Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937"

Transkript

1 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr utenlands. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen Onsdag 9 mai 937 ANNONSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til fiskeridirektørens kontor. Nr. 20 ER DeiG DEN BE'STE Oversikt pr 55 det stor,e hele må man sliat fiskeri,ene gir et mindre utbytte foir tiden, selv 0 der er undhge,s,er. TomkeHsket i Finnmark hedret siig noget i fmhold,ti ukeni før, men er fremdeles nolkså smått. Ballllkfi,s,ket i Møredis,triktene er bra. K ystmak'fieue:sket er i tihagende, men,slår i vissle kyststrøk ikkle" slå godtti,l,siqm <ifjor. Av norh,ndsstlq,l"ls,ild filske3 der br.a, men smås!id,er der Ete av. Nmdsjøsi:ldf:islk:et gav omttellit llilgnende utby,me som fm.egående uk!e, men Alesund er nu o,gslå kommet til, sel tihøflse~tslsltled,av denne :sild. Vå 'r t.o TS ke f:i s k e t if i n ill ma rk bedret sig noget i forløpne uke. SpesieH bra:glf,e de sltøflfe fartøiie.r,inn gode fa.ng:s,t,er fra ba:niken,e bes't fra Nordkappb3.llken. Uke]jangsten blev 5032 tonn mot 322 fo,rnige uk'e og 874 li samme uke ifjm. Be leg:get ølket med ca. 80fariøier og der er tils,t'ede 326 båteir med 263 maln,n mot ifjor. enkielte,av Østfinn M,lrkJsværne,er helegget megt,s,to,rt o.g der er knapt om rorburom. Fisklevekt er nu,i Øst'f!innmWrlk 254, V:estfinnmmk 280, leverlmldi'ghei ,tranprocent P,ri.s på velhe hancl!et vare 'er t øre pr. kg., i K'ongsfjord.5 øre, l.everprisen er 820, almindeli,g 5 øre literen. Totalfangsten under ål etsfisrke er tonn tors,k mot ifjor. For :småbåt'ene har hs:kt,iår vært mislykket. Hysefangs'len fo,l"'tsetter å være god. uken blev hslket 330 l'onm og i"tlt er fisket 383, hvmav hengt 3006, saltet 9 tollnog produsert 94 tnr. hysetnn. fjor var fisket 2C)50, hvorav Aret3 tørdiskproduksjoll ligger nu under fjorårets,og man kan med det delvis feilslåtie våriors,kehsk'e regne med betydelig niindre tøiltfiskprodu:ksjon enn i fjoråret. B Cl nkf i s k e t for A les u d gav i llkebngst 205 tonn fisk ogskall:dyr mot 205 lonn uken før. Der deltok 35 motorbåter. Der.innbmgies ytter:igere 42 hl. lever a kr. 22 og fiskets lotahm'di blir dermed ikr Bemerkelselsverdi,g er den store ø:k.ni:ng i ska'tefangsten) nemlig fra 24 t'onrn m 4.5 tunn i demme uke. A v pa'rh:et blev s,ahet all.alllige, samt 2 :t:onn brolsme, 8 folnn brlq!sme blev bruk\t ti'! revema't, reisten,av fi,sken blev iset forekspolrt,og frorbrukt i torvhandelen. Sp.r i 'il.g e r og h v a fa ngs te.n var bra. Av spriniger blev innbragt kg. a 40 øre, 9000 kg.. hvaillkjøm a 45 ør:e, kg. ispekk a 3 ør,e og 4900 lher brugdelever a 9 øre. Den s,a:mlede verdi herav i uken va'r kr Fra t or s k e li is, k et ved s:l and er innkommet yherligene en.damper med klg. SlaHto:rlsk a 27 øre pr. k,g., 2 ht tram a klr og 5 tnr. mgn a kr. 30; Des,suten,innklOm fij Alesund 2 dampere med,t:i!<s,ammen k'g. finnma'rkssa,j,ttorsk, pris 26.5 øre, :gjenn:emslllii,tmig 24 øre og 20 ;r.at fr'an a kr. 26. Fra fiilske ved Se,njakom 2 uiotorbåt:er med,til,sammen 8 t'o'nn t'olr'sk a 28%, gjenn,emsnhhig 27 øte pr. kg. K y!s t: ma kr e : f:i S k,e:t: Der.,siiesl,,altmakrel:len' ~å,r 'er f.eteæ og sltørr:e,enin vrunllig på denne flid;.. men at der, er mindre,<lev den. Fisket er dog i li!ltalg.ethde,tnen kan ikke måle sig med fjoråretis.,uken blev dertii Ua:tlges:utlJd av. 99 fartø,i:er :inlnbr:algt,fra Sira'havet 220 tonn ma,lmell, hw;ra:v for' brukt innenlrunds 95.og ekspm,tiert 25 t'onn. Pdsen va,r 35ølr,e pr. kg. Til Egeflsund blev ånnbralgt 35 t'o,nln, hvorav :Slolgt til 9.gn 'ti.!,sv:ensike Hskiere 9600 kg. P,d,s,:i Egerlsnud var 47 øre. For Fk:kkefjord blev ukfalnig's'ten 29 tonn, hvm,av ekspo!rli:e,r.f 5. Pris 44 øre. Ti!l Kr:i,sHallllsand Mev innbragt 33.5 :tonn, hvorav eksportert 2.5,tonn. På før"s,t.ehånrd vat prisen 4585 øre.)r. ikg. Også lenge,r,e østpå er f:i!slk:et nu hegynt Skiåtøy blev ukefangsten 5.3 t'o'n,.pris 40 øre. Fisket fm,e,girklk 60 kvartmil fra land, fisken va:r mickieh st,glr 'og av god kvali:tet. Ukelfangst av maikr:eh blir 465 tonn malt 562 s'amme Ulke :i.fjor. N or et la et S sto r sil cl : Der fislæs bra, men det er vanlslk,ehg med omsetnd:ngen. Ved: Tor,gnes i Brønnøy eri uken opiatt 0000 hl., s'om,sollgtes ti.! agn for kr..75 pr. hl Der VCl,r tilstede 20 snurpere, 4 landl'o,tbruk, 8 kjøpere. Fisket i Brønnøy er nu mind.re godl Vega ha'l" der ogs.å vært slurpe~ Cl hl. i uken. P.risene Jigger mellem kr. 7 og fl pr. hl., men sa'lg er vanskelig. S å s i et fis k eter smått. Litt H:slkes der i Møre i Gjemnes, 'nemlig i uken 20 hl,s,o''gt til hermetikk for kr pr. hl. Også i liordala,ud var der litt småsii.ld og mus,se. Pri:sen li: hermetikk var he,nholdsvis kr. og,30 pr.skj, Nor ds j øs i l:el fis:k et hedret sig lih i fmløpl'e uke, men pr,isene er 6,å lave, alt det er ivi:lsomt om der blir nogen stor drift nu. Til E!spevær o.g Fedje blev Hs ammen.innbr,algt 2024 halvkasser, pris kr til 5.25 pr. halve kasse. Også Alestind er nu kommet med i NmdrsjøsildHs,ket. ukens løp er de:rtil linn,kommet snurpedamper med 350 halvkiaslser,!3,amt 4 drivete med Hl:sammen 409 hallvka,s.ser: Samlet. ulkefangst bhr 2783 halvka:ssler og toia'lbngs:ten Sliden filsket,s begynn,else ti al vka,ss er:.

2 s 9/4r i d.,.k 252/ F S K E T S GAN G 9 mai 937 Distrikt Rapport nr. 6 om torskefisket pr. 5/ Kg. fisk pr. 0repris pr. ~eltage~ Anvendelse Lever Uke fangst Total D.m. til Rogn 00 stk. hl. kg. fisk l. kjøpel. fangst Heng! SaHe! set tran annen saltet '. fisk far båter tran tonn sløiet lever 3) sløiet lever rogn tøier tonn tonn tonn tonn hl. hl. hl. ~ f Vinterfiskefl)... J: t Vårfisket llJ 820 7)2 6) M i Troms Lofotens ops.d Lofoten forøvrigt 2 Vesterålen f HelgelandSalten NordTrøndelag SørTrøndelag Møre og Romsdal... 5) Sogn og Fjordane... Søn'lenfor... =~=== ~ Tils , ) :7')47476 Periodisk oversikt over torskefis ket. Ar Finnmark Lofo!ens Lofoten Helgelandl Nord Sør. Møre Sogn og Vinterf. Vårf. Troms Tonn ops.d. _~~~~::j~ii _~~~~~~~_T~~~~_l_~~ønde lag ROl~~dal Fjordane Sønnen for ~, sl 937i 5 / / / / / / ' / b ) 930 7/ / 5 lb Tis. 93' stk. ~ Anvendelse, t~tal ~~ ~. '" Ar "b.oc: +'!;: t: M,"" , c: c: c: ~ c:...: b.o...: c: Q) Q) o t:: ~2 >Q)..c: O.c _o Q) t::,o::;' i ol.? r.,; ~ ' Q) c: 'l:+' './).. i O..J ~ Finnmark ~~~~ ~ c: ~ c:. 0repris ~ Kg. fisk Kg. fisk lj2eta_~~~! :::: ~ ~.~ ~:å ~ ~ z:å ~g. L. L. p'r..0~ s~k,' ~r. bl. gt 2 E ~ : ' lever ' rogn 'lsk slølet'l lever '~ <'O ' ON < c;::: Q.) <:i i... i sl ølet ~... :Q : i 5795: ;',420_,;3::;. 2326', i ill/u. 8/20! : 254/2 J J , : _' 8/', SG l! :lo35s, 20, t i 74 8/ i 2/25: 240/ : 55? E 3729,6556: 443 7/ ' 0/23' 245/ ' 32 ' t5 05: 406~66,228 i 6/8 5/8 280/ ' S() /6 6/2 239/ l ' 303,036 ' 7/20! 275/ ' 53 ' /2J! 7/20 230/ /2 8/20 245/ \8~~ol:~:' l~~~~ :~~2 3776: o = gin, ~~ig = =.= = = = = ~~~ ) finnmark vinferfiske, fra / / ) Dessuten 284 hl. hysetran og 364 hl. andre transorter. 3) 00 liter lever gav i østfinnmark 42, Vestfinnmark 40 liter dampmedicintran. 4) Dessuten 4895 hl. rogn iset og til hermetikk. 5) 395 tonn til hermetikk. 6) Hvorav 645 motorbåter, derav Kiberg 55, Vardø 38, Båtsfjord 2, Berlevåg 23, Mehamn 78, Honningsvågene 83, Kjøllefjord 0, Hammerfest 50, Hasvik 64; 263 mann. 7) Dessuten 295 landkjøpere.

3 9 mai 937 FS < ET S o ANG 269 ~ OLAF KNUDSEN Als m BERGEN (Aktiekapita kr ) lommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørt'fisk, rogn, sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset torsk, tomtat, levermel etc. Telegr.adr.: "Tranknudsen" Rikstelefon 2348 Bankfisket. Piskemeldlllger. T r.o m 's ø: uken 2. til 8. mali er ope,sket 4260 kg. f,i,sk, hvorav 220 :k,g. kveite a 3590 Ølre, 750 kg. hrosme a 6 øre, 0455 kg.,tlorrsk a 92 øre, 020 klg. hy,s:e a 7 øre, 85 klg. r.ekler a 30 øre. Leverrkvaillrtum 7 hl.. fl kr. 5. Verdi k!r Der deltok dampslkib, 7 mo,torbåter Oig 2,r;eketriåler,e. N lo r d la,n d. Værøy.o g R ø [s't:,tiden 25/4W 8/5 er OpHsket 6550 k:g. fisk, hvora',v 650 kg. kvehe a 6080 øre, 2200 kg. lange a 2 øre, 3500 kig. brosme a 0 0ifie, 3500 kg. tm,sik a 2 øre, 200 kg. hyse a 8 øne. A v :sei er opfisklet 5000 kg.,i apr'i:l, pds 9 øre pr. kg. V,erdi kr Der dehoki 5 moifmbåter. Møreog R.om:sdaL Aleisund: uken 0.,tii5. ma,i er opflisket kg.,f;i'sk :Olg,skaHdyr, hvo,mv 3450 kg. kveitie a k,r..20, 9000 kg. lange a 6 ølre, rkig. hmsme a 9 øre, kg. torrsk a 8 øre, k'g. hysle a 45 ør:e, 7000 kg. sei a 20 øre, kg. si::<:a,t'e a 22 øre, 5500 krg. lyr a 20 øre, kg. hå a 4 øre pr. stk., 2000 kg.,annen fisk a 40 Ølrie, kg. rek,er a 60 øre,o.g 500 kg. hummer a, kr L!ever k<vantum 42 hl. a kr. 22 og 2 l:ite:r kvei,telever a 75 Øre. Salill,let verdi,kr Der deuok 35 motlolrbmer. B.r e m.s JLle s : uklen 2..fi!l 8. mai ler opf:ilske:t kg. fli,sk" hvorruv 550 k:g. kv,eh:e a kr., 250 k:g. lalng;e it 2 øre, 5900 kg. brosme it 6 øre, 300 rk,g. tmlsk a 20 0 ' rre, kig..sei a 6 øre, 350 kg. skate a 5 øre, 550 kg. hå a 0 ø.re. Lev,erlkvantum 28 hl. Verdi,kr Der deltork 8 motolnbmer. B r 'e m S ne s: uken 9. til 5. ma,i er opfisrket kg. fisk, hvomv 750 kg. kveite a kr., 5200 k:g. lctnge a 2 øre, 900 kg. br,osme a 6 øre, 00 kg. hy,s,e it 30 øre, kig. Slei it 6 øre, 550 k~g.,skate a 5 øre, 6800 k,g. hå a 2 øre. Levierpærlti 38 hl Ve.rdi :kr S ø :r e S li il illmør e: ukeru 9. ti.l 5. mæi er,opfislklet 8406 kg. flisk, hvorav 200 rklg.,l,a'llige a 6 ør:e, 2800 kg. brosme a 0 øfle, 700 kg. hå a 5 øre og 806 kg. hummer a kr Lleverpar:tli 4 hl. a kr. 20. Verdi rkr Ber g e'il: uken 0. til 5. mai er tilført kg. fisk o:g hummer, hvolfa'v 340 klg. ikveitle a k,r..30, 650 kg. lomrie a 80 ørt', 2500 k'g. lange il 20 øre, 9300.kg. hno:snne a 20 øre, 450U k,g.t'of'sk a 45 øre, 800 kg. hysle a 40 øre, 6500 kg. 'sei a 30 øre, kg. pale a 40 øre, 000 kg. uer a 40 øre, 800 kg. annen fisk a 30 øre og h330 kg. hulmer a kr, 3.30" Verd.j kr <0 ig a,l,a n d. Eg e :' S li n cl:: ukern 3.,td 8. ma:ieropfisket 7 50 iklg. f,isko,g sk:ahdyr, hvorav 00 klg. kveif'e a kr. l" 2000 kg. torsk a 7 øre, 600 kg. hyse a 30 øre, 2400,kg..sei a 2 øre, 00 kg. s,]<afe a 5.øre, 600 kg.,annen fisk a 40 øre, 000 kg..reker a 80 øre, 250 kg. hummer a kr samt 250 stk horngjel a 0 øre. Verdi kr K v it S ø y: uken 2. til 8. mali er :opf:ilslket 30,s'tk. sei a 30 øre og 504 k'g. hummer a kr Verdi kr Torskefi!iket. F :i n n m,a r k v å r f i S k e. T li rs ei,a g /5: Vadsø, l\ordva,rænger, h:nerohme:r '300, K'iberg :linen:.ot.o'rer ,r:obåt:e:r , juklse , meget hylse, Valrdø stonsjøldra.gelfi~ Bank/en 500' , CREDTREFORM, Bergen. Telegramadresse : Creditreform. Telefoncentral : Kredittoplysninger. nkasso. småsjøldmrgere Vrurænlgeren '0, motorbåter , 'fobåter '300, Havningb:erg lå,uemot:olr:er, bå telr , Hå tslf jord Sltmisljøl:dlralger:e Banken , små's:jø:dr,a;geneleir,a 2000, , Baikik.en 800, KOll',gls'fjolrd Sjøldr:a,gere ØSlthrunlken '00000, Be.rlevåg småsjørldra:gere 600'200900, Balnken , :mo'torhåter , Firnlkong:kjeilla mo']orbåter , Gamvik '.SlmåsjøLdm~ere 900, motorer , Mlehamn småsljøliclr,age:æ. Ba:nkle:n 73000' , tæd jeprurlt h YSle, Bakken '000, motor:er , KjøHeUord småsjøl!d!mgerle , Kjle:lvlik r:obmer , motorbåter 300, Helnes' r.ohm: 300, Honningslvå,g s'tor.s:j,ø'ldralgene NordlkappbanJ<ellli , småsjøldragere , småmoto:ær 500, Kalilløyvær!l:inemot.o:r 400,,smås jøldmger.e 600, BaJllkern 6000, Skiarrslvtågmotm,er 400, Gjesvær små sjølldr,agere , motmhåter , juk'ser:obmer 80:200'00, Måsøy ju:ks:er:obmer , Ha,vøyslund småmot,ot:e:r , småsjøldraiger 2500, Sandvi'kvær motmbmer , småsjøldrr.agere , SVla;niv:ik 500, Sørvær småsjøldmger,e 800, Breivik juksler:obmer , fislkepni'se:rf:or Vrurdø, ve:lbehandlet, undemrdnet 9, lleve:r:pr:iis 52, BMsfjm,d v,elbehanlctlet ; båhunta:l,l: V,alrdø 370, :motorer BMsfjo:rd 222. O:il s:et a g 2/5: Bugøynes, juk,s'eslturskøi,t'er RUSlsrekYlslte:n 9000, Vadsø, NOifrdvar.anlger :llin!erobåter , Kiberg , motorer '000, mest hysie, '8må,sljøldrmgeæ Banken '640, Værdø f'cmdiory:skøi,t:er Hankien 5000~800O'5900, stors jøldr,algere , småsjø'.ldraj~efle '0, molt'orbåter Bakk'e:n '800, julk,sefemdmy,skøiiter Rus'8e:ky:slten 3500 (; , Havlliilugberig sjøldlral~eæ Ensrklekyslten 4700', :li.lliemotme:r , Båt's,fjord sltlor'sjøldr:agere Banken tohaling , e:n:ha:llilllig '37000, Berrlevåg siorsjrøldr;agere B:a:nken , smålsjølldnagere , B:alkiken 300~8DO070, mot,orbmer , Gamvilk 30' , små,sijøklralger 900', juks'efuhåt'er 200, Mehalln småsjøldr:a:gier,e Bailliken '08500', Ba:kken , motorbåter 20060'0500, Kjø:Hef:jmd sjøldra:g:ere , t'r:edro'ryiskøri,ter 800, Kjelvik motorbåter 350,370,r.obåter , Helnes , Kamøyvær mot.oirbå,t 300, Småosjøldrag:er 5000, SklrS!våg 600, motorbmer , Gjesvær små,s'jøklr:a:geæ 500'600550, juks'erobå'ter , S:advikvær,},inemO'torb,'H!er , småsljølclir.agere , Hammerfeslt srkøi,ier Scrøyhavet '00', GaHenfjon.l jukrserobåie:r 00'50, li,onnin gis v å,g,jlillies tu ris'jøldr'ålger B a:nrk en 6000,små sjødmger H L ~øtt kjøpes til dagens høieste pris Kontant opgjør omgående NYGJERDE & CO., Oslo Vognmandsgaten 24 Telegr,adr,: (Møreprodukten Telefoner:

4 270 f S l< E T S o A N O 9 mai 937 Penger Lysanlegg. Norddeutsche Salinen Vereinigung G. m. bl H. Berlin S. W. Efter et års arbeide er alt klart for fabrikasjon av norske lysanlegg for fiskefartøier. Flere verdifulle opfinnelser er uteksperimentert. Fabrikken tenkes lagt i Harstad. Aksjenes pålydende blir kr Skriv til mig efter oplysninger. Støtt norsk foretags0mhet. 4 års erfaring. K. A. TORP. Henrik bsens gt. 2, Skien. 4500, Nordvåg.en To,rsda,g 3/5: Gren:se Jakobselv linerohåter 350, Kiiberg , motorer , jcks,erobme:r , Vardø l:inefemdiolryskøit:er Ba!nken , s'tqlrs:jøld'm~er:e , småsjøldr algere , mqltorb:mer Bakkien , SyHefjmd småsjølldr,aiger Baillik'en 3700, hahidie:en hysle, julksles jøldrager,e finskreky:slten 2000, Bå'trs'fj'Ord.E.llefemdo'ry,skøiltler Ba,nkent:ohaEng 0 000, 'stm,sjøldmge:re , :småsjøldra,g,ene , M:akkiaur motorlbåtler , f!obåt,er , Kong.sfjlOrd småsjøldraigere Banken , tredjepalrt hysle, Ber'llev,åg slvoflsjøldr.ageæ Ba!nlk:en , smasjlø'ldmgerie , sjø:ldmgere Balkkren , motmbmer , Gamvlik , jlu~s,elflobmer 200, Mehamn Hll!esmåisjøldralgere Bakkien , Skjøif'ninlgherg juk!sewbåter 250,,linerobMer 600, SværhoH 300, Kjel'vik , motorbåter 250, H Qllllingls!våg s,tms jøldralger;e Banken , småsjøldraiger,e Bakken 4000, :småmotm 700, robåt 50, Nmdvågens'to,rsdødra'ge:r'e Banlken 2000, 'smålsjølldr:ag,ere Baklk'en 2::'003000, K:amøyvær 'småsjø;ldmgere Ba'lllke:n , Ska'f,S:våg motoirbåt 50, Gj,esvær små.:sø'ldr.ageæ , Hav0ysunds:tm'sjøldrajger Nordkæppbanken 8000),sjøldra,ge:re , m0t:olrbm,er , Måsøy jukserobåter 75, Sandv:i,k'vær :l,ine:småsljø:lldra,gere 2000, RoHsøyharmn siorsjøj,dra,gere Hjelms,øybaUlk:en , Tufjord småsljøll,d'r,ag,er 000, robåt 300. fred.rug 4/5: Kiberg Huemotorer 28090, robåter , Vail'dø 280, molt:orbå ter , ifemdorysk!ødlter Ballliken l 000,sto,rs jøldmger,e ,små's jø.jd:ralgere , Båt,s'fjord stm's:jøldragere Baillikieln, toha,lliu,g , enhaling , smås'jøldrra:g'ere Baklk'en , Maik,kaur :r:obåi<elr , Ber'ltevågsmåsjøldrage.re Bailliken , Bakken , Gamvik småsjøldr.a,gere Banken 8500, M:ehamn,småsjøldragere Banken , fjerdepa,rlt hy,se, Bakken , Kjøl.lef}ord Banken , Kjelvik , motorbåter 290'485380, r:ohåt:er 85, Ho,ullling'svåg,stoflsjø:ldr C!,gere BaT:k'enl OO,småsjøldragelrle , fjerdlepar,t hysie, Kamøyvær 'småsjøldrage:r,e' Baulk'en 7000,ls,t'OTsjøldir,aglerle t,rehæl:inlg 2 000, Sandvli:kvær smasjø:ldralg,ere 500, ll00t:o:i'er 200~450, Br:eiv'ikhO'tn ju!~srembåt 50, Br,eivik juksefobåter , Sørvær 50200, OaHenfjOTd L ø.rda,g 5/'5: Vardø femdo:rysikø'ilt,er Ballllk,ellJ , stu'flsjøldra,gere , små's'jøildr,agere 800 Til Matjesbehandling av sild og til Hermetikk bør benyttes LONEBURGERSALT Tysk Siedesalt Fåes hos grossister og forhandlere i: Ålesund Kristiansand S. Tromsø Bergen Kristiansund N. Trondheim Bodø Oslo m. fl. Haugesund Stavanger 3500:2700, mo,torbåtler Bakken '400, Havning:bel"g linemo,tloter Bakken , ju~slebåt 300, BMs'fjords,tO'rsjøldl'ager:e Banlk:en tohailing , enha'ling , smålsjøldr:aigere , Berlevåg,slt,'o,rlsjøldra:ger'e Banken 6000L ~ smålsjølldr,agere , Bakken , mo,to:rhåt:er , jukiserobmer 50, Gaimvik llin:emotor 750, juksewbåter , Mehamn 'små!sjøldra:gere Ban:k!en 4850' , fierdepa!r't hysle, motorer , jukisebåt 250, SkjØtlllJillligberg ld!nlemqltm:er 400, Kjøill:e:fjmdsjø,ldmgere Ba'll'ken , HOlnlllingsvåg is'to'r.s:jøl:drla,~eæ Bank,e:n , smås'jølldrmgere '05000, M,åJsøy juklsemotlore:r 350, wbå ter , Havøysund linesto:rsljøldmgere NmdJkappbanken 8000, jukser:obåte:r Opf:ilSket vårfiske F:innm,ar:k 5/5: kg. tonsk, hvo:rav he,n,g,t r undfilsk ,saHet kldppfisik , is'l't , rotsk!jær ; l,ever:kv,antum 273 hl., dampmedisintraill 529 tnr. Hysekvantum k'g. hvo'frav hen:gt , 'ilslet 75900,,saMlet 9 000; dampfimn 94 tur. Båt,antaiH 326, hvmiav 645 motorbåter, derav Kiberg 55, Vardø 33, Håts'fjord 2, Beirlevåg 23, Mlehamn 78, KjøUdjlOrd 0, HOllluingslvåg 83, Hammef'feslt. 50, Ha:svlik 64, nesten spædt. 263 mann, 295 lain:dkjøperle, 2 kjøpefalr,tiøi,er, V,alrdiø f!iske~ pris velhehandl'et Kongls!fjmd.5 Ølf'e, fof'øv:ri:g, mindrev{:::rdiig 90; 'leverprlils 820,a:LmindeHgslt 5, h Yisiepris 52, aimi'n:delilgst 78, llever:pds 50, ClJlmindel:iigs,t 0. L'e'verholKiJighet 0slt:flillllUlillMlk 420, Verstfiilllllma!rk '535; fli's~evle:kt Ø:stHnnmark 254, Ves:tflinnmaiflk 280, tf,anpwcellit 0sltfinnmarl\ 42, Vest Ennlma'rk 40.

5 ~ 9 mai 937 FS K ET S o A N O 27 NordJand. Bø i Ves'terålen 5/5: Skr:eifisket er avslutf:et, opfi,sket parr:t!i kg., ihv:omv hengt , islet 76600, s,ahe't ; dampme:diilsånt:r:an 200 hl. r,ogn, 242 hl, hvorav :i'st 63, s,ahet 79 hl. Forfangstsild. \ ø r o g R iq m S' d <li l: uk,enilil 5. :mai 'er opfi,sket :i Neslsiet 50 hl, prils, k,r. og i Gjemnes: 20 hl, anvle:ndttil hermetlikk, pris ikr Ber gen: l!kien 0. til 5. malier thførit 6556 halvkas,ser ro:rfa,nlgs,t'shd å kr. 56,ilset toir leksport. H,o r d l and. F j e 0 cl: uk,en til 0. mali er der opfatt 00 hl. fodangsfls:hdpå 's,tækni,nlgen Hitsøy~Solls'vlik, pris k:r. 82, i,s,et. St a: van ge r: uken Hl 0. mari tihøf'te:s ka Ryfylkefj,Qndene 75 hl., pds klr. 4. V,arlen er l:ang!s'trakto.g egner,sliig ennu.iklæ tlil s'altning. Fetsild og småsildfisket. Ber gen: uklen 0. 'til 5. mali er 'HJød 400 ha,lvkiaisser små, sriild it. kr. 4 :j,s,e:t flolr eklspmt og 2500 sklj. å kil'..30 til 2.75 til hjemmebruk T,i:l:førtti:l hermet:ikkfablf!ik~ne :i uken 0. til 5. mali: Be.r g,e n: Tliilfør't fm Sogn 'Dig FjoTdane 3367 'skj.s:måshd å kil'..20, h;a Horldalalnd 5 82 'sikj.,smås'i'ld å kr..20, fira Møre 28skj. småsli!d å k,r..0,ialh 9677 skj. H a u g e sun d: Tilført fm HorrdaJalnd 933,skj. småslilidi å kr. og 577 Slk'j. mqls,'sa å kr..30. Storsildfisket i Nordland. ]\i' ord l a.n d. Ve,g,a 2/5: Slis:te pair dø:gn s:umpet og l:arnd,s,att 3500 hl. storsild, malnlgej på kjøpere. Br ø ill n ø y 5/5: Ved Torgnles opt'aitt i ukien hl., itilagn, kr..75, 20 snurpere, 4 {andnoitbruk, 8 kjøpere. Nu dårliige utsimer. Veg a: Siden s'i,s,te innbeætlniing snurpet 4700 hl. P,r;i,s:er k'r. 78. Safllg f.ortiden vansl<ie'lig, tjilslt,ede 43,snurpere, 7 landnlo,tbruk. \T intersildfisket. li a u,g es L n d 8/5. Forrige uke opiam 200 hl. henstandssild til ising. Hå brandfisl\:et. Ale 5' li T cl : uken 0. til 5. mai er opfi,sik'ct 3600 kg. håbralnd å 30 ø'fe. Be r geil: uken 5. til 0. maå er innbragt 8446 kg. håbrand fl. 33 øre. Springer og hvalkjøtt. Al es und: uken 0. til 5. mai er i,nllikommet kg. sprin:gerkjøtt å 40 øre, 9000 kg. hva.llkjøh å 45 øre, 0000 kg. spekk å 3 Øire og 4900hter brugdelever å 9 ør,e. Verdi kr Det norsl{e fisl\:e ved sland. Al e 's u n et: uken 0. Hl 5. malier innkommet c,amps~kib fra s,l,md med ik!g.,g,alhotsk å 28% ø.re, 2 fialt tran å kr og 5t'lllr.,riOgn å kr. 30. V'erdi!kr Fra Finnmark og Senjabanken er i uken lo. Hl: 5. mai :i'lmklqlmmet' <til Al,esJUnd henholdsviis 2 brtølier med kg. '8aJltfoll"lsk å 26.5 Ølre a:g 2 fartøier med 8000 kg. å 28X ørje, verdi!kr og kr Kraner, Vinsjer Transportanlegg ~ MJØlNER~~~~8~~ Dagsfangster under Nordsjøsildfisket: (halvkasser). ril,.::,:: a; = Espe fedje i il ~.~ M Ale Eger C~ vær "'" a; sund sund i i ~~ ~ o.. ~ Dato 0.0 Total....$ lloll / / 5, / 5, 62 7' / 5 ' ' 9 4/ 5,.. 324, l5/ ~~ ~ ~ uken Tidligere ~ Total Kystmal{rellfisli:et med norsk" båter. Sted Skåtøy.... Risør.... Arendal. '".,.... Grimstad...,.. '" Lillesand."..,.... Kristiansand.... Mandal.... Farsund..,.... flekkefj ord.... AanaSira.... Kirkehavn... '.. Egersund.... Stavanger.... Karmøy.... Haugesund.... Bergen... ~~.~. ~.. ~. _ Opfisket Pris pr. kg. i uken til 5/ 5 øre kg, Q Total kg ~OO ~ i i~" Mot i Av fangsten er kg. fisket med garn og kg. med not. Der er solgt fersk kg. og iset for ekspor't kg. Verdi ca. kr ~. Dessuten er tilført av svenske båter 5460 kg. til Kristiansand,, 900 kg. til flekkefjord og kg. til farsund, ialt kg.

6 272 f S K E T S O A N O 9 mai 937 Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. Portugals import av klippfisl{ og saltfisk L i (3 s' a b O.li 0/5: Mars Kvantum. o,, kg ndekstall for kvantumet (månedlig gjennemsnih 9093: l 0,00) 98,54 Verdi... 0, esc Januarmars: Kvantum: Fra sland... o kg. Norge... " Storbritannia... " N yfundland... " Danmark o " Frankrike... o " rland... " l , Angola... _. _.'_0_'_ _._...:'...:' 2_40 Verdi... o slands torskefiske Tilsammen kg esc til 5/5: 9084 :tonn s,tm,tolr!sk, 774småtoTlsk, 5 hy Sle, 876 sei. Total t'onlli beregnret fulvirket vare mot tonn fjoll', t,olnn il 935. Fiiskeutbyt,te i tonn i beregnet virlkiet s'tiand f'lia. jajllual' tirl 30. april 937 ehel' sillanicls f:ilskerislellsikæps opgave, meddelt ved generalkonsullatet, R,eykjaviik. Fangsteder 937, 30/4 936 Stor Små Hyse Sei Tils Ti; fisk fisk '==_ 30/4 Reykjavik: (Trålere) (Andre skib) Havnefjord : (Trålere). o o o l (Andre skib) Vestmannøyene o Sydkyst. forøvr Vestkysten o Nordkysten... ~ Østkysten Tils. 30. apr.93?' 6343 l l " ~ ,, " ~ ,, iijilegg til de O'venforopgi He fanglstmeilgder halr isbnds,<e da mps:kibsitr:å:lere ila:ndbragt 99 tonn sllø:iet torsk og 2652 tonn slc,iet lsei f'or tilvink'ning 'avtørrf.isik 'sa'mt 492 to'nill 's,øietsei for filehilberednin:g. Fersksildpris på sland. Sikilef.i~;.!<,erinevn:de:n, S'iglufjcnl hat,fast:slat,t fensksildpris kr pr. grovs:ahet 'tø!fiie og Sta:tlens :S!illdloljefabrilkiker fabrikksild kr. 8 pr. mål. De engelske fiskerier i januarapril. Opfbket mengde,av de vikt:i.g:s'tlesorter 'sallill:bnllignet med året før (,i panl''tes) i cwt,s. ah ( ), de:ralv t,olrsk (254695), hysle (55728), lysing 433 (2992), kvelte 8285 (36454), lalnlge (53426), fly'tdr,e 8325 (205733), skalte lng rokke 2022 (25 59),ls,ei (80726), hviihing (lot 60), S,illd (0627), makn:~u (4559), bnis:iljjg (30555). Lever (25694), ro,glt (42665). Dertill ik'olmmer kra:bbe (i hundredler), 452 (8 50), hummer 38 (743), øls,tens' (6908), andre iskauldyr (5488). Samlet verdi :E ( ).,apllil blev opfiske:t l 3689 (3349) cwt.nl' en vlerdli C\lV :E ( ). Verdien av skalildyr i apr:i'l: beløpers:i:g :t.h :E (38997). SkioHl:alud hadde marn en opf'iisket mengde,i januar,apnil,alv cwtls. ( 30064) til en verdi av :E ( 0'89278). Når De skal male, forlang: Norsk Gjersøe Zinkhvitt Fremstilles av det beste råstoff som kan skaffes, på grunnlag av 35 års erfaring. Norsk Gjersøe Zinkhvitt Den gode norske kvalitetsvare. Lett å arbeide med. Drøi i bruk. Rimelig pris. DEN NORSKE ZNKHVDTFABRK MARUS GJERSZJE OSLO Klippfisk og tørrfiskmarkedet. Jl..far;kedsmeldinget R i O d,e Ja n:e :i ro. K::ippf:islkHliiørf'sel' fira 6. till 30.,apri'l: Fra Sltor'hrH,aJl:nila 20'28 hele kaissef. diet folialnnevnte,tidsnrm,er de loka.'e ma:'ikiedspr:i:ser ls,tleget o!g det blev beilah RS. 20 $ engrios f,olr filsk tsvcurend:e,ti,l»mperial :gr:audo«. Det,aJntas imidllertida t del:okal'e priser 'Vii! huie en de~ i løpet av mai måned, da størlrle parlt:ier vemtes her'ti:t San,t o is Sa o P,a u ilo. KlrippfislMlill]ørs:el ir:a 6. ti,l 30.,aprH: Fra Stmbniltann:ia 30 hde kals'ser, :frcl! K,alnlada: log Nyfundilland 200 halve ka,sls:er,og frai Norlge 00 helre k,clis,slelf. Eflterspølfis:elen efter iklippf,i'srk har li de,flqrløpne 4 daiger værit l\if.en. Plrisene ho,der sig ufo,r:andre:t. Beho!dliulg'en,e li Santols,SaiO P,aulo,er.omkring 000 ha!lv,e tømner,og ca'. 000 li. 500 hele ik,as'ser og bel HeT. Buen o s A ire S 4/5: K:lippf,isikit:iUølnsel Sliden 24.,april 600 klasser, hvorav 00 skotsk; beholdning 7500, pnis 39 papirpeslos, lliten ef,tlens:pørsel. L i,s s a bon 8/5: lmpmt Po'rto: lwtrs,k 840 tonn, beholdning el/s: '\.. o""'sk 79 to:l,l j 035, an:dre 9. Pr~i:s'e:r: l'j orsk, stur 239 e:s'c.,a:lmi~nd:elij,g 236./60, :is.andslk 236/50, nyfund alltds l )( mangler, portugisisk 97/280. Eks P O rtø re r! Grunnet f?r~kjelli~e forespørsle~,..,;;;...~_. undlater V kke a oplyse, at V ikke arbeider med agenter i Norge og derfor er frittstillet og mottar: Kveite, Flyndre, Hyse, Laks, Aal, Pigghå, Vinger, Reker etc. i. kommisjon til dagens høieste priser. GAC le &. CO" ~ Billingsgate, london ~ Tel.adr.: Gade, London Fcrsldiskmarkedet. Hull 8/5:»lsl:and~~ 852 he.kalslser, 427 ha,jve, pnis: hele 23/ 24/, halve 3/2/;»Sødold«720 ha'lvkalsisef, pris 3/'2/. Ne w c a S' te 4/5. Pf,i'ser: Hyse 3/64/6, kveilte middels 9/' /, 'små 6l8/, hodelløls 2 3i'~ middels, f!elk,e:r 3/64/6, nordsjøisild. 2l3/, en delavf.ahende tirllslvair:e:nde pr:irs:r,eduklsjou. Ut,sik'ter f,ly.ndre, st,o'r 6/8/, middels' 89/. New c,a st,,e 5/5: Fra Norge ainrkloim J denne uke til St:orbrit.ainniiaove:r Tyne Commisls:ilolU QuC\lY ia:h ca' tkals'ser flelrlsk

7 9 mai 937 F S K E T S o A N O 273 _._..._ N. ANTHON SEN & CO. BERGEN Eksportforretning Etablert B68 Kjøper i fast regning Rogn, Sild, Tørrfisk, Klippfisk Telegr adr. Anionico. Telefon 3307, 3897 Utenfor kontortid. 007, 025 Hsk. Her,a:v va'r ca. 000 kajsiser :fiqr det.!:ok'all,e malriked (Newc a sheont )'!ne'north S hields'), mens reslten va!r des'tiner't a v de no,rske aivslkibeæ,dinek'te,til divensie inllll,antdsb)"er. Ham bur g A l t ona. Fe r skf i s <. Det forente auksjons firma, Køser, Platzmann Br Co. o. m. b. H., omsatte i uken 8/.5 5/5 fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: fiskesort Neptun Kong Dag /5 Pris Mercur 4/5 ND r t h S h i eld B 'O g New c a 6 te. Priser Ukekvantum Fiskesort (kasser) Første Annen ukehalvdel ukehalvdel 67 Hyse.... [ 3/6 til 4/6 3/6 til 4/6 399 ( veite, middels... 8/ " 0/ 9/ " / små... 6/" 8/ 6/ " 8/ Stor u. hode... 2/ " 3/ 2/ " 3/ 488 Reker, middels...,, 3/6. 4/6 3/6 " 4/6 954 De enlgellsike hmnlchef,o!lk!s foruta,nelsle av at kronin:g,s'feshighbtene ikke vilde br:iulge ;llio,g,en il:ettelsle i.det trykkede fli'sk,emarked, undtiagen nehop flolr. :norsk kveite, vis,t:e sig å Stå til. Der bev overf'lod på omtrent,ailile sjags, brit!i'slkhln:gettrælerfisk og lavef!e prilser enntidlligene iår. Ekis!empe:llv;is k,am nevluesalt adskilllig trå!k~lrif:lynicljr,e f'!':aj HVlit'eha'Viet blev oms,ajt't til pdser motsvaænde l/ Dlg derunder pr. Sf,Qllle. Der var :liremdelles.så kr.apt om pirrna noir sik!hys'e (mørevair:e),at impqidør:ellle her for det meslte måhe kjøpe va,reili :i fias't flegniingtiil 5055 øre pr.,kg. fob. eklspodhavn. Denne pris moltlslvlalr,er omtirieillit 4/3 pr.,stone fr;alnco fmfoillet her. mpolf'tørne halr kililapt fmt sllne penger,tilbake,i de hemiglslte tihieuer. flolr den :llo'flske kveite kom der en.sek lliten pril5lopgaili,g Slom va:r ven:tiet for et uk,ekvantum på ikke over 4500' k'alss,er. Av :rekler bllev,tilførsllen:e for 's to'l':e, idet dier blev :sendt betyde:l:i;ge mengderr djhelde th en,rlekke engeliskle byer i følrstle :rekkle,fij,l London. EHer den l;.:wgvarige 's:alpphet ;i ifislkema:rikede:t håper impo:f'tørellie på live:geire eftersp0mel iqve'r pins'e. ifi.oflsk h )'isle k,an der 'llieppe omselhes nroiget rimelig kva,ntum,før prima vare ka:ns'elges her ~or 3/ Hl 3/6. Nors,k :kvleh,e vi,lcunlta'gellig komme til å hevde silg S'O:m,i dlenn:e uke iiorutls'a'ftet u:k'e:kvaln:tum på j'kke,over 4500 ka,ss:er. EHer f,redlii,ngs,tidens' utløp idag kan der vel ventes noget norsk flyndre hertil i,shltten,a,v næs'te uke. Prima nolnsk f'lyndreskulde ha ut:s'iki'er Ulå opnå f,or s'tor 6/tlil 8/ og for middels 8 til 9/ ved rimelirge tihørsl'er.,f er:s k 8' i;] d. TiHør'slene fra Norge androg i denne uke,tål iah ca. 400 hahjka:sser lrmdsjøsild. Me:s,tedele:n kom i tide før k,roni.ngsje:stlighetent', så tatene blev ll'ogenlundet:ilfreds's:hlle'de. l mandagslarke:det blev slol'gt ca. 000 hajlvklassler tirl 2/ nedover,til, 9 pr. h,dvkasise. Fm 5 'kals'sler li t!qrsd';:l!g,s~m'at!kedet log 270 hallvkasser i fr:eclagsmair:kedet opnådde:s 2/ hl 3/ for prima vare, men fredag var delen del avfahe:nde kviahtet siom måtte selges med tilsvci.lrend:e priislfeduksjo'll. Tlil North Shields kommer finemdeles regelmessig hetyddige mengder småf'ahendie hniltislkfanget s;jlds,om s,elge:s til priser :SOll \ffiiotls:vaper 3/ hl, 4/ pr. halvklasls:e. For den størrefarl:ende or:skfan!gede noirdsjøs:ikl turde her ir'emdel:es vær;einteresls'e, men prislen vit neppe gå over lot flil 2/ pr. havikasse for 2000 ha'l vkalslser i uk:elu 'llo:gellil unde jevnt forrdelit på de 4 rutebmer. Newc<li,st.le 9,/5: H)'iSle' 3/9 4/6, kiveh.e, middelis, 0/2/ små 7/9/, hodeløs 0/3/, mi:did:els reker 3/64/, forfangst,slim 0/2/'. Hyse, stor (2 pund og derover).... middels ( til 2 pund)...,. små (3/4 til pd.) } mindre (und. 3/4 pund).... Kveite, stor (over 40 pd. u. h.)... mid. (0 til 20 p.) smårnid. (5 til O pund).... små (under 5 pd.) Pigghd... Buklapper.... Blklapper, flådde.... H dbrand, over 40 kgr. under 40 kgr... flekksteinbit, stor 6 pd. og derover.. middels Br små under 6 pd... lys~kitlnet sydnorsk 20/ /30 /25 4/46 35/50 2/37 20/ / /30 50/72 30/42 2/ /20 /5 / 2 \ [ 2930 mørkfal. n0dld. 8/0 0 Ogs'å i denfolrløpn:e uke valr der Sltnre t:iuør's,ler tysk flils!k. den:li2 må'lled er deroglså lettlrlaldjiisjon:sbundiet KOllisum,av ismåfl yndre,o,g da dette H yndrefi,siket hall' sllå ti ti~v enk,ehe steder, har behovet kunnet thfredssltliu'els. Under dilsise fmholld må de rop,nådde p'rii,ser sies å være hra,sett fra et tr:sk slta'ndpunk:t, en a!nnen,sak er diet om de nmlsk,e avsk!ihene kan 'si,es,å være tiurie:d,s med pr'i's,e:nc nlål' iill!nkjøpspri:sen i Norge er fm såv.idt høi. Skia:l der 'ida;g gi,es et kort resyme av mærkedet,s st!ie:ng, så måtte dehe sileis,,å være :sek: KveHe er eftenspurrt fur,tiden, særlig formi,d,deliskve:i:te fra 5 t,il 0 kg., en tør allta at dilssle pri's'er olg,s,å vil hohde Slig,i kommende uke. Grunnet de små tilførs'ler er der gl'a!ttavs:et'n:in:g på buklapper og flådde buklapper. De kvanta som hi'hi,l hall' væ'rt solgt.av bukla;ppe.r og flådde buklapper har vært fordelt blam::u kjøperne. Når pi,gghå ],å særlig fl:nt Rn i fredagslltarkedet, så detti~ ela røkerlene S(" tidig hadde fått sildetiførsler o.g man hadde en helgfm:eståelde. For pigghå regner en clo:g lned en prisforbe.drinig. H vad håbr,andsprislene angår,,så [:egner fagfolk 'med alt di~ss,e neppe vil bli v03eiltlig be:re ~':"lalt:onalarikedet får de luevnt'es'toretihø.r'sller med flyndre. For f:ek'kslt~einbit avabsolum prima kva:ldtet vlentes olmtrent de,samme pni:ser. Stort sien Jigger derfo:r he:e ma:rkedetrohg og tildels fbut an. Daigspr,e;3S{:'n fremho,ldera:t ek,s,portølrene ved ~s.inie kolll'slignalsjoner må utvii:se den største fm'siktighetoig dette kæn :gjerne bekr'e:ftes hermed. Fe r s, k S li l,do Fra, Norge 'fii'lif. markedet,i'al:t 7000 hallvk,s. fotf'cljn:gsitsi~ld. Tidliigære i uken bnt branchef'oilk ik:kie kva:lii:teten god, men de li sluhen,av.u:kien inntrufn'e pairtier var dog bedre. Prislenle hlev M. 7%!tål midl,erltid fant,faggruppen å måtte niedseue pfiiseln fra k'f. 8 til 7 og 7.50 pr. halvkasise fob. f:or silden. midliertid ~om pri,sne:ds,ehe,lsen samtlidig med at en del

8 274 F S K E T S GAN G 9 mai 937 par,fiierav,god kvallhet koim på malrkedet. Bl:a,ndt bra:nchefolker maln ennu ikkle hen klar over om denne prils,ædiuksjon, for den bedr,e kvae:tlet er bere:tfiiget. Fm Llerwick leir dre' med eikjs'kahå ter undervei,s halvka:s,s'er. Der 'e,r en god,emer'8pørsel emelr denn va'reslomopinådlde M. 9. midjlertlider det en:nu for tidllig å utta!le.si:g 0m kvallitetien. Dansk smålsud aven melget god JkvaHt'etskal være s:oilgt Hl øsltersjøisltedene foren pr(is,av M. 0 til Bp'. 50 kig. W,a.Jdde:nzeefislkiet hall' kun git mindlæ fanlg:st:elr,slam flor det meste,er konsumert på hjemmema:rke:de:t. C u x h <li vie n. Uken 6. ti:l 2. mai hr.a,gte pund fersk filsk ira 24 dajmpere, fordelt :s,ålledes: Pr. 0 dampere f.r:a Nordsjøen pund, pr. 0 islailldsdampe ' re pund, pr. 4 hvh,ehalvsdrumpere Prlis:ene på de viktli,g'slt:e,smter Mev: Kve:Hle 4082 pfennig, umdsjøhyse 24, hvhehavshy,s,e 5,7, makll'el:l 45, :rødfiilsk 58, 'sei 45. W le S e l' ru iirn:d le. Uk,en 7. <tillb. mai briagte pr. 95 dampere puljd f.erlsik fi'sk fordelt,s åliedes : Pr. 27 nords jødampere pund, pr. 38 dampere f.m 's!land pund, fra Jflonkekysten 30 dampere. Priis,e:ne blev: Norrdsljøvlarle: Si:ld 7 0, mak:mh 38, hvin:i,ng 65,ilSla:ndshysie 65, hyse ka niolrs!kelkylslten 48, :sei 5, uer 48. H a ru b u.r g A H Q,a 8/5:.ols»K'ong Ring«lOg»Leo«4000 pund hy,s,e, Sltlor 32, middels 7%,24, små 2030, 850 kveite, middels 568, s:måmiddells 3350, små 2032, 2200 flåldld pi'gighå 85.Y:l, 4400 biukil.apper 23,24, 400 Uådde buk 'lapper 33, 500 håbra:nd, rover 40 pund 2025,småbUienidie 0 8, 2400,slteinbH, s,tor 92, middel's 5~6, 00 breiifla!bb,s,tor 20283, slmå 05. A v pigghå v,ar der ads,kli,elg avfahiende vare. Hummermarkedet. li am bu.r,g. Ma'rkledle,t t:iuørtes med skib fm Norge fem kals'se,r hummer. De:r er nu mullilgheter fo,r en bedre hummerforretning :i sllu.f!t ln lav inneværende og juni måned. Eksportørene k,an derfor gje,rne Slende si:ne tyske venln'er nye offerter. Pfiis:e:ne sk<lil ifølge,forilydender :i;gge mell:em kr. 4.0,og THførlslene ha' humme:rfaillgsit ved He:lgolalnd ha,r hihi.l [kike v ælf t,ti lsltr,ekikieijiig. Salgscentralen, Stavanger. postr og telegr.adr.: Salgscentralen Telefoner: 44, 45, 46 SiidelTleB Sildolje Torskelnel SiJd og iislwmelmarkedet. am bur g. f'ra Ostalsia,tliHødes. mairmdet 400's,eH,er fiskemel,og fra Nor,g:e 630 tonn. Ves'Handsllnel har vært solgt til kr. 2 s'om i fonige ukle. Da der nu er enkelte rykter om ait der Jilgger s'tønre polster 's'hdemel usol,gt i Nmge, han enkellt'e fått det inntrykk alt markedet ligger flauere an. Der ka:n dog j:k,ke skahe:s hekireftel:s:e på dett'e rykite ved de offerter s'om er i matkedet, for dis6e er ikke større,enn no:rmal Saltsildmarkedet. H am bur g. fira Norge t.ilføries 80tlØnn:er,saHs:il.d. Det enes{e 'som skal være sol:giav norlsk sahsild, har væden die! mindre polster Hekkesild og skjæn~siiild. iamburigermark'edet bærer el:l:ers pæg av den nehop åpnede maltjesses,oillig. Der ikom,nemlliig i de S[isite dager 92 halvikis. insk maltjes' av den nye produks.jo:n. Til itlr,ois,s' for a't man ikke :k,a:n bedømme idag hvorledes produk'sj'onen vil bl:le ut, så k,ajn det nu berettes a:tdet først palrti i et hverlt fa:ui,nneho'lldt langsltraklt log mager sild. På ve:sltiky's,t:en av Skatt!:anld hvor fisket be:gy.nte den 0. ma:i, halr man :hihrili:kke hrutt be:menkelsesverdi,ge fangsiter. Ca'sf:l\ebay regner man dog med ein bledning :i fan.gsten. På Shet.and hvo:r slahningelll be:gylliner den 8. juni, har ifi:slket liikke væd,særltig hra, slå flenskshdhåtene hair måhet v.ente påtli,lsm'elkikelåg lalst. Br,anchef.olik mener at deti:kke,er mulig idag å hclj en fmmening om hvo:rjed ls, di:slsre slhddisikerier vli:l fajue ut. midlerhder utrust :ningeli tli:l.fisket' srå {'iltnr ait undielr ehlers nlorma,lefo'rhoild vil produkslj'onen hli tivsit:r:elkik llii,g. Der il:igg,er.tr:emdeiesl ma'tje:s,sil:d,av fjoråtie:tls produks'jon på kjøl,elager her. Asbach & Rainel, Hamburg. Tran og fettstoffer for margarin og sepefabrikasjon. Specialitet: Japantran. 'lranmarkedet. H :amb u r:g. J arpalllli'ralll:e:r: Pr. 3. mai, fm'ejliigger f:ø.gendie noteriruger Sldbning fra østen. Sardintrall Maeda: Polymerisert : Max 0 % f. f. a. juni/juli æ 23: 5: 00 : Sardintran : Max 3 /0 f. f. a. juni og senere... æ 2: 0 : 00: Haitran: Max Max Torsketran : / 2 % f. 3 % f. f. a. f a. juni/juli... æ 22 : 5: 00: august i tank......t, 20 : 7: 6: juni... æ 22: O: O: Max P/2 0/0 f. f. a. mai og senere... ;. æ 34:00:00: Max 3 % f. f. a.... æ 33:bO:00: Fiskeolje: Max 0 % f. f. a. juni/juli... æ 20: 00: 00 : Mørk fiskeolje: Ca % f. f. a. juni/juli... æ 6: 00: 00: Disse no t'e:ringer elf å f:or:s'tå pr. 06,klg. netto :inmusrrve drums eif.regulære havner, aludre havner med Hlis!VaJ'lenfdie fr:akt,tihe,~g, ankom Sit, hruhovekt,origli,nalfia,ra, uenlo ikontalnt mot do kumelliter. Mleddelle!l!s!en.om heckede iforretn:ingslmu'ligheter forr de helrværend.e traln:impo'r:tøter i niomk 'tr,aln, er mohaltit med t,ufrierdshet. midller'tdd vi :den Uoflslk,e i lksp'0fltølr ved ensltor dell offert:er bli møtt med,k'oultrabud. DeHe skyldesl ikke.ajh:id van,skeli,ghete:r fra: dentys!k,e forretningsfmhinide:lls'es Slide. Det er :imidlertid så alt ma:n:g:e:nen llio:rslk ek'spor,t'ølr har mindre t:ranpajrtiie:r li:ggende på l.ager. Når slå vedkommende eklspo'rltlør ønskier å hal siht f:a:tlalger oprømmet offereres, kaurpa:rtie:t til utlandiet, Mir hans offer:te møh med et kionijmbæd, s'å aksepteres gjetne de:ttre da, part'iet ikke er s!å stolrt ait det 'løl:nerslig å koste 'lelegramomkosilninger o.g korrespondansearbeid på sa'get. Slike,godiikjøpssalg :k:æn i,mi~uer:hd for ikke bra:nchefol'k vi!r:ke villedende når prisen skal tjene hl oplys.ning om verdensmarkedspri3en og derved kain den.regulære handel forstyrres. Diverse Hs!{evul'el'. Ant w e rp en 8/6: denne uk e ankom med dis»velar«: 20 bi.ssler frolsls,em s,illd, 96 kaissler ferlsk filsk, 203tø'nluer islah 6ild, 3 tølnnler sah 'fiisk, 2 blllttler tørrfi:sk; med djls»pa',ris«: 30 k ass,er fe'rlsk hslk. Skib laster. Mg.»Bospho.rus«belregnes å,aisit'e :i K'risltiallllsClJnd S. den 25. mali fair NmdAfrika.og Levalut:en. M/:s»San Mdiguel«benetgUies å ~l,a:ste i Elilt!rheilm (Ha,rdanger) den 24. mai for St. Lm~ils du Rhone, Port Vlendfiels, M,a'rsleilile og V'elstHallii'a. MJis»Salll Andres'«beregnes.å lastle i Berg:en 28. :Hl 29. mai foir eventuelt Lislsa;boUi, SydFr,a!llikrik,e og v,es'thallia. Den Norske Middelhavslinje.

9 l 9 mai 937 F S K E T S o A N O 275 Polske innførselskontingenter for maijuni 93. Lteg,alsjonen i W:ans,zawa halr under 4. og 6. mali innsendt nedjensm'ende fortegnds:e ov,er polske inn:f,ølrs,el:slk,ontinge'lllt:er hvad f,i'stkvcurer '<ljlligår for ma,ij:llnli 937: TOlltariffnr og Varens benevnelse fersk sild.... fersk fisk Salt sild.... fersk hummer.... Benfett.... Olje og fett.... Herdet fett.... fiskehermetikk.... fiskemel...,...,.... "Whitecoats" og "Bluebacks".... Minstepriser på klippfisk i Brasil. Kvantum (tonn) Lle:gas:jonen i Rio de J,aililei'ro meddeler 7. ni,ali: l'e:g mi:g å meddele alt 'l:egasjoinen haj:" bragt,i e.r'fa'ritng at dief Bniitilsh Sa:l'tfis!h ExpO'rte:r:s' Alsls,odaHon"s møtte li mairis,sislueden blev v:edtaltt å fa.si's ehe følg:e:nde millist:eprilser for fisksa!lg ti:l det br;alsli,l'ske ma!rk,ed, foreløbi,g gjeldende inntil' ganiglen alv maå, mråjned dehe åor: Maksimum 20 tails 44/ / " / 3035 " 4/ 3540 " 40/ / / Ovennevnlt'e mins,tepfii,s:er ers'enere bl:i't,t gjo'rt rgjeldende inntil u tgangen alv jul:i måned fø,r:sitklomme:nde. Det er hlliim opl Ylslt overlfo:r legais;jqlnen æt aue hr!itålslke,tilvirkere som Se:lger :Nl det bmslhrske mar.kjed halr gått med på pdslovere:nsiklolltsten. Den diireikit:e fo;ra:n:ledning ti'l prli'siqverensikomsitens i.sltandbninge'ls:e,skial ha vært den pris;ryiklliing,som falll,t,stled i fj:orånt 'Som følg'e a,v firmaiet Hrawers' lave not:erin:ger. nnførsel av islandssild til Sverige. fiskeri.d.'ireldøren har sendt ut følgende Tlmdsknivels,e av 5. mai: Med henblikk på det forestående islla.ndslsildfiske meddeles til fmelrøbirg underr:etninlg for de iinter.ersslerfe,at man må være, forbredt påæt det forbud som Sverige tidligere har gjolrt gj"eldende mot li'llillin før s.el <ljv islandslsli:ld.føl[ 5.,auguslt, tiår vi,l bh utvidet hl 3. mali 938 fm sildlf a in g e t f ø 'r de,fl 2 O..i u l i. SOim bevlils for at silden er fanget dter den 20. juj,i, vil bli klrlevet,e! ierklær,inlg, a'v:glih på ærleolg salwilf.tighefoverfof niolrlsk llioit,arius, publ<icusl eller annen myndighet. F,olr i'sl!anrd:s:s:id der ti.føres Sv,err,i:ge dkek,be fr:a fem'elt, vil' hl:i krevet fremlalglt sikibsjournra:l euer utlslnri,h av slådaln. LilkJeledeis vli:l de:t be krev,et at ah li:sihlndsls!i,ld, S,Qm bur i.llinfølr't tii Svelr:i.ge, påtølninene skla,ll være påføpt is <ljltlliingsdatum. N år de.svensrk:e be,slfemme}ser brer kuillngjor,t, vill diss:e bli bekjentgjo:rlt ved meddel!ellse~ra f,i:skeridtiremø,rien. AlS Norske Klipfisk Export Cump. BERGEN Telegramadresse :».Klipco«Rikstelefon Kontoret 07 Disp. Grimsmo privat 3942 Kjøper KLPPFSK, SALTFSK Mottar Klippfisk i oplag på Kj ølelager Oplagspartier gis fortrinsrett ved våre innkjøp Månedsopgave over Japans eksport av hermetikk. Ek'S}JO'rt ffa! jrapani j,aillluar 937 o.g 936 av fi'slkhermehkk (metn:gde i 00 klin,,}iik 60 klg., V'erlCiJi,i Yle!n): Januar 936 Januar 937 Mengde Verdi Mengde Verdi A. esker: Krabbe Laks } ørret Makrellsørje Sardiner i tomat Andre sardiner Makrell, Sild... _ Annen fisk.., l B. På glass: Fisk Skalldyr Ellsport fra japan t:h de if,opsk'jelll:ige land: av»comels:tib:les in Hns & bo Miles, (hv'or,av sorpa,rlt:en beslt.år av Jilskehrermetikik). (M'engde i 00 Kin, <},i,k 60 kg.) verdi i Yen): Januar 936 Januar 937 ~;:7.~~~~~~O V i;l~~~ : 2 ~;~ 7: ~;; l ~;; ~~ ~~~ China. " Hongkong i Sovjet Storbritannia ' J frankri' e Tyskland ' talia Belgia ~:~~~:~d::::::::::: ~93 ~098 De forente Stater Australia Hawaii Andre... _._._._._. 27 3~." 589 6?l ~~ Tilsammen Forts. neste nummer.

10 276 F S K E r s o A N o i9 mai 937 Bergen Preserving Co.. A.s BERGEN, NORWAY Båtbygger E. MORTENSEN, Sund, Hemnesberget. Leverer kravellbyg,gede kuttere o,g klipperbaugbåter op til 50 f.ots lengde. nnhent tilbud og by:ggebeskrivelse. Tegninger leveres ved enventuell bestilling. Tele.gramadr.:»Sund, Rana~. Rikstelefon. VARDØ KRSTANSEN & JØRGENSEN, VardØ. Salg av tørrfisk, saltfisk, ferskfi,sk. Telegr.adr.: >Compani<, Telefon 20, 04, VARDØ FSKERFORBUND, VardØ. Tran,ng fiskforrelning, innkjøp og eksport a v iset hyse, kveite,!saltfisk, tørrfisk og tran. Disp. Trygve Christensen T.elegramaJresse:»Fiskerforbundet<. Tele fon 2, 26. ARNT N. BRODTKORB, VardØ. Eksport av stokkfisk, saltfisk, ferskfisk. Lager av salt. A,s'suranse Patents.lipp. Telefon: Kontoret 59, privat 46, Telegra.madresse:»Fishtrade<. O. DEGERSTRØM, VardØ. Eksport av tørdisk, saltfisk, fersk is,e! torsk, hyse, kveite. Telegramadres:se: )Delge~strøm<. Telefon nr. 08. S T V N G E R BRSLNGKOMPANET Forretningsfører Nils W. Kalvenes, Stavanger Landets eldste fellesinnkjøpslag for Brisling, Småsild,,Makrell og Spir. Daglig forbruk 3000 skjepper. Telefoner: Kontoret 525 5::>6. Forretningsføreren privat 527 Egen rikstelefonlinje. Telegramadressc: "Brislingkompaniet". G~OOM &. SON A.s, Stavanger Grunnlagt 777 Eksport av levende Hummer STAVANGER KOMM. KJØLEANLEGG. Telegramadr. «S). Telefon 790. Mottar F.isk~, Kjøtt og Landmannsprodukter tillag= ring og frysing. s og Angsild stadig på lager. Tastad Foder= og Sildoljefabrik Als STAVANGER Te egrllmadresse: Sildolje ' Telefon 2762 og ~~7li, P~ouksjon av Sildemel og Sildolje nnkjøp av 'fersk og salt Vårsild etc. EGERSUND Thv. Lohne's Fiskeredskapsverksled Telefon 096 Egersund Telefon 096 Tilvirkning av alle sorter garn og nøter. Spesialitet: Trawlredskap og Snurrevad. EGERSUNDS SLDOLJEF ABRK, Egersund. Telefon Ege.rsund Telegramadr. : )E>golje<. Kontor Vi:grestad: disp. Hetland, telefon 3. Telegramadr.:»Hetland.«E~sport av shdeme[ o:g sildolje. Averfer i Fiskets Gang". ARNE NEERAAS BODØ Bodø. AutoritSert klippfiskm8lgller. H val k j ø t t en,gross og en detail. Telegramadr.:»Neeraas~. Te,lefon 22 og 494. MAGNUS FSCHE AlS Bodø.. Elektrisl{ m lllu an. Solar.olje fra tankstasjon. Milsmøreoljer og lysoljer. Vannlevering. Telefon, 568, 384. H. Sundems Bokhandel S.Jj0KARTER Fiskeseddelbøker A/L KJØlELAGRET BODØ Tc:ltgramadresse: K j o e a gre t Telefoner: Formannen nr Disponentcn " 2 2 Anlegget, Valen,,336 ~agnar Schjøtberg, Bodin pr. Bodø Klippfisl<, Saltfisk, Sild, Tran, Rogn l\gnfryseri.. Kjølelager Telegramadresse:,,~AGNAR" Dragøy & Torgersen nnkjøp og eksport av fersk fisk Utsalg Falckodden dampskibskaien Telefon 42, privat 588 Bodø Skibsverfl at Mek. Verksted A.s Re~ar?sjoncr oz ombygping av stål og treskib,.ern og metallstøperi. Elektrisk svclsm.ng. Dykkerfartol. l«eparasjoner av motorer og dampmaskiner. Wincber, T.annhjulspumper,. Startflasker etc. av eget fabrikat, 3 patentslipper for 60 fots kjol. 9)0 tous skb lanjsettes. Telefon 43. Telegramadresse:,,::ikibsverftet". Saltens Dampskibsselskap BODØ T egn forsikring på fiskefarkoster i Assuranseforeningen NORDLYS Telefon 274 BODØ Telefon 274 BE(NH", LND, Bodø Silde og Fiskfori'etn:lg. Lager av Salt og T{lnder. TrelasUorretning Telefon 485 Telegramadr, Lind Nordlands Privatbank J Bodø AKT lek A P T A L,,,,,, '" RES E RV E FON D REGULERNGSFOND, % Nordlands Kraftfoderfabriker Telegr.adr. "Sildoljefabrik" BOD ø Telefoner 32 og 45 er kjøpere til stadighet av sild og råstoffer til våre fab~ikker og produsenter av Sildemel og Sildolje Overrettssakfører Roald Aftgell BODØ (Advokat Har'ald Angels tidligere forretning) Telefoner: Kontoret 30 og 604

11 9 mai 937 FS K ETS o A N O 277 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøpmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de prber hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Tran: Ukl. damp. nordl., pr. tn.. Do. finnm. dampet pr. tn.. Do. seidamp lma lys pr. tn.. Bergen. /5 4/5 Bergen (forts.) Kr.sund N.. 7/5 4/5 Kr. Kr. /5 4/5 T ran: Kr. Kr /73. Kr. Kr. Ukl. damp, nordm. og nord! /7. Sei:. pr. tn lma koldkl. damp., pr. kg Blank industriel Brunbl. industriel, pr. kg Bruntran, pr. kg / /0.30 Prima storsei pr. vekt... Finnm. pr. kg.... " middelsei... Rå medisintran.... Afrikasei / Bruntran pr. kg / /0.28 Do / S i l d o l j e pr. kg., mørk. 0.3/ /0.35 Do.....,... 20/ Do. do. lys / /0.42 Pressetran, bunnklar, brunblank, pr. kg B Rogn: 0.44 pr ro s2n0 ekr, flekket, prima lste sørt eksport. g..... o o o o kk t t Do. mørk, bunn klar pr. kg O. 40 db' pa e, pr. n.... run e, nma... 2nen do. do. pr. tn Do. mørk, uklar, pr. kg... Pigghåtran pr. kg / /0.46 Hy ser: 3dje do. do. pr. tn... 28/30. 28/30. Håbranntran Prima vårhyse... 30/50 N ordmørs, Lofots, samf. Håkjerringtran Do. do /60 stavf. tn o' Lys selolje 0.48/ /0.50 Afrikahyser, 20/ Do. 3dje sort do..., Lys sildolje / /0.44 Do. 30/ K l i P P fis k: Mørk do.. Do. 40/ Lofots / /0.50 Do. ny vare Rogn: Lenger: Finnmarks pr. 20 kg..,... ste sort, pr. påtfylt tn Skruelenger, pr. 20 kg.... Brosme pr. 20 kg.... 2nen sort " Bjerkelenger.... Lange, pr. 20 kg.... 3dje sort,, Blålange..., o Samf., påfylt tn.... 3q 3l} Klippfisk: ste sort, lot, pr. 20 kg Sei pr. 20 kg..... Rundfisk: Finm. fob. lastep! Bjørnøyfisk pr. 20 kg.... Usort. lofots, pr. 20 kg.... Saltfisk: Saltfisk: Do. helge!., pr. 20 kg.... Lofots,. Senja m. m. fob Tynn vestre. holl., pr. 20 kg. ~.~~ salteplass, pr. 20 kg..., Finnmarks fob. lasteplass Fyldig do. do. pr. 20 kg. Underm. vestre, pr. 20 kg.. Alm. hollender, pr. 20 kg. Bremer, pr. 20 kg.... do. med stykketal pr. bnt. Samf. (ita!.) stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg..... Finnmarks,00200,pr.20kg. do do. do do. do. over 700 do. Afrika rundfisk, 20/40, 20 kg Co. do. 30/50, pr. 20 kg, 3.50 Do. do. 50/70 pr. 20 kg.. Usort. finnm. pr. 20 kg... Tit l ing: kke notert. Rot s k j ær: kke notert. Jj~iskere! Forinden De bestiller Deres Vaad eller Trawl, forhor da vore Priser paa nye og bragte Aalesnurre, Slæbe, Haandvad, Aalehawl og alle alldre Slags Vaad og' Trawl. Rodspættegarn haves paa Lager. Alt leveres hurtig og billig i fiskedygtig Stand. Anton versen & Søns Vaadbinderi Glyngøre, Danmark Tlf. 9 Forfang prøve Remington Noiseless e:r cl e n l y cl l øse kvalitetsmaskin REMNGTON Torvam. 5, Bergen Lofots pr. 20 kg. fob. fiskep. Finnmarks do. do..... Fet s i l d. Skjæresild pr. kg. Tørrfisk: Storsild: lma storsei, 50/60, pr. kg Eksportpakket pr. 0 kg.. Fiskepakket, rund pr. 80 kg. Do. Finnmarks pr. tn Koldkl. damptr. pr. kg Bruntran pr. kg.... Do. middelsei, 40/50, pr. kg..50 Do. småsei, do / /0.50 Ålesund. 7/5 4/5 Tr an: Kr. Kr. Uk. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn Sildolje efter kval. pr. kg / /0.46 Seltran do. pr. kg. max. % Ffa /0.50 Håkjerringtran pr. kg Rogn: ste sort eksportpk. pr. tn /38. 2nen sort do. pr. tn /35. 3dje sort do. pr. fn..., /29.. Samfengt, fylt tønne, pr. fn dje sort, do. do... ~... Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... " Lofofs pr. 20 kg. "." "",. [ finnmarks pr. 20 kg Svalbardtorsk pr. 20 kg. Saltfisk: slands torsk, norsk fangst, pr. 20 kg.... Lo.fots, fob. fiskeplass... o} Nordlands, do. do ; finnmarks forsk do Sei, pr. kg Pre s se fis k lks. a 00 kg.) Presset lange, pr. kg Rot s k j æ r :Sei, samf. pr. 20 kg.0.75/ 0.50/ Torskemel fob. pr. 00 kg Sildemel, saltfattig Do. vestlandsmel Haugesund. 23/4 7/5 Vårs., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr. kg... 5/5.50 5/5.50 Do. mindre merker, ganet 5 kg., pr. tn /6 5.50/6 Do, flekket 20 kg. fob pr. fn \ Do. renflekket 20 kg Storsild, eksp.pk.0 kg.,.' Do. do. mindre merker... 9./20 9/20. Do. flekket, Do. renflekket 20 kg..., Fesild, skjæresild, pr. kg.. slandssild, pr. kg Do. garn sild.... Sildolje: Lys fob., pr. kg., / /0.43 Mørk, fob, pr. kg Sildemel pr. 00 kg..., 2. Ferskfiskekspressen Newcastle... London 00 Ofo presisjen! 00 Ofo sikkerhet! lgel risiko for tap som følge av lo,", silket ankomst til Biilgsgate. BRUK jernbanens følgebrev fåes gratis hos som NTER SPED A.S, Bergen Generalagentel' for London & NO'th Eastern Railway S i l d: Vårsild pr. tn /5 4.50/5 Sto r si d, eksp.pk., 0 kg. 6/9 6/9.

12 "t"'2?"f'~ F S K E T S o A N O 9 mai 937 _Mt... SAMUEL ARNESENS EfTf. AlS, Tromsø. (Overtatt Arnesen & Geor,gsensforretning). Oprettet 889. Tørrfisk og Tran. Lager a v salt. Aigentur kommisjons og,a66uranseforretning. Overtar gode aigenturer. Telef. nr. 23. Tele'gramadre,slSe:»Arg!o<K. DM. floenschow A/S, Torsvåg og Tromsø. frantz frantzen, Tromsø. Meglerf,orretning. Omsetter Klippfisk, Saltfisk, Tørrfisk, Rogn, Tran, Sildemel, Torskemel, Levermel, shavsprodukter. Tølegr,mnadr,e6se:»Frantzen<K. Aktiesell,slc:apet: tromsø Sildemel og Tranfabrik Eksport a v all slags fersk fisk. Spesialitet Kveiteo.g Flyn Telegramadresse: Rye Telefon 600 dre, Tørrfisk og Tran. Rikstelefon Tromsø 64. Sildemel Sildolje Seltran T. PETTERSEN Kilvær, Tromsø. KJøper i fast regning og kommisjon alle sorter fersk og saltet fisk og s.ild. Eksport a v K vei te, Flyndre i?umt Laks. Telefoner 688 og 669. Telegr.adr. :»Kilvær.4: 'Cro Sø Dagblad for NordNorge DRAGOV & TORGERSEN er den mest utbredte avis i Troms og Finnmark fylker JACOB DAHL Tromsø. Telefoner: 53 6 Omsetter Saltfisk, Rogn, Tran, TOmtønner etc. General Telegramadr. : "Dragøytorgersen".agen~ for Troms fy,lke for»wichmanmotoren<k med lager Eksport av all slags fersk FSK og SLD av reservedeler. Assuranse og ha varia.gent. Tele:gr.adr. : Specialitet: KVETE FLYNDRE LAX»Bratrein«. Telefon 289. TROMSØ KJØTT & fskehandel (Torvhallen). ØlVe LARSSEN, nnlandet Største lager i fis.keredskaper. Oljeklær, Petroleum, Smøreoljer. Kolonial, Skibsproviant. F.isk, Kjøtt, Vilt, Poteter m. m. Kolonial Skibs 'Olg Fiskeriutstyr. Bensin og 8møroljer. Tromsø. Kull, Salt, ls,og Vann. Telef. : Torvhallen 49, privat 565. Telegramadresse :»Torvhallen«. l.s Tromsøens Dljo og SHdemelfabrik JOHAN HAGERUP jr., Tromsø. Meglerforretning, Befraktning, A ssu ranse. Omsetning a 'l Telegramadresse "Olje" Telefoner: 359 og 503 f.iskeprodukter. Rikstelefon 64, privat 64. Telegr.adr. :».JohaiXerup«. Produksjon av Sildolje, Sildemel, Seltran, Selkjøttmel, levermel, Torskemel SØREN HANSEN, Tromsø. Leverer SOLAROLJE fra. tank Sjøgaten 45. Fiskeriuts,tyr, Skibsproviant. Telefon 42. H. & s. jebens, Tromsø. S. SVERTSEN & CO. AlS, Tromsø. Lamper, Stentøi, Porselæn, Glass. Største engrosforr~tning Sjøgaten. Skibs og Ficskerlutstyr. Proviant. Telefon 635. i branchen norden fjells. Telegramadresse "Glasmagasl". Telegramadres se:»sivertsenco.«ajs KARL K. fjørtoft, Tromsø. AlS AKSEL STOKMO Storstennes TromsØ Ferskfiskeksport. Telegramadresse :»Karltoft<K. nnkjøp av Kveite, Flyndre og Torsk. Eksport av Kveite, Flyndre fl.amt ellers alle sorter ferskfisk. Telefoner: Kontor 96, Karl Fjørtoft privat 49. Overrettssakfører CHRSTAN SELMER, Tromsø. As Tromsø Skibsverft & elektr. Verksted Telegr.adr.: Skibsverftet Telefon nr. 0 og 424, privat 88 Sjørettssaker. TROMSØ EXPORT CO. A.. S~ Tr'onl"H5ø Utfører enhver art av skibsreparasjoner for saavel træ som staalskibe. ~ Jern og Metalstøperi. Elektrisk Sveisning Nordnorsk Oljeselskap.. og Fiskemelindustri Als Fisl{eri og shavsprodu!der Meghli'forretning. ~erraktning [<joper : Viitskinn, Sølvrevsl<inn, Stenlwohesk!nn, Edderdun, Hvalhj(U. Tdcgr.adr. : "Nordolje" Telefoner i = 68 og 55 Forhandler: "Mild,el Revefor". Sildolje, Selolje. Sildemel. Torskemel. Levermel Repr: O. Nilssen & Son A.s, Berge'l, (J am og not Eik & Hauskens Masldnforretnillg'. Oslo.., Lallcru k~t ed,!<ilpl'r mpodsb.sjon for bnmdseioije Moderne nmkrinqsstasjon F. l, Phillips & Co" Newc:ar;tle [ ('rskfisle Leverer lys russisk Solarolje Smøreoljer, Kull og Vann P'",,,,ti(';rmans, Antwerpen S:llHislc F'iltre,ingsanlegQ, Darnptl3rken Of'; Nothjel! Komm.lager for NordNorge: "BJELLAND"s flerlvletlkl(. A.S SKO's PRODUKTER. Rikstelefon: 570. Telegramadr. : "ARCTC". Trornsøsundets Sparebank Oprettet 904 Kontor: Troms ~~===~~~~~~~~=~~~~~ Eget fond: Kr forvaltningskapital: 6 millithi'lh' kroner MAAl,,~,"ØV S Telefoner: Holms. MYRESTRAND y Måløy. Otto ø n n er Telegramadresse : Fraktholm Sild og fisk engros6 Eksport. Agentur Mæglerforretning Befraktning o.g kommisjon. Rikstelefon: Kontoret 24 a, bolig 2 i b. Telegramadresse : Fersl<fiskeksport campskibsekspedisjon»myrestrand«. PEDER JAKOBSEN, Tromsø E. falkvk, Måløy. Oms etning av: Saltf.isk, Rogn, Tran, S.ild.etc. Agentur, Eksport av fers.k fisk, tran og rogn. Telefon nr. 40. kommisjon o~ ky,s,tbefraktning. Rikstelefon 643. Tele.gram. Telegramadr8lsse: :l>falkvik.«adres6 e:»megeng«. MÅLØY FSKEHANDEL, Måløy. GEORGSEN'S DAMPSKBSEKSPEDSJON Agentur og Kom:misjonsforret.ning. Da:mpsklb~ ~kspedisjon. Engmss og eksport av alle s'orter fersk og saltet fisk. Brand og Sjøa'ssuranse. Te8lgr.adr.: ~Spedlbon<. Riks Telefon nr. 42. TelegramadreLSse: «Fiskebandel.< telefon 48. Privat 484.,

13 ~ 39300j 9 mai 93' f' " S K E T S o A N o 279 ~ Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari /5 2/5 3/5 4/5 5/5 7/5 Oslo: æ li)... R.M... c learing mk. R eisemk. 3 ).. F res.... S v. kr... D. kr... G 'ylden.. S w. fres.. O ollar... B elga... F. mark.. p,tas cear. L ire 4)... d o. clear 4 ) C zek. kr.. sl. kr. l ).. M ontreal. ø sierr. kr. p olske zioty kr. kr. kr t kr. kr. kr. kr , t ~ t ~ ) Nominelt. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs promille minimum 50 øre pr. ekspedisjon. 3) nkl. lisens. Ferskfisldransporten pr. jernbane. Forrsendelse fra Tmndheim, Bergen, Å'l!dalsrnes og NUifViks jernbane:staisoj oner. Stasjoner Til innlandet Oslo for øvrig Sverige Til utlandet talia Tysk land Trondheim: kg. kg. kg. kg. kg. kg. %_8/5 ialt ) Sild Fisk Bergen: 2/5_8/5 ialt )58305 Sild ' Fisk Andalsnes: 2i 5 8/ij ialt Sild... Fisk Narvill: 2/58/., ialt ~80! 280 Sild... fisk ) Herav 20 k'g. fi,sk,t:i~l Da!lJmaTk og 0000 kg. til Sveits. 2) Her,av 720 kg. hummer,til Dalnmark o:g 6430 kg. hråbrwllid iil SveH,s,. alt Oljemarkedet. Norsk Engelsk Min~allo;}j.e Akties~ehkap meddel.er: PiriselJe er.f,ra arg med. februa:r 937 på f,alt fra anrlegget Skrurholmen og i Bergen kr. 0.4, 0.7% og 0.8U pr. kg., henholds v:is for Shelll solarolje, SheH T,riumf, Shell Wa,ter W'hite. FOlf Shell Dieselolje 0.3. Verd leveri!ug fr,a andre byer eller lagre {~r priselje dells de slamme, i enkrelfe tiu:eller regnes ljoget trill egg. Sol,alro.je og Dieslelolje levert ri løs vek,t fra Ska rholmen 3 øre k,g. ; % øre. Shell bilbenlsiiill kr. OAOU pr. kg. fob. Bergen. Disis,e priser gjelder importbyer. Ved l'evening fra øvriige byer og f,atla.gre er prisen:e litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritania, (Efter Qpgave fra det Statistiske Centralbyrå.) ' Total Fiskesort :,' Eksport i tiden fra 3/ fo 37 Kg. Kg. flyndre Kveite Hyse Torsk Lysing Piggvar og slettvar Pigghå Skate og rokke Rogn..., Annen , Lever ~_ alt, Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kveite Hyse Torsk Sild Annen fisk Hummer, krabbe Hvalkjøtt Laks , 2800 Makrell..., , S0! Tili. ic) i i i l i Fislceinnførselen til Oslo.. nnførselen av fersk 'og,salt et fisk til Oslo sjøtolls,ted j tiden fra C). Joil J 5. mai 937. Fra England ferslk laks kr fiskets Gang A weekly intehigence organ of the Norwegian fisheries published by The Diredor of f'isheries, Bergen. Nor w e g i a Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 937 to May 5th. Winter and Spring herr ing, (hl) landed , exported in ice , salted , and to fish oil fadories l , canned frozen etc Cod in metrie tons, landed , prepared for stoekfish salted and dried 74840, ieed 9740, eod liver oil produeed in hedo, lilres 7200, livers of eod to other oils 2530, eod roes salted Nlaekerel (tons landed 465, exported in iee 73.

14 ~~ i! 275 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 8 mai 937 og uken som endte 8 mai. Vårsild Fetsild og s l<lippfisk Storsild lands Rundfisk Rotskjær Tollsteder Saltet skåret sild ialt Flekkes ild tnr. sild kg. kg. tnr. tnr. tnr. kg., Sei kg. Hyse \ Annen Tarrfi sk rund tarrfisk la! kg. kg. kg. RO[ln tar, Rogn fersk kg. D. M. tran tnr. R. M. Blank Brun Brun Håtran Blank kjerr. tnr. tnr. tnr. tnr. tnr. OS0) Kr.sand S ' Egersund Stavanger 2 ) Kopervik 8 ) Skudenesh.vn Haugesund 3) Bergen 3 )., ) florø Måløy 7) Alesund 4 ) Molde Kr.sund N.5) 92.. _ Trondheim Bodø Svolvær Hammerfest 2 ) Tromsø 5 )... Vardø Vadsø 9). '" Andre 7 ) '" 49 l alt 6) ) uken , : _. _. _. _. _. _ _ ' 376 ~ : 255 _ _. 25 ' , _. _ T_::_=_= = = _~= ~ ; ) ~~~=? l l Herdet Hval Sel Silde Sild, Sild, Makrell, Makrell, laks, levende Annen H er lreker : Fisk. fisk, SiHle Fiskemel Selskinn Hermetikk Tollsteder hvalolje olje olje olje fersk rakt saltet fersk fersk ål f~~~k lmm! saltet saltet mel ~v;;:oel k k kg. kg.. g. g.! tnr. tnr. tnr. tnr. ks. kg. tnr. kg. kg. kg. tonn. i kg. l inr. tonn tonn ",, i Osl Kr.sand S... Egersund... Stavanger 2 ) [ Kopervik 8 ). Skudenesh.vn Haugesund 3)\ Bergen 3 ) Florø.... Måløyl7)... Alesund 4 ).. Molde... Kr.sund N.5) 88 Trondheim.. Bodø... Svolvær... Tromsø 5 ) \ [ ' [, ! [' 5682 i r 23 l = Hammerfest 2 ) ' l' \ 585 l \ Vardø Vadsø 9) Andre 7 ).:::: 6)28974 [ _ ) 525 l0) alt i 5?27O !052! uken ; n 355! :~9 842 ' ) 46 tnr. stearin, 524 tnr. hvaloljefettsyre, 39 tnr. bottlenosetran. 2) 8 tn. ansjos, 2 tnr. krydret sild, 85 tonn hvalbenmel 3) 84 tul sildemelke, 0 tnr. lever, 4990 kg. fiskeben. 4) Finnmarks , Lofots ) 300 kg. tnmgrakse, 240 tnr, pressetran, 080 kg. hvalrosskinn. 6) Fra Fredrikstad. 7) 5988 tm. hvaloljefehsyre., 42 tm. stearin fra Fredrikstad, 54 tnr. fot av tran fra Moss, kg. lodde fra Kirkenes. 8) Herav 460 tonn fra Sandnes, 55 tonn fra Harstad. 9) Hvorav 74 fnr. utenl. 0) Herav 300 tonn fra Sandnes, 70 tonn fra Mosjøen, 75 tonn fra Harstad. ) Herav 8, tnr. flekket fra Haugesund, 00 tnr. flekket fra Bergen, 750 tnr. spesialbeh. fra Molde, 509 tnr. flekket fra Kopervik. ::) 2(j' hvalrosskinn. 3) 3 tnr. stearin! 8 tnr. brisling, kg. røket håbrand,00 fat lever, 6500 kg. lever i sprit. 4) 870 tnr. stearin. 5) 35 tnr. stearin, 96 tnr. håtran, 39 fm. pressetra! 00 sunnmaver. 6) Herav 300 tnr. krydret. 7) 67 tnr. 8) 6 tn r, sildemelke, 9} k!!. lodde. 5493

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2016 Rapporten skrevet mandag 31.10.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer