Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen"

Transkript

1 fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens ANNONSEPRS: Bergen Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 38 kontor. Kr utetlands. Onsdag 22 se ptem ber 937 Fiskeridirektørens kontor. Oversikt pr. 8/9 Efter stormuken til. september er fiskeriene kommet igang igjen, men s,tort slett er det en stille tid nu. Bankfisket var nogenlunde bra. KystmakrelHisket gav lenkelte steder bra tangst, men østpå har der vært urolig vær og både forkystmakrell og hrisling blev uken dårlig hv,ad fangst.,angår. Fetsild og srmåsildfisket er best i SørTrø!ldelag, men lar i det helle meget ti~ba:ke å ønske. Det er nu 'snart slutt på tilførslene,av i sland!s sild. B ank fis kle t: FOir Ålesund og Møre forøvrig er fisket nogenlunde kommet igang igjen, men der har ennu ikke vært tid: til å Handbringe særlig store kvanta. Fo'r Ålseund blev ukefangst,el 82 tonn fisk og r,e:ker fordelt på 26 deltagende fartøier i bankfiske, 20 i kystfiske, 4 pigghåfartøier og 2 reketråleæ. Fiskets totalv,erd~ blev' kr Der v,ar høie priser og på tqirsk er der nådd) rekordipriser, hyse steg 8 øre, kv,eite 20 øre, skate 6 øre og pigghå 3 øre. For Kristiansund N. blev. ukefangsten 65 tonn mot 27 to!ln forrige uke. Fiskets verdi inklusive 37 hl. lever a kr. 25 er ialt kr Det har både hj'emme og ute vært knapt om f:erskfisk i forløpne uke. England v.ar der sterk prisstigning på samtlige norske fiskesorter, og såvidt det kanslees skuld~ også inneværende uke kunne gi godle priser. Markedet er jo lettet for en ikke uvesentlig del Finnmarksfisk nu und:er streiken. Også i Tyskland: ligger det bra,an. Kun pigghå ligger fremdeles svakt an tiltross for store priser i uken. Den tyske trålerflåte arbeider nu med 30 pd. av sin kapasitet i fiskef.angst, resten med sildefiske. Fra ste oktober ventes der at pet. av kapasiteten vil bli satt inn i fiske.fangst. Fis k e t i f j er n e far van n: Til Tromsø er der fra Bjørnøyfeltene i uken til. september innkomjlet 4 motorbåter med salttorsk, verdi kr og 03 kvei fe, verdi kr Av båtene var en småtråler (under tonu) som hadde 6.8 tonn s.alttorsk. Den s,amlede saltfiskproduksjon iår andmr nu til 99 tonn, hvorav der av de 8 større trålere er fisket 6246 tonn 'salttorsk og 67.9 tonn annen saltfisk. Årets samlede sialtfiskpruduksjon har en v,erdi av kr , hvorav de større tråleæs fangster kr Hertil kommer så vlerdien a;v tr.an og rogn. Der er ialt innbr.agt 436 fat og 3872 tønner tran til verd!i kr og 702 fønner saltrogn, verdi.k'r. 20. nklusive endel partier kveite, f,ersk lange etc. ha:r havfisket iår tilsammen en verdi av kr , hvorav der fauer på de 8 s,tor,e trålere kr K Y still a kre l fis k et : Ukefangsten blir ca. 90 tonn mot 72 tonn ifjor i samme uke. Fisket v,ar best vestpå. For Karmøy hadde man en flangst på 36.8 tonn makr'ell, hvorav samet flekket 29.5 og rund 3.5. Prisen var øre pr. For Stavanger var fangsten 6 tonn, pris øre, for Egersund 2.2 tonn, pris 40 øre. For Kristiansand blev fangsten 8.6 tonn, pris 3540 øre. Det var hare Karmøy som dr,ev med saltning i uk'en ellers blev makrellen anvendt fersk innenlands. Der v,ar ruskevær fr.a Kristians,and! og østover. Der er iår ialt opfisket ca ' tonn makrell mqit 6654 ifjor. Der er saltet flekket 66 tonn og saltet rund 7 tonn mot ifjor S het l a cl og O' g Hi e b r ide r mak r e l: uk,en kom der til Kr.sand S.,et svensk fartøi med 70 tønner saltet.flekket makrell og til Karmøy 2 fartøier med 389 tønner. alt er der hittil iår innkommet 28 ekspedisjoner med 774 tønner saltet flekket og 80 tønner rundsahet ihebridermakrell. fjor regnet man med,en tiuørsel på denne tid,av 7024 tønner saltet flekket. Fet s i l er o g S ill å s i l d fis k et: Der har vært enoel fiske i SørTrøndelag, men i det store hele er det meget smått om f,etsild Qig småsild nu. SørTrøndelag tok fisket sig godt op efter forrige ukes storm og i Bjugn blandt annet blev der livlig kasting, vesentlig på hermetikkvare. uken blev d~r satt 40 nye notsteng og der blev optatt 2800 hl, hvorav til hermetikk 20, til saltning 300 hl. Åfjord s,att man 5 notsteng; der blev optatt i uken 800 hl., hvorav med garn 400. Der Mev saltri 600 hl., iset 00 og levrrt til hermetikk 00 hl Prisen var kr. 20 pr. hl. for trestreks fetsild og nedover hl kr. 0 for hermetikkvare. 0r.ana. blev der med garn fisket 89'0 kasser, hvorav saltet 000 tønner, iset 90 kasser, pris kr. 4 pr. kasse. Der blev suurpet 530 kasser, hvorav saltet 70 tønner, iset 220 kasser, priser kr. 3 pr. kasse. Nord Trøndelag i' Beitstad og Trondiheimsfjorden var fisket smått. Ellers er der intet fetsildfiske, men i Hordaland i tijeltefjorden har der i siste uke vært litt mussafiske. Trøndelagsfylkene hvor fisket iår har vært hest, regner man medl et fiske på ca hl, hvorav saltet i NordTrøndelag 6034 hl. og i Sør Trøndelag hl. Landets samlede fet s i d og små s i l d fis k e iår er et av de elendigste man har hatt. Der er opfisket ca hl. mot 9300 ifjqir samtidig.

2 56 F S K E T S o A N Q 22 september 937 H j em før t i s l a n d's si d: uken er der ytterligere innkommet 8000 tønner islandssild., ', E k 'S P ort e n av de viktigstefiskevaner i uken til 4. sepn tember samt totaleksporten (fjorårets tilsv,ar,endte tall iparantes). slandssild: (585,06), klilppfisk 4 tonn (2 923), tørrfisk ialt (8079), hvorav rundfisk 69 ~ 2754 (3853), rotskjær 32 ~. 464 (,236),sei 52. ~ 5680 (2959), hyse (628), annen (403), rogn, 'saltet (37888), dampmedisintrari (54803), blanktran (46 48)~ levende ål 40 tonn 434 (423), fersk fisk 260 tonn 7566 (4 764)} hummer S(4749), reker 3 tonn (579), hermetikk (25 409), sildemel (94), fiskemel m. v. 2i0 82 (4608). V '~ r cl i en a v fis k e eks p ort e n i august (fjoråret i parantes i 000 kroner): Sild og fisk 6689 (4935), hermetikk 2434 (4270), dyriske f6rstoffer 655 (859), sen og kobbeskinn, ben m. :v. 430 (), fete ouer, d~riske 730 (2534). alt 938 (308). Dertil kommer fett m. v. 233 (88). Den samlede verdi j,anuaraugust utgjør: Sild og fisk (4773), hermetikk (2262), dyriske f6rstoffer 4335 (0024), sel og kobheskinn, ben m. v (2779), fete olj,er dyriske 240 (474), ialt 0440'3 (96492). Dertil kommer fett m. v (4234). o LA F KNU OSEN Als BERGEN (Aktiekapital kr ). Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsæiter tørrfisk, rogn, sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset torsk, tomlat, levermel etc. Telegr.adr.: Tranknudsen Rikstelefon 2348 VM ttk VKNGER ejl/lskømhuju:i.t N o~ ().æjl~ /apt. Til DERES YRKE HØVER SJ0sr øvler Bankfisl{et. Piskemeldllger. Tro ms ø: uken 5. til. september er _opfisket fisk, hvorav 4280 torsk a 65 øre, 980 brosme ~ 6 øre, 5930 hyse a 57 øre, 5200 kv,eite a 6020 øre, 36 flyndre a 5675 øre, 0 sm2jrflyndre a 30:40 øre, 00 steinbit a 8 øre, 0 reker a 30 øre, leverptlrti 8 hl. a kr. 5. V:erdi kr Der deltok i bankfisket 3 motorbåter, snurrevadfisket 8, rundfinsknot 6, skovltrål og 2 reketrålere. Nor d l and. V æ l' ø y og R øst: uken 4. til. sepn temher er opfisket 700 fisk av 3 motorbåter. Herav er 0 hyse a 0 øre, 200 kveite a 80 ør,e, 940 flyndre a 65 øre og 60 ska te a 0 øre. Verdi kr Mør e og Ro nl! sd,a. Å les un d: uken 3. til 8. september er opfisket 82 fisk, hvorav 0 torsk a øre, 60 sei a 30 øre, 2000 lyr a 25 øre, lange a 8 øre, 3000 blålange a 5 øre, 8000 brosme a 0 øre, 7200 hyse a 53 øre, 200 k,g. lysing a 65 øre, 20 kveite a kr..40, 8 flynd're a kr., 300 k,g'. ål a 80 øre, 000 rødfisk a 20 øre, 000 breiflabb a 25 øre, 68,0'0 skate a 32 øre, 4000 stk. pigghå a 3 øre, 4300 reker a 60 øre, dessuten stk. krabbe a 7 øre til hermetikk. Leverpartiet 5 hl. a kr. 33. Salulet verdi kr Der deltok 25 motorbåter i bankfisket, 20 i kystn fisket, 4 i pigghåfisket og 2 reketrålere. Bre ms nes: uken 5. til. september er opfisk,et 0 ål a 9'0 øre. Der har vært værhindring. ~ Kri sti,a nsu n cl: uken. til 8. september er orpfiskd fisk, hvorav 2000 torsk a 22 øre, 40'00 sei a 20 øre, 200 lyr a 5 øre, 4700 lange a 7 øre,, 000 brosme a 0 øre, 30'0. A. T0SSEBRO & CO. A.S, Alesund. Tilvirkere og eksportører av Sild saltet og røkt. Eiere av: Hestholmen Sildesalteri og Røkeri. hyse a 30 øre, 600 lysing a 80 øre, 3200 kveite a kr.., 400 flyndne a 90 øre, 200 lomre a øre, 2240 ål a 90 øre, 800 uer a 30 øre, 00 steinbit a 0 øre, 200 breiflabb a 5 øre, 000 skate a 20 øre, 600,annen fisk a 20 øre, 00 pigghå a 20 øre, 300 makrellstørje a 30 øre, 6540 reker a 80 øre. Langen brosmen er saltet, resten iset. Leverpartiet 37 hl. a kr. 25. Verdi kr fisket deltok dampskib og 7 motorbåter i bankfisket, 2 motorbåter i kystfisket, 3 i pigghåfisket og 24 reketrålere. Ber ge n: uken. til 8. september er tilført fisk, hvorav 200 lomre a 90 øre, 00 lauge ~\ 40 Ylt e, 75'00 brosme a 40 øre, torsk a 55 øre, 000 kg, hyse a 35 øre, 40 sei a 35 øre, 00 pale a 2040 øre, 8000 lyr a 80 øre, 5800 ål a 80 øre, dessuten ca. 20'00 stk. kr,abbe a 530 øre, verdi kr Ro g.a l a d. Eg e r sun d : uken 5. til. september er opfisket 800 fisk og skalldyr, hvorav 400 torsk a ør,e, 700 hyse a 30 øre, 00 flyndre a 75 øre, 200 annen fisk a øre, 400 reker a 80 øre. Dessuten 900 stk. krablbe a 0 øre. Verdi kr Kar m ø y: august er opfisket fisk, hvorav torsk a 35 øre, 600 lyr a 0 øre, 98 hyse a 2530 øre, 200 l,evende torsk a 40 øre, 760 flyndre a 6070' øre, 000 ål a 80 øre, 3660 breif.abb a 520 øre, 2600 reker a 7585 ør'e, 2'00 stk. krabbe a 70 øre.

3 set ] 22 september 937 F S ( E T S o A N O 57 Kystmakrellfisket med norske båter. Sted Hvaler...,... '...,. Halden Fredrikstad.... Onsøy.... Oslo.... Moss.... Soon.... Horten.... Holmsbo.... Vasser.... Stavern.... Nevlunghavn.... Langesund.... Skåtøy.... Risør.... Arendal...,.... Grimstad...,... Lillesand.... Kristiansand.... Mandal.... Farsund.... Flekkefj ord.... AanaSira.... Kirkehavn.... Egersund.... Kvitsøy.... Stavanger.... Karmøy.... Haugesund..... Bergen.... Solund.... Måløy.... Søre Sønnrnøre.... Trondheim.... Tils. Mot i 936 Opfisket Pris pr. i uken tij8/ 9 øre ~ ? Total ~~~~~ Av fangsten er fisket med garn og med not. Der er solgt fersk og iset for eksport saltet flekket saltet rund 7270 til hermetikk Verdi ca. kr A v pir er tilført Stavanger , Oslo 40600, Grimstad 80, Haugesund 670, Bergen kg.. Måløy '7000? Vasser 200 ) Flekkefjord kg, Kristiansand 3000 Arendal 3900, Moss l 9, Langesund 30340, Farsund 400, ialt Dessuten er tilført av svenske båter til fredrikstad 6000 til Stavern, 8060 fil Kristiansand, 900 til flekkefjord og til farsund, ialt 4206 Hjemført islandssild. uken. til 8. septemher: K a l' m ø y: Hjemført a'v 2 båter 220 tønner, hvorav.295 tnl'. saltet, 75 matjes og 6 krydret. Ber gen: Hj'emførtav 4 fartøier 45, hvorav 335 tnr saltet, 307 matjes, 783 krydret og 06 sukkersaltet Å les u n d: Hjemført av fartøi og nogen eftermeldinger 368, hvorav 275 saltet, 00 hodekappet og 993 tønner matjes. o. C.. Axelsens Fabrikker A.s FLEKKEFJORD Norges nyeste og mest moderne isolasjonsfabrikk Ekspanderte og impregnerte AXELT KORKPLATER T0NNEFABRKKSALTLAGER Telefon Telegrafer Axelsens a l t i uke n er hjemført 8000 inr., hvorav 4885 s.altet, 00 hodekappet, 475 maues, 433 krydret og 04 tønner sukkersaltet. a l t ise SD n gen er hjemført tønner, hvorav 2383 sraltet, 2523 hodekappet, matjes, 884 krydnet og 222 sukkersaltet. Shetlands og hebridcl'maluel. uken til 8. september er innkoltl'.met til Kristians,and 70 med: en svensk båt, til Karmøy 2 båter med 389 alt iår hjemført 774 flekket og 80 rund. Det norske fiska ved Bjørnøya. Tro m s ø: uken 5. til. september,er hjemkommet 4 fartøier med 5,2 330 s,alttorsk, verdi kr. 292, 30'0 salt hyse, verdi kr. 54 og W3 kveite, verdi kr Håbrandfisket. Kri sti ans u < cl: uken. til 8. september er tilført 300 håbrand a 25 øre. Ber gre n: tiden 3. augus t til 7. september er tilført stor håjbrandl a 2.2 øre og små a 9 øre, verdi kr til 3. september er tilført stor håhrand a 22.2 øre og 2679 små a 5 øre, verdi kr retsild og småsidfisket. /8/ ~_ Derav ] fylke alt,til. ~E ~~:g._ ' hl.. i sldolje f,: (l)'c ~ :::: i fabrikker.. ~~ en :2 ~ [fl finnmark ! ~ l,) 7909 ~ i 36 Troms...,... i i ) i Nordland... i ) !, NordTrøndelagl ~ \ SørTrøndelag.. f! J 6567 Møre : 644 Sogn & fjordane 6972 ~: 6972 Bergen 2; , 86 Sønnenfor.., ~ = ~~9~~r~= Tils ] Mot ifjor ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland Troms og finnmark innsendte opgaver over råstoffforbruk pr 3/837 (enkelte mangler). 2) Kvantumet består a f forfangstsild og småsild som er tilført Bergen fra nabofylkene.

4 58 S K E T S o ANG 22 september 937 ~~~ NordTrøndel.ag. Beitstad og Trondheimsf jo r den: Siste uke opfisket på garn 400 hl. fetsild srom er saltet. Pris 02 krqiner kassen. Kun fra notbruk. ngen steng. Sør Trø n dl e l a g. Å f j Ol r d 8/9: uken. til 8. septemher satt 5 no,tsteng. Der er opfislæt 800 hl., hvorav garn sild 400 hl. Av det opfiskede er is'et 00 hl, solgt hermetikkfabrikk 00 hl., saltet handelsvare 600 hl, kvalitet trestrek til småsild. Pris 0'20. alt,er hittil iår innen distriktet opfisket 205 hl., der,av solgt 470'0 hl., sildoljefabrikk 430 hl., hermetikkf.abrikk 2060 hl., saltet handelsvare 2360 hl. U t h.a u g 8/9:, uken. til 8. september er opfisket 890 kasser garnsild, hvorav saltet 000 tønner, iset 90 kasser, pris kl'. 4 pr. kasse. 530 kasser snurpesild, hvqirav s.altet 70 tønner, iset 22'0 kasser, pris kr. 3 pr. kasse. Tilstede 40 kjøpef.artøier, 5'0 garnbåter, 30. snurpebruk. B j u g n 8/9: uken. til 7. september satt 40 notsteng. Derav opfisket 2800 hl., derav hermetikk 20 hl., saltet :hand~lsv.a're 300 hl. alt er hittil iår innen distriktet opfisket 6 00 hl. Derav iset hl., sildoljefabrikk 0 hl., hermetikk 3870 hl. og saltet handelsvare 7 70 hl. Tilført hermetikkfabrikkene i uken. til 8. s,eptember: Ber g,e n: Tilført fra: Hordaland 762 skj. mossa a kr..75. Sta van g er: Tilført fra RoglandJ 073 skj. blanding a kr. 2.'3, og fr,a Trøndel,ag 447 skj. moss,a a kr Brislingfisket. Tilført hermetikkfabrikkene i uken. til 8. septemlber: Ber gen: Tilført fra Osloflorden 3:94 skj. a kr. 6 og 3 skj. a kr. 3 ka Hordaland!. Portugals import av ldippfisk og saltfisk. Meldinger )m utlandets fiske, eksport m. v. På grunnlag,av den Qiffisielle statistikk meddeles nedlenstående opgave over Portugals innførsel av klippfisk og saltfisk: Juni Kvantum G3 ndekstall for kvantumet (månedlig gjennemsnih 9093: ( 0,00) 67,08 Verdi esc Januarjuni: Kvantum: fra Norge... sland... Nyfundland... Danmark... England... ' rland... frankrike... Tyskland... Det Portugisiske Kolon irike: Angola , Andre land ~ Tilsammen Ver.di... esc slandske sildefiske pr. /9: tønner spesialbehandlet, 085 skarpsaltet, matjes, 3447 krydret, 248 sukkersaltet, 266 anderledes ialt 20' 70, fabrikksild , ifjor saltet.03339, CREDTREFORM, Bergen. Telegramadresse : Credi treform. Telefoncentral: Kredittoplysninger. nkasso. anderledes behandlet 28967, matjes 57253, krydret 33395, ialt , fabrikksild hl. pr. 8V9: tønner skanpsaltet, 2823 spesialheh. saltet, matjes, krydret, 329 sukkerslaltet, 266 anderledes behandlet, tilsammen Fabrikksild hl. lfijor: 0768, saltet, matjes krydret, 9272 sukk;ersaltet, ander ledes spesialbeh., tilsammen F.abrikksHd hl. slands klippfiskeksport. Re y k j a v i k 4/9: Klippfiskeksport i <l!uglus t 2485 tonn, hivorav Portugal 203, talia 924, Br,asil 23, A,rgentina 74, Kub:a 24, andre land! 37 og våt saltet 480 tonn, hvorav talia 277, Storhrit,annia 73, Danmark U 8, andre land 2. Det hollandsiw sildefiske. uken til 7. september korn iun 65 fa:rtøier med fiskepakkede tønner mot ifjor 5 fartøier og 298 tønner. For hele sesong'en er opfisket av 853.fartøier 3542!44 tønner mot if'jor,a,v 744 f:artøier tønner. fangsten er nu fiskepakkede tønner større enn ifjor. N yfundlandsklippfisken i Porto sett fr,a nyfundlandlsk standpunkt. 23/7: Der hersker fremclees mangel på klippfisk i markedet. En sending norsk vare, som blev kjøpt for ca. to uker, ventes hertil om nogen dager. Et av de nyeste,fartøi,er,a,v den portugisiske tqirskefiskeflåte er nettop,ankommet til Leixoes med.fangst på ca: kvintaler (a 60 ) saltfisk En del derav vil bli tørket i Porto og hragt str,aks på ma:rkedet. Det omhandled:e fartøi går nu tilbake til fiske&ehet for ny f.ang:st. 6;8: Markedet viser ff, :md:eles mangel på fqirsyninger, men importørlauget har' kjøpt følgende klippfiskkvanta : haller slandsfisk som ventes omkring den 0.,august cwts~ Newfoundlands fisk som ventes pr. DS»Our:em«i annen halvdel av,august cwts. Newfoundlandsfisk som ventes pr. DS»Catalina«henimot slutten,av måneden cwts. Newfoundlandsfisk hestilt for,a~skibling i august. Sardinfisliet i Setubal. Sardinfisket i Setuhals distrikt utbragte i j u i kurver, motsvarende 2243 kasser hermetisk vare. Den gjennemsnittlige pris. for den il.andbragte råvar,e oplyses i nevnte måned å ha vært Escud0s 32. pr. kurv. Det heretties at fisket har vært svært d/årlig. j u l' i måned sistled'en utlbragte sardinfisket i Sduba,l 4258 kurver, motsvarende kasser hermetisl<: vare. Denne fisk oplyses å være blitt solgt gjennemsnittlig til Esc pr. kurv. De engelske fiskerier i januaraugust. Opfisket mengder,av de viktigste sorter sammepjignet med året før (i parantes) i cwts. alt ( ). derav torsk (447307), hyse (997280), lysing (3206), kveite (72923), lange (36939), flyndre (38 23), skate og rokke (246826), s d ( ), hvi ttilg 47 3 (73 04), sild (402334), makrell (2 45), brisling 3875Q (30665).

5 22 september 937 F S K E T S o ANG 59 Lever (443 97) rogn (43389). Dertil kommer krabhe (i hundlfeder), 5595 (53795), hummer 59 (5947), østers (95603), andre skalldyr cwt. (244284). Saml:et verdi ::E ( ).,august blev oprfisket ( 38804) cwt. til,en verdi,av ::E (96384). Verdien av skalldyr i,august beløper sig til ::E (32033). Skottland hadde man en opfisketmengde i januaraugust av cwt. (409440) til en verdi av::e ( ). l\fa,kreufisl{et ved Skagen. Ska gen 20/'9: Ukefangst bunngarn 628 snes stor, 43 middels, 560 kass'er små, middelpris 345/90/9. Sardinmarkedet i Lissabon. Den lengelske banks rappo'rt,av 7/8: Li te ;eller ingen fisk er blitt fanget i løpet a~' de siste to uker 'Og fabrikkene har derfor tildels måttet ligge stille. Eksporten er betydelig avtatt. 20,/~: Der er fremd!eles me fisk og ekspo'rten har,aivtatt. Klippfisl{ og tørrfiskmarl\:edet. Markedsmeldinger. p ort o 8/9: Markedet i Porto fortsetter uforandret. DS»Gr,ana«ankom dertil den 4. august med baller klippfisk fra sland og blev utlos'set den 6. s. m. Der er ikke foretatt nye kjøp fra sland! i første halvdel av august. Fra Nc)'rge er der innkjøpt 6000 bauer klippfisk for skibning pr. Mi/S»Sevilla«ca. den 20.,august. Det forhandles om kjøp av et nytt lignende parti fra Norge. Fra Nyfund.and er D/:S»Ourem«und'erv'eis til Porto med ca. 0 00'0 cwts. klippfisk. P ort o 4J9: mport annen halvdel av august: Norsk 960, nyfundlandsk 58. Eieholdninger,2 /8: Norsknyfundiland:sk 58!! andre 845. Priser: Norsk stor,annen ren 235/, middet 233, islandsk 230, portugisisk /90. ' P ort o 7,/9:.Gørste halvdel,av september import nyfundlandsk 77 tonn. Beholdninger: Norsk 782, nyfundlandsk 2,27, andre 22. Priser: Norsk stor annen ren 2.36/, almindelig annen ren 233,almindelig tredje 224/, nyfundlansk prima 299/, almindelig 270/, m~ndre 246/, islandsk 230, portugisisk 27/223. p o r to 2 /3: M,arkedsstillingen i Porto er rolig. Det første portugisiske torskefiskebrtøi medl ca. tonn saltfisk fanget på Nyfundlandshankene er kommet hertil for nogen dager siden. Det oplyses at der iår er avgått et større antall fiskef.artøier til Nyfundlands og Grønlandshankene enn nagen gang tidligere. Man venter at de fleste har hatt bra fagst såtedes at dette kan bevirke en forminskelse,av impoden av klippfisk fra uhandet. M,an mener at de siste fartøier vil være ferdige med fisk,et henimot midten av oktober. Adskillige fartøier er allerede underveis hertil med full last. Der skal pågå underhandlinger med Norge om kjøp,av et nytt klippfiskparti for avskibning i midten av september. Mon tre a l 25,/8: følgie,avisreferat har Kanadas handelskommåsjonær i Br.asil, L. S. Glass, uttalt på et møte i Halifax, N. S., forleden dag, at Nyfundlands eksport av klippfisk til Br:asil øker sterkt på bekostning aiv Nova Scotias, idet Nyfundlandsfiskens pris ligger 520 pct. under Nova Scotia fiskens. Brasil, uttalte han, spør v,esentlig efter prisen, kvaliteten spiller mindlre roue. Efter de tall han opgav ved samme anledning, innrførte Brasil i 935 klippfisk for ialt 2.4 mill. douars; herav utgjorde Nyfundlands andel ca..2 mill. dou,ars (omrent halvparten) og Nova Scotias,andel hare tusen dollars. R i o die J.a nei roll /9: Salg av f ærøyisk sei til Rio,markedet (se F. G. nr. 3,2), 600 hahkasser av omhandlede salg på 2000 En modernisering av oljehuset Deres sildolje: fabrikk Vil. lønna ~ig TTAN ROTOJECTOR selvrensende centrifuge Henvend Dem til A.S. OSLO Postboks 4200 gir sikrere separering, større oljeutbytte. renere olje, større fortjeneste. frens VERKSTED Telefon 7820 halvkas'ser er nu ankommet hertil. Fisken er blitt godt mottatt. Den har et pent utseende, men kassene er mindr.e goldt utførte. Bu,e nos A i l' e s 20/9: KlippfisktiUørsel siden 28. august 5800 kiasser, hvorav norsk, 900 s,kotsk, 0.00 islandsk, beholdning 3000, pris 39.. papirpesos. Liten efterspørsel. Ham bur g....,... Der har i die siste dager vært,arbeidet med offerter på stcj<kfisk, og for de partiers vedkommende som der,er innrømmet betalingstiha,telse for er betalings tillatelsene for septemher. Før de nye forretningsmuligheter forejå blev der gitt hetalingstillatelse for senere betalingsfrister. Diss'e omforened,e betalingsbetingelser blir ståendie uforandret. Eks P ort øre r! Grunnet f?r~kjelli~e forespørsle. undlater V kke a oplyse, at V ikke arbeider med agenter i Norge og derfor er fl ittstillet og mottar: K veite, Flyndre, Hyse, Laks, Aal, Pigghå, Vinger, Reker etc i kommisjun til dagens høieste priser. GAt) E & CO. Rillinysgate, London Tel.adr: Bade, London Fersk fisk og sild. London 5/9: Flyndre, pris 7/~2i/, kveite 2/7,J, hyse 3/6. L o n cl on 7/9: 80 kasser flyndre, pris 7,f:~ l, 2 kasser kveite 2/6/, 6 kasser hyse 3/4/. L ond o n 8/9: 55 kasser flyndre, pris 9/2,t, 24 kasser kveite 4/'6/, 25 kasser hyse 3/65(. O r i ill S by 6';9: 60 snes grønlandiskvehe, middlelpris,2/6. New c,a st e 4/9: Nordnorsk hyse 2!:6~3/, kveite, middels 3};5/, små 8//', hodeløs 4/~6/, reker 6/7/, flyndre igår, stor 8/8/6,midd:els 9/9/6, idag, stor 9/'.gj6, middels 0/0./6.

6 520 F S K E T S Når De skal male p forlang: Nor k Gjer øc Zinkhvitt Fremstilles av det beste råstoff som kan skaffes, på grunnlag av 35 års erfaring. NO:t~ ~ Gjersøe Zinkllvitt Den gode norske kvalitetsvare Lett å arbeide med. Drøi i bruk. Rimelig pris. DEN NORSKE ZNKHVDTFABRK MARUS GJERSØE os L.O New C a sti e 2/9: Priser: Fredag, mandag og idåg, flyndre, midd:els, pris 9/.9/6, stor 8/f8/6, kveite, middels 3/5/, hodeløs 4/6/, små 8/,0, hyse 2/32/9, reker 5/66/6. Ham bur g A l t ona. Fe r skf i s k. Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken /9 8/9 fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr.;' pund, blev følgende: fiskesort Hyse stor (2 pund og derover).... midd., til 2 pd. små, omtrent 3/4 til pund... mindste sorter! under 3/ 4 pund. K veite stor over 40 pund ut. h... stormidd. 20 til 40 pund.... middels, 0 til 20 pund.... småmiddels 5 til; 0 pund.... små, under 5 pd. Pigghå... i Buklapper i Flyndre : Lynx, Kg. Dug 4/ la }42/85 Pris 2a 92 62/ / / ris 7/937 fe l Pris 35/40 0/ / /72 32/52 67, 3337: crsldiskmarkecl::t!{l i (tcn forløpllc lke mcgei godt tilrette, og de forholdsvis små fiskepartier av tysk fallgst som blev tilført markedet blev øieblikkelig kjøpt, og for det meste 'Lil (;.2 foreskrevne maksimumspriser. Det er for flere hr.ansjefolk her en gåte hvorledes det kan ha sig a t markedene i denne jid får så ubetydelige tilførsler med tyskfanget fisk. Der foffligger ordre fra Hovedforeningen for fiskeriene at en bestemt procentsatsav flåten skal gå på fiskefangst, slik at de regulære tilførsler ikke forstyrres grunnetsildetrålingen. Det er gjerne slik at trålerflåten hittil i denne sesongen har tjent best på å gå på sildetråling, og av den grunn ligger interessen for fisketråling noget tilhake, men for å motvirke at egeninteressen ved bare å.a,rheide for sildetråling, som i øieblikket gir god fortjeneste, og la dekning la v de nye møisommelig oparbeidede innenlandslke marked!ers behov hetnstå til senere, er hoved GAN G 22 september 937 foreningens be;;temmelser foreskrevet. Fagfolk kan derfor vanskelig forstå at tilførslene har vært såvidt små tiltross for.at man også,er opmerksom på at fisket har møtt store vanskeligheter på grunn av ruskeværet i Nordsjøen i den forløpneuke. De norske tilførsler kunde under disse forhold regne med bra.3j'isetningsmuligheter. ~ H Y se: Dessverre var drette fiske så stormhindret at tilførslene var nærmest uten betydning. For denne vare av prima kvalitet er der fremdeles en meget stor eftersp2jrsel. KVie i te: Bortsett fra en ubetydelig di~l sekunda vare, kunde også denne vare opnå meget gode pris er. Alle soderinger er efterspurt. H å bra n d: alt tilførtes 73 kasser, men i betraktning av de nevnte markedsforhold var heller ikke dette kvantum på langt nær tilstrekk.elig. Håbr.andsflåten harddle i forløpne uke fått endel småfallende vare, og tiltross for at man ellers ikke vil ha denne vare her,.anmodet enkelte importører undtagelsesvis å få d,enne vare medsendt. Den småfallende vare opnådde også de samme priser som den vanlige størrelses fisk,og måtte fordeles mellem die vanlige kjøpere av varien. P i g g hå: Da man allerede på tirsdagsmark,edet erf.arte at der ikke kunde regnes med pigghåtilførsler til fredagsmarkedlet steg prisene tirsdag, og det tør antaes at de i tirsdagsmarkedrct noterte priser vil gi et tilfredsstillende utbytte for fiskerne, som jo grunnet storm var fmhindret fra å levere større kvant,ai. ~ L eve n d e ål: den forløpne uke er der påny kommet et Xø'v,eparti hit. Partiet var allerede i Norge sortert i det størrelsesforhold som den tyske importør ønsket, og forsendieisen f.ah ut til.almindelig tilfredshet. Det gjelder forts.att som nevnt i dttsse ukerapporter å tilpasse sorteringene det krav mark,edet her stiller. På grunnlag av denne prøvdorsendelse skulde der være grunn å tro at norske eksportø er og tyske importører nu har funnet et grunnlag for et samarheid i handelen med denne v.are. For den kommende uke Jå marked~t stort sett sies å ligge meget bra tilrette. De vanskeligheter som kundie tenkes åopstå grunnet manglende bdahngstillatelser,er forlengst fjernet efterat rette vedkommendes opmerksomhet var henledet på disse forhold. Den tyske trålerflåte som nu kun arheid/er med 30 pd. av sin kapasitet i fiskefangsten, kommer visstnok først fra. oktober å gå lnn med pet. for fisk efangst. Videre synes værlaget å bli såvidt høstlig nu at fiskevarene ikke skulde ta nogen skadle under tr.ansporten til innlandet. mportørene ser derfor nokså lyst på d!en kommende ukes utsikter. Fe r s k s i d: Som allerede nevnt ovenfor er der et meget bra trålsildifiske. Fangstene synes nu å fordele sig såvel på Fladengrund, Oat O'g Doggerbank. Kvaliteten av Fladengrundsilden synes lll ikke lenger å stå i en særstilling. Tiltross for de store tilførsler Altona 0480 cl, Cuxhaven cl. og \Xeserllli.inde Q6580 ct. synes silden å selges lett. Prisene har svinget fra M. 5Yt; til maksimumsprisen M. C) ~~ pr. ndustriell melder ~',ig stad'ig som delj ~;tore kjøprl Videre er der av såvd silden som avfahet fra marinerillgsalistalter og røkeri er rremsiillei cc'l mengde sildolje SOl nu synes å vinne innpass på markedet, ~!ndllstrien som gjerne vil anvende norsk småsild! har i mangel herav måtte benytte endel Doggerbanksild. Der kan ikke sees å v ære tilført markedet norsk sild i hele denne uken. Belalingstillatelser for denne v.arener rikelig for hånden. Men hvorledes dlell foreskrvene pris kan ha en innflytelse på hmnsomheten av et sildefiske under vanskelige værforhold kan ikke bedømmes herfra. li a, bur g A l t o n a 2/9: Med D/S»Kong Magnus«og»Kong Ring«2/9: Hyse, pris stor 2035 pfennig pundet, middels 203.0, små 7 ~30, 4600 pund kveite, stor 3590, middels 92, 600 pund kveitefilet 5662, sekunda 0, 3360 pund flådd pigghå 30, 30 pund buklapper 40, 67 pund flådde buk

7 22 september 937 F S K E T S o A N O 52 Asbach & Raine., Hamburg. Tran og fettstoffer for margarin og sepefabrikasjon. Specialitet: Japantran. lapper, 4:90 pund: breiflabb 3. M,arkedet er meget fast. Prisene for hyse og pigghå er ford'elingspriser. W',e se r ru. ti ri d,e: uken. til 7. september tilførte 78 dampere pund sild og fisk sildefisket v,ar,alene herav 37 dampere innsatt og diisse fartøier haddle ialt en fangst,a,v 2, pund. Konsumfisken torsk, sei og uer cpuådde maksimumsprisen, mens islandshysen i første sortering blev betalt med optil 38 pfennig pr. pund. C u x h a ven: i uken 9. til 6. septemher lev,ert.e 40 dampere pund fersk fisk og sild herav kom alene 29 dampere fr,a NO<rdsjøen med pund' sild. Også på dette marked Cipnådde konsumfisken maksimumsprisen Oog island'shysen blev betalt medoptil 38 pfennig pr. pund.. Hummermarkedet. Hl a m bur g'. M,arkedet tif.ørtes 2 kasser, og man var jevnt Oover fornøid; med kvaliteten. Bransjefolk synes sog.ar at kvaliteten var blitt noget bedre. Prisen er uforandret. E,fterspørselen,er bra og en tør regne medi at der vil fortsatt bli avsluttet en good! del forretninger på den fooreliggende prisbasis. Det er nu!har,e et par da,gersiden teinene blev utsatt på Helgoland, men hittil ha,r været vært såvidt rusket at der ikke kan rappoderesom fangsterd:erfra. Saltsildmarlredet. H a ill bur g.. Det varme vær i begynnelsen av denne måned virket jol som berettet hemmende på omsetningen. Sa,lgene på det innenl.andske marked synes derfor nu å gå noget lettere. Herværende importører synes at efter offertene skulde det være en sframning å spore hj'emme, men efter de samme importørers syn skulde n,eppe denne stramning ha noogen betydning på HamJurgermarkedet. Hamburgermarkedet regner nemlig med å få rik~elige tilførsler i islandssild, særlig eftersom den r,eser v,erthet SG'lTll v,a,[ å spore tidligere nu synes å v ære borte. Prisendringer fra forrige uke kan ikke rapporteres med sikkerhet, slik at markedsprisene synes forts,att å ligge på det tidligere ruva. foribindelse med saltsildforretlinger blir det hyppig gjentatt at produksjonen iår av matjes er så stor at en knapphet på varen neppe vil kunne drive prisen op. Her 'er fremdeles kjøpelyst, luen til d'et som her betegnes som markeuspriser. Markedet må betegnes som rolig med de regulære løpende fcrretning.er. ( o n i g s ber g 7 jq: Siden sisie beretning er ingen nye tilførsl.er ankommet. Været er nu litt k.jøligere ogavsetningen derfor hedre, ncll ikke tihreclsslillcllck Salgsprisen uforandrel Salgscentralerl, Stavanger Post og telegr.adr.: Sa!gscenha!en ~ Telefoner: 44, 45, 46 Sild SiD :llerne9. SUdolje Torskeme og Hskemdmarl{edet. Ham bur g. Markedet ligger fremddes rolig an. Der har v æd endel forespørsler efter et fordelaktig utseende mel for transit. levering. M,en bransjefolk her har det inntrykk at i de resterendle: beholdninger i Norge ikke er så mange fordelaktige u.tseende partier, selv om analysene tilfredsstiller krav'ene fullt. Dcr er derfor en søkning å spore efter off eder med prøver på mel som også skuldle sv,are til transitmarkedenes krav. N ANTHON SEN & CO. BERGEN Eksportforretning Etablert 868 Kjøper i fast regning Rogn, Sild, Tørrfisk, Klippfisk Tele gr adr. Antonico. Telt fon 3307, 3897 Utenfor kontortid. 4580, 900 Tranmarkedet. Ha ru b u l' g. Pr. 6. septemher foreligger følgende noteringer i japantraner: Sldbning fra Osten. Sardintran : Pale, max. P/il % Ha., dr.lms, sept /okt. skibn. æ 8: 7: 6: Pale, max. 3 % ffa, drums, oktober skibn. æ 8: 0: O: Pale max. 3 % Ha, i partier, oktober skibn. æ 7: 2: 6: Haitral : Pale, max. % Ha., drums, oktober /novbr. æ 20: 7: 6:,. F/2 % Ha.,,, septbr./oktober æ 20: 3: 3 : 3 % Ha., septbr foktober æ 20: 2 : 6 : Fiskeolje: Max. 0 % U.a dr.lms oktober skibn... æ 7: 5: O: Dark ca. 80/90 % Ha, drums, septbr./oktober æ 4: 5 : O: Dark max. 73 %,,,, æ 4: 7: 6: Cod Oil pale max. / 2 % ffa. og max. 3 % Ha. uten notering Codliveroil pure filtered unadulterated / 2 % Ha. drums september/oktober... æ 40: O: O: Sardin oil polymerisert:.. Max. 0 % Ha. drums oktober/november... æ 2: O: O: Alle disse noteringer forståes pr. 06 cif. regulære halvner losset bruttovekt original tara netto kontant mot dokument,er ved partiets ankomst. Diverse' F!3lwvarer. Ant w e l' P e n 3/9: denne uke,ankom medio/s»vela,<: 32iO bunter tørrfisk, 60 halve bunter tørrfisk, 29 tønner kveite, 46 tønner sialt fisk, 8 hflilve tønner salt.fisk, 4 kvarttønller salt fisk, 0 ottendedlcls tønner sau fisk, 0 fønnr matjes (sild). Med M/rS»Brabant«: 27 kasser f:ersk fisk. A t w e l' P e n 7/9: denne uke ankom med D/S,»Columha«0 k,a:ss:er fersk fisk, 40 og halve bunter tørrfisk, 54 tønner salt sild, 3>8 tønner salt fisk. Priser på Håbrand i Milano G e L a 7/9: Prislloteringene (engros) i Mi.ano Jor håbrand tiden. til 5. september d. å. var følgende: / Lit. 5./ 'i.~ pr.!{g. 3/ / 7. 4/9, '''/ 7.~ 57/ / /:} /9..., /.40 5./. 4/ /.70 5/ / 8,70 o Ekstrakt av A, sberetning fra Bordeaux 936. Torskelevertran. Fra Norge innførtes 6.9 t0n ( tonn). Fr,a England innføftes.7 tonn (935. tonn). mporten av denne vare var i 936 omtrent dobbelt så stor som i foregående år og ca. 90 pct. herav taller på NOorge. Man

8 522 F S K E T S GAN O 22 september 937 bemerker dog at die øvrige 0 pct. faller på England som 935 kun hadde et minimalt kvantum. De tidligere års import stiller sig samlet således: tonn » 935~ ;_;_~.. ~;_;_59;6}} Fiskehermetikk , Marokko ,2 t?nn 859,2 tonn 974,2 tonn 2 Portugal l 525,8 5288,5 3 Canada ,3 323,3 84, 4 Japan , 39,6 47,8 5 Spania,,,.,,,,.,. 270,6 3,6 }} 634,0 6 U. R. S. S... 58,5 29,9 7 Algier,...., 20,7 43,2 97,6 8 Halia... 8,4 9 Sverige... ;... 2,6 8, 2,3 0 England... 0,5 4,2 6,5 Norge....,,C},5 6,8 2 U. S. A... 4, l 0,9 4,5 mporten av denne v,a,re er i 936 steget med omtrent 20 pct., men stigningen er ikke kommet Norge tilgod!e. Norges andel er som foregående år helt fo'fsvinnende. Kontingenferingen hemmer meget omsetningen av fiskehermetikk og efterspørselen kan ikke dekkes. Norske fiskeproduktet burde ha: gode betingelser her i distriktet, men forhandlerne mister interessen da de ikke får anledning til å kjøpe i forhold til behov'et. Hummer, reller og!?rabbe. SydAfrika.... Ekvatorial Afrika.... Japan.... Algerie.... Canada... '.... Norge.... U. R. S. S ,2 tonn 56,6 32,0 4,4 2,8, ,9 tonn :)5, tonn 3,4 42,5 3,3 27,6,0 0,5 8,8 2,8 8,4 23,4 8,9 mporten er gått endel op, men Norges andeler igjen sun ket og er kun ubetydelig. VELG! l2epr. i norrfnoitb BERGS MASKNA/s TRONDHEM Telegromodresse: «BER65MASKNlt..9» KJ0lEANLEG6 DRFTSKRE ØKONOMSKE ENKLE :~7;v;~ ~;N~JE;N. 78lefone, ø ST9BER 06 MEK. VÆRKSTED 5.! Rogn (torsk og makrell). Denne vare blir i stigende grad innført og den storle stigning sidien 935 er kommet Norge i den grad til gode at kun en fjerdel av den samlede innførsel i 936 falt på de andre land tils.ammen. U. S. A. som før var den største leverandør er gått tilhak:e ca. 75 pef. nnførsel,en av rogn stiller sig som følg,er for de 3 siste år: Norge , tonn 84.3 tonn 25,5 tonn Canada ,6 45,3 U. S. A ,2 223,3 Tyskland... 3,6. 0,5 BelgiaLuxemb ,9» Diverse land.... 5,7 4,6 n 609, 4tO~~ 368,5 tonn [266,6 ton~ Tørrfisk. Stillingen er som tidligere. Norge er det eneste land hvorfra innføres et mindre kvantum tonn mot 92.7 tonn i 935. Klippfisk. nnføres ikke. De franske fiskere dekkiet helt behovet for det franske marked. Hvalolje. mporten herav er temmelig liten. Ff,Ll~ Norge 6. tonn, fra England.2 tonn, hvilket viser en svak stigning fra 935.

9 22 september i 937 F S < E T S o A N O 523 ~~~~ ~ slands eksport av fiskevarer i ste halvår 937. følge slands fiskeriselskaps opgave har utførslen av fiskeriprodukter i juli 937 hatt følgende omfang til efternevnte land: (Eksporten i første halvår, se F. G. nr. 33) Juli 937 V irket saltfisk: Norge.,...,,,.,,,,,...,.,,.,.,,, Danmark...,.,,,,,,..,.,,..,..,,.,,, 29 0 Storbritannia,.,.,.,......, Portugal,,...,,.,,,,,,,,...,,.,, Argentina...,,,..,,,..,,...,.,., Cuba......,...,...,., Uvirket saltfisk: Danmak.,...,,.,,.,..,,,,,...,.., Storbritannia.,,..,..,...,,,.,, De forente stater,..., 00 Andre land,...,,,...,.,,,, Saltfisk i tønner: Norge..,.,.,..,..,.,.., Danmark,.,,.,,,,,,,.,,,,,.,.., Nederland..,...,..,,.,...,,., Belgia,,,,...,,.,.,,,.,,,,.,..,..., Seifilet (saltet): Danmark,.,,,.,,,.,,.,,,...,,...,,.., 80 Belgia.,,..,..,.,.,...,,,,,,,,..,.,_._.. 5_0_ sfisk og iset rogn: Danmark,.,.,..,.., Storbritannia...,,...,, Frosset fisk: Storbritannia...,...,...,, Tsjekkoslovakia.,..,,,...,..,,,,,,. '_'_.. 5_ Tørrfisk: Danmark,..,...,..,..., Tyskland..,,,.,.,...,.... VestAfrika,..,,.,..,..,...,.,,,, Hermetiske reker: Danmark,.,,,,..,,.,.,.,,.,...,,, Sverige,,,..,...,,,.,,.,,,..,, Storbritannia...,...,...,,..,, 530 Finnland...,..,...,,....,., ~ 998 Fiskemel: Nederland.,...,..., Sveits,,...,..,,,,.,,,..,,,,..,,, Belgia..,.....,.,.,..,..,.,.,.,.,, Uermel: Tyskland,...,,,.,,,,,,,.,,,..,,.,,.., Nederland.,...,...,,...,. o o o 97 0 Danzig. o o o o o, o o o o' o o 0_' _,._ Sildemel: Norge,... o o o. o o o.,, o,.,. o o o Danmark... o o. o, o. o o o, o o Storbritannia... o o, o., Nederland...,..,... o, o o 6000 Tyskland.,..,... o,,,,,,, Levermel: Norge.,......,. o, 270 Tran:.Norge.,...,...,,.,., Danmark.,...,...,...,,.., De forente stater... o, Sildeolje: Norge...,..,,..,,..,.,..,,... o, o Danmark...,. o, o, o Tyskland o,,, o,,,,,, Uerolje: Tyskland..,.. o'.,., o,.,,.,,., o,, 9497 Uerlevertran :. Dannlark...,..., ,., Hvalolje: ' Storbritannia...,,..,...,... o, Hvalrnei: Norge...,.,..,..,.,......,..., 739 Hvalkjøtt: Norge,...,....,...,., Sunnmager : Norge.,...,...,... '...,, 3575 Danmark...,.., :,...,., 860 Tyskland.,,.,...,...,... o o,, 9 Frankrike... o,,, Sild (saltet): Danmark... o,,,,,, 295 Sverige...,,..,.,.,...,, Saltet rogn: Norge...,..,...,..,...,..., Sverige..,..,.,...,..., Tyskland... o, o,,. 9 Frankrike..,..,.. o,, o,, Fredning av hummer. Ved. kongelig resolusjon av 6. juli 937 er bestemt:». medhold av 2 i lov av 23. mars 923 om. fredning,av hummer bestemmes, at den i kongelig resolusjon av 2. september 934 fastslatfe h,ednillg'stid for hummer i Ogna herred i Ro!galand fylke, forlenges således at den gjeld!er fra og med l, juli til kl. 8 morgen den første virkedag i desember. 2. Denne resolusjon trer i kraft straks.«sovjetrepublil<kforbundets fiskerier. Legasjonen i Moskva har gjennem Utenriksdepartementet lueddelt følgende den.24, august: Av ren korrespond:anse til»pravda«hitsettes følgende oplysninger og tall angående utviklillg<en på Kola.halvøya. Fiskerifaktoriet (» Fiskehearbeidelsekomhina tet«) i Murmansk har nyhg fått 2 ny,e a,vdlelillig~n, en for almindelig fiskebearbeidelse og et røkeri. (Sådanne avdelinger har også eksistert tidligere. Men de nye er formentlig større og mere moderne innrettet). Det oplyses at fasforiets 8 avdelinger (fabrikker) i år villevrere fiskeprodlukter for 22.5 mill. rub., hvilket,angivelig er 28 pct. mer enn ifjor.

10 524 F SKE.TS o A N O 22 september 937 fiskeutførselen fordelt på land i august 937 (Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver). fersk sild. alt.... Belgia.... Frankrike.... Nederland.... Polen og Danzig.... Storbritannia.... Sverige.... Tsjekkoslovakia.... Tyskland.... Andre land.... Fersk fisk. alt.... Belgia... ~.~:~~~ Danmark.... Finnland.... Frankrike.... talia.... Nederland... : Storbritannia.... Sveits.... Sverige.... Tyskland.... Andre land.... Tørrfisk. alt Belgia.... Finnland.... Frankrike talia ] ugoslavia.... Nederland..... Storbritannia..... Sverige.... Tyskland.... Brit. VestAfrika.... Fr. Ekvat. Afrika m. v. De Forente Stater... Argentina.... Andre land.... Klippfisk. alt, frankrike.... talia.... Nederland Portugal.... Spania..., Portugisisk Afrika... Kuba Mexico.... Argentina.... Brasil.... Uruguay.... Andre land..... Aug. tonn ]an.aug. tonn 'r389 Salt sild. Aug. J an.aug. tonn tonn alt... ~ Belgia Danmark Frankrike Nederland Polen og Danzig Storbritannia.... l 663 Sverige Tsjekkoslovakia Tyskland Ungarn Østerrike De Forente Stater Andre land Fisk saltet i kasser og fustasjer m. v alt Belgia Danmark Hellas talia Nederland Spania..., Storbritannia Sverige De Forente Stater.... Andre land :: ' ' Fisk, saltet løs i fartøi og jernbanevogn. alt Hellas.... talia alt Belgia Danmark Frankrike Hellas Den rske Fristat Nederland Storbritannia Sverige.... Tsjekkoslovakia.... Tyskland...,.... Østerrike...,.... SydAfrikaSamb.... Kanada De forente Stater., Hermetikk. Palestina.... Australia..... New Zealand.... Andre land...,! snd~ alt...,..,.... Belgia.... Danmark.... Finnland.... Frankrike.... Nederland.... Polen og Danzig.... Brødr. Nielsen's Merkelapp'fabrikk Lars Hilles gt 7 BER GEN Telefon 2540 Spesiaif'abrikk 'for anerkelapper Leverandør til Postverket 2234: og fiskemel Sild og fiskemel (forts). Aug. J an.aug tonn tonn Storbritannia Sveits Tsjekkoslovakia Tyskland Østerrike De Forente Stater ' 4354 Andre land Dampmedlsintran. alt Belgia.... Bulgaria.... Danmark.... Frankrike.... Hellas.... Den irske Fristat.... talia.... Jugoslavia.... Latvia.... Litauen.... Nederland..,.... Polen og Danzig.... Romania.... Spania.... Storbritannia.... Sveits.... Sverige.... Tsjekkoslovakia.... Tyrkia.... Tyskland.... Ungarn.... Østerrike.... Kanada.... De Forente Stater.... Kuba... :.... Argentina.... Brasil.... China.... Australia.... Andre land.... hl hl l Y 2998 Annen tran undt. hvalolje. r alt Belgia Danmark Fi::mland Frankrike talia...,, Jugoslavia...,..., 263 Nederland..... Polen og Oanzig.,, Romania.,..., Spania Storbritannia l 544 Sveits Sverige Tsjekkoslovakia Tyskland..., Ungarn Østerike Canada....,.. O 26 De Forente Stater China Palestina Andre land Averter i Fiskets Gang!

11 22 september 937 FS K ETS o A N O :525 ~~.~ Fiskemarkedet innenlands. Tran: Kr. Kr. Ukl. damp. nordl., pr. tn /9 po. finnm: dampet pr tn /88 Do. seidamp lilla lys pr. tn.. ]ma koldkl. damp pr Blank industriel Brunbl. industriel, pr. kg Bruntran, pr. l<g ,32/0 33 Pressetran, bunnklar, brunblank, pr. kg..., / /0.43 Do. mørk, bunnklar pr. 0.38/ /0.40 Do. mørk, uklar, pr. kg... Pigghåtran pr..... Håbranntran Håkjerringtran Lys selolje Lys sildolje Mork do / /0.5 Rogn: ste sort, pr. påtfylt tn nen sort,, 40. 3dje sort 32. Samf., påfylt tn Rundfisk: U sort. lofots, pr. 20 kg.... Do. helge!., pr. 20 kg.... Tynn vestre. holl., pr. 20 fyldig do. do. pr Underm. vestre, pr. 20 kg.. Alm. hollender, pr Bremer, pr Samf. (ital.) stor, pr Do. do., små, pr, Do. undermåls pr. 20 Lubb, pr. 20 kg..... finnmarks,00200,pr.20 do do. do do do. over 700 do. Afrika rundfisk, 20/40, Co. do. 30/, pr. 20 3,25 Do. do. /70 pr Usort. finnm. pr. 20 kg... Tit l ing: kke notert. Rot s k j æ r: kke notert. Forfang prøve Remington oiseless er den lydløse kvalitetslnaskin REMmNGTON Torvedm. 5, Bergen ABS Mandals Spiker og Staaltaugfabrik MANDAL Spee i a 9 al va nis e rt Ståltaug for skibs og tlskeribi'uk Se i: Prima storsei pr. vekt.... ' middelsei.... Afrikasei /60 Do / Do /40 Bro sm e r, flekket, prima pr. 20 kg.... rund, Afrika, do.... Hyser:.. Prima vårhyse... 30/ Do. do..... /60 Afrikahyser, 20/ Do. 30/.... Do. 40/.... Lenger:. Skruelenger, pr. 20 ' Bjerkelenger.... Klippfisk: ste sort, lof., pr. 20 kg... Finm. fob. lastepl. Saltfisk: Lofots pr. 20 fob. fiskep. finnmarks do. do..... fetsild: Fiskepakket 8/ 0 _ /2 pr. tn. 2/ 4 pr. tn... Skjæresild pr. kg.... ) Omsatt. 4/9 Kr /9 Kr. ) 0. ) Ålesund. 0/9 7/9 Tran: Kr. Kr. Ukl. damptran,søndmørs og Nordlands pr. tn... _ 87/ Do. Finnmarks pr. tn Koldkl. damptr. pr Bruntran pr. kg.... Sildolje efter kval. pr / /0.45 Seltran do. pr. max. % ' Ha / /0.5 Håkjerringtran pr. kg / /0.52 Rogn: lste sort eksportpk. pr. tn. 40/4 40/4. 2nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. 3dje sort, do. do.... Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg...}.. Lofots pr. 20 kg.... finnmarks pr Lange pr. 20 kg... : Brosme , 7. Saltfisk: Lofots, fob. fiskeplass...} Nordlands, do. do Bjørnøy.... fob. Tromsø.... Sei, pr. kg.... Pre s se fis k (ks. a 00 ) Presset lange, pr Rotskj ær: Sei, samf. pr Torskemel fob. pr Sildemel, saltfattig Do. vestlandsmel S i l d: Vårsild pr. tn Sto r si d, eksp.pk., 0 6/9 6/9. slandssild, matjestbehandlet pr. tn ~ Do. skarpsaltet, fiskep. pr. 0.8/ /0,9 Do. hodeskåret, do. 0.20/ /0.2 Kr. Kr. 88.J , / :' 0.42 Haugesund. 27/8 7/9 Vårs., eksportpk., ganet, 0 Kr. Kr. kg... 4/5 4/5 Do. ganet 5, pr. in.. 5/5. 5/5. Do, flekket 20 fob pr. tn Do. renflekket 20 kg /3029./30 Sto r,sil.d, eksp.pk. 0, 6/7 6/7 Do. do. mindre merker... slandssild: Fiskepakket pr. tn Matjesbehandles 0 kg..., 22/30 24/30 Feisild, skjæresild, pr. Sildolje: Lys fob., pr. kg.... Mørk, fob, pr. kg / Sildemel pr /2. Ferskfiskekspressen N ewcast,l.e London 00 % presisjen! 00 % sikkerhet! ngen risko for tap som/ø/ge av fo,.. sinket ankomst til Billingsgate. BRUK jernbanens følgebrev fåes gratis hos SOUl NTER SPED A.. S, Bergen Generalagenter for London & North Eastern Railway,

12 526 f S K E T S o A N O 22 september 937 ~~ Kl BERG ALB. MOE A.S, ndre Kiberg. Eksport av tørrfisk, saltfisk, ferskfisk og tran. Telefon nr. 2 og nr. 5. Telegramadresse : Moe. JOH. A. ABRAHAMSEN, Kiberg. Tran og fiskeforretning. nnkjøp og eksport av fersk hyse, kveite og flyndre, saltfisk, tørrfisk og tran. Telegramadresse : Abrahamsen. Telefon nr. il. KBERG FSKEFORBUND, Kiberg. Disp. : Beier Bendiksen. Telegramadr. : Fiskeforbundet. Telefon nr. 0. Eksport av tørrfisk, saltfisk, ferskfisk og tran. VADSØ JOHAN NORDAHL, Vadsø. Fisk og tranforretning m. m. mport. Varangers største eksportør i all slags fisk. Tel.adr. Nordahl. Tlf. 82, 82 l. KNUT EVANGER~ Vadsø. Etabl A,.s 927, Eksport av ferskfisk, saltfisk, tørrfisk, reinkjøtt, reinskinn og vildt. Spesialitet: Flyndre, kveite, laks. Telefon nr. 8. Telegramadresse : Evanger. HAMMERFEST FNNMARK FYLKESREDER, Hammerfest. Telegramadresse : Fylkesrederiet, Hammerfest. U nderholder den lokale statsuuderstøttede post.og passasjerforbindelse i Finnmark. G. ROBERTSEN A.S, Hammerfest. Telefon nr. 2. Telegramadresse : Finnmarkfisk. Eksport av Stokkfisk og Tran. TROMSØ DM. FlOENSCHOW A/S, Torsvåg og Tromsø. Eksport av ah slags fersk fisk Spesialitet Kveite og F'lyndre, Tørrfisk 'D,g Tran. Riks:telefon Twnsø 64. T. PETTERSEN Kilvær, Tromsø. Kjøper i fast regning og kommisjon ane sorter fersk OJ~ saltet fisk og sad. Eksport av Kveite, Flyndre samt Laks. Telefoner 688 og 669. Telegr.adr.: jjkilvær.( JOH. ELLS, Tromsø. Agentur og Meglerforretning. Assuranse. Befraktning. Repr. for J. Bennett Ltd., Billingsgate, London. Telefon nr. 2. Telcgramaclresse: Ellis, Tromsø. OLJEKLÆFABRKKEN NORRØNA A.S, Trorns0. Bruksoljeklær Presenninger BJåser, Telegramadresse : «Norrøn a)}. Telefon 20. TROMSØ VAND~, OG SLlEPEBATER, TrOlTSø. Slcpning og leveranse av '.ann. Transport, bjergning og alt forefallende dykkerarbeide. Teefon ØV. LARSSEN, nnlandet Tromsø. Kolonial Skibs,og Fiskeriutstyr. Bensin og Smøroljer. A.s Tromsø Ski bsverft & elektr. Verksted Telegr.adr.: Skibsverftet Telefon nr. 0 og 424, privat 88 Utfører enhver art av skibsreparasjoner for saavel træ som staalskibe. Jern og Metalstøperi. Elektrisk Sveisning AALES U N O Aalesund og Møre Privatbank A.s Stiftet 928 Alle alm. bankforretninger utføres Als Spill(evigs Snøre, Not.. & Garnfabrik AALESUND FiSkeredskaper 'foll alle Fiskerier. 5pecialitet: Snurpenøter og TorskeØiner Telegramadr. : Mittetgarn Rikstelefon 822 Aalesunds Saltkompani flis Telegrafadr.: SALT Telefon Juridisk assistanse nkasso Prosedyre Overretssakfører VAR SØLBERG Parkgt. A K S O lb ø g Te.adr.: Aslak Nordenfjeldske S a J r Central: Dampskibsekspedisjon. Assurance. Skibsmegling. luel HAMRE, Aalesund. Skibsmegler. Telefoner 2790, 25ft Rikstelefon nr. 28. Teilegramadresse: ~STEAM«. FREDR. HESSEN, Aalesund. Meg.lerforretning. Nytt kombinasjonsspill (mønsterbeskyttet) Sild, Fisk, Tran, Rogn, Selolje, SHdOljeetC' Saltlager. Telefoner 254, 353. Telegr.adr.: >Hesfred<. for line~, garn og snurrevadfiske med innebygget gear og underdekshjul. nnhent offerte og beskrivelse. o. Gridselhs mek. Verksted, Aalesund VESTLANDS{ES {OBBE~STOFF anerkjent fabrikat, foretrekkes av alle som vil være sikre på å ha det beste. Beskytter mot grønske, skjell og mark i skutebunnen. Vestlandske Skibskomposition AALESUND SKUDENES J. E. LARSEN, Skudenes. Tilvirkning og eksport av: Makrcll Vårsild slandssild. OLE MELHUS, SALTER, Skudenes. slandssild Matjessild V,hsild. Eksport av Flekksild. SKUDENES CANNNG CO., Skudenes. Fryseri og Kjøleanlegg anbefales. Førsteklasses s på lager. Telefon 3. Telegramadr. : Nornes.

13 ~ 22 september 937 F S K E T S o A N O 527 Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 20/9 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. æ 2) R. M Clearing mk Reisemk. 3 ) Fres. ) Sv. kr D. kr Gylden Sw. fres Dollar ~ t 4.03t 4.03 Belga ;25 F. mark P. tas clear Lire 4) do. clear 4 ) Czek. kr s. kr. l ) Montreal. 4.03~ } 4.02! 4.03 Østerr.kr l Polske zioty ) Nominelt. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs promule minimum øre pr. ekspedisjon. 3) nkl. lisens. Oljemarkedet. No.r.sk EngeLsk Minei~'lolj,e. Akties'elskap meddel,er:.' P'islene er f,r'a og med 9. mai 937 på frut fr.a anleg~et,skarholmen og i Bergen kr. 0.4, 0.8% og 0.9% pr.,. he,rtholdsvis for Shell di,es,elolje og solarolje, ShelL Triumrf, Slhelil Wa,tler WhHe. \lied l,ever:ing fra,andr,e bjler euer 'agre er prisene dels de samme, j enkelte tif,eller regnes noget tmegg. SoarO'ltjeog di, es,elolj:eleviert li lløls' ve:kit fra S~arhoillnen 3 øre ; % ø,r,e. Shel,l billhenslinfra o.g med 5. august kr pr. ~ob. Berlgen. Dissle pr,is,er gjelder impolfitby.er. Ved levelilng ra øvr:ilge byer og f,aha,gre er pds'e:nre litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritania. (Efter opgave fra det Statistiske Centralbyr å.) ~,_ ~:es:~ Total EkS~/,~:!:de_n fr' :;!,3r Kg. Kg. flyndre Kveite '43 Hyse Torsk..., Lysing Piggvar og slettvar Pigghå Skate og rokke Makrell Rogn... ' Annen Lever... ~~l~ 6~:~' '90~~;!~ Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsend~lse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Vekten angitt brutto for innlandets vedk. netto til utlandet fra /737. Stasjoner Til innlandet Oslo For øvrig Sverige Til utlandet talia Tysk land Trondheim: ! 86 ) %/9 ialt. Sild Fisk iO Bergen:. 5/ø /9 ialt ioo ) 8659 Sild Fisk ) 8529 Andalsnes: 5/~ lio ialt Sild... Fisk arvik: /0 /9 ialt. Sild.... j Fisk... Andre: 5/9 /9 ialt. 94 3) 293 Sild... f Fisk ) Herav 229 fisk, til Danmark. 402 til Sveits. 2) Herav 0 hummer til Polen. 3) Herav 99 laks til Danmark. Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. ~ Kveite o Flyndre U 3245 O o 0000 Annen fisk Hummer, krabbe Hvalkjøtt ~ ~ ~ 7200,00 Hyse Torsk Sei...,., 80 Levende fisk Makrell. ~ _~ j alt Tils UW25280 nnførselen av fersk og s,atet sild og fisk til Oslo sjøtollsted i tid'en fra 5. til 8. september 937. Fra Holland! salt sild 2052, fra Danmark J,evende fisk kr. 4720, fersk fisl( kr. 6000, fra England salt sild 200 f [slumnførselen td Oslo. fiskets Gang A weekly intelligenee organ cf the Norwegian fisherles published by The Director of f'isheries, Bergen. Nor w e g i an Fis heri e s. State~ent shovying the landings of the main Norwegianfisheries now bemg carned on, from the beginning of the year 937 to Sept. 8th.. M a.c ke re (tons) landed 8255, exported in ice 943, Canning facto nes 208 eured 077. Fa~ and small her.rings (hl.) landed to fish oil!actons 59300, to cannmg fadories 70900, salted ' and lced for export

14 skåret.;;;,.,,~:~... ~~~~~~~~~~~~~ f~ Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til september 937 og i '<en som endte september. ;:::V~å:r:si::d:rFetsi,dog'l s <i ppfisk Storsild lands Rundfisk Hyse Rotskjærj Sei Annen Tørrfisk Tollsteder Saltet sild ialt!'tmd Rogn Rogn D. M. R. M. Blank Brun Brun, tørrfisk ialt fersk tran tran Blank flekkes ild si d i l,,tnr:.osl0)... i 0 Kr.sand S. 30 Egersund...,,480 Savanger 2 ). 300 Kopervik 8 ) Skudenesh.vn 30 Haugesund 3) 0244 Bergen 3 ) florø Måløy 7) Alesund 4 ) Molde... Kr.sund N.5) 92 Trondheim.. Bodø.. Svolvær 2).. TromsøS)... Hammerfest 2 ) Vardø... Vaqsø 9) ) '6602 = 35 = ) ' 4:'0' 76' ' Håkjerr , '/ Andre 7 ) 20)36 57 alt 6) ~ ~ :~~42~ ,9) ~~! 3'934 ~~ uken ) ; , 3382 u7 ~ iJ25(? Tollsteder Herdet hvalolje Sild, fersk ks. Sild, røkt Makrell, saltet Makrell, fersk < laks, fersk levende Afinnekn ~um.m.err R. eker o ers a 'fisk k g. k g. tonn Fisk, sal let Fisk, saltet i Hvalolje Selolje Sildeolje Silaemel tonn Fiskemel levermel Guano tonn Selskinn Hermetikk Os Kr.sand S... Egersund.... Stavan g er 2 ) Kopervik8).. Skudenesh.vn Haugesund 3) Bergen 3 ) Florø... Måløy7).,. Alesund 4 ).. 8 Molde Kr.sund N.0) Trondheim.. Bodø t09~ ! i l \ ' = Svolvær 2 ) l l 438 Tromsøs) Hammerfest 2 ) l = Vardø l VadsølD)..., 30 l Andre 7 )... 6) _83 _4 2_0_ _4_35 _8_3_94_6_ 2 = 8) 9~ )54~ _ ~ 30 l alt _7_8_9_._8_7_0_5 3_5_3' _9_4_40_0 3_2_7 4 3_6_4_._9_66~0_3_ ~ _2_4_5_l7~ uken : , ) 680 stearin, 427 grakse, 826 hvaloljefettsyre, 9 bottlenosetran, fnr. japansk bruntran, 3876 saltet laks. 2) 2 ansjos, 2 krydret sild, 97 tonn hvalbenmel, 0 tonn hvalkjøttmel, 54 tonn islandsk hvalmel. 3) 9 sildemelke, lo lever, 85 Kg. fiskeben. 4) finnmarks , Lofots i) 300 trajlgrakse, 263 pressetran, 7020 hvalrosskinn. 6) Fra Fredrikstad. 7) hvaloljefettsyre, 42 stearin fra fredrikstad, 54 fot av tran fra Moss, lodde fra Kirkenes, 864 hvaloljefettsyre fra ~andnes. 8) Herav 70 tonn fra Sandnes, 200 tonn fra liarstad. 20 tonn fra Sandnessjøen. 9) Hvorav 449 utenl. 0) Herav 675 tonn fra Sandnes, 70 tonn fra Mosjøen, 683 tonn fra Harstad, 20 tonn fra Sandnessjøen. ) Herav 206 flekket fra Haugesund, 45 flekket fra Bergen, 7 spesialbeh. fra Molde, 538 flekket fra Kopervik. 2) 374 hvalrosskinn. 3) 792 stearin, brisling, 0200 røket håbrand, 00 fat lever. 60 lever i sprit, 36 trangrakse, 296 håbrand. 4) 2565 stearin. 5) 804 stearin, 393 nr. håtran, 29 pressefran, 3535 sunnmaver. 6) Herav 300 krydret,l?) 244 fnr. håtran. 8) 36 tm. sildemelke. 9) 40U 520 lodde. 20) Nordsjøsild innbefattet. 2) 30 stearin.

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 41 6. oktober Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse.

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. Å Fiskeri- og kystdepartementet P.B. 8118 Dep 0032 OSLO Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. B~ ru nn Undertegnede er styreleder og daglig leder

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt Rapport nr. Å 0608 Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt Brynjolfur Eyjolfsson, Kari Lisbeth Fjørtoft, Ann Helen Hellevik Ålesund, august 2006 MØREFORSKING Ålesund

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 26. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 673 000 tonn -4

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Strategi Riktig Laks

Strategi Riktig Laks Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no fhlhavbruk@fhl..no Uke 2 11. januar 2008 Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Uke 12 kg 23 kg

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 641 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mai 30. juni Status per utgangen av Mai Nøkkelparametere Mai Endring fra Laks Biomasse 564 000 tonn -4 % Eksportert kvantum

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 649 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1986 NR. 10 SELFANGSTEN 1985-86 I F O R O R D Beretningen om selfangsten fra 1985-1986 er basert på kontrolloppgaver fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Akvafakta. Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 18. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 706

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 621 000 tonn

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 29 14. juli Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 29. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 664 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer