fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor"

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr pr. år tegnes ved alle post anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Bergen Onsdag 20 november 935 AOSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. r. 47 Oversikt pr. 6/. F e ;t S ild -o g s m å S :i l d :f i s k 'e t fortse'ter!fremdeles ordland 'og Tr'Oms fylker 'og ti:ldel, s 'Også i amdalen, men ov<8tah er det utelukkende smlå:shd, s'om hovledtsakehg anvendeis li sildoljeindustriien, hare.nog-en småpartie.r til skjær8lsild, hermetikk 'Og agn. belsltad blev li ukenoptatt 40'00 hl. småsild, hvorav 600 hl. til hermetikk, pt'is kr. 40g resten til sildolje, prilskr pr. hl Tilstede ca. 30 noltbruk. år und.tas 300 hl. 80m blev [i,sket i Ma.langen er intet sildehske anmeldt i uken li Troms fylke. ordland fylke firsk,es der i flere ddstrikter, best '.i Folla, hvor ukefanglsten,mev vel 5000 hl., hvomv tri hermetikk 9886 hl., t>il skjærelsi:ld,680 hl. og,iset 400 hl.. Pr;is, skjæresild og agn kr. 5-0, 'ising kr. 5, merme,tlikk kr. 4-7 og,h.l sildolje kr..70 pr. hl. F'oUa er,tilsltede 22 :land:notbtuk, 22 snurpere og 4 kjøper,e. Tys.fjord blev ukefanglsiten 7550 hl. Pdsen var fot Skjæresild, iselsild og agn kr. 4, hermetlikk kr ogfabrikkvare kr. 2. Ukefangrsten i fylket er,s,s 000 hl. Der er i si,ste uke dnten saltet il:lil spek,esild. amdalen ha'r man hatt noget sildef,iske ri de par sliste uker. nnen amsos lenjsmannlsdilslkikt er i sistle uke opfi:skel 750 hl. si.ld,!s'o!m er solgt th en pr,ils av kr. 5.60,og kr. 5 pr. hl. Her foregår S'ildefiske fremdeles.. de 's0nnenflor liggernde distrildør er tntet s,ildefilsk,e anmeldt.i uken. T'O rsk e fri:s k et. Om,f,isket ise n j a meddeler lensmannen i Berg o:g T,O'rlsken at man i fmløp:ne uke fur Gryllefjord hadde torskefangster på Optil 900 kg., hvilk:e:tt 'er meget mindre enn,i tilsvarende uke ifjor. Fliskens st:ørrelse var gjennemsnittlig 3Y:? kg. som Uj'O,r, lev!e.rhomi.ghet 200o.g tranprocent 'Omkring 40r mot ilfjor henholdsvis 900r og 50. P.rilsen var' la ver,eenn ifjor, for Slø,ie:t,filsk 2 'Ø!f,e mot 4 øre ifjor og lever 0 øre mot 20 øre i,fjo.r. - Utsiktene for torsk8lfii:sket er uvisse. På YUersiden enmi intet torsk'ef'isk'e. Om v i n te,r f :i os k 'e t i Finn m ark har man meldinger ra nogen av de viktgste distrikter. Fra Honningsvåg 'illeidels at bankskøiter hadde fra 6000 til 000 kg. li'sk, med sk:øi't:er , småbåter kg. Pris t'orsk 0, hyse 7-8, lever 5, fiske vekt banld:isk og fjordfisk , leverholdilgihet , tranprocønt 4'5. - Måsøy.er ri løpet av høsten opfisket kg. torsk, størreltse k,g. pr. 00 s,tk., leverhold:igihet 00, tranprocent 35. S to r s, i l d f li S k et. Fmsøksdrivning blev i fmløpne uke foretatit på hele str,ekningen fra Rundøy og nord'ov'er hl Ha,Hen uten å ha merket noiget til s'tootsilden. B ank f,is k e,t r a Å les u n d hadde en ukefangstf, av k,g. filsk. Ukens verdif'or Ålesund er beregnet,th kr KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnencle vann. septiktank eller hovedkloak. Les det sanitære problem med det anerkjente C. C. Utmerkedede anbefalinger. C. C. A,S, Akersgt. 8, Oslo. Telefon 24. E k S P ort,e n :av de v:iktiglste f,ilskevarer li uken til 9. ovbr. 935 (fjmår,etls tall li parantes). Klrippf'ilSk 740 tonn '9 (305'6), 'tør rfisk li uken (20235), defavrundfisk henholdlsv:ils 6, ( 86), rotskjær (928), sei (534), hylse (388), annen (76), rogn saltl8lt'555 tnr (60 659), damptran (9 620), blankt,ran (3 395),,levende ål 3453 g (498444), [etsk fisk 458 ;ton:n (7255), hummer kg (68 555),,rek8tr 22 tonn - 90 (940), hermetikk (23780), sildemel (32646), Hskemel (8782 iberegnet guano). Bankfisket. Fin n m ark. - Fiskeme.dinger. H a S v i k: 'Oktober eropfitsket kg. fisk, hvorav 2580 kg. kveite a øre, 4950 kg. flyndre a øre, 3650 kg. torsk a 8-0 ør'e, 400 k:g. hyse a 8 øre, kg..sei å 8 øre. Leverparti 70 h., prils 0-5 øre litte-ren. Verdi k,r or d.l a T d.- Værøy,o g R ø S t: uken 2. til 9. n'ovbr. 'er opfisket 4440 kg. hsk, hvmav 000' g. kveite a øre, 000 kg.!flyndre a 70 øre, 00 kg. brosme a 0 øre, 900 kg. 'tmlsk a 2 øre, 00 kg. hysea2 øre, 240 kg. skate a 2 øre, verdi kr And ene S 'o g Bil e j k: OpfilSket i omober rklg. fisk, hvorav 2500 kg. kvelit,e a kr..20, 9600.mg. Sva-rtkveite a 0 øre, 3075 kg..flyndr:e a 70 øre, 400 kg. lange a 0 øre, kg. bl>ålang-e a 0 øre, 3200 kg. br,olsme a 0 øre, 8300 kg. tmsk a 2 øre, 200 kg. hy'se it 0 øre, kg. sei a 7 øre, 5'0 kg. sk,ate a 20 øre, 300 :mg. uer it 8 øre, 2000 kg. makreustørjoe a 4 øre, leve,rpar:tiet 75 hl. a kr. 0. Samlert Vierdi kr. 3, A v fangsten er 25 72,5 kg. iset, 400 saltet og relslten heng.t. Der dehork oa. 50 motorbåte:r. Mør e. - Ål,e S u n d: uken 9. t,i.! '6. november er 'Orpfisket mg., hvorav 5200 kg. kve.i,te it kr..25, kg. flyndre bflosme a 0 ør,e, a kr..05, 2,4.000 kg. lange a 20 øre, 7000 g kg. torsk å 25 øre, 7000 kg. hylse it 4 øre, 4000 kg. sei a 2 ør,e, 7000 kg.lskate ra 28 øre, 000 kg. lysing ra lu..20, 500. kg. håbra:nd it 30. øre, k:g. hå a 7 øre, 7000 kg. annen ElSk it 20. øre, 2050 kg.,reker a 50 øre. Levoerpartilet 25 hl. it kr. 8 og 94 Uter kveitelever. Samlet verdi kr. 290'0'5. Der deltt'ok dampskib, 45 motrotbåter,og ca. 25 snurrrevadbåte,r. Bre m s - ne S: uken 3. til 9. nov hr.,er opftisket 50 kg. kv,elite il klr., 900'0.mg. lange ra 4 øre, 900 kg. hrosme it 0 øre, 7400 kg. torsk it 20 øre, 50 kg. hys'e ra 5 øre, 4000 klg. s;kate it,5 øre sumt29500 stk..hå:fl 2 øre. Leverpar'Uet 30 hl. Samle:! verdi kr. Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor Postadr. : Aalesund - Telegr.adr.: Assurancen Telefon 85 Henvend Dem.til nærmeste agent eller hovedkontoret direkte

2 586 F S K E T S Der deltok 4 motmbmer. - Kri st li a:n 6 u n d: uken 9. til 6. novbr. er opfiske.t kg. f,isk, hvorav 945 kg. kveite a kr..30, 3286 kg. flyndre a 80 øre, 300 kg. lange it 5 øre, 636 kg. br'osme a 0 øre, 406 kg. torsk a 22 øre, 2283 kg. hylse a 30 øre, 4000 kg. Bei a 20 øre, 525 kg. ska t,e a,5 øre, 9000 kg. uer a 25 ør-e, 500 kg. hå:bmnd a 5 øre, 2 34 kg. hå il 0 øre, 00 kg. annen fisk, 3434 kg. rekør å 70 øre, deisisuten 2.00 kg. hummer. Lev,erpa'l'tliet 37 hl. a kr. 5. Samlet v'erdi kr R o g a l a il d. - E g e l' 'S u il d: uken 2. til 9. novbr. 8:' OPitilsket 5800 kg. fisk og ska.lldyr, h\"orav 200 kg. flyndre a 75 øre, 300 kg. torsk il 25 ør.e, 50 kg. hys e a30 øre, 250 kg. sei a 20 øre, 50 kg. annen fisk a 40 øfl8, 800 kg. reker a kr..30, :3950 kg. hummer å kr Verdi kr K v i t6 ø Y : uken 9. til 6. nov. er opiisket 3240 kg. ta:rsk il 40 ør,e, 3 kg. hyse a 30 øre, 922 kg..sei a 20 ø,re. Ve,rdi kr OLAF KUDSE AS.. BERGE (Aktlekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter rørrfisk, rogn, sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset lorsk, tom far, levermel etc. (elegr.adr.:.. Tranknudsen" - Rikstelefon 2340 Det norske fiske ved Færøyane. Å,l:e,s u n d: uken 9. t:il t6. lll:ovbr. er kommetl lfartøi fra Færøyane med 4500 kg. kveite å kr..25. ors]i:ehsli:et. F.i n n m a ' k 6h. M å is ø Y : løpet av høstle:n opfisket kg. ;torsk, i!s8lt, 6'000 sauet, 'hengt, 4000 matiflhsk, 5 tn,r. tran, tranpwcent 35, leverholdighet 00,hskestørrelse Ho:n n :i l g S v å g: Bankskøit'er '0, skøiter , småbåter 400-GOO, hskep ris, tmsk 0, hysie 7-8, lever 3, hskevekt, bankfisken 90-20, fjordfisk , leverholdighet , tranprocent Tal v,i k 6/: ntet tonskefi:ske her i distriktet - Øks!f jo r d 6: Garnbåte,r 20, inebåter 80, Bergsfjord, linehåtm 00, flilskepris 0-2. T ':0 m s 6/',: Denne uke :to.n;;kefangls:t8lr,f,or GryHefj'Ofd op Ul 90.0 kg., 6,tø'rels'8 gjenue'llsnhthg 3 kg., levørholdighet 20'0, tranprocent omkri:ng 40, prise,r torsk 2 øre, lever 0, utsiktene uvisse. :o ' da n d 6/: ngen utsikter tor'skefijsket Borge ennu. D v e,' ber g 6/: ntet torskefiske denne uke. -. 'etsild- og småsildfisket. Fin n m a ' k 8/: Kobbefjord i Måsøy hhltil opfilsket 900 hl. blandin:gssild, 300 hl. solgt algn, f'8slten fabrikk, prils kro 5. -,[ Smallfjord,i Tana 'opfisket kasiser småfallen agtllsild j levert,t,il ;) kroner ka::3s,en. T r,o m6 6t. - lb e S tad; Optatt denne uke hl. småsild, hvmav 600 hermetikk, pris kr. 4, og,resten simolje, plis kr. 2.30, tilstedeca. 30 notbruk, utlsiikt v,<ere fangst. - M a l an g e 'l: Denne uke opta'tt 300 hl., hvorav 250' 6lildolje, 50 agn, prhs kr. 2 og 4, tilstede 3 bruk, ingen kjøpe.re. - o rdland 6/. - Viik: uken opta't:t 800 hl. musse, prils kr. 0, alt hermetikk. - T j ø t ta: uken optatt 200 hl., alt til s:imoljefabrikk, pr.:ijs kr He ill n e,s: uken optatt 300 hl., ah til slimo.ljefabrikk, pris kr Foll a: uken nptatt 55 ' 6 hl., hvorav 680 hl. Skjæresi,d, 3570 hl. 6i<0.jefabr:ikk, 9886 hl. hermetikk, 400 hl. liset, 620 hl. agn, pris:ør, skjæriesild kr. 5-0 pr, hl., fahrlikk kil'..70, hermetikk kr. 47, GA O 20 november 935 Syd og i ord: MOOPOL'S KOBBERSTOFF Drøi og sterk, Grønn boks. :ir:::et kr. 5,og.agn kr T:ilstede 22 landno.tbruk, 22 po.se''8,og 4 kjøpeæ. - Ty LS f j ord uken opta'tit 7550 hl, hvohclv 700 hl. 'skjære:sild, 400 hl. fabrikk, 800 hl. hermetikk, 7GO hl jlset og 200 hl. agn, prilser,skjæf!8sild, :iiset og agn kr. 4, hermetikk kr. 4.50olg.fa.brikk kr. 2 pr. hl., testede 2.0 posere, f) ldndnotbruk,6 lsaltere, 6 isere 'og 3 håvere. - V å gan : uken optatt 4500 hl. notlsi.ld, hvorav 3750 hl., fabrikk og 750 h. hermetikk. - Ha d S el: uken optatt 4450 hl., hvorav 40:20 hl. fabrikk, 20 hl. herme<flikk 'og 220 hl. agn. - S ort l a n et : ukenopt,au 500 hl., ah til fabtlikk, pris kr. 2 pr. hl. -- OT d - T ' ø:il d el a.g 6/': Siden sliste 'innberetning ollf.i,sket i amsos lensmannsdistrikt 750 hl. sild, 'solgt til en pri,s av kr og kr. 5 pr. hl.,bsket pågår f.æmdele:s. Sør - T l' ø n del a g 6/: uken 9. til 25. oktober er i Bjugn ophsket 4840 hl., alt hermetikk. allt er hittil :iår innen distrjktet opl',ilsket 472,6 h., derav skjæresild 950, ilset 376, 'sildoljefabrikk 200, hermetikk 0 500, handellsviare 700 hl. Møre 9/: B 06 ø y: Dellll:8 uke er '0pf,isket 204 hl. Slikt, solgt agn, pds k,r. 2 pr. hl TiHøresl til herm.ctilddabl'. i uken 9. til 6. noy. Kri S t i a n 's li n d: TiHørt fra Sør-Trøndelag 00 sk..moss<l a kr , ra ordland 000,skj. molssa a kr Å l e S un d: TiHørt 500 skj. småsild fra Trøndelag a kr.. Be,' g 8 n: Tilført fra 8ør-Trøndebg 6323 skj. HlOiSsa a kr..50-2,.fra ordland 750 skj. Silås.ild a kr..25 og 850 ;:;kj.,m.o'ssa il. kr..50. Fl a u g e is u n d: TiHørt.fra :O'rdaland 275 skj. :lloslsa a kr., ra Trøndelag 546 skj.mossa a kr..75-2, fra ordland 435 skj. nlossa a kr. 2. alt 5957 skj. mosisa. Sta v a g er: TiHort fra Hordaland 470 skj.mossa a kr. 2, fra Rogaland :2335 skj. mo,ssa å kr. 2, fra Møre 384 skj. llos:sa it kr..4;5, fra Trønde.lag 806 skj. lllos,sa a kr og hn ordland '7572 skj. lllo:ssa a kr alt 4887 skj mos!sa. Fetsild og småsildflsket. /-6/ Fylke alt hl. Derav Til.-.:c... set sildolje- :2 fabrikker ii en,t:: cu 'g t"v l aj"=:;;,= <.il Vl <5 - - l - Finnmark )509 Troms ) ordland ) ilo ord-trøndelag : Sør-Trøndelag : l 25! l 950 Møre , Sogn og Fjordane : - Sønnenfor !9_03'_ Tils. l ' Mot ifjor l \ 6070 ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i ordland, Troms og Finnmark innsendte opgaver over råstoff-forbruk pr. 3/0 (enkelte mangler). 2) Det opgivne kvantum består bortsett fra hermefikk av forfangstsild som er tilført Bergen fra Hordaland.

3 20 november 935 fs K E T S GA O 587 Kristiansands Fi'skegarnsfabrlk ALT GAR OG OT Kun aller beste kvaliteter Forsøk vår egyptike bomull og De blir forbauset over styrken Telefon l"or:-,;øk",itikc eter stor:-,;ild. Telegramadresse:.. Omfar" [( r i t i a li 'S li n d 5/: Fm,søkisdr'iver inatt 5 kvadmi,l nordvfist Kvitholmen, [angst 2 mælfs.id, ;tempemtur 9, 0, 9.75 og 8./;5 grader, henholdsviis 0, 20, 50 og 00 favner. - 6/: Forsøk2driv2' j,går natt 42 kvartmil nordvest Halten, s,vart.e (arn, inah 7 kvartmil nordvest Sulen, Sva-de garn. 20 kvartn nordno!'dve:st Grip, f,angs't fefisild, tempera,tur 0, 0, 9% (): D grader, henholdlsvis 0, 20., 50 og 00 d'avner. 5 kvartmil llord B.undø, fangst fetsild, makrell, temperatur 0. og 0 grader, henholdsvis 20 'og 50 favner. - 8/: Forsøksdriver inatt ;) kvartmil veist th nord Titran, ingen Semsket. J F i un ark fylke er der i,oktober måned.op:f.ilsket l kg, :sei, hvomv kg. hengt og kg. ilset for ek:spmt. - Til utgangen av oktober 8' der ialt optisk et kg. ej, hvorav hengt kg., 'E'aHet k:g. og :i:set fm eksport kg. ilw'5f3w FSKERE! Anvend Deseklin mot veggdyr, lopper og alle lussorter samt alle sorter insekter. Det er nutidens effektiveste middel og norsk fabrikat. Kr pr. L Hovedforhandler: C. H. orstad, Revierstrædet 9, Oslo. Det frab{ DESEKTKOMPAET, OSLO Boks 940 Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. sardinfiske ViUr middels godt &.0' de fomkjellige di ::,tri.kter til 9novbr. D o u ar ne n e z: Filsket har i uken værlt på grunn av det st o rmfuhe vær. De siste 4 dagør ha'r fie.ket vært meget ujevnt,ea. 30 båter har hatt store fangster 5 a kg., 40 båter 2 a 0000 kg. log 60 bm-er absolutt O. tre dager har der 'ikke værb noget f.iske, og det synels 80m Olll sardinen er begynt på sin årege vandring. alle andre ha vner på kyisten har f,ilsket vært dårlig på grunn av det dårlige vær. Prisene er falsle og der not,erf!8is ftc6. pr. 00 kg. Rognpri.sene er 85 frcs. fq,r 2nen sortog 50,frcs. f'or t'or:. Det svenske shdefike. - Uken som' endte 9/. Garmsild kg., trålsild 609 no kg., not,sild kg. MiddelprilS garllisild 30 øre, trålsild 30-6 øre og not:sild 28 øre pr. kg. Totalfangst fra 306 til 9/ (f}oråretis korresponde-rende tau i paj'2nles): Garilisild 2859 tonn (2528), trå]ei'ild 6504 t:onn (4297), ljolsild :292 tonn (29). Totallsaltning (insaltad 'sill) 383 tonn (G:2). Eksportert fersk 903 tonn (247), sahel - tnr. De engelske fiskerier i januar-oldober Opfi:sket llengde av de viktigste!soder sammenhgnet med året før (i parantes) li cwts.: alt (lo' 8537,5), derav T.orsk ( ), hå 6266 (43058), hyse (32 365), lylsing (379944), kveite (24526), lange 683'98 (90' 22), fly:ndæ (476282), Sk,ate og rokkie (.32!6 350),sei 5397 (57405), hvuting (24693), sild (42528), makrell (4566), brisling (38 306), lever (33 868), r.ogn (430). Dessuten kommer krabbe i hundl"'eder 5727 (5793), hummer 70tH (7839), 0lst'ens ' (88273), andre skalldyr (330'520) ewt:s. Samlet verdi :f 0'70752 (0'8940). Opf:i,sket i oktober cwt:s. ( 7433:67). Det engelske sildefiske. - Y'a r illl o u t h hadde en uketilførsel pr. 9. nov. av er.anlll'ot fjor og en av cran, Ujor L o we S to 'f t hadde en uk,eu,lrons,el av cran.til en gjennemsnh\tlspris av 28/9 pr. cran mot ilfjor 6222 cran til en gjennems.nihisprils av 25/8 pr. eran. sesongen eropfisket cran mot ifjor eran. - På grunn 'av den noget knappe tilførsel av sild beistemte»area COlll'lllitee«å øke det tillatte antall garn tu. 70, senere til 80 pr. båt. Fra 9. nov. blev det å f,ilske lørdag natt. Klippfisldmporten til Spania i månedene januar-sept M a d ri d 3/ : føl:ge den nettop utk'omne 'sta'tj,st,ikkover import og eksport 0'' september måned d. å., inberetlter legæsjonen at klipphsjdmporten til Spania,fra de foflskjeui:ge land i månedene januar-.september lar, sammenholdt med den spanske statilslik k for ifjor, fordeler sik 'således: Kg. Verdi Kg. Verdi g.ptas g.ptas orge..., Danmark (Færøene) Frankdk... '" Storbritannia... l 2] sland yfundland Andre land Det islandske sildefisl\:e til 9/': tønner skarpsaltet, 7452 matjeis, krydret, 4264 sukke'rsa:ltet, 0762 anderledes ispeeialbehandlet; >tilsammen 2374 tønner. - 6/: 7350,tnr. ts'karpsaltet, 7452 matjes, 2846 rydret, 445 sukkerlsal:tet, 492 anderedeis!spesialbehandlet; tirlsammen tnr. Klippfisk- og tørrfiskmarkedet. Markedsmeldinger. B ue n 0 is A.i re s 5/: Klippd'iskt:ilfønsel Sliden 25. oktober 4800 ka'siser, hvmav 600 skotsk, beholdning 4000, prils 40 papirpeisols, liten eftenspørsel H a van a 6/: Siden 2. novhr. ingen klippfilsktilføfisel, beholdning 5000 kaisser, prils $ 0.75, rliten 'efterspørsel L i S is a b 'O n 9/: Omsetrningenfra importørlagrene har i halwnåneden vært meget Evlig, n8illu,g oa bl. - Den pr. :>Santiago«ankomne klippfilskla,stfra orge, 5000 bl. får en hurtlig avsetning, og det er å f.orvente at ma'rkedeti vil være

4 588 FS K ETS o A O 20 november 935 tomt,for klippfisk når næste klippf:i!skla:st på 60'00' bl. ankommer ha orge omkrin:g 20. nov,ember pr.»sardi,nia.. - Ciæm0 har f,or "nogen dager siden k'orrtrahert ytterlhgere 0000 bu. fra orge flor skibning omkring 20. novbr. Denne l,ast er i likhet med de to slste partier fra orge linnkjøpt t:ilen pris av 30/6. - GremiQ har viislt s,tor interelss8 for kjøp av islands Elsk; men pa.grunn av manglende 'impor:uilatelse, eir for.rel Ding ikke avsluttet.,sland har holdt,sig fast på 29/, en pris iso n. foreløbilg!ikk>e Vii betale. - Om nogen dager ventes den første klippfiilsk avrrnenland,sk produksjon, ca bh. å k>omme på markedet. innenlandsk produksjon, ca bu. å komme på markedet. O p ort 'O 9}i: Oms'etningen ha'r i ha,l vmåneden vært llogenlunde h'ormal. Beholdningene belstår hovedsakeliig av nyfundl,anidshsk - Oportomarkedet har videre ca. 66 0'00 cwts. nylundlandfli,sk å motta i.løpet av den nærmeste fremttid. - >Stromboh«ank'OlT fra orge med 7500 bl. for nogen dager.siden, og ytterliger:e 7500 bl. nonskfilsk vh ankomme omkring månedlslskiftet novembrr-desember. Det 'er å formode at markedet nu fremover veil bli holdt åpen for den innenland,ske pr,oduksjon. S a o P a u l o (2nen halvdel av oktober): Ankommet fra orge 225 hele kaisser, ka sland 800, fra England,50, ii;ra Kanada 50 hele og 35 halve kalsser, fra yfundland 775 halv'e tønner. - Antatt betloldning 3000 kolli. Hedusert om5>etning. L,okalprils, norisk regnlar 205 $ 000, - Føllgende cif.-pri,ser noteres: orsk regular 37/ a 4/, islandsk isuperior 36/, engelsk 37j' å 38/, hyfulldlandsk småtorsk 4 (halve tube), Kanadisk hake A. D. $ 3.0. Rio de Janeiro (i oktober) : Ankommetira Eng,land 470 hele og 243 halve ka'sse', fra orge 250 halve kalsser, fra Kanada 4 hele og 30 halv( kasser, fra sland 550 hele kas ser. - Antaltrt beholdning 4000 hele og 2000 halve kasser. oget tedrd lokal omsetning. Lokale noteringer: Engelsk lsuperior HlO a '200 $, iislandsk isuperim 05 $ 000, sei 85 $ (halvkaisise). - OiL-noteringer: Engelsk superor 36/, islandsk 36/, norsk ;imperial 42(, sei 5/ å 6/. En del forretlllinger har vært avsluttet i det ii'ilsle, men mindre enn vanlig på denne årisud. - Med gjeldende non:;ke noteringer kan man intet gjøre. - Offisiiell ku's på London )8 $ 80. Fri kur,s på London 87 $ 200. Gen u 'a 5t: Siden generak>ollsulatetls l8ilste rapport er der ankommet td Genua: Tørrfisk: Fra orge 83 tonn. Klipp- og sahfisk: Fra sland 223,tonn, fra Frankrike 80g fra Russland 23,4 t!onn. - Beholdningene lav såveltør'riflsk,solm kl!ippfi,sk og,sal:tj'issk opgils å være små. Ram bur g -- A l t ona. - uken 8. til 4. nov. ankom fra orge 3839 kolli,g,tokkf,isk og 883 kolli klipphsk. CHR. RGES SØER - BERGE Telegramadresse: R GE SES Taugverk - Snører' - Traad - Liner Ferskfiskmarkedet. L O: n do n. -" Tinsdag 2/: 54 kalsfser flynåre 8/:-/', 9 kasser kveit'e 8/-2/, 222 kasiser hys'e 2/-2,/'6; onsdag 3/': 278 kaisser fly:ndre 9/-0/, 74 kalslse,r kvehre 9/,-2/, 302 kasser hylse 3/-,4/. ewcastle. - Tiorsdag 4/: Flyndre 8-0/, kveite 3/, Gimå 8/-/ pr. stone, hyse 20t-30/, t,orsk 25/ pr. kasse; fredag 5/: henho>ldlsvi,s 7/'r-9/, 2/ -'3/, 7/-0/, 5/-27/, 5/-20/. Ham bur g Al t ona. - F e r skf i s k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken 9; til S/l! ialt pund fersk fisl{ fra orge. Høieste Og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende, Ukemengde i pund eoo 50 45' Fiskesott Hyse, stor.... middels.... små.. o,;. kvelte, iliiddeis.... små middels.... små.... Pigghå, flådd..... Buklapper. '... o flådde.... Håbrand, u. hode.... Bre'flabb...,.. Lange, stbr og middels, iste uhhalvdel d O beretningsuken alt alt salg av noflsk vare på første ukehalvdel, ide:t rutebåten fm Ve:sUandet som s:kulde ha bragt.fisk til ftedatgismarkedet ankom if,or sent Ul at varen kunde utbys fredag morgen.- Pri,sene holdt s:ig,i denne uke soort seh, temmelig uf'orandret 80m li fmnige uke. F"or hyl8e kunde def,merkels en yh:erhgerre,opgang i p:dlsene 'på grunn av kriapp til!lønsel av tyisrmanget kvali.t.et\shylse. Hovedmengden av den tylskfangede hyse s'oui k,an v,ente:s tilført mrurkedet i nærmeste fremtid vil vel komme fra Hvitehavet og smedels ikk>e være synderlig.god ved ftlemk>ost,en her,til. TYlske:rnes fangister v'ed sland b.:o"står nu overveiende av tiqiflsk, euens,av sei <o:g uer, men prakusk talt ingen hyis8. Fra Bjørnøya kommeir nu en del tylsktf:anget,kvelite, så kveiteprilsene vi,l vel komme til å holde,sig f'0lrhold>svils llaveen tid hemover. - Fredag morgen ankom pr. dis»ova«en hel del filsk som var destinert tirlauk6jo'iils irmaet, Ulten at avskiherne 'På ;O'fhånd hadde adv,ised varene 'og fått auklsjollisfimnaets :tiltsagih,o.m at det kunde :iiotta og betalevare:ne ved ræmkomsiten. AuklSjollJSfirmaet hadde iikke be:talinglstillatelber fm di,slse partier som uten forhåndsavtale var blitt sklibet ['ra orge. - løpet av lørdagen blev der trur feten særmdni,ng Bom vil gjøre det muhg for auksjofjjsfirmaet å s,elge,angjeldende :ierlskf:iskpartier på mandag. Helt fra. april iår har f,orordnintg>en vært den at ingen mmte sende varer til TYlskla:nd ut'en,at den tyiske timportør ;i hvert tiuelle på florhånd ha,clde bekre!ftet å vær,e ii bes'itddels8 av Ul,svarende limpor,t -log Hvis der handles imot denne forordning, som Lover 7 måneder har vært innpr8ntlet gjennem pres'semeddelel:ser i orge, må :avlskiberne regne med at varene ved fremkoms'ten :till Tyskland bilr uavhentet på kaiene. - Fe r 5 k ls:i d. De tyske fa'ug'st,er har g!åh ytterligere tilbake, og der biev :i uken importre:r:t adslkillig trålisild fra Great Yartmol'th og LowestoH. nrils>8rne for au trålsild var temmelig ufmandret. - T:iUønslene av lsllåjsiid ['ra orge nådde ihke op i [forrige ukels kvantum, illlen totaltilførsl8>len nærmet -sig 0000 halve kasse,r. Smås:idpds>8n var SiQllll i forrige uke 9-0 pfennig pr. pund fm melstedelen, optil pfennig for Ult,SØkt størrelseoig kvalitet. - Der er >fr,emdel8is ufomndret stor 'elflherlspørls'el 'euer aue stø nese r i ferisk slild. Ham bur g 8/: Restls:alg»ova«27800 pund pigghå % --24 pfennig pundet, 50'00 buklapper 2327, 350 håbrand 30. e u x ha ven. - Uken 7. til 3. ll!ovbr. bragte ialt pund f.8il"lsk SliM og.ris:k pr. 29 >dampere. Derav var pund nordsjøvar'e :pr 6 dampeæ, pund iislla:ndsvare pr.,6

5 20 november 935 FS K E TS o A O 589 dampere og pund ihvilehav:svar,e pr. 7 dampere. - iloiesje og lavest'e prilser i pfenni'g pr. pund: Sjøtunge 75-06, piggvar 62-8, kveite 3862, rødspette 8-56, be'lg J'lymlre 30-69, nordsjøhys , l 44-50, n 2-33, V 9--23, hyse til stekning 5--:-24, wsl,andshyse 30-44, l 29-4, hvitehavshye 20-34, l 20-30, hvitting 6-2, nordsjøtorsk 4-29, i.slanclstlonsk 2-9, hvitehavstorlsk 2-4. lange 4-20, l'lakrell 0--4, uer -5,!sei 3-8, slid 0-6. W e is e r m il n d e. - Uken 8. til 4. nov. bragte,iau 3930' 000 ljund fersk sild og d'llsik pr. 85 dampel'l8. Derav var llorclsjøvare pr. 77,dampere, 3450'000 pund islandisv,are pr. 24 dampere og pund hv.tehavls- og bjørnøyvare pr. 34 dampere. - Høi,els,te,og l,aveste priser :i pfennig pr. pund: ordsjovare: Sild 0-5, makrell 8-8. hvrtting 5-25, torsk :::0-35, l 20-25, sei 4-20, l S'landsvare: Hyse JO-50, l 35-45', 20-30, tonsk 5-20, l 0-6, ;;:ei J-9, 8-7, uer Hvitehavs-,og bjørnøyvare: 25-40, l 8-35, 5-25, tomk 0-7, l 8-6, ilr G--l, uer 8-3. Hummermarkedet. am bur g. - Prisene f,or norsk hummer var for ca. 4 dager sden kommet ned i kr pr. kg. lfob. 'Orge, en pris.solm lå urimelig lavlt li forhold til de :gode avs etningsfor Lold he'r for de beskjedne kvanta som Tyskland kan impor't\8re under den knappe kvote. denne uke har O',eiftene fra orge nert strammet en del og kjøperne har måhet følge med opuvel' til kr. [-3.0 pr. k,g. fob. norsk eklsporthavn. - uken K. til H. nov. ankom 6 kasls,er hummer fra orge til Hamburg. SaUdldmarkedet. il a bur g. - SelvHm her nu ikke 'regnes med promte viderelsal,g av,skjæres.ildi nevneverdig utstrekning på grunn v delvi!s konkurranse :med den fer'ske småsild s'om er i marl, L'det,e r her fr;e'llldeles :interesse [or å importere skjæreshd til lag er : Hamburg. mportørene regner ø.iensynug illled a;t df't kan hli livlig ehel'lspørsel fra det,,tyske innland efter :"kjæresild ved juletider euer over nyttår. midleritid går,det Jl n tregt med ;importfortetningen i skjæresild ford,i den neppe kan skaffes til,en,lavere pris enn kr. 42 eid'. Hamburg, mellts l\ ske myndigheter som regel synes å av6,lå betahnglstila'teser fol'!:ikjæresild tiil hølere pris enn kr. 40. Der kunde nu utvile::ollt selges en del tusen tønner skjæresild til en 'pr,is av kr. 42 eif. Hamburg, hvis der hadde vært mulighet fm å opnå betal i ngl3tillatellser for en slik forretning. -' uken 8. til 4. nov. ankom folgende mengder sahlsild Hl Hamburg: F'ra orge 280 hele og 4 halve tønner, fra Sverige 307 tur., fra StorbrHønnia T'iH hele og 28 halve tm. K o il i gs ber g 5/: Resultatene for de tyiske fiiskerier er l emdeles kull.måtel,i'ge, mens ifilsker:iene i England var H 'redisstiuende. EHerspørlselen fra havnene på Kon:Unent,et var meget god 'og prisene :i England er steget yt:terligere. ye tilr0'6e' fra Yamnouth klan likk<e meldes. A v ty;sk sild ank'om i heretningsuken ca. 800 tnr. - Prisene iher er,steget en del Os noter8is: Yarmouth lllla,ttliels Rm. 40, do. matfull Rm. 4, iortollet. Ty,ske VoHheringrs M. 90'0/05'0 i tyske lønner Rlill. 36, do. K. /20'0 i lyrske tønner Rm. 35 f;or salg i,tønnevis. Pri <selle for salg til.grosls,iistene Ugrger ca. Mk. 3 pr. tønne lavere. Di>,sverre ngen forandringf!or norsk sild. T:ranmarkedet. :- a m bu r,g. - uken 8. til 4. novbr. ankom meng,[,'rlran til Hamburg: Fra ortg e 852 hele og 49 halve tønner diverse itran,.fra Danmark 50,nr. diverse tran,fm Storbr;itannia 60 tur. diverse tran, ka Portugal og Spa,uia 50 tnr. sardbtolje,fra J.apan 00 tnr. sardinolje. Salgscentralen, Stavanger b.post og telegr.adr.: Salgscentralen - Telefoner: 44,45,46 Sildemel S Sildollje - Torskernel Sild- og liskemelmarkedet. Ham b u l' g. - den islilsle tid har der, BOlm_ kjent, vært rikelig tilbud,i ;tmskemel og vestlandsk sildemel til monopolpri!sene, menls orjert'8r i nordlandsk sildemel har manglet i mange måneder. - Onsdag i denne uke kemlwm plutlselig 'en del,offerter i nordlandsk sildemel 'til monopolpr:isen og flere offer:ti'2t fulgte,fra orge i løpet av torsdagen; - Dert ventes at kjøpetiuateser for desember-skibninger Vi bli gitt i,t,iclen melem 20. og 25. ds. Kjøpe,tillatelser for norsk,sildemel stiller hnpo-rtorenefritt valget mellem verstlandsk og nordlandsk sildemel og prisen er kr cif. Hamburg for begge dilsse melsorlter. Da nordlandsk sildemel i lang t,id har vært helt bortie fra markedet kan ut fra at importørene forki'lsvs en tid fremover tar nordlandsk sildemel fremfor vestlandsk sildemel, så langt tilbudet rekker. - Det nyuer altså ikke å gjøre sio.rmgang på ma,rkedet med offerrt,er ti vestlandsk sildemel i den tid salget av dele autmnat,isk kan ventes å gå tilbake rordi en del nordlandsvare skal ha plass :i markcedet. Hvis utbudet fra orge blir regulert på en fornuftig måte, ved godt samarbeide mellem ek6por i tørene, behøver der ingen skade å skje da det hare vil være i en kort overgangstid at nordlandsk sildemel blir foretrukket, Tyskland på grunn av mangelen i øi'ebhket. -- Et altfor stort utbud i vestlandsk s.ildemel kan ihinge monopolets tanker inn på et fehaktig spor, så der kunde opstå den tro al selv de nuværende lave priser skulde Egge for holt. _. l uken 8. til 4. nov. ankom føllgende mengder shde- og f!ilskemel tl Hamburg: Fra orge 453 sekket sildemel, loo hele og '200 ha,lve sekker torske'lel, fra StOirbritannia 707.sekker fiskemel, fra Portugal 'og Spania 5902 sekker sardimn8. Diverse fiskevarer. Ant w e rp e n 4/: DJls»Golumba«ankommet den 7. novbr. lled 426 kasser fe'l'lsk fisk, 298 hele 'Og 20 halve tønnlner salt Lsild, 54 tønner salt iisk og 45 bunter tørr,f,isk. Hia b u,l' g - A l't o n a. - uken 8. Hl 4. nlov. ankom fra orge 359 kalser hermetikk, 642 kollirølmsild, 23 tnr. BildelilSP, fra Holland 0 dunker sardeher,fra Pmtuga,l 'Og Spania ka,sser sardner, 4: kasser aillisjos, fra ordamerika 80 tnr. saltet lak's 'og 380 kasfser sardiner, f'ra Japan 25 kaslher hermetisk laks. Kontroll med sildeyngel. Fiskerdirektøren meddeler: Der vil,fm. desember 935 bli innfør't, skjerpet kon:roll med overholdelse av lov 0m hedning av s,ildyngel m. v. idet der er ansatt særskiilte kontrolløer ved hver enkelt,si.demel, fabrikk i ord-orge. Fiskerne anmodes derfor om i egen intør8lslse før opfaket ]}øie å overbevise sig om at fangster slom akte,s tijbudt sildemelfabrikker er,lovlige, idet såv8l fabrikker soim kontrollører har streng ordre om å sørge for alt ulovllige fangs:f8lr blir styrtet.

6 590 FS K ETS o A O 20 november 935 Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse : "L eve r t ran Telefoner: 4953, 4533, privat 4367 Forhandler alle sorter tran, tørrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, torskemel, levermel, sildoljer, sel-oljer og hvaloljer Reglementetls bestemmelser om notbalsens pekt tli,l å føre kontroll lyder rorlslåvidtangår sildyngel:»a. R,e g.l e r for un der søk el s,e l' ø r 'O p t la k,a v not e n. EHer lov av 24. juni 93 'om fredning av småsim og brishng :mo v. og kongeug 'res-olusjon av 8. januar 9B2,er det fqrbudt å ta op av sjøen euer omsehe eher anv,ende is ild e - fan g S t,e r so:m,inneholder vesentlige mengder av shd under ett år eller b,d li S. li n tg,f ang ste r som inneholder mindre enn 60 ps,t. brisling av,totallengde 9 eentimete,r eller derover regnetefte,r,rummål. Likeledes er det r'orbudt å anvende til gjødsel ener rremstilling av oue euer mel re nbr li s l ing eller b l and ing S fang is te r av brisi,ing og småsild, innehomende minst 40 pøt. brisling ægne.t efberrummål. UndtaU fra rorbudet e.l' småshdfa:ngster s'om kun skal anvendes ltil menneskerøde samt bris,unglrangster slom skal auvendes til agn. Alle brislling- og småsildfangsltør blir a'ltså, nårundtas långlster der skal ha,ovennevnteanvendese, underkastet.det ansvar som diss'e fredningsbestemmelser pålegger. Hv'Or der kan være t v :i 0m lovlighet, må der derfor tals en prøve. Tv.ilsspø,rsmålet av.gjøres unde,r 'notbasens ansvar. Som prøve regnels både :ror brisung og sild en 5 liters st ii lk k P r ø v e, tah samfeng,t av noten å være thbtækkelig. Et justert, eylindrlisk 5-litemnål må dedqr has for hånden og dette mål må hvor det gje,lder brilsling.ele,r blanding være 0fisynt med et justert merke ved 3,Ht,ers gænsen. P.røven uttas enten det gjelder isild, br,isl:ing e,uer blanding på rølgende måte:. Med småmask,et h,ov tals av noten en slump på minst 20 liter av fangs,ten 50m is t,i k k P r ø ve, altislå på s:lump og helt s,almfengt. 2. Hoven tømmes,så over,5-lit.erlmålet slom blir anbragt i en stløfife sltamp eller et lignende kar. 5-li.teren lø Heis op og så meget av innholdet strykes av at brlisling-en og/e:ler slilden i målet ligger i høide med målets overkant. Fangsienslovligh8it avgjøres deæuer på,rølgende måte: 3. Småsild. nnholdet av 5-.l,Hermåle.t fylt på 'Ovenror nevnte måte tenes og fangsten ansees f.or å inneholde v8s'errtlig,e mengder av,smås'ild under år er alttså ulovlig å benytte for utvinning av olje og mel) når stlikkprøven,inneho'der mere enn 500 indtivider.«man gjør opmerksoim på at grensen f'or kontroll ved noten er satlt til 500 individer. For kont,roll ved ankomst Hl fabrikken er grenslen 550 individer, idet man g'iren margin av 0 pet. f.o.r isvlinn. følge Handelsdepartementets re:g.lement er notbasen f'orphmet tlil a.utid tå ha et jus:t,ert eylindrisk5-itefimm for hånden. Videre gjør man opmerk,som på en bes temmell8e i reglementet som går ut på: Hv;s laisten inneholder partier råst off fra flere 'optak, blir dette å melde ved ankomst (til fabrikken). KontrQllprøve blir da å ta for hvert enkelt parti, soim derrqr må holdes fra hverandre under transporten.«hvis ikke denne bestemmelse,om at de forskje,uige optak holdes rra hverandre bl,ir overholdt, kan man rislikere at hele lasten blir erklærit ulovlig. Videre gjøres opme.rklsom 'på a,t det.er k'ontj:ollprøven ved fang'st,ens ankomst til fabrikken s'omer avgjørende for SPØflSmålet om rangstens,lovlighet også i de tiueu,er hvo.r fabrikken overlar silden ved noten i eget eller leiet farløli. Utdrag av reglement av 22. januar 932 ror undersøkelse av brisling og småsildfangster samt kontrollordning ved mottagelse av råstoff av brisling og/eller sild ved fabrikkene (råstoffcentralene). Fastsatt av Handelsdepartementet 22. januar 932 med hjemmel i lov av 24. juni 93 Omkedning av brisung og småsild og merkning av hermetdsk nedlagte fliskevar er m. v., jfr. kongelig.relsolusj'onav 8. janua r 932. Regler forsåvidt angår kontrollordning ved sildemelfabrikkene. K'ont,rol.l med,rålstor,re't. år råstorflast ankommer til beistemmels8sstedet skal der av mott:a.g'eren (he.rmetikkrabrikken, rå,stoffko'lllparriet ener si:ldoljefabrikken) all tid uttas kontrollprøve.av denne. Hvis lais'ten inneholder partlirer rlåstou fra,l l e,r e o 'P t:a k, blir dehe å melde ved anlwllllsten. K'OntroUprøve blir da å ta ror hvert enkeh parlli, som derr'or må holdes f.ra hverandre under trane,porten. Hvis lovligheten av ett eher neæ partier er tvilsom, skal prøven tas rør partie t losses. For utagningen av kontroup.røven benyttes et justert eylinder:formet 5-HermM, slom hvor det gjelder brisling,eller blanding må vær.e forsynt med justerte merker ved 3 liter, 2:5 i Ul' og 3,75 Hter. Da alle prøver er stikkprøve:r 'Og aldri kan :gi et absolutt sant billede av fangsten, må der ved den 'OfienUige kontroll væ æ en -margin for,i eil, innenror hvilken ansvar :ikke kan gjøres.gjeldende overfo.r leverandøren (notbasen). Denne margin er ved kontwuen av br,isling.og blandingsprøver satt t!il 5 pet. stedet ror 60 pel.,sq,m blev fordæt :henholdsvis av mål,s hrlilsling og sild :i brisling-,og bland,ingsprøvler ved noten, kan man ved kontwhen godta varen, når de tilsvarende målinger gir 55 pet., hvorfor også mmekaret som brukes ved konltrollen må ha en merkestrek ved 2,75.liter. Ved kontr'oll-underlsøkelsen av lovligheten for småsildens vedkommende spiller også :svinn under kansporten inn, hvorfor man har funnet at ansva r ikke kan.gjør.es gjeldende med mindre prøven ved kontirollen inneholder mere enn 550 individer 0g råsloff.et kan derfm anvendes, når antallet fauer under denne grense. Fremgansmåten ved kontrollen blir således som fø.g'er: Råstorlr,et styr;tes ovier5-itermålet således SOlll nevnt ved prøvetagningen ved noten, det 'OverUødtige 'fjern'8s,så man har :>strykmål«. Fm s 'll å sil d teels innhold8lt av 5-lite,æn 'Og hvils der i prøven ikke finnes 'over MO.indiv,ider, kan var'en benyttes. Viser kontrollprøven at fa:rljgste'lls ilovlighet er tvilsom, kan politiet (lensmanne:n) anll'odels.om lå komme til stede 'fm bevils ets skyld. Alt råstoff, 'slom ved rr,emkomsten.ln mot!tageæn vi,se.r s.i.g ikke å være lovlilg, skal, uallsett resulta<tet av prøven ved optagningen, styrtes hvis ik.ke den offentlige koutrohør besjemmer det anvendt på betryg:g,ende mme tliil rordel f'or statskassen. Ved aue hermetikkfabrikker (råstoffk'ompanier), sildoljeeller shdemelfahrikker som anvender brisling,eller småsild som råsiloff skal i en særskilt prloltokoll førels fortlegnese 'Over ethver't innkjøpt (ank,ommet) brils:ling-.eller små,slildparti med au-

7 20 november 935 FS K ETS o A O 59 ORSKE KØLEALE6G Drlfl:ssikre. O O V.lnr mgtl/!lt/rer ø,r/_. L.. er spufali:slt:r 'K'onrJmScø. loe.99 O:S Dem!qDlt:lt:J-nl:Jh: spir.smjl y Os,. """'. i't!pl"f!:snbnl på ::/ønrj' Hn: Gi» J Jt!.lmsen a:!:j.",.,rl.kiyrsrs ADRAMMES o/s EUREKA MEK. VERKSTED j OSLO j Vi bygger KJØLEALEGG for alle formål Specialitet: Direkte fordampning Billigst Billigst anlegg drift givelse av datum, leverandør (notbais), fangstkvantum, resultat av k,ontrouprøven, pds pr. hl. (elle.r lskjeppe) fangsts:ted 'Og for 6.il doljefabrikke:ne transporttid. RålSltoffprot'OkoUen skal på forlangende være U,lgjengehg for den ooffentlige:k;ontro:lmyndighet. Utdrag av flortegnelisen.skal i den utlstrekning, SiOm tlil en!yer tid fordres, WsHlleshske.ridiæktora,tet ved utgangen av hver måned (for s:idoljefabdkker) eller kvartal (foor hermetikkfabrikker m. v.). Almindelige bestemmelser vedkommende kontrollen. De 'offentlige kontrollører har under varetagelisen av sitrt hverv uinnskrenket my:ndi,ghet Hl å utføre kontroll li aue fahrikkenes :lokaler f,or,råstoff 'ellerfelldtige varer. Av de siste kan de fordre åpnet det antah bokser soolll de 'finner nødvendig,for kontirollen. EventueH lmntrou av ferdig va,re foretas i fabrikken i nærvær av disponentel:ler formann. KoOntrollen utføres av politiet (lensmannen) ener av særlig be:sikkede kontmllører, soom for sitt hverv,får politimyndighet. O v 8 r tre d '8.lise a v di S S e b le S t e ill,ll e, ser Ei t ra f - fe s ill edb ø ter. Jfr. lo a v 24. j li nil 93 nr. 4. Vektbetegnelse for klippfisk omregnet i kg. l kvintal = 50 kilo i Spania og talia = 60. i Portugal = 50,8" i yfundland == 00 " i Frankrike kasse = 45 kilo netto i Havana = 58 = 4 -,,- -,,- i Brazil i La Plata EKOLODD British Admiralty Magneto Stridion type, som er installert i.joha HJO.RT", "ARMAUER HASE", d/trawler "B O R GE ES" og m/kutter "S G A L". Øker i høi grad fangstmulighetene. GEØQFOETGE ATLAS A.8 Tollbodgaten 4, Oslo Tysklands import av fisk og fiskeprodukter i tiden l. januar til 30. sept sammenlignet med samme tidsrum i 934 og 933. (På grundlag av tysk statistikk.) Tonn a 000 kilo Uherdet tran ialt Herav faller på' t Herdete oljer og tran, ialt Herav faller på: orge Danmark Japan...,

8 FS K ETS Fersk fisk ialt Herav faller på: orge Danmark Belgia Storbritannia Hoiland Sverige [sland Fersk sild ialt Herav faller på: orge Storbritannia.,... q Holland Sverige Danmark Belgia sland... l _.._ Salt sild ialt: Tønner Herav faller på: (Tallene er angit i t n r.) orge ;,9235 Storbrittannia Holland sland R Fiskemel, ialt Herav faller på: \ \ orge Storhritannia Canada O. S. A..., sland Sverige Japan Argentina Portugal l Fiskehermetikk, ialt: Herav faller på: orge Portugal..., Spania l Frankrike fremgangen i den tyske fiskeindustri. Ved generajmnsulatet, Hamburg. For dr:if.tsåret 934 foreligger nu stathls'tlsk materdale vedrø(['ende den,tyske levndsmiddelindustri 'som bearbeder sild og fis. o A O 20 november 935 Det,t;urde ha,interesse å se på en del data fra denne lindustri fordi dens 'raske fremgang har beltyddet knekk for den norske hemetikkekspod til Tyskland. For øvriig har det stigende råjst'ofuorbruk ;i dentyse induski medført en bedring i råls:ioffbalsis'en f'or de tyiske fiskemelfabrikker, da levnedlsmiddelilidllls'trien i fisebranchen samler og sellger fiisl{'eavfallet som rås,tlon f.or fiskemellindustrien. Totalproduksjonen i,levnedsmiddelindufsltrien linnenfor hskcbmnchen steg fra låret 933 til 934 verdimessig med ca. pel, nemug fra 79,8 :mhhoner mark til 88,4 millioner mark. Pf'Oduklsjonsv'erdien f.or året 934, på hovedgruppene innenfor produk's}onen, stiuet 6ig slik: Marinerte varer 43,8 l ili onc r mark (ca. 50 pct.), røkede var,er 38 nrilionermark (ca. 43 pel), hesteril hermetikk 6,5 mimoner mark (ca. 7 pct.). Sammenlignet.med.idl.ige,re år synes der innenfor de nevnte varegflpper 'stadig å foregå en foflskyvning hvorved de' mindf'e holdbare varer fortrengels av mere holdbare varer, Rel,aHvt sett har der vært en tilbakegang li pmduksjonell først og fr,elhst av røkede vairer, dernæst av marine'rte varer jil fordel for produksjonen av hellsterie hermetikkprodukter. Ved filskin,dm;trienis f'orlsøkls,inlslt'itultt'er' ialtona. og WesermUnde arbeides,fortsatt med den største energi f.or å vinne frem til resul,tater tsom kan fremme produk,sj'ouen av de helt st'2rilr varer (» VoUk,onserven«). Særlig knappheten li kjøt- 'Og fettllllarkedelt har gitt 8.0(,t til atal,t\ sehe,sinn på å frems'u'lle billige hermehkkprodukte'.r av de amindeliglste hskelsorter som fange,s,av den t:v,k8 trålerflåte. Målet er av fiskesorter!som f. 'eks. tol'lsk, hyrse, uer ek å kunne fremshlle helt holdbare hermetikkprodukter til on rimehg pris så varene kan ha betlingelse for å trengg inn i det brede dagllige hu.sholdning til delvis av,}astning a v kjøtt- og fetuorbrukel Andre hensyn som har spillet inni bøstr8lb:ellsene for å fremme her:metikldrelllstillinge'l er hensynet til all den eklstra sy.ssel,s,ehelse der kan regnes med i fi.skeflåten, blikkvarefabr,ikkene, herme.tikkfabrikkeneog derets omsetninglsiapparater.og hensynet til at hermetikkfabrikkene utnytter f,i,sken på den mset rasjoneue mml8 f,ordi rås.toffavfauetgår til fiske:melfabrikkene. denne forbindel,se kan det nevnes at den tyske fi.skindulstri i året 933 bearbeidet 78 mihioner kg. slild og.fisk og at tlauet,i året 934 blev øket med 9 millioner kg. til 97 miuioner kg. At det økede fiskeforbruk i levneds'l,iddelindu:stfi.en, ved deshgoende mengdm av.fiskaviah, har bedret rå,stoffbasi,sen '0' ::h8me.indu:strien har vært merkbart. De tyske f,iskemelfabrikkerls pwduksjon var: år.et 930: ca tonn 933:» :» Mengdene av fiskavfall fra fiskrøker,iene, marilladean:staltene og fiskhermetikkfabr:ikkene kan dog neppe ha øket i den 'grad som økningen i fiskelllelproduk'sjonen lar formode. Et moment \Som her spiller inn er, at der i k'o'nsumf,isk'larkedet omse'tltes sltadig mere f,ileleret vare. Den.gang da hovedmengden a v knll!sumf'ilsk,en, helt frem Ul detaljhandelen,,levertes i hel stand, med hode, og solgles i denne 'stand til de forbrukende husholdninger, gikknskehodene og det 0vrige fiskavfall tapt for fiske:melindust!rien. Filsk8lgro:ssislen8 meterer nu en hel del av fisken og samle'r avfallet fm salg til fiskemelfabrikkene. Forts. s. 594.

9 20 november 935 "" S K E T S. O A O Fiskemarkedet innenlands. edenstående prisnoteringer angår innen bys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. oteringene gjelder de prisar hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 2/ 5/ Bergen (forts.) Kr.sund. 8/ 5/ T!' an: K:r. Kr. 2/ 8ill T ran: Kr. Kr. Uki. damp. nordl., pr. tn. " Kr. Kr. Ukl. damp, nordm. & nordl. Do. finnm. dampet pr. tn Oanskfs{, sto.... pr. tn Do. seidamp, lma lys, pr. tn.. 65/66 65/66 sma Fmnm. pr. tn.... lma koldkl. damp., pr. kg Sei : Buntran yr. kg Blank industriell Prima storsei pr. vekt... S l l d o l J e rf. kg / /0.38 Brunbl. industriell, pl. kg " middelsei... Ro g n : Bruntran, pr. kg / Afrikasei... :.. 50/60.25/ lste sort eksport- Pressetran, bunnklar, brun- Do /50.25/ pakket pr. tn i28 blank, pr. kg Do /40.25/ nen do. do. pr. tn Do. mørk. bunnklar, pr. kg.0.36/ /0.37 Bro s mer flekket prima dje do. do. pr. tn.., moørk, uklar, pr. kg....,- - pr. 20 kg.'... :... ' ordmørs samfengt stavfyldt Plghatran pr. kg / /0,40 runde, prima... tønne.... Hbantran Hy ser: Lofots do.... HakJernntran Prima vårh 30/-0 q 50 Lys selol]e d yse... ::>.",. Lys sildolje o,. do /60 Mørk do. Afnkahyser, 20/ Rogn: ste sort, pr. eksportfylt tn. 2nen sort -,,- 3dje sort Samt, påfylt tn.... Run d fis k: USOTt. lofots, pr. 20 kg. Do. helgel., pr. 20 kg... Tynn vestre, hol., pr. 20 kg. fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg.. Bremer, pr. 20 kg do. med stykketall pr. bnt. Samt. (ital.) 'stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg..... Høsirundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk, 20/40,20 kg. Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. Do. Do. 50/70, pr. 20 kg. Usort. fim,m., pr. 20 kg... finnm., -200 gr., pr. 20 kg. Finnm., gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Bfemer, pr. 20 l<g.... Rotskjær: Zartfisk pr. veid.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk / Vestlandsbanken BERGE Sambandsbank for Vestlandet do. 30/ do. 40/ Lenger: Skruelenger, pr. 20 kg... Bjerkelenger, pr. 20 kg. '" Klippfisk: lste sort. lof., pr. 20 kg Finnm. fob.lastep!. Fet s i l d. Skjæresild pr. kg. O. J 5 Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg. " Fiskepakket, rund pr. 80 kg. ) Omsatt. Alesund Kr. 0.5 Tran: Kr. Uk. damptran, Søndmørs og ordlands pr. tn.... 7/ Do. Finmarks pr. tn / Koldklaret damptr. pr. kg.. Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.30/ /0.40 Sdtran do. pr. kg. max. :[ io Ffa / /0.46 Håkjerringtran pr: kg / Rogn: ste sort eksportpk. pr. tn. 2nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn.... Samfengt, fylt tønne, pr. tn Klippfisk: Søndmørsk, n pr. 20 kg. t L?fots, pr. O kg..... f 9.80/ /0.- Fmnmarks pr. 20 kg.. Lange pr. 20 l\g / /9.40 Brosme pr. 20 kg Sei pr. 20 kg.....,. Saltfisk: slandsk og Svalbard torsk, norsk fangst, pr. 20 kg.. Bjørnøy, norskfanget pr. 20 kg. fob. Tromsø.... Lofots, fob fiskeplass.... Sunn mørs torsk.... Sei, pr. kg.....,... Pre s se fisk (ks. ei 00 kg.) Presset lange, pr. kg Rot s kj ær: Sei, samf. pr. vekt 0.40 Torskemel fob. pr. 00 kg Sildemel - ø- 5.50/ /6.50 S i d. Storsild, påpakket til 90 kg. Storsild. eksp.-pakket 0 kg. pr. tn.... Vårsild pr. tn. il 5 kg... slandssild pr. kg.... Klippfisk: ordmørs... l 9.90 Lofots skibningstørr pr. 20 kg.f Finnmarks pr. 20 kg Brosme pr. 20 kg Lange, pr. 20 kg... " 9.25/ /9.50 Blålange pr. 20 kg Sei, pr. 20 kg..... Saltfisk: ordmørs\ Lofots Jlevert tørreplass Finnmarks samfengt pr. 20 kg. Bjørnøyfisk fob. Tromsø... slandsk. norskfanget pr. 20kg.9.95/9.75 Tørrfisk: ma storsei, 50/60, pr. kg /0.50 Do middelsei 40/50 pr. kg... Do. småsei, do / /0.50 Haugesund Sil l 5/ Vars., eksportpk., ganet, 5 K:r. Kr. kg Do. mindre merker, ganet 0 kg. pr. tn..... Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn. 25/26 25/26 Do. renflekket 20 kg V års i l d, fiskepk. pr. (85 kg.) Storsild, fiske pakket,85 kg.) Do., eksportpakket, ganet Do., do. 0 kg., pr. tn... ordsjøsild, fiskepk. pr. tn. Fetsild, notsild O/2l4 stk. pr. kg., fiskepakket tn... slandssild, fiskepk. pr. tn.. Sildolj e: Mørk, fob., pr. kg / /0.38 Lys, fob., pr. kg.... Sildemel, pr. 00 kg A.s Wernøe &. Gulbrandsen Torvalmenning 2 BERGE KODAK-DEPOT Kino-, Lysbilled-utstyr A.S FR YDEBØ SLP &. MEK. VERKSTED Oamsgaard. Bergen Telegr.adr.: Frydenbøslip Telefoner , 242 Maskin-, jern og bæarbeider

10 594 FS K ETS o A O 20 november 935 u-i M O'> --o,...,,..., -- C>7J,...,,..., Qj e E ::: ' fj "O Qj..c -GJ..c C -- fj C Q) - :::: E b.o E-E ro en....!:<: >.!:<: -0 Q) ;> bal Q).!:<:...l c.!:<: bal - >-'C bal...l oo Q) Q) b.o.!:<:.!:<:o.!:<:.!:<: Cf) 2 c. b.o bal o.!:<:... Q) ;... bal.!:<: C. -Q lo.. til O fj j Q...!:<: bil Qj O «S -- C C... 0a:..c lo.. O... en '; fj ;;: fj ' Qj c.to- :> «S....!l; o bål :c.!:<:... bål o<r:.!:<: ;> blj b.o bal.!:<: o: Q).o. C blj >-..!:<: fl:.(j) ;>.!:<: dj.t;; ro.!:<: lo.. O 0.-- fj GJ fj lo.. GJ <U... -Qj C Qj Q) Q Q) til >-. b.tl :c.!:<:.!:<: bil O.!:<: E- Q).!:<: >,!:L. -OOO -O oooo---o o -OO O O-OM _.-... o - o - o U? o :g,_ 00 - OOOO-O ooooo....- CV)... o o... o 00 CV) lf')- t..')cv)o oo... C" :' 00.". t..') C"J U? 00 '<t'... o l l -OO... o 00 O -OO O ooo o l l J:) O O... _ CV)OOO OC"U? cv)l.oooj:) cv)_ U? CV) U? CV)... CV) te O U? CV) , U? CV) L()- CV) U?- U? _CV) O - O ;:g O-CV)""'O U?OOcv)OO"""' Ocv)O U?U? CV)O-OOCV) 0000 r-..""-- U? -.r'u? U?cv)-O U?-e.o-OO... CV) "<:'CV)-CV)OO OU?cv)cv) U?oq< _C)O O-U?Or-.. _LQO-O -CV)CV)CV)oq<L() OOe.o... CV) LQ!lO00_... 0 oo... -CV)(O L()CV)u?-cn ""'_cv)oo cn cn.q< e.o e.o LQ - O CV) LQ 00 O e.o e.o OO O.". e.o l O.". CV) o 0 l O CV) ;3 o Lf) - CV) U? V'! a; o C"J O 00 CO o ll m U? ::sl O l U?... LQ O O Ol O CV) O... O... U? O 00 '<:!' :; -<:t< O lf') CV)... O 00 "l" "l" Q)... b.o. C.!:<: b.tl ro C 00 Q) "8 "ti C OOQ) O _ro Coo Q) Q) 00-00!Sl c!:l.c !:<: Q)! ro C!Sl bal ro C b.ob.o E til!: O 5 E.O S C 00 b.tl"... Q).E O bljo.."':' C O... b.tl , til t)...._... O O!Sl O O Q) O Q);::l Q) en Cl) O Q) E-ZZCf)Cf):C>E-QO> (Forts. fra side 592). Grunnlaget for den sterke opblomstr:ing i den tyske hskindustri ligger li den betydelige t'oubeskyuels,e, 'ikke i indu \Striens 'Overlegenhet ov,erfm utlandet :i kva'itets-.og prismesslig henseende. A v delvis tysk, delvis uorlsk, svensk eller dansk rwslt\o[ fremstiller den tysk'e hermetiikkindustri 6tadig mere»sardiner«efter norsk mønster (mussa og hrisling i 'Olje eller tomat). Den rstigenden produksj'on av disise vair,er i Tyskland har derfor i d'ørs,te rekke :g.å:tt ut 'ov,er den tyske import av norsk hermetikk.. Den noflske hermetikkekspmt til det tyske marked vil neppe nngen gang nå op i mengdene fra årene med mindre den tylske imporuoll nedsettes eer det tyske folks kjøpeevne bedr'es betraktelig. orges kontingent til ederland av fersk og saltet sild. L'eg3Jsjonen i Haag telegmfe,rer5. nov. langående størrelisen av kontingentene for fersk 'og saltet sild f.or tid'srummet. nov. lhb5 til 3. mai 93,6: Salt rslo/sild 430, fersk slorsild 59 tonn netto, herav utgjør autonome konting'ent 40 pf'ocenil. Bevilgning til rentelettelse for fiskere. MeddeleLse fra Fitskeridirektørell. n hj<elp for fi,skeriene er der,iår på st:atsbudg.ettet bevilget blandt annen ikr til rentelettelsefor fiskere. Av disse midler skal kt: ' bruk'els lti,l 'rentelettelrser i Hskeriibanken 'Og,denne bank vh s,tyre med flordehngen iher. - Kr sk,al anvendes til Tentelettelse [O.l' Elskere med far'tøi,lån i andre banker enn Fisk,erihanken. Denne bevilgning skal admini B:lreres av fylkelsif.ilskerlagene, og Handelsdepartementl8t har nu fastsatt direktiver f'or di:slse. Bare låntagere rsoim ikke har lån i Fis:keribank'en v.il kunne komme ii betraktning. Der gis bidmg både til forfalne renter og,f'offalne avdrag på betingelse av at vedk'ommende bank eftergir renter euer ned,skriver gjelden med et tilisvarende beløp. vil bli begrenset til summen av et års rente. Søknad må være inrusendt,innen utgangen av dels'e:mber måned til fylkes.fiskerla,gene 80m også,gir de nærmere oplyisning,er. Kjøpere av KOTORMASKER k:!:l!i :s; ;t:. S Garmann Clausen Afs, fo: 5! n4e E':«' O':a,:.r.:n, Eksport av fersk sild i is

11 20 november 935 FS K' E T S GA G fiskeutførselen fordelt på land i oktober 935. Fersk sild. alt.... Begia.... Frankrike.,.... ederland.... Polen og Danzig.... Storbritannia.... Sverige.... Tyskland.... Andre land.... fersk fisk. Oktbr. tonn alt... Belgia Danmark... 7 finnland.... Frankrike.... ederland.... talia.... Storbritannia.... Sveits.... Sverige.... Tyskland.... Andre land.... Tørrfisk alt Belgia finnland Frankrike Jugoslavia ederland.. 6 talia Storbritannia 45 Sverige Tyskland VestsAfrika... 5 De Forente Stater Argentina.,., Andre land Klippfisk. alt... {talia..., Portugal Spania Vest Afrika... 5 Kuba Mexico Argentina Brasil Uruguay Andre land... 4 Jan.-okt. tonn (Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver). Saltsild (fors). Sovjetsamveldet.... Storbritannia.... Sveri2'e.... Tsjekkoslovakia.... Tyskland.... Ungarn.... Østerrike.... De Forente Stater Andre land..... Fisk saltet i kasser og fustasjer m. v. alt Belgia Hellas.... talia.... ederland.... Portugal.... Spania.... Storbritannia.... Sverige.... Egypt. o<.... De forente Stater.... Andre land.... Oktbr. J an.-okt. tonn tonn l Fisk, saltet, løs i fartøi jernbanevogn. og alt talia.... Sovjetsamveldet.... Spania.... Andre land Hermetikk. alt Belgia Danmark Sild- og fiskemel (forts). Okbr. J an.-okt. tonn tonn Finnland l 084 ederland...,' Polen og Danzig.... Storbritannia Tyskland Østerrike Andre land Dampmedisintran. alt Belgia Bulgaria.... Danmark.... Frankrige.... Hellas.... ederland.... Den irske Fristat.... talia'..., Jugoslavia.... Latvia.... Polen og Danzig.... Romania.... Spania.... Storbritanni a.... Sveits.... Sverige.... Tyrkia.... Tyskland.... De Forente Stater.... Cuba.... Kanada.... Argentina.... China.... Australia.... Andre land.... Annen tran. hl hl l Frankrike alt ' Hellas Belgia ederland Danmark Den rske Fristat Finnland Storbritannia frankrige Si'erige... Tsjekoslovakia ederland... talia Tyskland Jugoslavia Østerrike Syd-Afrika-Samb Polen og Danzig.... Romania Syd-Afrika ellers Spania De Forente Stater Storbritannia Kanada l 09 Sveits Palestina... Australia Sverige... Tsjekkoslovakia Salt sild. ew Zealand Tyskland alt Andre land Øsferike Belgia ild r. De Forente Stater Danmark., S og lskemel. Canada.., Frankrike alt Britisk ndia ederland Belgia China l 093 Polen og Danzig Danmark Andre land Verdien av utførselen av fisk og fiskeprodukter samt hvalfangst og andre produkter.av fangst i oktober 935. Fisk og fiskeprodukter. Sild, fisk, kreps og skjelldyr... kr. Fiskehermetikk... F6rstoffer, dyriske, undtatt hvalkjøttmel... Fiskeguano Klareskjnn... Rogn, saltet... fiskesølv, silderisp, melke... Fiskelim-lever... Tran av fisk... Håtran, sildetran, bland.tran, avfallstran og trangrakse Fiskelim... Torskelevertrankonsentrat... " l !'!t..--.'._.: <J, <).!).70_ Hvalfangst. Hvalkjøttmel... kr. Hvalbarder.... Hvalguano..... Herdet fett..... Bottlenose, spermacett og hvaltran.... Tilsammen kr. An dre produkter av fangst Skinn av sel og kobbe... kr. 2 4 Huder av Hvalross og hvitfisk " 78 Tran av sel..." 8375 ona ')()A

12 596 FS K ETS o A O 20 november 935 ART. BRODTKORB, VardØ. Eksport av stokkfisk, saltfisk, fer'skfisk. Lager av salt. - Assuranse - Paientslipp. Telef,on: Kontoret 59, privat 46. Tele,gmmadresse: /) Fishtrade..._. Telegrlam ERLG BRODTKORB, Varrdø. Ekspo:rt av tørrfisk, saltifi,sk, ferskfisk og tran. - adr'esse: /)Export«. Telefon nr. 6 og nr. 32. ROØ.V {ART OLSE, Vardø. Lager av kull og salt. Bunkerkull. Eklsportav fiskeprodukter. Havariagent. - Telegmmadr'esse: /)Martino«. H. EGELSE, VardØ. Tele,gr.adresl8'e: Engelsen. Damp,skibsekspedi,sjon. Representerer: Det Berg,enske Hampskibs,sel,skab, Det ordenfjeldske Dampskibslsel-skab, Det Stavangereke Dampskibsselskab, Finnmark Fylkesrederi, A.S Spanskelinjen. - Spedi,sjonsforr.. Havaribyrå. SjøalslSuraus,e. SGURD STRØM & CO., VardØ. EklSport 'av fersk og tørret fisk. - adresse: /)Strømcomp«. Rikstelefon 28. TeJ.egr. H. VOLSTAD, VardØ. Eksport av tørrfisk, saltfisk og tran. Telefon nr. 93. Te:legrafadresee: /)Harald«. ALFRED SELSETH, Var,dØ. Eklsport av tørrfisk, tran, fersk hyse, tor,sk, flyndre, kveite o,g laks. A,gentur o.g kommisjon. Telefon: Kontoret 07. Privat Telegr.adresse :._-,-A_ls.::...e_t_h_«.::... f!ji:2ts '72,.,do A. & P. SÆVK, Vardø. nnkjop,a v fiskeprodukter. /)Sævik«. Telefon 200, 63. Agnforretning. Telegr.adresee: JACOB JACOBSE, VardØ. Tran- og Hskeforretning. Telegramadresse»T,ran«. Telefon: Damper:iet 99, privat 89. WLLAM ERCHSE, VardØ. Fiskrorretning. Eksport av: Ferskiset hyse, torsk, kvehe, flyndre, laks m. m. m. Telegramadresse: Erichsen«. Rikstelefon nr. 43. v ARDØ FSKERFORBUD, VardØ. Tran- og fiskrorretning, innkjøp og,e:dsport av iset hyse, kveite, 'saltfisk, tørrfisk og tran. Disp. Try,gve Christensen. Telegramadreisse: Fiskerforbundet«. Telefon 2, _6_. ARTHUR GUSTAVSE, Var,dØ. Fiskeksport. Spesialitet: Kveite, flyndre, bløg,get torsk og hyse. Telegramadresse: Gustavsen«. Rikstelefon 27. R. KRSTESE, VardØ. Fisk- & Kommisjonsforretning. Telegmmadr8lslse:»RandoH{. Telefon 36. JAK. JAKOBSE, VardØ. Dampskibseklspedi,sjon - Spedsjon. Representant or Fillmarkens orsk-enge-lsk Mineralolie Akties,eskab - Sjø- & Branda!ssuranse. Telegramadresse : Jak«. SGMUD W ALE, VardØ. Overrettssakfører. M.. S. HOGSVAAG A.S HOGSVAAG GUAOFABRK, Honningsvaag. Telegramadreslse:»Guanofabrik«. Telefon 66. JOH. JACOBSES SØER, Honningsvaag og Vardø. Finnmarkens største ekjsportforretn. i fe'lskfisk. Spesialitet: KveHe, flyndre og laks. Forhandlere av den velkjente rus-o shske Solarolje og Vacuum Smøreoljer. Filial Berlevåg. Telegr.adr.: Bunkan«. Tlf. Honingsvåg 7 og 97. Vardø l_!.k:t,.)q: A.S P. ELDE, Honningsvaag. slager. Eksport av aue so.rter ferlsk fisk. Telefon 28, Telegramadreslse: «Elde«. KRSTASE & JØRGESE, VardØ. Salg av tørrfisk, saltfisk, le-rskfilsk. Telegr.adr.: Compani«. Telefon 20, 04. H. CHRSTESE, Val'dø. Agentur-, Kommisjon- & Fiskeforretning. Te:legramadres:s-e: Hall's«. Tellefon 9, hruket 98. JACOB K. EVESE, VardØ. Kolonialforretning. Tørrfisk, saltfisk, tran. T,elef. 97 o.g 49. RKAHD HASE, Var-dØ. nnkjøp og ekspmt av tørrfisk. Rikstelefon 40. VAR J. AASE, Vardø. Kjøp o.g salg av klippfisk, tømfisk og tran. PostadrøsS'e: Rustene, Sunnmøre. HEGG. HASE, VardØ. Eksport av fersk [isk, kveite, flyndre, tor,sk og hyse. Telegramadreslsle: Sandst,rand«. Rikstelefon. AASMUD LARSE, VardØ. Tran-og fiskeforretning. Te,le:gr.adr.:»Aasmund«. Tele!. 73. FRMA RCHARD FLOER JR. A.S, Honningsvaag. Eillsport av tlørrfilsk. Telefon nr. 20. 'elegramadr.: Floer<[. SVERT MAA HOGSVAAG Eksport av all slags FERSKFSK Telegr.adr. "Milan" MEHAV Telefoner 45, 45 l og 45 H A.. ELERTSE, Mehavn. Etablert 90. Aislsorbert handel - Fi,skeforretnin.g, eksport, Komm. & Agentur. Telegramadr.: /)Eilertslen«. Telef..E:!-,--6,: H. RGES, Mehavn. Eillsport av: Ferlsillfi,sk, saltfiek, tørd'isk, tran. Salt, kull og i'slag,er. Komm.la,ger: Olisk Brændselolje. Mar,garin. Telegroadresse: rq"eiljs«. Telefon. Codes: A. B. C. 5th. ED.

13 " november 935 FS K E T S GA G 597 Varenes navti fiskeutførselen oktober 935. Efter det St ti:--tiskf' Centralbvrås må'ledsopgaver. --Z'C""j (\)... Oktober j. llluoktoher "O, (\) bl'l i l_l34_ Varenes navn, (\)... 'O(\) b.o..c c c (\)(\) :;E Oktober Januar - oktober Sild, fersk, ialt... tonn Herav: Vårsild... Stli3rsild Fdsiid.... Brisling og småsild Fisk, fersk, ialt... Herav: Tork.... Lange..,... " li. ;. ;. ;. ;;. Hyse.... Maktel og horngiel KeHe (hellefisk) " Flyndre.. "..... Ål.... Uer.... Håfisk... " '" Lal'Hl. ; ;,.,... ørret..,.... ROgh... ;.. ;.... hate dg tbkke.... Annen.... Tørrfisk ialt Herav: Rotskjær.. Rundfisk,F.nnm vare '-,,- Annen,... Lange..,..... Sei Hyse (kolje)... Brosme.. ; ; ;.. AlippJisk ialt... ; Hetav: Torsk... " Lange.... Sei.... Hyse (kolje).... Brosme.... Sild, saltet, ialt... Herav: Vårsild.... Storsild (slosild)... Fetsild " Skjæresild.... ordsjøsild.... slandssild.... Herav: Torsk i tm. ogks.mv. Makrell i -,, Annen-,, Torsk løs i fartøi..,annen -,,- ild, røkt, flekket Pg annen.... )Hummer.... " Brisling.... Kryddersaltet, herunder appetitsild. kg. Brisling, kr.saltet (ansjos).... Salt fisk, ialt.... tonn kg. 54 i tH = <23 ila : lt & ) /:) (' 38-) : ; 24\:J < l l :t 9(, u !J l , L l \ 2455 \ !0 67 Reket,,,, kg. Hermetikk ialt... Herav: Røkt småsild i olje Do. brislig i olje. Do. smasild i tomat Do. brisli l 0tHt l Do. småsirl ell,'rs. Urøkt småsild i olje l " 00. brisling i olje. Do. småsild i tomat " 00. btlsiti i tomat! " Do småsild ellers. Do. b isling ellers. Røkt storid eller var3ild i Do. do. i tomat..,' Do. do. ellers... Urøkt do. do. i olje l o, Do. do. i tomat.... Do. lid, dlers.... Anne sl.dehermet. " Melke.... Makrell. Fisk forøvrig... Krabber, rel{er, skje! " Rogn (også kiivi f). " Fiskeboller, (pudding, kaker o. \') " Sildl:'mel... tonn Fiskemel.... " " Hvalkjøttmel Levermel.... Sel- og kobbeskinnl kg. Hvalbardf'r... : " Fiskeguano.... Hva/guano.... Benmel... " Rogn, saltet: Av torsk.... Annen.... Tran ialt..... hl. Herav: Dampmedisin Råmedisin.... Blank.... Brunblank.... Brun.... Av sel.... Av bottlenose.... Hvalolje.... Spermasettran.... Håtran. '".... Blandingstran.... Slidetran.... Stearin.... Utenlandsk dampmedisintran... \ kg. do. a;men tran "., ",j 2 006) 8< 4rll ') , , l 72 89\ l / '35f! 23)\' bO ') , yl 4 923\ ',3 637 K a9g UB 370/ W S JO, :25 vod uu i ) '256 2:) l , :) U Ol5 66 tao , l u9 b / /6 65.! ! / L ) , ) 82 86:) lo ! :6,' tJ \ 226,0 796U\ U 997' 7JU 24! l t

14 598 FS K ETS o A O 20 november 935 ORSK ØSTERSSELSKAB Kultur av østers og blåskjell Aalesunds Saltkompani flis Telegrafadr.: SALT - Telefon ' FREDR" HESSEl A'a-esund MEGLERFORRET G Telefoner: 254, 353 Telegramadr. : Hesfred Direkte rikstelefon Sild, Fisk, Tran, Rogn, Selolje, Siidolje etc. >A/s Spilkevigs Snøre.., ot & Garnfabrik AALESUD Fiskeredskaper 'for' aue Fiskerier Specialitet: SnUf"penøteli" og TOlr'skeUnsli" Telegramadr. : "Mittetgarn" Rikstelefon 822 BJUG AlS BJUG F ABRKKER y ndre Bjugn. Sildolje, sildemel, Torskemel. Hermetikkf.abrikker. Telegramadresse:»Bjugnfabrik«. Rikstelefon: Ophaug. Postadresse ndre Bjugn. AlS TBODE SLDOLJEfABRKK, Bjugn. Sildolje, sildemel. Tdegramad'r.esse: Tinboflabrikk. Rikstelefon: Ophaug. UTHAUG UTHAUG HADELSSAMLAG, Uthau.g. Tråd, taug og diverse fiskeredskaper. Lager for AlS Vestliand'ske Petroleumskornpani. Smør olje m. m. Sild og fiskeforretning. Telegramadrlesse : HandelssamlageL Rikstelefon:»Uthaug«. JAKOB HOPf y Uthaug. Dampskibsekspedisjon. - Post og rikstelefonstasjon. Sildog fiskeforretning. Utfører kommisjoner for innkjøp av sild til hermetikk og eksport. Telegramadresse : Hoff. Høiesteretsadvokat H. EDVD ORSTRAD Torvam. 0 B E. R GE Telef. 5 e Fiskell"isaker - Landbosaker GERDT MEYER BRUU 4.\ BarOin Aile sorter tsugverk! slører. for!tvl eg fiskagarnstraad i Hldsfo kvaliteter til 2?'asfe prislr. AmS ORKLA ORKAGER Telegramadresrtll: RebsllJlluimm.,' Special-K.JØLEALEGG sikrer fineste kvalitet Fiskeboller - Seikaker - Rogn - Kjøtthermetikk SKSS- OG B BYGGE ER HEMESBERGET. ROGHELL, Hemnesberget. Båtbyggeri. Slipper (80 fot). ybygninger, r'eparasjoner, ombyg ninger a større og mindre båter. Solid og fagmessig arbeide. Repr.: Unionmotoren. Monterringer. TeLadr. Roghell. Tlf, _._- H. STESE & SØER, Hemnesberget. BåtbYggeT'i. Leverer fisle- og fangstfartøi,er - lyst- og skyssbåter i,aue størrelser, medl og uten utistyr. Fagmessig arbeide, Rimelige priser. elegrafad!resse: Stens-en. Telefon. L. RØL, Hemnesberget. EtCi!})l TeLadr.: Røli. Rtlf. 28. Mel, kolonil3jl, jernv'alrer. Båter & tn:vareorretning. otgavlbåter, sllurpenotbåter, lettbåter, mdlandsbåter 27l! og %-3 rums, spis'sbåter 2-2%-3 rums ' ordlands- og KUpperbougibåter (mo'for'byggede). Joller, pramnrer,. årer. Råved. Æser. H. HERKSE, Hemnesberget. ordandtsibåter for seil 2%-2%-3 mms flots.. Spissbåter for seil 2%-3 mms fots. Motorby'ggede ordlands- & Klipperlbaughåter fots. Joller, prammer, årer, båtbordl, dr:ag:halser, øsfat. Alt leveres fra lag er til rimelige pris.er. Tel:eg:r.amadres,se: Henikstl_s KAARE HASES BA TRYGGER, Sund, Hemnesberget Kravellhyggede klå.pperbaughåter, kuttere, lystbåter i alle størrelser, med og uten utstyr. Anbefales til biuigste priser. Telegramadires'se: Gløsen. Teliefon. HAS SJ00ARD, Hemnesberget. Fm eget håtbygg,eri.anbefales kravell- og klinkbyggede båter for motor i,alle størrelser og typer. Videre anbefales: ord.. lanclsbåter og spissibåter s.amt do-ryer og joller. Båtene bygges,alv førsteklasses vdtørret materiaile, med: et pent og fagmessig,arbeide. Prisene er meget rimelig., BA TBYOOER KR. HELTZE, Sund, Hemnesberget. Fm mitt innarheicede båtbyggeri anbefales ane sl,(ljg:s kravellbyg.gede kuttere og klipperlbaug fislærlbåter. Lev,eres op til 50 fot med og uten utstyr. HEMES SAMVRKELAG, Hemnesberget. ordlandshåter og khpperbaugbåter, motorbygget: fot. ordliandsbåter og spissbåter for seil: 2, 2, 2%,3,3% og 4 rums. Snurpebåter, otgavlbåter, otlettbåter, dorryer: 3-8 fot, joller: 2-3 fums, prammer: 8-8%-9 fot. Båtbord: alel's, årer: 4-4% allens. Draghalser, øsf,at, trevlarer, møbler. Ankere, kjettinger, taugverk, kompasser, signaler, båt- og skøiteuf.styr. Alt i godt utv,al:g til rimeligst'e priser. Telegnamadress,e: Samvirkelaget. MO RAA L. A. MEYER. Mo ord-orges eldste forretning i båtindustrwmllchen. leverer _aue slags båter som ordl.andsbåter, spissbåter, joller og prammer,for fiskeri som til lystbrukl. FørsteklGlisses arbeide glaranteres. Teleg:r.adlr.:»Meyer Mo Rana«. FEROFJORD l.ars fiede, finneidfjord. Anbeflaler: K:rCi!v ehbyggedle båter i diver,se størrelser. ordl,andsbåter, spisshåter, nohetbåterog joner. BMbord og årer m. m. Vesøen Båtbyggeri Telefon 64 Grimstad ndeh. K. & L. 0vensen Bygning av alle slags Motor- og Bruksbåter samt Fiskeskøiter, Kuttere, shavs, fartøier og lægtere. Kjøllengde fra 80 fot og nedover.

15 kr. 20 november 935 F S K E T S o A O 599 Mynt Oslo: e 2),.... R. M..., Clearing mk. Reismk..., Fres, ".. Sv. kr.... O.ln.... Gylden.. Sw. fres... Dollar.., F. mark.. Pesetas.. Ure... do. clear. Czcl{o kr.. hl. kr,l).. Montreal. østen. kr'l Polske zloty Vekselkursene {salgskurser). Pad 2/ 3/ 4/0 5/ 6/ 8 kr. kr. kr i [ i ,s l ,' \ ) 3) 3) kr. kr. kr \ / , } , m 3) S) 3) ) ominell. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs l promille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. 3) Unotert. Oljemarkedet. - Bergen og Stavanger orsk Engelsk Mineralolje A/S, meddeler: Prisene er fra og med 25 juni 935 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen og i Bergen kr. 0., 0.5 /2 og 0.7 /2 pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf,. Shell Water White. For Shell Dieselolje 0.. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tiliegg. Solarolje og Dieselolje levert i løs vekt fra Skarholmen øre kg. --;- /2 øre. - Shell bilbensin kr pr. kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Central byrå). Fiskesort: flyndre...,.,.... Kveite.,...,.... Hyse...,_... o, Torsk...,.... lysing...,...,.... Piggvar og slettvar..., Pggha '.0, Skai:e og rokke.... lvlakrell.... Rogn.... Våtsaltet fisk... o Annen.... Lever.... Eksport i uken 3/ _9/ 35 Kg ) l 26 Total fra / 35 Kg ) ) l alt ) Revidert. 2) Herav 85 kg. i tiden 28-3 oktober. ferskfiskfransporten pre jernbane. p'orsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og arvik& jernbanestasjoner. Vekten er beregnet brutto med undtagelse av den fisk og sild som sendes fra Bergen til utlandet. Til innlandet Til utlandet Stasjoner alt Oslo For- Sve- talia Tyskøvrig rige land frondheim: kg. kg. kg:-- kg. kg. / kg. "/- ' ialt ' , 200 ) Sild [ fisk , Bergen: 'h,-'/ll alt = )4270 Std Fisk Åndalsnes: 'hl - "/u ial! 73 SOO, 425 8O! Sild Fisk ' a"'jik: 3/ - 9/ ialt \ ') Sild Fisk,..... ' ) Herav 480 kg. fisk til Danmark. 2) Herav kg. fisk til Belgia. 3) Herav 880 kg. hummer til Danmark og 5600 kg. torsk til Østerrike. Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. fiskfsort J_i --, i kg. kg. kg kg. kg. kg. kg. Kveite...,.. "' , Hyse Torsk Sei Sild.., Annen fisk..., ') Hummer, krabbe Hvalkjøtt Makrell Til s i ,35570 Fiskeinniørselen til Oslo. - nnførselen av fersk og saltet fisk til Oslo sjøtohsted i tiden 9. t.il 6. novermber 935: Fra Danmark levende torlsk.kr. 4275, fersk hsk kr. 20, fra H0.land Bali,sild 2000 kg. netto, fra Sverige salt s.ild 440 kg. fiskets Gang A weekly intehigence organ of the orwegian fisheries published by The Dir-edor of f'isheries. Bergen. or w e g i a n Fis he! i es. Satement showing the landings of the mafn orwegian fisherles now being carried on, from the beginning of the year 935 to ovember 6th. Fat and small herrings (hl) landed l 94300, to fjsh oil factories , to canning factories 87700, salted and iced for export

16 Tollstedel Vårsild Fetsld g Storsild lasds. Kipfi8k Fhmdflsk. Rotskjær Sei Hyse Annen T8:rfisk Rogn Rogn O.m. R.m. Blank Brln Saltet FlekkeSildlskAret Sild sild alt rund tørrfisk alt fersk tran tran bltt,lk tnr. kg. kg. kg. tnr. tnr. tnr. tnr. tnr. tnr. kg. kg. kg. kg. kg tnr tnr. tnr. Brun tnfo Hi kjlfi. tn OSlOl)..,.. Kr.sand S... Egerunsd... Stavanger 3 ) Kopervik 5 ).. Skudeneshavn... Haugesund 5 ) Bergen 6 ) Florø.... Måløy 7) Ålesund 7). Molde 20 )... Kr.sund.8). Trondheim 22) Bodø.... Svolvær.... Tromsø 4)... Hammerfesp9) Vardø R ' 69 2) Vadsø 6) AndrelO) alt uken d-t , \ lU )604: 'l u lU :) 77, , ! d ) ) ) 26) ) 'lo) l on) , 2)28'l8:460! ) ' ) 7,5-l 7395j83YSi 880> 5\ :$03 3)J ) 90 / 7 27i)/ ;i g ,) i) 53 O, US!) l 7 8 4d 726 4U )70.:j.!H S l 5R) 86 9i 98 {! 250') 977,) =-, 60 0)_'()'-= rt l 566')9 4-l-2') 4 6!738u) 704, lxds: 52.5.)5 5.)5-2Jdfl [d) 7ll) o Herdet Hval- Sel Silde Sild Sild Tollsteder hvalolje olje olje olje fersk rakt tnr. tnr. tnr. tnr. ks. leg. slo ) ;) l.sl K r.sand S id E ersund... - / () 59 S avanger 3 ) : K pervik5) s [ 7U l udeneshavn H augesund 5) B rgena) ) f orø åloy 7) ,3 Å esunct 7 ) '" l M Dde 20 ) K.und.S) T ondheim 22) B ldø :! - S '()lvær / - - T omsø 4) H mmerfesp9l - V rdø "\ V dsø 6). "' - A drel 9) L,'iO,j - - V Ma- Ma- Lak. krell kret fersk saltet fersk tm. l{. k. (9) q H ) !l : Levende, ARnen ål fersk fit\. K. \ to n ) O ! j l 4' 9J) til ) d l 8:; 26dd J5 8 9.: Hllmner q. 4 )99 6 <) l 259l 2436)2 0 ') l ) Rek.er K L l ) -i lo ) 78!9 7)4 367 n HO 93 vl FS saltet { 500 )2)5 l 49265) Fisk. llde FisKe,nel saltet mil levrmdl, (lr. tonn to n J:/ 7 t 8J 3 t{63 i / l l 029 l l 45 40:7 066.')] l:illano tonn 9-:6 Sl) 685.) l '2 0-9S 2.) 4J9 Selskinn k HermetiKk kg ') J too ,)J l6) l do) 20 ) _.9 l '7 '""){) l -, 8 -' - / "o", J -_ _ 27909, S 4J alt 368 9: :,607.5/ 9325;0 ' l! 470 c!::>... 55'0 52) 4 ' 9l!', J 2 68,2; _- -to) _) 86'), ') l? _ uken / 63' 88:: 7bl 24d ) 2bL2c> 223j 60tU ;:J 46 l ) ) U ) 924 tm. stearin, 53 tnr. grakse. 349 tm. hvaloljefettsyre, 52 tm. bottlenosetran, 4 [nr. kveireolje, 49 tllr. prcssdran, l tønne nordsj0sild. 2) HeLV 8L8 04j q;;. tillllrnarks og 4 2 J6L Kg. lofots. 3) 6 tm. ansios lu tdr. krydret sild 58 tonn hvalkjøttmel, 9 tonnhva,guano. 4) Herav 857 tnr. utenlandsk. 5) 69 tnr. slldemelke, 39[S kg. ha,finner, lu88 tnr. eddik)enandkt sild, d tnr. veterinærtran. 6) 826 tnr. nordsjøsild, 8;:.()0 kg islalldsk klippfisk, 233 tnr. stearin. 5 tnr. kveitetran. 7) 2856 tnr. stearin, l tn. kveitetran. 8} l 2 tnr. pigghå tran. d229 tnr industriell tran, 9 tnr. brugdetran, 979 l{g. Hskelever, 5776 kg. sunllmaver. 5 tnr. pressetran, 900 slandsk klippf. 9) Fia Fredrikst.,d 0) 6:)24 tnr. hvaloljetettsyre frj frejrikstaj, H 3iJ2 Kg japansk sardinmel, 73 8) kg. hvalrnei og kg. hvalbenrnei fra Sandnt:s, 2877 kg. fersk brisling fra DrøbaK og 2u 6u8 kg. do. fra Hdlden, 48 tor. Sleafln og 54- kg. a 'jos i dunker fra Moss. ) Hera tonn fra Sdndnes, 384 toon tra Harstad, 224 tonn ira Mandal. 2) Herav 373 tm. flekket fra Kopervik, 200 tnr. krydret og 20 tur. flekket tra HJugesulld, 3 tnr. flekket tre! Alesund 4.)u tor. krydret fra,vlolde. 2 tnr. ieku ket fra Bergen. 3) 270 fra Sandnes, 48 fra Mosjøen og 00 tonn fra Harstad. 4) 9066 Kg. kveitelever, 255 tm. fbh otl, 27 kg. hvalrossiluder,,5 tlll. lever og 50 l{. hvitfiskhuder. 5) 53 tnr, sildemelke, 6) kg. lodde og kg. fersk sild til sildoljefabrikk Petsamo. 7) 8 tnr. håtr,ll. l8) Herav l) tonn fra arvik. 00 fra Hdfstad. l) 34 tnr. loddeolje. 20) 06 kg. hval barder, 7000 stk. krabbe og 20 kg. røkt lal{s. 2) Fetsild, forfangstsild og nordsjøsild. 22) 5 tnr. noråsjøsild ,) 424 :2 yli H 60

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278 INNHOLD CONTENTS 67. ARGANG NR. 8 Uke 18 1981 Redaktor: Ulgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 Sigbj~rrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen,(red.sekr.) Vidar Ho~iskeland Kari Østervold Toft Ekspedisjon:

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Norsk fiskeoppdrett ftaggsr ut Norwegian lishbreeders establish themselves abroad

INNHOLD - CONTENTS. Norsk fiskeoppdrett ftaggsr ut Norwegian lishbreeders establish themselves abroad m"wj i' i L,. giskets Gang $0 %if Utgi11 av Fiskerldlrekleren NNHOLD CONTENTS 69. ARGANG Nr. 23 Uke 47 1983 Utgis hver 14. dag SSN 0015 3133 Ansv. redakter: SigbjQrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Vidar

Detaljer

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid.

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid. Årene 1887, 1888, 1889, 1890 1891 og 1892 I ovenstående tidsperiode, under O. A. Olsen jr.s formannstid, blev der utført et stort og grunnleggende arbeide for foreningen. At foreningen under hans ledelse

Detaljer

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag fredag 31. juli 2009 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 2 Nr 87 Uke 31 z makrellkrigen: kystavisa Nei til islandsk fôr Salmon Group krever fiskemel fra bærekraftig fiskeri, og nekter å ta imot islandsk

Detaljer

TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik 22--35, dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655

TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik 22--35, dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655 Uk~ntlg~ m~dd~~ls~r for norsk fsk~rb~drft fra fjsk~rdr~kt0r~n 8 aargang Onsdag 16 ma 1917 Nr. ~O 1343 1913, 14400 1912, 4414 som fordelt paa 17091 rnand gr en norsk~ fsk~rj~r. 1911 og 7084 hl. 1910. bruttolot

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND Herr Kristian Skard Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 rtås onvn. 79 Løss&IR 40

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

Krangel i Fiskorlaget. Etter at de nye tallene for tor. skestammen ble kjent har det. vært et bikkjeslagsmål om

Krangel i Fiskorlaget. Etter at de nye tallene for tor. skestammen ble kjent har det. vært et bikkjeslagsmål om L3QOOML. t\.o), 2 3 Foto: Tom østhus og EF, og vil sannsynligvis gi fra havfo rskerne kommer som nger Spangen mener at kvota i 1990 må redu torskebestanden som antydes Den kraftige nedgangen i N&M: begynnelsen

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. oppaat~-og~kofylt hom and risk in aquaairture 359. Markedel tor iisk og liskepiodukter i Hoyl Kong og Si-

INNHOLD - CONTENTS. oppaat~-og~kofylt hom and risk in aquaairture 359. Markedel tor iisk og liskepiodukter i Hoyl Kong og Si- P giskets Gang & XG Utgltl av Fkkerldirekioren NNHOLD CONTENTS 70. ARGANG Nr. 13 Uke 28 1984 U$b hver 14. dag SSN Wl5 Sl33 Am. redakler: Sigbinrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Vidar Hsviskeland Kari Østervold

Detaljer

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945 Fru AeG Storaet MjØndalen 21 8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l)' OG Nr. 33 4. årg. Saar til urnene igjen! For «Folk og Land» av minister E. Blehr Nu skal det heltyske land Saarland til å stemme

Detaljer

NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen

NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen NYGÅRDS NYTT Desember 1933 Nr. 1 # K. S. Nordgreen fanebærer fra 1895, og kompanichef 1 8 9 6-9 8 forteller. Herr redaktøren har anmodet mig om å skrive nogen ord i første nr. av «Nygårdsnytt». Som disiplinert

Detaljer

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 Skreifiske i Lofoten Side 6 7 Kysttorskvernet, en farse eller et spill for galleriet? Side 25 Feil mål på rømningsvei er ditt ansvar Side 20 Fokus på vern og forskning -

Detaljer

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs PROSPEKT Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs Offentlig aksjekapitalforhøyelse av minimum 12.000.000, maksimum 20.149.500 aksjer Indikativ tegningskurs

Detaljer

JACODENT INSTRUMENTBORD

JACODENT INSTRUMENTBORD o Argang 50 JACODENT INSTRUMENTBORD HEV OG SENKBART 32 CM. BIEN AIR ELEKTR. MICRO MOTOR. 20.000 ELLER 40.000 OMDREININGER. KAVO ELLER BIEN AIR TURBIN. ALLE KOMPONENTER INNEBYGGET. SKAL KUN TILKOBLES LUFT,

Detaljer

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ]

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] NUMMER 5 2010 En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] Nå lan I 30 år har vi spesialisert oss på EPS

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri-

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri- J; ~%5.. Nr. ZJ - 3.. årg. Umlag 26. llovbr. 1949 Statens Pensjonskasse tapte saken. Konsekvensen må bli tilbakebetaling av 1,5 millioner kroner til tidligere innskytere. Ved Oslo byrett et' behandlet

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer