fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen"

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post anstalter og på riskeridirektørens ANNONSEPRS: Bergen Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 5 kontor. Kr utenlands.. Onsdag 8 desember 935 Fiskeridirektørens kontor. '/ Oversikt pr. 4/2. Tor s k e fis keit :i uken 60mendte 4. des'ember var for pn stor del hindret av,stolim. Fra Honningsv.åg meldes at,skøiter fra bankene hadde fra 5000 til 2000 kg. fisk og sikøiter nærmere land fra 000 hl,500 kg. og,små motorbåter 200 til 600 kg. Prisen var for 'torsk 9 til 2 øre og hyse 6 til 8 øre pr. kg. og lever 5 til 8 øre pr. ljiter. Filskev,ekt bankf,isk 9020 og fjor'dfisk kg. pr. 00 stk., leverholdi,ghet H30200 kg. fisk til hl. lever, tranptiocent 45 liter dallllptran av hl. lever. Gryllefjord i Senja fortsetter torskef,isket med bra fang Eter. uken hadde man,fangst,er på optil 5200 kg. Fiskens størrelse 400, lev8holdilghet 000, tranprocent ca. 50, fi'skepr.is øre pr. kg..og leverpris 20 øre Heren. Her er gode uts,ikt,er for fisket. På Yttersden var fisket hindr:etav storm. Øksnes hadde man i uken bare et enkeu sjøvær med,fangs,ter på kg. brosme, hyse og,torsk Dverherg er siden 23. november opfisket kg. ',tor'sk, soim blev iset forekisport, pris 0 øre pr. kg. Borge fremdeles',int,et torskefiske. Fet 6 i d f.i s k e t ti Twms fylke var meget smmt i sste uke, bare 300 hl. i Malangen,til sildolje og mt 'til agn. Tilstede 3 notbruk, men ingen kjøpere. Nordland var også fisket smått. Fangstutbytte,t blev omkring 0500 hl., hvomv en del,som ehermelding fra foregående uke. Av kvantu:met er 040 hl saltet til spekesild~ pris ca. kr. 5, 65.0 hl. er anvendt til skjæres,ild, pris kr >it 5 pr. hl., ;360'0 bl. til s,ildolje, pr.i,s kr..50 til.80, 445'0 hl. <til hermetikk, pris kr. 3 til 4 og 000 hl. iset foreksport, prs kr pr. hl. Fisket var hest i Tysfjord og i Lødingen, hvor fangis,tene blev henholdsvis 3500 hl. og 4500 hl. Sto r s i,l den larfæmdeles vent,e på sig. fodøpne uke var døt mest storm og utrygt vær soim hindret [OTsøksdriften. Katt til lørdag var doge~,par forsøl~sdr,ivere ute, ffien hadde ingen fangs't. Nu si,ste mandag hadde,en driver 4 kvar'tmil nordvest til nord av Kvitholmen heller ing enfan,gst. Man observerte en del fugl vest av. Griptaren. Ba nkf,i is k et fra Ålesund var li uken som,endte 4. de Bember meget hindret av s,tlorm og utryg,t vær. d'et egentlige bankfiske deltok 25 større motorbåter og i snurrevadfilsket ca. 25 mindre motorbåter. Ukefangsten blev 034'0 krg. fisk. S3.rnlet ve~di kr Fra Færøyane Jwm dampskib til Ålesund med 300'0 kig. kveite, soim var sol,g,t til Tvondheim,,le v errt der ira fa'llgstf~ifit,øiet. Prisen var kr..3.0 pr. kg. Eks P ort en av de viktigste fiskevarer j uken til 7. desember 935 (fjonårets tall iparantles). Klippfirsk 92 tonn _ 3'2440 (3403), tørrfisk i luken (286;3),' derav rundfisk henholdsvis (272), rotskjær Den Nordenfjeldske <reditbank Trondbeiilll Oprettet lss8 93ankforretninger av enhver art utføres (970), sei (584), hy'8'e (,502), annen 9 9 (838), rogn sahet 2 tur (63787), damptran 270 tnr (03 927), blanktran (34994), fersk fi,sk 435 tonn (9037), hummer 250'98 kg (773506), reker 5 tonn 994 (2092), henmeukk (26446), si.ldemel (35579), fiskemel (2 763 iberegnet gluano). Bankfisket. Fiskemeldioger. Fin n m ark. Ha,s v i k: november er opfisket k,g. fi,sk, hvorav 300 kg. kv'eite lå 4090 øre, klg. flyndre >it 50,60 øre, 43 50'0 kg. torsk it 8 øre, 000 kg. hyse >it 8 øre og kg. :sei lå.8 øre,. verdi kr Leverkvantum 56 hl., prs 5 øre lteren. Tro m S ø. Uden 7.,til 3D. november er opfisiket 8325 l<jg. kvehe, verdi kr. 455, kg. flyndre, verdi kr. 2770', 4500 J\>g. brosme, verdi kr..035, 3000 kg. to f'sk, verdi kr. 3256, kg. h~s'e, v,erdi kr Samlet fangst kg. Hl en verdi av kr N o ' d l and. V æ r ø y og R øst: uken 30/ til 6/2 er opfi8ket 3600 kg.fisk, hvorav 2.0'0 kg. kveite a 8020 øre, 23'00 kg. flyndre >it øre, 2.00 kg. torsk a 2 øre, 9'0.0 k:g. hyse it 2 øre, verdi kr Der deltok 35 motorbåter. Mør e. Å les un d: uken 7. til 4. desember er opf,i'sket 300 kg. kveite it kr..30, 000 kg. flyndre it kr..0, 6.00'0 kg. lang e it 20 øre, kg. br,os:me it 0 øre, 350'0 kg. torsk it 35 øre, 70'0.0 kg. hyse >it 40 øre, 000 kg. sei it 5 ør,e, kg. skate it 23 øre, 50.0 k,g. lysing it kr..20, håbrand it 20 øre, kg. hå it 3 øre, 2000 kg. annen f,isk a 20 øre, 840 kg. reker,it 50 øre. Leverkvantum 6 hl. it kr. 8 og 60 Uter kvei.telever. Verdi kr Der deltok ca. 25 motorbåter og 25 snurrevadbåter. Utrygt vær hindret bedriften. _ Bre m S ne 's: uken. til 7. desember er!opfjsket 5440 kg.,fj,sk, hvorav 0 k:g. kveite a kr., 390'0 kg. lange it 4 øæ, 20'0 kg. brosme a 0 øre, 850 kg. tonsk it 7 øre, 250 kg. hyse a 20 øre, kg. sei it 7 øre, 200 kg. ska'te a 5 øre!og kig. hå it 8 øre pr. stk. Verdi kr Leverkvantum 35 hl. Der dehok 5 mot,orbåter. K r,i S t i a n S u n d: uken 7. <til 4. des'ember er opfisket kg. fisk 'Og skaldyr, hv'orav 52 kg. kv.eite it kr..20, 592 kg. flyndre it 70 øre, 2800 kg. lange it 4 øre, 300 kg. bf'osme a 0 øre, 4300 kg. tol'!skit 20 øre, 70.0,kg. hyse it 30 øre, 5200 kg. 'sei il 20 øre, 2073 kg. skate a 5 Øfie, 270 kg. uer il 25 øre, 04,fug. håbrand it 5 øre, kg. hå it 0 øre, 200 kg. annen fi,sk it 5 øre, 4382 kg. reker >it 70 øre og 05 kg. hummer a kr..50. Leverø partiet 24 hl. it kr. 5. Samlet verdi kr Ro g a l and. Eg e r sun d: uken 2. til ',. d8ls ember er,opfifsket 8300 kg. f,isk og skalldyr, hvorav 300 'kg. flyndre it 70 øre, 200 k,g. lange it 22 øre, 300 kg. 'torsk it 22 øre, kg. hyse a 30 øre, 400 kg. ls'ei it 5 øre, 750 kg. skate it 5 øre, 500 kg.annen ihsk it 30 øre, 0.00 kg. reker it' kr..25 og 50 kg. hummer >it kr Verdi kr :. K v i t s ø y :

2 fs K ETS uken. til 7. desember er opfilsket 260 kg. 'fisk og skalldyr, hvorav 98 kg. tonsk a 40 øre, 82 kg. hyse a 30 øre, 856 kg. 'sei li 25 øre og 7024 k,g. hummet a kr Verdi kr Torskefisket. Fin n m ark 4/2. H'O n ni n g:s V å g: Bankskøiter , 'skøher , småmotorer , fiskeprils toflsk 92 øre, hyse 68, lever 58, [,iskevekt, bankfisk en 9020,.fjordfisk , leverholdighet , tranprocent 45, fi,sket stormhindret Tro m ts 4/2. To r El ken: Denne uke for Grylefjordoptil 5200 kg., tstønelse, leverholdighet, tranpro.cent og prilser som i.forrige opgave; gode utsikter. Nor d l and. Øks nes 4/2: Denne uke et 'enkelt sjøvær ~500 kg. brosme, hyse og to rsk, herav 500 kg.,tot,sk, hv.qtav igjen ca. 500 kg. skrei, fisket ellers stormhindret. D ve r ber.g 4/2: Siden 23. nov. ophsket kg. torsk, prie 0 øre pr. kg., emportert. Bor g e: Fremdeles lintet torskefiske. OLAF KNUDSEN AS.. BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn. sild, tran, haakjærringtran, se/olje, hva/olje, sildolje, iset torsk, tomfat, levermel etc. Telegr.adr.: "Tranknudsen" Rikstelefon 2348 Fetsild og småsildfisket. /4/ Fyll<e Derav alt Til.!O: ~... aj _ "O M aj hl. set Sl dr o Je E= "',; s t:: ~ " \""" ~:.i'~ fabrikker ]$ ti) ~:3 finnmark ')8484 Troms...,... 63R ) Nordland ) NordTrøndelag \ 380 SørTrøndelag l 25 l 950 Møre... 6!) Sogn og Fjordane Sønnenfor Tils , Mot ifjor l ! ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms og finnmark innsendte opgaver over råstoff forbruk pr. 3/ (enkelte mangler). 2) Det opgivne kvantum består bortsett fra hermefikk av forfangstsild som er tilført Bergen fra Hordaland. l;'etsild og småsildfisl{et. Tro El 4/2: Malangen optah denne uke 300 hl., hvorav 260 :sildolje, pri,s kr. 2, Testen agn, pris kr. 5, thstede 3 bruk, :ingen kjøpere. Nor d l and 4/2. T j ø t ta: uken ioptau 50 hl. småsild, alt til hermetikk, prils kr. 4. Hem ne os: uk,en optatt 600 hl., alt ltil fabrikk, pris kr..80., tils t!ede 9 posere. F o,l a: Siden jnnbeætning 30..f. m. opta'tt 200 hl., hvorav 900 hl. hermetikk, 200 hl. fabrikk og 00' hl. agn, pftis hermetikk og agn kr. 4,fabdkk kr..40 til.60 pr. hl. Tilstede 7 o A N O 8 desember 935 Kristiansands Fiskegarnsfabrik ALT GARN OG NOT Kun aller beste kvaliteter Forsøk vår egyptiske bomull og De blir forbauset over styrken, Telefon 237 Telegramadresse:.. Omfar" andnotbruk og 2 poel'ere. : T y s f j ord: Siden linnberetning 23. f. m. optatt 350'0 hl., hvorav hl. fabrikk, 500 hl. hermetikk, 200 hl. agn, pris rrabr.ikk kr..5.0, hermetikk kr. 4 og agn kr. 5 pr. hl., tilstede 0,landnotbruk og 5 posere. L ø din gen: Siden siste innberetning optatt 4500 hl., hvorav 000 tnr. handelsvare, fetsildkvalitet, 50.0,tnr. Skjær esild, 2000 hl. hermetikk log 000 hl. iset, pris garnsild kr. 5, 'skjæresild og,i,set kr , hermetikk kr pr. hl., ltilstede 7 posere. Eve ne S: uken optatt 222 hl., hvorav 35 tnr. handel,svar8 og 50 tnr. skjæres.ild, prils garmsud kr. 8, notisild kr. 5, tilstede 8 garnbåter, 2 posere og 4 kjøpere. Ank 'e nes: uken optatt.00.0 hl.,attil hermetikk, prils kr. 3, itil,stede 5 notbruk og 5 kjøpere. SørTrøndelag 7/2: uken L 'i7. d. m. er der i Malvik opfilsket ca skj. musls8, lsom er solgt,til hermetikkfabrikkene for ca. kr. pr. skjeppe. Tm. til hermetikkfabr. i ul{en 7. til 4. desbr. Kri sti ans u n d: TiHørt,fra SørTrøndelag 700 skj. småsild il kr..25 ti,l.50. Ber geil: Tilfør,t fra inordla'nd skj. mossa.a kr.. og fra SørTrøndelag.04 skj. mossa a kr t,i.l. alt 336 skj. H,a u g e S un d: Tilført fra Hordaland 68 lskj. molssa.a kr..5.0, 70.0 Skj. mosisa fm NordLand a 90 øre og 2982 skj. mossa å kr. fra SørTrøndelag, lialit 4750 iskj. Sta van g,e r: T:ilfør,t fm Trøndelaig.4902 skj. mossa li kr. og 7227 stkj. mossa a kr til fra Nordland. alt 'skj. mossa. Forsøksfiske efter storsild. Kri sti a n S u n d 4/2: FOflSlØksdrHt inah 8 kvartmil nordvest til nord. Grip, fangs;t en storshd, en del fugl observert, temperatur 8., 8., 8.75 og 8.5 grader, henholdsvis 0, 20, 5.0 og lad favner. 7 kvartmil nordvest Ona ingenfangst, en del fugl.observert Langmebakken, temperatur og 9 gr., henholdsvis 0, 20 og 50 favner. 6/2: For.søksdrift inatt 4 kvartmil nordveist til nord av Kvi'tholmen, fangsit storsild, en del [ugl observert vest av Griptaren, temperatur 8.25, tog 8.5 grader, henhom'svis 0, 20, 50 og 00 favner. 20 kvartmil nordves't Sula,ingenfanglst, adskhlig fugl, temperatur 8.25, log 8.8 grader, henholdsvis 0, og 00 favner. Angivelig tatit,irnatt ved THran bøtte storsild på 2 settegarn. 7/2: Forsøksdrift inatt 2 kvartmil nordvest til nodd Grip, inglen fangst, en del fugl veist av Skalmen,,tellpeJ~atul' 8.25, 8.25, 8.5 og 8.75 grader, henh0!drsvis 0, 20, 50 log.00 favner. 2 kvartmil vest Titran, ingen [angst, temperatur 8,/' 8.25, 8.5 og 8.75 grader, henhodsv,ils 0, 20, 50. og 00 ravner. Nordvest Svinøy, ingien fanglst, en del :fugl 4.5 kvartmil nordveist St.orholmen, fangsit storsild, temperatur 8.25, 8.25, 9 gr., hernrholdlsviils 0, 20 'og 75 favner.. Ved VeidhoLmen,tatt inatt en del mællsild på S8'Negarn og observert adlskillig havbul.og annen fugl. CHR. RGENS SøNN,ER... BERGEN Telegramadresse: R GEN SES Taugverk Snører Traad Liner

3 8 desember 935 f s K E T S GAN G 637 Semsket. l Fin n ark er,i november opfilsket kg., alt hengt. l S p l v æ r i Træna er i oktober og november opfilsket kg. eei, hvorav kg. hengt og kg. iset. Talt er til utgangen av november anmeldt opfi,sket i nedennevnte distrikter: Finnmarks fylke kg hvorav hengt kg Troms fylke.... l 4982\0,, ] 374 '850 " Nordland fylke ,, 45834" NordTrøflde lag ,, n Sør Trøndelag fylke... Kristiansund fylke.... Bremsnes i Møre fylke ,,,, " " " Heke~i~ket november 935. Tromsø... '.... Kristiansund.... Ålesund.... Karmøy.... StavilUger Egersund Kirkeh~mn.... Kristiansand....'.... Arendal... " Kragerø. Skåtøy... :.... Langesund...,.... Stavern.... Vasser kg hvorav hengt kg. Kg , Verdi Gjennemsnittspris! L. 0,6l Der er i de 3 første' kvartaler opfisket i de viktigste distrikter!\rdiansand og Egersund henholdsvis kg verdi kr og kg, verdi kr , Kværnø Handelsskole Postadr. Landstads vei 7 TRONDHEM nnmeldelser til 6 mdl. kursus, som begynner i januar, motta3. Skole penger kr pr. md. FOR L ANG P L A N Meldinger om utlandets fiske, ekspon m. v. Sanlinfisl{et i Setubal utbragte.i oktober 72 50' kurver, motsvarende kasiser hermeti,sk vare. Den gjennemsnittlige pris for den.iandbragte råvare oplysels i samme tid,stlum å ha væl',t E,s,c. BD.l0 pr. kurv. De engelske fiskerier i januarnovember 935. Opfisket mengde av de sorter,sammenlignet med året før (i parall'tes) i ewts.: lah (24925), derav torsk 5'0'2966(45260), hå 9698 (67543), hy,se ( ),.lYsing 400'59 (45442), kveite 7067 (34657), <mge (20'2924), f.lyndre ' (525298), skate og rokke 34860' (3,60728), sei 56580'3 (60'90'70), hvitting (277 30'7), shd ( ) makrell (56 229), brisling 5.s 346 (75 777), lev'er ( ) l rogn (4 338). Dessuten kommer krabbe i hundreder 5763,6 (58373), hummer 770' (79'6), øsol.er's 3420 (02479), a'ndre skalldyr (37,6 555), cwt!s. Samlet verdi :f ' ( 34023). Opfirsket i n.ovember cwts. ( ). Det engelske sildefisl{e. Y a T <ll,o u t h hadd'e en uketilførsel pr. 7. dels'ember av 2342 etan mot ifjor 4330'.og en av cran Hj,.or L o we S to f t hadde en uketilførsel av 4846 emn mot ifjor 5898 cran.,seisongen er.opfi,sket emn mot ifjor,5536 eran. Den samlede fangst i Yarmouth og Low8istof,t til 7. døs. beløper 'sig til emn mot ifj.or eran. Det svenske sildefiske. uken som endte 7/2: Garnsild kg.) trållshd 70'483,9 kg., not,sild kg. Middelpris garnsild,trålls.id 58 øre,og notsild 33 øre pr. kg. Totaliangstfra 3M6 til 7/2 (fjoråret,s'koft'elsponderende,t:au i panin l.s): Garnsild 292 tonn (2554), trålsild tonn (8775), n0 sild 232 tonn (275). Totalsaltning (imsa.ltad siu) 40 tonn (73). Ekispurtert fersk 426 tonn (4863), saltet tnr. AGENT ønsker representere et førsteklasses og eksportdyktig firma i Saltsild, Fersksild, Makrell, Torsk og Klippfisk for Holland og Belgia. Bill. mrk. "Agent" i dette blads ekspedisjon. Klippfisk og tørrfiskmarkedet. Mukedsmel di nger. Lifssab,on 3/2: mport 'silslte halvdel november, norsk 90t)' tonn. Beholdning, nomk 20'0; priser, notsk 223/'269 esc. O p ort o 3/2: mport 2nen halvdel november, noflsk 450, nyfundlandsk 2,62. Beholdning, nyfundlandsk 446, andre 35, pri,ser, noflsk 240/244, nyfundlandsk 23/'300, ilslandsk 28, portugi,silsk 80/'267. S a o P a u l o 6. til 30. n.ovember: Ank.ommet fra Norge 37 hele og 500 halve kis., fra England 25 hele og 500 halve ks. og 0 kg. benløs, fra,sland 700' hele ks., fra Kanada 25 hele og 80 halve k,s., fra Ny.fundland 05 halve tønner. Antatt beholdning: Storfisk praktilsk talt ingen beholdning. Nyfundlandstorsk 8000 kolli. Pri,ser, noflsk regular 205 $ 000. Ny. fundland,sihsk 77 $ ODD pr. halvtønne. LHt bedre :omsetning. Cif.prilser ulmandret. Mindre salg har funnet sted. Rio de Jane,ira 6. til 3D. november: Ankommet fra England 2526 hele og 452 halve kasser, fra lisland 600 hele og 450 halve kasser, fra Norge 250' halve karsls.er. Antatt beholdning: 3'000 hele og 3000' halve kaisser. Lokale pri,ser, engelsk speeial, 20'5 $ 0000', engelsk og,iisland,sk superjar 95 a 20'0' $ 000,!Sei 84 a 86 $ 000. Regulær.omsetning. Cif.pri,s8r: Engelisk,,sepcial 39!. :superior 37/, 3. SOf,t 34, islandsk superior 37/, uoflsk imperial 40/ :il 4.3:/ i, sei 4/ :il 5/6. Som følge av de relativt høie pr,ilser i Norge har det fremdeles vært umulig å få salg i,stand av 'Uorisk av nevneverdig betydning. Milre.ilskur!sen har f.ortsatt omtrent ufmandret omkring 88 $ 000' a 89 $ 000 per f. H a van a 4/'2: KlippfisktilføflSel siden 30 nov2mber 600 kae:iser, beholdning 7500,' prils dollar:s 0'.75, ufo randret mal' kedis,sulling.

4 638 FS K ETS GAN G 8 desember 935 N e :a p el: november var der slor efte rspørls el, men omsetningen begrenset sig,til den disponible vare. Ved utgangen av måneden var lagrene og priilsene føgende: Klippfisk: Fransk våtsaltet kg., ilslandsk, v,msalte't 35000, St. J.ohn's , fransk tørrsaltet kg. Pr,is'er (lire pr. 00 kg.): Fransk våtsahet 225,.islandsk,,do. 27.0, St. John',g 45, fransk, tørrsaltet 325. St,okkfisk: HoUender, mdin kg., bremer,62500, lub 6500, italiener '65000, Finnmarken kg. Prilser (lire pr. 00 kg.): Hollender, lordin. 550., bremer 540, lub. 500~ ital,iener 485, Finnmarken 425. Li S S a b 'o n lfi2: Omsetningen fta importørlagrene har i hal vm ånden vært noigenlu'de normal, og be:boldnillg,ene var så å sli opsloppet da man [or vel en ukes,ud siden mot,tok pr. );Segovia«nye 0000 bl. Denne bst vil 'ogrså få en hurtig avsetning. Herværende Gremio avsluttet f;ornyhg kontrakt med Unilonen på 'sland,for bu. islandsk klippfisk til en pris av 27/ b. av dette parti er nu underveis. Det resterende kvantum skal avskibels eher nærmere ordre fra kjøperne. Der pågår 'ogsåf'orhandlinger mellem Gremio og de no fiske iseg'ere,om 'et parti på 5000 bl. norskfilsk f.or,skibningi des,ember, og forretning'en avslutites antagehg,i løpet av de fønste dager. Det innenlandske pr.odukt er nu begynt å komme i markedet, og får en god av'sietnilllg, til trolsis f,or de høie priser. O p ort o /2: Opari'omarkedet er f,ast med god Oms'etn,ing fra importørlagrene. De i halvmåneden anlmmne 7500 bl. norskiisk, har fått en hurtig avsetning. Gremio. har fornylig kontrahert bu. islandsfisk til en pris av 27 pr. bl., 'Og 200'00 bl av dette parti,er :nu underveis til Oporto. Fra Nyfundland ventes i den nærmeste fremtid 2 dampere med tusammen ca ewts. klippf.isk. A v den innenlandske produksjon, som man betegner v.il bli omkring bl., skal Oporto avta '0 pet. Ha ln bur g A l t ona. uken 6. til 2 desember ankom fra Norge 926 kolli slokkfisk 'og 053 kolli klippfisk, fra Færøyene 727 bauer klippfisk. NORSKE K0ØLEANLE6G. VJre mge. rer. er sptj3iai':l::r FOr~lt:f!l 0$$ Ocre:s got:lrz'5rr! 5pOr.småL ~ /&5"rdtNn. l?ep~:senlanl,j :hland. Hn" 6i3h J J?hn5en l?eyfja", Drlf/~3ikrt: O O Øl:onormsk A~DRAMMENS ~,~~~ r~~~l~~~_kiy~b~js~p. i, Ferskliøkmarkedet. L 'o n don 3/2: Ca. 36 kass'er norsk Hsk, pris flyndre 8/0/, kve'i,te 0/~5/. N eweastl,e 0/2: Mandag, tirsdag: Flyndre 0fi2', kveite, midd elis' 2/4/, sltlor /636, små 9//. New c a st e. Priser torsdag 2/2, fredag 3/2: Flyndre 0.2/, kveite, mi,ddels 3/'4/, små 9r/. Ham bur gal t ona. Fe r skf is k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken 7/2 til 3/2 ialt pund fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: U~emengde Fiskesort Tirsdag 0/2 fredag 3/2 pund 3000 Hyse, stor... _... 4 /2 25 /, 933 middels / små meget små / Kveite, stor (uten hode) middels småmiddels små Pigghå, flådd Buklapper..... flådde Håbrand, u. hode / Torsk uten hode, dor. 8 /220 / små... 0 /2 Totaltilfønslen fm Norge v;ar :i denne uke betydelig større enn,i nogenenket uke 'tidligne i dette halvår. Det var derfor uundgåelig at prisene kom,til å gå noget ned for de rikeli,gst tilførte \S'orter. Hy'seprisene gikk temmeli,g s't,erkt ned,ovet i tirsda,gsmarkedet ved stor thførisel, lden rettet sig 'lloget.op igjen ved mindre tilførls}er av gjennemgående bedre vare i fredagtsmarkedet. Pigghå.og buklapper blev!så rikeug tilført at pri,s'8ne måtte noget nedover i ukens løp, men i betraktning av de store kvanta bl,ev pris'ene auikevel tilfredsstillende. A v håbrand va'r,der bare 4500 pund fremme li tinsda,gsmarkedet, så pris'en denne dalg gikk op i 32%, for auer å bevege sig nedover :igjen da 5000 pund k.om,til fredagen. Fe r s k S i.l d. A v skotsk s'ild kom i denne uke næsten kasser_ Loehfynevaren opnlådde i begynnelsen av uk'en 56 pfennig pl'. pund, men ef.ter:hver,t som tiuørlsllene st'eg gikk pdsene nedcver og sluttet med ca. 2 pfennilg pr. pund. A v småsild tilførtes fra Norge knapt 9000 halve kasser soim s'olgtes for 8% 0% pienni.g pr. pund. Der lmndealerede merkes et,stig'ende l'3måslildbehov ;for julen, så tilførls'e.len ikke på langlt nær dekket behovet i denne uk'e. Om filsiket i Norge skulde ta si,g.op kan mar,fuedet her li næs,te uke utvilsomt 'Opta et betydelig større kvantum uten at der vil hli nevneve:vd:i:g nedgang i pris'ene. De to sis'te dager før jul pleier å være flauere dager i handelen med fersk sild og fisk, men for sildenb vedkommende kan der vel r,egnes med a't interessen v'ender tilbake allerede mellem jul og nyttår. W else r m li n d e Uken 6. til 2. desemberbragle ialt pund fersk sid og fisk pr. 88 dampere. Derav var pund niqif,dsjøvale pr. 30 dampere, 2 75'0000 pund iskmdsvare pr. 2.0 dampere 'Og pund hvi'tehavs og norlsl~ekyis'tvare pr. 38 dampere. Høieste og lav,este priser i pfenni,g pr. pund: Nordsjøvare : SiLd 525, makrell 2.025, hvitting 020, hyste 4555, l 3,545, 253'0, ;torsk

5 8 desember 935 F S K E T S 2030, l 828, 85, sei 85.,slandsvare: HYlSe 2540, l 2030', 520, torsk 623, l 520, 5, sei 84, uer 05. Hvitehavs og norskekystvare: Hyse 520, l 420, 05, torsk 6, l 6, 05, se.i 74, uer 05. C u x h a ven. Uken 5.,til. desember bragte ialt l,undfersk fi,sk pr. 29 dampere. Derav var pund lllord,s.iøvare pr. 3 dampere, pund islandsvare pr. 5 dampere, pund hvi,tehavsvare pr. 0 dampel'8 og pund østensjøvare pr. damper. Hø.ieste 'og lav'8ste priser i pfennig pr. pund: Sjøtunge 65.0, piggvar 8046, kveite 50'22, rødspette 3095, ber.gflyndre 4070, nordsjøhyse 2044, V 927, hy,se til sfekning 69, ilsland,shye 2744, l 3036, hvit.ehavshyse 726, l 422, hvitting 29, nordsjøtor,sk 529, islandstonsk 7, hvit,ehavlslorsk 06, lange 28, makrell 2735, uer 02, sei 06. H a bur g A l to n a 3/2:»Jr,ils: 5000 pund hylse, slor 933 pfennig pundet, middels 733, små 527, meget små 8~2, flådd pigghå 22, buklapper 24, nådde buklapper 32, 5000 håbrand Hummermurkedet. H a.m bur g. Som ventet ved fiortsatt helskj'edent hummerfi.ske,i Norge gikk prisene yherli.g'ere nogetopover i denne ul{e,o:~ der er blitt betalt kr pr. kg. fob. norsk eksporthavn. Fra Norg'e forlanges nu kr til 3.75, og der er neppe grunn til å tvne på at dis'se prils,er vil bli betialt nu opunder jul. På Helgoland skal der praktisk tau i.kke være' usol,gt hulllmer og fo,r øvr,ig [aller den tylsklfangede vare.langt dyrere enn den norske,.twss den høie toll på iimportvaren og den større dødelighetsrisiko under tmlllspor'ten fra Norge. Der kom i beretnilliglsuken 2 kaes,er 'hummer fra Norge th Hamburg. Saltsild markedet. K 6 T i g S ber g 2/2: Markedets stilling er fremdeles uforandret. Man venter ingen forandring før eher jul. Markedet blev,tilført: pr. S'/,S»NaneY: 4552 hele og 340 halve tnr., pr. 8 S»Bokn~ 620 hele og 405 halve tnr., fra England. Av ty'sk sausi.d inntraff 054 hele log 64 have, tnr. Salgtspritsene er uforandret. Fra Norge ankom pr. S/S»Delf.i.nus«ea. 280' tonn sildemel. Ha m b u rg. nteteslsen for flekket vår,snd synes alminde Eg blandt alle herværende importører, men der synes ikke å være særlig meget av denne vare 'På lager i Norge. Skjære \'3ilden går langsomt ut fra lager her nede, men,der er noigen få importører som ennu 'in'terelsserer sig 'for denne vare i håp om bedre avlsetuingismul,igheter i januar. Med hensyn til priser er markedet her temmelig uforandret fra.forrige uke. l uken 6.,N 2. desember ankom følgende mengder sa:lbsild til Hamburg: Fra Norge 22>3 hele, 4 halve, 8 kvart og 6 ottendedels tønner, fra Danmark 40 tnr., fra Storbritannia 749 hele og 200 halve tnr. N. NTHONSEN & OD. BERGEN' EXPORTFORRETNNG Etablert 868 Telegramadr.:.ANTONCO" Telefoner: 3307,3897 ROGN, TØ'QFS{, SLD Tranmarkedet. H a!ill bur g. uken 6. 'til 2 deis'ember ankom følrgende mengder tran til Hamburg; Fra Norlge 2277 mr. org 4 kaslser diverise tran, fra Sverige 7 tnr. diverise tran, fra Danmark 225 tur. diverse,tran, fra StorbrUannia 200 tnr. diverse tran, fra Portugal og Spania 98 'tnr. sandinolje, fra Japan 800 tnr. diverse tran. o A N O 639 Salgscentralen, Stavanger Post. og telegr.adr.: Salgscentralen Telefoner: 44.45,46 Sildenlei Sildolje TorskelTlel Sild og liskemelmarkedet. a m b u l' g. har ingen kjøpeuuatelser vær,t gitt. forri:g.e beretning blev nevnt 'et betydeu,g utbud i islandsk turjskemel til den monopolpris som hittil har vært gjeldende, nemlig kr. 2,5.0. Betalings:tillatelser for det islaud '3ke toflskemel til nev.nte pris er imidlerif.d ikk!e bli tit gitt, men definitivt av,s!lått. Dettefmhold har gitt nær,ing til rykter om at monopolet skulde s,tå foran en revisjon av sine innkjøp,spriser. Et forhold SiOm,er blitt't s'tiadig lllere utålelig,er den strenge håndheveltse av istandardanalysene. A vv,ikels'8r i ana YJSenes enkelte faktorer på Slev,brøkdeler av pet. skal ha ført til adskillige reklamalsjoner med krav om betydelig prisreduklsjon fur at varen i det 'he.le tatt skulde kunne s.ippes inn i Tyskland. Derfor er der nu mere enn nogensinne grunn for eksportørene,fli! å være pinlig nøiaktig,i analysespørsmålelt, s,åder kan undgåes stiore '8nstatningskrav på 'grunn av, selv bagatellmes,sirge, avv,ikeser i analysene. det øieblikk dette ckrives meddeles det at monopolet nu skal ha revidert sin håndhevelse,i analyses'pørsmålet på enkelte pun:ktter. De herværende agenter i branehen vil utvilsomt allerede idag underrette /Sine norske florbindelser i detalj om hvorledes der fremtidig må forholdets i analyls'8spørsmålet. Sildemel 'SOm har inneholdt ubetydelig mere enn 2 pel. vanner hittil blitt,rek.lamert selv om der i sekkene har vært en!overvekt av mel påf.l,ere kno. SliM mel har utvilsomt vært produsert med en vanngehalt på under 2 pet., men det hydruskopiske mel må ha trukket vann av luften og derved,flått et høiere vanninnhold og en høier:e vekt. Monopolet vil nu anerkjenne inntil 3 pet. vannovenskudd når der i 'sekkene levøres en 'tilsvarende overvekt,av mel. uken 6. til 2. de,sember ankom følg'ende mengder silde 'Og,f,iskemel.fli.! Hamburg; Fra Norge 370 hele og 500 halve Stekker sildemelislamt 920 s'ekker torskemel, fra Danmark 35 sekker tmskemel, fra Portugal og Spania 308 sekk'er sardinmel, f.ra N.ordamerika 4254 sekker ftsk'emel (a 50 kg.), fra Japan 3648 sekker sardinmel (å 50 kg.). Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse :»L eve r t ran Telefoner: 4953, 4533, privat 4367 Forhandler alle forter tran, tarrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, torskemel, levermel. sildoljer, seloljer og hvaloljer Diverse fiskevare~ H a bur g. uken 6. til 2. desember ankom fra Norge 3275 kasiser hermet.ikk, 270 kole røkesild 'og 5 tnr.. siderisp, fra Sverige 52 kasser hermetikk, fra Holland 36 dunker sardeller, fra Portugal og Spania kalsser sardiner og 00 kaslser aljsjos, fra RUlSisland 23 tonn.kaviar, fra Nordamerika 5 tnr. saltet laks, :fra Japan 50 kas,ser hermetisk laks 00 ks. hermetisk makrell og 00 ks. hermetisk makreustørje (Tonno). Skib laster. M/f3»BanatderoiS: beregnes lå laste i Krilstiaru;;and S. 2/2 for L'evanthavner. LaiSlt kan aksepl,er'eis til Jugloslaviske havner. S/s»Bravo : beregnes å.laste i Bergen 2/2 f'or: Nmd Spania (ekskl. V,igo) og Oporto. MlS»Sardinia«ber'egnes lå.laste,i Bergen ea. 20/'2 for: Lisboa, Cadiz, Sevil.la,og Mesls:ina. Den Norske luiddelhavslinje.

6 640 FS K ETS o A N O ~ desember 935 ARNT N. BRODTKORB, VardØ. Eksport av stokkfisk, saltfisk, rerskfisk. Lager av salt. Assuranse Patentslipp. Telefon: Kontoret 59, privat 46. Telegramadresse :» Fis.ht rad e._«_. Telegram ERLNG BRODTKORB, VardØ. Eksport av tørrfisk, saltd'i'sk, ferskfisk og tran. adresbe:»export«. Teleron nr. 6 og nr. 32. v ~ARTN OLSEN, VardØ. Lager.av kull og Balt. BunkerkuH. Eksport av fiskeprodukter. Havariagent. Telegmmadresse:»Martino«. ROØ JACOB JACOBSEN, VardØ. Tran og hskeforretning. Telegramadrøsse»Trau«. Telefon: Dampe.riet 99, privat 89. WLLAM ERCHSEN, VardØ. Fiskforretning. Eksport av: Ferskiset hyse, to~sk, kveite, flyndre, laks m. m. m. Telegramadresse :»Erichsen«. Rikstelefon nr. 43. v ARD0 FSKERFORBUND, VardØ. Tran og fiskforretning, innkjøp og eksport av iset hyse, kveite, saltfisk, tørrfisk og tran. Disp. Try,gve Christensen. Telegramadr8lsse:»Fiskerforbundet«. Telefon 2, 26. H. ENGELSEN, VardØ Telegr.adreslse: Engelsen. A T Da.rnpskibsekspediisjon. Representerer: Det Bergenske Dampl R RUR GUSTAVSEN, VardØ. Skib.sselskab, Det NOofdenfjeldsk.e Dampskibss,elskab, Det Fiskeksport. Spesialitet: Kveite, ilyndre, bløgget torsk og Stavangenske Dampskibsselskab, Finnmark Fylkesrederi, hyse. Telegramadresse:»Gustavsen«. Rikstelefon 27. A~S Spanskelinjen. Spedilsjonsforr. Havaribyrå. Sjøassuransle. SGURD STRØM & CO. Vard. R. ~RSTENS~~, VardØ...,. Ø. FlSk & KommlsJonsforretnmg. Telegmmadreslse:»Randolf(. Eksport av fersk og tørret fisk. Rikstelefon 28. Telegr. Telefon adresse:»strømcomp«..... JAK. JAKOBSEN, Va;rdø. H. VOLSTAD, VardØ. Dampskihs'ekspedilsjon Spedisjon. Representant for Finmarkens NorskEngellsk Mineralolie Aktieselskab Tank Eksport av tørrfisk, saltfisk og tran. Telefon nr. 93. TelegrafadreBse:»Harald«.. anleglg. Sjø & Brandrussuranse. T,elegramadreBse:»Jak«. ALFRED SELSETH, VardØ. Eksport av tørrfisk, tran, fersk hyse, tlof'sk, flyndre, kveite og laks. Agentur og kommisjon. Telefon: Kontoret 07. Privat Tele,gr.adresse:»Alseth«. ~ ~ Fiskens kvalitet her nord når nu,/ / op imot den aller beste, og kan.. sidesti'les med Mørefisken. ~. Delte fremskritt skyldes vesentlig slaktningen (bløggingen).,, ') Spesielt leveres hyse og torsk, Va pd8 til røkeri er, hermetikk o~ til eksportvare Kveite, flyndre. Jevnli7 tilførsel av hyse og torsk fra robåter og moiorfarkoster. Leverer ferskfisk også fra Berlevåg Ol!' Båtsfjord nå, nødvendig, Foretar forøvrig eventuelle kompletteringer ogsa i andre finnmarksvær. Leverer iset Lofot fisk og rogn fra Svo~vær under sesongen januar april Stølre som mindre bestillinger effektueres omhyggeligst. Telegramadresse: "Friismann", Telefon nr. 5, 5 A. & P. SÆVK, VardØ. nnkjøp av fiskeprodukter. ~Sævik«. Telefon 200, 63. Agnforretning. Telegr.adresse: KRSTANSEN & JØRGENSEN, VardØ. Salg av tørrfisk, Baltfisk, ferskfitsk. Telegr.adr.:»Compank Telefon 20, 04, H. CHRSTENSEN, Vardø. Ag'entur, Kommisjon & Fiskeforretning. Te:legramadmsse:»Hans«. Telefon 9, bruket 98. ~_ACOB K. EVENSEN, VardØ. Kolonialforretning. Tørrfisk, saltfisk, tran. Telef. 97 og 49. RKARD HANSEN, VardØ. nnkjøp og' eksport av tørrfibk. Rikstelefon 40. V AR J. AASEN, Vardø. Kjøp og salg av klippfisk, tørrfisk og tran. Postadre,sse: Rustene, Sunnmøre. Tele HEGG. HANSEN, VardØ. Eksport av fersk fisk, kveite, flyndre, tor,sk og hybe. gramadreslst8:»sandstrand«. Rikstelefon. AASMUND LARSEN, VardØ. Tran og fiskeforretning. Teløgr.adr.:»Aasmund«. Telef. 73. SGMUND W ALEN, Vardø. Ov,errettssakfører. M. N. S. HONNNGSVAAG A.S HONNNGSV AAG GUANOFABRK, Honningsvaag. TelegramadreBse:»Guanofabrik«. Telefon 66. JOH. JACOBSENS SØNNER, Honningsvaag og Vardø. Finnmarkens største ek3portforretn. i fe~skfisk. Spesialitet: Kveite, flyndre og lakb. Forhandlere av den velkjente russiske Solarolje og Vacuum Smøreoljer. Filial Berlevåg. Telegr.adr.:»Bunkan«. Tlf. Honingsvåg 7 og 97. Vardø 44 og 50. A.S P. ELDE, Honningsvaag. 'slager. Eksport av alle sortier fersk fisk. Telefon 28. Telegramadreslse: «Elde«. FRMA RCHARD FLOER JR. A.S, Honningsvaag. EksPQrt av tlørrhsk. Telefon nr. 20. Tele,gramadr.:»Floer:. SVERT MAAN HONNNGSVAAG Eksport av all slags FERSKFSK Telegr.adr. "Maan" MEHAVN TeJefoner 45, 45 og 45 A.. ELERTSEN, Mehavn. Etablert 90. ASlsort'ert handel Fiskeforretning, ek'sport, Komm. & Agentur. Telegramadr.:»Eilertsen«. Telei. nr.. 6.: H. RGENS, Mehavn. Ewsport av: FerlskHsk, saltfibk, tørdisk, tran. Salt, kull og i'slager. Komm.lager: NOJsk Brænd'selolje. Mar'garin. Telegr. adresse:»lrg,e[ls«. Telefon. Oodes: A. B. C. 5th. ED.

7 8 desember 935 r S i( E T S o A N O 64 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår ~nnenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de prispr hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 0/2 3/2 Bergen (forts.). Kr.sund N. 6/2 3/2 Kr. Kr. 0/2 3;2 Tran: Kr. Kr. T!" a n: Uk!. damp. nord!., pr tn... Do. finnm. dampet pr. tn... Do. seidamp, ma lys, pr. tn.. lma koldkl. damp., pr. kg.. Blank industriell.... Bmnbl. industriell, pl. kg.. Bruntran, pr. kg.... Pressetran, bunn klar, brnnblank, pr. kg..... ;... Do. mørk, bunnklar, pr. kg.. Do. mørk, uklar, pr. kg.... Pigghåtran pr. kg..., Håbrann tran Håkj erringtran Lys selolje Lys sildolje Mørk do. Rogn: l ste sort, pr. eksportfy t tn. 2nen sort. 3dje sort " Samf., påfylt tn.... Run d fis k: Usort. lofots, pr. 20 kg. Do. helge!., pr. 20 kg... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg.. Bremer, pr. 20 kg do. med stykketall pr. bnt. Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk, 20/40, 20 kg. Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. Do. Do. 50/70, pr. 20 kg. Uso rt. finhm., pr. 20 kg... finnm.? 200 gr., pr. 20 kg. finnm., 2400 gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Titling: Hollender, pr. 20 kg. Bremer, pr. 20 kg.... Rotskjær: Zartfisk pr. veid...,... Vekkerfisk.... Høkkerfisk '38 69/ Kr. Kr. Ukl. damp, nordm. & nordl. 66/67 66 D<\iskfisk, stor... pr. tn..... ; små.. > Finnm. pr. tn Sei: Bruntr an pr. kg Prima storsei pr. vekt... S i l d o J j e ~r. kg / " middelsei... Ro g n: ) ) Afrikasei... 50/ l ste sort eksport : Vestlandsbanken BERGEN Sambandsbank for Vestlandet Do / pakket pr. tn O 39 Do /40 l nen do. do. pr. tn Bro s mer, flekket, prima, ~dje do. do. pr. tn /30 pr. 20 kg Nordmørs samfengt stavfyldt 0.38 runde, prima... L tønne.... H Y ser: ofots do Prima vårhyse... 30/ Klippfisk: U do. do /60 Nordmørs... t o ( / Afrikahyser, 20/ Lofots skibningstørr pr. 20 kg.f 9.vO, do. 30/ Finnmarks pr. 20 kg / /9.40 do. 40/ Brosme pr. 20 kg Lenger: Lange, pr. 20 kg / Skruelenger, pr. 20 kg.... Blålange pr. 20 kg Bjerkelenger, pr. 20 kg.... Sei, pr. 20 kg Klippfisk: Saltfisk: Nordmørs\ lste sort. lof., pr. 20 kg. " Lofots flevert tørreplass Finnm. fob.lastep!. Fet sil d. Skjæresild pr. kg.0.3jo.4 0.3/4 Finnmarks samfengt pr. 20 kg. Storsild: Bjørnøyfisk fob. Tromsø... Eksportpakket. pr. no kg... slandsk. norskfanget pr. 20 kg. Fiskepakket, rund pr. 80 kg. Tørrfisk: ) Omsatt. l rna storsei, 50/60, pr. kg / /0.50 Ålesund. 6/2 3/2 Do middelsei 40/50 pr. kg... T ran: Kr. Kr. Do. småsei, do / /0.50 Ukl. damptran, Søndmørs og l) Nominell., Nordlands pr. tn /68 68/67 Do. Finmarks pr. tn Koldklaret damptr. pr. kg Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.30/ /0.38 Seltran do. pr. kg. max. % Do. Ffa / /0.46 Håkjerringtran pr. kg..., Rog n: lste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn.... Samfengt, fylt tønne, pr. tn Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg. } Lofots, pr. 20 kg / /9.85 finnmarks pr. 20 kg. Lange pr. 20 kg Brosme pr. 20 kg Sei pr. 20 kg.....,. Saltfisk: slandsk og Svalbard torsk, norsk fangst, pr. 20 kg... Bjørnøy, norskfanget pr. 20 kg. fqb. Tromsø.... Lofots, fob fiskeplass.... Sunnmørs. torsk.... Sei, pr. kg.....,... Pre s s e fis k (ks. ei 00 kg.) Presset lange, pr. kg Ro t skj æ r: Sei, samf. pr. vekt Torskemel fob. pr. 00 kg Sildemel,, 5.50 S i d: Storsild, påpakket til 90 kg. Storsild. eksp.pakket 0 kg. pr. tn.... Vårsild pr. tn. å 5 kg.. slandssild pr. kg Haugesund 29/ 3/2 Vars., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr. kg mindre merker, ganet 0 kg. pr. tn Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn. 25/ Do. renflekket 20 kg Vårsild, fiskepk. pr. (85 kg.) Storsild, fiske pakket :.85 kg.) Do., eksportpakket, ganet 5 Do., do. 0 kg., pr. to... Nordsjøsild, fiskepk. pr. tn. Fetsild, skjæresild pr. kg. " 0.4/ slandssild, fiskepk. pr. tn.. Sildolje: Mørk, fob., pr. kg / /0.38 Lys, fob., pr. kg.... Sildemel, pr. 00 kg~ ~;~al!~[,~~~ BERGEN & Gulbrandsen KO.D.AKDEPOT Kino, Lysbilledutstyr A.S FR YDENBØ SLP & MEK. VERKSTED Damsgaard. Bergen Telegr.adr.: Frydenbøslip Telefoner. 4656, 242 Maskin, jern og træarbeider

8 ,... ~~._,,.,_.. _"_. ' 642 FS K ETS o A N O 8 desember 935 Kristiansands mek. Verksted A.s Fiskedampsklb Trålere Nybygning og reparasjon Telegr.adr.: Verkstedet Tørrdokk Slipper Telefon Als Nor s kst a a l t a li g f a b rik Als Nor s k Man i l a i n cl ti stri TRONDHEM Leverer alt i Staaltaug, Manilla og Sisal Telegramadresse: "Sfaalfaug" HARALD OLSEN, Trondheim. Kommisjonsforretning Fjordgaten 35 Telefon Kjøtt, vilt, laks, kveite, fisk, sild, tran, huder, skinn, egg, smø,r, ost m.m. BJUGN AlS BJUGN fabrkker, ndre Bjugn. Sildolje, sildemel, Torskemel. Hermetikkf.abrikker. Telegram,adæs,se:»Bjugnf,abrik«. Rikstdefon: Ophaug. Postadresse ndre Bjugn. Rikstele AlS TNBODEN SLDOLjEfABRKK, Bjugn. Sildolje, sildemel. Telegramad!resse: Tinbotabrikk. fon: Ophaug. UTHAUG UTHAUG HANDELSSAMLAG, Uthaug. Tråd, taug og diverse fiskeredskaper. Lager for AlS Vest \andske Petroleumskompani. Smørolje m. m. Sild,og fiskeforretning. Telegr:amadresse: Handelssam.aget. Rikstelefon:»Uthaug«.. JAKOB HOff, Uthaug. Dampskibsekspedisjon. Post og rikstelefo.nstasjon. Sild og fiskeforretning. UHører kommisjoner for innkjøp av sild til hermetikk og eksport. Telegramadresse: Hoff. Høiesteretsadvo ka t H. EDV. NORSTRAND Torvam. 0 BER GEN Teler. 58. Fskerisaker Landbosaker O_RDT MEYER BRUUN A.S. Bergen A slrter taulvørk. SRrer. forsyn l' flskøgarnstrald hdsta kvaliteter til lan.te priser. Ttltzramadrt&8t:.Rflb.'lllflrbrurut A.s ORKLA PRESERVNG ORKANGER SpecialKJØLEANLEGG sikrer fineste kvalitet Fiskeboller Seikaker Rogn KjøtthermetikK SKBS OG BAATBYGGERER HEMNESBERGET N. ROGHELL, Hemnesberget. Båtby.ggeri. Slipper (80 fot). Nybygninger, reparasjoner, ombygninger ruv større og mindre båter. Solid og fagmes.sigarbeide. Repr.: Unionmptoren. Montellinger. TeLadr. Roghel. Tlf. 25. H. STENSEN & SØNNER, Hemnesberget. Båtbyggeri. Leverer fiske og fangstfartøier lyst og skyssbåter i,ahe størrelser, med og uten utistyr:. Fagmessig arbeide. Rimelige pris,er. Telegrafadlresse: Stens,en. Telefon. L. RØL, Hemnesberget. Etabl TeLadr. : Røli. R.tlf.28. Mel, koloni,al, jernv'ajrer. Båter & trevar,elfiqrretn~ng. Notgavlbåter, snurpenotbåter, lettb,åter, Nordlandsbåter 2Y2 og %3 rums, '~pi'ssbåter 22%3 mms Nord lands og K!ipperbougbåter (motorbyggede). Joller, prammer, øsfat, årer. Råved.. Æser. H. HENRKSEN, Hemnesberget. Nord~andlsbåter for seil 2Y22%3 roms flots. Spissbåter for seil 2Y23 mms fots. Moto.rby,ggede Nordlands & Klipperbaugbåt,er 825 fots. Joller, prammer, årer, båtbord, draghalser, øsfat. Alt leveres fra l,ager til rimeig~priser. Tel,egu,amadresse: Henrikse._n_s_. KAARE HANSENS BA TRYGGER, Sund, Hemnesberget Kravellbyggede klipperhaugbåter, kuttere, lystbåter i aue størrelser, med og uten utstyr. Anbefales til billigste priser. Telegramadresse: Gløsen. Telefon. HANS SjØGARD, Hemnesberget. ~ Fm eget båtbyggeri anbefales kravell og khlnkhyggede båter flor motor i,aue størrelser og type'r. Videre anbefales: Nord.. landsbåter og spis,shåter s.amt doryer og joller. Båtene bygges.ruv førs.teklassles venørret mateda,le, med et pent og fagmessig,arbeide. Prisene er meget rimelig:. BA TBYOGER KR. HELTZEN, Sund, Hemnesberget. Fra mitt innarbeidede båtbyggeri anbefales alle slags kravellbyggede kutter,e o.g klipperbaug fis~eroåter. Leveres op til 50 fort med og uten utstyr. HEMNES SAMVRKELAG, Hemnesberget. Nordlandsbåter og khpperbaugbåter, motorbygget: fo.t. Nord'llandsbåterog spissbåter for seil: 2, 2Y2, 2%,3, 3Y2 og 4 mms. Snurpebåter, Notgavlbåter, Notlettbåter, dorryer: 38 f.ot, joller: 23 mms, pammer: 88%9 fot. Båtbord: 5678 alens, årer: 44%5678aens. Draghals,er, ø,sf.at, trevarer, møb Ler. Ankere, kjetting'er, taugverk, ~ompasser, signaler, båt og,skøiteutstyr. Alt i g.odt utvalg til rimeligste priser. Telegram adress,e: Samvirkelaget.. MO RANA L. A. MEYER, Mo NordNo.rges eldste forretning i båtindustrihmnchen. Leverer alle slags båter som Nordlandsbåter, spissbåter, joller og prammer for fiskeri som til lystbmk. Førsteklasses arbeide gtaranteres. Telegr.adlr.:»Meye'r Mo Rana«. FNNEDF.JORD LARS finnede, finneidfjord. AnbetaLer: Kir,aJV,eHbyggedle båter i diver,se størrelser. Nordl,ands~ båter, spisshåter, nohetbåter og joner. Båtbord og årer m. m. VesøenBålbyggeri Telefon 64 Grimstad ndeh. K. & L. 0vensen Bygning av alle slags Motor og Bruksbåter samt Fiskeskøiter,_Kuttere, shavs fartøier og lægtere. Kjøllengde fra 80 fot og nedover.

9 9.90, 24 8 desern ber 935 FS K ETS o A N O 643 Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 0/2 //2 /223/2/4/2 62 Oslo:! kr. kr. kr. l kr. kr. kr. kr. E, 2) R. M ! Clearing mk Reisemk Fres Sv. kr O. kr Gylden Sw.frcs Dollar... i Belga. '" F. mark Pesetas Ure 4) do. clear i Czck. kr lsl kr. l ) Montreal' , østerr. kr. 3) 3) S) 3) S) 3) j Polske zloty !5 ) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs l promille minimum 50 øre pr. ekspedisjon. S) Unotert. 4) Nominell. Hyse tillatt utført til Storbritan ia fra 6/2. Fisker,idirektøren har under 4. dennes utferdiget følgende bestemmelse vedrørende fensk,fi'skeksporten til Storbritannia. Fra og med mandag 6. desember og,innt.il videre er det tiua'tt å utføre til St'Orbr,itannia hyse av s,tø're.68 fra 0.5 kilo ti:l ~ kilo. Kun prima nyfangøt hyse vil bli tihatt eksportert. Det disponible kvantu:m pr. 4. dennels utgjør 390 tonn. Når dette pr opbrukt stanses eksporten og eventuelt 'senere ankommende partier Bom ikke oomdirig'eres til andre markeder vil bli avsendt fm Berigen 3. desember med anko!llist 2. januar. Eksporten a v fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Ferskfiskfransporten pr. jernbane.. f'orsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Vekten er beregnet brutto med undtagelse av den fisk og sild som sendes fra Bergen til utlandet. Stasjoner Til innlandet Oslo Trondheim: l kg. kg ialt : Sild , 5 0 Fisk Bergen: i!t~ 72 ialt ' Sld... Fisk Ånd alsnes : /2 i!t2 ialt ! ~~~~:::... 5;0 Narvik: / 2 '2 ialt. l Sild.... Fisk øvrig Por Sverige kg Til utlandet talia Tyskland alt kg. kg. kg ) ) / ) ) Herav 50 kg. fisk til Danmark, 2) Herav 380 kg. fisk til Danmark. 3) Herav 8880 kg. fisk til Belgia. Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. fiskesort /222 3/2 4/2 52 6/2 72 Tis. kg. kg. kg. kg. (g. 320 Kveite... ' Hyse Torsk ' Sei Sild Annen fisk Hummer, krabbe Hvalkjøtt ':':':"':"':"= 49000!= 2220 Tils kg. kg / Fiskesort: Flyndre.... Kveite.... l.yse.... Torsk.... lysing...,.... Piggvar og slettvar.... Pigghå... ' Skaie og rokke Makrell.... Rogn...,.... Våtsaltet fisk.... Eksport i uken 2/ Kg Annen 46 Lever alt Total fra /l2 35 Kg l Fiskeinnfør'Selen til Oslo. nnføriselen av j'iensk og saltet fiek til 0JsloO sjøtol.lsitied :i tiden 8.4. desember 935: gr;a Danmark levende Hsk kr. 9300, fe.rsk fisk kr. 492, [ra Holland sult sild 800 kg. neno: Fiskets' Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g fan P i s her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 935 to December 4th. Pat and small herrings (hl) landed , to fjsh oil factories , to canning factories , salted and iced for export

10 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar tu 7 desember 935 og uken som endte 7 desember.. Tollstedet Rlll'ildflsk,'; kg: Rotskjær " k "." ; g.~,. Sei kg. :.~.. : Hyse r.und j{g~ Armen tarrfisk kg. Ttlrrfisk \':.j' ialt Rogn tor. Rogn fersk lt.g.;: Brim brak tnr. Brun tnr. OSlOl). ~... Kr.sand,S Egerunsd... : BM :,: i, 750. ;., StavangerS) , r, Kopervik 5 )." : ~kudeneshavn.,,, ' l 932" ', Haugesu,nd 5 ) ) ' ",. Bergen 6 ):... 0' )66626'40 85~ ' Florø... ' Måløy 7) ' 98 Ålesund'7) '7395 Molde20)' 52.. _~~ 37 '"2 U83.~.~ ~... ~.~.~..., oaa. Kr.sund N.8) ~b' Trondheim 22) Bodø Svolvær l Tromsø 4) Hammerfest 9 ) Vardø.~ ' Vadsø 6). '" Andrel~..7_8_9 5_, _2_ l ' , , ' '778 ': 7 68: 74, : '35,' , _ l _ alt ) ) luken ' / ~ , Herdet Hval Sel Silde Sild Sild Ma Mam laks levende Annen Fisk Fisk Silde Fiskemel Selskinn. Hermetikk rakt kre!! krell Hummer Reker Guano Tollst~der hvalolje olje olje olje fersk fersk ål fersk saltet saltet mel levermel saltet fersk fisk kg.. kg. tonn. kg.. kg. tor. tor. tnr. tor. ks. kg. tor. kg. kg. kg. kg. tonn i tor. tonn tonn Oslo )... ' Kr.sand S , Egersund. o StavangerS).. l Kopervik 5 ). : \ Skudeneshavn. \ l 748 Haugesund 5) , 7 H4 28 l ergen 8 ) Florø... ' ' 029 Måløy 7) Alesund 7 ) , ' Molde 20 ) l Kr.sund NoS) Trondheim 22) Eodø SV6vær , Tromsø 4) 399, HammerteSf!9)\ \ ~ [ Vardø \ 522 Vadsø 6) Andte 0 )... 9) l ~ P '2220 ~49 8) alt l ' _._ ~ 759~ 6 uken l 03 3 ) 237 tor. stearin, 58 tnr. g~akse. 424 tnr. hvaloljefettsyre, 5' tor. bottlenosetran, 4 hil': kveiteolje, 49 tor. pressetran, l tønne nordsjøsild. 2) Herav kg. finnmarks og kg. lofots. 3) 86 tor: ansi os 0 tdr. krydret sld 58 tonn hvalkjøttmel, 20 tonn hvalguano. 4) ferav 8449 tnr. utenlandsk. 5) 496 tor. sildemelke, 2482 kg; tangmel 395 kg. haifinner, 088 tnr. eddikbehandl sild, 8 tor. veterinærtran. 6) 826 tor. nordsjøsild, 8500 kg islandsk klippfisk; 253 tnr. stearin. 5 m. kveitetran. 7) 299 tm. stearin, l tn. kveitetran. 8) 92 tnr. pigghåtran tor. industriell tran, 9 tor. brugdetran, 979 kg. fisl(elever, 586 kg. sunnmaver, 58 tor. pressetran, 90 tor. stearin, 9090 islandsk klippf.. 9) Fra Fredrikstad. l0) 700 tm. hvaloljefettsyre fra Fredrikstad, 4 3U2 l{g. japansk sarding mel, kg. hvalrnei og kg. hvalbenrnei fra Sandnes, kg. fersk brisling fra Drøbak og kg. do. fra Halden, 48 tor. stearin og 08 kg. ansjos i dunker fra Moss. ) Herav 64 tonn fra Sandnes, 384 tonn ira Harstad, 224 tonn fra Mandal. 2) Herav 373 tor. flekket fra Kopervik, 200 tm. krydret og 26 tm. flekket fra Haugesund, 3 tm. flekket fra Ålesund. 450 tor. krydret fra Molde, 3 tm. flekket fra Bergen. l3} 280 fra Sandnes, 48 fra Mosjøen og JOO tonn fra Harstad. 4) 9066 kg. kveitelever, 255 tor. fish oil, 27 kg. hvalrosshuder,,5 tnr. lever og 5uO kg. hvitfiskm huder. 5) 63 tor. sildemelke. 6) kg. lodde og kg. fersk sild til sildoljefabrikk Petsamo. 7) 8 tor. håtran. 8) Herav ~ tonn fra Narvik. 20 fra Harstad. 9) 34 tm. loddeolje. 20) 06 kg. hvalbarder og 20 kg. røkt laks. 2) Fetsild, forfangstsid og nordsjøsild. 22).5 tor. nordsjøsild.,.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. Rapporter og meldinger 1984 nr. 3 1984 nr. 3 E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH Utgitt under Fiskeridirektoratets "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3 FOEK23 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THM F O R O R D Meldingen om småhvalfangsten bygger på fangstdagbgker

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund OVERSIKT OVER ANALYSERTE PRØVER I 1981 Ferske fiskeprodukter Antall prøver

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. S ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 29 14. juli Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009 Markedsanalytiker Ove Johansen ove.johansen@seafood.no Tlf. Mob: 93 8 3 16 MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 29 MAKROØKONOMISK UTVIKLING Spania har i løpet av 28 blitt hardt rammet av den finansielle

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2015

Melding om fisket uke 2/2015 Melding om fisket uke 2/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.01.2015 Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Det

Detaljer