fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren."

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Onsdag 22. mars 933! ABONNEMENT ANNONSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 2 Fiskeridirektørens kontor. Oversikt pr. 8/3. L O fot fis k e t gaven ukefangst av 3500 tonn. Et lignende kvantulll hadde man i tilsvarende uke ifjor. Ser man hen til at der iår er 390 båter flere enn ifjor som driver Lofotfisket er fisket forholdsvis mindre iår. Fisken er fremdeles meget stor, større enn ifjor. 00 stk. garnfisk veier uiellnems~ittli()' 407 ka. ory 00 linefisk 386, mot ifjor henh~ldsvis 3~)3 ~~ 375 k~. Der er lite av den mindre fisk også iår. Belegget blev i ukens løp øket med 466 båter, så der nu er til stede '9{)26 båter. Der saltes betydelig mere i Lofoten iår pun ifjor, lllens det hengte parti er mindre iår. Dette kommer "vesentlig av det kolde vær i den første del av fisket. De noget høiere priser enn ifjor har også bevirket at der er E~lfYt..,., mindre iår. Prisen er falt omtrent øre pr. for sløiet fisk i siste uke. r Finnmark var torskefisket hindret av storm i siste uke. For Vard!) hadde man på lineskøiter 2050, for Breivik med garn på motorbåter 350 og båter 800 o~ i Breivikbotn 900 Prisen var i uken for sløiet torsk 5 hl 8 øre 00' hyse 3 øre pr. Der foreligger nu kvantums 0!gav~ foj~ vinterfisket i Finnmark for februar måned. Det q:fiskede kvantum i måneden utgjør 208 tonn torsk, mot 09 tonn i samme måned ifjor. A v årets parti er hengt 30 tonn (JO' saltet 7'25 tonn. Tro m s f y l k e var fisket delvis hind;et av storm og agnmangel, især i Berg og Torsken. Prisen var i Berg 8 til 9 øre og i Hillesøy 8 til 0 øre pr. for sløiet torsk. På Ytt e ' sid ener fisket nu i avtagende og en stor del av fiskerne er reist til Lofoten. Bø i Vesterålen fisker man fremdeles bra, mens det er mindre i 0ksn:s. For Hel g e la n d S a l ten har fisket vært meget smatt iår. ikke halvdelen så stort som ifjor. Nor d Trø n d e l a g (Vikna) har fisket hittil vært usedvanlig smått. D~gsfang'stene i alle vær var med garn 50 til 000 og hner GO 'til 50 Prisen var for torsken 9 øre pr. For Sklinna 00' Flatanaer også smått fiske. Sør Trø n del a g pr ouså r7sket lli~dre 'iår. Mør e f y l k e må fisket hittil be'te~nes som mislykket. Partiet er bare 83 tonn, mot 3834 tonn' ifjor. Båtantallet er også mindre, nemlig 564, mot 849 båter ifjor. V års i l d fis k e t nærmer sig nu slutten for denne sesong. begynnelsen av uken hadde man en del snurpenotfiske 00' setteuarnsfiske i distriktene utenfor Espevær og Bremnes, n~n i d~n siste del av uken var der intet nevneverdig fiske. ukens løp blev opfisket med garn 5000 hl., med snurpenot hl. og av tidligere satte landnolsteng blev optatt hl. A v ukepartiet blev iset for eksport hl., saltet 5000 hl og anvendt til sildolje hl. Nor den for Sta t blev i siste uke opfisket 225 hl. Uvær hindret meget i ukens løp. Man hadde litt drivgarnsfiske i Titran og Halten og noget settegarnsfiske på Søndre Sunnmøre. Eks P o ' ten av de viktigste fiskevarer til. mars (fjorår ets tall iparantes) : Storsild i uken 2906 tnr., ialt (63832), klippfisk i uken 04 tonn, ialt 6495 (8442), tørrfisk ialt i uken 259 tonn, total 3993 (4268), deravrundfisk henholdsvis (92), rotskjær 7 32 (58), sei 59 5f>9 (328), hyse (88), annen 2 67 (88), rogn saltet henholdsvis 95 tnr., 7029 (445), damptran 223 tnr., 7430 (7956), blanktran 99 tnr., 7982 (9878), fersk sild kasser, (459503), fersk fisk 53 tonn,6832 (5257), hummer 2427, (50555 stk.), reker 36 tonn, 333 (392), hermetikk 39 tonn, 5546 (8077), sildemel 230 tonn, 3844 (728), fiskemel m. v. 50 tonn, 2723 (4043). Ve r die n av fiskeutførselen i februar måned i 000 kr. (fjoråret iparantes), sild og fisk 7793 (647), hermetikk 233 (376), dyriske forstoffer 4 (926), dyriske gjødningsstoffer (49), tran og fete oljer 443 (907), ialt i februar 5930 (3069), dessuten fett m. v (2567). Verdien av utførselen januarfebruar er ialt (2620), derav faller på sild og fisk 6924 (3420), hermetikk 3745 (6083), forstoffer 2682 (850), gjødningsstoffer 6 (84), tran og fete oljer 5605 (4683) Dertil kommer fett m. v (344). Bankfisket. Fiskemeldinger Tro m s ø: tiden 26/22/3 er opfisket 8486 kveite it 6030 øre, 742 flyndre it 6080 øre, 3400 brosme it 68 øre, torsk it 80 øre og 224 hyse it 0 øre. alt 36648, verdi kr Av fangsten er 9452 iset, saltet, 696 hengt og 000 anderledes anvendt. Leverpartiet 20 hl., pris 820 øre pr. liter. Mør e. A les u n d: uken /38/3 er opfisket 500 kveite it kr..30 og 6000 sei il. 0 øre. Samlet verdi kr Fisket stormhindret i uken. Bre m sne s: uken 6/3/3 er opfisket 200 kveite it kr., 3500 lange it 0 øre, 2200 brosme it 5 øre, 900 torsk it 5 øre, 000 skate a 0 øre samt stk. hå it 7 øre pr. stk. Samlet verdi kr Leverpartiet 49 hl. Overrettssak'fører K. SG. KLEPPE Strandgaten 4 BER GEN Telefon 259 Fi ske ri. handels. og sjørettssaker Skreifisket. Fin n m ark 6/3: Opfisket februar i Finnmark torsk , hvorav hengt , saltet klippfisk , iset 53950, resten forbrukt, hysekvantum 6640, hvorav hengt 850, iset 57260, resten forbrukt, kveite 436 iset, flyndre iset, brosme 300 hengt, leverkvantum 25 hl., rogn 38 tlr., damptran 33 tnr., priser torsk 70, hyse 43, lever 88, rogn 50. 8/3: Fisket forløpne uke i Finnmark stormhindret. Vardø lineskøiter 2050, Breivik garnmotorer 350, båter 800, Breivikbotn 900, Kobbevåg juksebåter 275, linebåter 550, garnbåter 700, priser torsk 68, hyse 3.

2 72M; Rapport nr. 7 om torskefisket pr. ls! Distrikt Ukefangst Kg. fisk pr. 0repris pr. Delta e Anvendelse Lever fisk. l. kjøpesløiet lever rogn far båt er fangst Total D.m. til Rogn Hengt Saltet set tran annen saltet tran tøier tonn tonn tonn tonn hl. hl. hl 00 stk. hl. fisk tonn sløiet lever3 ) ~ { Vinterlisket ') ti: Vårfisket T roms L ofotens ops.d / ) L ofoten forøvrig t 332 V esterålen f'.... 8= 9 5= H eigelandsalten N ord Trøndelag..., S ørtrøndelag M øre / S ogn og Fjordane S ønnenfor... ~ ~ ~ 2_0_ == Tils. 698 ~S. 932 til ",.. " i i : : : l~g = ~5 ===::: _~ ' i38l)363S' t slfVipterf / (.. Varf... Troms !7} ' Lofotens ops.d /935 5/ Lofoten forøvrig} 430 Vesterålen Helgeland Salten '" Nord Trøndelag J 2! (,75 SørTrøndelag..... fl \ i : 330 Møre... " 627 \ / Sogn og Fjordane... ~ Sønnt'nfor... '" ~5 2 == == ~~~~~~ Periodisk oversikt over torskefisket. 000 stykker fisk. År Finnmark Troms 6 Lofotens forøvri Lofoten o Helgeland Nord Sør Vinterf.6) Vårf. ) ops.d. Vesterfle~ Salten Trøndelag Trøndelag 933 8/3 5) \ :2 9/ / /3., /3 5'230 _ / / / / /3 952 ~ / / / / ' O / Gj.snitt Møre Sogn & i Fjordane Sønnenfor ' Tils År Anvendelse, total Lofoten =: _=:..::::..:::: ;; =:...: C;l. C;l ~~ :;::..s:: 0repris pr. b.co.~ ~o.~..:::... "" t:: bij~ aj ~ t:: =:0... o... ""~...: 0.0"': =: ~. ;!:!~ ts 0.0' :c:: Kg. L aj o.... ~o. ål: ~aj:c:: &:c:: å:2 aj '" C<:l'" >... &:2 f k. L. ~ (J)~ aj =: :Co (J) Ul Ul lt:: o cl ei.3 sl~iet lever rogn C<:l ~ ~ e<:s !325 6/9 6/23 2/ \26520i /9 6/27 4/ln ~ ' /2 7/30 8/ O~70: 808: /5 22/32 4/ \ i / 5/22 / /4 35/49 5/ : 80t6356 5/6 20/32 5/ ( \ /50 0/ St /25 35/ /75 8/ \ \246 :i900!n785 0/3 24/30 0/ ' /40 20/ ~i \ \ /20 5/25 8/ \ J /35 90/20 40, f ) / /95 i.snitt9g /45 5/35 /95 ii! Kg, fisk CStk. fisk ~eltailefl pr. 00 stk. pr. hl. ~i }] ~: fisk sløiet lever.,,,,.., '0 q co.c / ! 9626~46/ /240 i 329 : / / i 8395!4/ /345 i 500! / / i /443 i 363 i / i 5680'38/ /500 4'2 i 633.')42/ / r 6723:40/ /;/ / / '3.5/ / ,48/ /40 i 94 i / : 280/ \52 ; / t45/ / i /60 ) Finnmark vinterfiske fra /O _ 28 h 2) Dessuten 6 hl. hysedamptran og 699 hl. andre transorter. 3) 00 liter lever gav i Lofoten 4654, Møre ksnes 4045 og i Bø 40 liter dampmedicintran. 4) Herav 84 garnbåter, 2636linebåter, 577 dypsagnbåter med 855 doryer fra 460 motorfarkoster og l dampskib hvorav 0stlofoten 6306, Henningsvær 426, Vestlofoten 649. Værøy og Røst ) Vekt omregnet til stk. såvidt mulig efter den i. de enkelte distrikter opgitte fiskevekt. 6) Omregnet efter 270 = 00 stk. som tidligere. 7) De'ssuten 9697 hl. rogn til hermetikk og iset m. v.

3 22 mars 933 f S K E T S O A N O 9 Tro S. Ber g og Tor s ken 8/3: Ukeparti 70673, hvtoav saltet, iset, 5340 hengt, 67 hl. damptran, 60 hl. rogn saltet, 2 hl. iset, pris torsk 89, lever 520, rogn 5, delvis stormhindring og agnmangel. H i l e s ø y og ø y f jo r d 8/3: Ukeparti 89900, hvorav saltet, 3~iOO hengt, 49 hl. damptran, 72 hl. rogn saltet, pris torsk 80, lever 520, rogn 5. Fylkets kvantum , hvorav l saltet, iset, hengt, 50 hl. damptran, ~ hl. lever, 844 hl. rogn saltet, 464 hl. iset. Nor d l and. Øks nes L ang ene s 7/3: Garnfangster Vf>stbygclenNordbygden 800, NyksundLangenes 2300, linefisket smått, torskepartiet 97235, herav iset 3638, engt ') 774, saltet 94543, 697 hl. dampmedisintran, rognpartiet 79 hl., herav iset 294, saltet 498, hermetikk 89, priser torsk 89, lever 520, rogn 70, halve belegget reist til Lofoten. Bor g e 8/3: Siste uke garn almindelig 300, 000 pr. trekning, liner mindre, fiskeparti , hvorav saltet, hengt, 930 hl. tran, 830 hl. rogn, hvorav saltet 500, 33 båter til stede. B ø i Ve ste r å len 8/3: Siden forrige beretning 3 netters garn, Ut skår ;)00, Hovden , Nykvågen , opfisket parti , hvorav iset 54932, saltet , hengt , damptran 284 hl., rogn 033 hl, hvorav iset 853 hl, saltet 80 hl., leverholdighet 300, tranprocent 40, fiskevekt 400, priser torsk 89, lever 520, rogn 6, belegg 7 motorbåter, 4 landkjøpere. D v e r ber g 8/3: denne uke 5 delvise sjøværsdage med fangster optil :WOO torsk på garn. ', For Andenes liner smått, opfisket torsk, hvorav saltet, set, 3000 hengt, 77 hl. lever, hvorav dampet 383 hl. dampmedisintran, 490 hl. rogn, hvorav 250 iset, 240 saltet, belegg, priser, leverholdighet, fiskevekt og tranprocent uforandret. Ytt et sid e n i 8/3: Fiskeparti , hvorav hengt , saltet , iset , damptran av torskelever 494 hl., rogn 324 hl., hvorav saltet 408, iset 77, hermetikk 89. Hel g e l and 8/3: Fiskeparti , hvorav hengt :)25 720, saltet , iset , damptran av torskelever :)93 hl., annen tran 77, rogn 562, hvorav saltet 254, iset 278. S a l ten: Uforandret. Lofotens opsyr:sdistrikt. Balstad 5(3: Lørdag: Gjennemsnittlig garn stor og småskøiter Kabelvåg 00, Hopen 950, Stamsund 2000, Ure 250, Mortsund og Balstad 500, Sund og Sørvågen 500, Reine 800, Værøy 850, nattliner småskøiter Kabelvåg og Balstad 400, Hopen 750, Stamsund 460, Mortsund 650, Sund 80, Reine 600, Sørvågen 380, Værøy 550. Man dag: Gjennemsnittlig garn stor og småskøiter Risyær 2000, Svolvær og Henningsvær. 200, Skrova 850, Kabelvåg 500, Hopen 00, Stamsund 960, Ure og Balstad 800, Mortsund 650, Sund 700, Reine 900, Sørvågen 550, Røst 3300, nattliner småskøiter Kabelvåg og Mortsund 350, Hopen 600, Henningsvær, Stamsund, Ure, Balstad og Sørvågen 550, Sund 500, Heine 900, Røst innersiden 3300, båter litt mindre, dypsagn Skrova, Balstad og Sund 900, Stamsund 670, dypsagn med snik Svolvær 240, Hopen 350, He'lingsvær 500. Tir s dag: Gjennemsnittlig garn stor og småskøiter Risvær 400, Brettesnes 200, Skrova 550, Svolvær 780, Kabelvåg 480, Hopen 500, Henningsvær 600, Stamsund 700, Ure 300, Balstad 200, Nusfjord ~)40, Sund 450, Værøy 650, nattliner småskøiter Kabelvåg 450, Henningsvær 50, Stamsund 700, Ure 300, Balstad 200, Nusfjord 350, Sund 340, Værøy 360, natt og dagliner småskøiter Kabelvåg 900, Hopen 300, dypsagn smått, fiskepris , leverpris 722, rognpris 27. On sd a g: Gjennemsnittlig pl ru stor og småskøiter Skrova 950, Svolvær 840, Henningsvær og Ure 000, Stamsund 350, Balstad 900, Mortsund 600, Reine 6fiO, Røst 30, nattliner småskøiter Henningsvær 450, Stamsund og Mortsund 500, U re 570, Balstad 300, Reine 600, Røst 590, båter mindre fangster, dypsagn Skrova 500, Stamsund 560, U re 600, Balstad 550, dypsagn med snik Svolvær og Stamsund 560, Kabelvåg 380, Henningsvær 800. Tor s dag: Gjennemsnittlig garn stor og småskøiter Risvær 700, Brettesnes 300, Skrova og Ure 800, Svolvær 720, Kabelvåg 750, Henningsvær 400, Stamsund 300, Balstad og Mortsnud 800, nattliner småskøiter Brettesnes 270, Kabelvåg 420, Henningsvær 350, Stamsund 500, Ure 650, Balstad 330, Mortsund 400, båter omtrent det samme, dypsagn Henningsvær 200, Stamsund 670, Ure 550, Balstad 900, dypsagn med snik Risvær 800, Svolvær 640, Hopen 450. Fr e dag: Gjennemsnittlig garn stor og småskøiter Risvær og Brettesnes 300, Skrova 200, Svolvær 680, Kabelvåg 450, Hopen og Henningsvær 800, Stamsund og Balstad 2000, Ure 800, Nusfjord 620, Sund 00, Reine 500, Sørvågen 250, Røst 2900, nattliner småskøiter Kabelvåg og Værøy 350, Hopen 450, Henningsvær 250, Stamsund og Balstad 400, Ure 700, Nusfjord og Sørvågen 270, Sund og Reine 500, Røst 720, båter mindre fangster. L o fot e n 8/3: Fis k e p art i: 43.9 millioner, hvorav 33.5 saltet, 9.4 hengt, resten iset, leverparti 448, dampmedisintran 29045, rognparti hl., hvorav 5967 hermetikk, leverholdighet garnfisk , linefisk 80000, tranprocent 46.54, garnfiskevekt 407, linefiskevekt 386, fiskepris 69, leverpris 623, rognpris 28, båtantall 9626, hvorav 84. garnbåter, 2635 linebåter, 577 dypsagnbåter med 855 doryer fra 460 motorfarkoster og dampskib, hvorav ØstLofoten 6306, Henningsvær 426, VestLofoten 649, Værøy og Røst 245, kjøpefartøier 362, hvorav i ØstLofoten 279, Henningsvær 35, VestLofoten 46, Værøy og Røst 2, landkjøpere 269, trandamperier 8. Nor d Trø n del a g. V i kna fis k e t 8/3: Fiskeparti 7 000, herav hengt 7500, solgt fe~sk 68000, damptran 325 hl., lever 35, rogn saltet 50, hermetikk 67, fersk 65, priser fisk 9, lever 825, rogn 58, dagsfangster alle vær, garn 50000, liner 9050, snører 0740, alt Sk i,n n a og F l a tan g er: ngen beretning. Sør Trø n del a g 8/3: Hittil iår opfisket innen fylket , saltet 50980, eksportert fersk , tran 377, lever 420, rogn 738, hvorav saltet 430. Mør e. A les u n d 8/3: Belegg 564 farkoster, 5669 mann, opfisket , hvorav saltet , eksportert , hermetikk , hjemmeforbruk 66749, rogn 053 hl, hvorav.saltet 56, eksportert 3, hermetikk 4, hjemmeforbruk 40, lever 39; medisintran 876 hl, leverholdighet , fiskevekt , tranprocent 4857, rundfiskpris 220, leverpris Nordmørsværene garn 49200, liner 550. Romsdalsværene 45 netters garn Sunnmøre garn 40680, enkelte linetrekninger 40220, agnmangel, stormhindring. S ø n n e n for 8/3: år opfisket torsk a 20 øre og stykker sei a 3 øre, iset, saltet, hengt, til hermetikk og hjemmeforbruk. A v torskekvantumet faller på S o g n o g F j ord ane torsk :il 20 øre, herav saltet, til hermetikk og hjemmeforbrukt. Dessuten stykker sei :il 30 øre, herav 0000 saltet, hengt, til hermtikk og hjemmeforbrukt. OLAF KNUDSEN A/s BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn sild, tran, seltran. haakjærringtran, hva/tran, sildoljer, tomtat, leverme/ etc. Telegr.adr.: Tranknudsen". Rikstelefon 2346

4 20 FS K ETS GAN O 22 mars 933 Vintersildiisl{et. Vintersildfisket pr. 8/3. Distrikt t Til Til herme set Saltet sildoljefabrikk tikkfabr hl. hl.. hl. røkt og fross. hl. Totalfangshl. Derav lialten Titran Sør Trøndelag tils Kristiansund Bjørnsundværen'e Romsdalsværene N. Søndmør Aalesund S. Søndmør Møre tils SørTrøndelag og Møre tils _ Sogn og Fjordane, } ) Hordaland, Hogaland VestAgder tils. Tils. i Total SørTr0ndelag O~ Møre SørTrøndelag og Møre Sogn og Fjordane.. Hordaland, Rogaland } VestAgder ) Herav er hl. garnsild, hl. landnbtsild, hl. snurpenotsild. Ukens priser kr Sør Trø n del a g. Tit ran 7/3: Søndag 4 drivere, hl.,. pris kr. 35, siden' ingen drift før idag, da 6 drivere, 2353 hl., pris kr. 4. H a l ten 8/3: På strekningen HaltenSula opfisket denne uke 300 hl. storsild, derav solgt 200 hl. til agn for skreifisket, resten 00 hl solgt til eksport, pris gjennemsnitt 6 kroner, ialt optisk et 2000 hl. storsild, 0000 sei. Tit ran 8/3: Ukeparti storsild 825 hl., derav eksport 200, reste~ agn. dag drivere, hl., pris kr /3: går 2 drivere, 3067 hl., idag 2 drivere, 53 hl., pris kr. 5. Mør e....:... S ø n d res unn mør e 4/3: dag fra Sandsøy. 20 seuebåter, 0409 hl., pris kr. 4. 5/3: dag fra Sandsøy 30 settebåter, 0602 hl., pris kr. 4, deltar 33 båter, 98 mann. 6/3: dag fra Sandsøy 25 settebåter, 004 hl., stor sjø hindrer fiske. 7'3: 0 settebåter fra Sandsøy, 0 50 hl., utrygt vær. 8/3: dag ubetydelig sildefiske, nordostkuling. Ukekvantum 000 hl., alt anvendt til agn. Hor d a l and o gro g a l and. H a u g e sun d 5/3: Også idag ujevnt nattsettfiske HolsøyeneGeitung (Bømlo). 8/3: 40 garnbåter GeitungToska, nattsettfornemmelse idag. ' 2/3: Omkring Geitung (Bremnes) par små notkast inatt og svak nattsettfornemmelse. O p syn e t s uke mel din g. S o g n o g F j o r da n e, Hor d a l and og Ro g a l a il d 8/3; Fisket under avslutning. sesongen optatt: Garnsild , landnotsild og snurpenotsild hl., iset , saltet , til sildolje , hermetikk og røkt og til agn samt hjemmeforbruk hl., priser siste uke kr Meldinger om utlandeus fiske, eksport m. v. De engelske fiskerier i februar 933. Opfisket mengde av de yiktigste sorter i februar sammenlignet llled året rør (i parantes) i cwts.: Torsk (666829), hyse 9858 (248G), lysing (92759), kveite 22_95 (22535), lange 65n (657), flyndre (93975), skate og rokke (70657), sei (68208), hvitting (79952), sild 5 95 (386:34), brisling 9080 (7032). Total (657334). Dertil kohlmer krabbe (i hundreder) 2082 (4965), hummer 20 (320), østers 7493 (550), andre skalldyr cwts. (6 976). Samlet verdi :E (889724). England importerte i. januar direkte fra fiskefeltet (cwts.) 7765 (68523), ra Norge (27944), Danmark (48480), Holland 529 (2428), irske fristat 2238 (9 63), andre land (29084). Verdien av importen :E (6808). Slwttlands fiskerier. landbragte mengder på den skotske kyst av britiske fartøier i januarfebruar 933 (fjorårets til ~varende tall iparantes), i cwts.: Total (80855), derav sild (33598), brisling 3522 (949), torsk 059GH (08590), lange 7800 (753), brosme 335 (4046), sei G 5i) (5288), hyse (86768), hvitting 5462 (6390), kveite 40 (578), flyndre 5529 (8820), skate og rokke 69 (8533). Til totalfangsten kommer krabbe U 00 stk.) 27 (24), hulllmer 88 (9), østers 5 (28). Samlet verdi :E (56402). Leverpartiet i februar 2755 cwts. (4898) og rogn 587 cwts. (2843). Nyfundlands eksport av klippfisk i tiden. januar24. februar (fjoråret iparantes) : Til Spania kvintaler (25779), Britisk Vestndia 2307 (2060), Portugal (20263). talia 898 (480), Brasil (46570), England 4578 (4742). Forente Stater 68 (367), Grekenland 70 (5850), Porto Rico 294 (304), Jamaika 0660 (3598), Kuba 909 (02), Kanada640 (88), Malta 30 (50). alt 0898 (997) kvintaler. Dessuten er der eksportert av torsketran gallons (87 630), dampmedisintran 597 (2408), selolje 2962H (36268). Det svenske sildefiske. Uken som endte /3 933: Garlsild, trålsild , notsild Middelpris Gøteborg trålsild 08 ør!:!, notsild 0 øre. Totalfangst fra 7/7 /3 (fjorårets korresponderende tall iparantes) : Garnsild 964 tonn (604), trålsild 3576 tonn (3063), notsild 6672 tonn (6988). Totalsaltning (insaltad sill) 328 tonn (287). Eksportert fersk 0087 tonn (057), saltet tnr. slands torskefiske 5/3: 928 tonn stor torsk, 38 små torsk, 57 hyse, 5 sei, total 580 tonn beregnet fullvirket vare. mot 80 tonn ifjor og 5590 i 93. hiands klippfiskmarked. R e y k j a v i k 20/3: ngen prisnotering virket fisk, pris fullsaltet uforandret 26 øre. Beholdningen fra ifjor i sin helhet avskibet. N. ANTHONSEN & CO. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert 868 Telegramadresse: "ANTONCO~ Telefoner: 3307, 3879 togn, TØ~FSK, SLD

5 ~~~~ 22 mars 933 FS i( E T S o A N O 2 Markedsmedinger. Klippiisk og tørrnskmarkedet. San t i a god e C u b a. Klippfisk importert fra he~holds Yis Kanada og Norge i året 932 (): Januar 860, 249. Februar 0:24, 872. Mars , April , i)7 B40. Mai 962,.,Juni 36345, Juli 43445, August 3098, September , Oktober :24432., 049. November ,. Desember 78802, 'fils. 2 '~73 67, Verdien av den kanadiske klippfisk beløp sig til $ og den norske $ Nor d S p a n i a. Opgave over klippfiskimport februar, Norge... sland og færøyane Storbritannia & andre Bilbao l alt Corufta Vigo alt Opgaven er utarbeidet på grunnlag av uoffisiell statistikk samt pher opgaver fra vicekonsulatene. H a van a 7'3: Klippfisktilførsel siden /3 7200, beholdning 8000, pris 0 dollars kassen, normal efterspørsel. Oporto 9/3: mport lste halvdel mars: Norsk 93 tonn, nyfundlandsk 230, islandsk 657, skotsk 3, fransk 20, beholdlling norsk 260, nyfundlandsk 38, fransk 970, priser norsk stor annen 240, midd et 235, nyfundlandsk stor første , stor annen , andre , islandsk 235, portugisisk :2:30, fransk 25, skotsk 20. L i v o l' n a 5/3: februar innførtes il Livorno følgende kyanta: Fra Norge 25 baller stokkfisk, fra Frankrike 90 baller kli ppfisk, fra sland direkte 3999 baller klippfisk. Følgende priser notertes (Lit pr. 00 cif. Livorno): Stokkfisk: Høstfi~k (spugnoso) 9020, taliener, medio , Bergen, v.:e'stre small , Finnmarken Klippfisk: Fransk <v8 2030, Labrador 020, slandsk, labrador st yle 40 50, presset 3040, St.,John's i fater Gen u a 5/3: Siden generalkonsulatets rapport av 7/2 er der til Genua ankommet følgende kvanta: Tørrfisk: Ds ))Hosanger~ 442 tonn. Klipp og saltfisk: Fra sland 02 tonn, fra Norge 0.5, fra Russland 39. For tørrfiskens vedkommende er situasjonen uforandret; nokså livlig marked med bra efterspørsel. Markedet for klipp og saltfisk har bedret sig i det siste og forbruket har vært ganske tilfredsstillende, spesielt fra begynnelsen av denne måned. Prisene er uforandret. B j l b a o 6/3: Solgt 873 kvintaler norsk, 5828 islandsk, be Doldning norsk 000, islandsk 2000, priser norsk 9503 ptas., islandsk 8794, liten efterspørsel. Klippfiskimporten til Valencia i 932. importen av klippfisk til Valencia i 932 utgjorde ialt 3535 tonn, hvorav 02 tonn Ulførtes fra Newfoundland, 866 fra sland, 204 fra Tyskland, 77 fra Norge, 75 fra Skottland og fra andre land. Portugals klippfiskimport. L iss a bon 8/3:. følge nu foreliggende offisiell statisukk hitsettes en sammenlignende opgave over Portugals import av klippfisk fra de forskjellige lande i de to siste år, angitt i (93 iparantes) : Tyskland {K072\)2), Kanada (209479), Danmark (35296:3), Frankrig ( ), Holland (O), sland (073905), Norge ( ), Storbritannia (732720), Nyfundland ( ), andre land 43 (O), tilsammen ( ). Det bemerkes at ovenstående tall omfatter så vel klippfisk som saltfisk bestemt til tilvirkning her i landet. R i ode Jan eir o 2/2: Nedenfor følger en utarbeidet statistikk vedkommende klippfiskimporten i Rio de Janeiro ifjor. Når der i opgaven som et av eksportlandene er opført Kanada, er dette så å forstå at det samlet innbefatter hvad i den offisielle brasilske statistikk er delt mellem Kanada og N ewfoundland. Fra det førstnevnte kolllmer til Brasil omtrent intet, sammenlignet med importen fra Newfoundland. A v opgavene sees at importen av engelsk og skotsk fisk i årets siste måneder allikevel ikke var så forholdsvis ubetydelig, som antatt. Den samlede innførsel av sådan fisk var litt større ifjor enn i 93, men ikke så betydelig SOlll i de tidligere år. mporten fra Norge gikk noget tilbake sammenlignet llled det foregående år, som allerede viste en sterk nedgang. Det må has for øie at tallene bare gjelder Rio de Janeiro og at opgave over innførselen over Santos vil vise et annet billede. Under betegnelsen Kanada sees at importen er gått ned fra 5280 til 2050 kasser. De under Danmark opførte 268 kasser må være færøisk fisk. mport av klippfisk til Rio de Janeiro i 932: Fra: C<:! "O C<:!. 'S ~ Q) "O C "O C<:! C<:!... c C<:! efl c BC<:! c C<:! ~ S en;::: o rf) C<:! : c >, C<:! E<.o z ~ Cl Total Januar Februar Mars i ~= 000 =63047 April Mai o Juni ~ ==~ Juli l 642; August September ~i~~ Oktober... " 63(' November Desember.. " ~ 6533 ~~ ~ Total i 932 (hele og halve kasser) mot i ~... " ! mport fra: Q)!.;S C<:! "O Q) C ~ 'c "O "O efl == C<:! C<:!... c Total C<:! c i.8.;:l c: C<:! o 2 :;: E! C<:! : c: Cl) en... c Z C<:! >, C<:! : ~ l.o u: E< Cl ' t L iss a bon 9/3: mport lste halvdel mars: Norsk 5 tonn, islandsk 095, skotsk, fransk 50, beholdning norsk 50, islandsk 420, nyfundlandsk 25, fransk 36, priser norsk esc., islandsk , nyfundlandsk 25230, fransk Forts. side 23.

6 22 FS K ETS o A N O 22 mars 933 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kont;\[ t Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. T ran: Uk. damp. nord!., pr. tn... Do. finnmarks, pr. tn. Do. seidamp, ma lys, pr. tn. lma koldkl. damp., pr. kg... Råmedisin, nordl., ukl., pr. Blank tran, nordl..... Blank industriell.... Brunb. nordl., pr. kg.... Do. industriell, pl. kg.... Bruntran, pr. kg.... Pressetran, pr. kg.... Do. bunnklar, pr. kg.... Sildetran, lys, pr. kg.... Do. mørk, pr. kg.... R og n: l ste sort, pr. eksportfylt tn. 2nen sort " 3dje sort " Samf. fylt mell. bunnene, pr. tn.... Run d fis k: Usort. lofots, pr. 20 kg.... Do. helge!., pr. 20 kg.... Tynn vestre, holl., pr. 20 Fyldig do., do. pr. 20 Underm. hollender, pr. 20 Alm. hollender, pr. 20 kg... Bremer, pr. 20 kg.... Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg.. Do. do., små, pr. 20 Magerfisk, pr. 20 kg.... Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 30/50, 20 Do. Do. 50/70, pr. 20 Usort. finnm. over 200 gr., pr. 20 kg.... Finnm., 2400 gr., pr. 20 Do gr., pr. 20 Do. over 700 gr., pr. 20 Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Finm., 200 gr. pr. 20 Rotskjær: Zartfisk, pr. 20 kg...,. Vekkerfisk, pr. 20 kg.... Høkkerfisk, pr. 20 kg.... Danskfisk, stor, pr. 20 kg..,, små, pr. 20 kg.. Sei: lma stor, 50/60, pr. 20 Do. middel 40/50, pr. 20 Afrikasei, 50/60, pr. 20 Do. 40/50, pr. 20 kg.... Småsei, 20/40, pr. 20 kg... Brosmer: Flekket, prima, pr. 20 kg... Rund, do. pr Hyser: Dfrika, 40/50, pr. 20 kg.... Ao. 20/40, pr Sa mf. vår, 40/50, pr. 20 ma vår, 30/50, pr. 20 Lenger: Skruelenger, pr. 20 kg.... ',Bjerkelenger, pr. 20 kg.... 4/3 Kr /3 Kr l ) Bergen (forts.) Klippfisk: 4/3 7/3 Kr. Kr. ste sort. lof., pr Finnm. fob. lastep!. Petsild: Skjæresild, eksportpak ket, 60/70, 70/90 stkr. pr., pr. tn.... Do. fiskepakket, pr. kg.... Garnsild, fiskepakket samf.. pr. tn.... Do. do. 4/6 fiskepakket sam. Fiskepakket samfengt pr. tn. Storsild: Eksp.pak., 0, pr. tn Fiskepakket, rund, pr. tn Vårsild: Eksp.p3k., 0, pr. tn.. Fiskepakket~ rund, pr. tn... slandssild: Eksp. pakket, pr..... ' ) Omsetning funnet sted. T ran: Ålesund. 0/3 7/3 Kr. Kr. Nordlands pr. tn..... Do. Finmarks pr. tn. Ukl. damptran, Søndmørs og 57/ / Koldklaret damptr. pr. Bruntran pr Sildolje efter kval. pr. 0.6/ /0.22 Seltran do. pr. efter kv. 0.28/0.38 Håkjerringtran pr. kg.... Rogn: lste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... } Lofots, pr Finnmarks pr. 20 kg.... Lenge pr. 20 kg.... Brosme pr. 20 kg.... Sei pr. 20 kg...,... Saltfisk: slandsk torsk, pr. 20 kg... Finnm.s torsk fob., pr. ) Lofots og Vesterålsk torsk f /3.75 fob. fiskeplass pr, 20 Sei, pr. kg...,.... Pre s se fis k (ks. ei 00 ) Presset lange, pr. kg.... Rotskj ær: Sei, samf., do.. S i d.. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.pakket 0 pr. tn Vårsild pr. tn..... slandssild pr. kg O{ 0. O ~ Kr.sund N. 0/3 7/3 T ran: Kr, Kr. Uk. damp, nordm. & nordl. pr. tn... 53/ Finnm. pr. tn Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg.... Brunblank do. pr. kg... Bruntran pr. kg.... Kr.sund N. (forts.) 0/3 Kr. Rogn: Nordmørs, ste sort eksport pakket pr. tn. 2nen do. do. pr. tn. 3dje do. do. pr. tn.. Samfengt.... Klippfisk: /3 Kr Nordm. pr. 2J kg... } Lofots pr. 20 kg / Do. fjorsfisk, samfengt.... Brosme... '".... S alifi sk: Senjen, fob. salteplass pr. 2J kg...,.... slandsk.... TørrfiSk: rna storsei, 50/60, pr. kg.. Do småsei, ff. kg.... Do. middelsei do.... Sekunda småsei, 30,40, do.. Små, 20/30, pr Si d: Storsild, eksp.pak. 0 pr. tn.... slandssild, pr. kg.... ) Nominelt Haugesund. 0/3 7/3 Vårs., eksportpk., ganet,5 Kr. Kr. fob., pr. tn... Do. do. ganet, Do. mindre merker, ganet 0 pr. tn ~. Do. renflekket fob., pr. tn.. Do. eksportpakket, flekket fob. pr. tn... )9. Do. fiskepakket (85 ), fra )9. lager.... Storsild, eksportpk., mindre merker Do., eksportpk., ganet, , pr. n Do. flekket, 20 fob. 3. pr. te...,.... Do. fiskepk. (85 ) fra lager slandssild, matjesbehandjet pr. tn... '".... Do., fob pr Sildolje: Mørk, fob., efter kval. pr. kg.. Lys, fob., pr, kg.... Sildemel, pr l) Nominelt BERGENS KJØLEANLEGG Als fkjølelager flryseri 3sfabrikk Telefon 886 Telegr.adr.: "Kjøleanlegget" ~ Strandgt. BER GEN Tlf Alm. praksis ~.:.;;~~;ræter Spes.: Fiskeri skatte og landbosaker l:fnn

7 ~~~ 22 mars 933 F S K E T S o A N O 23 Forts, fra side 2. Ham bur g Alt ona. tiden 0. til 6. mars er der med ruteskib fra Norge ankommet 30 kasser og 86 baller kl i ppfi sk, 2363 baller stokkfisk. Ferskfiskmarkedet. London :4/3: 000 kasser norsk fisk, pris flyndre 7/9/, kveite 0/3/. H u l 4/3:»)Storesund<: 237 helkasser, 307 halvkasser, 800 solgt 8/7!, få 9/, halvkasser 0/9/6, tregt salg. H u l 5/3:»Vibran«294 helkasser, 95 halvkasser, ytterst tregt, omkring 900 solgt 6/, få 7/, halvkasser 9/'6, rest»storesund<: 623 helkasser 5/. H u l 6/3:»Rin{frost«285 helkasser vårnotsild, omkring 500 solgt 3/, 57 helkasser snurpesild usolgt, 605 halvkasser snurpesild solgt 6/5/, rest» Vibran«709 helkasser 4/. H u l 7/3:»Rimfrost«s snurpesild solgtes igår helkasser 0/ 8/, halvkasser 6/5/, dessuten 055 notsild 3/, 24 halvkasser G6, kippersalget ytterst flaut. H u l 20/3:»Activ<: 242 helkasser, 370 halvkasser, solgt 9/ 8/, få 20, halvkasser 2//6. H u l 2/3:»Falkeid<: 98 helkasser, 9/8/, få 20, 50 halvkasser. /6/'. Ham bur g 4/3:»Kong Ring«00 pund sydnorsk storllliddels hyse, pris 3238 (pf. pundet), småmiddels 2032, fortollet, 200 flådd pighå 33Y:?, ufortollet mars ventes pund hyse, torsk, sei, uer, diverse langveisvare. Stengsild 75, snurpesild 4X4 pf. pundet. H a bur g 5/3: 900 pund sekunda sydnorsk hyse, pris (pf. pundet), ganske små 7Y:?9, alt fortollet. Ufortollet solgt Altona igår og idag flådd pighå 24, 7000 buklapper 23. Hamburg idag 3700 flådd pighå 23. Snurpesild 4:4:0. H a n bur g 6/3: ntet. H a n bur g 73: 000 sydnorsk stormiddels hyse,pris (pf. pundet), småmiddels 2030, 400 håbrand 32, 00 flyndre ;5, alt fortollet. Hamburg ufortollet, 600 frosset lange 0, 0000 flådd pighå 3, 600 buklapper mars ventes pund hyse, torsk, sei, uer, (jo 000 diverse langveisvare. Kommende uke store konsumfisktilførsler sland sannsynlig. Snurpesild 55Y:? pfennig pundet. Ham bur g. uken 3. til 8. mars er der ved fiskeauksjonen i Hamburg solgt tilsammen 9000 pund fortollet fersk fisk fra Norge. Dessuten er der i ukens løp av ufortollede, i kjølelager opbevarte varer solgt følgende i ukens løp (pf. pr. pund): pund pighå, flådd 24, 3600 buklapper 36, :~OOO buklapper 0.3, 6500 pighå, flådd 0.3, de to siste posters vedkommende er som uselgbar vare i auksjonene gått til fiskemelfabrikkene. a m bur g 20/3: ntet. Ham bur g 2/3:»Kong Dag«900 pund hyse, sekunda, pris 28 (pf. pundet), 00 pigvar 6069, 3300 pighå, flådd, buklapper, kjølehusvare mars ventes pund hyse, torsk, sei, uer, diverse langveisvare. H a b u ' g A l t o n a 8/3: Ferskfisk: Utenfor tilførslene til auksjonene er der i tiden 0. til 6. mars med ruteskib fra Norge ankommet tilsammen 26 kasser fersk fisk til andre herværende importører og forhandlere. Tilførslene av ferskfisk ra Norge har således, hvad der også var å vente, vært meget beskjedne. Det er rimelig at eksportørene stiller sig avventende, for å se hvordan tollen virker. så måte må man si at nogen virkning av tollens innføreise, bortsett fra at illl porten fra Norge og Danmark er gått sterkt tilbake, ikke hittil har vært å spore. Markedet er stort sett meget flaut, og for konsumfisks vedkommende har en meget stor del av trålernes fangster måttet selges til fiskemelfabrikkene, da kjøpere ikke var å finne til de meget store ilandbragte fangster. En undtagelse danner hyseprisene. Tilførslene av hyse, som for tiden kun kommer i beskjedne mengder fra Hvitehavet, har vært knappe, og prisene gode. Hysetilførslene fra Norge har også vært meget knappe. Selv med betydelig større tilførsler vilde de samme gode priser ha kunnet vært nådd. Stort sett har de tilførsler fra Norge som er kommet i ukens løp vært så bra betalt at de har kunnet dekke omkostningene for eksportørene. En avgjort undtagelse danner imidlertid pighåtilførslene. Det må på nytt på det alvorligste frarådes å sende pighå foreløbig. De gamle lagre av ufortollet vare har måttet trykke markedet, og så lenge disse gamle varer ikke er utsolgt, og så lenge der ikke er gått nogen dager uten tilførsler, vil skikkelige priser ikke kunne opnåes. Størstedelen av de ufortollede varer er nu solgt, men også i kommende uke vil der komme gamle ufortollede varer til salgs. Først om ca. uke fra idag vil man derfor kunne begynne å tenke på å sende nye tilførsler hit. Dessverre skulde det vise sig å bli et sørgelig kapitel med de pighåtilførsler som ankom hit i de siste dager før tollens ikrafttreden. Der kom enorme tilførsler av denne ene vare, som viser sig kun dårlig å kunne opbevares i kjølehus efter at den er fraktet til Hamburg. På grunn av det meget store tilbud, slett kvaljtet og flaut marked i almindelighet har avsetningsforholdene for pighå vært så slette som vel mulig. Av disse grunner har selv priser av ned til 2 pfennig pr. pund for en stor del ikke vært å opnå for flådd pighå og fiskemelfabrikkene har vært de eneste avtagere. Utsiktene for den kommende tid skulde synes gode for prima hyse. Trålertilførslene vil fortsatt bli små for hyses yedkommende. Håbrand ligger nu fast an, og begrensede tilførsler kan regne med god avsetning. Kveite, pigvar, flyndre, tunge 0.. finere varer opnår for tiden gode priser, takket være knappe tilførsler. Foruten pighå må der advares mot eksport av torsk, sei, brosme og lyr. Små forsøk med lange og uer vil kunne ha chancer til å falle heldig ut. Ham bur g A l t o n a 8/3: Fersk sild: tiden 0. til 6. llars er der til Altona fra Norge ankommet tilsammen kasser fersk sild fra Norge. Til Tyskland som helhet er der i kalenderuken 3. til 8. mars ankommet tilsammen ca kasser vårsild. Tilførslene fra England og Skottland har i den forløpne uke vært rikelige re enn tidligere. uken 3. til 8. mars er der ialt til Tyskland ankommet ca kasser, vesentlig fra ØstSkottland. tiden 0. til 6. mars er der fra Skottland ankommet 956 kasser og fra Stornoway 200 tonn fersk sild til Altona. Tilførslene fra Sverige har vært rikelige, og de første tilførsler av hollandsk siid er nu kommet. Prisene for norsk vårsild har i ukens løp vært sterkt varierende på grunn av de ujevne tilførsler og forlydender om avslutning av fisket i Norge. Prisen har variert mellem 4 og 5Y:? pfennig pr. pund. A v små norsk fetsild har tilførslene vært små, og et visst behov har ikke kunnet dekkes. Østskotsk sild har ligget i priser av 78 pfennig pr. pund. For den første hollandske sild, av størrelse 03 PlO,, har det vært betalt 03 pfennig pr. pund. A l t o n a 5/3:»Lynx«4000 pund sydnorsk stor hyse, pris 4044 (pf. pundet), småmiddels 2538, ganske små 420, 500 breiflabb 23Y:?30Yl, 000 håbrand 27%3:0, 500 flyndre A t o'n a 6/'3:»Lynx«og»Kong Ring«3/3 000 pund sydnorsk, ikke prima hyse, pris 25Y:?33 (pf. pundet), 500 håbrand 35% 36, 8000 buklapper 07:)4, ikke prima 89, 3000 flådd pighå 0%%, alt fortollet. Ufortollet solgt 2000 flådd pighå

8 24 F S K E T S GAN O 22 mars , 5000 buklapper 6Y:!7X. Markedet noget fastere. ngen norsk sild omsatt idag. A l t o n a 7/3:»Leda«og»Arcturus«000 pund sydnorsk stor hyse, pris 40 (pf. pundet), småmiddels 3035, meget små 2, 2000 stor kveite 355, middels 6072, småmiddels 4047, lgoo småsild 44Y:!, 5000 buklapper, sekunda 50%. A l t ona. uken 3. til 8. mars er der til fiskeauksjonen i Altona ankommet og omsatt tilsammen 3900 pund fortollet fersk fisk fra Norge. Dessuten er der i ukens løp omsatt tilsamlllen pund ufortollet norsk vare fisk som er anlr.olllmet til auksjonen før tollens ikrafttreden 6. mars, og som senere har vært lagret i Nølelager. Disse varer, kun pighå, 8' solgt således (pf. pr. pund): pund pighå, flådd 26, buklapper 2, 5500 pighå, flådd, solgt til fiskemelfabrikkene for 0.3 pfennig pr. pund. A l to n a 23: ntet. A l t o n a 20/3: 500 pund håbrand, sekunda, pris 23X (pf. pundet), 0000 pighå buklapper, kjølehusvare, solgt til fiskemelfabrikker. l:## W ese r m un d e. tiden. til 7. mars er der til fiskecmksjonen i Wesermunde ankommet tilsammen pund fersk fisk fra 89 tyske trålere. Herav var 33 nordsjøtrålere llled tilsammen pund, Al islandstrålere med tilsalllluen pund og 5 hvitehavstrålere med tilsammen pund fersk fisk. Prisene i auksjonen var. i den omhandlede tid i pfenpig pr. pund følgende: Nordsjøvare: Hvitting 4%9X, sei 56%. slandsvare : Hyse 8X28X, 73, torsk 55%, l 55%, sei 55Y:!, kveite l 758, 3760, uer 9%8. Hvitehavsvare: Hyse (:>22 X, l 7Y:!24%, 5X23, torsk 55Y:!, l 55Y:!, 55Y:!, steinbit 82Y:!, kveite l 7582, 3858, uer 97%. C u x h a ven. uken 6. til. mars er der til auksjonen i Cuxha ven ankommet tilsammen pund fersk fisk. Herav landsattes fra nordsjødampere pund, fra 5 islandsdampere pund og fra 7 hvitehavsdampere pund fersk' fisk. Dessuten blev fra 37 hav og kystkuttere ilandbragt tilsammen pund fisk. Utenfor auksjonene blev omsatt pund fersk norsk sild. Wesermunde og Cuxhaven har nordsjøtrålerne ilandbragt hovedsakelig sei, idandsdamperne hovedsakelig torsk og hvitehavsdamperne hovedsakelig hyse og torsk. Tilførslene av torsk og sei har for en stor del ikke vunnet avsetning til den nu fastsatte minimumspris, 5 pfennig pr. pund, og har måttet selges til fiskemelfabrikkene. Hysetilførslene har derimot vært knappe, og har opnådd gode priser. Flyndrefisket har skp.ffet. Fangsten har hovedsakelig vært av svært liten kvalitet, men har 3llikevel opnådd bra. priser. Hummermarkedet. ' Ham bur g. tiden 0. til 6. mars er der ankommet tilsammen' ca. 600 pund levende hummer fra Norge. Efterspørselen er fremdeles like ubetydelig. Prisene ligger omkring kr pr. fra Norge. Fra Danmark kommer nu praktisk talt intet, da prisene der er for høie. Saltsildmarkedet. Kø n i g s ber g 7/3: Det meldes nu, at de engelske beholdninger er rømmet og av den grunn er det kontinentale sildemarked betydelig fastere. Efterspørselen og avsetningen har bedret sig, men foreløbig er salgsprisene her de samme som opgitt i forrige beretning. beretningsuken blev markedet tilført 575 hele og 50 halve tønner sild pr. mls»veloeitas«fra Gr. Yarmouth. H a bur g. tiden 0. til 6. mars er der til Hamburg fra Norge ankommet tilsammen 858 hele og 37 halve tønner saltsild og fra Danmark er der kommet 27 tønner. l uken som endte. mars er der til Stettin kommet tilsammen 2G hele og 60 halve tønner saltsild fra Norge, 3203 hele og 2G:> halve tønner fra England og 53 hele og 5 halve tønner fra Skottland. Omsetningen er meget rolig for norsk saltsild. Forretningene er blitt noget livligere efter at elveløpene, hvorover saltsild en fraktes til innlandet, igjen er åpnet for drift. Noteringene for norsk slosild er uforandret. Sild og torskemelmarkedet. a b. ur g A l to n a. tiden 0. til 6. mars er dpr fra Norge ankommet tilsammen 57 hele sekker og 2;)0 h8ve sekker sildemel, 3066 hele sekker torskemel og 200 helt' og 00 halve sekker fiskemel. salllme tidsrull er der fra England kommet 290 sekker fiskemel, 72 sekker sildemel og 00 sekker fiskelevermel og fra Danmark 00 sekker sildemel. Fiskemelmarkedet er fremdeles fast. Prisene for norsk fiskemel er stadig stigende. For vestlandsmel er prisene for tiden kr. 8 til kr. 8.50, for nordlandsmel kr. 9 til kr. 9.60, for torskemel kr , alt pr. 00 eif. Hamburg. Prisene for engelsk mel og for japansk Ulel har også vært fastere i den siste tid. Engelsk mel omsettes til pund 3 til 30. Efterspørselen efter fiskemel er stigende, men importører og grossister kjøper kun for dagen på grunn av de stigende priser. Man mener at kjøttmel nu kan bli en farlig konkurrent for fiskemelet. Fra SydAmerika offereres nu kjøttmel til en pris av ned til Rm pr. 00 eif. Hamburg. Rognmarkedet. B i l b a o 7;3: Rognmarkedet fortsetter uforandret. Bil b a o 6/3: Rognmarkedet Uforandret. Diverse fiskevarer. Ham bur g A l t ona. tiden ).0. til 6. mars er der med ruteskib fra Norge ankommet tilsammen 0748 kasser hermetikk og 0 kasser og 36 kolli røkesild. Ant w e r pen 7/3: denne uke ankom dis»vela< med 9GR halve kasser fersk sild, 980 halve kasser frossen sild, 74 kasser fersk fisk, 60 tønner salt, sild og d!s»paris«med lhi kasser fersk fisk. Den kommunale fiskeauksjon i Antwerpen meddeler nedenstående priser som er blitt betalt fredag den 7. ds. (franc pr. ): Makrell 67, frossen laks 20, torsk 6~9, kveite 5"20, pigvar 4, tunge 38, sletvar 8, hyse 52, rokke 78, skate 72, almindelig flyndre 5B, hl\. brand 23, sei 4. Tranmarkedet. Ham bur g. tiden 0. til 6. mars er der ankommet tilsammen 84 fat tran og 00 tromler herdet tran fra Norge. samme tidsrum er der fra England kommet 30 fat levertran og fra Japan 250 troner haitran. Tranmarkedet er temmelig uforandret, med meget liten efterspørsel. tiden før jul blev der gjort store innkjøp, og reaksjonen derefter er øiensynlig ennu ikke overstått. Lagrene her i Hamburg har hittil vært meget store, og dels innløper der nu ganske meget vedkommende tidligere avsluttede kontrakter. Prisene er imidlertid på det nærmeste uforandret, som de tross liten efterspørsel nu har vært gjennem 'lengere tid. A v seltran er lagrene her rømmet. De tilbud som hittil foreligger fra Norge over ny produksjon, pund 90, ansees ialmindelighet for høie. For engelsk eodoil betales nu for lys vare pund 40 til pund 6 ~fter kvalitet, mens brunblank engelsk eodoil e~ omsatt til 3 pund. For japansk eodoil med maks. 3 pet. fn fettsyre er prisen 8 pund, for japansk håtran 22.0 pund. _ Riksregjeringen har ennu ikke tatt standpunkt tl spør~målet om importrestriksjoner for tran. Man mener at der V komme restriksjoner i en eller annen form for tran den nærmeste fremtid, men for hvilke sorter og i hvilken form forlyder foreløbig intet om.

9 mars 933 F S K E T S GAN G 25 Veksel kursene (salgskurser). Mynt Pari 4/3 i 5/3 6/3 7/3 8/3 20/3 Oslo: kr. kr. kr. \ i kr. kr.! kr. kr. f,... i \ i R. M ~ l i , Fres..... i l i ! Sv. kr \03.50 i l D. kr...! , Gylden..! '230 \ 230.= Sw. fres... ' l0.7.:> : Dollar..' , Belga.. ", i , "50,, F. mark, : ".. ~ Pesetas l i Lire... : : i i i i '\ Czck. kr i ) s!. kr. 2) Montreal4) ! " østerr. kr ) 3) 3) 3) 3) 3) Polske zloty i l 65.' London no \ \ i Pose ).... i [ ) Buenos Aires. Off. notering. 2) Nominell. 3) Unot&t. 4) Bergensnotering. Olljemarkedet. Bergen 0i Stavanger NorskEngelsk Mineralolje AlS, meddeler: Prisene er fra og med /7 932 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen kr. 0.07'2, 0.8 og 0.20 pr., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf. Shell Water White. Levert i eller f.o.b. Bergen er prisene ~ øre høiere. Solarolje le,rert i løs vekt fra SkaJ.'holme'n 9 øre. SheLl bilbensin kr i! pr. f.o.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering trg, øvrig! bye:> o~~ fatlagre er priiene litt høiere. Fi"keiHnfør~eien til Oslo. nnførselen av fersk 00' annen risk til Oslo sjøtollsted i tiden 2/3~8/3 933: Fra Danmark lenmde fisk kr. 050, Jersk fisk kr Fra England fersk fisk kr. G74, saltet fisk 50 Skib laster. ;~O. D/sSolfenno< beregnes å laste i Bergen 25., med avgang mars for talia. Dis.Solferino«beregnes å laste i Bergen 27. med avgang :~~). lars for talia. Ols Santa Cruz(;~ beregnes å l~ste i Bergen 3. april for (ekskl. Vigo) og Oporto. ~0rdSpania Vl c;,sevilla<: beregnes å laste i Bergen 0. april ror Vigo, Lissabon, SydSpania, Catalonia og Marseille. Spanskelinjen. Averter "fiskets Gang". ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen. Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Stasjoner Trondheim: 5a u h ialt. Sild... Fisk... Bergen: 5/3_/3 ialt. Sild... Fisk Anda/snes: 5/3_/3 ialt. Sild... FSk... Narvik: 5 3 /3 ialt. Sild..,.... Fisk.... Til innlandet i \ \3950\ 5670! \ i ! l 70\ Oslo Forøvrig Sverige i \ Til utlandet \ : 45go, Dan Tysk \ mark land 940 ;40! alt i , 2) ) ) i ) ) ) Herav 500 sild til talia. 2) Herav håbrand til talia. 3) Herav fisk til talia. Tilførsler til Oslo (Øst og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort 6/3 7/3 3/3 9/3 0 / 3 U2/3 Tils. l : f' Kveite ; Flyndre i Hyse ; Torsk... ~60\ \ , 930i 9890 ~~~ ::::::::::: '~~~~'l 5~!~ 3~~\ 500i l~;~~i 4~~~~ Uer og rogn \ , 8060 Hvalkjøtt... \ 30 i,, 30 Levende fisk...! i i Annen fisk~\ 2 040,J \' J 945 _ 685~ 4] Tils Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Oirector of Pisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis hel i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 933 to Mach 8th. Winter and Spring Herrings (h.) landed , iced' , salted , to reduction work l , to eanning factories etc Fat and s mal her r ing s in hektolitres (hl.), landed , to fish oil factories , to canning factories 750. C o d in metric tons landed 6 788, prepared for stockfish 223) for salt ed and dried 44 75, ieed 4 773, Cad liver oil produced in hektolitres 38242, livers of cad to other oils 338 hl cod roes salted hl. '

10 l Norges utførsel av fisk~produkter fra L januar til. mars 933 og i uken som endte. mars., Vårsild~. su,.. ~~'.. _,,,' ' " r". Tollsteder,.,' Fetsll,d og Storsild lan,ds o i Ki~pfiSk Rundflsk ' Rotskjær! Sei Hyse Annen i Tarrfisk Rogn Rogn i D.m. R.m. l Blank Brun Brun : Ha~ Saltet Flekkesild:skåret sild sild alt k k l rund t8l'rfisk l ialt l fersk ' tran tran' blank! kjerr. ~, tnr., g. g. {g. tnr. l tm. tm. tlf. lim. : (.! tnr.! ",! :, tm, tm.,! tnr., tnr. i '~ OSlOl) i l 00, i 035/! Kr.sand S.., ' i! Egersund i Stavanger 2 ) ! 38 Kopervik 4 ) Haugesund 5 ). 57 ' ,! 30 i ~~røe~?:::: 00 20~~ 4~g~~ ~734 3)3~788 7~78 343~6' 86~72 4~23 96~822' ~7 277~ Måløy Ålesund 7 ) MoldeS)... l Kr.sund N Trondheim ' 2 Bodø Svolvær )..! ~r~~~ø' i2): :: 68 = r = 055 Hammerfest. 40? 665' j l! l Vardø...! i i Vadsø... '!, Andre 3 ) 4! 6 36 ~ 935, alt ) ! i !7 430: uken ! Herdet Hval Sel i Sild~ Sild Sild kmail kmail Laks Levende Annen Hummer Reker Fisk Fisk Sildemel ~iskeme: Selskinn! Hermetikk Tollsteder hvalolje olje olje olje fersk l' rakt s~~et fe~:k fersk ål l fersk fisk k k saltet saltet k fise:eegr::!.~o k. k ' g. g. g. g g.,tnr. tnr. tnr. tnr. ks., tnr. i tnr.,,.' OSlOl) l l Kr.sand S , 595 Egersund , ! Stavange,r 2) ' ! Kopervik 4) '25 f l Haugesund 5 ). 685 i : 266 t Bergen 6) Florø i Måløy , l Ålesund 7 ) l Molde 8) OR Kr.sund N Trondheim Bodø Svolvær ) ! ~~~:Ø'i2)':: = = = 3488) ~34 = = = = = ~~~~~ = 0,2 = r 2,9784 3~94! Hammerfest ' Vardø.» , Vadsø i. i !\.ndre ll~ 0) ~t ~ ~ l )97 972,~~) ~i ! ~ , ~93 uken ; 75! 327 i ,526) i ~ ) Dessuten 55 tm. trangrakse, 680 tnr. hvaloljefettsyre, 90 tnr. sfearin og 35 tnr. pressetran. 2) Dessuten 27 tnr. krydretsild, 9 tnr. ansjos, 600 islandsk klippfisk.' 3) Herav finnmarks. og lofots. 4) Dessuten tnr. sildemelke. 5) Dessuten hvalbarder, 3 tm. stearin og 236 tnr. sildemelke. 6) Dessuten 28 tnr. stearin. 7) Dessuten 600 krabbemel. 8) Dessuten 265 østers og 280 hvalbarder. 9) Herav 28 tnr. flekket fra Kopervik, 762 tm. flekket og 02 tm. krydret fra Haugesund, 0 tnr. flekket fra Bergen, 20 tnr. flekket og 04 tnr. krydr et fra Molde. 0) Fra Fredrikstad. ) Dessuten 526 tnr. kveitelever og ~OO fater lever påfylt sprit. :2) Dessuten 97 hvalrosshuder. 3) 902 tm. hvaloljefettsyre fra Fredrikstad. 4) Herav fra Sandnes. 5) Herav fra Sandnes og l{g. fra Mosjøen

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 1. mars årg. Nr. 9

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 1. mars årg. Nr. 9 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på fiskeridirektørens kontor. Kr. 10.00 utenlands.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankiisket. Fiskemeldinger.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankiisket. Fiskemeldinger. 24 å liga Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved aile post anstalter og på fiskeridirektørens Bergen kontor. Kr. 0.00 utenlands. Onsdag

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O , 0v" ~OO l 46 f S K E T S U A N O 27 mars :l929 Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesielt ansatte tellingsmenn. Nor d l and. - V æl'øy og Røst, uken.28/2.--9/3:

Detaljer

Rekordomsetning på 6,6 milliarder

Rekordomsetning på 6,6 milliarder Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Rekordomsetning på 6,6 milliarder Samlet verdi for fangster levert av norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklags distrikt

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Fiskeridirehtovatets Småskrifter Nr. 10- IY5i NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Utgitt av Fiskeridirekt0ren Bergen 7951 A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI NORSK LOVGIVNING OM UT~VELSE AV FISKE. En gjennomgåelse

Detaljer

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928 34 F S K E T S GAN G 2 mars 928 sahet mindre enn ifjor uten at dog mengdene kan betegnes som små. Damptranlpartiet er iår uforholdsmessig redusert og ligger under samtlige foregående år til og med 920.

Detaljer

) =-I~I f> Periodisk oversikt over torskefisket stykker fisk.

) =-I~I f> Periodisk oversikt over torskefisket stykker fisk. 45/55 Distrikt å{ El Vinterfisket, )... Rapport nr. 7 om torskefisket pr. 7/3 934. Uke Kg. f~~r_. _ 0repris pr. Delt~else Anvendelse fangst 00 stk. hl k f k kjøpe Total Hengt Saltet set fisk. g. ls. rolg'

Detaljer

Fiskets Gang. SAlGSCE NTRAlE N. i måneden blev 1006 tonn torsk, hvorav hengt 246 tonn,!saltet

Fiskets Gang. SAlGSCE NTRAlE N. i måneden blev 1006 tonn torsk, hvorav hengt 246 tonn,!saltet Fiskets Gang 25 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 februar 1933

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 februar 1933 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer