Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier)."

Transkript

1 ~-~-- -~- ~ ~ ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 2 desember 923 ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang-, øvrige sider kr ved henvendelse til Fiskeridirektr rens kontor. Nr. 50 AV NDHOLDET: forsøksfisket. - Værdien av fisl<eutførselen jan.-okt. - Livlig fersksildeksport fra Sverige til Tyskland. - Brislingen i Hardangerfjorden. Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). Storsild Tor s k (skrei og loddetorsk) Vaarsild Solgt Mængde Solgt anvendt Lever Op- fersk Mængde Mængde Tilvirke! til Op- fersk Til anvendt Til l Til fisket (iset Saltet sildolje Opfiske! anvendt anvendt til tran damp- fisket (iset hjem- Rogn Saltet sild- mæng- for mængde til til medicin-!mæng - for herme- meforde eksagn og utenom olje tik tørfisk klipfisk tran. de eks- bruk hjemme port) d.m.tran forbruk port) [ 000 \ hl. hl. hl hl. hl. hl. hl. stk. stk. stk. hl. hl. hl. hl. hl. hl Opfisket mængde ~---~- i BriSling og smaasild Makre (kystmakrei) Fetsild tilført StavanRer (indtil 82), Bergen (indtil 8 2), Haugesund (fra 7) (indtil 30/9), Kopervik (indti 30/9) og Sandnes (indtil 30/9), ialt i [Solgt fersk set for Mængde Mængde Mængde O r t! Til Sild-!! l inden- eks- flækket rund- til p S <e, set olje fabrik- Til her- Bris- Til agn saltj Blctn- Smafl- MOSS3 lands port og saltet saltet hermetik mængde kene metik!ing [ ding sild, hl hl. hl.! hl. hl. hl. hl. hl. hl. i.! [, ! 232. Ba nkf is kanmeldt opfisket i indtil8 des.: ialt , derav kveite , svartkveite 34563, rødspætte 45600, lange 68428, blaalange 2>22642, brosme 3976, torsk , hv'se , sei 70774, anden fisk foreløbig værdiansættelse: Storsildfisket (slut) 2.3 million kr., skreifisket og loddefisket: (Finmarkens vaarfiske) (slut) 26.9 million kr, va::jfsildfisket (slut) 7.8 million kr. kystmakrelfisket (slut) 3.6 million kr, bankfisket (indtil S d;:s) 3.2 mill. kr.

2 422 F S K E T S G ANG 2 desember 92::5 Anme!dt ukefangst: Fetsi!d J6248 hl., Bankfisk (Aalesund) Hj 000 Fet sil d fis k eter blit noget forøket i løpet av uken væsenilig ved eftermeldinger om tidligere fangster i Nord- Trøndelagen. Kvæfjord i Troms fylke blev sat 2 nye notstæng. Herav er optat 480 hl., solgt til hermetikvare for kr pr. hl. Med snurpenot er opfisket 600 hl., hvorav saltet 300 hl., og anvendt til agn 300 hl., pris 4-6 kr. pr. hl. alt i Troms fylke iaar hl., hvorav saltet 2884 mot ifjor hl. og saltet Det iaar opfiskede fetsildkvantum er saaledes ubetydelig sammenlignet med ifjor i dette fylke. Fra Nordland foreligger ingen melding om sildefiske sidste uke. Derimot meldes der fra Møre fylke at der i sidste uke av november i Nesset og i Dae er op-, fisket 2600 hl. sild. alt er nu opesket i Møre fylke hl., hvorav saltet mot ifjor opfiske! hl., hvorav saltet 3708 ndtrøndelagen er der i løpet av høsten endel fetsild av størrelse 4-5 streks. frosta blev i sidste halvdel av november opfisket 675 hl. sild, pris optil 40 kr. pr. hl. dette distrikt er ialt saltet 6000 foruten dette parti er et lignende antagelig sendt fersk til T rondhjem. Desuten er der i Asen saltet 2580 og i Nedre Stjørdalen saltet 650 Dertil kommer hvad der er gaat til hermetik og fersk til Trondhjem. Efter de nu foreliggende opgaver er der i ndtrøndelagen optisket ca hl. fetsild, hvorav saltet til handelsvare Namdalen og i Sør- Trøndelag intet fiske anmeldt sidste uke. For hele landet er der til 8 desember anmeldt opfisket hl. fetsild, hvorav iset 4875 hl., solgt til sildoljefabrikker hl., til hermetik 6454 hl. og sa]tet til handelsvare mot ifjor henholdsvis , 037,58508,8753; og i , 9878, , 0866, , B ank fis k e t fra Aalesund var meget smaat for uveir. Der indkom bare et dampskib med 2000' ~g. kveite, pris kr..50 pr. Desuten drev endel motorbaater hjemmefisket og hadde en fangst av 4000' anden fisk. V ærdien er beregnet til kr Andenes.og Bleik er i november opfisket fisk, hvorav 7000' kveite~ 3000 torsk, 2000 brosme, 500 blaalange og 000 lange. Pris kveite 7, torsk 7, brosme Q og lange 2 øre øre pr. Al kveiten er iset, torsken saltet og de øvrige sorter hængt fisket deltok 40 motorbaater og 5 aapne baater. Samlet værdi kr Værøy og Røst er i tiden Fisket. Uke n 2 - & des e m ber. 0'-24 novbr. opfisket rødspætte. Prisen var øre pr. og værdien er for dette parti beregnet til kr l fisket deltok 6 motorbaater. fisket utenlands. Det s p ans k e s i de f i s k e ved Vigo var ubetydelig grundet uveir. ngen rognomsætning. For Santander er opfisket 40'0 millares, pris pesetas. Der var nogen rognomsætning til pris pesetas. For de øvrige byer intet fiske og ingen rognomsætning. Det s:v,e n s k e s i de fis k e hadde en ukefangst av 290' hl. trawlsild.og 3775 hl. notsild, middelpris 29 kr. pr. hl. Totalfangst til 8 desember vaer garnsild, 063 hl. trawlsild og hl. notsild. Saltet 500 hl. fjor var Gpfisket 378 hl. trawlsild og 8 00 hl. notsild. Det eng e l s k e s i l cl e fis k e. Vieekonsulatet i Lowestoft telegræferte 8 desember. Sildefisket Yarmouth - Lowestoft. Totalfangst til desember , crans imot ifjor saltet iaar tønder. Eksportert tønder, omkring craus saltstrøet, kasser fersksild. Fra til 6 desember har fisket været ubetydelig, -- den samlede fangst kan anslaaes til 3 a 40'00 crans. Fisket kan saaledes betragtes for avsluttet iaar. Den skotske sildeflaate er saaledes hjemreist. Skotlændernes store indsats i det engelske østkystfiske vil bedst kunne belyses ved at nævne, at antallet av driftere, som iaaf har drevet for Varmouth, var ialt 684, hvorav 526 baater var skotske. Dertil kommer de mange skotske saltere med sin store andel i sildesaltningen saavel i Yarmouth som Lowestoft. begyndelsen av forrige uke var prisene følgende: Fersk sild 04 sh. til 58 sh., døgngammel fra 6 til 36 sh. og sjøsaltet sild fra 5 til 30 shillings pr. eran. f'etsildfisket. fiskets forløp. Fylkesmanden, Tromsø, telegraferer 8/2: Kvæfjord denne uke 2 nye stæng, optat 480 hl. til hermetikvare, pris 8, poset 600 hl., hvorav anvendt 300 til handelsvare, resten agn, pris Optat inden fylket hl., hvorav anvendt sallet handelsvare 2884 hl., sildoljefabrikker 370, hermetikfabrikker 7690, agn 2338 hl., hjemmeforbruk som før. B risl ingtilførs ler. Bergen -8 des. Tilførslen utgjorde 80 skj. brisung fra Sogn og Fjordane, hvorf'a. og:saa skrev sig 880 skj. bl~ndin~. Fra Møre tilførtes 669 skj. mossa og fra Helgeland 00 sk]. mossa og 90 skj. smaasild. Pris: Brisling kr. 0, blanding kr og 3.50, mobsa kr pr. skj.

3 desember 923 f S K E T S GAN G ~ Hvorfra Stavanger /2~8!t Brislingl Pris PL Blan- : Pris pr'l Mossa pris. pr. skj. skj. dingskj. skj. skj. skj. ;~~::;fy~~e ~.! - \ \ ~ Hordaland fylke Sogn og Fjordane fylke...! J Møre fylke... \ ~ Nordland fylke. - -' Limfjr., Danmarki ~~~~ ill Røkt _ -- V ærdi kr Forsøksfisket. Ukens fiskeforsøk efter storsild har git de samme negative resultater som tidligere. Der meddeles følgende om orsøkene: Dampskibet»Stavnes«av Kristiansund drev 6 des. 50 kvartmil V. til N. av Grip, fangst 2 sild, ingen sei, driften foregik 0 kvm. O. N. O. Den 7 des. drivfelt 8 kvartmil N. V. av Grip, driften 2 kvartmil nord, fangst 4 sild, 25 makrei og 2 sei paa favner. Næste forsøk foretar skibet ved Halten. Motorkutter»Ego«av Kristiansund drev 3 des. med 30 garn, 5 favner slag, bredde 63 6', længde 6 32', østlig strølmsætning, fangst 2 sild, 82 makrei, vind S. S. V. svak. -- Samme baat drevogsaa nat til fredag med 30 garn med 5 favner slag paa 63 37' n. b., T' 3' ø.., fangst 20 storsild og 50 makrel. Der var sterk nordøstgaaende strøm. Den 9 des. gik m.k.»ego«ut for Sulen, men maaue ind for storm. Nat til des. drev den paa 63 39' og 7 55' med 30 garn, 5 favner slag, fangst 6 storsild, sei formerket paa 30 favne, strømsætning S O. Fylke Fetsildfisket. Fra juli til 8 des ember 923. f~~~t --~cl- so~-:solgth-er--s~lt~thl. Derav sildoljefa- metikfabr.., hl. brikker hl. hl. l Finmark fylke..' l Troms fylke Nordland fylke Namdalen ndtrøndelag ' 2000[ l S. Trøndelagfylke l Møre fylke l Sogn og Fj. fylke i_l_6 4_8_0 3_7_5~ l_3_84_5_ alt ~----- ~_ Mot i i i 920 [ i i l ~ - o c.c!' c..0, C'J C'l ' l!') OOOOOOOOl!')l!')l!')l!') '--... C'l -E:::=~~ l OOL)cot'-O'-OC'l..-<'-ON o c:-, >::0 L) o ai cdcdaitr.i~e.o-;e.o~aiaie.o o ;:;OJl!')...,..< C'l C'0t'-... l!')... ~...-4 C'' C'0-00C'l-OJ ;::; C'0 C'l C'0;::::;N C'J,..< L) Ol!')OOOOOOOl!')l!')l!') ~ (0 00 C'l ~~ OC'll!')OOt'-O'-Ol!')-'-OC'l o 00 r-l...-l l:-...-i r- _ ~ ai e.o (,() ai tr.i ~ e.o,...: cd t: ai ai cd o C'lOJl!')... l ~-~~ C'l C'0t'-..-C'l- C' C'l..-OJ C'0 C'l C'0;::::;C'l r-4 ' C' r-4 C'0 l!') l!')ooooool!')ool!')l!')o o CD co C'l ~tf)~ C'll!')OOO'-ON'-OC'0-c.DO OLf)~~;:;< C' Q...-<C'0 C'l C'0t'-C'll!')- C'0.-.00C'l... OJ..- C'lC'0l!')~ C'0 C; r-4 ~ C!,...j C' ai totr.iotr.i~cd:to~aioicd O~>OJ;;-N V ærdien av fiskeutførselen jan.-okt. iaar 78 mill. kr. (Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver) Produkter Oktober Oktober Jan.~okt. :Jan.- okt ===-----~==~========~======~======~====~======= 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. Sild og fisk Hermetik ? Q 3092 Silde-, hvalkjøt- og fiskemel Tran alt ]66256 KUN HVS KLDE ANG VES, er eftertryk ira»fiskets Gang«tillatt. ~ ~--,----~

4 424 f S K E T S o A N O 2 desember 923 Tran: Fiskemarkedet indenlands. (Nominelle prisnoteringer). Bergen Kr. Kr. Uklaret damptran, nordlands pr. tønde -,,- finmarks ,,- seidamptran Prima koldklaret damptran pr. kilo Blank industriel Brunblank industri el , Bruntran Fetsild: Skjæresild, eksportpakket... :.... do. fiskepakket.... Storsild: Eksportpakket pr Vaarsild: Eksportpakket pr. 0 kg.... 4/2 Kr pr. tønde - pr. tønde pr. tønde Rundfisk: Usorteret lofots... 6/9.00 6/9.00 pr.vegt do. helgelands... 6/ 6/ Tynd vestre, hollænder Fyldig Almindelig Eremer Samfængt taliener /7.00 Lub Magerfisk Høstrundfisk / Usorteret finmarks over 200 gr Finmarks, gr over Tittling: Finmarks, gr..... Hollænder.... Bremer.... Oementittling.... Morttitling Rotskjær: Lartfisk V ækkerfisk Høkkerfisk Danskfisk... 5/6.00 5/6.00 Sei: Afrikasei do. Smaasei 50/ / / Brosmer: Flekket ~und Hyser: Sa f. vaarhyse 40/ Almindelig do. 30/ Afrika høsthyse 40/ do.,hyse 30/ Længer: Skruelænger Klipfisk: lste sort..., Tr an: Kristiansund N. 30/ Kr. Uklare! damptran, Nordlands eller N ordmørs ) Raa medicintran ) Blank medicinal... ) industriel Brunblank industriel Bruntran :60 Rogn: samf. stavfyldttd... 40/43.00 Tørfisk : Samt storsei 50/60 cm middels 40/ Samfængt smaasei: 30/40 cm Smaa 20/30» 0.60 l) ) ) pr. td. - 43/45.00 pr. td pr Klipfisk: Lofots og Nordmørs / /2.50 pr. vegt Finmarks / /20.50 Storsild: Eksportpakket pr. 0 netto ganet... 22/25.00 pr. td. Do. do. uganet /0.57 Aalesund. 72 8/2 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands pr. tønde Do. Finmarks Koldklaret damptran Raa medicintran pr. Blank do Brunblank do. Blank industriel tran Brunblank do. ; Pressetran, bundklar Bruntran Sæltran ; /0.93 KJipfisk, Søndmørs /20.50 pr.vegt Lofots... 9/ /20.25 Finmarks /9 9.50/20.00 Lange /9.50 Brosme Pressefisk : Presset lange /0.75 pr. Storsild, eksportpakket, pr. 0 22/ /25.00 pr. td. lslandssild / /0.57 pr. ) U ten tilførsel. - 2) Rømmet.

5 2 desember 923 f S K E T S o ANG 425 P ris ene angaar omsætning fra utenlandsk importør til grossist og detaljist. K l i P fis k p l' ise n e noteres i Spanien i pesetas (ptas.) pr. kvint al (kv.). Kvintalen har forskjellig vegtindhold paa de forskjellige spanske markeder. Den er i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena og Malaga = 50, i Barcelona og Taragona = 40 Portugal noteres prisen i escudos (esc.) pr. kvintal = 60 Paa de oversjøiske markeder angis prisen pr. kasse (ks.) ~ Fiskemarkedet utenlands. Havana noteres prisen i kubanske dollars ($) pr. kasse = 45, i Buenos Aires i pesos pr. kassb = 45 og i Rio de Janeiro i milreis pr. kasse = 58 K l i P fis k_ og tør fis k p ris ene i talien noteres i lire pr. 00 De tyske f e r skf i s k p ris e r noteres i mark (M) pr. pund = % F e r s k s i l d P r i ~ ene noteres' pr. kasse = Prisen paa indført sialtsild til det tyske marked noteres for tiden i vedk. utførselslands mynt. Pristallene i parantes angir den ved Fiskeridirektørens kontor foretatte omregning til norsk mynt og vegt i øre pr. nor s ken het (, m. v.) efter valutakursene paa den dag, som prisene antas at gjælde for. Denne dag er i almindelighet den, hvortil beholdningsopgavene refererer. Paa grund av de ustabile værdiforhold mellem de forskjellige lundes penger maa disse tal kun opfattes som et i forskjellig grad efter omstændighetene o m tre n t l i g uttrykk for de faktiske priser. De anvendte forkortelser betyr: Leg. = legationen, kons. = konsulatet, g-kons. = generalkonsulatet, v-kons. =-c vicekonsulatet, fiskeriag. = fiskeriagent. Klipfisk. Lissabon: Kipfiskimport 5-30 nov. norsk 970 ton, islandsk 32, skotsk Beholdninger norsk 500 ton. - Priser, norsk 30 esc. pr. kv. (28 øre pr. ), islandsk 300 (24 øre pr. ), nyfundlandsk 290 (20 øre pr. ) skotsk 280 (6 øre pr. ), poliugisisk (6-20 øre pr. ). (Leg. 4/2). Oporto: mport 5-30 nov. islandsk 8 ton, nyfundlandsk Beholdninger nyfundlandsk 255 ton. - Priser islandsk første kvalitet storfisk 330 esc. pr. kv. (36 øre pr. ), middelstor 34 (30 øre pr.») smaafalden 300 (24 øre pr. ), nyfundlandsk første kvalitet storfisk 370 (53 øre pr. ), middelstor 340 (40 øre pr. ), smaafalden 290 (20 øre pr. ) (Leg. 4/2). Bilbao: Uketilførsel 4000 kvintaler norsk, islandsk. - Beholdning norsk 4000, islandsk Priser norsk ptas. pr. kv. (2--35 øre pr. ) islandsk (4-35 øre pr. ). Kurs: f =33.30 ptas., 00 frcs. = 4.50 ptas. (G.-kons. 4/2). Rio de Janeiro: tilslutning til den tidligere telegrafiske indberetning meddeles følgende: oktober maaned indførtes ialt 7530 helkasser skotsk fisk) og ingen norsk. Beholdningen beregne des ved maanedens utgang at være ca kasser. Prisen l for norsk»especia«har bevæget sig mellem 30 og 50 milreis pr. ks. (4-63 øre pr. ), mens skotsk fisk har været betalt 40 og 50 milreis (52-63 øre pr. ).. Prisene har i forøpne maaned hat en fast tendens med svak stigning. smaasalg er ste klasses fisk kommet op i en pris av 50 mil reis (63 øre pr. ), mens prisen ved engros omsætning ikke er naadd høiere end 35 milreis (47 øre pr. ). mportørene har ikke kunnet profitere av den stimulerte pris, da kursen i oktober maaned faldt ca. 5 pd. Den store skotske import i forløpne maaned har, som følge av ingen tilgang paa norsk fisk og den ringe beholdning ved maanedens begyndelse, hat liten indflydelse paa prisene. (Leg. 2/). Havana:.Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 29/0-7/ meddeles følgende: ndførselen androg til kasser. - Beholdningen pr. 9/ var anslaat til 47S0 kasser fisk ialt, hvorav 4000 kaser norsk fisk, SOO skotsk og 250 kanadisk. - Prisene var ifølge»revista Oficial«for kanadisk og Alaska $ 9.00 pr. ks. (40 øre pr. ), skotsk $ 8.75 (36 øre pr. ). Norsk fisk noteres med $ 9.25 (44 øre pr. ). - Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div. $ 4.44 pr.-c, Paris 3 div. $ pr. Sfr., U. S. A. 3 dv. Par. (Leg. 2/). Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 7/-6/ meddeles følgende: ndførselen androg til 425 kasser. - Beholdningen pr. 6/ var anslaat til 4800 kasser fisk ialt, hvorav 3 SOO kasser norsk fisk, 200 skotsk og 00 kanadisk. - Prisene var ifølge»revista Oficial«for skotsk $ 8.50 pr. ks. (26 øre pr. ). Norsk fisk noteres med $ 9.00 (33 øre pr. ). - Kurser ;lor kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div. $ 4.44 pr.-, Paris 3 div. $ pr. S fr. (Leg. 2/). Fersk fisk og sild. Geestemiinde: uken fra 29 nov. til S desbr. ankom til Geestemunde fiskemarked 38 fiskedampere med tilsammen

6 ~ --~ 426 f S K E T S o A N O 2 desember pund fersk fisk. Derav 9 fra sland med pund, gjennemsnitlig ca '0 pund, 0 fra Nordsjøen med gjennemsnitlig ca pund og 9 fra østersjøen med gjennemsnitlig ca pund. Tilførslene var større end i den foregaaende uke. -- Med jernbane ankom 507 og pund løs saltsild og 0000 pund fersk sild. -- Efterspørselen efter fersk fisk var svakere grundet rikeligere tilgang paa kjøt og billigere kjøtpriser. Auktionsprisene var derfor betydelig lavere end i den foregaaende uke. Prisene var (i milliarder): Hyse» l.. Torsk» l Sei RødspæHer.. Pigvar Kveite.... M pr. pund» » »»»» 20' » (Fiskeriag. 7/2). C' C' '') o ~---c.o---;:::;--ti.) :a ~ :; ~ ~ '-0 CV) co > ~ Q Ham bur g.-a l t o n a: Til Hamburg--Altona ankom i ukens løp 2-7 desbr. 7 fiskedampere med fersk sild fra Lowestoft. Prisene var fra sh. 22/ til 28/ pr. pund ( øre pr. ). Det engelske fiske maa nu nærmest ansees som slut og for fersk sild, levering i næste uke, forlanges idag 35/ pr. 00 pund (0'2 øre pr. ). fra Skotland ankom 0 fersk sild som var for længe underveis og derfor ankom i daarlig stand. (fiskeriag. 7/2). Hamburg: Salt sild. Tilførslene androg i ukens løp 2--7 desbr. til 56 Derav 086 fra Norge og 70 fra Sverige. Fra Skotland og England var ingen tilførsler. - Efterspørselen maa betegnes som god og markedet er fastere. Prisene for norsk sild var gjennemgaaende fra 50 øre til en krone pr. td. høiere. -- Skjæresild er fremdeles godt søkt, men er yderst knap. Noteringene er: Slosild, ' kr pr. td., kr , kr , vaarsild, kr , kr , '--26, kr , kr l. Prisene for tysk sild er ogsaa høiere og forlanges 44/ (6424 øre) for superior, 43/ (6278 øre) for prima, 42/ (632 øre) for kleine, 32/ (4672 øre) for ihlen og 33/ (488 øre) for matjes pr. td. fob. fiskerihavn. Det tyske sildefiske er slut og formodentlig ogsaa det hollandske, da der ingen yderligere fangstopgaver foreligger. (fiskeriag. 7/2).,... 2!l o z C' 00 o O'l ~ C' CV) O'l o r:-... G r:- ~~-,---,.,---oo---;;- o C' ~ (D (.O C' C' o ~ r:- (D 00 C' O'l... CV) CV)... V') vi -< t:l E vi Cl > o C...:::::: [fl :3 '(ij 0' ----

7 2 desember 923 F S K E T S GAN G 427 Livlig fersksildeksport fra Sverige til Tyskland. løpet av hele aaret fra mai av skal der efter hvad bladet»fiskerierna«, Gøteborg, meddeler har foregaat en ganske livlig fiskeeksport til Tyskland fra Gøteborgs fiskehavn, dels pr. dampskib og dels pr. jernbane og aarets forsendelser skal ha været større end nogensinde tidligere efter den tyske valutas fald. Det lteter at den indvirkning, som man i sin tid trodde utstillingen hadde paa de relativt høie priser, maa tilskrives denne eksport til Tyskland. ]ernbanestyrelsen har indrømmet endel lettelser ved transporten. Tidligere har det været dyrere takster for 5000 og billigere for 0000 for fisk, men adskillig billigere for sild. For nogen tid siden har imidlertid jernbanestyrelsen tillatt at laste sild og fisk sammen, saaledes at fragten beregnes for mindst 5000 fisk og for 0000 tilsammen av fisk og sild. Endel eksport skal ha foregaat efter de nye takster, m.en for nærværende gjælder det kun silden. Det vækker endel forundring at silden tiltrods for de gode tilførsler holder sig i de usedvanlig høie priser 2-20 kroner pr. halvkasse. Dette beror paa at tyskerne er ivrige kjøpere. Hvis man kun skulde stole paa indiandsmarkedet vilde prisene snart falde, sier bladet. tiden 27 november til 2 desemher er der sendt til Tyskland 3 vognladninger fersk sild fra Gøteborg og en dag bestod et av de avgaaende tog av ikke mindre end 4 vogner. Den største del av søndagssilden gik med baat. Utbyttet av Kanadas fiskerier jan.-septbr. laar. (Meddelt ved generalkonsulatet, Montreal) Cwts. ) Værdi i$ Cwts. ) Værdi i $ Torsk [ Sild Kolje , Laks Kveite Smaasid..., Makre Sardiner Anden fisk Agnfisk østers, skjæ Krabbe Hummer l) ~---- ~ ~ Utenlandsk klipfisk. Generalkonsulatet, Montreal meddeler at i henhold til»newfoundland Trade Review«for 0 nov. utgjorde eksporten av klipfisk derifra i tidstummet fra 3 til 0 nov.: Til Portugal kvintaler» Halifax » Brasilien Dertil avgik der en skibning paa 7409 kvintaler til Portugal, Spanien, talien og England samt en skibning paa 9754 kvintaler til De forenede Stater, Vest-ndien og talien uten at der dog er nærmere specifiseret, hvorledes denne fisk blev fordelt mellem de forskjellige lande. tidsrummet fra 0 til 7 november utgjorde eksporten følgende: Til talien....., 600 kvintaler» Br. Vestindien» Brasilien....» Kanada » De Forenede Stater Kan a dis k k l i P fis k. følge de kanadiske eksportopgaver har klipfiskutførselen for oktober iaar utgjort ewts. eller 2.8 mill. til en værdi av $ Brislingen i Hardangerfjorden. nteressante forhold ang. temperaturen og vamuagenes fordeling.. Som nævnt tidligere foretok Hskerikonsulent Bjerkan slutten av november et 8 dages togt i Hardangerfjorden for nærmere at undersøke de forholde under hvilke brislingen optrær der. Den staar nemlig til stadighet meget dypt og letter sig blot en sjelden gang og da helst i mindre»dotter«. Under togtet blev der tat vandprøver og temperaturer i de forskjellige dyp. Temperaturen viste meget interessante ting angaaende vandlagenes foredling in dover fjorden. Naar man faar sammenlignet disse fonhold gjennem en række aar og sammenholdt det med brislings optræden vil man forhaabentlig faa en løsning paa nogen av de spørsmaal som forelig:ger. Vandprøvene for undersøkelse av saltindholder endnu ikke gjennemaibeidet. Ogsaa hovprøver av plankton blev tat særlig for at finde de større organismer, f. eks. krilen som brislingen lever av paa dypet. Merkelig nok lykkedes det ikke in de i,bunden av fjorden at faa krilen i hoven om dagen, først om aftenen, naar den letter med hr!slingen kunde den faaes. Det sandsynligste er at knlen staar tæt ind under»landbakken«, hvor man ikke tør. trække hoven. Der er det som oftest at brislingen pleer at komme op. Længere ute i fjorden fik man kril cgsaa under dagtrækken, saa der maa den staa anderledes.»lysing«efter brisling blev foretat, men under noksaa ~gunsti.ge forhold, da man blot hadde et par nætter tl raadlghet og brislingen omtrent ikke var at kjende paa loddet de nætterne. Dette forsøk laa forresten ~tenfor planen og blev blot foretat fordi apparatene var nstallert i den leiede baat fra før.

8 865 l fiskeutførselen fra januar til desernber 923 og uken som endte t desember. Toldsteder Fetsild Vaarsild log skam'etl Storsild sild Nordsjasild Brisling slandssild Klipfisk Klipfisk, slandsk Rundfisk norsk etc. Kristiania Kristansand Egersund Stavanger l Kopervik ' Haugesund ergen \ florø l Måløy Aalesund ,058, Molde Kristiansund l} ' Trondhjem i Bodø Svolvær Narvik i Tromsø ' \ Hammerfest.. ' Vardø l' Vadsø... Andre ~ altl ]2274 Rotskjær 56~ _ = _950_= ~ _ --=----_289 = _~ 5{i ~ 6592!..!~~~~~ 8 9~~ ~ll uken Sei Hyse, rund Anden tarfisk Rogn D.m. tran R.m. tran Blank Brun blank [ Brun Haakjærr. Hærdet Toldsteder hvaltran Hvaltran Sæltran Bottlenosetran Sildetran Sild, fersk ks. Kristiania Kristiansand.. - Egersund Stavanger Kopervik... Haugesund Bergen... Florø l Måløy... Aalesund Molde Kristiansund. 288 Trondhjem ~~~~;~:::::::::: = \' Narvk Tromsø ' 607 Hammerfest yar~ø... - l \ X~~~~'i:;~;;:\ ::~i~l~~}:-2~~~~\-i~--f*~-i --\--'---- uken 0906: 74 40, 542 ) alt margarit Sild, røkt l ] = Makrei, saltet Makrei, fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. Fisk saltet i fartai Fisk saltet i Sildemel Fiskeguano l l , v ' ~, : , i 900 i_4 ~~~~ ~3 o2~ _ \ ! Sælskind Hermetik ' : _

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

FETSILDFISKET faldt ganske

FETSILDFISKET faldt ganske Ukntlig madlsr fot,, nork fj$kribd'rjftfra tisi(ridirkt0rn 9 aargang norsk fiskrir. Uken l 7 desember. FETSLDFSKET faldt ganske godt i forløpne uke. Talvik i Finmarken blev der sat endel større sildestæng,

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

fra risk~ridir~ktør~n

fra risk~ridir~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fjskribdrift fra riskridirktørn Onsdag 3 august 92 Nr.. 35 Uken 2-27 august. Fet s i l d fis k et' var meget smaat i sidste uke. Troms fylke blev ukefangsten 2 927 maal, men herav

Detaljer

fra fjsk~ridjr~kt0r~n

fra fjsk~ridjr~kt0r~n Ukntn9 madtllsr fer norsk tjskrib4rjft fra fjskridjrkt0rn 12 aargang Onsdag 19 oktober 1921 Fiskeriraadet 1921. foredrag av Fiskeridirektøren ved raadets sammentræden den 15 oktober 1921. Siden Fiskeriraadet

Detaljer

AV INDHOLDET: Fiskeutbytte indtit 10-11-23 (De store fiskerier).

AV INDHOLDET: Fiskeutbytte indtit 10-11-23 (De store fiskerier). ;~~~) l fskets ang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft~ utgt av fskerdrektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ---_.- Bergen postanstalter og paa fsker- Onsdag 4 november 923 sder

Detaljer

for norsk fisk~rib~arift

for norsk fisk~rib~arift 2 aall'gang norsl( UkntnQmddlsr fra fislrldjrkt0rn fis(rlr. Uken 06 juli. Om fet s i l d fis k e t foreligger der meddelelse om at der i Bjugn i Fosen i sidste uke er sat ialt 57 mindre notstæng. Derav

Detaljer

TORSKEFISKET i Finmarken faldt

TORSKEFISKET i Finmarken faldt il alt St aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra tisk~ridir~ktør~n nsdag 5 juni 1918 Nr.. 23 norsk~ fisk~rj~r.. Uken 26 mai1 juni. TRSKEFSKET i Finmarken faldt meget godt flere steder

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

fra fjsi(~rj'ur~ktøren

fra fjsi(~rj'ur~ktøren UkntHg mddlsr for nqfsk fisltrjbdrjft fra fjsi(rj'urktøren il"rsl( fis \rir Uken 28 novbr.-4 desbr. Fet s i l d fis k et faldt bra l Troms fylke i sidste uke. Lyngen blev der sat to større og 6 mindre

Detaljer

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra Jisk~ridir~ktør~n Onsdag 2 juli 96 Nr. 28 norsk~-fisk~ri~r Uken 2-8 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i Nordsjøen er fremdeles smaa. Til Bergen indkom

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 2 januar 1924

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 2 januar 1924 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 2

Detaljer

fra fjsk~ridir~kt0r~n

fra fjsk~ridir~kt0r~n UkntUg md,dlsr for nqrsk fjskrjbdrjft fra fjskridirkt0rn Onsdag 11 oktober 1916 Nr.. 41 F. Uken 1-7 oktober. 3000 kg. hyse, 16000 kg. sei og 31 678 maal, saltet handelsvare 204848 tønder og i 1914 118104-8000

Detaljer

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n UkntUg mdclilsr for norsk tjskribclrift fra fiskridjrktørn Onsdag 4 l,anua.. 1922 Fiskerierne 1921. FiskerierIe har i 1921 hat vanskeligheter at kjæmpe med, Som forutsat blev utbyttet, av vintersild: ilskerierne

Detaljer

Bergen. Onsdag 21 november 1923. AV indholdet:

Bergen. Onsdag 21 november 1923. AV indholdet: fr! hl. anvendt kene medicin Blan Smaa Mssa sild i ding [ bruk fi E aerretningsblad fr nrsk nskeribeddh j u.tgi! av fiskeridirektøren. 4 aarg, ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle pstanstalter g

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

r~----~æn~:el~:ngj~~~~~~t

r~----~æn~:el~:ngj~~~~~~t Skotske Opfisket klipfisk P til utenom, 1 fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 14 aarg. ABONNEMENT ~ ~kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeridirektørens

Detaljer

fiske ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiske ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige i6 aarg. postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Ukntlig mddilsr for ttrsii fiskribdrjft fra fjskrjdirktørn 10 aargang Onsdag 8 oktober 1919 l1orsl( fisl(rjr. Uken 28 september4 oktober. FETSILDFISET. Der er kun kommet opgave fra Tromsø av 27/ 9 og Namdalen.

Detaljer

fiskets O Eftenetningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets O Eftenetningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fl [e~m~ ~?0 l: c port) fisket 000 000 (Jn ding Vlossa, hl. fiskets O 4 aa.rg. Eftenetningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT kr. 6.00 pr.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

FETSILDFISKET. Der foreligger

FETSILDFISKET. Der foreligger n 9 aargang Uk~ntUg~ m~ad~i~ls~r for norskfisk~rlb~4rift fra fisk~rjair~ktør~n Onsdag 27 november 1918 NI'.. 48 nqrsk~ fjsl\~rj~r. Uken 1723 november. FETSILDFISKET. Der foreligger en kvantumsforøkelse

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen, lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

FETSILDFISKET er smaat. 575705 maal i 1909. Der er iaar

FETSILDFISKET er smaat. 575705 maal i 1909. Der er iaar Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arlft fra ti$k~ridir~ktør~n 8 aargang Onsdag 14 november 1917 Nr. 46 norsk~ fisk~ri~r. Uken 4-10 november. opfisket 173833 maal mot 179253 i 1916, 368064 i 1915,.316324

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgit av fiskeridirektøren (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgit av fiskeridirektøren (De store fiskerier). Pi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

fiskets O Fisket. Uken mai. fiskeutbytte indtii 31. mai 1924 (De store fiskerier).

fiskets O Fisket. Uken mai. fiskeutbytte indtii 31. mai 1924 (De store fiskerier). fiskets O Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. Bergen postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 4 juni 1924 'sider kr. 2.00 ved henvendelse til direktørens kontor.

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Fisket. Distrikt

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Fisket. Distrikt -~ fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. -- 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge Bergen postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

STORSILDFISKET var ogsaa

STORSILDFISKET var ogsaa Uk~nt1ig~ m~acl~i~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fr a fisk~rjdir~kt0r~n 9 aargang nsdag 23 januar 1918 nrsk~ fisk~ri~r. Fetsildfisket i Namdalen paa- svake sydlige vinde, trsdag aften gik g enkelte steder

Detaljer

fra rjsk~ridjr~ktør~n

fra rjsk~ridjr~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra rjsk~ridjr~ktør~n Onsdag 15 mai 1918 Nr. 20 som russefisk, mens der ifjor kun var norsk~ fisk~ri~r. russebehandlet 2000 stk. mot iaar Uken 5-11

Detaljer

fisket Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. FiskeutbyUet fra 1/l_10/1o 1925. (De store fiskerier).

fisket Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. FiskeutbyUet fra 1/l_10/1o 1925. (De store fiskerier). fisket an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift maal Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang A Norske fiskerier. Uken 12-18 juli. Onsdag 22 juli 1914 Moldøen. uken 5-11 juli indbragtes 8600 kg. fisk og i uken

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 28 juli 1915 Nr. 30 rril Andenes og Bleik indbragtes botlenosefangst er nu kommet hjem. Norske fiskerier. uken 11-17

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL 108 BERETNNG OM FORSØKSSTATONEN Hovedresultatet av disse undersøkelser er, at grøn/or bestaaende av en blanding av havre og erter bør saaes tidligst mulig._ Derved faaes baade større og bedre avling. Den

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 3 januar 1923 Nr. 1 Fiskerierne 1922. av fiskedernes hetydning ikke blot f'or den enkelte i fiskeribedriften direkte interesserte, men flor

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Uken 1723 juli. Ukntng mddilsr for norsk fjskribdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 27 juli 11921 melding om 460 maal opfisket i Mi Lensmanden i Lebesby telegraferer 20 juli 1921: luat stængt ca. 500 maal

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

fra fjsk~rjair~ktør~n

fra fjsk~rjair~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrjairktørn Onsdag 30 oktober 98 Nr 44 Brislingfisket. Fra lensmanden i Sogndal foreligger opgave om fisket 596 maal, hvoråv saltet handelsvare tønder. Vik opfisket

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

CUMMINGTONIT FRA SAUDE,

CUMMINGTONIT FRA SAUDE, CUMMINGTONIT FRA SAUDE, RYFYLKE. AV C. W. CARSTENS. ra Saude zinkgruber, som f rtiden drives av Det norske F Aktieselskab for elektrokemisk Industri, Kristiania, er der av bergingeniør CHR. H. S. HoRNEMAN

Detaljer

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n 7 aargang Uk~ntUg~ m~dd~i~ls~r for norsk fisk~rib~drjft fra fisk~ridir~kt0r~n Onsdag 7 juni 96 Nr. 23 Rotskjær Russebeh. Uken 28 mai-3 juni. 92.... 2 47300 0908300 9..... 259500 6862900 TORSKEFISKET i

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fra risk~ridjr~ktør~n

fra risk~ridjr~ktør~n 1 n 12 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra riskridjrktø Onsdag 29 juni 1921 N? 26 norsk fiskrir. Uken 19-25 juni. Aar 921... 1920 '".. 1919... '1 1918.... 1917.... 1916.... 915.... 914....

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift --- -- Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift fra fiskeridirektoren, aargang nsdag 25 mai 1910 Norske fiskerier. Uken 15-21 mai. v V AARSLD blev der optat i A uken kun 2500 maal, alt av staaende

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fskets Ga g Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 5 aarg. postanstalter

Detaljer

--------+--- ------+------

--------+--- ------+------ 1 11 aargang Ukntlig mddlsl for norsk fjskribdrift fra Jjsl(ridirktørn Onsdag 12 mai 1920 Nr. 19 'norsk fiskrir. Uken 2-8 mai. Tors k e fi s k et i Finmark harendnu ikke tat nogen rigtig fart, da fangsterne

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n M Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norskfsk~rjb~drft fra fsk~rdr~ktør~n Nr. 5 og med lner 20 stk fredag var der Først oktober sdstleden tegnet det rgtg bra tl med fsket, hvortl samledes helt landlgge for storm.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 23. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du NI et des pommes de terre

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 2-8 oktober. FErrSLDFSKET. Den eneste melding om fiske el' ogsaa denne uke fra Tromsø amt, hvor der

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG.

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. Foredrag i Norsk Geologisk Forening!ste april 1916. AV CARL BUGGE. et geologiske arbeide som jeg sammen med bergingeniør D A. BuGGE i de senere aar har

Detaljer

SrrORSILDFISKET var ogsaa i sidste noget drivgarnsfiske. Utenfor Ferking- hængt 4(18420 kg. Ialt er under vinter-:

SrrORSILDFISKET var ogsaa i sidste noget drivgarnsfiske. Utenfor Ferking- hængt 4(18420 kg. Ialt er under vinter-: U J(enttige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 17 februar. Onsdag februar 1914 Nr. 6 størrelse 680, pris kr. 15 pr. maal. 2 528 382 kg., iset

Detaljer

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fra fisk~rjair~kt0r~n

fra fisk~rjair~kt0r~n 12 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribørift fra fiskrjairkt0rn Onsdag 21 september 1921 Nr. 38 s l and s s i l d. Det hjemførte nqrsk fiskrir. Brtningr. Uken 11-17 september. parti er i uken frøket

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer