Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 'liuii///ffll//~iipi6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6"

Transkript

1 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post anstalter og på fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Bergen Onsdag 26 februar 936 ANNONSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. Nr. 9 'liu///ffll//~p6 li" '/;, ======~'.""Ba.=&;ae~r"mE~... ~.. ~~~~:!~~~======i======= o versikt pr 22,2. Tor s k e f i El ok e r 'i ene var,i uken som endte nærmest :"llått nng,s hele kystlen. St'0rm og uvær har for en del med irket hertil. UtbyUet er,dog gjennemgåe;nde noget bedre i de \'leste distrikter enn samtidig ifjor. Fi ill Hl a l' k hadde man for Berlevåg med garnskøiter 70li til :i300 kg. fisk '0g med linesjøldragere 400 -til 3500 kg. Dc,ssutpll llggen mindre fang-siler ii,enkelte andre vær, men for ovrig V:'d' alt fiske hindre,t av st'0rm. Prisen var :for sløiet torsk n til 0 or8 pr. kg.og,for lever 5 øre pr. liter. Se.i a y i S ok et var :i uken ganske bra og har hittil giittl en fang,st t'ohl er over dobbe.lt,så stor 80m ifjor. Ukefangsten blev i Beri og Torsken 482 tonn torsk og i Hille,søy 332 tonn smut Ni tonn i Karlsøy. Det samlede utbybte er bedre enn i de foregående G år. L o j' o t f j s k e t i,siste uke må nærmest betegnes S'0m smått O<.E gav bare et ukekvantumav 2000.tonn!l'0t 2038 t'0nn i 2,amme uke ifjor. Deltiagel6en li Lofotfi<sketer i uken øket med ;-;00 båter, så den samlede deltagelse er 3520 båter med 376 :fi'e;l;:pre. Deltagelsen ifjor var større, nemlig 4736 båter med i 8'ilB riskere. Pri,sen var for tmsk 9,til 2 øre pr. kg., ]everpris 3 til 28 øre og for rogn 5 til 30 øre pr. liter. På '',t ter sid en var været ganske bra så der var utr'0r næsk~n alle dager i uken. Der fiskedes bra i 0ksnels og Bø, ihells et'r Dok var en del uvær i Dverberg, hvorfra uke'0pgave lllangler. alt er opfisket på Yttersiden 2875 tonn,torsk. For Hel g e loa n d - S a t en,er,t'0rskefiske,t ennu smått, Jag litt bedre enn ifjor. - Par:tiet er nu 97 tonn mo,t -52 tonn '!.ior og ;325 tonn i 934. i S l) r - Trøndelag hadde man Jitt torrskefiske,i E;;iste nke, så partiet er 54 tonn mot intet i de foregående 2 år. Nor d - Trø n del a g (Vikna) er i likhet med de for,e. ~ående ål'intet torskefilske anmeldt, lv o l' e o g l '0 Hl S d a sf y l k e er fisket 'overalt smått. For Nordlllore ollled garn 00,til 50 kg., line 5 til 25 kg. '0g ".:llor,-~ 7:) kg. som høieste for Romsdasværene garn 80 [,il ~0 og line 35 til 70 kg. o.g for Sunnmøre :garn 70 til 435 kg. torsk. PrioSen var f.or firsken rund 2 til 22 ør:e pr. kg. Fangsten ntg,ior 3.07 tonn mot 22 tonn ifjor. S i lei e f j ts ke t ol 'O l' d f'0 l' Sta t var meg'et godt ei uken SOm endte :22. februar. Ukefangsten blev hl., Bom er den største ukefangst som man nogensinne har hatt nord f'or Stat ialfall i. de sisle 0 år. Den næst største fangsit hadde man uken til. januar :iår med 2069'00 hl. Derefter koilll den Baa.ldisket. Fiskemeldinger. TT 00 S ø. - uken 2. til 8. februar er '0pfisket kg. fisk, hvorav 420'0 kg. kvei,te, 205 kg. flyndre il 6'0-70 øre, 00 kg. lange cl 8 øre, 5020 kg brosme a 8 øre, kg. :fmisk a 00 øre, 570 kg. hyse a 5-5 øre. Leverparti 33 hl. il kr. 8. Samletl verdi kr Torsken er delvis tatt med garn. uken 8. til 5. februar er opf:i:sket kg., hvorav 85 kg. kveite il øre, 600 kg. flyndre a øre, ~tørste ukefangst i tiåmperioden uken som 'endte 5. mars 932 med 2'04000 hl. - Driv,gar:nshsket var meget godt gjennem hele uken. Snurpenotfisket var også meget godt,i begynnelsen av uken, lllensenere mindre. S ø n ne n f'0 l' Still t var sildehsket i forløpne uke hindret av uvær. Man hadde ujevnt settegarnstfiske ved Ånasira, Eger!,sund, Tananger, Ka,rmøytS ves'tlside, Fe~y, Urter '0g Utsira. - LiH drivgarnsfi,ske hadde man i Skudenesfjordenog :i KOfiS,fjorden. Litt snurpe&iske hadde man også enkelte steder. ses'ongens,løp er nu optah sør f'0r Stat 3'00 '00'0 hl. fjor til denne tid var der opfiilsket i dette dist,r'ikt '00 hl. E k El PQ r ten av de viktigste fiskevarer i uken til 5. febr. Hl36 (fjorårets tall iparantes), saltet store,ild i uk;en 39'05 tnr., igllt '0564 (60380), klippfdsk 4 tonn 3433 (4786), tørrfisk ialt i uken 242 tonn, total 745 (2952), derav rundesk henholdsvis 0'0-946 (90), rotlskjær 3-8 (4), ;sei (750L hyse 5-66 (89), annen 8-29 (7'0), rogn saltet 2 tnr. 654 (3083)damptmn 093 tur. 087 (38), blanktran G36 (3054), fensk sild hele kasser ( ),.ff'H~k f,i,sk 64 t'0nn 4298 (3380), hunhlle~' 369 kg (037), reker 40 'tonn 99 (3'02), hermetikk 689 t'0nn 426 (4474), simemel 7,37 tonn 682 ( 359) og fiskemel m. v. 45 tonn 302 (465). V e r di e n a v fis k 08 eks p ort e n i j a il li Cl r (fjo,råret i parantes i 0000 kroner): Sild og fisk 8734 (9283), hermetikk 900 (259), dyriske fonstoffer 075 (357), se- og kobbeskinn, ben lll. v. 33 (48), fete oljer dyritske 550 (08). alt 3392 l4487). Dertil kommer fett m. v. 822 (444). 325 kg. brosme il 8 øre, kg. torsk it 0-0;":; øre, 2730 kg. hyse il 6-8 øre og 390 kg. reker il øre. LeveTkvantum 98 hl il kr. 8. Samlet verdi kr Eisket 6tormhindret. - Nor d l and. - V æ r ø y og R ø S t: uken 8. til 5. februar eropfisket 200 kg. fisk, hvorav 500 kg. kveile a 80-0'0 øre,

2 078 - li) 4 FS K ETS o A N O 26 februar 936 Rapport nr. 4 om torskefisket pr. 22/ Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltagels,e Uke- Anvendelse Lever --~~ D.m. til Distrikt fangst 00 tk,. Total- Rogn. s. hl. kg. fisk L l. kjøpe- Hengt Saltet set tran annen fangst saltet t f~k lever 3 ) sløiet lever rogn far- ba :er tran onn slølet tøi er tonn tonn tonn tonn hl. hl. hl,~f V~nterlisket ') '" =- =- '=- -'-, -, 000" O,"",,n",,non',,'non, oc,",t-. l Varflsket... ' - -,-- Troms i , Lofotens ops.d~ ) Lofote~ forøvrig\ \ '" Vesteralen f'.... \ ' ty Helgeland-Salten Nord Trøndelag i - - -, Sør-Trøndelag , - 5i 5 Møre og Romsdal \ S ogn og P JOC d ane... - : ' - - rund Sønnenfor , Tils, 479 -~ =---.=-----=------=----=-- 9H ')2326 År Finnmark Vinterf. Vårf. Troms Periodisk oversikt over torskefisket. Tonn Lofotens Lofoten Helgelandl Nord- Sør- ops.d. t~~~::fl~~ -Salten Trøndelag Trøndelag Møre ~j~~~a~e sønnenfor l 936 til 22/ / , / ':>.5/ J / i stk \ Tils. ÅT bjlc C C Q)C :c... Anvendelse, total Lofoten... e :a el g :a:å' 0repris pr. Kg fisk Kg fisk Deltagelse,... c;: ~ a o... å 5:... Q) 5:c...:. s.o. o:c ~ c Q) ~ c ~.....:a s.o. Q)!:: o:a Kil.g. L. --- L. pr. 00 stk. pr.. hl. -,-:--- c 5 ~i ~ u C).... ~ c O:<' :c... C)... ~ ~ ci ~ fls.k lever rogn. fisk sløiet lever.~ te : ~ t-< 2, Cl,...l Cl,...l sløtet ~ -- i co o \ 963' 8588; ' : 34 [ U i 7: [ \ stk. \ ', 524\' 2489\ ~! ~ i :S' u23 283:) s U 2b stk /2 i 5/28 5/30 370/ / /2 8/25 5/24 38/466 6J0/2 JO , / 23/38 0/29 400/ /000 i 34: / O 2()/27 6/6 396/43 700/900 ' ;'i9: /8 20/30 3/27 383/40 790/ : , 8/2 2/25 0/26 330/ JlOOO ' 258 f-087! /JO 3/23 330/360 9-! ! /3 20/22 5/ / : S , - - ) Finnmark vinterfiske, fra / h ) Dessuten 977 hl til andre transorter. S) 00 liter lever gav i Lofoten i Berg , i Hillesøy 58-60, i Øksnes 50-55, i Bø , i Dverberg 50 og i Møre liter dampmedicintr<ln. 4) Dessuten 3987 hl. rogn til hermetikk og iset. 5) Herav 040 garnbåter, 063linebåter, 47 dypsagnbåter med 02 doryer fra 453 motorfarkoster, hvorav stasjonert i Østlototen 889, Henningsvær 5:20, Vest00ten 886 og Værøy og Røst 233 båter. Antall fiskere 376.

3 februar 936 FS K ET S o ANG 5 '2'00 kg. flyndre it 70 øre, 87'0'0 kg. hyse å. 0 øre, 400 kg. uer it ;) øre, 400 kg. håbrand,il 0 øre, vejdi kr. 22'0. Der deltok :S motorbåter. \{ 0 e. -- Å l e Ei u n d: uken 5. til 22. februar er opfi:sket :2'~7 00 J':g. fisk, hvorav 2000 kg. kveite a kr..20, 500 kg. rlyllclre ~L kr., kg. hyse a 35 øre, kg. s,ei a 2 ore, 3500 kg. :skate it 25 øre, kg. håbrand 'a 9 øre, 200 kg. reker a 70 øre. Samlet verdi kr Bre m S ne S : ukell 8.tJ 3. februar er opfisket 3555 kg.f,isk, hvorav 75 kg. kveite.a kr., 2850 kg. lange il 4 øre, 850 kg. brosme a ore, 800 kg. torsk a 20 øre, 200 kg. hyse.a 25 øre, 65'0 k,g. a l:) øre og kg. hå a 0 øre pr. Stk. Leverkvantull hl. Verdi kr Kriistiansund: uken 5. til :.2'2. \'ebruar pr opfjsket l~g. fisk <og skalldyr, hvorav 687 kg. kveite a kr..20, 37'0 kg. d'lyndre.a 8'0 øre, 47'0 kg. lange ;'\ -- ore" 230'0 k!g. brosme.a 0 øre, 28'00 kg. torsk a 20 øre, :ioo kg. hyse il 25 øre, 200 kg. sei il 5 øre, 984 kg. skate a l:) ore, 200 kg. uer.a 25 øre, 700 kg. håbrand a 5 øre, 2920'0 k~'. hå a 6 øre, 600 kg. annen :f,sk a 5 øre, 5860 kg. reker a ore og ;~O kg. hummer,il kr..50. Leverpartiet 42 hl. a h. :). fiam]ei verdi kr !; o g a l a l d, - K v i t S ø y: uken 9. til 5. februar er opj'iskd 83 kg. reker.a 8'0 øre og 286 kg. hummer a kr , \C'rci kr. -9, - Eg e ' sun d: uken 9. til 5. februar er opfisket 2060 kg. isk og skaudyr, hvorav 200 kg. lange a F; ore, 3:WO kg. tonsk.a 8 øre, 00,kg. hyse a 30 øre, 8700 stk. it 27 ore, 200 kg. skate a 5 øre, 900 kg. annen f,isk a 20 øre, ihon kg. reker a kr..20, 60 kg. hummer a kr og 600 kg. Loksf:avhulmer a 5 øre. Samlet verdi kr 652. OLllF KNUDSEN Als.. BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsæfter tørrfisk, rogn. sild, tran, haakjærringtran, se/plje, l'afolje, sildolje, iset torsk, tomfat, levermel etc. ~ Telegr.. adr.:.. Tranknudsen" - Rikstelefon 2348 Gr"keHsH~t. Fin a ' k 22/2: Forløpne uke 0kBfjoJd garnbåter , L,ngsrjord garnskøher '0, Hasvik motorer , h\ber , Kobbevåg metore!' , liner 400, Sørvær ~;lfn 300, liner , Hasvik 300-6S0, l,iner 370, Breivikhotn garn 200, Breivik båter 250, molorer 600, liner , Hammerfest bank,skøiter 2500, Berlevåg,garlli3køiter , l ines,iøldragere , for øvrig stormhindret. Fiskepris'er tot'i:sk 9-0, lever 5. - H as vik 22'2: Fremdeles små tors,kefall'gst'er i distriktet, flor øvrig,omtrent ufdrandret. - ro s 2'2/'2: Ber g o:g T o ' S ken: Uke,kvantum kg. t()r~k, hvorav saltet, 32525,iset, 4882 hengt; damptran ::'(}7 hl, rogn 75 hl. iset, 22 hl. saltet, pris 'tonsk 0-.5, ](\8' rogn 0-5, tranprocent 50-55, leverholdighet icoo-00, fiskevekt H i l es ø y o g ø y i j o ' d : Ukekvanlum :33600 kg., hvorav !Saltet, 300 hengt; damptran 98 hl, rogn 49 hl. sa!te,t, 33 hl. iset; pr,iser, fiske \ekt. leverholdighet, tranprocent som før. - K a ' l s ø y : Hittil upj'isket kg. torsk, hvorav saltet, :30000 hengit, ;)000 iset ;da mptran 25 hl, r,ogn 30 hl. [8 et ; pris'er torsk 0, Lt'yel' 20, rogn 0; fiskevekt 4 og 5. ileverholdighet 000, belegg: '.? garn-, 2 lineskøiter, 0 robåter, G) mann. - F yl k e t S k v a n- ~ fhl: 4: kg., hvorav saltet, 23662, iset, 995 hengt; damptran 2258 hl, rogn 629 hl. saltet, 080 iset. :.; o d l and. - V æ r ø y 8/2: Garn, st:orskøit,er Ytltersiden -l."' 0-: , lattlriner, småskøiter Y.ttersiden De fleste båter bruker: MONOPOL'S KOBBERSTOFF og er tilfreds. - Grønne bokser. 950, nnersiden , robåter delvis trekning Prilser fisk, lever 20-25, rogn 20, iiskevekt /2: Garn, YHersiden,sforskøiter 400-: , Eattliner, silnåskøilter , nnersiden , igår lignende Pr:is'er fisk, lever 8-20, rogn. 20. Øks n e os - L ang ene S 2/2: Garnbåter optil 20'00 kg. torsk, robåter 30'0 kg., linemotorbåter smått; torskepartiet 0'3356 kg., herav iset , hengt 30754, saltet ; 70 hl. dampmedis,jntmn, rognpartiet 555 hl, herav iset 420, saltet 35, 'tet hermetikk, fiskevekt , leverholdighet ~00~000, tranprocent 50-55, priser og belegg som før. - D ve r ber g 22j2: Siden si.ste beretning 4 hele og 2 delvise sjøværsdager med fangster ira 500 til 4000 på garn. Opfi,sket parti 8700, iset n05900, hengt 39300, saltet kg. 570 hl. dampmedisintran, 536 hl. rogn, riset 325, saltet 2 hl. Pf'ilser, fiskevekt, leverholdighet, belegg uforandret. - B o ' g e 22/2: Denne uke trekning hver dag med fangster garn 'almindelig kg., enkeltvis optil 2500, Hner , best frødag, fiskeparti kg., hvorav Sa ltiet, hengt, jset; 27 hl. damptran, 240 hl. rogn, hvorav saltet 56, ris,et 84, belegg ~ garnbåter, 7 Hnebåter. - Ytt e Hl ide n 22/2: Fiskeparti kg., hvorav hengt , saltet 9'9404, i6'et ; damptran av torskelever hl, rogn hl., hvorav saltet 555, il3et hl. - Hel:g e l and 22/2: Fiskeparti :905 kg., hvorav hengt 45048, saltet 4200, iset Damptran av torskelever 96 hl, rogn 88 hl., hvorav s'altet 33, iset 27, anvendehse re~sten 28 hl. ikke opgitt. - S a l ten 22/2: Fiskepar'ti 6000 kg., hvomv hengt 5500, iset 500, rogn 2 hl. saltet. - V æ ' ø y 22/2: Garn Ytter~idea storskøiter , igår '-000, nahliner Yttersiden småiskøit'er , i:gårh:gnende ~:an, nnensiden , robmer nattståh og eldre rester Priser, fisk, lever 8-20, rogn /2: Garn Ytltens.iden storskøit,er , nattene' småiskøher , nnens:iden 3, ,,robåter Priser, flisk. lever 8-20, rogn L o fot ens o p El Y n s dis t r,i k t. - L ø ' d a.g 5/'2: Gjennellllsnittilg: Garn, slor- og 6måskøiter Skrova 230, Svolvær Stamsund 200, Hopen 320, k'nningsvær 290, Ure 50, Balslad, nner.siden 280, Yttersiden 850, Nus.fjord, YUersiden 40, Sund, YHensiden 700, Sørvågen 660, Reine 280, Værøy Nattliner, 6tor- ogsmåskøiter Hopen 80, Henningsvær 280, Stamsund- Balstad 400, Ure 460, Nusfjord 350, Sørvågen 250, Reine 60, V ærøy600.jukse, smått. - M and a g 7/2: Garn s,torogsmåskøiter Kjeøy 22'0, Risvær 250, Svolvær 30'0, Kabelvåg 230, Henningsvær 750, Stamsund 350, Ure 305, Balstad 390, Yttersiden 000, Mortsund 240, Sund 80, Yttersiden 900, Reine 300, Yttersiden 800, Sørvågen 900, y,tlters'iden 2400, Værøy 200, Røst, YHensiden Natliner Kabelvåg 8'0, Henningsvær 270, Stamsund 370, U re 400, Bal,stad 280, Mortsund 250, Sund 90, Reine 50, Sørvågen 30, Værøy 630, Røst Juklse, smått - T i ' 's dag 8/2: Garn 8tor- <og slåskøiter Skrova-Svolvær 20'0, Kabelvåg 220, Hopen 50, Henningsvær 260, Stamsund 420, Værøy, YHersiden Natt.iner, små- 6k0.iter Kabelvåg 250, Hopen-Stamsund 30, Henningsvær 270, Nwsfjord 260, Værøy 370, Ytterlsiden 950. Priser fisk -3, lever 20-28, rogn øre. - On s dag 9/'2: Gjennem-

4 6 FS K ETS o A N O 26 februar 936 A.s Johan C. Martens & Co.. BERGEN Telegr.adr.: "jomarlco" - Rikstelefon 4363 KjØper alle sorter Tran, Sildolje og Rundfisk sntthg: Garn stor- og simåskøhe.r Brettesnes 90, Svolvær 80, Ka be,lvåg 90, Stamsund 470, Røst Naltliner 'småskøiter BreUesnes 70, Kabelvåg-Røst 250, Henningsvær 280, Stamsund 30, - Jukse: Stor- og småskøher Svolvær 30, Henningsvær Tor 8 dag 20/2: Garn 6itiQr- og 6måskøiter Svolvær 230, Henningsvær 320, Stamsund 560, Ba:lstad 300, YUers:iden 840, Sørvågen en skøhe 200, Værøy, Ytte.rsden Nattliner: Stor- og småbkøitler Henningsvær 280, Stamsund 340, Balstad 450, Sørvågen 350, Værøy 520, YMerlSiiden JuklSe: Slor 'Og småskøiter Svolvær 200, Henningsvær F l' e dag 2/2: Garn: Sitor- og, småbkøiter Kjeøy 280, R:isvær-Henningsvær l60, SVQlvær 240, Kabelvåg 90, Hopen 250, Ure 290, Balstad 'Og Mortsund, Ytters,iden 600, NusfjQrd 300 Reine 200, Sørvågen 480, Yttersiden 650, Røst, YtteDs'iden NaHliner: Stor- og 6måBkøiter Risvær 20, Kabelvåg 2 L 0, Hopen 200, Henningsvær 30, Ure 350, Nusfjord 450, Reine-Sørvågen 350, Røs,t Jukse: SmåBkøiter Kabelvåg 60, Hopen 80, Henningsvær 420, L o fot e n 22/2: Fis ke p a r,t i 3633 tonn, hvorav 2503 saltet, 628 hengt, 502 iset; leverparti 62, damptran 207, l'ognparti 2753 hl., hvorav hermetikk 650; leverholdighet garnfi:sk , liuefi,sk , tranprocent 50-,5,6, garniiskvekt 423, linefliskvekt 370. Fiskepriser 9-2 øre kg., J:ev,erpliis 5-28, rognpr'is 5-30; f,iskere 376, båtantall 3520, hvlorav 040 garnbåter, 063 linebåter, 47 dypsagnbåter :med 02 doryer fra 453 motorfarkoster, hvorav 0stlofotien 889, Henning:svær 52, Vestlof,oten 886, Værøy :og Røst 233; kjøpefartøier 22, hv'orav 0stlofoten 89, Henningsvær 5, Vestlofoten 8; landkjøpere 75, trandamperier Sør - T l' ø n del a g 7/2: Hittil,er opfisket: Hal ten 2600 kg. skr:ei 'som alt er slolgt.fersk. Pris 50 øre pr. stk. K ya 7000 kg. skwi slom ah e.f solgt ;fersk. S u J a 4200 kg. s,om au er solgt fersk. Fi,skepr,i,s rund pr. hundre, fiskevekt 350 kg. T H l' a n kg. som alt,er solgt fersk slom rundfisk. Fi\Skepri\S 7,5 øre pr. stk. fersk, W øre pr. kg~, lever 40 hl., l'ogn 25 hl. Prii,s,lever kr. '20, rogn kr. 40 pr. hl. - Av leveren antas dampet 5 hl. tmn, resten av lever og 'f'og:l hjemmefmbruk,og hermetikk. - Tilsammenopfisket kg. som alt er solg,t,fersk. Lever 40 hl., 'av dampt'ran 5 hl., rogn 25.hl. - \ ø l' e 22/2: nnmeldt 833 båter, 2099 mann, 'OpTisket kg. torsk, \Saltet , 8ksport,er:t , hermetikk 5895, hjemmeforbruk 876 kg.,.:mgn 03 hl., hvorav sahet 4, eksporher,t 99, medisintran 3 hl., leverholdighet 750":"'-900 kg.) fiskevekt , tranprocent 50-5,5, rund.fiskpris 2-22 øre pr. kg. F,isket er smått N'Ordmørsværene,,garn 00-50, line 5-25, snøre 0-75 kg. Romsdalsværene,garn 80-20, Hne 35-70, Sunnmøre garn , Borgundfjorden, dagsfangs'ter 0-20, Tomrefjorden 8-60, Frænafjorden 8-50 kg. - Vintersildfisl{ev nordeniol' Stat...~øndre Sunnmøre 8/'2: dag fra Go.ksøyrvjka, Kvalsvika og Vannylvsg'apet 42 drivere hl., fra Kvalsv.ika 7 snurpefangster optil 400 hl., 5 runds,teng, antagdig hl. hver. - Tit ran 8/2: Hertil idag fra Titranhavet 7 drivere hl., pris kr. 2., 6.50 og 4.0, pent vær. - K l' i sti an - S un d 8/2: nnkommet idag fra Baksbotn og Gripfeltet 38 drivere hl. - A l e 's li T d 8/2: Hertil ita Goksøyr- Kristiansands Fiskegarnsfabrik ALT GARN OG NOT Kun aller beste kvaliteter Forsøk vår egyptiske bomull og De blir forbauset ovelr styrken Telefon 237 _.- Telegramadresse:.. Omfar". vika-kvalsvika 30 båter s8tte- og drivgarn G6 h., snurpefangst 2400 hl., en de,l rundsteng er satt. -- Rom El - d a l s v ære n e 8/2: dag.fra Onahavet 43 drivere hl., utseiling. - Bjørnlsuudværene 8;2: Til distriktet idag fra Ona og Bjørnsundhavet 80 motorbåter ; hl., l,itt,frysning, isning, Ol'sild, mels'teparten til ~;ild'olje, vanskelige olll~;e,tningsf'orhold, almindeliig utseiing ial'ten.- S ø nd l' e Sunn mør e 9/:2: dag f~a Vannylvsgapet--Kvalsv:lm og Goksøyrvika 42 driivere ,50 hl., seuegarnsfiske hl., 26 snurpere hl. - Åle S u d 9}2: Hertil 32 motorbåter,sette- og drivgarn hl 5 snurpefangster hl. - R'O ms d a l s v æ l' ene 9/2: Hertil,idag fra Onahavet 40 drivere hl., utseiiliing B j ørn is u n d v ære ne 9/2: Til distriktet fie-kefelt som igår, 65 motorbåter hl., en del båter får først levere imorgeu, smått befraktning øieblikket. -- Kriti t i ans u n cl 9/2: nnkommet idag 47 drivere hl. - Tit l' a n 9/2: Hertil,idag [ra THranhavet 23 drivere hl., pris kr. 2, 6.50 og 4. Tilsitede 25 drivere sydostkuling. - S ø nd res unn mør e 20/2: dag fra Vannylvsgapet og Goksøyrvika 60 drivere hl., settegarnsbåt fra Goksøyrvika 40 hl., snurper 700 hl. av landnotsteng. ntet snurpehske idag. - A les un d 20/2: Hertil fra Rundø-Storholmen 27 drivere hl., 7 snurpefangster , utseiling. - Rom S d a l:s v æ l' ene 20/2: dag fra Onahavet 40 drivere hl., utseiling. - Kristiansund 20/2: nnkommet. idag 3 drivere hl. - Tit l' a n 20/2: Hertil idag fm Titanhavet 5 drivere hl., pris kr. 2, 6.50 og 4.60, utsei.l.ing. - B j ø l' nsu n d v æ l' ene 20/2: Til distriktet.idag 60 motorbåter hl., almindelig ut.seiling, men kvikk sydøst. - A les un d 2/2: Hertil fra Storholmen 42 drivere h., utseiling. - S ø n d re S unnm o l' e 2/'2: Hetil,dag fr a Vannylvsgapetog Goklsøyrvika 05 drivere hl., intet snurpef.iske, utseiling. - Rom 's d a l S v ære n e 2/2: dag fra Onahavet 37 drivere hl., utseiling, godvær. - Tit l' a n 2/2: Hertil idag fra Tiltranhavet 22 drivere hl., pris kr. 2, 6.50 og 4.70, pent vær. - KrisU ansund 2/2: nnkommet idag 29 drivere hl. - B j ørn sun d v ære n e 2/2: Til dis'tr,iktet ida'g vanlig ifiskefelt 73 m'otorbåter hl. Kvantum fra 4. febr.,ul log med idag hl., herav saltet 890, forsild 830, hjemmeforbruk 260, sildolje 8650, froe,set 300 j godvær, utseiling. - S ø ndr e Sun n mør e 22/2: dag fm Vannylvsgapet-Svinøyhavetog Rundødypet 95 drivere ,5 hl. Ukekvantum 6,8 785 hl., hviorav saltet 4530, sdolje 46904, røkuing 5850, hjemmeforbruk 50 hl. - A le is l n d 22}'2: HertH fra Stmholmen 79 drivere i b hl - Tit l' a n 22/2: Hertil iidag fra Titranhav,et 30 ddivere hl. Pris kr. 2, 6.50 og 3.'50, pent vær. Ukeparti [;63 hl hvorav 660 sildolje, 92 hermetikk, 960 ekspor,t, 245 agn og hjemmeforbruk. - Kri is t i a T sun d 22/2: nnkomlnet idag 45 drivere hl. - B j ørn is u n d v ære n e 22/2; Til distriktet idag Ona-Bjørsundhavet 98 motorbåter H hl.,.omtrent alt til sildolje, litt fornlid og hjemmebruk, fint vær. - Hal rt e n 22/2: F.or distriktet Halten-Sula-Kya denne uke opfisket på settegarn ved land 30 hl. blandingsflild som

5 4860 2:6 februar 936 fs' K E T S o A N O 7 'f anvendt til a<gn for skreifisket og til hjemmeforbruk. Pris kr. G, hittil ikke forrsøkt drivgarnsfiske, på s'euegarn optil hl. på garnet. - Ro m :s d a l s v ære n e 22(2: dag fra Orrahavet -:)7 drivere ~J hl., godvær. Ukefagst hl., hvorav til E:ildolje 23648, hjenuneforbruk 530, for Kri S t i anun d 22('2: nnkommet hertil siden opgave av 8. febr. 322 ll..storsild, hvorav saltet 27, hjemmeforbruk 6, agn 69, guano ~480, hermetikk hl. vårsild, hvorav salitet 279, for :.'97. guano 782, hermetikk B j ø r sun d v ære n e 24/2: Til distriktet fra Bjørnsundhavet 23. febr. 2 motorbåter 50- :200-00; 24. febr. 2 motorbåter thsammen 60 hl, alt til sildojp, mas!s:eutseilling idag,,fint vær. - S ø n dr e Sun n mør e :.'4'::.': dag fra Rundødypet 4 dr:ivere h., 5 snurpere fra samme felt hl., utsej,ling. - Åle sun d 24/2: fertil fra. Storholmfeltet 8 drivere hl., godt vær. l{ o m S cl a l v ære n e 24/2: dag fra Onahavet 26 drivere 50- :<00-3 hl., godvær, utseiling. - Ti tran 24/2: Hertil igår fra Titranhavet 2 drivere 70 og 0 hl, pris kr. 4.25, idag 4 drivere hl., pr:is kr. 2, 6.50 og 4, pent. vær. - '..'.;)/'2: Herltil idag fra THranhavet 26 drivere hl., pris kr. 2, 6.50 og 4.40, pent i vær. - YiniersH,Uisket sønnenfor Stat. jf a u g es u n d 8/2: Ved Urter natt og dagsett et halvhundre båter, gode fangster. - M å l ø y 8/2: Hertil idag fra Kråke- :eshavel: og Refvik 6 drivere hl. sild, sei. - Ho n g 8/2: dag 24 drivere Stolmen-Heggholmen hl. - Eg er 6 u n d 9/2: Storm hindrer fisket. - Ro n g 9/'2: natt værhindring for driverne i distriktet. - Ra u de ber g 9/~: Lørdag, mandag og igår nogen drivgarnsbåter ubetydeli,ge fornemmelser ved Kråkenes fra 50 hl 500 kg. sei, deltagelsen 'iolhl før. - M å l ø y 9/'2: Hertil :idagfra Kråkenes-havet 9 drivere hl. snd '0-50 s:ej, belegg: 5 drivere, 6 landnotbruk. - E g e r rs un d20(2: 25 skøiter 0-45 hl. natltsett Siragrunnen, 0 skøher ujevne, enkelte bra fan.gster natfo;ett utfor Egersund, st:ofm hindrer trekning. - H 'a u g es un d ~O!2: Gode fornemmelser -,fugl og hval ves,tsiden Kvitsøy. Til Skudeneshavn fra Skudenesfjorden ~ snes drivere 0-50 h. For få båter, delvis gode ved Utsira, hvor også et mindre landnotsteng inatt. Hertil fra Skudenesfjorden nogen få dr.ivere hl. - Tan:a n g e r 20/2: Ved ~tore HålStein og Kjør for få båter, gode Jl:attsettfangsler, gode Htsikter. - Ro n g 20/2: Oglså inan landligge for de fleste, driver iinnkomme-t Gle-svær 5 hl. - M å l ø y 20/2: Hertil idag fra Kråkeneshavet 2 drivere hl. sild, lfisket stormhindret. - Egersund 2/2: 25 skøher 0-60 hl. nattsett ~iragrunne'l, sydøstkuling fremdeles til hinder f'or fisket. - l -o n g 2/2: Landligge for driverne!i distriiktet også inatt. - M ål ø y 22/2: Hertil 'ida,g fra Kråkeneshavet 7 drivere hl. Ukekvantum, garnsild 955 hl, anv,endese hjemmeforhruk 84,:5, saltning 50, agn 40 hl. - Ro n g 22/2: En driver C!lC'svær idag 20 h., for øvrig værhindring. - R a u de ber g 22/,2: Heller ikke onsdag,,torsdag og igår nevneværdige div ~'arnsfang's'ter ved Kråkenes. - Eg e r S u n d 22/2: 75 skøiter 0-75 hl. na,msett S,iragrunnen, fremdeles sydøstkuling til hinder for fiesket. - H a u :g es u n d 22/2: Ved Utsira 50 bå,ter, jevnt!..(odc' natt,settfangster, hertil fra vest KvitiSØY nogen få drivere :;-80 hl. - Tan an,g e r 24/2: Ved Store Hås,tein iidag '-!"iennemgående bra naus ettfangster. - Ro n g 24/2: 5 drivere idag Glesvær hl., driver Heggholmen 20 hl. - E g er S u n d 24/2: 20 s-køiter 0-85 hl. nauls'ett Sira-grunnen, ''l:odt vær og gode utsi-futer [m videre fiske idag. - H a u ge - u n d 24/'2: Ved Ut,ska 25 båter, ujevne - tildels bra nattc'-ettfangster, hvor også e.f mindre landnofsteng inatlt. Nogen i3nurpefangster ved Lyngsøy (SleUen) :og ved Utsira. snurpefangster ved Lyngsøy (Sletten) og ved Uts-ira. - M å l ø y 25,/2: Hertil idag fra KråkeneiShav,et 2 drliver'e hl. 'Sild s'ei. - K v li t S ø y 25(2: For nogen båter nattlsett Hugasundet <idag ganske bra fangste,r. - Tan ang er 25/2: Ved Store HålS'fleiu idag 300 båter, litt ujevnt, tijdes bra fangster på mrusett. - R on:g 25/2: Driverne ida.g havet KorsfJorden hl., hvor også en del minrdesnurpefangster. - E g e r s u il d 25/'2: 200 skøiter 0-00 hl. naus'ett 8iragrunnen. - H a u :g e S u n d 25/2: Siden igårkveld l!ogen snurpenotf.angslter ved Urter og Loddersøy (Sletten), ved Utsira og Urter gj-ennemgåernde gode rrattseltfang,s,ter. Hertil fra Uæd.rahavet j~ snes drivere 0-00 hl. - O P syn e t s uke mel din 'g. V års i dd li S tri k ten e 22/2: Uvær har hindret fisket forløpne uke. Litt ujvent senegarnsfiske ved Anasira, Egersund, Tananger, Karmøys ves'tside, Feøy, Urter og Utsira 'og litt drivgarhls'fiiske i Skudenesfjorden og Korsfjorden, ubetydelig snurpenotfiske ved Obrestad, Feistein og Feøy. -!sesongen optalt: Garns-ild h., landnotsild , snurpenotsild ; :tilsammen hl. Av totalkvantumet: iset siildeolje og formel , hjemmeforbruk, for og agn 95000, hermetikk og saltning ~RO 000 hl. - Vintersildens fettprocent. A l e S u n d 20/2: Prøve av 700 hl. snurpesild fisket inatt ved Gur:skøyvika iinneholdt 9 pet. fett. - 25/2: Prøve av 50 hl. driv.garnsild f;isk'et inatt ved Mebotn inneholdt 9. pet. fett. - Vintersildfisket, pr. 22/2. Derav Total- Til Distrikt fangst Til herme set Saltet sildolje- tikkfabr. hl. fabrikk frys ning hl. hl. hl. agn m.m.hl. Halten Titran Sør-Trøndelag tils l Kristiansund Bjørnsundværene Romsdalsværene N. Sunmør Ålesund S. Sunnmør ) Møre tils. 2) ') Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Vest-Agder Hs l) Tils. i 936, Total 935 "... 2 n !.~ Sør-Trøndelag Møre Sogn og Fj~rdane.. } Hordaland, ROgalandl Vest-Agder ) Herav er hl garnsild hl landnotsild og hl snurpenotsild. UketanRsten nordenfor Stat hl og sønnenfor hl, ia t 600_7. 2) Herav tilført fra Søndre distrikt.

6 ls F S K E T S lj'etsild- og småsildiisket. Nor da n d 22/2: T j ø t,t,a: uken optatt 900 hl, alt sild olje, pris kr G i,l des k å l: uken Qptatt 500 hl, ah lsildolje. - T Y sf j 'O r d: Siden innberetning 25. f. m. opta'ti; 450 hl, alt SUdolje, p6s kr..25. F Y l ke t s k v la t u m iår 9365 hl, hvorav saltet handelsvare 400 tnr., skjære!shd 590 hl, shdolje hl, her:metikk 8470 hl.,,iset fm eksport 745 hl, reisten agn og hjemmeforbruk. - Rasj'onell Kontororganisasjon KARDEX Safe-Cabinet Gestetner SYSTEM KARDEX KONTORORGANSASJON Prinsens gt. 6, Oslo Systemer for moderne bokholderi, lagerkontroll, salgskontroll etc. Brandsikre dokumentskap og arkivskap med Underwriters certifikat. Duplikatoren for personlig reklame. Stålskap for kartoteker og korrespondanse. Moderne arkivsystemer. Meldinger om utlandets fiske, eksp-oct m. v. Sardinfisket Vigo: Januar 644 tonn, pris 9.90 pesetas. Nyfundlands eksport av klippfisk i tiden. til 23. januar (kvintaler). Total 039. Til Brasil 37992, Brirtu,sk Vest-ndia 3 623, Kanada 638, Ve,st-ndia :f.or øvrig 8569, Hellas 0, talia 0, Malta O, Portugal 72'6, Spania ,' StQrbritannia O, U. S. A. 34, andre land 343. Samlet verdi $ DeEiisuten er der ekspor'tert av industrli,tran 0492 ganons, dampmedisintran 3879, koldklaret 775, ls'elol}e 955 og hvalolje O,!Selskinn O stlk. Det svenske sildefiske. - uken 50m endte den 5. februar: Garnsid O kg., håsiild kg., nots:ild 356,80 kg. Middelpris garnsild - trålsild 2-3 øre 'Og Thotsild 7 øre pr. kg. Totalfangst fra 30/6 til 5/2 (fjorårets korresponderende tall i pamntes) : Garnsild 2922 tqnlll (25.54), trålsild tonn (8628), notl:sild 384 tqnn (333). Total saltning (insaltad sill) 420 tlonn (4). Eksporltert fersk 9892 tonn (9574), sahet - tnr. Fiskemarkedet i Koln. - Fersk fiisk og sild. mporten av norc,k feflsksild og fisk i 935 er fremdeles gått tilbake. Den hurtige )g stadig>e formidling ved kjølevogner fra,tyske fang.stplasls'2r {l deue marked, 'gjør,innførselen fra utlandet mer unødvendig. En intenis rek,lame, fmbedring av kvaliteten log fremfmalt begrerumingen a v linn:førselen, har vesenuig.st' bevirket stigningen l det tyske sahvannslhske. Tør r f i,s k blev som før sendt er den iualite mengde svært knapp og dekker ikke behovet. T ran: Også her er der gold efterspørsel, men tide- GAN G 26 februar 936 lingen er meget knapp. ndustrlitr:an er ikke mer tillatt innror-l l erme tik k: Norsk hermetikk s'om tidligere var den ledende, er nu næsten ganlske fortrengt av den tyske som behemker markedet her log.omsettes til en overordentlig lav pris. Kun den portugisiske hermeukk 'som ved sin gode smak vinner anklang, kan gjøre si,g håp om 'fremdeles å få 'innpass. Kjøpere av KONTORMASKNER ~k:~val~lg 0:; :f:~:. S, Garmann Clausen A/~ KJippfisk- og tørrfiskmarkedet. Mukedsmeldingex. Ge n u a 7/'2: Siden genralkonsulatels shste rapport er der ankommet til Genua: Tørrfisk: Fra Norge 8/ls»Capo Pinos: 48 'tonn. - Kl:ipp-og saltfisk: Fra St. Eierre Miquelon. fransk seilskib»le VolQntaire«268 tonn, fra St. Malo 8/s ;8aillt Paul 400 tonn, fra sland 8/ls»Fantoft«tonn, tils. 779 tonn. - Som generalkqrumlatet allerede har innberettet noteres ikk'c' lenger prisene J.or tørrfisk av handehskamret i Genua, antagelig fordi beholdningene er ganske ubetydelig. - Hvad klippfisk og saltfiskprlisene angår, er disse de samme som pr. lb, forr:ige måned. - Der ligger fremdeles på de herværende fryselagre ikke ube.tydelige kvanta av klipp- og saltf.sik, som ikke kan fortolles da de ikke har fått importtihatese. B i l b a o 8/2: Salg nor6k 2000 kvintaler, islandsk 2600, færolsk 3000; beholdning norsk 8000, islandsk 5000,færøisk 4 000, )' 'ser uforandret. \ e S i n a: mport av tørrfisk i januar pr. S/S»8ardinia kg. og khppfii6k pr. sis»marsala«500 kg. - Kurante pr.iser (Lit pr. 00 kg.): Tørrfisk, hollender 5,55, do. litaeener 535. klippfisk, St. J,ohn's 380, do. nor,sk 335, do. fransk 323. Ham bur >g - A l t,q n a. - uken 7.,til 3. februar ankøj\ fra Norge 207 kolli slokkjfisk 'Og 70 koni klipphsk. Fenkliskmarkedet. London 8/2: 88 kasser flyndre 8/-9/, 39 kasser kveh, 8/-2/, 47 kasser hyse 2/6-4/. LQ n don 9/2: 64kas.ser flyndre 8/-0/, 4 kasser kveik 9/-2/, 64 kaslser hyse 2/6-4/. H u l 8/2: Drs»Ra,sk«893 helka6ser, 965 halvkaser storsild, tregt 23/-22/ helkassen, 3/--2/6 halvkassen. Hull 9/2: Restparti»Rask«tregt 20/ helkassen, / halv"" kwssen;»activ«820 helkalsser, 976 halvkwsser, tilbyr 2/-20' helkassen, l/' halvkas5en, få solgt. - Hull 20/(2: Restparti»Achv«760 helkaser, 469 halvkasser:»vard 653 helkasser, 052 halvkasser, tregt 8/ hele, to halve. få 9/. H u l 2/'2:»King«705 helkas6er, 203 halvkas:ser 8/-0:, få,solgt. H u U 24/2: D/S»Bokn«2556 helkalsser, 326 halvkasser, tregt 8/-7/' helkalssen, 0/-9/6 halvk'aslsen, dådig kippersmarke'd 'innenlands. H u l 2'5/2: Restparti»Bokn«599 helkaisser, 290 halvkasise',»s:tore:sund«800 helkasser, 24 halvkaslser, meget tregt i7/-- 6/ helkassen, 9/ ha,lvkassen. New c a ps te. - Priser mandag 7/2, tirsdag 8/2: Flyndre middels 9, stor 6/-7/, kveite 9/-4/, mandag hye'e B; tirsdag 2/-3/.- Ne w c a 6 te. - Prieer ~'ol'lsdag 20/2, fredag 2/2: Flyndre. middels 9/, stor 5'-7/, kveite 9f-4/'.

7 26 februar 936 f S K E T S --~~am b rp:- A l to n a 22/2: Dis»Nova«,og»Mailand«5900 i,und hyse, stor 207;;-27 pfennig pundet, middels 22-27, små 400 kveite, stor 6-:-68, middes 90, små 57, nådd pigghå ~-57;;, buklapper 8-2%, flådde bukj" pper 9-:2?/~, 930'0 håbrand 25,små 20-23, '00 steinbit,,mcl2k H a ill b tl r gal to n a. - Fe r skf is k: Det forente auksjon~firma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken 5/2 til 2/2 ialt 22 66'0 pund fersk fisk og sild fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: Ukemengde pund l ~~O cl Fiskesort, Tirsdag >8/2 Onsdag '"h ===='=== Hyse, stor stor, sekunda '" 5-2'0 middels... " 30 middels, sekunda 6-20 små '0 meget små Kveite, middels små fro s seil, stor u. hode do. middels... Pigghå, flådd... Bllklapper, vanlige.... flådde.... vanlige, sekunda Håbrand, u. hode Lange, u. hode.... Storsild, / kasser ~ i 4 3 / /2-27 / / / Detllildt're vær mot islutten av forr.ige uke blev helt kortvarig og holdt sig ikke engang over helgen. Det vekslende, lllen gjennemgående kjøligere vær i denne uke,f,orebygget den ;lvsiappdse i Jjskemarkedetsolll man kunde ha ventet om det hadde fortsatt med mildvær. - Stort sett kom derfor prisene '<:\ koll'3umfiskmarkedet å ligge omtrent like gunstig an som j'or nedgang?n ri slutten av forrige uke. For pigghå og buklapper måtte prisene noget nedover ved de forholdsvis 6tore i iuorsler som falt på førsle halvdel av beret'ningsuken, sammenlignet llled de knappe tilførsler i første halvdel av :forrige uke. Da bådp auk.sjojisfirmaet og en del av limportørene i denne llålled fikk sine belaling,snlhtelser meget sent, må det fryktes ;lt importell vil bli forsert i resten av måneden så der kan!,-omme altfor store kvanta pigghå og buklapper. - Fe r s k s i l d. Til Wes.er- og Elbehavnene kom i denne uke fra Norge bare storsild, ialt ca hele og ca. 500 halve kwsser. \Estedelen av s,torosilden blev fremde.les solgt.til en pris av pfennig pr. pund, mens der for nogen mindre poster i ;wksjonen blev betalt 6 pfennig. - SmålSildfisket i Elben fortsetter o~; for denne tyskfangede :smålsild, til bruk for hermetikk \'abril{kene, betales fremdelels bare 3-4 pfennig pr. pund, mens del må 'l-å til firskernelfabrikkene til enda lavere priser. - We s e ii n de. - Uken.4. til 20. februar bragte ialt :2 noo 000 pundfensk fisk og sild pr. 0 dampere, derav var 6:20000 pund nordsjøvate pr. 26 dampere, 30500'00 puldi, s.[andsvare pr. 25 dampere og pund vare fra norske kyst og Hvitehavet pr. 50 dampere. - Høiegte og laveste pri:seri pfennig pr. pund: Nordsjøvare: Sild 9-2, mnkrell 5-:2'0, hvitting 5-0, hyse 40-50, l 32-40, :20-30, torsk 2'0-25, l 5-22, :sei ,slandsvare: 5-25, l 2-20, 0-5, 'torsk 6-9, l 6-9, sei o A N O 9 Stor~ og Vårsildlaget - Salgs central for Stor- og Vårsildfiskerne - Kontorer: Bergen, Haugesund og Egersund Telegramadresse : Samhald 6-8, uer NOflskekysf- og hvitehavlsvare: Hyse 7-3, l 8-5, 8-0,,torsk 6-9, l 6-9, sei 6-8, uer 9-5. C u x h a ven. - Uken 3. til 9. februar.bragte ialt pund fersk firsk pr. 35 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 4 dampere, l pund islandsvare pr. 0 dampere og pund hvitehavsvare pr. dampere. - Høipiste og laveste priiser,i pfennig pr. pund: Piggvar 02-65, kvehe 54-00, rødspette 29-55, bergflyndre 30-53, nordsjøhyse 22-32, V 2-30, hyse th stekning 6-2,.slandlShy,se 2-20, l 0-6, hvitehavshyse 6-2, l 5-2, hvitting 37;;-4, nordsjøtorsk 5-30,,jslandslorsk 5-9, hvitrehavstorsk 5-8Yz, lange 4-3, makrell 8-22, sei 4-7, 'uer -6. Hummermarkedet. Ha blir ig. - denne uke kom der 5 kasser hummer fra Norge.fil Hamburg. Da importørene ennu har forholdsvis rullllllelige befalingstillatelser for februar kan der vel regnes med storre import i næ6te uke, hvis da ikke importørene vil forsøke å få en del av forlenget til å gjelde også for mars måned. Prisen for den norske hummer holder sig uforandret li kr Hl 3.80 pr. kg. fob. eksporthavn. Sammenlignet :med prisene for tysk og dansk hulllmer skulde prisen f[irden norske vare være fullt konkurransedyktig også når der regne/s med større døde,li,ghetsrilsiko under den lengere 'transport fra Norge. Salgscentralen, Stavanger Post og telegr.adr.: Salgscentralen - Telefoner: 44,45,46 Sildeirnel - Sid- og liskemelmarkedet. Sildolje To~ske",el Ham bur g. - Fristen for importørenes innsendelse av»bedarf,sanmeldungen«til monopolet for lllars'skibningene var BRU til den 20 ds. Ved vanlig arbeidstempo skulde monopolet d, rekke å foreta fordel:ingen og utlstede kjøpetilla,tel,sene tlil importørene :innen den 25. eller 26. ds. Der gjettes på at monopolet vil komme til å nedtsehe 'innkjøpspf'irsene med minst 50 øre pr. sekk for de nonske mel:sorter, men full vis'she,t i prisspørsmålet fåes ikke på annen måte enn gjennem kjøpetillatelsene når di!sse er inngått til importørene. følge slis:te forlydende vil llonopolpr,ilsene bli: FeriSksildmel kr. 6, salt holdigere sildemel, maksimum 8 pel kr. 5, torskemel kr. 9 cif. Hamburg. - tiden 7. til 3. februar ankom følgende mengder silde-ogfiskemel til Hamburg: Fra Norge 405 hele og 300 halve sekker sildemel, 450 :sekkertorskemel, fra Storbriitannia 200 isekker hskemel,.fra Portugal og Spania 6073 isekker sardin mel (fl 50 kg.), fra Nordamerika 3622 Sle sardinmel (a 50 kg.). Forts. side 23.

8 20 FS K ETS o A N O 26 februar 936 SKBS- OG BAATBVGGERER - HEMNESBERGET FNNEDFJORD...",.. ; -' N. ROGHELL, Hemnesberget. LARS fnne DE, finneidfjord.: Båtbyggeri. Slipper (80 fot). Nybygninger, repa~asjoner, ombyg- A. "..". ',~ ningerruv større og mindre båter. Solid og fagmessig arbeide.?'befale~. K:<lvellbygged.e bater l ~lver.se s:ørrelse~. ~ordll.ana::,- ~epr,: Unionmotoren. Monterringer. Tel. adr. Roghe. Tlf, 25. bater, spssbater, notletbater og Joller. Batbord og arer m. ru:, H. STENSEN & SØNNER, Hemnesberget. BO b AURLAND F' 'df' d Båtbyggeri. Leverer fiske- og fangstfartøier - lyst- og SkYSS-] at ygger,,,nn el Jm. ~ b~ter.i.alle ~tørrelser, med og uten utstyr. Fagmessig arbeide. Bygning av kravelby.ggede båter i alle størrelser og typer. ~,: Rmelige pnser. Telegrafadiresse: Stensen. Telefon. ',,. l. RØL, Hemnesberget. Etabl Tel.GlJdr.: Røli. R.tlf.28. S A LTD A L Mel, kolonial, jernvmer. Båter & trevare.forretning. Notgavlbåter, snurpenotbåter, lettbåter, Nordlandsbåter 2 Y2 og ~--3 ALfRED BENTSEN MEDBY Saltdal. rums, spissbåter 2-2Y2-3 rums Nord- B. f' k 'f....l t' 'l f 3 -/" 65 f ' lands- og Klipperbougbåter (motorbyggede). Joller, prammer, y~ger l.s e.arføler a e s ørre ser ra O ot øsfat, årer. Råv,ed. Æser. Sold arbede garanteres. H. HENRKSEN, Hemnesberget. Nordliandsbåter for seil 2~-2%-3 mms fots. Spissbåter for seil 2~-3 rums fots. Motorbyggede Nordlands- & Klipperbaugbåter 8-25 fots. Joller, prammer, årer, båtbord, draghalser, øsfat. Alt leveres fra lager til rimelige priser. Telegramadresse: Henriksens. HANS SjØGARD, Hemnesberget. Fm eget båtbyggeri anbefales kravell- og klinkbyggede båter for motor i alle størrelser og typer. Videre anbefales: Nord- landsbåter og spissbåter samt doryer og joller. Båtene bygges av førsteklass,es veltørret materiale, med et pent og fagmessig arbeide. Prisene er meget rim~lig._~ KARL JENSEN & ANDREAS CHRSTENSEN, Rognan, Saltdal. Bygger fiskefariøier optil 70 fots lengde. Førsteklasses ar ~id~j~:aran tere~ JOHN B. LENO, Rognan i Saltdal. Bygning arv alle slcligs fiskekuttere og klipperbaugbåtejr< Alt arbeide foregår i hus. Telegr,amadresse: Lieng. SAL TDAL P A TENTSLP OG SKBSBYGOER A.s, Rognan i Saltdal. Rikstelefon. Tel.adr.: Saltdalslip. Bygo,ing av fiskefartøie~r opm 00 fots lengde. Reparasjoner og forlengelse. OphalingssHo 00 fots lengde. FørstekJ,asses arbeide garanteres. ~_' BERNHOfF K MEDBY Saltdalen BA TBYGGER KR. HEL TZEN, Sund, Hemnesberget. Fra mitt innarbeidede. båtbyggeri. anbef.ales aue slags kr~vel- byggede kuttere og khpp&baug fskeroater. Leyeres op hl 50 fot med og uten utstyr. ",. HEMNES SAMVRKELAG, Hemnesberget. Nordlandsbåter og klipperhaugbåter, motorbygget : fot. Nordlandsbåter og spissbåter for seil: 2, 2Y2, 2%, 3, 3~ og 4 rums. Snurpebåter, Notgavlbåter, Notlettbåter, dorryer: 3-8 fot, joller: 2-3 rums, prammer: 8-8~-9 fot. Båtbord: alens, årer: 4-4~ al'ens. Draghalser, øsfat, trevarer, møbler. Ankere, kjetting,er, taugverk, kompasser, signaler, båt- og skøiteutstyr. Alt i godt utvalg til rimeligste priser. Telegramadress,e: Samvirkelaget. VAR SANDE, Hemnesberget. Fiskefartøier såvel klinker- som kr ave llbygget leveres av førstekl,asses materi,ell. Solid arbeide garanteres. BATBYGGER E. MORTENSEN, Sund, Hemnesberget. Kravell- og klinkbyggede båter ruv en hver art. E. PRÆSTENG. HemneSberget l Kravell og kjinkbyggede båter leveres fra eget båtbyggeri, for seil og motor i forskjellige størrelser og typer. - Nordlandsbåter, spissbåter, joller, prammer, årer, båtbord og andre trevarer alltid på lager til rimelige priser. Telegramadr. Præsteng. Bygger fiskdartøier optil 80 fots lengde. Fø'steklasses arbeide gamnteres. LUDVG K. NÆSTBY A/S, Rognan. Tegramadres,se: Næstby. RiksteLefon. Lager av småbåter 2-2~-3 rums. Saltdalstjære. Never. Bark MO RANA L. A. M EVE R. Mo Nord-Norges eldste forretning i båtindustribranchen. Leverer aue slags båter som Nord.andsbåter, spissbåter, joner og prammer for fiskeri som tillystbruk. FørsteklaSses arbeide gjaranteres. Telegr.adoc-.:»Meyer Mo Rana«. KORGEN S. O. ETRAN Korgen i Ranen Nordlandtsbåter for seil, 2~-2%-3 rums fot. Nordkmdsbåter og klipperbaugbåter 8-25 fot. Spissbåter i 2-2~-3 rums f,ot. Joller, prammer, årer, båtbord, draghalser, øsekm. Godt assortert Lager og hurtig ekspedisjon. Gullmedalje for båter: Trondheim 902 og i Bodø 926. Sølvmedalje Bergen 928. Telefon c~g telegramadr'esse: Eitran, Korgen. Solid og første MARSTOKK & VEDAA, Hemnesberget. Bygger f,iskefartøier optil 60 fots Lengde. klasses arbeide. Undersøk våre priser. BÅTBYGGER B. ROGHELL, Korgen. Leverer båter i alle størrelser.. Nordl.andsbåter, klipperbaugbåter med og uten dekk. nntil 35 fofs lengde. SeiLbåter av samme størrelse.

9 februar 936 P S K fts o A N O 2 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår ~nnenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår. netto kontant. Noteringene gjelder de prjs~r hvortil omsetning har funnet sted, etler de antagelige markedspriser. 'f!" an: Uk!. damp. nordl., pr. tn... Do. finnm. dampet pr. tn... Do. seidamp, rna lys, pr. tn.. rna koldkl. dam p., pr. kg.. Blank industriell.... Brunb. industriell, pl. kg.. Bruntran, pr. kg.... Pressetran, bunnklar, brunblank, pr. kg.... Do. mørk, bunnklar, pr. kg.. Do. mørk" uklar, pr. kg.... Pigghåtran pr. kg.... Håbranntan Håkj erringtran Lys selolje Lys sildolje Mørk do. Rogn: l ste sort, pr. eksportfylt tn. 2nen sort -,,- 3dje sort ø Samf., påfylt in.... Run d fis k: UsorL lofots, pr. 20 kg. Do. helge!., pr. 20 kg. '". Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg.. BHmer, pr. 20 kg do. med stykketall pr. bnt. Samt (ital.) stor, pr. 20 kg. Do. do.., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr.. 20 kg..._.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk, 20/40, 20 kg. Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. Do. Do. 50/70, pr. 20 kg. Usort. fimim., pr. 20 kg... Finnm., -200 gr., pr. 20 kg. finnm., gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Tit l ing: Hollender, pr. 20 kg. Efemer, pr. 20 kg.... Rotskjær: Zartfisk pr. vekt.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk Bergen. 8/2 2/2 Bergen (forts.) Kr.sund N. 4/2 2/2 Kr. Kr. 8/2 2/2 Tran: Kr. Kr. 62/ Kr. Kr. Ukl. damp, nordm. ~v nord!. 60/ Danskfisk, stor... pr. tn /6 " små Finnm. pr. tn Sei: Bruntran pr. kg Prima storsei pr. vekt... S i l d o l j e pr. kg / / Vestlandsbanken 0.37 " middelsei... Ro g n: 0.29 Afrikasei... 50/ l ste sort eksport- Do.,...,.,... 40/ pakket pr. tn.,... ". 0.37\ Do.....,... 29/ nen do. do. pr. tn Bro s mer, flekket, pnma, 3dje do. do. pr. tn pr. 20 kg Nordmørs samfengt stavfyldt 004 runde, prima... tønne.... _ H Y ser: Lofots do Prima vårhyse... 30/50 K l i P P fi s k : do. do., /60 Nordmørs...,... l 0.34 Afrikahyser, 20/ Lofots pr. 20 kg... f9.70/ do. 30/ Finnmarks pr. 20 kg.... 9/8.80 do. 40/ Brosme pr. 20 kg Len g er: Lange, pr. 20 kg... " Skruelenger, pr. 20 kg..... Blålange pr. 20 kg Bjerkelenger, pr. 20 kg. '" Sei, P:. 20 kg.... Klippfisk: Saltfisk: lste sort. lof., pr. 20 kg /9.70 9,50/9.70 ~ofdtmørs}levert tørreplass Finnm. fob. lastep!. S o ~ s f b 20 Fet s i d. Skjæresild pr. kg. ~nja, ~. pr.. kg /4.50 Sto r s i d: BJørnøyflsk fob. Tromsø... - Eksportpakket pr. 0 kg: slandsk.n?rsk!anget pr. 20 kg. Fiskepakket, rund pr. 80 kg..-.- Tør r f ~ k. lma storsei, 50/60, pr. kg... Do middelsei 40/50 pr. kg Do. småsei, do Ålesund. 4/2 2/2 T ran: Kr. Kr. Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn /60 62/60 Do. Finmarks pr. tn Koldklaret damptr. pr. kg Bruntran pr. kg..,.... Sildolje efter kval. pr. kg. 0.30/ ')/0.35 Selran do. pr. kg. max. l Ofo Ffa Håkjerringtran pr. kg.... Rogn: lste sort eksportpk. pr. tn. 2nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn...,... Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg. } Lofots, pr. 20 kg / /9.60 Finnmarks pr. 20 kg.. Svalbardtorsk pr. 20 kg Lange pr. 20 kg Brosme pr. 20 kg Sei pr. 20 kg Saltfisk: slandsk og Svalbard torsk, norsk fangst, pr. 20 kg... Bjørnøy, norskfanget pr. 20 kg. fob. Tromsø.... Lofots, fob fiskeplass / /4.60 Finnmarks torsk do / /4.40 Sei, pr. kg.....,... Pre s s e fis k (ks. li 00 kg.) Presset lange, pr. kg Rotskjær: Sei, samt. pr. vekt Torskemel fob. pr. 00 kg. 7. Sildemel -,, ) Nominell. 9.70/9.60 9/ / Haugesund 4/2 2/2 Vars., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr. kg Do. mindre merker, ganet O kg. pr. tn Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn. Do. renflekket 20 kg... V å rs i d, fiskepk. pr. (85 kg.) Storsild, fiskepakket,90 kg.) Do., eksportpakket, ganet 5 5/ Do. do. småmerker 5 kg Do., flekket 20 kg Do. renflekket 20 kg.., Nordsjøsild, fiske pk. pr. tn. Fetsild, skjæresild pr. kg... slandssild, fiskepk. pr. tn.. Sildolje: Efter kvalitet, fob., pr. kg. 0.35/ a5/0.38 Lys, fob., pr. kg.... Sildemel, pr. 00 kg A.s Wernøe &. Gulbrandsen Torvalmenning 2 BERGEN KODAK-DEPOT Kino-, Lysbilled-utstyr Maskln-, A.S FR YDENBØ SLP & MEK. VERKSTED Damsgaard. Bergen L Telegr.adr.: Frydenbøslip BERGEN S i d: Telefoner , 242 Storsild, påpakket til 90 kg. Storsild. eksp.-pakketl0kg. Sambandsbank forvestlandet opr.. tn... -' / Varsld pr. tn. a 5 kg. " - -, slandssild pr. kg Jern og træarbeider.'

10 22 FS K ETS TRONDHEM HARALD OLSEN, Trondheim. Kommisjonsforretning Fjordgaten 35 - Telefon Kjøtt, vilt, laks, kveite., fisk, sild, tran, huder, skinn, egg, smør, ost m.m. HOTEL D' ANGLETERRE, Trondheim. nnehaver H. Høyer. Telefoner centmlhord 57 k k. Oppusset og nyinnredet. Varmt og koldt v.ann på værlelsene. Enkle værelser fra kr. 3. Telefon på alle værelser. 0, vin, spirituosa. Als No rs k Sta al ta li gf a b ri k A/S Nor s k Man i la i nd u s fri TRONDHEM Leverer alt i Staaltaug, Manilla og Sisal Telegram adresse : "Sfaalfaug" AlS BJERKNES, Trondheim. Fisk og viltforretning. Fersk og saltet sild og fisk. Telegramadresse:»Bjerknes«. T,elefon 580. Laks. O. MØRKVED & CO. AlS, Trondheim. Sild-, fisk- og lakseeksport. Telegramadresse :»Laff«. Telefon 989. O. Mørkved privat AlS Trondhjem Canning and Export Co. HERMETK orto B0YESEN, Trondheim. Sild og fisk. Eksport av ferskfisk. Telefon Telegr.adresse: Bøyesen, Ravnkloa. UTHAUG UTHAUG HANDELSSAMLAG, Uthaug. Tråd, taug og diverse fiskeredskaper. Lager for AlS Vest l,andske Petroleumskompani. Smørolje m. m. Sild og fiskeforretning. Teegramadr'esse: H.andelssamlaget. Rikstelefon:»Uthaug«. JAKOB HOFF, Uthaug. Dampskibsekspedisjon. - Post og rikstelefonstasjon. Sild og fiskeforretning. Utfører kommisjoner for innkjøp av sild til hermetikk og eksport. Telegramadresse : Hoff. BJUGN AlS BJUGN fabrkker, ndre Bjugn. Sildolje, sildemel, Tmskemel. Hermetikkfabrikker. Telegramadresse:»Bjugnfabrik«. RiksteLefon: Ophaug. Postadresse ndre Bjugn. AjS TNBODEN SLDOLJEFABRKK, Bjugn. Sildolje, sildemel. Telegramadresse : Tinbofabrikk. Rikstelefon: Ophaug. o A N O 26 februar 936 AALESUND - hlesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening l overtar \ askoforsikring på fiske- oy fraktefartøier med motor Postadr. : Aalesund - Telegr.adr.: Assurancen -- Telefon 85 Henvend Dem til nærmeste agent eller hovedkontoret direkte NORSK ØSTERSSELSKAB Kultur av østers og blåskjell Aalesunds Saltkompani JlA,s Telegrafadr.: SALT - Telefon FREDRl MESSEN, Aalesund MEGLERFORRETNNG Telefoner: 254, 353 Telegramadr. : «Hesfred~ Direkte rikstelefon Sild, Fisk, Tran, Rogn, Selolje, Sildolje etc. R.... FALKEVK A.. S Skibsmæglere og Befragtningsagenter Omsætning av Sild og Fiskeprodukter Direkte Rikstelefon - Telegramadr. : "Falkevi~" Direkte rikstelefon 9 NLS Ne MUSÆUS Lager av Salt Telegramadresse.,Nils" SllJom$cu$ C0rnfiske ~n$tolt Telefon 2835 LlTOGRAFSK TRYKKER Telefon 2835 Etiketter - Plakater - Reklamer A l li S lb ø g Tl.adr.: "Aslak" S a o J r Central: 2233 Dampskibsekspedisjon. Assurance '!!.-:il '!! _"'l ~ _.L ~ -- se - "Nordenfjeldske" Skibsmegiing. nkasso - Prosedyre Overretssakfører VAR SØLBERG Parkgt. ~!~a~! ~r~s!~,eri og KjØ!~f~:~~!J!!2:~~. Landets mest moderne isfabrik Fremstiller den anerkjendte frosne HOLMS LD Prektige fryse- o.g kjølerum ~ d Nils F oldal D.ampskipseksp:disjon, Sp~disjon, ~.TOliklarering, ~ Sjøassuranse. Ek~por[ av Slld- og Fskeprodutter ~. ~ Telegramadr. : Foldal. Code 6th Edition A. B. C. Telef.: Kontor li i 2, priv. 640 ~ ~ ~ ~ JOH. P. ULLA, Aalesund.. Motor-, Marine- og MaskinoJjer.: Telefon Telegramadr. :»Arcos E Gje'tnes mek. Verksi:ed Telefon 2954 Aalesund Telegr.adr.: Gjetnes M.etallstøperi.. Dreie- og Stnedarbeide Galvanisk Anst:aU Fornikling Forkobring Oksydering. Spesialforretning i Dampkjeler Norske og engelske Donkeykjeler til Trandamperier og Barkerier alltid på lager, " ; ']

11 60 9.'> februar 936 fs K E TS GAN G 23 (nud L. Knudsen Bergen Telegramadresse: "Leveriran Telefoner: 74953, 4533, privat 4367 Forhandler alle sorter tran, tørrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildeme!, torskemel, levermel, sildoljer, sel-oljer og hvaloljer Fors. fra side 9. T.rranmal'lil:edet. a Hl b u ' g. - Uken 7. til 3. februar bragte følgende mer g der tj'an til Hamburg: Fra Norge 998 tnr. og 38 kas6'er divel~e i ran. fra Portugal og Spania 8 tnr. sardinoue, fra Nordamerika ~G:3 tonn sildolje, fra Vesta'fråka 90 tnr. diverse,tran, fra Japan 077 tnl'. sardinolje. Saltsildmarkedet. Ham blir g. - Der,er,ingen vesentlig forandrilng [nntrådt j salts:hdmarkedet her. E~terat en del av d'en :støristrfauende 6 0'rsild er gått til,lager 'i Hamburg er der lit'en interessle for ny import av s.orier:ing'ene nedover til stykkelallet 4/500. Btorsild av størrelsene 5/600 og 6/'700 har også i denne uke væ,rt omsatt til en pris av kr. 9 pr. tønne cif. Hamburg. mportø'rene videresølger varen bilen pris av M ufortouet ab lager Harmburg. - tiden 7. t:il 3. februar ankomføllgende mengder Ealt~ild til Hambug: Fra Norge 006 hele, 2 halve og 4 ohendedels tnr.,fra StlOrbritannlia 96 halve tnr. K o ni g Ei ber g 2/2 : Omsetningen er normal Mar:kedets, sth Ung er fast, idet her er eftenspørsel også fra andre deler av Tyskland, som ikke før har kjøpt li Konigsbeng. Beholdningene av tysk sild er små, lltens herav engelsk sild er bra beholdn inger og mer ventes fm England. - SalgspriBene er flor tiden: Ya~mouth mauies Rm. 40 pr. tønne fortolleit, Yarmouth matfuh Hm. 4 pr. tønne fortollet, tyske Vollhening'e M R ll. HG tyske Vollheringe K -20'0 Rm Ved s,t0'rre salg til grossister ligger prilsene om ca. Rm. 3 pr. tønne l,avere. - Ang. norsk sild intet nytt, heller ikke om sildemel. CHR., RGENS SøNNER - BERGEN Telegramadresse: R GEN SES Taugverk - Snører - Traad - Liner Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centr:llb\ rå). Fiskesort: Flyndre... '.'.... Kveite.... Hyse.... Torsk...,.... lysing.... Piggvar og slettvar.... Pigghå Ska(e og rokke.... Makrell.... Rogn.... Våtsaltet fisk.... Annen... _.... Lever.... Eksport i uken 0/ 2 _5/ 2 Kg alt 2945 Sto~id.-,~~~~~~ Total fra 3/2 35-5/2 36 Kg ' Ferskfisktransporten pr. jernbal'e.. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narvik& jernbanestasjoner. Vekten er beregnet brutto med undtagelse av den fisk og sild som sendes fra Bergen til utlandet. Stasjoner Til innlandet Til utlandet Oslo \ For- Sve- \ talia \ Tyskøvrig rige land Trondheim: l, kg. kil kg. 9/z_5/2 ialt ' Sild RO 5 50 Fisk Bergen: 9h~ 5 2 ialt ' Sild , Fisk \ Åndalsnes~'- l i 9/2-5 2 ialt ' 2 320, Sild Fisk Narvik: 9/2 _5/ 2 ialt. Sild... Fisk.... ' kg. ) Herav 320 kg. hummer til Danmark. al kg./ i kg i ) l Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto Fiskesort 9/2-0/2/ li/2 2/2 3/2 4./2 5/2 Tils. i kg kg. l kg kg. kg. kg.! kg. Kveite...\ / Flyndre i Hyse... '83~O [ \ To~sk ) , 6690 Sel Sild Levende fisk Annen fisk , Hummer, Krabbe _! 30 Hvalkjøtt ~ 2580\ [29390 Fiskeinnførselen til Oslo. - nnføflselen :av fersk og saltet Nsk til Oslo sjøtollsil:ed,i tiden 6. til 22. februar 936: Fra Dan llark levende fi,sk kr. 3859, fer,sk fiisk kr. 96, fra Sverd,ge salt ""ild 700 kg. Fra England fersk laks kr Fiskets Gang A weekly inteliigence organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Pisheries. Bergen. Nor w e g jan F s her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisherles now being careted on, from the beginning of the year l g36 to February 22nd. Winter and Spring herring, (hl) landed , exported in ice , salted 43000, and to fish oil factories Cod in rnetric tons lanjed 9 440, prepared for stockfish 4495, salted and dried 9 63, iced 5736, cod liver oil produced in hectolitres 8588, livers of cod to otner oils 3593, cod roes salted 2326

12 kg i tm, tn. Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar th i 5 februar 936 og i uken som end.te 5 februaro Tollstedel Saltet Flekkesild skaret Sild la,~~s, mit i, ' niifhb i to-ri',fl s/t. i mh ',' frli'sk ti'sji h'<i bl.b'!l'ik ' : kjerr e i tm. S tm.. kg. kg., i i ' tnr. tnr. m. tm. tm, kg. kg. kg. kg. kg. tnl tnr. tm.. OSlOl)...,[,!, " l l' 672 Kr.sand S Egersund... -, -: Stavanger 2) _ : Kopervik 6) , Skudent'shavn ~:~:e~~~~~.3! i~~ 30 ~f fg~~ ) ' ~~ Florø "" -, - Måløy Ålesund 4) , 2430 Molde Kr.sund N.0) S Trondheim Bodø Svolvær ) Tromsø 4) l ()' 62 \ Hammerfest., vardø. ' Vadsø J , 326' 9 ~~-2~ l ' " -, -, -, -. - Andre 7 ) ~ ! - ~ ) \ ! 74542~~ ) uken i ,~3 093! Tollsteder Herdet hvalolje tm.,,",=~,=~=~m"~m,=c'~'"'t=~~=vå;~'i'd~c="~='=~t;~~~i'l~"'~;r"~~"~~";~i',~"~"'r=!;~~~t"~~~;~~fis~k-~t"~~~~~~~~'~~sk;:~'-' ~;e~i ~-~~Y~8~~T~~~ii~~;~~'Ti}~~~~~~=! ~R:9~!'i~-~~B~;;--D,m, =R-"m-'~ s-ia-l-k-'-l-s-rt-m---:- -B-r'u-n--,-~-å.- Hvalolje tm. Sel olje tm. tm. Sild fersk ks. Sild rakt l{g. Sildeolje Makrell saltet tnr. Makrell fersk k~_ laks Levende Annen Hummer o fersk. fersk a fisk. kg. kg. kg. tonn, t Oslo ) Kr.sand S Egersund Stavanger 2) i Kopervik 6).. : Skudeneshavn.. 7 Haugesund 3) Bergen 5 ), ' l florø Måløy Ålesund 4 ) Molde Kr.sund N. 0) Trondheim.. Bodø SVulvær ). 2 - Tromsø 4) Hammerfest ' Vardø Vadsø l Andre 7)... ' 6) ! i 555 alt l nol 4298,882 uken i <l 369 Rekel' kg tO ;j Fisk saltet kg Silde- mel tonn Fisk saltet i tnr l Fiskemel lvumel Selskinn Hermetikk Guano kg. kg tonn l l _=:8 300\ - 2 2)295! 3) i s~ "-"45-800"/ ) 0 tm. stearin, 25 tm. hvaloljefetisyre, 6 tnr. grakse. 2) 9940 kg. hvalbenmel, 9850 kg. hvalkjøttmel. 35 tnr. ansjos. 3) 67 tm. sildemelke, 80 kg. fiskeben. 4) 45 tnr. stearin. 5) Herav 70 tm. flekket fra Bergen, 223 tnr. krydret fra Stavanger, 433 tnr. flekket fra Kopervik, 4 tnr. flekket og 897 tm. eddikbehandlet fra Haugesund, 7 tnr. flekket, 728 tnr. kryddersaltet og 508 tnr. eddikbehandlet fra Molde. G) Fra Fredrikstad. 7)26 tonn hvalguano og 90 kg. hvalbwmel fra Sandnes. 8 tnr. ansjos, 70 tm. skrapolje av tran fra Fredrikstad, 2282 kg. ansjos fra Moss. 8) kg. lofots og kg. finnmarks. 9) Herav 858 tnr. utenlandsk. 0) 6 kg. sunnmaver, 2 tm. pressetran, 75 tm. haitran, ) 2 tnf. pressetran. 2) Herav 283 tonn fra Sandnes, 0 tonn fra Harstad. 3) Herav 4 tonn fra Sandnes., 30 tonn fra Mosjøeen. 4) 50 kg. kveitelever. 5) 450 tm. stearin. 6) 40 tm. sildemelke',

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Fiskets Gang. SAlGSCE NTRAlE N. i måneden blev 1006 tonn torsk, hvorav hengt 246 tonn,!saltet

Fiskets Gang. SAlGSCE NTRAlE N. i måneden blev 1006 tonn torsk, hvorav hengt 246 tonn,!saltet Fiskets Gang 25 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

) =-I~I f> Periodisk oversikt over torskefisket stykker fisk.

) =-I~I f> Periodisk oversikt over torskefisket stykker fisk. 45/55 Distrikt å{ El Vinterfisket, )... Rapport nr. 7 om torskefisket pr. 7/3 934. Uke Kg. f~~r_. _ 0repris pr. Delt~else Anvendelse fangst 00 stk. hl k f k kjøpe Total Hengt Saltet set fisk. g. ls. rolg'

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2015

Melding om fisket uke 2/2015 Melding om fisket uke 2/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.01.2015 Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Det

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer