Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt."

Transkript

1 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Bergen Onsdag november 933 ANNONSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. Nr. 44 Oversikt pr Fet s i l d f i,~ k e t i Troms fylke har tatt! sig naget Dp igj'2fl. Fra Kvæfjord melde's at garnfi,sket ~ar meget g~dt i o de rsiste daue av ;forløpne uke; man hadde Dphl 75 hl. pa baten. Trom;øysund fi,skes der adskillig sild i den senere tid, såvel med snurpenot soim med landnot. Siste uke blev der snurpet 2300 hl sild til sildolje, pfi,s kr pr. hl. og des,suten stengt 2400 hl.,sild, mest småjfallende vare som anvendes til sildolj~. Tromsøy,sund er til stede 20 snurpefartøier og landnotbruk. Fisket fortsetter og ut,siktene ansees gode. Storfjord er der adskilligsiidefis:ke, så der i uken blev oplatt 7500 hl. landnotsildog 2250 hl. med snurpenot. På urunn av de vanskeliue blev der heller ikk~ saltet noget i TfO~~ fylke i forløpne ulke. NDrdland fylke er der også adskil'lirg,silded'iske flere steder, men hovedsakelig småsild, til sildolje og hermetikk. Der er fremdeles lite som blir saltet, bare 40 hl. i ukens løp fdr hele,fylket. Trøndelagen er fetsildflisket helt mislykket iår. 80r Trøndelag, hvor der ifjor foregikk det ibeste [etsildfiske, er der iår intet fiske. Partiet er uibetydelig og er mindre enn på flere år. Namdalen er også fisket meget smått og meget mindre enn irfjor. Møre fylke har uvær hindret fisket i de par sliste uker, så nogen opgaver fdreligger ikke 'for den senere tid. Der er opfisket en del småsild og mossa som er anvendt til hermetikk E k,s P o l' ten av de viktligste [i,skevarer til 2. 'Oktober (fjorårets tan i parentes): slandssild i uken 792, ialt (2255),!klippfisk i uken 24 tonn, ialt 274 (32847), tørrfisk ialt i ulken 642 tonn, tdtal 2, 23 (24562), derav rundfisk henholdsvis (449), rotskjær (35), sei (4999), hyse (3060), annen 2;:; 623 (948), rogn saltet henholdsvis 330, (52: 372), damptmn 4006, (8600), blanktran 893, 3G "4 (38 45),,levende ål 3 tonn, 492 (46),,fersk [irsk 534 Vmn, 976 (203,62), hummer kg., ( stk.), reker 27 t'onn,2068 (820), hel'lllletikk 494 tdnn, 2422 (2774),.sildemel 298 tonn, (29789), [,iskemel m. v. 320 tonn, 80 (7608). lballlkfisket. Piskemeldinger T l' 0 S ø: tiden oktolber er opmisket kg. kveite il. BO95 øre, 4853 kg. flyndre a 255,5 øre, 5250 kg. brosme it 8 øre, 9753 kg. torsk a 90 øre, 350 k,g. hy,se it 50 øre, 453 kg. (7 stk.) håjbrand it 5 øre og 87 kg. reker a BO øre. alt kg., verdi kr. 6!59. A v fangsten er kg. iset, 6000 kg.,saltet og 76,53 kg. hengt. Level'lpartiet 9 hl., pris 0 øre rpr. hl. bankfisket deltar 42 motorbåter. _ ~)AMBAANDETS TRYKKER C. Sundts gt. 22, Bergen T,ele/an 2764 Moderne trykksaker Første klasses utførelse :N o l' d l and. V æ r ø y o g R ø.s t: uken 4.2. oktober eropfisket 500 kg. kveite it 50 øre, 200 kg. flyndre il 505,5 øre, 20 kg. lange it 0 øre, 80 kg. brosme it 6 øre, 3,50 kg. tor:sk il 0 øre, 950 :kg. hyse it 0 øre, 400 kg. skate it 8 øre og 800 kg. håbrand it 6 øre. alt 6400 ikg., verdi kr Alt 'iset. Der deltar 35 mdtdrbåter. M ø l' e. Å le,s un d: uken oktober er opfisket 8200 kg. kveite it kr..20, 5000 kg. lange it 5 øre, 4000 kg. torsk it 30 øre, 4000 kg. hyse it 40 øre, 0000 kg.,s:kate a 25 øre, 2300 :kg. håbrand it 7 øre og 2000 kg. annen fisk a 25 øre. alt kg. fisk, verdi kr Der deltar 7 damps,kiber, 0 motdrbåter og ca. 20,snurrevadbåter. Fisket stormhindret. K l' i sti a n.s un d: tiden oktober er 'Opfisket 280 kg. kveite it kr., 790 kg. lly:ndre it 70 øre, 2450 kg. lange it 0 øre, 250 kg. brosme it 7 øre, 3000 kg. torr5k få. 20 øre, 200 kg. hyse it 20 øre, 000 kg. sei it 20 øre., 2400 kg. skate it 0 øre, 750 kg. uer a 20 øre, 400 kg. ihåbrand it 0 ø~e, 380 kg. hå it 0 øre, 6892 kg. reker it 70 øre. alt kg., verdi kr Bre ml8 nes: Opfirsket i uken 5.2. Dktober 50 kg. kveite it 80 øre, 3,50 :kg. flyndre il 50 øre, 4600 kg. lange it 2 øre, 3800 k,g. brosme it 6 øre, 400 kg. torsk it 8 øre, 300 kg. hyse it 20 øre, 3500 kg. skate il. 0 øre,gamt 6,5600 stk. hå it 0 øre. Leverpartiet 80 hl. Der deltar 4 motorbåter. Ro g a l and: uken 6.2. oktober er orpæisket 2480 kg. torsk il 30 øre, 640 kg. hyse få. 25 øre, 42 kg. sei it 5 øre. alt 4532 kg., verdi kr "Fisket ved Bjørnøya. Tro ms ø 22ho: Der er!kommet fartøi ifra Bjørnøya med 774 kg. kveite it 4090 øre. Dessuten blev medtatt til Ålesund 000 'k'g. saltet torsk. Fetsild og småsildfisket /28/ Derav ~... Finnmark f> ) Troms ) Nordland ) NordTrøndelag SørTrøndelag Møre Sogn og Fjordane Sønnenfor Tils Mot ifjor Fylke alt Til.!<lQ) set sildolje =~:rj ] r e ;:: C;...,0 fabrikker Q)a: en.= log CJ32" ~" >. c::(/)(/) <~ '240 o 850 O ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland' Troms og Finnmark fylker innsendte utdrag av råstoffprotokollen pr. 30/9. For enkelte fabrikker mangler dog opgave.

2 466 F S K E T S l." ~8. O: K v æ f j 'o ' d: Denne ruke optatt 350 hl. slllå.ll';j'lnetikkfabrikk, pris :k'.3.50, 400 hl. fetsildog 900 hl. ~;lm;;hd til sildoljefabrikk, pris kr. 7.50, 35 hl. garnsjld anvendt c\d,i!il pris kr. 4, inatt rikt garnfiske, optil 75 hl. L a v a n 2..' : Denne uke optatt 650 hl. småsild, hermetikkvare, pris :2.:\). S a l a gen: Denne uke. optatt 450 hl. fabrikkfl:'. Hill es ø y: Siden,siste opgave opfisket Katfjord ''''; Ersfjod 600 hl. småsild, 450 hl. 'fetsild, fabrikkvare, pris :2{j. T l' oms ø y,s n n d: Denne uke' poset KaLfjord, L\~c;!'d. ~kulsfjord og Kifjord 2300 hl., sildolje,fabrikk, pris "2.:S0. dessuten stengt Kafjord og Kifjord 2400 hl. fin ~"brd::ky<.re, hv,orav optatt 600 hl., sildoljefabrikk, pris kr. 2.50, ;;tt'cii> :20 posere, 4 landnotbruk, fi,sket fortsetter, utsiktene' gode. Sto r f j o ' d: Optatt denne uke 7500 hl. og ::.~:)O hl, alt småsild, fabrikkvare, pris kr. 2, til,stede ~., l:mdnotbruk, 3 posere, 3 kjøpere, ialt ca. 200 mann. :,!' l llu 28/0: B ' ø n ø y: landnotsteng Skillebotten J. ~OlJhl..småsild, hvorav optatt til agl 00 kasser, pris kr. 4, ;,,::c'.rnfiske. G i l des k å 'l: Opfisket ialt 2000 hl. 'små,il L C'(,Jg t sildolje,fabrikk, pris kr. 2. F o l a: OptaH 2500, hfll'av 4500 levert til hermetikk, pris kr. 4, resten til ',dd'ik]" pris kr. 2, alt optatt i Leirfjorden, til,stede 5 posere, bndnotbruk.og 7 kjøpere. Ty sf jo r d: Hittil opiisket,;;" 2~O h., til stede 6 posere, 7 landnotbruk og 35 garnbåter, ;~2 :,;altere, pris til fabrikk kr. 3, til saltning kr. 4..a il ::;? l: Siste 3 uker opfisket 840 hl., hvorav 00 han G50 sildoljefabrikk, pris kr ø li: sne s: ;;;ildesleng, 450 hl. blandings:sild, hvorav 300 optatt og fahrikk, pris kr. 2.,i r j T l' ø n del a.g 28/0: Lensmannen i Namsos rappor T denne uke opfisket 80 hl. sild, solgt til hermetikktil en pris av kr pr. hl. (kr..25 pr. skjeppe). Ut'~' llleldes,fra Beitstad 7/0: Utover høsten iår har det i ;, c' o t n og B e i t stad os u n det vært opfjsket ca Jt,ts.ild av sllurpenotfi'skere (tilreisende). Silden er solgt til;stn~d til sildeopkjøper i Trondheim og anvendes 0r '\)lt~i/ til eksport. A v hjemmefiskere er der opfisket ca. 650 del' er solgt til rorbrukere i distriikh~t. l sesongen er,opfisket i ørsta e rad: Upp 400 hl. feitsild, av dette salta ca. 200 hl., til 'agn ca. Slllåsil,d cr ik:kje fanga. kkje Hoko er gått til sild ;mlustriel. Var t d a l her ad: Uppriska ca. 000 hl, salta ca. 75 hl., til agn ca. 925 bl. Småsild ikkje fanga. noko er gått til sildoljeindustrien. Sta n g v i k: t"ltt' di:o:trjkt var der ingen sild.å merke, hverken i juni eller.:~ji; ndmeder. Men i siste halvdel av august måned forekom :" (L" småsild i Ha:mnesfjorden og ved Snekkvik. Der "l \'.Jelll8 sild opfisket av 4 li ;) notbruk tilsammen ca.,;,kj,~pper, som for det meste blev solgt til,sildoljeiabrikker C'll indre del til hermeti:kk. Prisen dreiet sig omkring. 'l pr. skjeppe. Nogen tyngde av,sild er ikke d'or8okomet lyl'l't imot. Garnsildfiske er ikke forekommet. TmOi'scl til hermetilddahdkkene i uken okt.: i". ( :~ ::> : Fra Hordaland er tilført 2456 skj. mossa il kr..30, ~ol'trøndela,g er tilført 2500 skj. småsild a lu. og 507 ~j\.i.. nlossa il kr..50, fra Møre 500 skj. mossa il kr..50 og S ordlalld 720,skj. mobsa.a 80 øre. alt 2500skj. småsild. GGl skj..mossa. Ll :2" e sun od: Fra Hordaland er tih'ørt 80: skj. småsild li fra ~or.dland ~420 skj. småsild il kr.. l, og 00' skj. mossa et: Fra Sogn o.g Fjordane,er ti~førl 44 skj. å kr.l40,).5q,fral;fordaland2,689 skj.,:srmåsuda kr.. ::'\ord Nor,ge, 0, J24;s~j.. ]Joq:;;.a~..n.. O~8D~L; GAN O november 933 Fisliet i Kvitsjøen. T l' o Ul s ø 22./0: Der er kolllmet tråler fra Kvitsjoen med 2030 kg. torsk a 4 øre, 300 kg. hyse il 3 øre, 4000 kg. ue' i, :3 øre og 400 kg.,flyndre il 30 øre. Jernvarer Verktøi Kjøkkenutstyr Det centraie sted. Småstrandgt., Bergen Meldinger om utla.ndets fiske, ':bporr m. " D'8t engelske siluefiske. tiden. september tll 2. oktobc'r er opfisket i Yarmouth erans, herav i sisk uke ilo R.Y) cnm. Lowesloft er ialt opfi.sket 342 crans, hvurav i Uk(~li 2;~ 45. Yarmouth og Lowestoft er ialt opfiskel i sesongpil 959 erans, mot jf jol' crans. ~>The Fjshing New~" gir følgende kommentar: Siste uke var den hest\' hittil Yar:mouth, hvilket skyldes nymånen. En enkelt dag innbragte;; C< crans, og der synes å spore 8re optim isillle i industrien. Dette er på grunn av at stimene er kommet nærm8it land og atl,valiteten har vært god. S:Hden er stor men ild~f' for,stor, passe tilsaltning. Man er begynt å innla;"te saltval'e:'l og ca. et halvt dusin båter er reist til Tyskland og Litauen med saltsilden. Procentvis av det opfiskede ulgjor saltsljd\'l! ca. 80 pet., resten til kippers og bloaters. Fra Lowestoft me l des nogelllunde det samme. Stimene er nærmere land og kva Jiteten meget god. Det ty~ke siaefisk<l. landbragt Eskepakket sild ]Jr. ~u 0. ;$2022 tønner, mot idjor tønner. Det hollandske sildefiske. landbragt fiskepatket sild pr. 25/0: :74748 tønner, mot ifjor tønner. Kanatla~ eksport av ldippfisli: i september (ol ev\l.) ;5: 8J2, for delt på folgende land: Storbritannia 276, Bernlda 220, Britisk Guiana 43, Britisk Honduras 3, Britisk VestmUa: Barbado~ i'.2, Jamaica 4458, Trinidad og Tobago 228, andr c land SSH, Brasil 257, Costa Rira 96, Cuba 443, talia 6?;);), Hollandsk Vestndia 60, Panama 0, San Domingo 439, Forente Stat2' ;)642, Puerto Rico 3567, Haiti. 3. Total Yt~rdl $ 20826:i, Xyhuuliantlsk ek::;pol't av ldippisk i tiden. augusil il o:ktub,~! (fjoråret i parentes): Til Spania kvilllder (l'i (99). Britisk Vestndia 0595 (7838), Portugal 63 'i27 (Gl (39). talia (57 828), Brasil 3927 (6630;;), Enp:land 2 90;~ (348), Forente Stater 65 (295), Hellas (2577:2), POlh) Rico 3835 (9530),.Jamaica 6650 (2i~78), Kuba 429 (;360). Kanada 67 (3839), Malta 369 (27), Martillique O (G20). la t (36589) kvintaler. Dessuten er der eksportert industritran gallons (42723), dampmedisintran 8707i (0958), selol.ie (64788) og selskinn 48 l'\yt.s. (24 W), hvalolje gallons (O). Markedet for dampmedisintrall i NewloundiamL :\edgangen i bøstfisket har forår,saketen liten stigning i prisen, skrivel :>/fhe Weekly Herald and Newfoundland Trade Heview\(,skjcJlll der merkes ikke nogen opgang på de utenlandske markeder. Det engelske marked var vel,forsynt med utenlandsk tran leil preferansetollen.forny,fundlandsk tran blev gjennemføri, og 'elet er~kke,sannsynlig at der vil vil bli nogen livli.g ett<'l' spørsel efter nyfurtdla'ldstran i denne sesong.

3 november 933 FSKETS GANG 467 Skotsk saltsildel{sport. Den totale eksport,av saltsild,fra Skottland i september, i følge meddelelse,fra»fishery Board for Seotland«, beløp,sig til tønner, sammenlignet med Ul 736 tønner i august og 4432 tønner i.september ifjor. A v eksporten er der gått tønner til Tyskland, 4036 tønner til Polen, 0992 tønner til Danzi.g, 4972 tønner til Litihauen, tønner til Lettland, 885 tønner tli! Estland, 330 tønner til Holland, 6 tønner til Frankrike, 059 tønner til de Forente Stater, 032 tønner til Kanada og 260 tønner til England. Kanada rapporterer bedring i fangst og pris..:.. Sesongens fangster og priser i Kanada er gjennemgående tilfredsstillende i rfølge»the Fishing News«for 28/ 0. Skjønt markedet for tørret fisk ennu er trykket, melder Atlanterhavsfiskelom bedring. På sommerturene gjorde Luneburgd'låten gode.fangster og til tross for store beholdninger,steg prisen på ferskfisk en ~:mule. Nedlegning av laks li Britisk Columbia er fremdeles under fjorårets total. Prisen for sockeye er blitt opreuholdt og salg av andre sorter har vært tilfredsstillende. Stofiparten [V den kanadiske flåte er ikk3 i virksomhet siden fisket efter kveite i nærheten av Prince Rupert sluttet 25. august, da kvotaen da var.innbragt. Den totale mengde innbragt til Prince Rupert beløp3r sig nu til lbs. sammenlignet med lbs. i 932. Kveite ilandbragt av kanadi,ske båter viser en økning i kvantum, prisen er også betydelig bedret llled det resultat at utøverne arbeider med f.ortjeneste. }!akreluisket ved Skagen 30j;0: Uke~angst bunngarn 75 snes stor, 25 snes middels,,25,kasser små, middelpris :,lands klipphskeksport. R e y k j a v i k.24(il0: første halvdel av oktober er der ialt eks'portert fra sland kg~. klippfisk og kg. luhsaltet fisk. Eksportmengden for de forskjellige bestemmelsessteder er opgitt således: Fullvirket fisle Bergen, labradofisk 50000, hyse 900, ialt kg.; England (uopgitt havn), vrakfisk 80; Kjøbenhavn, sto'lhsk 8030, lange 400, tor,sk 0000, mellemhsk 900, brosme 00, labrador'fisk 00, ialt Danmark 20,5!50; Spania (uopgitt havn), labradorfisk 35000, Bilbao, torsk , Vigo, småfisk 52900, torsk 26450, Sevilla, torsk 00000, labradorhsk ,,småflsk, prøsset og vasket , Malaga, småifisk, presset og vasket , labrador:fisk,50 000, Barcelona, storfisk 0 600, torsk , ialt Spania ; Lissabon, torsk, , Oporto, torsk , ialt Portugal ; talia (uopgitt havn), mellemfisk 23350, labradorfisk , hyse 45450, Palermo, små Jisk 50000, Napoli, små.fisk , hyse 35300, labradorfis:k ;'0000, Genua, labradonfisk 93250, vasket og presset labradorfisk 7230, mellemlisk 2650,småJfisk ,,småJfisk, vasket og presset (li' 700, ialt talia Av det samlede kvantum cfullvirket fliskstammet kg. d'ra Reykjavik og omliggende steder, mens kg.,skrev si.g fra Akureyris og kg. fra sa,fjords distrikt. Fullsaltet.fisk: Hull,sei 6800 k.g.; Kjøbenhavn, sei 900; talia (uopgitt havn), stord'isk il 300. Av det saillll~de kvantum [ullsaltet fisk 'stammet 2200 kg. fra Akureyris distrilkt, mens 6800 kg. skrev,sig fra Reykjavik og omliggende steder. blands klippiiskmarl{ed. Re y k j a v i k 30/0: ntet nytt. o V er r e t't s sak før er H'D E D V. NOR S T RAN D Torvam. 0 B E R GEN Telef. S89 Fiskerisaker Landbosaker OLAF KNUDSEN A/S BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn, sild, tran, se/tran, haakjærringtran, hva/tran, sildoljer, tomtat, /evermel etc. Telegr.adr.: "Tranknudsen". Rikstelefon 2348 Klippfisk og tørriiskmarkedet. Markedsmeldinger. L i S S a bon 20/0: Konsumet har i halvmåneden vært ganske bra, stimulert av liten tilgang av fersk fisk, og utgjorde ca. ~ 000 baller. Fuktig luft og en jevn temperatur av omkring 20 gr. C. har imidlertid gitt gunstige utviklingsd'orhold for brunmidd, såvel på norsk som på islandsk [ilsk, hvilket har tvunget importørene. til for' en stor del fl selge ut til tapbringende priser. Som nevnt i forrige rapport er der kjøpt for oktober,skibning fra S'land ialt vel 2,2000 baller, mens linjebåten fra Norge kun bdinger ca baller. Disse store kjøp fra sland skyldes vesentligst den forholdsvis store prisforskjell mellem de norske og islandske noteringer, nemlig Oomkring 2/6 it 3/ pr. balle. Enn videre er der i de siste dage kontrahert for novemberskibning fra,sland ca baller 'på basis av 28/8. Noteringene ifra Norge dreier sig :for øieblikket mnk'ling 32/, basis nr. 2 corrente. O p ort o 20/0: Markedsd'ortholdene er fremdeles lite tilfreds,stillende. Store tilførsler av nyd'undlandsk fi,sk har medført at prisene på denne vare har d'alt en del. Der ventes,flere ladninger såvel fra Nyfundland soom [ra sland, mens intere,ssen for norsk fisk er liten på grunn av f orholdsvis høie priser. San t o s S a o p a u l o 25/;0: Klippfiisktilførsel Santos siden 8/' kasser, beholdning 7000, prlis 30 milreis, ankommet 600 kolli kanadisk, 600 kasser skotsk, liten efterspørsel. l' arr a g o nal/0: ngen klippfisktilførisel i siste 'halvdel september. Beholdning 50 tonn i,slandsk,soom noteres i ptas pr. 50 kg. Tar r a.g >O n a 5/0: Klippd'isktil.førsel første halvdel oktober 00 tonn islandsk!ibro. Beho.ldning 20 tonn. Priser ptas pr. 50 kg. Ham bur g. uken 20. til 26. oktober er der ankommet [ra Norge 466 kolli klippfisk og 202,kolli stokkfisik. Ferskfiskmarkedet. L ond o n 24/0: 000 kasser norsk f,isk, pris flyndre ca. 0/, kveite 9/2/. L ond o n 25/0: 07 kasser norsk fisk, pri<ser uforandret. L ond on 27/'0: 400 kasser norsik fisk, pris d'lyndre ca. 0/ /, kveite 9/3/. ' L ond on 28/0: 647 kasser norsk fisk, pris 'lyndre ca. lo/ H, kveite 0/2/. Ha bur g 3/0: 5600 pund hyse,,stor, pris 3045 (pl'. pundet), middels 3538, småmiddels 28 små kveite, små 2537, 200 pigghå, 'flådd 30Y:!: 200 buklapp~r 27, 3300 håbrand uten hode 3034, 600 torsk uten hode 20Y:! 24Y:!, 00 lange uten!hode 25, 300 lyr 923, 400 uer 24, 500,flyndre, stor 50,,middels 3540, små A l to n a 3/0:»Leo«,og»Kong Dag«5000 pund hyse, stor, pri s 27Y:!35 (pi. pundet), middels 2546, små 234, me,get små 320Y:!, 500 kveite, middels 8, små piaaihå flådd 2830, 2000 ibuklapper 2030, sekunda 'O%6~t'o600 rødspette, stor 42, små 2035, 200 piggvar, stor 768, 'små 5770, 2000 torsk uten hode 2323%, små 0.6 Y:!, 300 steinbit, stor 23, 000 lange uten hode 22Y:!26Y:!, 200 ber.gflyndre 3044, 800 breiflabb,stor 2628Y:!, små20, 500 lyr 88Y:!, 500 uer 9%4Y:!, 200,skrubbe 202.

4 468 f S K E T S GAN G november 933 H a ill bur g A l t ona. De to auksjoner i Hamburg Altona (H. >Køser, Altona og Hamburger Fischauktion, Hambnr.g) omsatte i uken 2. til 27. oktober 9>33 24,50 pund fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund på de to hovedmarkedsdager var følgende:. ukehalvdel Altona Cl) Cl) Ham b u rg Priser : 2. ukehalvdel "O "O OC"O Oll"tj t:: t:: t:: t: Cl) ::s Fiskesort Cl)::s ukehalvdel Priser 8000 Hyse b stor 30 44~ i;23t middels småmid, } små. 20l25 6t24 meg små 5 2 5k 3000 Kveite middels små meg. små Pigghå, 8 2t 7i2l 6500 flådd l små t Buklapp ~ } 33t Håbrand Rødspette Steinbitt t Lange , 2. ukehalvdel Cl)..::.::' ~. ~ ~ Berg 3CO flyndre 68 stor 44 middels 68 små Sand jlynlre Sletver 400 Breiflabb ~ stor ~ 6}22 små 5 8~ 70 O Flyndre stor middels små O Brosme 23 0 O Skrubber J;'ersk fisle Som det vtil sees av foranstiående opgave, var tilførslene ha Norge betydelig større i forløpne uke enn i uken forut. kke desto mindre har prisene, stort,sett, holdt sig oppe for kvalitetsvar e, men:3 enkelte partier som er hemkommet i mindf(~,god,forfatning, naturligvis er blitt betalt rnsd tilsvarende dårlige pris er. Fersk sild: Ttilførslen pr. rutebåtene fra Norge var i d enn e uke ca halve kasser. Denne småsild blev omsatt til 55!0 pfennig, stort sett, mens l~oget avirahende vare visstnok var helt nede i 4!0 pj'ennig. Fra VestNorge kom dessuten en ekstrabåt med ca kasser blandet sild, hvo'!for der forlangtes og til å begynne l!ed omsaft.es til 6,6!0 pf.ennig. Markedet kunde vel van Ekelig absorbere dette kvantum i till2,g til store tilførsler av tf,k sild så en,del av partiet opnådde visstnok ikke mere enn 5 pfennig. Dansk sild er fortsatt blitt OBatt til 56 pfennig, Tlens svensk har vært oppe i 2 pfennig. Noget blandet kvalitgt sikotsk brisling skal ha vært avsatt til 23 pfennig. Det ty,ske trålsildifiske synes nu å avta langsomt og d er inl bmgtes i denn,e uke kun ca centner (ta 50 kg.). Lave Ete og høieste priser var 'for tysk trålsild i denne uke 5 o.g 9X pfennig pr. pund. W e 3 e r m ti n d e. uken 20. til 26. oktober er der til Wesermtinde ankommet ialt pund fersk fisk, hvorav pund var nordsjøvare pr. 7 dampere, pund.felsk sild pr. 9 dampere, pund i::landsvare pr. 3 dmnpere, pund hv'itehavsvare pr. 0 dampere og pund bjørnøyvare pr. 2 dampere. Høieste og laveste pl i.ser i pfennig pr. pund var følgende: Nordsjøvare : Sild 58X, hvitting 23, torsk 2326%, s ei 8!020. slandsvare : Hyse 3045, hvitting 6.20, torsk 8X25, sei 4X23, uer 39%. Bjørnøyvare: Hyse 5%26%, l 6%28, 520, torsk 2025X, l 520, 5% 7%, s ei 7X7%, uer 2~5, steinbit 5X8%, flyndre 26~30. Hvitehavsvare : Hyse 827%, torsk 42,2, l 42X, 39%, sei 2%2, uer 20, steinbit 6%9. C u x h a ven. uken 9. til 25. oktober ankom ialt pund fer sk fisk pr. 40 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 28 dampere, islandsvare pr. 7 dampere og hvitehavsvare pr. 5 dampere. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Sjøtunge 9630, piggvar 6682, kveite 2488, rødspette 74'5, b erg&lyndre 3049, nordsjøhyse 2533, V 322, islandshys e 345, l 4243, hvitehavshyse 48, l 620, nordsjøtorsk 2028, islandstomk,523, hvitehavstor,sk 723, lange 525, makrell 5 26, uer 08, sei 520, islandsflyndre 3035, sild 4~8%. Sild og torskemelmarkedet. H a l b r g. uken 20. N 26. oktober ankom til Hamburg ha Norge 800 sekker tsildemel o.g 679 sekker torskemel, fra England 60 sekker sildemel og 97 sekker fskemel, fra Sverige 85 sekker sildemel, fra Portugal og Spania intet,.fra sland 6365 sekker sildemel og 239 søkker fiskt>mel, fra SydAmerika 395,sekker fiskemel, ira Danmark 200 sekker sildemel og 200 sekker torskemel, fra Syd Afrika 420 sekker fiskemel,fra ØstAsia 522 sekker sardinmel. Også i forløpne uke har omsetningen holdt sig på et lavmål, angivelig på.grunn av at der i innlandet,fremdeles er hra forsyning av. islandsk sildemel sotm fl' innkjøpt i augustseptember th de billigere priser. Torske 'l!el skal ha værtotllsatt i mindre partier til kr prompt, mens der antydes ca. kr. 29 for novemberdesember. Mindre restposter vestlandsmel sies fremdeles omsatt til kr. 24, mens vare med ca. 0 pct. salt er bltitt betalt med kr Ny produksjon for levering januarfebruar nevnes oherert til kr. 20. Nordland:;:mel lå nog et svaker e an i denne uke, med toppprl:; kr prompt. Der skal forelig.g 2 oflferte på nordlandsrmel til kr. 20,både for prompt og novemberdesember. For islandsk tomkemel harolffertene ligget på :f 400 og :f 450. Med h,ensyn tilde tidligere nevnte forlydender om restriksjoner,foreligger intet nytt og d er vil neppe komme nogen bestemmelser før riksdagsvalget er over.

5 november 933 F S K E T S o A N O 469 N O R O N O R G E HAMMERFEST Finnmark Fiskeprodusenters Fellessarg Feddersen & Nissen, Hammerfest Telegramadresse :.,Nissen" Telefon 42 Chefen 38 Telegr.adr. : "Fellessalg" Tørfisk, Saltfisk, Tran, Kul, Salt, Fiskeriutstyr, Skibsutstyr Sæ/ger, kjøper alle sorter tø fi~'k Skibsproviant, shavsrederi, Sæltran, Sælskind G. Robertson, Hammerfest Overretssalifører OLE LUND Etabl. 835 Telefon nr. 2 Telegr.adr: Robertson Eksport av Stokfisk, Sælsl\ind, Tran. Arktiske ekspedisjoner, Hammerfest J. A. TBERG A.S Telefoner: Jentoft Arntzen, Hammerfest FERSKFSKEKSPORT Kontoret og privat 34 T''g"m,d'.' J,ntoft. T,"on 23t Telegramadr. : Kaien... 7 "T BERG" nnkjøp og eksport av fisk. Omsetter tørrfisk, ~fisk og tran SVERT MAAN HONNNGSVAAG HONNNGSVÅG Joh Jacobsens Sønner Telefon Honningsvaag 7 og 97. Vardø 44 og 50 Finnmarhens største eksportforrefn. i Ferskfisk Honningsvaag og Vardø Spesialitet Kveite, Flyndre og Laks FLAL BERLEVAAG Forhandlere av den velkjendte russiske Teiegramadresse "Bunkan" Solarolje og Vaeuum Smøreoljer A.s Honningsvåg Guanofabrik Telegramadr. : "Guanofabrik" Eksport Telefon 66 av all slags FERSKFSK Firma Richard Floer jr. A.s, Honningsvåg Tel~fon nr. 20 Telegramadresse n F loe r.. Eksport av Tørrfisk Telegr adr.: "Maan" Telefoner 45, 45 l og 45 Ove!'retssakfører MAGNE STENHOLT HONNNGSVÅG Arth. Gjervig, Dampskibsekspedition AlNE TOKLE, HOdnidgsvåg Telegramadr. : Gjervig Telefon: Kontoret 4, privat 4S Dampskibsekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskab Telefon 6 Telegramadr. : n Tok le" Spedisjon ' Det Stavangerske Dampskibsselskab Tra n (7 Fisk efo rret n ing nnkasso, Assura,nse Finnmark Fylkesrederi A.S P. ELDE, Honnidgsvaag Matheson & Floer A.s Dampskibsekspedilion, Honningsvaag Representerer: Det Bergenske Dampskibsselsk, Det Nordenfjeldske Dampskibsselsk. Telefon 28 Telegramadr. : Eld e Sjøassurance Spedition Kommissionsforretning nkasso Telegramadre~se: Bergenske Nordenfjeldske slager av alle sorter fersk fisk Telefon: Kontoret 4, Matheson privat 36, Floer privat 83 KARL LANDE Kolonial, Skibsproviant og Fiskeriutstyr Johannes Nilsen Honningsvaag, Nuvsvaag Telefoner 82 og 20 Tran, Sild, Fisk og Agn for r e t n ing Kullager for Bunkers Telegramadr. : L and e Dybde ved kai 62J fot Telefon 22, 9 og 7 Export av ane sorter ferskfisk. Specialitet Kveite o STA M S U N O YTTERVK & co. Telegramadr.: Yttervik, Stamsund Ass. handelsforretning Stokfisk, Klipfisk, Tran, Rogn KABELVAG E. PEDERSEN Raekøy pr. Kabelvaag Rikstelefon 33 Teegramadresse : "Rækøy" nnkjøp av Fisk, Tran og Rogn Utsalg av Trelast Telegr.adr.: Vagle A. J. VAGLE Rikstelefon Vaagan Sparebank Produksjon av alt i fiskeprodukter. Assortert handelsforretning Trelast, Kll, Salt, Tønder, Sjøredskaper, Solar, Petro smøreoljer, Bensin, Trandamperi Rorboder, salteri og gjellbruk ut!eies Stamsund Sparebank Oprettet 89 Forvaltningskapital kr KABELVAAG dar c. Pedersen, Kabelvåg Telegramadresse : "ldar" Tørrfisk, Saltfisk, Tran, Rogn

6 470 F S K E T S GAN O november 933 Tranmarkedet. Ha m bur,g. uken 20. til 26. oktober innførtes fra Norge 50 tønner og 32 kasser tran, fra Storbritannia 30 kasser levertran og 32 drums fiskeolje, fra Danmark 3 tønner tran og 6 tønner hvalolje, ira Portugal og Spania 00 tønner fiskeolje og 5 tønner hvalolje,ira sland 300 tønner levertran, [ra ØstAsia 50 drums torsikelevertran, 00 drums haitran, 330 drums ;fiskeolje og 700 drums sardinolje. Tranmarkedet har vært forholdsvis rohg, men ikke fullt så flaut som i forrige uke. dampmedisinaltran vites intet omsatt. Lys shdolje skal ha vært omsatt til kr. 222, mens rødlig mørk sildolje (veshandsvare) skal ha vært solgt til kr. 20 prompt. Selolje vites ikke omsatt i forløpne uke. Japansk sardinolje synes ikke å ha vært offerert i Hamburg denne uke, uten at de herværende importører dog kan gi tilfredsstillende begrunnelse for at olffertene fra Japan er utebhtt. N. ANTHON SEN & CO. l BERGEN EXPOATFOARETNNG Etablert 868 Telegramadresse: nantonco" Telefoner: 3307,/3879 ~OGNt TØ~FS.Kt SLD Saltsildmarkedet. Ham bur g. uken 20. til 26. oktober kom fra Norge 622 hele og 336 halve tønner saltsild, fra England 24 hele og 287 halve tønner saltsild, fra sland 503 hele og 28 ha'lve tønner matjesbehandletsild, fra Sverige 42 tønner saltsild. Der er ingen forandring av betydning inntrådt i saltsildmarkedet. Diverse fiskevarer. Ant w e rp e n 27/0: denne uke ankom dis»columba«med 56 kasser fersk fisk, 440 bunter tørrhsk og 54 tønner,salt sild. Dis»Biarritz«med 48,kasser,fersk fisk. Den kommunale fiskeauksjon i Antwerpen meddeler nedenstående priser som E:' blitt betalt fredag den 27. ds. ('re. pr. kg.): Makrell 5, frossen laks 20, islandsk tor,sk 80, kveite 420, piggvar 92, tunge 520, hyse 60, rokke 78, skate 79, almin~ delikjlyndre 30, slettvar_9~ Ham bur g. uk3n 20. til 26. oktober er der ankommet Hl Hambur,g fra Norge 2784 kasser hermetikk, 5 tønner røke,sild og 3 tønner ansjos, fra England 89 kasser d'ersk brisling og 26 kasser fersk fisk, fra rand 26 hele og~ halve. tønner s[.hsild, Tra Portugal og.spania 9044 kasser sardiner, fra Sverige 45 kasser hermetikk og 6 kasser fersk fisk, fra Levanten 263 kasser sardiner og fra NordAmerika 204 tønner salt fisk, 84 kasser fros,sen laks, 0 tønner saltet laks og 5 sa Het lakserogn. sl'ands utførsejsavgifter.. " Siden året 925 er islandske produkter undtatt sild, formel, forkaker og guano, hvorfor særlige bestemmelser er gjort gjeldende pålagt en utførselsavgift av ~ pet. av fob.verdien, hvilken avgift fra. januar 93 blev forhøiet med /S pet. Motverdien av dette tillegg som likeledes be"v besluttet opkrevet av utførselsverdien av produktene :sild, [ormel, forkaker og guano, tilfaller slands fiskerifond inntil dette fond har nådd 8 millioner kroner. juni måned 929 blev 'for efternevllte produkter fastsatt følgende utførselsavgifter: RV hver tønne Hs. (08 20 liter)... is\. kr..50 " 00 kg. sildemel. fiskemel og forkaker sild, som utføres ubearbeidet til bruk i sildeoljefabrikker fiskeavfall hoder og ben tørket men ubearbeidet... ' fiskeavfall, utørket Ved lov av 8. september 93 blev utførselsavgiften på sild nedsatt fra kr..50 til kr. pr. tønne (0820 liter). Den SaJllllle lov inneholder hvad det kan være av interesse å anføre i denne forbindelse en bestemmelse Dm tilbakebetaling av erlagt innførselstoll på sukker og krydderier som har funnet anvendelse ved tilvirkning av sild som utføres fra landet. Senest er den 9. juni iår vedtatt et par endringer med hensyn til utførselsavgiften på sild i tønner og fiskemel. stedetfor :l>av hver tønne sild«.har man endret ordlyden til:»a V hver tønne (0820 liter) saltet eller krydret sild av hvad slags den enn er, skal erlegges til,statskassen kr..«foranledningen hertil er den at man fra østijordene har gjort forsøk på å eksportere fersk sild i is til England og Tyskland og at det av dette produkt er blitt opkrevet utførselsavgift.som for saltet sild bestemt. Ved utførsel av fersk sild i is skal herefter erlegges en avgift av ~ pet. med tillegg av lis pet. av fob.verdien. De'lhos er tørket fiskemel likeledes blitt undtatt fra den ovenanførte utførsel.savgift av kr. pr. 00 kg. og det skal følgelig herefter alene svare en utfør.selsavgift av l.y:? pet. med tilleg av l/s pet. av fob.verdien. Som grunn hertil er anført at driftsomkostningene i fiskemelfabrikker er ganske betydelige og at produktet i likhet med mange andre varer har falt Eleget i pris på verdensmarkedet og endelig at det i betraktning av at det her dreier sig om utnyttelse av fiskeavfall innenlands, synes å være rimelig at utførselsavgiften på tørket fiskemel blir den samme som [or fiskeriprodukter i sin almindelighet. Bestemmelser vedrørende kontrollen med fiskeksporten til Storbritannia. medhold av kgl. resolusjon av 28. juli 93:3 har Handelsdepartementet den 28. oktober 933 bestemt at avsendere av fisk til Storbritannia skal utd'yhe rubrikk 2 ) d~t ved" eks.port brukte "stahstiske s'kjem~ (blå [arve) når forsendelsen gjeldpr flyndre, kveite og hyse, på føl,gende måte: Varens art Flyndre ikke under 0,5 kg. Varens alt Kveite ikke under,5 kg. over 60 "m/h over 50 "ulh Varens art Hyse ikke under 0,6 kg. " over,5 " Ovennevnte bestemmelser trer i kraft fra og llled. november 933. KOLONAL Spesialitet: Kaffe og The OSENLUND~ KONG OSCAASGTe 0

7 november 933 F S K E T S o A N O 47 ~ N O R D N O R G E ~ sve LVÆR HARSTAD A.s NORDLANDS SAL TLAGER, Svolvær Telegramadresse : Saltlager MPORT RV SfLT 2ofot~o~ten BERTHEUS J. NLSEN Als Telegr.adr. "Bertheus". Code: Boe, A. B. c., 5th. Ed., Privat. Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks, Salt, s, Tønner. NordNorges største og uten sammenligning mest utbredte avis Sild og Fiskeforretning. Skibe for agn frakt, frakt og slepning. Skibsmekling. Havariagenter. Ekspeditør R. KJELDAHL Telegramadr.: KJELDAHL, Svolvær Rikstelefon 47 for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Kjøper av tran og tørfisk Kull Salt Tønner Als Nordlands Olie & Kraftfoderfabrik Kristian Holst s Vann Produserer: Sildmel Sildolje Telegramadresse : "Kullholst" Petroleum Smøroljer Torskemel til revef6r Als MERCUR Landets største sildoljefabrikk. A. 5. HØlER MEK. VERKSTED OG SME nnkjøp av Sild, Torskeguano, Telefon 39 Utfører motor og dampmaskinreparasjoner. Metallstøpning. Autogen sveising og skjæring. Fabrikasjon og lager av pat. snurpenotringer. Representant for Bolinder. Svolvær Reperbane & Drevfabrik Taugverk Snøre Skibsdrev Telefon 7 Telegramadr. : Reperbanen ARENT ARENTSEN A.s, Svolvær Kolon:al, proviant, fiskeriutstyr. Produksjon av fiskeprodu~ter Telegramadresse : Arentsen Telefon 46 HANS LORENTSEN, Svolvær Telefon no. 20 Befragtning 'Samt omsætning av sild og fiskeprodukter BA LSTA O Halstad Slip & mek. Verksted Telefon Telegramadresse: Slippen To patentslipper for optil 00 fots lengde. Cylinderboling, motorreparasjon, smedarbeide, metallstøperi, autogen sveising og skjæring, trearbeide. Lager av jern, stål, aksler, stangmetall. kobberrør, patentmetaller, trematerialer, kobberstoff etc. P. A. Pedersen, Balstad Assorteret Handelsforretning Vestlandskes og Valløs oljer. Fiskeforretning dentoft, Balstad Telegramadresse : "Mercur" KARL MOLVK Lever og Grakse SLD OG FSKEFORRETNNG Telegramadresse : Molvik Telefon nr. 226 og 32 Harstad nbje Sparebank Alle alm. bankforretninger nkasso ALF HAALAND Høiesterettsadvokat Als NORDLANDSLNJEN Regelmessig godsrute OsloKirkenes Konkurrerende frakter God t materiell vjerrnund Kind Harstad TelegramadreslSe: "Kind" Sild, fisk, salt, tønder Filial: RS VÆR, Lofotsæsongen HA.QSTAD TDENDE Eldste og absolutt mest utbredte blad som utkommer i Harstad med omliggende store fiskeridistrikter. U R E A. TET LE & SØNNER A.S Telegramadresse: Tetlies Post og Dampskibsekspeditør Assortert handelsforretning Kjøper" alle sorter fisk Kul, Olje. ndkjøp av Fiskeprodukter R ø R V K Kul!ager, Saltlager Sigv. Fossaa. Rørvik Tankstasjon for slager Norsk Brændselolje A.s nnkjøp, Export av Sild og Fisk Repr. for Norsk Bjergningskompagni A.s. Forsikringsselskapet Æolus. Rikstelefon. M. G. Riisøen, Bergen. Telegr.adr.: "Fossaa" O. J. LAUVDAl Kolonial, Mel, Manufakturvarer Jernvarer, Skotøi, Kortevarer, Glas, Stentøi Kommissionær for og opkjøper av tørfisk

8 472 F S K E T S o A N O november 933 T R O N D H E M A.S E. EKKER SUND & GENBERG Als, Trondheim Forhandler fisk og sild Telegramadresse : E kk e r Telefoner: Kontoret E69, privat 38 Eksport av fersk laks. kveite og raeker Taug og trådhandel Jerntråd og kork Telefon 4545, 522 Tlgr.adr.: "Peras" AaS HANSEN & GRØNNNG CONRAD HVLL, Trondheim Export av Sild og Fisk Bankref. Forretningsbanken R.ikstelefon 392, 4322 Harald G. Grønning 3482 Ove Hansen 500 c Kommissionsforretning Telegr.adr. : fis k" Alle sorter fisk kjøpes i fast regning. Opgjør omj!aaende Telegr.adr. : Hyllco Telefon 4407k, 4420, 4475 AKTESELSKABET A.S TRONDHJEMS KORKEFABRK Telefon 773 Telegr.adr.: Korkefdbriken SKBS &. FSKERUTSTVR TRONDHEM Trondhjerns scornpani Telefon 40 Kai 6 NOT OG GARNFLÅ. Fiskekork i originalbauer o M A LØV Eneste firma i branchen som leverer Staalis SKAAR & CO. Rikstelf: Kontoret nr. 3 A, Privat nr. 3 B ETABLERET 95 Telegr.adr: "SKAAR" M. HUSTAD & CO. Telefoner: 277 k, 37 k SLD & fisketor. EN GROSS EKSP. AV SLD & FSKEPR.ODUKTER. Disponenten privat 3687 k AGENTUR OG KOMMSJON Disponent M. Hustad Nordre gate 23 Telegramadr. : "Emhustad" LAGER AV: Fiskeredskaper, Russiske oljer, Tran, Salt, Cement. SLAGER Fisk. Sild en gros samt alle sorter Blikkemballasje Tønner og Kasser på lager O LA F HEN DEN M å lø y. Telefon 38 Telegr.adr. "Henden' Fiskeredskaper Sild~ & fiskeforretning, kolonial, mel og stentøy Jernvarer. En gros En detail ARNT & SMON MDTG~ARD MÅLØY A.,S NELSEN &JOHNSEN, Trondheim R.ikstelefon 34. Telegramadr. : "Arntgaard" Blikktranfønllll & Sildefønnefabrik Sild & Fiskeforre~ning, Kulllager PAUL KLDAL, Trondheim Telefoner 3253 & 3276 ETABL. 95 Telegramadr. "Forhandler" Brødr. Tennebø Sild & Fiskeforretning Eksport Kontor: Fjordgaten 9 R.ikstelefo'l nr. 97 Telegr.actr. : "Brødr. Tennebø" Kjøp og eksport av: Kveite, Laks, Hummer, Reker, Hyse, Ål, Håbrand, Haa Fersk og saltet Torsk, Brosme, Lenge, Makrel og Sild. Agentur l'~ Kommisjon ALFR. NORDBOTTEN KVALHEM & CO. Maaløy Til absolut beste priser forhandles fersk fisk og kjøt. sild. tørfisk Telegramadresse : "Alnor" Kjøpmannsgaten 3 Telefo!l 337 k, priv. 2'37 k Telegramadresse : "Kval". Telefon for fikst. nr. 4. Kontoret nr. 57 a Bankforbindelse: A.s Måløy Privatbank Eksport av fersk og saltet Sild og Fisk Eksport av: fersk og saltet torsk, brosme, lenge, makrej, Bankkonto:. J. LNGE Rikstelefon 2893 sild og brisling. Levende hummer. fersk kveite, lax, Privatbanken i Priv (U gla central) 20 hyse, haabrand og haa Trondhjem Etab. 9C4 Telegr.adr.: "Linge" Export av fersk og saltet Fisk, Sild og Lax ULVESUND5 HOTEL. MÅLØY, TELEFON 5 9 Norsk Lax og Fiskeexport A.s nnehaver: JOHAN L len. (Tidligere M. Thams, etabl. 864) Telegramadresse: "Lax, Trondhjem" Telefoner: Kontoret 00~, privat 356 MOLDØEN CANNNG CO, MÅLØY, Eksportforretning. Specialitet: Fersk Laks TELEFON: 6 TELEGRAMADRESSE : "CANNNG" Telefoner: DAN. AUNE Telegramadresse : "Export" Privat 466 TRONDHEM Als NorskStaaltaugfabrik F L O R ø Export av: Fisk Sild Lax Fiskefiletter FYLKESTD ENDE Beste atlnonceorgan i etabler.t 872 fiskeridistriktene. Trondheim Fylkets el dste. R.imelig annonee tariff. HOPEN & SOLHEM, Dampskibsekspedisjon ALT STAALTAUG Telefon 65. Telegr.adr.: Hopheim Sverre Kvenild Als Re pr.: Vesterålens Dampskibsselskap Etablert 908 Nordregt. 23 Spedisjon: Fylkesbåtane i Sogn Ol! fjordane Assuranee : nnherreds Dampskibsselskap Kommisjonsforretning i S d og Fisk Rikstelefon 2054, Telegr. adr.: "Kommisjon", Bankkonto Privatbanken i Trondheim OVERRETTSAKFØRER AND~. HODNEF,ELD FLO RØ Wilh. Johansen Fiske ksport LANGØ & CO. Telt.: Butikken 00, Privat 00 2 Telef Telegr.adr.: Wiljo Trondheim ndeh: J. Langø & Andr. Michelsen Telegr.adr: "LANGCO", Det beste spritkompass er NEPTUN kompasset fra H. versens Kompassfabrikk A s Als B. Solen's Eftf. KOLONAL & FETEVAREHANDEL SKBSPROVANT {. JANSEN, Dampskibsexpedition R.epr.: B. D. S. N. F. D. S. S. D. s. slager av blokis og tnalet is Telegr.adr. : Telefon 2460 "Fisksolem" Privat 477k O. JOH. OLSENS KULLFORRETNNG FLORØ Disp. B. Hårsaker TELEFON 76 Eksport av fersk og saltet sild og fisk LA O E R A V P RM A BU N K ER K U L L

9 november 933 f S K E T S o A N O 473 fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på alm~ndeige betali~gsvilkår, netto kontant Noteringene gjelder de pris:~r hvortil omsetn~ng har funnet sted, eller de antagelige markedspnser. Bergen. 24/0 27/0 T ran: Kr. Kr Ukl. damp. nordl., pr. tn Do. finnmarks, pr. tn Do. seidamp,lma lys, pr. tn l rna koldkl. dam p., pr. kg Råmedisin, nordl., ukl., pr. kg. Blank tran, nord! Blank industriell / /0.36 BrunbL nordl., pr. kg.... Do. industriell, pl. kg / /0.26 Bruntran, pr. kg Pressetran, bunn klar, brunblank, pr. kg ; /0.23 Do. mørk, bunnklar, pr. kg Do. mørk, uklar, pr. kg /0.6 Pigghåtran pr. kg ,30 Håbranntran / /0.45 Håkjerringtran Lys selolje /0.38 Lys sildolje pr. kg / /0.23 Ro g n: ste sort, pr. eksporfylt tn. 2nen sort 3dje sort " Samf.. påfylt tn.,.... Run d fis k: Usort. lofots, pr. 20 kg..., Do. helge!., pr. 20 kg.... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg... Bremer, pr. 20 kg.. Samf. (ita!.) stor, pr. 20 kg.. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, 20 kg. Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. Do. Do. 5U/70, pr. 20 kg. Usort. finnm.. pr. 20 kg... finnm., 400 gr., pr. 20 kg Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Finm., 200 gr. pr. 20 kg. Rotskjær..... Sei.. ".... Brosmer..... Hy ser: Afrika, 40/50, pr. 20 kg.... Do. 20/40, pr. 20 kg..... Samf. vår, 40/50, pr. 20 kg. lma vår, 30/50, pr. 20 kg ) Unotert. Unotert. Unoert. A.s Norske Klipfisk Export Comp. BERGEN Rikstelefon Kontoret 07'. Telegramadr. : KLipco " Disp. Grimsmo privat ::,942 Kjøper Klippfisk, Saltfisk Bergen (forts.) 24/0 27/0 Len g er: Kr. Kr. Skruelenger, gaml., pr. 20 kg Bjerkelenger, pr. 20 kg.... Klippfisk: lste sort. lof., pr. 20 kg finnm. fob. lastepl. Fetsild: Fiskepakket, 6/ O stk. pr. kg l pr. tn.....,. Do. 0/2 stk. pr. kg., pr. tn.... Do. 2/4stk. pr. kg., pr. tn... Do. skjæresild pr. kg.... ().3~ ) 0.3~ slandssild: Eksp.pllkkd. pr. kg.... ) Omsetning funnet sted. Ålesund. 20/0 27/0 T ran: Kr. Kr. Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn / Do. Finmarks pr. tn Koldklaret damptr. pr. kg Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kr. 0.8/ /0.2 Sellran do. pr. kg. max. l Ofo ffa. ny vare.. _ /0.~8 0.36/0.38 Håkjerringtran pr. kg / /0.34 Rog n: ste sorteksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... } Lofots, pr. 20 kg Finnmarks pr. 20 kg.... slandsk.... Lenge pr. 20 kg..., 8.5 Brosme pr. 20 kg Sei pr. 20 kg.... Saltfisk: slandsk torsk, pr. kg.. ) finnm.s torsk fob., pr. kg. ~ Lofots og Vest.ålsk torsk J. fob. fiskeplass pr, kg. Sei, pr. kg ,... Pre s s e fis k (ks. li 00 kg.) Presset lange, pr. kg.... Rots kj ær: Sei, samf., 20 kg. Si d. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.pakket 0 kg. pr. tn.... Vårsild pr. tn...,.... slandssild pr. kg Kr.sund N. 20/0 27/0 Tr an: Kr, Kr. Ukl. damp, nordm. & nordl. pr. tn... _.... Finnm. pr. tn Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg.. _.... Brunblank do. pr., kg Mørk, fob., efter kval. pr. kg,} 0.9/ /0.2~ Lys, fob., pr, kg...,. Sildemel, pr. 00 kg ~ FANA SPAREBANK Nesttun og bergen (N. KorSkirkealm., 2) Mottar innskudd til høieste rente. Utfører alle sparebankforretninger ~ Kr.sund N. (forts.) 20/0 27/0 Rogn: Kr. Kr. Lofots, lste sort eksportpakket pr. tn /23 2nen do. do. pr. tn dje do. do. pr. tn /3 Nordmørs, Samfengt,.3dje sort 2 pris.... do. 3dje sort.... Lofots, samf. stavf. tønne.. 3dje sort... S i l d o l j e pr. kg / /0.2 Klippfisk: Nordm., lofots pr. 20 kg... do. do. samf. pr. 20 kg. Finnmarks, samfengt.... Lange, pr. vekt.... Brosme, pr. vekt.... Sei, pr. vekt.... Saltfisk: Senjen, fob. salteplass pr. 20 kg.... slandsk, norskbehandlet /0 9/ /8.5 6/625 6/6.25 Tørrfisk: l rna storsei, 50/60, pr. kg. Do småsei, r r. kg / /0.4 Do. middelsei 40/50 do Si d: Storsild, eksp.pak. 0 kg. pr. tn.... slandssild, pr. kg.... Haugesund. 20/0 27/0 Vars., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr. kg. fob., pr. tn.... Do. do. ganet, 0 kg Do. mindre merker, ganet O kg. pr. tn..... Do. renflekket fob., pr. tn Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn Do. fiskepakket (85 kg.), fra lager.... Storsild,eksp.pk.ganet,5 kg. Do., eksportpk., ganet, 0 kg., pr. tn Do. fiskepk. (85 kg.) fra lager Fetsild, notsild 5/0, stk. pr. kg. H O kg Do. do. 0/2 do Do. do. 2/4 do slandssild pr. kg... 0.'25/0.22 Do., fob pr. tn. matjesbeh. 24/:H Makrell, eksportpakket 3 pr. tnn. fob... 63/.53/40 Hebridermakrell, nr. 25, pr tn.... Silda lj e: ,~ BERGENS KJØLEANLEGG Als D\jølelager ' [fryseri. 9sfabrikk Telefon 886 T elegr.adr.: Kjøleanlegget"

10 474 FS K ETS GAN G november !... ~~... ØKSFJORD A.s Sildoljefabriken Njord Øksfjord, Finnmark Sildemel, Sildolje, Torskernel FREDRKSTAD Fredriksstad Preserving Co,,' Fredriksstad NT::~~~a~r~:p Kjøper i sesongen Brisling og sild Telegramadresse: "Preserving" Telefoner 255, 3036 Motoren STERK Smaabaatmotorer, 45 hk. for Benzin og Opfyringsmotorer A.s Nabbetorp Mek. Verksted, Fredril<stad Mange års arbeide har skapt båtmotoren "F. M." ntet er skydd for å lage det beste på området. Alle tekniske foo bedringer, men uten prisforhøielse. TELEFON 989 Afs STAVANGER STANDARD Ltdg RAASTOFAVDELNG STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild og Musse Daglig optak 3000 skjæpper Telegramadresse : STANDAHDRAASTOF, Stavanger Telefon: J kontortid 378 O utenfor kontortid 378 Egen rikstelefonlinje Als John Braadland Ltde og Concord, STAVANGER Uskedal Kjøper isaesongen : Brisling, Musse, småsild og Spir Telefon: Kontoret 36, egen rikstelefonlinje. Efter kontortid 2544 Telegramadresse : Braadland Chr. Bjelland & Co. Als STAVANGER Kjøper brisling, musse og sild i steng Ring våre kontorer i Stavanger, Bergen og Sunde i Søndhordland Stavanger: T elefoi 480 Telegr.adr. Bjelland Bergen: Telefon T elegr.adr. Bjellandco Stavanger konununale Fiskehandel Omsetter alle sorter fisk Telegram adr. : Fiskehandelen Rikstelefon 2288 FREDRKSSTAD MOTORFABRK A.S GRUNDVK & ABRAHAMSEN A.S Telegramadr. : Munken ANSJOSFABRK Telefon 973 Kjøp og salg av brisling t er landets eldste S elpner mo oren og mest anerkjente båtmotor med elektrisk tenning. Eneste båtmotor som fikk Gullmedalje ved utstillingen 930. AGENTER: Aug. Andresen, Langesund ng. G. Sivertsen, Bergen Risør Mek. Verksted Th. Enoksen, Kristiansund Ugland og Syrdalen, Arendal Conrad Bukkøy, Skogsholmen, Helgeland Sleipner Motorfabrik A.s Fredriksstad Averter "Fiskets Gang" A.s Frydenbø Slip & mek. Verksted DAMSGAARD, BERGEN Telofcn 4656 Te!egr.adr.:,.Frydenbøslip" Maskin, ~ern, Træarbeider, Slipsetninger c. A. G U NOE R SEN A.S. Bergen Spedisjonsavdelingen Telegramadr. : "Cagsped" Ekspedisjon og omisning av fisk Fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksport havner.. Telegramadresse: "Cagline"

11 8.90 For øvrig SPO: november 933 f S K E T S o A N o 475 Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 24/0 i 25/0 26/0 27/0 28~~,oslo: kr. kr. l kr. kr. kr. kr. kr..f: ,90 R. M.:::: \ fres.., ~ _ {.90 Sv. kr.. " ' D. kr ') Gyiden., l' Sw. fres Dollar , Belga..., ; ~ F. mark S , Pesetas l \) Ure.., ,75! ,50 ' Czck. kr.., i is!. J{f.2),. ~OO.OO Montrea 4 ) ) 4.0, ~ 7 3) 3) 3) 3) 3 3) østen. kr.! b. b Polske zi,)ty , l) Nominell. 2) Unotert. Oljemarkedet. Bergen og Stavanger NorskEngelsk Mineralolje AlS, meddeler: Prisene er fra og med 28/8 933 avhentet på fat fra anlegget Skal'holmen kr. 0.09Yz, 0.6Yz og 0.8Yz pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White.»For petroleum regnes Yz øres tillegg' ved levering i eller fob. Bergen. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg.«solarolje le\ert i løs vekt fra Skarholmen 8Yz øre. Shell bilbensin kr. 0.40~~ l!r. kg. lob. Bergen. D isse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige hyer og fatlagre er prisene litt høiere. Verdens fiskefangst. l ølge t'u nylig Joretatt undersøkelse i U. S. A. er Japan deu ledende i verdensfi,skerier med SovjetRussland som nr. 2,. S. A. nr. ;3, Storbritannia nr. 4 og Norge nr. 5. Det er interessant a merke si.g at Kanada er nr. 6 med hensyn til kvan [um, men utkonkurreres i verdi av Frankrike og Spania. De u0iaktige tall er følgende: ] apan... Lbs Sovjet Russland U. S. A....,, Storbritannia.... Norge..,...,.... Canada.,.... Frankrike..,.,.... Spania...,.... Tyskland.... " " Lstr " ' \' erdunssa'llllede fiskefangst beløper Sii.g til lbs ' Averter "Fiskets' Gang".. ferskfisktransporten pr.. jernbanee Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Andaisnes og Narviks jernbanestasjoner. Til innlandet Til utlandet Stasjoner alt Sye \ Dan Tysk Oslo nge mark land Trondheim: kg. kg. kg. l kg. \ kg, kg. 3/0 _2/0 ialt : : Sild i i Fisk : ! Bergen: i 5/ 0 _2/ 0 ialt 300/ 5640i = _ ) Sild ""'" Fisk j 5550 _ ) Åndalsnes: i. '~:;;~:/t: ~aj.t ~60 := =' 500nl,) 53!j00 FSk ! Sooo[ 'i Narvik:!: 5/0_2/0 ialt 300i Sild i 300: 858/ 2 58 Fisk i ) Herav kg. håbrand til talia. 2) Herav 000 kg. håbrand til talia. Tilførsler til Oslo (Øst. og vestbanen) vekten angitt brutto., ' fiskesort \ 5=6/l0 7/l0 i 8/0 i 9/0 200 j! 2/ 0 Tils,, _~ ~~' l l~_, kg.! kg. l kg. kg. jlg. kg. kg. Kveite... o. 5530\ 940; 3320i 480i Flyndre...,. 280\ 390!! 720; 390 Hyse., ! 6i lo; Torsk '260: !! Sei : i i 3220 Sild,.., : ~ ! Levende fisk , j 0000!!04500 Annen fisk ; 4930: 4060:.5 lo l" Hummer, krabbe 2560i 840: ' 620, 230; 2750 ørret... 90: 20; i.! i~_=_i 080L =: 260 Uer... _.._._.._.!~_ 300 i TUs. i i 3990i 44260, 42980i ,Fiskeiuuiørselell til Oslo.. nnførselen av fersk og anneniisk til o,slo sjøtollsted i uken 23/028/'0: Fra Danmark,fersk fisk 3626 kg., levende fisk kr Fra Sverige!fersk fisk 80 kg. Fiskets Gang A weekly intehigence organ of the Norwegian', flsheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis het i e s.,,,state,ment showing the landings of the main Norwegian fishetie.$,: now beijig earr! ed 007 from the' beginning of the year, 933, to Odober 28th.. :p a tan d s ru a her r ing s in hektolitres (hb);. Janded' , exported in ice to fish oil factories ~582600, to ' canning fadores 'salted > ~(; :... ' '")j

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr. 0.00 utenlands. Kun hvis

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen

Detaljer

Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket.

Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket. Ufgiff av Fiskeridirekføren. Kuii hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tillatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 2. oktober 1947. Nr. 40 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar-19. sept. 1959

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar-19. sept. 1959 FISKETS GANG Utgift dv Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 24. september 959 Nr. 39 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå Innhold. Verdensmarkedet side 3 Norge 8 Penger og kreditt 8 ITtenrikshandelen «10 Jordbruket «10 Skogbruket c 12 Fiskeriene

Detaljer

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN >'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN FIiKtT! GANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Fiskerilovgivning... 541 Forelepige oppgaver over fisk omsatt av Norges RAfisklag pr. 28. juni 19i0... 541 Glimt fra Opplysningsutvalgets

Detaljer

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper:

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper: Fiskerioversikt for uken som endte 24. oktober 1970. 29. OKTOBER 1970 56. ARGANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Side Prisindeksen juliaug.... 799 a aug.sept Fiskeriinspekterenes kvartaisberetninger Finnmark

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Kontrollverket etter omorganiseringen The Department of fish quality control after the reorganization

INNHOLD - CONTENTS. Kontrollverket etter omorganiseringen The Department of fish quality control after the reorganization ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-8. MARS 1979 65. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR ANNONSER : Tekstsider:

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde ppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 43. årg. Bergen, Trsdag 3. ktber 957 Nr. 40 A bnn em en~ kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle pstanstalter

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

Axel Dammann. Barentshavet. og den gylne vei til velstand i nord.

Axel Dammann. Barentshavet. og den gylne vei til velstand i nord. Axel Dammann Barentshavet og den gylne vei til velstand i nord. Oslo 2014 2 Axel Dammann er sosialøkonom og tidligere banksjef i Den norske Creditbank. Fra 1996 styreformann og medeier i Netfonds Bank.

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278 INNHOLD CONTENTS 67. ARGANG NR. 8 Uke 18 1981 Redaktor: Ulgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 Sigbj~rrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen,(red.sekr.) Vidar Ho~iskeland Kari Østervold Toft Ekspedisjon:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

I Kari 0stervold Toit

I Kari 0stervold Toit INNHOLD - CONTENTS 67. ARGANG Nr. 14 - Uke 31-1981 Utgls hver 14. dag ISSN 0015-3133 Ansv. redaklar: Sigblorn Lomelde Fung. kontorsjef I Redakslon: I Vidar Hkiviskeland I Kari 0stervold Toit Ekspedisjon:

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 2-14. rgang - februar 1960 000000000000.000000OO0.000000000 Et skritt nærmere ny studieordning Utkastet til

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. FIDECO I slepeskjeen FIDECO changes

INNHOLD - CONTENTS. FIDECO I slepeskjeen FIDECO changes INNHOLD - CONTENTS Utgltt av Flskeridirekteren 68. ARGANG NR. 18-11. SEPT. 1980 Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 Redaktor: Sigbiorn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen, (redsekr.) Vidar H~viskeland

Detaljer

Grosserer M. Thams. 382 :

Grosserer M. Thams. 382 : 382 : I 1887 blev A. S. Bachke utnevnt til ridder av St. OlavsordeneBflf for fortjenstfullt virke ved bergverksdriften. Han var også kommandør av Wasaordenen. C. Brødrene Konsul Halvard Bachke og (1838

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren

Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier "$M - Nr. 2 Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand Utgitt av Fiskeridirektøren 1934 AIS John Griegs Boktrykkeri - B ergen I. Offentlige foranstaltninger.

Detaljer