Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/ Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20"

Transkript

1

2 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/ Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet fisk tonn sløiet l lever sløiet lever rogn fartøier tonn tonn tonn tonn hl. hl. bå ter fangst tran hl. { Vinterfisket ) =0 5 = ' fl: Vårfisket... Troms Lofotens ops.d... Lofoten forøvrigt / Vesterålen. f i ;; l92' HelgelandSal ten NordTrøndelag... SørTrøndelag... Møre... Sogn og FJordane... ' Sønnenfor... = = =.=== Tils &tie rils. 932 til 4/ ' 343 flvinterf : 53 fl: Vårf.... i Troms Lofotens ops.d / l!røvrig}... '" 565 8= Helgeland Salten NordTrøndelag....,!;;r.d.e.l: : : : : : : : : _. Sogn og Fjordane.... Sønnenfor.... Ar Ar / : Gj.snitt92a34 Periodisk oversikt over torskefisket sty(kerfl sk.4) Finnmark Lofotens f Lofoen Helgeland Nord Sør M! Troms Sogn & s f' ops.d. J::fl 'Salten. Trøndelag Trøndelag øre Fjordane ønnen or i Vinterf.5) Vårf / / / / / / / / / / / / Gj.snitt Anvendelse, total >=: _>=:.!:::.!:::. Cl:! b.co. Q)O. E... >=: : Cl)0 co O å g;!cl):c: :c::;:: en:;:: Cl) >=: en en cl...>=: Cl:! 72l 39 5& ' J : t90 : , i ! J9t : l: _ Tils i ! ! i Lofoten 0repris pr. Kg. fisk Stk. fisk Deltagelse,2 Kg. L L. pr.lojstk. pr.hl.!2 fisk l' rogn fisk sløiet lever Q Cl:! ocl:! '0 sløiet ever fz""" CO....::: 8li26/ l _ = l : ij l : 4: 7 35/ /300 26! 667: 50; l 2/5 5/25 7/20 340= / , 5/ /25 20/30 5/ / : /25 40/50 30/ / : = = = = = 5 37) = ) Finnmark vinterfiske fra /0_3/ ) Dessuten 353 hl. damptran av hyse m. v. S) 00 liter lever gav i Bø 55 og i Dverberg 50 liter dmpmedicintran. 4) Vekt omregnet til stk. såvidt mulig efter den i de enkelte distrikter opgitte fiskevekt. 5) Omregnet efter 270 kg = 00 stk.

3 "7 februar 934 fs K E T S' O A N O 73 S og l og F jo r dan e. M å lø y: løpet av januar måned ('' deropfisket 400 kveite it 20 øre, 3000 lange it : øre, 4000 brosme it 5 øre, 2000 torsk it 22 øæ, ciooo hylse it 40 øre, 3000.sei it 0 øre, håbrand ti 35 øre, hå it 0 øre og 2000 annen iiek a 5 øre. Trilsammen fisk til verdi kr [{ o g a l and. Kar m ø y: januar er opfisket :3490 lllyndre it 6070 øre, 3000 levende tor,sk it 3045 øre, fersk torsk 2035 øre, 7900 hy,se it '8, levende sei 525, 00 ulke it 0 øre, 5300 reker it )0,00 øre. alt Dessuten 8500 hvmller i't kr K v i t s ø y: i uken 29/3/2 er opfisket 676 torsk it 30 øre, 42 hy,se it 30 øre, 672 reker it 90 øre og 42 hummer it kr. 2.8, alt pr. Ti lsammen 3072 til verdi,kr Vintersildfisket. Vintersildfisket pr. 3/2. Derav [ Total Til Distrikt fangst Til hermehl. set Saltet sildoljefabrikk tikkfabr. hl. hl. hl. røkt m.m.hl. Halten o Titran ørrndelag tils Kristiansund Bjørnsundværene l Romsdalsværene [ N. Sunnmør... Alesund." S. Sunnmør Møre tils Sogn og Fjordane, ) Hordaland, Rogaland ) VestAgder tils. Tils. i Total _ !røndelag Møre _._ Sogn og Fjordane.. Hordaland, Rogaland VestAgder 933. }\ O 000 [ l) Herav er hl. garnsild, 7500 hl. landnotsild og hl. snurpenotsild. Priser kr. 54. Torskefisk.et. Tro s B./2: Ber g o g Tor s ken: Ukepart,i for Gryllefj'ord torsk, alt iset, 5 hl. damptran, 6 hl. rogn, alt i,set, pris torsk 0, lever 20, rogn 5,,stormhindring. H i l,e,s ø Y og' 0 y f j ord: Ukeparti for 0yfjordvær og Sommarøy torsk, hvorav saltet, 6000 irset, 4200 hengt, 32 hl. damptran, 22 hl. rogn, iset, 3 hl. saltet,.,pris tor,sk 89, lever :20, rogn 5. Fylkets kvantum torsk, hvorav :)4300 saltet, ilset, 800 hengt, 299 hl. damptran, 'fl hl. lever, 245 hl. rognliset, 7 hl. saltet. Nor d l and. D ve r ber g 3/2: De,siste rfjqrten dage har uyær hindret bedrirften så nogen forøkelse av kvantumet hat ikke funnet :sted. B ø i V e ste r å len 3/2:. Siden forrige brretning til 4 netters garn Utskår , Hovden 50' , Nykvåg 50' , A'sanfjord , Straumsjøen , Skårvågen , Vinjesjøen og Værøy OpHsket partri 22609, hvorav iset 7679,,saltet 6427, hengt 47003, damptran 2 hl., rogn 52 hl., ihvomv iset 52 hl, leverholdighet 200, tranprocent 55, hskevekt 400, priser torsk 8, lever 025, rogn 05, belegg uforandret. Øk,s n e S og La n gen S 3r/2: Fisket 'smått, rstormhindret, siste 4 dage tre delvise :sjøværsdage, nauståtte garn optil 800, daglig optil 00 torsk. Torskepart,iet 34454, herav irset 8 308,saltet og hengt 9277, rogn 6488 liter, hvorav 536 iset, resten,saltet, 63 hl. dampmedisintran. Opfisket 6335 annen fisk, belegget uforandret, priser torsk 90, lever 0, rogn 0, Hskevekt, lever,holdighet og tranprocent som før. Mør e 3/2: Opsynet,satt den 2. februar, fisket stormhindret, Borgundfjorden dagsfangister 09,stykker. Yintersildfisket nordenfor Stat. Sør Trø n del a g. Tit ran 3/: Til stede 5 drivere, lr.ndligge. H a l ten' 3/2: Søndag driver, ingen fangst, høi måne, senere uvær, landligge. ngen radioforbindelse i uteikt her iår. Mør e. S ø n d res unn øre 30/: Fra Goksørvika idag 35 drivere, svarte garn, driver fra Vanylvsgapet 2 hl, intet Sllurpefiske, stormihindring. 3/: Stormhindring og landligge. /2: Herttil idag en driver fra Goksørvika, svarte garn, vendereise, utrygt vær. 2:/<2: dag fra Vanylvsgapet 8 drivere, 356 hl, l båt fra Grasøy,settegarn uten fangst, delvis utseiling. Å les u n d 22: dag hertil 3 drivere fra Svinøy og Rundø, 0530 hl., stormhindring. Å] e 's u n d 3/2: Hertil idag fra Breisundet og nord av Runde 40 drivere, 335 hl, fra Onahavet en driver, 200 hl. 3/2: dag hertil 47 drivere, hl. Ukekvantum 886 hl., totalkvantum 2778, frosset 3005, agn 458, anvendelsen forøvrig 'Som før. S ø n d res unn mør e 3/2: dag fra Svinøyhavet og Vanylv,sgapet 30 drivere, 5...:6 hl., pr,is kr. Ukekvantum 242 hl, hvorav i,set 3X hl., f'otsset 224X hl., agn hl., hjemmeforbruk 3 hl. R o ms d a l s v ære ne 3/2: Hertil idag fra Onahavet l driver uten nevneverdigfangrst, tidligere denne uke ingen drivere,.iaften utlseiling, men,stor,sjø, ingen ukefangrst. S ø n dr e S n n il mør e,5/,2: Lørdagls kveld fra Vanylvsgapet 33 drivere, 0:54 hl., stormhindring. A le s li n cl 6/2: gåraftøs hertil fra Onahavet driver, 30 hl., idag storm. Vintersildfisket sønnenfor Stat. S o g n o g F j ord ane Hor dal and. S kud e sne s h a v n /2: Ca. 20 drivere sydvest J,arstein, fra 520 'hl. U ts i r a h a vet /2: 4 nauuske mil nord av Utsira driver 60 hl. inatt. A kre ham n /2: Gode utsikter strekningen JarrSteinNyvingen. K a l sm e d gru n n e n 2/2: God fornemmelse på dagrsett. K v i t t ing s ø y h Cl vet 2/2 (Håstein) : gåraftes 5 snurpefangster, hl. Skudefjorden 2,;'2: natt snes drivere,3060 og Utsirahavet (nord av Utsira): sneis drivere, 430 hl. 'sild. S kud e sne S h a v 2/;2: nnkolllmet 35 drivere fra,sydvest av Jarsteii,500 hl...:. Åk re h a Hl n 2!2: dag på nauseu vesten'or Nyvingen nogen mindre fangster, lite satt. Utenfor Sandv'e kun ornemmelse. H a u g es u n d 3/2: Fisket inatt delv,is hemmet av utrygt

4 74 FS K E TS o A N O 7 februar 934 vær, hittil innkommet fra Dtsirahavet og Skudefjorden lisnes drivere med 500 hl., i hvilken 350 s,tykker sild. Sta van g e r 3J2: Ved Kalsmedgrunnen idag ujevnt, enkelte bra fangster, gode ulsikter. S kud ene S h a v n 3/2: 5 drivere innkommet fra vest av Geitungen, 30 hl., liten utseiling inatt. A kre a m n 3/2: På nausett idag vestenfor Nyvingen ubetydelig, 2 drivere hertil fra nordvest Jarstein, 2030 hl. H a u g e,s u n d 4/2: Y:; snes mindre snurpenotfang,ster Kal,smedgrunnen igåraftes. A kre h a v n 5/2:. På nattsett idag 9 båter, 7:8 hl., ve,stenfor Nyvingen, 3 drivere fra Sirahave.t hertil tilsammen 90 hl. K a l s med gru n ne [)/2: gåraftes,snes mindre snurpenotfangster. Ut,sirahavet: natt 5 drivere, 050 hl. S kud ene s h a v n 5/2: Hittil hmkommet 8 drivere fra sydvest Geitungen, 640 hl. Ro n g 5:/2: Driverne på havet StolmenFedje idag 070 hl., i Hjeltefjorden helst sorte garn. S kud ene s h a v n 6/2: 8 drivfangster fra sydvest av Gei.tungen,innkommet,520 hl. H a u g es u n d 62: Jærens rev: gåraftes nogen mindre slurpenonfangster. Utsirahavet (nordenom Dt,sira): natt 7: snes drivere, 550 hl. O p S Y n e t s uke:ll eld j n g 3/2: Vårsilddistriktene : Fi,sket på UtsirahavetKviHngsøyhavet begynt denne uke med ujevn drivgarns og,snurpenotfangster siste døgn, dessuten fornemmelse seuegarn vest av Jærens rev. vinter optatt garnsild hl., landnotsild 7500 hl. ogsnurpenot,sild h., iset 32500, saltet 23250, til hermetikk 4750 og til hjemmefollbruk 9500 hl., pri,ser siste uke kl'. 54 pl'. hl., hvori nu nbob'50 stykker notsild, de,ssuten ialt optatt stykker sei a 50 øre, hjemmeforbrukt. Fefsild og småsildfisliet. TJ.'o ms 3/2: K v æ f j o l' d: Denne uke optatt 2940 hl., hvorav 94C sildoljefabrikk, 000 agn, 000 iset. H i l es ø y: Optisket,siden nyttår Ersfjord og Kattfjord 3500 hl. bladsild, solgt 6ilcloljefabr.ikker, pris kr..50. Fylket,s kvantum hl., hvorav 78 sildoljefa)rikk, 250 hjemmeforibruk, 900 agn, 5500 iset. Slor. OD Vårsildlaget Salgsceptral for Stor og Vårsildfiskerne Kontorer: Bergen, Haugesund og Egersund Telegramadresse : Samhald,sild 275 (070), annen fersk fisk 4743 (5495), saltet sild 275 (202), annen salt Hsk 80 (6), fisk og skaldlyrhermp tikk 479 (605). slands klippfiskmarlied. Re y k j a v li k 5/2: ntet nytt. Sardinfisket i Setubal. L iss a bon 27/: Sardinfisket l Setubal utbragte i. halvdel av januar kurver, motsyarende omkring kasser hermetisk vare. Prisen på råvaren oply,ses å ha vært esc. 2,5.70 pr. kurv. Nedlegningen vil i Setubaldistriktet bli suspendert fra. februar til 30. mai, overensstemmende med den av den portugi,siske regjering dekreterte driftsstans for sardinindustrien. Det b'algislie sildefisket. Ant w e l' pen 3/2: januar opgikk fersldisktilførslen t,n , mot 2408 januar 933, mot i januar 932. løpet av to år, erklæres det i pre,ssen, har januarfi,sket bedret sig :39 pct. Det nevnes i pressen at de nye avgifter for importlisencer for fisk ha utlandet er trådt i kraft fra. februar dette år og at takstene er 2 francs pr. netto for finere fisk, såsom kveite, piggvar, slettvar og 50 centimøs for almindel,ige sorter fisk. H vad sildefisket angår i inneværende uke oplylses det likeledes i pressen idag at tilførslene av sild (som har gydt) har vært noget øket i de,si,ste dage, omtrent er daglig blitt,innbragt til Ostende og solgt til ganske lønnende pdser, fra 5 til 50 franc,s pr. 00 Når De anløper Bergen, må De benytte anledningen til å dekke Deres behov av jernvarer og Skibsutstyr hos GRUNNET 842 BERGEN o/s Hurtig ekspedisjon Stort utvalg Rimelige priser "BERSTAD ER BEST" J\lippfisk og tørrfiskmarkedet. Bue n os a ire,s 3/2: Klippfisktilførsel siden 2/ 6400 ka"ssel beholdning 30000, pris 38 papirpesos, ankommet 300 skotsk liten efter"spør'sel. r a v a n a 3/2: Klippfisktilførsel siden 5/ 400 kasser) be lwldning 2500, pri,s.50 clollar, liten efterispørsel. Ham b u l' g. uken 2,6. januar til. februar ankom fra Norge 556 baller stokkfisk og 235 kolli klippfi,sk. Meldinger om utlandets fiske, l'.ksport m. v. Det svenske sildefiske. Uken som endte 27/: Garnsild 9;')'5, trålsild , notisild 3240 Middelpris trålsild 254 øre pr. Totalfangst fra 6/727/ (fjorårets korre,sponderende tall i parentes): Garnsild 2243 tonn (964), trålsild 483 tonn (9943), not,sild 3090 tonn (5046). Total saltning (insaltad sill) 43 tonn (35). Ek,sportert fer,sk 9498 tonn (7:368), saltet tnr. SH:rjges utførsel av Hskeprodulder i januardesember 933 i tonn a 000 (f0rårets tilsvarende tall i parentes): Fersk F(lrskliskmarkedJet. H li l 2/2: 206 kasser bergenssild, pris 36/34/ og 97 kasser haugesundssild, 34/32/ kassen, tiltagende hjemmefiskp" H u l 3/2: Restlasten»King«437 kasser bergensshd, pris 32/, 84 ka sser haugesund'ssild, 30/ kassen. H u l 5,/i2: Dis»Falkeid«s 239 helkasser og 33:5 halvkasser snurpesild, 290 helka,sser 'og 223 halvkas!ser garn,,sild, pdi,s 3/30 helkassen, 6 halvkassen. H a Ul b u l' g A l t o n a 5/2 :»ris«s restsalg Altona 300 pund hylse, stor, pris 2428 (pfennig pundet), middels 2430, små 23, nor..dlandshyse, stor, uten hode 327:33, 800 kveite, stor, frossen 364, 2200 pigghå 26%28)0, 8500 buklappel'

5 ! i 7 februar 934 F S K E T S GAN G 75 n25, 000 håbrand 38, 00 rødspette 3053, 200 piggvar q90, 500 torsk uten hode 5X5%, 000 sei uten hode 6%, D 000 fet,sild 9;":;0Yz, 00 breiflabb, stor 25. Hamburg: lioo hyse, stol' 3335Yz, stormiddels 33Yz36%, middels 30 Ol, små 2()27, 2000 pigghå, nådd 2'627%, 8400 buklapper ::;i2d, 400 håbrand 38, 400 sei uten hode 47. l a bur g A l t ona. De to auksjoner i Hamburg \ ltona (ll Køser, Altona og Hamburger Fischauktion, Hamhu rg) omsatte i uken 27. jan. til 2. februar 934 ialt pund fusk fisk fra Norge. Høie:ste og laveste priser i pfennig pr'. pund, på de to hovedmarkedsdager, var ri'ølgende: Altona (l) (l) Ham b u rg Priser "O "O bjl"o t:: t:: bjl"o t:: t:: (l) ::l 80.. Fiskesort (l)::l l. uke 2. uke halvdel halvdel (l) L uke 2. ukealvdel i halvdel.!<:' Priser, Hyse, stor ! 2528 middels småmdd små meget små 4t8 Nord 2 OJ27 landshyse stor 823 middels små Kveite 3900 frossen, stor, 4042 ' ikkefross. 72 middels 202 små Pigghå, 8 } 2Oi 350 flådd Buklapp iHåbrand Rødspette! små :r 300 små Petsild størr. ca. 6 stk. pr. q2i 7000 pund Lange Breiflabb, stor Flyndre, 420 stor små 20 Hvitting, stor O små li a Hl bur fl: A l t b n a 6/2:»Kong Dag<i: og»!neptun<: Altona 000 pund hyse, stor, pris 3538 (pfennig pundet), midd,els r;;j9;sllå 233, meget små 020%, 00 kveite,,små '.2;:'6, FiOO pigghå, flådd 24%25%, 3000 buklapper 923, l00 håbrand 38, 300 rødspette,,stor 4046, middels 3036,! små 2Y220, 300 piggvar 477, 4000 torsk, uten hode 3;":; 6%, 200 breiflabb 25%, 200 flyndre 8%22%,500 lyr 3, 500 hvitting, stor 4%,,små55Yz, 9000 ri'elsild 90. Hamburg: 2800 hyse, stor 3943, middel,s 43, småmidde.ls 3639, små 2733, meget 'små 5, 3000 pigghå, flådd 22;":; 24%, 4000 buklapper 2022, 3000 tor,sk, uten hode 35;":;, 00 breiflabb, stor 2832, små Ham bur g A l t ona. Fersk fisk: Sammenl,ignet med forrige beretningsuke utgjorde uke mengden denne gang kun ca. 'Og de knappe tilførsler fra Norge må vel tilbakeføres til det,stormfulle vær som har hersket langs hele den norske kyst. Fer,skfiskprisene var i januar måned, på grunn av små tilførsler fra alle fangstielt, meget høie. De høie priser,synes å ha fristet de tyske trålerredere, således at der de par 'siste uker er utsendt på fangstfeltet trålere som normalt,skulde ba vært oplagt på denne årstid.,siste halvdel av forløpne beretningsuke var tillrørslene pr. tyske trålere rikeligere enn på lenge og man venter i nmste uke adskillige hjemvendende tyske trålere med gode,fangster, så det er sannsynlig at pri,sene i de nærmeste uker ikke vil komme op på høide med januarprisene. Som undtagelser gjelder de spesifikk noflske varer, håbrand, pigghå og buklapper,,hvorfor 'behovet er temmelig konstant så de tilførte mengder fra Norge er avgjørende for prisdannelsen.!nevnte sorter skulde, ved passende tilførsler,,fremdeles ha uts,ikt til å gi bra priser og der har særlig vært mangel og gode priser på håbrand så denne vare lover best for den nærmeste fremtid. Fersk sild: Tilførslene til markedet her var i uken betydelig bedre enn forrige uke, men der blev gjennemgående opnådd gode priser fordi indu,strien hadde et stort behov å dekke efter forrige ukes pinimale sildetihørsler. uken blev den noflske,storsild, snurpenot og garnfangster fra haugøsundsdistr,iktet dominer2nde på markedet her. Der var 4000 hele og 00 halve kasser,storsild på markedet i forløpne uke og salg,sprisene lå mellem 9 og 0 pfenn"ig pr. pund. Dessuten kom fra Norge ca kasser småsild og lhiddelstor sild, delvis hele, delvis,halve kasser. Den middelstore sild opnådde, efter størrelse og kva itet fra 9 til 2 pfennig pr. pund. Småsilden blev først betalt med optil 4% pfennig, men måtte ned i 3 pfennig da mark8rlct Hev tilført større mengder svensk Gmåsild, hvorved tota mengden av småsild kom til å over,stige behovet. Fra Nord Norge er der en ekstrabåt underveib med ca halvkasser middelstor sild som nu forhåndsselges til omkring 9 pfennig pr. pund. Fra sland kom 2 trålere med løseildelast, SOlli blev solgt fra 0 til 3 pfennig elter kvalitet. Detskolske fiejw var sterkt hindret av uvær, men hertil kom ialt ca ktsser skotsk Bild som for utsøkt,,stor vare til røkninr:; op nådde 6 pfennig, mens d':m mindr'8 lochfynesild,blev solr:;t til omkring 9 pfennig pr. pund. ndustrien sies å arbeide nl6trengt med de nuværende høie sildeprlser, så ved litt rike" ligere Wførsler må man regne med,svilh i pri,sen2. C u x h a ven. Uken 25. til 3. januar bragt'8 ialt pund ferskfi,sk pr. 30 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 3 dampere, pund islandsvare pr. 9 damper( og pund hvitehavsvare pr. 8 dampere. Høiesl.;:; og laveste priser i pfennig pr. pund: Kvei.te 3580, rødspetter 30;40, bergflyndre 20,4q, nordsjøhy,se l 5254, l 4750, 3239, V 825, hyse til,stekning 29, islandshyse l 3244, l 2545, hvitehavshy,se 7BO, l 2529, hvitting 08, nordsjøtoflsk 2028, ishmdsto'sk 29, hvitehavstmsl\ 04, lange 09, uer 96, se,i 86, makrell W ese l' ill ti n d 8. Uken 26. januar til. februar bragte ialt pund fersk fisk pr. 96 dampere. Derav var pund nord,sjø og østersjøvare pr. 38 da:mpere, plind islandsvare pr. 29 dampere og hvitehavsvare pr. 29

6 76 FS KETS o A N O 7 februar 934 dampere. Høieste og laveste priser i pfennig pl'. pund: Nordsjovare: Hyse 46Y:l, hvitting 8%3, torsk 7;;7, sel 35%. slandsvare: Hy,se 33440, torsk 89, l 97Y:l, 7Y:l, sei 6%3Y:l, uer 943Y:l,,steinbit 9%Y:l. Hvitehavsvare: Hy,se 27Y:l34, l 3%35%, 622Y:l, torsk 95, l 8%'6, 6J:;5, uer 8% %, steinhit 9%2. Engrosprisene for håbrand i Milano i januar måned var følgende (Lit. pl'. f,isk uten hode): Pr. 4/ , 5/,.504, 9;'.302, 2/ , 6/ , 20.f 3, 24/ 4, 27 fl 3.505, 30/ havets sølv! Utrustningen er komplett med en kanne Mil motorolje i Den er ren, kvaliteten stabil, smøre evnen glimrende. Slik skal motorolje være. forhandlinger bragtes op til kr mot slutten av uken. vestlandsk sildemel vites heller ikke denne uke nogd omsatt eller offerert. Om ovennevnte priser er der å,si, at '0 [' skyvningen i valutakur,sene har hjulpet til med gjennemforingen av de bedre pr,iser i norske kroner, da man her regne!' med at man i betalingsøieblikket,skal kunne dekke kroller til en kurs 'som i hvert fall ikke ligger 'over den kurs,som nu noteres for norske kroner her. japansk sardinmel,skal der ha vært fremme offerter på :E 850 pr. 06, hvhkell pris omregnet efter nuværende kur,s sku de ll0tbv8 re ca. Hlll pr. 000 De japanske offerter gjelder levering eif. Hamburg i sekker a 50 og omsetningen 'SlGli ha vært ganske '8tor i uken,som gikk. uken 26. januar til j. febnud' ankom følgende mengder 'silde og f,ilskemel til Hamburg: F,'u Norge 529 sekker sildemel, 350 hele og 600 h Lve sekk'r torskemel, fra Storbritannia 2 sekker fiskemel og 30l) se tke' sildemel,fra Marokko 90,sekker fiskemel, fra.:\'0'< Amerika 2650 sekker fiskemel. (Fra Japan kom inp;en bat j denne uke). Na ANTHON SEN CO. EXPORTFORRETNNG BER6ENr Etablert 868 TeJegramadresse: nantonco" Telefoner: 3307, 3l79[ OGN, TØFS{, SLD f.'ranmarkedet. Ham b u ' g. Tranmarkedet her,synes fortsa it å ligge ro): '.! an med nogenlunde jevn omsetning i r,inge' omfang',.\\" dferter syne,s ikke å ha vært fremme i uken SOlli gi kl, li den ubetydelige oms8tning,som har funnet sted, har vært, i l de samme priser som,si,st nevnt. uken 2G. januar ti februar ankom følgende mengder sildolje og tran til HalHlnr",: Fra Norge 603 tønner tran, [ra Sverige 25 tonner tran, j', a Danmark 87 tønner tran, fra Storbritannia GO tonn pr tor",k,' lfvertran og 4 tønner hvalolje, fra Levanten 86 t0]]ne' fisk,' olje, fra Marokko 0 tønner fiskeolje. i Jernvarer Verktai NOR SK "B.P." Motor Oils. Best for motoren. Billigst for Dem. Sild og iiskemelmarkedet A S Bruk alltid den graden som passer for Deres motor. M L A B C O E eller EX T R A Ham b u l' g. Ved slutten av forrige beretningsuke lå markedet fast an med livlig omsetning. nneværende beretningsuke har vist en jevn prisutvikling opover, dog med mindre omsetning. En,tor'skemelpris av kr a'kjsepter.te,s allerede tidlig i uken, men da selgerne strammet sine offerter til kr. 30 blev tilbudene gjenstand f'or motbud. Mot,slutten av uken ak'septertes dog en pri,s av kr. 30 for torskemel. TH:svarende blev prisutviklingen for nordlandsk,sildemel,som gikk glatt til kr i begynnelsen av uken, men,som før,st efter lange S a.ltsildmarke det. Ham bur g. Skjæresild,synøs fremdeles å være uten nenwverdig interesse, idet den herværende industri på denne årstid,skaffer sig tilstrekkelige mengder,ferisk, iset,småsild av tilførsler fra Norge, Sverige, Danmark etc. Mindre poster norsk storsild av år,svaren som har vært utbudt synes å 'ha fulmit msk omsetning til kr. 9 for størrelsen og kr. 7 for eif. Hamburg. tiden 26. januar til. februar an!kom følgende mengder saltsild til Hamburg: Fra Norge G7 hele og 2 halve tønner, fra Sverige 52 tønner: fra Storbritannia 22 hele og 30 halve tønner, [ra Danmark 0 tønner. Ant w e l' pen 3/2: denne uke ankom dis»delia<' med 46 halvka:bser fr!sk sild, 250 halvka:sser frossen,sild, 8.:J3 kasser,fersk fi,sk, 5 kasser hummer, 60 tønner 'salt sild, 280 ibunter tørrfisk. Den kommunale fiskeauklsjon i Antwerpen meddeler nedenstående priser,som er blitt betalt fredag df'n

7 7 februar 934 F S K E T S o A N O 77 ') ds. (franc pr. ): Tor,sk 70, kveite 37, piggvar 62, tunge 020,,slettvar' 89, hyse 72, rokke 70, skate 82. K n i gis ber g 3/,'2,: På,sildemarkedet er der ikke inntrådt pogen SOlll helst forandring siden silste beretning. Tilfør,slene bestod av ea. 40 tønner ny norsk storsild, lllen kvaliteten v denne vare tilfredsstiller ikke. ) l Z i g. uken til 3. februar er ankollllll2t fra Bergell 0,2 Haugesund 947 hele og' 80 halve tønner. Noteringen for prillla vint(jrfangetskjæresild er for sorteringene 3040, '.' :)060 kr. 30 pr. tønne a 25 Markedet her har vært h\)]llllplig uforandret og prisenestiler sig som følger: Lerwick l" r!c',e lllatjc's () 6, do. selected matjes 5, do. medium lb.7;), C\2ebay large matjes 8, do. selected 6, do. medium' 5, f:kolsk første trademark matfuus 9.25; do. matties , do. :3l!l<dl matties 88.25, CrownmaUies 99.25, Yarmouth første traclemark matfulls 7, do. mauies 6.50, small matties 6, do. <llmindelige merker matfulls 5.50, do. matties 5.30, 933 i,slandsk i;tje'8 pr. l/l tønne 8.50, do. pr. 2/2 9, 933 norsk slo sild, 5GOO 3.0, do. milchener 3.60, do. vårsild, , Prisene forståes fob. Danzig transito. Kun prisene for matjes errortollet. Diverse fiskevarer. Jl n bur g. uken 26. januar til.. februar ankom til l[illburg: Fra Norge 647 kasser hermehkk, 480 kolli røkesild 'og 7,a882' levcmde hummer, fra Danmark 20 kasser klippfisk, fr: Sverige 7 kasser hermetikk, fra Holland 20 kolli sardeller, n, NordAmerika 508,sekker østersskall. OLllF KNUDSEN As B'ERGEN (Aktiekapital kr ) KOlmmissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter" tørrfisk, rogn. sild, tran, seltran, haakjærringtran hva/tran sildo/jer, tomfat, levermej etc. ', Teiegr.adr.:.. Tranknudsen". Rikstelefon 2348 FREDRKSTAD Telegramadr. : NABBETORP Motoren STE K Smaabaatmotorer, 45 hk. for Benzin og Opfyringsmotorer A.s Nabbetorp Mek. Verksted, Fredrikstad GRUNDVK St ABRAHAMSEN A.S Telegramadr. : Munken ANSJOSFABRK Telefon 973 K i ø p,0 9 S il 9 a v b ris ing t er landets eldste S elpner mo oren og mest anerkjente båtmotor med elektrisk tenning. Eneste båtmotor som fikk Gullmedalje ved utstillingen 930. AGENTER: Aug. Andresen, Langesund ng. G. Sivertsen, Bergen Risør Mek. Verksted Th. Enoksen, Kristiansund Ugland og Syrdalen, Arendal Conrad Bukkøy, Skogsholmen, Helgeland Sleipner Motorfabrik A.s Fredriksstad Lerøy & Strudshavn AliS T elef BERGEN Telegr.adr.: o L E Fisk og sild engross. Eksport Specialiteter: Hummer, hyse, kveite iden nye tønnelov. Anmeldelse av virksot.lhet m. v. til fiskeridirektøren. Den nye lov om tønner for saltet sild, br,i,sling og annen i'i:cksallt rogn og agnskjell.trådte i kraft den. januar iår. Opmerksomheten henledes i den anledning på lovens 9, hvoretter enhver som vil forarbeide tønner som går inn under dehl8 lov, på forhånd skal melde :sin virksomhet til Fiskericirektøren,som lar meldingen innføre i et regi,ster og thdeler hver tilvirker et sær,skilt merke (kontrollmulllller). Kr. l \ entuelt i frimerker som avgift [or merket i henhold til i'uskriftene,s 20 må medfølge. Likeledes henledes opmerksomheten på forskrhtenes 28, hvorefter enhver som ønsker å bruke allerede oparbeidede tonner, 'Og tonner av allerede opskåret eller oparbeidet stav "eim er i' overensistelllmelse med den tidligere tønnelov dog ikh:e lengere enn til utgangen av 935 skal innsende til hkeridirektøren opgave over lager av slike oparbeidede tønilpr tomme eller fylte og slik allerede opskåret eller Dparbeidet,stav. Ovennevnte anmeldelser og opgaver over lagerbeholdning,\. i nnsendes til FiskeriElirektøren snarest mulig. AKOB MS..JE & CO. A/S, Bergen Telegramadresse : "Storsild" Rikstelefoner: 234, 3872, 3597 Bodene: 634 Privat 234, Kjøper og mottar til høieste avregning alle sorter fisk og sild KUL KOKS VED Sveriges innførsel av fiskevarer januardesember 933 Telefoner: o O i tonn,,sammenlignet med ifjor (i parentes): Brisling, krydn:t eller,saltet 834 (246), annen fer,sk fisk 0277 (0820),.saltet ;sild (25709), annen salt f,isk 470 (544), anderledes anvendt 4507 (5098), fisk og,skalldyrhermetikk 94 (059).

8 78 FS K E TS o A N O 7 februar 934 _... _.. zg s TAVA N G E R.. _... Stavanger Bliktrykkeri og Maskinverksted Grunnet arbeidere Massefabrikas}on av all slags blikkemballasje for fiskeindustrien Utkast til moderne utstyr leveres promt.... Afs STANDARD Ltd RAASTOFAVDELNG STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild og MUSS : Daglig optak 3000 skjæpper Telegramadresse : Telefon: l kontortid 378 O STANDARDRAASTOF, utenfor kontortid 378 Stavanger Egen rikstelefonlinje nnkjøpslaget Nøitral St.avanger Etableret 96 Representerer 2 fabriker Kjøper brisling, sild og musse Daglig behov 3000 skjepper Telefoner: 2272, 2373 forretningsfører Hesby prival 2274 Brislingnnkjøpscentralen STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, musse. sild og spir Telefoner: Kontoret 05, privat 4375 Telegramadresse: R.åstoffkjøp BrislingKontoret 94 stavanger Kjøper i sæsongen: Brisling, musse, ild og. spir Daglig optag ca skj. Telefoner: Kontoret 94 og 95 N. o. Roald.5ø, bolig 96 Tele ramadresse: "Brisling" BR SL N G KO M PAN let Forretningsfører Nils W. Kalvenes, Stavanger. Landets eldste fellesinnkjøpslag for brisling, småsild, makrell og spir. Daglig forbruk 3CiOO skjepper. Te!efoner: Kontoret Forretningsføreren privat 527. Egen rikstelefonlinje. Telegramadr. : "Brislingkompaniet". Stavanger Preserving Co. Als STAVANGER Kjøper Brisling og Småsild Rikstelefon nr. 70, Stavanger. Utenfor kontortid nr. 270 Telegramadresse: "Preserving" stavanger kommunale Fiskehandel Omsetter alle sorter fisk Telegramadr. : Fi,kehandelen Rikstelefon Landets største Lager av Pergantyn og Greaseproof for Hermetikpakning. nneyens GnAFS{E ANSTALT STAVANGE Telegramadr. : Papir Telefoner: , 2222 i Als John Braadland L.tdt og Concord, Uskedal STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, Musse, Småsild og Spir Telefon: Kontoret 36, egen rikstelefonlinje. Efter kontortid 2544 Telegramadresse : Braadland Råoljemotorer fra 3 til 35 HK. 2 Patentslipper for fartøier inntil 00 fot Reparasjonsverksted Platearbeide. Hundvåg pr. Stavanger Telefon: Buoy 63 Brødr. Bjørnevik Motorfabrikk A.s c. Middelthon Stavanger Telegr.adr.: "Bunkerstation" Telefoner: Motoren "AL[)AU Solid, enkel, driftssikker firetaktsmotor for fiske, bruks og lystbåter. Nil Bjørnevik Motorverksted B U n k e lb ku g fra lager, lekter ellel kran, eller tilkjørt pr. bil KARL SREVAAG, Stavanger" Telegr.adr.: Karl Sirevaag Etablert 90U Teler. 30 Torvet, 3923, flti6 Eksport og Fiskeforretning KjØp og salg av alle sorter Fisk og Sild

9 februar 934 f S K E T S o A N O o L V Telegramadresse : "Kval". Telefon for rikst. nr. 4. Kontoret nr. 57 a Bankforbindelse: A.s Måløy Privatbank KVALHEM & CO. Maaløy S KA,4t\R & CO. Rikstelf: Kontoret nr. 3 A, Privat nr. 3 B Eksport av: Fersk og saltet torsk, brosme, lenge, makrei, ETABLERET 95 Telegr.adr: "SKAAR" sild og brisling. Levende hummer. Fersk kveite, lax, SLD & fskeror. EN GROSS EKSP. AV SLD & FSKEPRODUKTER hys haabrand og haa AOENTUR 00 KOMMSJON Lf,GER AV, Fiskeredskaper, Russiske oijer, Tran, Salt, Cement. Telefon 38 Telegr.adr. "Henden" Si/[! & fiskeforretning, kolonial, mel og slentøy SLAGER O LA F HEN DEN M ål øy. H U G S U N O p, Jernvarer. A:NT & SMON MiDTGAARD MÅLØY PAULSEN & SEMB! Rikstelefon 34. Telegramadr. : "Arntgaard" aiikktrantøn!lll & Sildetønnefabrik Silå & Fiskeforretning, Kulllager Telegr.adr.: Populær HAUGESUND Te!egr.adr.: Populær S\i"ødr.. Tennebø... Sild & Fiskeforretning Ek!Sport Fersksild Saltsild SUdotie SUdetnel RikstelefoiJ. nr. 97 Telegr.adr. : "Brødr. Tennebø" Russisk stensalt, Kjøp og eksport av: Kveite, Laks, Hummer, Reker, Hyse, Ål, Håbrand, Haa ""'" li Fersk og saltet Torsk, Brosme, Lenge, Makrei og Sild. Agenlur &. Kommisjon Sjur & Johs. Lothe Telefon nr 40 ii MAR'9N følede Haugesund li Skips og fiskeriutstyr Skipsproviant Kommissionsforretning li Je'rnvarer Smøreoljer Parafin ; Telefon nr. 46 KNJT FØLEDE ' Repr. for \Capbell)inde:rsens Enke. \..8, Bergen L l " " Helly. Hansen \..8, Moss CHR. d. HOLVK FERSK OG SALTSLD Telegr.adr. :.Joship Telefon: 008 Johannes østensjø &, CO A S Haugesur:td Telegramadr. : Sjøco Landets største tøndeproduktion {nut (nutsen o. A. s. Haugesund! Eksport av fersk stor og vårsild R.epr. for raaoljemotoren Wichmann. Telegr.adr.: Holvik. Telef. 4 a, 4 b Telegramadresse : "Knutoa" i... Sild & Fisk en grossexport. t Sp", al" cl:.. K v"i', h yu, haabmnd, i", sk, fly nd", hamm", aal, nlbad ønsk" J L ELT V l( A S Telegramadr. : "Eltvik" t..,.. Telefon 39 l l il il il il il l Kjøp og Export av Sild og Fisk Agentur &. {onnnission ENA GOTTEBEQG, Måløy Haugesunds Sildolje & Fodermelfabrik Als Disponent: OLE SAMS ON SEN Telefoner: Kontor 24, Priv. 24. Fabr. Risøen 362, Fabr. Torvestad 22. Storesund Central Telegramadresse: "S ams o n sen" Er kjøpere til stadighet av sild og Raastoffe til vore Telefon nr. 02 Telegr.adr.: Ootfeberg fabrikker, og produsenter av Sildemel og Sildolje Sild og Fiskeforretning. Eksport Ks Kolbeinsen & Co. Als, Haugesund.. DOMSTEN, Måløy SLDEKSPORT Telegramadresse : "Kolbro" Telefoner: Kontoret 2624 Telefon nr. 70 Telegr.adr.: Domstein Sildemel Sildolje Rogn Kolbein sen privat 2 ti 2 5 Silid og Fis k e for r e t n i fl g. Eksport... He M. VVrangell a Co. A.s Nordfjord Torskemel & Guanofabrik A.s Telegram adr. : "Corona" Haugesund Telef.: 2424, privat 2430 Fabrikasjon og eksport av To'skemel og Guano Lager av Salt og Tønner TelegramadHsse: Torskemel Rikstelefon M.. Jl., (VALHEM FERSKSLDLAGET VESTKYST Eksport av Laks, Hummer, Ål, Reker og annen fer.sk fisk Haugesund i l Tel.egramadresse: "Fisk Telefon 33 il F erslisildeksport " il Uhr6sund Fiskeguano og Fodermelfabrik Telefoner: Kontoret 90, 2, Sjøhuset 68, Privat 9 (F. N. Nordbøe) '; Diplom fer Fiskemel ved Nordfjord.Jordbruksutstilling 97 Telegr.adr.: "Vestkyst" '9 RA.GNAR NaSEN, Haugesund : RKSTELEFON, Telefon 990 Telegr.adr.: Sildnøsen.Johan Galleberg l Hermetikkfabrikk Eksport av fersk og saltsild, sildemel. Telefoner: Kontoret 45, bolig 53 Telegramadr. : Johan Kjøper Småsild. Brisling. Krabbe J Telefoner 2524, privat 583 Telegr.: "Fiskaaen" CARL FSKAAEN, Haugesund i NordfjOlr Folkeblad er beste annoneeblad for firmaer som fersk & Saltsildeksport vil gjøre forretninger i fiskeribranchen, OLAf THUESTAD A.S Kommissions & Mæglerforretning lvial0v da Måløy er største fiskerisentrnm i ; Telefon 80 Sogn og Fjordane fylke. HAUGESUND ULVESUNDS HOTEL, Telefoner: Kontoret 705, 205, Olaf Thuestad privat J 06 MALØV. J. Henning Thuestad 6H Telegramadresse :. S LD' TELEFON 5 9 SALTSU.. D. TØNNER.. KASSER nnehaver: JOHAN L len. KYVK & CO. A.s, Haugesund MOLOØEN CANNNG CO., MALØV. Telefoner: 22, 22 Telegr.adr.: Thorval TELEFON: 6. TELEGRAMADRESSE : "CANNNG" Skibsproviantering Fiskeriutstyr Ekspor!...!:,!t makre. Salt sild :a

10 ,Q 80 FS K E TS o A N O 7. februar 934 A.S E. EKKER Telegramadresse : E kk e r Telefoner: Kontoret 869, privat 38 Eksport av fersk laks. kveite og raeker Taug og trådhandel Jerntråd og kork CONRAD HYLL. Trondheim Bankre/. Forretningsbanken Kommissionsforretning Telegr.adr. Hylco Telefon 4407k, AKT ESELSKABET SKSS & FSKERUTSTVR TRONDHEM Trondhjerns scornpani Telefon 40 Kai 6 Eneste firma i branchen som leverer Staalis M. HUSTAD St CO. Telefoner: 277 k, 37! k Disponenten privat 3687 k Disponent M. Hustad Nordre gate 23 Telegramadr.: "Emhustad" Fisk, Sild en gros samt alle sorter Blikkemballasje Tønner og Kasser på lager Fi ske re ds:kap e r En gros En detail A.. S NELSEN St JOHNSEN. Trondheiln T R O N O H E M PAUL KLDAL, Trondheim Telegramadr. "Forhandler" Telefoner 3253 & 3276 ETABL. 95 Kontor: Fjordgaten 9 Til absolut beste priser forhandles fersk fisk og kjøt, sild. tørfisk ALFR. NORDBOTTEN Telegramadresse: "Alnor" Kjøpmannsgaten 3 Telefo!l 337 k, priv. 237 k Eksport av fersk og saltet Sild og Fisk Bankkonto:. J. LNGE Rikstelefon 2893 Privatbanken i Priv (Ugla central) 20 Trondhjem Etab!. 9C4 Telegr.adr.: "Linge" Export av fersk og saltet Fisk, Sild og Lax Norsk Lax og Fiskeexport A.s (Tidligere M. Thams, etab. 864) Telegramadresse: "Lax, Trondhjem" Telefoner: Kontoret 004, privat 356 Eksportforretning. Specialitet: Fersk Laks Telefoner: DAN. AUNE Telegramadresse : "Export" Privat 466 TRONDHEM Export av: Fisk Sild Lax Fiskefiletter Afs Norsk Staaltaugfabrik Trondheim ALT STAALTAUG Sverre Kvenild Als Etablert 908 Nordregt. 23 Kommisjonsforretning i S'ld og Fisk Rikstelefon 2054, Telegr.adr.: "Kommisjon", Bankkonto Privatbanken i Trondheim Wilh. Johansen Fiskeksport Telef Telegr.adr.: Wiljo Trondheim SUND & GENSERG Als, Forhandler fisk og sild ; #4&#<, Trondhe im Telefon 4545, 522 Tlgr.adr.: nperas ; ll A.S HANSEN & GRØNNNC: ExpOrt: av Si ad og Fisk ikstelefon 392, 4322 Harald G. Grønning 3482 Ove Hanse n 500 c Telegr.adr.: "F i s k" Alie sorter fisk kjøpes i fast regning. Opgjør omgaaen de A.S TRONDH..JEM5. KORKEF.AlBiR Telefon 773 Telegr.adr.: Korkefabriken NOT OG GARNFLÅ. FiskekoF'k i origenalb;; KVE T og annen ferskfisk samt landmandsprodukter omsette.;: best. Omgående remisse. Send forespørsel om priser og ut sikter. 'Fryseriets ( ommissionsoudefinrg 8ankref.: Nordenfj. Kreditbank Telefon, kontoret 2820 Telegr.adr.: Fryseri disp. p(iv at 24(;2 Mottar til frysning samt lagring i kjølerum alle sorter Rimelige avgifter. Besørger spedisjon. tcrond()jems 'Fryse & l(jøfeal.fæ varer.!! a,l$!i i Als Hermetil<fabrikkernes Fællesinij.k. U Jøp li'., Ths. Angels Gt. 5 Trondhjem Telefoner: Telegramadr.: "Hermetil? Kjøper fersk Sild MUNKVOLDS RØKER!J Telefon O c JOMFRU GATEN 4 Tel.adr. : Bøkling i orskefilet, Koljefilet, Kolje rund, Bøkling, Fersk filflf, Sprengt filet! TNNG!! Alfred Smiseth A.s TRELASTFORRE KASSEFABRK Disp. Alfred Smiseth Telefoner: '/ Specialitet: Sild l7 Fiskeka.sser F L O R FYLKESTDENDE ETABLERT J 872 Fylkets eld ste. Beste 3llnOnceorg, mi fiskeridistriktene Rimelig annonee taril HOPEN &. SOLHEM, Dampskibseksp Telefon 65. Telegr.adr.: Hopheim Repr.: Vesterålens Dampskibsselskap Spedisjon: Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane Assuranee : nnherreds Dampskibsselskap OVERRETTSAKF0RER AND)l. HODNEFjELD FLO R0 LANGØ &. co. Telt.: Butikken 00, Priva ndeh: J. Langø & Andr. Michelsen Telegr.adr: "LA'lGCO' KOLONAL & FETEVAREHANDEL SKBSPRO\. stld" ti t! 9. f!. " t =i l l Det beste spritkompass er NEPTUN kompasset fra H. versens Kompas.fabrikk A.s Als B. Solem's Eftf. Telegr.adr. : HFisksolem" Disp. B. Hårsaker Ekspolo.t av fersk og saltet sild og fisk Telefon 2460 Privat 477k (. JANSEN, Dam pskibsexped Uio epr.: 3. D. S. N. F. D. S. S. D. S. slager av blokis og ntalet i O. JOH. OLSENS KULLFORRETNNG FL TELEFON 76 LA G E R A V P RM A BU N K ER K U L L

11 februar 934 F S K E T S o ANG 8 N O R D.. N O R.G E LV R HARSTAD \i la.s NORDLANDS SAL TLAGER, Svolvær.. Telegramadresse : Saltlager MPORT AV SALT 2ofototelt BERTHEUS J. NLSEN Als Telegr.adr. "Bertheus". Co de : Boe, A. B. c., 5th. Ed., Privat. Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks, Salt, s, Tønner. Sild og Fiskeforretning. Skibe for agnfrakt, frakt og Ril KJELDAHL slepning. Skibsmekling. Havariagenter. Ekspeditør Telegramadr.: KJELDAHL, Svolvær Rikstelefon 47 for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Kjøper av tran og tørfisk NordNorges største og uten sammenligning mest utbredte avis Als Nordlands Olie.. & Kraftfoderfabrik Produserer: Sildmel Sildolje Torskemel til revef6r Kristian Holst Telegramadresse : "Kullholst " Als MERCUR Kull Salt Tønner s Vann Petroleum Smøroljer Am s. HØlER Telefon MEK. 39 VERKSTED OG SME nnkjøp Sild, Torskeguano, UfD'rr motor.og.dampmaskinreparasjoner. Metallstøpning. Autogen sveising og skjænng. Fabrkasjon og Jager av pat. snurpenotringer. Representant for Bolinder. SV"olvær Reperbane & Drevfabrik Telegramadresse : "Mercur" KARL MOLVK Landets største sildoljefabrikk. av Lever og Grakse SLD OG FSKEFORRETNNG Taugverk Snøre Skibsdrev Telegramadresse : Molvik Telefon nr. 226 og 32 Telefon 7 Telegramadr. : Reperbanen ARENT ARENTSEN A.s, Svolvær!'\olonia!l, proviant, fiskeriutstyr. Produksjon av fiskeprodukter Telegramadresse : Arentsen Telefon 45 HANS LORENTSEN, Svolvær Harstad nye Sparebank Alle alm. bankforretninger nkasso ALF HAALAND Høiesterettsadvokat Telefon no. 20 Als Befra!Jtning samt omsætning av sild og fiskeprodukter NORDLANDSLNJEN LSTA O Bal!stad Slip & mek. Verksted Regelmessig godsrute OsloKirkenes Konkurrerende frakter Godt materiell errnund Kind Harstad Telegramadresse : "Kind" Telefon Telegramadresse : Slippen Sild, fisk, salt, lønder Filial: RSVÆR, Lofotsæsongen To patentsippcr for optil 00 fots lengde. Cylinderboing, motorreparasjon, smedarbeide, metallstøperi, autogen sveising og skjæring, trearbeide. Lager av jern, stål, aksler, stangmetall. kobberrør, patentmetacr, trematerialer, kobberstoff etc. Eldste og absolutt mest utbredte blad som utkommer i Harstad med omliggende store fiskeridistrikter. Pl. A. Pederen, Balstad Assorteret Handelsforretning Vest::landskes og Valløs oljer. Fiskeforretning JliENTOFT, Balstad HASTAD TDENDE U R E A. TETLE & SØNNER A.S Telegramadresse: Tetlies Post og Dampskibsekspeditør Assortert handelsforretning Kjøper alle sorter fisk Kull. Olje. ndkjøp av Fiskeprodukter ø R V K O. J. LAUV DAL Kolonial, Mel, Manufakturvarer Jernvarer, Skotøi. Kortevarer, Glas. Stentøi Kommissionær for og opkjøper av tørfisk Kullag er, Saltlager Sigv. Fossaa, Rørvik Tankstasjon for slager Norsk Brændselolje A.s innkjøp. Export av Sild og Fisk,. Repr. for Norsk Bjergningskompagni A.s. Forsikringsselskapet Æolus. Rkstelefon.. M. G. Riisøen, Bergen. Telegr.adr.: "Fossaa"

12 82 F S K E T S o A N G 7 februar 934 Finnmark Fiskeprodusenters Fellesearg Telefon 42 Chefen 38 Telegr.adr.: "Fellessalg" Sælger, kjøper alle sorter tor ti s k G. RQbertson, Hatnmerfest Etabl. 835 Telefon nr. 2 Telegr.adr: Robertson El\sport av Stol\fisl\, Sælsl\ind, TFan. Arktiske ekspedisjoner. J. A. TBERG A.S Telefoner: FERSKFSKEKSPOR T Telegramadr. : "TBERG" Kontoret og privat 34 Kaien... 7 H SVERT MAAN HONNNGSV AAG Eksport av all slags FERSKFSK Telegr adr.: "Maan" Telefoner 45, 45 l og 45 Arth.. Gjervig, Dampskibsekspedition Telegramadr. : Gjervig elefon : Kontoret 4, privat 48 Dampskibsekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskab Spedisjon Det Stavangerske Dampskibsselskab nnkasso, Assuranse Finnmark Fylkesrederi ' ACDS P. ELDE, Honningsvaag Telefon 28 Telegramadr. : Eld e s/ager av alle sorter fersk fisk E KARL LANDE Kolonial, Skibsproviant og fiskeriutstyr Tran, Sild, Fisk og Agn for re t n ing Kullager for Bunkers Telegramadr.: Lande Dybde ved hi 62Ll fot Telefon 22, 9 og 7 STAMSUN YTTERVK & co.. Telegramadr. : Yttervik, Stamsund Ass. handelsforretntng Stokfisk, Klipfisk, Tran, Rogn Telegr.adr.: Vagle A. J. VA GLE Rikstelefon Produksjon av alt i fiskeprodukter. Assortert handelsforretning Trelast, Kull, Salt, Tønder, Sjøredskaper, Solar, Petro l smøreoljer, Bensin, Trandamperi Rorboder, salteri og gjellbruk utleies Stamsund Sparebank Oprettet 89 Forvaltningskapital kr Feddersen. & Nissen, Hatntnerirest Telegramadresse : Nis sen.. Tørfisk, Saltfisk, Tran, Kul, Salt, Fiskeriutstyr, Skibsutstyr Skibsproviant, shavsrederi, Sæltran, Sælskind Overretssakfører OLE LlJND Hammerfest Jentoft Arntzen, Hani.rnerfest Telegramadr. : jentoft Telefon 230 nnkjøp og eksport av fisk. Omsetter tørrfisk, ={ og ira,!. \i 'Ci Finnmartens største eksportforretn. i Ferskfisk Joh j cobens Sønnor Telefon Honningsvaag 7 og 97, Vardø 44 og 50 Honlngsvaag og Vardø Spesialitet Kveite, Flyndre og Laks FLAL BERLE V AA G Telegramadresse "Bunkan" F orhandjere av den velkj endte russiske Solarolje og Vacuum Smøreoljer A.s Honningsvåg Guanofabrik Telegramadr. : nguanofabrik" Telefon 66 Firma Richard Floer jr. Aas, Honninglsvåg Telefon nr. 20 Telegramadresse F loe r " Eksport av Tørrfisk Ove'?'relssakfører MAGNE STENHOLT HONNNGSVÅG A.s Sildoljefabriken Njord Øksfjord, Finnmark Sildemel, Sildolje, Torskerrle] BELVA Bli PEDERSEN.. Rækøy pr. Kabelvaag Rikstelefon 33 Telegramadresse : "Rækøy". nnkjøp av Fisk, Tran og Rogn Utsalg av Trelast Vaagan Sparebank KABELVAAG dar C. Pedersen, Kabelvåg Telegramadresse : "dar" TølPrfiisk,' Saltfisk" Tran, Rogl!ll,..

13 , 7 februar 934 fs K ETS o A N O 83, fiskeutførselen desember 933. Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver. _.,, Q) Desember Januardesbr. åj +' Desember Januardesbr. Varenes navn gf' Varenes navn,, ::c========\==q)==i' ==9=33==F==93=2=:)= =9==3=3==9=32=======:!:==Q)==93=3= Sild, fersk, ialt... tonn Hermetikk ialt... Herav: Vårsild... '...." Herav: Storsild.... SE Røkt småsild i olje " Fdsild l Do. brisling i olje. " Brisling og småsild Do. småsil d i tomat " Fisk, fersk, ialt Do. brisling i tom'at " Herav: Do. småsild ellers. " Torsk Urøkt småsild i olje " L':wge l 98 Do. brisling i olje. " Sei" Do. småsild i tomat " Hyse Do. brisling i tomat " Makrell..,.... l Do. småsild ellers. " Kveite (hellefisk) Do. brisling ellers. Flyndre Røktstorsildellervår Ål sild i olje... Håfisk...,...,... ' Do. do. i tomat "' " Laks Do. do. ellers..., " ørret..., Urøkt do. do. i olje " Skate og rokke Do. do. i tomat... " Annen..., Do. do. ellers.... Tørrfisk ialt Annen sildehermet. " Herav: Melke.... Rotskjær.., Makrell Rundfisk,Finnm.vare Fisk forøvrig ",, Annen Krabber, reker, skje " Lange Rogn (også kaviar). " Sei... " Fiskeboller, (pudding, kaker o Hyse (kolje) ) " 3760 Brosme..., Sildemel... tonn 834 Klippfisk ialt Fiskemel... " 4074 Herav: Hvalkjøttmel... " Torsk Levermel... " Lange Sel og kobbeskinn 463 Sei Hvalbardpr " 33 Hyse (kolje) Fiskeguano Brosme Hvalguano Sild, saltet" ialt... T Benmel Herav: Rogn, saltet: Vårsild Av torsk Storsild (slosild) Annen... " Fetsild... '" Tran ialt... hl Skjæresild Nordsjøsild slandssild Brisling Kryddersaltet, herunder apjpetitsild. Brisling, kr.saltet (ansjos).... Salt fisk, ialt.... Herav: Torsk i tnr. og kasser Makrell i tønner... Torsk løs i fartøi.. Annen.... Sild, røkt, flekket og annen.... Hummer.... Reker.... l) Stk. tonn l ! fi Herav: Damprnedisin.... Råmedisin.... Blank.... Brunblank.... Brun.... Av sel.... Av bottlenose.... Hvalolje.... Spermasettran... " Håtran.... Blandingstran... " Sildetran.... Herdet spisefett (av l tran, alle sl,).... tonn' fferdet teknisk fett l" )22690 (av tran, alle sl.) " Stearin..., \ ! 2060i \ i T ' l '/ \ i ' j T ' l T ) , ' l

14 o Noteringene 84 F S ok E T S o A N O 7 februar 934 ====. Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angårinnenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant gjelder de pris',r hvortil omsetn.ing har funnet sted, eller de antagelige markedsprfser. Bergen. 30/ 2/2 Bergen (forts.) Kr.sund N. (forts.) T ran: Kr. Kc 30/ 2/2 Ro g n:j 26/J 2/2 UkL damp. nord!., pr. tn "H Y ser: Kr. Kr. Lofots, lste sort eksport Kr. Kr. Do. finnm. vintertran pr. tn Afrikahyser, 20/ pakket pr. tn Do. seid am p, ma lys, pr. tn do. 30/ nen do. do. pr. tn ma koldkl. damp., pr. kg.. do. 40/50... _ dje do. do. pr. tn Råmedisin, nord!., uk!., pr. Nordmørs, Samfengt, 3dje Blank tran, nordl..... Blank industriell / /0.36 Brunbl. industriell, pl. 0.22/ /0.26 Bruntran, pr Pressetran, bunnklar, brunblank, pr. kg / /0.24 Do. mørk, bunnklar, pr Do. mørk, uklar, pr. kg /0.60.2/0.6 Pigghåtran pr ,28 Håbranntran / /0.44 Håkjerringtran / /0.33 Lys selolje / /0.38 Lys sildolje pr. kg / /0.2 Rogn: ste sort, pr. eksportfylt tn. 2nen sort " 3dje sort " Samt.. påfylt tn.... Run d"f i sk: Usort. lofots, pr. 20 Do. helgel., pr. 20 kg.... Tynn vestre, hol., pr. 20 Pyldig do., do. pr. 20 Underm. hollender, pr. 20 Alm. hollender, pr. 20 kg... Bremer, pr. 20 kg.... Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg Do. do., små, pr Do. undermåls pr. 20 Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, Do. Do. 30/50, pr. 20 9, Do. Do. 5070, P Usort. finnm., pr Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Rotskjær.... Sei: Afrikasei... 50/60 Do /50 Do..... ".. 0/40 Bro s mer, flekket, prima, pr. 20 kg Unotert. Finnm., 200 gr., pr l).75 Finnm., 2400 gr. pr ) 2.50 Do gr., pr ) 4.75 Do. over 700 gr., pr ') A.s Norske Klipfisk Export Comp. BERGEN Rikstelefon Kontoret 07. Telegramadr.: nklipco" Disp. Crimsmo privat 3942 Kjøper Klippfisk, Saltfisk Lenger: Skruelenger, gaml., pr. 20 Bjerkelenger, pr Klippfisk: l ste sort. 0L, pr. 20 kg Finnm. fob. lastep!. Fet s i l d. Unotert. slandssild: Eksp.pakket, pr.. _.. ) Omsetning funnet sted. Ålesund. 26/ 2/2 T ran: Kr. Kr. Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn , 75. Do. Finmarks pr. tn Koldklaret damptr. pr Bruntran pr Sildolje efter kval. pr. 0.6/ /0.23 Seltran do. pr. max. l % Fia. ny vare Håkjerringtran pr /0.35 Ro g n: ste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg...} sort /2 pris.... do. 3dje sort.... Lofots, samf. stavf. tønne.. 3dje sort S i l d o l j e pr / / Lofots, pr Finnmarks og Nordlands, fob. fiskeplass pr. 20 kg / /4. slandsk Lenge pr. 20 kg Brosme pr Sei pr. 20 kg...,... Saltfisk: slandsk torsk, pr. kg.. } Finnm.s torsk fob., pr. Lofots og Vest.ålsk torsk fob. fiskeplass pr, Sei, pr. kg.... Pre s s e fis k (ks. a 00 ) Presset lange, pr. kg } Rotskjær: Sei,samf., 20 S i d. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.pakket 90 pr. tn.... Do. ifjorsvare... '7.50/8. 8. Vårsild pr. tn.... slandssild pr. kg... <. Kr.sund N. 26/ Tr an: Kr. Ukl. damp, nordm. & nord l. pr. tn /74 Finnm. pr. tn Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg.... Brunblank do. pr. kg... 2/2 Kr. 74i75, FANA SPAREBANK Nesttun og bergen (N. Korskirkealm. 2) Mottar innskudd til høieste rente. Utfører alle sparebankforretninger Klippfisk: Nordm., lofots pr. 20 kg... do. do. samf. pl 20 Finnmarks, pr. 20 kg.... Lange, pr. vekt.... Brosme, pr. vekt.... Sei, pr. vekt.... Saltfisk: Senjen, fob. salteplass pr. 20 kg... '.... slandsk, norskbehandlet... Tørrfisk: ma storsei, 50/60, pr. \ Do middelsei r r. kg... f Do. småsei, 40/50 do.... Sil d:. Storsild, eksp.pak. 0 pr. tn., ifjorsvare.... slandssild, pr. kg...,.... ) ngen omsetning / , ) S ) Haugesund. 26/ 2/2 Vars., eksportpk., ganet, 20 Kr. Kr. 933 fob., pr. tn ( ;9. Do. do. ganet, 0 Do. mindre merker, ganet 0 pr. tn...,.. Do. renflekket fob., pr. tn.. Do. flekket 20 fob. pr. tn. Do. fiskepk. (85 ), fra lager Storsild, eksp.pakket ganet, /. 0./ L Oa., eksportpk., ganet, 0, 934 pr. tn /5 Do. fiskepk. (85 ) fra lager Fetsild, notsild 5/0, stk. pr. 00 kg.... Do. do. 0/2 do Do. do. 2/4 do slandssild pr. kg.... Do., fob pr. tn. matjesbeh. Makrell, eksportpakket 3 pr. tnn. fob.... Hebridermakrell, nr. 25, pr tn.... Sildolje: Mørk, fob., pr. kg.... Lys, fob., pr, kg.... Sildemel, pr. 00 kg ,. BERGENS KJØLEANLEG!G Als f/(jølelager. flryseri. 3sfabrikk Telefon 886 Telegr.adr.: Kjøleanlegget"

15 7 februar 934 F S K E TS GAN O 85 Veksel kursene (salgskurser). Mynt '" Pari 30/ 3/ /2 2/2 3/2 5,2 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. æ., ,90 R. M l) Nominell. 3) Unotert. Det spansl,e gulltolltillegg. er 3H.78. N a d l' i d /;2: 'Oulltolltillegget Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk AmS L. Bergh, 'Bergen Norfles best assorterte tekniske forretning Saltsiildeksporten til frankrike åpen. følge meddelelse fra Utenriksdepartementet er innførselen til Frankrike av nor'sik saltet sild åpnet,fra 4. ds. 020 tonn fragår for over,skridelse av kvoten for 933. Kvoten :for februar er HOO tonn og for mars forhandles om en kvote på 900 tonn, h\'ilket sammenlagt i tilfelle tilsvarer 00 pel. av kvoten for samme kvartal ifjor. Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralb) rå). Fiskesort: Eksport i Total uken / fra / _27/ Kg. Kg ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Stasjoner Trondheim: 4 20 ialt. Sild... Fisk. Bergen: 4h _20ft" ialt. Sild.... Fisk.... Anda/snes: 4/ 20/ ialt. Sild.... Fisk... Narvik: 4_2 h ialt. Til innlandet Oslo \ Til utlandet Sye \ talia nge \ Fres Sv. kr ' , D. kr Gylden ' S Sw. fres Dollar Belga. '" , 9.75' 9.50 F. mark Pesetas Lire ,60 Czek. kr , s!. kr. ) l.' 9. 9, 9: Montreal. østerr. kr ) 3) 3) 3) ') ') Polske zloty , For øvrig Tyskland alt ) ) ) , G ) _7_ \ Sild... \ Fisk.... =\ ) ) \ ) Henav 90 fisk til Danmark. 2) Heri innbefattet 80 hummer til Danmark. 3) Heri innbefattet 2000 sild til Østerrike. Tilførsler til Oslo (Øst. og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort 2 /,22/ 23ft 27 Tils. Kveite..... kj k50 koo Flyndre... Hyse Torsk Sei Sild..., : ( O Leven.de fisk ! 8500 Annen fisk... '23480\ : Hummer, krabbe ' Til.; Fisl{einnførselen til Oslo. nnfør.s"len av fersk og annen fisk til Oslosjøtollsted i uken 28/3/2 lh34: Fra Danmark levende ihsk kr og fersk fisk kr Fiskets Gang A weekly inteligence organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carrj ed on, from the beginning of the year 934 to February 3rd. Winter and Spring Herrings (hl.) landed , export ed in ice 47700, eured 28700, to reduetion works 09, and eanning fadaries 800. Cod in metric tons landed 4428, prepared for stoekfish 929, for salted and dried 293, ieed 56. Cod liver oil produeed in hektohtres 295, livers of cad to other oils 524 hl. cad roes salted 343 hl.

16 No.rges utførsel av fiskeprodukter fra l. januar til 27. januar 934 og i uken som endte 27. januar. Tollsteder OSlOl)... Kr.sand S... Egersund... Stavanger 2 ) Kopervik... Skudentshavn. Haugesund 4). Bergen 5)... Florø... Måløy... '... Ålesund 6 ) Molde Kr.sund N.7) Trondheim.. Bodø Svolvær Tromsø 3)... Hammerfest. Vardø... Vadsø... Andre 9 ) alt uken Vårsild Fetsild og. s Klippfisk Hyse Annen. Storsild lards Rundflsk Rotskjær! Sei Saltet FekkeSild8klret Sild sild ialt rund tørrfisk tm. tm. tm. tnr. tm j ) ) J Tørrfisk ialt Rogn Rogn D.m. R.m. Brun Blank Brun Håfersk tran tran blank k' Jarr, tm tnr. tnr. tn,. tm. tor. tm. l ' ' Tollsteder Os0)... Kr.sand S... Egersund... Stavanger 2). Kopervik Skudeneshavn.. Haugesund 4 ) Bergen 5 ) Florø... Måløy... Ålesund 6 ) Molde Kr.sund N.7) Trondheim.. Bodø... Svolvær Tromsø 3).. Hammerfest. Vardø."... Vadsø... Andre 9)... alt uken Herdet Hval Sel Silde Sild Sild Ma Ma Laks levende Ann kret krell Hummer ' hvalolje olje olje olje fersk røkt fersk ål fersk fisk saltet fersk tnr. tnr. tnr. tm. ks. tnr i l ) Reker Fisk saltet Fisk saltet i tnr. Sildemel Fiskemel levermel Selskinn Hermetikk fiskeguano kg, il ) l ' l) Dessuten 35 tnr. stearin, 9 tnr. hvaloljefettsyre og 2 tnr. pressetran. 2) Dessuten 2 tnr. ansjos, og 6 tnr. krydret sild. 3) Derav finnmarks og lofots. 4) Dessuten 50 tnr. sildemelke. 5) Dessuten 54 tnr. stearin. 6) Dessuten 300 tnr. stearin 7) Dessuten 59 tnr. stearin og 32 tnr. industriell tran. 8) Fra Fredrikstad. 9) 393 tnr. hvaloljefettsyre fra Fredrikstad. 0) Herav 8035 fra Sandnes og fra Harstad. ) Herav fra Harstad, fra Mosjøen fra Sandnes. 2) Herav 42 tnr. flekket fra Haugesund, 4 tnr. flekket fra Bergen, 30 tm. flekket og edikkbeh. fra Molde. 8) Dessuten 36 tnr. kveitelever.

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr pr. år tegnes ved alle post

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr pr. år tegnes ved alle post Fisk s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

) =-I~I f> Periodisk oversikt over torskefisket stykker fisk.

) =-I~I f> Periodisk oversikt over torskefisket stykker fisk. 45/55 Distrikt å{ El Vinterfisket, )... Rapport nr. 7 om torskefisket pr. 7/3 934. Uke Kg. f~~r_. _ 0repris pr. Delt~else Anvendelse fangst 00 stk. hl k f k kjøpe Total Hengt Saltet set fisk. g. ls. rolg'

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

LANGAARDS BU~LEY. 102 FIS K E T S GAN G 21 februar 1934

LANGAARDS BU~LEY. 102 FIS K E T S GAN G 21 februar 1934 02 FS K E T S GAN G 2 februar 934 kveite å 85 øre, 000 kg. flyndre å 50 øre, 83800 kg. lange it 0 øre, 94800 kg. brosme å 8 øre, 64500 kg. torsk it 0 øre, 5200 kg. hyse a 0 øre, 70 830 kg. sei å 7 øre,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer