Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt."

Transkript

1 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Bergen Onsdag november 933 ANNONSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. Nr. 44 Oversikt pr Fet s i l d f i,~ k e t i Troms fylke har tatt! sig naget Dp igj'2fl. Fra Kvæfjord melde's at garnfi,sket ~ar meget g~dt i o de rsiste daue av ;forløpne uke; man hadde Dphl 75 hl. pa baten. Trom;øysund fi,skes der adskillig sild i den senere tid, såvel med snurpenot soim med landnot. Siste uke blev der snurpet 2300 hl sild til sildolje, pfi,s kr pr. hl. og des,suten stengt 2400 hl.,sild, mest småjfallende vare som anvendes til sildolj~. Tromsøy,sund er til stede 20 snurpefartøier og landnotbruk. Fisket fortsetter og ut,siktene ansees gode. Storfjord er der adskilligsiidefis:ke, så der i uken blev oplatt 7500 hl. landnotsildog 2250 hl. med snurpenot. På urunn av de vanskeliue blev der heller ikk~ saltet noget i TfO~~ fylke i forløpne ulke. NDrdland fylke er der også adskil'lirg,silded'iske flere steder, men hovedsakelig småsild, til sildolje og hermetikk. Der er fremdeles lite som blir saltet, bare 40 hl. i ukens løp fdr hele,fylket. Trøndelagen er fetsildflisket helt mislykket iår. 80r Trøndelag, hvor der ifjor foregikk det ibeste [etsildfiske, er der iår intet fiske. Partiet er uibetydelig og er mindre enn på flere år. Namdalen er også fisket meget smått og meget mindre enn irfjor. Møre fylke har uvær hindret fisket i de par sliste uker, så nogen opgaver fdreligger ikke 'for den senere tid. Der er opfisket en del småsild og mossa som er anvendt til hermetikk E k,s P o l' ten av de viktligste [i,skevarer til 2. 'Oktober (fjorårets tan i parentes): slandssild i uken 792, ialt (2255),!klippfisk i uken 24 tonn, ialt 274 (32847), tørrfisk ialt i ulken 642 tonn, tdtal 2, 23 (24562), derav rundfisk henholdsvis (449), rotskjær (35), sei (4999), hyse (3060), annen 2;:; 623 (948), rogn saltet henholdsvis 330, (52: 372), damptmn 4006, (8600), blanktran 893, 3G "4 (38 45),,levende ål 3 tonn, 492 (46),,fersk [irsk 534 Vmn, 976 (203,62), hummer kg., ( stk.), reker 27 t'onn,2068 (820), hel'lllletikk 494 tdnn, 2422 (2774),.sildemel 298 tonn, (29789), [,iskemel m. v. 320 tonn, 80 (7608). lballlkfisket. Piskemeldinger T l' 0 S ø: tiden oktolber er opmisket kg. kveite il. BO95 øre, 4853 kg. flyndre a 255,5 øre, 5250 kg. brosme it 8 øre, 9753 kg. torsk a 90 øre, 350 k,g. hy,se it 50 øre, 453 kg. (7 stk.) håjbrand it 5 øre og 87 kg. reker a BO øre. alt kg., verdi kr. 6!59. A v fangsten er kg. iset, 6000 kg.,saltet og 76,53 kg. hengt. Level'lpartiet 9 hl., pris 0 øre rpr. hl. bankfisket deltar 42 motorbåter. _ ~)AMBAANDETS TRYKKER C. Sundts gt. 22, Bergen T,ele/an 2764 Moderne trykksaker Første klasses utførelse :N o l' d l and. V æ r ø y o g R ø.s t: uken 4.2. oktober eropfisket 500 kg. kveite it 50 øre, 200 kg. flyndre il 505,5 øre, 20 kg. lange it 0 øre, 80 kg. brosme it 6 øre, 3,50 kg. tor:sk il 0 øre, 950 :kg. hyse it 0 øre, 400 kg. skate it 8 øre og 800 kg. håbrand it 6 øre. alt 6400 ikg., verdi kr Alt 'iset. Der deltar 35 mdtdrbåter. M ø l' e. Å le,s un d: uken oktober er opfisket 8200 kg. kveite it kr..20, 5000 kg. lange it 5 øre, 4000 kg. torsk it 30 øre, 4000 kg. hyse it 40 øre, 0000 kg.,s:kate a 25 øre, 2300 :kg. håbrand it 7 øre og 2000 kg. annen fisk a 25 øre. alt kg. fisk, verdi kr Der deltar 7 damps,kiber, 0 motdrbåter og ca. 20,snurrevadbåter. Fisket stormhindret. K l' i sti a n.s un d: tiden oktober er 'Opfisket 280 kg. kveite it kr., 790 kg. lly:ndre it 70 øre, 2450 kg. lange it 0 øre, 250 kg. brosme it 7 øre, 3000 kg. torr5k få. 20 øre, 200 kg. hyse it 20 øre, 000 kg. sei it 20 øre., 2400 kg. skate it 0 øre, 750 kg. uer a 20 øre, 400 kg. ihåbrand it 0 ø~e, 380 kg. hå it 0 øre, 6892 kg. reker it 70 øre. alt kg., verdi kr Bre ml8 nes: Opfirsket i uken 5.2. Dktober 50 kg. kveite it 80 øre, 3,50 :kg. flyndre il 50 øre, 4600 kg. lange it 2 øre, 3800 k,g. brosme it 6 øre, 400 kg. torsk it 8 øre, 300 kg. hyse it 20 øre, 3500 kg. skate il. 0 øre,gamt 6,5600 stk. hå it 0 øre. Leverpartiet 80 hl. Der deltar 4 motorbåter. Ro g a l and: uken 6.2. oktober er orpæisket 2480 kg. torsk il 30 øre, 640 kg. hyse få. 25 øre, 42 kg. sei it 5 øre. alt 4532 kg., verdi kr "Fisket ved Bjørnøya. Tro ms ø 22ho: Der er!kommet fartøi ifra Bjørnøya med 774 kg. kveite it 4090 øre. Dessuten blev medtatt til Ålesund 000 'k'g. saltet torsk. Fetsild og småsildfisket /28/ Derav ~... Finnmark f> ) Troms ) Nordland ) NordTrøndelag SørTrøndelag Møre Sogn og Fjordane Sønnenfor Tils Mot ifjor Fylke alt Til.!<lQ) set sildolje =~:rj ] r e ;:: C;...,0 fabrikker Q)a: en.= log CJ32" ~" >. c::(/)(/) <~ '240 o 850 O ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland' Troms og Finnmark fylker innsendte utdrag av råstoffprotokollen pr. 30/9. For enkelte fabrikker mangler dog opgave.

2 466 F S K E T S l." ~8. O: K v æ f j 'o ' d: Denne ruke optatt 350 hl. slllå.ll';j'lnetikkfabrikk, pris :k'.3.50, 400 hl. fetsildog 900 hl. ~;lm;;hd til sildoljefabrikk, pris kr. 7.50, 35 hl. garnsjld anvendt c\d,i!il pris kr. 4, inatt rikt garnfiske, optil 75 hl. L a v a n 2..' : Denne uke optatt 650 hl. småsild, hermetikkvare, pris :2.:\). S a l a gen: Denne uke. optatt 450 hl. fabrikkfl:'. Hill es ø y: Siden,siste opgave opfisket Katfjord ''''; Ersfjod 600 hl. småsild, 450 hl. 'fetsild, fabrikkvare, pris :2{j. T l' oms ø y,s n n d: Denne uke' poset KaLfjord, L\~c;!'d. ~kulsfjord og Kifjord 2300 hl., sildolje,fabrikk, pris "2.:S0. dessuten stengt Kafjord og Kifjord 2400 hl. fin ~"brd::ky<.re, hv,orav optatt 600 hl., sildoljefabrikk, pris kr. 2.50, ;;tt'cii> :20 posere, 4 landnotbruk, fi,sket fortsetter, utsiktene' gode. Sto r f j o ' d: Optatt denne uke 7500 hl. og ::.~:)O hl, alt småsild, fabrikkvare, pris kr. 2, til,stede ~., l:mdnotbruk, 3 posere, 3 kjøpere, ialt ca. 200 mann. :,!' l llu 28/0: B ' ø n ø y: landnotsteng Skillebotten J. ~OlJhl..småsild, hvorav optatt til agl 00 kasser, pris kr. 4, ;,,::c'.rnfiske. G i l des k å 'l: Opfisket ialt 2000 hl. 'små,il L C'(,Jg t sildolje,fabrikk, pris kr. 2. F o l a: OptaH 2500, hfll'av 4500 levert til hermetikk, pris kr. 4, resten til ',dd'ik]" pris kr. 2, alt optatt i Leirfjorden, til,stede 5 posere, bndnotbruk.og 7 kjøpere. Ty sf jo r d: Hittil opiisket,;;" 2~O h., til stede 6 posere, 7 landnotbruk og 35 garnbåter, ;~2 :,;altere, pris til fabrikk kr. 3, til saltning kr. 4..a il ::;? l: Siste 3 uker opfisket 840 hl., hvorav 00 han G50 sildoljefabrikk, pris kr ø li: sne s: ;;;ildesleng, 450 hl. blandings:sild, hvorav 300 optatt og fahrikk, pris kr. 2.,i r j T l' ø n del a.g 28/0: Lensmannen i Namsos rappor T denne uke opfisket 80 hl. sild, solgt til hermetikktil en pris av kr pr. hl. (kr..25 pr. skjeppe). Ut'~' llleldes,fra Beitstad 7/0: Utover høsten iår har det i ;, c' o t n og B e i t stad os u n det vært opfjsket ca Jt,ts.ild av sllurpenotfi'skere (tilreisende). Silden er solgt til;stn~d til sildeopkjøper i Trondheim og anvendes 0r '\)lt~i/ til eksport. A v hjemmefiskere er der opfisket ca. 650 del' er solgt til rorbrukere i distriikh~t. l sesongen er,opfisket i ørsta e rad: Upp 400 hl. feitsild, av dette salta ca. 200 hl., til 'agn ca. Slllåsil,d cr ik:kje fanga. kkje Hoko er gått til sild ;mlustriel. Var t d a l her ad: Uppriska ca. 000 hl, salta ca. 75 hl., til agn ca. 925 bl. Småsild ikkje fanga. noko er gått til sildoljeindustrien. Sta n g v i k: t"ltt' di:o:trjkt var der ingen sild.å merke, hverken i juni eller.:~ji; ndmeder. Men i siste halvdel av august måned forekom :" (L" småsild i Ha:mnesfjorden og ved Snekkvik. Der "l \'.Jelll8 sild opfisket av 4 li ;) notbruk tilsammen ca.,;,kj,~pper, som for det meste blev solgt til,sildoljeiabrikker C'll indre del til hermeti:kk. Prisen dreiet sig omkring. 'l pr. skjeppe. Nogen tyngde av,sild er ikke d'or8okomet lyl'l't imot. Garnsildfiske er ikke forekommet. TmOi'scl til hermetilddahdkkene i uken okt.: i". ( :~ ::> : Fra Hordaland er tilført 2456 skj. mossa il kr..30, ~ol'trøndela,g er tilført 2500 skj. småsild a lu. og 507 ~j\.i.. nlossa il kr..50, fra Møre 500 skj. mossa il kr..50 og S ordlalld 720,skj. mobsa.a 80 øre. alt 2500skj. småsild. GGl skj..mossa. Ll :2" e sun od: Fra Hordaland er tih'ørt 80: skj. småsild li fra ~or.dland ~420 skj. småsild il kr.. l, og 00' skj. mossa et: Fra Sogn o.g Fjordane,er ti~førl 44 skj. å kr.l40,).5q,fral;fordaland2,689 skj.,:srmåsuda kr.. ::'\ord Nor,ge, 0, J24;s~j.. ]Joq:;;.a~..n.. O~8D~L; GAN O november 933 Fisliet i Kvitsjøen. T l' o Ul s ø 22./0: Der er kolllmet tråler fra Kvitsjoen med 2030 kg. torsk a 4 øre, 300 kg. hyse il 3 øre, 4000 kg. ue' i, :3 øre og 400 kg.,flyndre il 30 øre. Jernvarer Verktøi Kjøkkenutstyr Det centraie sted. Småstrandgt., Bergen Meldinger om utla.ndets fiske, ':bporr m. " D'8t engelske siluefiske. tiden. september tll 2. oktobc'r er opfisket i Yarmouth erans, herav i sisk uke ilo R.Y) cnm. Lowesloft er ialt opfi.sket 342 crans, hvurav i Uk(~li 2;~ 45. Yarmouth og Lowestoft er ialt opfiskel i sesongpil 959 erans, mot jf jol' crans. ~>The Fjshing New~" gir følgende kommentar: Siste uke var den hest\' hittil Yar:mouth, hvilket skyldes nymånen. En enkelt dag innbragte;; C< crans, og der synes å spore 8re optim isillle i industrien. Dette er på grunn av at stimene er kommet nærm8it land og atl,valiteten har vært god. S:Hden er stor men ild~f' for,stor, passe tilsaltning. Man er begynt å innla;"te saltval'e:'l og ca. et halvt dusin båter er reist til Tyskland og Litauen med saltsilden. Procentvis av det opfiskede ulgjor saltsljd\'l! ca. 80 pet., resten til kippers og bloaters. Fra Lowestoft me l des nogelllunde det samme. Stimene er nærmere land og kva Jiteten meget god. Det ty~ke siaefisk<l. landbragt Eskepakket sild ]Jr. ~u 0. ;$2022 tønner, mot idjor tønner. Det hollandske sildefiske. landbragt fiskepatket sild pr. 25/0: :74748 tønner, mot ifjor tønner. Kanatla~ eksport av ldippfisli: i september (ol ev\l.) ;5: 8J2, for delt på folgende land: Storbritannia 276, Bernlda 220, Britisk Guiana 43, Britisk Honduras 3, Britisk VestmUa: Barbado~ i'.2, Jamaica 4458, Trinidad og Tobago 228, andr c land SSH, Brasil 257, Costa Rira 96, Cuba 443, talia 6?;);), Hollandsk Vestndia 60, Panama 0, San Domingo 439, Forente Stat2' ;)642, Puerto Rico 3567, Haiti. 3. Total Yt~rdl $ 20826:i, Xyhuuliantlsk ek::;pol't av ldippisk i tiden. augusil il o:ktub,~! (fjoråret i parentes): Til Spania kvilllder (l'i (99). Britisk Vestndia 0595 (7838), Portugal 63 'i27 (Gl (39). talia (57 828), Brasil 3927 (6630;;), Enp:land 2 90;~ (348), Forente Stater 65 (295), Hellas (2577:2), POlh) Rico 3835 (9530),.Jamaica 6650 (2i~78), Kuba 429 (;360). Kanada 67 (3839), Malta 369 (27), Martillique O (G20). la t (36589) kvintaler. Dessuten er der eksportert industritran gallons (42723), dampmedisintran 8707i (0958), selol.ie (64788) og selskinn 48 l'\yt.s. (24 W), hvalolje gallons (O). Markedet for dampmedisintrall i NewloundiamL :\edgangen i bøstfisket har forår,saketen liten stigning i prisen, skrivel :>/fhe Weekly Herald and Newfoundland Trade Heview\(,skjcJlll der merkes ikke nogen opgang på de utenlandske markeder. Det engelske marked var vel,forsynt med utenlandsk tran leil preferansetollen.forny,fundlandsk tran blev gjennemføri, og 'elet er~kke,sannsynlig at der vil vil bli nogen livli.g ett<'l' spørsel efter nyfurtdla'ldstran i denne sesong.

3 november 933 FSKETS GANG 467 Skotsk saltsildel{sport. Den totale eksport,av saltsild,fra Skottland i september, i følge meddelelse,fra»fishery Board for Seotland«, beløp,sig til tønner, sammenlignet med Ul 736 tønner i august og 4432 tønner i.september ifjor. A v eksporten er der gått tønner til Tyskland, 4036 tønner til Polen, 0992 tønner til Danzi.g, 4972 tønner til Litihauen, tønner til Lettland, 885 tønner tli! Estland, 330 tønner til Holland, 6 tønner til Frankrike, 059 tønner til de Forente Stater, 032 tønner til Kanada og 260 tønner til England. Kanada rapporterer bedring i fangst og pris..:.. Sesongens fangster og priser i Kanada er gjennemgående tilfredsstillende i rfølge»the Fishing News«for 28/ 0. Skjønt markedet for tørret fisk ennu er trykket, melder Atlanterhavsfiskelom bedring. På sommerturene gjorde Luneburgd'låten gode.fangster og til tross for store beholdninger,steg prisen på ferskfisk en ~:mule. Nedlegning av laks li Britisk Columbia er fremdeles under fjorårets total. Prisen for sockeye er blitt opreuholdt og salg av andre sorter har vært tilfredsstillende. Stofiparten [V den kanadiske flåte er ikk3 i virksomhet siden fisket efter kveite i nærheten av Prince Rupert sluttet 25. august, da kvotaen da var.innbragt. Den totale mengde innbragt til Prince Rupert beløp3r sig nu til lbs. sammenlignet med lbs. i 932. Kveite ilandbragt av kanadi,ske båter viser en økning i kvantum, prisen er også betydelig bedret llled det resultat at utøverne arbeider med f.ortjeneste. }!akreluisket ved Skagen 30j;0: Uke~angst bunngarn 75 snes stor, 25 snes middels,,25,kasser små, middelpris :,lands klipphskeksport. R e y k j a v i k.24(il0: første halvdel av oktober er der ialt eks'portert fra sland kg~. klippfisk og kg. luhsaltet fisk. Eksportmengden for de forskjellige bestemmelsessteder er opgitt således: Fullvirket fisle Bergen, labradofisk 50000, hyse 900, ialt kg.; England (uopgitt havn), vrakfisk 80; Kjøbenhavn, sto'lhsk 8030, lange 400, tor,sk 0000, mellemhsk 900, brosme 00, labrador'fisk 00, ialt Danmark 20,5!50; Spania (uopgitt havn), labradorfisk 35000, Bilbao, torsk , Vigo, småfisk 52900, torsk 26450, Sevilla, torsk 00000, labradorhsk ,,småflsk, prøsset og vasket , Malaga, småifisk, presset og vasket , labrador:fisk,50 000, Barcelona, storfisk 0 600, torsk , ialt Spania ; Lissabon, torsk, , Oporto, torsk , ialt Portugal ; talia (uopgitt havn), mellemfisk 23350, labradorfisk , hyse 45450, Palermo, små Jisk 50000, Napoli, små.fisk , hyse 35300, labradorfis:k ;'0000, Genua, labradonfisk 93250, vasket og presset labradorfisk 7230, mellemlisk 2650,småJfisk ,,småJfisk, vasket og presset (li' 700, ialt talia Av det samlede kvantum cfullvirket fliskstammet kg. d'ra Reykjavik og omliggende steder, mens kg.,skrev si.g fra Akureyris og kg. fra sa,fjords distrikt. Fullsaltet.fisk: Hull,sei 6800 k.g.; Kjøbenhavn, sei 900; talia (uopgitt havn), stord'isk il 300. Av det saillll~de kvantum [ullsaltet fisk 'stammet 2200 kg. fra Akureyris distrilkt, mens 6800 kg. skrev,sig fra Reykjavik og omliggende steder. blands klippiiskmarl{ed. Re y k j a v i k 30/0: ntet nytt. o V er r e t't s sak før er H'D E D V. NOR S T RAN D Torvam. 0 B E R GEN Telef. S89 Fiskerisaker Landbosaker OLAF KNUDSEN A/S BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn, sild, tran, se/tran, haakjærringtran, hva/tran, sildoljer, tomtat, /evermel etc. Telegr.adr.: "Tranknudsen". Rikstelefon 2348 Klippfisk og tørriiskmarkedet. Markedsmeldinger. L i S S a bon 20/0: Konsumet har i halvmåneden vært ganske bra, stimulert av liten tilgang av fersk fisk, og utgjorde ca. ~ 000 baller. Fuktig luft og en jevn temperatur av omkring 20 gr. C. har imidlertid gitt gunstige utviklingsd'orhold for brunmidd, såvel på norsk som på islandsk [ilsk, hvilket har tvunget importørene. til for' en stor del fl selge ut til tapbringende priser. Som nevnt i forrige rapport er der kjøpt for oktober,skibning fra S'land ialt vel 2,2000 baller, mens linjebåten fra Norge kun bdinger ca baller. Disse store kjøp fra sland skyldes vesentligst den forholdsvis store prisforskjell mellem de norske og islandske noteringer, nemlig Oomkring 2/6 it 3/ pr. balle. Enn videre er der i de siste dage kontrahert for novemberskibning fra,sland ca baller 'på basis av 28/8. Noteringene ifra Norge dreier sig :for øieblikket mnk'ling 32/, basis nr. 2 corrente. O p ort o 20/0: Markedsd'ortholdene er fremdeles lite tilfreds,stillende. Store tilførsler av nyd'undlandsk fi,sk har medført at prisene på denne vare har d'alt en del. Der ventes,flere ladninger såvel fra Nyfundland soom [ra sland, mens intere,ssen for norsk fisk er liten på grunn av f orholdsvis høie priser. San t o s S a o p a u l o 25/;0: Klippfiisktilførsel Santos siden 8/' kasser, beholdning 7000, prlis 30 milreis, ankommet 600 kolli kanadisk, 600 kasser skotsk, liten efterspørsel. l' arr a g o nal/0: ngen klippfisktilførisel i siste 'halvdel september. Beholdning 50 tonn i,slandsk,soom noteres i ptas pr. 50 kg. Tar r a.g >O n a 5/0: Klippd'isktil.førsel første halvdel oktober 00 tonn islandsk!ibro. Beho.ldning 20 tonn. Priser ptas pr. 50 kg. Ham bur g. uken 20. til 26. oktober er der ankommet [ra Norge 466 kolli klippfisk og 202,kolli stokkfisik. Ferskfiskmarkedet. L ond o n 24/0: 000 kasser norsk f,isk, pris flyndre ca. 0/, kveite 9/2/. L ond o n 25/0: 07 kasser norsk fisk, pri<ser uforandret. L ond on 27/'0: 400 kasser norsik fisk, pris d'lyndre ca. 0/ /, kveite 9/3/. ' L ond on 28/0: 647 kasser norsk fisk, pris 'lyndre ca. lo/ H, kveite 0/2/. Ha bur g 3/0: 5600 pund hyse,,stor, pris 3045 (pl'. pundet), middels 3538, småmiddels 28 små kveite, små 2537, 200 pigghå, 'flådd 30Y:!: 200 buklapp~r 27, 3300 håbrand uten hode 3034, 600 torsk uten hode 20Y:! 24Y:!, 00 lange uten!hode 25, 300 lyr 923, 400 uer 24, 500,flyndre, stor 50,,middels 3540, små A l to n a 3/0:»Leo«,og»Kong Dag«5000 pund hyse, stor, pri s 27Y:!35 (pi. pundet), middels 2546, små 234, me,get små 320Y:!, 500 kveite, middels 8, små piaaihå flådd 2830, 2000 ibuklapper 2030, sekunda 'O%6~t'o600 rødspette, stor 42, små 2035, 200 piggvar, stor 768, 'små 5770, 2000 torsk uten hode 2323%, små 0.6 Y:!, 300 steinbit, stor 23, 000 lange uten hode 22Y:!26Y:!, 200 ber.gflyndre 3044, 800 breiflabb,stor 2628Y:!, små20, 500 lyr 88Y:!, 500 uer 9%4Y:!, 200,skrubbe 202.

4 468 f S K E T S GAN G november 933 H a ill bur g A l t ona. De to auksjoner i Hamburg Altona (H. >Køser, Altona og Hamburger Fischauktion, Hambnr.g) omsatte i uken 2. til 27. oktober 9>33 24,50 pund fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund på de to hovedmarkedsdager var følgende:. ukehalvdel Altona Cl) Cl) Ham b u rg Priser : 2. ukehalvdel "O "O OC"O Oll"tj t:: t:: t:: t: Cl) ::s Fiskesort Cl)::s ukehalvdel Priser 8000 Hyse b stor 30 44~ i;23t middels småmid, } små. 20l25 6t24 meg små 5 2 5k 3000 Kveite middels små meg. små Pigghå, 8 2t 7i2l 6500 flådd l små t Buklapp ~ } 33t Håbrand Rødspette Steinbitt t Lange , 2. ukehalvdel Cl)..::.::' ~. ~ ~ Berg 3CO flyndre 68 stor 44 middels 68 små Sand jlynlre Sletver 400 Breiflabb ~ stor ~ 6}22 små 5 8~ 70 O Flyndre stor middels små O Brosme 23 0 O Skrubber J;'ersk fisle Som det vtil sees av foranstiående opgave, var tilførslene ha Norge betydelig større i forløpne uke enn i uken forut. kke desto mindre har prisene, stort,sett, holdt sig oppe for kvalitetsvar e, men:3 enkelte partier som er hemkommet i mindf(~,god,forfatning, naturligvis er blitt betalt rnsd tilsvarende dårlige pris er. Fersk sild: Ttilførslen pr. rutebåtene fra Norge var i d enn e uke ca halve kasser. Denne småsild blev omsatt til 55!0 pfennig, stort sett, mens l~oget avirahende vare visstnok var helt nede i 4!0 pj'ennig. Fra VestNorge kom dessuten en ekstrabåt med ca kasser blandet sild, hvo'!for der forlangtes og til å begynne l!ed omsaft.es til 6,6!0 pf.ennig. Markedet kunde vel van Ekelig absorbere dette kvantum i till2,g til store tilførsler av tf,k sild så en,del av partiet opnådde visstnok ikke mere enn 5 pfennig. Dansk sild er fortsatt blitt OBatt til 56 pfennig, Tlens svensk har vært oppe i 2 pfennig. Noget blandet kvalitgt sikotsk brisling skal ha vært avsatt til 23 pfennig. Det ty,ske trålsildifiske synes nu å avta langsomt og d er inl bmgtes i denn,e uke kun ca centner (ta 50 kg.). Lave Ete og høieste priser var 'for tysk trålsild i denne uke 5 o.g 9X pfennig pr. pund. W e 3 e r m ti n d e. uken 20. til 26. oktober er der til Wesermtinde ankommet ialt pund fersk fisk, hvorav pund var nordsjøvare pr. 7 dampere, pund.felsk sild pr. 9 dampere, pund i::landsvare pr. 3 dmnpere, pund hv'itehavsvare pr. 0 dampere og pund bjørnøyvare pr. 2 dampere. Høieste og laveste pl i.ser i pfennig pr. pund var følgende: Nordsjøvare : Sild 58X, hvitting 23, torsk 2326%, s ei 8!020. slandsvare : Hyse 3045, hvitting 6.20, torsk 8X25, sei 4X23, uer 39%. Bjørnøyvare: Hyse 5%26%, l 6%28, 520, torsk 2025X, l 520, 5% 7%, s ei 7X7%, uer 2~5, steinbit 5X8%, flyndre 26~30. Hvitehavsvare : Hyse 827%, torsk 42,2, l 42X, 39%, sei 2%2, uer 20, steinbit 6%9. C u x h a ven. uken 9. til 25. oktober ankom ialt pund fer sk fisk pr. 40 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 28 dampere, islandsvare pr. 7 dampere og hvitehavsvare pr. 5 dampere. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Sjøtunge 9630, piggvar 6682, kveite 2488, rødspette 74'5, b erg&lyndre 3049, nordsjøhyse 2533, V 322, islandshys e 345, l 4243, hvitehavshyse 48, l 620, nordsjøtorsk 2028, islandstomk,523, hvitehavstor,sk 723, lange 525, makrell 5 26, uer 08, sei 520, islandsflyndre 3035, sild 4~8%. Sild og torskemelmarkedet. H a l b r g. uken 20. N 26. oktober ankom til Hamburg ha Norge 800 sekker tsildemel o.g 679 sekker torskemel, fra England 60 sekker sildemel og 97 sekker fskemel, fra Sverige 85 sekker sildemel, fra Portugal og Spania intet,.fra sland 6365 sekker sildemel og 239 søkker fiskt>mel, fra SydAmerika 395,sekker fiskemel, ira Danmark 200 sekker sildemel og 200 sekker torskemel, fra Syd Afrika 420 sekker fiskemel,fra ØstAsia 522 sekker sardinmel. Også i forløpne uke har omsetningen holdt sig på et lavmål, angivelig på.grunn av at der i innlandet,fremdeles er hra forsyning av. islandsk sildemel sotm fl' innkjøpt i augustseptember th de billigere priser. Torske 'l!el skal ha værtotllsatt i mindre partier til kr prompt, mens der antydes ca. kr. 29 for novemberdesember. Mindre restposter vestlandsmel sies fremdeles omsatt til kr. 24, mens vare med ca. 0 pct. salt er bltitt betalt med kr Ny produksjon for levering januarfebruar nevnes oherert til kr. 20. Nordland:;:mel lå nog et svaker e an i denne uke, med toppprl:; kr prompt. Der skal forelig.g 2 oflferte på nordlandsrmel til kr. 20,både for prompt og novemberdesember. For islandsk tomkemel harolffertene ligget på :f 400 og :f 450. Med h,ensyn tilde tidligere nevnte forlydender om restriksjoner,foreligger intet nytt og d er vil neppe komme nogen bestemmelser før riksdagsvalget er over.

5 november 933 F S K E T S o A N O 469 N O R O N O R G E HAMMERFEST Finnmark Fiskeprodusenters Fellessarg Feddersen & Nissen, Hammerfest Telegramadresse :.,Nissen" Telefon 42 Chefen 38 Telegr.adr. : "Fellessalg" Tørfisk, Saltfisk, Tran, Kul, Salt, Fiskeriutstyr, Skibsutstyr Sæ/ger, kjøper alle sorter tø fi~'k Skibsproviant, shavsrederi, Sæltran, Sælskind G. Robertson, Hammerfest Overretssalifører OLE LUND Etabl. 835 Telefon nr. 2 Telegr.adr: Robertson Eksport av Stokfisk, Sælsl\ind, Tran. Arktiske ekspedisjoner, Hammerfest J. A. TBERG A.S Telefoner: Jentoft Arntzen, Hammerfest FERSKFSKEKSPORT Kontoret og privat 34 T''g"m,d'.' J,ntoft. T,"on 23t Telegramadr. : Kaien... 7 "T BERG" nnkjøp og eksport av fisk. Omsetter tørrfisk, ~fisk og tran SVERT MAAN HONNNGSVAAG HONNNGSVÅG Joh Jacobsens Sønner Telefon Honningsvaag 7 og 97. Vardø 44 og 50 Finnmarhens største eksportforrefn. i Ferskfisk Honningsvaag og Vardø Spesialitet Kveite, Flyndre og Laks FLAL BERLEVAAG Forhandlere av den velkjendte russiske Teiegramadresse "Bunkan" Solarolje og Vaeuum Smøreoljer A.s Honningsvåg Guanofabrik Telegramadr. : "Guanofabrik" Eksport Telefon 66 av all slags FERSKFSK Firma Richard Floer jr. A.s, Honningsvåg Tel~fon nr. 20 Telegramadresse n F loe r.. Eksport av Tørrfisk Telegr adr.: "Maan" Telefoner 45, 45 l og 45 Ove!'retssakfører MAGNE STENHOLT HONNNGSVÅG Arth. Gjervig, Dampskibsekspedition AlNE TOKLE, HOdnidgsvåg Telegramadr. : Gjervig Telefon: Kontoret 4, privat 4S Dampskibsekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskab Telefon 6 Telegramadr. : n Tok le" Spedisjon ' Det Stavangerske Dampskibsselskab Tra n (7 Fisk efo rret n ing nnkasso, Assura,nse Finnmark Fylkesrederi A.S P. ELDE, Honnidgsvaag Matheson & Floer A.s Dampskibsekspedilion, Honningsvaag Representerer: Det Bergenske Dampskibsselsk, Det Nordenfjeldske Dampskibsselsk. Telefon 28 Telegramadr. : Eld e Sjøassurance Spedition Kommissionsforretning nkasso Telegramadre~se: Bergenske Nordenfjeldske slager av alle sorter fersk fisk Telefon: Kontoret 4, Matheson privat 36, Floer privat 83 KARL LANDE Kolonial, Skibsproviant og Fiskeriutstyr Johannes Nilsen Honningsvaag, Nuvsvaag Telefoner 82 og 20 Tran, Sild, Fisk og Agn for r e t n ing Kullager for Bunkers Telegramadr. : L and e Dybde ved kai 62J fot Telefon 22, 9 og 7 Export av ane sorter ferskfisk. Specialitet Kveite o STA M S U N O YTTERVK & co. Telegramadr.: Yttervik, Stamsund Ass. handelsforretning Stokfisk, Klipfisk, Tran, Rogn KABELVAG E. PEDERSEN Raekøy pr. Kabelvaag Rikstelefon 33 Teegramadresse : "Rækøy" nnkjøp av Fisk, Tran og Rogn Utsalg av Trelast Telegr.adr.: Vagle A. J. VAGLE Rikstelefon Vaagan Sparebank Produksjon av alt i fiskeprodukter. Assortert handelsforretning Trelast, Kll, Salt, Tønder, Sjøredskaper, Solar, Petro smøreoljer, Bensin, Trandamperi Rorboder, salteri og gjellbruk ut!eies Stamsund Sparebank Oprettet 89 Forvaltningskapital kr KABELVAAG dar c. Pedersen, Kabelvåg Telegramadresse : "ldar" Tørrfisk, Saltfisk, Tran, Rogn

6 470 F S K E T S GAN O november 933 Tranmarkedet. Ha m bur,g. uken 20. til 26. oktober innførtes fra Norge 50 tønner og 32 kasser tran, fra Storbritannia 30 kasser levertran og 32 drums fiskeolje, fra Danmark 3 tønner tran og 6 tønner hvalolje, ira Portugal og Spania 00 tønner fiskeolje og 5 tønner hvalolje,ira sland 300 tønner levertran, [ra ØstAsia 50 drums torsikelevertran, 00 drums haitran, 330 drums ;fiskeolje og 700 drums sardinolje. Tranmarkedet har vært forholdsvis rohg, men ikke fullt så flaut som i forrige uke. dampmedisinaltran vites intet omsatt. Lys shdolje skal ha vært omsatt til kr. 222, mens rødlig mørk sildolje (veshandsvare) skal ha vært solgt til kr. 20 prompt. Selolje vites ikke omsatt i forløpne uke. Japansk sardinolje synes ikke å ha vært offerert i Hamburg denne uke, uten at de herværende importører dog kan gi tilfredsstillende begrunnelse for at olffertene fra Japan er utebhtt. N. ANTHON SEN & CO. l BERGEN EXPOATFOARETNNG Etablert 868 Telegramadresse: nantonco" Telefoner: 3307,/3879 ~OGNt TØ~FS.Kt SLD Saltsildmarkedet. Ham bur g. uken 20. til 26. oktober kom fra Norge 622 hele og 336 halve tønner saltsild, fra England 24 hele og 287 halve tønner saltsild, fra sland 503 hele og 28 ha'lve tønner matjesbehandletsild, fra Sverige 42 tønner saltsild. Der er ingen forandring av betydning inntrådt i saltsildmarkedet. Diverse fiskevarer. Ant w e rp e n 27/0: denne uke ankom dis»columba«med 56 kasser fersk fisk, 440 bunter tørrhsk og 54 tønner,salt sild. Dis»Biarritz«med 48,kasser,fersk fisk. Den kommunale fiskeauksjon i Antwerpen meddeler nedenstående priser som E:' blitt betalt fredag den 27. ds. ('re. pr. kg.): Makrell 5, frossen laks 20, islandsk tor,sk 80, kveite 420, piggvar 92, tunge 520, hyse 60, rokke 78, skate 79, almin~ delikjlyndre 30, slettvar_9~ Ham bur g. uk3n 20. til 26. oktober er der ankommet Hl Hambur,g fra Norge 2784 kasser hermetikk, 5 tønner røke,sild og 3 tønner ansjos, fra England 89 kasser d'ersk brisling og 26 kasser fersk fisk, fra rand 26 hele og~ halve. tønner s[.hsild, Tra Portugal og.spania 9044 kasser sardiner, fra Sverige 45 kasser hermetikk og 6 kasser fersk fisk, fra Levanten 263 kasser sardiner og fra NordAmerika 204 tønner salt fisk, 84 kasser fros,sen laks, 0 tønner saltet laks og 5 sa Het lakserogn. sl'ands utførsejsavgifter.. " Siden året 925 er islandske produkter undtatt sild, formel, forkaker og guano, hvorfor særlige bestemmelser er gjort gjeldende pålagt en utførselsavgift av ~ pet. av fob.verdien, hvilken avgift fra. januar 93 blev forhøiet med /S pet. Motverdien av dette tillegg som likeledes be"v besluttet opkrevet av utførselsverdien av produktene :sild, [ormel, forkaker og guano, tilfaller slands fiskerifond inntil dette fond har nådd 8 millioner kroner. juni måned 929 blev 'for efternevllte produkter fastsatt følgende utførselsavgifter: RV hver tønne Hs. (08 20 liter)... is\. kr..50 " 00 kg. sildemel. fiskemel og forkaker sild, som utføres ubearbeidet til bruk i sildeoljefabrikker fiskeavfall hoder og ben tørket men ubearbeidet... ' fiskeavfall, utørket Ved lov av 8. september 93 blev utførselsavgiften på sild nedsatt fra kr..50 til kr. pr. tønne (0820 liter). Den SaJllllle lov inneholder hvad det kan være av interesse å anføre i denne forbindelse en bestemmelse Dm tilbakebetaling av erlagt innførselstoll på sukker og krydderier som har funnet anvendelse ved tilvirkning av sild som utføres fra landet. Senest er den 9. juni iår vedtatt et par endringer med hensyn til utførselsavgiften på sild i tønner og fiskemel. stedetfor :l>av hver tønne sild«.har man endret ordlyden til:»a V hver tønne (0820 liter) saltet eller krydret sild av hvad slags den enn er, skal erlegges til,statskassen kr..«foranledningen hertil er den at man fra østijordene har gjort forsøk på å eksportere fersk sild i is til England og Tyskland og at det av dette produkt er blitt opkrevet utførselsavgift.som for saltet sild bestemt. Ved utførsel av fersk sild i is skal herefter erlegges en avgift av ~ pet. med tillegg av lis pet. av fob.verdien. De'lhos er tørket fiskemel likeledes blitt undtatt fra den ovenanførte utførsel.savgift av kr. pr. 00 kg. og det skal følgelig herefter alene svare en utfør.selsavgift av l.y:? pet. med tilleg av l/s pet. av fob.verdien. Som grunn hertil er anført at driftsomkostningene i fiskemelfabrikker er ganske betydelige og at produktet i likhet med mange andre varer har falt Eleget i pris på verdensmarkedet og endelig at det i betraktning av at det her dreier sig om utnyttelse av fiskeavfall innenlands, synes å være rimelig at utførselsavgiften på tørket fiskemel blir den samme som [or fiskeriprodukter i sin almindelighet. Bestemmelser vedrørende kontrollen med fiskeksporten til Storbritannia. medhold av kgl. resolusjon av 28. juli 93:3 har Handelsdepartementet den 28. oktober 933 bestemt at avsendere av fisk til Storbritannia skal utd'yhe rubrikk 2 ) d~t ved" eks.port brukte "stahstiske s'kjem~ (blå [arve) når forsendelsen gjeldpr flyndre, kveite og hyse, på føl,gende måte: Varens art Flyndre ikke under 0,5 kg. Varens alt Kveite ikke under,5 kg. over 60 "m/h over 50 "ulh Varens art Hyse ikke under 0,6 kg. " over,5 " Ovennevnte bestemmelser trer i kraft fra og llled. november 933. KOLONAL Spesialitet: Kaffe og The OSENLUND~ KONG OSCAASGTe 0

7 november 933 F S K E T S o A N O 47 ~ N O R D N O R G E ~ sve LVÆR HARSTAD A.s NORDLANDS SAL TLAGER, Svolvær Telegramadresse : Saltlager MPORT RV SfLT 2ofot~o~ten BERTHEUS J. NLSEN Als Telegr.adr. "Bertheus". Code: Boe, A. B. c., 5th. Ed., Privat. Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks, Salt, s, Tønner. NordNorges største og uten sammenligning mest utbredte avis Sild og Fiskeforretning. Skibe for agn frakt, frakt og slepning. Skibsmekling. Havariagenter. Ekspeditør R. KJELDAHL Telegramadr.: KJELDAHL, Svolvær Rikstelefon 47 for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Kjøper av tran og tørfisk Kull Salt Tønner Als Nordlands Olie & Kraftfoderfabrik Kristian Holst s Vann Produserer: Sildmel Sildolje Telegramadresse : "Kullholst" Petroleum Smøroljer Torskemel til revef6r Als MERCUR Landets største sildoljefabrikk. A. 5. HØlER MEK. VERKSTED OG SME nnkjøp av Sild, Torskeguano, Telefon 39 Utfører motor og dampmaskinreparasjoner. Metallstøpning. Autogen sveising og skjæring. Fabrikasjon og lager av pat. snurpenotringer. Representant for Bolinder. Svolvær Reperbane & Drevfabrik Taugverk Snøre Skibsdrev Telefon 7 Telegramadr. : Reperbanen ARENT ARENTSEN A.s, Svolvær Kolon:al, proviant, fiskeriutstyr. Produksjon av fiskeprodu~ter Telegramadresse : Arentsen Telefon 46 HANS LORENTSEN, Svolvær Telefon no. 20 Befragtning 'Samt omsætning av sild og fiskeprodukter BA LSTA O Halstad Slip & mek. Verksted Telefon Telegramadresse: Slippen To patentslipper for optil 00 fots lengde. Cylinderboling, motorreparasjon, smedarbeide, metallstøperi, autogen sveising og skjæring, trearbeide. Lager av jern, stål, aksler, stangmetall. kobberrør, patentmetaller, trematerialer, kobberstoff etc. P. A. Pedersen, Balstad Assorteret Handelsforretning Vestlandskes og Valløs oljer. Fiskeforretning dentoft, Balstad Telegramadresse : "Mercur" KARL MOLVK Lever og Grakse SLD OG FSKEFORRETNNG Telegramadresse : Molvik Telefon nr. 226 og 32 Harstad nbje Sparebank Alle alm. bankforretninger nkasso ALF HAALAND Høiesterettsadvokat Als NORDLANDSLNJEN Regelmessig godsrute OsloKirkenes Konkurrerende frakter God t materiell vjerrnund Kind Harstad TelegramadreslSe: "Kind" Sild, fisk, salt, tønder Filial: RS VÆR, Lofotsæsongen HA.QSTAD TDENDE Eldste og absolutt mest utbredte blad som utkommer i Harstad med omliggende store fiskeridistrikter. U R E A. TET LE & SØNNER A.S Telegramadresse: Tetlies Post og Dampskibsekspeditør Assortert handelsforretning Kjøper" alle sorter fisk Kul, Olje. ndkjøp av Fiskeprodukter R ø R V K Kul!ager, Saltlager Sigv. Fossaa. Rørvik Tankstasjon for slager Norsk Brændselolje A.s nnkjøp, Export av Sild og Fisk Repr. for Norsk Bjergningskompagni A.s. Forsikringsselskapet Æolus. Rikstelefon. M. G. Riisøen, Bergen. Telegr.adr.: "Fossaa" O. J. LAUVDAl Kolonial, Mel, Manufakturvarer Jernvarer, Skotøi, Kortevarer, Glas, Stentøi Kommissionær for og opkjøper av tørfisk

8 472 F S K E T S o A N O november 933 T R O N D H E M A.S E. EKKER SUND & GENBERG Als, Trondheim Forhandler fisk og sild Telegramadresse : E kk e r Telefoner: Kontoret E69, privat 38 Eksport av fersk laks. kveite og raeker Taug og trådhandel Jerntråd og kork Telefon 4545, 522 Tlgr.adr.: "Peras" AaS HANSEN & GRØNNNG CONRAD HVLL, Trondheim Export av Sild og Fisk Bankref. Forretningsbanken R.ikstelefon 392, 4322 Harald G. Grønning 3482 Ove Hansen 500 c Kommissionsforretning Telegr.adr. : fis k" Alle sorter fisk kjøpes i fast regning. Opgjør omj!aaende Telegr.adr. : Hyllco Telefon 4407k, 4420, 4475 AKTESELSKABET A.S TRONDHJEMS KORKEFABRK Telefon 773 Telegr.adr.: Korkefdbriken SKBS &. FSKERUTSTVR TRONDHEM Trondhjerns scornpani Telefon 40 Kai 6 NOT OG GARNFLÅ. Fiskekork i originalbauer o M A LØV Eneste firma i branchen som leverer Staalis SKAAR & CO. Rikstelf: Kontoret nr. 3 A, Privat nr. 3 B ETABLERET 95 Telegr.adr: "SKAAR" M. HUSTAD & CO. Telefoner: 277 k, 37 k SLD & fisketor. EN GROSS EKSP. AV SLD & FSKEPR.ODUKTER. Disponenten privat 3687 k AGENTUR OG KOMMSJON Disponent M. Hustad Nordre gate 23 Telegramadr. : "Emhustad" LAGER AV: Fiskeredskaper, Russiske oljer, Tran, Salt, Cement. SLAGER Fisk. Sild en gros samt alle sorter Blikkemballasje Tønner og Kasser på lager O LA F HEN DEN M å lø y. Telefon 38 Telegr.adr. "Henden' Fiskeredskaper Sild~ & fiskeforretning, kolonial, mel og stentøy Jernvarer. En gros En detail ARNT & SMON MDTG~ARD MÅLØY A.,S NELSEN &JOHNSEN, Trondheim R.ikstelefon 34. Telegramadr. : "Arntgaard" Blikktranfønllll & Sildefønnefabrik Sild & Fiskeforre~ning, Kulllager PAUL KLDAL, Trondheim Telefoner 3253 & 3276 ETABL. 95 Telegramadr. "Forhandler" Brødr. Tennebø Sild & Fiskeforretning Eksport Kontor: Fjordgaten 9 R.ikstelefo'l nr. 97 Telegr.actr. : "Brødr. Tennebø" Kjøp og eksport av: Kveite, Laks, Hummer, Reker, Hyse, Ål, Håbrand, Haa Fersk og saltet Torsk, Brosme, Lenge, Makrel og Sild. Agentur l'~ Kommisjon ALFR. NORDBOTTEN KVALHEM & CO. Maaløy Til absolut beste priser forhandles fersk fisk og kjøt. sild. tørfisk Telegramadresse : "Alnor" Kjøpmannsgaten 3 Telefo!l 337 k, priv. 2'37 k Telegramadresse : "Kval". Telefon for fikst. nr. 4. Kontoret nr. 57 a Bankforbindelse: A.s Måløy Privatbank Eksport av fersk og saltet Sild og Fisk Eksport av: fersk og saltet torsk, brosme, lenge, makrej, Bankkonto:. J. LNGE Rikstelefon 2893 sild og brisling. Levende hummer. fersk kveite, lax, Privatbanken i Priv (U gla central) 20 hyse, haabrand og haa Trondhjem Etab. 9C4 Telegr.adr.: "Linge" Export av fersk og saltet Fisk, Sild og Lax ULVESUND5 HOTEL. MÅLØY, TELEFON 5 9 Norsk Lax og Fiskeexport A.s nnehaver: JOHAN L len. (Tidligere M. Thams, etabl. 864) Telegramadresse: "Lax, Trondhjem" Telefoner: Kontoret 00~, privat 356 MOLDØEN CANNNG CO, MÅLØY, Eksportforretning. Specialitet: Fersk Laks TELEFON: 6 TELEGRAMADRESSE : "CANNNG" Telefoner: DAN. AUNE Telegramadresse : "Export" Privat 466 TRONDHEM Als NorskStaaltaugfabrik F L O R ø Export av: Fisk Sild Lax Fiskefiletter FYLKESTD ENDE Beste atlnonceorgan i etabler.t 872 fiskeridistriktene. Trondheim Fylkets el dste. R.imelig annonee tariff. HOPEN & SOLHEM, Dampskibsekspedisjon ALT STAALTAUG Telefon 65. Telegr.adr.: Hopheim Sverre Kvenild Als Re pr.: Vesterålens Dampskibsselskap Etablert 908 Nordregt. 23 Spedisjon: Fylkesbåtane i Sogn Ol! fjordane Assuranee : nnherreds Dampskibsselskap Kommisjonsforretning i S d og Fisk Rikstelefon 2054, Telegr. adr.: "Kommisjon", Bankkonto Privatbanken i Trondheim OVERRETTSAKFØRER AND~. HODNEF,ELD FLO RØ Wilh. Johansen Fiske ksport LANGØ & CO. Telt.: Butikken 00, Privat 00 2 Telef Telegr.adr.: Wiljo Trondheim ndeh: J. Langø & Andr. Michelsen Telegr.adr: "LANGCO", Det beste spritkompass er NEPTUN kompasset fra H. versens Kompassfabrikk A s Als B. Solen's Eftf. KOLONAL & FETEVAREHANDEL SKBSPROVANT {. JANSEN, Dampskibsexpedition R.epr.: B. D. S. N. F. D. S. S. D. s. slager av blokis og tnalet is Telegr.adr. : Telefon 2460 "Fisksolem" Privat 477k O. JOH. OLSENS KULLFORRETNNG FLORØ Disp. B. Hårsaker TELEFON 76 Eksport av fersk og saltet sild og fisk LA O E R A V P RM A BU N K ER K U L L

9 november 933 f S K E T S o A N O 473 fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på alm~ndeige betali~gsvilkår, netto kontant Noteringene gjelder de pris:~r hvortil omsetn~ng har funnet sted, eller de antagelige markedspnser. Bergen. 24/0 27/0 T ran: Kr. Kr Ukl. damp. nordl., pr. tn Do. finnmarks, pr. tn Do. seidamp,lma lys, pr. tn l rna koldkl. dam p., pr. kg Råmedisin, nordl., ukl., pr. kg. Blank tran, nord! Blank industriell / /0.36 BrunbL nordl., pr. kg.... Do. industriell, pl. kg / /0.26 Bruntran, pr. kg Pressetran, bunn klar, brunblank, pr. kg ; /0.23 Do. mørk, bunnklar, pr. kg Do. mørk, uklar, pr. kg /0.6 Pigghåtran pr. kg ,30 Håbranntran / /0.45 Håkjerringtran Lys selolje /0.38 Lys sildolje pr. kg / /0.23 Ro g n: ste sort, pr. eksporfylt tn. 2nen sort 3dje sort " Samf.. påfylt tn.,.... Run d fis k: Usort. lofots, pr. 20 kg..., Do. helge!., pr. 20 kg.... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg... Bremer, pr. 20 kg.. Samf. (ita!.) stor, pr. 20 kg.. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, 20 kg. Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. Do. Do. 5U/70, pr. 20 kg. Usort. finnm.. pr. 20 kg... finnm., 400 gr., pr. 20 kg Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Finm., 200 gr. pr. 20 kg. Rotskjær..... Sei.. ".... Brosmer..... Hy ser: Afrika, 40/50, pr. 20 kg.... Do. 20/40, pr. 20 kg..... Samf. vår, 40/50, pr. 20 kg. lma vår, 30/50, pr. 20 kg ) Unotert. Unotert. Unoert. A.s Norske Klipfisk Export Comp. BERGEN Rikstelefon Kontoret 07'. Telegramadr. : KLipco " Disp. Grimsmo privat ::,942 Kjøper Klippfisk, Saltfisk Bergen (forts.) 24/0 27/0 Len g er: Kr. Kr. Skruelenger, gaml., pr. 20 kg Bjerkelenger, pr. 20 kg.... Klippfisk: lste sort. lof., pr. 20 kg finnm. fob. lastepl. Fetsild: Fiskepakket, 6/ O stk. pr. kg l pr. tn.....,. Do. 0/2 stk. pr. kg., pr. tn.... Do. 2/4stk. pr. kg., pr. tn... Do. skjæresild pr. kg.... ().3~ ) 0.3~ slandssild: Eksp.pllkkd. pr. kg.... ) Omsetning funnet sted. Ålesund. 20/0 27/0 T ran: Kr. Kr. Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn / Do. Finmarks pr. tn Koldklaret damptr. pr. kg Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kr. 0.8/ /0.2 Sellran do. pr. kg. max. l Ofo ffa. ny vare.. _ /0.~8 0.36/0.38 Håkjerringtran pr. kg / /0.34 Rog n: ste sorteksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... } Lofots, pr. 20 kg Finnmarks pr. 20 kg.... slandsk.... Lenge pr. 20 kg..., 8.5 Brosme pr. 20 kg Sei pr. 20 kg.... Saltfisk: slandsk torsk, pr. kg.. ) finnm.s torsk fob., pr. kg. ~ Lofots og Vest.ålsk torsk J. fob. fiskeplass pr, kg. Sei, pr. kg ,... Pre s s e fis k (ks. li 00 kg.) Presset lange, pr. kg.... Rots kj ær: Sei, samf., 20 kg. Si d. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.pakket 0 kg. pr. tn.... Vårsild pr. tn...,.... slandssild pr. kg Kr.sund N. 20/0 27/0 Tr an: Kr, Kr. Ukl. damp, nordm. & nordl. pr. tn... _.... Finnm. pr. tn Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg.. _.... Brunblank do. pr., kg Mørk, fob., efter kval. pr. kg,} 0.9/ /0.2~ Lys, fob., pr, kg...,. Sildemel, pr. 00 kg ~ FANA SPAREBANK Nesttun og bergen (N. KorSkirkealm., 2) Mottar innskudd til høieste rente. Utfører alle sparebankforretninger ~ Kr.sund N. (forts.) 20/0 27/0 Rogn: Kr. Kr. Lofots, lste sort eksportpakket pr. tn /23 2nen do. do. pr. tn dje do. do. pr. tn /3 Nordmørs, Samfengt,.3dje sort 2 pris.... do. 3dje sort.... Lofots, samf. stavf. tønne.. 3dje sort... S i l d o l j e pr. kg / /0.2 Klippfisk: Nordm., lofots pr. 20 kg... do. do. samf. pr. 20 kg. Finnmarks, samfengt.... Lange, pr. vekt.... Brosme, pr. vekt.... Sei, pr. vekt.... Saltfisk: Senjen, fob. salteplass pr. 20 kg.... slandsk, norskbehandlet /0 9/ /8.5 6/625 6/6.25 Tørrfisk: l rna storsei, 50/60, pr. kg. Do småsei, r r. kg / /0.4 Do. middelsei 40/50 do Si d: Storsild, eksp.pak. 0 kg. pr. tn.... slandssild, pr. kg.... Haugesund. 20/0 27/0 Vars., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr. kg. fob., pr. tn.... Do. do. ganet, 0 kg Do. mindre merker, ganet O kg. pr. tn..... Do. renflekket fob., pr. tn Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn Do. fiskepakket (85 kg.), fra lager.... Storsild,eksp.pk.ganet,5 kg. Do., eksportpk., ganet, 0 kg., pr. tn Do. fiskepk. (85 kg.) fra lager Fetsild, notsild 5/0, stk. pr. kg. H O kg Do. do. 0/2 do Do. do. 2/4 do slandssild pr. kg... 0.'25/0.22 Do., fob pr. tn. matjesbeh. 24/:H Makrell, eksportpakket 3 pr. tnn. fob... 63/.53/40 Hebridermakrell, nr. 25, pr tn.... Silda lj e: ,~ BERGENS KJØLEANLEGG Als D\jølelager ' [fryseri. 9sfabrikk Telefon 886 T elegr.adr.: Kjøleanlegget"

10 474 FS K ETS GAN G november !... ~~... ØKSFJORD A.s Sildoljefabriken Njord Øksfjord, Finnmark Sildemel, Sildolje, Torskernel FREDRKSTAD Fredriksstad Preserving Co,,' Fredriksstad NT::~~~a~r~:p Kjøper i sesongen Brisling og sild Telegramadresse: "Preserving" Telefoner 255, 3036 Motoren STERK Smaabaatmotorer, 45 hk. for Benzin og Opfyringsmotorer A.s Nabbetorp Mek. Verksted, Fredril<stad Mange års arbeide har skapt båtmotoren "F. M." ntet er skydd for å lage det beste på området. Alle tekniske foo bedringer, men uten prisforhøielse. TELEFON 989 Afs STAVANGER STANDARD Ltdg RAASTOFAVDELNG STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild og Musse Daglig optak 3000 skjæpper Telegramadresse : STANDAHDRAASTOF, Stavanger Telefon: J kontortid 378 O utenfor kontortid 378 Egen rikstelefonlinje Als John Braadland Ltde og Concord, STAVANGER Uskedal Kjøper isaesongen : Brisling, Musse, småsild og Spir Telefon: Kontoret 36, egen rikstelefonlinje. Efter kontortid 2544 Telegramadresse : Braadland Chr. Bjelland & Co. Als STAVANGER Kjøper brisling, musse og sild i steng Ring våre kontorer i Stavanger, Bergen og Sunde i Søndhordland Stavanger: T elefoi 480 Telegr.adr. Bjelland Bergen: Telefon T elegr.adr. Bjellandco Stavanger konununale Fiskehandel Omsetter alle sorter fisk Telegram adr. : Fiskehandelen Rikstelefon 2288 FREDRKSSTAD MOTORFABRK A.S GRUNDVK & ABRAHAMSEN A.S Telegramadr. : Munken ANSJOSFABRK Telefon 973 Kjøp og salg av brisling t er landets eldste S elpner mo oren og mest anerkjente båtmotor med elektrisk tenning. Eneste båtmotor som fikk Gullmedalje ved utstillingen 930. AGENTER: Aug. Andresen, Langesund ng. G. Sivertsen, Bergen Risør Mek. Verksted Th. Enoksen, Kristiansund Ugland og Syrdalen, Arendal Conrad Bukkøy, Skogsholmen, Helgeland Sleipner Motorfabrik A.s Fredriksstad Averter "Fiskets Gang" A.s Frydenbø Slip & mek. Verksted DAMSGAARD, BERGEN Telofcn 4656 Te!egr.adr.:,.Frydenbøslip" Maskin, ~ern, Træarbeider, Slipsetninger c. A. G U NOE R SEN A.S. Bergen Spedisjonsavdelingen Telegramadr. : "Cagsped" Ekspedisjon og omisning av fisk Fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksport havner.. Telegramadresse: "Cagline"

11 8.90 For øvrig SPO: november 933 f S K E T S o A N o 475 Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 24/0 i 25/0 26/0 27/0 28~~,oslo: kr. kr. l kr. kr. kr. kr. kr..f: ,90 R. M.:::: \ fres.., ~ _ {.90 Sv. kr.. " ' D. kr ') Gyiden., l' Sw. fres Dollar , Belga..., ; ~ F. mark S , Pesetas l \) Ure.., ,75! ,50 ' Czck. kr.., i is!. J{f.2),. ~OO.OO Montrea 4 ) ) 4.0, ~ 7 3) 3) 3) 3) 3 3) østen. kr.! b. b Polske zi,)ty , l) Nominell. 2) Unotert. Oljemarkedet. Bergen og Stavanger NorskEngelsk Mineralolje AlS, meddeler: Prisene er fra og med 28/8 933 avhentet på fat fra anlegget Skal'holmen kr. 0.09Yz, 0.6Yz og 0.8Yz pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White.»For petroleum regnes Yz øres tillegg' ved levering i eller fob. Bergen. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg.«solarolje le\ert i løs vekt fra Skarholmen 8Yz øre. Shell bilbensin kr. 0.40~~ l!r. kg. lob. Bergen. D isse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige hyer og fatlagre er prisene litt høiere. Verdens fiskefangst. l ølge t'u nylig Joretatt undersøkelse i U. S. A. er Japan deu ledende i verdensfi,skerier med SovjetRussland som nr. 2,. S. A. nr. ;3, Storbritannia nr. 4 og Norge nr. 5. Det er interessant a merke si.g at Kanada er nr. 6 med hensyn til kvan [um, men utkonkurreres i verdi av Frankrike og Spania. De u0iaktige tall er følgende: ] apan... Lbs Sovjet Russland U. S. A....,, Storbritannia.... Norge..,...,.... Canada.,.... Frankrike..,.,.... Spania...,.... Tyskland.... " " Lstr " ' \' erdunssa'llllede fiskefangst beløper Sii.g til lbs ' Averter "Fiskets' Gang".. ferskfisktransporten pr.. jernbanee Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Andaisnes og Narviks jernbanestasjoner. Til innlandet Til utlandet Stasjoner alt Sye \ Dan Tysk Oslo nge mark land Trondheim: kg. kg. kg. l kg. \ kg, kg. 3/0 _2/0 ialt : : Sild i i Fisk : ! Bergen: i 5/ 0 _2/ 0 ialt 300/ 5640i = _ ) Sild ""'" Fisk j 5550 _ ) Åndalsnes: i. '~:;;~:/t: ~aj.t ~60 := =' 500nl,) 53!j00 FSk ! Sooo[ 'i Narvik:!: 5/0_2/0 ialt 300i Sild i 300: 858/ 2 58 Fisk i ) Herav kg. håbrand til talia. 2) Herav 000 kg. håbrand til talia. Tilførsler til Oslo (Øst. og vestbanen) vekten angitt brutto., ' fiskesort \ 5=6/l0 7/l0 i 8/0 i 9/0 200 j! 2/ 0 Tils,, _~ ~~' l l~_, kg.! kg. l kg. kg. jlg. kg. kg. Kveite... o. 5530\ 940; 3320i 480i Flyndre...,. 280\ 390!! 720; 390 Hyse., ! 6i lo; Torsk '260: !! Sei : i i 3220 Sild,.., : ~ ! Levende fisk , j 0000!!04500 Annen fisk ; 4930: 4060:.5 lo l" Hummer, krabbe 2560i 840: ' 620, 230; 2750 ørret... 90: 20; i.! i~_=_i 080L =: 260 Uer... _.._._.._.!~_ 300 i TUs. i i 3990i 44260, 42980i ,Fiskeiuuiørselell til Oslo.. nnførselen av fersk og anneniisk til o,slo sjøtollsted i uken 23/028/'0: Fra Danmark,fersk fisk 3626 kg., levende fisk kr Fra Sverige!fersk fisk 80 kg. Fiskets Gang A weekly intehigence organ of the Norwegian', flsheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis het i e s.,,,state,ment showing the landings of the main Norwegian fishetie.$,: now beijig earr! ed 007 from the' beginning of the year, 933, to Odober 28th.. :p a tan d s ru a her r ing s in hektolitres (hb);. Janded' , exported in ice to fish oil factories ~582600, to ' canning fadores 'salted > ~(; :... ' '")j

12 = Norges utførsel av fiskeprodukter fra L januar til 2. oktober 933 og i uken som endte 2. oktober. Tollsteder s.lt~_!rsl~kl<~sildl~~~~:d.~: Storsild slandssild Klippfisk ialt kg. Rundflsk kg. Rotskjær kg. OSlOl) / 95! l 365 7~ Kr.sand S Egersund Stavanger 2 ) i Kopervik 4 ) Skudentshavn Haugesund 5 ) = Bergen 6 ) l ) ~ ~~ Florø Måløy Alcsund 7 ) < MoldeS) Kr.sund N.6) < ~ Trondheim l : Bodø 7 ) Svolvær ) <: Tromsø 2 ) liammerfest i Vardø... 0 \ 5 ' Vadsø < Andre 3 ) i 960 l Sei kg. Hyse rund kg. l alt ) uken ~3 502! aB s93 ""98'4W"8O Tollsteder Herdet hvalolje Annen Tsrrfisk Rogn Rogn D.m. R.m. i Blank Brun Brun l Hatm. kjerr. tsrrfisk ialt fersk tran tran blank kg. kg. kg. ~~~~~~~~ Hvalolje sel Sildeolje olje OSlOl) Kr.sand S... Egersund Stavanger 2) Kopervik 4) Skudeneshavn.. Haugesund 5 ) Bergen 6) '" Florø Måløy.... Alesund 7 j Molde S) Kr.sund N.6) Trondheim Bodø 7 ) 975 Svolvær ) Tromsø 2) Hammerfest Vardø'!J' o.. i Vadsø ~ndre 3)... 0) l alt s uken ~ 703 Sild fersk ks Sild rskt kg Ma Ma L k L d \ A F' k F' k Fiskemel kre.!! krell... _a _~ ev~~ e... ~.~:n_._ Hummer Reker S S Sildemellevermel Selskinn Hermetikk saltet fersk fersk al t,r~k lsl\ kg. kg. saltet saltet kg. fiskeguano k g. k g. kg. kg. kg. kg. kg. i tm. kg : i i l' = :} [ j , \ l [ , , to l f l ~ 4) ) 25to~~g f> l ~ ~986 0i'i9s 2~ =~ au 4943 ) Dessuten 69 hl. ansjossild, 30 trangrakse, 2070 hvajoljefettsyre, 875 stearin, 80 bottlenosetran og 30 pressetran. 2) Dessuten 275 krydret sild, 43 ansjos, 000 kg. islandsk klippfisk. 3) Herav kg. finnmarks. og kg. lofots. 4) Dessuten 36 sildemelke. 5) Dessuten 47 veterinærtran kg. hvalbarder og 76 sildemelke, 6) Dessuten 2385 tm. stearin 62 nordsjøsild, kg. hvalmel og kg. brisling. 7) Dessuten 600 kg. krabbemel, avfallstran og 776 stearin. 8) Dessuten 290 kg. østers, 72 hl. brisling, 6000 kg. hvalben, 50 tonn hvalkjøtt, 5 tonn hvalspekk, 280 kg. hvalbarder, 55 kg. torrede fiskeskinn og 7 saltete fiskemager. 9) Herav 68 flekket fra Kopervtk, 843 flekket og 7 krydret fra Haugesund, 575 flekket fra Bergen, 20 flekket og lu4 krydret fra Molde. 0) Fra Fredrikstad. ) Dessuten 526 kg. kveitelever og ~OO f~ter lever påfylt sprit og 60 tor. fot av tran. 2) Dessuten 99 kg, hvalrosshuder og 592 kg. kveitelever og 47 kg. isbjørnskinn. 3) 802 hva0ljefeusyre, 39 saltet brisling og 69 ansjos fra fredrikstad kg. hvalbenmel fra Sandnes og kg. brisling fra Drøbak. 4) Herav kg. fra Sandnes og fra Harstad. 5) Herav l ' kg. fr* Sandnes, 4~9 000 kg. fra Harstad og kg, fra Mosjøen. 6) Dessuten 7899 industriell tran og 39 stearin. 7) Dessuten 96 stearin.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund OVERSIKT OVER ANALYSERTE PRØVER I 1981 Ferske fiskeprodukter Antall prøver

Detaljer

Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004

Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004 Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004 Rundskriv nr 39/2003 utgår Til registrerte kjøpere BEHOLDNINGS- OG PRODUKSJONSOPPGAVE PR 31.12.2004. I h.h.t. rapporteringsplikt inntatt i 5 i lagets forretningsregler

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013 Ass. dir Svein Ove Haugland Innhold Generelt om fjoråret Pris- og omsetningsutvikling 2012-2013 Torsk, hyse, sei, reker, kongekrabbe, taskekrabbe,

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer