes for 56 pfennig pundet. C 'li X h,a ven fr:a. til 7. juli. Uken bragte pund fersk fisk med! 24 dampeæ, d. v. s.,2 nordsjødampelre pund, 5 islandsd'ampere pund, 7 hvitehavsdlampere med pund. Prisene for endel av fiskesortene b}ev sjøtunge 4666, piggvar 6082, kvleite 5892, hyse fra s,land 2c38, hvitehavshyse 75, nordsjøtorsk 320, lange 72, makr:eh 4:8, sild 27. Priser i pf,ennig pr. pund. W es e r li n deffa 2. til 8. juli. Uken bragte pund flersk fisk med 78 dampere, således 37 nordsjøskib pund 2 dampere fra sl,and pund, 20 dampene fra Bjørnøya med pund. Sild '4 (nordsjøsild), makrell 48, hyse: islandsvare 838, hvitehavsvare 48, torsk 5 2, sei 59, rødfisk 5.. Disse priser forståes i pfennig pr. pund. H ummermarkedet. H;a m bur g. Der,er fl",emdel,es ikke kommet hefahng'sfillatelser foir norisk hummer blandt impoiftørene her. Dette skyldes at Berlin gjerne ønsker å gi Helgolandshummeren dien best mulige avsetning. midlertid er tiden nu kommet for skallskifte for Helgolandshummeren. Dødteligheten blandt denne vare er så stoir at fiskerne på Helgoland i den forløpne uke har tatt op teinene fqir godt. Fredningstiden 5. juli til 5. september vil forøvrig bevirkle at markedet ikke vil kunne tilføres mere hummer fr;a Helgolland. Den vare som,allerede er, lagret her er også,av underordlnet kv,alitet nu. De siste hummerpartier før fredningstiden a'vskibes fra Helgoland i disse dager. Man kan påregne bra kontingenter for hummer fra Norge i den nærmeste fremtid. Men de norske eksportører kan spare sig offerte tel,egr.ammer mntil befaengstillatelser foreligger. Be t,alingsti.latelser vil forhåpentlig foreligge,allerede i slutten av kommende uke. Hittil har de norske notleringer ligg,et på kr til kr pr. kg. Saltsildmarkedet. Ham bur g. ~ Branchen er' selivslagt preget av matjlessesongen og de tilførte partier selges til priser 'som følger: Shetland large 4045, s,elected 32,38 medlium 2734 Stronsay Wick fraserhurgh large 40'45, ~,eleded 3537,' medium 3033 K valitetcn tilfredsstililer selv de meget store kf'av som her stines og avsetningen er stort sett jevn. Grunnet mindre bra fangsfrlesultater enkelte dager, kundie der på saltningspllassene v ære en fastere tendens uten.at den dog kunde spores merk bart her. En overveiende del av den solgte v,are blir lagre på,kjø;ehus. De ty'ske tilførsler forløper normalt. Varen er av god kvalitet og der foregår en regulær avsetning til uforandrede pris!er. Salgscentralen, Stavanger Post og telegr.adr,: Salgscentralen Telefoner: 44,45,46 Sild Siildernell ~ Sildolje Torskearnel og fisl{emehnarl{edet. Ham blir g. Der har også i den forløpnc uke vært,nr" sluttet endel mind're forretninger i sildemel til de tidijigiere opgihe priser. Til Hamburg ankom fra OstAsia 06 sekker fiskemel 3000 sekker s,ardinmel, fra Marokko 3829 sekker sardimtl!el A.S TRAN EXPORT Bergen. GJERT J. LE., Telegramadr.:»Astra«. Spesialforretning i alle sorter tran.

7 4 juli 937 F S K E T S o A N O 389 N. ANTHON SEN & BERGEN Eksportforretning Etablert ses Kjøper i fast regning R.ogn, Sild, Tørrfisk, Klippfisk Telegr adr. Antanico. Telt fon 3307, 3897 Utenfor kontorhd. 4580, 900 Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse: "L eve l' tran Telefoner: 4953, 4533, privat 4367 Forhandler alle (orter tran, t.ørrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, torskemel, levermel, sildoljer, seloljer og hvaloljer CREDTREFORM, Bergen. Telegramadresse : Creditreform. Telefoncentral : :7783. Kredittoplysninger. nkasso. Skib laster. M/S»Sevilla«beregnes å laste i Bergen 8. juli for Oporto. M/S»San Andlres«beregnes å laste i Bergen 26. og 27. juli for Vest talia, Sicilia og MarseiHes. M,JS»Bosphorus«beregnes å laste i Kristiansand 26. juli for NordAfrika og Levanten. Den Norske l\liddelhavslinje.,'ranmarkedet. Ham bur g. Da det for tiden er knapt med offerter i ],apantr,ane:r, må de forskjellige kvaliteter not:eres omtrent som følger (pr. 8. juli): Skibning fra østen. Sardin tran : Pale, max. / 2 % Ha., drums, july/august... æ 8: 5: 00: Pala, max. 3 % Ha, drums, july/aug./sept. æ 8: 0: 00 : Max Ha., max. 20 % og max. 30 % i drums og ikke på lager. Haitran: Pale, max.,. " Fiskeolje: Max. 0 % % Ha., drums, aug.skibning. æ 22: 00: 00: 3 % Ha., " july/aug. skibn. æ 20: 5: 00: og 30 0/ 0 Ha. drums, ingen lagervare. Dark, ca. 80/90 % fa., drums, aug./sept. skibn. æ t:.5: 00 : Max 75 % Ha., drums",, æ 4: 7: 6: Torsketran: Pale, max. P/2 % Ha" drums, july/aug./sept. æ 34: 5: 00: Pale, max. 3 % Ha., drums, july/aug./sept.. æ 33: 0: 00: Codliveroil f. a. q.: Pure filtered unadulterated, lj/2 % Ha., drums, july/august.... Æ 4:0:00: Sardine Oil pol ymerisede : Max. 0 % Ha., drums, july/august/september æ 2: 0 : 00 : Alle disse noteringer forståes pr. 06 kg. cil regulære havner ankomst bruttoviekt orrginaltara netto kontant ved skibs ankomst. Hamburg tilførtes fra OsfAsira kg. fiskeolje nakrecl, 84 drums, kg. sarclintran naked, 00 drums haitr.an, fra Sverige 30 drums sildolje, fra Danmark 0faier haitran, fra Marokko 03 druls fiskeolje. Priser på Håbrand. i l\iilano Prislloteringene (engross) i Milalo for håbrand i tiden (J. til 30. juni d. å. v.atfølgende: 6/ " Lit. 5./. pr. kg. 7/6 " /0. 8/6 " /0. 9/6 "... " 3.50/ 9. 2/6 "... " 3./ /6 "... " 3./ 8. 23/6 " /.40 24/0 "... " 4.20/ /6 "... " 4.70/. 26/6 "... " 3.30/ 7. 30/6 "... " 4./ 9. i Valuta knapphet og importforbud i Bolivia. L'ega!sjone:n.i La Paz ha,r den 26. julii lf.ellegraflilsk innbenettet følg:eilde:»hljn'føns'elrslforbud for klirppflisk,,ainis jrols' og fiskehermet,ikk er ophevet.«mportrestriksjoner i Sveits. Hallde:ls'flåd Baiklke, Bern, har lnnberrehet læt impor:tf'esmiiksjonene forsliik (Fdchien) i fensik eller 'mssen tilsit,ænd (ta:rmf nr. 87, a, ),iføl:ge»schweizleri,sdljes' Hændellslamtbl,aH«nr. 34 for 2. juni d. å.er gjenninnfø,rt. Den.ne v,alfe blev j,rtilt,ætt for kontingentleniln,gs:bes,temmells'er ved fqrbunds,rtådlsbes ' lut.ni'lg,av 27. llovember 936. Belgias import av fiskeprodukter fra Norge i årets. kvartal. Legasjonen i Brys's,el har tlirt U tenrtia{,sdepa,r;f'emenfet inlllsendt et utdra,g,arv den O'HislileHe bel,gri,ske hallde],sls,foarti,s,tikk folr de førslf,e tre må:nede'r av 937. Fm gruppen levende dyr, m3ltvalrer og prordukter av dyr samt produkter alv ma,tvalreilndus trnien,stiherr limporten sig fra No rlg,e,s,medres:, 3 første måneder 3 første måneder av 936 av 937 i Vekt Verdi Vekt Verdi : i 000kg.!i 000fr~.: i 000 kg. i i 000frs. Sild, fersk el~er frossen Sild, saltet eller røkt Fisk, fersk eller frossen Fisk, tørrret, saltet eller røkt Hummer Fiskehermetikk Tran, medisin, hval, sildolje, fiskefett, spiselig Tran til ipdustriell bruk ] Skinn Forstoffer

8 390 F S K E T S o A N O 4 juli 937 HAMMERFEST FEDDERSEN & NSSEN, Hammerfest. Telegramadresse :»Nissen«. Tørrfisk, Saltfisk, Tran, Kull, SaU, Fi'skeriutsttyr, Skibsutstyr Skibsproviant, shavsrederi, Seltran, SeJ,skinn. fnnmark fylkesreder, Hammerfest. Telegramadresse : Fylkesrederiet, Hammerfest. Underholder den lokale statsunderstøttede post og passasjerforbindelse i Finnmark. G. ROBERTSEN A.S, Hammerfest. Telefon nr. 2. Telegramadresse : Fjnnmarkfisk. Eksport av Stokkfisk og Tran. PAAL FREDRKSEN, overrettssakfører, Hammerfest. ALFRED JENSEN, Hammerfest. Telegr.adr. :»Alfred«. Telefon 77. Agentur og Meglerforretning. Omsetning av alle sorter fiskeprodukter. Assuranse. RSV AAG & JENSEN, Hammerfest. Telefon 20. Telegr.adr. : Ris va a.g Jens'en. Eksport: Laks, Flyndre og K vei,te. Tørrfisk og Tran. H. KNUDSEN A.S, Hammerfe:st. Telefon 49 l, privat 49 ll. Skibs & Fiskeriutstyr. Proviant, Maskinoljer, Repslagerartikler. Kompasser, Lanterner, Wire, Kjettinger, Taugverk. Te.adr. Halfdan Knudsen. J. O. LARSEN, Hammerfest. Kocnial. Mel. Fetevarer. Skibshandel. Fiskeri utstyr. Telefon 23. Telegramadresse : Jol. HAMMERFEST BUNKERDEPOT AS. Disponent: C. Robertson. Telegr. Bunkers. Telefon 254. Elektrisk kran. Automatisk vekt. Kull, Salt, Vann. FNNMARK FSKEPRODUSENTERS FELLES SALG, Hammerfest. Telefon 42 Chefen 38. Telegramadresse : Fellessalg. Selger, kjøper alle sorter tørrfisk og saltfisk. C. ROBERTSON, Hammerfest. Etablert 835. Telefon nr. 33. Telegramadresse : lvlerid ia. Eksport av Stokkfisk og Saltfisk. JENTOFT ARNTZEN A.S, Hammerfest. Agentur. Kommisjon. Assuranse. l <'esldiskeksport. Saltfisk, tran, rogn, guano. TeLHr.: Arnioft. Telef()]] L() H A R S TA D Kaarbøs Mek. Verksted!AfS 2patentslippe Maskinverksted Jern og metallstøperi Kjelverksted Plateverksted Smie og Tømmermannsverksted Malerverksted Dykkerapparat etc. Telegram adresse: "Verkstedet". Telefoner 29 dg 277 A s Staal & Jern Harstad Telegramadresse: Metaller Telefoner: 43, 438 Sort og galv. Anl\erkjetting og Rorkjetting, Stokankere Patentankere, Dregger, Stål, Jern, Metaller, Rør, Kraner, Pumper H NNGSVAAG ANNA & HJALMAR ELERTSEN, Holl u.våg. Tlf. og 23. Tel.adr.: «Eilertsem. Tran::' og fiskeforretning. Agentur og kommisjonsforretning. Tankstasjon og smøreoljelager for Norsk Brændselolje A.s, Oslo. HONNNGSV ÅG FRYSER, Honningsvåg. (FHial a v Statens Kjøleanlegg og Fryseri, Ålesund). Frysning og eksport a v sild og fisk. Telefon 06. Telegramadresse :»Fryseriet~. KJELVK SPAREBANK, Honningsvåg. U tfører alle almindelige bankforretninger. Telegramadr. : Sparebank. A.S P. ELDE, Honningsv.åg.. slager. Eksport av alle sorter fersk fisk. Telefon 28. Telegramadress,e:»Elde«. FRMA RCHARD FLOER JR. A.S, Honningsvåg. Eksport av tørrfisk. Telefon nr. 20. Telegramadr. ;) Floer<. GERDT OLSEN HOLMBUGT, Honningsvåg. Assortert handel og fiskeforretning. slager. Agentur for A.s Motoren Rapp, Oslo. Telefon 33. Tel.adr.: Gerdt Olsen. Kl BERG ALB. MOE A.S, ndre Kiberg. Eksport av tørrfisk, saltfisk, ferskfisk og tran. Telefon nr. 2 og nr. 5. Telegramadresse : Moe. JOH. A. ABRAHAMSEN, Kiberg. Tran og fiskeforretning. nnkjøp og eksport av fersk hyse, kveite og flyndre, saltfisk, tørrfisk og tran. Telegramadresse : Abrahamsen. Telefon nr.. KBERG FSKEFORBUND, Kiberg. Disp. : Beier Bendiksen. Telegramadr. : Fiskeforbundet. Telefon nr. 0. Eksport av tørrfisk, saltfisk, ferskfisk og tran. VADSØ JOHAN NORDAHL, Vadsø. Fisk og tranforretning.. mport. Varangers største eksportør i all slags fisk Te.adr. Nordahl. Tlf. 82 T, 82 l KNUT EVANGER, Vadsø. Etabl. J8()8. A.s 927. Eksport av ferskfisk, 'saltfisk, tørrfisk, reinkjøtt, reinskinn og yildt. Spe:;ialitd : FlyncJn:, kvcite, laj.;:s. Telefon ll O. Tclegrallladresse: Evanger. AliS Kvedfjord Sildolje " Kraftforfabrik Telegramadr. : Sildoljcfabrik, Borkenes Prima. sajtfaui.f! sildemel Torskemel Averfer i "Fiskets Gang"

9 4 juli 937 F S K E T S o A N O 39 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår inllenbys handel mellem kjøpmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de prber hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bugen. 6/7 9/7 Bergen (forts.) Kr.sund N. 2/7 9/7 6/7 9/7 T ran: Tr an: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Ukl. damp, nordm. og nordl. Uk. damp.. nordl.. pr. tn Sei: pr. tn Do. finnm. dainpetpr. tn Prima storsei pr. vekt.... Finnm. pr. kg Do. seidamp lma lys pr. tn.. " middelsei.... Rå medisintran.... rna koldkl. damp., pr. kg Afrikasei / Bruntran pr. kg / /0.28 Blank industriel....'>' Do / S i l d o l j e pr. kg., mørk. 0.32{ /0.35 Brunb. industriel, pr. kg Do / Do. do. lys / /0.42 Bruntran, pr. kg Bro sm e r, flekket, prima Rogn:. Pressetran, bunnklar, brunpr. 20 kg.... ste sørt eksportblank, pr. kg / /0.44 rund, Afrika, do t.50 pakket, pr. tn Do. mørk, bunnklar pr. kg.0.38/ /0.40 Do. mørk, uklar, pr. kg... Hyser: 2nen do. do. pr. tn... 34/35 35/36 Pigghåtran pr. kg / Prima vårhyse... 30/50 3dje do. do. pr. tn;. " /30 Håbranntran Do. do /60 Nordmørs, Lofots, samf.. Håkjerrilgtran Afrikahyser, 20/40.. " stavf. tn.... Lys selolje / / Do. 3dje sort do Lys sildolje Klippfisk: Lofots.... Mørk do. Rogn: ste sort, pr. påtfylt tn. 2nen sort " 3dje sort " Samf., påfylt tn.... Rundfisk: Usort. lofots, pr. 20 kg.... Do. helgel., pr. 20 kg.... Tynn vestre. holl., pr. 20 kg. Fyldig do. do. pr. 20 kg. Underm. vestre, pr. 20 kg.. Alm. hollender, pr. 20 kg. Bremer, pr. 20 kg.... do. med stykketal pr. bnt. Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg..... Finnmarks,00200,pr.20kg. do do. do do. do. over 700 do. Afrika rundfisk, 20/40, 20 kg. Co. do. 30/50, pr. 20 kg. Do. do. 50/70 pr. 20 kg. Usort. finnm. pr. 20 kg... Titling: kke notert. Rot s k j ær: kke notert ] / ~:~~~~'!!:G~!~J~!l~~~~. KjØp og salg av sild og fisk. Ekspol'tfol 'etning. Fiskeribed ift. slandshandel. Sild, tomtønner og salt Årsberetning vedk. Norges fiskerier. Hefte 955: Fis];eriene ')35. Offelltlige oranstaltninger Lil fil' kcriedriftells fr8mme. Pris kr l 936: Lofotfisket 936. Pris kr..00» 936: Lofotfiskets lønnsomhet 936 ved herr cand. oecon Klaus Sunuanå. Pris l,r » 937: Trålfiskets Historie av konsulent Thor versen. Pri~ kr. O 50. kommissjon hos: Cammerme)'ers Bokhandel, Oslo. Do. 30/ Do. 40/ Lenger: Skruelenger, pr. 20 kg. '" Bjerkelellger.... Klippfisk: lste sort, lof., pr. 20 kg... Finm. fob. lastep!. Saltfisk: Lofots pr. 20 kg. fob. fiskep. Finnmarks do. do. Fet s i l d. Skjæresild pr. kg. Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg.. Fiskepakket, rund pr. 80 kg. Ålesund /7 Kr. Tran: Uld. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn Do. Finnmarks pr. tn Koldkl. damptr. pr. kg Bruntran pr. kg.... Do. ny vare Finnmarks pr. 20 kg Brosme pr. 20 kg Lange, pr. 20 kg Blålange Sei pr. 20 kg..... Saltfisk: 5.25 Lofots, Senja m. m. fob. 485 salteplass, pr. 20 kg... 9/7 Kr. 78/ Sildolje efter kval. pr. kg / /0.46 Seltran do. pr. kg. max. % Ffa / /0.5 Håkjerringtran pr. kg /0.49 Rogn: lste sort eksportpk. pr. tn. 37/39 39/40 2nen sort do. pr. tn /36 36/37 3dje sort do. pr. tn. " ~ 29. Samfengt, fylt tønne, pr. tn. 3dje sort, do. do.... Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... } Lofots pr. 20 kg.... Finnmarks pr. 20 kg Lange pr. 20 kg..., Brosme..., Saltfisk: slands torsk, norsk fangst, pr. 20 kg..... Lofots, fob. fiskeplass..,.} Nordlands, do. do.... Finnmarks og Bjørnøy torsk do Sei, pr. kg.... Pre s s e fis k tks. a 00 kg.) Presset lange, pr. kg Rot s k j ær :Sei, samf. pr. 20 kg Torskemel fob. pr. 00 kg Sildemel, saltfattig Do. vesllandsmel S i d: Vårsild pr. tn /5 4.50/5 Storsild,eksp.pk., 0 kg. 6/9 6/9. Finnmarks fob. lasteplass.. Bjørnøyfisk fob. Tromsø pr. 20 kg Tørrfisk: lma storsei, 50/60, pr. kg Do. middelsei, 40/50, pr. kg. Do. småsei, do..... ; Haugesund. 4/6 9/7 Vårs., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr. kg... 5/ Do. mindre merker, ganet 5 kg., pr. tn /6 5.50/6 Do, flekket 20 kg. fob pr. tn. 23/ , Do. renflekket 20 kg /30 Storsild, eksp.pk.0 kg.,., 7. 7.' Do. do. mindre merker... 9/20 9/20. Do. flekket, Do. renflekket 20 kg ; Fesild, skjæresild, pr. kg.. Sildolje: Lys fob., pr. kg /0.43 Mørk, fob, pr. kg /0.43 Sildemel pr. 00 kg /50 Fe r s kfi sk eks pre s s el Newcastle... London 00 % presisjen! 00 % sikkerhet! ngen rislkø for tap som følge av lo,.. sinket ankomst til Bi/lingsgate. BRUK jernbanens følgebrev som fåes gratis hos NTER SPED A.S, Bergen Generalagenter fo' London & North Eastern Railway...

10 392 F S K E T S GAN G 4 juli 937 TROMSØ JOHAN HAGERUP jnr., Tromsø. Me,glerforretning, Befraktning, Assuranse. Omsetning av fiskeprodukter. Rikstelefon 64, privat 64. Tele,gr.adr.: ~Joha~erup(. Nordnorsk OJeselskap og Fiskemelindustri Als Tdegr.adr : "Nordolje" Produksjon av: Sildemel, torskemel og levermel. Sildolje, selolje og andre animalske oljer for industrielt bruk. mportstasjon for brenseloljer. Leverer solarolje, smøreolje, kull og vann. Dampbarkeri og nothjell. ØV. LARSSEN, nnlandet Tromsø. Kolonial Skibs og Fiskeriutstyr. Bensin og Smøroljer. A s Tromsø Skibsverft & elektr. Verksted Telegr.adr.: Skibsverflet Telefon nr. 0 og 424, privat 88 Utfører enhver art av skibsreparasjoner for saavel træ som staalskibe. Jern og Metalstøperi. ~ Elektrisk Sveisning DM. FlOENSCHOW A/S, Torsvåg og Tromsø. Eksport av an slags fersk fisk. Spesialitet Kveite og Flyndre, Tørrfisk o:g Tran. Riks;telefon Tmmsø 64. T. PETTERSEN Kilvær, Tromsø. Kjøper i fast re,gning og kommisjon ane sorter fersk og sahet fisk 'Og sud. Eksport av Kveite, Flyndre,samt Laks. Telefoner 688 og 669. Telegr.adr.:»Kilvær.< AlS KARL K. FJØRTOFT, Tromsø. Ferskfiskeksport. Telegramadresse: /)Karltoft~. Telefoner: Kontor 96, Karl Fjørtoft privat 49. Overrettssakfører CHRSTAN SELMER, Tromsø. Sjørettssaker. TROMSØ EXPORT CO. A.S, Tromsø Fiskeri og shavsdrodukter. Meglerforretning. Befraktning Kull Salt s Agnsild Kjøper: Viltskinn, Sølvrevskinn, Stenkobbeskinn Edderdun, Hvalltjøtt. Repr: Forhandler: "Mikkel Revefor" m. v. O. Nilssen & Søn A.s, Bergel Garn og not. Eik & Hauskens Maskinforretning, Oslo..,. Landbruksredskaper. F. H. Phillips & Co., Newcastle... Ferskfisk. J. Peetermans, Antwerpen."... Saltfisk Komm.lager for NordNorge: "BJELLAND",; HERMETKK. A.S S KO's PRODUKTER. Rikstelefon: 5iO. Telegramadr.: "ARCTC", H. & S. JEBENS, Tromsø. Lamper, Stentøi, Porselæn, Glass. Største engrosforrefning i branchen nordenfjells. Telegramadresse "Olasmagasin ". Overretssakfører V A RAUSTAD Tronlsø K. MOLDENÆS' HANDELSSKOLE, Tromsø, (Godkjent av Departementet). OLJEKLÆFABRKKEN NORR0NA A.S, Tromsø. Bruksoljeklær Presenninger BJåser. Telegramadresse : «(Norrøna)}. Telefon 20. TROMSØ VAND OG SLÆPEBATER, Tromsø. Slepning og leveranse av vann. Transport, bjergning og alt forefallende dykkerarbeide. Telefon STAVA N G E R BRSLNGKOMPANET Forretningsfører Nils W. Kalvenes, Stavanger Landets eldste fellesinnkjøpslag for Brisling, Småsild, Makrell og Spir. Daglig forbruk 3000 skjepper. Telefoner: Kontoret 525 5:'>6. Forretningsføreren privat 527 Egen rikstelefonlinje. Telegramadresse :.. Brislingkompaniet". G~OOM & SON A.s, Stavanger Grunnlagt 777 Eksport av levende Hummer STAVANGER KOMM. KJØLEANLEGG. Telegramadr. ds». Telefon 790. Mottar Fisk, Kjøtt og Landmannsprodukter til lagring og frysing. s og Agnsild stadig pa lager. Tastad Foder og Sildoljefabrik Als STAVANGER Telegrf.mldresse: Sildolje Telefon 2762 og 376, privat 3403 Prouksjon av Sildemel og SildOlje nnkjøp av fersk og salt Vårsild etc. AA L E S U N D Aalesund og Møre Privatbank A.s Stiftet 928 Alle alm. bankforretninger utføres Aalesunds Saltkompani "/s Telegrafadr.: SALT Telefon R. d. FALKEVK A.S Skibsmeglere og Befragtningsagenter Omsetning av Sild og Fiskeprodukter. Autorisert klippfiskmegler Telefoner: 272,2774, privat 294, d:rekte rikstelefon 26 Telegramadr.: Falkevik JUEL HAMRE, Aalesund. Skibsmegler. Telefoner 2790, 259. Rikstelefon nr. 28. Telegl'amadres:s : /)STEAM«. FREDR. HESSEN, Aalesund. Meglerforretning. Sild, Fisk, Tran, Rogn, Seolje, Sildolje etc. Saltlager. Telefoner 254, 353. Telegr.adr.: >Hesfred<.. MYRESTRAND, Måløy. MAALØV Sild og fisk engross Eksport. Agentur og kommisjon. Rikstelefon: Kontoret 24 a, bolig 24 b. Telegramadre.sse:»Myrestrand ~. ~ E. FALKVK, Måløy. Eksport av fersk fisk, tran og rogn. Telefon nr. 40. Telegramadresse :»Falkvik.< MÅLØY FSKEHANDEL, Måløy. Engross og eksport av alle sorter fersk og saltet fisk. Telefon nr. 42. Tele,gramadre/;;se: <Fiskehandel.<

11 2600i t 200 ) juli 937 Vekselkursene (salgsl<urser). F S K E T S~~O~A~~N~O~ 39_3. Mynt Pari 6/ 7/ 8/7 9/ 0/7! 2/7 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. i!, 2) R. M Clearing mk Reisemk. 3 ).. 0.' Fres. ) Sv. kr Dkr Gylden Sw. fres : Dollar ~ 4.03~ Belga. '" b F. mark P. tas c!ear Lire 4)... 2.bO do. clear 4 j i Czek. kr sl. kr. l ) Montreal østerr. kr Polske zjoty o ) Nominelt. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs promifle minimum 50 øre pr. ekspedisjon. 3) nkl. lisens. Ferskfisldransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanesfa,sjoner. Vekten angitt brutto. Stasjoner Trondheim: 27/ 6 _8/7 ialt. Sild..., Fisk.... Bergen: 27/ 6 _3/7 ialt.. Sild..... Fisk.... Andaisnes : 27/ 6 _3/7 ialt. Sild...,.. Fisk.... Narvik: 27/ 6 _3/7 ialt. Sild.... Fisk.... ~~_._~ Til innlandet Til utlandet Sve. Tysk rige tala land Oslo for øvrig kg kg : ' ! ~8 ~OO alt kg. kg. kg. kg QO ~ ) Herav 760 kg. fisk til Danmark, 0800 kg. til Holland og 5000 kg. til Sveits. Oljemarkedet. meddeler: Norsk Engelsk Mineralolje Aktieselskap Prisene er fra og med 9. ma:i 937 på fat fr,a anlegget Skarholmen og i Bergen kr. 0.4, 0.8~ og 0.9~ pr. kg., henholdsvis for Shell dieselolje og solaro.lje, ShelL Triumf, SheB Wa,ter Whi,te. Ved levering fra andre byer euer lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Solaro'lje og dieselolj:e levlert li. løs vekt fra Sk,arholmen 3 øre kg. ;. ~ øre. Shell bilbensin kr. 0,4 % pr. kg. fob. Bergen. Diss,e pris'er gjelder importbyer. Ved levening fra øvrige byer og fatla,gre er prisene litt høiere. Eksporten av fet'sk fisk il Storbritania. {Efter opgave fra det Statistiske Centralbyr å.) Fiskesort Flyndre.... Kveite.... Hyse...' Torsk.... Lysing... o, Piggvar og slettvar.... Pigghå.... Skate og rokke.... Makrell.... Rogn.... Annen.... Lever.... alt, Total : Eksport i tiden f 3/ 36 2 'f 3/ t ra 2'! ( 7, 'JF 37 Kg SM Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. Fiskesorter (_2% 28/6 l 3 /6 /7 i_~j~~j_~ils. ======,==ik===g. kg~ i~kg. kg.lkg. T~ r Kveite ) : Flyndre ) 590, 670, 90! 2: Hyse Torsk : 770 Sei" i 60: i 400 Sild i 400; i Annen fisk... t 2250! 4670:: 600, : Hum~er, krabbet i i 50! Hvalk]øtt... ' 8340: t90; Laks... i 6250, i 390\' 3450: 2350' 3 i 600 Makrell,... ' ! ' '304C)O k lskets ljarig A weddy organ or the Norwegian fisheries published by The Diredor of fisheries, Bergen. N o nv e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being earried on, from the beginling of th~ year 937 to J uly 0th. Mackerel (tons) landed 5969, exported in ice 799, Canning f actories 32 eured 369.

12 ~ D. tnr. tran 2822 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 3 juli 937 og uken som endte 3 juli. Vårsild Fetsild og Storsild la~sds_ Kli~pfisk Rundfisk Rotskjær Sei Hyse Annen Tarrfisk Rogn Rogn M. i R. M. Blank Brun Brun ~å Tollsteder Saltet. skåret sild "d alt rund l tarrfisk ialt i fersk tran ' Blank kjerr. Flekkes ld tnr. S kg. kg. kg.! tnr. tnr. tnr. tnr. tnr. tnr. kg. kg. kg. kg. i kg. i tnr. tnr. tnr.. l Osl0 ) _ 200 i j Kr.sand S Egersund l Stavanger 2 ) !, : Kopervik l8 ) : Skudenesh.vn 023, !, Haugesund 3) ) ~~;:~~? : : : ~ ~~~ g ~~~_ )7 4_~ 550 8~~ ~"~40 53_~_ 2! ~~~ 7~ ~ Måløy 7) i 56 Alesund 4 ) , Molde ! Kr.sundN.5) :' Trondheim : i Bodø Svolvær Tromsø 5 ).., ~ 08S HammerfesF 2 ) , Vardø Vadsø 9). '" 7, , _... : Andre 7 j 66 l! alt W)~, ll)i \ \ ~352984")3434i 3082! 254O\ i uken i \ Tollsteder Herdet Hval Sel Silde Sild~ Sild, Makrell, Makrell, laks, levende Annen H " fersk ummer hvalolje olje olje olje fersk rakt saltet fersk fersk ål fi k S kg. tnr. tnr. fnr. tnr. ks. kg. tm;. kg. kg. kg. tonn Reker kg. Fisk, s,dtet fisk, saltet SiH:W~ mel tnr. i 'tonn Fiskemel levermel Guano tonn Selskinn ka b' Hermetikk kg, Osl0.. " Kr.sand S.., Egersund... Stavanger 2 ). ' Kopervik 8 ) " Skudenesh.vn, Haugesund 3) Bergen 3 ) 422 Florø.... Måløy7).,. Alesund 4 ),. Molde Kr.sund N.5) Trondheim.. Bodø.... Svolvær.... Tromsø 5 ). HammerfesP z ) Vardø... Vadsø 9)... ' Andre 7 ) 6) Jalt \609 l uken \ _ L !) l '[ 5 l ' 4, \ , _ 8 3~g \ \' [ ~ , 3; i ) 3D l t = i g8j '\ ) 84 0) ~Tq 27 62" i 3780iO ~ ) 430 tur. ste~rin) 524 tnr. hvaloljefettsyre, 9 tnr. bottlenosetran. 2) 0 tnr. ansjos, 2 tnr. krydret sild, 2 tnr. nordsjøsild, 85 tonn hvalbenmel. 3) 244 tnr. sildemelke, 0 tnr. lever, 4990 kg. fiskeben. 4) finnmarks , Lofots 5 Ob Ø) 300 kg. trangrakse, 262 tnr, pressetran, kg. hvalrosskinn. 6) Fra Fredrikstad. 7) 932 tnr. hvaloljefettsyre, 42 tnr. stearin fra. Fredrikstad. 54 tnr. fot av tran fra Moss, kg. lodde fra Kirkenes, 864 tnr. hvaloljefettsyre fra Sandnes.8) Herav 647 tonn fra Sancines~ 65 tonn fra Harstad. 20 tonn fra Sandnessjøen 9) Hvorav 74 tnr. utenl. l0) Herav 55 tonn fra Sandnes, 70 tonn fra Mosjøen, 95 tonn fra Harstad, 20 tonn fra Sandnessjønn. ) Herav 2U6 tnr. flekket fra Haugesund, 45 tnr. flekket fra Ber, gen, 750 tnr. spesialbeh. fra Molde, 538 tnr. flekket fra Kopervik. 2) 266 kg. hvalrosskinn. 3) '275 tnr. stearin~ 80 tnr. nordsjøsild, 9 tnr. brisling, kg. røket håbrand, 00 fat lever kg. lever i sprit. 4) 2565 tnr. stearin. 5) 602 tnr. stearin, 393 tnr. håtran, 69 tnr. pressetran 900 kg. sunnmaver. 6) Herav 300 tm. krydret. 7) 244 tnr. håtran. 8) 36 tnr. sildemelke 9) 40U 520 kg. lodde. 20) Nordsjøsild innbefattet.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr. 0.00 utenlands. Kun hvis

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Efterretningsblad for norsk fiskeribedriftt utgitt av Fiskeridirektøren. Onsdag 30 juni 1937 fiskeridirektørens kontor.

Bergen. Efterretningsblad for norsk fiskeribedriftt utgitt av Fiskeridirektøren. Onsdag 30 juni 1937 fiskeridirektørens kontor. ti Efterretningsblad for norsk fiskeribedriftt utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT 28. årg. kr. 6.0r.l pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer