~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I \ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622"

Transkript

1

2 l = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever, rogn t~~r er Anvendelse Lever D.m. til 0tal Rogn Hengt fangst Saltet,set tran annen saltet tran tonn tonn tonn tonn hl. hl. hl. ~ fl Vinterfisket l)... \ 0445\ 4682 [ 4022\ 66 t i 386! il Vårfisket ) ' ! 909, 669 Troms [ 2968[ Lofotens ops.d Lofoten forøvrig} 225/244 60=308=20=28.' 8 ):2. Vesterålen , l HelgelandSalten... l 948' i NordTrøndelag [ 66) SørTrøndelag , : 43 Møre l 85 Sogn og FJordane! 390/ : 25 Sønnenfor... ~, 60 l Tils. m2 \=y==== i40755: : 6896":2) Tils. 933 til '% ! ~ fl Vinterf \ i )42 5 il Vårf /25: / Troms [' L Lofotens ops.d ~~~~~~~!~røvrig}... i HelgelandSalten NordTrøndelag ' S T dl 5i\ \ rj;;er~~.. e ~~::::::::: Sogn og Fjordane... ' 270 _ 40 = Sønnenfor Periodisk oversikt over torskefisket. Ar 934 D/U 933 / /;. 93 6/G G. 929 sla e / /r; / / D G. 922 loh.. 92 li/li /6.. Gi snilt stykker fisk. 4 ) Finnmark Troms Lofotens Loiol en Helgeland Nord Sør Vinterf.6) Vårf. ops.d. forøvn 5 ) Vester il~~ Salten Trøndelag, Trøndelag : i , i ! l i ' :lo i i il L Ol Møre Sogn & l Fjordane Sønnenfor : TUs År 9:::4.. " : Sj,snilt 92J 34 Anvendelse, total Finnmark vårfiske ~...: ~ c ::::~ ~ ~ c... ~... t'}. 0:0 e ~ :;::..:: 0repris pr..~... se :::: C bi;'::: ca... ~g=~=... ;;...: ti+:..;:.:: c Kg fisk Kg fisk i ~elta~ ~ b.o...: c ~ ~~... ~ va. ~~~ E:C g;v v ti v... b.o' ~ cl).,...,::.:: &J: :g å:2 o Cl) >'": Kg. L L. pr. 00 stk. pr. hl., ~~ ~ ~~ x..c fisk.... CFJ... V C o aj.:: rj:; <Fl Cl lc ~ 5:: d l.:: sløiet lever rogn ;; fisk sløiet lever ls ~... ~... ; o::l ~ ~ ~ i i 8092: 653: : i /30i ' / S , 93344, ~~~i ~~g~j ! 9ro /330[ 2053: , 9050: 58 36[ 865! i 500! /320: ! 27 5U89 4:3293' 7855 i)04i ' : ,) ) 68:77 '8262: 5~~ /4.')0' : 939 ' ~ i / , 363;: 726' 707\ : / ! 8069 W ! 6J i /233' ! '): ! l CJ : /23, [6794 (\8277 6H! ! / : 29 8~ U2. 2~844! '802: / i 88: 23569, 25: S 4827: : / i 807, l! : i / i 229! il 28: : : ! : 2~075, O~ ) 40; /80: 63 i 2262, 9405, 8/2 0 / 28 7/9 5/30 5/8 6/3 0/5 8/22 0/8 0/24, 8/2 8/20 8/2 0/35 6/3 0/52 0/3, 0/30. 6/26 5/68 0/7 5/30 0/5 0/42 2/9 0/8 0/8 8/3 9/30 20/95 5/30 5/95 ) FllJmar!{ vinterliskc, fra l/lo 332/ ) Dessuten 545 hl. damptran av hyse m. v. l) 00 liter lever gav i Finnmark 4:?4_ litt[ delm, rncdicintran. 4) Vekt omregnet til stk. såvidt mulig efter den i de enkelte distrikter opgitte fiskevek. li) Omregnet eller 2fU kg = UO stk. 6) Dessutel 994 hl. rogn til hermetikk og iset. 7) Herav 045 motorbåter, hvorav er stasjonert i Honningsvåg ~lu, Kiberg 46, Hammerfest 00, Berlevåg 60, Vardø 350, Båtsfjord 80 og Hasvik 62. 8) Dessuten 349 kjøpere på land.

3 3 juni 934 FS K ETS a 4Y:! øre, 2000 blålange il øre, 5000,brosme il 9% øre, 7000 torsk a 5 øre, hyse a 227 øre, 4500,sei a 0 øre, 7000 skate a 7 øre, 000 uer a 25 øre og 000 hå a 3 øre. Leverpartiet 70 hl., pris 5 øre literen. 20 liter kveitelever a kr Samlet verdi kr Der deltar 3 damp~ skiber, 70 motorbåter og 35 snurrevadbåter. Kri sti a n sun d: uken 2.9. juni er opfi,sket kg. fisk, hvorav 2000 kveite a kr., 250 flyndre a 80 øre, 3400 lange a 2 øre, 3000 brosme a 8 øre, 00 torsk a 20 øre, 300 hyse a 25 øre, 7000 sei a 0 øre, 300 skate a 5 øre, 400 uer il 25 øre, 000 hå a 0 øre, 300 annen fisk il 5 øre og 94 reker ~ 60 øre. Samlet verdi kr Der deltar 5 motorbåter. Bre ms nes: uken 27/5 til 2(.6' er optisket kg. lange a e øre, 3600 brosme a 6 øre, 600 torsk il 5 øre og 200 hyse a lg øre. alt 8600 kg., verdi kr Dårlig vær har hindret bedriften. R o g a l and. Kar m ø y: mai er opfisket kg. fi,sk, derav R50 kveite a 507'5 øre, 200 flyndre a 6075, 4000 lange a l:) øre, 800 brosme a 5 øre, torsk a 020 øre, hyse' a 2030 øre, 5000 sei og lyr a 05, 300 piggvar a 6070 øre, 900 levende tofisk a 3540 øre og 3200 reker a 7580 øre. Dessuten 7850 kg. hummer a kr K v i t S ø y: uken 28/5 til 2/6 er ophsket 472 kg.' torsk il 30 øre og 742 kg. reker il 90 øre. Dessuten 432 kg. hummer a kr Eg e ' S U n d: uken 27/5 til 2/6 er opfi,sket 3665 kg. fisk. nemlig 40 kg. kveite a 94 øre, 5000 tor'sk il 2 øre. 300 hy,ge a 20 øre, 4000 sei il 5 øre, 25 skate a 25 ore. 04 uer a 0 øre, 46 håbrand il 5 øre, 3900 annen fisk a 0 øre, 9700 reker il kr..0. Samlet verdi kr D~t norske fiske ved sland. Ale sun d 96: Der er hjemkommet skib fra sland med 52 tonn saltet torsk, pris 23% øre pr. kg. Kri sti ans u n d 9/,6: nnkommet dampskib fra sland med 70 tonn saltet torsk il 23 øre pr. kg. Torskefisket. Fin n ark. Ti rs d a.g 5/6: Va dlsø, Nordvaranger linebåter 400, skjøiter 700, Vardø lineotringer 70,,sjøldragere 830,storskjøiter 3050, få trekninger, Båtsfjord linesjøldragere Bakken 900,,skjøiter 2500, Berlevåg sjøldrager 500, båter 200, FinukongkjeHa motorer 350, båter 200, sjøldragere 700, Kvitnes 300, Mehamn sjøldragere 950, Kjelvik 000,,småmotorer 700, Gje,svær 300, juksebåt 30, Sørvær 500, halvdel sei, Hasvik Jllebåter 50. Onsdag 6/6: Vadsø, Nordvaranger line ~kj0iter 400, båter 250, Kiberg 240, motorer 850, Vardø otringer 050, sjøldragere 900, storskjøiter 4450, Havningberg sjøldragere Bakken 550, juk,sebåter 00, Båtsifjord'lineskjøiter2400, sjoldragere Bakken 950, Berlevåg 800, Finnkongkjeila motorer ;)00, båter GO, Mehamn :sjøldrager 200, Dyfjord båter 200, Honningsvåg,smårnotorer 700, Gjesvær :sjøldragere motorer 600. Tors dag 7/6: Vardø linesjøldragere 890, stor,s'kjøiter o A N O , få trekninger,,stormhindret, Kongisfjord stor:skjøiter Bankan 4500, Berlevåg sjøldragere 600, tohaling 300, smårnotorer 300, Finnkongkjeila sjøldragere 800,stormhindret, Skjøtningberg juksebåter 50, vadbåter 00, Dyfjord 00, Honning,svåg s)øldragere 800, Sørvær jul\)sebåter 300, stormhindret, sei formerket. F ' e dag 8/6: Syltefjord lille,sjøldragere Bakken 000, halvdelen hyse, forøvrig; landligge. L ø r dag 9/6: Finnkongkjeila båter 50, Kvitnes 250, Gjesvær sjøldragre 00, beretning mangler fra de øvrige vær, Man dag llg: Bugøynes not!skjøite 000, Kiberg molorer 'sjøldragere 560, Vardø 875, båter 2i50, få trekninger, stormhindret, Båt'Slfjord linesjøldragere 900,stor,skjøite tohaling 2700, 'halvpart hyse, Berlevåg sjøldragere 500, Finnkongkjeila motorer 300, båter 200, Dyfjord 200, Gjesvær sjøldragere 900, agnmangel Vardø. O,p.f is k e t v å r fis k e t Fin n m a ' k 9/Ø: kg.. torsk,hvorav hengt rundfisk , saltet klippfisk og labrador , i,set , rotskjær , leverkvantum 669 hl., dampmedisintran 0266 tønner; hysekvantum kg., hvorav hengt , iset , saltet 2660, hyselevel' 75 hl., damptran 55 tønner; båtantall 283, hvorav 045 motorer, motorbåtbelegg Kiberg 46, Vardø 350, Båtsfjord 80, Berlevåg 60, Honningsvåg 40, Hammerfest 00, Halsvik 62, resten spredt; 903 mann, 349 landkjøpere, kjøpefartøier, Vardø 8, Båtsfjord, Berlevåg og Honningsvåg ; fiskepris Måsøy 80, Hasvik 8.59, Havningberg 9~9.5, Sørvaranger og Finnkongkjeila 9.5, Vardø, Kjelvik, ngøy, Hammerfest og Loppa 90, Kjøllefjord 9, Kiberg og Skar,svåg 0, Kongsfjord, Berlevåg og Mehamn, Båtsfjord.5, Gjesvær 2, Honningsvåg 2, forøvrig 0; leverpris Loppa 0, Hasvik 02, Nesseby 2, Hamm~rfest 020, Måsøy 28, Nordvaranger og Vadsø 7, Havningberg, Kjelvik og ngøy 520, Skarisvåg 820, Berlevåg 82, Kiberg, Kongsfjord, Mehamn og Rolfsøy 20, Kjøllefjord 525, Gjesvær 2023, Båtsfjord 23, Vardø 2428, Hon,ningsvåg 27, 'forøvrig 5; hysepris 48, almindelig,st 5; hyselever 50, almindeligst 80; leverholdighet OstFinnmark 60, VestFinnmark 30; fiskevekt ØstFinnmark 225, VestFinnmark 244; tranprocent ØstFinnmark 42, VestFinnmark 44. 'Fet sild og småsildfisket. Tro Hl S 9/6: b e.s tad lensmannsdi,strikt: Denne uke stengt og optah hl. småsild, sildoljejabrikk, pris kr..80. Ber g: Denne og forrige uke stengt og optatt Bergsbotn 830 hl, hvorav 'solgt fabrikk 790, pris kr..8 og 40 agn, pris kr" 3.3B. T o ' S ken: Denne og forrige uke stengt og optatt Sønnfjord og Torsken 225 hl, solgt fabrikk, pris kr..8. de:s'suten poset SeHjord ca hl.!v ø ' e 2/6: V e ø y: U pprfi,gka 425 hl. småsild i Rødvenfjorden og Vågstranda. A v dette er sed 275 hl. til agn, pris kr. 4 pl'. hl. V e st nes: UppHska 8 hl. feitsild. A v dette er sed N agn 4 hl. og til heimebruk 4 hl., pris kr. ti pr. hl. Vidare er det stengt umlag 30 hl. feit.sild i distriktet. S o g n o g F j ord ane: uken 27/5 til 2/6 er i Askvoll opfisket 500 hl. forfangsild,som er iset for ek,sport, pris kr langaards BU~lEY

4 . 33() S K E t S o ~ N o 3 juni 934,;c Hor d a l and 9/6: Her d l a:.9. juni er der i Herdla stengt ialt 750 hl. forfang,sild, alt optatt Hl saltning, pris 4 til 5 kroner, 'Stengt ialt,siden dsket begynte 2930 hl., utsikter til fortsatt fiske. Tillorsel til hermetikkfabrikkene: Sta van g er: uken 2.9. juni er tilført 2288 skj. småsild fra Sogn og Fjordane it 70 øre, 40,skj. 'små,silrd fra Hordaland a 80 øre og 549 skj. småsild ra Rogaland it 80 øre. alt 3247skj. småsild. Ber gen: uken 2.9. juni er tilført 988 skj.småsild a 80 øre fra Sogn og Fjordane og 423,skj.,småsild it 80 fra Hordaland. alt 529 skj.,småsild. Selfangsten.!følge fartøienes innklareringlsopgaver, innkommet til Fiskeridirektoratet pr. 9. juni 934, er der ialt i inneværende sesong hjemført følgende mengder pr. 62 fartøier (turer): Grønlandsse], ialt stk., ungsel 54937, gammelsel 7059; 'storkobbe 8~, hvaross 6, is'bjørn, levende 0, døde 5; klappmyss, iajt ;~G 72, ungdyr :28008, voksne 8704; spekk tonn. Samlet innklareringsverdi kr KystmakreJlfisket med norske båter. nnbragt til: Ukefangst Pris pr. kg. Total 2/ 6 _9/ 6 øre kg. Hvaler... '..., Halden fredrikstad ~ Onsøy Moss ' Soon... l) Horten l Holmsbo... 32,) VasserFerder Stavern , Nevlunghavn., Langesund Skåtøy... < Risør...,,.., A.rendal Grimstad Lillesand : Kristiansand /Z Mandal Farsund Kirkehavn... ' ' Flekkefjord /2 459 COO AnaSira Egersund Stavanger... l Karmøy..., Haugesund...,. ' Bergen...'. ~5~OO.. _ Beregnet verdi kr fisket med drivgarn , med not 9500 kg., resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av fangsten er solgt fersk, l iset for eksport, kg. saltet flekket, kg. til hermetikk og 5000 kg. saltet rund. \ Dessuten er der innbragt av svenske fajtøier kg. til Farsund, 600 kg. til Flekkerjo:d, og 5420 kg. tiqkrist~ansand, 500 kg. til Stavern, 2000 kg. hl Onsøy, kg. tl Ha.den og 3000 kg. til Fredrik stad, ialt kg. for 2 uker. i Den erfarne båteier bruker kun: MONOPOL'S KOBBERSTOFF Meldinger om utlandets fiske, ekspon m. v. Makrellfisket ved Skagen./6: Ukefang.st 6640 snes garnmakrell, herav 4350 snes svensk bunngarn, 900 'snes stor, 350 enes middel,s, 20 kasser små, dorg 200 SneiS, middelprils Det belgiske havfiske. Ant w e rp e n 9/6: Det meddeles 9. ds. i den belgi,ske presse at utbytte av havrhsket i de fem forløpne måneder av inneværende år, for så vidt angår Ostende fiskeihavn, er opgått til 4654 tonn som ulbragte ialt 30.3 mill. franøs. dette utbytte av det belgiske havfiske er det silden som inntar første plas's. Derefter kommer, regnet efter tilførselsmengden, tor>5k (cahillaud), flyndre, rokke, tunge, kolje, hvitting, piggvar o. s. v. Tilførslene til Ostende er kommet i størst mengde [ra dell sydlige del av Nordsjøen, med 9002 tonn, og fra Bri,stol og St. Georgekanalene med tilsammen 2052 tonn. Fra farvannet ved sland blev det i de omhandlede fem første måneder av 934 ialt tilført Ostende 729 tonn. Ved samme anledning meddeles det i den belgi'ske presse at det samlede utbytte av det belgiske havfiske, for så vidt alle landet,s fiskehavne angår, for hele året 933, utgjorde 2742 tonn. Derav blev 48,5 tonn eksportert. Den samlede innførsel av fisk i året 933 opgikk til 073 tonn; efter denne,statistikk, som auså nettop. er meddelt i pressen, blev der i Belgia forbrukt ialt tonn fisk av de for'skjellige slags i 933, hvad der svarer til 4 kilo pr. per,son i et år. N. ANTHON SEN & OD. BERGEN EXPOATFOAAETNNG Etablert 868 Telegramadresse:.ANTONCO Telefoner: 3307,3879 ~OGN, TØ~FSK, SLD Klipplisk og tørrfiskmarkedet. Markedeneldiaser. L i s S a bon 8/6: mport,siste ;halvdel mai norsk 32 tonn. skotsk 9, fransk 22, beholdning norsk 30, islandlsk 32, skotsk 9. fransk 50, priser nor,sk esc., island,sk , skotsk H5225, fransk O'p ort o 8/i6: mport. siste halvdel mai norsk 454 tonn, nyfundlandsk 45, i,slandsk 932, 'skotsk lh6, fransk 09, tysk 60, heholdning nor,sk 675, nyfundland:sk 343, andre 884, pri,ser nor,sk e,se., ly[undland,sk , islandsk ren labrador st yle 230, skotsk 26,fransk,småfallende 90, tysk 200. H a van a 7/6: KlippfiSk:tilførsel siden 23./5 400 kasser, beholdlting 3500, pris.2 dollars, liten efterspørsel. Portugals import av ldippfisk og saltfisk. L iss a bon 29/5: På grunnlag av den oflfisielle måneds!statistikk for mars d. å. hitsettes nedenstående opgave over Portugals import.av klippfisk og _saltfi,sk: Maris: Kvantum..., , kg ndekstall for kvantumet (månedlig gjennemsnitt 9093: 00.00)» Verdi esc on

5 3 juni 934 F S K E T S GAN O 33 Januarmars: Kvantum: Fra Tyskland» Danmark» Frankrike?' sland.,» Norge.., Storbritannia og Nordrland N ewfoundla nd.. andre land... Verdi.... kg.» » » » » » » Tils. kg esc Foruten den således importe fisk er der i januarmars 934 ilandbragt 952 tonnsaufisk av portugisilsk fangst til en verdi avesr , mot henholdsvis 678 tonn og esc i samme tid,srum 933. Som det vil bemerkes er den av legasjonen tidligere påpekte forveksling mellem rland og sland ifebruaropgaven nu hlitt rettet, idet det omhandlede importkyantulll på kg. som forutsagt, skriver sig ha sistnevnte land og ikke fra rland. Bue nos A ire s 9/6: Rlippfisktilførsel siden 9/5 800 kasspr, hvorav 300 skotsk, beiholdning 6000, pris 40 papirpesos ka'ssen, ingen efteflspørsel. FHlOkfiskmarkedet. L ond o n 6/6: Tirsdag ca. 300 kasser nor,sk fisk, onsdag 400 kasser, pris flyndre 9//, kveite 7/06. '. ond o n 8/:6: Ca. 350 kasser norsk fisk, pris flyndre 9//, kveite 7//. H a bur g A l t ona. F e r:s k,f i:s k: Det forente auksjonsfirma, Røser, Platzmann & Co. G. m. b. H., Hamburg Altona, omsatte i uken 2. til 8. juni ialt pund fer:sk Lsk fra Norge. Høiesteog laveste pri,ser i pfennig pr. pund, på de to hovedmarkedsdager, var følgende : Ukemengde i pund : Hyse, stor... middels... småmiddels... små... Kveite, stor.... middels... små... meget små... Pigghå, flådd... Buklapper.... avfallende...,. Rødspette Piggvar... Torsk, u. hode... Steinbit Breiflabb... '... Laks... Hvitting Skatevinger.... Forjangsild... Priser / /42 /2 4 /46 /4 26 / / /,6 / /4 8 3 /. 9 3 /, /, ]2 /4 Været holdt sig hele uken forholdsvis kjølig og prisene for konsumhsken derifor temmelig,stabil, med pris differanser betinget, av kvalitetsforskjellen. For industrirå,stoffene, piggh:''l og buklapper, var prisene noget svakere i slutten av uken, da lllan i begynnelsen av uken hadde hatt anledning til praktisk talt å dekke sig for ukens behov, såvidt minimalt som behovet er på denne årstid. Dessverre kom der i uken en del torsk og hvitting fra Norge, altså varesorter hvorfor mall kke kan regne llled lønnsomt salg på denne årstid og 'som denne gang gav så lave salgspriser at ikke engang olllkostr.ingene dekkes. Fe rs ks i d: Norsk sild dominerte ved sitt kvantum også denne ukes marked, med ca halve ka,sser forfangsild og ca halve ka,ssersmåsild. Efterspørselen efter for,fangsild var særlig god og da ovennevnte kvantum nærmest måtte betegnes som knapt i forhold til behovet, var prisene i ukens løp stigende fra 7 pfennig til 0 pfennig pr. pund. ' småsild derimot oversteg tilfør,slen hvad 'der kunde absorberes til rimelige pri,ser, så markedet var fallende i ukens løp fra 4,Y:; til 2,Y:; pfennig pr. pund. Utenom den llor,ske sild var der beskjedne tilførsler av sild fra Holland (salgspris 6,Y:;7,Y:; pfennig) og Shetland (salgspris 2 pfennig pr. pund). Man venter at Hsket ved Lerwick nu vil ta sig op og at d(~r i næste uke vil komme en del sild derfra til markedet her. Norsk 'småsild lover ikke godt på markedet her ved såvidt stor tilføflsel som i denne uke, mens markedet '0' for,fangsild fort,satt ligger fast an. C u x h a ven. Uken 3/5 til 6/6 bragte ialt pund fersk fisk pr. 4 dampere. Derav var pund nordsjøvare og pund islandsvare pr. henholdsvi,s 5 og 9 dampere. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Sjøiunge 6294, piggvar 7790, kveite 4090, rød'spette 262, terghyndre 437, nordsjøhyse 820,Y:;, V 6X7X, hyse til stekning 6, ilslandshylse 0X23, l 222, hvitting 44,Y:;, nordsjøtor,sk 3X2, islandstorsk 50,Y:;, bnge 5,Y:;, makrell 6K4,Y:;, uer 68"sei 5,Y:;, jslandslomre W ese ' m li n d e. Uken. til 7. juni bragte ialt pund fersk fisk pr. 45 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 8 dampere og pund islandsvare pr. 27 dampere. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Nordsjøvare: Makrell 2%5, hvitting 6%8, Torsk 2 6>4, 80, sei 78. lslandsvare: Hy!se 422X, tomk 59, l 55X, 58, sei 6X9, uer 50, steinbit 55X. Engrosprisene for håbrand i l\lilano i mai måned var følgende: Pr. 3/:5 Lire.204, / , 8/5.204, 23/5 45, 30/ pr. kg. d'isk uten hode. Jernvarer Verktøi Kjøkkenutstyr Hummermarkedet. Det centrae sted. Småstrandgt., BergEln Ham bur g A l t ona. For norsk hummer av vekten 7580 pund pr. 00 stykker er prisen kommet op i kr pr. kg. fob. norsk ek,sporthavn. Fortollet Hamburg blir denne norske vare noget dyrere enn den hummer av samme størrelse som helgolandslfiskerne bringer på markedet, hvorved forretningen i norsk hulllmer er :stagnert. siste beretning blev nevnt at der var dannet en forening av importører som har gått med på å betale en avgift av all hummer innført fra

6 332 fs KETS o A N O : juni 934 utlandet, til fordel for helgolandsfi,skerne. Eiter ihvad man erfarer skal denne avgih, fastlsatt til Rm. 00 pr. 00 kg., settes i kraft den 5. ds. Kun denne importørforenings medlemmer får kjøpe helgolandshummer og da prisen for helgolandshummeren fra 5. ds. er bebudet nedsatt med Rm pr. pund vil hullmerimportører utenom foreningen' ikke ha utsikt til å hevde sig i konkurransen i de nærmeste måneder da det må forutsettes at prisen for helgolandshummer vil holde sig sh~bil inntil høsten. Det må fryktes at importen av,hummer til Tyrskland vil skrumpe sterkt inn når ovennevnte avgihs Cl dning er trådt i kraft og i så fall vil jo avgiften til fordel ror helgolandsfilskerne ikke andra til nevneverdige beløp, hvorfor man ikke kan tenke sig at avgiften i det lange løp kan kollllle til å dekke prisned,settelsen' på helgolandshummer. Der kan riktignok tenkes perioder hvor Helgoland er mindre leveringsdyktig, eller absolutt ikke kan lfiskehummer, så der' til enkelte årstider vil komme opsving i Ty!sklands innførrsel av hulllmer fra utlandet. Det er forøvrig vanskelig å gjøre sig op en forhånd\\3mening Olll hvilke utslag nyordningen pr. 5. ds. vil gi sig i hummermarkedet her. Sal tsildmarked et. E a b u ' g A l t ona. uken ankom de førrste partier matjesbehandlet fo"i'angsild,soll fantes å være av meget god kvalitet. Der utviklet lsig en hausse i denne varesort, så prisen for de sist~ omsatte partier kom op i kr. 40 eif. Hamburg, efter en beskjeden begynnelse med vel kr. 30. Sild og liskemelmarkedet. Ham b u ' g A l t ona. forrige beretning blev nevnt at der kunde ventes ytterligere nogen prilsopgang, men at stigningen sannsynligvis vilde bli av kort varighet. Stigningen kulminerte og blev avløst aven reak,sjon i uken som gikk. Vestlandsmel blev offeret til kr. 22, uten å finne interesse. Nordlandsmelsteg i begynnelsen av uken til kr i om!setningen, mens det i annen ukehalvdel gikk rask nedover lled prirsen til nu kr for prompte og høstlevering. Torskemel kom i begynnelsen av uken op i kr i sin slmindelighet for prompte og senere, mens der i et enkelt tilfelle endog blev betalt kr. 29 for en mindre post prompte. ukens siste dager' vites ikke torskemelomsatt og de foreliggende offerter på kr ,synes nu ikke å ville bringe iorretning. ntereissen er nu liten så markedet ligger svakt an. Tranmarkedet. l a Hl b u l' g A l t ona. Markedet ligger fortrsatt rolig an.' og man vet ikke å berette om nevneverdige prisforandringer. Myndighetene har meddelt importørene at der 'herefter ikke "il bli gitt innførselstillatelse tor fiskeoljer og selolje som er klaret eller filtrert, mens importen av tilsvarende råtraner kan fortsette. Da hvalolje ikke er nevnt ri denne,forbindelse antar man at hvalolje fortsatt kan importeres både i rå og foredlet stand. Diverse fiskevarer. Antwerpen 9/6: denne uke ankom d/ls»delia«: med 45 halve kasser ferrsk sild,35 tønner salt sild, 5 kasser salt fisk og tønne og 2 kaslsersalt iflyndre. Den kommunale fi,skeaukrsjon i Antwerpen meddeler nedenstående priser som er blitt betalt fredag den 8. d.s. (franc pr. kg.):. Torrsk 70, piggvar 72, tunge 64,,slettvar 8, hylse 57.50, rokke G7, skate 92, almindelig flyndre 30. Lettvirket storsild prøvesendt til Hamburg. Ham lb u ' g 9/6: Fra Bergen kom en del prøvetønner lptt virket,storsild, fremstillet og hhsendt av Statens Fiskeriforsøksstasjon. Herren~ Notevarp og Ruus kom til Hamburg for å demonstrere dette nye produkt. Den lettvirkete,storsild biev på kailageret besiktiget av Hamburgs sahsildimportører og meklere, efterpå demonstrert ved en lunsj i Hotel»Vier Jahreszeiten«, hvor hr. generalkonsul Maseng presiderte vpd c(lrdet. Demonstmsjonen var vellykket og blandt branehels folk her lot det til å være en almindelig mening at der var opnådd et nytt og bedre produkt av norsk storsild. Det spansl{e gulltolltillegg. el Sklb laster. M a cl l' id 4/6: Oulltolltillegget Anleggene til Portugal og Spania er blitt substituert, hvorefter mls»segovia«beregnes å laste i Bergen 4/6 for Nord Spania (eksk. Vigo) og Oporto, mens m/s l,sevilla«bibeholdes lled lastning i Bergen ca. 6/6 for SydSpania, Catalonia og Marlseille. Spanskelinjen. o Arsberetning vedkommejnde Norges Fiskerier. 932: fiskeriene Offentlige foranstaltninger i fiskeribedriftens interesse. Pris kr... l. 932: Lofotfisket 932. Av utvalgsformann AnderssenS~rand. PJis kr... ll. 932: Statens fiskeriforsøksstasjons virksomhet 932, ved styrer Olav Notevarp. Pris kr V. 932: flødedgens Utklekningsanstalt Pis kr V. 932: Beretning om torskefisket (utenom Lofoten) og silde, makrell, bank og kveitefisket samt selfangsten 932. Pris kr... l. 933: Lofotfisket 933. Av utvalgsformann Anderssen Strand. Pris kr... Norges Fiskerier 93. (Norges offisielle Statistikk) er nu utkommet i kommissjotl hos Aschehoug & Co., Oslo Pris kr..50. Hvorfor lønner det sig å avertere i "Fiskets Gang"? Fordi ) Fiskets Gang< hver uke inneholder et fond al oplysninger om fisket og fiskemarkedet innen og utenlands, som fiskeribedriltens utøvere daglig har bruk for. Bladet kommer derfor alltid å ligge for hånden og en annonse faner l"tt i uinene.

7 3 juni 934 F S K E T S o A N O 333 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for val er levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant Noteringene gjelder de pris.~r hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 5/6 8/6 Bergen (forts.) Kr.sund N. (forts.) T ran: K.f. K.e 5/6 8/6 Ro g n: /6 8/6 Uk\. damp. nordl., pr. tn Sei: Kr. K.r. ste sort ekspod Kr. Kr. Do. finnm. vintertran pr. tn Afrikasei... 50/ pakket pr. tn Do. seidamp, lma lys, pr. tn.. Do..... ~~~g ) nen do. do. pr. tn ma koldkl. damp., pr. kg Do " ~dje do. do. pr. tn Blank industriell Bro s mer, flekket, prima, Nordmørs, Samfengt, stavf. Brunbl. industriell, pl. kg pr. 20 kg tønne Bruntran, pr. kg H do. 3dje sort Pressetran, bunnklar, brun y ser: Lofots, samf. stavf. tn. ny vare D:'la~~~:'\~;~ki~;" p;: kg. g:~g 8:~g Afrik~~.yser, 3~~~6 ' ~:~~ ~:~ S i l d 03~j~ ~~~\g:":.. ~~.0.22/0.h~5g23~b:~g Do. mørk, uklar, pr. kg / /0.6 do. 40/ Pigghåtran pr. kg. Len g er: Håbranntran.'.0.42/ /0.44 Sk l l 20 l Håkjerringtran / /0.33 B' ru: ~nger, gam 2(rk {g. Lys selolje / /0.40 Jer e enger, pr. g.,. Lys sildolje pr. kg. K l i P P fis k: lste sort. lof., pr. 20 kg. 920/ /9.30 Finnm. fob.lastep!. Rogn: Fet s i l d. Unotert. lste sort, pr. eksportfylt tn. J) 26. l) 26. 2nen sort ) 24. ) 24. 3dje sort " ) 6. ) 6. Samf.. påfylt tn.... Rundfisk: Usort. lofots, pr. 20 kg. Do. helgel., pr. 20 kg... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg.. Bremer, pr. 20 kg.... samf. (ital.) stor, pr. 20 kg.. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg Lubb, pr. 20 kg Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, 20 kg. Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. Do. Do. 5070, pr. 20 kg. Usort. finnm., pr. 20 kg... finnm., 200 gr., pr. 20 kg. Finnm., 2400 gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Tit l ing: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Rotskjær ] Unotert. TRAWL WNCHER med friksjon eller klokupling i tromlene Lossewincher og motorer. Rækekokerier med brennere for solarolje. Davider og annet utstyr. Knudsen & Brosstad Grønland 26 Tele[on 82926, Oslo V års i l d, fiskepkk. pr. 80 kg. ) Selgernotering. 2) Omsetning funnet sted. T ran: Ålesund. /6 8/6 Kr. K.f. Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn Do. Finmarks pr. tn..,..... Koldklaret damptr. pr. kg Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.20/ /0.24 Selran do. pr. kg. max. l Ofo ' Ffa Håkjerringtran pr. kg / /32 Ro g n: lste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn.... Samfengt, fylt tønne, pr. tn Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... } 90/9 _ 90/9 Lofots, pr. 20 kg Lenge pr. 20 kg /8 8.25/8 Brosme pr. 20 kg Sei pr. 20 kg. r' 6.50/ /6.75 Saltfisk: slandsk torsk, norsk fangst, pr. 20 kg /4.70 Finnm.storsk fob., pr. 20 kg. Lofots og Vest.ålsk torsk... Sunnmørs torsk.... Sei, pr. kg ,.. Pre s se fis k (ks. ei 00 kg.) Presset lange, pr. kg Rot s k j ær: Sei, sam f., pr. kg. 0.4/040 Klippfisk: Nordm., lofots pr. 20 kg. 9.5/ /9. do. do. fjorsvare pr. 20 kg. 9. 9/8.90 Finnmarks, pr. 20 kg.... Lange, pr. vekt Brosme, pr. vekt Sei, pr. vekt Saltfisk: Lofots, lev. Kristiansund.,. Finnmarks fob. fiskeplass.. slandsk,norskbehandlet Bjørnøyfi;k pr. 20 kg Tørrfisk: 73 rna storsei, 50/60, pr. kg. 0.35/ /0.37 7:= Do middel~ei 40/50 r r. kg. 0.30/ / Do. småse, do Torshmel fob. pr. 00 kg Sildemel " S i l d Storsild, pr. kg Storsild. eksp.pakket 0 kg. pr. tn.... '.... Vårsild pr. tn. å 0 l{g slandssild pr. kg.... Tran: Kr.sund N. /6 8/6 Kr. Kr Finnm. pr. tn Ukl. damp, nordm. & nordi. pr. tn /7 Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg Brunblank do. pr. kg... Sil d: Storsild, eksp.pakket, 0 kg. Vårsild, eksp.pak. 0 kg. pr. tn.... slandssild, pr. kg.... Haugesund. 25/5 /6 Vars., eksportpk, ganet, 0 K.f. Kr. kg / O.5 O Do. mindre merker, ganet 0 kg. pr. tn...,.. Do., eksportpakket.... Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn. 550 Do. renflekket 20 kg Do. fiskepk. (85 kg.), fra lager Storsild, eksp.pakket ganet, 20 kg Do., eksportpk., ganet, lc kg., pr. tn.... Do. flekket 20 kg. 933 pr. tn.... Fetsild, notsild 5/0, stk. pr. kg. eo kg..... slandssild pr. kg.... Do., fob pr. tn. matjesbeh. Makrell, eksportpakket 3 pr. tnn. fob.... Sildolje: Mørk, fob., pr. kg.... Lys, fob., pr. kg / Sildemel, pr. 00 kg.... " Oplysningsbureau Schimmelpleng (Auskunftei W. Schimmelpfeng) besørger: Kreditoplysninger på inn og utland. Adresser, representanter, markedsberetninger etc. nkasso overalt. 64 egne kontorer i Europa. Kontor for Norge: Oslo, Grensen 6 (telefon 0363). Telegramadresse : Schimmelpfeng Oslo

8 334 F S K E T S H'AMMERFEST Finnmark Fiskeprodusenters Fellessarg Telefon 42 Chefen 38 Telegr.adr. : "Fellessalg" Sælger, kjøper alle sorter tørti~ k Feddersen & Nissen, Hatnnterfest Telegramadresse :.Nissen" Tørfisk, Saltfisk, Tran, Kul, Salt, Fiskeriutstyr, Skibsutstyr Skibsproviant, shavsrederi, Sæltran, Sælskind G. Robertson, Hammerfest Etab. 835 Telefon nr. 2 Telegr.adr: Robertson El\sport av Stol\fisl\, Sælsl\ind, Tpan. Arktiske eksped isjoner. J. A. TBERG A.S Telefoner: FERSKFSKEKSPOR T Kontoret og privat 34 Telegramadr. : Kaien... "TBERG" 7 OverretssaJifører OLE LUND Hammerfest. Jentoft A.rntzen, Hammerfest T"'gumad'., J.. 'ofl T,l,!on 230 nnkjøp og eksport av fisk. Omsetter tørrfisk, saltfisk og tran o HO NNGSVAG SVERT MAAN HONNNGSV AAG o A N O 3 juni 934 A.s Honningsvåg Guanofabrik Telegramadr. : "Guanofabrik" Telefon 66 Joh Jacobsens Sønner Telefon Honningsvaag 7 og 97 Varde 44 og 50 Honningsvaag og Vardø FLAL BERLEV AAG Telegramadresse "Bunkan" Finnmarlcens største eksportforretn. i Ferskfisk Spesialitet Kveite, Flyndre o~ Laks Forhandlere av den velkjendte russiske Solarolje og Vacuum Smøreoljer OVe! retssakfører MAGNE STENHOLT HONNNGSVÅG U R E A. TETLE & SØNNER A.S Telegramadresse : Tetlies Assortert handelsforretning Kjøper alle sorter fisk O. J. LAUVDAL Kolonial, Mel, Manufakturvarer Jernvarer, Skotøi. Kortevarer,Glas, Stentøi Kommissionær for og opkjøper av tørfisk c'es ""Fiskets Gangøøs annonser Als Wernøe & Gulbr.ndsen Torvalmenning 2, Bergcn KODAKDEPOT, Kino, LysbilledUtstyr N O R MAN N BRKELAND, a E RG EN av Tørtisk, Makrei Telegr.adr. "Normandy" E K S P O R T Sild R.ikstelefon 6366 Eksport av all slags FERSK'FSK BRØDR. F..JÆRE DE, Tyskebryggen 3, Bergen Telefoner 3882, 894, privat Telegramadr.:.. Makrei" Kjøper og mottar sild,' brisling og makrei og avregner til høieste dagspris Telegr.adr. : "Maan" Telefoner 45, 45 l og 45 Arth. Gjervig, Darnpskibsekspedition Telegramadr. : Gjervig Telefon: Kontoret 4, privat 48 Dampskibsekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskab Spedisjon Det Stavangerske Dampskibsselskab nnkasso, Assuranse Finnmark Fylkesrederi A.S P. ELDE, Honningsvaag Telefon 28 Telegramadr. : Eld e sla.ger av a.lle sorter fersk fisk KARL LANDE Kolonial, Skibsproviant og fiskeriutstyr Tran, Sild, Fisk og Agn for r e t n ing Kullager for Bunkers Telegramadr. : L and e Dybde ved kai 62u fot Telefon 22, 9 og 7 Firma Richard Floer jr. A.s, Honningsvåg Telefon nr. 20 Telegramadresse.Floer" Eksport av Tørrfisk Ski bsfy rve rke ri Haglpatroner Messing haglpatronhylser Raufoss Ammunisionsfabrikker

9 3 juni 934 FS K ETS.0 A N O 335 'HARSTAD sve LVÆR BERTHEUSJ. NLSEN Als Telegr.adr. "Bertheus". Co de : Boe, A. B. c., 5th. Ed., Privat. Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks, Salt, s, Tønner. Sild og Fiskeforretning. Skibe for agnfrakt, frakt og slepning. Skibsmekling. Havariagenter. Ekspeditør for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Kristian Holst A.s NORDLANDS SAL TLA6ER, Svolvær Telegramadresse : Saltlager MPORT RV SRLT 2ofot~o~tett NordNorges største og uten sammenligning mest utbredte avis R. KJELDAHL Telegramadr.: KJELDAHL, Svolvær Rikstelefon 47 Kjøper av tran og tørfisk Nordlands Olie & Kraftfoderfabrik Kull Salt Tønner Als s Vann Torskemel til revef6r Telegramadresse : "Kullholst" Petroleum Smøroljer Als MERCUR Telegramadresse : "Mercur" A. Landets største sildoljefabrikk. nnkjøp. av Sild, Torskeguano, Lever og Grakse Harstad nye Sparebank Produserer: Sild mel Sildolje s. HØlER MEK. VERKSTED OG SME Telefon 39 Utfører motor og dampmaskinreparasjoner. Metallstøpning. Autogen sveising og skjæring. Fabrikasjon og lager av pat. snurpenotringer. Representant for Bolinder. Svolvær Reperbane & Drevfabrik Taugverk Snøre Skibsdrev Alle alm. bankforretninger nkasso Telefon 7 Telegramadr. : Reperbanen ALF HAALAND ARENT ARENTSEN A.s, Svolvær Kolon=al, proviant, fiskeriutstyr. Produksjon av fiskeprodukter Høiesterettsadvokat Telegramadresse : Arentsen Telefon 45 Als NORDLANDSLNJEN HANS LORENTSEN, Svolvær Telefon no. 20 Regelmessig godsrute OsloKirkenes Befragtning samt omsætning av sild og fiskeprodukter Konkurrerende frakter Godt materiell o derltlund Kind Harstad KABELVAG Telegramadresse : "Kind" Sild, fisk, salt, tønder B. PEDERSEN Raekøy pr. Kabelvaag Filial: R. S V ÆR., Lofotsæsongen Rikstelefon 33 ~ Telegramadresse : "Rækøy" HAQSTAD TDENDE Eldste og absolutt mest utbredte blad som utkommer i Harstad med omliggende store fiskeridistrikter. KARL MOLVK SLD OG KABELVAAG FSKEFORRETNNG nnkjøp av Fisk, Tran og Rogn Utsalg av Trelast Vaagan Sparebank Telegramadresse : Molvik Telefon nr. 226 og 32 dar c. Pedersen, Kabelvåg Telegramadresse. "dat" A LSTA D Balstad Slip l«mek. Verksted Telefon Telegramadresse: Slippen To patentslipper for optil 00 fots lengde. CylinderbOJing, motorn~parasjon, smedarbeide, metallstøperi, autogen sveising og skjæring, trearbeide. Lager av jern, stål, aksler, stangmetall. kobberrør, patentmetaller, trematerialer, kobberstoff etc. TørrfiSk, Saltfisk, Tran, Rogn STA f'll S U N o VTTERVK & CO. Telegramadr. : Yttervik, Stamsund Ass. handelsforretning Stokfisk, Klipfisk, Tran, Rogn P. A. Pedersen, Balstad Telegr.adr.: Vagle A..J. VAGLE Rikstelefon Produksjon av alt i fiskeprodukter. Assortert handelsforretning Assorteret Handelsforretning Trelast, KuJl, Salt, Tønder, Sjø cdskaper, Solar, Petro l smøreoljer, Bensin, Tran Vestlandskes og Valløs oljer. Fiskeforretning damperi Rorboder, salteri og gjellbruk ut'eies dentoft, Balstad Stamsund Sparebank Post og oampskibsekspeditør Oprette t 89 Kul. Olje. ndkjøp av Fiskeprodukter Forvaltningskapital kr. 800,000.00

10 336 FSKETS GANO 3 juni 934 ~~ ~~ T R O N O H E M A.S E. EKKER SUND & GENBER6 Als! Trondheim Telegramadresse: E k k e r Telefoner: Kontoret 869, privat 38 Eksport av fersk laks. kveite og raeker Forhandler fisk og sild Taug og trådhandel Jerntråd og kork Telefon 4545, 522 Tlgr.adr.:.. Peras" A. WSETH.= Trondheim A.S HANSEN & GRØNNNG Export av Sild og Fisk Telefon 3227 t KASSEF ABRK ndustrikaien Rikstelefon 392, 4322 Harald G. Grønning 3482 Ove Hansen 50 \O c Høvlst og uhøvlet kasser med og ulen trykk AKTESELSKABET Telegr.adr.:. fis k" Alle sorter Jisk kjøpes i fast regning. Opgjør omgaaende A.S TRONDH''EMS KORKEFABRK SKBS & FSKERUTSTVR Telefon 779 Telegr.adr.: Korkefabriken TRONDHEM Trondhjerns scoltlpani NOT OG GARN FLÅ Fiskekork i originalbaher BJARNE STRØM Trondheim Telefon 40 Kai 6 SLL & FSKEXPORT Eneste firma i branchen som leverer Staalis Telegramadresse : " st r øm" Telefoll 3050 M. HUSTAD & CO. Telefoner: 277 k, 37. k CONRAD HYLL, Trondheim Disponenten privat 3687 k Disponent M. Hustad Nordre gate 23 Telegramadr.: "Emhustad" Bankre/. Forretningsbanken Fisk, Sild en gros samt alle sorter Blikkemballasje Kommissionsforretning Tønner og Kasser på lager Telegr.adr. Hyllco Telefon 4407 k, Fiskeredskaper E. ANDERSSKOG A.5 ~~ En gros En detail Export av TRONDHEM " Telefon 26 O 6 AliS NELSEN &..JOHNSEN, Trondheim SLD og FSK Telegramadresse : "FSKEEXPORT" ~~ PAUL KLDAL, Trondheim Telefoner 3253 & 3276 ETABL. 95 Telegramadr. "Forhandler". Kleiven & CO... Trondheim Kontor: Fjordgaten 9 Til absolut beste priser forhandles fersk fisk og kjøt, sild, tørfisk ALFR. NORDBOTTEN Rikstelefon 298 RAVNKLOA Rikstelefon 298 Export av: Sild Fisk lax J. H. FREMSTAD = Trondheim Telegramadresse : "Alnor" Kjøpmannsgaten 3 Telefon 337 k, priv. 237 k Sild fisk Salt & Lær en gros Telefon Eksport av fersk og saltet Sild og Fisk Export av Sild fisk Lax Telegramadr. :»fremstad«bankkonto: Rikstelefon 2893 Privatbanken i. J. LNGE Priv. (Ugla central) 20 Trondhjem Etabl. 904 Telegr.adr.: "Linge" Osvald Manum Trondheim Export av fersk og saltet Fisk, Sild og Lax Sild og Fiskeforretning, Ravnkloa, Telefon 2096 Norsk Lax og Fiskeexport A.s Arne Sæther & Co. 4.s Trondheim (Tidligere M. Thams, etab. 864) Fisk Sild Laks Eksport Telegramadresse: "Lax, Trondhjem" Telefoner: Kontoret 004, privat 356 Telegramadresse : "A r nes c o " Telefoner: 3058,2789 Eksportforretning. Specialitet: Fersk Laks Telefoner: DAN. AUNE Telegramadresse : NORGESFSK, Trondheim "Export" Kjøbmallnsgaten 25 Postboks 9 Privat 466 TRONDHEM Export av: Fisk Sild Lax Fiskefiletter Afs Norsk Staaltaugfabrik Trondheim ALT STAALTAUG Sverre Kvenild Als Eksport av Sild og Fisk A. AOBERTZEN Trondheim Telefon KOMMSSONSFORRETNNG Tel.adr. : "Alfisk" Sild, Fisk, Kjøtt, Landmandsprodukter A. HARANG A.s = Trondheim Etablert 908 Nordregt. 23 Rikstelefon 344, privat 345, Telegrafadresse : Fiskharang Kommisjonsforretning i S d og Fisk Rikstelefon 2054, Telegr.adr.: "Kommisjon", Bankkonto Privatbanken i Trondheim Wilh. Johansen Fiske ksport Telef Telegr.adr.: Wiljo Trondheim Export av fersk og saltet Sild og Fisk HEGSETH & CO. SJLL l7 FJSKEXPOR.T Rikstelefon 4706 TeL adr. : Fiskleverandøren MUNKVOLDS RØKER Det beste spritkompass er NEPTUN kompasset fra Telefon O c JOMFRUGATEN 4 Tel.adr. : Bøkling H. versens Kompassfabrikk As lorskefilef, KOljefilet, Kolje rund, Bøkling, Fersk filet, Sprengt filet Als B. SOlenl'S EftfD Telegr.adr.: Tele!on 2460 Alfred ~Fisksolem" Privat 477 k Disp. B. Hårsaker Eksport av fersk og saltet sild og fi k Smisefh A.s TRELASTFORRETNNG KASSEFABRK Disp. Alfred Smiseth Telefoner: Specialitet: Sild 7 Fiskekasser

11 3 juni 934 F S K E T S o A N O 337 MÅLØV S KAAR & CO. Rikstelf: Kontoret nr. 3 A, Pri~~t nr. 3 B ftableret 95 Telegr.adr: "SKAAR SLD & fisk Ef OR. EN GROSS EKSP. AV SLD & fiskeprodukter AGENTUR 00 KOMMSJON LAGER AV: Fls~eredskaper, Russiske aijer, Tran, Salt, Cement. SLAGER OLAF HENDEN Måløy. Telefon 8a Telegr.adr. "Henden" Sild* & fiskeforretning kolonial, mel og stentøy Jernvarer. ARNT & SMON MDTGAARD MÅLØV Rikstelefon 34. Telegramadr. : "Arntgaard" Blikkfrantønne & Sildet~nnefabrik Sild & Fiskeforretning, Kulllager Brødr. Tennebø _ Sild & Fiskeforretning Rikstelefon nr. 97 Telegr.adr.:" Brødr. Tennebø" Eksport Kjøp og eksport av: Kveite, Laks, Hummer, Reker, Hyse, Ål, Håbrand, Haa Fersk og saltet Torsk, Brosme, Lenge, Makrel og Sid. Agentur &. Kommisjon MARTN FøLEDE Telefon nr 40 Skips. og fiskeriutstyr Skipsproviant Jernvarer Smøreoljer Parafin {NUT FØLEDE Telefon nr. 46 Repr. for CaUpbellllndersens Enke A.s, Bergen " "Helly. Hansen A.s, Moss CHR.. HOLVK Repr. for raaoljemotoren Wichmann. Telegr.adr.: Holvik. Telef. 4 a, 4 b Sild & Fisk engrossexport Specialitet. Kveite, hyse, haabrand, torsk,jlyndre, hummer, a«l. Tilbud ønskes Telegramadr. : "Eltvile" J. L. ELTV{ A.S Telefon 39 {jøp og Export av Sild og Fisk Agentu!" &: l{ouuission ENA~ GOTTEBE~G, Måløy Telefon nr. 02 Telegr.adr.: Gotteberg Sild og Fiskeforretning. Eksport ~. DOMSTEN, MålØY Telefon nr. 70 Telegr.adr.: Domstein S i d O g Fis k e for re t n ing. Eks P O rt Nordfjord Torskemel & Guanofabrik A.s Fabrikasjon og eksport av To skemel og Guano Telegramadresse : Torskemel Rikstelefon M. A. {VALHEM Eksport av Laks, Hummer, Ål, Reker og annen fersk fisk TelegTamadresse: "Fisle Telefon 33 Ulvesund Fiskeguano og Fodermelfabrik Diplom for Fiskemel ved Nordfjord Jordbruk8utstilling 97 RKSTELEFON Johan Gotteberg Hermetikkfabrikk Telefoner: Kontoret 45, bolig 53 Telegramadr. : Johan Kjøper Småsild, Brisling, Krabbe KVALHEM & CO. Maaløy Telegramadresse: "Kval". Telefon for rikst. nr. 4. Kontoret nr. 57 a Bankforbindelse: A.s Måløy Privatbank Eksport av: Fersk og saltet torsk, brosme, lenge, makre, sild og brisling. Levende hummer. Fersk kveite, lax, hyse, haabrand og haa A.s Sildoljefabriken Njord Øksfjord, Finnmark Sildemel, Sildolje, Torskemel AALESUND Aalesunds Saltkompani Afs Telegrafadr.: SALT Telefon FREDR. HESSEN. Aalesund Telegramadr. : HESFRED Mæglerforretning. Sild, Fisk, Tran, Rogn, Sælolje, Sildolje etc. GULLREGN MARGARN NORMA NORSK MARGARN AlS Telefon 366 E. Grønvold Meyer A.s, Aalesund Optisk og nautisk forretning Telefon 372 Verksted: Toldbodgt. 6 Aalesund og Møre Privatbank A.s Stiftet 928 Alle alm. bankforretninger utføres Møre Preserving Co" A.sl Aalesund Telegramadr.~ Merefik Rikstelefon 623 Alt <j"tt og fiskehermetikk i de beste kvaliteter Kjøper: Hyse. sei og smaasild _ P. D. STAFSETH A.S ~~~T~~~~~:: _. Kontor, nkstelef Telegr. adr.: Gustafseth Støpegods, Malervarer, Rørhandel, Kjøkkenutstyr. Dynamit og andre Sprængstoffe. Baatutstyr, Fiskeredskaper...ON ØlE, Aalesund Telegramadresse : "T ran ø i e" Telefon kontoret 2323, privat 2067 Omsætter alle sorter Tran, Sælolje, Sild, Fisk, Rogn etc. Vestlandsk es patent anticorrosive & antifouing for jernskibe Vestlandskes kobberslof beste bunnsmurning for trefarteier Enefabll'ikant: VESTLANDSKE SKBSKOMPOSTON Aalesund Telegl".: Bundstof nneh.: HARALD M. LETE Rikstelefon 92 FLORØ FVLKESTDENDE ETABLERT J 872 Fbi ij k e tse d ste. Beste annoneeorgan i fiskeridistriktene. Rimelig annonee tariff. HOPEN & SOLHEM, Dampskibsekspedisjon Telefon 65. Telegr.adr.: Hopheim Repr.: Vesterålens DampsKibsselskap Spedisjon: Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane Assuranee : nnherreds Dampskibsselskap AND~. OVERRETTSAKFØRER HODNEFJELD FLO RØ l ANG ø & C O. Telt.: Butikken 00, Privat 00 2 ndeh: J. Langø & Andr. Michelsen Telegr.adr: "langco". KOLONAL & FETEVAREHANDEL SKBSPROVANT {. JANSEN, Dampskibsexpedition Repr.: B. D. S. N. F. D. S. ': S. D. S. slager av blokis og malet is O. doh. OLSENS KULLFORRETNNG FLORØ TELEFON 76 LAGER AV PRMA BUNK ERKULL Afs Beklædningsmagasinet FLORØ L. ~ Konfeksjonsfabrikk... (eneste i fylket).....

12 338 FS K E TS o A N O 3. juni 934 ~ HAUGESU ND R.nut R.nutsen o. A. s. Haugesund Eksport av fersk stor og vårsild Telegramadresse : "Knutoa" ~ MOSS: G,Lf\SVÆRK Støtt norsk arbejde Bruk norsk ka vi K. Kolbeinsen & CO. Als, Haugesund Ei L o EKS P ORT Telegramadresse : "Kolbro" Telefoner: Kontoret 2624 Sildemel Sildolje Rogn Kolbein,en privat 2625 FERSKSLD.AGET VESTKYST Haugesund Fersksildeksport Telefoner: Kontoret 90. 2, Sjøhuset 68, Privat 9 (F. N. ~ordbøe) Telegr.adr.: "Vestkyst" Eneforhandler: o. NLSSEN & SØN ~ BERGEN Alt i Fiskeredskaper o. NLSSEN at san A.S BERGENS NOTFORRETNNG TELEFON 3688 TELE6R.ADR. L E o N l, Østfold Fryseri Br Kjølelager A.s Fredrikstad Eksport, mport og Engrosforretning Storgaten. Telegr.adr: Kjølelager i Fisk. Vilt. Dyrekjøtt og Telefoner: Kontor og ekspedisjon 353 L and man n s p r o.d u k ter Disp. Rolf Korneliussen privat 257 FREDRKSTAD NT::~~~a~r~:p Motoren STER Smaabaatmotorer, 45 hk, for Benzin og Opfyringsmotorer A.s Nabbetorp Meie Verskted, Fr dril<stad GRUNDVK. &: ABRAHAMSEN A.S Telegramadr. : Munken ANSJOSFABRK Telefon 973 Kjøp og salg av brisling er landets eldste t S elpner mo oren l og mest anerkjente båtmotor med elektrisk tenning. Eneste' båtmotor som fikk Gullmedalje ved utstillingen 930. AGENTER: Aug. Andresen, Langesund ng. G. Sivertsen, Bergen Risør Mek. Verksted Th. Enoksen, Kristiansund Ugland og Syrdalen, Arendal Conrad Bukkøy, Skogsholmen, Helgeland Sleipner Motorfabrik A.s Fredriksstad Mange års arbeide Bergen Preserving Co. Alis BERGEN, NORWAY MNDOR BREKKE & CO., Drammen NDE::HAVER: ROAR LUND Agenturf'orretni"9 i saltet sild og i'isk Telegr.adr.: "Mindor" Telefoner har skapt båtmotoren "F.M." ntet er skydd for å lage det be,te på området. Alle tekniske fo bedringer, men uten prisforhøie se. TELEFON 989 Ff. EDRKSSTAD MOTORFABRK A.. S

13 36. ' 8730 \g juni 934 S K E t s o A N (} 339 Vekselkursene (salgskursere Mynt Pari 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 6 Oslo: kr. kr. kr. kr., kr. ~ kr. ~ f, R. M t fres \ Sv. kr D. kr S Gylden.. i \ Sw. fres Dollar i Belga F. mark.. ' Pesetas Lire..., Czck. kr s!. kr. l) Montreal ' østen. kr ) 3 ) 3) 3) 3) 3) Polske zloty l) Nominell. 3) Unotert. Oljemarkedet. Bergen og Stavanger NorskEngelsk Mine ralolje A/S, meddeler: Prisene et" fra og med 3. april 934 avhentet på fat fra an legget Skarholmen og i Bergen kr. 0.09'/2, 0.6 /2 og 0.8 /2 pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. a Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen 8 /2 øre. Shell bilbensin kr pr. kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatla gre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritannja. (Efter opgave fra Det StatistiskeCentralb} rå). Fiskesort: Eksport i uken 28/ 5_2/ 6 Total fra /_2/6 Kg. 'Kg. Flyndre... o t... "... o... i Kveite...,..., Hyse... i 2724 l Tor:k...,... i Lysng... Piggvar og slettvar... l Pigghå... \ Skaie og rokke Makrell Rogn... " VåtsaJtet fisk Anntn alt Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Stasjoner Oslo Til innlandet Forøvrig Trondheim: kg. kg. 27/5_2/6 ialt Sild o Fisk... ~ \Oi Bergen: 27/5_2/6 ialt Sild Fisk Åndalsnes: 2i/5 2/6 ialt Sild Fisk : Narvik: 27/5 _2/6 ialt. S~ld... \ Til utlandet alt Sverige talia \ Tyskland kg. kg. kg. kg ) i o O 342.) ) CO o O 7775 O o O 8382 O O FSk ) Herav 6300 kg. fisk til Holland og kg. til Basel. Tilførsler til Oslo (Øst og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort [27/5 28:5 29/5 8 /5 l 3/0, /{; 2/6 Tils. Kveite... 0 \ 5620 kg. kg. kg. k". l kg. kg i Flyndre ld H yoe ! 80! 2220i 650 l 2870 S TO~Sk... i' \ ~720t '! 9 i 300 el ', Ol 2530 Sild... ' : ioool i 9850 Annen hsk... '. 9850: 3440 i 7030\ i 4030i Hummer, krabbe 80i Hvalkjøtt...! ; : 78000\ l : 3C600 Laks , : : Makrell. '~i=i=_050~_=_\._=' 60 TUs :. Fisl\:einnførselen til Oslo. nnfør'selen av fersk og annen fisk til Oslo,sjøtoU.sted i uken 3,6 til 9./'6 934: Fra Danmark fersk Hsk kr. 846, levende fisk kr Fra Sverige fersk fisk kr. 26. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of fisheries. Bergen.. Nor w e g i a n Fis hel i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisherles now being carried on, from the beginning of the year 934 to June 9th. Cod in metrie tons landed prepared for stoekfish 62600, for salted and dried 68900, iced Cod livcr oil produced ill hektolitres 84 00, Jiversof cod to oiher oils 6600 hl. cod roes salted hl. M a c k er e in kilogram (kg): landed , exported in ice l , cured to cilnning factories 70 '::00.

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr. 0.00 utenlands. Kun hvis

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er efterhykk fra "Fiskets Gang- tillatt. 29. årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen

Detaljer

Brislingfisket slår godt til på Vestlandet.

Brislingfisket slår godt til på Vestlandet. an Ufgiff av Fiskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tillatt. 32. årg. Bergen, Torsdag 13. juni 1946. A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og

Detaljer

Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket.

Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket. Ufgiff av Fiskeridirekføren. Kuii hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tillatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 2. oktober 1947. Nr. 40 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar-19. sept. 1959

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar-19. sept. 1959 FISKETS GANG Utgift dv Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 24. september 959 Nr. 39 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN >'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN FIiKtT! GANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Fiskerilovgivning... 541 Forelepige oppgaver over fisk omsatt av Norges RAfisklag pr. 28. juni 19i0... 541 Glimt fra Opplysningsutvalgets

Detaljer

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper:

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper: Fiskerioversikt for uken som endte 24. oktober 1970. 29. OKTOBER 1970 56. ARGANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Side Prisindeksen juliaug.... 799 a aug.sept Fiskeriinspekterenes kvartaisberetninger Finnmark

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå Innhold. Verdensmarkedet side 3 Norge 8 Penger og kreditt 8 ITtenrikshandelen «10 Jordbruket «10 Skogbruket c 12 Fiskeriene

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Kontrollverket etter omorganiseringen The Department of fish quality control after the reorganization

INNHOLD - CONTENTS. Kontrollverket etter omorganiseringen The Department of fish quality control after the reorganization ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-8. MARS 1979 65. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR ANNONSER : Tekstsider:

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde ppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 43. årg. Bergen, Trsdag 3. ktber 957 Nr. 40 A bnn em en~ kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle pstanstalter

Detaljer

TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik 22--35, dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655

TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik 22--35, dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655 Uk~ntlg~ m~dd~~ls~r for norsk fsk~rb~drft fra fjsk~rdr~kt0r~n 8 aargang Onsdag 16 ma 1917 Nr. ~O 1343 1913, 14400 1912, 4414 som fordelt paa 17091 rnand gr en norsk~ fsk~rj~r. 1911 og 7084 hl. 1910. bruttolot

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren

Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier "$M - Nr. 2 Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand Utgitt av Fiskeridirektøren 1934 AIS John Griegs Boktrykkeri - B ergen I. Offentlige foranstaltninger.

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278 INNHOLD CONTENTS 67. ARGANG NR. 8 Uke 18 1981 Redaktor: Ulgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 Sigbj~rrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen,(red.sekr.) Vidar Ho~iskeland Kari Østervold Toft Ekspedisjon:

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

Grosserer M. Thams. 382 :

Grosserer M. Thams. 382 : 382 : I 1887 blev A. S. Bachke utnevnt til ridder av St. OlavsordeneBflf for fortjenstfullt virke ved bergverksdriften. Han var også kommandør av Wasaordenen. C. Brødrene Konsul Halvard Bachke og (1838

Detaljer