Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:"

Transkript

1

2 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk (3530), hummer 52 kg., (5489), reker 33 tonn, 326 (42), hermetikk (794), sildemel (336), fiskemelm. v (77). Benytt Slaalkorken. den har stått sin prøve og erobrer markedet. Rikstelefon 237. Telegramadresse : Omfar. Bankfisket. Fi5kemeldinger. Tro S. - Tro s ø: J tiden juli er der av 43 motorbåter innbragt 947 kg. kveite, omsatt fl øre pr. kg., 5920 kg. flyndre fl øre, kg. brosme fl 6-8 øre, kg. torsk il 7-0 øre, 2575 kg. hylse il 4-5 øre, 3520 kg. sei fl 5 øre og 0420 kg. steinbit fl 2-7 øre pr. kg. Tilsammen kg. fisk 'til verdi kr. 7279, hvortil kommer verdien av BO hl. lever, pris ca. (:i ore pr. liter. Kveiten og flyndren blev iset for eksport; den ovrige fisk blev saltet eller hengt. - [ uken 5. til 22. juli er der tilført 9056 kg. kveite fl øre pr. kg., ~~23:~ kg. flyndre fl øre, 8 G8 kg. brosme fl ()-7 øre, 9300 k-g. torsk fl 7-9 øre, 4020 kg. hyse fl 4 øre, 800 kg. steinbit fl 4-6 øre og 372 kg. sei fl 4 øre. Tilsammen 7'2672 kg. fisk til verdi kr Hetril kommer HO hl. lever. A v partiet blev jset kveiten og flyndren. Saltet 8000 kg. b~osllle, 2000 kg. torsk, 000 kg. hyse og all steinbit. Hengt 0680 kg. brosme, 7300 kg. torsk, 3020 kg. hyse og 372 kg. /Sei. ~ ord l and. - V æ r ø y () g R øst: l uken 4. til 2. juli er der opfisket 700 kg. kveite ' øre pr. kg. og 3300 kg. flyndre fl øre. alt 5000 kg. fisk til verdi kr Mør e. - Bre sne s: uken 5. t 2. juli er der av 9 ~llotorfartoier opfisket 50 kg. kveite, pris fl 80 øre pr. kg., 230 kg. flyndre a 50 øre, 2800 kg. lange a 2 øre, 2300 kg. brosme il 6 øre, 4-50 kg. torsk it 5 øre, 200 kg. hyse fl 5 øre, 9000 kg. sei a 4 øre og BOO kg. skate fl 0 øre. Tilsammen kg. fisk til verdi kr. 59(-i. Tertil kolllmer 2 hl. lever, pris 5 øre literen. l~ ris t i a sun d. - l uken juli er der opfisket 400 kg. kveite it kr. pr. kg., 2000 kg. rødspette fl 80 øre, 5000 kg'. lange fl 2 øre, kg. brosme å 8 ore, 200 kg. torsk il 5 øre, 800 kg. hyse fl 20 øre, 3000 kg. sei fl 2 øre, 700 kg. skate a 5 øre, 2000 kg. uer a 25 øre, 300 kg. håbrand fl 20 øre, 472B kg. makrellstørje a 40 øre, :~OOO kg. annen fisk fl 5 øre og B07::~ kg. reker a 40 øre pr. kg. talt kg. fisk og skalldyr til samlet verdi kr. lg 8. - uken 2. til 28. juli hlev der innbragt 3200 kg. kveite il kr l pr. kg., 2000 kg. flyndre il 70 øre, kg. lange å.2 øre, kg. brosme il 8 øre. 2HOO kg. torsk il 5 øre, BOOO kg. hyse fl 20 øre, 200 kg. sei fl 5 ore, 000 kg. skate fl 5 øre, 200 kg. uer a '25 øre, 800 kg. håbrand a :20 ore, 2800 kg. makrellstørje fl 40 øre, 2500 kg. annen fisk fl 5 ore og 00 kg. reker fl 40 øre. alt lb 500 kg. fisk til verdi kr All lange, qroslle og 500 kg. torsk blev saltet. - A l e -s n d: uken 2. til 28. juli blev der innbragt 2900 kg. kveite il kr. pr. kg., 00 kg. rodspette fl 90 øre, ;') 000 kg. lange a øre, 5000 kg. blålange a 0 øre, 8500 kg. brosme a 9 øre, 7500 kg. torsk fl 2 øre, 7000 kg. hyse fl 24 øre, kg. skate fl 4 øre og 2000 kg. uer a 20 øre. Tilsammen innbragt i uken av 70 motorbåter og ~W snurrevadfartøier kg. fisk til en samlet verdi av kr. ~~ Hertil kommer biprodukter 00 hl. lever fl, 5 øre literen og ~t~o liter kveitelever fl kr pr. liter. l o g a l a l d. - Eg e ' S U n d: T uken 5. til 2. juli er der opfisket 2750 kg. fisk og skalldyr, hvorav der var 00 kg. rødspette fl GO øre pr. kg., 250 kg. torsk il 2 øre, 650 kg. hyse il 20 øre, 250 kg. annen fisk fl 2 øre og 9500 kg. reker fl 35 øre pr. kg. Den samede verdi beløper sig til kr Av reke- partiet blev der iset for eksport 6900 kg. og hermetisert 2600 kg. - K v i t s ø y: uken 6.-2 juli er der opfisket c~80 kg. lange a 30 øre, 654 kg. torsk fl 20 øre, 492 kg. sei a 2: ore, 640 kg. ål fl 00 øre og 353 kg. reker fl 00 øre pr. kg. Tilsalllmen 268 kg. til verdi kr 389. Kystmakrellfisket med norske båter. nnbragt til: Hvaler.... Halden.... fredrikstad.... Onsøy.... Moss.... Sa on.... Oslofjorden.... Horten.... Holmsbo.... Vasser-Ferder.... Stavern.... Nevlunghavn.... Langesund Skåtøy Risør... ~.. Arendal.... Grims'ad.... Lillesand.... Kristiansand.... Mandal.... Farsund.... Kirkehavn.... Flekkefjord.... Åna-Sira.... Egersund.... Stavanger.... Kvitsøy.... Karmøy.... Haugesund.... Bergen.... Solund.... Ukefangst 22/7_28/ ' Pris pr. kg. øre Total kg, U ~i i l Beregnet verdi kr Fisket med drivgarn 47080, med not kg.; resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av fangsten er solgt fersk, iset for eksport, kg. saltet flekket, kg. til hermetikk og 7600 kg. saltet rund. Dessuten er der innbragt av svenske fartøier l\g., hvorav kg. til Farsund, l 600 kg. til Flekkefjord, kg. til Kristiansand, 500 kg. til Stavern, 2000 kg. til Onsøy, kg. til Halden og kg. til Fredrik stad.

3 august 934 FS K le T S 423 Fisket ved Bjørnøya. Tro Ul s ø: tiden juli blev der av 8 motorkuttere hjembragt fra bankene ved Bjørnøya 8023 kg. kveite il øre pr. kg. fnl' fisk av størrelse henholdsvis ~-3 kg., 3-6 kg., 6-3 kg. og over 3 kg. uten hode. Dessuten er der hjembragt kg. torsk, 2630 kg. hyse og 4859 kg. steinbit. Verdien av kveiten var kr. 988, av torsken kr. 8932, av hysen kr. 4 og av steinbiten uken 5. til 22. juli er der tilført Tromsø av 2 ffiotorkuttere kg. kveite, 6273 kg. torsk, 2738 kg. hyse og 3627 kg. steinbit. Kveiteprisen var fnl' vektstørrel,sen.5 til 3 kg øre pr. kg., 3-6 kg øre, 6-3 kjg øre og over 3 kg. uten hode 65 øre. Verdien av kveiten er kr. 9445, torsken kr. 3565, hysen kr. 22 og steinbiten kr Utenom det i Tromsø leverte har fartøiene også solgt til førefartøier på feltet. Det norske sildefiske ved sland. Chefen :>Michael Sars«telegraferer 24/7: Til idag praiet 30 snurpere llled tilsammen mål guano og 2400 tønner saltet 'sild. Fortsatt bra fi,ske ved Langanes, forøvrig smått over hele feltet. Chefen»Michael Sars«telegraferer 27/'7: Siden forrige melding intet iiske grunnet 'stormhindring. H a u g es u n d '277: DS»Nordøen«hjemkommet med 980 tønner matjesbehandlet vare. Det norske fiske ved Færøyane. A les u n d 28/7: forløpne uke kom der fra Færøyane 2 dampere med tilsammen 4500 kg. kveite,,som omsattes til kr. pr. kg. Verdi kr Klippiskrådets priser. Klippfiskrådet Kristiansund telegraferer 28/7: klippfiskpris kommende uke kr Fetsild- og småsildfisket. Orienterende T ' o 's. - T ' oms ø 28/7: Opfisket Helgøy denne og [0' rige uke 450 hl. blandingssild, hvorav 2,50 agn, pris kr. 6, resten 200 sildolje, pri,s.75, tilstede :2 posenotbruk, 43 mann. Fylkets kvantum 2240 hl, :hvorav 300 handelsvare, 000,sildolje, 200 hjemmeforbruk, 740 agn. - bestad 26/7: Lensmannen beretter: tiden fra,20. mai til. juli d. å. har det i dette distrikt pågått et ganske betydelig fetlsild- og småsildfiske med snurpenot og landnot. den første tid av fiskets begynnelse i mai måned var det blandingsvare av fets'ild.og småsild, og var silden da også meget fet. Efter hvert,sorm fisket pågikk blev silden mindre og mere mager, og på slutten av fisket i juni Tilåned bestod [angsten utelukkende av :småsild. tiden fra 20. mai og til 30. juni d. å. er der ialt optfisket i dette distrikt hl. sild, og er alt solgt til sildoljefabrikker for en gjennemsnittspris av kj..80 pr. hl. Nor d l and. - Bre is t ' and 22/7: Denne uke opfisket 75 hl. Bild, ingen nye :s.ijdesteng, pris 4 kroner. lv øre. - M o de 2J:7: Lensmannen i Vågøy har,gjeve melding ml tvosmå steng,småsild. Viked'angst 40 hl.!som er,sed til agn for 7 kroner pr. hl. - G jern ne,s: Lensmannen melder uppfiska 50 hl. småsild,,sed til :hermetikk fnl' 5 kr. pr. hl. lv o de 28/7: Lensmannen i Gjemnes har meldt frå at det i is'iste vika er uppfiska 25 hl. småsild som er sed til agn og heillleforbruk, pris kr. 6 pr. hl. Tilførsel til hermetil{kfabrikkene: B e'' gen: tiden juli er der tilført 426,skje småshd fra Sogn og Fjordane. Pr,isen var kr pr. skjeppe. For wincher: VKNG-REMMER (Forhandles i de fleste kystbyer) Sta van g er: uken juli er der til:ført hermetikkfabrikkene 082 skjepper småsild og 9 skjepper blanding. Herav var 62 -skjepper småsild og 9 skjepper blanding fra Hordaland og 920 skjepper småsild fra Rogaland. Prl,ser ihenhold:svis kr., kr..75, og kr pr. skjeppe. Brislingfisket. Tilførsel til hermetikkfabrikl{ene: Ber gen: tiden 20. juli til 28. juli er der tilført 2388 skjepper brisling, hvorav fra Sogn og Fjordane 38,skjepper og fra Hordaland 2007 skjepper. Pdsen var henholdsvis kr og kr. 4 pr. skjeppe. Sta van g er: uken juli er der tilført 449 skjepper brisling, hvorav fra Hordaland 4002 skjepper oil kr pr. skjeppe, 35 skjepper oil kr pr.,skjeppe fra Rogaland og 2 skjepper il kr. 2.,25 pr skjeppe fra Møre fylke. Hål{jerringsfisket Til direktoratet er gjennem tollvesenet innkommet opgaver for 5 fartøier,,som har gjort tilsammen 22 turer efter håkjerring. Fartøiene med undtagelse av er hjemmehørende i Alesund. Den samlede fangst opgi:s til 436 tonn ;håkjerringstran Ul en innklarering:sverdi av kr (fatenes verdi ikke medregnet). Det gir en gjennemsnittspris av 30 øre pr. kg. Det auermeste av fangsten, eller 384 tonn er levert i Tromsø og 52 tonn i Alesund. Den største og minste fangst pr. tur utgjorde henholdsvis 37 og 0 tonn, gjennemsnittlig 20 tonn. Den gjennemsnittlige innklareringsverdi pr. fangsttur beløper sig til ca. kr Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. Portugals import av klippfisk og saltfisk. - L iss a bon 9/7: På grunnlag av den ofhsieue måneds'statistikk for mai d. å. hitsettes nedenståendeopgave over Portugals import av klippfisk og,saltfi,sk: Mai: Kvantum kg. ndekstall for kvantumet (månedlig gjennemsnitt 90-9]3: 00.00) Verdi... esc. Januar-mai: Kvantum: Fra Tyskland kg. Danmark... Frankrike sland....'... Norge.. :... Storbritannia og Nord-rland. Newfoundland Andre land ~ kg~ _ Verdi...,... esc Foruten den således importerte fisk er der i januar-mai 934 ilandbragt 952 tonn saltfisk av portugisi,sk fangst til en verdi av esc mot henholdsvi,s 79 tonn og esc ~ samme tidsrum 933.

4 424 fl S K 'E T S o A N O augnst 934 Det koiske sild:eiiske. alt i tiden /_2t/7 934 efter Fishery Boards opgave. Sted Vinterfisket ialt Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr ( jan. --3 mars) : Sommerfisket fra l april: Northum ber lan d Eyemouth Aberdeen Peterhead Fraserburgh Banff Buckie Wick Resten av østkysten Orkney Shetland Stornoway Barra Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde) l Glasgow.~ Sommerfisket ialt Vinter- og sommerfisket ialt slands torskefiske. - Fisueutbytte i tonn i beregnet virket stand efter,slands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik /l- 5 h Fangststeder Storfisk Småfisk Hyse Sei Tils. /t_ 5 h Reykjavik: (trålere) l andre skib ) 50 Havnefjord : (trålere) andre skib Vestmannøyene Sydkysten føvr l Vestkysten Nordkysten Østkysten Tils. 5 juni ,, D ,, ) Heri innbefattet kg. kjøpt av utenlandske skib. slandske sildefiske. - R e y k j a v i 'k 28/7: 4582 tønner saltet, 2850 ma tjes, 97 krydret, 807 spesialbehandlet og hl. fabrikksild. slands klippfiskeksport. - R e y k j a v i k 25/7:. halvdel av juli måned d. å. er der ialt eksportert fra sland k!g. klippfisk og 2880 kg. våtsaltet :fisk. Eksportmengden for de for'skjellige bestemmelsessteder er opgitt,således: Fullvirket fisk: Barcelona, torsk kg.; BHbao, torlsk :mg.; Valencia, labradorhsk kg.; Sevilla, labradodisk Staal- & Jern-ndustri - Minde, Bergen Telefon 8 5 O P. Petersen Telegramadr. : S j i a lsknusemaskiner. Håndsmidde dregger. Ane typer tanker for fartøier og stasjonærbruk kg.; Malaga, labradorfisk 75000, ialt Spania kg.; Oporto, tor!slk kg.; Lissabon, tor,sk , ialt Portugal kg.; Hamburg, småfisk ll0'o; Hull, labradorfislk 7500 kg.; Leith, labradorfisk, 2250 kg. - Det eksporterte kvantum full virket fisk stammet utelukkende fra Reykjavik og omliggende,stededer. Fullsaltet,fisle' Hull, sei kg. - Det ek,sporterte kvantum,fuusaltet fisk,stammet utelukkende fra Reykjavik og omliggende,steder. slands ldippfiskrapport. - Re y k j a v i k 22/7: ntet prisnytt. :Makrelifi~k;t;~d Skagen 24/7: Ukefangst juli bundgarn 6300 snes :stor, 300 snes middels, 275 kasser,små, dorg 22500,snes, middelpris Avvikte uke bundgarn 9000 snes,stor, '950,snes middels, 550 kasser Bmå, dorg 4500 snes, middelprils Portugals sardinfiske. - L i is S a bon 8/7: Nedlegning a v sardiner i Setubal-distriktet blev som før innberettet på grunn av den obugatori,ske midlertidige driftsstans for fiskehermetikkindustrien innstillet i månedene d'ebruar-mai og gjenoptokes den. juni. følge foreliggende meddelelser utbragte sardinfisket i Setubal i juni måned kurver motsvarende omkring kasser hermetisk vare. Den gjennemsnittlige pris for den ilandbragte råvare oplyses i,samme tidsrum å \ha vært esc. 6 pr. kurv. Hvad fangstens beskaffenhet angår har den opfiskede sardin ennu ikke vist sig thstrekkelig fet,således at det derav fremstillede hermeuskeprodukt likke blir av ibeste kvalit.et. Eksportprilsen til Frankrike skal i den rsenere tid ha ligget mellem hs. 85 og 0 pr. kasse X club 30 mm, alt efter varens kvalitet. L i os,s a bon 9/7: følge den offisielle månedsstatistikk utgjorde utbyttet av det potug,isiske sardinfiske i mars måned d. å kg. til en verdi av esc. Nyfundlands eksport av ldippfisk beløp sig i tiden 7;.7-3/7 til 2786 kvintaler klippfisk mot i tilsvarende tid ifjor t, tiden. januar-3. juli (fjorårets i parentes) var efusporten (474270), fordelt på :følgende land: Til Spania 4335 kvintaler (5 607), Britisk Ve,st-ndia 3536 (3 80), Portugal (0,6 99), talia (2l 742), Brasil (.4 478), England 774 (8897), Forente Stater 39 (347), Hellas 0934 (3.20), Porto Rico (86 92<3), Jramaica (4 9,'36) Kuha 947 (966), Kanada 202 (,304), Malta 26 (30), Martinique O (6000), Trinidad 5934 (O), Madeira 3966 (O). Dessuten er der eksportert av industritran (36057) gallons, dampmedisintran (5843), selolje (2M 64), sild tnr (2 47) og selskinn 68259cwts. (478). Kanadas eksport av klippfisk i juni foredlt på følgende land (vekt = cwt.): Storibritannia 90, Bermuda 246, British Guiana 5, BriU,sh West ndia: Barbados '6, Jamaica 2632, Trinidad and Tobago 429, andre 684, Brasil 46, COBta Rica 80, Cuba 3325, talia 03, Hollandsk West ndia 2, Panama 50, San Domingo 803, Spania 2(2, Forente Stater 2,505, Porto R:ico 37, Haiti 87, Portugal 336, Ala!ska 2. Tilsammen cwt., verdi $ 2,646.

5 august 934 F. S K' E T 5 o A N O 425 MONOPOL'S AEROLAKK Fineste marinelakk Klippusk- og tømiskmarkedet. Markedsmeldinger. H a van a 27/7: Klippfi,sktilfør.sel,siden /7 200 kasser, beholdning 2000 kasser, pris $ l.~io pr. kasse, liten efterspørsel. \ e's sin a 0/7: Den 7, juni 934 ankom pr. M/S»San Andl'es«med 23 ;~50 kg. tørrftisk. -- A v klippfisk ingen tilførsler. Priser er nu (Lit. pr. 00 kg.): Tørr:fisk: Hollender 400, ital.ie HPr 330. Klippfisk: St. John 220, fransk 20, nor.sk 220. H a bur g - A l t ona. - tiden 20. til 26. juli ankom fra Norge 848 kolli klippfisk og 6G5 kolli stokkfisk. Fersktiskmarkedet. a m blir g - A l t o n a 27/7: SS»ris«00 Jmnd hylse, stor pfennig pundet, middels 28, småmiddels 20-28, 7000 kveite, stor 30-52, middels , småmiddel.s 30-44,!små 22-32, 300 buklapper, vanlige 27il og flådde 3, 600 ihåbrand 7!/f-9Yz, 3500 steinbit lgyz-27il, 400 berghyndre, stor 25-35, middels 25,,små 5, 2200 laks, middels 50-82, små ; Xi a m bur g A l t ona. - F e r skf i s k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i Hamburg-Altona, i uken 2/7-27/7 ialt 3550 pund fersk fisk fra Norge. - Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, på de to hovedmarkedsdager, var følgende: Ukemengde i pund Fiskesort Hyse, stor.... middels.... småmiddels.... små.... Nordlandshyse u. hode Kveite, stor.... sekunda... middels.... småmiddels.... små Buklapper...,.... flådd Hdbrand, u. hode.... Steinbit.... Laks, middels.... små... _... ørret... _.... Bcrgjlyndre, stor.... middels _.... små Breijlabb, stor.... små Lommre, stor.... små..., l. ukehalvdel 5-20 / /4 8-8 / / Priser 2. ukehalvdel /2 3 7 / /z-2:z A v prisene i opstillingen foran kunde man få inntrykk av at ti~sdagsmankedet i uken som gi~k måtte ha vært ugunstig sammenlignet med fredagsmarkedet. Så var imidlertid ikke tilfelle, men den fersmilsk som inntraff pr. DS Kong Magnus for tirsda.g.smarkedet må 'ha vært \Sterkt utsatt 'for det varme vær allerede fra avreisen fra Norge og ankom :herth delvis i temmelig medtatt stand,,så prisene for denne vare blev tilsvarende lave. Salgsresultatet av nevnte last gir en påminnelse om at det på denne årstid vil lønne,silg å bruke mere is i kassene på bekostning av den netto fiskevekt, da avtallende kvalitet betinger uorholdsmes.sig lavere priser enn der opnåes for prima vare - Fe ris k s i d: Fra Norge [kom i uken ca halve ka sser småsild som for det meste blev blev betalt med 47il pfennig pr. pund. Dominerende var i denne uke,s marked ty,skfanget trålsild, hvorav tihørtes Altona, Cuxhaven og Wesermunde ialt ca tons. Sammenlignet med fjoråretls har det tyske nord.sjøeske, efter sild, hittil.iår gitt et beskjedent resultat og prisene har holdt sig nærmest dobbelt så høie som på samme tid ifjor. For den tylskfalligede trålsild betaltes i uken gjennemsnittlig ca. 2 pfennig. de par siste dager var tilførselen av trålsild så kna'pp at pri.sen kom op i 5-6Y:; pfennig for prima vare. Samtidig med at det ty,ske trål shdefiske har vært hindr,et av slett vær, er den,sildebearbeidende industris behov for råstoh steget da det kjøligere vær i Nordtyskland har bevirket øket efterspørlsel efter røikesild og marineret sild. Som forholdene ligger an sku de der for nærmeste fremtid være et,større importbehov tilstede og norsk sild må 'sies å ha gode chancer. Ha bur g - A l t o n a 3H7: SS»Neptun«og»Kong Ring«00 pund hyse, stor 33 pfennig pundet, 5000 kveite,.stor 42-68, middels 50-72, småmiddels 40-5, små 7-3, 200 pigghå 22Yz, 00 buklapper, flådd 37, 500 håbrand il, 200 piggvar, middels og,små 40-50, 200 breilflabb 7-20U, 400 bergflyndre, stor 2-32, :små -20, 400 lomre, stor 50, middels og små 20%'-35, 500 lak,s, stor 50-90, små 30-58, en månefi.sk 500 pund 25. C u x h a ven. - F er skf i.s k: Uken 9 til 25. juli 934 bragte tialt 5700 pund fer'sk fisk og,sild pr. 3 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 23 dampere og pund,ilslandsvare pr. 8 dampere. - Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Sjøtunge 00-40, piggvar 50~ 20, kveite 40-85, 'rødspette 20-45, bergflyndre 20-35, :hyse til stekning 4-0%, islandsihyse 2-25, l 2-'30, hvitting 3-7, nordsjøtorsk 6--6, islandstorsk 6-4, 'lange 4-0, makrell 3-0, uer 5-,.sei 5-0,,sild, løs last 6-5, sild i kasser 8-'-67il. Hummermarkedet. Ham bur g - A l t ona. - Hummerpri'sene synes å ligge noget falstere i denne uke. For den her foretrukne størrel,se, av vekt pund pr. 00 stik, betales nu kr pr. kg. fob. Norge. beretningsuken ankom 26 kasser ihummer til Hamburg [ra Norge. Sild- Høiesteretsadvokat H. E DV. NOR STR AN D Torvam. 0 BER GEN Telef. 589 Fiskerisaker - Landbosaker og liskemelmarkedet. Ham bur g - A l t ona. - Som forutsett var der i denne uke praktisk talt ingen interesse å spore hos de herværende jmportører. Offertene fra Norge ihar,i denne uke ligget på høde med f'orrige ukes omsetningspriser, men der vites ingen

6 426 FS K :E T S o A N <00 august 934 fqrretnina avsluttet ri uken. Det nevnes at enkelte 'selgere har Qfferert tqrlskemel til kr uten at Qffertene har ledet til fqrretning eller mqtbud. Pr,i'sene må nu antagelig reduseres med et par prqcent,fqr å gi omsetningsgrunnlag i det tilbakehqldne marked, men man kan' antagelig regne med 'større kjøperinteresse Qg gjenqprettelse av prisene i annen ulke av august. tiden 20. til 26. juli ankqm følgende mengder silde- 0.0 bskemel til Hamburg: Fra NQrge 3493 sekker sildemel, 2:6 hele o.a 00 halve,sekker tqr,skemel, fra PQrtugal og Spania 2000 o!sekker sardinmel, 'fra Japan 3450 sekker sardinmel. Saltsildmarkedet. l a m bur g - A l to n a. - A v nqrsk vare er det prakti:sk talt bare matjesbehandlet fqrfangsild,sqm har interesse Qg der har vært fqrhqmsvis livlig Qmsetning i denne varesqrt Qgså il uken som gikk. De herværende impo.rtører o.msetter den matjesbehandlet forfangsild til M pr. 2 halvtønnerufqrtqllet ab kailager Hamburg. Den mest efterspurte størrelse, , har ikke vært d markedet i denne uke, men o.m sådan ennu kan skaffes vil der antagelig kunne Qpnåes en merprs av M. 7-8 pr. 2 halvtønner. - 'uken 20. til 26. juli ankqm følaende menader saltsild til Hamburg: Fra NQrge 3703 halve Qg hele t~nner, fra Storlbritannia 6202 halve Qg 458 hele tønner. Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse: Levertran Telefoner: 4953, 4367 Forhandler alle sorter tran, tørrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, torskemel, levermel, sildoljer, sel-oljer og hvaloljer Tranmarkedet. Ham b u l' g - A l t o. n a. - De impqrtører SQm kqm i markedet i 'fqrriae uke synes fqrtsatt å dekke sig i,fqrhqdsvils beskjeden målestqkk, mens en hel del impqrtører ennu avhqlder 'sig fra kjøp da man intet mener å tape ved å :fqrhqlde sia avventende til innlandsomsetningen kan ventes å gå glattere på høstparten. Omsetningen har således i uken beveget sig jevnt innenfqr en beskjeden ramme. Sammenlignet med de priser SQm blev nevnt i fqrrige beretning skal ingen nevneverdig prisfqrandringer ha funnet sted. - uken 20. til 26. juli ankqm følgende mengder tran til Hamburg: Fra NQrge 234 tønner diverse tran, fra Sverige 34 tønner,sildqlje,.fra Danmark 60 tønner hvalqlje, fra StQrbritannia 70 tønner [,i,sk Qlje, fra Japan 200 drums ihaitran og 30 drums fiskqlje, fra PQrtugal Qg Spania 52 tønner sardinqlje. Diverse fiskevarer. Ham bur g - A l t o. n a. - FQru'ten de fqran nevnte tilførsler ankqm i tiden 20. til 26. juli følgende varer til Hamburg: Fta NQrge 490 kasser hermetikk, 6 tønner sjøvann o.g 7:! tønne Gilderisp, fra Sverige 27 kasser hermetikk, fra Danmark 0 ka:sser,hermetikk, fra PQrtugal og Spania 9223 ka,sser sardiner, fra NQrd-Amerika 60 ka sser hermetisk hummer, ra Ho.lland 80 kqlli!sardeller. Ant w et pen 27/7: denne uke ankqm med D/iS»CQlumha{ 20 kasser reker, 7 Qg 43 :halve ka:s,ser fersk fisk, 50 tønner salt fisk. - Den kommunale Hskeauk,sjQn i Antwerpen meddeler nedenstående priser på 'fisk,so.m er blitt betalt,fredag den 27 ds. (franc pr. kg.): Makrell , tqrsk 7-0, kv,elte:5-20, piggvar 0-5, tunge 22, hylse 2.50-, rokke 5-7, skate 5-0, <\m. flyndre 3-, sei 3. Klippfiskmarkedet i PortugaL tilslutning til legasjo.nens telegmfiske innberetning av idag til Fiskeridirektøren, hvqrav gjenpart vedlegges, meddeles følgende vedrørende klippfi:s\kmarkedet i PQrtugal i l. halvdel av juli måned d. å.: LissabQn: Priser pr. 60 ks. mport Beholdning bl. fra lager, fqrtqlet Norsk... 6 to.ns 72 tons Esc. 220/275 slandsk Tysk to.ns - - alt 9 to.ns 72 to.ns --~--~- ~ SQm nevnt i fqrrige rappqrt er avlsetningen av de 8000 baller nqrsk klippfisk SQm ankqm hertil pr. SS >\StronbQli~ gått strykende, så der fqrtiden ikke er nqgen behqldning. midlertid er nu 9600 bauer islandsk klippfisk under lqsning, Qg om nogen dage ventes spanskelinjens»8an Lucar«med ea baller, så behqvet skulde være dekket til Qmkring utgangen av august måned. -.Dessuten ventes endel mindre partier via kqntinentet. FQr skibning ultimo. ds. - primo august er der kqntrahert ytterligere 9600 baller fra!sland til en pris av 30/- pr. balle. Utsiktene [Qr salg av nqrsk kl.ippfisk fqr august-skibning er ikke de beste, men man tør dqg. gjøre regning med at der vil bli kjøpt Qmkring baller. OpQrto: No.rsk.... Nyfundlandsk.... slandsk.... Sko.tsk..,.... Fransk.... Tysk.... Canada.... Grønland.... Færøerne tillegg til QvenfQrnevnte kvanta er der impqrtert ca. 556 tons saltfisk fra fransk Nyd'undland,SQm er medtatt i Qvenfor an~itte beholdninger i ferdigtørret stand (ca. 334 tqns). Priser pr. 60 kg. fqrtollet Detaljpris pr. kg. NQrsk: Sto.r nr. 2, ren... Esc Esc nr. 2, middet... Ol Almindelig, ren n middet Nyfundland: Stor nr. l.... Esc Esc nr / /-.20 Mindre kvaliteter / slandsk, ren... Esc. 226~00/ Esc SkQtsk... Esc Esc Fransk, små... Esc Esc Tysk... Esc Esc Po.rtugisisk., Esc / Esc. 3.00

7 august 934 F S K le T S GAN O 427 Omsetningen har i det,siste vært meget livlig og tegner til å vilde holde sig i de nærmeste uker fremover. Markedet er således fast og lett og kjøpelysten bra. Der er,fremdeles en del saltfisk under tørring i di,striktet og som tihøres markedet efterhvert 'som fisken ferdigtørres. Murmansk blir en viktig U. S. S. Ro havn8 Fra Moscow Daily New,s 5. juli 934. Den nye Sovjetby Murmansk, beliggende langt nordenfor pojarcirkelen, har øket sitt innbyggerantall med nær i Jopet av de siste 8 år. 926 hadde byen 8800 innbyggere; j da~ har den Omfornmingen og utvidesen av Murmansk er,skjedd med hurtighet,selv for å være en Sovjetby. På 0 år er der bygget et funstendig vannverk og,opført et teater, Here hoteller, en KmHstasjon, en stor hypermoderne brødfabrikk og Here andre bygninger. Murmansk'. stadig voksende betydning for Hskeriindustrien (kvantum ilandbragt fisk [anget ved Murmanskkysten er,steget fra centner i førkrigstider til centner,i 933) er ikke den eneste årsak til den store opmerksomhet regjeringen har skjenket byens utvikling i de senere år. Murmansk betydning som handelsby og ihavn har hurtig øket siden man blev opmerksom på denne norlige sjøforbindese og ved åpningen av Baltic-White Sea Canal,,som forbinder den nye by med Leningrad. Det maskinelt drevne fiske utenfor Murmanskkysten blev ved den første femårsplan hevet til et høit nivå. Det nye maskinelle fiskeri,står 'langt over det gamle; det har et utmerket teknisk utstyr, nye fiskemetoder og i det hele forbedrede redskaper og utrustning. Fra 929 til og med 934 blev der anbragt 25 miuioner rubler i Murmanskfiskeriene. Antallet av trålere blev øket fra 23 til 75, som årlig fanger ca centner fisk. De lllekaniske og industrialiserte fiskerier nødvendiggjorde utviklingen av moderne behandling:splasser for fisken. På Murmanskkysten ligger nu, som ba,sis Jor trålerflåten, en fullstendig ring av handelsstasjoner med salterier, kjølelagre, ihemnetiklkfabrikke',og en del damperier og andre foretagender til nyttiggjøre'3e av avfauet fra industrien. Boliger, bevertninger, bakerier, badehus og,skoler blir 'Oprettet i handelsstasjonene langs kysten. Bygningen av et,ski:bsreparasjonsverksted er nær sin fullendelse. Den første seksjon av verkstedet, utstyrt med det mest moderne maskinverktøi, blev nylig 'fullført. Likeledes er der påbegynt bygningen av et nytt kaianle~gg utstyrt med moderne lettelser ii 0'8>se- og lasteapparater. Store sildefiskerier er en av Murmanskky,stens viktigste vedriftsgrener. Barentshavets store,sildemengder var velkjente før den russiske revolusjon, men kun ringe mengder - fra 300 til 500 centner pr. år blev fanget i almindelighet. De soeialistiske økonomiske metoder,skapte på 2-3 åren Sterk basis for sildefiske. 930 blev der fanget 7000 centner, i 932 over centner og i 933 hele centner, som er 25 pcl av Sovjetrussland6,samlede,sildefiske. Den hurtige industrielle utv'ikling og dermed følgende befollmingstilvekst har frembragt en rekke presserende problemer, som må lases. Et av disse er boligspørsmålet. Til tros's for det faktum, at husbygning, utvikler sig med hurtighet fra år til år, og at der mellem 929 og 934 før Hskeriar:beiderne alene er blitt bygget 6 boliger og 49 harakker dekkende et grunnareal på nb, så er bolignøden 6tor. lår bygges der med forsterket arbeids'stokk! Det næste problem er bruken av de nye fiskereclskaper. Den fullt effektive utnyttelse av trålerne er man ikke nådd frem til. Den gjennemsnittlige Hskerfanglst pr. tråler var i centners, men hvis trålerne blev riktig manøvrert og utnyttet, kunde dette kvantum økes til centner pr. år. Løsningen av disse to spørsmål vil være av 6tor betydning for den videre utvikling av Murmansk, som handel,shavn og centrum for f'i,skeriene. De forholdlsregler som nu taes for løiaktig å organi'seresøklingen efter fiskeiforekomstene, og for å heve trålermanns:kapene6 dyktighet er ikke av ringere viktighet. følge programmet for den nye 5-år,splan vil 90 mill.rubler bli anvendt til den videre utvikling av f'i,skeriene ved Murmansk med den hensikt å forøke fangstmengden til centner fra 937. Murmansk vil bli de nordlige farvanns,største industricentrum. slands fiskerier i årene 930 og 93. henhold til opgaver som inneholdes i den olffisielle islandske hskeristahstikk, medde26 nedenstående over,sikt over delta,gelsen i og utbyttet av slands 'fiskerier i årene 930 og 93. Følgende antall d e k k 'S far t ø i e r deltok i fiskeriene i efternevnte år: Antall Brutto Bemanning. fartøier tonnasje Antall pers. 930 \ ' \ \ 93 Tråldampskib Andre dampskib Motorfartøier Tilsammen de samme fiskerier,deltok ennvidere følgende d'artøistyper: Antall fartøier Bemanning. Antall personer \ 93 Motorb. (mindre enn 2 tonn) J77 Robåter Mot o r båt ene fordelte sig efter staresen,således: Mindre enn 4 toun tonn Antall Antall R o båt ene d'ordelte 6ig efter bemanningen,som folger: Antall Antall l manns båt Forts. neste nr.

8 428 FSKlETS o A N O august ~agnar Schjølberg, Bodin pr. Bodø Telegramadresse: RAGNAR B O O ø - Bergenske, Nordenfjeldske, Stavangerske og Den Norske Amerika Linje l(jøjejager, Klipfisk, Saltfisk, Sild, Tran, Rogn Telefon Q.TØNSETH Erling Sannes NEMAK' Q Soiarol!e, Lysolje Assuransebyrået Telefon nr. 64 Forsikringskassen Tel. adr. Assuransebyråei _ () Smøroljer Vand leveres Dekker alle arter assuranse, specielt sjø- og fransportforsik a un ord la ndsposten ring av fiskevarer. Billige premier. BODØ SPAREBANK Bodø største og mest utbredte blad og Nordlands eneste dagblad. Opr.858 Specialsider for Fiskeri, Landbruk etc. Forvaltningskapital 5,4 millioner. Dragøy & Torgersen nnkjøp og eksport av fersk fisk Utsalg Falekodden dampskibskaien - Telefon 42 W'ilh. Karlsen Skibs- og Fiskeriutstyr Skibsproviant lager av Vacuums Smøreoljer og Vestlandskes Smøreoljer, Solaroljer og Petroleum Telefon 332, privat 434 T egn forsikring paa fiskefarkoster i Assuranseforeningen NORDLYS Telefon 274 BODØ Telefon 274 ØKSF.JORD A/L KJØLELAGERET A.s Sildoljefabriken Njord Øksfjord, Finnmark H. Sundems Boghandel S-0KARTER Fiskeseddelbøker AKTESELSKAPET - T R O M S ø og tralfabrik Sildemel, Sildolje, Torskemel - Tromsøsundets Sparebank OpreUet 904 Tromsø sildemel~ Telegramadresse: Rye - Telefon 600 Ott H l Sø Telefoner: SLDMEL - SLDOLJE - SELTRAN 'Cromsø Dagblad for Nord-Norge DRAGØV& TORGERSEN er den mest utbredte avis i Troms og Finnmark fylker Kontor: Troms Eget fond: Kr Forvaltningskapital: 6 millioner kroner O O ms nner Telegramadresse: Fraktholm Mæglerforretning - Befraktning Ferskfiskeksport - Dampskibsekspedisjon Overrettssakfører OLE LND TELEFON 500 Telefoner: 53-6 Telegramadr. : Dragøytorgersen Tel.adr. Hilbert Rikstelefon 43 Eksport av all slags fersk FSK og SLD Etablert 888 Hilbert Johannesen Als Privat 3 Specialitet: KVETE -.FLYNDRE - LAX o. L. AUNE Sild-, Fisk- og 4sforretning ste KLASSES KJØTT- &. P0LSEFORRETNNG Telegramadr. : Spedition Proviantering av Skibe og Fiskefartøier Jenssen & Georgsen Rikstelefon Telefon 5 - Telegramadresse: Olaune Agentur- og Kommissionsforretning DampSikibsekspedition Brand- og Sjøassuranse Telegramadresse : Argo Arnesen & Georgsen Telefon nr. 23 OverrettssakfØrer Oprettet 889 Tørfisk og Tran - Lager av Salt og Tønder Assuranceforretning Als KARL K. FJØRTOFT FERSKFSKEKSPORT Telegramadresse : Karltoft - Telefoner: Kontor 96, Karl Fjørtoft privat 49 CHRSTAN SELMER OverrettssakfØrer SVERRE SÆTNESS Afs TROMSØENS O L.J E- OG 5 L DEM ELF AB RK - Produksjon av Sildolje. Sildemel. Seitran. Selkjøttmel. Levermel. Torskemel Leverer S O LA R O LJ E fra tank Telegramadresse Olje' Telefoner: 359 og 503

9 august 934 FS K E T S o A N O 429 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant Noteringene gjelder de pris-er hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 24/7 27/7 Bergen (forts.) Kr.sund N. (forts.) T ran: K:r. K'. 24/7 27/7 Ro g n: 20/7 27/7 Ukt damp. nord., pr. tn Sei: Kr. Kr. ste sort eksport- Kr. Kr. Do. finnm. vintertran pr. tn Afrikasei... 50/ pakket pr. tn Do. seidamp, ma lys, pr. tn.. Do /50 ~~= ~:75 2nen do. do. pr. tn lma koldkl. damp., pr. kg Do /40 ~dje do. do. pr. tn Blank industriell Bro sm er, flekket, prima, Nordmørs, Samfengt, stavf. Bmnbl. industriell, pl kg pr. 20 kg tønne.... Bmntran, pr. kg H - do. 3dje sort.... Pressetran, bunnklar, brun- y ser: Lofots, samt. stavf. tn. ny vare blank, pr. kg AfrikJ~.yser, 3~~~ ~:25 ~~= - 3dje sort... L~ do. -- Do. mørk, bunnklar, pr. kg. 0.2/23 0.2/23 S i l d o l j e pr. kg / /23 Do. mørk, uklar, pr. kg / /0.7 do. 40/ Klippfisk: HPia~bgrhaanOtnrtarnan pr. kg. Len g e r: Nordm., lofots pr. 20 kg / / / /0.42 Skruelenger, gaml., pr.20 kg. d ' d f 20 k 860/8 ri~j:~r~~f:ran : : : g:3~~g:3~ g:3~~g:3~ BjerkKe\e~ger'f ~r'k20 kg.... FLi~~m~;k~~~~~kat;8 ~~... ~'''.'.80- L s sildolje r kg l P P S: ange, pr. ve :- 8.- y p lste sort. lof., pr. 20 kg /9.30 Brosme, pr. vekt Finnm. fob. lastep!. Sei, pr. vekt /6 6.25/6 Rogn: Fet s i l d. Unotert. S a l tf is k: lste sort, pr. eksportfylt tn V års i l d, fiskepkk. pr. 80 kg. Lofots, lev. Kristiansund ' 2nen sort Finnmarks fob. fiskeplass... 3dje sort Ålesu nd. 20/7 27/7 slandsk,norskbehandlet..... Samf.. påfylt tn /20 8/20 T ran: Kr. Kr. Bjørnøyfisk pr. 20 kg.... Do. helgel., pr. 20 kg.... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg. 7.- Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg Bremer, pr. 20 kg..., 4.75 Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg Do. do., små, pr. 20 kg Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, 20 kg. 9.- Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. 8.- Do. Do. 50/70, pr. 20 kg. 8.- Usort. finnm., pr. 20 kg... Finnm., -200 gr., pr. 20 kg. Finnm., gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Rotskjær Unotert. ~ ::'.:» VERNER VERDER Den' mest effektive 'u5~malinq. NorSk fa,brikat. JOTUt4 KEMSKE,FASlKA SANOEfJORO 'M Ukt. dam ptran, Søndmørs og Tør r fis k : Run d fis k: Nordlands pr. tn /68 ma storsei, 50/60, pr. kg. 0.35/0.37 Usort. 0fots, pr. 20 kg... 3/3.50 3/3.50 Do. Finmarks pr. tn Do middelsei 40/50 pr. kg. 0.30/0.32 Koldklaret damptr. pr. kg Do. småsei, do Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.20/ S i d: Selran do. pr. kg. max. - % Storsild, eksp.pakket, 0 kg. Ffa...' / Vårsild, eksp.-pak. 0 kg = Håkjerringtran pr. kg.., pr. tn Ro g n: slandssild, pr. kg.... ste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg...} 9/ /9.25 Lofots, pr. 20 kg Lenge pr. 20 kg.... Brosme pr. 20 kg / /7 Sei pr. 20 kg Saltfisk: slandsk torsk, norsk fangst, pr. 20 kg.... slands (norskfanget) pr. kg. Finnm.s torsk fob., pr. 20 kg. Lofots- og Vest.ålsk torsk... Sunnmørs torsk.... Sei, pr. kg...,... Pre s s e fis k (ks. li 00 kg.) Presset lange, pr. kg )0.23 Rots kj ær: Sei, samf. pr. vekt 9.50/ /9.75 Torskemel fob. pr. 00 kg. Sildemel -,, S i d. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.-pakket lo kg. pr. tn.... Vårsild pr. tn. il. 0 kg L- slandssild pr. kg... ) Nominelt. Tr an: Kr.sund N. 20/7 27/7 Kr. Kr. pr. tn.... Finnm. pr. tn Ukl. damp, nordm. & nordl Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg.... Brunblank do. pr. kg Haugesund. /6 5/6 Vars., eksportpk., ganet, 0 Kr. Kr. kg /0.5/0 Do. mindre merker, ganet 0 kg. pr. tn..... Do., eksportpakket.... Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn Do. renflekket 20 kg Do:fiskepk. (85 kg.), fra lager Storsild, eksp.pakket ganet, 20 kg Do., eksportpk., ganet, 0 kg., pr. tn.... Do. fl ekket 20 kg. 933 pr. tn.... Fet sild, notsild 5/0, stk. pr. kg. 00 kg..... slandssild pr. kg.... Do., fob pr. tn. matjesbeh. Makrell, eksportpakket -3 pr. tnn. fob.... Sildolje: Mørk, fob., pr. kg.... Lys, fob., pr. kg.... Sildemel, pr. 00 kg Våre nye portable modeller er fullkomne i utstyr og na vnet REMNGTON garanterer kvaliteten Gratis demonstrasjon! Torvalm. 5 Bergen

10 430 FS K ETS o ANG august 934 L o Telef BERG. CARLS.EN Arbins gate 4 Helgelandsfisk en gross Mottar i kommisjon alle sorter Ferskfisk, Saltsild, Tørfisk, Vildt, Bær m. m. Hurtig og reelt opgjør ~ ~ Huitfeldtsgt. 28 OSLO Tel.adr.: Perber P E BER G ER Rikstelefon 4729 l _ Røkeriet 4953 En gross -F~~~~~tl;:,.~ommlsJon Berger priv Spesialitet: Hyse - Kveite.. Laks mperial skrivemaskiner Standard og portable Engelsk fabrikat HANS B. EELSEN Skippergaten 9 O S L O Telefon 2 O O 5 9 Eneforhandler: Alfred Hegnar FSK ENGROS Kjøper i fast regning og mottar til forhandling Fetsild, TØrrfisk, samt alle sorter Ferskfisk. FSKEHALLEN - OSLO Telegr.adr.: Hegnar - Telefon S~L--O ~ K..J Ø.LEAN LEG G A=S KdøLEAUTOMA T Levert over 200 anlegg i Norge H. KRKEMO - mek. verksted, Oslo FETSLDLAGERET Pilestrædet 55 OSLO Telefon Kjøper Ferskfisk, Saltfisk, Fetsild Mottar til avregning efter høieste dagspriser Laks, ørret, Kveite etc. Kjøper i fast regning eller mottar til forhandling alle sorter fersk fisk, vildt, m. m. Hurtig og greit opgjør Henry Shnonsen i korunission. nnha W. K L U G le. Fiskehallen, Oslo Telefon 2656, Telegr.adr.: Kluge, Fiskehallen SKAARUD & CARLSEN A.S Dronningensgate 23, Oslo Telegr.adr.: Tarsis - Telefon Privat Omsætnlng av ferskfisk. saltfisk, tørfisk, sild etc. STAVANGER Brisling-nnkjøpscentralen STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, musse, sild og spir Telefoner: Kontoret 05, privat 4375 Telegramadresse : R.åstoffkjøp Brisling-Kontoret: 94 Stavanger Kj~per i sæsongen: Brisling, musse, s ild og spir Daglig optag ca skj. Telefoner: Kontoret 94 og 95 N. O. Roaldsø, bolig 96 Tele c ramadresse : Brisling B R SL N Gi KO'M PAN ET t Forretningsfører Nils W. Kalvenes, Stavanger. Landets eldste fellesinnkjøpslag for brisling, småsild, makrell og spir. Daglig forbruk 3000 skjepper. Telefoner: Kontoret Forretningsføreren privat 527. Egen rikstelefonlinj e. Telegramadr.: Brislingkompaniet. Stavanger Preserving Co. Als STAVANGER Kjøper Brisling og Småsild ~ikstelefon nr. 70, Stavanger. Utenfor kontortid nr. 270 Telegramadresse : Preserving KARL SREVAAG, Stavanger Telegr.adr.: Karl Sirevaag Etablert 90U Telef. 30 Torvet, 3923, 5ti6 Eksport og Fiskeforretning Kjøp og salg av alle sorter F,isk og Sild Stavanger kommunale FiSkehandel Telegramadr. : Fiskehandelen C.. Omsetter alle sorter fisk Middellhon Stavanger Telegr.adr.: Bunkerstation Telefoner: Rikstelefon 2288 B U H k e r k U fra lager, lekter eller kran, eller tilkjørt pr. bil RAP og NV GRE MOTORER anbefales som førsteklasses kvalitetsmotorer. Rap har overalt fabrikasjonen og salget av Ny Grei A.S Motoren Rap, Oslo. R E A L dekker de største behov i båtmotorer, cyl. fra 2-50 hk. Flotte, moderne typer. Rimelige priser og betingelser. Tlf. 54 A.S REAL MOTORFABRK, Oslo A.S Norsk Tran & Fettcentral, Oslo Telegramadresse :.Trancenfral - Telefon Kjøper all slags tran H.. Pande-Rolfsen, Oslo FSKEHALLEN Telegramadr. : Heparo. Rikstelefon Fiskeforretning engros H. THE O O O R SEN.. Oslo Fiskefilletfabrikk Fisk og vildt engros. - Transport av levende fisk i jernbanevogne. Kjøper i fast regning og mottar til forhandling alle sorter fersk fisk og sild samt vildt. Tlf Kvel te o~ anden fersk 'Fisk. vildi:. sild etc. kjøpes og forhandles. KARL LAMBERG A.S Tel.adr. Ferskfisk Oslo, Raadhusgt. 9 Telefon 523 O A.s Forenede Blikemballagefabriker Moss.. Osi o Alt i emballasje

11 august 934 F S K E T S o A N O 43 Mynt Oslo: f,... R. M..... fres.... Sv. kr.... D. kl... Gylden.. Sw.frcs... Dollar... Belga. ' F. mark.. Pesetas.. Ure... Czck. kr.. s!. kr. l).. Montreal. østerr. kr. Polske zoty Vekselkursene (salgskurser). Pari 24/7 i 25/7 26/7 27/7 28/7 30/7 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr o i l , i )29: \ ~ i ! l i i i ' i 4.02 i 4.02 l ) S) S) 8) S) 8) 42.00, ) Nominell. S) Unotert. Oljemarkedet. - Bergen og Stavanger Norsk Engelsk Mine ralolje A/S, meddeler: Prisene er' fra og med. juni 934 avhentet på fat fra an!egget Skarholmen og i Bergen kr /2, 0.5 /2 og pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen 8 /2 øre. - Shell bilbensin kr pr. kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra' Det Statistiske Centralbyrå). ferskfisktransporten pr.. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks. jernbanestasjoner. Stasjoner Til innlandet Til utlandet Oslo For- Sve- Tyskøvrig- rig-e talia land alt Trondheim: kg. kg. kg. kg. kg. kg. 5/7-2 7 ialt )3629 o Sild Fisk.... 2) 22 8 O ! - - 3) 4 0 O Bergen: - 5/7-2 7 ialt o Sild.., , O Fisk O A ndalsnes: 5/7-2 7 ialt ) Sild ! ~ o Fisk O! ) O Narvik: 5 7_ 2 /7 ialt. Sild..... Fisk ) Herav 880 kg. fisk til Danmark og 6900 kg. sild til Holland. 2) Herav 6900 kg. til Holland. 3) 880 til Danmark. 4) Herav 7000 kg. fisk til Danmark. Tilførsler til Oslo (Øst- og vestbanen) vekten angitt brutto. ~ kg. kg. Kveite..,..... i 6240 i 20 Flyndre, Hyse..., ! 350 Torsk.... -i Sei.... i 50 Sild Annen fisk, Hummer, krabbe! Hvalkjøtt... ; --; Laks...,... i Makrell.. ~i ~!.9g Tils.! j 6690 kg, '2.7 kg. kg.! kg. Tils. kg : i ! i [ j ~ i ; _! i ! ' j ; i -3'250i Fiskesort: i Eksport i i : uken 6h-2/7 Flynåre.... Kveite... ' Hyse.... Torsk...,.... Lysing.... Piggvar og slettvar.... Pigghå... '..., i Skaie og rokke.... Makrell...,... Rogn Våtsaltet fisk.... i\nnen...! alt t Kg Total fra l/t-2h Kg. l _-_._~~._--_._~ inni'ørselen av fersk og annen fisk til Oslo sjøtollsted i uken 22. til 28. juli: Fra Sverige ferskf,isk, verdi kr. 25, fra Danmark fersk fisk, verdi kr Fiskets Gan,g A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis hel i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 934 to July 28th. M a c k e re in kilogram (kg): landed , exported in ice , cured 500 to canning factories Fat and small herrings (July 2st) in hektolitres (hl), landed l , to fish oil factories 39360, to canning factories , salted

12 !i!_~_ 602,45 25 ' 200, 4 blank Tollsteder Norges utførsel av fiskeprodukter fra L januar 2L JuH l om 20 vo. id! ----'~i,.~,-~-~-~'~~' '~_ ~~_ _ ~_-i-_d '~ ~' _--''' ''r--''-''~~~-~'~~-'~''~ ' ~~~''~ -...,,?~~ ~.~~~.=~,._~~.~'' ''. ~'~-'~~._;_.,-'-~ ---~----- _,, i!':~~--,,-- : fetsild ~fj Storsild iai:d., K.ii~pfisk r Bu~dllslt ' 'l-lyse Ami?~]! Te~'~',ifi\~f~, ~O[~ m, R,m. i it;',lmik! Bnm, t3nm ~ ~å SaltetlFlekkesildiskåret sild 5id S alt, i'lji!j i tsl'rfsf{ m~,t. H,'j','O~i', 'i:i':f:m i'a!~ :,,',,i [ l' i tm. kg. kg. kg. tm.! tnr, tlr. tnr.! tm. tnr. tm. kg. kg. l<g. kg.,kg. tm. tm, : tm, tl:! ---~ -'-i-~'--~-~! ',-~,~, Osl0 )... 9! 6363, ! i ~~-= ' '- : s89 07! : 746! 732 Kr.sand S... : l - -. i i Egersund...! i -,, Stavanger 2 ) , - - -! - 30 Kopervik 6 ) Skuden~shavn i,- 5 Haugesund 4 ).' Bergen 5)... i ) ! 4466' Florø..., Måløy... ' 8 -: l ÅlesundS) l Molde 5) , Kr.sund N.7) Q ' -, Trondheim , Bodø... o ) r Svolvær 7) Tromsø 3)' , Hammerfest l Vardø , i Vadsø 4) i l ' Andre9~ --= ,- -: i -!' ~ ) ~53545 ~ ' ~3849si ! ~ uken [) l Tollsteder Herdet hvalolje tnr. Hval~ olje tm. Sel~ olje tnr. Silde~ olje tnr. OSlOl) Kr.sand S ~~25 Egersund... ; Stavanger 2 ) 494 Kopervik 5 ) Skudeneshavn.. - Haugesund 4 )' Bergen 5 ) l 88 Florø Måløy O Ålesund 6 ) Molde 5) Kr.sund N.7) 80 Trondheim.. Bodø Svolvær 7).. 05 Tromsø 3 ) Hammerfest. 39 i - Vardø : - Vadsø U)...! Andre 9)... S) i alt i uken ~i---m! i Sild fersk ks l Sild rakt kg Ma~. Ma- Laks levende Annen Hummer Reker Fisk -l fisk. Fiskemel krell saltet saltat Slldemellevermel,Selskinn Hermetikk krell fersk ål fersk fisk saltet kg fersk {g.. kg ' t kg. fiskeguano ka ka tnr. kg. kg. kg. kg.. l m. = kg. o' l> i l ! i !, i :074 i i : l ' l i i : , 63006' ! , i i li , i il , l ! i- 232! i l l--~----= _5982 _ ~--=--:-J_~~J~~343~_~~ )l09~~~ l l ! O~ ~ ~~.. ~_~.~':'~J~35,364, i l ! i l) Dessuten 20 tm. stearin, 574 tnr. hvaloljefettsyre, 48 tm. bottlenosetran 35 im. grakse, l to. kveiteolje og 79 tnr. pressetran. 2) Dessuten 48 tm. ansjos, 363 tm. krydret sild, 7 tnr. brisling og 300 kg. islandsk klippfisk. 3) Derav kg. finnmarks og kg. lofots. 4) Dessuten 36 tm. veterinærtran, 532 tnr. sildemelke, 0000 kg. hvalmel og 73 tm. edikbehandlet sild li) Dessuten 2 3 tnr. stearin og 30 tnr. nordsjøsild. 6) Dessuten 750 tnr. stearin og 34 tm. kveitetran. 7) Dessuten 49 tm. stearin, 477 tm. håtran 52 tm. pressetran og 0075 tnr. industriell tran. 3) Fra Fredrikstad. 9) 923 tnr. hvaloljefettsyre og 09 tnr. skrapolje av hvaltran fra fredrikstad, 6800 kg. fersk brisling fra Holmestrand, kg. krabbemel i<g. hvalbenmel, 9950 kg. selkjøttmel og 0000 kg. hvalmel fra Sandnes. 0) Herav l 7] 7950 kg. fra Sandnes og kg. fra Harstad. ) Herav fra Harstad, 26:J: 00 fra Mosjøen 2050 fra Sandnes. 2) Herav 27 tm. flekket fra Haugesund, 64 tm. flekket fra Bergen, 30 tnr. flekket og edikkbehandlet fra Molde. 3) Dessuten 385 kg. kveiteievc[ og kg. loddemel. 4) Dessuten kg, lodde. 5) Dess, uten 000 kg. krabberne, 7 tm. fiskemager, 4500 kg. hvalbarder og 5900 kg. fersk brisling. lg) Dessuten 95 kg. røket fisle 7) Dessuten 2 tm- fot av tran og 00 fat lever påfyldt sprit.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik 22--35, dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655

TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik 22--35, dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655 Uk~ntlg~ m~dd~~ls~r for norsk fsk~rb~drft fra fjsk~rdr~kt0r~n 8 aargang Onsdag 16 ma 1917 Nr. ~O 1343 1913, 14400 1912, 4414 som fordelt paa 17091 rnand gr en norsk~ fsk~rj~r. 1911 og 7084 hl. 1910. bruttolot

Detaljer

Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år

Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år L o f o t e n s o m g l o b a l t r a n p r o d u s e n t Ottar Schiøtz 1 Norsk olje gjennom 1000 år Innhold Innledning... 3 Tran og marine oljer... 4 Anvendelse...

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

Åkrehamn Trålbøteri. 50 år

Åkrehamn Trålbøteri. 50 år 50 år 1955 2005 Åkrehamn Trålbøteri 50 år 1955 2005 Redaksjon: Knut Marthon Knutsen Olav Hemnes Foto: Private Bilder Ole jakob VORRAA HafRsfjord Forlag Bygdeskrift Vest-Karmøy Oktober 2007 A1 Karmøy

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 Skreifiske i Lofoten Side 6 7 Kysttorskvernet, en farse eller et spill for galleriet? Side 25 Feil mål på rømningsvei er ditt ansvar Side 20 Fokus på vern og forskning -

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

Peter Gullestad - ny assisterande fiskeridirektør

Peter Gullestad - ny assisterande fiskeridirektør AKTUELT ~iskets (Jøng m * UTGITI AV FISKERIDIREKTORATET 81. ARGANG NR. 5 - MAI Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV.REDAKTØR Sigbjørn Lome/de Kontorsjef REDAKSJON: O/av Lelcve Dag Pau/sen Per-Marius Larsen

Detaljer

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ]

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] NUMMER 5 2010 En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] Nå lan I 30 år har vi spesialisert oss på EPS

Detaljer

Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84

Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84 Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84 INTERNASJONAL FISKERIUTSTILLING 19-22 AUGUST TRONDHEIM. Don t miss it! Internasjonal møteplass for fiskerinæringen! Få

Detaljer

R-21. Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv. Olav Wicken. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Olav Wicken

R-21. Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv. Olav Wicken. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Olav Wicken STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-21 1994 Olav Wicken Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv Olav Wicken ESST Universitetet i Oslo og STEP-gruppen Storgt. 1 0155 Oslo Oslo, januar

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

i fritidsfiske, side 6

i fritidsfiske, side 6 UTGAVE 1 - juni 2013 ÅRGANG 29 Økt torskekvote i fritidsfiske, side 6 En hilsen fra oss i nord, side 9 Kulturminne blir rasert, side 10 Eventyrøya Røst, side 14 Siste nytt fra mattilsynet, side 26 Landsmøtet

Detaljer

Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen?

Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? av Astrid Antonsen Segtnan Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (3 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

Markeds- og produktutvikling av tørrfisk til Nigeria

Markeds- og produktutvikling av tørrfisk til Nigeria RAPPORT 2/2002 Utgitt februar 2002 Markeds- og produktutvikling av tørrfisk til Nigeria Morten Heide og Roger Richardsen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling og består av morselskap

Detaljer

NORGES NÆRINGSBY 2008

NORGES NÆRINGSBY 2008 NORGES NÆRINGSBY 2008 ORDFØRERE I FULL MUNDUR: Øverst fra venstre: Leif Johan Sevland (Stavanger), Tore Opdal Hansen (Drammen) og Arnulf Goksøyr (Fosnavåg). Nedover i venstre stolpe: Terje Jørgensen (Egersund)

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9 Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15 Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17 Les om: Dag Lindebjerg Side 7-9 Ann Kris Side 20- Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer