Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren."

Transkript

1 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post anstalter og på fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Bergen Onsdag 3 juli t 935 ANNONSEPRS: Pristariff fåe's ved henvendelse til fiskeri direktørens kontor. Nr. 27 Overs!kt pr. 29/6 V å r tor s k e f i S k e t i Fin n m ark. Det opfiskede kvantum er noget større enn i de foregående 8 år. Derimot er det betydelig mindre enn i de gode år i 924, 925 og 926. Hysepartiet er noget større enn ifjor, men mindre enn. i 933.og 932. Av dampmedislntran er,tilvirket mere enn i de foregående 8 år. - Under vårfisket er iår opfisket tonn torsk mot tonn ifjor, l,onn i 933, tonn i 932 og 9737 tonn i 93. A v dampmedisintran er,tilvirket 8467 hl. mot 3.07 hl. ifjor. For øvrig henvises til tabellen i forrige nummer. Ba nkf i s k e ti o r Åle '8 u n d var i uken som endte ~9. juni noget mindre enn i uken før. Langefisket på Tampellbanken var,dog ganske g,odt, melljs kv,eitefisket nærmest var smått. Deltagelsen var forholdsviis liten, da bare 3 5 motorbåter kom inn fra det egentlige bankfiske og 2.0 motorbåter drev,snurrevadfiske nærmere land. Den samlede ukeangst blev kg. fisk og springer. Den samlede verdi av hskog lev,er er beregnet til kr tilsvarende uke ifjor blevopfisket kg. fisk til verdi kr Fra det norske bankfiske ved sliand kom i uken 3 dampskib til Ålesund med tilsammen kg. 6å Het torsk og kg. kveite. PriLsen var for torsk 28 øre og kve He 75 øre pr. kg. alt er der iår av 67 fartøier hjembragt til Ålesund 398 tonn sahet torsk 'og kg. kveite mot samme tid ifjor av 7.0 fartøier hjemført tonn saltet torsk og kg. kveite. Verdien av tilførselen til Alesund er beregnet til kr mot kr Til Kristiansund er iår av 3 fartøierhjemført 94.0,tonn saltet islandstorsk mot ifjor av 7 fartøier 495 tonn. Til Ulstein og Hareid er av 4 fartøier hjemført 25 tonn t,o lisk,,til Måløy -55 tonn og til Karmøy 94 tonn saltet torsk fra sland. alt er iår til 29. juni anmeldt hjemført fo-r hele landet av 89 farløier tjl~,alllmen 5395 tonn saltet torsk og kg. kveite fra det norske fiske ved lsl3.nd. K y s t mak re l fis k e t for Kr,ilstiansand var smått i siste uke. Det lakker mot slutten med driv,garnsfisket Snurpenotfisket er,så smått begynt og vil sannsynligvis ta sig op i kommende uke. Pri>sen på snurpe:notmakrell var 8 hl 30 ore pr. k'g. Ukefangsten blev 35 2~e kg. alt er opfifsket 470 tonn makrell. E k is P ort e n av de.viktigs,te fi,skevarer,i uken til 22. juni 935 (fjorårets tall i parant,es). Klippfisk i uken 303 tonn, ialt 5922 (3264), tørrfiisk i uken (5225), derav GEQHll.QD HELLE, Bergen Telegr.adr.:.. Gerhard- - Telefon 4024 Terfisk, Tran, Rogn etc. Kommissionsforretning i fiskeprodukter - KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnencle vann. septiktank eller hovedkloak. Les det sanitære problem med det anerkjente C. C. Utmerkedede anbefalinger. C. C. A.s, Akersgt. 8, Oslo. Telefon 24. rundfi,sk henholdsvis (84), rofskjær (22),!Sei (244), hys,e (7), annen (36), rogn saltet 43.0 tnr (3.0 43), damptran (35744), blanktran (6563), femk sild kasser ( ), fersk makrell 7 tonn (333), fersk laks kg ( ), fersk fisk (.0 094), hummer 8957 kg ( ) reker 50 tonn (5.0), hermetikk (2.055), :sildemel (22). Bankfisket. Fiskemeldinger. Tro m s ø: ukene 2. til 5. juni er opfisket kg. fiek, hvorav kg. kveite a 3.0-9'.0 øre, 4.00 kg. flyndre a øre,.07.0 kg. brosme a 8-9 øre, 3360 kg. torsk a 0-2 øre. Verdi kr Der deltok 8 motorbåter. All flyndren er -garnf;isket, kveiten ve,sentlig storkveite fisket av småbåter, Ubetydelig bankfiske. Nor d l and. - V æ r ø y og R ø S t: uken 5. til 22. juni er opfisket fug. fisk, 'hvorav 2550 kg. kveite a øre, 77.0 kg. flyndre a øre, kg. lange a 3 øre, ;JOOO kg. brosme a øre, kg. torsk a 2 øre og 20.0 kg. skate a.0 øf'8. Verdi kr Der deltok 42 motorbåter. Mør e. - Å les un d: uken 22. til 29. juni er -opfisket kg. fisk, hvorav kg. kveite a kr...0, kg. lange a 6 øre,5qoo kg. blålange a 3 øre, kg. brosme a 2 øre, kg. torsk a 2.0 øre, kg. hyse a 4.0 øre, kg. sei tå. 3 ør,e, kg. skate a 25 øre, 2.00 kg. uer a 3.0 øre, 00.0 kg. hå it 3 øre, dels,suten kg. springer a 26 øre. Leverkvantum 2 hl., pris kr. 2.0 samt 3.0 liter kveitelever. Samlet verdi kr Der deltok 35 motorbåter og 2.0 snurrevadbåter. - Bre m sne fl: uken 6. til 22. julll ef opf,isket kg. fisk, hvorav.0.0 kg. kveite a kr., kg. lange a 4 øre, kg. brosme a.0 øre, kg. sei a 7 øre og 20.0 kg. skate it.0 øre, samlet verdi kr Leverkvantum 25 hl. Der delt-ok 3 motorbåter. - Kr i fl t i an S U n d: uken 22. til 29. juni er opfisket kg. rfisk, hvorav kg. kveite a kr..0, 40.0 kg. flyndre a 7.0 øre, 2.00 kg. lange it 4 øre, kg. brosme a.0 øre, kg. tor'sk a 2 øre, 050 kg. hyse it 25 øre, kg. sei it.0 øre, 600 kg. skate it 5 øre, 4.00 kg. uer it 25 øre, 400 kg. håbrand a 5 øre, 7.00 kg. hå å.0 øre, 200 kg. annen fisk a 5 øre smut 202 kg. reker. Leverkvantumet 32 hl., pri's kr. 5. Samlet ve,rdi kr S o og T 'O g F j ord ane. - M å l ø y: juni er -opf;hske-t kg. filsk, hvorav.0.00 kg. kveite tå. kr., kg. GERHARD & DVe Als Telegr.adr. "Oerdyb" BERGEN Telefon o Eksport av sild og fisk. Eksport- og importagenter. Tilbud i iset og frossen småsild ufbedbs.

2 346 F S K E Tis O A N O 3 juli 935 Holder båtbunnen ren lenger enn før? - Forsøk MON O P O L' S KOBBERSTOFF lang,e fl 4 øre, kg. brosme fl 3 øre, 2500 kg.,torisk il 20' øre, 3000' kg. hyse a 25 øre, 5 0'00' kg. sei fl 0' øre, 40'0'0 kg. hå il 5 øre, 40'00 kg. annen fisk il 5 ør,e. Verdi kr. 2970'. R ø,g a l and. - K v i t s ø y: uken 5. til 22. juni er opj'isket 866 kg. filsk -og skalldyr, hvorav 32 kg. tomk a 3D øre, 44 kg. hyse il 3D øæ, 98 kg. 'sei fl 20' øre og 222 kg. hummer it kr. 3.30'. Samlet verdi kr Eg er sun d: uken 7. til 22. juni er 'opfisket kg.,fisk '0g skalldyr, hvorav 200' kg. lange a 5 øre, 20'0'0 kg. t'0rsk fl 4 øre, 60'0' kg. hyse fl 22 øre, 50'0' kg. sei a 0 øre, 0'0 kg. skate it 5 øre, 0'0 kg. uer it 5 øre, 20 kg. håbrand,a 0' øre, 500' kg. annen fisk it 20' øre, 940'0' kg. Teker it 70 øre, 0'4 kg. hummer fl kr. 3 og 00' kg. bokstavhummer a 0 øre. Samlet verdi Ju Kar 'lllø y: juni er '0pfisket 5 0'0' kg. 'fisk og skalldyr, hvot,av 250' kg. flyndre a 60'-70 øre, 820'0 kg. lange a 2 øre, 290'0' kg. brosme il 2 øre, 3600 kg. torsk a 2 øre, 300 kg. hyse å 22-3Q ør'e, 2600 kg. l,evende sei it 2-5 øre, 33~O kg. Skate '0g ly.r it 8 øre, 20'0 kg. levende to risk fl 3D øre, 880' kg. laks it kr , 270'0 kg. reker fl 70'-90 øre, 380' kg. hummer a kr OLAF KNUDSEN AS BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn. sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset torsk, tomfat, levermel etc. Telegr.adr.: "Tranknudsen" - Rikstelefon 2348 Det norske fiske ved sland. Å l es u il d: uken 22. til 29. juni :er ankommet 3 fartøier fra s,land med 520' 0'0'0 kg. salttorsk fl 28 øre og 930'0' kg. kveite it 75 øre. Verdi kr D8<s;sutener imibragt til Ulstein og Hareide av 4 f,adøier 250'0'0 kg.,sautorsk. Kar m ø y: juni kom fartøi,fm sland med 36 0'0'0' kg. Slalttor'sk, pri:s 27 øre. Det norske fiske "ed Bjørnøya. Å l,e S u n d: uken 22. til 29. juni er ank.ommet :fartøi :fra Bjørnøya med 50000' kg. salttor,sk a 28 øre. Verdi kr. 40'00..- Tro m s ø: uken 6. til 22. juni er ankommet 2 fartøier fra Bjørnøya med 0'0' kg. kveite, verdi kr. 40' og 3440' kg. salttorsk, verdi kr Dessuten blev 3D tonn sulttorsk sendt til Alesund. Det norsl{e fisl{e ved Færøyane. Å. e S u n d: uken 22. Hl 29. juni er ankommet 3 ofadøier ha Færøyane med 80'00' kg. sattorsk å 25 øre og 330'0' kg. kveite å kr.. Verdi kr. 530'0'. Selfangsten. følge iselfangernels innklarerings'0pgaver (omfattende 70' turer), innk'omm8lt til Fskeridirektøren pr. 22. juni er der i sesongen hjemført,følgende mengder (opgave pr. 23. juni 934 omfattende 76 turer står i parante:s): Grønlandssel, ialt Kristiansands Fiskegarnsfabrik ALT GARN OG NOT Kun aller beste kvaliteter Forsøk vår egyptiske bomull og De b'ir forbauset over styrken Telefon Telegramadresse: "Omfar" 6905 stk. (82466), hvorav ungsel 5845 (65D7),gammel.sel 0'960' (7449), storkobbe 349 (4), hvalross 8, (lb}, isbjørn, levende 2, (-), isbjørn, døde 20' (8), klappmyss, ialt 390'95 (39582), hvor,av ungdyr (3D 39), voksne 3866 (9263), spekk 828 tonn (94). Fetsild- og småsildfisket. T roo m S 29./6: ToO ris ken: Denne uke stengt B u n kan og L o m S nes ca. 20'0 hl. småsild, intet optatt grunnet mangf'l på kjøpere. Fylkets kvantum ufoorandret. Nor d l and 29/6: Ty sf jo r d : Siste 4 dager opl'isket 5230 hl. hvorav 880' sogt til shdoljefarikk, 650' til hermetikk, resten agn og hjeinme:foorruk, prils kr..50' til 2 pr. hl. - Øks nes: uken landnotsteng 20 hl. blandings.ild, hvorav 60' levert agn, resten ikke optah, pri,s kr. 6, ialt oopfisket i fylket iår 40',685 hl., hvorav saltet handelsvare 2083, sildeooljefabrikk 2. 23D,herme,tikk 9650', eksportert 40'0', resten agn og hjemmeforbruk. S ø g n og F j ord ane: Forrig'e uke tsltengt i Gulen 700 skj, :småsild, pris kr..50. Tilførsel til hermetikkfabrikkene: Ber g en: uken 22. t:il 29. juni er tilført 5480' skjepper småsild il kr., 3,9;5 skj. blanding il kr 'Og 2265 Bkj, lllos,sa fl kr..80 fra Sogn og FjoOrdane,896 ski. småsild il kr..~5 fra Hordaland og 2994 skj. småsild a kr..25 f.ra Møre. alt 9370' skj. småsild, 395 skj. blading,og 2265 skj. mosisa. H a u g e sun d: uken 22. ~il 29. juni,er tilført 2438 skj. småsild a kr..0 og 382 skj. blanding å kr. 3 ra Sogn.og Fjordane. Sta van g'e r: uk'en 22. til 29. juni er tilført 2385 skjepper smås:id a kr..0'-.50' fra Sogn og Fjordane, 3200 kg. småisld a kr ' og 879 skjepper blanding a kr, ' fr,a H'Ordaland, 64 skjepper småsild a kr..25 fra Rogaland. alt 5649 skj. 'småsud og 879 sl{j. blanding. Fetsild 02: småsildfisket. /-29/ Derav ~i~ alt ~ !:o:: <) Fylke Til hl. set sildolje- =~:; -.s E- s t:: C; >..!:C.- fabrikker...c Cf) t;:clcll <)<,c- <~ Finnmark ) Troms l) ;26 ;;75 - Nordland DD ) i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre , - - Sogn og Fjordane Sønnenfor... 2) \23 Tils ': '6947 Mot ifjor 3) ' ' l) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms og Finnmark innsendte opgaver over råstoff forbruk pr. 3/5 (enkelte mangler). 2) Det opgivne kvantum består bortsett fra hermetikk av forfangstsild som er tilført Bergen fra Hordaland. S) Pr. 23/6 934, for fabrikkene til 3/5 934.

3 3 juli 935 FS K ETS o ANG 347 Bl'islingiisl{et. '!'iuørsel til hermetikldabrikll::ene: 3 e ' gen: l uken 22. til 29. juni er tilført 05 skj. brisling il kr fra Sogn og Fjordane og 057 skj. brisling il kr. ;) fra Hordaland. Sta van g er: Tilført fra Sogn og Fjordane 464 skj. :il kr. 3, fra Hordaland 608 skj. a kr , fra Rogaland 4955 skj. a kr og fra Vest-Agder 54 skj. a kr alt 78 skjepper. Forfangsfsild. Ber,g en: uken 22.' til 29. juni,er optah 740 hl., hvorav GOO hl. saltet og 40 hl. hjemmebrum. Pris kr. 8. Kystrnal{rellfisket med norske båter. nnbragt til: Hvaler.... Halden.... Fredrikstad.... Onsøy.... Moss.... Soon.... Oslo og omegn.... Horten.... Holmsbo.... Vasser-Ferder...,... " Stavern..,.... Nevlunghavn.... Langesund.... Skåtøy.... Risør.... }\rendal.... Grimstad.... Lillesand.... Kristiansand.... Mandal.... Farsund.... Kirkehavn..... Flekkefjord.... Åna-Sira.... Ukefangst 22/ 6 _29/ )3200 Pris pr. kg. øre HO Total kg G G Egersund... _ Stavanger Karmøy..., Haugesund Bergen Måløy Fisket med garn kg. og med landnot kg.- Av fangsten er iset for eksport forbrukt fersk innenlands, saltet flekket og anvendt til hermetikk Beregnet verdi kr Dessuten er innbragt av svenske fartøier 2250 kg. l) 2 uker. Seifisket. Ber g og T o ' S k e il i Troms fylke er i juni måned opfisket med snurpenot, jukse og dorg 5050 klg. sei, SoOm alt,er hengt, pds 9 øre pr. kg. Her er bra utsikter for seifisket. Hill e s ø y er i juni opfisket,med synkenot og dorg kg. slei, alt hengt, pris 8 til 9 øre pr. kg. NoUiBkelennu ikke i full drift. FSKERE! Anvend Desektin mot veggdyr, lopper og alle lussorter samt alle sorter insekter. Det er nutidens effektiveste middel og norsk fabrikat. Kr pr. l. Hovedforhandler: C. H. Norsted, Revierstrædet 9, Oslo. DESEKTNKOMPANET, OSLO Boks 940 B jar k ø y er i ju.li opfilsket 0900 kg. ;sei, hvorav 600 kg. resten forbrukt, rpds 2 øre pr. k.g. alt er iår anmeldt lopfilsket i Troms fylke 500 kg.,sei, hvorav kg. hengt og kg. hjemmeforbrukt. Nes ill a er i juni opfilsket 8500 klg. sei, alt hengt, rpris 9 til 0 øre pr. kg. ogi Vega er opfisket i samme måned 4700 kg. sei,,alt hengt. Pri6en i tørr tilstand 55 øre pr. kg. alt 'er nu anmeldt opf:isket i Nordland fylke kg. Hei, hvorav hengt kg., iset kg. og saltet kg. Bre m sne sinordmør blev i uken til 29. juni opfisket kg. sei, hvoorav 4000 kg. hengt og 3000 kg. saltet. Billingsgates kommisjonærer anbefaler B. & C. L. Transportørs ltd.! Det gamle velrenommerte firma H. Barber & Sons Ltd., Billingsgate, skriver bl. a. (datert. juni d. a.): "Vi har tidligere anbefalt jernbanen som overlegen fremfor landeveistr3lsport, men de nylig foretatte store forbedringer som er gjort i forbindelse med landeveistransporlen og de besparelser i transportomkostningene som denne innebærer, har gjort at vi har forandret vår mening, og vi føler oss sikker på at de no ske eksportører vil finne at Deres tjenester vil være til stor fordd for sig, og vi håper at i fremtiden vil De komme til å transportere større kvanta for oss." Merk alle Deres følgebrever : "M ed B. 8 C. L. Transporters Ltd." Alle laster er fullt assurert. Fisken behandles av fagfolk. Betimelig levering garantert. De sparer adskillige penger. B. & C. L. TRANSPORTERS' L TO. AVDELNGSKONTOR FOR NORGE Handelens og Sjøfartens Hus, Bergen Telegramadresse : Roadtransport

4 348,F S K E T S Det akotske sildefiske. alt Boards opg ave. Sted Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. tiden /_22/6 935 efter "Fishery Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr Vinterfisket ialt ( jan.-3 mars) Sommerfisket fra ' 4846 april: Northumbetland Eyemouth Aberdeen Peterhead Fraserburgh Banff Buckie Wick Resten av øst kysten Orkney Shetland Stornoway Bana... ' Resten av Vest kysten (ex Firth of Clyde) Glasgow.~ Sommerfisket ialt Vinter- og som merfisket ialt slands torskefiske. - Fiskeutbytte i tonn i beregnet virket stand efter lslands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik /t_5/ 6 Fangststeder Storfisk Småfisk Hyse Sei Tils. /_5/G Reykjavik: (trålere) andre skib ,S Havnefjord : (trålere) andre skib Vestmannøyene Sydkysten føvr Vestkysten Nordkysten l 833 Østkysten Tils. 5 juni ,, ,, ,, slands klippfiskeksport. - Re y k j a v.i g 9/6: annen halvdel av ma:i måned dette rår ialt ekisportert [ra sland kg. klippfisk og kg. våtsahet!fisk. Eksportmengden for de forskjellige hes,temmelsessteder er opgitt,således: Fullvirket fisk: Lissabon, torsk , (uopgitt havn), klippfisk alt Portugal kg. BrasH, klippfisk kg. England (uopgitt havn), klippfisk 20000, storfi,sk 938, labradorfisk 400, labmdorhy,se 50, lange 23, ialt 234 kg. Leith, kuppfisk , torsk 3450, lange 7850, hy,se 200, sei 700, brosme 250, ialt Skottland kg. Kjøbenhavn, sei, filet 000, slor:fisk 6850,,ialt Danmark 6860 kg. - A v det eksporterte o A N O 3 juli Kjøpere av KONTORMASKNER ~k:!:l:i~ :; ;:~e: S. Garmann G-ausen Als kvantum iullvirket fisk stammet kg. fra Reykjavik og 'omliggende sleder, mels skrev 'Sig fra Veslmannøyene, kg. lra lsafjord, kg. fra Akureyri og 026 kg. fra Seydisfjords dilstrikt. - V åbsaltet fi.sk: Leith, brosme 4000, sei 46500, tlorsk 8350, ialt Skottland kg. Grimsby sei 20'0625, tor!sk 25000, småfisk 3659, 'ialt England 4622G kg. K,iøbenhavn, torsk 5350 kg. - Av det eksporterte kvantum v~tsatet fisk slammet kg. fra Reykjavik og 0- liggende steder, mens R7 GOO kg. skrev sig fra Akureyris distrikt. slands klippiiskeksport. - Re y k j a v i k 25/6: første halvdel av juni måned er ialt eksportert fra sland kg. klippf.i:sk og kg. våt,saltet [isk. Eksportmengden fnl' de for!skjelige bestemmelsessteder eropgitt således: Fullvirket fisk: Barcelona, torsk , Valencia, labraduriisk 0450, Alicante, labradorfisk 79600, Bilbao, torsk , Vigo, torsk 5 850, iah Spania kg. Purtugal (uopgitt havn), torsk kg. Hull, torsk 500 kg. Leith, vrake,sk 550 kg. Bergen, småf,isk 5000 kg. - A v det ekispurterte kvantum fullvirket fisk stammet kg. fra Reykjav.ik og omliggende steder, fluens 550 kg.!skrev sig fra,safjons distr;ikt. - Våtsaltet!i.sk: Kjøbenhavn, torsk 500 kg., :storfisk 20000, ialt Danmark k,g. - A v det ek,sporterle kvantum våtslaltet hsk 'stammet 500 kg. fra Reykjavik og omliggende steder, mens kg. skrev sig fra safjords distrikt. MaluelUisl{et ved Skagen 26/6: Ukefangst bunngarnsmakrell 550 snes stur, 490 snes middels, 075 kass er små dorg, 9980 snes stur, 50 kaisser små; middelpris 200/90/475/75/400. Kanadas ldippfiskeksport i mai beløp Siig til cwtis. furdelt på følgende land: Bermuda 297, Britisk Guiana 535, Britisk HunduTals5, Britilsk Ves,t-ndia: Barbados 34, Jamaica 3028, Trinidad.og Tobago 386, andre land 398, Costa Rica 39, Kuha 2896, Fmnsk Vest-ndia 6, Panama 5, Forente Stater 270, Porto Rico 3043, Hayti 46. Samlet verdi $ Nyi'undlands eksport av klippfisk i tiden. januar til 3. mai (fjoråret i pamntes) (kv,intaler). alt (36840). Til Brasil.s3420 (05 (5), Br;istisk V,es'i-ndia (477), Kanada 469 (302), V,est-ndia fur øvrig (76 7), Hellas G668 (0 464), talia 8397 (2502), Malta 30 (2G), Portugal (60046), Spania (4049), Sturbritannia 5857 (774), U. S. A. 252 (23), andre land 900 (534). Samlet verdi $ Dessuten,er der eksportert av industritran gauonis, dampmedisintran 2094, selolje 7030 og hv,a0je Mel d;i n g <O m,f i s k e t. Den tidlige vådangst på Lunen-" burgbankene er under nor:malen.og beløper sig til ca kvintaler. Mut formudning blev pri!sene for denne.tidlig fangede fisk ;gode,.og var de samme som for summerfisken ifjor, nemlig $ 5.25 f.o.r stor log $4.50 f.o.r,små pr. kvintal. Selv til dhslse p~iser er det tvilsomt om fartøiene får dekket utgiftene på grunn av den ringe!anglst. - Bankfisket på vestkysten er gudt og fartøiene kommer tilbake med gode fangster. Fiskerne fra Labrador og stredene ligger ennu inne på grunn av isforholdene. Mens man iår håpet på tidligere fiske enn ellers, viser det sig at det hlir s,enere",enn lliug,ensinne.

5 juli 935 fs K ETS Klippfisk- og tørrfiskmarl{edet. Markedsmeldinger. S a o P a u l o. til 5. juni: Ankommet fra Norge 67 hele kas ~pr, fra England 600, fra sland 250, fra Kanada 96 halve kas!:'er. - anledning disse tilførsler bemerkes: Den fra England rlllkomne hsker konsignasjon fra A. & M. Smith Ltd., Aberdeen til firmae,t. R. F. Matarazzo, uten prislimit. slandsfisken yar henrdret til 34/-B5 pr. kasse og den fra Kanada ankomne r;~k ('' peixeling<i: solgt til amerik. dollars 3.25 a 3.50 pr. lialvp kasse. - Antatt beholdning 500 kolli. Meget lhen omsetning. Priser, norsk, ilslandsk 95 $ Det rapporteres at islandsk gammelfisk,enda offereres her til 35/, men ingen lz,jøpere. - De høie Milreiispriser haren fullls'tendig lammende innflytelse på omsetningen. - Tollklarerings omkostninger på kasse klippfisk 3 $ OffilSiel kurs 90 div / London ;)8 $ 26. Ba m bur g. - uken 2..til 27. juni ankom fra Norge 348 <:0 i stokkfisk og 502 kolli klippfisk. Ferskfiskmarlk:edet. Lo il don 26/4: Ca. 500 ka:::ser norsk fisk, pris :flyndre 6/-8/, kvelte 9/-. L ond o n 28/6: Ca. 300 kasser norsk fi'sk, pris flyndre 7/-9/, kveite 7/-/. L o don /7: Lørdag ca. 200 ka'sser n.ol'isk fisk, pris flyndre 7/-R;, kveite 7/-0/. K e \V c a 6 te. - Priser mandag 24/6, tirsdag 25/6: Flyndre B!-lO!, kveite 7/0/, laks mandag /2-/4, tirsdag /4-/'6. K e w c as te. - Priser tor,sdag 27}6, fredag 28/6: Fly;ndre kveite 7/-/, laks /-/6. H a bur.g 29./6:»Mailand«2500 kveite, stor 3!40, middels 4/65, små 5/38, 00 steinbit 8%!0. Ha bur g :- A l to n a 2/7:»Lynx«400 pund steinbit 5%- 7/S pfennig pundet, 200 pigghå 3%, 5300 forfanglstlsild 5-'5%. Ham b il r g A l to n a. - Fe r skf is k: Det forente auksjons irma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken- 22/6 til 28/6 ialt pund fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: Ukemengde i pund Fiskesort. ukehalvdel Hyse, stor /2-50 middels... små... '22/'- 32 /2 Kveite, stor stormiddels... middeis småmiddels... små Frossen, stor, avfaldtmde 0-42 stormiddels Pigghå, flådd sekunda Buklapper,... 9 flådde..., Håbrand u. hode små..., -4 Rødspette, stor middels Steinbit /4-20 Makrell ukehalvdel l3/4 4lj o A Hele uken ligjennem he.rske,t usedvanlig varmt vær, fra 27 til tover 30,grad,er C. :i Hamburg! Altona og tildels vesentlilg høiere..temperatur i disse byers salgsdistrikter. Varmen virket lammende på fer:skfiskmarkedet :med sterk innskrenkning av forbruket.og derav følgende sterkt prisfall. Som ventet under,slike temperaturforhold blev tirsdagen (den spesielle fibkedag) en vesentlig bedre salgsdag enn fredagen, da der i forbindelse ;med fredagshandelen.aps tår stor risiko for at varen først k.ommer til konsum i innlandet.ov,e.r helgen. Der var særlig knapt 'Om prima hylse av.tysk i denne uken log den norske hyse blev godt betalt i tir'sdagtsmarkedet mens prisene måtte vike for varmen senere i uken. - Stort sett må det sies at den.norske var,e, tross det usedvanlig varme vær, kom frem på markedet i god stand, men der forekom naturligvis også en del f,i,sk s.om ikke fullt ut :hadde tålt den lange transport, hvilket tildels har fått uttrykk i store prilsispenn f'or en og samme /Sort.og 'størrese av fisk - Sålenge det usedvanlig varme vær vedvarer er der nepp~ utsikt til nevneverdig prisbedr;ing. Der er nu ikke no,:~ i grunnlag ~or enforhånclsbedømmelse av markedsgau:;cd, da denne blir temmelig avhengg av værf.orandringene. Det må dogfo.rmodes at tinsda,gen vil vilse s,tørre behov enn de silste dager i uken sål'enge lufttemperaturen holder sig over 20,grader C. De tyske trålele har i stor uts,trekning vært holdt borte fra fiskefangst, idet de allerede i ukevis har rustet for det iorestående sildefiske ti NOlldsjøen. Sammenlignet med forholdene i øieblikket kan der neppe regnes med lettere fiskemarked når det tyske,sildefi,ske i Nordsjøen for alvor begynner da angjeldende sildelrålere,allelede en tid er holdt 'borte fra fiskefangsten. - F e r s k 3 i l d. A v vårsild fm hens,tandslås kom den silsle lillepos:t til Altona i begynnels'en av uken,så av n'orsk vare kan der nu hare bli tale om fmfangtst-og småsild. Der korn i uken ca halve kaisser tillsammen av forfangst-og småsild, hv.orfor prisene for 6tørre poster dreiet sig omkr,ing.8 pfennig pr. pund. Nevnte kvantum var nogenlunde tilbtrekl{8.jig i betraktning av at den sterke varme har,redusert behovet ganske beltrakte.hg. - Fra Lerwick kom ;i uken ca. 00'00 halve kalsser 80m opnådde omkring 3 pfennig pr. pund. Det tylske sildef'iske med trål i Nord'sjøen er enn u ikke f.or alv,or begynt og der vil vel gå 'en tid før den tyskfangede sild fyller merkbart op i markedet. W else r.n li n de. - Uken 2. Ul 27. juni bmgte ialt pund ferlsk fisk pr. 46 dampere. Derav v,ar 880' 00'0 pund nordsjøvare pr. 6 dampere 'Og 2960' 000 pund islandsvare pr. 30 dampere. Høie'ste log lav'8s,te pri,ser i pfenng pr. pund: Nordsjøv'are: Sild 4-26, makrell 9-4, hvining 8-6, hyse 40-48, l 32-40', 2-28, torsk 6-28, l -9, 4-7, sei 'slandlsvare: Hyse 32-50, l 26-48, 4-22, todsk 7~8, l 6-6, 6-8, uer 4-, sei 4-0. C u x h a v 'e n. - Uken 20. til 26. juni hragte ialt 042 ODD pund fersk 'fisk pr. 5 dampere. Derav var 4090'00 pund nord,sjøvare pr. 8 dampere og pund islandsvare pr. 7 dampere. - Høieste og laveste prilser :i pfennig pr. pund: - Sjøtunge 9'6-39, pigg~ar 50-0'9, kveite 57-94, rødspette 30-4, bergflyndre 20-40, nordsjøhyse l 27-43, 26-37, V 6-20, hyse til stekning 3-23, ilslandshyse 20-36, l 20-38, hvitting 7-30, islandslonsk 7-2, lange 5-8, makrell 0-26, uer 5-24,!Sei Saltsildmarkedet. Ham bur g. - De knappe betalings,tillalelser for norsk vare har vesentlig vært utnyttet til import,av matjesbehandlet fo.rfungstsild 'som for :g.od kvalitet og støf''elbe har.opnådd kr cif. Hamburig. De små kvanta nonsk vare h~orfor behllingtstillatelse er rght, spiller nu.en ganske underordnet r.olle i omsetningen her efte,mt der,er kommet belyd'elige kvanta

6 350 FS K ETS o ANG 3 juli 935 matjesbehandlet sild fra Storbritannia til deme marked. Silden fra Storbritannia var for en del forhåndssolgt til innlandet gjennem hambugerimportørene før varens ankomst. For øvrig har det gått glatt med avsetningen efter ankomsten av ikke fqrhåndssqlgt vare,.så bar,e en forholdsvi,s beskjeden del av partiene fra Storbritannia nu er' gått,ul hos importørene i Ha.nburg. - uken 2. til 27. juni ankom følgende mengder 'salts:ild til Hambur'g: Fra Norge 599 halve 'Og 0 hele tønner, fra Storbritannia halve 'Og 20 hele tønner, Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse: "Levertran - Telefoner: 4953,4533, privat 4367 Forhandler alle sorter tran, tarrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, torskemel, levermel, sildoljer, sel-oljer og hvaloljer Tranmarkedet. l a m b u l' g. - uken 2. lil 27. juni ankom følgende mengder tran til Hamburg: Fra Norge 660 hp-le, 0 halve og ~5 kasser diverse tran, fra. Danmark 5 tønner setran, fra StQrbritannia 60 tønner fi6kolje, f.m Portugal og Spania 9 tønner sardinolje, fra Levanten 20 tønner fi,skolje, fra J,apan 400 tønner sardinolje, ifra Antarktis 4200 tonn ( tankla'st) hvalolje. Salgscentralen, Stavanger Post og telegr.adr.: Salgscentralen - Telefoner: 44,45,46 Sildemel - Sildolje - Torskemel Sild- og liskemelmarkedet. Ham b u l' g. - Forsåvidt de,nortske; melsorter angår står forretningen med Tyskland 'fullstendi,g,i stampe, idet det norske bmneheulvalgs med de tyske myndigheter skal være blitt,avslunet ;i begynnels,en av denne uken med negativt re,sultat. - i denne uken skal der være 'Omsatt noget islandsk sildemel til norske kr. 8 eif. Hamburg, mens offertene fra Storbritannia, :E eif. Hamburg, ikke skal ha ledet til forretning i denne uken. - uken 2. til 27. juni ank,om følgende mengder silde-.og Hskemel til Hamburg: Fra Norge 500 sekker s;ildemel, 2946 sekker hvalhenmel, fra,sverige 2000 sekker,fi'skemel, fm Storbritannia 60 ~sekker iiiskemel, fra Portugal 'Og Spania 899 sekker sardinmel, fra Sydafrika 7836,sekker krabbemel, fra Japan 2000 sekker sardinmel (a 50 kg.). Diverse fiskevarer. Ant w'e r p,e n 28/,6: denne uken ankom med d/is»vela <i: : 79 h~alv'8 kaisise.l' fer,sk sild, 29 kuls-ser fersk fisk, 2M hele og 54 halve tønner salt,sild,6 tønner og 4 kasser salt flyndre. Ham b u l',g. - uken 2. til 27. juni ankom til Hamburg: Fra Norge,6970 kas'ser hermetikk, 44 kolli røkeshd 'Og 4 tnr. silderisp, fra Sverige 27 kasser hermetikk, [ra Portugal og Spania 8083 kasls,er sa.rdiner og 0 kasser ansjos, ra Japan 275 kasser hermehsk krabbe. fiskeforsendelsen til Hollande Legasjonen Haag telegraferer idag: Fra. juli må imporl'ert fisk lecslatges rfakturalwpjj sp8isifiserende is'ortene, verdi, H8Uovekt, ibruttovekt. Ved sendinger kolls.ignalsjon opgils eksportørens" v,erdianislag. Fersk"fisk-eksportører! Den absolutt bifligste, skreste og beste transport av all Deres fisk fra North Shields til London.. samt øvrige byer, er med: STEVENSON & CO.S lastebile... Pionerer i fisketransporten fra North Shields. Et flertall av sterre, moderne og hurtige lastebiler. Merk: Alle laster fullt assurert. Skriv "stevenson & Co." på hvert følgebrev. Alle oplysninger ved henvendelse. til: Fish Quay, North Shields. 5tevenson & Co... Tel.adr.: "Sikker", Liverpool. 34, Sandy Road, Liverpool, 2. Tønneloven for saltet sild m.. v. Lov om endring i lov nr. 0 av 24. juni 932 om tønner for saltet sild, brisling og annen fisk, samt rogn og angskjeu. Nedennevnte bestemmelser,i lov nr. 0 av 24. juni 932 om tønner f'or saltet sild, brisling 'Og annen fisk samt rogn og agnskjell skal herefter lyde sål,ede,s: 2, første punktum. Politiet og t,ollvesenet, ill6pektører ved saltvannsfiskeriene samt,de offentlige v rn:k;e æ og saltls.ildkontrollører skal påse at. de tønner ~g,om,går inn under denne lov opfyller lovens krav. 4, annet punktum. nntil. januar 939 skal det være tillatt - på de vilkår somfatstlsettes av v,edkommende regjeringsdeparte:ment - å bruke allerede oparbeidede tønner som,er i 'Overensstemmelse med de forskrifter som gjaldt før loven av 24. juni 932 trådte i kraft. ( GlE R TSE N & C o. - Ber gen Telefoner: Etablert 870 Eksport av fersk sild i is Telegramadresse : Giertsenius Lov av 24. juni 93 med endring av 8$ mars 932 og 7. juni 935 om fredning av brisling og småsild og merkning av hermetisk nedlagte fiskevarer m. Ve. Det er forbudt å opta av sjøen, 'Omsette og anvende fangster,av sild 'Og/eller brisling når fangstene antas å innehqlde vesentlige mengder shdyngel under ett år eller brisling under en størrelsesgrense laslisatt av Kong'en. Dette forbud gjelder ;ikke brisling som anvendes til agn ener sildyngel 80m anvendes til menneskeføde eller agn. 2. Brisling må ikke brukes s'om gjødsel s'om dyrefor eller til fremstilling av olje og mel. Det samme gjelder blanding av brisling og småjs,ild, inneholdende minst 40 pet. brisling, regnet efter rummål. Kongen kan frita fra bestemmelsene i denne paragraf, dog ikke for den tid hvori hermetisk nedlegging er forbudt efter Kongen gir nærmere regler fqr undersøkelse.og bedømmelse,av l'ovligheten av slike fangster som kan komme inn under forbudene i og 2.

7 3 juli 935 f S K E T S o A N O 35 CHR. RGENS SØNNER - Telegramadresse: R GEN SES Taugverk - Snører - Traad - Liner BERGEN 4. tiden fra og med. januar til og med 3. mai er hermetisk nedlegging av brisling forbudt. Kongen, eller den han overdrar det til,.kan forlenge dette forbud utover 3. mai, forsåvidt organisasjoner av fiiskereog hermetikkfabrikker er blitt enige om forlengel.sen. Til hermeti6k nedlegging må :ikke optas,,omsettes eller hrukes brisling som er fanget tidligere enn 3 døgn før nedleggmgen lovlig kan begynne. kraft av forskrifter som fastsettes av Kongen, kan fiskerichrketøren for et bestemt avgrenset område forby fangst av bri6ling - eller optageles8 av allerede fanget brisling - til hermetisk nedlegging hvis det viser sig at brislingen på grunn av varer..'3 kvalitet ikke egner sig dertil. Fiskeridirektøren kan gi regler for kantrollen med at 'forbudeioverholdes, og også for anvendelsen av br,isling [som 2rfanget, men som på grunn av.forbudet ikke kan brukes,fil hermetisk nedlegging. Han kan også bestemme at brislingen skal slippes fri. Hermehsk nedlegging av småsild er forbudt i tiden fra og med.februar til og med 30. april. den tid det er f.orbudt å nedlegge brisling hermetisk, er det også forbudt å bruke til hermetisk nedlegging en blanding av brislingogsmå,sild som inneholder mer enn 25 procent brisling, regnet efter rummål. Kongen kan bestemme at brisling og/eller småsild fra fr emmed farvann ikke må brukes til hermetisk nedlegging. Likeså kan Kongen forby hermehsk nedlegging av brisling og/eller t3måsild under en vis's størrelse. 5. Fersk, frosset eller Saitstrødd br;isling må ikke utføre,s fra riket: a.,i den tid hermetisk nedlegging av brisling er forbudt; b. i tilfelle av at brislingen,er Sltengt tidligere enn 3 døgn før nedlegging lovlig kan begynne; c..i tilfelle av at brislingen efter denne lovs bestemmelser ikke kan brukes til hermetisk nedlegging. d. Kongen eller den han overdrar det til, kan dog frita fra utførselsforbudet når det gjelder stor-brisling som ikke kan brukes til hermetisk nedlegging. 6. Kongen kan [treffe bestemmels e om: a. lverkning av hermetisk nedlagte fiskevarer. b. Størrelisen, formen og materialet av de esker som skal brukes til hermetiske fødevare.r. c. Det minste kvantum olje eller fettstoff som elsker med hermetisk nedlagt brisling 'eller :småsild skal inneholde. d. Oljens kvalitet og art. e. Vekten av innholdet av dis,se esker. 7. Overtredelser av denne lov eller av de for'skrifter sonl er gitt i medhold av loven, straffes med bøter. Ulovlig fangst ('ler ulovlig nedlagte produkter eller deres verdi kan ved dom inndras hos den skyldige, til fordel for statskassen. 8. Lov nr. 3 om merkning av hermetisk nedlag,te fiskevarer av 4. juli 96, lov nr. 2 om fredning av sildyngel av 6. juli 927 og de i medhold av disse lover utferdigede bestemmelser opheves. HA U G E S U N O Paulsen & Semb - Haugesund Telegramadresse : Populær Eksport: Saltsild, Fersksild, Sildolje og Sildemel HE M. WRANGELL.- CO. A.B Telegramadr. "Corona" HAUGESUND Telef. 2424, privat 2430 Lager av Salt og Tønner JOHANNES ØSTENSJO & CO, A,S - Haugesund mport-, Eksport- og Kommisjonsforretning mport: Salterier og Tønnefabrikker Tønnebånd Salt Telegramadr. Sjøco - Code A. B C, 6th. Ed. Byteleffln kontoret 2695, østen sjø privat Finn Tharaldsen pjivat ~698. Lager Hansavåg Eksport: Fersksi/d Salt~ild Storesund Salteri og Kraftforfabrik, Haugesund Sildolje- og Sildemelfabrikk Sildeksport Telefoner: Kontor 244, David Tjøswold jr. privat Tdegramadr.: Tjøswold Postboks. Codes: A B C 5 h Ed., A B C 6th Ed, Canex Haugesunds {utldepot A.s BUN(E~STAS.JON Telefon 2420, Telegr.adr. Bunkers Lorentz Nilssen A.s, Haugesund Sildolje- og Fadermelfabrikk Eksport av Sild. Sildemel, Sildolje og Tran Telef: Kontoret , Fabrikken Benesset 902, Lorentz Nilssen privat 903 Telegramadresse : Fortuna Codes: A B C 6th Ed., Bentley's EDSKNAPPEN SLDOLJEFABRK, Haugesund Telegr.adr. Gabriel EML GABRELSEN Telefon 797 Eksport av Sildemel og Sildolje K. KOLBENS EN & CO. A.S Haugesund Si'deksport - Sildemel - Sildolje - Rogn Telefoner: Kontoret 2624, Kolbeinsen privat 2625, Pensgaard privat 2078 Telegramadresse: "Kolbro" Bank: Bergens Privatbank Haugesunds Sildolje- og Fodermelfabrik A.s TEL E FON ER: Kontoret: Ole Samsonsen privat 273 _ Rasmus Samsonsen privat Fabrikk~n Risøen, Haug-esund Fabrikken Storøy, Torvestad Motorbåtfører Olaf Henden 277 Karmøens Sildoljefabrik A.s - Haugesund TeJ.adr. "Karm". Telef.: Kontoret 277, Dalland priv. 2772, Formannen, fabr Sildolje - Sildemel - Sildesalteri - Eksport ERK LEA - Haugesund Eksport av alle sorter salt og fersk sild Telefon 586 Telegr.adr. Leae A.s Kvedfjord Sildolje- & Kraftforfabrik Telegramadr. : Sildoljefabrik, Borkenes Prima saltfattig sildemel - Torskemel Bodø Skibsverft: & Mek. Verksted A.S Reparasjoner og ombygning av stål- og træskibe.- Jern- og Metallstøperi. Elektrisk sveisning. Dykkerfartøi. Reparasjoner av Motorer og Dampmaskiner, Winsjer, Tannhjulspumper, Startflasker etc. av eget fabrikat. 3 patentsliper for 90 fots kjøl. 200 tons skib landsettes. Telefon 43. Telegramadresse : "Skibsverftet M ~agnar Schjølberg, Bodin pr. Bodø Telegramadresse : "RAGNAR" 9. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kjølelager, Klipfisk, Saltfisk, Sild, Tran, R.ogn

8 352 FS K ETS Verdensproduksjonen av klippfisk. Et,engelsk Jirma har optah en,statistikk, som man hitseuer utdrag av i oversettelse: Sammenlignende statistikk av den årlige produksjon av klippfisk i de si,ste 3 år: Kanada (Lunenburg og Gaspekysten) 2) Færøyane ).... Frankrike ) sland 2) Nyfundland 2).... Norge 2).... ) Våtsaltet. 2) Tørret. 934 tonn tonn tonn ProdukJsjonstallene for Grønland og Stor,britannia kan ikke skaffes, men de kan antas å bli nogett større i 934,enn i 933. Det tilvirkede kvantum i Portugal og Spania av fisk fanget,av den nasjonale tflåte var.omtrent det samme i begge år. En sammenligning av de opgitte beholdninger på,sland og li Norge i slutten av 934, som androg til ialt tonn mot i 933, tjener til lå vise at de kvant'a som markedene avtok, ikke alene var for,små til å absorbere produksjonsforøke}s'en, men at de var lavere enn i 933. Dette kan mere tilskrives imporrestrik'sjoner fra reg}eringene enn,en minskjet k,onsum av klippfsk. de markeder som var fri for restriksjoner, fortsatte :Doisumet å øke. Det totalkvantum Slom kan eksporteres til de eur,opeiske markeder i løpet av kommende tsesong vil innskrenkes ennu mere Horn re,sultat av impodreduklsjonen i talia. De lovref.ormer som de eksporterende land eksperimenterer med, v,anskeliggjøres ved mangel på forsøk på å begrense produksjonen. En betydehg overførs el av beholdningene i produk 'sjonslandene kan dedor ventes ved 'slutten av inneværende år. En d'ortseuelse av den nuvær.ende 'Siituasjon vil formentlig føre til en gradvis reduk,sjon av produksjonen, og hvorledes det vil ga med dem som er ;interessert li denne gren av industrien vil avhenge meget av hvor s,t:erk de står finansielt til å ta op kampen for å bestå. o A N O 3 juli 935 H y s e under 0.6 kg. og over.5 kg. med hode. Ska tev i T g e T 'og rok k e v ing e r skåret av hel fisk under.5 kg. og over 5 kg. Vekten avskårne må ikke vææ over 7 kg. for doble og 3.5 kg. for enkle og ikke under 0.6 kg. for doble vinger. Kve i te under.5 kg. og større enn 80 kg. uten hode'. All kvei,te som veier over 30 kg. med hode tillates kun utført i kappet (hodeløs) tilstand. Fro 8 sen kve i t e tillates kun utført mot innhentet utførselstillalelse fra Fiskeridirektøren. Av makrell tillates utført re6:fkvantumet av 550 tonn mot innhentet utførbelstillatelse fra Fiskeridir ektøren. A v v åt s a l tet fis k tillates utført restkvantumet av 25 tonn mot innhentet utførs elsthllate6e av Fiskeridirektøren. Fra. juli d. å. opheves alle 'tidhg,ere bel8ielllllelser utferdiget av Fiskeridirektøren forsåvidt angår forbud mot utførsel av visse sorter fisk,og fiskestørreser (ikke sild) til Storbritannia. NORSKE K~ØLEANLE6G VAre ngep -rer. er sp!$,sliskr FD"!/egg oss OtrtfS golt:/d:'nt 3 k sporsmll. 6"/Ostlr~.?epll!senlllnl ~ :hlantl. Hr, Gi:s!t J J?hnsen Æt:ylja"il. A(SDRAMMENS Onfl3sikre. O O øl:onoml$h!: ~,~~~~r~~~l~~~.kiyr~~~sjs~p - Bestemmelser om ferskfiskeksporten til Storbritannia. medhold,av lov av 6. juli 933 'Og kgl. resoluf'\on av 28. juli s. å. 'Og med Handelsdepartemenlet,s bemyndig'e}s'e har Fiskerdirektøren under. juli 935 utferdgget følgende be,stemmese vedrørende utførselen lav f.erskfisk,til Storbritannia: Fra. juli til årets utgang er det forbudt å utføre: Sei, lange, lyr, hrosme, steinbit, hvitting, uer, håbrand, Sttørje og rognkjeks. Fra. juli 'Og inntil videæ er det forbudt å utføre: Torsk. P iggh å. Rød spe t fe (flyndre) under 0.4 kg., herunder innbefauet :skrubbe, sandflyndre, smørflyndre, glassflylldre, gapeflyndre, piggvar og slettvar. Lo m r e undm' 0.3 kg. Representanter for Nord-Norge: BERGS MASKN A.S TRONDHEM Telegr.adr. : Bergsmaskin KJØlEMASKNER DAMPANLEGG m. v. MASKNFABRKK

9 3 jui 935 f S K E T S o A N O 353 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår nnenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, elter de antagelige markedspriser. Bergen. 25/6 28/6 Bergen (forts.) Kr.sund N. 2/6 28/6!!' an: \r. Kl'_ 25/6 28/6 Tran: Kr. \r. Uk. damp. nord!., pr. tn. " Kr. \r. Do. finnm. dampet pr. tn Danskfisk, sto~.... Do. seidamp, rna lys, pr. tn.. sma.... lma koldkl. damp., pr. kg Sei: Blank industriell Prima storsei pr. vekt.... Brunb. industriell, pl. kg " middelsei.... Bruntran, pr. kg Afrikasei... 50/60 Pressetran, bunnklar, brun- Do /50 blank, pr. kg O 33 Do /40 Do. mørk, bunnklar, pr.' kg Bro s mer flekket prima D.. 0., moørk, uklar, pr. kg.. 0.6/0.~0 0.6/0.20 pr. 20 kg~....'....' Pgghatran pr. kg runde, prima.... H~b~an~tran Hy ser: HakJernngtran Prima vårhyse 30/50 ~ys selolje / /0.39 do do /60 Lys sildolje /0.3~ 0.28/0.30 Afrikah ~er '2oi40' Mørk do d~.y' 30/50.: : : : : : Rogn: l ste sort, pr. eksportfylt tn. 2nen sort -,,- 3dje sort " Samf., påfylt tn.... Run d fis k: USOTt. lofots, pr. 20 kg. Do. helge!., pr. 20 kg... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 l{g. Alm. hollender, pr. 20 kg.. Bremer, pr. 20 kg Samf. (ita!.) stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk, 20/40, 20 kg. Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. Do. Do. 50/70, pr. 20 kg. Usort. fimi:t., pr. 20 kg... finnm., -200 gr., pr. 20 kg. finnm., gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Rotskjær: Zartfisk pr. veid.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk Ålesund. 2/6 28/6 T ran: \r. \r. Ukt. damptran, Sø ndmørs og Nordlands pr. tn Do. Finmarks pr. tn ~ Vestlandsbanken BER GEN. Sambandsbank for Vestlandet do. 40/50... Lenger: Skruelenger, pr. 20 kg '- Bjerkelenger, pr. 20 kg.... ~~.= K l i P P fis k:. l ste sort. lof., pr. 20 kg ,;,,; Finnm. fob.lastep!. Fet s i l d. Unotert. Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg... 4/5 Fiskepakket, rund pr. 80 kg /5 Koldklaret damptr. pr. kg Bruntranpr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.22/ /0.3 Seltran do. pr. kg. max. % Ffa..... _ / /0.40 Håkjerringtran pr. kg Rogn: ste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg.} /9.60 Lofots, pr. 20 kg Lenge pr. 20 kg Brosme pr. 20 kg.... Sei pr. 20 kg.....,... Saltfisk: slandsk torsk, norsk fangst, pr. 20 kg Finnm.s torsk fob., pr. 20 kg.. Nordlands, Finnm.... fob. fiskeplass Lofots, fob fiskeplass.... Sunnmørs torsk.... Sei, pr. kg...,... Pre s s e fis k (ks. ei 00 kg.) Presset lange, pr. kg Rot s kj ær: Sei, samf. pr. vekt Torskemel fob. pr. 00 kg. Sildemel -"- S i d. Storsild, påpakket til 90 kg. Storsild. eksp.-pakket 0 kg. pr.tn... 3/4 Vårsild pr. tn. å 0 kg.... {slan dssild pr. kg /4 Ukl. damp, nordm. & nord!. pr. tn Finnm. pr. tn Rogn: lste sort eksportpakket pr. tn nen do. do. pr. tn ~dje do. do. pr. tn / Nordmørs samfengt stavfyldt tønne Lofots do S i l d o l j e ~r. kg ; /0.28 Klippfisk: Nordmørs.... Lofots skibningstørr pr. 20 kg. 9.60,' /9.90 Lange, pr. 20 kg /9.25 Sei, pr. 20 kg Saltfisk: Nordmørs\ Lofots Jlevert tørreplass Finnmarks samfengt.... Senjen do.... slandsk. norskfanget pr. 20kg. Tørrfisk: ma storsei, 50/60, pr. k~... Do middelsei 40/50 pr. kg... Do. småsei, do.... 5/ , Haugesund 4/6 2/6 Vars., eksportpk., ganet, 0' \r. \r. kg Do. mindre merker, ganet 0 kg. pr. tn..... Do., eksp.pk., ganet, 5 kg '- Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn Do. renflekket 20 kg. ' V å rs i d, fiskepk. pr. (85 kg.) Storsild, fiskepakket (85 kg.) Do., eksportpakket, ganet 5 kg. mindre merker f. o. b Do., do. 0 kg., pr. tn Do., flekket 20 kg.... Do., renflekket 20 kg.... Do., rund.... Fetsild, notsild 0/2/4 stk. pr. kg., fiskepakket tn... Sildolje: Mørk, fob., pr. kg.... Lys, fob., pr. kg / /0.26 Sildemel, pr. 00 kg ~;~al!~!~~~ &. Gulbrandsen BERGEN KODAK-DEPOT Kino-, Lysbilled-utstyr A.S FR YDENSØ SLP & MEK. VERKSTED Damsgaard. Bergen Telegr.adr.: Frydenbøslip Telefoner , 242 Maskin-, jern og træarbeider

10 L_ 354 fs K E TS o A N O 3 juli 935 SKBS- OG BAATBVGGERER HEMNESBERGET N. ROOHELL, Hemnesberget. Båtbyggeri. Slipper (80 fot). Nybygninger, repa'rasjoner, ombygninger an større og mindre båter. Solid og fa'gmessig arbeide. Repr_o: Unionmotoren. Monterlinger. TeLa~r. Roghell. Tlf. 25: H. STENSEN & SØNNER, Hemnesberget. Båtbygg'eri. Leverer fi ske- og fangstfartøier - lyst- og skyssbåter i,aue størrelser, med! og uten ut'styr. Fagmessig arbeide. Rimelige priser: Telegraf.aåresse: Sfensen. Telefon. L. RØL, Hemnesberget. Etabl TeLadr.: Røli. R.tlf.28. Mel, koloni,al, jelillvajrer. Båter & trevareforretning. Notgavlbåter, snurpenotbåter, lettbåter, Nordlandsbåter 2Yz og %-3 rums, spi!ssbåter 2-2Yz-3 rums Nordlands- og K!ipperbouglbåter (moiorbyggede). Joller, pr.ammer, øsfat, årer. Råved. Æser. H. HENRKSEN, Hemnesberget. NordLandsbåter for seil 2Yz-2%-3 mms fots. Spissbåter for seil 2Yz-3 mrns fots. Motorbyggede Nordlands- & Klippeflbaugbåter 8-25 fots. Joller, prammer, årer, båtbord~ draghalser, øsfat. Alt leveres fra l,ager til rimelige priser. Teleglr,amadresse: Henriksens. KAARE HANSENS BA TRYGOER, Sund, Hemnesberget Kravellbyggede klipperbaugbåter, kuttere, lystbåter i alle størrels,er, med og uten utstyr. Anbefales til billigste priser. Telegramadiresse: Gløsen. Telref'on. HANS SJØOARD, Hemnesberget. Ffla eget båtbygg'eri anbef.ales kravell- og klinkbygg'ede båter for motor i.aue størrelser og typer. Videre anbefales: Nord... landsbåter.og spissbåter s.amt doryer og joller. Båtene bygges an førsteklla'ssles veltørret matedale, med et pent og fagmessig,aflbeide. Prisene er mege't rimelig. BATBYGGER KR. HELTZEN, Sund, Hemnesberget. Fra mitt inn,aflbeidede båtbyggeri anbefales aue s.ag!s kravellbyg.gede kuttere og klippel"baug fiskemåter. Lev,eres op til 50 fo~ med og uten utstyr. M O RAN A L. A. MEYER, Mo Nord-Norges eldste forretning i båtindustribranchen. Leverer aue slags båter som N.ordlandsbåter, spissbåter, joller og prammer for fiskeri som tillystbruk. Førstekl3JSses arbeide garanteres. Telegr.adrr.:»Meyer Mo Rana«. FNNEDF.JORD LARS FNNE DE, finneidfjord. Anbefaler: Kr.alVieHbyggedie båter i dive'se størrelsel". Nord.andsbåter, spissbåter, nohetbåter og jol~er. Båtbord og årer m. m. BåtbYigger A. URLAND, Finneidfjord. By,gni,ng av kravelby,ggede båter i alle størrelser.og type.r. A.B MARK &. BERG - Gøteborg Tele/oner: 70285, 70286, 70287, Naftid 2524, 9494 elegramadr. : "Ceinarberg" Maklare och kommissionarer i: SALTFSK, TORRFSK, SALTSLL, ROGN Forstklassig forsaljningsorganisation over hela Sveri-ge Hildre Fiskevegnfabrik A.s BRATTVAAG Forsyn, Snører, Not og Garn AALESUND N F d l Representerer Vesteraalens Dampskibsselskap l S o. a Dampskipsekspedisjon, Spedisjon, Tollklarering, Sjøassuranse. Eksport av Sild- og Fiskeprodukter Telegramadr.: Foldal. Code 6th Edition A. B_ C. Telef. : Kontor 2, priv. 640 Odd S. Rasmussen A.a Telegramadr_; ~Odd» Aalesund Rikstelefon 923 Kjøp og salg Fiske-, fangst-, frakt- og passageorskibe og lektere. Befraktning. Alle slags nye og brukte motorer. Dampmaskiner. Wincher. Spill. Snurpebåter og dorier. Fiske- og fangstutstyr. ANTON R.LARSSEN - Aalesund FERSKFSKEKSPORT Tel.adr.:.. Flyndrelageret.. - Telefoner; Kontor og privat 48 R.ikstelef. og chefen personlig 224. Bryggen 2546 nnkjøp og eksport av Sild, Fisk, Lax, levende Flyndre, Hummer og Aal Aalesunds Saltkornpani Ajs Telegrafadr.: SALT - Telefon FREDR. HESSEN, Aalesund Mæglerforretning Telefoner; 254, 353 Telegramadr. : chesfred:. Direkte rikstelefon Sild, Fisk, Tran, Rogn, Selolje, Sildolje etc. GULLREGN MARGARN NORMA NORSK MARGARN AlS Telefon 366 Aalesund og Møre Privatbank A.s Stiftet 928 Alle alm. bankforretninger utføres Telefoner: Kontor 35 Privat 005 Karsten Olsen Als Telegramadr. "Karsten" AALESUND Omsetning av Klippfisk, Saltfisk, Tran, Rogn etc. Alle forespørsler besvares prompte. VESTLANDS{ES {OBBEQSTOFF anerkjent fabrikat, foretrekkes av alle som vil være sikre på å ha det beste. Beskytter mot grønske, skjell og mark i skutebunnen. Vestlandske Sklbskomposition AALESUND A.s Tvedts Sildexport, Bergen Telegr.adr.: Silltvedt - Telefoner 0ll0, 520 Kjøp og salg av sild og fisk. Eksportforretning. Fiskeribedrift. slandshandel. sild. tomtønner og salt LAURTZ ULLAND, Kirkeharnn Telefon - Telegramadr. : Ulland Eksport av Sild. Makrei. Fisk. Reker Fiskeutstyr - Kolonialforretning (... _.. _ ~ ~ \.U. F... / \" ~., / -', u_ S - F C) 'T~ <) HElGEN

11 3 juli 935 Varenes navn Q)... "OQ) b.o.c c c Q)Q) ~ Sild, fersk, ialt... tonn Herav: Vårsild.... Storsild.... fdsild.... Brisling og småsild Fisk, fersk, ialt... Herav: Torsk.... Lange.... Sri.... Hyse...,.... Makrell og horngjel Kveite (hellefisk).. Flyndre.... Ål.... Uer Håfisk.... Laks.... ørret.... Rogn.... Skate og rokke.... Annen.... Tørrfisk ialt.... Herav: Rotskjær... Rundfisk,Finnm.vare -,,-- Annen... Lange..... Sei.... Hyse (kolje)... Brosme... ' Klippfisk ialt..... Herav: Torsk.... Lange.... Sei.... Hyse (kolje).... Brosme.... Sild, saltet, ialt... Herav: Vårsild.... Storsild (slosild)... fetsild.... Skjæresild.... Nordsjøsild.... slandssild.... Brisling.... Kryddersaltet, herund er appetitsild. kg. Brisling, kr. saltet (ansjos).... Salt fisk, ialt.... tonn Herav: Torsk i tm. ogks.mv. Makrell i -,, Annen '-,, Torsk løs i fartøi.. Annen -,,- Sild, røkt, flekket og annen... kg. Mai FS K ETS o A N O 355 fiskeutførselen mai 935. Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver. Januar-mai l 86 l ! ! ] l l ~~ ~ ~... Mai Januar-mai b.oq) Varenes navn Hummer... " kg. Reker... Hermetikk ialt... Herav: Røkt småsild i olje " Do. brisling i olje. Do. småsild i tomat " Do. brisling i tomat " Do. småsild ellers. Urøkt småsild i olje " Do. brisling i olte. Do. småsild i tomat " Do. brisling i tomat " Do. småsild ellers. Do. brisling ellers. Rø kt storsil d ell er vårsild i olje."" " " Do. do. i tomat... Do. do. ellers.... Urøkt do. do. i olje.. Do. do. i tomat.... Do. do. ellers.... Annen sildehermet. " Melke.... Makrell..... Fisk forøvrig.... Krabber, reker, skjei lo Rogn (også kaviar). Fiskeboller, (pudding, kaker o..) " Sildemel... tonn Fiskemel.... Hvalkjøttmel.... Levermel Sel- og kobbeskinn kg. Hvalbarder.... Fiskeguano.... Hvalguano...! " Benmel... Rogn, saltet: Av torsk... " Annen.... Tran ialt... hl. Herav: Damprnedisin 7595 Råmedisin.... Blank Brunblank... : Brun.... Av sel Av bottlenose Hvalolje Spermasettran.... Håtran Blandingstran.... Sildetran Stearin......, kg. c.c ~ ~ l , l l S l70~ ;2:8' ~202 89! ~ = JOO , l

12 356 P::-'S /K ': T', S OAN'O 3 juli ARNT N. BRODTKORB~VardØ. Eksport av' stokkfisk, salthsk, ferlskiisk. Lagerav,s:;tH. -. ASisuranse.:,"+ Pale ntshpp. Telef,on: Kontoret 59, privat 46. Telegmmadresse:»Fishlrade«.,ERLNGBRODTKORB,. VardØ Ekspott av tørrfisk, 'saltrf.i'sk, ferskfisk og tran. ~- Telegr:åmud r'886e :.' >>Export«. Telefon -n r... 6 og nr. 32. ~ARTN OLSEN, VardØ. Lagr'erav killog6alt. Bunkerk:ull. EkJspo't avfi,skeprcidukler. HavariageriL,.-' Telegramadresse :»Martino«. ""A'eR-iO" JACOB JACOBSEN, VardØA Tran- og f,i,skeforretiling. Telegramadresse»Tran«. Telefon: Damperiet,.99, prhlal" 89. WLLAM ERCHSEN, V ar,d ø. Fiskforretning. EkJsrport av: Ferskhs:et 'hyse, toflsk, kveitie, flyndre, laks' m. m. m. Telegramadres'se:»Erichsen«. Rikrst,elefon nr.' 43. VARDØ FSKERFORBUND, VardØ. Tran- -arg fiskforretning, innkjøp og,ekrsporl av iset hyse, kveite, rsaltusk, tørrfisk og tran. Disp. TrYigve Christensen. ',felegramadresse:»filskerforbundet«. Telefon 2, 26. H. ENGELSEN, Vard'Ø Telegr.~klr'Øsis'e: Engelsen. ' ARTHUR GUSTAVSEN, VardØ., Damptskihsek,spedirsj-on. Repr.esent-erer: Det ~erg,enske Damp- Fiskeksport. Spesialitet: Kveite, flyndre, blø.g:get torsk og skibslsel,skab, Det Nordenfjeldske Dampsklhs,seJ.skab, D~t. hyse. Telegramadresse :»Gustavsen«. Rikstelefon 27. Sbavana:erske DarmpskibslS'elskab, Fjnnmark Fylkersr,eden, A.S Sp:nskelinjen. ~ SpedilsjO'lJsforr. Havaribyrå. Sjøa,s~suran5,e R. KRSTENSEN, V~r-dØ. SGURD STRØM & CO., Var-dØ. Eksport 'av fe risk og tørret filsk. adresls'e:»strrømcomp'l::, Rikstelefon 28. Tel'egr.- H. VOLSTAD, VardØ. Ek'sport av tørrfisk, saltfisk og tran. Telefon nr. 93. Telegrafadress,e:»Harald«. ALFRED SELSETH, Var-dø. Ek,sport av tørrfi!sk, tran, fersk hyse, tot'sk, flyndre, kveite og laks. Agentur og kommisjon. Telefon: K,ontoret 07. Privat T-e:lelgr.adresse:»Alsetrh«. ~ ~ Fiskens kvalitet her nord når nu / / op imot den aller beste, og kan sidrstilrs med Mø-re-fiskell, - Delte fremskt itt skyldes vesentlig slaktningen (bløggingen). Spesielt leveres hyse og torsk /"' }. Vel,..,de;,til røketier, hermetikk o\thl eksportvare, - Kveite, flyndre. Jevnlio- tilførsel av hyse og torsk """ fra robåter og molorfatkoster, Leverer ferskfisk også fra Berlevåg Ol!' Båtsfjord når nødvendig. Foretar forøvrig eventuelle kompletteringer også i andre Finnmarksvær. Leverer iset Lofot-fi.k og rogn fra Svolvær under sesongen januar- april. Stø're som mindre bestillinger effektueres omhyggelijrst. Telegramadresse: "Friismanll". Telefon nr. 5, 5 A. & P. SÆVK, VardØ. nnkjøp,av fiskeprodukter., Agnforrelning. Telegr.adresse:»Sævik«. T,elefon 200, 63. KRSTANSEN & JØRGENSEN, VardØ. Salg av tørrfisk, saltfisk, ferskfilsk. T'elegr.ad,r.:»Compani«. Telef,on 2.0, 04. H. CHRSTENSEN, VardØ. Agentur-, Kommisj,on- & Fiskeforretning. Tele~ramadrerss'e:»Hans«. Telefon 9, bruket 98. l JACOBK. EVENSEN, VardØ. Kolonialforretning. Tørrfisk,saltfi,sk, han. T'elef. 97 og 49. RKARD HANSEN, VardØ. nnkjøp og eklsport av tørrfisk. Rikstelefon 40. VAR J. AASEN, Vardø. Kjøp o.g lsalg av klippfilsk, tømfilsk og trau. PostadrøsS'e: Rus:tene, Sunnmøre. Fisk- & KommisjollJsforretning. TelegmmadresrS'e: ::>irandolf«. Telefon 36. JAK. JAKOBSEN, Vaæ,dØ. Darmpskihserk'spedilsjon - Spedilsjon. Repres'entant f:or Finmarken,s Nonsk-Engel,sk Minera'lolie Aklieseliskab - Sjø- & Brandalssuranse. Tl~l,egramadresse:»Jakc. SGMUND W ALEN, Var,dØ. Overrettssakfører. M. N. S. HONNNGSVAAG A.S HONNNGSVAAG GUANOFABRK, Honningsvaag. Tele:gramadreslse:»Guanofabrjk«. Telefon 66. JOH. JACOBSENS SØNNER, Honningsvaag og Vardø. Finnmarkens største e'kjspor:tfor,retn. i fe Dskfisk. Spesialitet: Kv:eite,.flyndæ og laks. Forhandlere av den velkjent'e,russilske Solarolj,eog Vacuum Smøreoljer. Filial Berlevåg. Telegr.adr.:»Bunkan«. Tlf. Honingsvårg 7 log 97. Vrardø 44 og 50. A.S P. ELDE, Honningsvaag. J.slager. Eksport rav aue sorter fellsk fisk. Telefon 28. Teleg.ramadres,se: «Elde«. FRMA RCHARD FLOER JR. A.S, Honningsvaag. Ewsport av trørrhsk.telefon nr. 20. T'8le~gr,amadr.:»FloeN:. SVERT MAAN HONNNGSVAAG Eksport av all slags FERSKFSK Telegr.adr. "Maan" MEHAVN Te]efoner 45, 45 l og 45 HEGG. HANSEN, VardØ. A. l. ELERTSEN; Mehavn. Eksport av fersk fisk, kveite,hyndre, tor,sk og hyse. Tele Etablert 90. A,slsortert bande l - Fi,skeforretning, eksport, :gramadresls'e:»sandst'and«.' Rikstelelon. Komm. & Agentur. Telegr:amadr.:»Eilertslen«. Telef. nr. 6. B. RGENS, Mehavn. AASMUND LARSEN, VardØ. ' El{Jsport ;av: F,er:skfirsk, saltfisk, tørrd'.isk, tran. Salt, kull og Tran- og bskefol'retning. Tell-e!g,t.adr.:»Aruslund«. T,elef: 73., i'slager. KormmJager: NOsk B rændrsel olje. MUlgarin. Telegr.- ",., _. '. ~dr~'sse~gelljs«. T,ele~on. Cod~s': A. B. C. 5th. ED.

13 juli 935 F S K E T Vekselkursene tsalgskurser). Mynt Pari 25:6 26'6 27/6 28/6 29,6,7 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. t 2) R. M Clearing mk , Reise-mk Fres Sv. kr , D. kr Gylden , Sw.frcs Dollar t 4.04l Belga F. mark ,90 Pesetas Ure Czek. kr kr. l ) Montreal østerr. kr ) 3) li) 3) 8) 3) Polske zloty ) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs l promille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. B) Unotert. Oljemarkedet. - Bergen og Stavanger Norsk Engelsk Mineralolje A/S, meddeler: Prisene er fra og med 28 februar 935 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen og i Bergen kr. 0., 0.5 /2 og 0.7 /2 pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. For Shell Dieselolje 0.l. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Solarolje og Dieselolje levert i løs vekt fra Skarholmen 0 øre kg. -;- /2 øre. - Shell bilbensin kr pr. kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk og sild til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Fiskesort: Total Eksport i uken fra "/" 34-6/6_22/ / 6 35 Kg. Kg l l SS l S O A N O 357 Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Vekten er beregnet brutto med undtagelse av den fisk og sild som sendes fra Bergen til utlandet. Til nnlandet Til utlandet Stasjoner alt Oslo Fo~- Sye- talia Tyskøvng nge land frondheim: kg. kg. kg. kg. kg. kg. "/,-";" alt O! l) Sld i Fisk Bergen: ",- "le ialt lo OOl)'58 90 Sild Fisk Åndalsnes: 6,'6-22/6 ialt Sild Fisk ! Narvik: 6/ 6 _ 22/ 6 ialt Sild... - Fisk ) Herav 530 kg. fisk til Danmark. 2) Herav 5200 kg. laks til Tsjekkoslovakia. Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort W/6 7/6 8/6 9/6 2 /6 2/6 22,'6 Tils. kg. kg. kg. kfz. k~. kg. Kveite Flyndre / Hyse Torsk c:;.() Sei... 0.')0' - :uvl ~0 70 = o O O r ;~~~ Sild Annen fisk j Hummer, Krabbe Hvalkjøtt Makre!) Laks... ~ R Tils ~ Fiskeinnførselen til Oslo. - nnførselen av fersk og saltet fisk til Oslo sjøtolls:led i uken 23. til 29. juni 935: Fra Danmark fersk fisk kr Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis hel i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisherles now being carried on, from the beginning of the year 935 e. June 29th. Mackerel (tons) landed 470, exported in ice 055, to canning factories 305, saltet 20.

14 ... ~.. - Lovendol Norges utførsel av fii5keprodukter fra januar tn '22 juni 935 og i uken som endte 22 juni. ~.~ -! FetsUd ~g l Storsild s- Klippfisk Hyse Annen Terrfisk Rundflsk Rotskjær Sei Rogn Rogn D.. R,m. Bla.k Brun Brun "iæ Tollstedei Saltet FlekkeSild,Skårot sild la~ds~ ialt rund terrfisk. ialt fersk tran tran, kg. kg. blank i kjerr. i tm. Sld kg. tm., tnr. tnr. l tnr. tm. tm. tm. kg., kg. kg. kg. kg. tm. tm. tm. in!. Oslol) ! J _ 2~ Kr.sand S... -!9!5 - Egersund... l' Stavanger 3 ) ' , Kopervik 5 ) Skuden~shavn"" l Haugesund 5) l " Bergen 6 ) 3005 ' Q76 2)9~ Florø Måløy 7) , Ålesund 7) q Molde... '., ~... d ~.~&." ~ ~-_ Kr.sund N.8) Trondheim Bodø Svolvær ~ - Tromsø 4) Hammerfest 9) Vardø Vadsø 6) ] '-- - AndrelO) alt ) ) S \ ,4) L530 l ~~_._-~ uken ) Hordot Hval- Sel Silde- Sild Sild Ma- Ma- Laks Anno. Fisk Fisk Silde- Fiskemel Guano Selskinn Hermetikk rakt krell krell Hummer Reker Tollsteder hvalolje olje olje olje fersk fersk ål forsk saltet saltet mel saltet svermel fersk. fisk kg. kg. tonn kg. kg! tm. tm. tm. tnr. ks. kg. tnr. kg. kg. kg. kg. tonn i tnr. tonn tonn i Oslo )... [ ~ : Kr.sand S , Egersund l =29 Stavanger 3 ) -, i 5804, l ! Kopervik 5 ) ' Skudeneshavn., Haugesund 5) ' l Bergen 6 ) t Florø Måløy li) Ålesund 7 ) Molde i Kr.sund N.8) ! ~ Trondheim _ ~ Bodø Svolvær ! Tromsø 4) Hammerfest 8 ) 'r Vardø ) Vadsø 6) i Andre 0 ) ~ 9) _ ! )420 3)20 8) ~ ' \~40 937) ~~ luken , CO , s ) 357 tm. stearin, 53 tm. grakse. 796 inr. hvaloljefettsyre, 50 tnr. bottlenosetran, 2 tm. kveiteolje, 49 tm. pressetran. 2) Herav kg. finnmarks og l 4('5467 kg. lofots. 3) 2 tnr. ansio kg. hvalkjøtirnel. 4) Herav 587 tm. utenlandsk. 5) 224 tnr. sildemelke. 088 tm. eddikbehandlet sild, 28 tdr. krydret islandssild. 980 kg. haifinner. 6) 40 tm. nordsjøsid, 978 tnr. stearin 7) l 350 tnr. stearin, tn. kveietran. 8) 92 tm. pigghåtran tm. industriell tran, 655 kg. fiskelever. 256 kg. sunnmaver. 9) Fra Fredrikstad. 0) 485 tnt. hvaloljerettsyre fra Fredrikstad' 4302 kg. japansk sardinmel, kg. hvalrnei og 990 tm. hvalbenmel fra Sandnes, 8724 kg. fersk brisling fra Drøbak og 8228 kg. do. fra Halden. ) Herav 57 tonn fra S,mdnes, 294 tonn fra Harstad, 99 tonn fra Mandal. 2) Herav 373 tm. flekket fra Kopervik, 200 tnr. krydret og 88 tm. flekket fra Haugesund, :3 tm. flekket fra Ålesund. 450 tnr. krydret fra Molde, 2 tnr. flekket fra Bergen. 3) 74 fra Sandnes, 46 fra Mosjøen 4) kg. kveitelever, 255 tru. fish oil, 05 kg. hvalrosshuder,,5 tnr. lever og 500 kg. hvitfiskhuder. 5) 53 tdr. sildemelke. 6) l kg. lodde til sildoljefabrikk Petsamo. 7) 8 tm. håtran. 8) Herav t) tonn fra Narvik og 0 tonn fra Harstad. 9) 34 tnr. loddeolje.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 85/84. (Jfr. J. 77/ 84)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN  J. 85/84. (Jfr. J. 77/ 84) FISKERIDIREKTØREN -{1} s- /arie Bergen, 25.4.1984 TLØ/ VJ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 85/84 (Jfr. J. 77/ 84) ENDRING I FORSKRIFT AV 15. DESEMBER b983 NR. 1827 OM REGULERING

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET RELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

FISKERIDIREKTORATET RELDING FRA FISKERIDIREKTØREN RELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-1~2-86 MeUendalsvelen '- PostbOks 185, 5001 BERGEN Telex 2 151 Telefax (OS) 20 00 61 Tlf. (OS) 20 00 70 Bergen, 16. 10.1986 TLca/BE FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt  tt '' tt  tt  ft '' J. 21/82 FISKERIDIREKTØREN 1 Bergen, 19.3.1982 LG/AN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82 KVOTEAVTALEN FOR 1982 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. Denne

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN n tt 11 n n n n n n n n n n 11 n n 11 n tt tt tt n n u 11 ti J. 120/ 83

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN n tt 11 n n n n n n n n n n 11 n n 11 n tt tt tt n n u 11 ti J. 120/ 83 FISKERIDIREKTØREN Bergen 21.9.1983 AV/ GAa Y3:;_ 3?" MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN n tt 11 n n n 11 11 11 n n n n n n n 11 n n 11 n tt tt tt n n u 11 ti J. 120/ 83 (Jfr. J. 110/83, J. 95/ 83, J. 93/ 83

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-39-97 (J-229-96 UTGÅR) Bergen, 26.2.1997 TH\EW FORSKRIFT

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3

FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3 FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1971 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1971 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV FISKE OG FANGST Side Forslcrifter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ DLDIRG l'ra l'isdridirbxtørbr J-143-90 (J-118-90 U'l'cWl) I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ Telex 42 151 Telefax (05l 23 80 90 Tlf.(05) 23 80 00 Bergen, 23. oktober 1990 TK/EWS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Fiskeridirehtovatets Småskrifter Nr. 10- IY5i NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Utgitt av Fiskeridirekt0ren Bergen 7951 A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI NORSK LOVGIVNING OM UT~VELSE AV FISKE. En gjennomgåelse

Detaljer

* Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN

* Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN ufb l/!r. 6 /()0/c FISKERIDIREKTORATET * Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN / Bergen, 05.02.1990 TK/MN FORSKRIFT OM ENDRING AV FORS!QlIFT AV 11. JANUAR 1990 OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN A /_ -..,,..,,b. ***************************** T1ZIC.f;... 11; :;>, J I tj, /'c_ J 185/84 7'

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN A /_ -..,,..,,b. ***************************** T1ZIC.f;... 11; :;>, J I tj, /'c_ J 185/84 7' FISKERI Dl REKTØ REN l Bergen 27/8.1984 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN A /_ -..,,..,,b ***************************** T1ZIC.f;... 11; :;>, J I tj, /'c_ J 185/84 7' ENDRING I FORSKRIFTER AV 15. DESEMBER 1983

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

1 sj.:_;1 FISKERIDIREKTØREN ~ Bergen,

1 sj.:_;1 FISKERIDIREKTØREN ~ Bergen, . Azk.nz. 1 sj.:_;1 FISKERIDIREKTØREN Bergen, 20.10.1983 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN,, LWP/VJ J. 139/83 (Jfr. J. 120/83) FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD FOR SESONGEN 1983-84.

Detaljer