Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937"

Transkript

1 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr utenlands. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen Onsdag 9 mai 937 ANNONSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til fiskeridirektørens kontor. Nr. 20 ER DeiG DEN BE'STE Oversikt pr 55 det stor,e hele må man sliat fiskeri,ene gir et mindre utbytte foir tiden, selv 0 der er undhge,s,er. TomkeHsket i Finnmark hedret siig noget i fmhold,ti ukeni før, men er fremdeles nolkså smått. Ballllkfi,s,ket i Møredis,triktene er bra. K ystmak'fieue:sket er i tihagende, men,slår i vissle kyststrøk ikkle" slå godtti,l,siqm <ifjor. Av norh,ndsstlq,l"ls,ild filske3 der br.a, men smås!id,er der Ete av. Nmdsjøsi:ldf:islk:et gav omttellit llilgnende utby,me som fm.egående uk!e, men Alesund er nu o,gslå kommet til, sel tihøflse~tslsltled,av denne :sild. Vå 'r t.o TS ke f:i s k e t if i n ill ma rk bedret sig noget i forløpne uke. SpesieH bra:glf,e de sltøflfe fartøiie.r,inn gode fa.ng:s,t,er fra ba:niken,e bes't fra Nordkappb3.llken. Uke]jangsten blev 5032 tonn mot 322 fo,rnige uk'e og 874 li samme uke ifjm. Be leg:get ølket med ca. 80fariøier og der er tils,t'ede 326 båteir med 263 maln,n mot ifjor. enkielte,av Østfinn M,lrkJsværne,er helegget megt,s,to,rt o.g der er knapt om rorburom. Fisklevekt er nu,i Øst'f!innmWrlk 254, V:estfinnmmk 280, leverlmldi'ghei ,tranprocent P,ri.s på velhe hancl!et vare 'er t øre pr. kg., i K'ongsfjord.5 øre, l.everprisen er 820, almindeli,g 5 øre literen. Totalfangsten under ål etsfisrke er tonn tors,k mot ifjor. For :småbåt'ene har hs:kt,iår vært mislykket. Hysefangs'len fo,l"'tsetter å være god. uken blev hslket 330 l'onm og i"tlt er fisket 383, hvmav hengt 3006, saltet 9 tollnog produsert 94 tnr. hysetnn. fjor var fisket 2C)50, hvorav Aret3 tørdiskproduksjoll ligger nu under fjorårets,og man kan med det delvis feilslåtie våriors,kehsk'e regne med betydelig niindre tøiltfiskprodu:ksjon enn i fjoråret. B Cl nkf i s k e t for A les u d gav i llkebngst 205 tonn fisk ogskall:dyr mot 205 lonn uken før. Der deltok 35 motorbåter. Der.innbmgies ytter:igere 42 hl. lever a kr. 22 og fiskets lotahm'di blir dermed ikr Bemerkelselsverdi,g er den store ø:k.ni:ng i ska'tefangsten) nemlig fra 24 t'onrn m 4.5 tunn i demme uke. A v pa'rh:et blev s,ahet all.alllige, samt 2 :t:onn brolsme, 8 folnn brlq!sme blev bruk\t ti'! revema't, reisten,av fi,sken blev iset forekspolrt,og frorbrukt i torvhandelen. Sp.r i 'il.g e r og h v a fa ngs te.n var bra. Av spriniger blev innbragt kg. a 40 øre, 9000 kg.. hvaillkjøm a 45 ør:e, kg. ispekk a 3 ør,e og 4900 lher brugdelever a 9 øre. Den s,a:mlede verdi herav i uken va'r kr Fra t or s k e li is, k et ved s:l and er innkommet yherligene en.damper med klg. SlaHto:rlsk a 27 øre pr. k,g., 2 ht tram a klr og 5 tnr. mgn a kr. 30; Des,suten,innklOm fij Alesund 2 dampere med,t:i!<s,ammen k'g. finnma'rkssa,j,ttorsk, pris 26.5 øre, :gjenn:emslllii,tmig 24 øre og 20 ;r.at fr'an a kr. 26. Fra fiilske ved Se,njakom 2 uiotorbåt:er med,til,sammen 8 t'o'nn t'olr'sk a 28%, gjenn,emsnhhig 27 øte pr. kg. K y!s t: ma kr e : f:i S k,e:t: Der.,siiesl,,altmakrel:len' ~å,r 'er f.eteæ og sltørr:e,enin vrunllig på denne flid;.. men at der, er mindre,<lev den. Fisket er dog i li!ltalg.ethde,tnen kan ikke måle sig med fjoråretis.,uken blev dertii Ua:tlges:utlJd av. 99 fartø,i:er :inlnbr:algt,fra Sira'havet 220 tonn ma,lmell, hw;ra:v for' brukt innenlrunds 95.og ekspm,tiert 25 t'onn. Pdsen va,r 35ølr,e pr. kg. Til Egeflsund blev ånnbralgt 35 t'o,nln, hvorav :Slolgt til 9.gn 'ti.!,sv:ensike Hskiere 9600 kg. P,d,s,:i Egerlsnud var 47 øre. For Fk:kkefjord blev ukfalnig's'ten 29 tonn, hvm,av ekspo!rli:e,r.f 5. Pris 44 øre. Ti!l Kr:i,sHallllsand Mev innbragt 33.5 :tonn, hvorav eksportert 2.5,tonn. På før"s,t.ehånrd vat prisen 4585 øre.)r. ikg. Også lenge,r,e østpå er f:i!slk:et nu hegynt Skiåtøy blev ukefangsten 5.3 t'o'n,.pris 40 øre. Fisket fm,e,girklk 60 kvartmil fra land, fisken va:r mickieh st,glr 'og av god kvali:tet. Ukelfangst av maikr:eh blir 465 tonn malt 562 s'amme Ulke :i.fjor. N or et la et S sto r sil cl : Der fislæs bra, men det er vanlslk,ehg med omsetnd:ngen. Ved: Tor,gnes i Brønnøy eri uken opiatt 0000 hl., s'om,sollgtes ti.! agn for kr..75 pr. hl Der VCl,r tilstede 20 snurpere, 4 landl'o,tbruk, 8 kjøpere. Fisket i Brønnøy er nu mind.re godl Vega ha'l" der ogs.å vært slurpe~ Cl hl. i uken. P.risene Jigger mellem kr. 7 og fl pr. hl., men sa'lg er vanskelig. S å s i et fis k eter smått. Litt H:slkes der i Møre i Gjemnes, 'nemlig i uken 20 hl,s,o''gt til hermetikk for kr pr. hl. Også i liordala,ud var der litt småsii.ld og mus,se. Pri:sen li: hermetikk var he,nholdsvis kr. og,30 pr.skj, Nor ds j øs i l:el fis:k et hedret sig lih i fmløpl'e uke, men pr,isene er 6,å lave, alt det er ivi:lsomt om der blir nogen stor drift nu. Til E!spevær o.g Fedje blev Hs ammen.innbr,algt 2024 halvkasser, pris kr til 5.25 pr. halve kasse. Også Alestind er nu kommet med i NmdrsjøsildHs,ket. ukens løp er de:rtil linn,kommet snurpedamper med 350 halvkiaslser,!3,amt 4 drivete med Hl:sammen 409 hallvka,s.ser: Samlet. ulkefangst bhr 2783 halvka:ssler og toia'lbngs:ten Sliden filsket,s begynn,else ti al vka,ss er:.

2 s 9/4r i d.,.k 252/ F S K E T S GAN G 9 mai 937 Distrikt Rapport nr. 6 om torskefisket pr. 5/ Kg. fisk pr. 0repris pr. ~eltage~ Anvendelse Lever Uke fangst Total D.m. til Rogn 00 stk. hl. kg. fisk l. kjøpel. fangst Heng! SaHe! set tran annen saltet '. fisk far båter tran tonn sløiet lever 3) sløiet lever rogn tøier tonn tonn tonn tonn hl. hl. hl. ~ f Vinterfiskefl)... J: t Vårfisket llJ 820 7)2 6) M i Troms Lofotens ops.d Lofoten forøvrigt 2 Vesterålen f HelgelandSalten NordTrøndelag SørTrøndelag Møre og Romsdal... 5) Sogn og Fjordane... Søn'lenfor... =~=== ~ Tils , ) :7')47476 Periodisk oversikt over torskefis ket. Ar Finnmark Lofo!ens Lofoten Helgelandl Nord Sør. Møre Sogn og Vinterf. Vårf. Troms Tonn ops.d. _~~~~::j~ii _~~~~~~~_T~~~~_l_~~ønde lag ROl~~dal Fjordane Sønnen for ~, sl 937i 5 / / / / / / ' / b ) 930 7/ / 5 lb Tis. 93' stk. ~ Anvendelse, t~tal ~~ ~. '" Ar "b.oc: +'!;: t: M,"" , c: c: c: ~ c:...: b.o...: c: Q) Q) o t:: ~2 >Q)..c: O.c _o Q) t::,o::;' i ol.? r.,; ~ ' Q) c: 'l:+' './).. i O..J ~ Finnmark ~~~~ ~ c: ~ c:. 0repris ~ Kg. fisk Kg. fisk lj2eta_~~~! :::: ~ ~.~ ~:å ~ ~ z:å ~g. L. L. p'r..0~ s~k,' ~r. bl. gt 2 E ~ : ' lever ' rogn 'lsk slølet'l lever '~ <'O ' ON < c;::: Q.) <:i i... i sl ølet ~... :Q : i 5795: ;',420_,;3::;. 2326', i ill/u. 8/20! : 254/2 J J , : _' 8/', SG l! :lo35s, 20, t i 74 8/ i 2/25: 240/ : 55? E 3729,6556: 443 7/ ' 0/23' 245/ ' 32 ' t5 05: 406~66,228 i 6/8 5/8 280/ ' S() /6 6/2 239/ l ' 303,036 ' 7/20! 275/ ' 53 ' /2J! 7/20 230/ /2 8/20 245/ \8~~ol:~:' l~~~~ :~~2 3776: o = gin, ~~ig = =.= = = = = ~~~ ) finnmark vinferfiske, fra / / ) Dessuten 284 hl. hysetran og 364 hl. andre transorter. 3) 00 liter lever gav i østfinnmark 42, Vestfinnmark 40 liter dampmedicintran. 4) Dessuten 4895 hl. rogn iset og til hermetikk. 5) 395 tonn til hermetikk. 6) Hvorav 645 motorbåter, derav Kiberg 55, Vardø 38, Båtsfjord 2, Berlevåg 23, Mehamn 78, Honningsvågene 83, Kjøllefjord 0, Hammerfest 50, Hasvik 64; 263 mann. 7) Dessuten 295 landkjøpere.

3 9 mai 937 FS < ET S o ANG 269 ~ OLAF KNUDSEN Als m BERGEN (Aktiekapita kr ) lommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørt'fisk, rogn, sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset torsk, tomtat, levermel etc. Telegr.adr.: "Tranknudsen" Rikstelefon 2348 Bankfisket. Piskemeldlllger. T r.o m 's ø: uken 2. til 8. mali er ope,sket 4260 kg. f,i,sk, hvorav 220 :k,g. kveite a 3590 Ølre, 750 kg. hrosme a 6 øre, 0455 kg.,tlorrsk a 92 øre, 020 klg. hy,s:e a 7 øre, 85 klg. r.ekler a 30 øre. Leverrkvaillrtum 7 hl.. fl kr. 5. Verdi k!r Der deltok dampslkib, 7 mo,torbåter Oig 2,r;eketriåler,e. N lo r d la,n d. Værøy.o g R ø [s't:,tiden 25/4W 8/5 er OpHsket 6550 k:g. fisk, hvora',v 650 kg. kvehe a 6080 øre, 2200 kg. lange a 2 øre, 3500 kig. brosme a 0 0ifie, 3500 kg. tm,sik a 2 øre, 200 kg. hyse a 8 øne. A v :sei er opfisklet 5000 kg.,i apr'i:l, pds 9 øre pr. kg. V,erdi kr Der dehoki 5 moifmbåter. Møreog R.om:sdaL Aleisund: uken 0.,tii5. ma,i er opflisket kg.,f;i'sk :Olg,skaHdyr, hvo,mv 3450 kg. kveitie a k,r..20, 9000 kg. lange a 6 ølre, rkig. hmsme a 9 øre, kg. torrsk a 8 øre, k'g. hysle a 45 ør:e, 7000 kg. sei a 20 øre, kg. si::<:a,t'e a 22 øre, 5500 krg. lyr a 20 øre, kg. hå a 4 øre pr. stk., 2000 kg.,annen fisk a 40 Ølrie, kg. rek,er a 60 øre,o.g 500 kg. hummer a, kr L!ever k<vantum 42 hl. a kr. 22 og 2 l:ite:r kvei,telever a 75 Øre. Salill,let verdi,kr Der deuok 35 motlolrbmer. B.r e m.s JLle s : uklen 2..fi!l 8. mai ler opf:ilske:t kg. fli,sk" hvorruv 550 k:g. kv,eh:e a kr., 250 k:g. lalng;e it 2 øre, 5900 kg. brosme it 6 øre, 300 rk,g. tmlsk a 20 0 ' rre, kig..sei a 6 øre, 350 kg. skate a 5 øre, 550 kg. hå a 0 ø.re. Lev,erlkvantum 28 hl. Verdi,kr Der deltork 8 motolnbmer. B r 'e m S ne s: uken 9. til 5. ma,i er opfisrket kg. fisk, hvomv 750 kg. kveite a kr., 5200 k:g. lctnge a 2 øre, 900 kg. br,osme a 6 øre, 00 kg. hy,s,e it 30 øre, kig. Slei it 6 øre, 550 k~g.,skate a 5 øre, 6800 k,g. hå a 2 øre. Levierpærlti 38 hl Ve.rdi :kr S ø :r e S li il illmør e: ukeru 9. ti.l 5. mæi er,opfislklet 8406 kg. flisk, hvorav 200 rklg.,l,a'llige a 6 ør:e, 2800 kg. brosme a 0 øfle, 700 kg. hå a 5 øre og 806 kg. hummer a kr Lleverpar:tli 4 hl. a kr. 20. Verdi rkr Ber g e'il: uken 0. til 5. mai er tilført kg. fisk o:g hummer, hvolfa'v 340 klg. ikveitle a k,r..30, 650 kg. lomrie a 80 ørt', 2500 k'g. lange il 20 øre, 9300.kg. hno:snne a 20 øre, 450U k,g.t'of'sk a 45 øre, 800 kg. hysle a 40 øre, 6500 kg. 'sei a 30 øre, kg. pale a 40 øre, 000 kg. uer a 40 øre, 800 kg. annen fisk a 30 øre og h330 kg. hulmer a kr, 3.30" Verd.j kr <0 ig a,l,a n d. Eg e :' S li n cl:: ukern 3.,td 8. ma:ieropfisket 7 50 iklg. f,isko,g sk:ahdyr, hvorav 00 klg. kveif'e a kr. l" 2000 kg. torsk a 7 øre, 600 kg. hyse a 30 øre, 2400,kg..sei a 2 øre, 00 kg. s,]<afe a 5.øre, 600 kg.,annen fisk a 40 øre, 000 kg..reker a 80 øre, 250 kg. hummer a kr samt 250 stk horngjel a 0 øre. Verdi kr K v it S ø y: uken 2. til 8. mali er :opf:ilslket 30,s'tk. sei a 30 øre og 504 k'g. hummer a kr Verdi kr Torskefi!iket. F :i n n m,a r k v å r f i S k e. T li rs ei,a g /5: Vadsø, l\ordva,rænger, h:nerohme:r '300, K'iberg :linen:.ot.o'rer ,r:obåt:e:r , juklse , meget hylse, Valrdø stonsjøldra.gelfi~ Bank/en 500' , CREDTREFORM, Bergen. Telegramadresse : Creditreform. Telefoncentral : Kredittoplysninger. nkasso. småsjøldmrgere Vrurænlgeren '0, motorbåter , 'fobåter '300, Havningb:erg lå,uemot:olr:er, bå telr , Hå tslf jord Sltmisljøl:dlralger:e Banken , små's:jø:dr,a;geneleir,a 2000, , Baikik.en 800, KOll',gls'fjolrd Sjøldr:a,gere ØSlthrunlken '00000, Be.rlevåg småsjørldra:gere 600'200900, Balnken , :mo'torhåter , Firnlkong:kjeilla mo']orbåter , Gamvik '.SlmåsjøLdm~ere 900, motorer , Mlehamn småsljøliclr,age:æ. Ba:nkle:n 73000' , tæd jeprurlt h YSle, Bakken '000, motor:er , KjøHeUord småsjøl!d!mgerle , Kjle:lvlik r:obmer , motorbåter 300, Helnes' r.ohm: 300, Honningslvå,g s'tor.s:j,ø'ldralgene NordlkappbanJ<ellli , småsjøldragere , småmoto:ær 500, Kalilløyvær!l:inemot.o:r 400,,smås jøldmger.e 600, BaJllkern 6000, Skiarrslvtågmotm,er 400, Gjesvær små sjølldr,agere , motmhåter , juk'ser:obmer 80:200'00, Måsøy ju:ks:er:obmer , Ha,vøyslund småmot,ot:e:r , småsjøldraiger 2500, Sandvi'kvær motmbmer , småsjøldrr.agere , SVla;niv:ik 500, Sørvær småsjøldmger,e 800, Breivik juksler:obmer , fislkepni'se:rf:or Vrurdø, ve:lbehandlet, undemrdnet 9, lleve:r:pr:iis 52, BMsfjm,d v,elbehanlctlet ; båhunta:l,l: V,alrdø 370, :motorer BMsfjo:rd 222. O:il s:et a g 2/5: Bugøynes, juk,s'eslturskøi,t'er RUSlsrekYlslte:n 9000, Vadsø, NOifrdvar.anlger :llin!erobåter , Kiberg , motorer '000, mest hysie, '8må,sljøldrmgeæ Banken '640, Værdø f'cmdiory:skøi,t:er Hankien 5000~800O'5900, stors jøldr,algere , småsjø'.ldraj~efle '0, molt'orbåter Bakk'e:n '800, julk,sefemdmy,skøiiter Rus'8e:ky:slten 3500 (; , Havlliilugberig sjøldlral~eæ Ensrklekyslten 4700', :li.lliemotme:r , Båt's,fjord sltlor'sjøldr:agere Banken tohaling , e:n:ha:llilllig '37000, Berrlevåg siorsjrøldr;agere B:a:nken , smålsjølldnagere , B:alkiken 300~8DO070, mot,orbmer , Gamvilk 30' , små,sijøklralger 900', juks'efuhåt'er 200, Mehalln småsjøldr:a:gier,e Bailliken '08500', Ba:kken , motorbåter 20060'0500, Kjø:Hef:jmd sjøldra:g:ere , t'r:edro'ryiskøri,ter 800, Kjelvik motorbåter 350,370,r.obåter , Helnes , Kamøyvær mot.oirbå,t 300, Småosjøldrag:er 5000, SklrS!våg 600, motorbmer , Gjesvær små,s'jøklr:a:geæ 500'600550, juks'erobå'ter , S:advikvær,},inemO'torb,'H!er , småsljølclir.agere , Hammerfeslt srkøi,ier Scrøyhavet '00', GaHenfjon.l jukrserobåie:r 00'50, li,onnin gis v å,g,jlillies tu ris'jøldr'ålger B a:nrk en 6000,små sjødmger H L ~øtt kjøpes til dagens høieste pris Kontant opgjør omgående NYGJERDE & CO., Oslo Vognmandsgaten 24 Telegr,adr,: (Møreprodukten Telefoner:

4 270 f S l< E T S o A N O 9 mai 937 Penger Lysanlegg. Norddeutsche Salinen Vereinigung G. m. bl H. Berlin S. W. Efter et års arbeide er alt klart for fabrikasjon av norske lysanlegg for fiskefartøier. Flere verdifulle opfinnelser er uteksperimentert. Fabrikken tenkes lagt i Harstad. Aksjenes pålydende blir kr Skriv til mig efter oplysninger. Støtt norsk foretags0mhet. 4 års erfaring. K. A. TORP. Henrik bsens gt. 2, Skien. 4500, Nordvåg.en To,rsda,g 3/5: Gren:se Jakobselv linerohåter 350, Kiiberg , motorer , jcks,erobme:r , Vardø l:inefemdiolryskøit:er Ba!nken , s'tqlrs:jøld'm~er:e , småsjøldr algere , mqltorb:mer Bakkien , SyHefjmd småsjølldr,aiger Baillik'en 3700, hahidie:en hysle, julksles jøldrager,e finskreky:slten 2000, Bå'trs'fj'Ord.E.llefemdo'ry,skøiltler Ba,nkent:ohaEng 0 000, 'stm,sjøldmge:re , :småsjøldra,g,ene , M:akkiaur motorlbåtler , f!obåt,er , Kong.sfjlOrd småsjøldraigere Banken , tredjepalrt hysle, Ber'llev,åg slvoflsjøldr.ageæ Ba!nlk:en , smasjlø'ldmgerie , sjø:ldmgere Balkkren , motmbmer , Gamvlik , jlu~s,elflobmer 200, Mehamn Hll!esmåisjøldralgere Bakkien , Skjøif'ninlgherg juk!sewbåter 250,,linerobMer 600, SværhoH 300, Kjel'vik , motorbåter 250, H Qllllingls!våg s,tms jøldralger;e Banken , småsjøldraiger,e Bakken 4000, :småmotm 700, robåt 50, Nmdvågens'to,rsdødra'ge:r'e Banlken 2000, 'smålsjølldr:ag,ere Baklk'en 2::'003000, K:amøyvær 'småsjø;ldmgere Ba'lllke:n , Ska'f,S:våg motoirbåt 50, Gj,esvær små.:sø'ldr.ageæ , Hav0ysunds:tm'sjøldrajger Nordkæppbanken 8000),sjøldra,ge:re , m0t:olrbm,er , Måsøy jukserobåter 75, Sandv:i,k'vær :l,ine:småsljø:lldra,gere 2000, RoHsøyharmn siorsjøj,dra,gere Hjelms,øybaUlk:en , Tufjord småsljøll,d'r,ag,er 000, robåt 300. fred.rug 4/5: Kiberg Huemotorer 28090, robåter , Vail'dø 280, molt:orbå ter , ifemdorysk!ødlter Ballliken l 000,sto,rs jøldmger,e ,små's jø.jd:ralgere , Båt,s'fjord stm's:jøldragere Baillikieln, toha,lliu,g , enhaling , smås'jøldrra:g'ere Baklk'en , Maik,kaur :r:obåi<elr , Ber'ltevågsmåsjøldrage.re Bailliken , Bakken , Gamvik småsjøldr.a,gere Banken 8500, M:ehamn,småsjøldragere Banken , fjerdepa,rlt hy,se, Bakken , Kjøl.lef}ord Banken , Kjelvik , motorbåter 290'485380, r:ohåt:er 85, Ho,ullling'svåg,stoflsjø:ldr C!,gere BaT:k'enl OO,småsjøldragelrle , fjerdlepar,t hysie, Kamøyvær 'småsjøldrage:r,e' Baulk'en 7000,ls,t'OTsjøldir,aglerle t,rehæl:inlg 2 000, Sandvli:kvær smasjø:ldralg,ere 500, ll00t:o:i'er 200~450, Br:eiv'ikhO'tn ju!~srembåt 50, Br,eivik juksefobåter , Sørvær 50200, OaHenfjOTd L ø.rda,g 5/'5: Vardø femdo:rysikø'ilt,er Ballllk,ellJ , stu'flsjøldra,gere , små's'jøildr,agere 800 Til Matjesbehandling av sild og til Hermetikk bør benyttes LONEBURGERSALT Tysk Siedesalt Fåes hos grossister og forhandlere i: Ålesund Kristiansand S. Tromsø Bergen Kristiansund N. Trondheim Bodø Oslo m. fl. Haugesund Stavanger 3500:2700, mo,torbåtler Bakken '400, Havning:bel"g linemo,tloter Bakken , ju~slebåt 300, BMs'fjords,tO'rsjøldl'ager:e Banlk:en tohailing , enha'ling , smålsjøldr:aigere , Berlevåg,slt,'o,rlsjøldra:ger'e Banken 6000L ~ smålsjølldr,agere , Bakken , mo,to:rhåt:er , jukiserobmer 50, Gaimvik llin:emotor 750, juksewbåter , Mehamn 'små!sjøldra:gere Ban:k!en 4850' , fierdepa!r't hysle, motorer , jukisebåt 250, SkjØtlllJillligberg ld!nlemqltm:er 400, Kjøill:e:fjmdsjø,ldmgere Ba'll'ken , HOlnlllingsvåg is'to'r.s:jøl:drla,~eæ Bank,e:n , smås'jølldrmgere '05000, M,åJsøy juklsemotlore:r 350, wbå ter , Havøysund linesto:rsljøldmgere NmdJkappbanken 8000, jukser:obåte:r Opf:ilSket vårfiske F:innm,ar:k 5/5: kg. tonsk, hvo:rav he,n,g,t r undfilsk ,saHet kldppfisik , is'l't , rotsk!jær ; l,ever:kv,antum 273 hl., dampmedisintraill 529 tnr. Hysekvantum k'g. hvo'frav hen:gt , 'ilslet 75900,,saMlet 9 000; dampfimn 94 tur. Båt,antaiH 326, hvmiav 645 motorbåter, derav Kiberg 55, Vardø 33, Håts'fjord 2, Beirlevåg 23, Mlehamn 78, KjøUdjlOrd 0, HOllluingslvåg 83, Hammef'feslt. 50, Ha:svlik 64, nesten spædt. 263 mann, 295 lain:dkjøperle, 2 kjøpefalr,tiøi,er, V,alrdiø f!iske~ pris velhehandl'et Kongls!fjmd.5 Ølf'e, fof'øv:ri:g, mindrev{:::rdiig 90; 'leverprlils 820,a:LmindeHgslt 5, h Yisiepris 52, aimi'n:delilgst 78, llever:pds 50, ClJlmindel:iigs,t 0. L'e'verholKiJighet 0slt:flillllUlillMlk 420, Verstfiilllllma!rk '535; fli's~evle:kt Ø:stHnnmark 254, Ves:tflinnmaiflk 280, tf,anpwcellit 0sltfinnmarl\ 42, Vest Ennlma'rk 40.

5 ~ 9 mai 937 FS K ET S o A N O 27 NordJand. Bø i Ves'terålen 5/5: Skr:eifisket er avslutf:et, opfi,sket parr:t!i kg., ihv:omv hengt , islet 76600, s,ahe't ; dampme:diilsånt:r:an 200 hl. r,ogn, 242 hl, hvorav :i'st 63, s,ahet 79 hl. Forfangstsild. \ ø r o g R iq m S' d <li l: uk,enilil 5. :mai 'er opfi,sket :i Neslsiet 50 hl, prils, k,r. og i Gjemnes: 20 hl, anvle:ndttil hermetlikk, pris ikr Ber gen: l!kien 0. til 5. malier thførit 6556 halvkas,ser ro:rfa,nlgs,t'shd å kr. 56,ilset toir leksport. H,o r d l and. F j e 0 cl: uk,en til 0. mali er der opfatt 00 hl. fodangsfls:hdpå 's,tækni,nlgen Hitsøy~Solls'vlik, pris k:r. 82, i,s,et. St a: van ge r: uken Hl 0. mari tihøf'te:s ka Ryfylkefj,Qndene 75 hl., pds klr. 4. V,arlen er l:ang!s'trakto.g egner,sliig ennu.iklæ tlil s'altning. Fetsild og småsildfisket. Ber gen: uklen 0. 'til 5. mali er 'HJød 400 ha,lvkiaisser små, sriild it. kr. 4 :j,s,e:t flolr eklspmt og 2500 sklj. å kil'..30 til 2.75 til hjemmebruk T,i:l:førtti:l hermet:ikkfablf!ik~ne :i uken 0. til 5. mali: Be.r g,e n: Tliilfør't fm Sogn 'Dig FjoTdane 3367 'skj.s:måshd å kil'..20, h;a Horldalalnd 5 82 'sikj.,smås'i'ld å kr..20, fira Møre 28skj. småsli!d å k,r..0,ialh 9677 skj. H a u g e sun d: Tilført fm HorrdaJalnd 933,skj. småslilidi å kr. og 577 Slk'j. mqls,'sa å kr..30. Storsildfisket i Nordland. ]\i' ord l a.n d. Ve,g,a 2/5: Slis:te pair dø:gn s:umpet og l:arnd,s,att 3500 hl. storsild, malnlgej på kjøpere. Br ø ill n ø y 5/5: Ved Torgnles opt'aitt i ukien hl., itilagn, kr..75, 20 snurpere, 4 {andnoitbruk, 8 kjøpere. Nu dårliige utsimer. Veg a: Siden s'i,s,te innbeætlniing snurpet 4700 hl. P,r;i,s:er k'r. 78. Safllg f.ortiden vansl<ie'lig, tjilslt,ede 43,snurpere, 7 landnlo,tbruk. \T intersildfisket. li a u,g es L n d 8/5. Forrige uke opiam 200 hl. henstandssild til ising. Hå brandfisl\:et. Ale 5' li T cl : uken 0. til 5. mai er opfi,sik'ct 3600 kg. håbralnd å 30 ø'fe. Be r geil: uken 5. til 0. maå er innbragt 8446 kg. håbrand fl. 33 øre. Springer og hvalkjøtt. Al es und: uken 0. til 5. mai er i,nllikommet kg. sprin:gerkjøtt å 40 øre, 9000 kg. hva.llkjøh å 45 øre, 0000 kg. spekk å 3 Øire og 4900hter brugdelever å 9 ør,e. Verdi kr Det norsl{e fisl\:e ved sland. Al e 's u n et: uken 0. Hl 5. malier innkommet c,amps~kib fra s,l,md med ik!g.,g,alhotsk å 28% ø.re, 2 fialt tran å kr og 5t'lllr.,riOgn å kr. 30. V'erdi!kr Fra Finnmark og Senjabanken er i uken lo. Hl: 5. mai :i'lmklqlmmet' <til Al,esJUnd henholdsviis 2 brtølier med kg. '8aJltfoll"lsk å 26.5 Ølre a:g 2 fartøier med 8000 kg. å 28X ørje, verdi!kr og kr Kraner, Vinsjer Transportanlegg ~ MJØlNER~~~~8~~ Dagsfangster under Nordsjøsildfisket: (halvkasser). ril,.::,:: a; = Espe fedje i il ~.~ M Ale Eger C~ vær "'" a; sund sund i i ~~ ~ o.. ~ Dato 0.0 Total....$ lloll / / 5, / 5, 62 7' / 5 ' ' 9 4/ 5,.. 324, l5/ ~~ ~ ~ uken Tidligere ~ Total Kystmal{rellfisli:et med norsk" båter. Sted Skåtøy.... Risør.... Arendal. '".,.... Grimstad...,.. '" Lillesand."..,.... Kristiansand.... Mandal.... Farsund..,.... flekkefj ord.... AanaSira.... Kirkehavn... '.. Egersund.... Stavanger.... Karmøy.... Haugesund.... Bergen... ~~.~. ~.. ~. _ Opfisket Pris pr. kg. i uken til 5/ 5 øre kg, Q Total kg ~OO ~ i i~" Mot i Av fangsten er kg. fisket med garn og kg. med not. Der er solgt fersk kg. og iset for ekspor't kg. Verdi ca. kr ~. Dessuten er tilført av svenske båter 5460 kg. til Kristiansand,, 900 kg. til flekkefjord og kg. til farsund, ialt kg.

6 272 f S K E T S O A N O 9 mai 937 Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. Portugals import av klippfisl{ og saltfisk L i (3 s' a b O.li 0/5: Mars Kvantum. o,, kg ndekstall for kvantumet (månedlig gjennemsnih 9093: l 0,00) 98,54 Verdi... 0, esc Januarmars: Kvantum: Fra sland... o kg. Norge... " Storbritannia... " N yfundland... " Danmark o " Frankrike... o " rland... " l , Angola... _. _.'_0_'_ _._...:'...:' 2_40 Verdi... o slands torskefiske Tilsammen kg esc til 5/5: 9084 :tonn s,tm,tolr!sk, 774småtoTlsk, 5 hy Sle, 876 sei. Total t'onlli beregnret fulvirket vare mot tonn fjoll', t,olnn il 935. Fiiskeutbyt,te i tonn i beregnet virlkiet s'tiand f'lia. jajllual' tirl 30. april 937 ehel' sillanicls f:ilskerislellsikæps opgave, meddelt ved generalkonsullatet, R,eykjaviik. Fangsteder 937, 30/4 936 Stor Små Hyse Sei Tils Ti; fisk fisk '==_ 30/4 Reykjavik: (Trålere) (Andre skib) Havnefjord : (Trålere). o o o l (Andre skib) Vestmannøyene o Sydkyst. forøvr Vestkysten o Nordkysten... ~ Østkysten Tils. 30. apr.93?' 6343 l l " ~ ,, " ~ ,, iijilegg til de O'venforopgi He fanglstmeilgder halr isbnds,<e da mps:kibsitr:å:lere ila:ndbragt 99 tonn sllø:iet torsk og 2652 tonn slc,iet lsei f'or tilvink'ning 'avtørrf.isik 'sa'mt 492 to'nill 's,øietsei for filehilberednin:g. Fersksildpris på sland. Sikilef.i~;.!<,erinevn:de:n, S'iglufjcnl hat,fast:slat,t fensksildpris kr pr. grovs:ahet 'tø!fiie og Sta:tlens :S!illdloljefabrilkiker fabrikksild kr. 8 pr. mål. De engelske fiskerier i januarapril. Opfbket mengde,av de vikt:i.g:s'tlesorter 'sallill:bnllignet med året før (,i panl''tes) i cwt,s. ah ( ), de:ralv t,olrsk (254695), hysle (55728), lysing 433 (2992), kvelte 8285 (36454), lalnlge (53426), fly'tdr,e 8325 (205733), skalte lng rokke 2022 (25 59),ls,ei (80726), hviihing (lot 60), S,illd (0627), makn:~u (4559), bnis:iljjg (30555). Lever (25694), ro,glt (42665). Dertill ik'olmmer kra:bbe (i hundredler), 452 (8 50), hummer 38 (743), øls,tens' (6908), andre iskauldyr (5488). Samlet verdi :E ( ).,apllil blev opfiske:t l 3689 (3349) cwt.nl' en vlerdli C\lV :E ( ). Verdien av skalildyr i apr:i'l: beløpers:i:g :t.h :E (38997). SkioHl:alud hadde marn en opf'iisket mengde,i januar,apnil,alv cwtls. ( 30064) til en verdi av :E ( 0'89278). Når De skal male, forlang: Norsk Gjersøe Zinkhvitt Fremstilles av det beste råstoff som kan skaffes, på grunnlag av 35 års erfaring. Norsk Gjersøe Zinkhvitt Den gode norske kvalitetsvare. Lett å arbeide med. Drøi i bruk. Rimelig pris. DEN NORSKE ZNKHVDTFABRK MARUS GJERSZJE OSLO Klippfisk og tørrfiskmarkedet. Jl..far;kedsmeldinget R i O d,e Ja n:e :i ro. K::ippf:islkHliiørf'sel' fira 6. till 30.,apri'l: Fra Sltor'hrH,aJl:nila 20'28 hele kaissef. diet folialnnevnte,tidsnrm,er de loka.'e ma:'ikiedspr:i:ser ls,tleget o!g det blev beilah RS. 20 $ engrios f,olr filsk tsvcurend:e,ti,l»mperial :gr:audo«. Det,aJntas imidllertida t del:okal'e priser 'Vii! huie en de~ i løpet av mai måned, da størlrle parlt:ier vemtes her'ti:t San,t o is Sa o P,a u ilo. KlrippfislMlill]ørs:el ir:a 6. ti,l 30.,aprH: Fra Stmbniltann:ia 30 hde kals'ser, :frcl! K,alnlada: log Nyfundilland 200 halve ka,sls:er,og frai Norlge 00 helre k,clis,slelf. Eflterspølfis:elen efter iklippf,i'srk har li de,flqrløpne 4 daiger værit l\if.en. Plrisene ho,der sig ufo,r:andre:t. Beho!dliulg'en,e li Santols,SaiO P,aulo,er.omkring 000 ha!lv,e tømner,og ca'. 000 li. 500 hele ik,as'ser og bel HeT. Buen o s A ire S 4/5: K:lippf,isikit:iUølnsel Sliden 24.,april 600 klasser, hvorav 00 skotsk; beholdning 7500, pnis 39 papirpeslos, lliten ef,tlens:pørsel. L i,s s a bon 8/5: lmpmt Po'rto: lwtrs,k 840 tonn, beholdning el/s: '\.. o""'sk 79 to:l,l j 035, an:dre 9. Pr~i:s'e:r: l'j orsk, stur 239 e:s'c.,a:lmi~nd:elij,g 236./60, :is.andslk 236/50, nyfund alltds l )( mangler, portugisisk 97/280. Eks P O rtø re r! Grunnet f?r~kjelli~e forespørsle~,..,;;;...~_. undlater V kke a oplyse, at V ikke arbeider med agenter i Norge og derfor er frittstillet og mottar: Kveite, Flyndre, Hyse, Laks, Aal, Pigghå, Vinger, Reker etc. i. kommisjon til dagens høieste priser. GAC le &. CO" ~ Billingsgate, london ~ Tel.adr.: Gade, London Fcrsldiskmarkedet. Hull 8/5:»lsl:and~~ 852 he.kalslser, 427 ha,jve, pnis: hele 23/ 24/, halve 3/2/;»Sødold«720 ha'lvkalsisef, pris 3/'2/. Ne w c a S' te 4/5. Pf,i'ser: Hyse 3/64/6, kveilte middels 9/' /, 'små 6l8/, hodelløls 2 3i'~ middels, f!elk,e:r 3/64/6, nordsjøisild. 2l3/, en delavf.ahende tirllslvair:e:nde pr:irs:r,eduklsjou. Ut,sik'ter f,ly.ndre, st,o'r 6/8/, middels' 89/. New c,a st,,e 5/5: Fra Norge ainrkloim J denne uke til St:orbrit.ainniiaove:r Tyne Commisls:ilolU QuC\lY ia:h ca' tkals'ser flelrlsk

7 9 mai 937 F S K E T S o A N O 273 _._..._ N. ANTHON SEN & CO. BERGEN Eksportforretning Etablert B68 Kjøper i fast regning Rogn, Sild, Tørrfisk, Klippfisk Telegr adr. Anionico. Telefon 3307, 3897 Utenfor kontortid. 007, 025 Hsk. Her,a:v va'r ca. 000 kajsiser :fiqr det.!:ok'all,e malriked (Newc a sheont )'!ne'north S hields'), mens reslten va!r des'tiner't a v de no,rske aivslkibeæ,dinek'te,til divensie inllll,antdsb)"er. Ham bur g A l t ona. Fe r skf i s <. Det forente auksjons firma, Køser, Platzmann Br Co. o. m. b. H., omsatte i uken 8/.5 5/5 fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: fiskesort Neptun Kong Dag /5 Pris Mercur 4/5 ND r t h S h i eld B 'O g New c a 6 te. Priser Ukekvantum Fiskesort (kasser) Første Annen ukehalvdel ukehalvdel 67 Hyse.... [ 3/6 til 4/6 3/6 til 4/6 399 ( veite, middels... 8/ " 0/ 9/ " / små... 6/" 8/ 6/ " 8/ Stor u. hode... 2/ " 3/ 2/ " 3/ 488 Reker, middels...,, 3/6. 4/6 3/6 " 4/6 954 De enlgellsike hmnlchef,o!lk!s foruta,nelsle av at kronin:g,s'feshighbtene ikke vilde br:iulge ;llio,g,en il:ettelsle i.det trykkede fli'sk,emarked, undtiagen nehop flolr. :norsk kveite, vis,t:e sig å Stå til. Der bev overf'lod på omtrent,ailile sjags, brit!i'slkhln:gettrælerfisk og lavef!e prilser enntidlligene iår. Ekis!empe:llv;is k,am nevluesalt adskilllig trå!k~lrif:lynicljr,e f'!':aj HVlit'eha'Viet blev oms,ajt't til pdser motsvaænde l/ Dlg derunder pr. Sf,Qllle. Der var :liremdelles.så kr.apt om pirrna noir sik!hys'e (mørevair:e),at impqidør:ellle her for det meslte måhe kjøpe va,reili :i fias't flegniingtiil 5055 øre pr.,kg. fob. eklspodhavn. Denne pris moltlslvlalr,er omtirieillit 4/3 pr.,stone fr;alnco fmfoillet her. mpolf'tørne halr kililapt fmt sllne penger,tilbake,i de hemiglslte tihieuer. flolr den :llo'flske kveite kom der en.sek lliten pril5lopgaili,g Slom va:r ven:tiet for et uk,ekvantum på ikke over 4500' k'alss,er. Av :rekler bllev,tilførsllen:e for 's to'l':e, idet dier blev :sendt betyde:l:i;ge mengderr djhelde th en,rlekke engeliskle byer i følrstle :rekkle,fij,l London. EHer den l;.:wgvarige 's:alpphet ;i ifislkema:rikede:t håper impo:f'tørellie på live:geire eftersp0mel iqve'r pins'e. ifi.oflsk h )'isle k,an der 'llieppe omselhes nroiget rimelig kva,ntum,før prima vare ka:ns'elges her ~or 3/ Hl 3/6. Nors,k :kvleh,e vi,lcunlta'gellig komme til å hevde silg S'O:m,i dlenn:e uke iiorutls'a'ftet u:k'e:kvaln:tum på j'kke,over 4500 ka,ss:er. EHer f,redlii,ngs,tidens' utløp idag kan der vel ventes noget norsk flyndre hertil i,shltten,a,v næs'te uke. Prima nolnsk f'lyndreskulde ha ut:s'iki'er Ulå opnå f,or s'tor 6/tlil 8/ og for middels 8 til 9/ ved rimelirge tihørsl'er.,f er:s k 8' i;] d. TiHør'slene fra Norge androg i denne uke,tål iah ca. 400 hahjka:sser lrmdsjøsild. Me:s,tedele:n kom i tide før k,roni.ngsje:stlighetent', så tatene blev ll'ogenlundet:ilfreds's:hlle'de. l mandagslarke:det blev slol'gt ca. 000 hajlvklassler tirl 2/ nedover,til, 9 pr. h,dvkasise. Fm 5 'kals'sler li t!qrsd';:l!g,s~m'at!kedet log 270 hallvkasser i fr:eclagsmair:kedet opnådde:s 2/ hl 3/ for prima vare, men fredag var delen del avfahe:nde kviahtet siom måtte selges med tilsvci.lrend:e priislfeduksjo'll. Tlil North Shields kommer finemdeles regelmessig hetyddige mengder småf'ahendie hniltislkfanget s;jlds,om s,elge:s til priser :SOll \ffiiotls:vaper 3/ hl, 4/ pr. halvklasls:e. For den størrefarl:ende or:skfan!gede noirdsjøs:ikl turde her ir'emdel:es vær;einteresls'e, men prislen vit neppe gå over lot flil 2/ pr. havikasse for 2000 ha'l vkalslser i uk:elu 'llo:gellil unde jevnt forrdelit på de 4 rutebmer. Newc<li,st.le 9,/5: H)'iSle' 3/9 4/6, kiveh.e, middelis, 0/2/ små 7/9/, hodeløs 0/3/, mi:did:els reker 3/64/, forfangst,slim 0/2/'. Hyse, stor (2 pund og derover).... middels ( til 2 pund)...,. små (3/4 til pd.) } mindre (und. 3/4 pund).... Kveite, stor (over 40 pd. u. h.)... mid. (0 til 20 p.) smårnid. (5 til O pund).... små (under 5 pd.) Pigghd... Buklapper.... Blklapper, flådde.... H dbrand, over 40 kgr. under 40 kgr... flekksteinbit, stor 6 pd. og derover.. middels Br små under 6 pd... lys~kitlnet sydnorsk 20/ /30 /25 4/46 35/50 2/37 20/ / /30 50/72 30/42 2/ /20 /5 / 2 \ [ 2930 mørkfal. n0dld. 8/0 0 Ogs'å i denfolrløpn:e uke valr der Sltnre t:iuør's,ler tysk flils!k. den:li2 må'lled er deroglså lettlrlaldjiisjon:sbundiet KOllisum,av ismåfl yndre,o,g da dette H yndrefi,siket hall' sllå ti ti~v enk,ehe steder, har behovet kunnet thfredssltliu'els. Under dilsise fmholld må de rop,nådde p'rii,ser sies å være hra,sett fra et tr:sk slta'ndpunk:t, en a!nnen,sak er diet om de nmlsk,e avsk!ihene kan 'si,es,å være tiurie:d,s med pr'i's,e:nc nlål' iill!nkjøpspri:sen i Norge er fm såv.idt høi. Skia:l der 'ida;g gi,es et kort resyme av mærkedet,s st!ie:ng, så måtte dehe sileis,,å være :sek: KveHe er eftenspurrt fur,tiden, særlig formi,d,deliskve:i:te fra 5 t,il 0 kg., en tør allta at dilssle pri's'er olg,s,å vil hohde Slig,i kommende uke. Grunnet de små tilførs'ler er der gl'a!ttavs:et'n:in:g på buklapper og flådde buklapper. De kvanta som hi'hi,l hall' væ'rt solgt.av bukla;ppe.r og flådde buklapper har vært fordelt blam::u kjøperne. Når pi,gghå ],å særlig fl:nt Rn i fredagslltarkedet, så detti~ ela røkerlene S(" tidig hadde fått sildetiførsler o.g man hadde en helgfm:eståelde. For pigghå regner en clo:g lned en prisforbe.drinig. H vad håbr,andsprislene angår,,så [:egner fagfolk 'med alt di~ss,e neppe vil bli v03eiltlig be:re ~':"lalt:onalarikedet får de luevnt'es'toretihø.r'sller med flyndre. For f:ek'kslt~einbit avabsolum prima kva:ldtet vlentes olmtrent de,samme pni:ser. Stort sien Jigger derfo:r he:e ma:rkedetrohg og tildels fbut an. Daigspr,e;3S{:'n fremho,ldera:t ek,s,portølrene ved ~s.inie kolll'slignalsjoner må utvii:se den største fm'siktighetoig dette kæn :gjerne bekr'e:ftes hermed. Fe r s, k S li l,do Fra, Norge 'fii'lif. markedet,i'al:t 7000 hallvk,s. fotf'cljn:gsitsi~ld. Tidliigære i uken bnt branchef'oilk ik:kie kva:lii:teten god, men de li sluhen,av.u:kien inntrufn'e pairtier var dog bedre. Prislenle hlev M. 7%!tål midl,erltid fant,faggruppen å måtte niedseue pfiiseln fra k'f. 8 til 7 og 7.50 pr. halvkasise fob. f:or silden. midliertid ~om pri,sne:ds,ehe,lsen samtlidig med at en del

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen

Detaljer

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN >'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN FIiKtT! GANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Fiskerilovgivning... 541 Forelepige oppgaver over fisk omsatt av Norges RAfisklag pr. 28. juni 19i0... 541 Glimt fra Opplysningsutvalgets

Detaljer

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper:

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper: Fiskerioversikt for uken som endte 24. oktober 1970. 29. OKTOBER 1970 56. ARGANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Side Prisindeksen juliaug.... 799 a aug.sept Fiskeriinspekterenes kvartaisberetninger Finnmark

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik 22--35, dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655

TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik 22--35, dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655 Uk~ntlg~ m~dd~~ls~r for norsk fsk~rb~drft fra fjsk~rdr~kt0r~n 8 aargang Onsdag 16 ma 1917 Nr. ~O 1343 1913, 14400 1912, 4414 som fordelt paa 17091 rnand gr en norsk~ fsk~rj~r. 1911 og 7084 hl. 1910. bruttolot

Detaljer

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå Innhold. Verdensmarkedet side 3 Norge 8 Penger og kreditt 8 ITtenrikshandelen «10 Jordbruket «10 Skogbruket c 12 Fiskeriene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278 INNHOLD CONTENTS 67. ARGANG NR. 8 Uke 18 1981 Redaktor: Ulgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 Sigbj~rrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen,(red.sekr.) Vidar Ho~iskeland Kari Østervold Toft Ekspedisjon:

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

I Kari 0stervold Toit

I Kari 0stervold Toit INNHOLD - CONTENTS 67. ARGANG Nr. 14 - Uke 31-1981 Utgls hver 14. dag ISSN 0015-3133 Ansv. redaklar: Sigblorn Lomelde Fung. kontorsjef I Redakslon: I Vidar Hkiviskeland I Kari 0stervold Toit Ekspedisjon:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

85 valuable fishing vessels?

85 valuable fishing vessels? INNHOLD - CONTENTS -- Torsk, hyse og havforskarar Marine Researchers Institute comments the cod and haddock 83 fisheries In the Berenb Sea Ulgill av Fiskeridirekloren 68. ARGANG NR. 3-14. FEBR. 1980 Ulgis

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

Axel Dammann. Barentshavet. og den gylne vei til velstand i nord.

Axel Dammann. Barentshavet. og den gylne vei til velstand i nord. Axel Dammann Barentshavet og den gylne vei til velstand i nord. Oslo 2014 2 Axel Dammann er sosialøkonom og tidligere banksjef i Den norske Creditbank. Fra 1996 styreformann og medeier i Netfonds Bank.

Detaljer

mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær SNO utredning høstet stort bifall fra forsamlingen.

mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær SNO utredning høstet stort bifall fra forsamlingen. Håndverkerforeningen igår, ledet av for- mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær E rik sta d. Emnet var: «Bureisingen og nybrottsmennenes arbeidsvilkår.»

Detaljer