Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764"

Transkript

1 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Bergen Onsdag 20 september 933 ANNONSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. Nr. 38 Oversikt pr. 6/9. B il l k l' i s ke t f ' a Å les u n d var i,forløpne uke hindret ro] en stor del av utrygt vær. De 3 dampskiber og 60 motorld-llt'r som drev fi.sket ute på bankene hadde dog til dels bra hu;gster. Dessuten drev 5 mindre motorbåter snurrevadfiske næ~lllel"2 land. - Den samlede ukefangst blev kg. - Fra det n o ' s k e b ank fis k eve cl s l and kom i uken til },-lesund :-3 dampskiber med tilsammen kg. saltet torsk og 9900 kg. kveite. alt er iår hjemført fra sland 5872 toun torsk og 284 tonn kveite. Den samlede verdi av islands 'i~:ket pr for torsken kr og,for kveiten kr Fet s i l d f i S k e t. Der fiskes nu en delfetsild i forskjell:;..!::' distrikter i Nordland, Nord-Trøndelag og Møre. Silden er clv bra kvalitet og eg'ner sig godt.for saltning. den siste uk,~ ilar fangstene vært små, men der er bra utskiter :flere steder. D2t llleste av silden går til sildolje. Fra Tromsøysund m8des.at der i uken blev opfisket på pl n 9 hl.. hvorav til agn 70 hl., pris kr. 8.60, resten saltet til hjellllllel'orbruk. D er er til stede 20 drivgarnsbåter og utp.iktenefor fortsatt llotfiske er gode. r Nordlund pågår der stadig en delfetsildfiske, men det ill('st2 går til sildolje. Fra Bø,i Vesterålen meldes at der i ~:i;,ctp uke' på strekningen Ramberg-Guvåg er tatt drivgarns!',mgst2l' fra mål. Der har iår vært dårlig fiske,i Nord-Trøndelag og utisiktene er heller ikke videre gode. Der meldes fra Flatanger, ilt cie'r i d:~ 2 siste uker er opfisket ialt 2386 hl., hvorav 2325 hl. er sol:~t til guano til pris kr. 3,pr. hl. og 60 hl. saltet, pr,is kr. 6. More drives fetsildfiske i flere distrikter med bra utbytte. Der meldes s?iled'es fra l elsmannen i Sund, at der i uken som :-,ikk i distriktet blev opfi,sket 830 hl. f,etsild, hvorav 600 hl. tj~ sildolje, 30 hl. til agn og 00 hl. saltet. Likeledes meldes ';'a Skodje, at der i tiden 26/'8-/9 er opfisket 3868 hl. sild,!lyorav 407 hl. blev solgt til sildolje, 86 hl. til saltning og hermetikk il. kr og 600 hl. til agn a kr r So:.. m O;';' Fjordane og sønnenfor er der opfisket henholds \-i~. ()77 hl. og 0302 hl., vesentlig småsild, blanding og mossa, ;(llll alt er 9,"ått til hermetikkfabrlikkene. H.i " f o l' t i s l and s s i l d. Der blev i uken hjemført ::: ~n tonn:'r islandssild, hvorav til Karmøy 778 tønner, i!;:;uge':und 4440 tønner, Kristiansund 2330 tønner, Hareide : ;),)0 sa t til Bergen 775 tønner. K ~' s t ]l} a kre l fis k e t hadde en ukefang'st av vel 200 leidl, l:--ri pr dog meget spir som blev fisket på revet utfor \ lisliansand, og levert til hermetikkfabrikkene. Fisket var JPg-et bra enkelt e dage og avlsetningen blev følgelig meget vanskelig, prisen falt helt ned til 5 øre 'pr. kg., så man enedes Clll å stanse fisket nag en dage. Den makrell som tilførtes l\arlløy blev dog hovedsakelig saltet og priisen var (;r" pr. kg. E k P ort (:': l av de viktigste hskevarer til 9. septen~ber Ujoral'ets tall i parentes): slandssild i uken tnr., ialt SAMBAANDETS TRYKKER! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Første klasses utførelse (64687), klippfisk i uken 98 tonn, ialt (2924); tørrfisk ialt i uken 6 tonn, total 4797 (7405), derav rmdf~:k henholdsvis (0378), rotskjær 6-42 (452), sei (3375), hyse (25), annen (736), rogn saltet henholdsvis O tnr., (463(7), damptran 2220 tnr., 6333 (63685), blanktran 803 tnr., (27256), levende ål 2 tonn, 43 (345), fersk fisk 384 tonn, 6 57 (5 66), hummer 45 kg., ( stk.l reker 8 tonn, 799 (65), hermetikk 508 tonn, (2i~ J ), sild.;~lllel 42 tonn, 4297 (23772), fiskemel m. v. ;360 tonn. ~)G80 (5096). Bankisket. Fiskemeldinger. T ' o S ø: uken 3.- O.september er opfisket 2892 kg. kyeite il øre, 4728 kg. flyndre it øre, 79 kg. brosme it 8 øre, 9673 kg. torsk it 8-9 øre og 2489 kg. allnell fisk il 4-0 øre. alt kg., verdi kr Av f.angsten er 820 kg. iset, 2989 kg. saltet og 258G4 kg. hengt. L(,\\,8' partiet 7 hl., pris 0 øre pr. liter. Nor d l a d. - V æ ' ø y o gr øst: uken septcm ~er er opfisket 600 kg. kveite :a øre, 3400 kg. flyndrp il øre, 800 kg. hyse il 7-8 og 500 kg. håbrand a fl øre. alt 6300 kg., verdi kr Alt iset. Der deltar 85 motorbåter. M ø ' e. - Å les un d: uken september er opfisket kg. fi'sk, hvorav kg. kveite it kr..08, 6000 kg. lunge it øre, 9000 kg. brosme il 9 øre, 8000 kg. torsk a i 5 øre, kg. hyse a 28 øre, 8000 kg. skate a 20 øre, Gl ;-)00 kg. håbrand il 7 øre og 6000 k[,s. hå a 8 øre. Verdi kr. 4226:). Langen og brosmen saltet, resten iset. Fisket foregikk med 3 dampskiber, 60 motorbåter og 5 'Sllurrevadbåter. - Kri.. sti ans u n d: uken september er opfisket :-3279 kg. kveite il kr. l, 3700 kg. flyndre it 70 øre, 308 kg. lallge i\ 2 øre, 7250 kg. brosme il 9 øre, 500 kg. torsk a 20 øre, 800 kg. sei il 0 ør'e, 200 kg. skate '3. 5 øre, 750 kg. uer fl. ~20 øre, 200 kg. håbrand a 0 øre, 2000 kg. hå it 0 øre, 227 kil. makrellstørje a 30 øre samt 484 kg. reker fl. 30 ore. alt 2R 62 kg. fisk, verdi kr Der d(~ltar 38 llotorbåter.- 3 r e sne s: uken september blev opfjsket 800 q.; l;veite li 80 øre, 350 kg. flyndre a 60 øre, 2800 kg. lauge it 2 øre, 4200 kg. brosllle il 6 øre, 200. kg. torsk å 20 ore, 950 kg. hy,se il 20 øre, 200 kg. skate a 0 øre samt 400 su.; h[[ fl 0 øre. Leverpartiet 2 hl. - :Fis!wt ved Bjørnøya. Tro s ø: uken septellber er kommet ;) fartoj,'' fra Bjørnøya llled 7448 kg. kveite, verdi kr. 4373, 2 2 q.;. ton3k, v 2rdikr samt 405 kg. steinbit, verd j kr. 40. Kveit~,.. prisen opgis til: Under 3 kg. 30 øre pr. kg' r 3-6 kg. 45-:)0 ore, G- B kg'. 55-G5 øre og over 3 kg. uten hode '0, Hjemført islandssild. K a ' ø y: uken 9/9-6,'9 er hjelllkolllmet 5 fartoier llc:'d 778 tønner islandssild, hvorav 8425 tønner saltpt og 33S;; tonner krydret.

2 Total 392 F S K E T S GAN O 20 september 93~ _._----_._.. - Kr is t i a n S li n d: uken 9}9-6/9 er hjemkommet 2 fartøier fra henholdsvis 2 og 3 tur fra sland med 2330 tønner ~ 3lt sild. Ber gen: uken til 6/9 er kommet l fartøi med 775 tønner islandssild, hvorav 65 saltet og 60 krydret. H a li g e' sun d: 9/9 og 2/9 er innkommet til Haugesund 3 fartøi(~r,fra sland med 4440 tønner sild, hvorav 3630 tønner saltet og 80 tønner krydret. alt er der til 6. september hjemført 4720 tønner ilslandssild, hvorav tønner saltet og 8438 tønner krydret og ~~pesialbehandlet, mot ifjdr tønner, hvorav saltet 6973 tønner og krydret og spesialbehandlet G ø t e bor g /9: slandssild 30 øre pr. kg. betalt. G ø t e b o l' g 8/9: Markedet noget svakere, dagspris 29 øre pr. kg. Hjemført shetlandsinakrell. Kri sti ans and 6/9: 3 svensker 00 flekket, 300 rund sbetlandsfisk, pris kr. 20 for 92 kilo flekket sams. Fisket ved sland. A l e.s u n d: uken september er kommet 3 fartøier fra sland med 7 tonn torsk a 2 øre pr. kg. og 9.9 tonn kveite a 90 øre pr. kg. Samlet verdi n Fetsild- og småsildfisket / Derav ;---._ Fyll<c alt Til t~! 2! ~ ~ ~ set sildolje- ~ ~ =2 t; ~ :;?:;:: i fabrikker ~.g: en 3. ~ rjl ~- ~~ ==========~======~====~! == i Finnmark : ) 2276 Troms i l) 3'9 064 l ! Nordland ) Nord-Trøndelag ! ! Sor-Trøndelt!g : - - i Møre i 648: Sogn og fjordane i Sø~Jnenfor i - i-lo 302: rus. -ll : 39:) : 54 49: Mot ifjor : h ) Opg,oven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland Troms og finnmark fylker innsendte utdpg av råstoffprotokollen pr. 3/8. For enkelte fabrikker mangler dog opgave., Troms 6/9: Trolllsøysund: Denne uke opisket på garn 9 hl., hvorav 70 agn, pris kr. 8.60, resten saltet th hjemmeforbruk, til stede 20 drivgarnsbåter, gode utsikter til lotfiske'. - X o r l and 6 '9: Siste uke drivgarn strekningen Ramberg Guvåg, mål fetsild, i uken opfisk-et 200 hl., hvorav ~9.ltet til handelsvare 4.0 hl, ialt opfisket 7030 hl., saltet til h8nde:war'2 265 tønner, solgt til fabrikk 5220 hl., belegg 70 motorbåter, pris kr pr. hl. - \" o l' cl - T r 0 n del a g 6/9: F l a tan g er: 2 siste uker opfisket ialt 2386 hl, hvorav 2325 bl. er solgt til guano til kr. 3 pr. hl., 60 hl. saltet solgt til en pris av kr. 6. Fisket er dårlig. - K a n 8 03 lensmannsdistrikt: ntet sildefiske foregått i cl.:::tle distrikt i d,c 2 foregående uker. ~.' ore. - Sun d 6,9: Denne vika er uppfiska 830 hl. Jeit :cild. Av dette er sed til sildolje 600 hl, til salting 00 hl. c.; til agn 30 hl. - Sko d j2 /9: tida 2<3. august-l. ::.cptrmber er der hman lensr3.nn;~distriktet uppfiska 3868 hl. E:ild. Av dette er 407 hl. sed til sildolje, pris kr. ;), li-llil ll sed til hermetikk og til salting, pris kr. 4.:50, 600 hl. s(>ld ti! agn, pris kr r.'ilfør~el til hennetikldabrikli.ehc ~).--H). :-ieplem!)er: Ber gen: Fra Hordaland tilført 232 skj. mobsa fl kr..:)(\. Sta van g er: Fra Hordaland er tilført 4222 sk.i. lllm;sa kr , 928 skj. nwesa fra Vest-Agder a kr..26, Brislingfisket. TiUørs'2 til hcl'metikldahrildhllc i uken ~.- Hi.,;('ptb'.: Ber gen: Tilført fra Hordaland :540 skj. fl kr. ~ og q. a kr. 5 fra Mør e. n a u g 23 U n,cl: Fra Møre 20 skj. brisling fl kr.. 5. S ta va l g,e r: Fra Hordaland tihørt no skj. bri"lill;2,' kr Jernvarer Verktøi Kjøkkenutstyr n.. p Det centraie sted. Småstrandgt. KystmkareHfisket med norske båter. nnbragt til: Hvaler...,.... Halden...,.... Fredrikstad.... Onsøy.... Moss...,.... Oslofjorden, indre.... SOO...., Be,g:,J Ukefangst Pris pr. kg. 9/ 9 _6/ 9 øre kg. 3500? 83 S()l) S5l) U 2) 9(H) l luo Horten.... l l jo Holmsbu.... 3:3 880 Vasser - ferder.., :=iU Stavern luo Nevlunghavn.,... '.'. " 037()O Langesund... ' ±-lo Sl<åtøy...! l ~)O ou Risør...,.... l 33~ Arendal... " ; Grimstad... : ; Lillesand " ! Kristiansand...! /50 U30ql) Manda.... : Farsund... 2 COO 50 ~!6 650 Kirkehavll :39-00 ~lekl~efjord... ' ~naslfa Egersund l! Stavanger...! /35 E,38-00 Kopervik /35 '256 %0 Kvitsøy...! \ 90 Haugesund... -5/ Bergen.,... i / Måløy... ;32 -fun Solund... Ålesund... =-_.. Total = Av fangsten er kg. fisket med not, og kg. med garn. Der er solgt fersk kg., iset for eksport kg. saltet flekket , saltet rund kg. og til lermetild,44co kg.verdi i alt kr. 505(00. Av svenske fiskere er der innbr

3 20 september 933 FS K E TS o A N O 393 Det skotske sildefiske. Boards" opgave. Sted Total fangst crans ~ Vinterfisket ialt ( jan.--3 mars) c.mmerfisket fra april: Northumberland Eyemouth.... Aberdeen.... Peterhead.... Fraserburgh.... Banff.... Buckie.... Wick.... Resten av østkysten.... Oikney..... Shetland.... Stornoway.... Bana Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. alt i tiden /_9/0 933 efter "Fishery Saltet, ganet tm l Eksportert tm l Reste n av Vestkysten (ex Firth of Clvde) Glasgow =- -=- ~ sommerfisketia. t ~ i!i Vinter- og som- merfisket ialt [ Det estiske sildei'iske ved sland. - Hel s i g for <s./9: Konsulatet i Tallinn meddeler i skrivelse av 9. ds. at den c'seske sildedalllper :~Eestirand«den 6. ds. kom tilbake tlil Tallinn fra sland med ca tønner sild ombord. :<yhmdlands eksport av ldippfisk i tiden. aug ust-. september (fjoråret i parentes): Til Spania 2708 kvintaler (29593), Britisk Vest-ndia 6344 (3765), Portugal (26944), talia 2875 (788), Brasil O (28205), England 3423 (766), Forente Stater 59 (302), Hellas 80\ (295), Porto Rico 757 (4074),.Jamail'a 4524 (7077), Kuba O (69), Kanada 4 (2782), Malta 629 (76), Martinique O (O). alt (345) kvintaler. Dessuten er der eksportert' av industritran 4428 gallons (4 605), dampmedisintran (77768), selolje (9400) og selskinn :292 cwts. (7 83). Sardinfisket i Setubal. - L iss a bon 8/9: Sardinfisket i Setubal ulbragte i. halvdel av august kurver, motsvarende 2~, 669 kasser hermetisk vare. - Den gjennemsnittlige pris på den ilandbragte råvare oplyses å ha vært esc. :).60 pr. kurv. - Det berettes at salgsprisene skal holde sig uforandret. Det tyske sildefiske. - landbragt fiskepakket 'sild pr. 8/9: HH 692 tønner imot j,rjor 3028 tønner. Det hollandske sildefiske. - landbragt fiskepakket sild pr. :~!9: 72 8;)7 tønner limot ifjor tønner. luakreluisket ved Skagen 9./9: Ukefangst bunnglarn 820 snes stor, 63 snes middels, 2;-) kasser små; dorg 39 snes, ll iddelpris 2G slands torskclisli,c. - FiskeutbyHe i tollu i heregnet virket stand efter slands fiskeriselslmps opgavc, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik lft_l/9 Fangststeder Storfisk Småfisk Hyse Sei Tils. 'ft_l/9 Reykjavik: (trålere) andre skib Ol P) 2409 Havnefjord : (trålere) andre skib Vestmannøyene 4787 ; Sydkysten føvr Vestkysten Nordkysten Østkysten Tils. 5 aug ,, , ,, ,, g ) Heri er innbefattet 90 tonn kjøpt av utenlandske skib. leands dipphskeksport. - Re y k j a v i k 6/9: annen halvdel av august måned er der ialt eksportert [ra,sland kg. klippfisk og kg. [uusaltet fi,sk. Eksportmengden for de forskjellige bestemmelsessteder er opgitt således: Fullvirket fi,sk: Bergen, mellemfisk 350 kg.; Leith, lange 600, hyse 00, ialt 700; Hull, småfisk 5000, torsk 3000, ialt SOOO;. Kjøbenhavn, labradorhyse 550, l abradorfisk 75, broisme 50, stol'hsk 0525, hyse 380, sei 2, torsk 0000, do. presset og vasket 0000, ialt ; Spania, uopgitt havn, storfisk 64950, Bilbao, torsk 25000, Vigo, torsk 00000, Valencia, labradorfisk , torsk 5000, Barcelona, torsk ,storfisk , ialt Spania ; Portugal, uopgitt havn, storfi.sk 96240; talia, uopgitt havn, labradorfisk , medium 00000, storfisk' , labradorhyse 350, Genua, labradorfisk , småfisk , Livorno, smmisk 4550, abradorhsk 4 500, ialt talia l 6900; talia og Spania, labradorifisk 22500; Hellas, Pir'eus, labradorfisk Av det samlede kvantum,fullvirket fisk,gtåmmet kg. fra Reykjavik og omliggende steder, mens kg. skrev sig ra safjords distrikt, G kg. fra Seydisfjords og kg. fra Akureyris distrikt. - Fullsaltet fislc Aberdeen, sei 5935 kg.; Kjøbenhavn, sei 25000, torsk 7900, :stodisk 4500, ialt A v det samled,e kvantum Yullsaltet fisk stammet kg. fra Reykjavik og omliggende steder, mens 7900 kg. skrev sig fra safjords og 4500 kg. fra Akureyris distrikt. - Fra VestmaBlløyalles distrikt er der i tidsrummet 20. juli ti~ 3. august eksportert 425 tonn klippfisk og 25 tonn full ~nltet fisk. Eksporten til de forskjeligp be.stemmelsessteder pr opgitt således: Fullvirket fisk: Spania, Bilbao, torsk 76 tonn, Sevilla, torsk 64, labradorfisk 8;), ialt FuUsaltet fislc talia, uopgitt havn, torsk 200; Danmark, KjølJenhavn, lorsk 5, - Ovennevnte eksporttall fra V pstmannøyane er ikke tlidligere medtatt. slands klippiiskmarked. - Re y k j a v i k /9: ntet nytt. l:o;lands ldippiiskmarked. - Re yk j a v li li: 8/9: Klippriskpriser uforandret. De engelske fiskerier i januar-august Opfisket mengde av de viktigste,sorter sammenlignet llled året for (i parentes) i ('\Vs.: Torsk U~ ), hyse (G9 898),

4 394 F S K E T S GAN G 20 september 933 lysing (455268), kveite 7888 (87 70), lange (56563), flyndre (356843), skate og r'okke (29286), sei (455268), hvitting (243564), sild (24235), makrell 0220 (02026), brisling 203 (9755). Total (826849). Dertil kommer krabbe (i hundreder) 4866 (52), hummer 5966 (635), østers ;)5 85 (48572), andre skalldyr ewts. ( ). Samlet verdi :t (722623). - England importerte i august direkte fra fiskefeltet (ewt,s.) (98 053), fm Norge (8663), Danmark (48548), Holland 3536 (266), rske fri,stat 703 (436), andre land (5829), total (87 575). - mporten var i januar-august følgende (cwts.) direkte fra fi!skefeltet (802), fm Norge (69 507), nanmark (22657), Holland (39992), rske ffi,stat 4279 (799), andre land (22869), ialt (205296). Verdien av importen :t 2507 ( ). KOLONAL Spesialifef:~'~ Kaffe og The OSENLUND; KONG OSCAASCiT '0 Overrettssakfører H. E D V li NORSTRAND Torvam. 0 BER GEN Telef. 589 Fiskerisaker - Landbosaker Klippiisk- og tørriiskmarkedet. Markedsmeldinger. Tar r a g o n a 3/8: Klippfisktilførsel siste halvpart august 20 tonn i,slandsk libro og 2 tonn islandsk fakse'jordfisk. Heholdning 30 tonn, pris,ptas pr. 50 kg. L iss a bon 5/9: Konsumet har i halvmåneden vært d'orholdsvis,stort, nemlig over baller; men salgene har vært forsert, for en stor del til tapbringende priser på grunn av at en mengde fisk,,såvel norsk som i,slandsk, ihar vært av mindreverdig og uholdbare kvaliteter. - Midden gjør sig således ganske sterkt gjeldende. - Markedssituasjonen er ikke opmuntrende og stemningen blandt importørene er trykket. Der er gjort nogen få salg,flor septemberskibning; men de fleste importører vil vente med å [oreta innkjøp til i siste øieblikk for linjebåtens avgang, dels på grunn av markedets stilling og dels på grunn av at prisnoteringene [ra Norge i det siste synes å ha vist litt svakere tendens. De almindelige noteringer fra Norge går :således nu på 29/ i basi,s nr. 2 eorrente. sland holder, såvidt vites, på 27/6. Fra sland er der kontrahert 500 baller, som nu er under innlalstning. O p ort o 5/9: Markedets stilling er fortsatt ustabil og vanskelig, og interessen [or nye innkjøp er liten. - Fra Norge vites ikke å være kjøpt noget, mens der fra Nyfundland ventes en del ladninger i,seilskuter, likesom der er to båter under irmlastning på sland. Ti are e lon a 9/9: Siden konsulatets si,ste.fiskerapport har følgende tilfør.sler ~unnet,sted: baller = kilo. Alt av islandsk eller færøisk oprinnelse. - Beiholdningene er meget vanskelige å opgi, men det antas at disse ligger 0- lo ing baller. - Omsetningen har den si,ste måned vært meget livlig, og prisen noteres fra ptas. for lma vare pl'. balle it 50 kilo, og for den,såkalte»lib'ro«, beste sort islandsfi,sk, ptas. - Overliggende vare (gammel fisk) samt simplere kvaliteter omsettes til meget lave priser, like ned til omkring plas. 60 pr. balle a 50 kilo. Nea p e l /9: Det var i august bra omsetning av stokkfisk og klippfisk i betraktning av den da herskende varme. prisene var det ikke større forandringer fra [ore gående måned. Som følge av nye tild'øfisler i månedens si,ste del blev beh0dningene pr. ultimo ganske store. - Fra Norge kom med l'utes],-ibene tilsammen 478 bunter 'stokmiskog 2450 baller klippfisk, og med Ms»Eldrid«av T:heim en partlast på 5:300 bunter.stokkfisk. Fra,sland kom 298 baller saltfisk, og fra Nyiundland 444 tonn klippfisk i tønner. Salgspriser i august, Lit. pr. 00 kg. Stokkfisk: Hollender, ordin 350, Bremer 340, Lub 305, taliener, stor 300, Finnmarken Klippfisk: Saltfisk, stor 35, Nor.sk, tørr 200, Fransk, tørr 85, Nyfundlandsk 270, Gaspier 290. B i l b a o 2/9: Solgt norsk 308 kvintaler, islandsk 20000, beholdning norsk 5000, i,slandsk 2000, priser norsk 75-8;), islandsk 76-8l. L i v o l' n o 2/'9: august måned innførtes til Livorno følgende kvanta: Klippfisk: Fra Norge intet, Frankrike 2725 kg., Hamburg 660, Hull 3000, Labrador via England 5, Følgende priser notertes (Lit. pr. 00 kg. df. Livorno): Stokkfisk: Høstfisk (spugnoso) , taliener, medio , Bergen, westre small , Finnmarken Klippfisk: Fransk lave 5-25,,slandsk, labrador st yle 45-55, do. pre,sset 40-60, St..John's, i [ater Meis sin a 2/9: Til:førsler i august: Tørrfisk: Pr.»Santa Cruz<,( 5200 kg.,»livorno«l500,»eldrid«5300, ialt kg. - Klippfisk: Pr.»Santa Cruz«2250 kg. - Kurante priser (Lit. pr. 00 kg.): Tørrfisk: Hollender 380, italiener 340. Ham bur g. - uken 8. til 4. september er ankommet fra Norge 8 baller stokkfisk, 075 baller, 773 kas,ser,37 bunter og 6 fat klippif]sk. Fra Danmark 0 baller klippfisk. N. ANTHONSEN l OD. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert Telegramadresse:.ANTONCO" - Telefoner: 3307,3879 ~OGN, TØQFSK, SLD OLAF KNUDSEN Afs BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn. sild, tran, seltran, haakjærringtran, hvaltran, sildoljer, tomlat, levermel etc. Telegr.adr.: "Tranknudsen". Rikstelefon 2348 Tranmarkedet. Ham bur g. - uken 8. til 4. september er der til Hamburg ankommet fra Norge 5 kasser, 42 halve og 252 hele tønner tran, 6 drums levertran, 0 tønner sildolje, 60 tromler hvalolje. Fra Spania, Portugal o.s.v tønner fiskeolje, fra England 0 tønner fiskeolje, 30 tønner levertran, 4 tønner hvaltran og 00 sekker herdet fi,skeolje. Fra Danmark er der ankommet 39 tønner, kasse tran og 8 tønner sildetran. - Markedet viser ingen nevneverdig ~orandring siden forrige innberetning. Omsetningene er fremdeles helt minimale. Hvad der er ankommet av vare i de,si,ste uker, sies for den største del å være leveringer på tidligere av,sluttede kontrakter. Der nevnes for de forskjellige transorter de,samme pri,ser som i forrige uke. Et mindre parti norsk seltran, maksimum 7 pet. fettsyre, solgtes til kr. 34 eif. Hamburg. Når forretningene forøvrig stagnerer, :så er dette ikke på g'unn av noget for stort skille mellem selgernes pri,s.forlangende og kjøpernes prisideer, men det er vesentlig på grunn av manglende behov.

5 20 september 933 fskets o A N O 395 Ferskfiskmarkedet. L o d 0 2/9: Ca. 500 kasser norsk fisk, pris flyndre ca. 6/, kyeite 7/-0/., ond o n :-)/9: 685 kasser norsk fisk. pris flyndre 7/--8/, l~veite fl/-hl!. L ond o n 6m: 43 kasser norsk fisk, pri,s flyndre ca. 5, heite 8'-0/. f A l t o ]l a og H a bur gomsattes i uken 9. til 5. septemhpr tilsamllen pund fersk Usk fra Norge. - De i de tp auksjoner (H. Køser, Altona og Hamburger Fischauktion, Hamburg) for de forskjellige fiskesorter opnådde priser var fr:lgende (i pfennig pr. pund): Altona. uke 2. ukehalvdel halvdel j lt -8 4~-6 5~ r ~ i Fiskesort i 8000 Hyse stor middels småmid. meg. små sekunda stor mid. små mørk stor middels 00 Rødspette middels små 900 Bergflyndre stor små 7000 Kveite middels småmid. små stor u. h. secunda ukehalvdel Breiflabb små 20~ 28-29J 400 Steinbit uten hod } Håbrand små ', 2~ 24-3d l4~ ~ Buklapp. secunda 6000 lpigghå, flådd 400 Sandflyndre 00 60~ 900 Små fetsild Piggval 200 Steinbit 00 Lange Hamburg 8 8 9~ ukehalvdel ~-28~ ~ Fersk fisk: Tilfør<slene av nor<sk :ferskfisk til de to auksjoner i denne uke har vært gajske betydelige, nemlig tils. ca pund. Foruten dette kvantum er der til andre firmaer i ukens løp ankommet 27 ka'8ser fersfufisk, hvorav 77 kasser, antagelig inneholdende håbrand, antas å ha vært transitvare. Tilførslene ~,-v rhåbrand var for store til at prisene :fra forrige uke kunde holdes. Hyseprisene var il'orholdsvis gode, til tross for rikelige tilførsler av prima dansk kuttervare. Sei og lange har vært knapp. For tyskfanget,sei betaltes idag 9~-20 pfennig og for lange 20-2 pfennig. Der <skulde være bra utsikter for disse fiskesorter i kommende uke. Riktignok må man regne med, at de tyske fiskedampere nu efter hvert setter mere og mere inn i fiskefangsten i de fjernere farvann. TrålsildHsket bringer nu, idet saltningen slutter,for,store mengder sild til at fisket kan bli lønnsomt for den samlede flåte, mens behovet for fisk regnes å øke efter hvert som været blir kjøligere. Man Jover sig og,så en økning av forbruket :som følge av propagandaen for faste fiskedager. Siste fiskedag i Altona Hamburg, nemlig tirsdag, bragte også en betraktelig større omsetning enn på vanlige markedsdager. Og,selv om man kan anta, at den økede omsetning denne dag i no gen grad skjer på bekostning av den forutgående og den efterfølgende markedsdag, sies dog totalomsetningen i uken å ha vært adskillig større enn vanlig. - Fersk sild: Fra Norge ankom i uken. til 6.,september ca halve kasser fersk sild. Som en følge av de store mengder billig Doggerbank-,sild som føres i land,bar pri,sene for norsk,småfallen fetsild vært trykket til tross for at tilførslene av norsk sild denne uke var betrak telig mindre enn i forrige uke. Der betaltes 5~-4~ pfennig pr. pund. Tilfør<5lene av tysk trålsild er fremdeles enorme om de enn ikke denne uke nådde den samme høide som forrige uke. Der innbragte,s ialt ca centner (a 50 kilo). Den stør,st8 del av fangsten var»gat«-sild og den øvrige del Doggerbank-sild. Fra Fladegrunnen ankom bare små fang,ster. Til tross for at landsaltningen er sterkt avtagende, har de store mengder funnet villig avsetning og til lønnende priser. Den laveste pris i løpet av uken for regulær god vare var ikke under 4 pfennig. Der betaltes op til 6% pfennig. Dansk middelstor sild betalt8ls med ca. 5 pfennig pr. pund. Svensk <sild var ikke tilført denne uke. Ham bur g 9/9: 2300 pund hyse, stor (pf. pundet), middels 36~-38, småmiddel,s 32-33, små 5-23, meget små 8-8, 00 pigghå, flådd 4~, 500 håbrand 2-4, små 9X -2, 00 rødspette 25-35, 200 lange uten hode 20, 500 breiflabb 20-2~, små 3~. A l t o n a 9/9:»Kong Sigurd«og»Neptun«6000 pund hyse, stor, pris (pf. pundet), middels 2-26~, små 8-2, 2000 kveite, middels 57, små 20-32, stor uten hode 45-62, 000 pigghå, flådd 20-24~, 800 buklapper 29~-3, håbmnd 0-4, 500 rødspette 3-43, 200 piggvar 40-53, 200 steinbit 3, 500 bergflyndre, stor og middels 20---'-30, små 30, 600 breiflabb, stor 20-23, små 5-5~, 50 lange 20. W es e r m u n d e. - uken 8. til 4. september er der til Vvesermunde ankommet thsaml8n 7 trålere med tilsammen 2200 pund fersk fisk Derav var 4 nordsjøtrålere med 8900 pund hsk, 44 sildetrålere med pund sild, 6 islandstrålere med pund fisk, 4 bjørnøy trålere med G2200 pund fisk og 3 hvitehavstrålere med pund fisk. Høle'ste og laveste priser var følgende - i pfennig pr. pund: Nordsjøvare: Sild 3-6~j hvitting 7-0, torsk 7%-23, sei ~-7~. -.,slandsvare: Hyse 22-36, l 24~-3074, torsk 4%-9%, l 5-874, 2-5~, sei 8%-~, u.er 0-6%, rødspette l -20~. - Bjørnøyvare: Hyse 4%-20%, l 74-20, 4-0, tor!sk 4%-7%, l 5-7, 9-5, uer 374~4~, flyndre 5~-~. - Hvitehavsyare: Hyse 574-2%, l 6-23, torsk 5-20~, l 374 ~6%, 774-5, sei 9%-5, uer 2-2.

6 396 F S K E T S o ANG 20 september c u x a ven. - uken 7. til J3. september er dt'r ankolllmet ti~ Cuxhavell ialt ;) pund,fersk fisk, hvorav pwd var nordsjøvare, ilandbragt med 39 dampere islandsvare, ilandbragt llled 4 dampere og 5000 pund hvitehovsvare, ilandbragt llled damper. Høieste og laveste priser rr. pund i pfennig var følgende: Sjøtunge 7B-00, piggvar CiR-- 00, kveite 40-90, rødspette 20-50, 5-45, nol'dsjøhyse V 4~-5!0, islandshyse 25~-37, do. 25 -:)5, slllåhyse 7-G~, hvitehavshyse G~-9, do. l 5~-8, hyitting 6-5, nordsjøtorsk 2-25, islandslorsk 9-22, hvitehav.storsk 0-5!;;, lange 2-20, makrell 3-3, uer tl-5, sei 8-20, islandshyse 20-40, sild 3-7Yz. Sild- og torskemehlarkedet. a Jll h u r g. - Uk?ll 8. ti J 4. septembc'r ankom til Hamturg ra Norge 5528 hele op; 27 halve sekker sildemel, 89 hde' sekker torskemel og GOO balve sekker fiskemel, fra sland ~4t8 hele sekker Hskemel, fra Nord-Amerika 0707 hele.sekke' :fiskemel, fra Spania, Poriugal o.s.v hele sekker fiskemel, fra England 40 tonn fiskemel. Også i denne uke har der vært en ganske livlig forretning,i nordlandsmel, som har vært betalt med kr :20.75 for prompt til oktober. For nov emhrr--januar-evering ligger tilbudene nogetfastere. Det antas her, at råsto:htilgangen for,fersksildmel snart vil avta sterkt, og at derved produksjonen vil bli avgrenset. For vestlandsmel har der denne uke for små partier vært betalt kr. 23. Norsk lufttørret tomkemel har vært omsatt denne uke til kr. 29 og kr Forretningene har imidlertid vært tsmå. På grunn (lv den store priforskjell mellem torskemel og shdemel er interessen for torskemel nokså svekket. - islandsk fersksildmel har tilbudene vært tilbakeholdende i det,siste. Det Eevnes at bud herifra på :E ikke har funnet selger, lllells der opgi,s å være omsatt til :E for prompt. Det antas d produksjonen på det nærmeste er utsolgt, mens det på annet bold formodes, at vare tilbakeholdes i forventning om bedre prispr. Denne siste antagelse støtter sig på den omstendighet, at den islandske produksjon [år skal være henved dobbelt så stor,som ifjor og neppe kan antas å være avsatt ennu ved de skibninger man har kjennskap til. - Og<så i islandsk torskemel er tilbudene knappe. Der noteres :E Japansk sardinmel tilbys til $ eller Rm pr. tonn, bel<,bar med tysk valuta. Denne pris svarer omtrent til kr pr. 00 kilo. Som det vil sees av kvantumsopgavene ovenfor, er der denne uke ankommet 0707 hele sekker, ca. 300 tonn fiskemel fra Nord-Amerika. Denne vare er,skibet fra Boston og Halifax og kan således antas å være kanadisk lorskemel. Dette. mel, som nærmest kan sidestilles med det engelske?whitefish,<:-mel, holder 60 pet. protein, er av fin formaling og damptørret. Det selge,stil $ 60 pr. tonn. Saltsildmarkedet. Kø n i g s ber g 4/9: Sildemarkedet ligger il'remdeles Like rolig. Prisene idag noteres,som følger: Crownbrand matties Rm. 46, do. medium 46, do. matfull 46,.fortollet, tysk felsild K. 34, do. drivgarnssild Markedet tihørtes pr.,s/.s»henry«fra den skotske østkyst 2058 hele og 424 halve tønner, pr.,sls ~>Romeo~ 500 hele og 75 halve tønner. Deslsiforuten ca. 800 tonner tysk saltsild. Ham bur g. - uken 8. til 4. september ankom til Hamburg fra Norge 287/, 08/2, 66/4 og 48/8 tønner saltsild. Fra England ankom 3295/ og 802/2 tønner saltsild og fra Sverige 300fi og 400r2 tønner. For orig'inal islandsk matjes har prisene rastnet ytterligere, idet der.forlanges i,sl.kr. for / og kl' for 2/2 tønner. OHertene ligger forøvri~ temmelig uensartet. Til di sse pri,ser er småpartier solgt. Det strammere marked for islandsk matjes settes i nogen grad i forbindelse llled forventningen om en senere øket efterspørsel fra Sverige, som formodes å vilde ta noget av den matjesbehandlede sild, da det svenske behov for :skalpsaltet vare ikke menes å bli tilfredsstillet ved de beholdninger som er for hånden. En større del av den matjesbehandlede islalld~sild sies å være nolmå sterk salt og forsåvidt passende for det svenske marked. Norsk matjesbehandlet retsild har knapt. vært om'satt i det si'ste. Det er ferm deles det tyske trålsildfi,ske som behersker.situalsjonen. Og så lenge dette fiske varer ventes saltsildmarkedet ikke å komme i bevegelse'. Markedd for slosild er helt uten liv. Det samme gjelder f.or skjæresild og flekkesild. Rognmarkedet.. B i l b a o 3/9: Diverse fiskevarer. Hognmarkedet uforandret. H a bur g. - l uken 8. til 4. september er ankolllmet til Hamb'urg fra Norge 335 bunter og 223 kasser hermetikk, n i fat, 22 kolli, 30 kasser røket sild. Fra Spania, Portugal o.s.v kasser sardiner i olje, 53 kasser fisk i olje. Fra England 08 k aeser fersk fisk, 4 fat og 4 kasser hermetikk Fra Danmark 90 kass'8r hermetikk. Antwerpen 6/9: l denne uke ankom d/scolulllba:~ lller!,~) kasser fcr:sk fisk, 5 tønner femk' fi:sk, 5B tønner salt fisk, 44 t bunter tørrifisk og 50 halve bunter tørr[lisk. -- Den koll" llunale fiskeauksjon i Antweripen meddeler nedenstående pri- 'sel' som er blitt betalt fredag den 5. september (re. pr. kg.); Torsk 6-0, slenvar 6-8, hyse 4-0, rokke 5-7, flyndre B-0. Det 'pall~l{e gulltolltillegg. - M a d l' i d loff): Gulltolltilleggd Propaganda for årets fetsild. Som ledd j fiskeridirektoratets innenlandspropaganda har n'.an i anledning av den særlig fine spekesild fra årets 'fetsilrl,fiske søkt å stimulere forbruket av denne vare. en rekke' aviser på Østlandet er der jnnrykket en annonse llled følgende innhold: Den fillel'te speliesild fåes nu. Det pågående fetsildfiske langs vest- og nordkysten gir iar en sjelden fin saltet vare. Det er j stersild av den gamle, gode soden. Kjøp nu - for nu er den finest. Fåes i heltønner halvtønner 8-0 stk. pr. kg. kvarttønner 0-2 ottinger (også blikkspann) dels tønne (også blikkspann) dels tønne (også blikkspann) Henvend Dem til Deres leverandør på stedet. Kjøp [or flere ganges bruk. - Det er billigst. Silden ha r bare godt av å lagres. Varen lagres på et koldt eller kjølig,sted, tønnene eller.spannene må være velfylte med lake, tønnene bør ligge (ikke stå på ende) under lagring. Hvis en tønne eller et spann f

7 20 september 933 F l s K E T ~~~---~~~~----~----~~~~~~-- ipn28, må der legges noget tungt (låkk med sten) over den g.ienværende del, således at den sild som er i tønnen stadig l igger under lake. (Hvis den ligger over laken, blir den gul). Likeledes har man sendt ut følgende meddelelse: Sjelden fin spekesild iår. Den nor,ske fetsild som egner isig til saltning regnes i alminddighet som verdens fineste sild. Og iår er denne sild sjelden fin. For alle' husholdninger,skulde det gå an å skaffe,sig denne sild, som - servert sammen llled varme poteter - vel er noge't av det lllest velsmakende som fins. For ikke å tale om den sjeldne næringsverdi et slikt måltid gir. Gå til Deres rrgulære hskeleverandør og Jorlang en tønne, en halvtønne, kvarttønne eller en otting, ja like ned til 6 dels og ~2 dels tonne kan,[åes. Fra otting og nedover kan silden oglså fåes i hendige blikkspann. Prisen er på ingen måte avskrekkende. En heltonne som inneholder ca. 75 kg. sild kan fåes fra omkring 20 til 30 kroner, alt efter 'sildens størrelse. Silden er anerkjent som et sjelden rikt næringsmiddel. Og særligskulde man ikke forsømme anledningen til å skaffe sig den, når den fremtrær som fetsild, også kalt islerfetsild. ster er navnet på fettet omkring innvoldene i silden og er tegnet på den fine og fete vare. slands fiskerinæring i juli. H e y k j a v i k /9: følge en av Valutalevlden i Reykja \'ik avgittopgave har ve r die n og men g den a v s l and s u tf ø l' 'S e l a v f i,s k e r i p rod u k ter vært som følger i f'fternevllte tidsav,snitt: A v :[ u l v i r k e t fis kvar ek,sportmengden i juli 933 () :)HO 830 kg., mens det tilsvarende tall i juli 932 var kg. For den fu ll,s a l t e d e 'f i s k var tallene henholdsvis kg. og 829 kg. n vad 's i l d angår var eksportmengden henholdsvis tonner og 9222 tønner. Januar-juli 933 Januar-jui 932 Mengde Verd (is!. kr.) Mengde Verdi (is\. kr.) kg. kg. Virket saltfisk Uvirket saltfisk isfisk l 4530? Frosset fisk tønner tønner Sild kg. kg. Laks... "" Tran ,50440 l Sildolje Fiskemel...: Sildemel Sunnmager tønner tønner Saltet rogn kg. kg. set rogn Fiskebein Verdien av slands s a ml ed e u t før sel i tidsrullet januar-juli 933, 932 og 93 var henholdsvis islandske kr , og følge slands Fiskeriselskaps opgave har utbyttet av tor,s k e ~ i s k e r i ene pr.. august 933, 932 og 93 utgjort henholdsvis 65 96, og tonn beregnet :l'ullvirket fi,sk. s o A N O 397 Fis k e b e h o l d n ing e n j landet er av Valutanevnden pr.. august 933, 932 og 93 anslått til rå være henholdsvis 44296, 34 on og tonn, alt i beregnet virket tilstand. Det tyske trålsildfiske 923. foreløbig oversikt. Generalkonsulatet Hamburg skriver om dette,ri'ske følf~ende: Utbyttet av de tyske trålsildfiske har hittil iår kvantitativt vært rikere enn i noget av de,foregående år. Følgende sam JlJenstilling vi'ser de innbragte fangstmengder til utgangen a v nugust måned under de fell! siste Eesonger: 930 H)3 932 Ul33 tonn it 000 kg, nntil den 9. september dette år innbragtes ytterligere ra tonn, som svarer til hellved hahnparten av hvad der i de fire foregående år har vært ohmbragt i løpet av september måned. Efter alt å dømme, turde der;for den nu pågåenof' fang'stsesong bl,i en rekord, llled mindre. da fisket uv8ntf't skulde bli avsluttet betraktelig tidligere enn ellers. Mens forrige års,sesong Uled sin rekordfangst i forhold til tidl igere år bmgte et ringere verdiutbytte enn årene 929, 930 og 93, tegner den nuværende,sesong til å skulle bli et rekordål) også hvad verdiutbyttet angår. På den tid da,sesongf'n er på sitt høiesle, det vil 'si august-september, har der i tidligere år vært betalt priser helt ned til 3-4 pfennig, ja, enndog ned til 2 pfennig på dager da tilførslene har vært særlig.store. Anderlede:s har forholdet vært i rår, da prisene kun undtagelsesvis har vært under 5 pfennig pr. pund. Det kan antas, at den gjennemsnittlige aul~sjonspfi,s kan ligge omkring 6-7 pfennig. Årsaken til dette h'0iere pri-sn ivå iår turde aleue eller hovedsakelig være den, at der iår i langt høiere grad enll tidligere har vært saltet store mengder av den tyske trå- sild. kke alene den silde:bearbeidende industri har lagt sig til store lagre av saltsild, '8om den,selv har tilvirket, og,som er l E-stemt for senere viderebehandling i marinadeindustrien, men der pågår også i stor målestokk tilv,irkning av almindelig handelsvare. Det meddeles, at der,fra statens side er stillet til l'ådighet en garanti, på hvilken der av de private banker gis,sahsild tilvirkerne en tre-måneders kreditt mot ak'serpter og pant i den tilvirkede vare. Man regner at denne kreditt vil bli forlenget elftersom hensynet til en ordnet 'Og rolig avsetning krever det. Det er vesentlig den sild som fanges vedde såkalte :;,Fladegrunder<: i den nordvestlige del av Nordsjøen som er iskikket tilsaltning. Efter hvert s'om fisket nu trekker,sørover 0t Doggerbank og eggen vest og nordvest av Doggerbank (det,såkalte»gat<:) blir sildens kvalitet mindre og mindre egnet for saltning, og det antas derfor at saltningen i større målestokk nu, efter at ;fj,sket ved»fladegrunden<: på det nærmeste er slutt, efter hvert slutter. Der foreligger bare høi'st ufullstendige og meget avvikende opgaver over det kvantum trålrsild som er saltet. Der nevnes tall mellem og tønner. Vanskeligheten ved å skane pålitelige Opgaver herover ligger deri, at isaltningen er fordelt på et meget stort antall større og mindre,firmaer. Det antas på branchehold, at minst halvparten av den hittil innbragte trålsild er gått til saltning. Hvis dette er riktig,,så skulde der til den 9. september iår være,saltet omkring tønner.

8 398. FS K E T S O A N -- O 20 september E2.- N R O - N O R G E i!\lii!!mi!i!ll!! ; HA M RFEST... Finnmark Fiskeprodusenters Fellessarg Feddersen & Nissen, Hammerfest - Telefon 42 - Chefen 38 Telegr am adresse : "Nissen" Telegr.adr. : "FeHessalg" Tørfisk, Saltfisk, Tran, Kul, Salt, Fiskeriutstyr, Skibsutstyr Sælger, kjøper alle sorter tø ti ~ k Skibsproviant, shavsrederi, SæHran, Sælskind G. Robertson, Hammerfest Overretssakfører OLE LUND Etabl. 835 Telefon nr. 2 Telegr.ad~: Robertson Hammerfest Elsport av Stolfisk, SælsKind, Tran. Arktiske ekspedisjoner. J. A. TBERG A.S Telefoner: Jentoft At"nizen, Hatn0erfest FERSKFSKEKSPOR T Kontoret og privat 3" T,l'g"m,d<.' J,ntoft - Tel,t,n 230 Kaien...,.,... Telegramadr. : 7 "T BERG" nnkjøp og eksport av fisk. Omsetter tørrfisk,..::!!fisk og tran SVERT MAAN HONNNGSVAAG Eksport av all slags FERSKFSK Telegr adr. : "Maan" Telefoner 45, 45 l og 45 l Arth. Gjervig, Datnpskibsekspedition HO NNGSVAAG... Joh Jacobsens Sønner Telefon Honningsvaag 7 og 97. Vardø 44 og 50 Honningsvaag og Vardø FLAL BERLEVAAG Telegramadresse "Bunk_n" Finnmartens største eksportforretn. i Ferskfisk Spesialitet Kveite, Fyndre og- Laks Forhandlere av den velkjendte russiske Solarolje og Vacuum Smoreoljer A.s Honningsvåg Guanofabrik Telegramadr. : "Guanofabrik" Telefon 66 Firma Richard Floer jr. A.s, Honningsvåg Telefon nr. 20 Telegramadresse Flo er" Eksport av Tørrfisk Ovte'!"retssakfører MAGNE STENHOLT HONNNGSVÅG Matheson & floer A.s. Dampskibsekspedition, Honningsvaag Telegramadr. : Ojervig Telefon: Kontoret 4, privat4s Representerer: Det Bergenske Dampskibsselsk, Det Nordenfjeldske Dampskibsselsk. Dampskibsekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskab Sjøassuranr:e. Spedition. Kommissionsforratning nkasso Spedisjon Det Stavangerske Dampsldbsselslmb Telegramadresse : Bergenske Nordenfjeldske nnkasso, Assuranse Finnmark Fylkesrederi Telefon: Kontoret 4, Mathf..son privat 36, floer privat 88 Johannes Nilsen - Honningsvaag, Nuvsvaag \"S P. ELDE, Honningsvaag Telef'Jner 82 og 2) Telefoll 28 Telegramadr. : Eld e Export av alle sorter ferskfisk. Specialitet Kveite slager av alle sorter fersk Fisk Karl lande Skibsproviant Kolor!ial. Mel - Fete- A~NE TO{LE, Honningsvåg varer - Fiskeutstyr - Stenføi - Kortevarer Telefon 6 Telegramadr.:.. Takle" Telefon \ Telegramadresse : "LANDE" Kul for Bunkers samt Vand Tra.n (; F j s k e fo r r et n j n g - - S TA ~ N O U R E YTTERVK & COm Telegramadr. : Yltervik, Stamsund - Am TETLE & SØNNER A.. S Telegramadresse : Tetlies Ass. handelsforretning - Stokfisk, Klipfisk, Tran, Rogn Assortert handelsforretning Kjøper alle sorter fisk Telegr.adr.: Vagle A. J. VAGLE Rikstelefon Ol Ja lauvdal - Kolonial, Mel, Manufakturvarer Produksjon av alt i fiskeprodukter. Assortert handelsforretning Trelast, Kul', Salt, Tønder, Sjøredskaper, Solar, Petrol smøreoljer, Bensin, Trandamperi Rorboder, salteri og gjellbruk ut'eies Stamsund Sparebank Oprettet 89 Fo rvaltn ingska pital kr. 800, Jernvarer, Skotøi, Kortevarer, Glas,. Stentøi Kommissionær:. for og opkjøper av tørfisk l,. --

9 20 september 933 FS K E- T S o A N O ~ N O R O N O R E ~ SVOLVÆR HARSTAD A.s NORDLANDS SALTLAGER, Svolvær Telegraladresse: Saltlager MPORT lv SLT BERTHEUS J. NLSENA/s Telegr.adr. "Bertheus". Code: Boe, A.B.C., 5th. Ed., Privat. i 2ofotpo~ten Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks, Salt, s, Tønner. Sild- og Fiskeforretning. Skibe for agnfrakt, frakt og R. KJELDAHL slepning. Skibsmekling. Havariagenter. Ekspeditør Telegramadr. : KJELDAHL, Svolvær - Rikstelefon 47 for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Nord-Norges største og uten sammenligning mest utbredte avis Kjøper 'av tran og tørfisk Als Nordlands Olie- & Kraftfoderfabrik Kristian Holst Kull - Salt - Tønner s - Vann Produserer: Sildmel - Sildolje Telegramadresse : "Kullholst" Petroleum - Smøroljer Torskemel til revef6r All s. HØlER MEK. VERKSTED OG SME Als Telefon 39 Utfører motor- og- dampmaskinreparasjoner. Metallstøpning-. Autogen sveising og skjæring. Fabrikasjon og Jag-er av pat. snurpenotringer. Representant for Bolinder. Svolvær Reperbane & Drevfabrik MERCUR Telegramadresse : "Mercur" KARL MOLVK Landets største sildoljefabrikk. nnkjøp av Sild, Torskeguano, Lever og Grakse SLD- OG FSKEFORRETNNG Taugverk - Snøre - Skibsdrev Telegramadresse : Molvik Telefon nr. 226 og 32 Telefon 7 - Telegraladr.: Reperbanen ARENT ARENTSEN A.s, Svolvær Harstad nye Sparebank Kolonial, proviant, fiskeriutstyr. Produksjon av fiskeprodukter Alle alm. bankforretninger - nkasso Telegramadresse : Arentsen - Telefon 46 HANS LORENTSEN, Svolvær Telefon no. 20 Befragtning samt omsætning av sild og fiskeprodukter A LSTA D A'LF HAALAND Høiesterettsadvokat Afs NORDLANDSLNJEN Regelmessig godsrute Oslo-Kirkenes Konkurrerende frakter God t materiell Halstad Slip t mak.. Verksted derrnund Kind... Harstad Telegramadresse : "Kind" Telefon - Telegramadresse: Slippen Sild, fisk, salt!!! tønder Filial: ~ S V Æ~, Lofotsæsongen To patentslipper for optil 00 fots lengde. CylinderbOing, moto'rreparasjon, smedarbeide, metallstøperi, autogen sveising og skjæring, t real'beide. Lager av jern, siål, aksler, stang metall. kobberrør, patentmetaller, trematerialer, kobberstoff etc. Po A. Pedersen, Balstad' Assorter-et Handelsforretning Vestiandskes og Valløs oljer. Fiskeforretning dentoft, Balstad Post- og Dampskibsekspeditør Kul, Olje. ndkjøp av Fiskeprodukter KABELVAAG B. PEDERSEN - Raekøy pr. Kabelvaag Rikstelefon 33 - Telegramadresse : "Rækøy" nnkjøp av Fisk, Tran og Rogn Utsalg av Trelast Vaagan Sparebank KABELVAAG Fiskeristatistikken 93 utkommet kommisjon hos H. Aschehoug & Co.. Oslo '

10 400 F S K E T S o A N O 20 september 933 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant Noteringene gjelder de pri~r hvortil omsetn.lng har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 2/9 5/9 Bergen (forts.) Kr.sund N. (forts.) Tran: Kr. Kr 2/95/9 Rogn': 8/95/9 Uk!. damp. nordl., pr. tn L'e n g er: Kr. Kr. Lofots, ste sort eksport- Kr. Kr. Do. finnmarks, pr. tn Skruelenger,gaml., pr. 20 kg. 6/ /7 kk t t Do. seidamp, lma lys, pr. tn. 74/ /75.- Bjerkelenger, pr. 20 kg..., P2 a e d Pr. dno... 't' /"0 l k ldkl d k O 92 O 92 nen o. o. pr. n. " rna o. amp., pr. g.... Klippfisk: 3d' d d ~ W d" dl kl k Je o. o. pr. Ln ame lsm, nor., u., pr. g. lste sort. lof., pr. 20 kg Nordmørs, Samfengt, 3dje Blank tran, nord! Finnm. fob. lastepl. t /. Blank industriell / /0.36 Fet s l' d'. sd or 3d: pns t...,. Br bl dl k - o. Je sor.,.... O un. d n~r. ii pr. kg... 'O 22/ /026 Skjæresild, eksportpakket, Lofots, samf. stavf. tønne.. BO. \0 a us ne k pl. g ' 0'8 60/70, 70/90 stkr. pr. kg., - 3dje sort.... p run r t n, pr. b g. k'l'... 'b'..... pr. tn Sil d o l j e pr. kg / /0.2 resse ran, unn ar, run- Do. fiskepakket, 8/l0 stk. blank, pr. kg ;0.23C.22/0.23 k t ) Klippfisk: D m k b kl k O 20 O 20 pr. g., pr, n.... N d 2~ k o. ør, unn ar, pr. g... O d 0/2 tk k t 4 6 ) or m. pr. u g...,... O k kl k O /06 o. o. s '. pr. g.,pr. n..-.- L f t 20 k 8 0/ /'880 O. mør, u ar, pr. g... ".. O d '2/4 tk t o o spr. g... v,. P' hot k o. o. s. pr. {g., pr. n. Off' k f t 99 a ran pr. g... Fiskepakket samfengt pr. tn. o. Jors S, sam eng.... Håbranntran / /0.45 Brosme.... Håkjerringtran s and s s i d: S a ltf is k : Lys selolje / /0.38 Eksp.. pakkd, pr. kg.... SenJ'en fob salteplass pr Lys sildolje pr. kg /0, /0.22 ) Omsetning funnet sted.,.. Ro g n : Ålesund. 8/9 5/9 S~~d~~: ~'o'r~kb~h~~di~t : : : t l t t k t t t T ran: Kr. Kr. s e sor, pr. e spor,y n..-.- Ukl. damptran, Søndmørs og T ør ris f k : 2nen sort -" Nordlands pr. tn / ma storsei, 50/60, pr. kg. 3dje sort " Do. Finmarks pr. tn... 85/84 8::.- Do småsei, Tr. kg...,.... Samt. påfylt tn....., Koldklaret damptr. pr. kg Do. middelsei 40/EO do.... Bruntran pr. kg / /0.8 Sil d : Rundfisk: Sildolje efter kval. pr. kg. 0.8/ /0.23. Storsild, eksp.-pak. 0 kg. Usort. lofots, pr. 20 kg.... Seltran do. pr. kg. max. Ofo pr. tn... ".... Do. helge!., pr. 20 kg.... Ffa. ny vare " / /0.37 slandssild, pr. kg.... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Håkjerringtran pr. kg /0.34 Fyldig do., do. pr. 20 kg Ro g n: Underm. hollender, pr. 20 kg. Vars., eksportpk., ganet,5 lste sort eksportpk. pr. tn Alm. hollender, pr. 20 kg kg. fob., pr. tn...,.. 2nen sort do. pr. tn Bremer, pr. 20 kg )6.50 Do. do. ganet, 0 kg. 3dje sort do. pr. tn Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg )3.25 Do. mindre merker, ganet Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Do. do., små, pr. 20 kg kg. pr. tn.... Do. undermåls pr. 20 kg, Klippfisk: Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 30/50, 20 kg. Do. Do. 50/70, pr. 20 l\g. Usort. finnm., pr. 20 kg... Finnm., -400 gr., pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Finm., -200 gr. pr. 20 kg. Rotskjær.... Sei.. ".... Brosmer.... Hy ser: Afrika, 40/50, pr. 20 kg.... Do. 20/40, pr. 20 kg..... S~mf. vår, 40/50, pr. 20 kg. ma vår, 30/50, pr. 20 kg Unotert. Unotert. Un0ert. A.s Norske Klipfisk Export Comp. BERGEN Rikstelefon Kontoret 07. Telegramadr. : Klipco" Disp. Grimsmo privat j942 Kjøper Klippfisk, Saltfisk Søndmørsk, pr. 20 kg...} Lofots, pr. 20 kg /8.80 Finnmarks pr. 20 kg.... slandsk.... Lenge pr. 20 kg Brosme pr. 20 kg.., /7 6.75/7.- Sei pr. 20 kg...,... Saltfisk: slandsk torsk, pr. kg.. ) Finnm.s torsk fob., pr. kg. ~ Lofots- og Vest.ålsk torsk J fob. fiskeplass pr, kg. Sei, pr. kg.... Pre s s e fis k (ks. ei 00 kg.) 0.2 ) Presset lange, pr. kg Rots kj ær: Sei, samf., 20 kg. Si d. Storsild, pr. kg...'... Storsild. eksp.-pakket 0 kg. pr. tn Vårsild pr. tn.... slandssild pr. kg /0.30 l) slandsk. Kr.sund N. 8/9 5/9 Tr an: Ukl. damp, nordm. 8. nord!. pr. tn...,.... Finnm. pr. tn Råmedisin pr. tn...,.... Blank industr. pr. kg.... Brunblank do. pr. kg.... Kr, Kr. 85/ / FANA SPAREBANK- Nesttun og Bergen (N. Korskirkealm. 2) Mottar innskudd til høieste rente. Utfører alle sparebankforretninger Haugesund. 8/9 5/9 Kr. Kr Do. renflekket fob., pr. tn Do. eksportpakket, flekket fob. pr. tn Do. fiskepakket (85 kg.), fra lager.... Storsild,eksp.pk. ganet, 5 kg. Do., eksportpk., ganet, 0 kg., pr. in Do. matjesbehandlet pr. t!. 22/25 Do. fiskepk. (85 kg.) fra lager Fetsild, notsild 8/0, stk. pr. kg. FO kg Do. do. 0/2 do Do. do. 2/4 do..., slandssild pr. kg...,.. 0.'26/ /0.29 Do., fob pr. kg...,., Makrell, eksportpakket -3 pr. tnn. fob...,... 60/50/4060/50;40 Hebridermakrell, nr. 2-5, pr tn /25/30 Sildolj e: Mørk, fob., efter kval. pr. kg.\ 0.20/0.2,5 0.20/0.2.5 Lys, fob., pr, kg... f Sildemel, pr. 00 kg BERGENS KJØLEANLEGG Als fkjølelager. ;fryseri 9sfabrikk Telefon 886 T elegr.adr.:»kjøleanlegget"

11 20 septel! ber 933 F S K E T S o A N O ~ kftiifi#'-ri *'""MaMS ~~, bi ~ 'j ~ T O N H E M W fk4aa? ti i t%~mq?m!~~$!iib4'$*$%!..tmsiw4 kb - : ~j A.. S Eli! lekker SUND & GENBERG Als, Trondheim? Teleg! am adresse : E k k e y Telefoner: Kontoret :69, privat 38 Eksport av fersk laks. kveite og raeker Taug- og trådhandel - Jerntråd og kork CONRAD HYLL, Trondheim Telefon 4545, 522 A.. $ forhandler fisk og sild Tlgr.adr. : "Peras" HANSEN & GRØNNNG ExpOi!"i; av Si d og Fisk Bankref. Forretningsbanken R.ikstelefon 392, Harald O. Orønning 3482 Ove Hansen 500 c Kommissionsforretning Telegr.adr.: fis k" Tclcgr.adr. : Hylleo Telefon 4407 k, 4420, 4475 Alle sorter fisk kjøpes i fast regning. Opgjør omgaaende : AKTESELSKABET A.S TRONDH..JEMS KORKEFABRK SK,BS"", & FSKERUTSTYR TRONDHEM Trondhjerns scornpani Telefon 40 - Kai 6 Eneste firma i branchen som leverer Staalis M.. HUSTAD & CO.. Telefoner: 277 k, 37 k Telefon 773 NOT- OG GARNFLÅ 5 Telegr.adr..: Korkefdbriken Fiskekork i oråginallbaher K V E T E og annen ferskfisk samt landmandsprodukter omsettes best. Omgående' remisse. Send forespørsel om priser og utsikter. d'f'ryseriets l(ommissionsaudefine OøS D :sponenten privat k Di.','lollcnl A. f-{ustad Nordre gate 23 Telegramadr. : "Emhustad" Fisk, Siid en gros samt alle sorter Blikkemballasje ' hnkref. :.. Nordenfj. Kreditbank Telefon, kontoret 2820 Tønner og Kasser på lager Telegr.adr. : Fryseri - disp. privat 2462 Fiskeredskaper Mottar til frysning samt lagring i kjølerum alle sorter varer. Rimelige avgifter. Besørger spedisjon. En gros -- En detail ~~- - A"S NELSEN &JOHNSEN, Trondheim, PAUL KLDAL" Trondheim == rcrond()jems 'Fryse- & l(jøfeant.æe Q,s Telefoner 3253 & 3276 ETABL. 95 Telegramadr. "Forhandler" Kontor: Fjordgaten 9 R ø R V K T,] absoiut beste priser forhandles fersk fisk og kjøt. sild. tørfisk ~ Kullag er, Salt lag er Tankstasjon for j<" slager Sigv, Fossaa, Rørvik Norsk Brændselolje A.s, nnkjøp, Export av Siid og Fisk ALFR. NORDBOTTEN, TCC'granadressc: "Alnor" Kjøpmannsgakn 3 Telefo:l 337 k, priv. 237k. Repr. for Norsk Bjergningskompagni A.s. Forsikringsselskapet Æolus. Rikstelefon. M. G. Riisøen, Bergen. Telegr.adr.: "Fossaa", Eksport av fersk og saltet Sild og Fisk Bankkonto: l. Jii LNGE Rikstelefon 2893 A L E S U N O j f'rivatbanken i Priv (Ugla eentral) 20, Trondhjem EtabL 9C4 Telegr.adr.: "Linge" Export av fersk og s ~ tet Fisk, Sild og Lax J Norsk Lax.. og Fiskeexport A.s (Tidligere M. Thams, elabl 864), Aalesunds Saltkompani Als Telegrafadr. : S ALT Telefon l T clcgralnadr' 3se: "Lax, Trondbjem" - Telefoner: Kontoret 00~, privat Eksportforretning. Specialitet: Fersk Laks Telefoner: DAN.. AUNE Telegramadresse: FREDR. HESSEN. Aalesund "Export" Te;egramadr. : HES FRED Privat 466 TRONDHEM Mæglerforretning ExpOrt av: Fisk - Sild - Lax - Fiskefiletter Sild, Fisk, Tran, Rogn, Sælolje, Sildolje. etc. AlS Norsk Staaltaugfabrik G U LLR EG N NORMA Trondheim NORSK MARGARN AlS l i~ LY H STAALTAUG MARG AR N Telefon 366 Sverre Kvenild Als A"S DVRKORNANLEGGENE Etablert 908 Nordregt. 23 Snøre-o Not- & Fiskegarnfabrik Fabrikasjon og salg av alle s:jrter Fiskeredskaper Kommisjonsforretning i S d og Fisk Rikstelefon 2054, Telegradr. : "Kommisjon", Bankkonto Privatbanken i Tl"or.dheim..",.,..-""""".--== ~~. _.~. Telefoll : Kontoret 959, Utsalget Tt legramadr. : Dyrkornanlegget Wilh. Johansen Aalesund og Møre Privatbank A.s Fiskekspert Stiftet 928 Alle alm, ba:nkforretninger utføres NEPTUN Møre Preserving Co. A.s. kompasset fra Aalesund Telcgl"amadr.: Mørefik - Rikstelefon 623 Teie!'. 5>276 - Telegr.adr.: Wiljo - Trondheim Det beste spritkompass er, H~ versens Kompassfabrikk,l.s.-.,..,...,.. Alt j kjøtt- og fiskehermetikk i de beste kvaliteter Kjøper: Hyse, sei og smaasild """"""" Averter i "Fiskets Gang", ~

12 kr. 50 -i 03.-, FS K ETS o AN O 20 september 933 Mynt Oslo: æ.... R. M.... Fres.... Sv. kr... D. kr.... Gylden.. Sw.fres... Dollar... Belga.... F. mark.. Pesetas.. Lire... Czek. kr. sl. kr. 2 ) Montreal 4 ) østerr. kr. Polske zloty London no. \ Pesa l ). - Vekselkursene (salgskurser). Pari 3/9 4/9 5/9 6/9 : 8/9, kr. kr. \ kr. kr. kr. kr. 8.8, ; \ , 2485, ") , R \ , ) 3) 3) 3) 3) 3) ) Buenos Aires. Off. notering. 2) Nominell. 3) Unotert. 4) Bergensnotering. Oljemarkedet. - Bergen og Stavanger Norsk-Engelsk Mineralolje A/S, meddeler: Prisene er fra og med 28/8 933 avhentet på [at,fra anlegget Skarholmen kr. 0.09%, 0.6% og 0.8% pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White.»For petroleum regnes % øres tillegg ved levering i eller fob. Bergen. Ved levering fra andre byer eller lagre er <prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg.«solarolje levert i løs vekt,fra Skarholmen 8% øre. - Shell bilbensin kr. 0.40Y:; pr. kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importhyer. Ved levering fra øvrige hyer og fatlagre er prisene litt høiere. Nyfundlandsfi"sken på Lissabonmarkedet. Der skrives i»'dhe weekly herald and NeWli'oundland Trade Review«9/8 under overskri:ften»et glimt av håp«at for år tilbake var det en selvfølge at,5000 kvintaler nyfundlandsfisk blev solgt på Lissabon-markedet, lllen nu er det et faktum av stor betydning. Lissabon er i de,senere år blitt dominert av Norge, og Ny,fundland har vært ute avstand til å,få rotfeste på markedet. At Ny:fundland for nylig har fått dette igjen,skyldes ikke nagen endring i markedsforholdene, men nye thtak hos dem,som er b'2skjed'tiget i fiskeindustrien på Nyfundland. Kvaliteten av den av.skibede d'i'sk var tilfredsstillende, på grunn av de bestrebelser,som 'var blitt gjort <for å få et [Drsteklasses produkt. Nyfundlandsfisken rant inntil de seneste år livlig avsetning på grunn av det fine produkt. Tapet av markeder skyldes for en vesentlig del efterlatenhet, og fiskernes og eksportørenes feil i ikke å finne standardtyper. Den fremtidige Hskeindustri avhenger utelukkende av ef'fektiviteten hos dem som er beskjeftiget i den. Ferskfisktransporten pro jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Stasjoner Til innlandet Oslo Forøvrig T rondheim: kg. kg. \ /9- Dfe ialt i 59630, Sild Fisk n 590 B ergen: /9-9/n ialt Sild.., ;;50 Fisk Å ndalsnes: /9-9,'9 ialt : - Sild Fisk ! 06S0! ;~60 - N arvik: /9-9/9 ialt Sild Fisk.... Til utlandet Sverige Dan- alt! Tysk- i mark land kg. ' kg. kg kg, : 50386() ) ; ~ ) 9674() -- i l) 9568Cl i i i ) 96 6'JU ) lO 3426 ) Herav kg. håbrand til talia. 2) Herav 0000 kg. fisk til HaHn. Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort 3/9.4/9 5/9. 6/9 7/9! b/ n _~~)~J ~i~s~ kg. i kg. kg. kg. kg. : kg. kg. Kveite \ Flyndre , 500: 9C Hyse., : = U Torsk... " , 2360' 00' 73u S~i Slld..., '.' ' =60' lo c Levende fsk.. '" : - Annen fisk , ] Humn:er, krabbe 40, l), 40! 6020 Hvalkjøtt i j Laks, ørret... ' Makrell... " 3::! (: -! Til~ !S2.HU 63630i240-0;7569() 76~2~9~ Fislieinnførselen til Oslo. - nnførselen av fprsk og alllwll fisk til Oslo sjøtollsted li uken 0/9-6/9: Fra Danmark fersk fisk kr. 9927, levende fisk kr. 6565, fra Storbritannia salt j'i3h 00 kg. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergell. Nor w e g i a n Fis he! i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being earrled on, from the beginning of the year 933 to September 6th. Fat and sm a l her r ing s in hektolitres (hl.), landed , to fish oil fadories l , to canling factories , salted M a c k er e l in kilogrammes (kg): landed , expo;tpd in iee l , salted to eanning fadories 4400.

13 --~--- september 933 F S K E T S O A N G S T A V' A i Stavanger 8liktrykkeri og Maskinverksted Grunnet arbeidere Massefabrikaslon av all slags blikkembaliasje for fi~keindustrien Utkast til moderne utstyr leveres promt nnkjøpslaget NøitraM Stavanger Kjøper brisling, ~i;~;;unst;;~' ~:g;igbb~~~~ 3000 skjepper li Etableret 96 Telefoner: 2272, Forretningsfører Hesby prival 2274 ~ p r, BrislinglDlnnkjøpscen~ralen STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, musse, sild og spir "'0"" K 00 to cot 0 S, p< i" t T, t'gum'd,"'" R,a,lo ffkjø p ~ Brisling~Kontore: 94 l ~ Stavanger ; i<jeper i sæsongen: Brisling, musse,! ild og spir ~ Daglig optag ca skj. ~ l"koner: Kontoret 94 og 95 Tele~r8madresse: "Brisling" ~ N O. Roaldsø, bolig 96 - BiiUSLNGKOMPANET ~ Forretningsfører Nils W. Kalvenes, Stavanger. 't... Landets Eldste fellesinnkjøpslag for brisling, småsild, makrell og spir. Daglig forbruk 3000 skjepper. Telefoner: Kontoret Forretningsføreren privat 527. [ Egen rikstelefonlinje. Telegramadr. : "Brislingkompaniet". ~~~~~~ ~ ~ Stavanger Preserving Co. Als ~ STAVANGER!-<jøper Brisling og Småsild Pikstelefon nr. 70, Stavanger. Utenfor kontortid nr. 270 ~ Telegramadresse : "Preserving" Stavanger kommunale Fiskehandel Omsetter alle sorter fisk w TelegnmadL: Fiskehandelen Rikstelefon 2288 ; Landets største Lager av Pergatnyn og Grease- ~ proof for Hermetikpakning. ~ D~EYE~S G~AFS(E ANSTA.LT m ~ STAVANGE~ Telegramadr. : Papir Telefoner: 63, 006, 2222 li!l! N G E R Afs STANDARD Ltd. RAASTOFAVDELNG STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild og Musse Daglig optak 3000 skjæpper Telegramadresse : STANDARDRAASTOF, Stavanger Telefall : l kontortid 378 O -- utenfor kontortid 378 Egen rikstelejonlinje Als John Braadland Ltd. og Concord, Uskedal STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, Mus,:e, Småsild og Spir ~ Telefon: Kontoret 36, egen rikstejefonlinje. Efter kontortid 2544 Telegram adresse : Braadland Chr. Bjelland & CO. Als STAVANGER Kiøper brisling, musse og sild i steng Ring våre kontorer i Stavanger, Bergen og Sunde i Søndhordland Stavange~: Telefon 480 Telegr.adr. Bjeiland TDSS HERMET Bergen: Telefon O Telegr. adr. Bjellandco T FOR NDUSTR OfF/C/ELT ORGAN FOR DE NORSKE HERMET/KFABRKKERS LANDSFORENNG o ri en ter e r i alle spørsmål vedrørende hermetikkindustri. Utkommer månedlig. En annonse når alle firmaer interessert i norsk hermetikk - her i landet og i utlandet. Redaksjon og forlag: Aktietrykkeriet i Stavanger ~~, ~ ~--~----~------~~ ~

14 45 ~ =......,...""""""""~--_._._" Norges utførsel av fiskeprodukter fra l.. januar til 9. september 933 og i uken som endte 9. september. Tollsteder Herdet HVal-] sel- Silde- Sild Sild Ma- Ma- Laks levende Annen Hummer Reker Fisk Fisk Sildemel ~~~~~::: Selskinn. Hermetikk Tollsteder hvalolje olje olje olje fersk røkt sk~~~lt f~~:~ fersk ål fersk fisk kg. kg. saltet ~altet kg. fiskeguano kg. kg. tm. tm. tm. tm. ks. kg. tm. kg. kg. kg. kg. kg. l tm. kg. \ OSlOl) il l ! Kr.sand S. o o , 4262 Egersund. 00 o i Stavanger 2 )o Kopervik 4) ! Skudeneshavn Haugesund 5 ). 23' ! BergenG) ] Florø... o , Måløy , ,33486 Ålesund 7 ) l Molde 8 ) i Kr.sund N o l6) Trondheim [ Bodø 3 ) Svolvær ).. 62 ' ) ~ r Tromsø 2) i! 60 -, 393, , Hammerfest i -, [ ~99 000: Vardø."....59! X~~~:~)~_~~lO)63j)~ ~ ; i 3664_J6~' 3~~cif~ ~3347 ~650 -~4) ~l~33s86-2_3726 ~ i~ 35402! [ j ! i ~ uken i ! : : ) Dessuten 265 tnr. trangrakse, 205 tnr. hvaloljefettsyre, 585 tm. stearin, 80 tm. bottlenosetran og 235 tnr. pressetran. 2) Dessuten 508 tm. krydret sild, 6 tm. ansjos, 000 kg. islandsk klippfisk. 3) Herav kg. finnmarks. og kg. lofots. 4) Dessuten 36 tm. sildemelke. 5) Dessuten kg. hvalbarder og 55 tm. sildemelke. 6) Dessuten 250 tnr. stearin 62 tnr. nordsjøsild, kg. hvalmel og kg. brisling. 7) Dessuten 600 kg. krabbemel, l tm. avfallstran og 678 tnl stearin' 8) Dessuten 265 kg. østers, 42 hl brisling, 6000 kg. hvalben, 50 tonn hvalkjøtt, 5 tonn hvalspekk, 280 kg. hvalbarder, og 7 tnr. saltete fiskernager. 9) Herav 598 tm. flekket tra Kopervik, 352 Or. flekket og il7 tm. krydret fra Haugesund, 393 tm. flekket fra Bergen, 20 tm. flekket og 04 tm. krydret fra Molde. 0) Fra Fredrikstad. ) Dessuten 526 kg. kveitelever og ~OO fater lever påfylt sprit og 60 tnr. fot av tran. U) Dessuten 99 kg. hvillrosshuder og :)26 kg kveitelever og 455 kg. isbjørnskinn. 3) 7792 tm. hvaloljefehsyre, 5 tm. saltet brisling fra Fredrikstad, kg. hvalbenmel fra Sandnes og 486::4 kg. brisling fra Drøbak. 4) Herav kg. fra Sandnes. 5) Herav kg. fra Sandnes og kg. fra Mosjøen. 6) Dessuten 644 tm.industriell tran og 39 tm. stearin. 7) Herav fra Vardø: 3R 785 kg. rund, 440 kg. rotskjær, kg. sei, 0503 hyse og 70 kgo annen. fra Tromsø: 2870 kg. rund, 2250 kg. rotskjær, 7920 kg. sei, ~05 kg. hyse og 3825 kg. annen S) ~)esslltell 9i) tm. stearil. l!») Beriktiget.

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013 Ass. dir Svein Ove Haugland Innhold Generelt om fjoråret Pris- og omsetningsutvikling 2012-2013 Torsk, hyse, sei, reker, kongekrabbe, taskekrabbe,

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

1 5I~ o ANG 22 november I

1 5I~ o ANG 22 november I - 506 f S K E T S a G;)-iO on:\ :2000 kg. torsk a 10 øre, 240 kg. hyse a 10 øre, :WO kg. skate a 8 øre, 6500 kg. håbrand a 8 øre. alt 12 :240 kg. fisk, verdi kr. 3040. Alt iset. Der deltar 42 motorbåter.

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Tjue-seksten Kor blir det av veksten?

Tjue-seksten Kor blir det av veksten? Tjue-seksten Kor blir det av veksten? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2016 Scandic Hell, Stjørdal 19. Januar - 2016 Årets Quiz: Hva er dette? Svar på Årets Quiz: Hva er dette? Sjømat-Norge; 2015 Norsk sjømatnæring

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004

Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004 Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004 Rundskriv nr 39/2003 utgår Til registrerte kjøpere BEHOLDNINGS- OG PRODUKSJONSOPPGAVE PR 31.12.2004. I h.h.t. rapporteringsplikt inntatt i 5 i lagets forretningsregler

Detaljer