I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a , ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167."

Transkript

1

2 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv 4903 handels,vare, 62:3 sildoljefalbni>kk, 5'50 ihjemmeil'orhruk,2j480 agn. Sør Trø n del a g.. Bjørnør lensmannsd~strikt i tiden 0/823/!8 er satt 2 notsteng, oplfisket 3000 hl., derav solgt shdoljerfabrikk 800 h., saltet ihande,lsvare 2200ihl., ikvalitet 3 6str'eks, pris 5,2. Ørland lensmannsdistrlikt: uken 7/8 24/,8 oplfisket 550 hl. garns:ild, ah,saltet handelsvare, kvalitet 34streks, pris 26. Bjugn lensmannsdistrikt: siste uke satt 35 notsteng, Olplfisket,5,675 hl., d~erav skjæresild 25 hl., shdoljed'aibrikk 4700 hl., hermetikkfabrikk 850 hl. Åfjord' lensmannsdistrikt: siste uike s?tt2:2 notsteng, oplfisket 83,50 hl., hvorav garn sild 600 hl.,av det olphskete er,saltet handelsvare 600, solgt sildioljelfabrikk6760 hl., k,valitet 3streks til småsild, pris alt optfisket innen fylket iår 97 MO hl., skjæresi'ld 675 hl., iset 6450 hl., sildoljeifa'br:i:kk hl., henmetikkfæbrikk 2850 hl., saltet handelsvare [hl. Mør e. Sunndal lensmannsdistrikt, uken som endte 7/8: Opfisket 6,0 mål skjæresild og 5 mål fe,tsild. Mør e.24/8: Halsa,lensmannsdistrikt, opd'isket 80 [hl. hermetikkvare, pris kr. 6.00, i alt er der i distriktet opil'isket 3740 hl., hvorav 220 hl. hermetikk og skjæresild, 2220 sildolje og 45 hl. hand'elsvare. V ågiøy lensmannlsdistrikt, i ukens løp opd'isket 50 hl. sild.fl. kr Vestnes.,lensmannsdistrikt er denne uke stengt 20 hl. bland,ing.ssild. u:kens løip er i BolsiØlY lensmannsdistrikt opd'isiket 46, hl. sil dl, bl andingsvare, pris. kr. 0 pr. hl., anvendt herilll.etikk og ihjemmeforbrluk.. Stangv,ik lensmannsdistrikt er i ukens løpolp Hsket ca hl. småsild, solgt til sildoljelfafbrikker, kr pr. hl. Tilførsler til hermetikkfabrikkene: H a u g e sun d, nkeru SOlD endte 24/8: Fra Rogaland 2:50 skj. småsild.fl. kr St a vang e r, uken som endte 0/8: Fra Sogn og Fjordane blanding 3 skj. a 3.75, fra Ho,rdalandi 'småsild 5:2 skj. a.50, blanding 7,64 'skj. a 4.50, fra Rogaland småsild 0303 skj. a..50, blanding 289 ' 4. skj..fl , fra Møre blanding 6,55 skj..fl. 4.50', tils. småsild 455 skj., bl!anding 442,6 skj. Uken som endte 7/8: Fra Hordaland Slmåsild 0 skj. a.'50', blanding 0 iskj..fl. 4.50, fra Rogaland 'Småsild 827 skj. a.50,!blanding,5 89 skj..fl , ha Møre blanding 88.skj. a 3.50, tils. småsild 9282 skj., blanding 7 80 skj. Uken soim end:te 24/8: Fra Rogaland småsild 54,90 skj. a.50, blanding 900'8 skj. a , ifra Møre bliandjng 59 skj..fl. 4.7,5, tils.,sldåslild5490 skj., blanding 067. Brislingfisket. Mør e. V.ågsøy, uken som ejd~e 24/8: OPlfisket2:5 hl. brisling a 33.7:5., Nesset, uken SOlD endte 24/>8: Opd'isket 2000 hl. brisllng. Vestnes, uken som endte 24/8 : Opd'isket 3D hl. ren brisliing. Tilførsler til hermetikkfabrikkene: Å les li n dog B o l' g U il d, u'ken som end,te 24/8: Fra Møre brisling 4400 skj. a 6.7',5. H a u g e s li n d, uken SOlD endte 24/8: Fra Møre 430 skj. brisling a lb'. 6.7:5 og,fra Rogallandl20 skj. a Stavan g e r, uken som endte 0/8: Fra Sogn og Fjordane brisling 2i28 skj. a 6.75, fra Hordaland brisling 865 skj. a 6.7,5, fra Rogaland brisling 235:2 skj. a 6.75, fra Møre brisling 9879skj..fl. 6.7:5, Hs. 389 skj. Uken SOlD endte 7/8: Fra Rogaland bdsing 874,skj. a 6.75,.fra Møre 922.lskj. il 6.7'5, tils skj. Uken SOlD endte 24/8: Fr'a Rogaland brisling 34.3i9 skj. a 6.75, fra Møre brising 4767 skj. a 6.75, tus skj. Makrellfisket i Nordsjøen. Kri sti a n sa fl et S., uken som endte 2,/8: 280 flekket, pr.is60 øre ir. 4, 45 øre nr. 5. Kystmakrellfisket. Hvaler... Halden... Fredrikstad... Moss... SoonDrøbak... Oslo... Horten... Holmsbo... VasserFerder... Fr.værn... Langesund... Nevlinghavn... Skåtøy... Risør... Arendal... Grimstad... Lillesand... Kristiansand... Mandal... Farsund... Kirkehavn... Flekkefjord... Anasire...,.. Egersund og Ogna... Stavanger... Kopervik... Kvitsøy... Haugesund, Utsira, Røvær Bergen... Solund... Måløy... Askvoll... Aalesund.. ~... Kristiansund... Trondhjem... Ukefangst 7/ 8 _24/ , Pris kr. 3 svenske Totalfangst "Eftermelding for uken som endte 7/8 : Stavanger Av totalen er fisket med garn og l not. Der er solgt fersk , iset til eksport 50230, saltet flekket , saltet rund og anvendt til hermetikk Verdi ca. kr. l Sildefisket ved sland. Ghefen på»michael Sarsl«telegraiferer via Jan Mayen 20/8 : Av,5,0 norske snurpere 20 hjemvendt medl [ull [angist. alt saltet ca tnr., krydret 5.000, manglier 8,000. AlV 60 drivere 5 hjemlvendt med fangst l! rult anslagslvis 5000 saltet, krydret og sukret, mangler Siste ukelwant'llm for snurpere og drivere anslagsvis tur. 4 svenske drivere anslagsvis 7000 tlll~. krydret.

3 28 a~gust 929 FSKETS o A N O 40 Oh ed' en for d.s.»mchael,sarls«telegrad'erer 2:6/8: Tilstede 25 snurpe og ca. 30 dtrivgarnsfartøier. Uk8lfanglst henholdslvis ca. 3,500 og 500' tønner. Fisket hindret alv storm i de 3 siste dager. Sildeforekomsten nu sterkt avtagende. Å les u n d, uken som endte 24/8: nnkommet 3 /fartøier med 285 tm. av norsk tilvirkning. Før,t direkte til utenlandske havner 400' tm., dessuten 4,9',90 hl. 'levert [ersk ipå sland a 3.'50. S kud ene s K o p e l' v i k, uken som endte2i4/:8: nnkommet 7 fartøier med tils. 5,5tY4 tnr. av norsk tilv,irkning. Ført direkte til utenlandske!havner 200 tm., dessuten solgt [ersk' på sland,550 hl. Haug e sun d, u~ken som endte 24/8 : nnkommet :fra Tsalnd snurpenotdamlpski:bene»arktos«og»,dana«med henholdsvis 2357 og 208 tm. saltet, norskifanget islandssild. fisket ved Bjørnøya. Ho n n,i ngs v å g, uken som endte 7/8: nnkommet 3 fartøier ffied tils. 2:0 G26 kveite, salgssum kr. 9'5,7, priser lme 0.4:5, grå 0.3,5, over 5! 0.,50', under 5, 0.;35. Deslsuten medbragt 850,stenbit, 480 torsk og 2,50 hyse. Tro ms ø, 7/8,20'/8: nnkommet eo d'arltøier medl tus kveite, salgslsum ke'. 5 3 ogl torsk, salgssum ke' Sor:leringspriser inntil G ,50, 63 0' , 3~ ',23,7, T ' o n cl h j e m, uken,som endte 24/8: nnkommet 2 fartøier med tils. 7:30'0 kveite, salgssum kr. 60'0/5. 8tørrølsen for det meste under 20 Priser under '5r 0.6;5, 69 kr..00, 0,20,kr..5, stor uten hode 040. Å les u n d, uken som endte 24/8: nnkommet d'artøi med 60'00 torsk, slalgssu:m kr. 48'00. fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Det skotske sildefiske ialt i tiden / 7 /8 929 efter "Fishery Boards" opgave. Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr Vinterfisket ialt ( jan. 3 mars) Sommerfisket fra april: Northumberland Eyemouth distr Aberdeen ' Peterhead Fraserburgh Banff Buckie Wick Resten av østkysten l Orkney Shetland Stornoway distr Barra Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde) Glasgow.~ Sommerfisket ialt Vinter og sommerfisket ialt KonslUlatet, Leith, heretter 2,7/8: Skotske sildefiske til 248 total crans,,slaltet 000 2:2,7 tnr., eil{sportert tillf. mot ifjor henholdsvis B, 84i9' 3'05, 5684r7D. Det islandske torskefiske. slands klippfisk eksport. Legasjonen, Reykjavik, heretter 3/8: siste halvdel av juli måned 92:9 er util'ørt fra 'sland klilppd'isk og våt'saltet fisk til efternevnte 'bestemmel,ges,steder: KlipPfisk : Bergen: Torsk... Kjøbenhavn: Torsk Hyse.... Sei.... Leith: La:bradodisk Småfisk.. Vrakd'isk ' '000 25'00,~,,,68500» H,tY ''' 2 M6» Bilbao: Torsk » Seviilla: Torsk.... Lange... ".. Hyse... ' Sei.... Brosme.... La,bradorfisk Genua: Labradorfisk Våtsaltet fisk: Kjø benhavn : StorEsk Leith: Storfisk.... Småfisk '6, ,50» 4Q,750Q» Tilsammen GOD 0700,,, 35700» Tils,almmen Av de utførte fiskemengder stammet kli/ppi',isk fra Reykjavik og Olmliggende distrikter. Fiskeutbytte i skippund (= 60 ) i beælegnet virket stand ener slandls fiskeriselskaps opgave, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik: 929 /_ 5 Tils. /8 Tils. lit _5/8 Storfisk Småfisk Hyse Sei Reykjavik: trålere andre Skib ) Havnefjord : trålere ' andre skib ) 6965 Vestmannøyene Sydkysten.forøvr ' Vestkysten ~) Nordkysten ) Østkysten ) Tils. pr Pr ' Pr Q6 594 Pr ) Heri medregnet skippund kjøpt av utenlandske fartøier. 2),, 20780' n 3),, 236,, " 4) 854 ",, 5) " 3688 "

4 402 fskets o A N O 28 august 929 ~ Fiskifjelag, Reykjavik, beretter 20/8: Torskefisket til 5/8 stor torsk tonn, småtorsk 0287, hyse 276, sei 205, total tonn beregnet :fulhrirket vare mot 5352 tonn ifjor og 4,2655 i 927. ngen [or luken som end te 24/8. Det islandske sildefiske. Fiskid'jelag, Reykjarvik, beretter 20./8: Sildeil'isket ti:! 7/8 saltet 9336i2 tur., kry;dret 727 tnr., falbrikjffisild 4296 hl. mot ijfjor 68038, 6,245 og Det tyske sildefiske. Hamburg, beretter: landibragt fiskepakket Flisker~agenten, sild i sesongen til 8/8 (fjorårets ko,r'resiponderende tall, i parantes) : 856.9:2 tru. (96640). Prisene for tysk sild er Superior M.,6,5, Sortierte M. 60, Prima M.5!5, log Matjes M pr. tn. folb. fiskerihavn.. Det hollandske sildefiske FliskeriJagenten, Halffiiblurg, 'beretter: landlbragt iiskepakket sild i sesongen til 4/8 (fjorårets. korresponderende tall li parantes): 5943'7 (6407). Makrelfisket ved Skagen.»Fiskets Gang«s korreslpondent i Skagen beretter 26/,,8: Uke~angst bunngarn snes usorterte makrell, 400 kasser små makrell, middel[>rs..20 og 6.00 kr., dorgearliakrell 500 snes, pris.30. fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prlsnoteæinger angår innenbys hand'el mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindejige betalings~ vilkår, netto kontant. Noteringene,gjeMer de prise,r hvortil omsetning har funnet srted, e9[' de antagelig,e m.arkedspriser T r (n: Bergen. Uklaret damptran, nordlands, ny..... finnmarks, gm! sei damptran, prima lys Prima kqldklaret damptran, ny.... Råmedisin, nordl., 'uklaret.... Blank medisin, nordl.... '. Blank industriell Brunblank, medisin, nordlands.... do. industriell..... Bruntran, karblandet... Pressetran, bunnklar. G Sildolje, lys... '.... Sildolje, 'mørk /8 23/8 Kr. Kr ) Rogn: ste sort pr. eksportfylt tn... 3l den ",, ) dje " " Samfengt, fylt mellem bunnene ny... 7/ /20.00 pr. tønne pr. tn. pr. tn. 20/8 Kr. Rundfisk: Usortert Lofots /3 Usortert helgelands / Tynn vestre, hollender Fyldig vestre hollender U ndermåls hollender Almindelig hollender Bremer Samfengt (italiener) stor Samfengt (italiener) små Magerfisk.... Lubb.... Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/50...,.. l.00 Do. do. 50/ l.00 U sorteret finnmarks, over 200 gr... finnmarks, gr.... do gr.... do. over 600 gr.... Titling: Hollender.... Bremer.... Finnmarks 00/200 gr /8 Kr. 2.00/3 pr. vekt 0.50/ Rotskjær: Zarttisk Vekkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk, stor..., do. smaa.... Sei: Prima storsei 50/ middelsei 40/ " Afrikasei 50/ do. 40/50..., Småsei 30/ Brosmer: Flekket ) 7.00 Rund..,.... Hyser: Afrika, høsthyse, 30/ do. hyse 30/ Samt vårhyse 40/ Almindelig do. 30/ Lenger: Skruelenger.... Bjerkelenger.... Klipfisk: lste sort, Lofots...,., Fetsild: Skjæresild, eksportpakket 60/70, 70/90 stkr pr. tn. Skjæresild, fiskepakket...,... 0./ /0.2 Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg..., pr. tønne Fiskepakket, rund...,. Vårsild: Eksportpakket pr. 0 kg... ".... Fiskepakket, rund...,.... s l and s s i d... : ) Omsetning funnet sted.

5 28 august 929 FS K E T S O A N O 403 ~ Kristiansund N. T ran: 6/8 Uklaret damptran, Nordmørs og. Kr. Nordlands finnmarks.... Råmedisin...,.... Blank medisin.... Bruntran...,. Sildolje.... Rogn: Nordmørs samfengt sfavfylt tn /22 Loiots...,... 20/2 23/8 Kr pr. tn pr. tn pr. tn Klippfisk: Nordmørs..., / /2.20/pr. vekt Lofots ' /2.25 Finnmarks... Blanklenge ot Blaalenge t." Brosme Sei Saltfisk: N ordmørs... \ fob { Lofots... f salteplads Tørrfisk: Prima storsei, 50/60 cm.,., t småsei 30/40,... Prima " småsei, 30/40 t Sekunda 30/40 " Små " 20/30 ot S i d: Storsild... Storsild, eksporfpakket, 0... slandssild lo' o... to. Ålesund. Tnn: Uklaret damptran, Søndmøn~ eller Nordlands.'.... Do. Finnmarks.... Koldklaret damptran.... Bruntran.... Sildolje efter kvalitet' /8 Kr pr pr. tn Kr pr. tn Seltran / /0.5 Pressetran..., / /0.42 Rogn:. ste sort eksportpakket pr. tønne 2nen sort dje sort Samfengt, fylt tønne.... Klippfisk: Søndmørsk... } /2.50 Lofots Finnmarks.... Lenge Brosme Sei...,.... pr. vek S a ltf i s k: slandsk torsk.... Bjørnøy torsk fob. Tromsø Pressefisk (kasser å 00 ) Presset lange... ' Rot s k j ær: Sei, samf..... Sild: 6.00 pr. 20 pr. vekt Storsild, fiskepakket, ny pr. vekt Storsild, eksportpakket, /4 3.50/4 pr. tn. slandssild /0.23 Haugesund. 9/8 kr. 23/8 kr. V åjrsild, eksportpk., ganet, 0 f.o.b pr. tn. Do. mindre merker ganet Do. Hekkes ild, 0 kg... Do. flekket f.o.b / /23 Do. fiskepakket (85 ), fra lager Storsild, eksp.pakket, ganet 0 kg / pr. tn. " rund, 0 kg.. '.' " fiskepakket (85 ), fra lager Nordsjøsild, flekket, 90 kg.... slandssild, f.o.b.... pr. tn. pr. " stykketal 280/300, fra lager Sildolje:. Mørk f.o.b. efter kvalitet Lys f.o.b.... Sildemel pr. 00 kg Fiskemarkedet utenlands. Klippfisk og tørrfisk. Bue nos A ire s. Legasjonen 'beretter.28/8: KUppil'iskimport s,iden 3/8 400 kasser, beho,ldning lo' 000, pris pa;pirpeso s kassen. Kurs 47X,pence pr. glull;peso, norskø fisk gjennemgående tilil'redstillende k'valitet, livlig; erl'terspøns.el. B i l b a o. Generalkonsulatet beretter 20./8: Beholdning norsk 204.0, islandsk 0000, priser norsk SO'83, islandsk 75,78. O rp 'O l' t o. Legasljonen, Lis,sahon, beretter 2'0/8: :Lmport ste halvdel av august nylfundlandsk 79 5, fransk 206, skotsk 7, beholdning nomk 6.00, nyfundlandsk 440, annen 7, priser norsk lsle 27'0, 2nen 266, nyfundlandsk utsøkt stor 40'0, stor 360, middels 3 i 50, islandsk stor 24,6, skotsk stor 244, fransk små Bar c e lo n a. Konsulatøt beretter 20/8: Siden konsulatets.forrige inniberetning over det iherværende kli!p!ptfiskmarked, har følgende tillførslerfunnet ste.d' (): Norsk d.ls.»magnhild«fra sland 87600, norsk d.s.»eros«ra sland , norsk d.s.»dllv«,fra sland 60'000'0 og no risk d.s.»umion«fra sland THs. 344 ;500, alt alv islandsk o'prinnelse. Avsetningen har vært ganske god,,og prisene dr,eier sig om ptas. 82,8,5, pr. :50 for lstesmt. Beiholdningene er regulære. Gen u a. Generalkonsulatet beretter 2/8: Sid,en generalkonsulatets silste ralpport alv 5/7 er der ankollllmet til Genua følgende kvanta; Tørr;fi:sk: Fra Norge 58 tonn. Saltfisk og klippfisk: Fra Holland.8 tonn..rimd~isk: Fortsatt ganske til&redsstillende forbruk, og de italienske 'kjøpere hadde gjo,rt sig fortrolig med, den tanke å skulle inn'vhge samme priser so;rn

6 404 FSKETS o A N O 28 august 929 ~~~~~~ ifjor; men enkelte lwns.ign.as'jonspa~tier med s.s.»hretagne«, og de hyppige offerter fra Norge og tildels fra Hamburg, til stadig vikende priser, har forårsaket en ganske Tølelig nedskjæring i salgslpri>sene,0gskalpt en l:sikiker stemning bliandt kj,øperne. Til tross for dette, :har en: del transaksjoner i ny Hsk fl:nnet sted, og over :500 tonn rundfisk er allerede underveis til talia; dessuten ber,eltes fra Bergen, at næste SlPanskelinje"ibåt»80Uerino«allerede er fulltegnet og man overveie,r mulig/heten av åanlegge en ekstra båt. Wesltre hollender er blittolills'att til 0mkring 9'5;'90/ og,småwestre til omkrling 9'2/, Fi:nnmarks;fiisk fra 92/ til 85/. Som en: følge heralv er noteringene for prolillpt va're sunket med! hele 30 Lire pr. 00, nemlig: Petit we:ske Lit. 440, iynd wesitre Lit. 470 [ritt lervert på kjøperens stasjon innlandet. tsal'tf~sk og kupipfisk: Noteringene for prqlm[pt 'vaæ er Ulforandret. Kjøpelysten for fremtidige leveringer har gjort sig gjeldende :såvel her på p'lassen som i innlandet, og der rujplporeres, at store kvanta Labr'ador st yle er blitt omsatt til,29'/ log 30/, mest 30/ cif. og til Lire 300 pr. 00, levert her septemlber. Man regner lat ikke mindre, enn ca. 50:60000 bunter ventes he'rtjil i 'løpet av selptember måned, og man frylkter for at det kan!bli 'for meget, til tross for at septemiber ogoktolber regnes for å være de beste fo,rbruks:måneder. Enkelte ser EU mistrøstig!på situasjonen, mens de feslteer»decidedly il. la hausse«og,spå!!' samme priser somilljor høst. Hvem vil få rett, får tiden ;vise. L i vor n o., KonslUlatet be,retter '20/8: juli måned 929 innførtes til Llivorno' følgende lwanta (): Fra Norge 450 bol. stokklfisk '26 000, Frankrike 5,60 'bl. klilp,pfisik 3:3 705, Laibr:ador via England 9i5 bl. d~pp[isk 4850, Hamburg 00 bl. klilppfisk 55:00 og fra Labrador via EngLand,0 bl. klijptpfis'k Følgende prisør notertes (Lit.): Høstfisk (spugno'so) , italiener stor , Bergen wesire,small Klippfisk: Fransk laive lste kval. 26OrQ:60, islandsk lave st yle 270i280 og St. John',s, i [ater 5<30645, alt pr. 0.0 ci:f. Livorno. H aj van a. Legasjonen beretter 2:6/8: ngen kltilppfiisktiliførsel siden 3/8, belholdning 000,,pris 0.75 dollads kassen, liten elfterspørsel. Fersk fisk og sild. L ond on. Visekonsulatet, Grdlmsiby, beretter 20/S: 235 kasser norsk fisk, pris flyndre 6/8/, kveite 0'/2/. L o n,d on. Visekonsulatet, Grimsby,beretter 22/8: 69 kasser no'rsk fi'sk, pris flyndre 8/0/, kveite 0/3/. L O' n don. VisekolJsulatet, Grimsiby, beretter 2,6/8: 200 kasser norsk fisk, Pris flyndre 7/8/, 'kiveite '9'/ pr. stone. New c a st e. Visekonsulatet, Grimsby, beretter 20/8: Mandag 686 kaslser norsk fi,sk, pris Jlyndre 7/'0/, kveile 9/H/ pr. stone, 25,6 kasser reker, 42 ål. New c as te. Visekonsulatet, Grimsby, beretter 2,2/8: Onsdag 35, kasser norsk fisk, pris,flyndre 6/8/, kveite 8/H/ pr. stone, 2 kasser reker. Gr i.m s b y. Visekonsulatet beretter 20/8: 0 snes Grønnlandskveite, gjennemsnittspds 8/. Gr i m s b y. Visekonsulatet bere~:8r 2,/8: 220!snes Grønnlandskveite, gjennemsnittsrpris 9/ ipr. stone. G rim s by. Visekonsulatet beretter 22/8: 70 snes Grønnlandskveite, gjennemsnittslpris /. G l',i ms by. Visekonsul,atet beretter 2,6/8: 200,sneiS Gmnnland'skveite,. gjenn~lillisnittspris 0/. Ham b u l' g. Fiskeriagenten beretter 2/8: Auksjon \80rtert hyse 35,,37, små :30', brosme 0, håbrand 40!pif. pundet. Ham h u r g. Fiskeriagenten heretter 2.3i8: Til St. Pauli fiskemarked (Halilliburger Fiscihauktion G. m. b. H.) ankom i ukens lølp fra Norge 8500,pund fersk fisk, SOlD efter kvalitet og martkedets stilling opllådde,t auksjon (prl pr. (pund): Hyse stor 33.37, m~ddels 3536, Blmå 2,6,:30, M 59, brosme lo' og håbrand 40. Ha m bur g. Fiskeriagenten beretter 24/8: Auksjoon middels kveite , slmåmiddels 708, slmå 53:,5,6, stor hyse 253i2, middels :5,BO, 8må 80, usortert 0:42Y~, håbrand 4, ål 74 pif. (pundet. Hamburg. ifiskeriagenten beretter 27/8 : Auksjon middels kveite 7080, slillirumiddels 486i,,små 384i5, Nordl.anldshy,se '69 pi. pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 20/8: Auksjon håbrand 89%>50, tysk trålsild 6%7 pf. (pundet. A l to n a. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 2/8: Stor hyse 48, middels 30''4, små 2,3,2:7, håbrand 40, rødspetter 7390', lerflynd,re 8085', tysk trålsild 9'4!pif. pundet. A l t O' n a. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 2:3/8: Til Altonafiskemarked (H. Koser),ankom i ukens løp fra Norge 8600 pund,fersk fisk, som elfter kvalitet og markedets stilling opnådd'e i a:uksjonen (lpi. Pr. pund): Hyse,stor 48, middels 304, slmå 23'27, rød.s[petter 7390, lerflyndre 80'85, kveite middels 00,03, små 7098 og håihrand 3,9:4 50'. 'f,il St. Pauli fiskemarked ankom i ukens løp 4 trålere med pund fersk 'sild og til Atona f~skemarked 4:3 trålere med ;) 00 0'00 pund. Alt i alt ankom således henmot 5:4 million pund. Prisene var i Haimiburg rplf. 54 og i Altona pif. 5 lo' rpr. pund. A l t ona. Fskeriage;nten" Hamiburg, beretter 24/8: Midd~el's 'kveite 9096, småmiddels 7,39:4, srmå5076, ål 20 52, laks 2,6,6, hålbrand 42~44, t,ysk trålshd 9',3!pil'. pundet. A l t ona. Fiskeniagenten, Hamlburg, beretter,26/8: Auksjon middels kveite 8070', 'smårmiddels68'78, små 44 64, ty!sk trål sild 8~ll0 'P~. pundet. A t ona. Fiskeriagenten, Ha:mburg, beretter 2;7/8: Middels.kveite 7080', småmiddels 4057, små 36:38, ty'sk trålsild 67 :p.!pundet. W ese rim li n d e. Fiskeriagenten, Hrumburg, beretter 23/8: uken fra 4/8:20/8 var tilførslene til Weserlmlind'e fiskemarked betydelig større enn i den :foregående uke og bestod 'for en stor del a,v tysk trålsild av utmerket lwalitet. Alt ialt ankom 5,6 fiskedam[pskijber med tusammen pund. Derav 40 [ra Nordisjøen med ipund hvorav pund.fersk sild, gjennemsnittlig ipund, ~5 fra sland med Pund, gjennelmsnittlig 'Pund og fra Grønnland med 7 800!pund. På grunn av,det vallme vær i innlandet var elfterspørsel'en d:årlig, men 'prisene holdt sig dog høie for enkelte sorter. Auksjonspriisene var (pl rpr. 'Pund): Hyse J 680, l.6%,70%, tm'sk 5%4,5X, l 3<33, sei 5%,20%, rødspetter 64097, pigvar 276 ' 5, k:veite 4 0 og ferlsk!sild.4:2%. Saltsild. Kon i g s ber g. Konsulatet beretter 2il/8: Av nonsk slosild: er et pm smålpa,rtier s0gt il. kr. 7 dl netto. Forretningen er ellers uforandret siden forrige uke, med normal avsetning. Prisene,for lskotskvare har el"faret en mindre stigning og tendensen er ganske [ast. Der noters idag: Crown matties: 4,4j:4M6, crown mediulill42/ i 43/ ciif., hollender Rm. 3940, skotsk pakning. THførsel 348/ og 200/2 tur.

7 28 august 929 FSKETS o A N O 405 Ham bur g. ~ Fiskeriagenten heretter 2.3/:8: Tilifør:slene androg i ukens løp til 827,5 tnr. Derav \2 tnr. 'ra Norge, 684,6 tnr. fra Skotland,og rland, 3,00 tnr. fra sland, 4 tnr. fra Sverige og 4 tnr. fra Danmark. ~ Der var ingen forandring i,forretningen i norsk shd.grunnet de enorme tlfør i sler av billig tysk tnhshd var sl0', vårsild og,flekket sild! uten ed'terspørsel. Der var litt forretning i d'e mindre sorter skjæresild, hv:ord'or noteringene 'er kr pr. tn. Ste t t i n. Fiskeriagenten, Hamlburg, innsender følg. beretning dat. SteUin t22/8: dag ;var be's,iktligelse o,ver 20 tnr. ny fetsild av 'størrelsene 6 8 og 82,0 ~ Pakningen var god, men kvaliteten var midldejmåtig.der blev betalt kr. '2528 pr. tn. Eller's er i nor:sk sild intet nytt. Sloo,sil,d tilbys: til kr. '6. 50'8 pr. tn. Vårsild er vanskelig å få anbragt. Ant w e rip en. Generalkonsulatet innsender en av et derværende firma awgitt rapport av 22/8: inneiværende uke ankom med d.s.»deneib«følgende kjvanta: 3D tnr. 'sausild', 00 mr. saltsild i tmnsitt til TyJskland. Hummer. Ham ib u r g. Fiskeriagenten heretter 23/8: Med ruteskåjbene fra NO'rge ankom i ukens, løp 2'0 kaslser levende hummer. Prisen var litt høiere nemhg M. 6.,2;0 rpr. pund fortollet. mark er idag = kr., Tran. Ham bur g. ~Fiskeriagenten lberetter 23/8: Fra Norge ankom 2,4 :farter og 3,73,tnr. ~ ;F''a Storibritannia 476 [ater, fra Danmark i28 fater, ir:a sland 7!fater og 5,0 fater d'ra Marokko. Markedet var rolig og no'teringene, som er uforandret, er: Meidisintran kr. 86 cm. ~ De øvrige noter:inger er (:f pr. '06 ): Lys:!S,eUran 3'00'0, lys le;vertran 3,0... 0, brurublank27 OwD og ibrun 220'0. ~ Linolj'e noteres rira HoHand Fl. 46 (inkl. ~at) og [0'' tysk vare M. 82 pr. 00 netto for" tollet (ekskl. fat). Rogn. S (p a n i e n. Generalkonsulatet, Bilbao, beæuer 20/8: Nordkysten sardinfisket {fortsetter, Vigodistriktet 453 ces:tas siste uke. Utdrag av årslber~tll:ing slands fiskerier 928. fra generalkonsulatet i ReykjaiVik. Torskemeugden større enn nogensinne. Utbyttet av torlske~iskeriene var støme i 9!28 enn nogensinne før. heregnet v:irket tilstiand har olmil'angelt av torskefanglsten for de forskjellige kyststrekninger vært SOlD følger (skijppund a,60 ): Sydlvestlandet og sydlandet Trålere.... Vestfjordene.. NODdikytsten Østkysten : 6,23, i6 927: 4,3282 7, : Hele loandet 396 4, Utlbytltet har således i.928 vælit omkring 30 pct. sløme enn i 927 og det e.f ikke alene tråldald!p's.kj~be~e hvis antall var 39, som Hsket mer, ca. 4 (pct., men især linelfisjmdarmp"" skilber og anrur'e fiskelfartøtie' :som hadde en langt betydeligere fangst enn :fø', ela. M PCt. Det er også bemerkelsesve!rdi,g at to,rlskelfisiket utenfor no.'dkysten viser elt stigende utbytte. nnlbeifa~tet d'en fisk som,bleiv kjø[pt av utenl<and'ske fiskesl;{(iber og gjemrttført av færøyingene, 4545 skippund i 928 og skippund i 927, fordelte fang\stu~byttet sig i dlisse år på ed'ternevnte fiskesorter solm følger (sk~ppund a 60 ): 928: 9'27: Stor torsk ,4. Smålfisk !26 Hyse Sei ,2 De islandske damlpsk~bstrålere av!satte derihos fe<rlsk fisk i,is [på det bri,uske marked l 9 28 (22 reiser blev utlført) for pund mot i 927 (59 reiser) for pund st'er:ling. Klippfiskeksporten over tonn. henjholdi til de av overvrakerne avg:itte innbeiretninger har fiskerutlførselen: fr!:!: de forslkjellige vrakerd~strkter utgjort følgende mengder i 928: Virket fisk Vasket og presset fisk Uvirket fisk Vrakerdistrikt Reykjavdk ,63\ ,55 sarfjor di.. 9,502,59 3,6i222,4 22,890 Akurey,ri ' SeydiSljord , ' Vestmannøyene '00.sg Hele landret 9!28 5: ;2. '5 :8>42,2,2f.24983:6» 9'27 482: < Efter tilivirkningsåret fordelte utjføi'selen :sig sål,edes: Av foregående års fangst eller 5 79 skpd 8363 skpd samme ",,2960'2 220'0'36 " Tilsammen eller skpd. 30'399 skpd. Ef.ter fi!s[{esoirtene tordelite utførselen sig i 928 som følger: Torsk , ' Lange ,6i Småfisk Hyse.. 08,666, ,7,2757 Sei i2.s 830' >52 Brosme.. 3,55 7, ,0 '59676 Lrubrado'lfisk Lrubmdorhyse...342i40 alt \ Beho,ldiliingen av rfisk på lsland ved utgangen av år:et 9'28 hadde følgende om'fang (skijpplund l a 60 ): Tørket [isk: Torsk.. 25 Olm Lange.. o SlmMisk Hyse.... Sei.... Brosme.... Lrubrad!O:flfisk.. Lrubrrudorlhyse.. Presset flisk.... Våtsalte't fisk : ,2 04,,,,~ » 40:5» TilSlrummen 450L! mot ca. 5,7000 og 790'00 'skip[pund 'Ved utgangen arv årene 927 og 926.

8 406 FS KETS GANG 28 august 929 På grunnlag alv de alv g:enet'lalkonsulatet iil Fiskeridirektøren iinnsendle halvmånedlige opgruver lover slands utførsel av vlirket :fisk med angijvelseav qpgiue bestelmlmelsessteder hitsettes følgende oversikt o ver kljitpipf'skeksrporten i å,ret 9,28: SiPaniia Barcelona øe» Alicante » Tarragona » Malaga *)» Valencia SilS 050» Bilbao.. W 3i3 000» Vigo » Santander 7 300» Sevilla.. 2 3;2,4 700» Oporto QO*)» LislSabon... _ » Spania eller ltialia talia.... Genua 822 6i50*)» 54,3 303*)» 8 79'9 8>66*)» Genua eller Neapel :29'000» Nealpel » Livo'fiW » Norge » Bergen :60» Stavanger.. 35,400» KjøbenhawH *)» Hrumburg » England » Hull.... 2:2~ 850» Grimsiby.. 3{~5 Qi88» Leitlh » Alberdeen.. 6,44385» Tilsrummen ,9:4 Fisketø.rkingelli!foregikk i 928 undler gode ivædorhold. *) Herav v.asket og!p'f'esset ;fisk til: Mal:aga24 <650, Oporto 500, Sipania eliler talia !, talia 730.0, Genua 2 i , KjlØibenihavn 3 300, England 2300, Leith 000 Mere fisk til Portuga,l enn tidligere. Prlisen på mullvirket stodisk lrå ved begynnelsen av året 928 omkring 25 islandske kroner pr. skijplpund fob. islandsk havn. Salget 'av ny il'isk ibeglynte meget godt i mars/april til prs er fta J33 til 3,6 kr.!pr. skipipund,; derelfiter ialt prisene til 3i,20 kr. i junijuli,.h;voreliler de auer steg til 30 3:2 kr. i seple\mlber Hl lwi:lke sis:tne'vnte priser det meste av storfsken bl,elv solgt. Henimot slutten alv året hadde :prisene nådd en høide a'v 5255 kr., men ipå deltte tidlspunkt var årsproduksjonen omtrent solgt i sin ihelihelt. LabTador:Disk begynte med en!pris lav 80 til S4 kr. som senere 'steg til 90 kr. Hovedavtagerne av slandsk Mpplfi,sk er Sp!ania og talia. Til Po'rtugal bleiv ijfjor ls,endt mer ilsk fra sland enn [ør og det synes s.omojm man ed'terihåndeln skjenker markedet der større opimerksolillihet hedra enn ticll,igere. Forsøkene med avsetning av lislandlsik [isk :til SydAmerilm blev f or,tsatt i 9<28. Den store eksport av uvirket fisk. slandls betydelige utjførsel id'jor 'av l'virket :filsk har vakt en del 0lpmetksomihet ihe:r. Slår man denne sammen med utførs'elen av presset og vasket :fisk utgjør den ikke mindre enn halvparten av det utførte kvantujm :virket fisk.. Det er rtalia som tar en gold! del,av den uv'irke:te [isk, men 'størsteparten bleiv dog ilfjor sendt til 8torJbnitannia ihvor den virkesog derefter,ruysettes i bl. a. SydAmerika. Priiseili ipå de:tte :pdodukt var fra 40 til 55 øre.lpl'.. [oh. ;fo,r~orsk og fra 24 t.il 34 øre t.or sei. Planer om koldklaringsanlegg. DaJmpmed~isintr:an notertes. ved årets begynnelse med kr..0..3, steg derefter til kr.,.40 :i april. Senere på å'ret!falt prisen t kr..0. Den meste tran blev ;angi,velig solgt til kr..' De :sl:andlske damp:skbslrålel'e har innl'etningombor:d til æ3lillipning alv lever. Det er :forøvrig p,aner o!ppe :Olm å gå over til koldklalring alv damptran på sland. Flere torskemelfabrikker. FiskeaVfall blev tidligere lite utnyttet på sland, men for nogen år silden begynte man å tørke torskelhod'er og ben til formaling i fabrikker. Større mengder er 'sendt til fahrikker i No'rge,,således 45.0 tonn,i 92:7 og 74.0 tonill i 928. Men der byg.ges nu stadig Nere totskelde.jifalbri'kker :på sland, således finnes tn på Velslmannøyene og en i hver av byene Reykoavik, Ketl'lalV ik, sad'jord, SligluJfjord! og Nordd'jord. Prisene på de nevnte a,v[.alls[)irlodukter som oprinnelig vlar lave,har ide senere år vært stigende. De fremmedefiskefa,rtøier. Av det store antau [remimede fiskefartø.ier som deltar i tnrls:j{8fisket 'Ulten~or lsl'and er det bare ~å som selger fangst i land; det er [nrtrinsvis norske og færøyiske ifiske:fartøier 'Som gjør dette. april måned 928 lå 45 færøyiske fiskeskuter :på Reykjarviks red. En del aiv [angsten solgtes i land prisen va'r i sesongens begynnelse 46 øre for d'ullsøltet torsk, men [.au senere under 40 øre.~ og resten blev sendt til Færøyeille!for d,er å bli tl'uuvirket. Et dailljsk selska!p drev [iske ved VelstJmannøyene,iNjol' medl!fangstens salg på det brhiske marked [Ol" øie. Der deltok 7 moolorlbåter av 3.0 til 40 reg. tonn stør'rel,seog med en besetning av,6 mann ibjver samt to trålere for transporten. Redskapet ivar s;nurrelvad. Flangstutbytltet var tilfredsstillende, men for.sendelsen til avsetningsmarkedene lot en del tilibake å ønske; man hadde 'visstnok ikke tilstrekkelig hylppige tranlslpmtleiligiheter. Forbud mot, snurre,vad. slands alting vedtok,ilfjm en TolV soim!l'oribyr bruken av snurrevad på sjøtertitoriet. Forbudet gjelder :for tidstummet fra lste jlanua[' til.3 te august og ra lste til BUe desember hvert år. Tidligere hadde l'egjeringen bemydigelse til å forby anvendelse.alv den 's'lags lfangslredskalper..overtredelse a'v lovens, bestemmelser strad'ifes medl bølter fra Jern til ti tusen gullkroner og konlfiska:sjon alv d'angst og redskalpet. Sildefisket tnr. Sildelfisket pågikk i.928 tlil vanlig tid ihovedsakelig utenfo,r s'ands nordkyst med deltagelse ruv i's,landske s!kber og omkring 6.0 norske d'islkelfartøier. Utbyttet av sildefisket 'var s,om følger: Distrikt: Saltet Kryddersaltet Levert til sildoljetønner tønner fabjikkene hl. Vestfjordene SigUlfjord: ,2.3 0yfjord ,6, øsitfjordene :2 alt i 928 lt2> , M 5,9 8 : i 926 W

9 28 august 929 FSKETS o A N O 407. Heri er likke medregnet de sildemengder som norske [iskefartører!tar [,isket utenfor slandsi sjøtørritoriujm og olverii'ørt direkte til Norge eller andre land. For snuripenotsild i ned' satnings.øiemed var prisen i 928 0'2 kr.!pr. 'strokk og [or drivgarnsls,ud 2 islandske kroner. Ferk,Slild til sildoljefabrikker blev betalt illled it 9.00 kr. Pr. mål. Sildemonopolet. En nydannelse innen!silded'iskenæringen var olprettelsen av ls'landis sildesalgsiillonopol som itråtte i virksomhet for første ga:ng id'jor og SOlD ihar enerett til utførsel 'av saltet, 'kryddersaueteler på annen måte tilvirket sild, SlildeihermeUkk undrtatt. Regnskap over monopolets drilft innt.il den 28de februar 929 er o!fifentliggjort i henhold til hvhket riegnskrupt der er blitt solgt tnr. saltsild, 3i6,3m ~ mellemsild, 7l0l6,~ mavetrukket sild, 80 renset satshd; ' kryddersal'tet 'sild,.og 2799 sul~kersaltet sild, tilsammen tnr. sild. Salglsutibyttet herlfor,var kr f.2.65og [ra cllette beløp, er trlukket ;frakt, assuranse, salgs.omkostninger illl.![ll. med: kr., , ihvorefter sildesalget har utbrag!t kr ; dette belø!p er :tillagt l'ortjenesten på tønne og saltforreltningen llled kr netto. nntekten iharsåledes. utgjort i alt kr Av dette belø,p er kr '29.75 ut:betah til sildeeierne. Aw andire utgirrfjspositer kan nevnes driiften, kr , utlførselsavgirrt og varearvgijt, kr , tønner og sa:!t kr., :7,!vrakning m. m. :5,606.2,4, un die rkt ekt og annen godtgjørelse kr , renter, kurstap' D. :ill. kr , markedsrrondet og røserved'ondet er tiliført henih. kr , og kr , hvorelfter regnsilm[pet utv!iser et resto,verskudd arv kr , eller i alt!på Ultg.iJfts,siidel! kr. 52i '. Foruten det angitte restoversfkudd var ved regnskapets avslutning UJsolgit og. uavregnet: 2380 tnr. saltshd, 277,2 tnr. kryddersild, 4:,2:8 tur. sukkersahet sild og 5:56 tnr. annen sild, tilsaimmen 736 tnr. Til sildeeierne blev i sin tlid utbetalt kr ip r. tn. s.nurpenotsild og' kr jo'r drilvgarns.id! eher fradrag. av utlførsels,. avgirrt, rvraknings og sh,g:sutgilfter SOill kan ans.åes til omkring kr pr. tn. Senere er utbetalt et tillegg atv.20 øre pr. tn. Sildoljefabrikker li drilft var de samme i 928 som året [ør. Alltinget vedtok i april i. å. en bemyndigelse [or,regjeringellj til å bygge og drilve eller la drive sildioljelfrubrikker på nordland'et og andre steder som måtte egne sig hedor. Den ifør!s,te [rubdkk er beslutte,t opil'ørt i Siglufjord; [ora'ribeiden8 er i gang og ll'abrikken blir ferdig i 980. Overt,r'ede,lser av fiskerilovgivningen. året 928 blev 38 (fremmede d'am[pslkiibstrålere (2'2 tyske,!) engelske, 5 belgiske, :hollandlsk og iransk) og,3 noflske sildefisked'artøier ilagt bøter '0r overtredelse av den isllandske; lovgivning vedrørende sjøterritorielt. Trålerne i forening med i de neste tilrreller kon[i'sk,asjon av fangst og rrisikeredlskaper betalte i alt kr. (den høies,te,bøte var kr. og den minste 800 kr.) og de 8 sildeifiskell'artøier hver 400 kr. (båtene,var på vannet innenfor sjøterritorialgrensen og noten i båtene). Opsynstjenesiten hlev utført av to, danske og, to islandske sk,ijber. Alltinget besluttet i 928 bygningen av et tredje oip'synsskilb som blir ferd,ig i li9'29'. Fiskedundersøkelser ved sland blev i '928 uttliørt av det danske ha",under søkel:sesskilb»dana.z og,an et islandsk opsynsskib. På grunnlag a<v de til rvalutanelvnden i Reykjavik Wistilte o,pgaver orver utførselen i årets enkelte måneder hitsettes en oversikt orver s'lands utførsel,i årene 9'28 og 927. Det bemerkes at den senere orrrrisiee ihandelsstatistikk [or disse år antagellig vil fremvise Utt ihøiere tlall. Varesort Mengde Verdi s. kr. Mengde sl. Verdi kr Saltfisk, virket \ uvirket " " Saltede uer tn tn sfisk...? ? Sild, saltet og krydret 7S 577 tn G tn Guanosild Laks " Tran " " Sildolje " " Lever " 500 Grakse " 80 Fiske & sildemel " " Fiskeben & hoder " " Sunnmaver " " 5830 Rogn tn tn Andre fiskeprodukter Statens trankontroll. medlho ld av kgl. resolusjon alv 0de januar 929 ved røren d.e den olffenuige kontro U av tilvirkning og omsetning ajv medisintran 'har Handelsdepartementet.bestemt at nevnte resolusjollts 5, 6.og 7 skal tre i krah den ste oktober d'ølgebelstemmelse[l8 ti. dis,se parlagrarr.er,skal. ah medisintran som eksrporteres underkastes!kjemis.~. anayseav sta,ten til konstatering avtfanens eiktihet,,som.skal legitimeres ovedor tolv8lsenet ved fremvisning,av analysecertifikat. V,idere skal derorpkreves en ekisiplortavgilf;t lajv.00 kr. Pr.,00! alv ~arens nettovekt til dekke:lse av de llled kontrollen Tor:brunne utgid'ter. Der 'er op.rettet analysestasjoner på SikJølyen (Norgels ViJtamininstitut), i tbergen (Statens Fiskerifor.søksstasjon), i Alesund og Svolvær. Rekvisisjon av analy'se skjer til nærmeste analysesifrusjon og lior tranlpartier, SOlm eklslporleres den 8te oktober og nærlmest eftedølgende dager må rekvis.isjon innsend øs i god tidl l' o rut. Umftla,tt fra bestemmelsen,olm dentv.ungne kontroll er medis.intran, 80m eksp.ortere's på beholdere illedl illlindre innhold enn louter samt medis.intran av utel!land'sk oprinnelse, som kun passerer landet i trans.itt. Verdien av fiskeeksporten 65.8 mill. kr. Verdien av utførte produkter av f,iskeriene beløp sig i 928 til 6i5.8 mill. kr. ('9'27 :50.4 mill. kr.) og av landbr:uket til 8.2 mill. kr. (9i2:75.8 mill.. kr.).

10 40S FSKETS o AN O 28 august 929 Portugals kli ppfiski m port ste halvår 929. Av legasjonen, Lissabon, 5/ Totalimporten 6 459' tonn. henhold til de Jpriv'ate opgaver SOlD,leg!asjonens regel!"" ldessige klilplpfiskiberetningerbygger 'på, stiller p.ortugals imlport av ldi:piptrsk i første halvdel ruv inneværende år,saldmenlignet med den tils,varende periode i de lhre [oregående år sig således, angitt i tonn:. halvår: 92: : Lissabon 794,649,2,6029,6608 7t286 Porto Hele Portugal, Hertil kommer saltfisk innifør,t fra utlandet til widere tilvirkning her i landet, av hvilken Vare der i det rrmøpne halvår ankom i alt 570 tonn til Porto. Når. dette kjvanbum medregnes blir den samlete imiport av kliiplp!fisk og saltfisk til P.orto i årets :første seks måneder 9'78 tonn og til hele Portug:al 645,9: tonn. Det :fremgår av ovenstående tall at ijmlporten,som nådde sitt høidepurrkt i 9!25, i de eil'terrrølgende år har hatt en synkende tendens. Selvkke når hensyn taes ti, den iår stedlfunne tilførsel alv saltfisk endres dette helihetsbillede. Det må på den annen tide taes ii betraktning at Portugal i annet halvår gjennemgående har større kliipptiskijmlport enn i det første, således, at den hittil.gltedrrunne nedg:ang lett vil kunneo[weiesl vedj økete forretninger i den resterende del alv året. Norges andel i importen sterkt s,tigende. Følgende ()lpgave vser den del av ijmlporten som faller på den nor 5 k e kli;pplf,isk, Ukeledes angitt i tonn:. halvår: Lissabon Porto Hele Portugal 92i , mots'v pet ,5 B,60~ 9 ' 4W» 5Q.28» 92,7 5[)rZ2! » 39.7» 9 ' ;82il 6868» eg.0i2» 9'2,9 6846, » 67.26» Procentvis uttrykt for 929': Lissaibon pet., Porto 4,.68 pd., Hele Por,tuga67.26 pd. Medregnes d!en til Porto ankomne norske s.altlfisk, 347 tonn, blir tallene Tor 9 ' 2.9' 'som ifølger: Lissabon Porto Hele Portugal l,g,te hal vår 684H /motsv. 6g.Q4ptCt. Procentvis uttrykt: Lisls.abon (pet., Porto' 4g.23 pct., Hele Pmtugal ptct. Det viser sig at Norges andel i ijlffilporten i det forløpne halvår er steget i meget stort omfang både ihvad Lissafbon og sædig hvad Porto angår. Dette er, så meget mer å legge,merke til som innlførselen som helhet ibetlaktet SO!l,allerede Orven[or påvist er: gått tilbake. Der er dog vanskelighet.er for den nor'ske fisk. Hvor gledelig denne kjensgjerning enn er så må man dog vel vokte.,s:ig \for demv å trekke' den slutning at!vi nu kan hvile på våre laurbær. Tvertom. Det må nemlig holdesl for øieatde særegne vanskeligiheter med gruippedannelse bland,t mportørene m. v. som siden en stund tilbake preger særlig Lissabbnmarkedet og hvorom der li den" senere tid er skrevet så meget herfra, først begynte å gjøre sine' 'virkninger gjeldende mot slutten av det iforlølpne halivår. Det er således først i løpeiav dep: inneværende {periode at!vi tvil kunne se følgene av denne utvikling for importen fra Norge hertil Det gjelder dedor å rette alle anstrengelser på å overvinne de forhåndenværende vanskeligiheter ved jo' [ør jo' heller å komme til en for alle parter tilfredsstillende ordning l!led de heriværende avtagere såled,es at det tåk ivt ed'terhånden har fått på det portugisiske kililplpi'isikjmarked, også for d'remtliden kan holdes og om mulig enn ytterligere berr'este5. Omfa,ttendle tilbakegang for nyfundlandsfisken. Videre hitsettes en tabell som viser hvorledes klijppfiskimporten fo~deler sig på de ~orskjeuige produsentland i de førsle seks måneder a,v de tre siste år: Lissabon: lste halvår: 92, Norge....,5m~ 50~7 684,6mols,v.9'8.g,6Pct. sland....,6, 2'0 7,» 0.97» N yifun:diland. 20» SkO'ttland!.. 7;2 250 :58» 2.7» Frankrike l ~ 2.00» Tyskland! PortO': l'site halvår: 9: '9Q'9 motsv. ber satlf Norge l82. 8,69 4.,68 pel. 456 sland » 770' Nylful!dlandi. 83,43 '57, :5,5» 3078 Skottland 873 : ,3» 5,50' Frankrike.. 92i6 365, W9 2.6» 99 Tyskland » 60 kke S!p8sif... 2:5,3 Hel e Portugal: liste halvår: ~9 motsv. ber. saltf Norge ,00< pct..362 sland ' :65» 84 Nylfundl,and 836, » 3078 Skottland: 7,2 '6i :6» 708 Frankrike :45Q » 40' Tyskland.. ' '.40» 60 kke spesi.f...,256 Det som her først tog fremst sipringer i øinene er ved siden av :den [or,an omtalte :s0,re vinruing for den norske [ilsk den 'otmd',attende nedgiang i 'omsetningen av ny d' u n d il and 'sf i ski Porto. Dette Sltår, slom nærmere!l'orklart i legasjonens beretning om det lportugis,isike khplplfiskmarked [or 928 i sammeniheng med! den påg!ående omlegning av den nyfundlandske,klilpplfliskihandel på Porto fra lmnsignasjonslforretllling til salg i fast regning. sland er en farlig konkurrent.. '8 l and s [ i s ken seesl i åretsl.første ihalvde:l å være gått litt tibake, men dette olweies!på det nærmeste,ved den ioriholdsvs betydeligeijmip'ort,alv denne Vare som ihar funnet sted li inneværende hal:vårs før'ste måned. Der er li virkeligheten all grunn til å tro at det vedl årets utgang vil vse sig at islenderne iår som ilfjor '!har vunnet terreng. Det er som i tidligere beretninger herørt vesentlig fra den kant at vi i fremtiden kan vente :den!hårdeste konkurranse, og det gjelder at alle krelfter li Norge nu :kan slutte 'sig sammen til :forsvar av de,store felles interesser på dette område. Den store tilbakegang for :den l l' ans, k e!fisk er vi,sstnok en foribigående foreteelse og skyldes fortflinslvis dårlig utbytte av det [ranske torskefiske i,s,iste sesong. '

11

12 40 FSK E T S o A N O 28 august 929 STAVANGER Als STAN DARD Ltd. STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild og Musse Daglig optak 2000 skjæpper Telegramadresse : STANDARDRAASTOF, Stavanger Telefon: kontortid 378 O utenfor kontortid 378 Egen rikstelefonlinje BRSLNGLAGET STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild, Musse og Spir Daglig produktion 2000 skjæpper Telegramadr. : Brislinglaget, Stavanger Telefoner: kontoret Brimsø privat 2783, egen tikstelefonlinje Stavanger Sildkontor Fellesinnkjøp av musse og småsild for ca. 70 hermetikkfabrikker på strekningen Hustadviken ' og nordover. Direkte tilbud utbedes Telegramadresse: S i d ko n to ret BRSLNGKONTORET 94 STAVANGER nnkjøp av: Brisling. musse. sild og spir for Telegramadresse : B ri s l i ng Direkte rikstelefon hermetikkfabri kker Telefoner: Kontoret 94 og 95 Forretningsførerer N. O. Roaldsø privat 96 BRSLNGKOVPANET STAVANGER Forretningsfører: O. O. Pedersen Landets ældste fællesindkjspslag for Brisling, Smaasild, Makrei og Spir Daglig forbruk 3000 skjæpper Te!egramadr.: Brislingkompaniet Telefoner kontoret: 525, 526 F orretningsfererens privatbolig: 527 k Direkte rikstelefon ndkjøpslagel Nei'ral Forretningsf.: O. Hesby Stavanger Telegr.adresse: Nøitral Telefoner: Kontoret (Verksgaten 5) 2272, Forretngsføreren personlig2273, Bolig 2274 ndkjøp av: Brisling, Sild og MakreJ R.epresenterer 5 fabrikker med daglig behov av 3300 skjæpper Stavanger ko.u.uunate Fiskehandet Rikstelefon 2288 Kjøper av alle slags fiskevarer Det Nordenfjeldske Dampskibssølskaps kontor vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen BERGEN Besørger billigst omladning og omisning av ferskfisk. Skriv til os, ifald oplysninger ønskes angaaende eksport av ferskfisk Telegramadresse:.Speditør" DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB E. D. s. ' BERGEN Kontortid 9.30 og 4.307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat 6 linjer) nr Telefonvakt 8 m.0 em., søndage 9 m.lo em,) Telegramadresse : Ber gen s k e Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 22. Det indeholder detaljerte oplynninger om alle selskadets inden og utenlandske ruter. Det bergenske Datnpskibsselskabs Speditioftsavdeting, Bergen Omladning samt omisning av ferskfisk Telegramadresse :»Bergensped " CHR. RGENS SøNNER Telegramadresse! R GEN SES BERGENS TRAAD & DREV FABRK Taugverk Snører Traad BERGEN ~e~;~~: Gr~~;:e~Ok~~~~~;~ei Vasker elvsgaten 8 Boktryk,. Stentryk,. Offsettryk,. Notetryk,. Klichtier Bergen Nautik Als BERGEN nstrumentfabrik Dypvandstermometre og loddemaskiner til fiskeribruk. Navigationsinstrumenter. Spritkompasser. Signallanterner GULOMEDALJE Landsutstillingen i Bergen 928 element JOHNSEN Als, BERGEN mottar til forhandling Sild, f'isk 9 Tran, Rogn, etc. Lager av Tønder og Salt. Dampskibsekspedition BergenNordNorge BergenOslo Afs NTERNATONAL Composition & Farvefabrik BERGEN Anbefaler vort prima kobberstof. der gir en glat bund og derfor god fart

13 28 august 929 FSKE TS G A N G Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestasjon Stasjoner Til innlandet Til utlandet Oslo For Sve Dan Tyskøvrg rige mark land Trondhjem: / S _7/S ialt Sild Fisk Bergen: 0/ S _7/S ialt Sild ' Fisk Åndalsnes: / S _7/S ialt Sild.... Fisk Tilførsler til (0st.og vestbanen) vegten angit brutto. Fiskesort 2/S 3/S 4/S 5/S 6/S LS/S Tils alt Kveite Flyndre Hyse Torsk Sei \ Sild j 4800 G580 Laks, ørret Hvalkjøtt _ Makrell Annen fi~~_.~ iJ890 ~520 ~650 Tils i Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje AlS, meddeler 4/5 92,9: Prisene er fra og med 4/5 9,29 avhentet på fat fra. anlegget Skarholmen kr. 0.3, 0.2i og 0.2B øre, henhold,svis for SheU solarolje, 8aleU Triumf, Shell Water Wihite. Levert i eber f.o.b. Bergeil er pris,ene ~ øre høiere. Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen ~ øre. SiheJil bilbensin kr f.o.b. Bergen. Disse priser gjelde,r ijm!p'ortbyer. Ved levering fra øv'rige byer og fatlagre er pdsene litt høiere. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 929 to August 7th. M a c k e rei in kilograms (): landed , exported in ice l 50000, salted 09000, canned Fat and sm a l her r ing s in hektolitres (hl.) land ed , salted 66000, to fish oil factories 68000, to canning factories Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 20/8 2/8 22/8 23/8 24/8 26/8 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Æ R. M Fres Sv. kr... OO.OOjOO.65 loo.65jloo OO.65jlOO.65 D, kr Gylden Sw. fres Dollar ~ 3.75~ 3.75~ 3.75i 3.75~ 3.75~ Belga.., F. mark , Pesetas Lire Czck. kr sl. kr'!) sterr. kr London: sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. Escudo.. Pes0 2 ) j 47.8 Mils S ) Yen 4)... Tael 5 ) Bombay.. Honkong. ) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama 5) Shanghai. 6) esc. pr. ~. Fiskeinnførselen til Oslo. nnførselen av fersk og annen fisk inruført ifra: utlandet til Os'lO' sjøtollsted i uken 8/8i~Mll8 9:29: Fra Danmark levende [,isk kr. lloo, [ersk fisk kr fiskeeksporten (forts. fra siste side). Tollsteder Selskinn Hermetikk Stearin tor. Hvaloljefettsyre tor. Margarit Oslo Kristiansand Egersund... Stavanger.., Kopervik Haugesund Bergen Florø Måløy Ålesund Molde Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik... Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø... Andre (~~ alt uken

14 tm trau Norges utførsel av fiskeprodukter fra l januar ti! 7 auge 929 og uken som endte 7 ang. '~'"~~' ~A'~~"~~'=~~'=' ~~=~~~""""'~~~~~~~"":,"",,,~'"""'F'~~ Vårsild Fetsild Norll Brisling shuujso {lippfisk Rumlfisk R~t, Sei Hyse Anrl~n Turrfisk Ro ri D.m. R.m, Blank Brun Snm Storsild sjøsud Tollsteder 'salt;tf;kke~ildl og =~:ret ialt SkJOOi" rund larrflsk ialt 9 tran t siid blank tm. tm. nr. i tm. tnr. tnr. <g. k og. k g. <g. <g. tm. tit m. tnr. t tm. nr. m. i Oslo i 56 i Kristiansand Egersund Siavanger ) = Kopervik 2) ' 207 Haugesund 3) ! i 33 Bergen ) ! ' l , Florø i i Jyåløy 4) R : i Alesund 8 ) ) ; l i ~ Molde 7 ) , : i Trondhjem ! 7695: 57000: 625! 4 05 Bodø... ' i 49326' Kristiansund ' [ SvolværS)..... Narvik 6) ', 50687i !, [ Tromsø..., 75844! ' : 00' HammerfestlO) 5 : 54360i , : 2 Vardø : 6) : , 27 Vadsø Andre... 2) ± 2) 2 O~ 4) 644! _= _= _= _=_= = alt [ , ' / ~~i ~2~~ 396~~ ~.~~.J~!~ uken! l : ! 8743i i 3) B S' N Hå Herdet Tollsteder kjerr. hvaltran i tm. tm. Tromsø..., 37 HammerfestlO) Vardø... Vadsø "... Hval~ Sei Bottle S d t s ti kl Sild, Makrell, Makrell, tran tran nosetran il e ran ild, ers rakt saltet fersk tm. tm. tm. tm. ks. tdr. i : ~780 = ! ' Andre... 5 ) wt! i5, uken ~30 =~_~ ,..: s, la fer sk kl levende ål Annen fersk fisk Hummer stk. Reker , ~ g~ 45 ng!, l~~ ~~~ 35 ~~~ Fisk saltet i fartøi ' ; ' i Fisk saltet i tnr. Fiskemel, Sildemellevermel, fiskeguano 4] \ ' i 92 ' 44956! eO l i [ , ! 2)20 26 i ' i 6357~' ,) : i /6867, ' 495 i i ~ ) ! Oi5:,. ) Dessuten 4 tm. kryddersild, 0 tm. ansjos. 2) Dessuten 337 tm. sildemelke. 3) Dessuten 8400 hvalguano, hvalbarder, 86 tm. krydret islandssild 793 ks. saltet ( sild og 739 tønner sildemelke. 4) Dessuten 6635 iset rogn. 5) Dessuten 650 iset rogn og 05 tm. pressetran. G) Dessuten 3 tnr. trangrakse. 7) Dessuten 4987 hvalbarder. 8) Dessuten 02 tm. avfallstran og iset rogn. 9) Dessuten 90 tm. surtran, 390 tm. pressetran og iset rogn. 0) Dessuten 60 iset rogn. ) Herav Finnmarks og annen rundfisk. 2) Fra Skudeneshavn. 3) Dessuten 0 tm. blanktran av transittlager i Bergen. 4) Herav 548 tm. islandssild og 3240 hermetikk fra Skudeneshavn. 5) Fra Fredrikstad. 6) Herav er rotskjær, hyse.~ Fortsettes ) omstående side.

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

o A N O 3 juli <lj... "O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket.

o A N O 3 juli <lj... O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket. 306 FSKETS o A N O 3 juli 929 Petsild- og småsildfisket. - 29 /6 929. Fylke alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - - - Troms... 630930-583080 Nordland... 4400-28085 Nord-Trøndelag. 90 - - Sør-Trøndelag..

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013 Ass. dir Svein Ove Haugland Innhold Generelt om fjoråret Pris- og omsetningsutvikling 2012-2013 Torsk, hyse, sei, reker, kongekrabbe, taskekrabbe,

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Rekordomsetning på 6,6 milliarder

Rekordomsetning på 6,6 milliarder Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Rekordomsetning på 6,6 milliarder Samlet verdi for fangster levert av norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklags distrikt

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Fiskeridirehtovatets Småskrifter Nr. 10- IY5i NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Utgitt av Fiskeridirekt0ren Bergen 7951 A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI NORSK LOVGIVNING OM UT~VELSE AV FISKE. En gjennomgåelse

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. Rapporter og meldinger 1984 nr. 3 1984 nr. 3 E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH Utgitt under Fiskeridirektoratets "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3 FOEK23 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THM F O R O R D Meldingen om småhvalfangsten bygger på fangstdagbgker

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske.

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske. 264 f S K E T S GAN G juli 928 Brislingfisket. O s l of j o l' den, uken som endte 7/7: Opfisket 050 skj. Øs tf o d. - Hvaler, uken so-m endte 7/7: OpHsket 2500 skj. brisling, god kvalitet. Tilførsler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009 Markedsanalytiker Ove Johansen ove.johansen@seafood.no Tlf. Mob: 93 8 3 16 MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 29 MAKROØKONOMISK UTVIKLING Spania har i løpet av 28 blitt hardt rammet av den finansielle

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer