fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr."

Transkript

1 fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august 927 ANNONCEPRS: ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige sider kr ved henvendelse til Fiskeridirekterens kontor. Nr. 32 fisket Uken 30/76/8. Det egentlige fet s i l el fis k e har ennu ikke tatt riktig fart i :l(~ vanlige fetsilddlstrikter i KordNorge hvor eler dog fotegår endel småsilelfiske sammen med endel vesentlig småfallende fetsild. Såvel den opfiskecle fetsild som småsilden er av go l kvalitet mlen r roms fylke er der sidicll juli opfisket 240 hl. som vesentlig gik til sildoljefalbrikker. Nogen egentlig fetsild er ennu ikke fisket. Om sildefisket i Konlland bl'gligger ingen meldinger for juli, så nogr:~t nevnevprdig fetsildfiske er ennn ikke forekommet i dette fylke. Derimot er der fisket ellllel småsild i enkelte dsiirikie:r. Namdalen i NordTrøndelag el' fetsildfisket saa småt begynt. Sor'l'l'ondelag har man h;:d. endel sildefiske. Således i Orland tatt endel fetsil.l av de minjre merker, som er gått til sl(jæresild. More foreglr der endel sildefiske enkelte steder. Bofjorden i blev der i uken gjort flere mindre sildesteng. K Y s t mak l' e fis k e t hadde en ukefangst av fis 00 kg. Det er fremdeles nokså småt med notfisket på Sor og Østlandet. alt er nu opesket 5.5 million kg. kystmakrell mot 5.G million ifjor Venlien av makremisket er beregnet til.6 million kr. mot henved 2 mill. kr. ifjor. Brislingfisket var småt gjennem hele siste uke og anses nu som foreløbig slutt. B ank fis k e t var dårlig i siste uke. WilhellT G. MUller Hamburg e mporterer alle sorter Torskemel, Sildemel, Hva/mel, Levermel, Tran Offerter utbedes Telegramadr. ; «Nitrogena». A. B. C. Code, 5th & 6th Ed. Korrespondance paa norsk Mg i Mil i' UL H ETTL Etableret 878 Hamburg 8 Tel.adr. Kettlerul MPORT Torskemel. Sildemel. Hvalguano og Hvalbenmel Bankfisket. Offerter utbedes g w Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lenso menn, vrakere og spesiellt ansatte telingsmenn. N o l' dl a n cl. Værøy og Røst 9/76/7: Opfisket kveitf' 2900 kg., flyndre 500 kg., pris kveii:e , flyndre Alt iset. Deltagelse Gl h.rtøier og båter. Nn r d l and. V æmy og Røst, 6/723/7: Opfisket kveite 5800 kg., flyndre 80'0, lang800g, sei 500, tils. 000, al kveite og flyndre iset, langen og seien hengt. Deltagelse Gl fartøiel' og båter. Nor d l and. V æroy og Rost 2<3/7 ;:m/7 : Op:fisket kveite moo kg., pris ', flyndre ldoo kg., pris Alt j~:et. DeHagelse GO fartøier og båter. ly[ øre. Ale;;mnd 3/7G/8: lnrlkommet 5 dampskib og 70 m0torbåterfra fisket på bankene og 30 motorbåter fra snurrevadfisket (hjemmefisket). Samlete fangst 23450'0 kg. fisk, 0 stk. håbranrl og SO hl. lever. Herav var 9000 kg. kveite, (JO 000 kg. lange, 2700() blålange, 340'00 brosme, torsk, 2:) 000 hyse, 3000 uer, 300' reker og 2000' kg. annen fislk, Pris kveite kr..~o, lange 0.20!0, blålange '0.3, brosme 0.0, torsk 0.~, byse 0.20, uer 0.50 reker 0.80 og annen fisk 0.25 pl'. kg. ;:; og n og F jo r ti 9. n e. Måløy og omegn li73/7: OpJisket reker kg., ål 000 kg., pris reker 0.85, ål S iartøier deltar i rekefisket, 3 i ålefisket.

2 344 fs KETS o ANG 0 august 927 Fetsildfisket. Derav... <lj ~... fylke alt Til... o... _o""""l.!:!::::.!>:'" 2 ~.~:g set sildolje ~l~ ;;..!:<::. c(j)(j) fabrikker....0 en..t:: "'o:! <=2 hl. hl. hl. hl. hl. hl. Finnmark... Troms Nordland... NordTrøndelag SørTrøndelag., Møre Sogn og Fjordane Søndenfor Z 00= Tils ~ kke opgit " " " Fi n n m ark. Fylket 5/8: Første halvår opfisket 3750 hl. småsild, anvendt som fabrikkvare og agn, pris 26 kroner, ingen fetsild. N o.r d T rø n del a g. Otterøy25/7: 600 hl. notsild til pris fra kr. 5, til kr. 7 pr. hl., hovedsakelig solgt til saltning. Litt til isning. Fiskeplass : Altebotn. Nor d T l' ø n del a g. Fosnes 25/7: 675 hl. notsild u0ptatt 4 lås ennu ikke solgt. Fiske'Plas,s: Bragstadvagen. N o l' d T l' ø n del a g. Næroy, 29/7: juni og juli satt 20 mindre steng, optatt 900 hl., derav til sildolje 245, pris kr. 4, hermetikk 6<35 hl., pris 4.50, agn 20 hl. pris Siste uke satt flere mindre steng. B ø l' Trøndelag. Ørland 23/730/7: 200 hl.~ herav skjæresild 895 hl., iset 30 hl., solgt sildoljefabrikk 50 hl., solgt hermetikkfabrikk 75 hl., saltet handelsvare 50 hl., kvalitet 56 streks, pris 6,8 S ø l' T l' ø n del a g. Rissa 2<3/730/7: Opfisket 400 hl., skjæresild 700 hl., sildoljefahrikk 400 hl., hermetikkfahrikk 300 hl., pris S ø l' T l' ø n del a g. Ørland 30/7,6/8: Opfisket 400 hl., herav skjær8lsild 2,20 og saltet handelsvare 80', kvalitet 45 streks, pris 4,5. S ø r T rø n del a g. Rissa 30/76/8: O:pfisket 250 hl., herav skjær8lsild 200, sildoljefabrikk 450, hermetikkfabrikk 600, pris kr. 7. S ø l' Trø n del a.g. Åfjord 30/76/8. Opfisket 2400 hl., herav sildoljefabrikk 600, hermetikkfabrikk 300 og saltet handelsvare 500, kvalitet 34 slreks, pris 2,4. S ø l' T l' ø n del a g. Frøya 30/7,6/.8: Opfisket 360 hl. som er solgt til saltet handelsvare, kvalitet 35, pris 26. Sør T l' ø n del a g. Bynesset 30'/7'6/8: Opfisket 360 hl., herav iset 50, sildoljefabrikk 200, omsaltet handelsvare 0, kvalitet 4,5 streks. Mør e. Stangvik 6/8: Flere mind,re sildesteng. Samlet fangst 000 hl., til hermetikkvare. Pris 8 kr. pr. hl. Mør e. Gjemnes 6/8: Optatt 300 hl. småsild, solgt til skjæres.ild, 6 kr. pr. hl. M ø l' e. Vestnes 6i8: Optatt 89 hl. sild, solgt til agn 4 kr. pr. hl.,s o g n o g F j o l' dan e. Askvoll 3/723/7: Opfisket 390 hl. fetsild, pris kr. 20,24, saltet 65, i,set for eksport 65 tnr. Opfisket /,23/7 290 hl. fetsild, derav saltet 655 tm. Dessutenopfisket 0 hl. småsild. Sortement 23 streks, god kvalitet, ingen utsikter for tid,en. St a van g e r 3/76/8: Tilført 300' fiskepakkete fm. Saltet i Finås, Hordaland pris kr. 3 og kr. 5 pr. hl. Brisling og småsildfisket. V es t f o l d. Holmestrands,fjorden og omegn /8: Hittil optat og foredlet paa Østlandet ca skj. brisling. Partiet som er.gåt til Vestlandet foreløbig ukjent. Tilstede 20' il 25 vestlandsnotlag og 40 fl 44 østlandsnotlag. Der står flere brislinglås langs buktene på Holmestrand til Horten med fra skj.s innho,ld, men der tas daglig op brisling. Brislingen er av meget god og jevn kvalitet og størrelse, utsiktene for fortsat fiske ansees som meget lovende. øst f o l d. Skjeberg /8 : Opfisket ved Skjebergkysten ca skj., hvorav avhendet ca. halvparten til Stavanger, resten til.fabrikker i og omkring Fredriksstad. Pris ra kr. 5 kr. 6 pr. skj. øst f o d. Tornes 2/8: Opfisket hittil skj. Dessuten står der 34 steng, som ennu ikke er tatt op. En [{enlte steng har innehoj,d:t over 000 skj. pris, kr. () pr. skj. De allerfleste av notlagene er fra Stavangerkanten og det meste av fangsten sendes til fabrikkene der. Der er også 3 lag fra Unsøy, som har levert fangst til fabrikker i Fredrikstad og Engelsviken i Onsøy. De fleste lag er nu reist fra distriktet. Å les u n d o.g Sun n m ø l' e. Tilførslen til hermetikkfabr. 30'/7,6/8: Fra Møre brisling 300 skj., pris kr. 6, småsild 3900 skj., pris kr..50. M å l ø y. Tilfør,sler til hel~metikkfabr. 3/76/8: Fra Sogn og Fjordane brisling 2000 skj., pris kr. 6, småsild 400 skj., pris kr..50. Ber gen o g o ill egn. Tilførsler til hermetikldabr., /86/8: Fra Sogn o'g Fjordane, brisling 29'2,0 skj., pris kr. 6. Fra Møre småsild 3650 skj., pris kr..50. Kar møy. ' Tilførsler til hermetikkfabr. 30/7,6/8: Fra Sogn og Fjordane, brisling 2700 skj. Fra Østlandet brisling 6'00 skj. H a u g e sun d. Tilførsler til hermetikkfabr. i sesongen til 7/8: skj. brisling. Sta van g er. Tilførsler til hermetikfabr., 30/7G/8: Fra Sogn og Fjordane brisling skj., pris }{r. G. Fra Hordalanclt lbrisling 4,35 skj., pris kr. 6. Fra Rogaland brisling 59 skj., pris kr. 6. Fra Møre småsild 2900 skj" pris kr..5,0. Fra ØstfpU brisling 654 skj. pris kr. 6. Tils. brisling,3380.skj., småsild 2,900. Brislingen er storfaldende og av meget fet kvalitet. Småsildens,størrelse 47 cm, Det norske sildefiske ved sland. Hjemført i sesongen til 6/8 27 (fjorårets korresponderende tau iparantes) : 89:78 tnr. (O) norskfanget islandssild. A les u n d. nnkommet 22/7 fal'tøi med 768 tnr. og 28/7 fal'tøi med 770 tm., alt av norsk tilvirkning. K l' i sti a.s u d N. 3/76/8 : nnkommet 3 fartøier med tils tønner islands,snd av norsk tilvirkning. Det norske torskefiske ved sland. A les u n d 2Ø/7: Torskefisket drevet av ca. 20 dampere herfra, som også har drevet kveit8ifiske ved l,sland. Flere av dis,se dampere har gjort 2 turer. Fangs,ten har vært fra 20

3 ~._ ~ ~~~ 0 august 927 F S K E T S o ANG '00 kg. saltet torsk, gj.snittlig kan beregnes ca ' kg. pr. fartøi, prisen kr ved levering paa sland. Dess,.. uten hjemført 60000' kg. kveite til en gj.snittspris av 0'.45 H aakjerrin gfisket. Å les u n d 26/7: 0 dampere drevet håkjerringnske ved sland, gj.sniusfang,st ca. 200 fat pr. båt eller 34000' kg. Fangsten levert her til en pris av 0'.70' Dessuten har en del dampere overlastet sin kveitefangst til en enkel båt, som har gåt direkte til Hull fra sland, mengden ca kg. Kystmakre Uisket. Opfisiket i 88songen til 6/8 27 (fjorårets korresponderende tall iparantes) : kg. (564426). Hvaler... Halden... Fr.stad... Onsøy... Moss... Oslo... Soon... Horten... Holmsbo o... Vasserfærder... Fr.værn... Nevlunghavn... " Langesund... Skåtøy... Risør...,... Arendal... Grimstad... Lillesand... KLsand S... Mandal... Farsund... Kirkehavn... Flekkefjord... Åensira... Egersund... Stavanger... Kopervik, Skudenes... Haugesund... Røvær... Espevær... fana... Bergen... Maaløy... Askvoll... Aalesund... Kristiansund... Trondhjem... Ukefangst /8 kg '0'0' 300'0 320'0' 30'0' 50'0'0' 900' ODD 250' 90'0' ' 240'0'0' 650' '250'0'. 000' 30'0'0 Hi300 Efterrneding for uken som endte 30/7: Priser Totalfangst kr. kg ', ' 0'.50' 3950'0' 0.50' 57000' 224 ODD ' 0.80' uD 8570' 0'.40' 57230' 0.50' 04620' '0'0' 270' 950' 0.40' l4324s '.50' 2080'0 0' ' ' '.30' '0' '0' 2330'0' 0'.250'.30' ' ' ' '0' 80'0' '0' ' ' ' 800'0' Haugesund kg. Av fangsten er kg. fisket med garn og 37590' kg. med not. Solgt fersk kg., iset for eksport 58 80, saltet flekket kg., saltet rund 3870'0' og til hermetik kg. V ærdi ca. kr. 50'0' 0'00. Dorgemakrelfisket i Nordsjøen. nnkommet i sesongen til 6/8 27 (fjurårets korresponderende tall iparantes) : 2 (5) Jartøier med tils. tm. (93). Kri sti a n.s and S. 3/76/8: nnkommet fartøi med 4 tnr. nordsjømakrell. Laksefisket. Sta van g e r 30/76/8: Tilført 237 kg., pris kr. 2.50' til fiskerne. Sel og hvalfangsten. Å les u n d 3/76/8: nnkommet fra shavet 3 fartøier med fra 0'0'0 til 60'0 sel fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Konsulatet, Leith, beretter 9/8: Totalutbytte sommerfisket til 6/8: (Fjorårets korresponderende tall iparantes) : Opfisket crans (690682), saltet tur. (70222), eksportert 3784 tm. (4408). Det skotske sildefiske ialt i tiden 3 /7 efter "Fishery Boards" opgave. Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tm. tm Vinterfisket ialt ( jan.3l mars) 52 87~ 6920' Sommerfisket fra april: Northumberland 90' Eyemouth distr Aberdeen ' Peterhead Fraserburgh ' Banff Buckie... D '0'35 30'3 Wick ' ' '937 Resten av østkysten Orkney Shetland ' Stornoway distr Barra... " ' Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde) ' Glasgow.~ Sommerfisket ialt ' 655 ~ 70' ~ ~ Vinter og sommerfisket ialt ' Def islandske sildefiske. Fiskifjelag, Reykjavik, beretter 9/8: Sildefisket tnr. saltet, tnr. krydret, hl. fabrikksild. Det hollandske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/8: landhragt i sesongen til 27/7: (Fjorårets korresponderende tall i,parantes) 7783 tnr. (5,250')., l

4 ,. 346 F S K E T S GAN O 0 august 927 ~ Det tyske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/8: landbragt fiskep~kket sild i sesongen til 28/7: (Fjorårets korresponderende tall iparantes) tnr. (35878). Prisene for tysk sild er ] i tt lavere nemlig for sortierte v!. 70, prima M. 62, kleine!v. 52. matjes M. 40 pr. tn. fo'u. fiskerihavn. Makrellfisket ved Skagen. ~Fiskets Gang:s korrespondent i Skagen beretter 2/8: Siste uke innuragtes 3000 snes makrell tatt ved dorg, 3UOD snes tatt i bunngarn til gjennemsnittlig pris 2.25, ennvidere tokes i bunngarn 8000 snes mellemmakrell til gjenne'lllsnittl ig pris 30 øre.»fiskets Gang<:s korrespondent i ~kagen ueretter D/S: Siste uke indbragt ved dorgefisket 2000 snes makrel til gjellnemsllittl ig pris 2 kr., 250'0 snes fra bunngarn til gjennemsnittlig 2~~ kr. samt 5000 snes mindre llakrell fra bunngarn til gjennemsnittlig 50 øre. Det nyfundlandske torskefiske. Generalkonsulatet, Montreal, telegraferer 4/8 efter mottatt telegram fra visekonsulatet, St. Jon's: Der er ikke publised nogen faipport hittil.opfatning i St. John's er at der vil bli god gjennemsnittsreise. Der er også gode rapporter fra Labrador mcgen fisk Bankfisket her også godt. Def kanadiske torskefiske. Kanadas eksport av klippfisk av kanadisk tilvirkning efter de månedlige opgaver fra Dominion Bureau of Statistics Jan.juni. Fjorårets korresponderende tall iparantes) Tils 23G 599 cwls. (25859). Juni. Tilsammen cwts. ( kanad. cwt. 3 kg_), derav til Stol'britannien 32, Bermuda 25 Br. Cfuiana 40, Br. Honduras 26, Barbados (Br. V.ndien) 4, Jamaika (Br. V..) 674, Trinidad og Touago (Br. V..) 3820, Br. V.ndien.forøvrig 278, Brasilien 2634, Costa Rica 55, Kuba 34, Fransk Vestndien 90, talien 3380, Panama 50, San Domingo 60, U. S. A. 7307, Porto Rico 627, Portugal Det islandske torskefiske. Fiskifjelag, Reykjavik, beretter 4/8: Tor,skefisket til 3/ kg. stor, små torsk, hyse, 2 G sei, total kg. beregnet full virket vare mot ifjor og 39200' 000 i 925. Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøb~ menn for varer leveret fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttrykk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Alesunds og Kristiansunds vedk. gjelder priser, hvortil omsetning har funnet sted. Tr an: Bergen. 29/7 5/8 2 ) Kr. Kr. Uldaret damptran, nordlands pr. tønne,, finnmarks ,, sei damptran ) ) p! ~ma koldklaret damptran Råmedisin, nordl., uklaret Blank medisin, nordl. o ~ 29/7 Kr. Blank industriel... o o 0.60 Brunblank, medisin, nordlands.... do. industriell... o o 0.55 Bruntran, karblandet... o o 0.40 Pressetran, bunnklar Sildolje, lys Sildolje, mørk... o o o 0.36 Rogn: ste sort pr. eksportfylt tn den ",, ; 3dje ",, Samfengt, fylt mellem bunnene... 28/30.00 Rundf isk: Usortert Lofots _. 2/ U sortert helgelands Tynn vestre, hollender fyldig vestre hollender Almindelig hollender Bremer Samfengt (italiener) o.75 Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/ Do. do. 50/70... o o 0.00 Usorteret finnmarks, over 200 gr.... Finnmarks, gr.... do gr.... do. over 600 gr....,.... Titling: Hollender... o Bremer... o Finnmarks 00/200 gr.... Rotskjær: ZarHisk Vekkerfisk... o o 8.00 Høkkerfisk Danskfisk, stor.... do. smaa... o " Sei: Prima storsei 50/60... middelsei 40/50,... Afrikasei " 50/60 do. 40/ Småsei 30/ ~ Brosmer: Flekket... Rund... o o' o 0 o Hyser: Afrika, høsthyse, 40/50... ;.... do. hyse 30/ Samt vårhyse 30/50...,. _. Almindelig do. 30/ Lenger: Skruelenger... o o Klippfisk: l ste sort, Lofots Fetsild: Fiskepakket, 8/0 stk. pr. kg...,...} Do. 0/2" :,,... 26/28 Do. 2/4",,.... Skjæresild, fiskepakket l3.00 5/8 2 ) Kr pr. tn pr. tn / / pr. vekt pr. vekt pr. tn.

5 0 august 927 fs K E TS 29/7 Kr. Sto r s i d:' Eksporfpakket pr. 0 kg Fiskepakket, rund,.... Vårsild: Eksporfpakket pr. 0 kg..., Fiskepakket, rund.... slandssild.... ) Prima lys. 2) 2/8 ingen notering. 5/8 2 ) Kr. pr. tønne Ålesund. 29/7 5/8 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands /32.00 pr. tønne Do. finnmarks /27.00 Koldklaret damptran Bruntran Sildolje efter kvalitet... " / /0.42 Seltran / /0.48 Rogn: ste sort eksportpakket pr. tønne 2den sort:... " dje sort... ' Samfengt, fylt tønne.... Klippfisk: Søndmørsk pr. vekt Lofots / /0.40 finnmarks.... Lenge... 3/ 3/ Brosme Sei...,.... Pressefisk, kasser a 00 kg.: Presset lange..., pr. kg: S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg / /7.50 pr. in. slandssild, fiskepakket, 80 kg Kristiansund N. T ran: 29/7 5;8 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands pr. n. Finnmarks Raa medisin.... Blank medisin.... Bruntran Rogn: pr. tn. Nordmørs samfengt stavfylt tn... \ Lofots... J 32/ /32.00 pr. tn Klippfisk: Nordmørs... 0/0.0 0/0.5 pr.vekt Lofots / /0.30 Finnmarks Saltfisk: Nordmørs...,... } Lofots.... 'Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm... } pr. 20 kg. småsei 30/40 " ".... Prima småsei, 30/40... Secunda " Små 20/30... S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg., rundsaltet /7 slandssild.., /40... l 0.60/ /0.60 J pr. tn. o ANG 347 Haugesund. 29/7 5/8 kr. kr. Våisild, eksportpk., ganet, 0 kg. fob. 5/5.50 5/5.50 pr. tn. Do. fiskepakket, 85 kg. fra lager. Do. flekkes ild /26.50 Do. rund, 0 kg. 6/ Do. mindre merker, ganet 0 kg Storsild, fiskepakket fra lager.... slandssild, f.o.b Fetsild, notsild 20/22 stk. 00 kg pr. tn. " fiskepakket fra lager.... Makrell, saltet i tnr., f. o. b Sildolje: Lys f.o.b Mørk f.o.b. efter kvalitet,... " 0.40/ /0.35 Sildemel pr. 00 kg. B~E{{E, SON & GLLl.QD, Ltd.. 8 the Corridor, Billingsgate Market, London E. C. 3 Tel. adr. "Brekkes" London Modtar til forhandling FerSk lax, ørret, Hummer, Ræker, {veite. Flyndre Aal og alle gangbare fiskevarer firmaets hovedkontor er; Brekke, Son & Gillard. Ltd. 9 Scale Lane, Hull Fiskemarkedet utenlands. l k v in t a l == 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; GO kg. i Portugal. k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Hio de Janeiro. t Y s k P u n d = 0.5 kg. eng e l s k P u n d = 0.45 kg.. Klippfisk og tørfisk. R i o cl e Jan eir o. Legasjonen bekrefter telegram av 8/7: Fra den 7 juni til idag er der ialt ankommet 676 kasser klippfisk, hvorav 3290 kasser nor,sk og 3426 kasser Slkotsk fisk. Beho!ldningene anslåes til å utgjøre ca kasser. Markedet betegnes av herværende importører som fast, og utsiktene for salg er bedre enn ved forrige rapports innsendelse. Tar ra g on a. Konsulatet beretter 5/7: Tilførsel av klppfisk /75/7 ad sjøveien kg. islandsk, pr. jernbane GO 000 kg. islandsk. Beholdning 80,000 kg. islandsk, priser ptas. 50'56 pr. 40 kg. B i l b a o. Generalkonsulatet beretter 2/8: Ukeimport 6500 norsk, beholdning 4000 norsk, islandsk, priser 5856 norsk, 56.(j,l islandsk, gammel 4752, beholdning Co runa 500, pund Bar c e lon a. Konsulatet beretter /8: Siden konsulatets forrige innberetning av 27/G ang. d et herværende klippfiskmarked, har følgende tilførsler funnet sted: Norsk d.s.»kristine <: fr:>. sland, ca. 200 tonns,»lvercator«530,»la France" :?OO og»)echo«fr'a sland og Færoene 480' tonns. alt 40' tonns, alt av islandsk oprinnelse med undtagelse av 20' tonns færøfisk soin d.s.»echo«losset. Som vanlig på denne årstid, hvor der finnes overflod av tomater til billige priser, har avsetningen av klippfisk vært ganske livlig. Prisene i detalj noteres idag for den sist utlossete vare fta 5658 ptas. for første sort pr. kvintal a 40 kg., med vanlig avslag for annen sort. Der finnes ennu rett meget gammel fisk på markedet, som realiseres til alle priser, like ned til ptas. 40 pr. kvintal. Hvad angår beholdningene sludde man anta at de idag dreier sig omkr. 600 tonns, iberegnet gammel fisk.

6 348 FS KETS o A N O 0 august 927 L is s a bon. Legasjonen beretter 4/8: mport norsk 7, skotsk 8, :beho'ldning norsk 200, skotsk 0, priser norsk ,skotsk 200,240, kurs 95. O p o l' t o. Legasjonen, Lissabon, beretter 4/8: mport norsk 499, Nyfundlandsk 2089, skotsk 54, fransk 22,9, tysk 90, beholdning norsk 74, nyfundlansk 2322, annen 348, priser norsk nyfisk før,ste stor 240, annen mtddels 230, tredje 2,6, fjerde 200, nyftmdlandsk nyfisk, stor 390 middels 300 liten 240aammel,,stor 270, middels 220, liten 90. ', ::> N o l' d :S p a n i e n. Generalkonsulatet Bil bao beretter 2/8: Til Bilbao blev det i 926 impotert 22,23884 kg. ~or:sk fisk og av i,slandsk kg.; i 927 henholdsvis kg. og kg. Til Nord,s,panien blev det i første halvår 926 ialt innført kg. mot i kg. Det vil herav fremgå at for Bilbaos vedkommende er importen av islands fisk steget med kg., mens derimot norskfisken viser en tilbakegang på 337,537 kg. Grunnen til denne beklagelige tilbakegang må først og fremst søkes i at store partier,som var anlagt for skibningfra s,land i slutten av forrige år først ankom hit i januar og februar. Dessuten er som bekjent de beste måneder for notskfisk i mai og juni, men på grunn av de dårlige tørringsforhold i Norge kunde man ikke få de kvanta nedover som markedet her krevet. de siste måneder har likeledes den store prisforskjell på norsk og islandskfisk gjort at man har foretrukket den sistnevnte. Forøvrig ligger der meget fisk lagret i Bilbao, hvorav en del islandsk og færøfisk alv fjorårets fangst, som tildels har tatt rødmitt. Det er derfor liten utsikt til noen bedring av markedet før ut i september da man nødig tør ta risikoen med å lagre fisk nu i sommervarmen, og dessuten er konsumet i august i almindelighet meget litet. Persk fisk og sild. L ond o n. Konsulatet, Hull, beretter 3/8: 6 kasser norsk fisk, pr..flyndre 6/7/, kveite 6/,7/ pr. stone, norsk laks 2/ pr. pund. H u l. Konsulatet beretter 2/8: Mandag kg. kveite fra VestGrønnland, delsolgt 6/3/ pr. stone, trålfisk, flyndre, prima hyse, gode priser, torsk billig. H u l. Konsulatet beretter 9/8: går 2 båter fra Vest Grønland kg. kveite, delsolgt 6/63/6 pr. stone, trålfi,sk bra priser, undtagen 'hyse, billig. Gr i m s b y. Konsulatet, Hull, beretter 3/8: 2 båter fra VestGrønnland, 4000 stk. kveite, pris omkring 6/3/ pr. stone. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 30/7: Ankommet kg. trålsild, 2~/~5}:l, 4200 kas'ser Shetlandssild, forhåndssolgt 820 pl pund,et. Ham lb u r g A l t ona. Fiskeriagenten beretter (8: Ankommet 20'0000 trålsild 62, fra Skotland 225 kasser,,6 pf. pundet. Ham b u l' g Alt ona. Fiskeriagenten beretter 2/8: Auksjon Hamburg stol;middel kveite 572, stor 448,,sekunda 2545, ankommet kg. trålsild, 6H pl pundet. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 3/8: Aul{Jsjon Hamburg, sekunda ål 5758, mtddels kveite 6872, sekunda 540. Altona laks 203,230, ankommet 50'00 kg. trålsild 96 pif. pundet. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 4/8: Ankommet kg. trålsild, 04 'pf. pundet. Ham h u l' g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 5/8: Au}{Jsjon Hamiburg, ål 70. Altona laks 2,3,235, ål 8324, ankommet kg. trålsild 02 p. pundet. H a ill bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 6/8: Ankommet 2,0000 kg. trålsild, 62 pf. pundet. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 3/8: Til St. Pauli fiskemal'kej (Hamburger Fisehauktion G. Ul. b. l.) ankom i ukens løp mer! 'ute:,kibene fra Norge 500 pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling o'pnåd:de i auksjonen: (pf. pr. pund): Kveite stor 448, stormiddels 572, middels 6872, sekunda 2545, ål 70, sekunda pund hyse ankom i dår:lig stand og blev konfiskert. Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp med ruteskibene fra Norge 200 pund ål og laks, som efter kvalitet og markedets stilling olpnådde i auksjonen: (Pf. pr. pund): Al 8324, laks 203:2,35. ukens løp ankom 2 båter fra Lerwick på Shetlandsøene med 4:200 kasser og båt fra Fraserburgh med 225 kasser. Dess'oruten ankom med rutebåtene fra Shields og Grimsiby 999 kasser. Prisen for skot,sk sild var pf. 8 til 20 rpr.,pund. Det tyske trålsildfiske er nu i full gang og der ankom i ukens løp til St. Pauli fiskemarked pund og til Altona fiskemarked pund. Prisene var efter markedets stilling og kvalitet pl 6 til pf. 5Y; pr. pund. Ham b u l' g A l t ona. Fiskeriagenten telegraferer ~~/8: Ankommet kilo trålsild 5,Y:;.2 p. pundet. W ese r D li n d e. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/8: uken 27/78/8 ankom til Wesermlinde fiskemarked 4~ fiskedampskibe med tilsammen pund fersk fisk og sild Derav 25 fra Nordsjøen med 90e 600 pund, gjennemsnittlig pund, 6 fra sland med pund, gjennemsnittlig pund og fra det irske hav med 6600 pund. Blandt fangsten fra Nordsjøen og det irske hav befant sig ca pund fersk sild. På grunn av den sterke varme var øfterspør,srelen efter massefisk dårlig og en stor del gik til klippfiskverket og til fiske'lelfabrikkene. Kun de bedre sorter finfisk var søkt til litt høiere priser. Auksjonsprisene var: (pf. rpr. pund): Hyse 5%66, Hyse l 3%49%, Torsk 3%22, Torsk l 3%6~, Sei 3%8Y;, Rødspetter 5B85, Pigvar 8530, K:veite 763. Hummer. Ham b u l' g. Fiskeriagenten beertter 5/8: Med ruteskibene ankom i ukens løp fra Norge 8 kasser levende hummer. Prisen var uforandret ly pr. pund fortollet. mark er idag = kr Rogn. N o l' d S.p a n i e n. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/8: Vigo 55 kurver. NordSpanien forovrig intet fiske. StOtre rognlagre. ngen omsetning. Tran. Ham b u l' g. Fiskeriagenten beretter 5/8: Fra Norge ankom 656 ater og 5,5 tm. Fra Storbritannien 373 fater, fra Spanien og Portugal 02 fater, fra Danmark 9 fater og 2 fater fra Holland. BruntraJ er litt høiere, ellers er noteringene uforandret, nemlig medisintran kr. 45 eif. De ovrige noteringer er (:E pr. 000 kg.): Lys,seltran 2900, lys ]evertran 30, brunblank levertran 26, 'brun levertran 23. Linolje er litt fastere 'Og noteres fra Holland FL mens tysk vare er uforandret M. 7 pr. 00 kg. netto fortollet.. Salt sild. Ham blir g. Fiskeriagenten beretter 5/8: Tilførslene androg i ukens løp til 93 tm. Derav 74 tm. fra Norge, 60 tnr. fra Storbritannien og rland, 5 tur. fra Danmark, tm. fra Holland og 4 tm. fra Sverige. Markedet for norsk sild var rolig,. da de store tilførsler av billig tysk trålsild influe

7 0 august 927 FS K ETS o A N O 349 rer på efterspørselen efter vårsild og,flekket sild. Noteringene 'or norsk sild er uforandret. Forretningen i skotsk sild led under den sterke varme. Noteringene for skotsk fullsild efter kvalitet og fang.stplass er (sth. pr. tn.): Largefulls 70'75, funs 6572, matlfulls 5058, matties 40'.52. Ste t t in. Fiskeriagenten innsender,flg. beretning, dat. Stettin 3/8: dag var besiktigelse over 80 tur. fetsild fra Bergen. Størrelsene var 80',26. Kvaliteten var god. Der forlangles en pris av kr. 50. pr. tn., men intet blev so,lgt. Vådsild var fastere og der er for 6,70.0. betalt kr '. De andre størrelser kan kjøpes til kr. 9 pr. tn. ~ Prisene for skotsk sild er uforandret for matfulls sh. 48<5, for mauies sh. 384, for erownmatfulls 552, erownmatties sh denne uke ventes 4.båter llled skotsk sild. Kon i g s ber g. Konsulatet beretter 3/8: norsk fetsil,j blev her omsatt nogen ganske,småpartier, men til dårlige priser. Den øvrige sildeforretning led meget under den ualmindelig sterke varme og avlastningene blev tildels helt innstillet. lkesom der blev bortset fra videre eijfkjøp ennskjønt der meldtes høiere priser fra Skotland. uken somgik innkom s.s.»svend Larsen«' fra Shetland og Orknøy med 34.33/ og 930./2 tønner sild. Her betaltes: Crownbrand matties 3S/ og ajmindelig matties 3.3/34/ eif. ufortollet. Als NTERNATONAL Composition& farvefabrik BERGEN Anbefaler vert prima kobberstof, der gir en glat bund og derfor god fart b. Når,dei er på småskipsferdsle, her medrekna arbeid med lasting og lossing og arbeid euer ferdsle på sjøen som næringi gjev høve til. c. Når dei ferda,slt på sjøen utan at næringi krev det. det tilfellet som er nemnt under c, er det likevel berre når nokon dø yr av ulukke under,sigling, at skadebot vert betala. Det SOlll er sagt i denne lo'vi um dei som hev døytt av ulukike, gjeld og folk som hev døytt på fangstferder med yvervintring i dei arktiske farvatn, utan skil kva døyingsgrunnen er, berre dei er trygda etter denne lovi. Er nokon som er h"ygda etter denne lovi, for ei ulukke han hev vorte ute for, og trygda etter lov um ulukketrygding for industriarbeidarar eller for sjømenner, skal skadebot l' eidast ut etter reglane i den lovi, som i det einskilde høvet er til mest hjelp for den som hev rett til skadebot. 6. Hev ei ulukke, når lækjingskuren er slutt, ført med seg mein som gjel' at den skadde hev tapt arbeidsevna heilt ut,.gjev Rilkstrygdeverket ei livrente som vert rekna til 60. pst. (heilrente) av arbeidsfortenesta hans, eller ein tilsvarand e l ut av heilrenta, um han berre hev mist noko av arbeidsevna. Hev harr mist mindre enn SY; pst. av arbeids,evna, hev han ingen rett til skadebot. Er livrenta, når ho endeleg er faslseh (jfr. 5 2dre leden), mindre enn 2 pst. av arbeid.sfortenesta, skal Riks trygdeverket ein gong.for alle betala henne ut med ein sum som svarar til 3 års rente. l. Denne lovi tek til å gjelda frå 5 juli 927. CANADAN PACFC Verdens største daltlpskibs og jernbaneselskap Billigste gjennemgangsbilletter til Canada og U. S. A. Absolut bedste befordring paa alle klasser Undersøk vore billetpriser og overbevis Dem om fordelene ved at benytte vort selskap der fører Dem frem til Deres bestemmelsessted med egne expressdampere og expresstog til alle steder i Canada og U.S.A.. D. KRKWOLD Guldskogaarden 2 BERGEN Telefon 0685 ALBERT MOHN, Bergen Etableret 764 Mottar til forhandling og kjøper i fast regning Tørlisk og Tran Telegr.adr.: Albertmohn Lov um brigde i lov um ulukketrygding for fiskarar frå 0 desember 920 med tilleggslov frå 7 juli 925. L Desse fyresegnene i lov um ulukketrygding for iiskarar frå lo. desember 920 med tilleggslov frå 7 juli 925 skal lyd a so: 2. Fyremålet med trygdingi er skadelaushalding, etter reglane nedanfor, for ulukke som fører med seg at folk som el' trygda, fæl' lekamsskade eller døyr: a. Når dei er på fiske eller fangst; her medrekna ikkje berre sjolve fiske eller fangstarbeide, men og arbeid eller ferdsle på land eller sjø,,som næringi og stellet med fangsten og avselnaden gjev høve til. Leveforholdene før og efter krigen. Stigende fiskefol'bl'ul{ ialfau i enkelte viktige ceutl'e. Generalkonsulatet, Hamburg, innberetter : Et anskuelig billede av leveforrholdene i større europeiske byer, sammenlignet med før krigen, får man aven del data sammenstillet av Hamburgsl istatistiske Bureau vedrørende forbruket av viktigere levnetsmidler pr. innbygger. Forbruket før krigen er satt til 00. Forbruket i de,senere år angis ved følgende tall: Forminsket forbruk. Kjøtt... Smør.... Egg.... Kaffe.... Melk., Grønsaker Sukker... Frukt.. "... Foroket forbruk. Fisk Ost ".. Poteter.. Margarin.. " Mel.. Brød.. " Altså minst av de animalske fødemid,ler kjøtt smør 00' melk, mere av 'Poteter, mel og,brød, dessuten av m~rgarin o; litt mere av ost. Bemerkelsesverdig er stigningen i fiskeforbruket.

8 i 350 FS KETS o A N O 0 august 927 Det Nordenfjeldske Dampskibss~lskap vi Aktieselskapet Thv. Halvorser Bergen Telefon egen central 5040 l OmJadning ogomisningavfiske/orsendelser Telegr.adr. "Nord~nfjeldske" NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & 0rsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilmger fra øst & VestNorge til B ost O n, B a l t i ru ore, P h i l a cl e l p h i a & New p o rt New s, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Det Bergenske DaRlpskibsselskabs Speditionsavdeting, Bergen Omladning samt omisning avferskfisk Haugsholmens Mel & Sildolje Fabrik, Bergen Sildolje Telegramadresse : <Bergensped. Mel Telegr. : WLFLOK Erling Wæ flock EXPORTAGENT Sild, Fiskentel etc.. Telegr. : PRO GRESS l DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9.30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linjer) nr Telefonvakt 8 fm.0 em. søndage9 fmlo em.) Telegramadresse : Ber ge n s k e. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 8. Det indeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c. A. GUNDE~SEN Als BE~GEN S p ed it i o ns av de li ng en: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" BERGENS PRVATBANK Opretttet 855 BERGEN OSLO HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER B. Samuelsen Søn ~ Etableret 905 BERG E N Telegr.adr.: nspedition" Spedition Omisning av fersk fisk Toldklarering J jermetifletiketter ii'erf/amyn, C#.reaSCpf'Ool, trer~amen.t DREYERS GRAFSKE ANSTALT STAVANGER Als Haugesunds Sjøforsikringsselskap HAUGESUND Overtar alle slags Sjø og Transportforsikringer K. Kolbeinsen & CO. A s' Johannes østensjø & Co. Afs Haugesund Haugesund Telegr.adr.: "Kolbro" Telegramadr. : Sjøco Sildexportører Landets største Kommissionærer: Sildemel. sildolje, rogn tø n dep rod uk t i on Telegramadresse : d Jøstbø, Stavanger Fli Hundvaag pr. Stavanger Siideoljefabrik. Kjøp av fersk og saltet sild. bero' Bruk Telefon: Buøy 7 Je. D Johan T. 0stbø privat: Mekanisk verksted 2 slipper Agenter for raaorjemotoren Avance. Buøy 8 Johan Didrichsen jr.. Oslo Telegramadr. : "JOHAND/" OmsæHer alle sorter fran, sildolje, sæl olje, hvalolje, sildemel, torskemel etc. CHR. RGENS SØNNER lb BERGENS TRAAO & DREV FABRK TaugverkSnører~Traad BERGEN Vargsmurningen """ (for presenninger, seil, garn, not, taug etc.) Gjenpart av to breve: Jeg har brukt VARG baade paa torskegarn, makrelgarn og taug der har været utsat for raat hele sommeren. Jeg finder at V ARG er et udmerket middel at fri for raat. Efter min erfaring overtræffer det alt før brukte bevaringsmiddel. Jeg har vist det frem og fortalt det med mine kolleger. Jeg tror at VARG har fremtiden for sig og vil bli et meget benyttet middel. Egøen den 4. oktober 926. Kristoffer EgDen (tegn). Siden jeg fik seilsmurningen VARG ifjo! sommer fra D~m og befandt den at være meget god for selene saa maa Jeg bede Dem at sende mig en dunk paa 50 kg. Send regning med. Ærbødigst E. Nilsen, Harstadbotn, 22/5 25. VARGsmurningen fabrikeres av David Gjørveu, Belogel Telegramadresse : "S o o f o" Telefoner: Kontoret 2 39 Privat o. Fretheim Olsen Bergen Kontor: Sverresgate 24 l Trygve Olsen & Co. Als, Stavanger Kjøper: Sild og BrislingSardiner, Kippers, etc. Salt MakTet Sælger fra lager: Oliven Olje Tomatpun!e Tilbud og forespørsler utbedes. Telegramadresse "fisk",

9 ~~ ~~ august 927 FS KETS Mynt Os o: æ... o... R. M... Fres.... Sv. k r.... D. kr.... Gylde n.. Sw. f res.. Dolla r... Bp.lga... F. rna rk.. Peset as.. Lire... ". Czek. kr.. sl. kr.).. 0ster r kr. Land on: Eseud o.. Pes0 2 )... Mis 3 )... Yen 4 )... TaeJ5 )... Bornb ay.. Honk ong Vekselkursene (salgskurser). Pari '/s 4/8 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr [ i l sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d ( 3/s / 2 / Ph / J9h6 2/6 7 /8 2/7 /4 2/6 /2 2/6 5 /8 2/6 3 /8 /5 3 hs /5 3 /6 /5 3 6 /5 3 h6 /5 5 /64 2/ /2 2f/2 2N4 2/ 3 /8 2/ /8. ) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama. 5) Shanghai. Skib laster. M.s.»Topeka«laster Oslo ca. 20 august, VestNorge 2,2/8 25/8 for Havana, Vera Cruz, Tampico, Galvston, Hou~ton og New Orleans. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»Mexicano«laster ØstNorge 2~30 august, Stavanger 3 august for Boston, Philadelphia, Baltimor og Norfolk. vvilh. 'vv ilhelmsen. S.s.»Delaware«laster Oslo ca. 30 august for S avanl ah, Havana og New Orleans., Wilh. Wilhelmsen. Sidste telegrafiske meldinger. (Nedenstående beretninger er innkommet efter redaksjonens avs l utning og <le gjentas: i nffilste nr. på sine,resp. plasser). Fersk fisk og sild. New c a st e. Konsulatet, Hull, beretter 9/8: går G65 kasser fisk, derav 335 direkte innlandet, kveite 8/69/, fl,yndre 5/6. L O' n t o n. Konsulatet, Hull, beretter 9/8: 66 kasser flyndre 5/6/, kveite 6/8/. Ham bur g A l to n a. Fiskeriagenten beretter 9/8: Ankommet kg. trål sild 5, a.uksjon Hamburg, stor kveite 5970, mddels Altona stor og middels kveite 608 pf. pr. pund. o A N O 35 Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjerns, Bergens og Åndalsnes jernbanestasjon. Stationer Til indlandet Oslo fo~øvng S.ve / nge Til utlandet Dan/ Tyskmark land kg. kg. kg. kg. kg. Fra Trondhjem : kg /7 ialt Sild alt Fisk ~ool 8520 Fra Bergen: /7 ialt Sild ] Fisk Fra Andaisnes : 24h 30/7 ialt Laks...,... Fisk Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen) vektenangit brutto. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kveite Flyndre... loq 00 Hyse Q Sild Laks Makrell Hvalkjøtt Annen fisk ~~ ~ Tils Fiskeinnførselen til Oslo. Ulførselsverdiell av iersl{ iisk innført fra utlandet til OslO' sjøtollsted i uken 3/76/8 927: Fra Danmark fersk fisk kr Fra Sverige salt fisk 400 kg. Fra T y sk and salt fisk 05 kg. Oljemarkedet. Bergen, Haugesund, Stavanger f.o.b.: Solarolje fatevis kr. 0.8, petroleum»triumj'«0.24, benzin 0.40, Haugesund kr Opgit av Stavanger NorskEngelsk Mineralolje AlS, 6/ fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Diredor of Fisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries new being earried on, from the beginning of the year, 927 to August 6th. S hor em a e k er e in kilograms (kg.): land ed 55960, exported in ice 58 80, salted , eanned Fat her r ing s in hektolitres (hl.) Sea son beginning Julylst: landed 2748, salted 80, to fish oil tadories 4955, te eanning factories 3640.

10 i,. i slands Klippfisk, Toldsteder Vårsild tm. Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 30 juli 927 og i uken som endte 30 juli. Fetsi!d ~. NordsJsa l i Rot. Hyse, Annen D.m. R.m. Brun : og skaret!.. torsld sild Brsling: sild : norsk,rundfisk skjær Sel rulld tørfisk Rogn tran tran Blank blank: Brun sild tm. t m. t' k kg. k kg. k k Tnr. t t nr. t tnr. tm.! nr. nr. g. g. 'R g. m. nr. nr.! i! Oslo ) ] ~ 70 i 7 424! 342 Kristiansand Kopervik... " 4 404,, Egersund... Stavanger 2) Haugesund 3 ) Bergen 4 ) ) F?rø Maløy Ålesund 6 ) , Molde Kristiansund 7 ) _ Trondhjem ~ Bodø Svolvær 8 )... l Narvik 6) Tromsø 9 ) i Hammerfest 0 ) : Vardø ll ) i Vadsø ! 35 Andre 2 )... 4) ) 73, alt [' uken , Håkjerr. im. Herdet hvaltran tnr. 3) S445 Toldsteder Hvaltran tnr. Seltranosetran rakt saltet fersk fersk ål fersk fisk BoUle Sild, Makrell, Makrell, Laks, Levende Annen Sldetran Sld, fersk tnr. tnr. tm. ks. kg. tdr. kg. kg. kg. kg.,, i OSlOl) Kristiansand.. l i Egersund : Stavanger 2) Kopervik HaugesundS) ! Bergen 4 ) ) Florø Måløy ) Ålesund 6 ) Molde Kristiansund 7 ) Trondhjem Bodø Svolvær 8 ) Narvik 6) Hummer stk ' l Tromsø 9 )... HammerfesPO) Vardø l ) ~ 278 Reker kg X~~~:2).. :::::::: = 25~65 ~_4O g~~ 28364~994 Fisk saltet i fartei kg U l Fisk saltet j tnr Sildemel kg Fiskemel, levermel, Selskinn Hermetik k fiskeguano kg. kg. kg ! ~.22!E , , , uken ) Desuten 04 tnr. stearin. 2) Desuten 68 tnr. kryddersild, 263 tnr. ansjos, 500 kg. islandsk klippfisk. 3) Desuten 04 tnr. krydret islandssild, kg. hval mel, 2700 kg. hvalbarder, kg. hvalguano, silå, strøsaltet kgc og 4300 kg. saltet lange. 4) Desuten 42 tnr. stearin, 8000 kg. fersk brisling, 290 sko hvalbenmel. 5) Herav kg. Finnmarks og kg. annen rundfisk. 6) Desuten 467 tnr. stearin, 632 tm. pressetran, 30 tnr. surtran, 350 kg. fiskeskinn og 7850 kg. fiskeavfald. 7) Desuten 7 tnr. pressetran, 323 tm. avfaldstran. 8) Desuten 090 tnr. pressetran. 9) Desuten 8800 kg. hvalroshuder. 0) Desuten 700 kg. hvalroshuder. ) Desuten 26 tdr. surtran. 2} Desuten 9073 tnr. hvaloljefettsyre, kg. margarit, 2250 kg. krydret sild, kg. hval kjøttmel, kg. hvalmel. 3) Fra Fredrikstad. 4) Herav 6574 tm. vårsild, 73 tnr. brisling og 96 kg. hermetikk fra Skudeneshavn. l0) Halve kasser. 6) Desuten 50 kg. saltet laks.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fra risk~ridir~ktør~n

fra risk~ridir~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fjskribdrift fra riskridirktørn Onsdag 3 august 92 Nr.. 35 Uken 2-27 august. Fet s i l d fis k et' var meget smaat i sidste uke. Troms fylke blev ukefangsten 2 927 maal, men herav

Detaljer

o A N O 3 juli <lj... "O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket.

o A N O 3 juli <lj... O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket. 306 FSKETS o A N O 3 juli 929 Petsild- og småsildfisket. - 29 /6 929. Fylke alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - - - Troms... 630930-583080 Nordland... 4400-28085 Nord-Trøndelag. 90 - - Sør-Trøndelag..

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ~8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 0.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

FETSILDFISKET faldt ganske

FETSILDFISKET faldt ganske Ukntlig madlsr fot,, nork fj$kribd'rjftfra tisi(ridirkt0rn 9 aargang norsk fiskrir. Uken l 7 desember. FETSLDFSKET faldt ganske godt i forløpne uke. Talvik i Finmarken blev der sat endel større sildestæng,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra Jisk~ridir~ktør~n Onsdag 2 juli 96 Nr. 28 norsk~-fisk~ri~r Uken 2-8 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i Nordsjøen er fremdeles smaa. Til Bergen indkom

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

I mål med 2014. Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? Sjømatdagene 2015. v/ Ragnar Nystøyl. Scandic Hell, Stjørdal 20.

I mål med 2014. Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? Sjømatdagene 2015. v/ Ragnar Nystøyl. Scandic Hell, Stjørdal 20. I mål med 2014 Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2015 Scandic Hell, Stjørdal 20. Januar - 2015 Årets Quiz: Hva er dette? Årets Quiz: Hva er dette? Svar: Antall

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund OVERSIKT OVER ANALYSERTE PRØVER I 1981 Ferske fiskeprodukter Antall prøver

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer