Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932."

Transkript

1 --~._--~ ~--~._---- -~ ~ fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige sider kr ved henvendelse til ABONNEMENT kr' 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på fiskeridirektørens kontor. Onsdag 6 november 932 fiskeridirektørens kontor. Nr. 46 Oversik~ pr. 2/ Fet s i d fis k e t i Troms fylke var ganske bra i enkelte dl~trikter, således hadde man i Kvæfjord en ukefangst av 5000 hl., llest småsild, i bestad 2000 hl. SOll solgtes til sildolje, i Hillesøy optatt 7500 hl. blandingsvare, solgt til sildolje, i Lenvik stengt 5600 hl., hvorav optatt 3000 hl. til fabrikkvare 0/.,; i Malangen 2000 hl. sild, solgt til fabrikkvare. - N a m - fl a len har man fremdeles en del sildefiske, men det er nu i avtagende. - Sør - Trø n del a g har sildefisket tatt sig ljoget op igjen. Bjørnøl' lensmannsdistrikt er i tiden 22. oktober til 2. november satt ialt 7 mindre landnoisteng. Med garn og not er opfisket 3200 hl. fetsild, hvorav iset 200 hl. - Mør e f y l k e er der i enkelte distrikter litt småsildtiske og fangstene går vesentlig til hermetikk. Det samme er tilfelle i Sogn og Fjordane og sønnenfor. B a l k fis k et f l' a A] es u n d blev i siste uke drevet av 4 dampskiber og 70 motorbåter og dessuten ca. 80 mindre lllotorbåter som drev line- og snurrevadfisket nærmere land. Cen samlede ilandbragte fangst utgjorde fisk. - SeHisket har nu tatt sig godt op. Der er således i uken til ;)/ innbragt til Kristiansund sei og til Bremsnes i Møre 3500 sei. Prisen er meget lav, henholdsvis 0 og ;) øre pr. Fra det n o l' s k e b ank fis k eve ds l and kom i uken til Alesund 2 fartøier med 3000 fersk torsk, pris 6 øre pr. og 7000 kveite, pris 55 øre pr. Samlet verdi kr. 98:0. Eks P ort e n av de viktigste fiskevarer til 5. november (jorårets tall iparantes) : slandssild i uken 575 tnr., ialt Ui684 (59), klippfisk i uken 77 tonn, ialt (2536), tordisk ialt i uken 930 tonn, total 2654 (8804), derav rundfisk henholdsvis ( 009), rotskjær 500-2f:55 (."~5), sei (4486), hyse (754), annen ;~8-09 (728), rogn saltet henholdsvis 834 tnr., 5467 (5949), dalllptran 2B83 tm., (76856), blanktrall 4 tnr., (:!~} 462). annen fersk fisk 753 tonn, (5598), hummer GD 968 stk., l n5 26 (l ), reker 32 tonn, 882 (460), hermetikk 293 tonn, (2233), sildemel 064 tonn, (~G 68), fiskemel m. v. 426 tonn, 8658 (4467). Bankfisket. Fiskemeldinger. Mør e. - Al e sun d: uken 5/-2/ er opfisket 4000 kveite it 80 øre, lange a 2 øre, 7000 brosme it 7 ore, 8000 torsk it 20 øre, 5000 hyse a 25 øre, 000 sei a 20 øre, 8000 skate a 9 øre, 500 håbrand a :io øre, 6000 hå a 6 øre og 3000 annen fisk a 20 øre. alt fisk, verdi kr All lange saltet, forøvrig er [angsten iset eller hjemmebrukt. Leverparti 35 hl. Der deltok 4 dampskibe, 70 motorbåter og 80 mindre båter. - K l' i sti ans u n d: uken 30/0-6/ er opfisket 350 kveite it 90 øre, 20 flyndre a 60 øre, 600 lange it Hl ore, 900 brosme a 7 øre, 200 torsk a 8 øre, 900 hyse a 22 øre, 2000 sei a 0 øre, 700 uer a 25 øre, dessuten 6450 reker a60 øre. alt fisk, verdi kr Bre m sne s: uken 30/0-5/ er opfisket 200 flyndre a 60 øre, 3500 lange a 0 øre, 200 brosme a 5 øre, 850 torsk a 7 øre, sei it 5 øre, 800 skate a 0 øre og 2500 hå a 5 øre. alt fisk, verdi kr lange og 200 brosme er saltel 5500 sei hengt, resten iset. Leverparti 3 hl. Fetsild~ og småsidfisket. -2/ 932. Derav l~:9 ~.. - Fylke alt Til -'<:<l) set sildolje- ::::~~ -~ E- E~ te >.::t:... t::tntn fabrikker <l)c<s en.=- <:5 Finnmark ) Troms... ] ) Nordland ) Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre Sogn og Fjordane Sønnenfor l ~- Tils ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms Jg Finnmark fylker innsendte utdrag av råstoffprotokollen For enkelte fabrikker mangler dog opgaver. Tro s 2i: Kve f j o l' d : Optatt denne uke 5000 hl., hvorav 00 hl. til hermetikk, resten til sildolje, garnfisket smått. _ lb e sta d: Denne uke optatt 2000 hl., størrelse og pris uforandret. - H i l e s ø y: Denne uke optatt 7500 hl. blandingssild til fabrikkvare, pris kr..0, små utsikter nysteng. - M a l ang en: Denne uke optatt 2000 hl. til sildolje, pris Len v i k: Denne uke stengt 5600 hl. blanding, hvorav 3000 hl. optatt til fabrikkvare, pris kr. l.50, små uteikter, ingen posere, 0 landnøter. Fylkets kvantum 5477 hl., hvorav 6250 handelsvare, sildoljefabrikk, ~43;) hermetikkfabrikk, 650 hjemmeforbruk, 409 agn, 200 iset. - N o l' d - Trø n del a g 2/: Siden siste. rapport optalt J Namdal 760 hl. småsild som er solgt til hermetikk, prisen har vært SOlll før llled tendens til fall. Opsynsbetjenten i Nærøy telegraferer: september-oktober opfisket 670 h. garnsild, herav saltet 550 hl. som er solgt til en pris av ('. 7-9, resten 20 hl. er solgt til agn til en pris av kr. 8 pr. hl. S 0 l' - T l' ø n del a g 2/: tiden 22/0 til 2/ er der Bjørnøl' satt 7 notsteng, llled not og garn opfisket 3200 hl. fetsild, hvorav solgt til sildoljefabrikk 350 hl. og til agn 50 hl., iset 2000 hl., saltet handelsvare 700 hl., størrelse 4-7, pris kr M ø l' e. - V e s t nes 2/: Denne vika er uppfiska 97 hl. småsild, sed til hermetikk, pris kr pr. hl. - V å g ø y : U ppfiska 30 hl. blandings sild. A v dette er sed til hermetikk 20 hl., pris kr og 00 hl. til agn, pris kr S li n d : Denne vika er uppfiska 280 hl. musse.

2 436 FSKE TS o A N O 6 november TiUørsler til hel'metikklabrikkenc: Ber geil: uken 5/-2/ er tilført 3000 skj. blanding it kr..30 og 8540 skj. mossa a kr fra Møre. - H a u g e - s u l d: uken 5/-2/ er tilført 3500 skj. mossa a kr fra Møre og 600 skj. mossa il kr fra Nord--Trondelag'. alt 400 skj. - Sta van g er: uken 5/-2/ er tilført 545 skj. mossa a kr. 0.60, 3288 skj. mossa a kr og 6945 skj. mossa il kr fra Nordland. alt skj. - Fisket ved Bjøl'nøya. onn ing s v å g 2/: Der er iår innkommet 5 llotorral'kosler fra Bjørnøya llled 5 00 kveite, verdi kr. 8240, ingen and re~ fiskesorter. - Tro n d hei m : Fra Bjørnøya er innbragt kveite, verdi kr. 8680; 2000 torsk, verdi kr. HjOO; 500 flyndre, verdi kr. 200 og 9200 hyse, verdi kr. 80. alt er der iår hjemført fra Bjørnøy-feltet 266 tonn kveite, verdi kr. ~~5 000, ifjor henholdsvis ; 597 tonn torsk, verdi kr , ifjor 856 og 54807; steinbit og hyse 63 tonn, verdi kr. 87, ifjor 55 og alt 927 tonn fisk, verdi kr , ifjor 083 tonn og kr. GjellnemeniHsprisen var i Tromsø for kveiten 49.7 øre, ifjor 47, for torsken 4-.8 øre, ifjor 7.5. Fisket ved slan.d. A les u n d: uken 5/-2/ er hjemført av dampskib og motorskib 3000 fersk islandstorsk a 6 øre og 70DO islandskveite a 55 øreo K ystmakreluisket H a u g e s li n d: uken 7/-2/ er tilført 2500 makrell a BO øre. - Sta van g e ' 2/: siste uke tilført 500 il BO øre. m OlAF(A~~~K!~T~~K!(S20 0!~)RGE - Kommissionsforretning i fiskeprodukter Telegr.adr.:.. Tranknudsen". Rikstelefon ~ Meldinger om utlandens fiske, eksport D _ v_ Det tyske sildeiske inntil 3. november: fiskepakkede lønner tilført av 8 fartøier (50 turer), mot i 9B 3436B tmmer, 8 fartøier (595 turer) og i tønner, :2, fartøier (523 turer). Det svellsl{e sildefiske. - Uken som endte 5/: Garnsild B'i08, trålsild 73998, notsild Middelpris Gøteborg garnsild 9 øre, trålsild 28 ore, not sild 29 øre. Totalfangst fra 7/7-5/ (fjorårets korresponderende tall i parant:~s): Garnsild (593695), trålsild (362943), notsild 860B90 (009806). Totalsaltning (in- sahad sill) (3 755). Eksportert fersk ( ), saltet - tnr. Det hollandske sildefiske. - Det hollandske sildefiske til 9/ fiskepakkede tønner, fordelt på 07 turer, mot i 93 henholdsvis , og 325, i j og 36 samt i og 26. Pris fl :30 pr. tønne, mot i 93 fl Det engelske sildefiske. - tiden fra. september til 5. november har sildefisket ved Yarmouth og Lowestoft hatt et samlet fangstutbytte av eran, mot ifjor eran. slands ldippiiskmarked. - priser. Re y k j a v i k 4/2: Uforandrede Det belgiske haviiske. - Ant w e rp e n 2/: Fra Osten08 llerettes det til den belgiske presse pr.. ds. at det derværende marked i inneværende uke har mottatt rikelige tllførsler med belgiske motorbåter og damptrålere som hal' drc' vet fiske i Nordsjøen, Bristolkanalen og oppe ved sland. Del nevnes at visse dage har tilførslene av tunge vært optil i) il ~O 000 ; prisene er da også sunket betydelig; i midten av uken falt således prisen på stor tunge til 3 francs på middeistor til 8 francs og på liten tunge til 5 francs pr. kilo. Også for de andre fiskesorters vedkommende bar det vært større eller mindre prisfall. - pressen meddeles det vid('re at dpr i denne uke har vært en del tilførsler av sild fra )''8 Small,;, 9g at varen opnådde en pris av 3 til 3,75 francs p'. kilo. -- Brislinglisket som begynte omkring. november har hittll ln\re gitt ubetydelige resultater. Prisene på brisling har Dc' veget sig mellem 200 til 600 francs pr. 00 kilo. midler"/id har de senest noterte priser, som har holdt sig på omh:ri!;.!: 200 francs vist en nedadgående tendens. rc::xportforretn!ng etablert Telegramadresse : "A N T O N C O" -- Telefoner: logn, TØ~FSK, SLD Klippiisk- og tørrliskmarkedet. MarkedslliJ.eLdinger. Spanias import av klippfisk januar-august. N a d l' i d 260: Den samlede mengde klippfisk og stokk ris], :nnført til Spania i de 8 første måneder i inneværende ar utgjør 3657 BOO, mot i og i Hno i samllle tid. - Ved å salllmenholde dell spanske statistikk lor inneværende år og ifjor fremkommer '0- gende oversikt over klippfiskimporten til Spania fra de forskjellige land i månedene januar-august 93 og- fm~ årets tall iparantes) : Norge ( , Danmari..; ( ), Frankrike 4600 (4Hj 200), Slf)!' britannia (l ), sland (4 GH 400) Nyfundland ( ), andre land G8000 kg_ ( ). alt ( ). P(;rtugaHs irnportstatistikk )'or ldil}pfisk. - L iss a b o 28/0; På grunnlag av den offisielle portugisiske handelsstatistil-:.k hitsettes en sammenlignende opgave over klipphskimpol'ten ra de forskjellige land i månedene januar-septemb,?r 93 og 932 (fjorårets tall iparantes) : Fra Tyskland '799 :2:2 (G8,59), Kanada 2892 (74562), Danmark l{g. (8473), Frankrike (595'257), Nederlandem' B900,} (O), sland (6395":22), Norge 4;-)(--;742 k!.i, ( ), Storbritannia og Nord-rland (5G87787), Nyfundland ( ), andre land 0988 (Ol. Tilsammen ( ). Nea p e l 9/: Markedet var livligere i oktober, især fo klippfisks vedkommende. Prisene holdt sig lave og nærmest uforandret fra foregående måned. Beholdningene pr. ultimo ikke særlig store, når undtas saltfisk og nyfundlandsfisk. - Fra Norge innførtes med 2 ruteskib tilsammen 2450 baller stokkfisk og 500 baller klippfisk, fra Nyfundland med 3 Borske skib tilsammen 5500 tønner klippfisk. Salgspriser i oktober - Lit. pr. 00 kg, Stokkfisk: Hollender,ordin ~80, Eremer 260, Lub 220, taliener, stor 20. Klippfisk: Saltfisk, stor 40, do. (russisk) 20, Nyfundlandsk 240, Gaspier :26U, Norsk 220, Fransk (tørr i tønner) 200. L iss a bon 7/: Markedets stilling i sin almindelighet li~l sies å ha vært tilfredsstillende Of! m/s»secrovia'(s ladninoca baller finner avsetning"" til noget b høiere prisermeld} forrige linjebåts, for så vidt ~ngår middfri fisk. -- Fra Norg!.-'

3 6 november 932 FS K E TS o A N O 437 der for novemberskibning kjøpt angivelig omkring 2000 : la Hel', og fra sland ca baller. Dessuten er der 2000 baller underveis fra sland. - De Norske Klippfiskeksportørers LandSforenings prisnoteringer for novemberskibning er basert :30/9 pr. halle for nr. 2 corrente, mens der fra sland noteres ~79-3S/. () il ort o 7/: Markedet har vært flaut med minimal omset- ) i ng og fogelig liten interesse for videre innkjøp. - Ven!PllCtes er fra Norge en bagatell på ca. 5 tonn pr. sis»brela;.w e ' og; ra andre land ventes der også kun bagateller. - saltfisk, fanget på Grønlands- og Nyfundlands ]iflhkene er der ankommet ca. 600 tonn, som er under tørring. -- Så vidt vites er der ikke gjort nevneverdige kontrakter for :-:kilming j den nærmeste fremtid. l a v a l n Cl H/: Klippfisktilførsel siden 22/0 400 kasser, beholdning ;000, pris 8.25 dollars kassen, liten efterspørsel. a l u r p: - A l t ona. - tiden 4. til 0. november er der JlH'd l'uteskib fra Norge ankommet 66 baller og 677 kasser 2783 baller og 32 bunter stokkfisk. Fr'sldiskmarkedet. L {) n don a/: 967 kasser norsk fisk, pris flyndre 7/-8/, kveite' ;S!-S! pr. stone. LGlldonl/ll: 535 kasser norsk fisk, pris fjyndre 7/-8/, l:veite ;}! -0/ pr. stone. n i m s b y ~!: 50 snes grønlandskveite, pris 8/. l,l bur g' 8/: november ventes pund hyse, ;:J() 000 torsk, sei, uer, diverse lang- \/eisvarp. il b r g ~)/: 4000 pund sydnorsk stormiddels hyse, pris '20-30 (pf. pundet), små 4-24, nordnorsk stormiddels hyse 4-iD, smållliddels 5-7, 4000 håbrand 24-30, små 20-24, 'lhoo stor kveite 23-30Y:;, hodeløs 23-:--34, 2000 stor lange 7~~ - 8 Y:;, middels 6Y:;-7, 300 flyndre 25.J0-33, 00 flådd pighå j 700 buklapper november ventes pund hyse, f~o;$ GOO torsk, sei, uer, diverse langveisvnre.!f a m h L r~. 0/:.-5. november ventes pund hyse, 'i ri i)00 ton.k, sei, uer, diverse Jang- H a bur g 0/: 2400 pund flådd pighå, pris 9-0Y:; (pl rnndet), ikke prima 7X-S, 6000 buklapper 0-5, ikke prima C-D, ~;WO stor lange 0--.J0, små 9-0, 3000 stor kveite 28 -;50, hodelos 24-29, middels 32-5, småmiddels 28, små 24,,;:)(}O sydnorsk storllliddejs hyse J0, små 3-23.J0. l "ll b ' g /: 4300 pund stor hyse, pris 6-32 (pr. ill nelet) Hl iddels 5-29, småmiddels 6-3, små 0-22, gan,.kc små 7-, 300 håbrand 27-28, 600 stor kveite 20-32, t;n;i\lliddels 2Ci--Bl, små , 9000 stormiddels lyr 9,Y:!-3, "lol' JlOde0s 3J0-4Y:;, små 4-6~, 500 flyndre 20-49, 500 Llge ;)- 400 torsk -4, 2000 flådd pighå -4}~, ~U()O lmklappp, 8-0Y:;. yleda<:: losser idag november '.. pntes G66 noo pund hyse, torsk, sei, uer, '::\ :200 diverse langveisvare. KOlllmende uke ventes forholdsvis illeget t?'åkrvnre. a bur g 2!: 7000 pund håbrand, pris 2-25 (pf. punele i), Slllå 8-20.J0, ikke prima l.j0-4, 2500 lange 2~-;), fi:~o H;mdre 22-3fl, 3000 stor hyse 7-24, middels 6-'20, s;nånjiddels HY:!-8) ikke prima 8-, små 6-2, ganske små 0-;.), lboo stor kveile 24-26, småmiddels 20-3, små 5-:20, :-;000 nådd pighå 7-9!0, 4000 buklapper 6-8, ;j00 breihahh {;~~-8, 500 sei 4-4Y:;, 2200 blandet sild 0-3. Markedet ;;;-jget fnstere. a n b '0,', - uken 7. til 2. november er der til auksjonen j (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankommet og omsatt tilsammen 9070 pund fersk norsk fisk. - Utenfor de ovenfor nevnte tilførsler til auksjonene er der tiden 4. til 0. november med ruteskib til Hamburg ankomlllet tilsammen 625 hele og 6 halve kasser fersk fisk samt 4 hele og 4 halv2 kasser levende ål til andre herværende importører og forhandlere. Herav har Statsbanenes herværende kontor for ferskeiskomsetning - De-No-Fisk - mottatt en større del, som er omsatt til følgende priser: 8450 pund sydnorsk ;, se 6-26, 800 små hyse 0-3, nordnorsk hyse 8-7, 6600 hyse uten hode 9, 2350 lange 6-4, 2800 flådd 8-6, 3800 buklapper 0-4, 850 pighå 6--8Y:;, 950 stormiddels kveite 35-45, 200 små kveite 20-30, 2tOO uer G, 400 håbrand 25, sild 6:Y4-6Y:; pfennig pr. pund. Ham b u ' g 4!: 600 pund stor hyse, pris 20 (pl ltiddels 25, småmiddels 4.Y:;-9!0, ganske små 7-8. H a Dl b u l' g - A l t o n a 2/: Tilførslene fra Norge av fersk fisk har således i den forløpne uke vært rekordmessig store. T ingen armen uke i dette kalenderår har de norske tilførsler vært tilsvarende rikelige. Hovedparten av de tilførte varer har også vært av prima kvalitet. En undtagelse i så måte danner egentlig kun en dej. av d;s»ottar.jarles last, som på grunn av dette skibs forsinkelse først kunne selges i auksjonen mandag, mens varene efter ruten skulde ha vært i auksjonen allerede fredag. - Utsiktene for den forløpne uke var på forhånd ikke særlig lyse. Markedet i den næst foregående uke var meget flaut, og der var i den forløpne uke ventet store tilførsler trålervare. Markedet har heldigvis allikevel vært noget bedre enn ventet. Dette skyldes først og fremst det meget kjølige vær, og dernæst er grunnen at tråltiuørslene f~tunn av stormfullt vær har vært mindre enn antatt. En følgt' herav er at inneværende uke har kunnet opvise et stabilere marked for lwnsumfisk. Således var prisene for torsk, lange, lyr, sei og brosme, samt nordlandshyse adsldllig bedre enn i den roreg,ående uke. motsetning hertil er. prisene på håbrand og pighå - og i særdeleshet for buklapper av pighå - gått betydelig tilbake på grunn av de større tilførsler fra Norge. Likeså har kve iteprisene vært meget svake, til tross for at ttlførslene har vært middelmådig store. - Utsiktene for den kommende uke er tvilsomme. Holder været sig like kjølig, vi] fortsatt være stor, og da trålfangstene i den siste tid har vært i avtagende, er det antagelig heller ikke for kommende uke grunn til å frykte for overhendig store tråltilførsler, selv om flere dampere sannsynligvis vil ilandbringe fangst i kommende enn i denne uke. Blir været derimot mildere, vil markedet for konsumfisk lett falle sammen, særlig da for nordlandshyse og torsk, samt lange og lyr. Tilførslene av pighå har vært større enn markedsbehovet i den siste tk!. og det er å befrykte at prisene ytterligere vil fane hvis tilførslene fortsetter i samme utstrekning som hittil. Prisf8.pt i håbrand må antagelig vesentlig tilskrives de plutselig store tilførsler idag', lørdag, likesom ventende store tilførsler manhvilke for en stor del er forhåndssolgt idag~. Tlførslene ~n sei er i øieblikket meget små, således at seitilførs]er fra Norge tof ~:.iøre regning med en god mottagelse', ~- Valutahlir en stadig større vanskelighet for eksporten av ferskfisk fra Norge. Enkelte større importører oplyser allerede nu å ha forbrukt hele.sin des8lhel""kvote-, således at fisk s~m nu eksporteres, tildels ikke vil kunne betales før pr.. januar 933. Man vil dessverre, om ingen ordning med valutaclearing mellem Norge og Tyskland opnåes, måtte Kjøre regning med stadig økete vanskeligheter i tiden fremover. - tiden 4. til 0. november er der fra Norge til Hamburg-Altona ankommet tilsammen 2040 hele, ~267 halve og 7 kvart kasser fersk sild. Fra England og Skottland er Forts. side 439.

4 438 Fl SKETS o A N O 6 november Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontad Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. T ran: Uk!. damp. nordl., pr. tn. " 66.- Do. finnmarks, pr. tn Do. seidamp, ma lys, pr. tn ma koldkl. damp., pr Råmedisin, nordl., uk!., pr. Blank tran, nordl. '".... Blank industriell Brunbl. nordl., pr. kg.... Do. industriell, pr Bruntran, pr Pressetran, pr. kg.... Do. bunnklar, pr. kg.... Sildetran, lys, pr. kg.... Do. mørk, pr / / Kr. Kr S O.l 8 Rogn: lste sort, pr. eksportfylt tn. 2nen sort -,,- 3dje sort " Samf. fylt mel!. bunnene, pr. tn... 0/2.- 0/2.- Rundfisk: Usort. lofots, pr. 20 kg / /8.25 Do. helge!., pr. 20 kg.... Tynn vestre, holl, pr fyldig do., do. pr Underm. hollender, pr. 20 Alm. hollender, pr. 20 kg... Bremer, pr. 20 kg.... Samt. (ital.) stor, pr. 20 Do. do., små, pr. 20 Magerfisk, pr. 20 kg.... Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 30/50, 20 Do. Do. 50/70, pr. 20 Usort. finnm. over 200 gr., pr. 20 kg ) 0.- ) Finnm., gr., pr ) Do gr., pr ) Do. over 700 gr., pr Titling: Hollender, pr. 20 l<g ) Bremer, pr ) Finm., -200 gr. pr Rotskjær: Zartfisk, pr. 20 kg.. :...,. Vekkerfisk, pr. 20 kg.... Høkkerfisk, pr. 20 kg.... Danskfisk, stor, pr. 20 kg.. -,,- små, pr. 20 kg.. Sei: lma stor, SO/60, pr. 20 Do. middel 40/S0, pr. 20 Afrikasei, 50/60, pr. 20 Do. 40/50, pr. 20 kg.... Småsei, 20/40, pr. 20 kg... Brosmer: Flekket, prima, pr. 20 kg... Rund, do. pr Hy ser: Afrika, 40/50, pr. 20 kg.... Do. 20/40, pr Samf. vår, 40/50, pr. 20 lma vår, 30/50. pr. 20 Lenger: Skruelenger, pr Bjerkelenger, pr Bergen (forts.) 8/ / K l i P P fis k: Kr. Kr. ste sort. lof., pr. 20 kg... Fetsild: Skjæresild, eksportpakket, 60/70, 70/90 stkr. pr., pr. tn.... Do. fiskepakket, pr. kg.... Garnsild, fiskepakket samf.. pr. tn.... Do. do. 4/6fiskepakketsam. Fiskepakket samfengt pr. tn. Storsild: Eksp.-pak., 0, pr. tn.. Fiskepakket, rund, pr. tn.., Vårsild: Eksp.-p3k., 0, pr. tn.. Fiskepakket,rund, pr. tn... slandssild: Eksp. pakket, pr..... ) Omsetning funnet sted. Ålesund. 3/ / T ran: Kr. Kr. Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn /6S.- 65/66 Do. Finmarks pr. tn /63.- Koldklaret damptr. pr Pressetran- bundklar pr Sildolje efter kval. pr. 0.6/ /0.23 Seltran do. pr. efter kv. 0.28/ /0.37 Håkjerringtran pr. kg...,.0.38/ /0.39 Ro g n: lste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... ) Lofots, pr. 20 kg... f 8/8.20 8/8.20 Finnmarks pr. 20 kg.... Lenge pr. 20 kg.... Brosme pr. 20 kg.... Sei pr ,... Saltfisk: slandsk torsk, pr. 20 kg... Finnm.s' torsk fob., pr. ) Lofots. - og ve. sterålsk torsk J fob. fiskeplass pr, kg.. Do. pr. 20 kg.... Pre s 5 e fis k (ks. a 00 ) Presset lange, pr }/0.25 Rots kj ær: Sei, samf., do.. S i d. Storsild, 90 pr. tn..... Storsild. eksp.-pakket 0 pr. tn.... Vårsild pr. tn.... slandssild pr. kg Kr.sund N. 28/ O / T ran: Kr, Kr. Ukl. damp, nordm. & nordl. pr. tn /62 63/62.- Finnm. pr. tn Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg.... Brunblank do. pr. kg.... Bruntran pr Kr.sund N. (forts.) 28/0 / Rogn: Kr. Kr. Nordmørs, ~~: p.,,, s~~. ~~r: } 9/7 8/7 3dje,,(halv pris) Klippfisk: Nordm. pr.?o kg...}8.20 ' /8.- Lofots og Bjørnøy, pr. 20. Do. fjorsfisk, samfengt.... Brosme.... Saltfisk: Nordmørs, Lofots, Finnmarks fob. salteplass pr. 20 kg.. slandsk.... Tørrfisk: rna storsei, 50/60, pr. 0.37/ /0.38 Do småsei, r r. kg / /0.38 Do. middelsei do Sekunda småsei, 30:40, do.. Små, 20/30, pr Sild: Storsild, eksp.-pak. 0 pr. tn.... slandssild, pr. kg.... Haugesund. 28/0 / Vårs., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr. fob., pr. tn Do. do. ganet, Do. mindre merker, ganet 0 pr. tn Do. flekket fob., pr. tn Do. renflekket 20 fob. pr. tn ,-- Do. fiskepakket (85 ), fra lager.... Storsild,) eksportpk., ganet, 0 kg.... Do., eksportpk., ganet, 5, pr. tn.... Do. flekket, 20 fob. pr. te.... Do. renflekket, 20 fob. pr. tn.... Do. do. rund, 0 pr. tn. Skjæresild fiskepkk. pr. tn.. slandssild, matjesbehandlet pr. tn Do., fob pr. kg /0.4 0./0.4 Sildolj e: Mørk, fob., efter kval. pr. 0.7; /0.20 Lys, fob., pr, kg.... Sildemel, pr ) Utsolgt. Bodøl). Prisnoteringene gjelder markedsprisen i Bodø, såvidt mulig basert på stedfunnen om- 0.l0 setning i ukens løp. Klippfisk, Lofots, pr. 20 Do., Finnmarks, pr. 20 kg.. Rundfisk, Lofots, pr. 20 Do., Finnmarks, pr. 20 Saltfisk, pr Damptran, Lofots, pr. tn.... Rogn, samfengt, pr. tn..... Do., lste sort, pr. tn.... Do. 2nen sort, pr. tn.... Do., 3dje sort, pr. tn.... ) Mangler noteringer. Kr. Kr.

5 6 november 932 F S K E T S o A N O 439 "'"~'Forts. fra side 437. der i samme tidsrum kommet tilsammen 654 kasser og 430 boxes, samt 2809 hele og 2235 halve kasser fra owestoft. - Den norske sild, som er av blandet størrelse og hovedsakelig av forholdsvis mager kvalitet, betales nu med 6 til 7 pfennig pr. pund. Et mindre parti av god kvalitet opnådde i auksjonen 0-3 pfennig pr. pund. Tilførslene fra 0wesloft har vært en del innfluert av for høie priser. Fortsetter fisket 30m hittil) venter man dog nu et prisfall, idet salterne i 0westoft og Yarmouth i disse dager har fullsaltet kvantum, tojmer. Blir prisen på 0westoft-sild betydelig lavere, vil dette sanlsynligvis også trykke prisene på den norske sild. Forøvrig er fisket i 0ehfyne begynt, tidligere enn vanlig. Prisene er rimelige, 20-2 sh. pr. eran. A l t o n a 9/:»Neptun~ 7/ 5000 pund nordnorsk stor hyse, pris 7-2 (pf. pundet), middels 472-5%, små 0-3, 3000 sydnorsk stormiddels hyse 2-29, små -9, 6000 flådd pighå 8--;':;, 6000 buklapper 9X-5X, 3000 håbrand 27X-30, 500 stor flyndre 26-37, små 20-30, 2000 stor torsk 0-5, 5000 stor kveite 30-35, 0000 lange 7%-0X, 7000 lyr 7%-8%, 000 brosme 5-6. A l t o n a 0:»Neptun~ 7/ 3000 pund stor kveite, pris (pf. pundet), 3000 flådd pighå 8-2, 3000 buklapper 8-. A l t o n a /: }) Diana~ 5000 pund nordnorsk stor hyse, pris :}-8;':; (pf. pundet), middels 3%-6, små 0X-3%, 3000 sydnorsk stor hyse 20-30, småmiddels 5-9, 8000 lyr - %, 3000 stor torsk 2X-5X, 3000 stor kveite 30-39, middels 85-40, 000 håbrand 26X-28, 5000 lange 2%-6~~, SOOO flådd pighå 9-0X, 8000 buklapper 8-0%, ikke prima ;)~~ ål A tona2/:»eda~ pund håbrand, pris 5-2% (pl. pundet), små 2X-5, 9000 sydnorsk stor hyse 8%-25, middels lg-8x, små 0-6Yz, ganske små 5-8, 9000 nordlandshyse, stormiddels 7-25, små 8-3, 6000 buklapper 8- g;,:;, 6000 flådd pighå 8-9%, 500 små breiflabb 0-4, 3000 lyr 3%-474, 3000 stor kveite 25-3, middels 3-46, 500 steinbit 27;':;, 3000 brosme 0X-2Yz, 3000 stor lange 3X-7, små lo-u;':;, 5000 stormiddels torsk 3-6%, 800 flyndre 20-43, 000 uer 4. A l t ona. - Til fiskeauksjonen ialtona (H. Køser) er der i liken 7. til 2. november ankommet og omsatt tilsammen ~S7 300 pund fersk norsk fisk. A l t o l a 4 :»eda«/ 000 pund buklapper, pris 8X -8% pf. pundet. W ese r m li n d e. - tiden 3. oktober til 5. november er der til Wesermlinde ankommet tilsammen 3 tyske trålere med tilsammen pund fersk fisk. Herav var 77 sildetrålere fra Nordsjøen med tilsammen pund sild, 8 nordsjotrålere med tilsammen 3'27400 pund fisk, 8 islandstrålere med tilsammen pund fisk, 0 hvitehavstrålere n,ed tilsammen 0600 pund hsk og 8 bjørnøy trålere med tilsammen pund fisk. :Prisene i auksjonen har - i pfennig pr. pund - vært: Nordsjøvare: Makrell 0X-8, sild 6-9, torsk 0-2, sei i slandsvare: Hyse 9X-24%, l 6-20%, torsk 6~~-9~, l 6%-8, 4%-6~~, sei 7-8%, kveite l 29-40, 9-26, rødtunge l 5-35, uer 5%-0. - Hvitehavsvare: Hyse 7-4, l %-8, 7%-j~, torsk 7%-872, l 6-7%, 4Yz-6%, steinbit ;)%-6, uer 77'4-2%. - Bjørnøyvare: Hyse 5%-0, l 7%-6, H 5%-X, torsk 5%-9%, l 5%-8, 4%-7, sei 0%-8%, steinbit -7, kveite 2-28, l 8-32, H 5-30, uer C u x h a ven. - uken 3. oktober til 5. november er der til Cuxhaven ankommet ialt 57 'fartøier med tilsammen pund fersk fisk og sild. Auksjonen tihørtes 3250 pund nordsjøvare, hvorav pund sild, pund islandsvare, pund hvitehavsvare, pund bjørnøyvare, samt pund flyndre og 8230 pund småsild fra hav- og kystkuttere. - Så vel i Cuxhaven som i Wesermlinde var tilførslene av fersk trålsild i fortsatt avtagende. Tilførslene fant, tross dårligere kvalitet, avsetning til stabile priser. Ellers er fangstene ved Bjørnøya fremdeles meget store, og består hovedsakelig av torsk. De tyske islandsdampere bragte hovedsakelig uer, mens 2 islandske trålere bragte sei og torsk. Ellers har storm for en stor del hindret fisket. Tilførslene var i det hele temmelig store, og prisene var for alle fiskesorter meget trykket. Hummermarkedet. Ham bur g - A l t ona. - tiden 4. til 0. november er der fra Norge ankommet tilsammen ca pund levende hummer. Fra England er kommet 75 kasser. Prisene er fra Norge kr pr. Efterspørselen er som. før forholdsvis svak. Sendingene fra Norge er i den siste tid kommet frem i god forfatning, med en død-proeent av kun ca. 5. Norsk hummer blir ialmindelighet her foretrukket for den engelske. Sid- og torskemelmarkedet. li a m blir g - A l t ona. - tiden 4. til 0. november er der fra Norge ankommet tilsammen 2447 sekker torskemel, 2809 hele og 900 halve sekker sildemel, 200 halve sekker fiskemel, 006 hele og 76 halve sekker torskelevermel. samme tidsrum er der fra England kommet 306 sekker fiskemel, fra.japan 456 sekker fiskemel og 86 sekker sardinmel og fra Portugal 570 sekker fiskemel. - Markedet har i de siste dager vært noget fastere, efter et svakt marked i ukens begynnelse, da meldinger om sildefangster i Nord-Norge samt ujevne utbud fra Norge trykket prisene. Prisene ligger for torskemel i ca. kr , for vestlnadsmel Rm og nordlandsmel ca. Rm. 3. Der har i de siste dager vært litt mere omsetning; muligens er omsetningen noget stimulert av riksdagsvalgenes utfall. Av japansk sardinmel er der i den siste tid kommet adskillige sendinger, og mere vil komme. Mens dette mel i tidligere år til dels er kommet dårlig fra den lange transport, og vært mindreverdig vare ved fremkomsten til Hamburg, har sendingene iår vist sig å være av utmerket, ubeskadiget kvalitet ved fremkomsten. De tyske importører har dertil iår i sine kontrakter kunnet fraskrive sig ansvar for beskadigelse lllderveis, hvorved de har stillet sig mere imøtekommende overfor japanske offerter. Prisene for japansk sardinmel ligger på høide med den norske pris for vestlandsmel. Tranmarkf'ldet. H a ill bur g - A l t ona. - tiden 4. til 0. november er der fra Norge ankommet tilsammen 470 fat, 36 halvfat, 2 kasser og 75 tromler tran, 20 fat sildolje, 350 fat industritran (samt 500 fat herdet fett, 70 fat og 9 tromler teknisk fett og 50 fat dyrisk fett). samme tidsrum er der fra England kommet 220 fat levertran og 62 fat sildolje, fra Japan 900 sekker herdet fiskolje og 22 tromler haitran, fra Portugal 56 fat fiskeolje og 62 fat hvaltran, fra Danmark 0 fat seltran og 20 fat hyaltran og fra Sverige 40 fat sildolje. - Tranmarkedet har også i de siste dager vist en litt fastere tendens med mere efterspørsel, mens prisene fortsatt er uforandret. De norske prisofferter ligger noget høie re enn de japanske og engelske, som begge i den siste tid har gått en smule ned. For seltran ligger markedet i øieblikket noget flaut an. Diverse fiskevarer. Ant w e l' pen 2/: denne uke ankom med dis»vela«547 kasser diverse fersk fisk, 5 tønner salt sild, 8 bunter

6 FS K ETS o A N O 6 november 932 tørrfisk. - følge meddelelse i den belgiske presse den. ds. blev der på fiskeauksjonen i Ostende erholdtblandt annet nedennevnte gjennemsnittspriser i inneværende uke (rc. pr. ): Skate -2, rokke , kveite 6-0, middelstor tunge 8-3, sild -3.75, torsk 3-4, islandstorsk , kolje , lange , middelstor hyse , sletvar 5-8, pigvar 6-0, pighai Ham blir g - A t ona. - tiden 4. til 0. november er der med ruteskib fra Norge ankommet følgende kvanta: 3567 kasser hermetikk, hvorav 55 advisert til herværende importører, resten til ordre. (Fra Portugal er i samme tidsrum ankommet 8593 kasser hermetikk). 65 fat fiskelim. Saltsildmarkedet. K ø n i g s ber g 9/: De ventede nye tilførsler av sild fra Gr. Yarmouth er fremdeles ikke ankommet hertil og mangelen på sild gjør sig nu efter hvert bemerkelig. - Der meldes om forhøiede priser på lasteplassene, men her noteres fremdeles de samme priser som i beretningen fra 27. f. m. - Fra Norge ankom via Danzig ca. 20 tonn sildemel. Ham bur g - A l t ona. - tiden 4. til 0. november er der ankommet følgende kvanta salt sild fra Norge: 83 hele og 63 halve tønner, fra England 52 hele og halv tønne samt 37 hele og 277 halve tønner Yarmouth-sild, og fra Danmark 24 hele og 8 halve tønner saltsild. Til Stettin er i uken som endte 5. ds. ankommet tilsammen 264 hele, 5 halve og kvart tønne saltsild fra Norge og 5606 hele og 890 halve tønner fra Yarmouth og Lowestoft. - Markedet er fortsatt meget rolig. Prisene for norsk sild er uforandret ca Rm. pr. tønne ab lager for norsk slosild. (Den i forrige markedsberetning meddelte pris fra Stett ill som forelå i innberetning derfra, viser sig å ligge langt over markedsprisen). Omsetningen i norsk sild er overhodet på markedet i Hamburg -Altona ganske minimal. Det omsettes vesentlig kun islandssild, som i den senere tid har opnådd ca. 30 kroner pr. tønne. T det hele er der på det mellemeuropeiske marked overveiende efterspørsel efter lettsaltet (skotskbehandlet) vare, mens ornsetningen av den hårdsaltede vare trer stadig mere i bakgrunnen Efterspørselen efter norsk skjæresild er for tiden meget liten. Av tysktilvirket saltsild sies der for tiden å være ca tønner på lager, inkludert Bremen-salternes og de tyske trålsildsalteres lagre. Lov om fredning av gullflyndre av 24/ Gullflyndre (rødspette) som er under 27 centimeter fra snute til halespiss må hverken fallbys, selges, kjøpes, mottas, beholdes ombord eller bringes i land, men skal alltid kastes på sjøen med det samme den er fanget. 2. l tiden fra og med 5. mars til og med 3. mai gjelder det samme også for gullflyndre som er over 27 centimeter lang, med mindre den fiskes til eget bruk (husbruk). tiden fra og med. mars til og med 3. juli er det dessuten forbudt å bruke trål, snurrevad, landdragningsnøter og lignende redskaper til fangst av gullflyndre. Brukes ovennevnte redskaper til fangst av andre fiskesorter, skal i fredningstiden gullflyndre som måtte komme med i fangsten straks kastes over bord. 3. Kongen kan fastsette forskrifter for kontrollen med overholdelse av denne lov, gl regler' for maskestørrelse med' videre og for bruken av de i 2, 2net ledd, nevnte bunnskrapende redskaper. Kongen kan videre utferdige forbud mot bruken av de i 2, 2net ledd, nevnte redskaper Tor kortere kyststrøk. Før sådant forbud utferdiges, skal uttalelse herotil foreligge fra fiskerforeninger i angjeldende strøk, samt Lit vedkommende fylkesting. 4. Denne lov gjelder fiske fra norsk havn, uansett om det foregår utenfor eller innenfor territorialgrensen. 5. Overtredelse av denne lov eller av de forskrifter som er gitt i medhold av loven, straffes med bøter. 6. Denne lov trer i kraft fra. januar 933. foreløbig oversikt over det tyske trål= sildfiske høsten 932. Det tyske trålsildfiske synes nu å nærme sig avslutlingpn for iår, idet fangstene i de siste dager har vært i STerkt <lytagende. Skjønt en stor del av flåteil ennu er beskjeltiizet i hålsildfisket, mener man at fisket hvad dag som helst k"l] være slutt. Med hensyn til ilandbragt mengde sild har ilmeværendl' sesong for den hittil forløpne d:-els vedkommende opvi~;t rekordmessig utbytte, idet den ilandbragte mengde i tidl'l juli ttl oktober endog overstiger fangsten i tilsvarende tidsrum rekordåret 93. THførslene til de forskjellige tyske fiskehavner har - g'itt i tonn - i tiden juli til oktober 932 vært: Tilførsler li! Juli August Septb~J()ldOber Altona. -~~~--~ ± 29 lon Hamburg i2 l 3,,)>'; Cuxhaven.. ' ' ,--W !) Wesermiinde! en!_ Tilsamme; ' O~G For sammenligningens skyld anføres de opfiskede kvanb det tilsvarende tidsrum i 93: Tilførsler ~ Juli August Sep~~ Ok~ber. Tils,mm. ;-====='=====-:--==-==-=-= Altona Hamburg Cuxhaven ' WesermLinde. l' Tilsammen , :39i l l-j6l-t ~3 ---?Cii 07 Tilførslene i månedene juli til oktober til S[! Hige tys];(' havner var i 930 tilsammen tonn, og tilførslene i sa tidsrum i 929 var tilsammen tonn. Som det herav vil sees ligger den iår ilandbragte siitk mengde betydelig over et gjennemsnittsårs fangst og endog en del over fjorårets rekordtilførsler. Det økonomiske utbytte av årets fangst vil derimot sikkec'!'t ikke opvise noget rekordmessig resultat. - PriSene har ligget meget lavt, endog betydelig lavere enn fjorårets priser. hovedsesongen var nonnalprisene 4-0 pfennig, med nogpt hoiel'e priser føl' og efter hovedsesongen, da tilførslene var kn:l) pere. Undtagelsesvis har man også hatt betydelig lavere pri3~')i enn 4 pfennig pr. pund. Det er imidlertid ennu for tidl ig å nogen oversikt over sesongens økonomiske resultat. A v fangstene er iår en usedvanlig slor del blitt sahel i L:, av de nye tyske tollsatser for saltsild. Det sies fl være safet henimot tønner.

7 " L" ire, Til, ) 6 november 932 f S K E T S o A N O = ~ Veksel kursene (salgskurser). l'ltlynt Pari 8 i ll 9/ 0/ // 2 / 4 -O-Sl-O-: -\ kr. kr. kr. kr. kr. kr. r :0 ~~. c. ~i.: :., ~ Fres. "., il i Sv, kr.,,.' ' D. kr.,"..! 00, , i , S',";,frcs, ' Doilar.. : ~: ,, l [ F. mark i Pesetas.. 72, i '' '" :, 30.65, Szek. kr st kr. 3) J Montrea 4) ' østerr. kr ) 3) 3) 3) 3) 3) F,"OSke zloty ' London-not. ril Peso ) ~ ) Buenos Aires. Off. notering. 2) Unotert. 3) Nominell ") Bergensnotering. ferskfisktransporten pr. jernbane.. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks j ernba nestasjoner. Stlsjoner Trondheim: 30/0 _5/!ialt Sild.... Fisk... > > Bergen: ialt 30/0_5/ Sild..... Fisk.... Anda/snes: 30/ 0 _5/ ialt Sild.... Fisk..., Narvik: 3 /0-5 / ialt Sild.... Fisk.... innlandet Oslo Forøvrig R g" ' 3720i ') , 4) lu ; ;~ool Til utlandet S~e- Dan- Tyskmark land nge alt 2770 /4 200! 7736 n O -,4n-:: ')()r 4~' /~?J 2770 il ~ Ji 02. L u )2) )73220 i _ ) Herav fisk til talia. 2) Herav 860. sild til talia. Oljemarkedet. - Bergen og Stavanger Norsk-Engelsk :Ylineralolje A/S, meddeler: Prisene er fra og med /7 932 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen kr. 0.06, 0.8 og 0.20 pr., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. - Levert i eller f.o.b. Bergen ~r prisene 7: øre høiere. Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen 9 øre. - Shelil bilbensin kr pr. Lo.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrigl: byer. or;{ fatlagre er prisene litt høiere. ]:i"kejnnlor~ckd.l til Oslo. - nnførselen av fersk og annen fisk til Oslo sjøtollsted i tiden 6/-2/ 932: Fra Danmark lf\ende fisk kr , fersk fisk kr Fra Sverige levende fisk kr Tilførsler til Oslo (Øst- og vestbanen) vekten angitt brutto. fiskesort \! Kveite... \ ~:r : ;~~~: ~!~~ ;m!~~ ~;~ ~~~~ ;~~~~ Sei ~ MHakrell... " - i 560 i ummer, krabbe Hvalkjøtt : 500 6() Levende fisk... ' Annen fis~20440 ~33~~.Q , Tils i CHR~ RGENS SØNNER lb Telegramadresse: R GEN SES Taugverk - Snører - Traad - Liner Hvorfor lønner det sig å avertere i "Fiskets Gang"? Fordi ::?Fiskets Gang~ BERGEN hver uke inneh0der et fond av oplysninger om fisket og fiskemarkedet innen- og utenlands, som fiskeribedriftens utøvere daglig har bruk for. Bladet kommer derfor alltid å ligge for hånden og en annons/;> faller lett i ørnene. Fiskets Gang A weekjy intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Diredor of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis hel i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 932 to November 2th. M a c k e re in kilogrammes (kg): landed , exported in ice Salted F a't and sm a her r ing s in hektolitres (hl.), landed , salted 69000, to fish oil factories , to canning factories 09000, exported in ice 5900.

8 tnr. tnr. -- i fel'sl<. Tollsteder Saltet tnr. Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 5. novenlber 932 og i uken som endte 5. november. Vår~ild! Fetsild og FlekkesildlSkåret sild i! slar,ds- sild tnr. Storsild tnr. Klippfisk ialt! Rundflsk Rotskjær OSlOl) i 0iO 2' Kr.sand S Egersund 7 ) ' Stavanger2) Kopervik6) = Haugesund 3) Bergen 5 ) c:34) Florø Måløy Ålesund6) ] Molde 5 ) ' 27 l Sei Hyse rund._'";" Annen Tørrfisk Rogn Rogn D,m. R.m. Blank Brun Brun Ha~ tørrfisk \ ialt - tran l tran ' blank! kjerr" tm. tm. tm., fm. l tm. tm. tm. i ' 655 i 2980: ) , : Kr.sund N.7) Trondheim l Bodø 8) Svolvær 8 ) Narvik Tromsø9) Hammerfest l Vardø Vadsø Andre 3)... 4) ) 25 4)4446 4) alt ) uken n n i4/-----gn 3202'8 Herdet Hval- sel- Silde- Tollsteder h\'altran tran tran tran tm. tm. tm. tnr. Oslo )...! 62085) Kr.sand S.., Egersund 7 ) 750 Stavanger 2 ) Kopervik ).. 50 Haugesund 8 ) Bergen 5 ) Florø Måløy.... Ålesund 6 ), [ 6690 Molde 5 ) Kr.sund N.7). 54 Trondheim. 963 Bodø 8) Svolvær 8 ) Narvik... Tromsø 9)... Hammerfest. - ' Vardø." Vadsø i\.ndre 3)., JO) alt uken 5 266~ ~~ Sild fersk k Sild rakt Makrell saltet tm Makrel fersk '28 ~25 '40 ;25 ~75 is5 40 H)734j ~\ i l Lak~ Levende Annen Fisk Fisk Sildemel Fiskerne' Hummer Reker levermel Selskinn Hermetikk fersk ål fersk fisk saltet saltet stk.. fiskeguano kg i tnr. \ l 250 i ~o , ) ) OO~:l2 8 J _._._... _~ _... _.._-- ) Dessuten 25 tnr. trangrakse, 290 tm. stearin, 25 tm. hvaloljefettsyre, 20 tm. bottlenosetran, 348 laks røkt og saltet, 40 tm. makrell røkt og 275 tnr. pressetran. 2) Dessuten 300 kilo islandsk klippfisk, 62 tm. ansjos, 7 tm. sildemelke og 5 tm. kryddersild. 3) Dessuten 999 tm. sildemelke og 630 tørrete haifinner og 449 tm. Shetlandssild, 36 tm. veterinærtran. 4) Herav 3597 Finnmarks og annen rund fisk. 5) Dessuten 0 tm. brisling og 6630 tm. stearin. 6) Desssuten 4342 tnr. stearin. 7) Dessuten 3390 stk. krabbe, 4007 tm. industriell, 56 tm. pressetran og 363 tm. stearin. 8) Dessuten 254 tnr. fot av tran, 6 tnr. stearin, 537 tm. surtran og 200 tm. lever påfylt sprit. 9) Herav 422 tm. flekket fra Kopervik, 35 tnr. krydret og 86 tm. flekket fra Haugesund. 20 tnr. flekket fra Bergen. 0) Fra Fredrikstad. ) Herav fra Sandnes. 2) Hemv 8554 fra Sandnes. 3) Dessuten 6203 tm. hvaloljefettsyre, 5 tnr. krydret brisling fra Fredrikstad og 63 røket laks fra Harstad. 4) Fra Skudesneilhavn, undtatt 5859 tm. vårsild. 5) Dessuten l 700 {g. sunnmaver, 294 østers, 6597 hvalbarder og hvalbenrne. 6) Dessuten 32 tnr. sildemelke. 7) Dessuten 624 østers. 8) Dessuten 225 tm. stearin. 9) Dessuten 08 røket laks., 2 tm. surtran.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Bergen Onsdag 23 november 1932

Bergen Onsdag 23 november 1932 ~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 23 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 9 november 1932

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 9 november 1932 23 årg.., Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr' 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 932

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankiisket. Fiskemeldinger.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankiisket. Fiskemeldinger. 24 å liga Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved aile post anstalter og på fiskeridirektørens Bergen kontor. Kr. 0.00 utenlands. Onsdag

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 85/84. (Jfr. J. 77/ 84)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN  J. 85/84. (Jfr. J. 77/ 84) FISKERIDIREKTØREN -{1} s- /arie Bergen, 25.4.1984 TLØ/ VJ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 85/84 (Jfr. J. 77/ 84) ENDRING I FORSKRIFT AV 15. DESEMBER b983 NR. 1827 OM REGULERING

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 11/2016 Rapporten skrevet mandag 21.03.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer