Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men"

Transkript

1 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog 8000 hyse å 0 øre. Verdi kr M ø.r e o g R 'O D S dal Å le s u il d: uken 28[8 til 4/: er opf,i,s'ket 600 krg. kvei~te å kr..30, 3000 ihyse a 45 øre: 800 klg. Be'i il 5 øre, 0'00 skate il 25 øre, 5500 k:g. hå. brand a 50 øre. Dessuten 850' spr~nger å 3,5 øre ag fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen ANNONSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 5 tonn. begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men kontor. Kr utenlands. Onsdag 8 april 936 fiskeridirektørens kontor. i forhold 'til t,idlilgere år er Skæii,isket 'ltlilslykket. Også i M ø re 0g R lam S d a l, hvar man li uken fisket 256 betrakter man årets fiske BlOm helt mislykket. Møreopsyuet 'knn torsk og ialt har Opf<isket 737 'tonn mat 3384 tann ifjor, blev aphevet lørdag den 4. april hl., og kvantumet er dermed nådd '0p i 40'27800 hl hl. Sønnenror Stat blev li ukenoptatt 'av henstandslåls V i n t 'e l' S i. d [ li s k eter nu på det nærmes:te slutt. distriktene nordenflor Stat blev,i forløpne uke apfi:sket med drivgarn og settegarn 435 hil., så at totauangs'ten nu utgjør Fisket :er iår det bes'te man nolgenslinne rha'r hatt. Ba n k f i s k 8 t io l' Å le B un d Viar ;i uken til 4.,april en del s:tarmhindret og uke'rangsten blev kun 24470, hvorav en del springer (småhvail). E k S P o r te n av de vlikhgste fiskevarer i uken til 28.,mars 3595 (5877), ferlsk 'slild 8678 hele kass:er74647 (644467), 936 (,fj'orålretb tall i pa'rantes) 6aHet storsild i uken 3940 tur., ferrsk Nsk 450 t'onn 7559 (6442), hummer kig (975),reke,r 78,tonn 523 (633), he:mnetikk 438,tonn 853 (8268), simermel 994 tann (2 207) og fis.~etllel m. v 332,tlonn 4'042 (20.4;6). ialt 7474 (9368), klippd'i'sk 505tolln 6209 (9273), tørrfis,k ialt i uken 343 tonn, ta tal 3297 (4672), derav rundfisk henholdsvis 37 62,8 (2607), rlotlskjær 0 40' (74), sei (469), hy,se 9 29 (398), annen 3 05 (23), rogn SaHet 6 tnr. 920 (673 6), damplran 457 'tnr.756i6 (202'7), blanktmn 637 BaRkfisket. Piskemeldinger. F j n n m a 'r k. H a 6 v li k: tiden. til 26. :mars er opfisket fisk, herav tarsk a 80 øre pr. Leverparti 944 hl. å 05 øre, rogn 55 hl., pris 60 øre literen. T l' oms ø: uken 5. til 2. mars er opflirsket 5'0980 fisk, hv'0r.av 203'0 kveite :il 7025 øre, 400 garnf:isket. flyndre a 30'50 øre, 050 bwsme a 8 øre, torsk a 0.5 til øre vg 700 reker a 50'55 øre. Verdi kl' Leverpartiet 42 hl. å kr. 7. Fisket st'orillhindret. 22. til 28. :ll'aris er,opf,isrket fisk, hvorav 4300 kvelte a 7530 øre, 350 garnfisket flynd.re å 30'40 øre, 00 lange å 8 øre,.3930 bf:oisme tå 8 øre, torsk il øre, 80, hylse å6 øre, 70 hå.brand a 0 øre samt 900 reker å 5060 øre. Verdi kr. 49. Leve,rpartiet 47 hl. a kr. 7. Ove.rveiende stomnih'indret. 630 rartøier reiste hjem i siste uke og der er nu tilsrtede tonn mot 7708 ann i uken Tør. Det meste av fisket roret.dkk i den forløpne uke i VestJa'fraten, hviorhl flere av fiskerne flyttet. Brarangs'ter rgav også fiisket :Dor Henningsvær. Med ekkol'o.(~d blev der konstatert et nytt fiskelinnslig på Høna. håtermed fiskere mot Hj:or 7288 båter med 2,5549 'til påske. Fiskevekten li Larflaten er nru343 f'or ~rinefisk 'Og 48 fiskere. Man relgnerat lst.orpaden av f,iskeuåten 'vil reise hjem gitt et meg'2t tilfredslstiuende rutbytte og er.det bes:te på L a j'a t fis k 8 t gav i uken til 4. aprill et rangsitutbytte av er.ialt iår opfirsket 7945 tonn,torlsk mot ifjor 406 tonn. Opsynet,ror to'rskerr,isket i Troms er nu hevet og der vii kke bli nevneverdig kvantuldisrorøkllling fremover. Arets fiske har T r o'm s blev i :l'mløpne uke 00pfisket 283 tonn, 'Og de'r 0ag 8 øre pr. :iter. Det ser rut 'tiil å være ganskje bra ut Eikter for videre filske,.og der var bra med lodde sist i uken ligger meue'lll 8 'Og øre pr. ;){,g., log,pr:isen på lever melem av fiskeflåten,er stasj'onert. Der har dag vært meget Srtormhindr:ingog imels også naget angmangel. Pr:isen på <torsk i VesHirrnmal'k 29,5.. Lleverhaldilgheten er,henholdsvis saltet 49, iset 5, og ltilberedt som r:mskjær tonn. Fjsken er ;)655 mann. fjor deltok 976 båter Og ldan hadde da omtrent for samme tidsrum et Hskekv'antum på 396 tonn. Fisket har foreløbig vært best ror Øs'tfinnmark, hvor roveir halvdejen med 3. aprlil er der opulsket 892 tunn torsk, hvarav hengt 467, foreløbig nokså stor ag veier i Øs thnnma rk 38 pr. 00,stkr., bra begynnelse. Fra opsynet blev sau den 27. iillars og Ul o,g og tranpwcenten fisket deltar nu 057 håter med fc t kvantum på 6984 tonn. månederu; løp er der for torsk beta:lt fra 8 til 0 øre pr. Den loddesprengte 'Og over,ståtte fiskopnådde kun 8 øre. For,l,ever betalte man fra 0 tiil 20 øre V å,t fis keit i Fin n m,a 'l' k: Fisket har gjort en gadske for garnfi:sk. Leverhaldigheten Jigger mellem 800 tirl 430 og tranprocenten 47 til 54. Fiskeprisen 'er til 4 øre pr., almindelig ca. 3.5 øre, ieverpnisen,er 25 ti!! 33 og rognpis 4 Ul på ~708 tann mat 4626 i 934. Det samlede :fiske be,løper sig til 48'2 tonn. Fisket er det bes'tesiden li 929 da man hadde l'angst i mare måned på 3348 tonn torisk, hvof'av hengt 49 og saltet 703. Dessuten er NlSket 00 itonn hyse, 37 tonn kveite, ~!:; tonn flyndre. fjor gav v,inter,fis,kel li maris 'et fangstutbytte V in ter f i El k e:t i F:i n n m a l' ker nu avsluttet med en torsk og totalfan.gs'len er nu 752,9 'tonn mot 6070 tonn ifjor og 566 tonn li 934 og 7005 tonn,i 933. Fisket BlOm nu ebber ut Oversikt pr 4 4. På Ytt e 'f s,i den blev i uwen til 4. april opfi:sket 28 tonn kr pr. år tegnes ved alle post Fiar Hel ge l and 8 a,t en blev li uken flisket 30 t'0n torsk log der er ialt Op~li6ket 850 _ tonn. NordTrøndeJacr CViikllafirsket )er lapf'isket257 tonn iorsk, i 80'rTrøndelag 452 anstalter og på fiskeridirektørens på Tngøyhavet O'g ved F,innkolligkje:ila. ABONNEMENT mange år. 27 årg. pr. Eler.

2 ?2S6: 96 FS K E T S O A N O 8 april 936 Distrikt Rapport nr. 0 om torskefisket pr. 4/ Kg. fisk pr. 0repris pr. Del se Anvendelse Uke t~~ Lever fangst m 00 stk. hl. fisk l. l. kjøpe Total D.m.. Hengt fangst Saltet set tran annen fisk tonn lever 3 ) sløiet lever rogn farsløiet [ tøier tonn tonn tonn tonn hl. bå ter tran hl. ~ { Vin!ertlske! ) i !99, ~ Vårfisket... o ! ) 68 Troms ~ Lofotens ops.d =425='33 4= )6 ~ Lofoten forøvrig\. 28 Vesterålen f HelgelandSalten Nord Trøndelag =J 2) SørTrøndelag ' 37[ 45 ] Møre og Romsdal ; Sogn og Fjordane... '} 60,'~d \ =. =98 Sønnenfor l 35 : ~ Rogn saltet hl. Periodisk oversikt over tors <efisket. Tonn Ar 936 til 4/ / /4 933 / /4 93 4/ / /4 Finnmark Vinterf. Vårf. 4! Troms Lofo!ens Lofoten Helgeland' Nord Sør Møre ops.d. forøvn~ og Vesteralen Salten Trøndelag Trøndelag Ro~~dal lu O ! Sogn & Fjordane Sønnenfor ~ '90 25 rils llu , stk ~ A_n_v_e_ndeJse, total Lofoten ~ S ~... S 0repris pr. Kg fl'sk Kg f'sl< Deltagelse... År Ol t:: Q) t:: t:: bl) t:: Q) t::... t:: l,... t:: TUs. 325 = ii4i6i7~ 880!') ,)27664 ; , t:: t::... t::...:......: bl): t:: t::... t::......:... bl). Q) c ro o s ::c Cl) ~:c o :c Q) o ~ o S..!:: Cl) o :a Kg.. L. L. pr J st. k pr. hl. ~ i... Cl) ~ Q) u :c... en... ~ t:: a::: :c... en.... ~ X ftsk lever roan fisk sløiet lever S) C\l! ~ t 2 O J O J sløiet :> q... i c:q o.., H [ \ \ [2074 /4 i 25/33 4/24 343;48 800/ : ) i i2274 0/4 ' 20/35 2/3 364/ / ) , /34 2/0 358/ )/ :37: )\ \) S0,JOO!cl ' '0 6/32 2/5 37~/ :200 [324 99:39\ u i : /8 3/8 2/8 365/375 8l)0/ il5 22H3 4/9 346/ /80 l , \:)5 60J ~/3 5/27 li/3 37/3: i 8564; :7500J ~ /3 6/29 2/ / [ stk. 000 stk. 673' 086~ 3744i ! ) Finnmark vinterfiske, fra / ) Dessuten 977 hl andre transorter.. S) 00 liter lever gav i 0stfinnmark 39, Vestfinnmark 45, Loioten 4754, i Møre 4752 liter dampmedicintran. 4) Dessuten 32 hl. rogn til hermetikk og iset. 5) Herav 467 garn båter, 2085 linebåter, 3077 dypsagnbåter med 294 doryer fra 3458 mlltorfarkoster, hvorav stasjonert i 0stldf(\ten 346, Henningsvær 05, Vestloloten 2247 og Værøy og Røst 230 båter. Antall fiskere i Lofoten 2367, i Finnmark 3655, i Møre 44tH.

3 8 april 936 F S K E T S o _ A N _. O 97 ~ _.._ 720 reker il 50 øre. Verdi kr Br e ru s T. e S : ruken :2. til 28. maris er :opfisket 450 kveite il kr., ioo lange it 2 ør,e, 900 brosme il 6 øre, 4200 torsk a 7 øre, 400 hylse il 20 øre, 900 ' skate it 5 øre, :) 700 stk, ca hå it 7 øre pr. stk. Leverkvantum 2~ hl. Verdi kr. 300,6. S o g n o p; F jo r dan e. Mål ø y: mars er opfisket k.~2:.risk amt stk. hå (ca ). Av den øvrilge tang,st er 2000 klg. kveite dl kr..20, lange it 4 øre, l.! 000 k,g. brosme il 5 øre, 4000 hyse it 35 øre,og 4500 kg'. håbrand it 35 øre. Verdi kr. 5,5065. l ord a and. B e,r gen: uken 30/3 Hl 4/4 er tiilført Bergen 3g 200 fisk, hvorav 600 lange it. 20 ør,e, 3200 b i'058 it 25 øre, 5800 torsk il 50 øre, 300 hyse il Xi ore, 2500,sei dl 70 øre pr. s,tk. log pale fl ;~;) øre og 500 annen f,isk il 30 øre. Verdi kr Ro g a la n d. Kvi trs ø y: uken 22.,til28.mals er opfirs:ket 024 stk. torsk Et kr. log 9280 sei it. 26 øre, 348 reker dl 80 øre og 246 hummer it. kr Verdi kr K a ' m ø y : l mars eropfisket 4690,fisk og sk,alldyr, hvotav 35 n'eite a kr. ) 380 flyndre it 7085 øre, 2240,lange a ;) øre, 360 bfiosme a 5 øre, 5600 fersk tmsk it 5:8 øre og 400 levende t:orsk it 3540 øre, klg. hyse il :)0~45 øre, 00 s'ei log lyr a.l0 2 øre, en del skate, hvorav 030 skatevinger il 0 øre,,90 hrelid'labh it 2 øre, (l00 reker it 6000 øre og 2485 k,g. hummer a kr :~..:lo. Verdi kr. 22 7,65. Elg e ' S li n d: uken 22. Ul 28. mars er Q:pfjs:kE~t fisk og skaudyr, hv'orav 50 kveite it kr.. 00 fl)'indre il 70 ør,e, 200 lange it.,5 øre, 800 ~orsk il l~i øre, 250'0' k!g. hys,e il 28 øre, ~g. sei il 0 ørp.. 00 skate il 5 øre, 2300 kjg. annen [iisk lå 25 øre, 0300 fug. reker il 50 øre, 670 lhummer å kr og 4200 bo'kstavhummer 2. 5 øre. Verdi kr OLAF KNUDSEN Als BERGEN (Aktiekapital kr ) KOlmmissionsforretning i fiskeprodukter Omliætter tørrfisk, rogn. sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset torsk, tom/at, levermel etc. Telegr.c:ldr.: Tranknudsen Rikstelefon 2348 orskefisket. \i~a d S ø /4: O p f ds k e:t V in ter f:i s k 'e t F i T T illl ark fra l til 26. mars: Torsk , hvorav hengt rundfisk , sahet , :iset ,,rotskjær 5000, resten hjemmefol'brukt. Hysekvantum kjg., hvorav hengt 40, i,set Kveite 37332,i'Bet. Flyndre ~g., hvoruv.',set 25370, saltet Leverkv:an:tum 394 hl., damptran 0.82 tønner. Rogn 884 hl., hvorav sahet 784, iset 00. P:riser: torsk :~O, hyse 80, kveite 2525, 'flyndr:e 250 øre pr. :Leverpris 020 øre literen. Ya r d ø 3U3: tiden 6. 'til 27. illlalr,s,er fra batlmne lilandbragt 'ølgende kvantum f:isk il Vardø by: 30'0 ODD ~g. og til Vardø herred 47 '000 Tråledisk rikk'e iandhm~t. Fdsket delvis 6tormhindret. Våropsynet 'er for Vardø by og herred satt ka 27. mars. Fin n a,' k. V,å ri i S k e,t. Vad s ø /4. TiT S' dag 3/3: y,ardø,gamiskø,ite 900, Båtsf}ord 4600', båter 350, Berlevåg garnskøiter natbsbmt :3500, 3 netters 4000', Okse våg garnbåter ;JO, Skjøtningsberg 0'0, KjøHefjmd 500, Dyfjord linebåter 500, Kamøyvær garnbåt 800, Sk,arsv;åg 400, Breå.vik garnffilo'tor'er 360, Bre,ivikbotn båter 200,,skøiter 00, Hasvåg båter 250', skøhe Kristiansands Fiskegarnsfabrik ALT GARN OG NOT Kun aller beste kvaliteter Forsak vår egyptiske bomull og De b!ir forbauset over styrken Tl';!lefon 237 Telegramadresse:.. Omfar 250, Hasvik, Kobbevåg Unemo:torer 400, Breivlikfjorden juksebåter 275. Lodde ti l[8'tede Varanger, Gamv;ik. Algnmangel Hasvikværene. O nis d a,g / i 4: Vardø garnskøite,r 500, Båtsfjord 4000, motorer 000, Berlevåg, Skølter nahslått 4400, småmotorer 500, Ty.fjord skøher500, Kvitnes bmer 250, Okse våg 250, Skøtningsber,g 200, Kjøllefjord 500, linebå,te:r 200, Dyfjord 200, Kjelvik 30'0, Helnes 2;50, Nordvågen 40'0', Garnbåter 350, Kamøyvær 450, Skarsvå g50. T:o,r 's d 3. g 2,/4: Vardø gm>ll ',t>køiter 825, Båtsfjord 3600, Kongsfjord 4000, Berlevåg 4500, motorer 800, båter 30,0, sforskøher 0000, Finkongkje:ila garnotringer 900, båter 400, Tyfjord garnskøiter 700, Skjøtningsberg garnbåter 00, Kjøllefjord 400, linemotorer 200, juksebåt 00, Dyfjord liuebåter 500, V.ikhamn,garnbåter 300, Sværholdt linebåter 4:00, Kjelvik g,arnskøiter '500, linesjølragere 350, motorer 325, båter 80, Honningsvåg :garnsjøldra,gere 400, Nordvågen linebåt 200, Snefjord garnbåter :60, Ryggefjord 250, Kobbe:f,jmd 2000, Hasvik garnmotmer 450, enkel 050, Kobbevå,g 450, Hasvåg 2 netters 770, 3 netters.400, Breivik, Bre.ivikbotn ujevnt 250, ØkBfjo.rd garnlillotorer 300, Bergsfjord ekøiter 600, båter 200. Lodde tijstede Finkongkjeila og ngøyhavet. F red a,g 3/4: Hasvik garnsmåmotor 300, linebåter 2,50', skø.ite 480, Hasvålg, småmotorer 500, Brleivik båter 300, Kobbevå,g, _ 6måmobor 300,.for øvrig landlilgge, stolm. L ø r dag 4/4:,G:arnskøite Syltef}ordhavet 4500, Pinnkongkjeila 500, otringer 40'0, Tyfjord garnskøiter 200, siormhindr:et, Melhamn garnskøite,r 800, Oksevåg 400, Dyfjord 2,5,0, Kjelvik, Jinesjøldrager~ 700, :motorer, båter 27,5, Honningsvåg,ene, l:inesjøldragere 300, garn 300, Hasvåg, Kobbevåg, lineotringer 600, HaSvik 3DO, Breivik 350', Sørvær 550, garnbåter 820'375., Opf;isket vår:fisiiket F.iun:ma'rk 4/4: 8M500 torsk, hvorav hengt rund fisk 46:6 900, saltet kippfilsk 49300, iset 4900, rotskjær 400; leverkvantum 68 hl., dammedis:intran 295 tønner. Hy,s:ekv,antum 8300 k,g., ihv:oflav hengt 300, iset 80'00. Båtantaltl '057, hviorav 469 :motorer, i Vardø 95, Berlevålg 60, Kjøl:lef}ord 40, Hammerfest 80, Hasv,ik 23S, LOPPa99, resten spr,edt; 3655,mann,i47 anakjøpere, S kjøpefa:rl,øier; i Vardø, Båtsfjo.rd 2, Mehamn, Hasvik 4. F,ilsikepris F'inkongkjeila, Gamvik 8 øre, Vardø 89, KongsfjoTd 9.5, Hasvik 8, Loppa 90', Honning'svå,g, Skarsvå,g, Måsøy 0, fm øvrig 9' øre, leveripris Fink'0'll:gkjeia, Gamvik,0, Loppa,05, Hasvik 88, Kjøllefjord 58, Honningsvåg, Skarsvåg,s, for øvrilg 5, leverhojd,i,ghet 0stf,innmark 937, V,estfiinnmark 250; Hskevekt Ø:stfinnrnark 38, Vestlfiunmark 295, tranprocent 0sMinltDark 39, Vestfinnmark 45. Tro ms ø /4: Seujlaopsynet heves for alhe fire opsynsdi,str,ikter fredag 3. a:pril. T r 'o m s. B,er g og Tor S k e n 4/4: UkekVlanhlrn torsk, hvorav sa:lt'et, 62 2,5 iset, hengt. D.amp,tran,s7 hl., rogn 26 hl,,alt sahet. F,rilSer: torsk 03, øv'rilge priser lif:orandret, opsynet hevet,igår. H i l J e s ø y o,g 0 y f j o ' d: Uikekvantum klg., hvorav 5050'0 sahet, 8000 hengt; damptran 28 hl., mgn 36,hl., alt saltet. Priser som før. Opsynet hev,et,igår. F y l k et 's k van t u td k,g., hvorav saltet, is'et, hengt; d:amptran 395 ihl., rog.n 2,500 hl. saltet, 773 hl. iset.

4 98 fs K ETS o A N O 8 april 936 Van der Haul & van der Valk VLAARDNGEN mport Eksport Vi anbefaler vår adresse som kommisjonær for saltet torsk og saltettorskefi leti fat. Ukentlig auksjon. Korresp. engelsk og tysk. Nor d l and. V æ r ø y 3/3: Garn: istorsl~øite,r , nattline,r: småskøiter , robåter Priser: hsk 2, lever 2022, rogn 5. FilS,}rev,e,ld /4: Garn:!st<Orskøiter Ytterlsiden , NaUl;iner: Ytterog nnerlsden småskøiter , robåter Prjser: filsk 23, lever 2024, i'iogn 0.5. B øi VeiS ter å,l e n 3/4: llllgen nevneverdige denne uke. ø k S nes o g La n g ene is: Denne uke fisket stormhindr,et. Garnfangster,optil 000, linebåter landli.gge. TOskepartliet k,g., herav iset , hengt 2 569, sahet 60063; 292 hl. dampmedisintran, r:ognpartiert 44 hl., herav is'et 755, saltet,6,62, he.rmetikk 24. Skreifisket fm Øksnes ansee,sfor slutt, de.fles,te båter er reist ti,l Lofoten eiller rustier for Finnmarken. For Nyksund, Lagnenes drifte,r ennu en del båter. Bor g e 4/4: Denne uke 'trekning mandag, tirsdag med bra,fangste,r,,onsdag smått, torsdalg og fredag landl,igge. Fi'E',keparti , hvorav saltet, hengt, 7000 iset; 78 hl. damptran, 00 hl.,r'ogn, hvor:av 700 sahet, 400 e:klsport. Priser:,flhsk 33.5, lever 2326, rogn 25: belegg ufomndret. D vel' be r:g 4/:4: Det opfi.skede pa,rti er nu torsk, hvorav iset, hengt o:g sahet; 968 hl. medisintran, rogn 0,50 hl., iset 505, sahet 525. Priser: f,isk 8,,lever 8; uvær har hindret bedri,ft,en, vinterfii,sket,ans,ees nu avsluttet. Y t te r S' i d,e n 4f,!: Fi,skepalti , hvorav hengt 2000,8, saltet 55669, i'3et 82294; damptran av torlskelever,523 hl, rogn 4958 hl. hvorav 6altet ,,iset 274.,5, hermetikk 24. H 'e l g e l and 4/4: F.iskeparti , hvm,av hengt 23837, saltet 720'0, i,sct 83340; damptran av tomkelever 68 hl, 'fogn 74 hl, hvorav saltet 92,iset 82. S,aHen,4/4: Eisk8lparti 000 k,g., hvorav hengt 9200,,iset 800; damplran av toriskel,ever 4 hl., rogn 7 hl.satet. V æ r ø y 4/4: Garn, Ytter og nnersiden 3 netters storskøiter '0, nattliner 2 netters Elllåskøiter 706,65340, robåter Priser: fiis:k 3, garnlever 2829, linelever 2024, r:ogn 05. L o f,o ten s o P 8 Y n s d,i stri k:to L ø r dag 28/3: Gjen G8msnittlig Garn: Storog småjslwher: Svolvær 2.30, Henningsvær 280 Stamsund 440, Ure 600, Bastad 300, Mortsund 200, Nnsfjord 6'0, Reine 500, Sørvågen 070. Nattline,r: StmskøHer: 250, Stamsund 650,,slllTlliskøHer Sta:msund 500, Fl e 30, BallStad 350, Mortsund 2:50, Nusd'jord 300, Sørvågen 680'. Man dag HO/3: Garn: Stor og simåskøit'er: Kjeøy, Heu ningsvær 700, Skr.ova62G, Svo'lvær 350, Kabelvåg 380, Stamsund, Rejne 800', U re 890, Morhsund 500, Bal,stad 70, Nusfj:ord 670, Sund 950, Sørvågen 790 Røst Nattliner: Storskøitel' Henningsvær 00, Reine 28'00, Sørvå,gen 300, smålskøiter og båter: Risvær 250, Kabelvåg 270, Henningsvær 3050, Stamsund 600, Ure 280, Mortsund 300, Ba!lstad 380, NusJj,ord 360, Sund 800, Reine 350, Sørvågen 70, Røst Jukse: Stor og sllåskøiter og båter:rsvær 000, Skrova 50, Svolvær 680, Kabel våg 50, Reine 400, Sørvålg:elll 80. Tirsdag 3,/8: Gam: Stor og sllåskøi'ter: Risvær 450, Skrova, HenninglSvær 460, Svolvær 300, Kabelvå,g 2,50, Stamsund 490, Ure 40, Bal,stad 730, Yttensiden 00, Sund 3050, Reline600, Sørvågen 20, Værøy, y tier,o'g innerisliden 200. Nattliner: Stmskøit'er Henningsvær 850, Stamsund 60, Sørvågen 2000, småskøi'ter Risvær 240, Kabelvåg 250, Henn,ingsvær 3i80, Stallsund 420, Ure 250, Balstad 350, Sund 470, Heine 300, Sørvågen 840, Værøy 350. syd og nord: MONOPOL'. KOBBERSTOFF Drøi og sterk. Grønn boks. Juks,e: Skølter og båter: Sørvålgen 2,50, Sund få op 'til 900, 0r 0vri,g ikke opkomne. Pr:is'er: Elsk 24, lever 2033, rogn 55 øre. OnBda,g /4: Gjennemsnittlig: Garn: Stor o.g E',måiSkøiter: Rilsvær, Skrova 400, Svolvær 2!0, Kabelvåg 380. Henningsvær 470, Stamsund 340, UJ:e, Balstad 450, MortBund BOO, Sund Re.ine 500, Sørvågen 40, Værøy 600, Røst 30. Nattliner: Storlskøli<ter: Henningsvær 00, Stamsund 670., Reine 000, smålskø.iter: Risvær 250, Kabelvåg 270, Henningsvær 460, Stam:sund 670, U re, BallStad, Nusfjord 300, Sund 325, Reine 450, Sørvågen 820, Værøy,520, Røst 80. Jukse: StlOfskøi'ter: Heine 665, SmålSkøiter, båter: Ure log, Reine 650, Sørvågen 330, for øvrig!sllått ovemh. T lo' ' sd.a g 2M: Garn: Stor og r.:llnålskø.iter: Kjeøy 40, Risvær 320, Skrova 650, Kabelvåg 360, Henning'svær 500, Stamsund, Re.ine 450 U re 540, Sørvågen 460. Naltliner: Stoflskøiter: He,nningsvær 200, Stamsund 030, Reine 00, småskøit er: Risvær 200, Kabelvålg 330, Henningsvær 450, Stamsund 380, Ure300, R'eine 350, Sørvågen 730. Jukse: 8måskølter: Reine 7,90, SørV'ågen 485, for øvri.g smått. Fr e dag 3/ 4: Ga'fll: Stor og og EJlnålSkøiter: Skr:ova 50, Svolvær, Kabelvåg 30.0, Hopen 400, Henning,svær 750, Stamsund 630, Ure, Mortsund, Bas,tlad 500, Nusifjmd 560, Sund 650, Reine 800, Sørvågen 7i60. Nattliner : StorskøHer: Henningsvær 300, 8tam sund 000, Reine 800, Sørvå'g,en 850, smålskøiter: Kabelvåg 400, Hopen 300, Hennings'vær 500, Stamsund 420, U re 360, Bal,stad 380, Mort,sund 250, Nus.fjord 450, Sund 500, Reine 40, Sørvågen 850. L,o.f 'O ten 4/4: F i S k e p a,' t li tonn, hvorav 24 ~~94 sa,ltet, 4835 hengit, 85 iset. Leverparti 6.5 hl. dampmedisin Lran hl., mgnpa'rti hl, hvorav 8,378 hermetikk. Leverholdighet: Garnfisk , lineifilsk , tmnprocent 4754,,garnfilskvekt 48, l!ine:f,iskevekt 343. Fiskepris 4, leverpf:is 2,533,mgmpris 424. Fiske.re 236/', båter 6638, hvorav 476 g'arnbåter, 2085 :llinebåter, 3077 dypsagnbåter med 294 doryer fm 3458 Jllotorfarkostier, hvorav Østlofoten 2.46, Henning<svær 05, V8stlofoten 2247, V æ,rø y og Røst 230, kjøpefartøier 66, hvor,av 0stl:ofolen 57, Henningsvær 2, Vestlofoten 87, Værøy og Røslt, la:ndkjøpere 298, tra'lldamperier 98. Nor d T,l' ø n del a 'g 4,/:4: Vii kna 'f i S k et: Fiskeparti , herav hengt 4 80'0, solgt fersk Damptran 04 hl., lever 78 hl., 'fogn, saltet 40, hermetikk 25, sol:gt fersk 50 hl. Prlils,er: Fisik 2,,lever 57, r,ogn 50, stormhindring sist i uken. Mør e <O g Ro ill s d'a il 4/4: nnmeldt 466 båter, 4464 mann, opfi,sket tor'sk,,s,altet ,elæportert , hermenkk , hjemmeforbrukt Rogn 5 hl, sahet 298, eksportert 66, hermetikk 47,,hjemmefmbrukt 0, dam p medisintran 798 hl, leverholdighet , f,iskevekt 300 2,50, tranprocent 4752, rundf.iskpr:is Opsynet fot Møre og Romsdal heves 4.,april. Vintersildfisket nordenfor Stat. Ti,t,r a:n 3/3: Herti:l idag fra TiHranhavet 30 dfiivme hl., pris kr. 2 pr. hl. Dårlig av,se'tning. S ø n dra Sun n mør e 3/,3: dag fra Melteviken s:ett8lgarnsbåt uten fangst, sydves,tkuunlg. Ti t'r an./4: Hertil idag fm Titranhavet 2 driv,ere <3540 hl., pf'l.s kr. 3, utrygt vær. H a ~ ten

5 8 april 936 F S K E T S o A N O 99 SabbMotoren 3 HK., 45 HK. og 59 HK. råoljemotorer. Passer for alle slags båter fra 8 til 28 fots lengde. Enkel, driftsikker og økonomisk. 500 motorer i bruk på 0 år. Gode anbefalinger. Skriv til Damsgaard Motorfabrik, Bergen ;s!l På,strekningen HaltenMausundSulaKya opfi,skd ':iste uke 500 hl. storsild, derav anvendt til agn 200 hl. og :o:olg til ekrsport 300 hl. Pr,itS kr. 5 pr. hl.; 4 driv:garnsbåter, der fiskes både på settegarn log drivgarn. Tit 'r an 4/4: Ukeparti 9.:) hl., hvorav 3:20 hjemmøforbruk, 59<5 guano. Fiskerne hjemrei~t hl påske. fisket ansees slutt, muligens kan forekomme fdeildefter påske. S ø n dr e Sun Tl lill ø re 4/4: UkekvalltUlll 20 hl, alt anvendt til agn. () l.s Y l e t S li k e :m eld ing. V tå r sil d d i El tr i k ten e 4,( :: : Denne uke optatt av henstands:låls 0800 hl. Jandnotsild, ah iset. Vintersiildfisket, pr. 4/4. Distrikt Derav Totall Til Til herme fangst set Saltet sildolje tikkfabr. hl. fabrikk frysning hl. hl. hl. agn m.m.hl Halten Titran SørTrøndelag Hs Kristiansund Bjørnsundværene Romsdalsværene ~. Sunmør... [ Alesund. _ S. Sunnmør ~~ Møre Hs. 2) ) 73 ~~_._ ~~i~ Sogn og Fjordane, }}4 0'7 800 Hordaland, Rogaland VestAgde_f tils. Tils. i 936 _ ~ Total 9: _ ~ ~ SørTrøndelag lo! ~ 8499 ;løre.. ~..,o _.~ ~2 794 _ Sogn og Fjordane.. i} Hordaland, ROgalandl VestAgder... l) Herav er hl garnsild G hl landnotsild og hl snurpenotsild. Uke fangsten nordenfor Stat l 435 hl og sønnt'nfor 0800 hl, iat ) Herav tilført fra Søndre distrikt. Tråledisket. TLl Troms kom,i uken til 28. mans tråler fra bankene med ~9S0 t'orsk. Samme tråller leverte i Gryllefjord 0000 kg Rekefisket mars 936. Mars hg. Gjennemalt fra lhlto'alverdi j snittspris kr,f.mars,øre Tromsø ; 7 Kristiansund Ålesund Karmøy ( Stavanger lo Egersund Kirkehamn S Kristiansand Ar ndal. _ Kragerøy, Skåtøy l Risør Langesund Stavern Vasser t 3446 ~ Nevlunghavn ~~ :30740 P JERNVARER n p STfnDERArS KJØKKENUTSTYR U&W!9 Småstrandgt., BERGEN Meldinger om utlandets fiske, ekspon m. v. Det islandske torskefiske. Re y k j a v i k 30/3: De fleste t'rållere og andre f,iskeslklib f.ikk bm fangst forrige uke. S l and sto riske.f i s k e r:i ert li l 3U3: 6480 tonn 8tmtorsk, 950 tonn islillåtm,sk, 6 tonn hyse, 49 tionn sei. Total 7640 tonn mot ifjor 6252 tonn og i 'tonn. Nylundslands eksport av klippfisk i uken 20. til 27. febr kvintaler, total i tiden. januar,t,i,l 20. februa r kvintaler, hvorav til Br.aSH 5'957, Britiisk Verstndia 2752, Kanada 6426, V' lstndia ifor øvlrig 37534, Hellas 8588, Nalia 289, Malta O, Portugal 964, Spania 36674, Storbr.Hannia 4299, U. S. A. 25, andre,land 294. Samlet verdi $ mot H}or $ De:,slsuten er der ek:sportert lav,indm;trhran 99:5 gauons, verdi $ 3092, dampmedisintmn 8829, v'erdi $ 0947, kolk,la,ret 3850, verdi $ 3555, sellolje , verdi $ 7085 log havlolje 0, selskinn 769 stk, ve,rdi $ 583. Det svenske sildefiske. uken :som endte den 28. mars: Garnsild O, trålsild 26889, notsi,ld O Middelpris, trål,s:id 56 øre pr. Totalfangst fm 30/6 ltil 28/3 (fjoråret,s korresponderende tan iparantes). Garms:ild 2923 tonn (2559). trållshd tonn (22 45), notsild 324 tonn (337). T, otal saltning (insaltad 8 ill) 420 tonn (35). Eksportert fe,rsk 062,tionn (0665), saltet tnr. Kanadas eksport av klippfisk,ifebuar beløp sig til 7382 cwts. fordelt på følgende land: Bermuda 358, Britisk Guiana 833, Britilsk Vestndia: Barbadols 46, Jamaica 684, Tr,inidad og Tobalgo 226, andre 450, Brasil 55, COlstla R,ka 20, Kuba 362, talia 263, Panama 93, Forente Sitater 7500, Porto Rico 856, Haiti 256, Peru 58, Alller,ikanske ViTg:inia øer 62. Totalverdi $ Det spanske s;ardinfiske. B i l b a 0 6/4: Sardinf'isket V i g o mars 470 tonn, pris 4.59.

6 200 FS K ETS o A N O 8 april 936 Klippfisk og tørrfiskmarkedet. Markedsmeldinger. B i:l b a lo 64: Sol,gt norsk 6000 kvintaler,isllandsk 600, færøiisk 000; beholdning: norsk 4000, islandsk 2000, rfærøisk GOld efterspør,sel. Priser: niqnsk 95/00, isilandsk 95NOO, færøisk 0/03. Ham bur g. :tiden 20. til 2,6. mars ankom fm Norg,e 87 ko~i 'tørrmisk og 436 kolli klippj,isk, Ferskliskmarkedet. L lo n d lo n 3U3: 3 kasls'er f!lyndre 5/'9/, kveite 7,Pl0, hyse!62}6. L Q n d lo n 3/4: 64 kasser f:lyndre, pris 6/0/, 28 kass'er kveite 9/6/, 2 kasse.r hysje 2J!3/.. 'o ndon 4/4: 234 kalsser flyndre, pris 72/, 73 ka,sser kv'eite 0/5', 97 kaiss,er hyse 2f3/. Hull 3/3:»Storesund: 2028 helkasser, 048 hailvkalss'er, tregt '2/20/,få 22/ heldassen,,/6 halvlmiss,en. Hu./4: Res'tparti»Stor'8>sund: 85 he:kasser, 622 hal v kasser, tregt 20/9/ h elkass en, 0./6 halvka'ssen. H 'li,l 2/4:»Skottland: 924 heilkasiser, 03 ha!lvkasse.r, tilbyr helkaslser 7/6/, meget få ;s,olg. H'li lr 3/'4: Restpart'i»SkotHand: 743 hellms!s'e'r,502 halvkatsser, 7/6,fi helkalssen, 9'/:86 halvkasls'en.»angiq: 788 helkasser, 993 haivkasiser, tregt 8/7/ helkasben, 9f'6 hælvka,sslen. H li ill 6/4:»Activ«90 helkasser, 6,50 halvka:sser, 23/22/, nogen 24/ helkassen, 2/,6 halvk'assen, livligere marked. New c as tie. Priser mandag 30f!3, tirsdag 3/3: Flyndre, mddels 7/9/, stor 4/5/, kv'ei'te, midderls 3[5/, små 9P!. New c 'a sti e. Prits'er Jorlsdag 2/4: Flyndre, middels 8f/, l.stor 4/5/, kveite 36fi, små 9/H/, hyse /6~3/; fredag 3/4: Flyndre, middels 9,//. Ham bur g A l t ona. Fe r skf is k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken 28/3 til 3/4 ialt pund fersk fisk og sild fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: Ukemengde i pund lr Fiskesort Hyse, stor... middels... små..., Kveite, stormiddels... middels... småmiddels... små... frossen, stor u. hode Pigghå, flådd..... Buklapper, vanlige... flådde... Håbrand, u. hode... Rødspette, 5tor og midd Steinbit, stor... små.. _... samfengt... Lomre, stor... middels... små... Lange, u. hode... Skatevinger Vårsild... \ 2nen uke halvdel lste ukehalvdel i '/ /24 /4 6 / / /435 / /2 26 /' h 5 5 /26 /4 NORSKE Orlfl3$ikre VJ'! ln96.morcr t!t spe$!a:kr K00LEANLE6G. O,!!/cgg oss Deres golelr:l' n l3re sptir$mål.t /O:stJr~. ~pn!sen8nl pj :J,~nt H,.,: Gi:sf, J Jflhn:sen it!!j.7a,: O A~DRAMMENS ~,~~~~r~~~l~~~_kiyr50~~sjs~pi M!! Fredag den 3. db. utgjmde tilførserlen ira Norge bare 7700 pund, mens all doen øvrige nons,ke fisk va,r fremme i først,,: halvdel av beretningsuken. Markedet var i begynnelsen av uken variabelt, nærmest med fiallende tendens så der lmnd(' verrtes pf'isfall mot,slutten av uken Olm tilførslene var blitt nogenlunde no,r:ma.le. Veq de baga'teumessige tilførsler ti fredalglsmarkedet kom der momentant 'en pribstirgn:ing for den norsk'e fisk. Og6å for de nære'lllste 4 dager må der regn,,,, med et ustabilt marked. F,e r s k s,u d. denne uke kor:) der knapt 5000 kastser vårsild til AJitona. TfiO,sS det beskjedne kvantum inntrådte der bare en mindre prisstigning og 'Salgsprisene lå mellem 5.Y:; og 6 pfennig pr. pund. Fra Trøndeila,, kom de førs'te småpos'ter Jror'fangst'siJd, hvis kvalitet V'ar mindre' tilfredsstiuende, så s!algspris.en kom til å bevege sig mellem 4 og 5 pfenni'g pr. pund. SildebelhO'vet er nu sunk'et adskillig på grunn av det v,arme vær og den flote!stfående påskehelg. Efter det avbrudd Brom påsken het yr ;for lindusttien kan der after ventes en del livlligere efterspørsel efter sild. W ese r m li n d e. U:ken 27/ 3 th 2M bragte ialt 5 83'0 000 pund fersk fisk 'og,sild pr. 8 dampere. Herav var :L pund nordsjøvare pr. 29 dampere, pund islandsvare pr. 55 dampere 'Og 6, pundv:are fra den norske ky.st pr. 34 dampere. Høieste o:g laveste priser i 'pfennig pr. pund: NOldrsjøvare: Sild 80, makreh 50, hvitting 58, 'sei 4G. sllandrsvare: Hyse 88, l 82, H 69, torsk 57. n 57, sei 45, uer olo. Vare fra den norske kyst: Hyse 72, l 60, 47, torsk 57, l 57, lsei 45. uer 50. C u x h a ve n. Uk'en 2:6/3 til /4 bragte ialt pund ferskfilsk pr. 28 dampere, derav var pund nordsjøvare pr. 3 dampere, pund islands va re pr. 9 dampere og pund hvitehavsvare pr. 6 dampe,re. Høiesleog laveste priser i pf,ennig pr. pund: Piggvar 8763,

7 8 april :L 936 FS K E T S O A N O 20 CHR.. RGENS SØNNER BERGEN Telegramadresse: R GEN SES Taugverk Snører Traad Liner A.s Johan C. Martens & Co.. BERGEN Telegr.adr.: jomarteo Rikstelefon 4363 KjØper alle sorter Tran, Sildolje og Rundfisk kveite 4000, rødspehe 33:69, berg:fyndre 3B8, n'ordsjøhyse 5B5, 630, V 028, hyse til elekning 95, islandshy:se lo20, l 84, hvitehavshyse 50, l 57f :)~, hvitting 4Y:;8, nordsjøtorsk 423, iiislanrustorsk 57Y:;, hvitehavstorsk 57Y:;, lange 5,,makreH 626, uer 46,.;;ei 4Y:;7. Hummermarkedet. Ha ijll bur g. denne uke har det vært heu stille 'Om importjorretningen på grunn,av at betanhgsliha'lelsene for mars hlev utnyttet mot slutten av måneden. BetalingstHlatelsene for ilj)l'il vil neppe.lmmme :importørene i hende før 'Omkring 0. ds. importørene regner :fremdeles med en pri6 av kr. 4 til kr pr. n'orsk hummer <fob. eksporthavn. Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse: Levertran Telefoner: 4953,4533, privat 4367 forhandler alle ~orter tran, tørrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildem'el, torskernel, leverrnel, sildoljer, seloljer og hvaloljer totiskemel, ifra isverge 200 sekker,f!iskemel, fra Danmark 800 sekker fiskemel, fra Storbritannia 848 s'ekker fiskemel, fra Portugal og Spania 9049 sekker sla rdi lmel, fra V'estarrika 53:7 rsekker fiskemel Saltsildmarkedet. Kon i g s b e,l' g 3t/e: Fm'r'etningen forløper normalt. Fra England ankom slls»roldeo<k med 524 he~eog 524 ha,lve tut. saltshd 'Og dette v,ar den Siste.laslf sild fra Eng:land. nntil den nye s,esong i begynnelsen,av juli vent,es nu ikke nye tilførsler hverken fra Eng'land eller Tyskland. Man regner med at beholdningene her vil kunne istrekke 't:il inntil ny B,illd ankommer. Salgsprlis'ene er fremdeles u:f,orandret og de.r regnes ikke med Hagen forandring ii denne s,eslong. Da nu intet av betydning ventes å inntref f'e før den nye sild begynner fl. komme,viil man undlate å sende de ukentlige beretninger linntil videre. H a Hl bu 'r g. Den s8songmelss'ige avslappelse i det herværende Saltisildmarked er nu satt inn f'or alvor derved at det varme vær har h'omt si,g :i l0igen tid. Der er li øeb likke t næsten ingen :i'llleresse for ny :import og der klages over at den sild som ben'lner sig på,,a'geri Hamburg går meget lang.somt ut. uken 2'0. 'til 26. :mars anlmm følgende mengder 'saltsild til Hamburg: Fra Norge 539 hele og 6 halve tnr., ka Storbritannia 64 hele og 400 halve tur. Diverse fiskevarer. Ant we ' pen 3/,4: dene uke ankom med dis»columba«: 75 halve ka6.:::er fersk sild,,540 kasser fersk!ilsk, 5 tønner 'sah s'i.ld, 35 tønner salt flyndre, 0 hele og 7 halv'e bunte!' tnrr'fisk, med dis»br:abant«: 83 kasser.fersk fci.sk. H a;ul blir g. tiden 20. t'i'l 26. mars ankom fra N'Olge 452 kaslser hermetikk og 2 k'ohi røkelsi.ld, fra Holland 282 dunker.sardeher, fra Portugal og Spania 996 kasser sardiner og 597 kasser ansjos, fra Le vant en 909 kasser sat,diner, fm Japan 300 kasser hermetisk krabbe og 50 klasiser hevmetisk laks. Tranmarkedet. Ha bur g. Uken 20. ti!! 2,6. mars bragte føgende mengder t ran til Hamburg: F'ra No.r,ge 2247 hele og 4 halve tønner dive\se tran, fra Sverig'e 55 tnr. s:ildolje, fra Danmark 297 tnr. diverse tran, fra Storbritannia 96 tnr. diverse 'tr:an, f'ra P'Ortuga] og Spania 94 tnr.,satdinolje, fra LeVianten 85 inr. delf,rnt ran, fra Vestafrika 80 lnr.,fiskolje, fra Syda:rnerika 26 tnr. val0je, fra.japan 080 tnr. 'og 253 t'onn sardinolje, 00 tnr. haitran, 62 tnr. torskelevertran 'og 400 sekker herdet tran, Salgscentralen, Stavanger Post og telegr.adr.: Salgscentralen Telefoner: 44,45,46 Sildemel Sildolje Torskernel Sild og liskemelmarkedet. Ha bur g. T'irsdag og olllsdag i denne uke mottok nrogen av de herværende importører en del mindr'e kjøpetilalels'8' for aprilskib:r.inger,i tihe,gg ti:! de kjøpetillateliser som blev ;~!ttet v,~d omsetningen mandag den 23. mars. Dis'se ekstra j;jopetillatejser gja,ldt ute,lukkende sildemel soim kunde dekkes ' rom pte. Torskemel synes nu t'ilnærmel,sesvis utsolgt i Korge, lllen lselv om markedet her i nogen tid helt skulde måtte undvære det norske to rs ke:mel, er der neppe grunn til å t]o at deh'2 fotho'ld v,il støtte prisdannelsen når ny s'8slong,s \are om nogen måneder blir utbudt. tiden 20. Ul 26. mars ankom følgende mengder silde og fiskemel ti,l Hamburg: Fm :; orge 25 9BO hele og 60'0 halve sekker slildemel og 7450 sekker Sovjetsamveldets fiskerier og fiskeindustri. Beretning av 7. februar 93,6 fm den norske 8gasjion i Moskva til Utenriksdepartementet. Forts. fra nr. 4. Kmbhenedlegningen (den russiske) viser fø,l,geude tall ~ Tab ello kasser il. 48 bokser il. 453 gr, ,,,, ,,,, A v fiskehermeikk har man,ialt 56 soder, nemlig: Tabel. fiskekonserver, nafurel sorter,, i tomatsaus i olje.... 8,,' diverse Krabbekonserver Ansjos.... Rollmops.... Kilki.... l(c nserver av lever av torsk, lange m. v... 3 sorter Muslinger Hvalkonserver... '....

8 202 fs K E T S O A N O 8 april 936 Det bemerkes at hiun ha,r adskilllig av den irussiiske hermetikk vært bragt på markedet i store bokser a 50 gr. Efter de fmeuggende oplysningerr skal denne størr:el,se forsvinne til fordel for 'mindre [orma't:er. Der har vært klaget rover t,olllatsaus'en a't den er mindre rgod,og holdbar. Der skal nu forsøkes med ny,e ropskr,ifter. Det synes irmtdlerlt,id srom,f.orbruk'erne s'et:ter llere pr,is på oljenedlegning. Pwduklsj.onen hemv skal derfor utvides. Til støtte for hermetrikklindustrien finnels ialt 3 biqksfabrikker, hvorav 5 helautomauskeog 8 halvautomatiske. Det si,ste på O'lllråde t er at man ifjor fikk en fabrikk.i Vladivostok for fremstrilhng av laker:le bokse,r, hvilket skal være av særlig betydning 'for krabbenedlegningen. Lakeringen påsiå'es hiuil å ha vær,t en japansk fabr,ikasjlonshemmelrighet. F r y s e o g k j øle i n d u 's t Tie n. har også betydelig fremgang å,opv,i,se. Før revolusj.onen hadde hskeriene lialt bare 67 små anlegg. Nu er de,r 26 med en samlet kjølelagerkapash,et på tlonnog en f,rysekapasitet på ca. 900 ton:n pr. døgn. Produk.sj.onen av frosne fislkevarer vlar i 932 for hele landet ca tronn og i 93,5 ca ' tonn, herav for Murmans vedkommende ca t.onn (?). Men hensyn t,il ut nyt,t e sea v ti nnv.o l e r 'O g a v f a l sy.nes man likeledes å være nlogenlunde a jour. Der eks,istere,r ialt 28 anleglg 'for dette formål hv.is prroduklsjron stjller,sig således: Fiskemel for).... Medisinske fiskeoljer Tekniske,, Guano.... Tab el tonn l ( mnd) tonn S:wmveMets utenrikshandel i 935 forsåvid,t angår fisk og fiskevarer stiller sirg som følger: Tab e l 3. Utført nnført Mengde Verdi Mengde Verdi (tonn) (gullrub.) (tonn) (gullrub) Fisk, krepsdyr, muslinger ia t Derav: Levende, fersk, frosser vare Saltet, tørket, røket, kokt og stekt samt balyk og bukvare (spekefisk) Derav: Utenlandsk sild Annen uten. fisk Fisk, ferdig tilberedet konserver Derav: Stør Sprats Andre tiskekonserver Fiskerogn (kaviar). Svart upresset , Svart, presset ) Rød J) Hermetiske krabber Muslinger, ferdig tilberedt ) Uoveren:slstemmelser lopgavene. Fiskeolje og tran, renset urenset Derav: Fiskeolje Tran Men hensyn til fiskeiqlje og tran er å bemerke at filskeolje vi'sstnok omfatter medisintran, mens benevnelsen tran må fotut ~:ettes å omfatte fett også av andre dyr såsom sel og kanskje hval. Efter ovenstående beløper verdien av Samveldets utførsel av fiskevarer. v. s.ig til ca millioner gullrubel, ment' innfønselen vi,ser en verdi av ca. 5.3 millioner gullrubel. Der er auså et innførselsovenskudd _ på ca..65 ltnillioner. Dette er imidle'rrt,id bare tlilsynelatende, idet den største innførsel,spost av fiskevarer 'skr,iver rsig fra ran (ialt ca. 3.8 miliiqner), hvilket for en vesentlig del må forutsehes å være avkastning av dell store fi,skerikonsesjon som rulslserne har på den iranlske nordkyst. Samveldet,s utførsel og inl'førlsel av fiskevarer fordelt Slig rsåledes: Tab el 4. Utførsel. 935 har Fisk & Sild FiSkek. serverl Rogn (kaviar) tonn. gullr.ub. tonn gujlrub. tonn g;lrub~ AmerikasFor.St Tyskland Frankrike... '.. 2i Hellas Pol~n tala t! Japan Andre land ?) ran Storbritannia..... Holland.... Norge Japal.... Latvia.... Andre land.... ~~ i? ) nnførsel. ) Uoverens6termmelse opgavene : eoo ;9000; 35 la ~ l Norges import til De forente Stater. Utdrag av statrisltisk årsberetning for 934. mporten ka Norge ;i '934 vliser en sa,mlet verdi av $ HFi mhl., det vil Si at sammenlilg'llet med 933 har importen fra Norgf~ til De Forrente Stater øket med 25 pet. Ø:kni,ngen i imporlavgiften skyldes i noigen gr,ad de hø~ere priser det allllerikanskt~,tollvesen synes å ha lalgt til rgrunn ved sine beregninger. Stati,stikken viser ilavere impmrfmen:gder sammenlignet med forr~ge år hvad 'fl,sker,iprlodukter angå!r fror Slardiner, tlomkelever

9 ~, rske 8 april 936 FS K E S o A N O 203 tran, mens fensk fisk, tønet,fisk og sahet :ma~r,ej:l viser stigning. Nedenfor følger tabeuer :SOim vis,er 'importen av flisroeriprodukter fra de forsikjeuige Laud,i 934: Fis k. pund $ Fra Kanada Japan ~ Norge ~ Kyfundland og Labrador ') 'l, Storbritannia Samlet import Tørrfisk. Fra Norge Japan... l ) 538 Mexico tiongkong ~, Kanada Samlet import S i d. Nederlandene Storbritannia Nyfundland og Labrador sland Norge Samlet import l Makrell. Fra Norge Kanada FristaL Nyfundland og Labrador: eoo 550 Samlet import S ard i n e ro l j e.,a) Sardiner til vørdi iikke ove'r 9 cents pr. pund f ø l' t,q lorhøiellsen :2. januar 934: Fra. Frankrike..,... 22,\ 528., talia Norge... 2 loi Portugal Spania... 6: Samlet import E6 784 b) Sard.iner til verdi ikke 'Over 9 cents e f ter toh:(othøielsen U. januar 934: Fra Frankrike..... talia.. Norge Portugal Spania Samlet import c. Sardiner til verdi over 9 cents pr. pund. pund Fra Norge.... Portu:5'al... Spania... Halia ,) ~ Frankrike... J( 9208 Samlet import,, ; :2978l Fra Norge..... Storbritannia Britisk Vestindia. H val 0 j e. ) Samlet import T ran. Gallons $ Fra Norge Storbritannia Nyfundland og Labrador Japan ' Kanada Samlet import Tor s ke eve r t ran. Fra Norge l sland » Tyskland Storbritannia Slmlet import ) første halvdel av 934, før den nye prohibitlive touav:.gift. Følgende varer viser øk8lt,importverdi til De Forente State,r fra Norge 'i forhold ti,l 933: Økning $ $ $ Fisk, fersk tørret, saltet ~ i lufttomme beho!. (ikke i olje) Saltet sild Makrell Hvalolje ndustri tran ' Torskelevertran Andre dyr og fiskeoljer ~ Alt Stempelbranchen Alle slags merkeredskaper: Sjabloner, Svie og Elasfikksfempler ETKETTFABRKK ~. q,!rfroq 00 ST~/fOUSTil Of:.AØtl; Engelsk mål og vekt omgjort til norsk. pund == 0,454 ewt. = 50,8 stone = 6,35 eran = 70,47 liter. gallon = 4,54 liter. tonn = 06 l barrel = 2,2 liter. Vektbelegnelse for klippfisk omregnet i kvintal = 50 kilo i Spania og talia = 60 i Portugal == 50,8 i NyfundJand == UO i frankrike kasse = 45 kilo netto i Havana =: 58,, i Brazil = il,, i La Plata

10 Laks 204 fs K ETS o A N O 8 april 936 i. VARDØ ARNT N. BRODTKORB, VardØ. Eksport av stokkfisk, saltfisk, fer'skfisk. Lager av salt. A,sisuranse Patentslipp. Telefon: Kontoret 59, privat 46. Telegramadresse : ) Fish trade~. ERLNG BRODTKORB, Vardø. Eksport av tørrfisk, 'salfjfjlsk, ferskfisk og tran. Telegramadr,esse:»Export«. Telefon nr. 6 og nr. 32. ~...:ta WLLAM ERCHSEN EKSPORTFORRETNNG VARDØ SPESALTET: Kveite, Flyndre, Laks, Torsk og Hyse SALTFSK SLAGER TØRRFSK Telegramadresse : F S K Telefon nr 43 og 42 v ARDØ FSKERFORBUND, VardØ. Tran og fiskforrelning, innkjøp og eksport av iset hyse, kveite, 'saltfisk, tørrfisk og tran. Disp. Try,gve Christensen. Telegramadresse: )Fiskerforbundet~. Telefon 2, 26. ARTHUR GUSTAVSEN, VardØ. Fiskekspod. Spesialitet: Kveite, flyndre, bløg,get torsk og hyse. Telegramadres,se:»Gustavsen«. Rikstelefon 27. R. KRSTENSEN, VardØ. Fisk & Kommis}ollJsforretning. Telegoomadres,se:,>Randolf<. Telefon 36. A. & P. SÆVK, VardØ. nnkjøp av fiskeprodukter.»sævik«. T,elefon 200, 63. Agnforretning. Telegr.adresse: KRSTANSEN & JØRGENSEN, VardØ. Salg av tørrfisk, s,altfisk, fe,~skfilsk. Telegr.adr.:,>Compank Telefon 20, 04. HONNNGSVAAG A.S HONNNGSVAAG GUANOFABRK, Honningsvaag. Telegmmadreslse: > Guanolabrik<. Telefon 66. JOH. JACOBSENS SØNNER, Honningsvaag og Vardø. Finnmarkens slørste ekjsportforretn. i feflskfisk. Spesialitet: Kveite, flyndre og laks. Forhandlere av den velkjente russiske Solarolje og Vacuum Smøreoljer. Filial Berlevåg. Telegr.adr.: >Bunkan<. Tlf. Honin~svå,g 7 og 97. Vardø 44 og 50. BJUGN AlS BJUGN FABRKKER, ndre Bjugn. SHdolje, sildemel, TorskemeL Hermetikkf.abrikker. TelegramadJ.es,se:»Bjugnf,abrik,«. Rikstelefon: Ophaug. Postadresse ndre Bjugn. AlS TNBODEN SLDOLJEFABRKK, Bjugn. Sildolje, sildemel. Telegramadresse: Tinbof,abrikk. Rikstelefon: Ophaug. Elektrisk Sveisning A.s Bergen DAM8GAARD Telefon 0425 AALESUND Tdefon 357 STAVANGER Telefon 565 TR N OH E Fryseriets KOtntnissionsavdeling AaS Forhandler Fisk Kjøtt Landmannsprodukter Bankref. : Nordenfj. Kreditbank Telefoner: Kontoret Telegramadr. : fryseri Disp. privat 2462 AliS HANSEN & GRØNNNS Export. av Si d og Fisk. Rikstelefon 392, 4322 Harald G. Grønning 3482 Ove Hansen SOiO c Telegr.adr.: y. fis k Alle sorter fisk kjøpes i fast regning. Opgjør omgaaende A.s. Hermetikfabrikkernes Fællesindkjøp Ths. Angels Gt. fl Trondheim Telefoner: 3479,3855 Telegramadresse: Hermetiksild Kjøper fersk Sild A.S E. EKKER Telegramadresse: E k k e r Telefoner: Kontolet 869, privat 38 Eksport av fersk laks. kveite og raeker Taug og lrådhandel Jerntråd og kork K. TUVNES, Kjøbmannsgaten 57, Trondheim SLD FSK LAKS Telefon 3363 B. HÅRSAKER A!s, Eksportforretning, Trondheim Saltet Sild Fersk, røket, saltet Fisk Fersk Sild Hvalkjøtt < Køntor og lager: Kjølelageret, Kai 5 Te!efon: Kontoret 2460, privat 477k Telegramadresse: Fisksaker Postboks 35 CONRAD HYLL, Trondheim Bankre/. Forretningsbanken Kom missionsforretning Telegr.adr. Hyllco Telefon 4407 k, Trondheim Losseanlegg ng Kjølelager AlS Eget Losseanlegg Mottar Fisk og Kjøtt til opbevaring i eget moderne Kjøle og F ryserum. Besørger omising og omdestinering av Fiskevarer. Telegram a dresse : Sfaalfaug HARALD OLSEN, Trondheim. Kommisjonsforretning Fjordgaten 35 Telefon Kjøtt, kveite Hsk, sild, tran,.huder, skinn, eg,g, ismør, ost m.m. vilt, laks~

11 8 april 936 r S K E T S o A N O 205 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstå(:~nde prisnoteringer angår!nnenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de pris~r hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 3/3 '! an: Kr. Ukl. damp. nord!., pr. tn... 69/70 Do. Bnnm. dampet pr. tn... 65/66 Do. seidamp, l rna lys, pr. tn.. lma koldkl. damp., pr. kg.. Blank industriell.... Brunb. industriell, pl. kg.. Bruntran, pr. kg.... Pressetran, bunnklar, brunblank, pr Do. mørk, bunnklar, pr. kg /4 Bergen (forts.) Kr /67 Danskfisk, stor.... små Sei: 0'40 Prima storsei pr. vekt.... 0:37 middelsei Afrikasei... 50/60 Do / Do / Bro s mer, flekket, prima, pr Do. mørk, uklar, pr. kg.... Pigghåtran pr. kg /4 0040/004 runde, prima.... Håbranntran Hyser: Håkjerringtran Prima vårhyse 30/50 Lys selolje do. do /60 Lys sildolje / /0.37 Afrikahyser, 20/40 Mørk do. do. 30/ Rogn: l ste sort, pr. eksportfylt tn. 2nen sort,. 3dje sort,. Samf., påfylt tn.... Run d fis k: USOTt. lofots, pr. 20 Do. helgel., pr. 20 kg... Tynn vestre, hol., pr. 20 Fyldig do., do. pr. 20 Lnderm. hollender, pr. 20 Alm. hollender, pr. 20 kg.. pr do. med stykketall pr. bnt. Samf. (ital.) stor, pr. 20 Do. do., små, pr. 20 Do. undermåls pr. 20 lubb, pr. 20 kg.... HøsrundHsk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk, 20/40, 20 Do. Do. 30/50, pr. 20 Do. Do. 50/70, pr. 20 UsorL fimiill., pr. 20 kg... Finnm., 2uO gr., pr. 20 finnm., 2400 gr. pr. 20 Do gr., pr. 20 Do. over 700 gr., pr. 20 Tit l ing: Hollender, pr. 20 Brerner, pr. 20 kg.... Rotskjær: Zartfisk pr. vekt... '... Vekkerfisk.... Høkkerfisk l.75 Vestlandsbanken BERGEN Sambandsbank forvestlandet l /3 Kr do. 40/ Lenger: Skruelenger, pr. 20 kg.... Bjerkelenger, pr. 20 kg.... Klippfisk: lste sort. lof., pr. 20 kg Finnm. fob.lastepl. Fet s i l d. Skjæresild pr. Storsild: Eksportpakket pr. 0 5/6 Fiskepakket, rund pr. 80 3/4 Kr /6 Ålesund. ~~7 /3 3/4 T ran: Kr. Kr. Ukt. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn /65 67/6R Do. Finmarks pr. tn..,..., 6/62 65/66 Koldklaret damptr. pr Bruntran pr Sildolje efter kval. pr. 0.30/ J/O.37 Seltran do. pr. max. l % Fia.... Håkjerringtran pr. kg..,.. Rogn: lste sort eksportpk. pr. tn. 2nen sort do. pr. tn:.... 3dje sort do. pr. tn. Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 } Lofots, pr / /9.90 Finnmarks pr. 20 kg.. Svalbardtorsk pr Lange pr. 20 kg... : 9. 9/8.60 Brosme pr. 20 kg /6. 6,25/6. Sei pr Saltfisk: sla'ndsk og Svalbard torsk, norsk fangst, pr. 20,.. Bjørnøy, norskfanget pr. 20 fob. Tromsø.... NOldlands, fob fiskeplas... innmarks torsk do /5 4.70/5 Sei, pr.. Pre s s e fis k (ks. ei 00 ) Presset lange, pr ~otskj ær: Sei, sam!. pr. vekt Torshemel fob. pr. luo Sildemel, Sil d : Storsild, påpakket til 90 Storsild. eksp.pakket 0 pr. tn / /525 Vårsild pr. tn /3 2/3 Kr.sund N. 27/3 3/4 T ran: Kr. Kr. Uk. damp, nordm. & nordl. pr. tn., /67 Finnm. pr. tn Bruntran pr S i l d o l j e ~r., / /0.36 Rogn: ste sort eksportpakket pr. tn nen do. do. pr. tn... 3dje do. do. pr. tn.... Nordmørs samfengt stavfyldt tønne.... Lofots do..... : Klippfisk: Senjafisk... o Lofots pr. 20 kg / ,5 Finnmarks pr. 20 kg / /8.50 Brosme pr / /6 Lange, pr. 20 kg Blålange pr Bjørnøyfisk pr. 20 kg... 9/ /8.60 Saltfisk: Nordmørs levert tørreplass. Lofots do... 5/ Senja, fob. pr /4.80 Bjørnøyfisk fob. Tromsø... Finnmarks fob. lastepl. 20 l<g Tørrfisk: ma storsei, 50/60, pr. kg; Do middelsei 40/50 pr. kg... Do. småsei, do ,48 ) Nominelt kr Hau~esund 27/3 3/4 Vars., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr Do. mindre merker, ganet 0 pr. tn ~ 3. Do. flekket 20 fob. pr. tn Do. renflekket ' Vårsild, fiskepk. pr. (85 ) Storsiid, fiske pakket Z9J ) Do., eksportpakket, ganet Do. do. småmerker /9850/9 Do., flekket Do. renflekket l. Nordsjøsild, fiskepk. pr. tn. Fetsild, skjæresild pr. kg... slandssild, fiskepk. pr. tn.. Sildolj e: Efter kvalitet, fob., pr. 0.'32/0.35 O.~Q/0.35 Lys, fob., pr. kg.... Sildemel, pr. 0,) kg..., AaS Wernøe & Gulbrandsen Torvalmenning 2 BERGEN KODAKDEPOT Kino, Lysbilledutstyr / A.s Mandals Spiker.. og Staaltaugfabrik MANDAL Specialgalvanisert Ståltaug for skibs og fiske/ibruk slandssild pr :.....,

12 206 FS K ET~ o A N O 8 april 936 ~~ Kristiansands mek. Verksted A.s Fiskedampskib Trålere Nybygning og reparasjon Telegradr.: Verkstedet Tørrdokk Slipper Telefon ~ MOSS GLf\SV ÆRK Støtt norsk arbeide Bruk norsk kavl Eneforhandler: o. NLSSEN & S0N ~ BERGEN JAKOB MSJE & CO. A.S. Bergen Telegramadresse : Storsild Rikstelefoner: 234, 3872, 3597 Bodene: 634 Prillat: 234,3597,5265 Kjøper og mottar til høie,te avregning alle ~orter fisk og sild QERDT MEYER BRUUN A.S. Bergen A sorter tauverk, SRrer. forsya l. flskegarnsfraad i _ed sta kvaliteter til lavtit, priser. Teltgramadresae:.R,bdø«ufmJlUf M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset SKBS OG BAATBYGGERER HEMNESBERGET N. ROGHELL, Hemnesberget. Båtbyggeri. Slipper (80 fot). Nybygninger, repmasjoner, ombygm ningerruv større og mindre båter. Solid og fajgmes,sig arbeide. Repr.: Unionmotoren. MOlllterdnger. TeLadr. Roghell. Tlf. 25, H. STENSEN & SØNNER, Hemnesberget. Båtbyggeri. Leverer fi,ske og f.angstfarløier lyst og skyss.. båter i,aue størrelser, medl og uten utstyr:. Fagmessig arbeide. Rimelige priser. TelegrafadJresse: Stensen. Telefon. L. RØL, Hemnesberget. EtaM Teli.adr.: Røli. R.tlf,28. Mel, kolonial, jernvrurer. Båter & trevaref.orretnmg. Notgavlbåter, snurpenotbåter, lettbåter, NOTdlandsbåter 2 ~ og ~3 rums, spissbåter 227!!3 rurns l. Nordlands og Kl[pperbougbåter (motorl>yggede). Joller, pr,ammet, øsfaf, årer. Råved.. Æser. H. HENRKSEN, Hemnesberget. Nordlandshåter for seh 27!!2%3 roms 89202ots. Spissbåter for seil 27!!3 roms fots. Motorbyggede Nordlands & Klipperlbaugbåter 825 fotb. Joller, prammer, årer, båtbord, draghalser, øsfut. Alt leveres fra lager til rimelige priser. TelegramadJreSlse: Henriks :~ns. HANS SJ00ARD, Hemnesberget. Fra eget båtbyggeri anbefales kraveh og kllinkbyg~ede båter for motor i alle størrej.ser og typer. Videre anbefali:$: Nordlandsbåter og spissbåter samt doryer og joller. Båtene bygges av førsteklla'sses vehørret materi,ale, med et pent og fagmessig arbeide. Prisene er meget rimemg. BA TBYGOER KR. HELTZEN, Sund, Hemnesberget. Fra mitt innarbeidede båtbyggeri anbefales ajlle slags kra'vellbyggede kuttere og klipperbaug fiskerlbåter. Leveres op til 50 fot med og uten utsty~. HEMNES SAMVRKELAG, Hemnesberget. Nordlancilsbåter og klipperbaugbåter, motorbygget: fot. Nordlandsbåter og spissbåter for. seil: 2, 27!!, 2%, 3, 37!! og 4 rums. Snurpebåter) Notgayl~ båter, Notlettbåter, dorryer: 38 fot, joller: 23 mms, prammer: 887!!9 fol Båtbord: 5678 al~~ns, årer~ 447!!5678 al'ens. Draghalser, øsf,at, trevarer, møbler. Ankere, kjettinger, taugverk, kompasser, signaler, båt og skøiteut'styr. Alt i godt utvalg til rimeligste priser. Telegramadress'e: Samvirkelaget. MO RANA den skarpe kappestriden på alle umkverve srørst det um å skaffa seg den beste og tryggaste motoren. kraft, tryggleik og billeg drift stend Wichmannmotoren millom dei fremste. Motoren vert levert i storleikar frå 2400 hk. Større motorar vert utstyrde med hydraulisk reversering, og sirkulasjonspumpa. for smyrjeolia. Fyrr De kjøper motor so undersøk prisar og salgsvilkår hjå oss. MOTORFABRKKEN WCHMANN UTHAUG UTHAUG HANDELSSAMLAG, Uthaug. Tråd, taug og diverse fiskeredskaper. Lager for AlS Vestlandske Petroleumskompani. Smørolje m. m. Sild og fiskeforretning. Telegramadresse: Handelssamlaget. Rikstelefon: ~Ythaug«. JAKOB HOfF, Uthaug. Dampskibsekspedisjon. Post og rikstelefonstasjon. Sid~ og fiskeforretning. Utfører kommisjoner for innkjøp av sild til hermetikk og eksport. Telegramadresse : Hoff. L. A. MEYER, Mo NordNoflges eldtste forretning i båtindustribmnchen. Leverer aue stags båter som NordLand sb åter, spissbåter, joller og: prammer for fiskeri som tillystbrukl. Førsteklasses arbeide g,aranferes. Telegr.adlr.:»Meyer Mo Rana«, FNNEDF.JORD LARS FNNEDE, Finneidfjord. Anbelaler: (jrruvehbyggedle båter i diverlse størrelser. NordLandsbåter, spis'sbåter, notletbåter og joller. Båthord og årer m. m. A.s ORKLA PRESERVNG ORKANGER SpecialKJØLEANLEGG sikrer fineste kvalitet Fiskeboller Seikaker Rogn KjøtthermetikK

13 Oslo: Våtsaltet fisk.... Annen... o Lever..... alt 450 AQ ) Herav 880 som efterrneiding fra januar. 2) Eftermelding!fra uken 62 mars 3006 B) Herav 924 som eftermeldingfra januar. ' Sild... Flyndre ~ alt C> fisheries published by The Director of f'isheries. Bergen. Nor w e g fan Fis hel i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the begtnning of the year 936 to April 4th. Winter and spring herring, (hl) landed , exported in iee , salted , and to fish oil faetories Cod in metrie tons, landed 74640, prepared for stoekfish , salted and dried 4 650, iced 8 800, cod liver oil produced in hedoø! litres 39590, livers of cod to other oils 5 485, cod roes salt ed _ TUs Ql Hummer, krabbe Hvalkjøtt Rogn... ~ f'orsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Vekten er beregnet brutto med undtagelse av den fisk og sild som sendes fra Bergen til utlandet. Tysk 8 april 936 f= S K ETS o A N cl 207 ferskfisktransporten pr. jernbane. Til nnlandet Til utlandet Stasjoner For Sye taha land Oslo øvrig nge Trondheim: k;' 22/3_28/3 ialt ' Fisk /3_28/3 ialt , ' Fisk i / 3 28/a ialt ' Fiskesort 22/3_23/3/ 24/3 25/3 26/3 27/3 28/a Tils. Kveite ~ e 260 Hyse C Torsk Sei..., Sild Annen fisk Ul 060' sjøtolillsted i uken 28. mars :tiil 4. april 936: Fra Danmark levende fisk kr. 6300,f'ersk ~:sk kr. 06, fm Sverige salt fisk kr. 3260, fra England fersk fisk kr. 370,,fm Rorente Stater Fiskeinnførselen til Oslo. nnføriselen av fersk og saltet f,isk Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian Sild S~ld Sild /3_28/ 3 ialt. Fisk Fisk... Andalsnes: kr. 92,6. Narvik: Bergen: Prisene er fra og med l april 936 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen og i Bergen kr. 0., 0.5 /2 og O 6 /2 pr., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. For Shell Dieselolje 0.. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Solarolje og Dieselolje levert i løs vekt fra Skar holmen øre + /2 øre. Shell bilbensin kr pr. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Oljemarkedet. Norsk Engelsk Mineralolje A/S, meddeler: R. M Clearing mk Gylden Sw.frcs Dollar t 4.03t 4.03t 4.04 Belga Pesetas o lire 4).., Reisemk ; Fres Sv. kr s. k:r. ) _ Vekselkursene tsahzskurser). Mynt Pari 3/3 /4 2/43/4 / 4/4 6/4 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. t 2) F. m~llfk.. i D. kr.. o do. clear. 4 ) Czek. kr Øslerr. kr. a) 3) S) a) a) S) Montreal PolskE~ ~~t:y ) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. noterte kurs l promille minimum 50 øre pr. ekspedisjon. 3) Unotert. 4) Nominell ) ) Lysiing Piggvar og slettvar (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Fiskesort: Eksport i uken Total fra 3/ /a _28/ 3 28/3 36 Kg. Kg. Flyndre.... Kveite.... Hyse.... Torsk ) Pigghå... i Skalte og rokke.... Malrrell.... Rogn

14 .~~. Norges utførsel av fiskeprodukter fra i januar til 28 inars 936 og i uken som endte 28 mars~ Oslol)... 9! Kr.sand S Egersund... Stavanger 2) u_ Kopervik 6) Skudent'shavn Haugesund 3) Bergen 5) Florø Måløy Ålesund 4) Molde Kr.sund N.O) Trondheim Bodø 8) Svolvær ) Tromsø 4). '.. Hammerfest. Vardø... Vadsø... Andre 7 ) 874 alt 7) H 5) Herdet Hval~ Sel Silde Sild Sild Tollsteder hvalolje olje olje olje fersk. rakt tm. tnr. tm. tnr. ks. Oslo ) Kr.sand S Egersund Stavanger 2) Kopervik 6 ). Skudeneshavn.. Haugesund 3) Bergen 5 ) Florø Måløy... 5 Ålesund 4 ) Molde Kr.sund N. \0 46 Trondheim Bodø 8) SVGlvær ) 2 Tromsø 4) Hammerfest./ / Vadsø... Vardø... Andre 7)... 6) alt uken / RUll'dfisk 8) ~ uken ' Vår'lS... ild Fetsild og at '' s~ Klinpfisk.~.::» orll u d t' Tollstedet Saltet :FlekkeSildlskåret sild ~~lds~ ialt tm. tnr. tnr. tnr. tnr., Makrell saltet tnr. 4 4 Rotskjær Makrell fersk Sei Hyse rund Annen tarrfisk _ i Rogn Terrflsk Rogn fersk ialt tm. 76 \ r, D.m. tran tnr Rom. Blank Brun Brun ~,. tran blank kllr,. tur. tm. t tm. tnr. n,. 74 2~ 5~ (!J ~ 4 l )7566 l ~ ~ 663~ 40 Laks Levende Annen Fisk Fisk Silde Fiskemel Hummer Reker levermel Selskinn Hermetikk fersk ål fersk. saltet saltet mel fisk Guano kg tonn i tnr. tonn tonn ( ~ l ' ' 2! j / )857 3) J l) 238 tnr. stearin, 4 tnr. hvaloljefettsyre, 293 tnr. grakse, 6 tnr. bottlenosetran. 2) 9940 hvalbenrnei, 9850 hvalkjøttmel. 40 tnr. ansjos. 3) 298 tnr. sildemelke, 80 fiskeben. 4) 240 tnr. stearin. 5) Herav 80 tnr. flekket fra Bergen, 239 tnc. krydret fra Stavanger, 02 tnr. flekket fra Kopervik, 4 tnr. flekket og 57 tnr. eddikbehandlet fra Haugesund, 7 tnr. flekket, 728 tnr. kryddersaltet og 990 tnr. eddikbehandlet fra Molde. 6) Fra Fredrikstad. 7) 26 tonn hvalguano og 90 hvalbenrnei fra Sandnes. 8 tnr. ansjos, 70 tnr. skrapolje av tran fra Fredrikstad, 2282 ansjos fra Moss. 8) lofots og finnmarks. 9) Herav 653 tm. utenlandsk. 0) 6 ~g. sunnmaver, 2 tnr. pressetran, 75 tnr. stearin, 75 tnr. haitran, 5 tnr. håtran. ) H2 tnr. pressetran. 2) Herav 577 tonn fra Sandnes, 270 tonn fra Harstad. 3) Herav 256 tonn fra Sandnes., 60 tonn fra Mosjøen, 37 tonn fra Harstad. 4) 50 kveitelever. 5) 25 tur. stearin. 6) 70 tnr. sildemelke. 7) Herav 200 tnr. eddikbehandlet fra Molde. 8) 75 tm. pressehan.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets. Gang Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde pgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 ål"g. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved aje pstanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1986 NR. 10 SELFANGSTEN 1985-86 I F O R O R D Beretningen om selfangsten fra 1985-1986 er basert på kontrolloppgaver fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og

Detaljer

Samvirkelag (produksjonslag)

Samvirkelag (produksjonslag) Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. 2. 1948. Samvirkelag (produksjonslag) blant fiskere i Nord-Norge Av Aslak Aasbø Særtrykk av»fiskets Ganga Utgitt av FISKERIDIREKTØREN BERGEN AiS JOHN G R I E G S B

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr. 0.00 utenlands. Kun hvis

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2015

Melding om fisket uke 2/2015 Melding om fisket uke 2/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.01.2015 Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Det

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer