ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket"

Transkript

1 fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Bergen Onsdag 26 juli 933 ANNONSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. Nr. 30 Oversikt pr. 22/7. 3 a k fis k e t fra Alesund fortsetter med gode fangster. :::'8sieli h:r langefisket vært godt på Tampenbanken, hvor liwtorbåtenp hadde fangster fra 6000 til 000 kg. De beste k\ eitefangster kom fra slandsryggen. Fra bankene kom inn ;) dalllpskiber og 00 motorbåter og fra snurrevadfisket kom G motorbåter. Den samlede ukefangst beløp sig til kg. fisk og 60 hl. l ever. Den samlede verdi er beregnet til kr Fra det nor s k e b ank fis k eve ds l and kom i uken 7 dalllpskiber llled kg. torsk og kg. kveite. Prisen var henholdsvis 23 og 75 øre pr. kg., 'så den samlede \f'rdi er beregnet til kr alt er iår av 99 fartøier hjemført til Ålesund fra slandsfisket 540,tonn saltet torsk og 33 tonn kveite. Den samlede verdi beløper sig til Lr for torsken og kr [or kveiten. fjor til denne tid var tilført Ålesund fra lsland 2329 tonn torsk og 24 tonn kveite til verdi henholdsvis kr og kr Utenfor Kri sti ans u n d drives også en del bankfiske. l siste uke blev innbragt kg. fisk, hvorav blandt annet kg. kveite. Fet s i d fis k e t i Nordland tegner til å bli godt efter de meldinger som nu [oreligger ved fiskets begynnelse. Tidligere hadde lllan bare smås.ild til fabrikkvare, men i de siste llker har lllan også fått en del fetsild, som er saltet til lwndelsvare. Fra Troms meldes at der er bra utsikter for sildefisket i fylket, hvor der blir fisket en del fetsild til handelsvare. - Også j Finnmark er fetsildfisket så smått begynt. Kobbefjord i Måsøy er stengt 600 hl.fetsid, hvorav hittil er optatt og anvendt til agn 350 hl, pris kr pr. hl. Der er gode utsikter til fortsatt stengning. Dessuten er der iår opisket ('l del snurpesild. Møre fylke har der vært en del sildefiske i de siste uker, nen hittil har det hovedsakelig vært smmallende vare, som Pl anvendt til hermetikk, agn og sildolje. Der er fisket adskillig i Sund og Aukra, hvor der siste uke blev opfisket adskillig sild. alt i Møre 2080 hl. sild. K y s t l a kre llf i 's k e t var meget smått for Kristians,nd også i siste uke. Man venter imidlertid at fisket vil ta,.,if: op igjen, så nohisket kan begynne. Forøvrig var fisket smått innover hele kysten og i Oslofjorden. Det beste fiske foregår nui Bergensdi:striktene og utenfor Stavangerkysten, ens det var mindre i distriktene utenfor Haugesund og Karmøya. Det i s l and s k e s i de fis k e er begynt. Til 5. juli tr opfisket og solgt til fabrikkvare hl. sild. - Der er ennu intet saltet. fjor til 23. juli var saltet 927 tønner, krydrpt 4776 tønner og solgt til fabrikkene hl. 'sild. - Nogen SAMBAANDETS TRYKKER C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Moderne trykksaker Første klasses utførelse norske fartøier har også allerede drevet sildefisket ved sland 0:; fangsten er solgt der borte til sildoljefabrikkene. - En båt er dog kommet til Haugesund med 200 tønner. -»Fridtjof Nansenor: telegraferer 24/7 at der er rikt sildefiske og godt vær. E k,s P ort e n av de viktigste fiskevarer til 5. juli (fjor Drets tall i parentes): Klippfisk i uken 780 tonn, ialt 874 (2993), tørrfisk ialt i uken 69 tonn, total 7744 (0548), derav l'undfisk henholdsvis (4908), rotskjær (88), sei (283), hyse 59-7 (25), annen :2-60 (388), rogn saltet henholdsvis 2597 tur., (3453), damptran 2048 tnr., (4264), blanktran 736 tnr., (20 703), makrell, fersk 20 tonn, 357 (725), laks fersk 27 tonn, 37 (453), levende ål 34 tonn, 29 (67), fersk fisk 267 tonn, 3057 (3066), hummer 9237 kg., ( stk.). reker 6 tonn, 367 (27), hermetikk 364 tonn, 632 (5097), sildemel 883 tonn, (5832), fiskmel m. v. 364 tonn, 7446 (0897). Hjelpeskib under slandsfisket Handelsdepartementet har med skrivelse av 8. ds. oversendt hertil skrivelse fra Forsvarsdepartementet angående >Fridtjof Nansen«'s tjeneste som hjelpeskib under slanclsfisket iår. henhold hertil vil hjelpe.skibet være i Reykjavik ca. 9. til 2. juli, hvorener det avgår til fiskefeltet hvor det forutsettes å inntreffe i løpet av den 22. juli. Hjelpetjenesten vil bli ordnet som tidligere år. >Fridtjof Nansen«s internasjonale radioanropssignal er LB. C. W. Bankfisket. Fiskemeldinger. Nor d l and. - V æ ' ø y og R øst: Opfisket i uken juli 2300 kg. kveite il øre, 4500 kg. flyndre il øre og 000 kg. torsk il 7 øre. Kveiten og flyndren er iset, torsken hengt. Mør e. - Kri sti ans u n d: uken juli er opfisket 4700 kg. kveite il kr. l, 800 kg. flyndre il 70 øre, 8064 kg. lange il 4 øre, 2670 kg. blålange il øre, kg. brosme il 8 øre, 760 kg. torsk il 5 øre, 700 kg. hyse il 20 øre, 600 kg. sei il 0 ore, 400 kg. skate il 7 øre, 200 kg. uer il. 20 øre, 300 kg. håbrand il 5 øre, 50 kg. hå il 0 øre og 300 kg. reker il 50 øre. alt kg., verdi kr Å l e - sun d: uk::m juli el' opfisket 4000 kg. kveite il kr..05, kg. lange il 8 øre, kg. brosme il 8 øre, kg. torsk il 2 øre, kg. hyse il 8 øre og kg. skate il 5 øre. alt kg., verdi kr Leverpartiet 60 hl., pris 8 øre literen. Der deltar 3 dampskiber, 00 motorbåter og 26 snurrevadfiskere. Fisket ved Færøyane. A les u n: uken juli er kommet ett fartøi fra Færøyane med 3500 kg. kveite il 75 øre.

2 Total 298 fskets o A N Cl 26 juli Fisket ved sland. A les u n d: uken juli er kommet 7 fartøier fra sland med kg. torsk il 23 øre og kg. kveite il 75 øre. Samlet verdi k< Hjemført islandssild. H a u g es u n d 23/7: En båt er hjemkommet med 200 tm. Fra G ø t e bor g meldes at 2 laster islandssild efter sigende er solgt til kroner pr. tønne. Fetsild- og småsildlisket /-22/ Derav Fylke alt se t... Q) Til sild.olje- -:;:: :g E- s t: fabrikker.....a Q)C<:.,t:- - Finnmark ) Troms ) 32 56' 280 Nordland l) Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag = 4707 :B C; en :... ':= >.!:c::'''' t:: til til <:3 Møre Sogn.og fjordane - -- Sønnenfor ! ---n -g2i5s3l--= o l) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms og Finnmark fylker innsendte utdrag av råstoffprotokollen pl. 30/6. For enkelte fabrikker mangler dog opgave. Tro m s ø 9!7: Ber g: Denne måned stengt.og optatt 560 hl. fetsild, handelsvare, pris kr Tor s ken: Denne måned 2655 hl. fetsild, derav poset 05 hl., alt handelsvare, pris kr Til stede 6 landnotbruk, pøser. Fylkets kvantum 4765 hl., hvorav 395 handelsvare, 9750 sildoljefabrikk, 00 agn. ord l and 22/7: Bod in: Hittil opfisket 4380 hl. blandingsvare, hvorav solgt sildoljefabrikk 3200 hl., salte l 80 tonner, pris kr til kr. 4, til stede 2 bruk. - F o l a : Siden siste innberetning optatt 590 hl., hvorav solgt,sildoljefabrikk 300, resten saltet handelsvare, pris kr. 2 og kr. 8, til stede 8 landnotbruk og 4 kjøpefartøier. - Ha d sel: alt opfisket 905 hl., hvorav solgt,sildoljefabrikk 865, agn Øks nes: alt opfisket hl., hvorav solgt sildoljefabrikk 27640, agn 875. alt opfisket innen fylket iår hl., hvorav solgt sildoljefabrikk 07360, saltet handelsvare (i/90, resten uopgitt. Mør e. - V e st nes: juli er opfisket og solgt 460 h. småsild il kr. 5 pr. hl. til hermetikk. Tilførsel til hermetikkfabrikkene: H a u g e sun d: l uken 6/7-22/7 er tilført 430 skj. smås:ld il kr. fra Sogn og Fjordane og 340 skj. småsild il kr. fra Møre. 3 c r gen: uken 5/7-22/7 er tilført 926 skj. blanding il kr fra Sogn og Fjordane. Sta van g er: uken 5'7-22/7 er tilført 7 skj. småsild il kr. fra Møre og 98 skj. mossa il kr. fra Vest-Agder. Brhlingfisket. Tilførsel til hermetikkfabrikkene i tiden 5/7-2:/7: ;\ l es U n d: Tilført 862 skj. il kr. 5 fra Mør!'. li er gen: Tilført 628 skj. il kr. ;) :'ra St:'- 400 og Fjordane. Sta van g er: THført 8850 skj. il kr ra Sogn Oil' Fjordane, 2037 skj. il kr fra Hordaland, DSl,;;kj, il kr. 2 fra Rogaland, 978 skj. il kr fra Møre. alt 2 H4(i skj. brilsling. Fra fiskets begynnelse - første uke ay,iuni til 24. juli er tilført Stavanger skj. Kystmakrellfisket med norske båter.! Ukefangst Pris pr. kg. nnbragt til: 5/7_227 øre kg. =============--J-----cc== =-- T Hvaler Halde.n Frednkstad... '' M.oSS Oslofjorden, indre Soon..., Horten... i Holmsbu Vasser - Ferder.... '[ Stavern.... Nevlunghavn... La?gesund... Skatøy "... i Risør... Arendal... "... i Grimstad...! Lillesand... Kristiansand... Mandal.... farsund... Kirkehavn.... Flekkefjord.... Ånasira.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Kvitsøy.... Haugesund.... Bergen.... Måløy.... Solund.... Ålesund / /70 27/ /30 8/ l u = Av fangsten er 85530' kg. fisket med not, og kg, med garn. Der er solgt fersk kg., iset for eksport kg, saltet flekket , saltet rund 2870 kg. og til hermetikk kg. Verdi ialt kr Av svenske fiskere er der innbragt kgc Meldinger om udand,ens fiske, eksport m. 7. De engelske fiskerier i januar-juni Opfisket mengd\' av de viktigste sorter sammenlignet med året før (i parente;o;) i cwts.: Torsk ( ), hyse 78 (-j32 (83930). lysing ( ), kveite (64884), lange 0808G (952), flyndre (270356), skate og rokke 9G Bli (225259), sei (24572), hvitting (8884), sild 0279 (9676), makrell 7850 (65392), brisling 989 (975;)). Total ( ). Dertil kommer krabbe (i hundn' der) (4 79), hummer 3695 (3924), østers (34855). andre skalldyr cwt,s. (5674). Samlet verdi :E ;) ( ). - England importerte i januar-juni direkte- ra

3 , ,, juli 933 f S K E T S o A N O 299 'lskdejt:>t (nds.) (668832), fra Norge (65365), [)<:llllark /; ;)99 (48909), Holland 2692 (3687), rske fri,;;lat 3;) H4 (5788), andre land (67 (02). Verdien av i ill porten f (i ). Dei skotske sildefisl\:e. Boards o p g a ve. Sted alt i tiden /_5/7 933 efter "Fishery Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tm. i tnr. 93 ;--;3 -!-;93; l Vinterfisk-et ialtl.( jan. -':3 mars) 59984, i.64: G ;:,;,mmerflsket fral l april: Northumberland 9S6i 6749 Eyemouth... 2'44 l 76' : -! Aberdeen : i e.terhead... ' : rjaserburgh i 3500: ' 805 B:lff l 408: 470, 26 - Buclde ! l 363; i Wiek ! Resten av 0st- i kysten : 46: ' 488 Orkney, Shetland Stornoway..., Barra... ' 888 l [ l 336 Resten av Vest- i kysten (ex Firth i l,of Clyde)... i _ (Jlasgow._:_.. '-'--= J---!---!_--- _.! Sommerfisket ialtl2l ! \!fkoe:f!\! --2!",lamb ldippfiskmarl{ed. - Re y k j a v i k 247: Klippfiskpris cpiil 7'.? skippundet. blands dipphskelisport. - Re y k j a v ik 0/7: annen halvdel av juni måned er der ialt eksportert ha sland k.j:. klippfisk og ;)6 20 kg. fuusaltet fisk. Eksportmengden rr;r de forskjellige bestemmelsessteder er opgitt således: Full '> il'ket fisk (kg.): Bergen, labradorfisk 4000, småfisk 500, ialt :):-:00: Lpith, labrad,orfisk 7700; England (uopgitt havn), vrak 'iskl0000, labradorfisk 3200, brosme 800, ialt 4000; Dan :HUk. Kjøbellhavn, sto disk 000, (uopgitt havn), vrakfisk ::'000, ialt : 000; Hamburg, torsk 200;. Spania, uopgitt havn, "todisk 2H 800, Bilbao, torsk 63000, labradorfisk 5000, Vigo, tersk :2H/ :200. Sevilla, labradorfisk 00000, Alicante, labradorrisle 00000, Valencia, labrado.nfjsk 55000, Barcelona, torsk :00000, storfisk 78750, ialt Spania ; Portugal, uopgitt hel vn, torsk :240000, storfisk 96800, medium 30000, Oporto, tnr"k SOO 000, sei 8000, ialt Portugal ; talia, uopgitt h:::\', labradorfisk medium 38450, Genua, småfisk lahradorfisk 2 400, Livorno, labradorfisk 24800, småfisk :3H (300. ialt Av det samlede kvantum ullvirket i'::ck Sblllll2t kg. fra Reykjavik o,g omliggende steder,!i!ens G/;3 :200 kg. skrev sig fra lsafjords distrikt, 700 kg. '/'<\ Seydisfjords og kg. fra Akureyris distrikt. - Fulsaltet fis];:: Leith, torsk 40000, hyse 7060, Sei 9300, ialt kg.; Fl!gland (uopgitt havn), torsk 5000, småfisk 3000, sei ,!i'l; 2(,;3 H50: Kjøbenhavn, torsk 0000, sei 36000, ialt 46000: l:ellas. (Kalamata), torsk Det samlede kvantum ullsalte't risk hl ev eksportert fra Reykjavik og omliggende "teder. slands torskefiske. - Fiskeutbytte i tonn i beregnet virket stand efter slands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved generalkonsula tet, Reykjavik lft_5/7 Fangststeder Storfisk Småfisk Hyse Sei Tils. -,5/7 Reykjavil< : (trålere) andre skib l ) 2409 Havnefjord : (trålere) andre skib l Vestmannøyene Sydkysten føvr Vestkysten Nordkysten Østkysten Tils. 5 juli ,, l ,, ) Heri er innbefattet 90 tonn l<jøpt av utenlandske skib. 933._--- / -... /7 il Fangststeder Storfisk Smaafjsk Hyse Reykjavik: (trålere) andre skib Havnefjord : (trålere) (andre skib e6 Vestmannaøyene Sydkysten forøvr Vestkysten Nordkysten t....:.::.::.?!_? Tils. l juli ,, ,,- l ,- J J.) l :;: Sei 932 Tils. Tils. l/-/ ) 2409 lis ) Heri er innb efattet 9.) tonn kjøpt av utenlandske skib. hlalld:-; torskefiske 5/7: tonn stortorsk, 7342 småt03k, 98 hyse, 554 s(i, total tonn beregnet fullvirket vare, mot ifjor og 60 :36 i 93. sland:"; sildefiske ;S/7: hl. fabrikksild. fundlands eksp.ort av ldippfisk i tiden. januar-7. juli (fjoråret i parentes): Til Spania kvintaler (3348), Britisk Vest-ndia (5 977), Portugal (52 84), talia 742 (480), Brasil 4478 (04409), England 8897 (6393), Forente Stater 347 (386), Grekenland 320 (6550), Porto Rico 8469 (5406), Jamaika 404H r342), Kuba 966 (2597), Kanada 304 (503), Malta 30 (HO), Martinique 6000 (2304). alt 4:)892 (3:23877) kvintaler. Dessuten er der eksportert av tcj'3kptran galjons (04 92), dampllledisintran 584:-3 (44 ;»); selolje 5 64 (72 967), selskinn kvintaler (32048). 3aluelUisket ved Slmgen 5!7: Ulwfangst bunngarn 5200 snes, etor 900 snes, middels 75 kasser, små, dorg 4500 snes, midd'2- 'priser ,

4 f S K E T S O A N O 26 juli 933 Sardinfisket i Setubal. - L iss a b o il 2/7: Sardinfisket utbragte i 2. halvdel av juni kurver, motsvarende 9480 kasser hermetisk vare. Den gjennemsnittlige pris for ilandbrågte sardiner oply!38s å ba vært esc pr. kurv. Skotske f'ildefiske til 22. juli: Total crans, hvorav c [lt2t tønner, eksportert tønner, mot ifjor henholdsvis 39932, , r:ernvarer Verktøi Kjøkkenutstyr KOLONAL Spesialitet: Klippfisk- og torrfiskmarkdet. Kaffe og The OSENLUND; KONG OSCAASCiT ",O ---E.- n,p'stend(rj 7 Det centrae sted. Småstrandgt., Bergen Markedsmedinger. B l l b a o 9.'7: Solgt 3670 kvintaler norsk, 70 islandsk, beholdning norsk 7000, Llandsk 28000, priser norsk rtas., islandsk B i l b a o 9!7: Omsetningen fortsetter jevnt god, og de innkjoptc' kvanta går forholdsvis fort unda. sær har efterspørselen for norsk fisk vært god, men den er nu noget avtagende. Prisene fra importør til detaljist har gått litt ned på grunn ay den sterke konkurranse om å selge. Det ser ut som at :ng2n vil sitte inne med nogen beholdninger av betydning, idet man er opmerksom på de store kvanta på sland og frykti;r for at prisene vil falle senere. L l S a bon 9; 7: mport,ste halvdel juli: Norsk 39 tonn, nyrundlandsk 92, beholdning norsk 30, islandsk 25, nyfundlandsk 45, pr.iser norsk esc., islandsk , nyfvndlandsk L i :", 'l bon 9/7: Foruten ovennevnte import er der tilført LifJabon-markedet en del i!slandsk og nyfundlandsk klippfisk fra Oporto. - Markedet har i halvmåneden vært jevnt støtt med god avsetning. - løpet av de nærmeste dage ventes fra );orge m\;;segovil.<; med en ladning på ca baller, likesom der ogs:\ venl2's en del mindre partier via Hamburg. Fra sland ventes også med det første to dampere med til 'gmmen ca baller. - Skjønt markedet på grunn av st:'rkt reduserte belloldninger sku de være godt situert for. ti motta nye for.syninger, er det dog å frykte, at de større tilførsler :,Oll nu ventes samtidig, kan få en trykkende innfl'dels2 pi utsllgsprl; ene fra lager. -' Eksportnoteringene fra XC\}'g2 holder sig omkring 29!6,basis nr. 2 corrente, og fra bnd er prisen uforandret 28/, vanlig basis. (: r {) r t {) 9.'7: mport st: halvdel juli: Norsk 46 tonn, nyfundland,k 600,,kotsk 29, tysk 300, beholdning norsk 403, nyrundland'k 24:5, andre 62, priser norsk 20-22, islandsk )6, nyfundbnd;-k stor en :60, stor to , mindre 200,. :,. t k flo framk 70, kanadisk 240, portugisisk () ]l ort {) 0/7: Markedet er fr 2lldeles noget usikkert, vesent- ir på :7;runn av de fmholdsvis store beholdninger av nyfundl:ind- fi:k. Denl? finner imidlertid nu god avsetning om enn til forhold:wis b.ve pri:, cr. - Fra Norge er der kjøpt en god dpl for skibning llled sis»sicilia«: omkr.ing 20. ds. samt for skibning via Hamburg, og fra sland ventes betydelige partier, som delvis er underveis og' delvis under innlastnino". M ess i n a 20/7": mport av tokkfisk og klippfisk t juii: Stokkfisk: 30 tonn. ngen klippfisk. - Kurante priser (Lit. pr. 00 kg.): Stokkfisk, hollender 36.66, italiener 2:50. H a van a 7/7: Klippfisktilførsel siden 30/ kasser, beholdning 7000, pris 0 dollar, liten efterspørsel. Tar ' a g o n a /7: KlippfisktiHør,sel siste halvdel juni :200 islands- og færøyfisk, beholdning 80 tonn klippfisk, pris ptas pr. 50 kg. Gen u a 57: Siden generalkonsulatets siste rapport er der ankommet hertil følgende kvanta tørrfisk: Fra Norge 64 tonn. Klipp- og saltfisk: Fra sland 546 tonn, Norge 25, Frankrike 2, Tyskland 5, tilsammen 634 tonn. - På grunn av den forholdvis sterke varme i den siste tid har der vært liten efterspørsel såvel efter tørrfisk som salt- og klippfisk. - Kjøperne har vesentlig innskrenket sig til å utta en del av dem for levering fra,fryselager kjøpte partier, hvorfor det kun er blitt avsluttet få nye forretninger til omtrent uforandrede priser. - Nedenfor hitlsettes de på varebørsen i Genua pr. 0. ds. noterte priser: Tørrfisk: Westre maigre (svarende tilragno(;) -, west re la , courant , italiener , Finnmarken - (Lit. - efter kvalitet, sortering og llerke). Klipp- og saltfisk: Secco slanda 205, Labrador, presset 65-70, St yle 80-85, Lave 45, Labrador (alt pr. 00 kg. fortollet Genu::..). Ham bur g - A l t ona. - uken juli ankom fra Norge 55 baller stokkfisk og 2300 baller og 23 kasser klipp lsk. Fra Færøyane 2070 baller klippfisk. Portugals importstatistikk for ldippfisk. - L iss a bon 7/i: Klippfiskimporten fra de forskjellige land i januar-mai 9:);) i kg. (932 i parentes): Fra Tyskland - (555020), Kanada - (D986), Danmark (75 854), Frankrike (87338). Nederland - (30 000),,sland ( ), talia - (78), Norge ,5 ( ), Storbritannia og Nord-rland ( ), Newfoundland ( ), andre land - (24 656). Tils ( ) kg. Samlet importverdi for mai 933: Esc , for januar-mai 93:,): ndekstall for importens størrelse: Månedlig gjennemsnitt , mai , januar 9:-3:-) fpbruar 0.56, mars 88.94, april 20.6, mai Ff'fSkfiskmarkedet. L o n o. o n 87: 490 kasser norsk fisk, pris flyndre 8/-H, kveite 8-. L ond o n 97: 450 kasser norsk fisk, pris flyndre ea. 7,-H. kveite 8/-/. L ond o n 2/7: 43 kasser norsk fisk, pris flyndre G/-H., kveite 7/-9/. L o n cl o n 22/7: Ca. 650 kasser norsk fjsk, pris flyndre 5-Gi. kveite 6/-9/'. Ham bur g 8/7: 9/7 ventes 8 tonn hyse, 45 torsk. 27 sei. 2 uer, 45 diverse langveisvare. H,a m b u l' g 9/7: ventes 34 tonn hyse, 44 torsk. 62 sei, uer, 77 diverse langveisvare. Ham bur g 2/7: ventes 204. tonn hyse, 4 torsk. 78 sei, 0 uer, 20 diverse langveisvare. Ham bur g 2/7: 8900 pund hyse, stor, pris 0-25% (pl pundet), småmiddels 8-23, små 8-8Y;, meget små 8-2Y;. 500 håbrand juli ventes 38 tonn hyse, 22 torsk, sei, 45 uer, 22 diverse. Ham bur g. - uken 5. til 2. juli er der i fiskeauksjonen i Hamburg omsatt ialt 9300 pund norsk &er,sk fisk. Ham bur 'g 24/'7: 25. juli ventes 80 tonn hyse, G8 torsk. 88 sei, 60 uer, 45 diverse.

5 26 juli 933 f S K E T S GAN O 30 l a blir g '25/7: 400 pund hyse, pris (pf. pundet), '200 flådd pighå 3. H a blir g - A l t o n a 9/'7: ntet. H a blir g - A l t o n a 20/7: ntet. l a m bur g - A l t o n a 22. og 24. juli: ntet. A l t o n a 2/7:»Leda: 5000 pund hyse, stor, pris 2-27Yz (pl pundet). sekunda 3-6Yz, middels 7-24Yz, sekunda 4, små 8-'22;:;. 00 lange %, 220 laks , 2000 håbrand -l-yz-7, 5000 kveite, stor, hodeløs 47-69, middels 67-80, små 44-55, 5000 små fetsild 3, 2000 buklapper 22-25, 2000 pighå 2%-2i3X, 500 sekunda 4%-6%. H a bur g- - A l t ona. - Fersk fisk: De samlede tilføflsler a \' norsk fisk til de to auksjoner var i uken meget små, nemlig pund, når fersk sild ikke medregnes. På tirsdags llarkedet opnåddes forholdsvis gode priser for hyse, nemlig for stor fra 2;) til 40 pfennig, for middels 22-39, for småmiddels 22 ;my;, for små '2-30 og for meget små 7Yz-l0Yz. En del sekundavare blev betalt med 7-8 for stormiddels og 8-5 ror små. Det kjølige og regnfulle vær som holdt sig til omkring llidten av denne uke, har slått om til sterk varme, og de priser som blev betalt på fredagsauksjonen er derfor taphringende. Der betaltes således for hyse, stor, ikke over 27Yz, ror middels 23-3, for småmiddels 22-30Yz, forsmå 2-22 og llleget små 8-2Yz. begge auksjoner fantes flere partier,\' sekunda kvalitet, hvorfor opnåddes bare 3-6Yz for stor? 4 for,]}l iddes. Den minste hyse, der meget anvendes til :,dekning, og hvorav der var en del i hamburger auksjonen, Lit'v forholdsvis mindre hårdt truffet av den almindelige prst;lbakegang, idet der betaltes fra 8 til 8Yz pfennig. 000 pund ler, til dels av mindre god kvalitet, opnådde i tirsdagsau:ksjollpll i Altona den forholdsvis gode pris av 9-Yz. En post på 600 pund sei, likeledes av slett kvalitet, opnådde bare 3 pfennig. Foruten de her nevnte poster, var der ellers ingen i iførsel av sei og uer denne uke. 320 pund norsk lak,s, middels, opnådde i tirisdagsauks.jonen og i fredagsauk ;_;onen Steinbit, hvorav ialt var tilført 4500 pund ['( Norge, betaltes med 2-6 i Altonaog 2Yz-22 i Hamburg. Håbrand opnådde i begynnelsen av uken 8-20, men i slutten av uken bare 4-7 pfennig, småfallen ca. 0 pfenlig. likhet med laks opnådde kveite en forholdsvis bra pl is. Dette er en fiskesort som avsettes meget til badehoteller, og SOlli av den grunn ikke så sterkt berøres av de avisetnings VD nskeligheter som det varme vær medfører f,or annen fisks vrdkommende. Således betaltes på fredagsmarkedet for stor n eite uten hode 47-69, for middels og for små pund lange opnådde Yz. A v buklapper fantes denne uke særli!?:.små tij,førsler, nemlig bare 2000 pund, som i Altona opnådde Av flådd pighå var der ikeledes meget begrensede thførsler, nemlig ca. 2500, som i fredagsauksjonen ialtona betaltes med 2%-23X. Ca. 500 pund, SOlli var av mindre god kvalitet opnådde bare 4%- GX. :van re.gner her med, at det varme vær nu vil holde sig en tid. Største forsiktighet må derfor tilrådes, og under mg-en omstendighet må der sendes vare, som ikke i enhver henseende er av beste kvalitet. Fremfor alt må der ikke pares på is. - ;'ersk sild: THførslene av tysmanget trålsild ha r i den forløpne uke tiltatt sterkt. De innbragte enkeltrangstergår op til 000 centner (= 500 kilo). løpet av uken er der tilført de tre havner, A'tona-Hamburg, Cuxhaven og Weserllliinde tilsammen ca tonn. Prisene, som i begynnelsen av uken lå omkring 8-2 pfennig pr. pund, er i løpet a v uken, på grunn av den sterke varme.som satte inn.i midten av uken, efter hvert gått sterkt tilbake. Således er der i \\' esermiinde og Ouxhaven solgt prima kvalitet helt ned til 3;:; pfennig pr. pund. Gjenne:msnittlig kan prisene ha ligget omkring 5-7 pfennig. Den ty.ske trålsild er nu av utmerket kvalitet, om den enn på grunn av stor fettgehalt er noget for bløt for industrien. Tilførslene fra Norge av småsild var i den forløpne uke også forholdsvis store. Der inntra.f.f ialt ca kasser. Som følge av de store tilførsler av tysk trålsild gikk også prisene for norsk sild sterkt tilbake. Mens der i forrige uke betajtes fra 5 til 7 pfennig for norsk småsild, måtte store deler av tild'ørslene i denne uke selges for priser helt ned til 3 pfennig. Småpartier shieldssild opnådde likeledes bare ca. 3 pfennig, da denne kvalitet bare kunde anvendes til hermetikk. A l t ona. - uken 5. til 2. juli er der i fiskeauksjonen i Altona (H. Køser) omsatt tilsammen pund fersk fisk fra Norge, heri iberegnet 5000 pund fersk sild. A l t o n a 25/7: ykong Dag«600 pund laks, stor, pris (pf. pundet), små 04-0, 500 hylse, stor 24-27Yz, middels 34. C u x h a ven. - uken 4. til 20. juli tihørtes der fi.ske markedet i Cuxhaven ialt pund fisk og sild, nemlig pund (hovedsakelig trålsild) med 6 nordsjødampere og pund med 9 islandsdampere. De i auksjonen opnådde høieste og laveste salgspriser for de for8'kjeuige fiskesorter var, uttrykt i pfennig pr. pund følgende: Sjøtunge 92-56, pigvar 60-98, kveite 30-00, rødspette 3-69, sandflyndre 3-50, nordsjøhyse 2X-22X, V 4-20, stekehyse :-8, ilslandshyse 8-4X, l 8-6%, nordsjøiorsk 5-4, blank 3-22, islandstorsk 5-7X, lange 4-Yz, makrell 4% --%, uer 5-3, sei 4-7Yz, nordsjøuyndre 3-50, islandsflyndre W ese r m ii n d e. - tiden fra 5. til 2. juli blev der tilført auksjonen i Wesermiinde ialt 7.5 millioner pund fisk og sild. Herav faller ca. 5 millioner pund på tyskfanget trålsild. De øvrige tilfør.sler fordeler sig på pund fra nordsjødampere, pund fra 24 islandsdampere og pund fra bjørnøydamper. Høieste og laveste auksjonspriser for de forskjellige fiske sor'ter var (pfennig pr. pund): Nordsjøvare : Makrell 3-2. hvitting 3-5, torsk 5-2, sei 5X-7. - slandsvare : Hyse 8-22, l 8-26, torsk 5-8, l 5-8, sei 5-6X, uer 4-2, kveite , Bjørnøyvare : Torsk l 5-5%, 5, sei 5-5X, uer 5Yz-7, kveite l Sild- og torskemelmarkedet. Ham bur g. - uken 4. til 20. juli ankom til Hamburg fra Norge 400 halve og 774 hele sekker torskemel og 2925 hele og 600 halve sekker s:ildemel. Fra Sveri,ge ankoll n sekker s:ldemel. Fra Storbritannia ankom 88 sekker fiskelevermel, ra Syd-Amerika 960 sekker fiskemel og fra Danmark 300 sekker fiskemel og dessuten fra De Forente Stater 4200 sekleelog fra Øst-Asia 983 sekker fiskemel. For torskemel og lcrdlandsmel har prisene gått ytterligere noget tilbake. Torskemel har vært omsatt noget til kr. 29, mens der i nordlandsmel har vært handlet noget til kr. 9. En smule llere liv har denne tilbakegang tilført markedet, men 'stort sett har markedet vært wig. Vestlandsmel holde,s fast på kr. 22 t:il og der ventes ikke her nogen nedgang på grunn av de knalppe beholdninger som forefinnes i Nonge. Svineprisene i Tyskhind hadde i begynnelsen av uken tilbakevikende tendens, men har senere i uken igjen trukket noget op. De tyske støtteopkjøp av svin fortsetter og aktes satt inn med større banta, så snart de tidligere omtalte eklstraksjonsanlegg er ferdige. slandsk fer sksildmel (,saltd'a ttig,mel) offereres for skibning i juli til pundsterling og slandsk Forts.,side 303.

6 302 F S K E T S o A N O 26 juli 933 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kont<lut Noteringene gjelder de priser hvortil omsetring har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. Bergen (forts.) Kr.sund N. (forts.) 8/7 2/7 8/7 2/7 4/7 Tran: Kr. Kr Lenger: Kr. Kr. Rogn: Uk!. damp. nord!., pr. tn Skruelenget, gam!., pr. 20 kg. Lofots, lste sort eksport- Do. finnmarks, pr. tn Bjerkelenger, pr. 20 kg. pakket pr. tn.... Do. seid am p, ma lys, pr. tn nen do. do. pr. tn. lma koldkl. damp., pr. kg K i P P fis k: 3dje do. do. pr. tn.. Råmedisin, nord!., uk!., pr. kg. l t tlf 20 k _ Nordmørs, Samfengt, 3dje Bl k t dl s e sor. o., pr. g.... sort / pris an ran, nor... F' fbi t 2, Blank industriell mnm. o. as ep. - do. 3dje sort.... Brunb. nord!., pr. kg.... Lofots, samf. stavf. tønne.. Do. industriell, pl. kg Fet s i d: - 3dje sort.... Bruntran, pr. kg O.l8'Skjæresild, eksportpal<ket, Klippfisk: Pressetran, bunnklar, brun- 60/70, 70/90 stkr. pr. kg., Nordm. pr. 20 kg.... blank, pr. kg / /0.25 pr. tn Lofots pr. 20 kg Do. mørk, bunnklar, pr. kg Do. fiskepakket, pr. kg..... Do. fjotsfisk, samfengt.... Do. mørk, uklar, pr. kg.. 0.l2.' /0.6 Garnsild, fiskepakket sa mf.. Brosme.... Pigghåtran pr. kg /( /0.32 pr. tn.... S a ltf is k: Håbranntran / /0.45 Do. do. 4/6fiskepakketsam. Scnjen, fob. salteplass pr. Håkjerringtran Fiskepakket samfengt pr. tn. 20 kg.... Lys selolje / /0.40 slandsk, norskbehandlet... slandssild: Tørrfisk: Ro g n : Eksp.-pakkct, pr. kg.... rna storsei, 50/60, pr. kg.. lste sort, pr. eksportfylt tn Do småsei, r r. kg.... 2nen sort -n Do. middelsei 40/':0 do. '" 3dje sort " Ålesund. 4/7 2/7 Sekunda småsei, 3040, do.. Samf.. påfylt tn.... 7/8 7/8.- T ran: Kr. Kr. Små, 20/30, pr. kg Run d fis k: U:sort. lofots, pr. 20 kg..., Do. helge!., pr. 20 kg.... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg... Sremer, pr. 20 kg Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg.. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 30/50, 20 kg. Do. Do. 50/70, pr. 20 kg. Usort. finnm. over 200 gr., pr. 20 kg.... Finnm., gr., pr. 20 kg Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Tit ing: Hollender, pr. 20 kg.... Sremer, pr. 20 kg.... Finm., -200 gr. pr. 20 kg. Brosmer: Flekket, prima, pr. 20 kg.. Rund, do. pr. 20 kg..... Hyser: Dfrika, 40/50, pr. 20 kg.... Ao. 20/40, pr. 20 kg..... Sdmf. vår, 40/50, pr. 20 kg. ma vår, 30/50, pr. 20 kg / A.s Norske Klipfisk Export Comp. BERGEN Rikstelefon Kontoret 07. Telegramadr. : nklipco Disp. Grimsmo privat _942 Kjøper Klippfisk, Saltfisk Ukl. damptran, Søndmørs og S i d: Nordlands pr. tn Storsild, eksp.-pak. 0 kg. Do. Finmarks pr. tn pr. tn.... Koldklaret damptr. pr. kg limdssild, pr. kg.... Smntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.20/ :;:0/0.26 Seltran do. pr. kg. max. Ofo Ffa. ny vare / / Håkjerringtran pr. kg Rog n: 4.- lste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... Lofots, pr. 20 kg...)8.80/ /9. - Finnmarks pr. 20 kg.... Lenge pr. 20 kg / /875 Brosme pr. 20 kg.., Sei pr. 20 kg , Saltfisk: slandsk torsk, pr. 20 kg.., Finnm.s torsk fob., pr. kg.) Lofots- og Vesterålsk torsk f 0.23 / /2 fob. fiskeplass pr, kg... Sei, pr. kg.... Pressefis k (ks. a 00 kg.) Presset lange, pr. kg O 25 Rots kj ær: Sei, samt, 20 kg. 8.70/ /9.50 S i l d Storsild, pr. kg Storsild. eksp.-pakket 0 kg. pr. tn Vårsild pr. tn.... slandssild pr. kg.... Kr.sund N. T ran: 4/7 2/7 Kr, Kr. Ukl. damp, nordm. 8; nodl. pr. tn Finnm. pr. tn Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. ke Srnnblank do. pr. kg.... Sruntran pr. kg Kr ).23 OA5 (.40 Haugesund. 26/0 Vars., eksportpk., ganet,5 Kr. kg. fob., pr. tn..... Do. do. ganet, 0 kg. 0.- Do. mindre merker, ganet 0 kg. pr. tn O.50 Do. renflekket fob., pr. tn Do. el<sportpakket, flekket fob. pr. tn.... Hl. --- Do. fiskepakket (85 kg.), fra lager..., Storsild, eksportpk., mindre merker...,.... :L50 Do., eksportpk., ganet, 0 hg., pr. n.....s0 Do. flekket, 20 kg. fob. pr. tr.. Do. fiskepk. (85 kg.) fra lager 8. slandssild, matjesbehandlet pr. tn Do., fob pr. kg Sild olj e: 2; 7 Kr / ) Mørk,fob., efter kval. pr. kg. \ 0.6/ : Lys, fob., pr, kg... j Sildemel, pr. 00 kg bO Ne!:!::!:!a.:- Mottar innskudd til høieste rente. Utfører alle sparebankforretninger - BERGENS KdØLEANLEGG Als fkjølelager. flryseri. 9sfabrikk Telefon 886 T elegr.adr.: Kjøleanlegget" i.- 9.-

7 2() juli 933 S l< E t s o A N Cl 303 Forts. fra silde 30l. t()r;,kelll!l, hvorav der sees å være ankommet noget over 000 'pkker denne uke, tilbys til pundsterling 4-0-0, men antl., å kunne fåes billigere. Nm ANTHONSEN & OD. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert Telegramadresse:.ANTONCO" -Telefoner:3307, 3879 OGN, TØFSK, SLD Tranmarkedet. l (l m bur g. - ruken 5. til 2. juli er der til Hamburg :lllkotllljlet ra Norge 340 fat diverse tran, samt 53 tromler (nlfl. Fra Øst-Asia ankom 760 sekker herdet tran og 200 tromlpr håtran. Fra Sverige ankom 0 tromler tran, fra Danmark :W fat og :20 tromler tran og 25 fat ha:ilevertran, fra Stor!lritannia ankom 472 fat tran. Markedet har ikke undergått logen nevneverdig forandring siden forrige uke. Medisinaltnm noteres i kr. 0. Fra Nord-Norge foreligger allerede ofj'prter i sildolje til kr. 30 eif., men det antas her, at man kall få kjøpt billigere. øieblikket ansees som opnåelig kr. c:'r til ) Tor denne vare. Foreløbig er der iwke kommet til i'orretning. Skotsk sildolje, mørk, tilbys til pundsterling! en pris som i øieblikket ikke er opnåelig. slands,;:ildoljp er ennu ikke i markedet. Mørkrødlig norsk sildolje, som nu er knapp, tilbys til kr. 25. Det antas at kr. 2 til 22 er det høieste som vil de bli akseptert. Norsk seltran noteres i pundsterling , som også er for høit til å føre til nevneverdig forretning. Newd'oundlandsk setran sies nu å \'ære utsolgt og handles alene fra 2ne'l hånd. japanske traner bar prisene ikke undergått nevneverdige forandringer og 'inner for oieblikket liten interesse. Saltsildmarkedet. J) a l Z i g :2:2,'7: Markedet er fast og prisene stiller sig i gullparitpt som følger (nettovekten er for skotsk- og yarmoruthsild :2;) kg.. for norsk sild 5-8 kg. og for islandss,ild 05-0 :g. pr. tonne): Ny Lerwick large matjes 2, do. seleeted matjes ).:2;), do. medium matjes '7 dollar, alt pr. 2/2 tønne. Ny shetlands forste trademark mauies 8.90, do. do. small matties :-, ny ('rowll-matties, junisaltning 8, do. julisaltning 8.40 dollar. Videre noteres for odginal islands-matjes 8.75 pr. 2/2 loljne, Jwliesbehandlet islandsk pr. l/l tønne. Yarlllouth første trademark matties 6.80, do. do. small matties 6.50, Ya rlllouth almindelige merker 6.90, do. almindelige merker små i!whies norsk slosild , , 933 l0rsk vårsild ;) , ,»slomichner» 'LO do llar. Prisene forståes fob. Danzig ufortollet, kun notelingene for matjes er fortollet. K () n i g s ber g 9/7: Grunnet den mindre fangst i Skottland ;),; Tysldand ligger markedet uforandret. Pfi,sene er de samme "Ulll i siste notering. - midlertid er dis»bes'seg.g«ankommet lllht 2252 hele og 669 halve tønner sild. - Nettop meldes fra Pillau at dis );Edibh Bosselmann«har passert på vei hertil lled sild fra Skottland. - Fra Norge foreligger intet. H a bur g. - uken 4. til 20. juli er der til Hamburg ankomlllet fra Norge 68 tønner saltsild. Fra Storbritannia ankom 0439 halve og 32 hele tønner, fra Danmark 42 tønner. Den ganske betydelige tilførlsel denne uke av skotsk matje:'ssild har ikke kunnet selges som følge av den sterke \'a i'llle som har satt inn i de siste dager. En stor del har lljlttet settes på kjølelager. Prisene for de mest gangare sorter har vært: Shetland: Large matjes sh., iseleeted :}2--54 sh.. medium sh. Loeb:fyne: Large 70 Bh., seleeted 60 sh., medium 40 sh. Stornoway: Large h., seleeted sh., medium 50-;)5 sh. A v norsk' matjesbehandlet er eler i den forløpne uke intet ankommet. For norlsk vare antas som opnåelige priser: Large kr , seleeted kr og medium kr Alle foranstående noteringer å f orstå pr. 2/2 tønner eif. Hamburg. annen nolisk saltsild har der i uken ikke vært omsetning. Rognmarkedet. B i l b a o 9/7: En del sardinfiske, rognmarkedet uforandret. B i l b a o 9/7: Sardinfi'sket har vært ujevnt på Nordky;sten de si ste 4 dage. N ogen steder har der vært gjort forholdsv.is golde fangster, og andre steder som f. eks. i Astrurias har der intet fi.ske vært. Rognprisene holder sig praktisk talt uforandret. :>Stromboi«losset 550 tønner den. ds. og»ero's«losset 463 tønner islandsk rogn den 3. ds. Diverse fiskevarer. Ant w er pen 22/7: denne uke ankom dis»vela<i: med '.!.7 kasser fe'tsk fisk, 80 hele, 5 kvart og 0.ottendedels tønner salt sild, tønner salt fisk. H a bur g. - løpet av uken 4. til 20. juli ankom fra Norge 0 tønner røket sild og 849 kasser hermetikk. Fra Syd-Amerika 3 kasser sardiner. Fra U. S. A. 400 kasser hf rmetikk. Fra Middelhavet 987 kasser sardiner og 400 kasser annen hermetikk. Handelsoverenskomst mellem Norge og det forente Kongerike Storbritannia og Nord-rland. Handelsoverenskomsten med Storbritannia er ratifisert den 7. juli 933. Fra den dato gjelder følgende bundne tollsatser: Fersk og saltet fisk, inklusive fersk og saltet sild (heri ikke innbefattet skalldyr) 0 pet. ad valorem. 2. Reker 0 pet. ad valorem. ). Fiskemel (undtagen sildemel) og guano 0 pet. ad valorem. 4. Sildemel fritt. 5. Sild og brisling hermetisk nedlagt 0 pet. ad valorem. Hertil kommer tollfrihet for hvalolje og herdet hvalfett. Bestemmelsen vedrørende fisk og fiskeriprodukter finnes forøvrig i overenskomstens artikkel 4 som er sålydende: Det Forente Kongerikes regjering erklærer at i tilfelle en kvantitativ regulering sku de pålegges innførselen av fisk til det Forente Kongerike, skal innførsel av fisk fra Norge ikke innskrenkes slik at den i løpet av ett år blir mindre enn ewts. for hvit fisk og ewts. for fersk sild. de ovennevnte mengder er ikke innbefattet nogen slags laks, ørret eller ål, hvorav innførselen, likesom innførselen av tørret fik (saltet eller usaltet), saltet sild, reker og hummer, ikke "kal være undergitt kvantitativ regulering. Kontrollen med utførsel av fisk fra Norge til det Forente Kongerike skal overlates til den norske regjering så lenge det Forente Kongerikes regjering er forvisset om at sådan 0ntro er i overensstemmelse med den plan for regulering av innførsel som for tiden er i kran. Det Forente Kongerikes regjering vil samarbeide med den norske regjering ved utøvelsen av den nødvendige kontroll med direkte landinger. tilfelle av at noget,fremmed leverandørland helt eller delvis gir avkall på eller fortaper retten til sin andel i innførselen a v fisk, skal Norges andel forøkes i minst samme fm hold som et hvilket som helst annet fremmed lands andel forøkes i. Det Forente Kongerikes regjering forplikter sig også til for utførsel av tørret saltet,fisk tilberedt i det Forente Kongeril,e av fersk eller våtsaltet fisk som er innført fra Norge å

8 F S K E T S GAN G 26. juli 933 sette i kraft et drawbaeksystem for innførselstoll betalt for fersk fisk og våt,saltet fisk ved innførselen til det Forente Kongerike. denne artikkels øiemed omfatter fisk innført fra Norge fisk,gom bring'es i land i det Forente Kongerike direkte fra havet av norske fartøier. Det er en forutsetning at den kvantitativ'e regulering av fiskeinnførselen vil bli ledsaget av bestemmelser som tar sikte på å innskrenke mengden av den fisk som bringes i land i det Forente Kongerjke av britiske fiskefartøier. ) For andre skalldyr som hummer er tollen uforandret RO pet. efter den britiske tolltariff. OLAF KNUDSEN Afs BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn. sild, tran, seltran, haakjærringtran, hva/tran, si/do/jer, tomfat, /evermel etc. Telegr.adr.:.. Tranknudsen". Rikstelefon 2348 Vekselkursene (sa!,lskurser). Mynt Pari 87! 9/7 20/7 2/7 22/7 24/7 Oslo: kr. kr. æ... 8.l R. M Fres Sv; kr D. kr Gylden Sw.frcs Dollar Belga F. mark Pesetas Lire Czck. kr s!. kr. 2 ) l.- Montreal 4 ) østen. kr ) Polske zloty \ London no. i Peso l )... - kr ) 68.- kr. kr. kr. 9.90\ t l , i kr l } ) l 3) 3) 3) 68.-[ ) Buenos Aires. Off. notering. 2) Nominell. 3) Unotert. 4) Bergensnotering. Ove rrettssa kfø re r H. EDV. NORSTRAND Torvam. 0 BER GEN Telef. 589 Fiskerisaker - Landbosaker Oljemarkedet. - Bergen og Stavanger Norsk-Engelsk Mineralolje A/S, meddeler: Prisene er ira og med /7 933 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen kr :i, 0.8 og 0.20 pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White.»For petroleum regnes 7:i øres tillegg ved levering i eller fob. Bergen. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg.< Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen 87:i øre. - Shell bilhensin kr :i pr. li:g. f.o.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Stasjoner Trondheim: 9/7_5/7 ialt. Sild.... Fisk.... Bergen: 'Jh_ 5 h ialt. Sild.... Fisk.... Åndalsnes: 9/7-5 7 ialt. Siltl.... Fisk... Narvik: 9/7_5/7 ialt. Sild..., Fisk.... Til innlandet Oslo kg. kg \ \ O[ 64 30\ ' - 5 = \ -5 Til utlandet Sye- Dan- Tysk- l' nge mark land kg = ) Herav kg. håbrand til talia. kg. kg. l l ' alt kg ) i i l) t GO 3 2 Tilførsler til Oslo (0st- og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort kg. kg. 3/7 Bh 5 7 l Tils, i kg. kg. kg. kg. kg. Forøvrig Kveite [ J 2890' 2970 Flyndre , 60 4t0 Hyse ! , 5860 Sei : Sild , \ Levende fisk... Annen fisk S0 490: Hummer, krabbe l' 9iD Hvalkjøtt \ - Laks, ørret ! C\ 33C 2430 Makrell Tils \ l;'iskeinniørselen til Oslo. - nnførselen av fer,sk og annc-'ll fsk til Oslo sjø tollsted i tiden 6/7-22/ Fra Danmark fersk fisk kr fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Pisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis hel i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries nowbeing carried on, from the beginning of the yeal' 933 to July 22nd. Fat and sm a l her ri ngs in hektolitres (h.), landed , to fish oil fadories , to eanning fadories 500 salted 000. M a c k e r e l in kilogrammes (kg): landed , exported in ice l , salted to eanning factories

9 f S ( E T S GAN G 305 :===l!llls==t::!zl'2da _-V::A:i_-_N- -G::E :_R-_-_-_-_-_-_-: s STANDARD Ltd. RAA STO F AV DELl N G STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild og Musse Daglig optak 3000 skjæpper Te/c/[ramadresse: STANDARDRAASTOF, Stavanger Telefon: l kontortid 378 O utenfor kontortid 378 Egen rikstelefonlinje Chr. Bjelland & Co. Als STAVANGER Kjøper brisling, musse og sild i steng Ring våre kontorer i Stavanger, Bergen og Sunde i Søndhordland Stavanger: Telefon 480 Telegr.adr. Bjelland Bergen: Telefon 0362 Telegr.adr. Bjellandco i Brisling-laget og Brisling-Børsen s VANGER """""""'... """""""'== """"""'" i f, T elefonur: Kontoret 780, 278. Landets største fellesinnkjøpslag for Brisling - småsild - makrell og spir Daglig forbr:jk 5000 skjepper Telegramadresse: Brisling-lag-et, Stavanger ti [<! M.s ø privat 278, egen rikstelefonjinje ====== =-----= M Stavanger BHktrykkeri og Maskinverksted Gnmet 905 i i 200 arbeide"p i Massfabrikasjon av all slags blikkemballasje for fiskeindustrien Utkast til moderne utstyr leveres promt -...",.. lnnkjøpslaget Nøitral Stavanger i Etableret 96 Representerer 2 fabriker Kjøper bt.ilsefloirnlegro., sild og musse - Daglig t ehov 3 O O skjepper, 2272, Forretningsfører Hesby prival 2274 """""""".-== sæo< Brisling-nnkjøpscentralen STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, musse, sild og spir [elefoner: Kontoret 05, psivat cm Telegramadresse : Raastojjkjøp Brisling-Kontoret: 94, _ stavangeli" K,iGper i sæsongen: Brisling, musse, ild og spir T,:donn Ko"toc.t!)a:i9:lag L,,,",,,,,,,,,,,, N o. Roaldsø, bolig 96 ca :!. "m,d""" "B't,Hng" BRSLNGKOMPANET Forretningsfø:,,:r Nils W. Kalvenes, Stavanger. Landets eldste fellesinnkjøpslag for brisling, småsild, makrell og spir. Daglig forbruk 3000 skjepper. Telefoner: Kontoret Forretningsføreren privat 527. Egen rikstelefonlinje. Telegram adr. :,,rislingkompaniet". Stavanger Preserving Co. Als STAVANGER Kjøper Brisling og Småsild Rikstelefon nr. 70, Stavanger. Utenfor kontortid nr. 270 Telegramadresse : "Preserving" Als John Braadland Ltd. og Concord, Uskedal STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, Mus e, Småsild og Spir Telefon: Kontoret 36, egen rikstelefonlinje. Efter kontortid 2544 Telegramadresse : Braadland Stavanger kornlnunale Fiskehandel Telegramadr. : Fiskehandelen Omsetter alle sorter fisk Averter i Fiskets Gang Rikstelefon 2288

10 l ; : 026S ål 523 " 50, Norges udørse av H keprodui;ter L Januar ti i)jul og i uken som endte Juli., "--,--' ,---- Vårsl!d Fetsi!d f(.j is, l{iippf'is!( Hyse \ 'l en 'fnrrfisk ShH'sild iar:ils- Bundtlsk Rot::;kjæ," Bog;! Rogn D.m. Rm Tollsteder Saltet Flekkesiid skåret sild ialt rund t8rrfislt ialt fersk tran tran tm sild kg. kg kg tnr tm, im. tm. tnr. kg kg kg, kg, kg, tm tnc --"._, _-. ;iank Bnm Bnm Ha, blank, kjerr, tm, tll. i tm, tm. l ')f) 67S 79,) l :3()S ::s GR0 l! GO : Herdet Hval- Sel- Silde- Sild Sild Makrelkrell Ma lak levende Annen Hummer Fiskemel Reker Fisk Fisk Sildemellevermel Tollsteder hvalolje olje olje i olje fersk rakt fersk saltet fersk fersk fisk k ' g. kg. saltet saltet l (g. fiskeguano tm. tnr. tm. tnr. ks. kg. tru. kg. kg. kg. kg. kg. i tnr., kg. Selskinn kg Hermetikk kg, OSlOl) : 05! ,5' ! Kr.sand S.. - -! Egersund... - i ' ' Stavanger 2) i ls74 5a40 i 30746! Kopervik 4). - - i , Haugesund 5 ). li - i 78s ' S 4978: , Bergen 6 ), i [ : '\69 i Florø ' ' Måløy... [ -, , ' Ålesund 7 ) " i 3287'' i : S 688 ' Molde 8) i -, 2487 i ! 3S Kr.sund N.6)i - ' s9! : Trondheim.. i, l8i, Bodø3)... i! ' ' Svolvær )" Narvik : S l 8S )O S Tromsø 2).. "! ' 60 S479S: , : Hammerfest. 6,5 630i 43 S Vardø.".,.. : - -,- - S _! -, ) ,5996 i , S S : "i : ::.. ['0) l m: 32928' (0 0") i,,) l 84i 2! 8837 alt! , -0' L i28-85 i-3-0s6869 i -504"62-: ' S8 : ( uken i [ i ! l) Dessuten 265 tnr. trangrakse, 97,5 tm. hvaloljefettsyre, 285 tm. stearin,,55 tm. bottlenosetran og 85 tm. pressetran. 2) Dessuten 69 tm. krydret sild, 60 tm. ansjos, 000 kg. islandsk klippfiik. S) Herav 39S 623 kg. finnmarks. og kg. lofots. 4) Dessuten 9 tnr. sildemelke. 5) Dessuten kg. hvalbarder og 43,5 m. sildemelke. 6) Dessuten 762 tm. stearin tm. nordsjøsild, SO 000 kg. hvalmel og kg. brisling. 7) Dessuten 600 kg. krabbemel og 678 tm. stearin. ti) Dessuten 265 kg. østers, 42 hl. brisling, 6000 kg. hvalben, 50 tonn hvalkjøtt, 5 tonn hvalspekk og 280 kg. hvalbarder. 9) Herav 268 tnr. flekket fra Kopervik, 08 tm. flekket og 7 tm. krydret fra Haugesund, 2S tru. flekket fra Bergen. 20 tm. flekket og 04 tnr. krydret fra Molde. 0) Fra Fredrikstad. ) Dessuten 526 tnr. kveitelever og OO fater lever påfylt sprit. 2) Dessuten 99 kg. hvalrosshuder og 528 tm. kveitelever. 3) 7292 tm. hvaloljefettsyre fra Fredrikstad og kg brisling fra Drøbak. 4) Herav kg. fra Sandnes. 5) Herav l kg. fra Sandnes og kg. fra Mosjøen. 6) Dessuten 3628 tm.industriell tran og 39 tm. stearin. 7) Herav fra Vardø: kg. rund, 440 kg. rotskjær, kg. sei, 0 S03 kg. hyse og 70 kg. annen. Fra Tromsø: 2870 kg. rund, 2250 kg. rotskjær, 7920 kg. sei, 405 kg. hyse og 3825 kg. annen 8) Dessuten 49 tm. stearin. 9) Forrie:e e:ane: ope:itt kl!. formeget.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009 Markedsanalytiker Ove Johansen ove.johansen@seafood.no Tlf. Mob: 93 8 3 16 MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 29 MAKROØKONOMISK UTVIKLING Spania har i løpet av 28 blitt hardt rammet av den finansielle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1 5I~ o ANG 22 november I

1 5I~ o ANG 22 november I - 506 f S K E T S a G;)-iO on:\ :2000 kg. torsk a 10 øre, 240 kg. hyse a 10 øre, :WO kg. skate a 8 øre, 6500 kg. håbrand a 8 øre. alt 12 :240 kg. fisk, verdi kr. 3040. Alt iset. Der deltar 42 motorbåter.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Rekordomsetning på 6,6 milliarder

Rekordomsetning på 6,6 milliarder Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Rekordomsetning på 6,6 milliarder Samlet verdi for fangster levert av norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklags distrikt

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013 Ass. dir Svein Ove Haugland Innhold Generelt om fjoråret Pris- og omsetningsutvikling 2012-2013 Torsk, hyse, sei, reker, kongekrabbe, taskekrabbe,

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport 715 16887 13280 8207 9631 20785 19508 16275 22663 16500 28953 Markedsrapport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 7200 tonn i 2015, opp fra 15984 tonn i 2014 til 23207 tonn i 2015.

Detaljer