Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt."

Transkript

1 l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Bergen Onsdag 7 august 938 ANNONSEPRS; Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. Nr. 33 Over-i:' pl. 3,8 Fiskeriene har 'gitt et høiist vekslende utbytte i de forskjellige landsdeler i uken til 3. august. Mlø'redistriktene var ban:kfsket utmerket. Nogen båter er kommet hjem fra sland og Bjørnøya med gode torskefangs'ter og kveitefisket ved Færøvane har vært goldt. Kystmaikrellfisket er temmelig middelmådig. Feisild- og småsimfiske{ er 'smått og var i Finnmark. hvor utsiktene hittil har vært størst, stio'rmhindret. Det umske sildefiske ved!sland ihar bedret si.g, men virker kun middelmådig, mens islendingene i forløpne uke ha:r hatt en meget bra økning til tidligere fa:ngs ter. B ank fis k et: Til Ålesund linrnkom der i uken fra bankfisket 64 og [ra kystlfisket 35 båter med en saml,et fangst på 360 tonn fisk og reker mot 363 tonn i uken før. Fisket er lhmerket og tilførselen i løpet alven uke har neppe nogen gang tidligere vært s'tølrre. LeverutbyHet var på 385 hl. il kr. 22 pr. hl ogfisket's samlede verdi :kir Prisene har gjen Eemgående holdt si,g bra Bl,ålange falt øre, sklate.og rokke 2 øre, mens kveite steg 5 øre. A v laillige blev der iset 32 tonn, 288 tonn saltet, tiuikemedau blålange og brosme. For Kristiansund :'J hadde manen ukefangst på 02 t,onrn mot 56 i foregående. For Søre-Sunnmøre blev ukefangsten 64 {onn, hvorw lange 39 tonn. Forrige uke varfangsfen 47 tonn. F j e r ne fal r van n: Ålesund hadde betydelige kveitetilførsler fra F æ r ø y ane 'o gs and s ry g gen, nemlig 8 fartøier med 3500 k'g., somopnådde fra 80- til 27 øre pr.,kg., verdi kr , hvortil 70 liter lever. Fra s l a' n d kom der til Ålesund fartøi med 43 tonn salttorsk, pris 32.5 øre, 4 tonn annen saltfsik il 24 øre, 26 fat tran il kr. 4 Verdi tilsammen kr Tromsø hadde i uken til 6. august anløp av 3 båter med 77 tonn salttorsk til verdi kr fr? Bjørnøya og S'valba,rd 'samt i uken til 3. august 4 båter med 56 tonn til verdi kr Det samlede l i il e fis kei fjerne farvann har nu et saltforskeutbytte på 4969 tonn, hvortil kommer diverse ferskfisk, annen sahfisk, tran, lever og rogn til en s'amlet verdi av kr '0. A v trå l fan g ste r er eier ytterligere rapportert en på 25 tonn. alt har trålerne dermed hjemført 5552 fonn salhorsk, 09 tonn 'sahfisk, 3340 tnr. tran, 47 tnr. sahroign til verdi kr '0. Den samlede s Cl l t t O' r s k p rod u k s jo n i fjerne farvann er på 0 52 tonn 99 tonn annen s,ahfisk, 340 tnr. tran fat tran, 549 tnr. saltrogn, diverse fersk,fisk ek. til samlet verdi '~r K Y s t mak re fis ke t: Fisket blev mindre enn i uke!! føl'. Fangsten er omkring 4 tonn mot 46 i forrige uke. for Kristiansand S blev partiet 26 tonn, hvorav satlet flekket 3 tonn ---- resien solgt fersk. Stavanger hadde 8 tonn, Karmøy 6 tonn. Prisene er gått op og der betales øre pr. kg., meget almindelig 35-50' øre. Tilførsler av saltet makrell fra Hebricl e r ne: De norske salteekspedisjoner til Hebriderne begynner nu å vende hjem. ukien kom der til Haugesund damper med 33'0 tnr. og til Karmøy 4 båter med tilsammen 2'00 tnr. sa l tet flekket makirell. Fet sil d - og små sil d fis k et: Det går smått med fetsildfisket i N ord-nor ge og Trøndelag, mens der pa Ves t landet er forholds'vis bra tilgang på småsild. siste uke var fisket i Laksefjord i Finnmark stormhindret. Totalsaltningen er på 8940 tnr. fetsild og der er tilstede 3D snurpebruk og 25 kjøpere. Nordland og Trøndelag er der ikke rapportert fis'ke av betydning. Møre og Romsdal er deri Nesset ~ uken optah 900 hl. småsild, pris kr. 4 pr.,hl. - treg avsetning. Bolsøy blev ukefangsten 680' hl., hvoraveklsport 250, pris kr. 3.5'0 pr. hl., hermetikk 430 hl., pris kr. 5 pr. hl. Sogn og Fjordane og Hordaland er der stadig en del småsild som leveres til hermetikk,for kr. 4 pr. hl og eksport til kr. 2 pr. 'harl'vka's se. B ris l i n 'g fis k et: Blandt ;flere fiskere er der krefter i gjære for å begynne fisket igjen med leveranse til eksport for Sverige De svenske bbrikilærer :for tiden kjøpere av råstoff. Sil def i s k et ;i ed sla, n d: Den 2. august telegraferte»fridtjo;f Nansen«å ha praiet 94 norske snurpefartøier med tiltammen 6294 tm. FangsHeHet var Rødehuk og Grimsøyflaket. Drivga,rnfisket var ujevnt. Været var godt. Forrige melding av 5. aug. omfattet tilsammen tnr, så flåten har pti en uke ca. fordoblet sine,fangster. Hvert fartøi fra gjennemsnittlig 300 til 60'0 tnr. Økningen representerer en tilvirkning av 50 tnr. pr. båt pr. virkedag og det er ikke meget. fjor den 6. aug. hadde opsynsskibet praiet 5 snurpere og 50 drivere med tils'ammen 560'0'0 tm., hvorav 77 0'0'0 skarps2.jtet og hode skåret samt 660'00 tur. matjes. Grunnen til den ringe norske fangst er at silden har trukket inn i fjordene _ innenfor territorialgrensen. Der er nu kommet hjem båter fra sland. Alle sammen har små fan:gster. Det samlede parti er på 5526 tnr. Hjol' samtidi'g var der hjemkommet 67 båter med tilsammen 78 9 tnr., hvorav 8977 skarpsahet, 4757 hodekappet, matj,es, 9'02 krydret. Hvis der nu igjen er blitt mindre gode værforhold på feltet tør man uttale, at den norske fangst iår vil holde si'g liten. Sildens kvarlitet ska nu være en annen og bedre. Den hjemførte norske 'sild viser sig dog bra. Størrelsen er nog~t liten, - 320/325 stkr. pr.fiskepakl~et tønne. Behandlingen er god. Eks p o l' ten 3!V de viktigste,fiskevarer i uken til 6. august samt tota,leksporten (fjor:årets tilsvarende tall iparantes): Klippfisk (987), tørrfisk ialt (7342), hvorav rundfisk (0 079), rotskjær (324), sei (5025), hyse 6-9 (327), annen 8 ~ 466 (588), rogn, saltet (34 26)~ dampmedisintran (4, (05), blank,tran (30287), levende ål (22), fersk laks (823), fersk fisk (609), hummer 386 kg (44272), reker 29 tonn 07 (994), hermetikk _,(2935), sildemel (484), fiskemel m. v (5464).

2 436 f S K E T S ~--_._--~-_.. _ _ GAN O 7 augu"t i L : s Bankfisket. fiskemeldingel. Tro m s ø: uken 3/7 til 6/8 er opfisket 36970' kg. fisk, hvorav 5570 kg. tofisk il 3 øre, 7490 kg. brosme il 6-7 øre, 690 kg. hys.e il 5-5 øre, 8605 kg. kveite il 60'-30' øre, 635 kg. flyndre il 40-50' øre, 2950 kg. steinbit il 5-7 øre, verdi kr. 08orl. Leverparti 8 hl il kr. 0. Der deltok 6 motorbåter og småtrål. Fisket var delvis hindret av U!vær. - uken 6. til 3. august er innbragt av 8 snurrevad og 8 bankbåter 2694 kg. torsk, pris 5-5 Ølre pr.. ~g., 2875 k'g. brosme il 7 øre, 3438 l<g. hys'e il 5-5 øre, 3485 kg.kveite il 60-30' øre, 999 kg. flyndre il øre, 88 kg. smørhy;ndre il 50 øre og 82 kg. steinbit il 7 øre. alt 366 kg.,fi'sk, verdi kr N :O r cl l a T d. - V æ r ø y lo 'g R ø s' t: tiden 3D. juli til 6. august blev derav 23 motor:fartøier innbragt 50 kg. hyse a 8 ør e pr. kg., 50' kg. kveite il 80 øre, 2350 kg. flyndre il 50' øre, 50 kg. skate og rokke il 0 øre - tilsammen 2600 klg. til verdi kr And e li e s og B l eik: juli er opfisket 8620'0 kg. fisk, hvorav 870'0 kg. torsk il øfie, ' kg. sei il 8 øre, 30'0'0 kg. l<jnge il 9 øre, 320'0 kg. blålange il 9 øre, 2500 kg. brosme a 9 øre, 7500 kg. kveite il kr., k.g. svartkiveite il 0 øre, 700'0' kg. fl,yndre il 60 øre, 3200 kg. uer il 2 øre. Leverparti 53 :hl. il 'kir. 9. Verdi kr Der deltok e.a. 50 motorbåter. Av fangsten er kg iset, kg. saltet og kg. hengt. OLAF KNUDSEN Als BERGEN (Aktiekapital kr. 20' 0'0'0'.-) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsælter tørrfisk, rogn, sild, tran, haakjærringtran, selolje hvalolje, sildolje, iset torsk, tomfat, lei/ermel etc. Telegi'.adr.: "Tranknudsen" - Rikstelefon 2348 Mør e og Rom s dal - Bre ms nes: uken. til 6. august innbragte 7 motorfartøier 850 k~g. tof'sk il 5 øre pr. kg., 8500 kg. sei il 5 øre, 3400 kg. lange il 5 øre, 2700 kg. brosme il 9 øre, 600 k~g. hyse il 25 øre, 365 kg. kveite il 20' øre, 300 kg. skate og rokke a 7 øre, 600 s,tk. pigghå il 0 øre, til sammen 2835 kg.,,hvortil 34 hl. lever il k'r t.ilsammen verdi kr Saltet: 850 kg. torsk, 900 kg. lange, 6000 kg. brosme. Hengt: 8500 k,g. sei, 500 kg. lange, 6700 kg. brosme - Å l 'e sun d: uken 8. til 3.. august er opfisiket ' k.g. fisk, hvor,av kg. torsk a 6 ø re, 5000 kg. sd il 5 øre, 5000' kg.,lyr il 8 øre 320' 00'0 kg. lange il 6 øre, kg. blålange il 2 øre, ' kg. brosme il 0 øre, 860'0 kg. hyse il 20 øre, 000 kg. lysing il 48 øre, 40'00,k,g. iweite il kr..5, 3000 kg. flyndre a 90 øre, 2000 kg. uer a 5 øæ, 660'00 kg. skate il 8 øre, 20'00 kg. annen fisk a 20 øre, 500'0 stk. pigghå il 0 øre, 500 kg. makr.ellstørje il 30 øre, 4560 kg. reker il 60 øre, 'verdi kr Der deltok 64 motorbåter i banmislæt, 35 i kystfisket og 8 reketrålere. - Kri st ia il sun d: uken 6. tjl 3. august er opfisket kg. :fisk, hvorav 430'0' kg. torsk a 6 øre, 3000 kg. 'sei il 22 øre, 900 kg. lyr il 20' ør~, 800'0 kg. lange il 6 øre, 20'00 kig. bl.ålange il 2 øre, 39000' kg. brosme il 9 øre, 320'0 kg. hyse il 20 øre, 20' kg. lysing il 60 øre, 3600' kg. kveite il kr..20, 00' klg. flyndre il 80 øre, 300 kg. lomre il 50 øre, 7400 klg. ål il kr., 700 kg. uer il 3D øre, 2800 kg. ska,te il 5 ør,e, 2000 klg. annen :fisk il 5 øre, 400'0 kg. pigghå a 0 øre, 7530' kg. ma'krehstørje a 30 øre, 20'0 k'g. æker il 60 øre. Leve~parti 69 hl. il kr. 20. Velidi kr Der delto:k 9 motorbåter i ban~fisket, 8 i kystfisket, 3 i pigghåfisket o:g 0 reketrålere. - S ør,e - S u il n lill øre: uken 7. til 3. august er opfisket 6445 kg. fisk, hvorav 250 kg. torsk a 4 øre, 3400 kg. 'sei il 0 øre, kg. lange il 6 øre, kg. brosme il 0 øre. LevefiParti 30 hl. il :kr. 24. Verdi kr All fisk er sahet Der deltok 3 motorbåter i bankfisket og i kyshisket. Ber gen: uken 6. til 3. alug. er tilført 58 0 kg. fisk, hvorav 3800 kg. torsk il 55 øre, 20' 000 kg. sei il 23 øre, 9000 kg. lyr il 25 øre, 00 kg. lange il 8 øæ, 000 kg. pale il 25 øre, 320'0 k,g. bmsme il 8 øre, 240 kg.. kvehe il kr..70, 80'0 kg. flyndre il kr..60, 300 kg smødlyndre il 70' øre, 6530 kg. ål a 80 øre, 20'0 kg. steinbit il 5 øre, 400 kg. breiflabb il 5 øre, 0'0,kg.. annen fisk a 25 øre, 50 k,g. makællstørje a 20 øre, 40 kg. hummer il kr. 2.60, 450 kg. reker il 65 øre. Verdi kr Ro 'g <li l and. - Elg e r s u il d: uken. til 6. august blev der innbragt 50'0 kg. torsk il 20 øre pr. kg., 900 kg. lyr a 2 øre, 3400 kg. hyse il 23 øre, 200' kg. flyndre il 70 øre, lon kg. uer il 5 øre, 700' kg. ulke a 20 øre, 200 k g. skate og rokke il 5 øre, 200 kg. annen fisk il 50 øre, 9600 kg. (900 norske, 500 svenske) reker il 60 øre, Hlsammen 7800' kg. til verdi kr Til hermetikk kg. reker. Seifisket. Tro m s 0/8. - Ber 'g o 'g Tor 'S ken: Opfisket i juli kg. sei, alt hengt, 5 hl. tran. Pris 6-7 øre, lever 0. Fylkets kvantum kg., hvorav hengt,4400 hjemmeforbrukt. Nor d l and. - D v er ber g: juni og juli måned er opfisket k.g. sei, hvorav saltet 5000 kg., hengt 0' OUD kg. Pris 7-8 øre. - He r ø y: Opfisket i juli måned 6 80'0 kg. sei, hengt. Prisen 8-0 øre. - T j ø t t a.: juli opfisket 300'; kg. sei, 500 hengt, 50'0. hjemmeforbruk, intet leverparti. Nor d - Trø n del a g 8/8. - V æ r ran: juli er opfisket 940 kg. sei. Gjennemsnittsprisen til fiskerne 22 øre. Fisken er hjemmebrukt. Det norske fiske ved sland. Å les un d: uken 6. til 3. august er hjemkommet et fartø med k'g. sahtorsk il 32X øre, 4000 kg. annen salttorsk a 24 øre. Dessuten 26 bt tran il kr. 4. Samlet verdi kr Det norske fiske ved Færøyane og slandsryggen. Å le sun d: uken 8. til 3. august er hjemkommet 8 fartøier med 35 OO kg. kveite il øre, samt 70 liter heitelever. Samlet verdi kr Det norske sildeiiske ved sland. Ohefen for»fridtjof Nansen«telegraferer 2. august: Samlet kvantum fordelt på 94 snurpelfartøier tønner skarpsahet, matjes, 260'0 krydret, hodeskåret, fangstfelt, Rødehuk, Grimsøyflalket. Dr i vlga,rnsji sket ujevnt, glode værforhold. 6/8: Søndag og,igår bra,fiske 'ved Skagen og Grimsøyflaket, id<l!g nordostbris med tåke og regn, dårlig fiskevær. Hjemført islandssild: Pr. båter 722 tønner skarpsaltet, 557 hodeskåret, 2025 matjes, 222 krydret. Tilsammen 5526 tønner mot ifjor pr. 67 fartøier henholdsvis Tilsammen 78 9 tønner. Å le.s un d: uken hl 3. aug. er hjemkommet 9 båter med 69 Otnr. skarpsal.tet, 586 tnr. hodekappet, 98 tnr. matjesbehandlet, 222 tnr. krydret. Ber gen: uken til 3. aug. er kommet fa.rtøi fra sland med 737 tnr. matjesheh<l!ndlet isl<l!udssild log 32 tnr. skarpsal:tet. H a u g es un d 5/8: damper med, 370 tnr. matjes og '50 tnr. hodekappet.

3 kg., saltet flekket kg., saltet rund 4 00 kg., til hermetikk kg. Fangstens verdi kr Dessuten 5800 kg. pir til Kristiansand, 6700 kg. til Bergen, 400 kg. til Mandal, 200 kg. til Oslo, 3050 kg. til Farsund, kg. til Karmøy, 740 kg. til Haugesund. A v svenske båter er tilført Fredrikstad 47750, Kristiansand kg, Flekkefjord 3600 kg., Stavern l) 2 uker. Ska g'e fl 2/8: Ukefangst bunngarn 9238 snes stor, middels, 637 kasser små, dor,g 750 snes; middelpris 90/55/ 50/90. ~ 6/8: UkeJarngst bunngarn 584 snes stor, 6949 middels, 58 kasser små, dorg 628 snes; middelpris 30'0/30/365/80. Det hollandske sildefiske. uken til 2. august er ilandbragt av 58 fartøier fiskepakkedetnr. motilfjor 77 log tnr. bit er i'år opfisket av 24 fartørier tnr. mot 'ifjor 67 fartøier og 24300' tnr., 53000' tnr. mindre enn ifjor. 7 august 938 FS K ETS Hjemført Hebridermakrell. Kar m ø y: uken 6. til 3. aug. er hjemkommet 4 fartøier med 200 tnr. makrell. H a u g es u n d: uken til 3. aug. hjemkommet fartøi med 330 tnr. o A N O 437 *]:G* BERGEN Etablert 87 O GlERTSE & eoe Eksport av FERSK SLD S Tell Telegr.adr.: ngiertsenius" Det norske fiske ved Bjørnøya og Svalbard. Tromsø:. uken til 3. aug.er hjemkommet 4 motorhåter med 5626 kg. s'ahforsk, verdi kr. 492., 2255 kg. kveite, verdi kr Kystmakrellfisket med norske båter. Sted Ukefangst Pris pr. kg. til 3/ S øre Hvaler..., Halden Fredrikstad o Onsøy Moss Soon Oslofjorden Horten Holmsbu Vasser Stavern Nevlunghavn Langesund Skåtøy Risør Arendal.., Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Kirkehavn Flekkefjord... ) Aanasira Kvitsøy... ) 2450? Egersund Stavanger , Karmøy Haugesund Bergen Solund Måløy alt Mot i Total kg Av fangsten er kg. fisket med garn og kg. med not. Anvendelse: Solgt fersk kg., iset 8500 Fetsild- og småsijdfisket. Fin n rna r k 5.8: siste uke sildefisket L aks e f jo r d,stormhindret. alt sahet 8940' tnr. feisild. 'filsfede ca. 30 posenotbruk, 25 kjøpere. N,Qr d l a: n et 3/8. - T j ø tt a: uken optatt 30 hl, solgt hjemmebruk, pris kr. 6. No r d - Trø n del a g 3/8. - K o l ve rei d: tiden 4/7 til 5/8 er opifsket ialt 24 hl. sild som er,solgt fil eksport. - Mør e og R,om sd a,l,. - uken 7. til 3. august er meldt opfisket: S u il d: Ukefangst 22 hl. fetsild. - Nes s et: Ukefangst 900' hl småsild, pris krr. 4 pr. hl. T'reg avsetning... Bol s ø y: Ukefangst 680 hl. småsild, 250 hl. til eksport, kr pr. h., 430 hl. til hermetikk kr 5 pr. hl. - 8/8: Opfis'~et 5070 hl. småsild (størrelse 6t8), derav 420 hl. til eksport å kr. 5 pr. hl, 4650 hl. sol'gt til hermetikk a kr. 550 pr. hl. Ber geil: uken 6. til. 3. ang. er tilført 2980 halvkasser småsild a kr. 2. iset,for eksport, 000 ha'lvka,sser a kr. 2, saltet og 500 skje a 80 øre til [hjemmebruk. S t.a va n g er: Tilført i uken 6. til 3. aug. 000 skje småsild a kr. 2, hjemmebrukt. Tilførsel til hermetikkfabrikkene 6. til 3. august. Ber gen: Fra Sogn og Fjordane 776 skje småsild a 90 øre, fra Hordaland 4656 skje 'Småsild a 90 øre og 72 skje blanding a kr..25. Sta van ge r: Tmørt fra Sogn og F j ord ane 485 skje småsild a 80 øre og fra Møre 857.skj. a 80 øre. Svalbardtoktet 938. Fiskerikonsulent versen telegra,ferer 5. aug. fra NY-Ålesund: - Siden rapport av 6. aug.har,flere lineskøit'er besøkt fiskeristasjonen her og nogen fa,rføier.hjemseilt fulllastet. På nordre bankiene herutf,qr ligger antagelig omkring en snes lineskøiter. Linefangstene betydelig mindre siste uke enllforrige, men fangstene varennu hra, og.lønns,qmme på forskjellige steder fra Fuglehuken tili henimot Danskeøya. Nogen skøher ha-r fisket dårhg sønnrenfor Spitsbergen, dedor nu for lite agn til lønnsom tur, enkelte hestht sild 'hertil' med Lyngen og enke\.2 vil vi forsøke skahe rek:ea!gn. Våre egne.ineforsøk vest til nord av Malgdalen gavgjennemsnittlig 2 torsk :pr. 00'0 krok og på Kongsgrunden. gjennemsnittlig DO pr. 00'0 krok, vesentlig agnet med reker. Breste stubb 56 pr. 00'0, 70 til lon favner dyp. V æret siste uke tildels rusket,fra nord. Makrellfisket ved Skagen. Meldinger om utlandens fiske, eksp<ht m. y,

4 438 FS i< E t s å A N O 7 august 938 La ørsk isolasjonskork hjelpe Dem med å bevare fiskens kvalitet. pr. 3. aug.: Sikarps.altet 5090Q tølllner, anderledes sahet , matjes 28245, krydæt 3222, sukkersaltet 8535,.andededes spesialbehandlet 870. TotaHHvirkning 45 '0'00 tønner mot ifjor henholdsvis ~ 2295 ~ log ; fahrikksild hl., ifjor hl. slands torskefiske 0p3!v'e over utbyhet.av s,lands tonskefiske,i,tiden. janua:r til 3. juli 938 meddelt ved sl,ands Fiskeriselskap (tonn ~ beregnet VJirk,et tustauå') : A.S KORKSOLASJONSKONTORET Salgskontor for de norske korkisolasjonsfabrikker O. C. Axelsens Fabrikker A.s - A.s Korkindustri - Norrøna solasjonsfabrikker Kontor: Kirkegt (inng. Tollbodgt), Oslo Telefon: 0827 Telegramadr. : nkorkison Det skotske sildefiske. ~ alt i tiden / til 6/8 938 efter Fishery Board's opgave. Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr [937 '938 [93 Vinterfisket ialt ( jan.-3 mars) Sommerfisket fra april: Northumberland Eyemouth Aberdeen Peterhead fraserburgh Banff Buckie Wick Resten av østkysten Orkney.., ) Shetland Stornoway Barra Resten av Vestkysten (ex Fidh of Clyde), Glasgow ~ Sommerfisket ialt Vinter- og sommerfiske, ialt _.._ slands klippfiskeksport. Re y ik j a v i k 2/8: Total khppfiskeksport i juli 2944 tonn, hvorav Frankrike 250'0, Brasil 252, Kuba 23, Danmark 49, Storbritannia 2'0,,enn videre 458 t.onn våtsaltet, hvorav Storbritannia 296, Da:nmark 55,andre 7. slands sildefiske. 3/ Fangsteder stor- små- ~.. T~ fisk fisk Hyse ",el Tils 3/7 Reykjavik: (Trålere) (Andre skib) Havnefjord : (Trålere) (Andre skib) Vestmannøyene Sydkyst. forøvr Vestkysten Nordkysten Østkysten ~ 8 ~ ~ Tils. 3/ " " =-,,-_ Hegg til de ovenfor angitte fangstmengder har islandske damptr,ålere lilandbragt 283 tonn slø[et torsk for tilvirkning av tørrfisk, 336 t,onn sløiet sei,for tilvirkning a'v tørrfisk og 622 tonn. s løiet sei for filehhvirkning. {(lippfisk- og tørrfiskmarkeoet. Markedsmeldin.ger. Rio de Ja nei ro: Klippfiskt,ilførsel i tiden 6. til 3. juli: Fra Storbritannia 2847 hele og 64 halve kasser, fra sland 736 ha,lve ka'sser,,fra Nyfundland 5 hele.og 0 halve kasser. San tlo s - S a -o P a u lo: KEppfisktiUørsel i tiden 6. hl 3. juli: Fra Norge 275 hele og 50 halv,e kasser, fra Storbritannia 635 hele kasser og 580 hele haller, fra Norge 00 hele bauer, 'fra sland 650 ha,lve og 235 hele baller, fra Nrfundland 90 halve casks. - Det h3!r :i de forløpne fjorten da'ger vært en del interesse for nykjøp. Pri'seneer uforandret. De :nuværende heholdninger i Santos-Sao Paulo ansmes til 5000 halve casks.og 2000 hele kasser og baller 3JV andre kvaliteter fisk. Rio-beiholdningeneans'eHes til 3500 ihele 'Og 900 halve kasser. Eksportører! Vi arb~ider ikke!lled agentc;r i Norge og mottar glerne : Kvelte, Flyndre, Hyse, Laks, Aal, Pigghå, Vinger, Reker etc. i kommisjon til dagens høieste priser. GAD E & CO. LTD. BLLNGSGATE, LONDON Tel.adr.: Bade, London Fersk fisk og.- sild. Lond.on 9/8: 37 kas;ser--norsk flyndre, pris 5/\-7/,77 ka,sser,kveite 7,J\--..H/, 9- k'asser hyse /6--2/. London 0/8: 25,ka,ss,er flyndre, pfiis 5/\-7/,42 kasser kveite 8i -2/, 09 kasser hys'e lf:-2f.

5 --~_._ august 938 F S K E T S o A N O 439 L ond o n 2/8: 2 kas'ser norsk flyndre, pris 5/,-8/, 36 kasser kveite 8/-2/', 56 kasser,hyse /6-2/6. L ond o n 3/8: 5 kasser norsk flyndre, pris 6/-8, 8 kasser kveite 8/---,2/, 56 kasser hyse /6-2/6. New c a st e 0/8. ~ Priser mandag, tirsdag: Hyse, nordnorsk H6-l/9, mørevare 2/6-2/9, kveite, middels Of -. hodeløs 2/-4l, små 6/-9/, reker, store 5/~5/6, middel.s 4/ -4/6, flyndre mandag, middels 7/-7/6, store 6/6, tirsdag middels 7/6-8/, store 6P6-6/9. New c a st e 3/8. - Priser: Flyndre, 'stor 6/6, middels 7/6, kveite, middels /-2/, hodeløs 2iff----4/, små 6/-9/, hyse, nordnorsk /6, mørevare 2JS, reker, middels 4/" stor 5/. Ham bur 'g- Alt o il a 3/8: A:Uiks jonslfirmaet Koser, Pla tzmann & Co. solgte i den fiorløpne!uke ;følgende partier fersk fisk fra Norge: qc Neptun Leda 9/8 2/8 Pris W Pris Hyse, st. 2 p. og derov /34 l /3 middels til 2 pund - 25/3-5/25 små 3/ 4 til l pund /26,5-7/22 Kveite, stor, 40 pund og derover / stormidd. 20 til 40 pd. - 56/70-62 middels 0 til 20 pd - 84/9-80/~O småmiddels 5 til 0 p /77. små under 5 pd /7-25/47 Pigghå / /4 Buklapper /30 Flådde buklapper / ,5 Breiflabb / _.. ---_._._ ~ -- - Ferskfiskmarkedet var også i den fm,løpne uke preget av det varme vær. En del partier som' ved ankomsten her viste sig å være næsten uten is kunde av den grunn ikke selges. - Hy se: Den prima velpaikkede sydnorske hyse opnådde ovennevnte priser til tross for at der var rikehge tilførsler i tysk vare. Der vil fortsatt v;;eæ behov for,.om enn i mindre kvanta, en vel p a,kke t prima,hyse. t( vei-te: Blandt de mførfe kveitepartier var der og en del kasser som ikke kunde betegnes som velpakket v,ed ankomsten her. Grunnet den store eftep3pørsel.fikk dogik'ke lwalitetsnyansen mellem ahs,olutt prima og god vare ungen innflydelse på prisdannelsen. Men dæ det kan antas at der i slutten av denne måned klanskje kan wmme til størreskibniuger er detsterm,å anbefale at valren pakkes særlig omhyggelig. De utlegg som opstår veden god pakning vil man få flere ganger dek,læt på :grunn av den bedre pris som opnåes. - Herværende branchefolk regner med at der vil kunne hrukes en del kveite så lenge badesesongen vedvarer. - Hå b r Cl! n d : Et par importører ha,r nu få t t opmmmet sine kjølehuslagre med håbrand. De har,også vært i markedet for mindre partier ny vare. SEk som det nu 'ser ut blir der vel neppe større sving over håbra[}jdshandelen følr været hlir noget kjøligere. - P i g g:h å: Pigghå partiene Siom tihørtes i denr~e uke kunde gjerne ha vært mere iset. Bortsett fra de pairuer som ikke kom til s,al'g var der ogs,å en del»blek«vare i blandt og denne kunde ikke o:pnåhøiere priser. Røk,eriene har forøvrig vært sterkt beskjeftiget med de 'store tilførsler i tysk trålersild. FersMiskmarkedet må fremdeles betegnes som f,l a u t med litt efterspørsel i kveite og tildels hyse.,flor samtlige ferskfisksqrt'er LONDON. LONDON. Baxter & Son, Billingsgate. LONDON. Telegramadresse : Etabl Baxter, Bilingsgt., London. (Hurtig advis ~etter salget). Reference: City & Midland Bank. Norske Handelskammer, London. Forhandler: Kveite, Hyse, Plyndre, Pigghå, Skate, Torskerogn og Reker til høieste markedspris. Representant: ROBERT A. DALL, Kristiansund N. CHR. RGENS SØNNER - BERGEN Telegramadresse: R GEN SES Taugverk - Snører - Traad - Liner er krwhig ising nødvendig i denne tiden. - F e r ski s i d: Den tyske trålerflåte hadde også i denne uke rike fangster. Til,førslene var så store alt det vanlige konsum til overmål kunde dekkes. Betydelige partier måtte derf,oravgis til fiskemelindustrien. - Sildens kv,alitet var gjennemgående meget god. Særlig gjelder dette for sild tatt på Fladengrunn. Der har videre vært gjort en del gode fangster på så vel Gat som Dogger Bank. Også i den forløpne uke hlev silden so}gt efter det nye system med.faste priser. Da der syntes å være en tendens til innkjøp i den billigste sortering a,lene,er der i den forløpne uke kommet en ny anordning som bestemmer at all Biickling skal Tørkes av ste sorter,ing og er der for Ete av lste sortering så tildels 2nen s,qrtering. Derved undgåes den fare der måtte lgge iat industrien ~un kljøper den bilhgste sild til røkn.ing mens de bedre sorteringer som usellgelig gikk til fiskemel-jfabrikkene. Tilførslene i den forløpne uke var: Altona ct., Cuxhaven 3402 et., Wesermiinde et. På fo.rskjellig vis med kuttere og rutehåter til,førtes markedet ialt ca. 30'0'0 ka,sser norsk småsild til priser mellem M. 4 til 5 pr. kasse. Småsilden anvendes av hejmetikkfabrikkene. Ha n! bu rg 6/8:,»Leo«800 pund hyse, pris st,qr 38-48,pfennig pundet, middels , 'små 8-36, 500 kveite, stor,og storrniddels 50-86, middels 70-92, smårniddels og små 38-76, 2'000 flådd pigghjå 6-26, 2'000 buklapper 22-30, 700 breiflabb W'e s e fm li; n de. - tiden 5. til. august ankom der med 205 dampere iah pund,fersk fisk og sild. Høieste og bveste priser,i pfennig pr. pund: Niordsjøvare: Sild, L kva. 8, l 7, 5, hvitting 8-5, makrell 8-9, - slandsvare: Hyse og l 5-25, 5-2'0, V 5. C u x h a ven. - tiden 4. til 0.. august ankom der med 45 dampere ial pund fersk fisk og sild. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Sjøtunge 4'0-59, piggvar 60-90, kveite 40-92, befigflyndre 8-5, rødspette 4-39, 'småhyse 8-4, islandshyse 5-930, l 5-7, hvitting 8-0, nordsjøtorsk 8-4, islandstmsk 8, la:nge 8-9, ma!kreu 8-9:, uer 8-0, sei 8, sild 5-8. Hummermarkedet. Ham bur g. - Der arbeides for tiden med innhentning av ofiferter for å f'å et overblikk over prisutvik!lingen i næs~e måned. Der har vært lwrrespondert frem og tilbake om en verdensmarkedspris for kurante sorteringer på kr a kr. 4.20, De noteringer s,om :har ligget lavere gjelder, såvidt ryktes,

6 t.". 440 FSK ETS ialtil. Beskytter mot rust og råte. Tåler væte og varme inntil 700 grader. Kan brukes på tre, metall og mur. A.. s Johan C" Martens & Co. 'BERGEN Telegramadr. :.Jomarfco" - Rikstelefon 4363 Kjøper alle sorter Tran, Sildolje og Rundfisk Osmundsen &Gabrielsen Reperbane - Mandal Spe s i a l i tet: \le slags kokostaugverk fra det tynneste Teinetaug til de tykkeste Slepetrosser forsla,g til 'komhinasjonsl.everinger a'v kurante og ukurante størrelser. mportørene kan imidlertid,ikke anvende sine betahngstillatelser til ukurante størrelser så disse ofilerter sy:nes foreløbig ikke å føre frem. Der skal kun være små rester tilovers av de foreliggende imporhiuatel.sersåforretninger synes ikke å kunne Cl!vviktles,før nye hetahngstiuatelser kommer ut. Salgscentralen, Stavanger Post r og talegr.adr.: Salgscentralen - Telefoner: 44, 45, 46 Sildemel - Sildolje - Torskernel Saltsildmarkedet. Ha m bur g. - Handelen i matjessild på innlandet ligger,fortsatt temmelig rolig an ~grunnet den tmpiske varme. Mar 'kedet har her vært til.ført en del skjæreshd Hl k,r. 40 df. Kvalitet tilfredsstillende. Der kan enda brukes en del skjæresilci. om,enn behovet er hegrenset. Man regner med at tilførslene i»e~bherring«i næste mårred skulde remplasere skjæresi,lden, men disse tilførsler kan jo ikke bedømmes ennu. Branchen holder si'g forøvrig avventende. Her er stor interesse å spore for islandsrnatjes, men der mangler olflferter. Mangelen på offerter kan ha ført til a,t de tyske importørers',skjønnsmessige prisansehelser i de proforma faktura som danner.grunnlaget for imporhiua:telsene er satt for lavt. Kriud L. Knudsen Bergen Telegramadresse: "Levertran.. Telefoner: 4953, 4533, privat 4367 Forhandler alle torter tran, terrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, forskernei, levermel, sildooljer, sel-oljer og hval o jer o A N O 7 august 938 Tranmarkedet. For. august 938 foreligger følgende noteringer i japantran Skibning fra østen: Sardiniran f. a. q.: Pale, max % ffa., drums, august/septbr... æ lb: O: O: Pale, max. / 2 % ffa, drums, august/septbr.. æ 5: 7: 6: Pale, max. 2 % ffa., in bulk august/septbr.. æ 3: 2: 6: Pale, max. 3 % Ha, drums, august/septbr.. æ 5: 5: O: Pale, max. 4 % Ha, in bulk august/septbr.. æ 3: 2: 6: Haitrrun f. a. q.: max. 0/ 0 Ha., drums, august/septbr...." æ 6: 8: 9: max. 3 % Ha., august/septbr... æ 6: O: o : max U.a. in bulk, august/septbr... æ 4: 7: 6: Hs{eolje f. a. q.: Dark max. 80 % Ha., drums, august/sepibr.. æ 8: 7: 6: Dark max. 20 % fa., drums. august/septbr.. æ 0: 5: O: eod oil Pale, max. 3 /./ Ha. basis 6000 min vitamine "A", drums, august/septbr. æ 29: 0: O; Sardinoil polymerised: Max. 0 % Ha. drums august/septbr..,.... æ 8: 0 : O: Max. 0 % Ha. drums spot Rotterdam~... æ 9: 0: O: Sardinoil refined: Max. 3 % Ha. drums august/septbr... æ 9: 0: O: - AUe di,s's e :noter,inger er å for,stå pr. 06 kig. cif regulere havner, los's'et bruhov'elkit, originaltara i drums kontant mot dokument,er ved,sikibets ankomst. Utførsel av fiskefilet i juli. Torskefilet Hysefilet. ~.... Uerfilet.... Japans ekport av fiskevarer 938 og 937. Fisk- og hvalolje. Kg Kro januar-april (M'engde i 00 klin, Hk 60 kg., vlelidi i Yen) :'> J an.-april 938 J an.-april 937 Mengde Verdi Mengde \ Verdi Torskolje Haiolje Sardinolje Annen Fiskeolje Hvalolje alt Herdet fiskeolje Heraveksportedes (fjorår,et ri parantes) til Storbritannia (4306), Tyskiland 465,25 (720'4), Nederland 8342 (8797), De Forente Stater 8337 (3972).

7 ~ - 7 august 938 FS K ETS Fiskehermetikk. (Mengde,i 00 km, lik 60 kg., verdi i Y'en). J an.-april 938 J an.-april 937 Mengde Verdi Mengde Verdi Krabbe Lak 256, , ~ et ø v {relstørje liner i tomat :liner i olje re sardiner {rell ,... ;, len fisk alt A,v Japans samlede hermetiklæksporf (fjoråret iparantes) ( ),gi~k {8663) til Storbrihmnia, 70il7 (23988) til Frankrike, 92 (48500) til Belgia, 5554 (8034) til Nederland, (3945) til De Forente Stater. o A N O 44 SKNNNG AV FSKEFLET ~9 Få opgitt prisen fra 9PETERSen BERGEN ~Jlj!lNft.!43 J:Jji~'~ TELEF STEMPLER av enhver art, fra de minste eggstempler til de største emballasjestempler. Sviestempler og sjabloner. SKL TER i enhver utførelse. Lager av nummer- og tekstskilt. ETKETTER i spesialutførelse for alle bransjer. Tørret og saltet torsk. Crnengde i 00 kin,,lik 60 ~g., \lelidi li Y,en): ;;. J an.-april 938 Jan.-april 937 Mengde Verdi Mengde Verdi Tørret Saltet alt Fiskemel. (Mengde i 00 kin, llik 60 kjg., v,erdli li Y,en). J an.-april 938 Jan.-april 937 Mengde Verdi Mengde Verdi Sardinmel Torskemel Annet alt \ brått og brann, i stille vann el' MARNA sikker, den aldri klikker. Denne motor er spesialbygget for snurpenotbåter og har i praksis vist sig helt uovertruffen. nnhent tilbud'og beskrivelse 6-24 HK 4-cyl. MANDALS MOTORFABRK - "'. Klemsdal - Mandal Snitt av kreosotimpregnert pille efter 40 års tjeneste i sjøvann' Eksport av fiskemel. (Angitt i tonn). De Forente Stater.... Tyskland.... Holland.... Belgia.... England.... Philippinene.... Andre land...,.... alt Januar-april Tonn Tonn Fagmessig kreo'" sotimpregnering beskytter mot pelemark og råte. En kai bygget av kreosotimpregnerf trevirke står uten vedlikehold i årtier. Ved rasjonell utnyttelse av dette virkes slyrke blir kaien billig i anlegg. Peler og skårne materialer leveres fra lager. Norsk mpregneringskompani A.s LARVK ~~ -.

8 800/500 finnmark vårfiske (loddefisket) 938. Rubr. -3 gjelder hele ogsynstiden.rubr. 4-9 er antallet den dag belegget var størst ~----~ ~----~ ~------~--~ ~----~--~----~--~~~-- Tilvirkning 'Lever~ Damp- Fiskepris i Hvorav Cl) -0 Opfisket _,_. Saltet til For- kvan- medi- Lever- fiske- Tran- Velbe- Min- Lever- Antall -Z torsk lhengt hl Mann.g ~ ~;$ Distrikt kg. ;rundfisk klippfisk set Rotskjær brukt turn sintr. holdighet vekt pet. hand- dre- pris båter -E ~ ~ ~.5 ~ ~"5 kg. kg. 3 kg. 4 kg. 5 kg' hl. tnr' _ 9 let verdig ;:;E.!:l Cf).!:l ~... ' ti 2"'" 6 7 s Gr. Jakobselv... 50U o Sør-Varanger / /39 2 0/ Nesseby... '" j Nord-Varanger..., / /300 33/38 2-3/ Vadsø / /300 33/39 2-3/ Kiberg / /255 35/40 2/4 9/ 5/ Vardø / /350 42/48 2/4 8/ Havningberg / / /2l ~ 5/ Syltefjordene /300; 260/ /3 9/ 0/ Båtsfjord /l /230 37/50 2/3,-- 7/ Kongsfjord / /290 38/40 2/3 9/ 8/ Berlevåg... '.' / /300 38/42 2/3-5/ Finkongkjeila / /270 39/45 2-0/ Gamvik \00/ / / Mehamn / /260 38/43 2/3-0/ Kjøllefjord /50070/28536/402/49/ 5/ Lebesby / / / Kjelvik , / /300 30/48 2-5/ Honningsvågene / /220 33/<8 2/4-5/ Skarsvåg _ / /300 35/47 2 9/ 8/ Kjelvik herred forøvr Gjesvær / /250 36/45 2-0/ Måsøy /300250/30038/40 2-5/ Hjelmsøy / /300 28/30 2-5/ ngøy...: / /2iO 34/44 2 9/ 0/ Rolfsøy lodoo / /300 38/45 2/3-20/ Hammerfest S / / / 5/ Breivikfjorden / /350 30/53 2 9/ 0/ Hasvik herred forøvr /700 50/350 40/55 2 9/ 5/ Loppa herred li 285/300 40/55 2 9/ 0/ Talvik herred... ~8734 ~2380 ~043_-= _-=-- ~~_ 900/ /50 2 0/ 7/ Opfisket hyse kg., hvorav hengt kg., iset kg., saltet 500 kg., resten forbrukt. Hysedamptran 426 tnr. Hyselever 8 hl. Andre transorter 239 tnr. Sei kg., hvorav hengt kg., iset 5800 kg. Kveite kg., hvorav iset kg., røket 2000 kg. Flyndre kg. iset. Brosme kg., hvorav hengt kg., iset 8600 kg. Uer 3624 kg., hvorav saltet 9480 kg., iset 6570 kg., resten forbrukt. Steinbit 86 kg., hvorav iset kg. hengt 7996 kg., saltet 45 kg. ' ~ Ul o > Z O

9 7 august 938 F S K E T S o A N o 443, Fiskemarkedet innenlands. Tran: Kr. Kr. '='/ 2/8 Kr. Kr. Uk. damp. nordl., pr. tn.., 77. ~~.= Afrikasei / Do. finnm. vinterdamp. pr. fn Do / Do. seidamp lma lys pr. tn.. Do / lma koldkl. damp., pr. kg Bro s mer, flekket, prima Blank industriel pr. 20 kg..... Brunb. industriel, pr. kg rund, Afrika, do.... Bruntran, pr. kg / Pressetran, bunnklar, brun- Hy ser: O 29 Prima vårhyse... 30/50 blank, pr. kg /0,30 Do. mørk, bunnklar pr. kg.. Do. mørk, uklar, pr. kg... Pigghåtran pr. kg..,,0.30/ /0.32 Håbranntran / /0.43 Håkjerringtran / /0.48 Lys selolje / /0.37 Lys sildolje. '.0.26/0.30 Mørk do /0.23 Rogn: lste sort, pr. påtfyt tn.... 2nen sort -,, dje sort " Samf., påfy t tn Rundfisk: fyldig do. do. pr. 20 kg. Underm. vestre, pr. 20 kg.. Alm. hollender, pr. 20 kg. Eremer, pr. 20 kg.... Samf. (ita!.) stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg.... finnmarks, , pr. 20 kg. do do. do do. do. over 700 do. Afrika rundfisk, 20/40, 20 kg. Co. do. 30/50, pr. 20 kg. Do. do. 50/70 pr. 20 kg. Usort. finnm. pr. 20 kg... T i t ing: kke notert. Rot s k j ær: kke notert. Sei: Prima storsei pr. vekt.... " middelsei.... Fiskeksporfører se her! Do. do /60 Afrikahyser, 20/ Do. 30/ Do. 40/ Lenger: Skruelenger, pr. 20 kg.... Bjerkelenger.... Klippfisk: lste sort, lot, pr. 20 kg... Finm. fob. lastepl. Saltfisk: Leksikon for Fiskeksportører i lommeformat er utkommet. nneholder ordfortegnaise over 00 forskjellige slags fisk og fiskeprodukter, ordnet alfabetisk på :.d Norsk/Engelsk Norsk/Fransk Norsk/Tysk Engelsk/Fransk Engelsk/Tysk Engelsk/Norsk Fransk/Engelsk Fransk/Tysk Fransk: Norsk Tysk/Engelsk Tysk/Fransk Tysk/Norsk ~Prisen er bare kr..50 pr. stk. plus 0 øre til porto. Storsild: Eksportpk. 0 kg. pr. tn.. Do. fiskepk. 80 kg. pr. tn. Fetsild: Fiskepakket 8/ 0-0/ 2 pr. kg. Skjæresild pr. kg Lofots pr. 20 kg. fob. fiskep Finnmarks do. do \ Ålesund. 5/8 2/8 Tran: Kr, Kr. Ukl. damptran, Søndmørs og 8.- Nordlands pr. tn /76 75/76 Do. Finnmarks pr. tn Koldkl. damptr. pr. kg Bruntran pr. kg.... Sildolje efter kval. pr. kg.. 0.2/ / Seltran do. pr. kg. max. 0/0 5.- Ffa / /0.39 Håkjerringtran pr. kg., / /0.48 Rogn: lste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. 3dje sort, do. do Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... } Lofots pr. 20 kg Finnmarks pr. 20 kg Lange pr. 20 kg Brosme Saltfisk: Lofots, fob. fiskeplass.... Nordlandog Senja, do. do... Finnmarken, do. do.... slandstorsk, pr. 20 kg / /6.50 Grønlandstorsk do Pre s s e fis k (ks. il 00 kg.) Presset lange, pr. kg.... Rotskj ær: Sei, samf. pr. 20 kg. Torskemel fob. pr. 00 kg Sildemel, saltfattig Do. vestlandsmel S i d: Vårsild pr. tn.... Sto r s i d, eksp.pk., 0 kg. slandssild, matjestbehandlet pr. tn.... Do. skarpsaltet,fiskep. pr. kg Kr. Kr /75 76/ / / Saltfisk: Lofots, Senja m. m. fob. salteplass, pr. 20 kg... Finnmarks fob. lasteplass. Vesteråls og Senja, do. do, pr. 20 kg..... Bjørnøyfisk pr. 20 kg / /5.65 Tørrfisk: lma storsei, 50/60, pr. kg Do. middelsei, 40/50, pr. " Do. småsei, do Pressefisk, pres.lange pr. kg. Haugesund. Vårs., eksportpk., ganet, 5 kg.... Do. mindre merker, ganet, 5 kg.... Flekket, 20 kg..... Renflekket, 20 kg St o r sild, ganet 0 kg.,.. Do. do. 5 kg.,... Do, flekket 20 kg. fob pr. tn. Do. renflekket 20 kg..... Fersk - ganet, 90 kg.... Sildolje: Lys fob., pr. kg.... Mørk, fob., pr. kg Sildemel pr. 00 kg.... Mangler A.S CENTRAL TRYKKER ET Hollendergaten 2, Bergen Tele/on 0387 Utfører allslags frykningsarbeider S i dog fi s k småsild, fetsild 'makrell, pir, levende ål, hummer og annen fisk kjøpes til konkurrerende priser. Telegramadr.: Fersksild Marius Presivold ls Telefoner Sandviksboder Kontor: SoUsgt.l Formannen privat E Prestvold BER G N "[

10 444 FSK ETS o A N O 7 august 938 Alis Flesland Fabrikker Flesland pr. Bergen F LE FA S!lde- ~g Fisltemel FSkeoljer ARNE TANGEN, Akrehavn, Karmøy. Telefon 70. Sild- og Fiskeforretning. Sildesalteri. slandsekspedisjon. Stor- og Vårsildfiske. Eksport av alle sorter Ferskfisk. Sildefisket ved sland 938, R e y k j a v i k 20/7: følge en opgave fra slands Fiskeriselskap har Silde',iskerinevnden iår bstsatt føl'gende minimumpriser pr. in. for de respekhve sorter fersksild til henholdsvis saltningog eksport, s'ammenlignet med prisene på tilsvarende sorter ifjor: fersksild til fersksild til saltning eksport saltning ekspor (inkl. td.) (inkl. td.). kr.. kr.. kr., kr. Almindelig saltsiid CO Mavetrukket saltsild Stor saltsild (ikke over 270 pr. td.) Hodeskåret mavetrukket saltsild Hodeskåret sløiet saltsild Kverket kryddersild Hodeskåret kryddersild Hodeskåret mavetrukket kryddersild Renset kryddersild flekket sild (filet)... l Foretatte målin!ger viser at v'annetstempera tur på fiskefeltet for t,iden ligger mehem 5.5 og 7 C.eUer 2 a 3.lavere enn tilfellet vanligvis er på denne årstid, en itølge de flestes mening vesentlig årsak til at årets sildefiske hitt.il har gitt et så dår Hg utbytte.»rød-åten«, av hvis til,stedeværelse fisk'et Hkeledes i så høi grad a,vhenger, synes iår å være lite utvik,let. Undersøkdser som er avsluttet i disse dager, viser s.åledesat ba,re 0, maksimum 20 pet. av denne kan sies' å være av vanlig 'størrelse. Til gjengjeld fore:kiommer åten imidlertid nu i usedvanlig stor mengde og der sees i den forbindelse særlig aksentuert i pressen at tilsiget a,v denne inneværende sesong er adskillig større enn s ommeren 935, da sildefisket som bekjent slo helt feil. Re y k j a v i k 3/8: Det rike fiske vedvarer fremdeles, efter hvad der senere meddeles.fra fangstlfeltet og flere båter ha,r de de siste dager fått sine garn sprengt. Sliste døgn er der forøvrig til Sig,lufjord alene ankommet 60'.fartøier med ialt over mål s,ild. Pressen beretter alt flere av disse,er blitt fullbstet :på et øiebhkk iog har,således ri løpet av døignet kunnet gjøre flere vendinger meuem sildefehet log land. P,å knapt et døgn,er der under disse.forhold bare i Siglufjord blht saltet vel 3650 tnr., mens sildeoljefabrikkene, som nu arbeider med fuu kapasitet, harr.avtatt ca mål av hngsten. Der er imidlertid blandt,f;isikerneen almindeig uthredt mening at silden fremdeles er påfallende ma.ger og der iakttas derfor en viss forsiktighet under saltningen med hensyn til sortering av varen. Mange hener til den Oipfatning at der de s,iste dager har vist silg helt nye sildestim. TH.JACOBSEN Bergen Telegram~dresse:, DThoqac«Kj~per alle sor~er ferskfisk og sild. Mottar til.avregning efter Rikstelef høleste dagspns: Laks: ørret. Kvelte, Hyse. Kjøper i sesongen Forfangsild. Adr.: Post Boks 302 sva LV..Æ: R SVOLVÆR MEK. VÆRKSTED AlS, Svolvær. nneh. Brødrene Tvedt. Seil- & Dampskibsreparasjoner. Opboringav motoreylindeæ. Patentsllipper f.or optil 40 f ots k'jøhenlgdler. Met.aU,sttø\puing. Tel,egr.adr.:»Tv'edt«- Telef.on 5 a', 5 b og E O. MARHAUOS SLP & MEK. VERKSTED, Svolvær. PatensHp for optil 00 fots kjøllengde. Monteringer, trearbeider, cylinderboringer og ah til faget henhørende. Hoveda,ge-nturet motoren Rapp og Nygrøi. Reservede,lelager. Telegr.adr.: Marhaug, Svolvær. Telefon Ver:Dstedet 77 a, privat 77 b. T R O M S ta ENOKSEN & JANSEN, Tromsø. Ferskfiskeksport, Produksjon av Saltfisk, Tørrfisk, Tran'l Bankforbindelse: Tromsø Forretningsbank A.s. Telegr. adr.: "En jan". Telefon ØV. LARSSEN, nnlandet - Tromsø. Kolonial- Skihs- og Fiskeriutstyr. Bensin og Smøroljer. A,s Tromsø Skibsverft & elektr. Verksted! Telegr.adr.: Skibsverftet - Telefon nr. 0 og 424, rrivat 88 Utfører enhver art av skibsreparasjoner for saavel træ som staalskibe. - Jern og Metalstøperi. - Elektrisk Sveisning A.S ANDR. AAGAARD. Eksport av Tørrfisk. - Dampskibsekspedisjon. - Agenturforretning. - Telegr.adr.: Andraag, Tromsø. Telef. nr. 6 TROMSØ MASKNFORRETNNG A.S. Disponent J. Wilsgaard. Spesialforretningen i motorer og maskinrekvisitaer, smøreoljer. Telegramadresse : )}Maskin«. Telefon 262. OLJEKLÆFABRKKEN NQRRØNA A.S, Tromsø. Bruksoljeklær - Presenninger - Blåser. Telegramadresse : «Norrøn a)}. Telefon 20. l HAMMERFEST fnnmark fylkesreder, Hammerfest. Te,legramadresse: Fylkesrede'riet, Hammerfes~. Underholder den,lokale statsu.nders,tøtterde post- og passasjerforbindellse i FillDJmark. G. ROBERTSEN A.S, Hammerfest. Telefon nr. 2. Telegramadresse : Finnmarkfisk. Eksport av Stokkfisk og Tran. A.s HAMMERFEST KJØLELAGER HAMMERFEST Mottar sild, fisk og kjøtt til frysing og lagring i fryse- og kjølerum(fra 0 til C.) FNNMARK FSKE PRODUSENTERS FELLESSALG, Hammerfest. Telefol 42 - Chefen 38, privat 3. Telegr.adr: Fellessalg. Selger alle sorter tørrfisk, saltfisk og tran.

11 tonn Torsk Sei Laks Makrell Tils tonn kg. 0,4 _ , The Director of Fisheries, Bergen. N o rw e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being earried on, from the beginning of the year 938 to August 3th. M a e k e rei (tons) landed 678, exported in iee 85, salted 252 to eanning fadories 4. Fat and sm al her r ing s (hl) landed , to fish oil fadories , to eanning fadories 45000, salted 26600, exported in iee august 938 F S K E T S GAN G 445 Fylkenes andel el<sporten av ferskfisk til Storbritannia _G /s 938. Torsk.., ".... Hyse...,..... ~l~nmark, Troms Nordland J~~~ J~~~- Romsdal Fjordane Bergen land Agder fylker' '. Nord sør- Møre og Sogn og jroga- Vest!Andre: t~nn tonn tonn 360,9 89, 86,8 297,8 4,6. 47,2 673,6 80,6 46,2 '' 6,4 ' 0,7 0,2 443,2 Makrell.".... -! - - 8,4 277,2 2,8 408,4 Kveite ,7 356,5 288,0 8,2! 28,9 57,7, 23, - l - 0, 274,3 flyndre.... Pigghå.... Skate.,... ".. ".., 293,2 26,8 66,3 2,9 36,8 4,0 6,0 66, l' r alt 0, 0,8 358, - 568,2 34,9 24,0 2,6 90, i 0,2 0,7 8,4: 0,4 0, 249,9 30,2,! 4,2 7,9 0,2 303,3 Rogn.."... 93,8 93,8 06,0 i - i 4,5 37,2 6,5 2, ,4 355, Annen hsk... 0,2, 2,0 - ',0 5,3 0,5 0,6 2,2 0,7 3, ~ :026,4 87,2 496,4 57,6l27~ 747, 46,5 96,4-37,9 286,6 8,9 6427,0 ferskfisktransporten pr. je. nbane. V ekten aui~irtt brutto for innlandets vedk neho ti:! utlandet. Til innlandet Til utlandet Stasjoner For Sve- --'~ Tysk alt Trondheim: 3/ 7 _6/ 8 ialt l Sild... Fisk,...,. Bergen: Oslo øvrig rige tala land kg. kg. k~. kg ) , 0994 kg ~ Sild Fisk..., ! i7-6/ S ialt Andalsnes: 37_6/8 ialt S~ld , Fsk i 540 Narvik: 3/ 7-6/ 8 ialt Sild.... Fisk.... Andre: 3/7_6/ 8 ialt Sild..... Fisk ! ' ) ) Herav 00 kg. fisk til Danmark og 3724 kg. fisk til Sveits. 2) Herav 270 kg. fisk til Danmark. Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. Fiskesorter \ 3/7_/8! 2/8 \ 3/8 4/8 5/8 6/ 8 Tils. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kveite Flyndre Hyse..., Valutakursene (salgskurser). uken /8-6/8 kg Mynt \ Pari \ 9/8 O{8 /8 2/8 \ 3/8 5f8 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. e ) R.M :::earing mk Reise-mk. 2 ) ' Fres Sv. kr D, kr..., Gylden Sw. fres Dollar Belga. '" F. mark P. tas clear Lire do. clear Czek. kr sl. kr Montreal. 4.08t 4.08t 4.07~ 4.08t 4.08t 4.08 Østerr.kr. Polske zloty : ) Ved salg av pund kommer i tillegg til den notertekurs l promille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. 2) nkl. lisens. Fiskeinnførselen til Oslo. - nnførselen av tersk og,s,ahet sim sild og fis'l~ til Oslo sjøtollsted i tiden 6. til 3. august: Fra Danmark fersk,fisk kr. 30, fra HoUand salt sild 5000 kg. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the ~orwegian fisheries published by 2-

12 olje fersk _ l~l~i~l'\;i'iwf.iii'uf'":'y :c~, l., "". -"",,~-'._., '-N-' o~;:ges';:i~'r';ret~'av'~"fis~<epro(fui(te'r'"-'f~a~' jaii'uar- til 6 augusf~'r93å'"~o~t't"uken'''"s'o';n~''ea;(fi~'0''a't;g'~fjt. rollsteder Vårs, ild _,.~ Fetsildog, Storo'' l S-.. Klippfisk o d~~~ 0e i ;~Y~8e~r--~~cn~~8i.~;fl;~~R~::~,'~R~O,~9~ ~~,' D. M. '~R.~M~'~~~~'~k~'~B~r~un-~~D~~~H~å-~ "" uln ~utihh;. ~'~tmllnh,f" "',,,nolj,n ::Oian urud Sa.,ltet Skåret, sild:. sild' ialt rund! tørrfisk ialt! fersk tran tran Blank kjerr. 'flekkesild,, tnr. kg. kg. kg., im. ", tnr. tur. tm. tnr. fm. kg. i i kg. Kg. kg, kg. i tnr. tur. tnr. tnr. Oslo ') ~o :38~=~~r-3:- 3-84r ' ::~;' Kr.sand SM", 3 459, 00 ' 00, Egersund... i _. -- -i- Stavanger 0) i Kopervik 2\ SkudeneshY) Haugesund 7) lb) i - i ! 742 ~f~;:~.?:: ; 55~;~ ) ~409' 64~~47 34~55 666~9593~ Maløy \ Alesund 6 ) i ' Molde 9 )., Kr.sund N.2) ' Trondheim Bodø , Svolvær... ' ~ l Tromsø 3) , lammerfest. \ i ~ ~ :~~: : : : : : : 500 = 6.2:>0 = ~_ 250 Andre~:L_-=-----J_ =-----=-----=-~-=--~ ~i 574 -' ) ) !!24~ uken i 38, J B Tollsteder Herdet hvalolje tur. Hval- Sel Silde-. Sild~ Sild, Makrell, Makrell, laks, levende Annen olje olje rekt saltet fersk fersk ål f~~f{k tnr. tnr. tnr. ks. kg. tur. kg. kg. kg. tonn Hummer kg. Reker kg. Fisk, Fisk, Sildesaltet saltet mel tonn i tur. tonn --~ ,-- ~ ~t:: ~:J eno Cl "'... - ~ Et:: -=: ~o ::s =... c( Selskinn Hermetikk kg. kg. Oslo l) Kr.sand S l Egersund... -, Stavanger 0) Kopervik 2 ) Skudenesh,7) r Haugesund 7) Bergen 8) ) Florø Måløy Alesund6) Molde 9 ) Kr.sund N.2) Trondheim Bodø Svolvær l Tromsø 3) Hammerfest Vardø ~ Vadsø Andre5) )34 4) 264 4) alt ~ ~ ~ uken _ ) finmarks , Lofots ) 28 fnr. pressetran, 544 tnr. pigghåtran, 428 tur. stearin, 447 kg. sunnmaver. 3) Herav 633 tonn fra Sandnes, 35 tonn fra Harstad, 69 tonn fra Sandnessjøen. 4) Herav 35 tonn fra Mosjøen, 57 tonn fra Harstad, 3 tonn annet mel og 04 tonn torskemel fra Sandnes, 67 tonn torskemel fra Sandnessjøen. 5) Fra Fredrikstad 6) Hvorav 59 tnr. fl. fra Kopervik, 50 tnr. fl. og 583 tur. krydret fra Haugesund, 9 tnr. flekket fra Bergen, 30 tur. spesialbehandl. fra Molde. 7) 530 tnr. sildemelke, 200 kg. hvalspekk. 8) 24 tnr. stearin, 9 tnr. saltet lever, 250 fat lever på sprit, 26 tur. sildemelke, tnr. sardinolje, 60 tur. annen tran. 9) 80 tnr. boftlenosetran, 2 tnr. stearin, 43 tnr. grakse, 54 tnr, kveiteoije. 0) 20 tnr. ansjos samt 00 tonn hvalbenrnei og 9 tonn tangmel. ) Hovedsakelig fisk fra Nord-Norge. 2) 4 fnr. sildemelke. 3) 4 tur. pressetran, 0 tnr. stearin. 4) Herav 50 tnr. utenlandsk. 5) 5052 tnr. hvaloljefettsyre fra fredrikstad, 0 tur. kveiteolje fra Harstad, 0 tnr. og 2700 kg. kryddersild fra Larvik. 6) 2. tnr. stearin. 7) 36 tur. sldemelke. 8) Petsild og nordsjøsild. 9) 222 tnr. hvalspekk, 50 kg. røkt fisk, 90 kg. fiskeskinn.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr. 0.00 utenlands. Kun hvis

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer