j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~"

Transkript

1 Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS: Bergen anstalter og på fiskeridirektørens kontor_ Kr utenlands. Onsdag 0 oktober 934 f'iskeridirektørens kontor. Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 4 ~lllllllmllllllllllllllllllnlllllllllllll\llllllnlllllllllllllllllllnmullllihllllllillll lllilllllllllllllllllilhlllllililluiilililiillillll!llilllllllllllllll!illlllllllllllllillllllllllillllillllllililill!llnllllllnlilnmlllll\l:lllllllli'll~ j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ - er opretlet av 20 sildemel- og Torskemel, ullent og kor- = ~ '."kemel fab,ikk" net,samtalle sortersiidolje i vår salgsorganisasjon står til tjene- ~ æ ste for enhver producent av disse -= CE NT AEN == artikler, likesom enhver utenlandsk SALGS R L -= S kjøper. alltid vil ha fordel av å STAVA N G E R ES æ dekke sitt behov hos JW. E ""80 llillllllllill Jlli lilllllllllilllllllli ø illll Oversikt pr. 6 0'. Det eg e n t i g e fet 's ill d fis k e har gitt et ringe fangstutbytte i den sislte tid. Der var nogen,små tiltak her,og der i d~ vanligefetsilddistrikter, men i det 'siste har det.slapp :t av igjen, så det saltede parti i siste uke blev ubetyd elig forøke't, bare med ca hl. speilwsild. Kvæfjord i Troms fylke kom garnbåtene inn uten bngst. l Bjarkøy hadde man Httfeis.ildl'iske og opfisket blev m2d snurpenot 350 hl. og med garn 050 hl. Herav blev saltet til ispeke;sild 230,hl., resten til agn. alt er nusaltel i Troms fylke hl. retsild mot bare 537 hl. ifjor. Bø i Nordland hars'ildeii<sket for en del vært hindret av storm_ Fangstene var meget ujevne fra O til 60 hl. m2d drivgarn utenfor Gaukværøy, middeuangsten blev bare 2 h. Stør ~:else 3 til 5streks åtefri fet:sild, pris saltervar e kl og fabrikkvare kl pr. hl. Da utsiktenø 0' fisket var litt bedre hvis været blev godt er deltagel:3en øket litt, nemlig til 46 drivgarnsbåter. Av kjøpehrtøi el' er fl'emmøtt 20. Bø blev ukelangstell 965 hl., hvorav,salt et 007 hl. o~ anvendt til sildolje 958,hl. Fra de øvfiige di:~triktel' i fylket foreligger ingen ukemelding. Eidsfjord i Hads el er der 0retatt ekkolodding efter ~sild. Undersøkelsen,e bragte til resultat at der over hele Eidsfjordstod sild på 40 favner. Å'Sakell til ut silden 'står så dypt mener fiskerne er den høle tempen,tur i vannskorpen. Man tror at,silden vil komme op når det bare bl,ir kjøligere i været. Beitstadfjorden er 'fisket nu mindre. l tiden september blev opesket ca. 530 hl.,sild,som vesentlig blev saltet. Sabb-Motoren' Sikreste og billigste raaolj emotor for smaabaater. Le\bygget 3 HK motor for baater op til 2 fots længde. Sterkbygget 5 9 HK motor for baater fra 2 fot til :!8 fots længde. Enkei, driftssikker og økonomisk. Skriv efter nærmere oplysn. til: Damsgaard Motmfabrik, Bergen ~ o_g_r_e_fe_re_r_t=i_d_e_tt_e_b_la_d ~.m l UllllllllllllllnllllllllmlllJnlllllli"~ FOl~ he e landet er nu saltet til spekesild hl mot hl. Hjorog 4487 hl. i 932. B ank r i s k 03 t ved B j ørn ø ya er nu slutt, idet de siste 4: fartøi'2r kgm til Tromsø i uken til 23. Beptemb er m2d k2 ~alt8t lor::k. K v eit 2fi..sk8t nd Bjørnøya, som ved d'3 øvrig'3 E3ksbanker, har iår vært nokd ørnåjt, mens tor.skefislwt har gitt bedr e utbytt'3enn ifjor. Pri:3'2ne har gjennerngåend'3 vært nc2t 0'ler'3 iår enn ifjor. D er er i årets løp ay 32,fartøi'3r hjemført til Trom kv 3it e og tor::k til verdi h2hold~vi:3 rkr. 58 ~'60 og kr fjor var d'ef til hjemført v2d ca. H~5-40 fartøi er kv.eite eg torsk til verdi henholdsvis kr og kl'. los 5. Både iår og Hjor har d'er vært tilfør3'3r til Honning;;våg, Narvik, Trondheim, KrisHansund Ale.sund, men dl::e'3 har man for iår ennn ikke full over~ over. Alt ialt bbv d er ifjor hj embragt fra Bjørnøya 28'8 'ioi) ( kve,lt e 07, torsk til verdihenholdsvig kr og kr H j emil ørt i 3 l a n ds s i l d. rl'orløpn e uke kom d ef til 3rartøier fra 2land med 2830 tønn er i:::landssild, hvorav ses 'tønner krydret Bild. Rermed er alle karrnøy,fartøi'3r hjsmko2met. Til Kristiansund kom derog:~å 3 fartøi er, som hs.dde en 3'-le l:!,v3t P9_ 2858 tønner sild,,hvorav 765 tønner krydret Med di's3-3 tiliøtl::lcr er d :t 2aml ed : hjmnførte kvan- tnm nu kommet op i tønner i3an::l::sild, hvorav 5447 tonner krydret, matj e3b 2h~ndl 2t 3477 tønn er, and erl ed'28 SP3- sialbehandlet 8366 "tønner o:?; det øvr,jg e tønll'.~r er skarp- saltel ijor bl ev j'2r hjem,føri ialt tønner, hvorav skarp.39.ltet tønner, krydret 9368 tønner og anderlgdes sp2sialbehandls,t 897 tønnøf. Eli: ;3 p ort e n av d e vikti:;,ste fiskevarer i uken til 29. Sepkmbel' 934 (fjoråret,3 tau i parentes): slandssild i uken ~. ~~~~;~k~ Stafsbanenes fer;kfiskcmsefning på ~ontinelllet '. il ~~ il ~ ~ ~ Disponent Harald kverum, Hamburg 4 Telegramadr. " Sfajrsko Hamburg ~ overtar fersk fisk og sild i fast ugning og i kommisjon pr, ~ jernbane og pr.. skib gie~nem følgende forretningskontorer: ~ Ham bur g: fihi!l"'no",f~sk GmbH", Telegr.adr.: Denolisk Hamburg 4, St. Pauli F schljla,kt 5 Ber l in: ~ail"ma Harald KveruRi Tel.adr.: Fischkverum Berlin C. 25, Kai,er Wiihelm,tr. 6-7, ~ "".. -',

2 544 FS K E T S O A NOlO oktober ~ ~--~~~~~~~ tnr., ialt 8036 (90350), klippfisk uken tonn, ialt 2738 (2507), tørrfisk i uken 859 tonn, total 4743 (835), derav rundfisk henholdsvis (222), rot,skjær (74), sei, (2979), hyse (2082), annen (453), rogn saltet 926 tnr., (578), damptran (72257), blauktran (34327), levende ål 5 tonn, 470 (478),fer,sk fisk (7 95), hummer 9380, ( ), reker 3 tonn, 778 (96), hermetikk ' (22697), :sildemel 522!}066 (46365), fiskemel m. v (0746). Bankfisket. Fiskemeldinger. Tro <ll S ø: uken september er opfisket av 6 motorbåter 874 fisk, \hvorav 8200 kveite it ore, 3477 flyndre it øre, 2365 brosme it 7 øre, 360 tor'sk it 0 øre, 600 hyse il. 5 øre og 20 reker it 25 øre. Leverpartiet 4 hl., pris 5 øre literen. Samlet verdi kr Nor d l and. - V æ ' ø y o g R øst: uken september er opfisket 840 fusk, hvorav 2000 kveite il øre, 3200 flyndre il øre, 200 tor,sk il 0 øre, 20 hyse il. 8 øre, 20 skate il. 0 øre og 2500 kg,håbrand il. 7 øre. N øre. - A les u n d: uken.-6. oktober er ophsket 4800 fisk, herav 500 kveite it kr..30, 2000 ttlyndre å 90 øre, 900'0 lange å 4 øre, 20'00 JbriQ:sme å- øre, 2000 Jrg. torsk å 25 øre, 3000 hyse a 35 øre, 2000,skate a 25 ører 87'00 håbrand it 5 øre, 0600 hå it 35 øre, 00'0 annen ifisk il. 25 øre. Leverpartiet hl., pris 4 kr. pr. hl. Dessuten 30 liter kveitetran. Samlet Verdi kr Der deltar 30 motorbmerog 7 snurrevadbåter. Agnmangel og,stormfullt vær har hindret fisket. - Sa mm end r a g av årets 3 kvartaler, opil'isket 5873 tonn fisk til en verdi av kr..26 mill., 'herav kveite 262 tonn, torsk '282 tonn, l,ange 2922 tonn og hyse 590 tonn. - K l'.i sti an 5,'.'n d: uken 29/9-6jrl0 er opfisket 3202 [isk, hvorav 7400 kveite il kr..20, 500 flyndre,a 75 øre, 600 lange it 2 øre, 300 brosme a. 9 øre, 420'0 torsk il 25 øre, 2600 hyse å 25 øre, 3000 sei 25 øre, 200 skate a 5 øre, 800 rrrg. uer a 25 øre, 350 håbrand il 5 0;e, 2000 hå' it,5" øre, 875 (9,stk.) malrrellstørje a 40 øre, 2300 annen fisk a 5 øre, 396 reker a 50,øre, samt 700 hummer a kr..25. Samlet verdi kr Der er også 'optatt ,stk. krabbe. - Sa illl me n,cl r a g av åretls 3 kvartaler, op:fisket 772 tonn fisk, verdi kr , herav er 8. tonn kveite', 07 tonn tonsk og 65 tonn hyse...-:. Bre m :s nes : Av 7 motorbåter er optisket i uken se:ptember 4600 fisk, hvorav 5'0 kveite it kr., 550 flyndre a 70 øre, 2.00 lange a 0 øre, 800 brosmeit 5 0re, 200 torsk a 5 øre, 700 hyse a 25 øre. Seifisket har vært forsøkt, men uten resulltat. Kristiansands Fiskegarnsfabrit s GARN & NOT Benytt "Staalkorken" leve~es"av h!"i kva}itet og til rmelge prser. den har stått sin prøve og erobrer markedet. Rikstelefon 237. Telegramadresse : Omfar. R o g a l and. - E g e r sun d: uken september el' opfisiket 465 HElk, hvorav 5'00 torsk il 5 øre, '0'0 hyse il. 25 øre og 00 annen fisk a,50 øre samt 765 reker a 50 øre. Hjemført islandssild. Kri S t i ans u n d: uken Hl 6. oktober er,hjemkommet 3 fartøier med 2858 tønner sild, hvorav 765 tønner krydret, resten saltet. Klippfiskrldets priser. Klippfiskrådet telegrruferer 5/0: Orienterende prils lwmmende uke kr. '0.25. Fetsild og småsildisket. (/- 6/ Fylke alt hl. set Finnmark ' ) Troms ) Nordland ) 495 '046 Nord-Trøndelag l Sør-Trøndelåg :: ~~ 'Fj~~d~~~ ~~ ~~; 3! ~~~ 2 7~~ Sønnenfor TiS.]l Mot ifjor Derav Til ~]... sildolje-] i2 ] ~ ~ fabrikker ~ ~ rn J:: l l 868 ' i ) ) ' ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms og Finnmark innsendte opgaver over råstofforbruk pr. 3/8 og for nogen fabrikker pr. 30/9. 2) Herav matjes behandlet henholdsvis 4325 hl. og 2975 hl., tilsammen 7 30'0 hl. Troms 6/0: Kvæfjord: Denne ukeopiisket'f35 hl garnsild, herav til sildoljefabrikk 225 hl., pris kr. 3.60, saltet 8 tønner, :i.'landkomne garnbåter idag ingen fangst. - B jar k - ø y: Denne uke poset 900 mål og garnfisket 700 mål, hvorav 60 mål solgt til agn, resten sahe:t, pris kr. 9 pr. mål. - Nor d l and,6jil0: B ø i uken opfisket 965 hl., hvorav saltet handelsvare '007,!solgt,sild?ljefabrikk 958. Fisket delvis stormlangaards BU~LEY

3 0 oktober 934 F S K E T S o A N O 545 hindret. Drivgarnsbåter utenfor Gaukværøy hl. 3-5 streks åtefri fetsild. Pris handelsvare kr pr. hl. Fabl"ikkvare kr TH stede 46 drivgarnsbåter, 20 kjøpefartøier. Nor d - T l' ø n del a g: uken september er opfisket i Beitstadfjorden ca. 530 hl., som vesentlig er anvendt til spekesild. Mør el/lo: H a l' am: Uppfiska 00 hl. feitsild innan di: striktel Silda er sed til i,siuk [or kr. 5 pr. hl. - Sun d : dei siste vikor er uppfiska 36 hl. feitsild, 8-20 cm. Som er sed til heimebruk. Denne vika uppfiska 40 hl. musse. H o l' d a l and: Etne er der i uken til 6. oktober optatt 55 hl. småsild, som er solgt til hermetikk. Tilførsel hermetikldabrild{ene 29/9-,/0: Ber gen: Tilført 2749 skj. mossa a kr..80 fra Sogn og Fjordane, 4458 skj. mossa,fra Sør-Trøndelag a kr..50, ialt 7207 skj. fl a u g e sun d: Tilført 376 skj. mossa a kr..75 fra Sogn og Fjordane, 606 skj. mossa a kr..50 [ra Trøndelag. Sta van.g er: Tilført 2089 skj. mossa a kr fra Sogn og Fjordane, 28 skj. mo ssa a kr. 2 fra Rogaland, 4360 skj. mosba a kr fra Trøndelag, ialt 6577 skj. Fisket ved Bjørnøya. Tro n fl ø: uken september er hjemkommet 4,fartøier med salttorsk, verdi kr Kystmakrellfisket med norske båter. nnbragt til: Hvaler.... Halden.... Fredrikstad.... Onsøy.... Moss.... Soon.... Oslofjorden.... Horten.... Holmsbo.... Vasser-Ferder.... Stavern.... Nevlunghavn.... Langesund.... Skåtøy.... Risør.... Arendal.... Grims'ad...,. Lillesand.... Kristiansand.... Mandal.... Farsund...,.... Kirkehavn.... Flekkefjord.... Åna-Sira.... Egersund.... Stavanger.... Kvitsøy...,.... Karmøy.... Haugesund.... Bergen.... Solund.... Måløy.... Ålesund.... Ukefangst 29/9_6/ Pris pr. øre Total Beregnet verdi kr Fisket med drivgarn , med not , resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av fangsten er solgt fersk, iset for eksport, saltet flekket, saltet rund og til hermetikk. Dessuten er der innbragt av svenskejartøier , hvorav til Farsund, l 600 til Flekkefjord, til Kristiansand, 500 til Stavern, 2000~ -tionsøy, til Halden og til Fredrik-stad. A.s Vestlandske Olieklædefabrik Telefon 8324 BERGEN Telegr.adr.:,Sydvest" Olieklær, Arbeidsklær, Presenninger, Meldinger om utlanclens fiske, elapon m. v. luakreluisket ved Skagen 2/ ' 0: Ukefangst bunngarn 425,snes stor, 330 snes middels, 50 kasser små, dorg 750 snes, middelpris 30' Nyfundlands eksport av klippfisk. - alt er der i tiden. august-4. september eksportert 6000 kvintaler, ifjor 6532, fordelt på følgende land ([j()råre~ tparentes): TH Spania kvintaler (8099), Britisk Vest-ndia 290 (7568), Portugal 2867 (36 680), talia (32 903), Bralsil 2063 (O), England 525 (4209), F.orente,Stater 3572 (59), Hellas 200 (060), Porto. Rico 3890 (8499), Jamaica 863 (666), Kuba 57 (49),Kanada 7266 (4), Malta 505 (099), Martinique O (O), Trinidad 840 (O), Madeira 26 (O). Dessuten er der el\æportert av industri tran (62 867) gallons, damprnedisintran (63 878), 6e- olje (35706) og selskinn 99cwts. (292). - Tidlige sendinger med ny [i,sk har opnådd gode priser i Spania. Eksporten,i august har vær't ualmindelig stor, omtrent-lig kvintaler mot ca kvintaler i august 933. Andre skibninger er nu underveiis, så det er ikke usanusynligat der kommer et prisfall. Situasjonen på det italienske marked er omtrent likedan, og man frykter for at de store beholdninger vil bevirke prisfall. Utenlandske fiskefartøiers fangst levert i Storbritannia og Wales i august beløp si.g til cwt!s., sammenlignet med nvte. i jun og 5000'0 cwts. i august 933. A v den totale ferskfisktilførisel utgjorde den utenlandske 6 procent i august, sammenlignet med 7 procent Hjor. Den totale import fersk,,saltet og hermetisk beløp sig til cwts. mot i juli cwts. og cwts. i august 938. Eksporten av britisk fersll{ fisk beløp sig til 7000 cwts., sammenlignet med cwt.s. i måneden før 'Og cwts. i august ifjor. A v isaltet sild eksporteres cwls. mot cwts. i juli og c,... ts. i august 933. Sardinfisket i Setubal. - L i S,s a bon 2/0: Sardinfisket i ntbragte i 2. halvdel av august 4009 kurver, motsvarende omkring 320'73 kasser hermehsk vare. - Den gjennemsnittlige pris f.or den Handbragte råvare oply'ses i samme tidsrum å ha -vært esc pr. kurv. - Salgspriisene har holdt sig nogenlunde uforandret. Det polske sildefisli:e ved Holland. - Uølge en danzigeravis har de båter som seiler under polsk flagg ved Holland, til slutten av 'september opfisket7 649 fiskepakkete tønner mot 2 20'8 tønner sild i tilsvarende tid ijfjor. Altså 3559 tønner mindre i denne s~song. -

4 ! l',, 546 FS K E T s Kiilllliskimporten til Spania ira d-c forskjellige land i månedene januar-juli iår, samm-cnholdt med den.spanske statistik]~ for ifjor, fordeler sig,således: Kg Verdi Kg. Veråi g, p_bs g. p.tas Norge,,, i D.mmark (Færøene) i frankrike Storbritannia geo sland e l Nyfllndland Andre land ! 8S 6~ --- Total ~ Kjøpere av KONTORMASKNER ::!:l!i~ :~ ;!~e: S Garmann Clausen Als lo A N o 0 oktober [9-50 ialt lateste priser var følgende: Jkemengde li pund ' ' pund fersk fisk fra Norge. - Høieste og i pfennig pr. pund, på de to hovedmarkedsdager, Fiskesort Hyse, stor...,... j middels.... Kveit/~!'r:.~.. h'o'd~:: :~~d~.s.::::::: : 9000 Pigghå, flådd Buklapper, Håbra~~~du. h~d~':::: Piggvar, stor... middels.... Steinbit..... i Be,gflyn~re, middels" j i sma 600 Breiflabb.::::::::::: \ ukehalvdel 5~ * / Priser l 2. uke- J halvdel 2'/ / / / ' /4 3-2 Klippfisk- og tørdisl{markedet. Marked!Dei-dinger. Bar c c lon a 2/0: Siden siste fiskerapport er tilført tonn iglandsk og 38.8 'tonn norsk -klippfisk. - Prisen elr-eier f:ig O'm ca. p!a-s Om:;-etningen opgis å være regulær. Tar ra g o n a 30,!'~: ng-en till'ørs-el av ldippfi.sk -si:;te.halvcbl av B2pt2mb-2r. Reholdnirig 5000 islands!l Pris ptas pr. 50 k~5' L i s sa bon 8/0: mport sist-c halvd-2 6-8pf.8mber norsk 8-9 tonn, idand2k 65, beholdning nor.sk 40, islandsk 200, pr'h2f norsk e,se., island-sk O p ort o 80: mport 'sist e h'llvd el sept emher norsk 257 tonn, nyl'undland.:~{ 936, i,slandsk 9,,sko'tE:lk 53, tysk 78, helloldnln;~ nor,,:.k 262, nyfundlandsk 824, andre 426, priser norisk ::;C.) nyfundlandsk , island3k , ty,sk 220. Ha'l blir ~~ - A l to n a. -. uken 28/9 Ul 4/0 er ankomm-et fra Norge 2002 kohi stokkfisk og 880 kolli klippfi:.:k, fra Dan~ mark 200 kasser tørret fisk og 5 "kasser klippfi6k, fra Storbritannia 3 ka,aser saltet fisk. Fersktiskmarkedet. L ond o n 2/0: 350 kabb-er norsk fisk. 3/0: 450 kasser, pris flyndre 7/-9i, knite /-4/. L o nd o n 5/0: Ca. 300 kasser norsk fisk, pris flyndre 8/-0/, kveite /-4/. L o ndo n6/0: Ca kasser u9rsk fisk, pris flyndre 8/-9/, kveite 9/-3/. Ha bur g - A l tona 9/0:»N-eptun«og»Kong Ring«: pund. hys-2,stor, pris 3 X-35 (pennig pund et), middels 29-24, Em , 2000 kv eite,.stor 4'-:52, lllidd-~ , 200 p;~:yhå., flådd 36-37, 800 bukhpp'2' 4-38~, flådd 55}:; -57, håbfi3.nd 9-27X, 2000 rød,:3p2tt'2, stor 44, midd'2-s 20-35, sm~( 2B, 400 piggvar, stor 77-8, midd-2l:3 50~50j små 40-55, 00brs,:'Habb,,stor 8; 800 Q8rgilyndr02,,stor o~~ middels 30~40, Emå 20-3,6, 00 skrubb-c 9, 250 Hyndre H ri ru bur g A to n a. - Fe r s k ti;; k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Pla:tzmann & Co: O.' in.b.- H., '-oms~tte i lik'en - De smulede tij,førsler denne uke av Jwrsk lisk til Hamburg --Alt-ona var ca pund, mot i forrige uke ca p~md. V æret var' i ukens løp,fremdele,s temmelig mildt, om ffn ikke med Sd~l høie temperaturer som i de foregående Ulker. Dr!' bctaltes gjennemgående bra priser, nevnlig kunde pigghå, lsflm følge av den knappe tilgang i d'orrige uke, holde prisen.gødt. - Om valutasituasjonen kan der 'iktke sies noget utover htlad ~o!'rig~ ~keb.er.etning inne'ho~dt. Formelt er d~r viss'tnok ennu kke blaelt valuta for ferskiflsk; men dette skyldes antagr 9 at vedkommende kont.rolkontor i Berlin er overbebyrdet lljed andragend er og ennu l'kike har den nødvendige oversikt. D8 uttalels el',som dette kontor har gitt, berettig8r til å håpe, a\ d-e rent tekniske vangkelig'heter vil være overvunnet om ~rrt!id, og at de f~rs.inkel,ser i betalin~ene som i den første tj~ V være uundgiaellg, V bortfalle nal' behandlingen kommer nu i fa:st.e :spor. - Fe' SkiS i d: Det,tyske tråls.ildfiske 'foregår nu praktit:k tau hare på Doggerbanken. Der innbringe;:; hedra fremdeles meget bra fangster,og den samlede Hl- 0f'38 av tysk trålisild til de ty,ske havner var i løpet av uken 840 tonn. Sild ens kvalitet er overordentlig god, men størrelsen er mindre kurant. Til tro'ss hedfor må prisene sies å være utmenket. ndustrien har for øieblikket stor etenspørsel efter røkerivarer, likeledes er forretningen i sildemarinader bett bedre. Prisene for den tyske trålsild har ligget mellem 4 og 6 pfennig j med topp-priser for beste kvaliteter op til S pfennig, og lav8,s'te priser ned til 3X prl'ennig. - Behovet for norsk småjfauen 'sild har i denne uke il\ke kunnet tilfredsstille-b. Fra NOl'ige ankom der kun 500 halve kasser, 80m har vært omsatt til omkring 8 pfennig pr. pund. - Enn skjønt der for tid'2n,skal være,smått,silde'fiske 'i Norge, antar man her imidlertid at el en knapp e tilgang på norsk sild vcsentligs'kyldeis valuta2itlmsjon en. Hos imporltørene hersker der uvisshet om, hvorvidt d e kan regne med å ~å tildelt valuta, og da an~ dragender herom til hnportkontrollens eentrallwntor.i Berlin ikke allt-d kan bli avgjort prompt, vil dette naturligvis i høl grad hemme handelen. Der antas her hos importørene at omisetningen vil kunne avvikles normalt, lsåsnart de tekniske vanskeligheter! forbindelse med eie!!!ly~ ordning er. over-

5 0 oktober 934 F S KE T S o A N O 547 vunnet. - En del svensk sild, som gikk over i detaljihandelen, be-taues med ca. 8 pfennig pr. pund. C li X h a ven. - Uken 27/9 til a/lo bragte ialt pund,rersk fisk og sild med 52 dampere. Derav var 4, pund nordsjøvare, ilandbragt med 4 dampere, pund islands '.:are med 6 dampere og 803,500 pund hvitehavsvare med 5 dampere. - Høi8lste og lav8tste priser i p~ennig pr. pund: Sjotunge 95-6, [piggvar 90-40, kveite 60-90, rødspette 37-65, bergd'lyndre 27-50, hyse til stekning -2, islandshyse 28-40, l 2-34, hvitelhavshyse 0-9, l 0-2,' hvitting 9-6, nordsjøtorsk 8-8, islandstorsk 7%-7, hvirtehavstorsk 67:)-2, lange 6-8, makrell 6-20, uer '5-0, sei 5-4, sild 4-7. \;' ese l' ill li n d e. - Uken 28/9 th Ml0 bragte ialt pund fersk,fislk og sild pr. 86 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 44 dampere, pund ilslandsvare pr. 8 dampere og pund hvit8lhav:svare pr. i24 dampere. - Høieste og laveste prilsrer i pfennig pr. pund: Nordsjøvare: Sild 3-7, torsk 4-9, l 7-4, slandsvare: Torsk 674:---=-9, l,5%-, 5, sei 5-7, uer Hvite.,. hrivsvare: Hyse 3-25, l 3-24, 4-0, torsk 5-3, T 5-8, 5-6, sei 5-'5%, uer 5-6. Hummermarkedet. H a ll b u l' g - A,l t ona. - uken 28/9 til 4/'0 ankom til Hamburg fra Norge 8 kasser hummer. mportørenes pris for fortollet vare har i d~nne uke omtrent vært d'ørlgende: Størrelsene gram rmk. 3.20, grom rmik. 3.60, gram rmk. 3.80, gram rmk. 3.20, gram rmk De nye valutabestemmeliser i Tyskland må befryktes å ville vanskeliggjøre en fortsatt eksport hertil av hummer. Det virtes at andragender fra herværende hummerimportører om valutatildeling er blitt avslått. -'-. Det tilrådes norske eksportører bare å sende hit hummer, når mottageren kan forsikre at han er i besiddeise av valutatihatelse. Saltsidmarkedet. Kø n i g s ber g 3/0: Markedet siden siste uke hat ikke undergått nogen forandring.' På grunn av den usedvanuge va rme er efterspørselen mindre. Prisene holder sig på samme nivå. - Ham l u l' g - A l t ona. - uken 28/9 til 4/;0 ankom til Hamburg: Fra Norge 6>89 hele, 83 halve og 'kvart tønne saltsild, fra Danmark (sland) 3705 hele og 600 halve tønner saltsild, og,fra Storbritannia 983 hele og 76 halve tønner saltsild. - A v silandsk matjes har der vært innført 'på hals is av islandske kroner 40 [obo Norsk island'sbehandlet matjes tilbys nu til omkring kr. 4!fob. Men på grunn av valutavanskelighetene har sendingene fra NO'rge blitt liggende påklaien i påvente av valutatildeling. Om valutalsituasjonen for sahsild gjelder foreløbig det samme som er inntatt under innberetningen om fiskemel. Siden importrkontrollens inn!forelse den 24. september er der, såvidt vites, ennu ikke gitt vajutatillatelse for et eneste parti saltsild. Sild- og iiskemelmarkedet. Ham b u l' g - A l t ona. - uken 29/9 til 4/0 ankom til Hamburg: Fra Norge 2855 sekker torlskemel og 070,sekker sildemel, fra Storbritannia 2200 'sekker!fiskemel, 'fra sland 050 sekker f'iskemel, d'ra Danmark 000 sekiker sildemel, fra Øst-Asia 874 sekker fislkemel og 406 sekiker sardinmel. - Olllsetningen har i ukens løp vært minimale. Den usikkerhet som fremdeles hersker med hensyn til adgangen til å få betalingsmidler for varen, gjør 'selgerne tilbakeiholdne. Så vidt \'ites, er ennu ingen av de til valutakontoret i Berlin innsendte 'valutaandragender [or fiskemel bliu avgjort. - Dette skyldes angiveig den store arbeidsmengde som dette kontor er belastet med. midlertid blir rflere anikomne fiskemelpartier liggende på kaien i påvente av valutatillatelse. Enkelte rfabrikanter har i de siste dager avsluttet handel under f,orbeihold av valutatillatelse. Dette gjelder imidlertid bare senere leveringer. For torskemel ligger prirsene noget svaikere på grunn av stagnasjoner. Der nevnes kr til 30. nordlandsmel har mindre poster' vært omsatt med :>H made«-rklausul samt med forbehold av valuta tildeling til kr , uten»iif made i: kr, Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse : "L etle r t ran - Tele/oner: 4953, 4367 Forhandle.r alle sorter tran, tarrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, torskemel, levermel, sildoljer, sel-oljer og hvaloljer Tranmarkedet. Ham bur g - A l t 0 n a. - uken 28/9 til 4/0 ankom til Hamburg: Fra Norge 50 hele, 0 halve, 86 kvart og 58 ottendedels fat, 775 drums, 5 kasser tran, dessuten 5500 tonn hvalolje, fra Danmark 50 fat tran, fra Storbritannia 340 fat tran og 30 fat lev,ertron, fm Spania 36 [at sardinolje, fra Øst-Asia 350 drums tran, 500 sekker herdet tran og 00 drums sardinolje. - Pri:srloteringene er stort 'sett uforandret. Omsetningene har vært minimale. Diverse fiskevarer. H a ifi bur g - A l t ona. - uken 28/9 th 4/0 er ankommet fra Norge 50 kas'ser hermetiske reker, 7 kasser fisike~iet, 44 kolli røket shd, 9589 kasser hermetikk og B57 rat makrell, fra Danmark 2 kasser laks, fra Storbritannia 6 kolli fersk fisk, kasse hermetisk hummer og 3 kalsser sraltet fisk, fra Spania og Portugal 203 kasser hermetikk og 9906 kasser sardiner, fra Levanten 226 kasser sardiner, fra Nord-Amerika 200 kasser frosset fisk og ira Syd-Amerika 0 kasser sardiner. Ant w er pen 6/0: denne uke ankom d/is»vela«med 59 kasser iersk rfisk, tønner salt sild, 000 hele og 80 halve bunter tørrfisk. - Den kommunale fiskeauksjon i Antwerpen meddeler nedenstående prilser på Hsk som er 'betalt 'fredag den 5. ds. (franc pr. ): Torsk,2.50, kveite 20, piggvar 0, tunge 0-20, slettvar 9, hyse 7.50-'0, rokke 6-7, skate 7, sei CHR. RGENS SøNNER - Telegramadresse: R GEN 5 E 5 Taugverk - Snører - Traad - Liner BERGEN Det spanske gulltolltillegg /0: Gulltolltillegget er nstruks for kontroll. med saltet fetsild. - fornyet kontroll. Om all rf o r l y e t kontroll inneholder post 4 ri kgl. resolusjon av 0. august 934' den bestemmelse, at ravgijiten inntil vjdere skal fastlsettes av Handelsdepartementet. henhold hertil bestemmer Handelsdepartementet alt for fornyet kontroll efter 5 i kontromlist~uksen for saltet fetsild Ufr. 8 i lov om kontroll med si:ld av 22. juni 934) blir inntil videre å betale samme avght til statskas'sen som 'fastsatt for eksportvare ved kgl. resolusjon av 0. august 934. A v giften betales - som i resolusjonen bestemt - for,s:kuddsvis til 'den som forestår kontrollen.

6 600 t. 548 F l.s K E T S o A N O 0 oktober 934 Motoren ~ "A L O AU Råoljemotorer fra 3 til 35 HK. 2 Patentslipper for fartøier inntil 00 fot Reparasjonsverksted Platearbeide Brødr. Bjørnevik Motorfabrikk A.s Hundvåg pr. Stavanger Telefon: Buøy 63 Solid, enkel, driftssikker firetaktsmotor for fiske-, bruks- og lyst-båter. M. Bjørnevik Motorverksted BORKENES A.s Kvedf;ord Sildolje- li Kraftforfabrik Telegramadr. : Sildoljefabrik, Borkenes Prima sa.ltfattig sildemel -- Torskemel SUN OL COMPANY, U. S. Am Anbefaler de ærede forbrukere SUN Motor Cylinderoljer SUN Marineoljer SUN Cup. Grease For han dl e rei; Trondheim... S. Engelbreih Møller Bergen... Thorolf Hansen Stavanger... Thor S. Næsheim Kristiansand S... Camilla Basirup & Co. A.s Arendal... Nils Mørland A.s Skien... Hans Andersen Sandefjord... Rasmussen & Peierson A.s Fredrikstad... A. Hagelund Hovedlager: BRØDR. NLSEN - DRAMMEN Centralbord 422 Høiesteretsadvokat H. EDV. NORSTRAND Torvam. 0 BER GEN Telef. 569 Fiskerisaker - Landbosaker..lAKOB MS... E & CO. Als, Bergen Telegramadresse: "Storsild" - Rikstelefoner: 234, 3872, 3597 Bodene: Privat 234, 3597, 5265 Kjøper og mottar til høieste avregning alle sorter fisk og sild Bruk Jernbanen til fisketransport. Se nedenstående bimige, faste fiskefrakter som gjelder over Statsbanene, privatbanene og en rekke bilruter i samtrafikk med Statsbanene. Godsslag Kassens mål utv. i cm. Brutto- Frakt pr. pakning!brutto- Frakt pr. pakning vekt i øre ) Godsslag Kassens mål vekt i_ø_r.-,e=--- k, Frakt utv. i cm. k i Frakt ca. g. lgodsl) ] - ca. g lgods!), godsl) i ~.. Fisk, fe'rsk og sattetl,lill Sild, saltet t. o. m. 35, 50 ', 00 (torsk, sei, hyse, ' km...,... Kvarttønne uer, hvitting, lyr'll 60 t. O. m. 000 km 'l 200 ' 25 lange og brosmel l' o. m. 600 km. Otting 0 60 t 000 k 20 samt fersk rogn) " o. m. m. -,,-! 0 70 t. o. m. 600 km.\ 86,5X5,6X 9, '-M-a-k-re-l-l,-f-er-sk J ,-X-5- X '-'--00- l \ 60 t.o.m. 000 km.!, -,, uansett avstand. 7,lX46X5, ! 60 t. o. m. 600 km. 7, X 46,0 X 5, ! : t. o. m. 000 km.! -,, K'.i.-PPf.iSkisamtrafikk 50 når! --/---- med nærmere be- efter krav ' Sild, fersk t. o. m.i, stemte dis sel- 20 _ Aeller l B Jutepakning b 60 t. O. m. 000 km! -,, Trondheim og An _ 6_0_0_k_m_'_'_'_'_"_'_'~'_8_6,_5_X 5~)_X ' ~ l O l_o ~ S_k_a_pe_r_o_v_er e_rg_e_n_l lt~"l~~e_~r't~~~e~~-o. ; t. o. m. 600 km. 7,lX46,OX5, dal snes uansett av- 60 _ t. O. m. 000 km. -,, stand.... ) "A betale" sendinger og sendinger belagt med efterkrav 20 øre pr. kolli i tillegg.

7 0 oktober 934 FS K E' T S o A N O 549 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant Noteringene gjelder de pris.~r hvortil omsetning har funnet. sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 2/0 5/0.. Bergen (forts.) Kr.sund N. 28/9 5/0 T~an: K.r. K.l'. 2/0 5/0 Tran: Kr: K.r. Ukl. damp. nordl., pr. tn Kr. K.r. Ukl. damp, nordm. 8; nordl. Do. finnm. pr. tn ~ Danskfisk, stor... 5.,-: 5.- pr. tn... ; /7.~ 70/7 Do. seidamp, ma lys, pr. tn små Finnm. pr. tn.... ma koldkl. damp., pr Sei: Ro g n:.. Blank industriell Prima storsei pr. vekt l ste sort eksport- Brunbl. industriell, pl " middelsei pakket pr. tn Bruntran, pr Afrikasei... 50/60 ) nen. do. do. pr. tn. Pressetran, bunnklar, brun- Do /50 ) ~cije do. do. pr. tn... blank, pr Do /40 ) Nordmørs, Samfengt, stavf. Do. mørk, bunnklar, pr. 0.2/230.2/0.23 B f tønne... ;.... Do. mørk, uklar, pr. kg / /0.5 ros m ~ r, lekket, prima, - do. 3dje sort... _ -'- Pigghåtran pr. pr. 20 f! ~ Lofots, sa?f. stavf. tn. ny vare - - Håbranntran runde, prima dJe sort... do. -- Håkjerringtran / /0.36 H Y ser: 8 S i l d o l j e pr '24/ /0.27 Lys selolje / /0.40 Prima vårhyse... '30/50 8'= K l i P P fis k: Lys sildolje do. do /60 7'75 Nordm.~ l?fots pr. 20 kg Mørk~ :Og' n: Afrikiter,~!~o::::::: ~:50 (= d~ng' ~~rp,~~.o~vkat~3 k~.2~.~~.. : /6 6.25/6 Lenger:. ', lste sort, pr. eksportfylt tn. ) Skruelenger, gam!., pr Brosme, pr. vekt.... 2nen sort -,,- ) B' k l 20 k Sei, pr. vekt.... 3dje sort " ) Jer e enger, pr. g.... S a ltf is k: Samf.. påfylt tn.... K l i P P fis k: Lofots, lev. Kristiansund... lste sort. lof., pr / Finnmarks fob. fiskeplass... Rundfisk: Finnm. fob. lastep!. slandsk,norskbehandlet.... Usørt. lofots, pr /4 3/4 Fet s i l d. Unotert. Bjørnøyfisk pr. 20 kg.... Do. helge!., pr. 20 kg.... V års i l d, fiskepkk. pr. 80 Tør rf is k : Tynn vestre, holl., pr. 20 slandssild, fiskepkk. tønne 22.- ma storsei, 50/60, pr. kg Fyldig do., do. pr. 20 ) ) Omsetning funnet sted. Do middelsei 40/50 pr. kg... Underm. hollender, pr. 20 Alm. hollender, pr Bremer, pr ) Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg.. ) Do. do., små, pr Do. undermåls pr. 20 Lubb, pr Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, 20 Do. Do. 30/50, pr. 20 Do. Do. 50/70, pr. 20 Usort. fimim., pr. 20 kg... finnm., -200 gr., pr. 20 finnm., gr. pr. 20 Do gr., pr. 20 Do. over 700 gr., pr. 20 Titling: 7; Hollender, pr Bremer, pr Rotskjær: Zartfisk pr. vekt... ) 7.- ) 7.- Vekkerfisk., Høkkerfisk t la Ol VERNER VERDER Den' meat effektiv, rushnaing. Norlk f ~brikat...tolv'" KEMSKE. FASlK"", SANDEFJORD Ålesund. 28/9 5/ O D~ i)~~sei, do..... Kr. Kr. Storsild, eksp.pakket, 0 Vårsild, eksp;-pak 0 pr. tn.... slandssild, pr. kg.... Tran: Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn Do. Finmarks pr. tn ~ 69.- Koldklaret damptr. pr Bruntran pr Sildolje efter kval. pr. 0.20/ Seltran do. pr. max. % Ffa / /0.0 Håkjerringtran pr..,. 0.35/ /0.36 Rogn: lste sort eksportpk. pr. tn.. 2nen sort do. pr. tn.... 3dje sort do. pr. tn.... Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg...} / ;. Lofots, pr ~ Lenge pr /8.25 8/8.& Brosme pr Sei pr ,.. Saltfisk: slandsk torsk, norsk fangst, pr. 20 kg..... Finnm.storsk fob., pr. 20 Lofots- og Vest.ålsk torsk... Sunnmørs torsk.... Sei, pr. kg...,... ' Pre s s e fis k (ks. li 00 ) Presset lange, pr. kg /26 Rots kj ær: Sei,samf. pr. vekt Torskemel fob. pr Sildemel " -,, S i d. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.-pakket 0 pr. tn..... Vårsild pr. tn. å 0 kg.... slandssild pr f. do. hodeskåret pr /0.27 do. Haugesund. 28/9 50 Vars., eksportpk., ganet, 0 K.r. Kr JO.- Do. mindre merker, ganet O pr. tn i.50 Do., eksportpakket Do. flekket 20 fob. pr. tn Do. renflekket / Storsild, eksp.pakket ganet, matjes pr. tn : / Do.~ eksportpk., 'ganet, 0, pr. tn.... fet sild, nbtsild 0/2/4 stk. pr., fiskepakket tn... 28/30 28/30 Skjæresild pr slandssild, matjes 0 pr. tn...,.... Do., fob pr. fiskepakket tn. 8.~/l9 8. Makrell, hebrider, 92 fob. Do. norsk 92,... 30/ /50/40 Si dol j e: Mørk, fob., pr. kg.... Lys, fob., pr. kg Sildemel, pr. 00 kg~ ~ , ~,Våre nye portable modeller er fullkomne i utstyr og na vnet NOTO,N garanterer kvaliteten Gratis demonstrasjon! 'Torvalm. 5 ' > Ber2'~~

8 550 FS K ETS o A N O 0 oktober 93<± KRSTAN'SUN D KARLE SCHROEDER, Kristiansund N. Telerramadr. : Schroeder - Mægler- Rikstelefon: 507 Omsetter: Klippfisk, saltfisk, tran, roa-n, trantenner, rogn~nner,.ildtenner. Saltfisk bes.r~e!l tørret. Rognpartier eksportpakkes. Befraktning. Alsuranse. SGV. B.SAGER. Kristiansund N. M~glerforretning - Agentur & Commisionsforretning Etabl. 907 Klippfisk, Saltfisk, Rogn, Tran, Sild, Salt ol Tønner Brand- og Sjøassuranse tegnes billigst Telegr.adr.:.Sager" - Telefon 326, Privat 535 ROLFSEN & LOSSlUS nnkjøp og eksport av klippfisk og rogn Kristiansund N. Telegramadr. : Norte - Telef ED. ENDRESEN, Kristiansu nd N. Mæll'lerforretnlng. Assuranee Telefoner: Kontor 234, privat Telegramadresse : "Edvard" Omsetning av klippfisk, altfisk, rogn, tran etc. Mottar saltfisk til tørring Klippflsklaget for Nordmør, Sør og Nord-Trøndelag WLLAMSENS K~ØLELAGER A.S Disp.. A. Grimsmo Telefoner: Telegramadresse: "Grim" Kjølelageret 049, Kontoret 58, Privat 57 ~oderne kjølelager for ca vekter klipfisk. Mottar ogsaa klipfisk og andre fskeprodukter for oplag utenom kjølebodene, samt utfører opterring og pakningfor eksport til alle markeder. KJØLELAGAET A/L Telefoner: Kontoret 383, pakhuset 205 Kjølelager for klippfisk Kjøleboder for ferskfisk Agnsildfryseri Jens C. Gundersen Telegramadresse: "Jens". Telefoner 5 og 296 Klipfisk, Rogn, Sild, Sildoljefabrik OLE WRUM - Tønde'fabrik Teloner: Lager av /. /2 og /4 Sildetønder samt Bliktrantønder Astrup & Co. A.s Tele/o,,: 825 Etablert 863 Tel.adr.: Pescado-Chrisliansund Eksport av saltfisk, klippfisk og rogn Blikkenslager Øivind Engebregtsen Bliktøndefabrik Telefon Telegramadresse : Bliktøndefabrik Telegramadresse : <Klippfisklageb - Telefon 98 Omsetning av fiskeprodukter pr. kommisjon Telegramadresse : Telefoner: "Miksen" MKEL MKKELSEN NGVALD WATTEN En gross - En detail Mæglerforretnlng Omsetning av alle sorter fiskeprodukter Telefon 9, Telegr.adr. : wau BRUNSVKENS REPERBANE NOT- OG GARNFABRK Telegramadresse : "Brunsvikbanen" Eksport av: Laks. Kveite. Flyndre. Raeker og levende Aal og forøvrig de fleste andre sorter PARELUS & LOSSlUS A.S ETABLERT 843 Eksport av Klipfisk og Sild Telegramadresse : Parelos. Telefon no. 200 Snører. Forsyn. Taugverk, Not og Garn Overretssakfører Fosaa Blikemballagefabrik, Kristiansund KARL MAALSTAD Telefon nr. 37 AR. NEM. S L S ET H Te.adr.:.Silseth" M.N.S. Helpresset emballage for hermetikindustrien Telefoner: Kontoret 047, privat 395 Litersbox - ~ekebox Lofotkompaniet A.s - Kristiansund Disp. Lorentz A. Lossius, jr. Moderne kjølelager med plass til ca vekter. Stort pakhus med plass til ca vekter. Mest effektive elektro tørkeri i forbindelse med gode tørrebjerge. Te.adr.: "Lofotkompaniet", Kristiansud N. R.ikstelefoD: Kontoret 035, pakhus 2336 KRSTANSUNDS SPAREBANK Oprettet L ENDRESEN M.ÆGLERFORRETNNG - ASSURANCE Telegramadresse : "JUST" Telefon: Kontoret 827, 587, privat 974 Omsætter: Klipfisk, saltfisk, rogn, tran, tørsei, tønner etc. AKTESELSKAPET Telefoner: Teleg-ram adre sse: Kontoret KLPFSKLAGERET Larer og- formann 704 "Lag-er" MOderne Kjølelager for Klippfisk Werring & Søn A.s Telegraphic Adress : >Superior-Christiansund<. Rikstelefon 305, 324 Kjøper Saltfisk. Klipfisk, rogn "KARAT" og "S K.J O L DU margarin margarin er billige. men strålende gode merker MØRE MARGARNFABRKK A/L Kristiansund N Klipfisktilvirkernes Forening og Salgslag Telefon 272 Kristiansund N. Telegr.adr.: Salgslaget Omsetter Klippfisk, Saltfisk og ~ogn ENDRE ~TZØE TELEfONER: SJØFORSKRNG (kasko-, fangst- og varetransportforsikring) - BRANDFORSKRNG Representant /or: J. BENNETT (Billlngsgate) LTD., LONDON, Storbritaniens største ferskfiskfirma JONAS SUNDE - {ristiansund Etablert 909. Telefoner 265 og 4, privat Tel.adr.: "Ednus" M O L D E Mottar saltfisk til tørring paa rimelige betinll.elser. Gode velrenomerte tørreplasser. Ordner forskud til tørrepenger. ANTON MONGE - Mæglerforretning Tørring og. Omsætning av Klipfisk T elerramadresse : Fiskanton, Kristiansund Telefoner: Romsdals Fiskevegnfabrik, Molde Telegramadresse : Fiskevegllfabrik ALT FSKEREDSKAPER Telefon: 846 ANDR. LE Tel.adr.: Anlie J. P. HU S E Maeglerforretning - Befragtning - Assuranee Omsetning: Klipfisk, Saltfisk, Rogn og Tran CHR BLX-NLSEN Teleg-ramadresse Telefoner: , Molde Telegr adr.: Huse, Steinshamna Spesialitet: Tørstoffutskillere for sildoljefabrikker HALSTEN BJØRNSUND A.,S nnkjøp 6geksport av alle slags fiskeprodukter Spesialiteter: Klippfisk og St'ild Telef.: K~ntor62 " Prvat 623 "Neslin" A. B. C. Code 5th. Edition Agentur-, Commissions- & Mægler-Forretnlng Telegramadr. : "Halsten" Telefon 20

9 , oktober 934 F S K E T S o A N O 55 rrcs Veksel kursene (salgskurser).. Mynt Pad 2/0 3/0 4/0 5/0 60 8/0 o~ r:lo:! kro i,., i: g-mk.! l --! u,,., i r res", Dall ar... 3,73 a~k:: Pese,,~- ~d~ ~ Lire -,.., C:zck. kr ,r.:); '00.00 Mon tf,,<l øste -n. kr, Polsk e zloty kr. kr / ~ ) 3) kr. kr. kr. kr ) ~ 4.05t 4.06 ' ~ t ) 3) S) 3) l) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tellegg til den noterte kurs promille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. 3) UnoterL ing av verdens khppfiskproduksjon , kvintaler. Ho]g'('Tlw Weekly Herald and Newfoundland Trade Review«lLeddcles at nettotilveksten av verdens klippfiskproduksjon i ]wrioden 9~8-33 er kvintaler sammenlignet med for 25 år siden. Tilveksten fremkommer således (, vi! tal>\'): sland , Storbritannia , Færøyane :"::00 (JOD. ialf l ;:) Reduksjonen: Frankrike , Norge 000. Xyfundland 50000, Kanada , Forente Stater {luo, ialt 'ioo 000. Netto økning Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Fiskesort: Eksport i uken 23/ 9 _29/ 9 Total fra ft _29/ 9 ferskfisktransporten p'r. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner Stasjoner Trondheim: %_29/9 ialt. Sild.... Fisk.... Bergen: 3/9-29/9 ialt. Sild..,.... Fisk.... Anda/snes: 3/9-29/9 ialt. Sild.... Fisk... Narvik: 23/ 9 29fg ialt. Sild..,... Fisk.... Til innlandet Oslo / :v~r~ ~~~ Til utlandet talia ~~~~- alt / , ) ! j ~ ~ ') :: :~: 2: ::: _ 2~OO ::::: = ) Herav 020, fisk til Danmark. FislH sod ' 2000 Kveite Flyndre... " Hyse Torsk Sei Sild., Levende fisk Annen fisk / Hummer, krabbe Hvalkjøtt M~krell Habrand TUs 'islieinnførselen til Oslo. - nnførselen av ferrsk og annen fisk til Oslo sjøtollsted i uken 30/9-6NO: Fra Danmark levende fisk kr. 4850, fersk fisk kr Flyndre.... (veite..., _.... l-lyse...,.. _.... Torsk.... Lysing.... Piggvar og slettvar..., Pigghå.... Skace og rokke.... Makrell...,.... Kg Våtsalttt fisk.... J'\.nnen ~~~--~~----~- alt 8502 Kg Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Diredor of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis hel i e s. Statement showing the landingli of the main Norwegian fisheries now being carrled on, from the beginning of the year 934 to Odober 6th. M a c k e r el in kilogram (kg): landed , exported in ice l , cured to canning factories F at and small herrings in hektolitres (hl), landed,8 mil!., to fish oil fadories.39 mill., to canning fadories 36300, salted 30700, iced

10 Blank V 'd. SG ~_~!Sl Fetsild og Storsild lallids 8 Tollsteder Saltet!Flekkesild skaret sild tm. sild tm. im. tm. tm. ~=="t::.=-~== = Klippfisk ialt Rl.lndflsk [ i i OSlOl) [ 926: Kr.sand S l Egersund [ [ i Stavanger 2 ) Kopervik Skuden~shavn Haugesund 4) Bergen 5) ) Florø Måløy Ålesund 6 ) Molde 5) Kr.sund N.7) Trondheim Bodø... All Svolvær 6). - ~ Tromsø 3) Hammerfest. - Vardø Vadsø 4) Sei Hyse rund l ) l 0;5 ~ Amllcrn t3'rfisk T'H'rfisi~ ialt Rogn tm. Rcgru D,mo Rmm. Brim Brun Håw fth'sk tran tran blank" kjarr. tnr. tnr. tnr. tnr. tnr. hll [ l Andre9~ [ , 24 _ --- alt ) f) l ~ , uken J 926. ~~~~ ~ l _ Tollsteder Herdet Hval Sel- Silde- Sild Sild Ma- Ma- Laks Levende Annen R k Fisk ø røkt hvalolje olje olje olje fersk kre l krell fersk ål fersk fisk Hummer e er salte saltet fersk kg kg tnr. tnr. tnr. tnr. ks. [tnr... Fisk saltet i tnr. Siidemel Fiskemel levermel fiskeguano k~ Selskinn Hermetikk kg OSlOl) ! l l Kr.sand S l 248 l [ - Egersund Stavanger 2 ).. -! 64, K Kopervik l-lO Skudeneshavn : Haugesund 4 ) ' '27, ] i Bergen 5 ) ! S Florø ~ Måløy i l ÅlesundS) l Molde 5 ) , : K. r.sund N.7) 0\ 858! ( [ Trondheim i., Bodø ~ Svolvær 6) ~~~ Tromsø 3 )., 2 330, 950, -- ' - ' Hammerfest : , Vardø." i , Vadsø 4) [ ) Andre~~8)57479 ~-=- 343Z_~060 :_~ 7_!?_?97~~~07079 ~_363666_~6060_ ~J~~)~~02~~!Lll)4602~.~ ~ 225 2~55 4,)~ l ' 56tl,);) ~! u l 690 ', uken ! u5 863:. i 95 i 489! 24357: ~ ! S ) Dessuten 357 tnr. stearin, 866 tnr. hvaloljefettsyre, 72 tm. bottlenosel,ll 757 tm. grakse, l to. kveiteolje og 39 tur. presse"tran. 2) Dessuten 56 tnr. ansjos, 375 tnr. krydret sild, 7 tm. brisling og 300 islandsk klippfisk. 3) Derav finnmarks og 4lU3 U-l:~ lofots. 4) Dessuten 96 tnr. veterinærtran, 95 tnr. silde melke, 0000 hvalmel 800 haifinner, 5800 krabbemel og 290 tnr. edikbehaodet sild. 5) Dessuten 2342 tnr. stearin og 847 tnr. nordsjøsild. 6) Dessuten 834 tm. stearin, 9 tm. hvaloljefettsyre og 45 tnr. l~veitetrc:.n. 7) Dessuten 49 tnr. stearin, 477 tm. håtran 60 tnr. pressetran, 4592 Hskelever og 2025 tnr. industrieli trdll. 8) Fra Fredrikstad. 9) 2455 lnl'. hvaloljefettsyre og 09 tm. sluapolje av hvaltran fra Fredrikstad, 905 tm. spermolje fra Sandefjord, 6800 fersk brisling fra Holmestrdnd, kraji.>, mel hvalbenmel. l 550 selkjøttmel hvalmel hvalkjøttmel og 3980 håmel fra Sandnes. 0) Herav l fra Sandnes og fra Harstad. l) Herav 7400UO fra Hatbtad fra Mosjøen fra Sandnes. 2) Herav 27 tnr. flekket fra Haugesund, 66 tur. flekket fra Bergen, 30 tnr. flekket og edikkbehandlet fra Molde. 3) D'2~:s h n 7534 kg kv.;lt~:lever, 8B hvitfiskskinn, (5 røket laks og loddemel. 4) Dessuten lodde. 5) Dessuten 000 kg, krabbemel, 7 tm. fiskemager 4:~iOO hvalbarctcf. 0 røket laks og lo 900 fersk brisling. 6) Dessuten 9 tm. kvehe.levertran,loo fat lever påfylt sprit. 7) Labradorbehandlet.

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

1 5I~ o ANG 22 november I

1 5I~ o ANG 22 november I - 506 f S K E T S a G;)-iO on:\ :2000 kg. torsk a 10 øre, 240 kg. hyse a 10 øre, :WO kg. skate a 8 øre, 6500 kg. håbrand a 8 øre. alt 12 :240 kg. fisk, verdi kr. 3040. Alt iset. Der deltar 42 motorbåter.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. Rapporter og meldinger 1984 nr. 3 1984 nr. 3 E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH Utgitt under Fiskeridirektoratets "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3 FOEK23 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THM F O R O R D Meldingen om småhvalfangsten bygger på fangstdagbgker

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Kristiansands Flskegarnsfabrik'Js..Do

Kristiansands Flskegarnsfabrik'Js..Do , o 472 S K t r ~ U A N U 29 august y34, ialt 22 62 (22), tørrifisk i uken 9, total 9600 ( 85), derav rundfisk henholdsvi6 093 544 (745), rolskjær 7 90 (366), sei 93 32 (2092), hyse 52 964 (67), annen

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009 Markedsanalytiker Ove Johansen ove.johansen@seafood.no Tlf. Mob: 93 8 3 16 MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 29 MAKROØKONOMISK UTVIKLING Spania har i løpet av 28 blitt hardt rammet av den finansielle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer