Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt."

Transkript

1 I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post anstalter og på fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Bergen Onsdag 5 juni 935 ANNONSEPRIS: Pristariff fåes ved henvendelse til fiskeri direktørens kontor. Nr. 23 Oversikt pr. /6. V å r t or s k e fis k e t i Fin nm ark :gavet middelmådig f<;ngsiuthytte, i forløpne uke. Storm og uvær har vært den vtsentlige hindring Jor bedriften. Ukefangsten blev bare 288 tonn, mens der ifjor,i samme uke blev fisket 430 tonn. I 933 'la r ukefangsten 228.tonn. En del båter sluttet fisket i ukens løp, men belegget er støne nu enn i de foregående.6 år) nemlig iår 3332 håter mot 2639 ifjor og 2485 i 933. Fiskens storrelse er 233 til 254 kg. pr. 00 stk.!sløiet torsk mot 233 til 24 ifjor, Leverholdigheten 070 til 30 kg. fisk pr. hl. lever mot ifjor med en tranproeent på 40 til 4 mot 4~ til H procent ifjor. Prisen på s.løiettorsk er 8 ti2 øre pr. kg. (if.i or 82.J0) og leverpris en 8 til 25 øre literen (ifjor 880). Det samlede utbytte av vårfisket i Finnmark er stone enn i de foregående 8 år og utby.ttet er 8000 ton:n størr. enn ifjor. D 8 t nor s k e tors k e f i is k eve d I IS l a 'il d har hittil gitt en noget bedre utbytte enn ifjor samme tid. I forløpne ukp kom der hjem til Ålesund 3fartøier med,ialt 205 tonn saltet islalds!orsk, til Kdstiansund fartøi med 65 tonn. Prisen var 27 øre pr. kg. Til Ålesund er der iår hjemført 2909 tonn :"altet torsk, til Kristiansund 70 tonn, til Måløy 55 tonn og til Karmøy 58 tonn. Tilsammen 'er der iår hjemført 3932 tonn saltet i:slandstorsk fanget av no riske fiskere mot.ifjorialt til samme tid hjemfør.t 3689 tonn. F p f s i l d o g :s m å,s i d f i 's ke t har i de,siste par uker i NorlJlild fylke. I TYisfjorder der sålede.s i de siste p<r uken opfi,sket 4700 hl. sild, hvorav der er solgt tillsildoljehl/rikker hl. og til hermetikk "760 hl. Resten blev benyttet til agn og hjemmeforbruk. Prisen på silden var fra kr..50 til kr. 2 pr. hl. I Sortland blev iforløpne uke 'opfi,sket 720. hl. Ismåsild som solgtes til sildolje for kr. pr. hl. B ris l in g fis k e t: som nu har vært drevet nagen dager har spesielt i Horda.land gitt ganske bra utbytte. Fra den ansa tle te :i Stavanger foreligger meddelelse om at lllall anslår det til lørdag 'slengte kvantum til skjepper bri,slillg. Det mesle,står,i Hordaland, men også naget i Rogal;cl og ved øene i byfjorden utenfor Stav:anger er der slengt en del. Varen.opgis å være,av bra størreltse og kvalitet. Falmil!gen i Stavanger begynte mandag 3. juni. B ank fis k e tf r a Å les u li d,har i forløpne uke bedret,sig' hetydelig. På Tampenbanken var fisket ganske godt. Man hadde her fangster optil 0000 kg.. lange og brosme pr. båt. Storm og uvær enkelte dager hindret fisket. Den samlede ukefangst androg til kg.,fisk. KJEMIKALIE KLOSETTER installeres innenders uavhengig av rinnende vann. septiktank eller hovedkloak. Les det sanitære problem med det anerkjente C. C. Utmerkedede anbefalinger. C. C. A.s, Akersgt. 8, Oslo. Telefon 24. GE~HA~D HELLE, Bergen Telegr.adr.:.. Gerhard" Telefon 4024 Kommissionsforretning i fiskeprodukter Tarfisk, Tran, Rogn etc. K y is t m a kr e fis k e t var mindre i Isi's te uke enn i uken før og i tilsva,rende uke :ifjor. Den samlede ukefangst er beregnet til kg. og åreiis isamlede makrehfanglst beløper sig til 2966 tonn mot 3335 tonn til samme Ud ifjor. V ørdien er iår beregnet til kr l>o.t kr ifjor. E k IS P ort e n av de viktigste fiskevarer i uken til 25. mai 935 (fjorårebs tan.i parautes). Klipp[isk i uken 35 tonn, ialt 3428 ( 563), tørrfisk: uken (4463), derav rundbsk henholdsvls (686), rotl8kjær 2 98 (.0'7), sei (994), hyse 70 7 (565), annen 28, 235 (i), rogn saltet (975), damptran 545 ' 3977 (B390), blanktran (2734), æelsk sild' 06 kasser (522'.059), fersk makrell 95 tonn 384 (6.04), fersk laks kg (35 086), fer sk fisk (8755), hummer 9276 kg. 3,04259 ( ), reker 46 tonn 0.09 (975), hermetikk :. 397 (9586),'sildemel (8932). Bankfisket. FiskemeIdinger. No r d la n d. V æ r øy og R ø.s t: I uken 8. til 25. mai er.opfi.ske,t kg. fi<sk,hvorav 550 kg. kveite il øre, 470 kg. flyndre a 55 øre, 30'00 kg. lang,e <li 3 øre, 4000 kg. bro"me a 0 øre, 3500 kg. torsk a 2 øre og 80 kg. skate it 0 øre. Verdi kr Der deltok 55 motorbåter. \ ø Te. Å l e su n d. I uken 25/5 til /6 er opfi,sket 2550 kg. iilsk, hv.orav 6700 kg. kveite it kr..0, kg. lange it 57:; øre, 000 kg. blålange a 2 øre, 2' kg. brosme a øre, kg.torsk a 2.0 øre, 7000 kg. hyse it 35 øre, 3600 kg. Isei it 4 øre, kg. sk:atp a 26 øre, 47,00 kg. hå 7 øre, samt kg. springer it 2,5U øre. L everpartiet 07 hl., pds kr. 9, og 09 liter kv'eitelever. Samlet verdi kr Der deltok dampskib, 38 motorbåter og en del snurrevladbåter. Kri ts ti ans un d: I uken 25/5 til / 6 er optisket kg. hsk, derav 009 kg. kveile a,kr..0, 320 kg. [lyndre å 70 o.re, kg. lange a 4 øre, kg. bro~sme it 0 øre, 250 kg. torsk å 2 øre, 30.0 kg. hyse a 25 øre, kg. sei a 0 ør'2, 2830 kg. skate it 5 øre, 400 kg. uer a 25 øre, 60 kg. håbrand it 6 øre og 2000 kg.. annen fisk :it 5 ør'e. Leverpartiet 53 bl, prils kr. 5. Samlet verdi kr Bre ms ne is : I uken 9. til 25. mai er opfilsket kg. fisk, hvorav 20.0 kg. kveile it kr.., 3500 kg. lange it 3 øre, 4500 kg. brosme a 9 øre, kg. 'sei it 6.J0 øre og 3.00 kg. 'ska,te it 0 øre. Verdi kr Der deltlok 3 motorbåter. S og n o g F j ord ane. M å l ø y: I mai er.opfisket kg. f.ilsk, hvorav 800 kg. kveite a k.r., kg. lange a 4 øre, 3000 kg. brnsme it 2 øre, 7000 kg. torsk a 5 øre, 5000 GERHARD & DVe Afs Telegr.adr. noerdyb" BERGEN Telefon o Eksport av sild og fisk. Eksport og importagenter. Tilbud i iset og frossen småsild utbedes.

2 2639: Distrikt Rapport nr. 8 om torskefisket pr. / "l Uke Kg. f~ p~: >,~repris pro Delt~else,""':"'._.,_Anve_~cdelS.~_,:,.,.._.;Dm...,I,...L~~er...,.Rogn B ~i! 'C.. '._.~.,L.~.;,g,.~,p.:f;~,~.,~,;.',i,', I. _;'..... _ ~.'~. ~.,.~.r.3, ).._J.:,.,k.s _T.~r... s.t, k,r, ie!:er ro.~. ~.!(~\~.r.b.'m_~, ~~:f.h~~t Saltet l""t,. t;an' afr~~n saltet :::~,;0~,:~,~Øl~!'! \_:'c~~,,:>~>, '~:,.,J~:' <" tøler,,' tonn tonn ton~ tonn hl. hl. hl. ~{VinteriiSket ).. ~~~ ~~_".,,I..,~,_, _.',"",," ~ I : _I ~ I ;69~ 39~ 3986\ \ 2440 \ 567!i=, Vårfisket... '2r8S' 33~25400~l30 8~2 8~25 8) 47 7)3332.,337'.\:222, Troms lofot~ ops~o'. ~,.~.,. :;: ":::' _._. _ 55}00\ Lofoten forøvng t,'. Vest.erålen ',' ; f ',' ~ 6575 llelg~lartdsa~ten..., , ~~:~~J:ri*~~~g;,~.~:: :.:: ~ Møre Sogn og Fjordane... " I 279 I I Sønnenfor ".'... I I I ~ 2iR8 ~==== = ii i669s8~43996)2s960 ~IS. 934 til 'is I ~ II I IJl8! E lfvinterf \ i fe_ Vårf..., ~ \ Troms Lofotens ops.~ ) , ~~~~~~~I!~røvng} ) HelgelandSalten.... 9i NordTrøndelag )\ SørTrøndelag : Møre... : 40 2: Sogn og Fjordane... 39) 90 0) Sønnenfor. o 60 Periodisk oversikt over torskefisket stykker 'fisk. 4 ) År Finnmark I Lofotens I Lofo!en!Helgeland! Nord Sør I I Sogn & Isønnenfor Troms Møre Vinterf. ops.d. ~~~~::f~~ 6 ) I Varf.5) Salten Trøndelag Trøndelag Fjordane I Tils. 935 /6 ~., 2750 ; ,,; li I / ' I / / ~O/ , l/s ~HOO / / ( /6 " ' h / ' /e / Gi snitt År Anvendelse, total Finnmark vårfiske c _c l ~ ~ <Il <Il C ": +'.!:I::.!:I::. til 0repris pr. Deltagelse _ () til 00.~ 'ti o.~ ~.... ~. t:: bil;;'; QJ~ ==~ Kg fisk Stk. fisk ~. I': t:: co c bll""": c~ ()0 ~~... ~o. '" ~' Kg. I L I L pr. 00 stk. pr. hl. ål: ()t; J;~r 'Ei ~ ~():C &:c til ()'" <Il å:2 o..t:: 2 c~ :r::... ~ en~ ()t:: :Co eno >"': ()': ::l::'..c fis.k lev~r rogn fisk sløiet lever.~~~ I ~ ~ ~ fil fil d... C o d...': slølet ~, til 9 '" \ ( /2 8/ l070/30 47! 3332: /2~ 8/ / ' Jl /9 5/ / /6 6/ /270: 3 I 2336; \ 86 r } i /5 7/ / ) , [ 904 8/ 4~ 0/ '435/570, 50 i 27 sl' / 2t 8/ S0!t26/420i 6 I /2 0/ /740: 70 i 3340! o /2 JO/ /4008 I [388 8/3 0/ / ' /26 5/ / i \ /8 5/ / ' /7 0/ / i /9 0/ / L /7 8/ / Gj.sllitf /26 5/ / ) Finnmark vinterfiske, fra lto 34 28/335. 2) Dessuten 030 hl. andre transorter. 3) 00 liter lever gav i finnmark 404 liter dampmedicintran. 4) Vekt omregnet til stk. såvidt mulig efter den i de enkelte distrikter opgitte fiske vekt. li) Omregnet efter 270 kg = 00 stk. 6) Dessuten 9750 hl. rogn til hermetikk og iset. 7) Herav 2042 motorbåter, hvorav stasjonert.i Vardø 864, Nordvaranger 45, Hammerfest 50, Ingøy 40, Berlevåg 50, Mehavn 94, Båtsfjord 280, Honningsvåg 75, Kjøllefjord 60. Samlet antall fiskere 553. S) Dessuten 343 kjøpere på land.

3 5 juni 935 f l s K E T s kg. hys.e a 30' øre, kg. hå a 5 øre.og 4000 kg. annen filsk a 5 øre. Samlet verdikr: Lange og br'osme er Isaltet, kveite, hyse og ha iset,,resti3n andetledes anvendt. R o gala ri d. Eg e r 's u n d: l uken 8. ti25. maier:;opfisket kg. fisk 'og' 'skalldyr, hvorav 200.~g~kv"~Jf,e'å:' 80 øre, 4200 kg. hyse il; 20 øre; 300 kg: B,ei alo øre~:;~75ø kg. skate a 5 øre, 50 kg. uer a 5, 'øre, 73 kg. håbrand a 5 øre, 900 kg. annen hsk a 20 (:I're, kg. reker a 60 øre, 540 kg. hummer il kr.,3 og 750 kg. bokstavhummer a 0 øre. Verdi kr l\: v it s ø y: l uken 8. til 25. maier opelsket 290 kg. hy'se ~~BO., øre og ~47kg. hummer it kr. 3.8; Kar m ø y,~: I 'rffd' er;opfisk:b( kg:,fibkog skalldyr, hvorav 330kg.~k.vei±eHt kr.. lf 60 kg, piggvar a '75 øre, 300 kg. nyndrefi:60'~re, B0a"kg.. låpg,e a:2~5 øre, '72.00 kg. brosme il 2 ~I5'ø,re,"6200'kg;torsk~a2'5:øre,J600 kg. levende torsk'.~' i{)~40'fh;e'; 20 uoo kg. hy's,e il 22~30 ør.~, 2400 kg. lyr a 8::0'ø~~,3800 kg. Teker a 7000 øre, 500 kg. hummer li kr. 3~t30. Det.. norske fiske ved Island. Å le sun d: l uken 25/5 til /r6 er ankommet 3dampskib iilled 205 kg. saltet isla:ndstorlsk, pris 27 øre, verdi kr K,r i os ti ans u n d: luken 8/5 til 25/.5 er ankommet. 2 båter med kg. OLAF KNUDSEN AS BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsfo'rretning ifiskeprodiakter Omsættel" tbl'l'fisk, l'ogn. sild, tl'an, haakjæl'l'ingtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset lol'sk, tømfat,levsrmel etc. Te legr.adr.~.. Tranknudsen" Rikstelefon 2348 Torskefisket. V å r fis k e t Fin n m a.r k. Man dag 27/.5: Vardø, line:skøiter 700, sjøldragere 2200, motorer 400, Båtsfjo.rd, storskøiter. Russekysten 5,500, sjøldragere Bakken 800, Honningsvåg Banken 5000; Tir sd a g 28/5: Vardø, storskøiter Russekysten 7400, Oslbanken 5000, sjøldmge:re Russekysten 4000, Bakken 500, Mehamn, sjølddrager, gammelt agn 400, Honniugsvåg, sjøldrage'r Banken On s da og 29/5: Vardø. lineskøiter 7000, sjøldragere 800. F re dag 3/5: Vardø, lineskøiter 5000, c::;jøldragere L ø r da g /6: Vardø, lineskøiter RUlSlsekysten 4400, Isjøldragere 800, Båtsfjord Hussekysten 550'0, sjøldragere 000,,sjøldra,gel"e Bakken 400, Berlevåg 70'0, Kjøllefjord, iskøite,r 00'0, båter 500, stormhindret Gjesvær, jøldragere, gammelt agn 400, Tufjord, skø:i.te 600, 6jøldragere 50'0, gammelt,agn. Man dag 3/6: Vardø, line 6torskøiter, stormhindret 3400, sjøldragere 00, Havningberg lørdag B,akken 450, gammelt agn, Berlevåg, sjøldmger Banken 600, stormhindret, Honningsvåg, storskøiter, Banken 7000, Svartvik, skøite, ls,tormhindret 800, gammelt agn. '~ Vadsø H6: Opfisket vå;rfi,sket Finnmark U kg. tl'osk, hvorav hengt rundfisk ,,saltet klippfisk Q , iset 46400, råtskjær Leverkvantum 24 hl., dampmedisintran tønner., 'hysekvantum kg., hvorav hengt , iset 54000; båtantall 3332, hvorav 2042 motorer fordelt Nordvaranger 45, Kiberg 53, Vardø 864, Båtsfjord 280, Berlevåg 50, Mehamn 94, Kjøllefjord 60, Honning'svåg 75, Ingøy 40, Hammerfes,t 50,,reISten spredt mann, 343 landkjøpere. 47 kjøpefa,rtøier, hvorav Vardø 45, Berlevåg. Honningsvåg ; firsk8pris Sørvaranger 8.5, Nelsseby 89, Hasvik 80, Vadsø, Nordvaranger, Kiberg 9, Finkongkjeila, Kjøllefjord, Loppa 90, HavningQerg 9.5, Vardø 9.5, Ingøy 92, Kjelvik 0.5, RoUsøy 02, Kongsfjord, Berlevåg, Mehamn 2, [or øvrig 0. ' Leverpris Hasvik o A N o 295 Kristia~sands Fiskegarn$fabrik I ALT I GARN OG NOT Kun aller, beste kvaliteter Forsøk vår egyptiske bomull og De b'ir forbauset over styrken Telefon Z37 ~ Telegramadresse:.. Omfar" 85, Nøsseby 0, Sørvaranger 2. Loppa lz5, Kjøllefjord, Hjelmsøy, RoUsøy, Hammerfest 58, Ingøy 5.20, Finkongkfeila 5~2,Båt\sfjord, Berlevåg 78, Havningberg, Skarsvåg 8, Gjesvær 8...:...9, Mehanin 820, Vardø 2224, Kongsfjord 24, HO::ningsvåg 25, for øvrig 5. Leverholdighet østfinnmark 070, Ve.sthnnmark 30, fiskevekt 0stilnnmark, 254, Vestiinmnark 233, tranprocent østfinnmark 4, Vestfinnmark 40. Fetsild og småsildfisket. // Derav.!t!... Ialt [ ' Fylke Til.!t!OJ... hl. Iset sildolje :::;~~ ~ E s t:: ;; I~I", >.!:o:: fabrikker (/) C ti> ti>... 0:.r::... <~ Finnmark ) Il 522 Troms ) ; Nordland... _ ~) N.ordTrøndelag _ 224 _ SørTrøndelag Møre S.ogn og Fjo.rdane :~ '5ønnenf.or... 2},: : \ Tils Mot ifjor ~ 428.') ) Op.::;aven bygger p'å de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms.og finnmark innsendte opgaver over råstoff forbruk. pr. 30/4 (enkelte mangl :r). 2) Det opgivn~ kvjntum bestå\ bolse!ura hermelikk av forfang5t~ild som er tilført B:rgen fr.l HorJal:!nd. N o I' d l and. T y is f j o. l' d: Siste 4 dager optatt 4700 lil.,småsild, hvo:r:avsolgt sildoljefabrikk 000 hl, hermetikk 7QO, resten agn 'Og hjemmeforbruk, pris kr..50 til 2 pr; hl., til >stede 2 landnotbruk,og 8 posere. S ort l a li d: I forrige uke optatt 720 hl. smålsild, alt solgt sildoljefabrikk,pris kr. pr. hl., ialt opfi,~ket i fylket iår hl., hvorav 2083 hande5 "are, 3930 sildoljefabrikk, 5720 hermetikk, 400 eksportert, resten agn og hjemmeforbruk. ø kis n es /6: Siden nyttår opfisket 937 hl. blandingsild optatt og levert' til agn. Mør e /6: 0 r sta: I tida 2, til 25. mai d. å. er uppfiska 280 hl. Ismåsild Is,omer Iseld til hermetikk for kr. '0.75 pr. hl. V es t nes: I siste vika er uppfiska 772 hl. småsild som er rseid til hermetikk, pris kr til kr pr. hl. V å g ø y : S 8ngt 855 hl. 6måsild i Frænafjorden, ikkje 'lloko av dette er seld. Aure 3/,6: I si,ste og forutgående 'uke notsildfiske 'i Aur.<~og St'emhaug herreder, nemlig Mjøsurrdet, Vågs og Eidsbugen, Kalandsvågen, Lesund og Arvågsfjotden småsild og hlandingsiid ialt omkring kasser; prisen for småsild 23 kroner, blandingsild fra tresttek til,småsild, femstrek, 8 kr,oner kassen, en del usolgt. TiUørsel til hermetikklab;rikl{ene i.ul{en 25/5 til /6: Sta van g e r. Tilført fra Sogn og Fjorda:tie 855 skjepper små 6.ild it kr..30, fra Hordaland 305:skj8pper småsild a kr..30, fra Rog,aland 50 skjepper småsild a kr..50, fra, Møre 6825

4 296 FIS K ETS Storsildlaget Aalesund Fiskernes omsetningscentral for fersk storsild og vårsild Rikstelefon: 3 22 o AN O 5 juni 935 VÆR KR!~EN BRUK ClgGndak"" skjepper mossa rå. kt..60.og fra Trøndelag 7926 skjepper mossa it kr..60. Ila,u, 40 skjepper småsild og 475,skjepper moisisa. H,a u g es un d. Tilført fra Hordaland 358 skjepper mossa it kr. 2 og fra Møre 2250 skjepper mo!slsa it k,r. 2. I~'orfangstsild. B,e r ge n /:6: Siden den 23. april er der tilført Bergen hl. forfangstsild som er stengt i det nærmest omkring hyen liggende Hordaland. Silden har væ,rt av god kvalitet, rsp8lsi'elt fra Fanafjorden,,og har også egnet sig for saltning. A v :otalfaugbten er hl. anv,endt til ising, 7363 hl. til saltning, 350 hl. til sild.oje, 750 hl. til røkning, 3620 hl. til agn.og' 890 hl. til hjemmebruk. Pril8'ene soim i fiskets første a uker var 3 til 4 kr. pr. hl. er siden st.eget til kr. '6.50, kr..20 og kr gjennemsillittlig pr. hl.,i de enkelte uker. Kystmakrellfisket med norske båter. Innbragt til: Hvaler.... Halden.... Fredrikstad.... Moss.... Soon.... Hoten...,.... Holmsbo.... VasserFerder...,... Stavern.... Nevlunghavn.... Langesund.... Skåtøy.... Risør.....l\.rendal.... Grimstad.... Lillesand... ~ Kristiansand.... Mandal.... Farsund.... Kirkehavn..... Flekkefjord.... Ukefangst 25/5_/ 6 ) ) Pris pr. kg. øre ÅnaSira.... Egersund... _ Stavanger Karmøy... " Haugesund Total kg ') 83 S ) SOO Fisket med garn kg. og med landnot 7730 kg. Av fangsten er iset for eksport forbrukt fersk innenlands, saltet flekket 000 og anvendt til hermetikk. Beregnet verdi kr. 53 COO. Dessuten er innbragt av svenske fartøier 2250 kg. l) 2 uker. Mjøndalens nskerstøvler står for den aller største påkjenning. «De holder» 'dg'~ tys<i)~n:norskekalosje~&"g UM'MIyAREFAB RI~'J:jØNDÅJEN Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. Islands torskefiske. Fisl.:eutbytte i tonn i beregnet virket stand efter Islands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved generalkonsula tet, Reykjavik ft_5/s Fangststeder Storfisk Småfisk Hyse Sei Tils. /_5/5 Reykjavik: (trålere) andre skib Havnefjord: (trålere) andre skib Vestmannøyene Sydkysten føvr Vestkysten Nordkysten..; Østkysten... " Tils. 5 mai ] ,, ,, 933' 'n Islands klippfiskeli:sport. R e y k j a v i k 22/5: I før!sle balv~ del av mai måned 'er ialt,eksportert fra I,sland kg. klippfisk og kg. våtsaltet Hsk. Eksportmengden for de forskjellige b8lstemmelises8teder,er opgitt således: Fullvirket fitsk: Vigo,,torsk 9 750, Valencia, Joabradorfisk \ 8evilla, do , Malaga, do , Bilbao, tm'sk , s,t,o.rfisk , 'ialt Spania kg.; Genua, småhsk , hyse

5 5 juni 935 FIS K E TS o A N O 297 FISKERE! Anvend Deseklin mot veggdyr, lopper og alle lussorter samt alle sorter insekter. Det er nutidens effektiveste middel og norsk fabrikat. Kr pr.. Hovedforhandler:' C. H. Norsted, Revierstrædet 9, Oslo. DESEKTINKOMPANIET, OSLO Boks labradorf'sik ,.abrado~hyJSe 00, ialt,italia kg.; Hamburg, torsk 5,800 kg.; Bergen, småfisk 2500 kg. Av det eksporterte kvantum fullvirket fi,sk stammet kg. fra Reykjavik og omliggende.sleder, mens :9750 kg. skrev.sig fra Isad'jords distrikt.; Våts,atet,hsk: Leith, torsk kg.; Kjøbenhavn, sei kg. D?t ek:sporterte kvantum våt,saltet fi,sk s,tammet utelukkende : fra Reykjavik og omliggende steder. }Iakrellfisket ved Skagen 4/6: Ukef,an~st 7250 snes garnmakrell, herav 3650 :snes svensk bunngarnsmakrell, 036 \S,nes stor, 425,snes middes,335 k,s;'s.må;,middelpris 35r!i50/90/500. Det spanske sardinfiske.: >B i i b a:o 3,M: Vigo første halvmåned mai 50 Ooo'~g. :,sa.r:diner, stigende pri,s'er, 0.22 pr. kg. CHR. IRGENS SøNNER. BERGEN.Telegram~dres;s~:" R GEN S ES Taugverk Sriører Traad Liner Klipplisk~ ogtørrfiskmarkedet. Markedsmeldinger. H.a va,n a 30/6.. KlippfiJSktilførlsel fra 8. mai 8600 kass.er, beholdning 9000; pris doharls, liten eft:edspødsel. Bue nos A.i res 3/.5: Klippfisktilfønsiy,len siden 0. mai 4800 kasiser, hvorav 400 Isko:tsk, behqldnin.g , pris 42 papir 8SOlS, normal 'eftenspørsel. Tar ra Ig.o n a 55: KlippfisktiHør:s,el sfe halvdel mai 40 tonn.islandsk libr,o og 2.0 tonn norsk. Beholdning 50 tonn, som notereis ipesetrus 96/0.5 pr. 50 kg. L iss a bon 27/5: Omsetningen fm lmportørlagrene har i halvmåneden vædt megetlsltor, nemlig ca baller, og om enn detaljilsltene,ennu er godt fons,ynt med klippfisk, så tiltrenger markedet en Isna,rlig nytilførlsel. Om nogen dager ventels ka I,sland de :før omskrevne baller samt ca baller småfisk fra NyJfundland. Der er i dilslse dager kjøpt oa bauer Islandsif.i,sk, delvis :Spansk, delvis Portugal:..tørre,t '~ o'g dette parti skal være :r:estkvantumet av Islands fjorproduklsjon. Prisen skal være maklsimum 28/. Det er ennu~kke helsitemt om kvantlurne,t 'skal,skibes,til L,iJSslahon ener Oporto, eller om det Iskal deles mellem de to byer. Gre,mio her har enn videre kjøpt,ca.,3.000 baller',småfisk fra Nyfundland. Forjuniskibning vil Gtemio 'antag elig bli åpen f.or baller ;norskfirsk. O p ort o 27/5:' Omsletningen 'har i h:alvmåneden vært rnogenlunde no,~mal,., og de fornyhg ankomne baller Ilslandsfisk, får en god ',avsetning., Gre'lio har kjøpt c~l.. n QOD båller nyfundlandskfisk f'or maiskibning, og man underhandlero:ffi ytterligere kjøp derf.ra. Det må formodes at Gremio vil,gå til unde.rhandlinger om kjøp av noiiskfhsk lstrakls man kan,sk:afil'e fulltjørret klippfirsk i Norge. B i.l b,a o 3/6: Fra 6. mai solgt norsk 8502 kvintaler, pds 86F96pesetals, islandsk pds 86/!,92, d'ærøi'sk 95/00, beholdning noflsk 2 ODD, islandsk 70'00. S a o P a u lo '55/5: Ankommet ka Norge 525 hele kasser, fra England 34 hele kasser. Antatt beholdning kasser. Markedet Irolig med Ht'en ehenspørls'el på grunn av de høie priser i Milrreils. Der foreligger følgende cif.noleringer: Norsk Regular sh. 39J':it 4/', sei 6,/6 il 7/, EngeLsk Superior 37/ il 39}, sei 5/6 :it 6/6., kanadisk hårdtøret Peixeling Am. $ 3.35 a 3.50 pr. halve k!asse,ijslandsk supe,rior 35/. En del forretninger er gjor,t i peixeling. Der rapporteres,at i juli vil ankomme 600.0/2 t::måfilsk fra Ny:fundland. Denne vare utbyrs auevede til Rs. 90 $ 00.0 pr. k,3.'sls,e f;ortollet. Lokale priser: Re.gular206 $ a 20 $ 'sei, ingen beholdning; Rio de Jan eir o /56/5: Ankommet fra England 925 hele og 37 halve kalsser, fra Portugal 50 hele kasser. Beholdning 3000 kas!ser. Lit'en oms'etning. Meget litten eil'terspørs.el. Solgt 500 islandsk til 36/. Lokale prijser: Superior 205$ il 25 $, alt,efter størrels,en, sei 78 $ Cif.noterigner samme som for Sao Paulo. Ofil':isiel kurls 90' div lj London 58 $ 5. Fri kurs avist.a London 9 $ 50'0. r Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse: "Levertran" Telefoner: 4953, 4533, privat 4367 Forhandler alle sorter tran, tarrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, torskemel, levermel, sildoljer, seloljer og hvaloljer ("6' ERTSEN & Co. Bergen I Telefoner: Ferskfiskmarkedet. Etablert 870 Eksport av fersk sild i is Telegramadresse : Giertsenius London 29/i5: Ca. 400 kasser norsk firsk, pris flyndre 6/7/, kvei,te 4/'6/. London. Fredag 3/:5: Ca kasse,r norlsk fisk, prils flyndre 68/, kveite 7Ii0l. H li Il 29/'5: Reslpartiet»Storelsund«583 helkasser, 389 halvkæse,er;»p,et«434 helkals:ser, 3/ hel,e, 7l halve. H u Il 30:/,5:»Arg:a«750 helkaslsler, 450 halvkarsser, tregt salig, 3/, vailjskelg å :8'elge ut. Godt :skotlsk fiske 20/5i cran. H li Il 3/5: Rel8tpar:tiet»Argo«537 helkalsiser, 2'04 halvkwsser, treg,t salg, 3/ hej.e, 7/' halve. N,ewcastle. Mandag 27/:5, tir'sdag 28/5: KveLte 7/9/, små 4/6I, flyndre, middels 7', 'Stor 5/6, lakls Ml/6. ',Ne w ca 6 tl e. T'orsd:ag3D/5, fr:edag 3:/5: Flyndre 6/7/, kveit,e 4/'9, laks /4/6. Ham bur tg Alt o n!a 4jl6:»Kong MagnuiS«80'0 pund hytse, Istor og middells 334 pfennilg pundet, små 2740, 3000 kveite, stor 476.0, s,t.ormiddels 7489, middels 90, smårniddels '50:64, små 253, 20'0.0 flådd pigghå 2024, 3300 buklapper 2533%, flådde 48, 30 Ismå håbrand 25, 00 'rødspette 830, 00 piggvar 50.73,.30.0 Isteinbit 35%, 00 stor.og middels Jomre 4:259~ 60 S,}{at,eving'er 5%?froSs'en ~veitel stor 4562~ mig.

6 "'~ ~._. _. '.~...<..l..._~. ''_ 298 FISK ET S dels 886, 450'0 pund forfanglstlsild, prima 3%4%, 6ekunda 5;,~6;0. Videre oplyseis: Auksjon6firmaet har foreløbig ikke betalingstillatelse for ytterligere kvanta. H Cl m bur g A l to n a F e r skli'; k Det foreilte auksjonsfirma, Køsef. PlatzmaTln & Co. G m h. H., omsatte i uken 2~/5 til 3 5 ialt 4360u Pi Tld lersk fi~l; og sild fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig Pr. pund, blev følgende: Ukemengde I i pund Fiskesort 8 o~o I Hyse, stor.... middels.... små...,.... meget små.~ Kveite, stor u. hode... middels.... småmiddels.. '. små ' Pigghå, flådd ' Buklapper.... flådde, Håbrand,. hode.... små Rødspette, stor... I' 250' '0 0'0' 3500' middels.... Piggvar, stor og midd., små... Steinbit :... \ SIna... '.... Laks...,...,.,... ' Lomre, middels.... Forjangstsild.... uke halvdel 24 30' 2430' ' ' / / ~ / , ukehalvdel lr:i6 2il ,' ~/2 35 / /4 6 / /2 0 3 /4 /4 Ukens totalkvantum,fra No,rge til a ukskjonsfirmaet,,,43 60'0' pund, var temmelig likt fordelt på tirsdagsog fredagsmark,edet, Iså der ingen av dagene blev nogen overflod,som bevirket prisfall. Der kund'8 i denne uken merkes en Isærlig optimistisk. stelli)..ing på luskemarkedet i Hamburg! AUona på 'grunn av at her holdes en»r8;ichsnarhfist~'ndlsawslsltellung~ som i hver av ukens dager har t,rukket,adskillige tusen mennesker fra alle kanter av TYlSkland til Hamburg. Dilsise tilreisende vite,s erfaringsm8issig å hidra ganske betraktelig til økning av fiskeforbruket under Bitt ophold i»fiskebyen«hamburg, hvorved Hlskemarkedet gj'ernefår en leuere tone. På grunn av nevnte,forhold formådde ~ikk'e det usedvanlig varme vær å trekke Hskeforbruketog dermed prisene nedover i denne uken. Som det vil sees' av foraulstående tabellariske pdsopstilling blev der jevnt over opnådd meget tilfredsstillende prilser for den norts~e fiisk i.uken som gikk. Som forutsett hlev pr,i,sen fo,r den norsk:e laks særdeles god i denne uken, langt høi'ere enn normalt på denne årstid.den valuta som auksjonsfirmaet hittil har,fått :sig tildelt.for no risk fisk :i juni vil vel deslsverre neppe rekke lenger enn ut førisle uke av juni. De flesle av de private importører :som bare har h.att bagatellllleisisige valutahldelinger for norsk fe.rskfisk i mai,,synes forleløbig bare å ha få,tt meget for juni...:.. For de innskrenkede kvanta norisk fenskflsk,som kan ventes hit ibegynnel:slen av juni skulde der forhsatt være håp om gode prilser forutsa!,t en fortsatt heldig fordeling avfilskemengdene på de enkeøte Isalgsdalger. For laks kan der under aue o:mst,endigheter IregneIs med gode priser, Isa:unsyn}i;gvi,s over 200 pfennig, da det er særlig små valutamengder som Istilles til dilspos~sjon for importen av :norisk o A N O 5 juni 935 laks. 'FerlSk,si,la. Uke tihørslen fra Norgehe:stod av ca. 650'0 kas.ser vårlg,ild fra hen:standbmis og ca. 40,0.0 halve kalsser forfangsild. 'Salg'sprilSiene her blev henholdsvis 55~ pfennig 'og 6~8;0 pfennig pr. pund. Det varme vær vil neppe formå å trekke prilsene nevneverdig nedover betj'iaktning av at der er meg'et knapt om betaungstillate:ls,er ftornors:k Isild, f?'å, tilførslene må Iforutsett,e:s '~" bli b~'skjed:ne,i~nænpe.6te jr~'j.:il~i(,l. W e IS e r m li n de. Uken 24. Hl 29. mai bragte ialt , pundferskf'is,k pr. 47 dampeæ. Herav var 62QOOO.pundrnord. sjøvare pr. 7 :dampere, 350q 0,00,p:qnci isllndsvare pr. 30 dampere. Høieste og lav,este prsler i pfønnig pr;'pund~ Nord. sjøvare: Sild 0'3, makr,ell 3~5, hv.itjting 0'5, hyse I, 40'45, 3540', III 3D,to~sk 20&0, Il 8"",.20, IlL 8= 2, " sei 7:9. I'slandsViare: hyse I 2530" Il 2535, III 2030, torlsk 60,,60', 60, sei 7~9, uer 8:..0. Diverse liskevarer. Ant we Ir pen H6: denne lik,e ankollll med 'dlis»'gauss«~ 20 halve kasls:er fellsk s.id, 3,5 'k:als's'er [erlsk fiisk, 22 tønner fo:,alt s.id, 8 tønner s,alt fisk. Gj'ennemsniUsprisen for fer'sk fisk: h~g,e frs. 2.50' til 4:2,5 pr. kg::o.gfor kveite 8.50 til.50 pr. kg. Salgscentralen, Stavanger Post og telegr.adr.: Salgscentralen Telefoner: 44, Sildemel ~ Slldolje TorskemBI SiId' og liskemelmarkedet. ~: ~. H,a.m b u,r g. I denri:e ukien er der:overhodet ikke gitt hetaliilig.s.tillate6,er for nofisk sild.e og".itofls:ke Il,e:l OK. ing'en v'et engang tilnæ~meseisv~s når beta.lingstillatejse,r aher kan ventels. ~ DeT er ;~or,øvrig int(e.t nytt åmeld~jda_s,ud~,.,qg ns.kel :. melmarkedet her. Fersk'fiskeksportører! Den absolutt bil/igste, sikreste og 'beste transport av all Deres fisk fra North Shields til London. samt øvrige byer,er med: STEVENSON & CO.slastebiler.. Pionerer i fisketransporten fra North Shields. Et flertall av 'større, moderne og hurtige lastebiler. Merk: Alle laster fullt assurert. Skriv "stevenson & Co." på hvert følgebrev. Alle oplysni'nger ved henvendelse til: Fish Quay, North Shields.. 5tevienson & Co Tel.adr.: "Sikker", Liverpool. ' 34, Sandy Road, Liverpool,' 2. Saltsildmarkedet. Ham h u r g. I de siste dager er dertil forskjellige her:.,. værende impoliitløre.r inngått en del hetalingstillatels'e,r for norsk, sahsiild,hov.eoolakelig matjelshehandlet 'mfangsild,!s,om blev kontrahert i første halv,del av :mai. Storparten av de tidligslie av d~sise forretninger j forfangsild er vl'sstnok blitt,avsluhet.tillomkring kr. 35..:...36 pr.. 2/2 ~tønne cif. Hambu,r:g,: ~mens der tildels skal ha vært kontrakter til 'kir. 30'3. Før v,arene lankommer hertil og kan videres.elge!sllot besiktigelse, vil der neppe bli et såvidt fa:s,t holdepunkt for prisdannelsen at man kan tale o.m en regulær markedspris. l

7 5 juni 935 F S K E TS A N O 299 Kontroll med saltet sild. Handelsdepartementet har under 3. mai 935 fastsatt følgende forandringer i tidligere instruks for kontroll med saltet fet6ild:, 2, 3,4, 5, 6, 7 og 8 uforandret. 9. Kontrolløren,gir tollvesenet fornøden underretning om partier som skal ut:skibes, eg underretter likeledes tollvesenet om partier som på grunn av kontrollens mellemkomst ikke kommer til eksport. 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 uforandret. 9, Under heh~gnellsen fetsild kommer kun sild, hvis rogn og melke ikke er utviklet eller er lite utviklet, og som har ister eller tegn på isler, og som ikke er så!småfallende, at der går over 2025 sikl'. av den på kg. Dens kar p's a l t e defeteild inndeles i følgende 5 hovedsorier:. Sommerfetsild (Kv. S.) er fetsild, fanget om sommeren før!silden har fått holdbart ister og i det hele tau før den er blitt helt holdbar vare. Silden skal være fet og ve]!smakende. 2. Is ter fet s i Id (I6te,r) er den fete,holdbare høstfangede kvalitetsvare (av TIotsildeller særlig fin garns.id) med tydelig fast ilster. Til denne må der St ill es meget strenge krav både med hensyn til kvalitet og behandling. 3. H øst f e ts i l d (Kv. H.)er den høstfangede holdbare 'sild hvor isteret ikke er så fast eller kvaliteten ikke så god at den kan opnå merket»i6ter«. 4. V i ri te r fet 3 ild (Kv. V.) er en holdbar, men mindre fet sild. Sild Horn er langstrakt og med minimalt i/ster skal 'overhodet ikke godtais. 5. Fo r fan g :S t fet IS i l d er sild [anget langs kysten efter vinters.ildfiskerienefs slutt inntil suden blir av den kvalitet at den kan opnå merket Kv.S. For å kunne hli,godkjent som eksportvare skal silden være tilstrekkelig fet og velsmakend? til å kunne anvendes som fetsild Ifor hurtig konsum.. Varen er altså ikke holdbar 'Og kan kun få attest for at den' er sund, frisk og velbehandlet ved hesiktigels,en. D e il mat.i e s b e han.d led e fet s i Id innd'eles efter de samme r,egler Hom f.oran nevnt, men kontrolleres iøvrig ut fra sin egenart som matjesbehandlet, og kan kun få attest for at varen er sund, frilskog velbehandl,et ved besiktigelsen. Angående kvalitelsbetegnelsene se Eksportpakket.skarpsaItet fetsild skal være ganet (eventuelt fullganet) i fersk tilstand og være fagmessig innlagt i 90, 00, 0.5ee" 0 kg.s pakning med nor'sk flo og 'Iorhold,svis for ~, %og l/s tønner. Somrnerfetsild ogforifangshetsild kan godtas i påpakket, ikke omlagt stand, forut,sauat sorteringen er jevn fra salteplassen. På attesf,2n anføres,at vekten er skjønsmelssi!g. Forfang,stfetsild kan oglså godtas i ikke salttrukken stand, når varen er velbehandlet, sund ogftisk ved besiktigelsen: Fetsild av,sførrelse inntil 8 pr. kg. kan sorteres med en variaej.on av inntil 0.0 Isild pr. tønne eller sild pr. kg. For ovrig kan varieres 80m følger: 8/'0. 0/2, 2/4, 4/6, 6,/t8, 8i'20.~pg20/25 stykker pr. kg. (eller 8/9, 9/, /3, 3/5, 5/'7, 7/20. og 20/25). Angående kvalitetisbetegnelsene, se 2, 4. 2LF o I' IS k r.jf te rom mer k n ing. All fetsilds0l utføres her fra riket i tønner, skal av eksportøren være tydelig me'rkelefter følgende regler: På opbgisbunnen.skal være anført med :skablon eller stempel og med mørk, holdbar farve:. Eksportørens fulle navn,elle.r et varemerke som skal være godkjent av og innregistrert hos Fiskeridirektøren. N~rdNorges største ferskfiskeksportører forlanger all sin fisk sendt med B. & C~ L. TRANSPORTERS' store, solide LASTE BlLER,. og Finn'Hirkens største eksportør, herr Kristian Jacobsen i fjr' maet J. Jacobsens Sønner, Vardø, skriver bl. a. (dat. 8/2 35): Vil herved få lov å uttale min beundring ov.. r de fine veier som var både i England og Skottland. så det er ikke å undres over at folle i Norge som eks~ porter er fisk til Eng land går mer og mer over til å l;>ellytte bilene s~m tranaportmiddel for sin fisk. B. &. C. L Transporters som nu transporterer storpart"n dv nonk fisk til London hadde jeg forståelsen av gjer alt hvad de kan for at fisken blir pent.. c behandlet under transpolten. Jeg har før sett skeptisk på biltransporten, men nu efter å ha brukt bilenp. i snart.. t år og selv med e! ne einer har sett på veiene i England, tran sporten med bilene, er der' ikke tvil hos mig lenger at bilene blir fremtidens transportmiddel for vareiransport i England. Særlig. sådan vare som fisk som bilene kan kjere direkte til de fleste markeder i England og Skottland. Skriv alltid "Med B. e,c. L. TR,ANSPORTERS" på hvert eneste følgebrev. Alle laster er fullt assurert. Fisken behandles av fagfolk. Betimelig levering gar~ntert. De sparer adskillige penger. B. & C. L. TRANSPORTERS' AVDELINGSKONTOR FOR 'NORGE Handelens ogsjøfarlens Hus, Bergen TeJegramadre~se: Roadtransport 2.»Norsk Fetlsild«samt angivelse av stykkeiall pr. tønne eller kg. og neuovektpakning; 'L 3. Kvalitetsbetegnelse s'omfølger: Notsild betegnes med»not«, garnrshd med»garn«.. 4. a. So:mmerfetsilden merkes med»kv.s.{( (sommerkvalitet). b. I.s:terfet:silden merkes med»ister«. c. Høstfetsilden merkes med»kv.h.«(høstkvalitet). d. Vinterfetsilden merkes med»kv.v.«(vinterkvalite,t). e. Forf:anglStfetsilden merkes med»mai«_ eller»jun'i«, s'åledes at»mai«betegner den tidligst fangede,sild,som blir godkjent!som eksportvare,»juni«,den sild som nærmer 'Sig Kv. S. Merket retter sig l?åledes mere,efter kvaliteten enn efter den nøiaklige fangs,tdatum. f. Matjesbehandlet sild merkes dess ute n»matjes«. Påpakket srommerfetsild,forfangstfetshd og matjesbehandlet fetsild av alle sorter skal ikke merkes, med vekt. 22. Efterat kontrolløren har overbevist sig om at partiet er merket på fonskrij'tmelssig måte, og at pa rtiet tilsvarer de påførte merker, skal han påføre kontrollmerket (»vrak~rmerk:et») på tønnens hals og opslagsbunn som følger: For forfangst, somnier, høst og vinlerfetsild samt matjes er kontrollmerket kontrollørens bokslavmerke i triangel, 'Som påf0res de tcmner som er besiktiget. For ijslerfetsildejl er kontrollmerket den norske løve, med kontrollørens bokstavmerke. Merket skal pås ~ttes hver.tønne. På de,tønner som er besiktiget rilsse s dessuten en cirkel I

8 300 F S K E T S o A N O 5 juni 935 Disse regler gjelder for tønner. 23, 24 log 25 uforandret. I 26 :forandres i annet avsnitt ordet»høstfetsild<i: til»istet Jetlsild<i:. Til Islutt i samme tiliøies:»av de tønner soom er besiktiget«. Som 3 tilføies (under Slutningsbestemmelser) : 3. I spesielle titfeller kan Fi!skeridiæktøren dispensere fra bestemmelsene i denne instruks. (Fmandringene av 3. mai 935 omfatter 9, 9 t 20, 2, 22, de.lvi:s 26 samt den nye 3). fetfbestemmelse i brisling. Regler for prøvetagning og analyse utarbeidet av Hermetikkindustriens Laboratorium og Statens Fiskeriforsøksstasjon. u U a tg n i n:g a v IP r ø v e f of a not e n. Man fmetar et avkast 'inne i noten. Fra deue avkast uttas med finmasket prøvehov 2 stikkprøv,e,r, ahså på slump og helt samfengt. Prøvene,s,om uttals må altså under ingen omstendigheter sortierleis,. Innholdet av prøvehov,en tømmes,over i,en kas,s'eog fra denne' utta's Isamfengt prøve Istfiaks Siom pakkels j 2 literis alm. blikkboks med trykklokk. Prøvebok\~"en må,al:uid pakkes helt full. Lokket set.tes omhyggelig på Istraks bokslen er fylt. For IS 'e n de Ise. Pl"øvehoks'ene Isendes Oom. mulig s,tuet i kasser med is IQmkring hver boks, 'eueropbevarels under transport så koldt som mulig. Under ingen omstendighet må prøvene stilles i IsoJen. Ved prøvet'agning flor lmntr:oll ved hermetikkifabrikker eller Tfugto[~centrale,r 'skal fisk uua's samfengt f,ra midten av JlV'er kasse og ut,av 23,pct.av kasisenes antall. Det hele blandes og sendes pakket j ovennevnte trykkj.okkboksler. Au'aly;s,e av bri:sling IS,o lill råva,re for herme:' tik k i n d u 's tr i e n. Den 'tis,endte prøvehoks med råstoff ISkal være vedlagt følgende oplysninger:. Innsenderens navn (notba:s). 2. F'angstdato,fangs:ts:ted og dato for prøvetagningen.. 3. Stenget:s,antagelige størrel:se. Boksens innhom tømmes ut ov,ør et,galvanijslert trådnett og en del av,filsken (ialt,min. 60 'Stk.) leggels ut på et jevnt <underlag, idet den reues ut i naturlig stilling. F:its:IDen måles.i nærmeste tiendedehs cm og deles :i to grupper: Over 9 cm,og undør 9 cm s,om veies hver Ifor sig. GjennemsniUli:g lengde fdr hvler av de to gruppør angis, og mengden av utkastet (under 9 cm) angis j vektpr:ocent av prøven. Fe t t beis t 'e m lill e Ise. Da br:s:li'llg under 9 cm ifølge lov ikke kan pakkes som bdslingis,ar,diner blir fisk under denne størrelse ikke å medta i letthestemmejsen. Den opmålte filsk O\7er 9 cm (6000 stk.) males i en ren kjøt.tkvern inntil jevn konsistens d. v. s. at filsken må pasisere kve,rne:n minst tre ganger (ben og Iskinn rundt kniven fjernes og blandes hve,r gang med den øvrig e illmsls'e). 0 gram av den frisk malte og godt blandede m8jss,e vei,es av i en ca. 400 ccm pomelensmorter, HlIseUe!s i mindre porsjoner ialt 20 gram valliljfritt natriumsulfat log utgnils til 'et tørf pulver. Morterens innhold overfø res mest mulig' fu.lj.:st'endig i en 200 cem Halske med god inu$lepen glaækmk. Morteren EfterspyJ.esmed45 gramvatijl:frittlatriumsulfat. Der til,settes i.flasken yue.rligere nøiak.tilg 50 ccm benzol (som så må rforflykuge fuustendig på v,annbad. Der rystes Iså minst 30 minutte r. Efter endt ry,shng 'Slynger man,flalsken,rundt på strak arm (ca. 30 ganger), idet man holder i flaskehalsen. Dønne :grove centrifugering får mesteparten av grumset Ul å avsette sig. Man dekant,erer så den overliggende benzolf'ettblandi.ng i to centr.iiuge.glasls lå. 5 ccm og centrifugerer i en liten håndc8lnjr~itfliige i 3 il 4 minutter. Der utpippetleres stmks nøiaktig 20 ccm (i0 com fra hvert glass) som overføres i en taremt tgla,slskål. (A vda:mpningsskål med tjo mm øvre diam. og 30 mm høide). Benzolen'avdampes fullslendig på vannbad, skålen tørk'øs så i 520 minutter ved 050 i tørres.}mp og veies til slutt eft:er 0 minutters henstand i,ek'sikator til vektkonstans. o/ f tt Antall mg veid fett o e = X ; 2.7 Antall mg veid fett 000 Korreksjonsf'aktoren.0.3 er erfaringls:m.es,s'ig utarbeidet gjennem flere år, kontfiollert ved Soxhletmetoden. Stavang.er Bergen mai 935. Utførsel til Storbritannia av fisk fanget innen et visst område, er forbudt i tiden 4/ 8 _3 / 9 _ Da det i Storbritannia i,tiden juniseptember er,forbudt å ilandbringe fisk fanget norde.nfor 7 0' " N. B. fra 0st Grønland til Nordkapp ieller østenfor Nordkapps meridian noi'denfor 64 N. B. bestemmes herved at dt::t fra og med 4 juni til 30. lseptember iår ikke er tillatt å utføre Ul Storbritannia f]sk fanget i det foran beskrevne 0mråde. Siste båt for skibning fra Bergen 3. juni. Siste telegrammer: Gr i illl 'S b y 4/6: 35 snes Grønlandskveite 8/. L ond o n 4/6: Ca kasser norsk filsk, pri,s ifjyndre 5/ 7 ~, kveite Si. SVOLV~R ARENT ARENTSEN A.s, Svolvær Kolon:al, proviant, fiskeriutstyr. Produksjon av fiskeprodukter Telegramadresse : Arentsen Telefon 46 Als Nordiands Olie & Kraftfoderfabrik Produserer: Sild mel Sildolje Torskemel til revef6r.' o. Marhaugs Slip & Mek. Verksted Patents!ip for optll 00 fots kiøllengde. Monteringer, træarbeider, cylinderboringerog alt til faget henhørende Hovedagenturet motorehra~p og Nygrei. _..... _ Reserved~lelager. Telelegradt.:,r Marhaug; Svolvær: Telefol: Verkstedet 77 a,privat 77 b.,

9 5 juni 935 f S K E' T S o A N O 30 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår lnnenbys handel meltem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår. netto kontant. Noteringene gjeider de prise.r hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 28/5 3/5 Bergen (forts,) "!'!" an: I<r. K\'. 28/5 Ukl. damp. nord., pr. tn Ki. Do. finnm. dampet pr. tn Danskfisk, sto~.... Do. seidamp, rna lys, pr. tn.. sma.,.... ma koldkl. damp., pr. kg Sei: Blank industriell Prima storsei pr. vekt.... Brunbl. industriell, pl. kg " middelsei.... Bruntran, pr. kg Afrikasei... 50/60. Pressetran, bunnklar, brun Do /50. blank, pr. kg.. " O 32 Do /40 Do. mørk, bunnklar, pr. kg Bro s mer flekket prima I!ørk, uklar, pr. kg:. 0.6/~.~0 0.6/0.20 I pr. 20 kg~.....'....' PI~ghatran pr. kg ' 0.3 runde, prima.... Habranntran.... H Håkjerringtran P' Y os he r: 30/0 Lys selolje _ /0.;;9 0.38/0.39 rima var yse... ;:> L ys 'Id I' 028/030 O 28 O 30 do. do /60 Sl o Je. I. Af'k h Mørk do / Tl a. yser, '", do. 30/ ,5 Ro g n : do. 40/ lste sort, pr. eksportfylt tn Lenger: 2nen sort,, Skruelenger, pr. 20 k\:!.... 3dje sort " Bjerkelenger, pr. 20 kg.... Samt, påfylt tn.... K I i P P fis k: Run d fis k: lste sort. lof., pr. 20 'kg Usort. lofots, pr. 20 kg.... ~innm. fob.lastepl. Do. helgel., pr. 20 kg..... Fet s l I d. Unotert,' Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Sto r s i Id: fyldig do., do. pr. 20 kg. Eksportpakket pr. 0 kg... Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg.. Fiskepakket, rund pr. 80 kg.. Bfemer, pr. 20 kg.... Ålesund. Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg. T ran:. Kr. Do. do., små, pr. 20 kg. Uk\. damptran, Søndmørs og 3i5 Kr... Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. 0."C 0..,0 I Sildolje efter kval. pr. kll. 0.22/ /0.3 Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Eremer, pr. 20 kg.... Rotskjær: Zartfisk pr. vekt.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk ~C 0.50 Do. undermåls pr. 20 kg. Nordlands pr. tn / Lubb, pr. 20 kg.... Do. Finmarks pr. tn Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Koldklaret damptr. pr. kg Afrika rundfisk, 20/40, 20 kg....':'0 Bruntran pr. kll Do. Do. 50/70, pr. 20 kg r. "pltr~n nr.!"r lr~ rn~v O/~ Usort. fimim., pr. 20 kg... I.Ff.a / /0.40 Finnm., 200 gr., pr. 20 kg..0.. )0.5. 's0 I Hak]ernnlltran pr. kll Finnm., 2400 gr. pr. 20 kg Do gr., pr. 20 kg ste sort eksportpk. or. tn Do. over 700 gr., pr. 20 kg nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn.... Samfengt, fylt tønne, pr. tn ~ Klip pfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg.} 950 Lofots, pr. 20 kg Lenge pr. 20 kg Brosme' pr. 20 kg.... Sei pr. 20 kg Saltfisk: Islandsk torsk, norsk fangst,. pr. 20 kg TorvalmennmQ 2 II Finnm.storsk fob., pr. 20 kg~ BERGEN KODAKDEPOT Nordlands, Finnm.... Kino, Lysbilledutstyr fob. fiskeplass Lofots, fob fiskeplass.... Sunnmørs torsk... ~; Sei, pr. kg.... Pre s s e fis k (ks. a 00 kg.) o; tn. 935 år~... 3l. 3. Lofots do.. ; S i l d o I j e ~r. kg., / /0.27 I """"Klippfisk: 0.75 Nordm. } a/~ tørret 9.40/ ; Lofots pr. 20 kg. 9.75/ / Finnmarks, pr. 20 kg Kr.sund N. 24/5 I Tran: Kr. UkI. damp, nordm. & nordl. pr.. tn Finnm. pr. tn... 3./5 Kr. Rogn: l ste sort eksportpakket pr. tn /39 2nen do. do. pr. tn ~dje do. do. pr. tn Nordmørs samfengt stavfyldt / Saltfisk: Nordmørs\levert tørreplass 5.25/ /5.30 ~fu~, Finnmarks fob. fiskeplass. 4.50/ /4.70 Senjendo.... Islandsk. norskfanget pr. 20kg Tørrfisk: 4/5. 4/5ma storsei, 50/60, pr. kg... Do middelsei 40/50 pr. kg /5 35 I Do. småsei, do /50 Kr Haugesund Vars., eksportpk., ganet, io kg.... Do. mindre merker, ganet O kg. pr. tn Do., eksp.pk., ganet, 5 kg. Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn. Do. renflekket 20 kg..... V å rs i I d, fiskepk. pr. (85 kg.) Stor~ild, fiskepakket t 85 kg.) Do., eksportpakket, ganet 5 kg. mindre merker f. o. b. Do.,' d,). 0 kg., pr. fn... Do., flekket 20 kg Do., renflekket 20 kg.... Do., rund.... Fetsild, notsild 0/2/4 stk. pr. kg., fiskepakket tn... Sildolje: A.s Wernøe & Gulbrandsen 5.40 I Mørk, fob., pr. kg.... ~...m ~ A.S FR YDENBØ SLIP & MEK. VERKSTED Damsgaal'd Bergen TeI~gr.adr.: Frydenbøslip Telefoner , 242 Maskin, jern og træar beider Presset lange, pr. kg R otskj ær: Sei,samf. pr. vekt Torskemel fob. pr. 00 kg Sildemel,, S i I d Storsild, påpakket til 90 kg. Storsild. eksp.pakket 0 kg. pr. tn /l4 Vårsild pr. tn. å 0 kg... Islandssild pr. kg /5 Kr..5) /5 K.r Lys, fob., pr. kg / /0.26 Sildemel, pr. 00 kg Vestlandsbanken BERGEN 3/4 Sambandsbank for Vestlandet ~_,~

10 302 ris K E T S. o A N O 5 juni 935 ARNT N. BRODTKORB, VaædØ. Eksport av slokk.fi)sj:\,saluisk, ferskfisk. Lager av salt. AISIsuranse Patent,slipp. Telef on: Kontoret.59,.privat 46. Telegmmadrels,se: ;l, RilE?hlrade«. Telegram ERLING BRODTKORB, V a~dø,' Eksport av tørrfisk, Isaltlfi'sk, ferskfisk og tran. adr,el.s,se:»expof't<t. Telefon nr. 6 og nr. 32. VAR'DØ ~ARTIN OLSEN~ VardØ. Lager a~ kull og.salt. Bunke,rkul. Ek'sport av fi,skep rodukler. Ha var iagen t. ~ rr:eegramadresls8:»ma rtino<t. H. ENGELSEN, VardØ. Tel egr.adres'se: EngellS,2ll. Dampiskihs ekspedi,sjon. Representerer: Det Berg,elliSke Dampskibsl sellskab', Det NordenfjeldGke Dampskibs,selskab, Det Sbavangemkle Damp,skihslS'elskap,F.innmark Fylke:sr~d,.eri, A.S Spal'skelinjen. SpeidiJs}onsfol'r. Havaribyrå. Sjø?Æ,Sur,e<n.g,e. SIGURD STRØM & CO., VardØ. Eklsport lav fersk og tønet filsk. ' Rikstelefon '28. Telegr. adress,e:»strømcomp:. ALFRED SELSETH, Var,dØ. Ek,sport av tørrhsk, tran, fersk hyse, torsk, flyndre, kveite o,g akls. A,gentur og kommisjon. Telefon: Kontoret 07. Privat Tele,gr.adress.e:; ;\>Aliselh«. ~ ~.. Fiskens kvalitet her nord når nu. '. '//.. op imot den alle~ beste, og kan sidesti ks med MiJyefisken. Dette fremskritt skyldes vesent. lill' slaktnhgen (bløggingen):,..., ') Spesielt leveres hyse o~ torsk ",Va rod;; til røkeder. herme~ikk 07 til eksportvare Kvelte, flyndre. Jevnli? ti førsel av hyse og torok. fra robåter og molorfal koster Leverer ferskfisk også Jra Berlevåg 0'2' Båtsfjord når nødvendig. Foretar forøvri" evpp, tueile kompletteringerogsa i andre_ Finnmar~vær. Leverer iset Lofot,fi.k og rogn f"a SVO'vær under sesongen januar. april Sto' re som mindre bestil'inger ef!ektueres om~ hyggeli\!st. Telegramad.resse: "Friismann". Telefon nr.,5, 5 Il... A. & P. SÆVIK, Vatdø: Innkjnp av,fi,skeprcidukjer. Agnforretning. Telegr.adreslse:».8ævik«. T~lefon 2QO, 63:. KRISTIANSEN & JØRGENSEN, Va~dØ. Salg, av tørrfisk, saltfisk, Iferskfiisk. T,elegr.adr.:»Compani«. Telefon 20, 04. H. CHRISTENSEN, VardØ. Agentur, Kommisjon & FilSkeforretning. Telegramadrøss8:»Hal's«~ Telefon' 9, hruket; 98. JACOB K. EVENSEN, VardØ.. Kolonialforretning. Tørrfisk,saltfi,sk, tran. Telef.97 og 49. RIKARD HANSEN, VardØ. Innkjøp og eksport av tørrfisk. Ril~stelef.on 40. IVAR J. AASEN~ Vardø. Kjøp o.g,salg av klippfilsk, tø.rrfilsk og tran. Postadre,sse: Ruslene, Sunnmøre. JACOB JACOBSEN, VardØ. Tran og fi,skeforret;ning. Telegramadmsse»Tran«. Telefon: Dampe,riet 99, privat 89. WILLIAM ERICHSEN, Var,dØ. Fiskforretning. Ek,stport av: Ferskiset hyse, torlsk, kveitie, flynd,re, lah:s m. Ill.. Ill. T elegramadre.sse:»erichsen«. Rikstelefon nr.' 43. VARDØ FISKERFORBUND, VardØ. Tranog fiskforretlling, innkjøp og' eksport av iset hyse, kveih~, 'saltfisk, tørrfjsk og tran. Disp. Trygve. Chri6tensen. TelegmmadrøslSe:»Fiskerforbundet«: Telefon 2, ARTHUR GUSTAVSEN, Vardø. Filskek,sport. Spesialitet: Kveile, flyndre, bløgget torsk, 'og~ hyl.se. TelegramudrlelS'se:»Gustavsen«. Riklstelefon2J7. : R. KRISTENSEN, VardØ. Fllsk & Kommisj.o.rlJSforretning. Telegramadres,se:»Randof<K; Telefon 36.. I JAK. JAI~QBSEN, Va,rdø.., H~VOLSTAD, V flrdø. nampsk~bsek'spedi,sjon Spedilsjon. Representant fm Finmarkens NonskEngellsk Mineralolie AktielSelskab Tank E~sport. av!ørrfis~, saltfisk og tran. Telefon nr. 93. TeleI anl,egg. Sjø & Branda'ssuranse. T,el,eg,ramadre.sse:..»Jak«., grafadress8:»harald«.. SIGMUND WALEN, Val'dØ. Overrettssakfører. M. N. S. HONNINGSVAAG A.S HONNINGSVAAG GUANOFABRIK, Honningsvaag:. Teløgramadr8Slse:»Guanofabrik<t. Telefon 6,6. JOH. JACOBSENS SØNNER, Honningsvaag og Vardø. Finnmarkens slørlste eksportforretn. i ferlskfisk. Spesialitet: Kveite, fyndr,eog lak!3. Forhandlere av den velkjente rus IShske 80arolj,e Oig Vacuum Smøreoljer. FilialB:2rlevåg. Telegr.adr.:»~~nkan«. Tl~5!ningsvå,g 7 log 97.,V,a,rdø 44 ~g}50. A.S P. ELDE,. Honningsvaag. Islager.. Ekisport av alle Isort()r femk fisk. Telefon 28. Telegramadrels,se: «Elde«. FIRMA RICHARD FLOER JR. A.S, Honningsvaag. Ekispolrt av tørrfilsk. Telefon nr. 20. Telegramadr.:»Floer«. SIVERT MAA.N HONNINGSVb.AG Eksport av all slags F E R SKF I Telegr.adr. \aan" MEHAVN S K Telefoner 45, 45 Il og 45 III HEGG. HANSEN, VardØ. A. l. EILERTSEN, Mehavn. Ekisport.qV fei'lskfisk,' k~.eite, flyndre, torsk og hyse. Tr::,le: Etablert 90; ASlsorthert handel Filskeforretning, eksport, gramadre6is,e:»sandst,rald«. Rikstelefon. Komm. & Age?tur. Telegrumadr.:»Eilertlsen«. Telef. nr. 6. B. IRGENS, Mehavn. AASMUND, LARSEN, VardØ. I Ekisport av: Fer:skhsk, saltfisk, tørr:fi,sk, tran. Salt, kull og Tran og fiskeforretning. Teleg,r.adr.:»Aalsmund«. TeIef. 73. i'slag,er. Komrn.lager: NOIiSk Brændselolje. Margarin. Telegr. ~ ". adresse~g(~ns«. Telefon. Codes: A. B. C.,5th. ED.

11 5 juni 935 (" l S, K E T S o A N O 303 SKIBS.O:;G 'B'A ATBY:G:GERIER HEMNESBERGET N. ROGHELL, Hemnesberget. Båtbyggeri. Slippet (80 fot). Nybygninger, r'epar:asjoiner, ombygningerav større og mindre båter. Sol,id og fagmessig arbeide. ~E!_'_:_ Unionmotoren. Monter/inger. TeLadr. Roghell. TIf. 25. H. STENSEN & SØNNER, Hemnesberget. BåtbYgigeni. Leverer fislæ og fangs'tfadøier lyst og skyssbåter iahe størrelser, medi.og uten utistyr:. Fa~mes~ig lalrbeide. RimeHge priser: 'telegr'afad\resse: Stensen. Telefon. L RØlI, Hemnesberget. Etabrn TeLadr.: Røli. R.tlf.28. Mel, kololli'3jl, jeflllv'alfier. Båter & tren".ar,efiorretning. NotgaiVlbåter,snurpenotbåter, lettbåter, Nordlandsbåter: 2% og %3 mms, spi'8sbåter 22%3 r:ums Nordlands og KI.ipper:bOlugibåter (motorlby~g:edle). lober, pr:amme'l', øsfat, årer. Råved.. Æser. H. HENRIKSEN, He:mnesberget. I Norcfr~andsbåter foll' sei:l 2~~2%3 flums flots,. Spissbåter foir seh 2~3 mms fots. Motor\ byggede Nordlands & K,l,ipperlbæu;g:båter 8Q5 forts. Jol,ler, prammer, årer, båtbordi, draghalser, øsflat. Alt l'elveres fra l,a,ger til rimelige priser. Tel.eglr,amad'l'eSlse: Henr~ksens. KARE HANSENS BA TBYGGERI, Sund, Hemnesberget. KraveJllbyggede kl~:pperbaughåter, 'kuttere, lystbåter i,aue 'størreiser, med og uten utstyr. Anbefales til biuigste priseir. Telegramadires,se: Oløsen. Telefon. HANS SJØGARD, Hemnesberget. fia eget båtbygg,erianbef,ales klfaveh og kllinkibygglede båter flor motor i alle stør:relser og typer. Videre anbefales: Nord... landsbåter og spissbåter samt doryer og joller. Båtene bygges,cliv førstekl/assles vdtørret materi,a,le, med et pent og fagmessig.arbeide. Prisene er meget rimelig. BATBYGGER KR. HELTZEN, Sund, Hemnesberget. Fra mitt,innartbeidede båtbygigeri anlbefa:les aule s\lcll~s krarvellhyg.gedle kutter:e og klipper/baug fiiskeribåter. Lev,eres op til 50 fot med og uten utstyr'. MO RANA L. A. MEYER. Mo NordNorges eldste forretning i båtindustribmnchen. Leverer ahe sl,ags båter som No,rdl,andshåter, spislsbåter, joller og prammer for fiskeri som til lysthruk\. Først,eklalSses ad)eide giaranteres. Tel,egir.adlr.:»Meyer Mo RaTha.«. FINNEIDFJORD LARS FINNEIDE, finneidfjord. Anbefaler: KrClJv,eHbyglgedie båter i diverise s tørrelser. Nordl,andsbåter, spisshåte'l', notletbåter og jol~er. Båtbord og årer m. m. Båtbygger A. URLAND, F,inneidfjorrd. Bygning av kmvelbyg.gøde båter i alle s'tørres'er.og type.r. AIIB MARK & BERG Gøteborg Telefoner: 70285, 70286, 70287, Nattid 2524, 7 elegramadr.: "Ceinarberg" Måklare och kommissionarer i: SALTFISK, TORRFISK, SALTSILL, ROGN Forstklassig forsaljningsorganisation over hela Sverige Hildre Fiskevegnfabrik AlS BRATTVAAG Forsyn, Snører, Not og Garn AA LEi'S U N: D: > ''''..,,'" ~. I'~. Nils Foldal Representerer Vesteraalens Dampskihssetskap Dampskipsekspedisjon, Spedisjon, Tollklarering, Sjøassuranse. Eksport av Sild og Fiskeprodukter Telegramadr.: Foldal. Ccde 6th Edition A. B. C. Telef.: KontOr 2, priv. 640 Odd s. Rasmussen AliS Telegramadr. : '~Odd:o Aalesund Rikstelefon. 923 K;øp og salg Fiske, fangst, frakt og passagerskibe og lektere. Befraktning. Alle slags nye og brukte motorer. Dampmaskiner. Wincher. Spill. Snurpebåter og dorier. Fiske og fangstutstyr. ANTON R. LA RSS E N a Aalesund FERSKFISKEKSPORT Te.adr.: "Flyndrelageret" Telefoner: Kontor og privat 48 R.ikstelef. og chefen personlig 224. Bryggen 2546 Innkjøp og eksport av Sild, Fisk, lax, levende Flyndre, Hummer og Aal Aalesunds Saltkompani Ajs Telegrafadr.: SALT Telefon FREDR. HESSEN, Aalesund Mæglerforratning Telefoner: 254, 353 Telegramadr. : «Hesfred:o Direkte rik5telefon Sild, Fisk, Tran, Rogn, Selolje, Sildolje etc. GULLREGN MARGARIN Telefon 366 NORMA NORSK MARGARIN AlS Aalesund og Møre Privatbank A.s Stiftet 928 Alle alm. bankforretninger utføres Telefoner: Kontor 35 Privat 005 Karsten Olsen Afs AALESUND Telegramadr. "Karsten" Omsetning av Klippfisk, Saltfisk, Tran, Rogn etc. Alle forespørsler besvares prompte. KRISTIANSU N O Klippfisklaget for Nordmør, Sør og Nord~ Trøndelag Telegramadresse : "Klippfisklaget» Telefon 98 Omsetning av fiskeprodukter pr. kommisjon Lofotkompaniet A.s Kristiansund lel.adr.: "lofolkompaniet" Disp. Lorentz A. Lossius jr. leiet. 035,037, pakhus 2336 Moderne kjølelager og elektrisk tørkeri. Fiskebjerge. Lager av Tripolisalf. Moflar fisk i IIplag. Pakker for alle marked. KRISTIANSUNDS SPAREBANK Oprettet 834 KARLE SCHROEDER, Kristiansund N.. Telegramadr. : Schroeder Mcegler Rikstelefon: 507 Omsetter: Klippfisk, saltfisk, tran, rogn, trantønner, rogntønner, sildtenner. Saltfisk besørges tørret. Rognpartier eksportpakkes. Befraktning. Assuranse.!liI_:&&.'.lLidliii AliS Tvedls Sildexport, Bergen Telegr.adr.: Silltvedt Telefoner 00, 520 Kjøp og salg av siid og fisk. Eksportforretning. Fiskeribedrift. Islandshandel, sild, tomtønner og salt LAURITZ ULLAND, Kirkeharnn Telefon Telegramadr. : Ulland Eksport av Sild, Makrei, Fisk, Reker Fiskeutstyr Ko lonialforretning Ailli!GIi&it

12 304 FIS K E TS... H UG S Paulsen & 5emb Haugesun~cI Telegramadresse : Populær Eksport: Saltsild, Fersksild, Sildolje og Sildemel Ha Mill WRANGELL at CO. A.S Telegramadr_ "Corona" HAUGESUND Telef. 2424, privat 2430 Lager av Salt og Tønner JOHANNES ØSTENSJO & COI A.S Haugesund Import, Eksport og Kommisjonsforretning Import.: Salterier og Tønnefabrikker Ekspor~: Tønneband FersksIld Salt Telegramadr. Sjøco Code A B C, 6th. Ed. Salto ild By telefon kontoret 2695, stensjø privat Finn Tharaldsen privat Lager Hansavåg Storesund Salteri og Kra'iforfabrik, Haugesund Sildolje og Sildemelfabrikk Sildeksport Telefor.er: Kontor 244, David Tjøswold jr. privat TeJegramadr.: Tjøswold Postboks. Codes: A B C 5i.h Ed., A B C 6th Ed, Canex Haugesunds I(ulldepot Aes BUNI{E~STAS.JON Telefon 2420, Telegr.adr. BUlkers Lorentz Nilssen Als, Haugesund Sildolje og Fodermelfabrikk Eksport av Sild. Sildemel, Sildolje og Tran Telef: Kontoret , Fabrikken Bonessd 902, Lorentz Nilssen privat 903 Telegramadresse: Fortuna Codes: A B C 6th Ed., BentIey's EIDSKNAPPEN SILDOLJEFABRII{, Haugesund Telegr.adr. Gabriel EMIL GABRIELSEN Telefon 797 K.. Eksport av Sildemel og Sildolje KOLBEINSEN a co.. AaS Il Haugesund Si'deksport Sildemel Sildolje Rogn Telefoner: Kontoret 2624, Kolbeinsen privat 2625, Pensgaard privat 2078 Telegramadresse: "Kolbro" Bank: Bergens Privatbank Haugesunds Sildolje a og Fodermelfabrik A.s TEL E FON ER: Kontoret:2 73 Ole Samsonsen privat :273 Rasmus Samsonsen privat 274 Fabrikken Risøen, Haugesund 275 Fabrikken Storøy, Torvestad 276 Motorbåtfører Olaf Henden 277 Karmøens Sildoljefabril< A.s Haugesund TeI.adr. "Karm". Te/ef.: Kontoret 277, Dalland priv. 2772, Formannen, fabr Sildolje Sildemel Sildesalteri Eksport ERIK LEA.. Haugesund Eksport av alle sorter salt og fersk sild Telefon 586 Telegr.adr. Leae Marine Salt Trading Company C~ Commerciale des Sels Marins Kapital francs Hovedkontor: Djibouti Lager: Torvestad, Karmøen Telefoner: Kontor og lager N. Grainger personlig bolig Telegramadr. : MARINESAL T Registrert kontor: Djibouti 94 Codes: Boe, Bentley's, Scott's, Pdvat Generalagent for Skandinavia. ISland og Færøerne: NORMAN GRAINGER HAUGESUND (NORGE) o A N O 5 juni 935 ST BrislingInnkjøpscentralen STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, musse, sild og spir Telefoner: Kontoret 05, privat 4375 Telegramadresse : Rås/offkiep BrislingKontoret: 94 Stavanger l<japer i sæsongen: Brisling, musse, sild og spir Daglig olltag ca skj. Telefoner: Kontoret 94 og 95 N. O. Roaldsø, bolig 96 Telegramadresse : "Brisling" Stavanger Preserving CoS! AI! T STAVANGER Kjøper Brisling og Småsild R.ikstelefon nr. 70, Stavanger. Utenfor kontortid nr. 270 Telegramadresse : "Preserving" Det beste spritkompass er NE PT U N kompasset fra H. Iversens Kompassfabrik A~5 Telefoner: DA N AU NE Telegramadresse: Il "Export" Privat 466 TRONDHEIM Export av: Fisk Sild Lax Fiskefiletter Trondhjem Packing CO. A,s Trondhjem Telefon 3048, 3077 k, disponent privat 3642 Telegramadresse : Packing SILDHERMETIK ODDLEIV KORSN ES Kommisjonsforretning RepreserJant for: Finnmark Fiskeprodusenters Fellessalg, Hammerfest Kontor: Losseanlegget Telegram: Okey Telefon 4640 c A.. S Ea lekker Telegramadresse: E k k e r Telefoner: Kontoret 869, privat 38 Eksport av fersk laks.. kveite og raeker Taug og trådhandel Jerntråd og kork MUlLERS HOT,El TRONDHEIM Telegr.adr.: Mii!lers. Centralbord / All moderne komfort Garager. Servicestasjon '~~~~~~~~mm~~~~~~~~me~~~~~~~~ ~a~ A.s Kvedfjord Sildolje. " Kraftforfabrik Telegramadr. : Sildoljefabrik, Borkenes Prima saltfa.ttig sildemel Torskemel Bodø Skibsverlt: St Mek.. Verksted AaS Reparasjoner og ombygning av stål og træskibe. Jern og Metallstøperi. Elektrisk sveisning. Dykkerfartei. Reparasjoner av Motorer og Dampmaskiner, \Vinsjer, Tannhjulspumper, Startflasker etc. av eget fabrikat. 3 patentsjiper for 90 fots kjøl. 200 tons skib landsettes. Telefon 43. Telegramadresse : "Skibsverftet". Ragnar Schjølberg, Bodin prs Bodø Telegramadresse : "R.AGNAR" Kjølela.ger, Klipfisk, Sa.ltfisk, Sild, Tra.n, Rogn

13 5 juni 935 FIS K ETS o A N O 305 Veksel kursene (salgsk~rser). Mynt I Pad I 28/5 l' 29/5 30/5 3/5 6 3,6 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. r. 2) R. M Clearing mk Fres Sv. kr ' D. kr Gylden Sw.fres Dollar t t Belga F. mark Pesetas lire Czck. kr Is!. kr. l) Montreal østerr. kr I.l) 3) il) 3) I.l),~ Polske zloty l) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs promille minimum 50 øre pr. ekspedisjon. S) Unotert. Eksporten av fersk fisk og sild til Storbritanniao (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Fiskesort: Eksport i uken 20/5~25/5 35 Total fra 3/ /5 35 Kg. Kg. Flyndre Kveite Hyse..." Torsk lysing Piggvar og slettvar Pigghå..., Skate og rokke Makrell Rogn Våtsaltet fisk Annen : Lever Ialt Storsild. '" ~430 Vårsild... ) Fetsild..., ) Herav som efterrneiding fra uken 38 mai kg. Holder båtaunnen ren lenger enn før? Forsøk MONOPOL'S KOBBERSTOFF ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Stasjoner /5 2% ialt Sild... Fisk.... Til innlandet Til utlandet I For Sye I Italia I Tysk Oslo øvrig nge land Ialt I kg. kg. I kg. kg. I kg. kg ) \ r = 788D l 70: ~3 5534, 5~V& 5534 ) Herav 400 kg. flsk til Danmark , 5534 Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto Fiskesort 9/5.20/5 2/5 22/5 I 23/5 24/5 I 25/5_ Tils. I kg. kg. kg. l kg. I kg. kg. I kg. Kveite Flyndre..., Hyse Sei Annen fisk Hvalkjøtt Makrell Laks TUs FisI{einnførselen til Oslo. Innførselen av fersk og saltet fisk til Oslo sjøtlols,ted i uken 26. mai til. juni 935: Danmark fersk fisk kr. 570', salt,fisk kr. 70'0.. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n F s hel i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisherfes now being carried on, from the beginning of the year 935 e. June st. Winter and Spring Herrings (hl.) landed Cod in metrie tons landed 600, prepared for stoekfish, for salted and dried ised 6950 Cod liver oil produeed in hektolitres , livers of eod to other oiis 4400, cod TOe~ salted Mackerel (tons) landed 2966, exported in ice 806, to eanning factories 249, saltet Ill.

14 blank Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar tn 25 mai 935 og i uken som endte 25 mai. Anne tsrrfi 5k ~alt ferslt tran I trsfi kjerf. tnr. kg. Kg. I kg. I inr. I tnr. I tnr. tnr. kg. I kg. kg tur. I I tar. \. tnr.. kg. kg. tm. l tnr.. tm. i tn.r. Vårsild Ft 'Id ISE Kl' fl k I I H '=,, ~ SI ~g Storsild lands= i~p IS Rundftsk Rotskjær Sei yse Tollstedet Saltet jflekkesildlskaret sild I sild ud! " I I ramd I I I I I! ~rrfisk ~;I Rogn D,m. I R.m. I Blank Brun li Brun I Håla Osl0 )... I I Kr.sand S.., I I _ :::: I _90 I 2~84 ~46 2~4 7.! I I I Egersund... I i Stavanger 3 ) r I I :::: ' Kopervik 5 ) Skuden~shavn I 394 Haugesund 5 ) l Bergen 6 ) ) ,SO Florø I 293 Måløy'7) Ålesund 7) Molde... " U83..."~......,..., ' Kr.sund N.8) Trondheim Bodø Svolvær..., Tromsø 4) Hammerfese 9 ) Vardø Vadsø 6) Andre 0 I ] 25 ) 3 l Ialt ) l ,~ , l ) 20 ~ I = ~ 4 ~ ~O "67940~ ) ~ I uken l 209 l 4 30 l I 88 6~ I [ Tollsteder Oslo ) Kr.sand S... Egersund... StavangerS).. Kopervik 5 ) Skudeneshavn. Haugesund 5) Bergeno).... Florø.... Måløy 7).. Ålesund 7 ) Molde.... Kr.sund N.8) Trondheim.. Eodø.... Svolvær.... Tromsø 4). Hammerfest 9) Vardø.... Vadsø 6) Andre~ Ialt I uken Herdet hvalolje tm. tnr. tnr. tnr. Sild fersk ks. I l l 26" Sild r.ekt kg Hvalolje Selolje Sildeolje Makrell saltet tnr I Makrell fersk kg I 7225 Laks fersk kg l levende Annen Hummer o I fersk a fisk kg. kg. tonn \ I Reker kg Fisk saltet kg. Fisk Silde Fiskemel Guano saltet mellevermel tonn i tm. tonn tonn Selskinn kg. Hermetikk I j I f = I = = = = I = 258 I = I 73 ~7 I ) = I I 6 )390 3)49 8) ~ ' l ! :rl ~ , klt ) 69 tnr. stearin, 44 tnr. grakse. 63 tnr. hvaloljefeusyre, 47 tnr. botlenosetran, 2 tnr. kveiteolje, 49 tnr. pressetran. 2) Herav kg. finnmarks og l kg. lofots. 3) 3 tnr. ansjos kg. hvalkjøttmel. 4) Herav 489 tnr. utenlandsk. 5) 224 tnr. sildemelke. 088 tnr. eddikbehandlet sild, 29 tdr. krydret islandssild, 780 kg. haifinner. 6) 40 tnr. nordsjøsild, 978 tnr. stearin. 7) l 350 tnr. stearin, tn. kveitetran. 8) 8 tnr. pigghåtran tnr. industriell tran, 455 kg. fiskelever. 256 kg. sunnmaver. 9) Fra Fredrikstad. l0) 3745 tnr. hvaloljefettsyre fra Fredrikstad, 4302 kg. japansk sardinmel, og kg. hvalmel fra Sandnes. ) Herav 57 tonn fra Sandnes, 264 tonn fra Harstad, 99 tonn fra Mandal. 2) Herav 37 tnr. flekket fra Kopervik, 200 tnr. krydret og 88 tnr. flekket fra Haugesund, 3 tnr. fra flekket Ålesund. 450 tnr. krydret fra Molde, 8 fnr. flekket fra Bergen. 3) Fra Sandnes. 4) 4766 kg kveitelever, 255 tnr. fish oil, 05 kg. hvalrosshuder,,5 tm. lever og 500 kg. hvitfiskhuder. 5) 53 tdr. sildemelke. 6) kg. lodde til sildoljefabrikk Petsamo. 7) 8 tm. håtran. 8) Herav 8 tonn fra Narvik og 46 tonn fra Mosjøen. 9) 34 tnr. loddeolje.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer