Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk"

Transkript

1

2 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket kg. >Sei og i Herøy kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/ Derav Til ~... \ Q; Fylke alt _S~ ] og... set sildolje E= e ~ ~ ~ ~;g fabrikker ~ ~ rn t:: til til.= <3 ========~====*===~====~~~~~~: Fnnmark ') Troms ) Nordland... l ) NordTrøndelag i SørTrøndela.g Møre Sogn og Fjordane Sønnenfor Tils )2400 Mot ifjor \ ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland Troms og Finnmark fylker innsendte utdrag av råstoffprotokolle~ pr. 30/11. For enkelte fabrikker mangler dog opgave. 2), Saltsildpartiet er gjenstand for revisjon. Fin n m ark 23/12: OpHsket,sild,siden siste innberetnino' ca hl., levert fabrikk, pr1s kr o Troms 20f,12: Opfisket Bjarkøy 2. halvår hl, hvorav 1000 saltet handel,svare, 6000 hermetikkfabrikk, 2000 agn, sildoljefabr,ikk, pri,ser gjennemsnittlig handelsvare kr. 5, hermetikk kr. 310, sildoljefabrikkene kr. 2, agn kr. 5 pr. hl. Tro m.s 23/12: K v æ f j ord: Denne uke optatt fra landnot hl. og poset 1070 ihl., hvorav hl. sildoljefabrikk, )ris kr. 1.75, 2700 hl. iset, pris kr. 4. lb e,s tad: Optatt denne uke 2500 hl. småsild) sildoljefabrikk, pri,s kr. 2 og Tro m S ø y.s u n d: Siden 9. ds. optatt Kifjord fra landnot 2250 hl.,solgt sildoljefabrikk, pris kr. 216, ingen nylsteng Kalfjord, opfisket,stågarn 100 hl., hjemm8'fo~bruk, meget sild Hl stede, men spredt, garnfi,skerne sluttet da ingen kjøpere, utsikt til fort,satt Hske. Nor d Trø n del a g 23/112: Nær ø y er de to si,ste uker,satt to mindre,steng, optatt 120 hl., pris kr pr. hl., herav,solgt til hermetikk 110 hl., agn 10 hl. N a m.s o S lensmannsdistrikt er siden 1. ds. optatt 840 hl.,sild, hermetikkvare, som er solgt til en pris av kr. 4 pr. hl. (kr pr. skjeppe), det meste er fisket i Lyngenfjorden. Nt øre. H a lis a o g T us t n a 19/'12: 2030 drivere hvorav en del robåter har deltatt ii.hsket og det antas å være opfi,sket ialt ca hl. A v dette kvantum antais 1000 hl. passende til saltning,som handelisvare anvendt i sildoljeindustrien. A v det øvrige kvantum antas 1500 hl. saltet til handelsvare, og resten til hjemmefolbruk og agn, likesom en del i den silste tid er solgt til opkjøpere, som ihar sendt den til Trondheim og Bergen i fersk ti1stand. Det Hskes fremdeles en del, men det,synes som fisket nu ebber ut, hvor~ lor fiskere fra andre distrikter begynner å rei,se hjem, dels på grunn av mindre og ujevne og på grunn av at julehelgen stunder til. Døssuten har der de,siste netter vært stormende vær som har vanskeliggjort fi,sket, ialfall for mindre farkoster. Vintersildfisket nordenfor Stat. S ø n d res unn mør e' 18/112: dag storm og landligge. 19/12: Fremdele,s kuling, få drivere llt,seilt. 20/i12: dag o A N O 27 desember 1933 Svinøyhavet5 drivere, 120~6 hl., landligge. ~ 21/12: dag 1 driver fra 8vinøyhavet, svarte garn, stormhindring. 23/12: Ukekvantum 22 hl., alt 1set. A les u n d 23/12: Sildefisket stormhindret, ukefang'st 31 hl., totalfang,st 2285 hl., iset frosset 33, agn 57.. Vintersildfisket sønnenfor Stat. S og n og F j ord ane Hor d a l and 20./12: Ask vol d : 12 drivere Bulandet, hl., forholdene ellers uforandret. Bre man g e r 18/12: Hittil ingen lsildefornemmelrse for Kinn distrikt, sydkuling. Bot n ane 20/12: Fremedeles. ingen 'sildefornemmelser, der l,igger en hel dellandnot og snurpelag i Florø. Ask vol d 21/12: 1214 drivere Bulandet, idag så å,si 'sorte garn, ulsik,ter for landgang fremdeles små. F e d j e Sto l men 21/12: De 2 siste døun kull meget,små drivgarnsfangster vøst av FedjeStolmen. _o A.s k ~ vol d 22/;12: Buland landligge, hittil opfisket 1367 hl. O'arnsild, kutterført, pri.s kr. 13, intet nytt. 23/12: ntet o nytt fra Buland, fiskerne foreløbig for største delen hjemrei'st, været' pent. Bre man g e r 23/12: ntet sildenytt, fleste fiskere her omkringennu hjemme, en hel del av snurpeflåten ligger i Florø. S o l u n d 23/112: Samlet 180 landnotlau OG' 1270 mann; i G u len 128 landnotlau og 896 mann.j~ue~ sildeutsikter enda. Bre man ge ~ 23/12: Kun l' dri~el' herfra ute denne uke, fang.sten 2 hl., omsatt i Måløy, storm~ hindring. V års i l d o P S Y l eter efter departementets bestemmelse,satt i kraft fra onsdag den 27. desember på hele strekninuen Soun og FjordaneVestAgderifylket. Som opsynschef e~ ans:1t marineløitnant L. E. Buvik. Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk A.S L. Bergh, Bergen Norges best assorter~e tekniske forretn ing Meldinger om utlandet! frske, eksport m. v. Det svenske sildefisl{e. Uken,som endte 16/12: Garnsild. kg., trålsild kg., not sild 6< kg, Middelpris Gøteborg garnsild 0re, trålsild 56 øre, notsild 16 øre. Totalfangst fra 16/716/112 (fjorårøls korresponderende tall l parentes): Garnsild 2241 (1963), trålsild 9090 (5549), notshd 2176 (305,5). Totalsaltning (insaltad,sill) 139 (292). Ek,sportert fer'sk 5761 (4839), isaltet tnr. De eugelsj{e fisl{erier i januarnovember Opfisket lllengde av de viktigste sorter sammenlignet med året før (i parentes) i cwts.: Torsk ( ), hyse '2 ( ), lysing (603446), kveite (126337), lange (205551), flyndre (488875),.skate og rokke (376,538), sei (496971), hvitting (325194),,sild ( ), makrell (136193), brishng (470'50). Total ( ). Dertil kommer krabbe (i hundredel') (55640), hummer 7284 (7678), østers (85 641), andre skalldyr cwf,s, ( ). Samlet verdi :E ( ). Eng l and i m p o l' te i november direkte fra fiskefeltet (cwls.) (18615), fra Norge (37742), Danmark (38403), Holland 135,57 (13610), rske fristat 7206 (9727), andre land (14385), total ( ). mporten var i januar november følgende (cwts.) direkterra fiskefeltet (931964), fra Norge (766876), fra Danmark

3 27 desember 1933 fs K E TS o A N O 575 (346271), Holland (78063), rske fristat (97205), andre land ( ), ialt ( ). Verdien HY importen :E ( ). hlands klippiiskeksport. Re y k j a v i k 15/12: annen halvdpl av november måned er ialt eksportert fra sland kg. klippfisk og kg. fullsaltet fisk Ek!sportmengden for de forskjellige b8lstemmelses'steder er opgih,således: Fullvirket lisk: Kjøbenhavn, storesk pres,set 400 kg.; England (uopgitt ha vn), ldipprisk 72000, storfisk 500, hyse 200, labradorfisk 50, brosme 50, presset labradorfisk , Hull, tofisk 3000, ialt ; Leith,storfisk 5271, hyse '5103, småfisk 100,,sei 218, labradorfisk 2062, do. hyse 2865, lange 264, brosme 2149, labrado'hyse 100, ialt Skottland 18132; Barcelona,,storfisk , småfisk 2500, mellemfisk 69850, Bilbao, klippfirsk , llopgitt havn, storfisk , småfisk 16250, labradorfi,sk :':7 200, storfisk 98600, Sevilla, torsk , labradorfisk , j(llt Spania ; Oporto, klippfisk 67000, torsk , småf.isk 7200; Lissabon, torsk , ialt Portugal ; uopgitt bestemmelsessted, labradorfi,sk 200, do. presset 1200, ialt :1400. Av det samlede kvaniumfullvirket fisk,stammet kg. fra Reykjavik og omliggende steder, mellls kg. skrev sig fra Vestmannøyane, kg. fra,safjord, ::no 050 kg. fra Akureyri og kg. fra Seydisfjords distrikter. FuUsaltet fisk: Kjøbenhavn, storfisk 3550 kg.; England (uopgitt havn), storfisk 8721; Hampurg,,sei A v det samlede kvantum fullsaltet fisk Sttammet kg ra Seydisfjord og 5750 kg. fra Akureyris di,strikt. Det tyske sildefiske. landbragt fi,skepakket sild pr. 151 i 12: ~1:;4 864 er mot ifjor tønner. Overrettssakfører H. EDV. NORSTRAND Torva1m. 10 BER GEN Telef Fiskerisaker Landbosaker Klf:ppiisk og tørrliskmarkedet. Markedsmeldinger. G f' n u a 16/12: Siden Generalkonsulatet,s,s,i,ste rapport av der alikolllmet hertil følgende kvanta: Tørrfisk: Fra Norge 6G. Efterspørselen har vært livlig til falste priser, og,så for Finnmarksfisk. Klipp og saltfisk: Fra sland , New Foundland 1068, Færøiene 522, Tyskland 23.5, Frankrike 8.5. På grunn av de,store tilførsler har markedet vært noget trykket. Forbruket har,imidlertid vært utmerket som følge av det kolde vær. Prisene noteres,som følger (Lit. ~r. 100 kg. efter kvalitet): Labrador St yle, islandsk , vasket og presset, islandsk 150, do. do. færøyisk 140, fransk LåVe 125, fulltørret , saltfisk 145. De 'på bør,gen j Gellua noterte priser pr. 11. ds. var følgende: Tørrfisk: Westre h ~120450, do. courant , Haliener , Finnmarken 250. Klipp og saltfisk: Secco slanda , Labrador pre,sset , do. St yle , Lave A v ovenstående børsnoteringer vil sees at prisene på klippog saltfisk er falt meget sterkt. L iss a b o l 22/12: mport liste halvdel desember: Norsk 15, islandsk 606, beholdning norsk 100, li,slandsk 700, priser 1l0rsk , islandsk O p o l' to 22112: mport lste halvdel desember: Nor,sk 103, islandsk 316, nyfundlandsk 190, skot,sk 13, kanadi,sk 68, beholdning norsk 95, nyfundlandsk 472, andre 618, pri,ser norsk lho224, islandsk , nyfundlandsk,stor en 360, stor to 260, mindre 210, portugi,sisk Bue nos a ire s 22.fi12: Klippfisktilførlsel siden M kas,ser, beholdning 16000, pris 37 papirpesos 'kastsen, ankommet 1100 kasser skotsk, ingen efter,spødsel. Ham bur g. uken 15. til 21. desember ankom til Hamburgira Norge 244 baller,stokkfi,sk og 768 kolli klipphsk. Fersldiskmarkedet. L ond o n 19/12: Ca. 100 kasser norsk fisk, pris flyndre 8/101, l~veite 8/12/. L ond o n 21/12: Onsdag ca. 180 kasser norsk fisk, pris flyndre 8/101, kveite 9/14/. A l to n a 27112: ~Kong Magnus«500 pund pigghå, prirs 23 27% (pf. pundet), 500 buklapper 24%27, 3000 håbrand 12 16?:? Ham b u l' g A l to n a. De to auk,sjoner i Hamburg Altona (H. Køser, Altona og Hamburger Fischauktion, Hamburg) omsatte i uken 16. til 22. desember 1933 ialt pund fer,sk fisk fra Norge. Høieste og lav8tste priser, i pfennig pr. pund, på de to hovedmarked,gdager, var følgende: ====:==~======~~===T======~===== Hyse, storl middels småmid små Kveite stor, u. hode middels i m. hode små Pigghå, t 20~ ' flådd ll}7t Buklapp. Håbrand loll6} 10 18t u. hode Rødspette. ~ l t o il ~_~_ ~ ~ H_a_m_b_u_r_g Priser gfg gfg Priser ~~l~~~i 1 ~~l~~~i ~ Fiskesort ~ 1~,~12haiS~, ~19~ 35 Sand 50 flyndre 4001 Breiflabb. Sei Plyndre 300 små ~ ' }l }161 Fersk fisk. Uketil:fø~slen fra Norge var denne gang mindre enn halvdelen av hvad d'er har vært tilført i de isiste uker. Som nevnt i silste beretning, hadde auksjonene ved ford'eling av utbudet i pigghå i forrig e uke _klart å foriehygge et pris \Sammenbrudd, mens der riktignok blev liggende over en del pigghå fra s,lutten av :f.orrige til begynnelsen av denne uke. Ved denne ukes, begynnelse var marked,et godt f:orhåndtsdekket og inter,essen for pigghå avtatt, 'Så diet var uundg.åelig at prisene måtte Svikte en del'. Fr'edag i denne uke thadde Hamburg ingen pigghå 'Og' Altonaauklsjonen kun pund, hvorvied prisene kunde holdes så paiss hø it som fm 2tOU til'2;1 pf,ennig. For buklapper var markedet likeledes sv,akt vedr ukens begynnelse, men fmdag fikk Hamburg ingen vm,eog Altona kun 8001 pund, så prilsen forbuklappene steg og kom til å ligge mellem 210 og2il pfennig. (F:or håbrand' var fordering:en

4 576 F S KETS o A N O 27 desember 1933 og der oglså pri,sene mere jevn hele uken gj,ennem, men,fori'ige ukes prilsnivå kunde ikke opnå,s på grunn,av den mindre interesse for ferisldhs]~ i sin,almind ' elighet i den stille tid like opunder jul. betmktning av de knappe tilførsler av de fleste fiskesorter, hee uk!en gjennem, blev prils'ene ikke særlig gode, men det var jo forutsett at interels,sen vime svikt,e i uken før jul, 's,å man gjorde rett i å utvilse d'en største forsiktighet med tilførslen. tiden mellem jul og nyttår regner man med at fer,skfilskmarkedet vil pæges av den s,amme stillhet soom gjord:e!sliggjeldende denne uk,e, så man kan neppe regne med' nogen normal ferskfiskomsetning her før primo januar. Fersk sild. Fra Norke kom i ber'etningsuken ialt ca. 4,700 hele og halve kasser fersk sild, derav e.a kaisser stql'lshd (g:arn!oild). Storsilden var vesentlig forhåndssolgt av importørlene til meget gode priser, men var deslsverre for en del såvidt medtatt under transporten at varen blev refusert av de oprinnelige kjøpere og måtte bringes til auksjon. Når varen kom frem i dårlig forf;atning skyldes vel delte at silden har værtopsamlet fra f.orskjellige plasser og derfor del vis har vært for lenge underveis hertil så ils'en var svunnet inn til lite eller nærsagt intet i det milde vær man hadd,e i denne uke. Den uheldige kvalit,et 180m bragtes til auksjon utbragte ikke mere enn fra G3 pfennig pr. pund, mens prima kv,alitet hadde gitt 1115 pfennig. Sild som k'0m fm: Lofoten med ekstrabåter betaltes i ukens begynnelse med priser fallende fr,a 6 ned,over til H pfennig. For blandet middelissild fra Norge betalt es 5~6 pfennig pr. pund. Sild fra Skagen betaheis, med 3~3,Yz pf,ennig pr. pund. Sild av kurant kval Het,og størrelse for røkeriene var Lochfynevare 180m 'opnådde 810 pfenningog en d:el svensk sild som komop i 1<1 p:\1ennig. Det var å forutse at denne uke vilde opvise svikt i prisene for shd.i,sin almindelighet på grunn av inntrådt swlhet før julehe]g!en, 'og de ov,ennevnte pris'er het yr en vesentlig tilbak,egang sammenlignet med uken forut, bortsett fra,at die knappe mengder røk,erivme fremdeles blev nogenlunde g'odt hetalt. På grunn av helgene er utisiktene usikre for de næste 8 dager, men prima sild f;or røkning tør vell ha interesls'e ogiså i denne tid. e u x h a ven. Uken 14. til 25. desember bragte ialt pund fer,sk,fisk pr. 25 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 12 dampere, pund islandsvare pr. 6 dampere og pund hvilehavisvare pr. 7 dampere. Høieste og laveste priser 1 pfennig pr. pund var følgende: Sjøtunge , kveite 45110, rødspette 2045, bergflyndre 3050, nordsjøhyse l 2843, 2032, V 616, hyse til stekuing 49, islandshylse 1825, l 1835, hvitehavshyse 712, l 1117, hvitting 37, nordsjøtor,sk 614, islandstorsk,511~, hvitehavstorisk57~, lange 49~, makrell 1025, uer 56%,,sei 48. W e:s e l' m ti n d e. uken 15. til 21. desenlber ankom til Wesermtinde ialt pund fersk d'isk pr. 83 dampere, hvorav pund nordsjø og Ø:ster,sjøvare pr. 27 dampere, pund islandsvare pr. 30 dampere, pund hyhehavsvare pr. 22 dampere og pund bjørnøyvare pr. 4 dampere. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Nord,sjøvare: Sild 7~9%, hvhting 3'6~, tor,sk 44%, sei 56~. slandsvare: Hyse 1724, hvitting 34, torsk 157%, l 6%8%, 55%,,sei 55~, uer 511, rødspetter l 2535%. :S;vitehavsvare: Hyse 714~, tor,sk 56~, l 57~, 56%, uer 5%8%, steinbit 127;;17. Bjørnøyvare: Torisk 5=6~, l 56"74, 55~. Saltsildmarkedet. Kø n i g 's ber g 20/12: På sildemarkedet hersker stillhet, hvilket'er sedvanlig på denne tid av året Siden si,ste beretningermarkedet,tilført pr. sis»l'sbjørn«711 hele og 343 halve tønner og pr. ss»bramow«2560 hele og 340 halve tønner fra' Great YarmOout:h. A v tysk sild tilførtes ca. 150 tønner. Fra Norge ankom pr. S/S»Jæderen«ca. 220 sildemel. Ham bur g. det store hele tatt har markedet, som ventet, ligget rolig an o.gså i denne uke', uten prisfo!',andringer av betydning. Offertene til kr. 18 fo.r 3400størrelsenog kr. lg for 4'500 storsild,av ny pr,oduksj.on, 11,0 kg. netto, eif. Hambur~ for januar:ev'ering synes, fremdeloels ikke å ha ført til forretning. F'ølgiende mengder sausildankom i tiden l i 5. til 2!1. desember til Hamburg: fra Norge n, hele og 145 halve tønner saltsild, fra Danmark 1 tønne s,alts ild, fr.a Sverige 115 tønner saltsid, fra Storbritannia 4'7 hele og 5 halve tønner saltsild. N. ANTHONSEN & OD. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert 1868 Telegramadresse: "ANTONCO" Telefoner: 3307,3879 QOGN, TØ~FSK, SLD Sild og torskemelmarkedet. Ha 111 bur g. ~,forløpne uke,har tendensen for torskemel hemdeles vært stigende og omsetningsprisene har vært kr for prompte, men det er ikke særlig store forretninger som har vært avsluttet til disse priser. For januarmars [01' langes jevnt over kr for torskemel. Også for vestland,smel av kommende se,songs produksjon har pri,sene vært en smule fa,stere og der nevnels fremdeles omsatt til Rm. 13 eller kr for januarapril,som var de Tørste noteringer, men som ikke var opnåelig 'fol'l"ige l!ke. Nordlandsrnel offereres med kr for prompte og kr for januarmar,s, men der,synes ikke å ha vært nogen omsetning i forløpne uke. For samtlige ovenl!evnte melisorter gjelder at selgerne i uken synes å ha vært noget tilbakeholdne og litet salg:sly,stlle, 'så man ikke har inni att,sig på nevneverdige forretninger til de opgitte pri,ser. Silde og,torskemelmarkedet,synes,således i øieblikket å ligge nogenlunde fast an, med en lett stigende tendens. En ikke ubetydelig konkurrent for de norske melisorter er det japanske sardinmel, som der i uken har vært solgt adskillig av. Japansk sardinmel ohereres i pund sterling, i U. S.dollars og i Rm. og prisene ligger sålede,s an a,t man kan kjøpe nær!sagt ubegrensede kvanta til Rm. 12 pr. 100 kg., å levere i %,sekker a 50 kg., prompte. uken 15. til 21. desember ankom følgende mengde'!' silde og f,i,skemel til Hamburg: Fra Norge hele og 360 halve,sekker sildemel, 1545,sekker torskemel og 300 sekke' f,i,skelevermel samt 100 sekker krabbemel, fra Storbritannia 300 sekker fiskemel, fra Danmark 498 sekker fiskemel, fra SydAmerika 3420 sekker fi,skemel og fra Japan sekker sardinmel. OLAF KN<UD~SEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn si/d, tran, se/tran, haakjærringtran, hva/tran, si/do/jer, tomfat, /evermel etc. AS BERGEN Telegr.adr.:.. Tranknudsen". Rikstelefon 2348 Tranmarkedet. H a mb u r g. Som ventet har markedet i uken ligget temmelig flaut, således at kun ubetydelige forretninger har funnet sted til de pris'8r som nevnes nedenfor: Japansk codoil, maksimum 3 pet. for januarfebruar, :E 19,.00, japansk sardinolje t 1300 for prompte. Norsk seltran kr. 4041, medisinaltran

5 27 desember 1933 FSKEts () A N å 577 kr prompte. Hvalolje,skal ha vært offerert til :.E 1300 for prompte, men der vites,intet omsatt. Sardinolje fra Portu ~\al og Spania synes å være utsolgt og i delfintran fra Sorte' b~'tvet har der i denne uke vært orfiferter fremme. NOfisk sildolje har og,så i denne uke vært uten interesse og man kan ikke berette hverken om offerter eller omsetning. Der Cl intet. som taler for at tranmarkedet her skulde bli livligere i den nærmeste fremtid. uken 15. til 21. desember ankom ()lgende mengder sildolje og tran til Hamburg: Fra Norge 1 ~305 hele, 8 halve og 225 drums tran, fra Danmark 390 tønner s;ldolje og 30 tønner tran, fra Sverige 15 tønner fiskeolje, fra Storbritannia 96 tønnerfiiskeolje, 66 tønner hvalolje og 50 er levertran, fra Portugal og Spania 36 tønner sardinolje, 'fra Japan 150 tønner,sardinolje, 90 drums codoil, 600 drums h?_itran og 1100 sekker herdet fiskeolje. Diverse fiskevarer. ff a m bur g. uken 15. til 21. desember ankom til Hamburg: Fra Norge 732 kolli røkesild, 5141 kasser hermetikk, 10 kasser levende hummer og 8 tønner silderisp, fra Sverige 69 kasser hermehkk, fra Storbritannia 60 kasser frossen 'fisk, 55 kasser hermetiske reker og 6 kasser hermetisk laks,fra Portugal og Spania kasser sardiner, fra Levanten 908 kasser sardiner, fra Japan 152 tønner 'saltfilsk, fra Nord Amerika 300 sekker øster.sskall og 25 kasser,sardiner. Ant w e r pen 23/12: denne uke ankom d/s»delia.z: med ;:,06 kasser fen3k sild, 366 kas'ser fersk (hsk, 45 tønner salt,sild, 1:)5 bunter tørrfisk og 5 kasser salt fisk. Den kommunale fskeauksjon i Antwerpen meddeler nedenstående pri,ser sonl pr blitt betalt ifredag den 22. ds. (frc. pr. kg.): Torsk 710, kveite 1215, piggvar 610, slettvar 78, hyse 410, rokke 56, almindelig flyndre 37. KOLONAL Spesialitet: Kaffe og The OSENLUND~ KONG OSCARSCiT 'lo forskrifter tor hehandling, tilvirlming og transport av fisk og fiskeprodukter som slml være gjenstand for omsetning (sild undtatt). (Fastsatt ved kongelig resolusjon av 20. desember 1933, i med Jlold av lov nr. 4 av 16. juni 1933 om behandling, tilvirkning og transport a v fisk og fiskeprodukter). o m b l ø g gin g o g s l ø i n ing. 1. AH fangst av tor s k, hy se og l ang e som tilføres norsk havn Jor salg eller for tilviirkning til,salg skal, hvis ikke været eller andre tvingende omstendigheter er til hinder, hl ø g g es (slaktes) straks den er tatt op av sjøen, så blodet kan renne av den. Undtatt er fisk som omsettes l eve n d e. Anm e r k n ing. Påbudet om bløgging gjelder altså også ten l a n ds k torsk, hy,se og lange, hvi,s fisken skal tilførøs llor,sk havn som nevnt. Bløgging utføres hensiklsmessigst 'På den måte, at kniven stikkes under kverken så nær ihodet som mulig, for ikke å!'kade fisken ved ørebenene, og føres helt inn mot ryggbenet, dog uten å over:skjære dette. E:fterat fisken er bløgget, må den henligge mest mulig fritt, og utsatt for minst mulig press, til blodet er rent av den. All tråkk j fiskedyngen bør undgåes, og ved all lemping må 'fisken minst mulig utsettes for støt eller slag, forat kvaliteten ikke skal forringes. 2. Bestemmels'ene i 1 gjelder også b l' o,s m e, sei, l Y 1', l y:s ing (kolmule) og uer, dog bare hvis de skal selges til forbruk i fe rs k tilstand. 3. Det er cforbudt å selge u b l ø g g e t,fisk som bløgget. Likeså å selge eller kjøpe sam fengte (blandede) partier av bløgget og ubløgget fisk. Ved ethvert partisalg av fisk,som er bløggeplikt undergitt, skal kjøperen,så vidt mulig forvisse sig om enten fisken er bløgget eller ikke. Er den ikke bløgget, skallselgeren opg.i. grunnen hertil. 4. All slags fisk s o 111 ska l p akk e si i s for å selges til forbruk i fer,sk tilstand, skal s l ø i es (renses for innvoller),gnarest mulig, og :senestfør pakningen." Efter,sløiningen vaskes fisken omhyggelig for blod og annen urenhet, derpå legges den således at vannet renner av den før den sorteres og pakkes. Undtatt fra bestemmelsene i denne paragraf er laks, ørret og makrell. 5. nnen Lofotens opsynsdistrhd og den øvrige d'cl av Lofoten,sorenskriveri, og like,såi Vesterålen ;sorenskriveri, må tors k hverken selges eller kjøpes usløiet hvordan den enn skal omsettes elj.:~r brukes i tiden fra 16. januar til 30. april. UndtaU herfra er salg av torsk til fortæring på stedet (kolefisk), eller til forsendel,se innenland,s til de nærmeste distr,ikter i og utenfor det foran nevnte område, efter opsynets nærmere bestemmelse. Anm e r k n ing. V edsløining av fisk i henhold til denne paragraf skal fisken skjæres ben t op efter buken til gattboret. nnvoller og tarmer fjernes omhyggelig. Rognen må ikke rispes. Omhyggelighet må utvises idet hodet skjæres av, så ikke ørebenet skades, likesom det 'må påsees at minst en rygghvirvel følger med hodet. o m t i l v i ' k n ing a v s a ltf is k, k l i P P fis k og tørrfisk. 6. Enhver som t i l v i r k e r fisk til handelsvare,,skal under arbeidet ha øt iforhold til sine innkjøp fullt tilstrekkelig og duelig mannskap, videre alt nødvendig utstyr av materiell og redskaper samt god belysning,.gå tilvirkningen kan,skje på en for svarlip' måte til fremslillinry aven O"od. kvalitetsvare. Alle redskap~r og,steder hvor arb;ide med foisk foregår skal være omhyggelig rengjort før arbøidet begynner, likesom de daglig skal holdes rene. 7. Under tilvirkning av fisken må hverken ldepp, hytt, stikker, kniv eller lignende redskap brukes på en sådan måte at fisken skade,s. Særlig er det forbudt å huk eden ann,cnsteds enn i hodet. 8. Ved tilvirkning av rundfisk og rotskjær må iakttaes: Fisken må,ikke legges i store dynger. Fisk som tilvirkes til "rundfi,sk skal va'skes omhyggelig for hengning. Fisk som tilvirkers til rotskjærskal vaskes omhyggelig efter Hekkingen. Blodflekker, :slinter og all urenhet,skal fjernes ifra fisken. Fisken må ikke henges så,tett på hjellen at tørringen hindres. Den må henges,så høit at den er minst halvannen meter over grunnen. Fisk som aven eller annen grunn er klebet Sl:lmmen, skal skilles fra hverandre.

6 ~ 578 FS K : t S O A N (} 27 desember Ved tilvirkning av k li P P fis k skal.fisken vaskes j fent vann før den blir flekket. Den skal vaskes omhyggelig pft begge sider, ikke bare skylles. All urenhet, blod og,slinter fjernes. Vannet,i karret må jevnlig,skiftes. Hvor forholdene tillater _ det, skal fisken vaskes omhyggelig e f ter flekkingen. 10. Fl e k ~ ing en skal utføres fagmessig og ordentlig. Ryggen kappes så langt ned at hele blodstubben fjernes (tredje kdd nedenfor gattboret). Fisk som skal tilvirkes til klippfisk, flekkes helt ut,!for å undgå rundspor, og flekkingen må være så dyp at de gjenstående rygghvirvler (sporbenet) ligger godt fritt. Herfra er undtatt Labradorbehandlet fisk. 11. Ved 's a l t ni n g av f,isk må bare brukes rent salt. Fisken legges jevnt og glatt på,stabelen, og hver enkelt fish fodsynesmed tilstrekkelig 'salt på hele overflaten. Frossen fisk må ikke bringes i salt,før den er tilstrekkelig optint. 12. Fisken må ikke u t vas k es før den er salhnoden. Brukes under utva'skingen kar,,skal der i karrene være løs ribbebunn, og vannet må jevnlig,skiftes. Enten utvaskingen foregår i kar eller i sjøen, må man ikke ha for mange fisk i vannet på en gang. Fisken utvaskes omhyggelig på begge sider. Svarthinne, blodflekker,slinter og all urenhet skal fjernes [ra fisken. På Labradorbehandlet fisk kan 'svarthinnen beholdes. Under t 0 r r ing e n må brukes de redskaper,som er nød.. vc'ndige for bevaring av produkte,t,,som under og overflaker, samt gode presenninger til beskyttelse mot at fi,sken blir utvannet i nakkene under langvarig regnvær. Fisken skal legges pent i,stablene. Ujevne buker strekkes. Under tørringen må foretas hyppigst mulig omstabling for at fisken kan bli jevnt presset. Bråtørring må ikke finne sted. Transport av fisken under tøningen må skje forsiktig, så fisken ikke brekkes eller på annen måte,skade,s. For fisken er helt avkjølet, må den ikke stables på bergene eller i hus, og heller ikke innlastes ifartøi. o 111 P akk ing, i sin g o g t ' a n,s p o ' t a v fe' 's k f i S k. 13. All 'P akk ing og i sin g av ferlsk fisk,skal utrføre:s fagmessig, med bruk av ren is og ren og hensiktsmessig emballasje. 14. All t ' a n:s p o ' t av fersk 'fisk,skal foregå på sådan måte at fj'sken minst mulig utlseues for å bli rskadet ved trukk, lemping, slitasje eller for stort trykk. Dekkede fartøier på 30 fot og derover skal ha tfisken enten i kasser, eller i rum inndel t i binger. Føres fisken i ka,sser,,skal disse ha en størrelse,som passer for øiemedet. Kassens tverrender bør være forsynt med hanker av treverk eller tau. Før,ingskasser som,skal anvendes mer t'nn en gang, skal være av høvlet materiale, for renholdets Skyld. Fisken,skal legges jevnt i kassen. Det må påseøs at j'jske:sporer og lignende ikke stikker utenfor. Kassen må ikke fylles så meget at fisken tar,skade når den ene kasse settes ovenpå den annen. Til eksport må kun anvendes nye kalsser. Føres fisken i hinger, skal disse både i dybde og lengde være innrettet efter en størrelse som palsser 'for, øiemedet. Foringsfartøiersom fører fi,sken løs på dekk, skal!ba dekkøt innredet med binger, slik at fisken ligger 'StØtt i slingring. Di2,se binger bør bygges sålede,s at der mellem fartøiet,s rekke 0i' bingene blir en passasje,samt avløp for overvann. All innredning i mm eller på dekk skal være av høvlet n,ateriale. Materialet bør være hvhmalt. Under transport,skal fisken holdes,tildekket, til bøskyttese mot 561, regn og frost. Efter lossing skal rummet, så vel som all tilsmusset innredning, grundig renspyles. Likeså kasser, når sådanne benyttes. Strekker transporten sig utover en tid av 10 timer, regnet fra fisken taes ombord til den utlosses, skal fisken være s l ø i e t,senest idet den taes ombord i transportbåten. Denne siste bestemmelse gjelder ikke fartøiersom driver,fiske, og gjelder heller ikke laks, ørret.og makrell. 15. Også ved annen transport av fersk f,isk, det være sig med rutebåt, jernbane, bil eller annet befordringsmiddel, må iakuaes at fiskekassene ikke ut,settesfor v~rme heller ikke fra maskinrum eller regn eller annet som kan,skade fisken. 16. Fi.skekasser må alltid være godt dekket med presenninger når de står ute, hvad enten det er under transport eller j land (for elgsempel på kai). Ka ss ene må, s å v i d t 1.'n u l i g, a l d ris ett esp åen d e, o g ri k Jr e b i k k e.<;: ( 11 e r,s t y ' t e'8 ned f ' a vog n el ert ' a l e, men håndteres med aktsonl'het, så kassene og filsken,ikke tar skade, S æ 1'<; k i l tom h å b l' and. 17. Hå b ' and skal bløgges (slaktes) straks fisken er J:ommet ombord,så blodet kan renne av den. Sløining og vasking av fisken må likeledes foretaessnarest mulig. sær deleshet må det på2ees at,så vel bukhulen som gjellene blir godt renvasket. Fisken må derefter straks ises i rene binger, Fartøi som driver håbrandfiske må ha tilstrekkeligi,s ombord til forsvarlig bevaring av fangsten. Der skal alltid legges 8~ tykt lagt is i bunnen av bingene før l11an begynner nedisingen av firsken. Likeledes må fisken alltid holdes vel N dekket med is på toppen av bingene. For øvrig blir mengden av den is,som skal anvendes å avpas'se efter turens varighet. Anm e l' k n ing. Ved ising av håbrand i sommermånedene Dprilseptember bør brukers minst 1 kilo,is til hver kilo fisk, og i vintermånedene ok,tobermars minst en halv kilo is til hver kilo fi,sk. A 1m i n del i g e lb es t e e s e r. 18. Fiskeriopsynet, vrakervesenet, og i tilfelle spesielt anordnede kontrollører, fører thsyn med at disse for,skrifter overholdes. 19. Det påligger særlig vrakervesenet å anmelde tilvirkeren til politiet!hvis der fremstilles til vrakning paruel' som bærer spor av grov overtredelise av tilvirkningstemmesene i disse forskrifteris 612, eller partier som på annen måte viser sig å være dårlig behandlet. 20. Overtredelse av dihse for,skriher kan straffes med bøter. Forinnen forelegg utferdiges eller thtale reises, blir Fiskeridirektørens uttalelse å innhente. 21. Disse forlskrifter trer,i kraft 15. januar F rigidaire kjøleanlegg for ethvert behov ngeniør J. Lehmkuhl Oslo. Bergen. Sandefjord

7 ~~ 27 desember 1933 F S K E T S GAN O 579 fiskeutførselen fordelt på land i november (Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver). Fersk sild. Salt sild. Nov. Jan.nov. alt alt Sverige Sverige.... Polen og Danzig Danmark.... Tyskland Sovjetsamveldet.... Nederland.... l 136 Polen og Danzig.... Belgia Tyskland.... Storbritannia Nederland.... Frankrike.... Øvrige land.... Fersk fisk. alt.... Sverige.... Danmark.... finnland.... Polen og Danzig.... Tyskland.... Sveits.... Nederland.... Belgia.... Storbritannia.... frankrike.... talia.... Øvrige land.... Tørrfisk. alt.... Sverige.... Tyskland.... Nederland.... Belgia.... Storbritannia fonn 1) ) 545 1) Belgia.... Frankrike.... De Forente Stater.... Romania.... Tsjekkoslovakia.... Østerrike.... Øvrige land.... Nov. jan.nov , Annen salt fisk i kasser og fustasjer m. v. alt.... Sverige.... Belgia.... Storbritannia.... talia.... Portugal..... Hellas.... De Forente Stater.... Øvrige land Fisk, saltet, løs i fartøi jernbanevogn. alt.... Sovjetsamveldet.... Portugal.... Storbritannia.... Andre land og fonn Sild og fiskemel. alt.... Finnland.... Danmark.... Tyskland.... Nederland.... Belgia.... De Forente Stater.... Øvrige land..., Dampmedisintran. hl l alt Sverige.... Danmark.... Den irske fristat.... Polen og Danzig Tyskland.... Nederland.... Belgia.... Storbritannia.... frankrige.... Spania.... talia.... Hellas.... Romania.... Bulgaria'.... Tyrkia.... Sveits.... China.... Japan.... Argentina.... De Forente Stater.... Kanada.... Britisk ndia.... Øvrige land.... Annen tran. Finnland Hermetikk. hl. Frankrike talia alt.... Vestafrika Sverige... ~.... De Forente Stater., Øvrige land Klippfisk. alt.... Portugal.... Spania....!talia.... Kuba.... Brasil.... Argentina.... Øvrige land l) ) l) 1412 Danmark.,.... Tyskland...,.... Nederland.... Storbritannia.... Frankrike.... New Zealand.... Vest Afrika.... Sydafrikas Union.... Australia.... De Forente Stater.... Kanada.... Den irske Fristat.... Sveits.... Tsjekoslovakia.... Øvrige land alt.... Sverige.... Danmark.... Finnland.... Romania.... Polen og Danzig.... Tyskland.... Sveits.... Nederland..... Belgia.... Storbritannia.... frankrige.... Spania.... talia.... Tsjekkoslovakia.... Britisk ndia.... De forente Stater.... Øvrige land.... Nov. Jan.nov l l hl t hl. 497 ' Når De anløper Bergen, må De benytte anledningen til å dekke Deres behov av jernvarer og Skibsutstyr hos GRUNNET 1842 BERGEN Hurtig ekspedisjon Stort utvalg Rimelige priser»berst AD ER BEST" Verdien av utførte fiskevarer i nov.: Januarnov kr kr kr. 1000! 1000 kr. Sild og fisk i Hermetikk Dyriske forstoffer i do. gjødningsstoffer ' 291 Fete oljer.. Ol i ''1':39454 Fett 111. v

8 580 FS K ETS o A N O 27 desember 1933 ri... HAMMERFEST N O R O N O R G E Finnmark Fiskeprodusenters Fellessralg Telefon 42 Chefen 38 Telegr.adr. : "Fellessalg" Sælger, kjøper alle sorter tørfisk Ga Robertson, Hammerfest Feddersen & Nissen, Hatluuerfest Telegr amadresse : "Nissen" Tørfisk, Saltfisk, Tran, Kul, Salt, Fiskeriutstyr, Skibsutstyr. Skibsproviant, shavsrederi, Sæltran, Sælskind Overretssakfører OLE LUND Etabl Telefon nr. 2 Telegr.adr: Robertson El\sport av Stofi.fisl\, Sælsfi.ind, Tran. Arktiske ekspedisjoner. Hammerfest J. A. TBERG A.S Telefoner: Jentoft Arntzen, Hatnmerfest _!, FERSKFSK EKSPORT Kontoret og privat 134 Tol'g"m,d,., J,ntoft T,lefon 230 Kaien... Telegramadr. : 17 "T BERG" nnkjøp og eksport av fisk. Omsetter tørrfisk,.!!!.tfisk og tran HONNNGSVAG Joh. Jacobsens Sønner T~lefon Honningsvaag 71 og 97. Vardø?44 og ~50 Fnnmarlcens største eksportforretn. Ferskfisk Honningsvaag og Vardø Spesialitet Kveite, Flyndre og Laks FLAL BERLEVAAG Forhandlere av den velkjendte russiske Telegramadresse "Bunkan" Solarolje og Vacuum Smøreoljel' ""'" j SVERT MAAN HONNNGSVAAG Eksport av all slags FERSKFSK Telegradr. : "Maan" Telefoner 45, 45 l og 45 Arth.., Gjervig, Dam.pskibsekspedition A.s Honningsvåg Guanofabrik Telegramadr.: "Guanofabrik" Telefon 66 Firma Richard Floer jr. A.s, Honningsvåg Telefon nr. 20 Telegramadresse u Flo er" Eksport av Tørrfisk Ove'rrelssakfører MAGNE STENHOLT HONNNGSVÅG A.~NE TO(LE, Honningsvåg Telegramadr. : Ojervig Telefon: Kontoret 14, privat 48 Dampskibsekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskab Telefon 6111 Telegramadr. :.. Tok le" Spedisjon Det Stavangerske Dampskibsselskab nnkasso, Assuranse Finnmark Fylkesrederi T ran l7 Fis k e for r et n ing A.S P.. ELDE, Hottningsvaag Matheson & Floer A.s Dampskibsekspedition, Honningsvaag Representerer: Det Bergenske Dampskibsselsk, Det Nordenfjeldske Dampskibsselsk. Telefon 28 Telegramadr. : Eld e Sjøassurance Spedition Kommissionsforretning.. nkasso Telegramadresse : Bergenske Nordenfjeldske ls!ager av alle sorier fersk fisk Telefon: Kontoret 41, Matheson privat 36, Floer privat 88 KARL LANDE ~ Kolonial, Skibsproviant og Fiskeriutstyr Johannes Nilsen Honningsvaag, Nuvsvaag Telefoner 82 og 120 Tran, Sild, Fisk og Agn f.o r r e t n ing Kullager for Bunkers Telegramadr, : L and e Dybde ved kai 162J fot Telefon 22, 91 og 117 Export av atle sorter ferskfisk. Specialitet Kveite A YTTERVK & co. Telegramadr. : Yttervik, Stamsund Ass. handelsforretning Stokfisk, Klipfisk, Tran, Rogn ~ l l N D KABELVAG B. PEDERSEN Rækøy pr. Kabelvaag Rikstelefon 33 Telegramadresse : "Rækøy" nnkjøp av Fisk, Tran og Rogn Utsalg av Trelast Telegradr.: Vagle A. J. VAGLE Rikstelefon Vaagan Sparebank Produksjon av alt i fiskeprodukter. Assortert handelsforretning Tre~ast, Kil', Salt, Tønder, Sjøredskaper, Solar, Petrol smøreoljer, Bensin, Tran KABELVAAG damperi Rorboder, salteri og gjellbruk utleies Stamsund Sparebank Oprettet 1891 Forvaltningskapital kr. 800, dar c. Pedersen, Kabelvåg Telegramadresse :,,dar" Tørrfisk, Saltfisk, Tran, Rogn

9 27 desember 1933 FS K ETS sv N A.s NORDLANDS SALTLAGER, Svolvær Telegramadresse : Saltlager MPORT lv SrLT o A N O 581 ORGE HARSTAD BERTHEUS J. NLSEN Als Telegr.adr. "Bertheus". Code: Boe, A.B.C., 5th. Ed., Privat. NordNorges største og uten sammenligning mest utbredte avis Ril KJELDAHL Telegramadr.: KJELDAHL, Svolvær Rikstelefon 147 Kjøper av tran og tørfisk Als Nordlands Olie & Kraftfoderfabrik Produserer: Sildmel Sildolje Torskemel til revef6r ler MEK. VERKSTED OG SME l Telefon 139 A S H ø Utfører motor' og dampmaskinreparasjoner. Metallstøpning. Autogen sveising og skjæring. Fabrikasjon og lager av pat. snurpenotringer. Representant for Bolinder. Svolvær Reperbane & Drevfabrik Taugverk Snøre Skibsdrev Telefon 171 Telegramadr. : Reperbanen ARENT ARENTSEN A.s, Svolvær Kolonial, proviant, fiskeriutstyr. Produksjon av fiskeprodukter Telegramadresse : Arentsen Telefon 46 HANS LORENTSEN, Svolvær Telefon no. 20 Befragtning samt omsætning av sild og fiskeprodukter URE A.. TETLE & SØNNER AaS Tel~gramadresse: Assortert handelsforretning Tetlies Kjøper alle sorter fisk Ol J, lauvdal Kolonial, Mel, Manufakturvarer ernvarer. Skotøi, Kortevarer. Glas, Stentøi Kommissionær for og opkjøper av tørfisk o Arsberetnlng vedkomme'nde Norges Fiskerier l. 1932: Lofotfisket Av utvalgsformann AnderssenStrand. Pris kr. 1.. ll. 1932: Statens Fiskeriforsøksstasjons virksomhet 1932, ved styrer Olav Notevarp. Pris kr V. 1932: Flødevigens Utklekningsanstalt Pris kr Norges fiskerier (Norges offisielle Statistikk) er nu utkommet i kommissjon hos Aschehoug & Co., Oslo. Pris kr Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks, Salt, s, Tønner. Sild og Fiskeforretning. Skibe for agnfrakt, frakt og slepning. Skibsmekling. Havariagenter. Ekspeditør for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Ht Kull Salt Tønner K t rs lan Telegramadresse: "Kullholst" o S s Vann Petroleum Smøroljer A MERe u R Landets største sildoljefabrikk. /S. nnkjøp av Sild, Torskeguano, Telegramadresse : "Mercur" Lever og Grakse Harstad nye Sparebank Alle alm. bankforretninger nkasso ALF HAALAND Høiesterettsadvokat Als NORDLANDSLNJEN Regelmessig godsrute OsloKirkenes Konkurrerende frakter Godt materiell derrnund Kind Harstad Telegramadresse " "Kind" Sild, fisk, salt, tønder Filial: RS V ÆR, Lofotsæsongen HAQSTAD TDENDE Eldste og absolutt mest utbredte blad som utkommer i Harstad med omliggende store fiskeridistrikter. ALSTAD Balstad Slip Br mek. Verksted Telefon Telegramadresse: Slippen To patentslipper for optil 100 fots lengde. Cylinderboring, 'motorreparasjon, smedarb<=ide, metallstøperi, autogen sveising og skjæring, trearbeide. Lager av jern, s(ål, aksler, stangmetall. kobberrør, patenlmetaller, trematerialer, kobberstoff etc. P. A. Pedersen, Balstad Assorteret Handelsforretning Vestlandskes og Valløs oljer. Fiskeforretning dentoft. Balslad Post og Oampskibsekspeditør Kul, Olje. ndkjøp av Fiskeprodukter

10 582 FS K E TS GAN O 27 desember 1933 Fiskemarkedet innenlandso Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant Noteringene gjelder de pris,~r hvortil omsetfilng har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 12/12 1 ) 15/12 1 ) Bergen (forts.) Kr.sund N. (forts.) T ran: Kr. Kr. 12/12 15/12 Rogn: 15/J222/12 Uk!. damp. nordl., pr. tn Len g er: Kr. Kr. Kr. Kr. Do. finnm. vintertran pr. tn Skruelenger, gam!., pr. 20 kg. Lofots, lste sort eksport Do. seidamp, 1ma lys, pr. tn B' k l 20 k pakket pr. tn ler e enger, pr. g ddt ma koldkl. damp., pr. kg Kli P P fis k: 3nd~n Je d o. o'd o. o. pr. pr' t n... n Råmedisin, nord1., uk!., pr. kg. lste sort. lof., pr. 20 kg / /9.50 Nordmørs, Samfengt, 3dje Blank tran, nordl..... Finnm. fob. lastepl. sort 1/ 2 pris.... Blank industriell / /0.36 Fetsild: do. 3dje sort.... Brunb. nordl., pr. kg.... Fiskepakket, 6/10 stk. pr. Lofots, samf. stavf. tønne.. Do. industriell, pl. kg / /0.26 kg, pr. tn.... 3dje sort.... Bruntran, pr. kg Do. 10/12 stk. pr. kg., pr. tn.... Sil d o j e pr. kg / /0.22 Pressetran, bunnklar, brunblank, pr. kg ; /0.23 Klippfisk: Do. 12/14stk. pr. kg., pr. tn... Do. skjæresildpr. kg.... Do. mørk, bunnklar, pr. kg Nordm., lofots pr. 20 kg,.' 9.35/ /9.25 Do. mørk, uklar, pr. kg.. 0.l2.0.l6 0.l2/0.16 slandssild: do. do. samf. pr. 20 kg. Pigghåtran pr. kg ,28 Ek~p.pakkEt, pr. kg..... Finnmarks, pr. 20 kg ) Håbranntran / /0.44 ngen notering 19/12 eller 22/J2 Lange, pr. vekt Håkjerringtran Brosme, pr. vekt /6.25 6/6.25 Lys selolje / /0.38 Sei, pr. vekt Lys sildolje pr. kg / /0.22 Saltfisk: Rogn: lst~ sort, pr. eksportfylt tn. 2nen sort " 3dje sort " Samt.. påfylt tn.... Rundfisk: Usort. lofots, pr. 20 kg.... Do. helgel., pr. 20 kg.... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg Bremer, pr. 20 kg Samt. (ital.) stor, pr. 20 kg Do. do., små, pr. 20 kg Do. undermåls pr. 20 kg, Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, 20 kg Do. Do. 30/50, pr. 20 kg Do. Do. 50/70, pr. 20 kg Usort. finnm., pr. 20 kg... Finnm., 1400 gr., pr. 20 kg 11.75/ Do gr., pr. 20 kg Do. over 700 gr., pr. 20 kg Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Finm., 1200 gr. pr. 20 kg. Rotskjær Unotert. Sei: Do..... ".. 20/ Afrikasei... 50/60 Do / B ro s mer, flekket, prima, pr. 20 kg Hy ser: Afrikahyser, 40/ A.s Norske Klipfisk Export Camp. BERGEN Rikstelefon Kontoret Telegramadr.." nklipco" Disp. Grimsmo privat 3942 Kjøper Klippfisk, Saltfisk Ålesund. 15/12 22/12 T ran: Kr.!<r. Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn Do. Finmarks pr. tn /73 72/70 Koldklaret damptr. pr, kg Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.17/ /0.21 Sel ran do. pr. kg. max. 1 % Ffa. ny vare Håkjerringtran pr. kg Rogn: lste sort eksport pk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg...} Lofots, pr. 20 kg Finnmarks pr. 20 kg slandsk.... Lenge pr. 20 kg / /7.50 Brosme pr. 20 kg / /6.25 Sei pr. 20 kg...,... SalUisk: slandsk torsk, pr. kg.. ) Finnm.s torsk fob., pr. kg. ~ Lofots og VesLålsk torsk J fob. fiskeplass pr, kg. Sei, pr. kg...,... Pre s s e fi s k (ks. a 100 kg.) Presset lange, pr. kg.... Rots kj ær: Sei, samf., 20 kg. S i d. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.pakket 110 kg. pr. tn.... Vårsild pr. tn.... slandssild pr. kg.... Tr a n: Ukl. damp, nordm. & nord!. pr. tn..., Finnm. pr. tn Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg.... Brunblank do. pr. kg.... O.23J 0.23~ Kr.sund N. 15/12 22/12 Kr, Kr. 71/72 ~ FANA SPAREBANK~ Nesttun og bergen (N. Korskirkealm. 12) Mottar innskudd til høieste rente. Utfører alle sparebankforretninger Senjen, fob. salteplass pr. 20 kg.... slandsk, norskbehandlet... Tørrfisk: lma /storsei, 50/60, pr. kg.027/ /0.25 Do småsei, r r. kg / /0.35 Do. middelsei 40/50 do / /0.25 Sild: Storsild, eksp.pak. 110 kg. pr. tn.... slandssild, pr. kg.... Haugesund. Mangler notering. Vars., eksportpk., ganet, 115 Kr. Kr. kg. fob., pr. tn... Do. do. ganet, 110 kg. Do. mindre merker, ganet 11 O kg. pr. tn..... Do. renflekket fob., pr. tn.. Do. flekket 120 kg. fob. pr. tn. Do. fiskepakket (85 kg.), fra lager.... Storsild,eksp.pk.ganet,115 kg. Do., eksportpk., ganet, 110 kg., pr. tn.... Do. fiskepk. (85 kg.) fra lager Fetsild, notsild 5/10, stk. pr. kg. 1eO kg..... Do. do. 10/12 do Do. do. 12/14 do..... slandssild pr. kg.... Do., fob pr. tn. matjesbeh. Makrell, eksportpakket 13 pr. tnn. fob.... Hebridermakrell, nr. 25, pr tn.... Sildolje: Mørk, fob., efter kval. pr. kg.\ Lys, fob., pr, kg... f Sildemel, pr. 100 kg.... BERGENS KJØLEANLEGG Als fkjølelager. flryseri. 9sfabrikk Telefon 1886 Telegr.adr.: "Kjøleanlegget"

11 27 desember 1933 F S K E T S GAN G 583 TRONDHEM... ~~... A.S E. EKKER SUND & GENBERG Als, Trondheim Telegramadresse: E k k e r Telefoner: Kontoret 1869, privat 3118 Eksport av fersk laks. kveite og raeker Taug og trådhandel Jerntråd og kork CONRAD HVLL, Trondheim Bankre/. Forretningsbanken Kommissionsforretning T elegr.adr.: Hyllco Telefon 4407 k, AKTESEL.SKABET SKBS & FSKERUTSTYR TRONDHEM Trondhjerns scornpani Telefon 401 Kai 16 Eneste firma i branchen som leverer Staalis M H U S TA D & C O Telefoner: 277k, 137: k Disponenten privat 3687 k Disponent M. Hustad Nordre gate 23 Telegramadr.: "Emhustad" Fisk. Sild en gros samt alle sorter Blikkemballasje Tønner og Kasser på lager Fiskeredskaper En gros En detail A.S NELSEN &..JOHNSEN. Trondheim PAUL KLDAL. Trondheim Telefoner 3253 & 3276 ETABL Telegramadr. "Forhandler" Kontor: Fjordgalen 19 Til absolut beste priser forhandles fersk fisk og kjøt, sild. tørfisk ALFR.NORDBOTTEN Telegramadresse : "Alnor" Kjøpmannsgaten 31 Teefoll 3137 k, priv k Bankkonto: Privatbanken i Trondhjem Eksport av fersk og saltet Sild og Fisk J L NG ERikstelefon 2893 Priv. (Ugla central) 20 Etab! Telegr.adr.: "Unge" Export av fersk og saltet Fisk, Sild og L.ax Norsk Lax og Fiskeexport A.s (Tidligere M. Thams, etabl. 1864) Telegramadresse : "Lax, Trondhjem" Telefoner: Kontoret 100'l, privat 3516 Eksportforretning. Specialitet: Fersk Laks Telefoner: Privat 4661 DAN. AUNE Telegramadresse : "Export" TRONDHEM Export av: Fisk Sild Lax Fiskefiletter Afs Norsk Staaltaugfabrik' Trondheim ALT STAALTAUG Sverre Kvenild Als Etablert 1908 Nordregt. 23 Kommisjonsforretning i S'ld og Fisk Rikstelefon 2054, Telegr.adr.: "Kommisjon", Bankkonto Privatbanken i Trondheim Wilh. Johansen Fiskeksport Telef Telegr.adr.: Wiljo Trondheim Det beste spritkompass er NEPTUN kompasset fra H. versens Kompassfabrikk A. Telegr.adr.: A B Solen1's Eftf Telefon 2460 "fisksolem" S Privat 4717k Disp, B. Hårsaker Eksport av fersk og saltet sild og fisk Forhandler fisk og sild Telefon 4545, 5212 Tlgr.adr.: "Peras" A.S HANSEN & GRØNNNG Export av Si d og Fisk Rikstelefon 1392, 4322 Harald G. Grønning 3482 Ove Hansen 5040 c Telegr.adr.: "F i s k" Alle sorter fisk kjøpes i fast regning. Opgjør omgaaende A.S TRONDHJEMS KORKEFABRK Telefon 773 Telegr.adr.: Korkefabriken NOTm OG GARNFLÅ Fiskekork i originalballer Als Hermetikfabril<kernes Fællesindkjøp Ths. Angels Gt. 5 Trondhjem Telefoner: Telegramadr.: "Hermeiiksild" Kjøper fersk Sild FREDRKSTAD Telegramadr. : NABBETORP otoren STERK Smaabaatmotorer, 415 hk. for Benzin og Opfyringsmotorer A.s Nabbetorp Mel<. Verksted, Fredrikstad GRUNDVK & ABRAHAMSEN A.B Telegramadr. : Munken ANSJOSFAlBRK Telefon 973 Kjøp og salg av brisling.. t er landets eldste S elpner mo oren og mest anerkjente båtmotor med elektrisk tenning. Eneste båtmotor som fikk Gullmedalje ved utstillingen AGENTER: Aug. Andresen, Langesund ng. G. Sivertsen, Bergen Risør Mek. Verksted Th. Enoksen, Kristiansund Ugland og Syrdalen, Arendal Conrad Bukkøy, Skogsholmen, Helgeland Sleipner Motorfabrik A.s Fredriksstad Mange o ars arbeide har skapt båtmotoren "F" M.U ntet er skydd for å lage det beste på området. Alle tekniske forbedringer, men uten prisforhøielse. TELEFON 989 FA EDRKSSTAD MOTORFABRK A.S

12 584 FS K ETS o A N O 27 desember 1933 SKAAR & co. o M A LØV ~"i U N O Aalesunds Saltkompani Als Rikstelf: Kontoret nr. 31 A. Privat nr. 31 B ETABLERET 1915 Telegr.adr: "SKAAR" SLD & FSKEfOR. EN GROSS EKSP. AV SLD & FSKEPRODUKTER AOENTUR 00 KOMMSJON LAGER AV: Fiskeredskaper, Russiske oijer, Trall, Salt, Cemellt. SLAGER Telegrafadr. : SALT Telefon == O LA F HEN DEN Må.. lø "jf.. FREDR. HESSEN. Telefon 38 Telegr.adr. "Henden" Aalesund Te:egramadr. : HES FRED Sild & fiskeforretning, kolonial, mel og stentøy Jernvarer. Mægierforratning ARNT & SMON MDTGAARD MÅLØY Sild, Fisk, Tra.n j Rogn, Sælolje, Sildolje etc. Rikstelefon 34. Telegramadr. : "Arntgaard" 8likkfranfønne & Sildefønnefabrik Sild GULLREGN NORMA & fiskeforretning, Kulllager NORSK MARGARN AlS Brødr. Tennebø Sild & Fiskeforretning Ek~port MARGARN Telefon 3166 Rikstelefon nr. 97 Telegr.adr. : "Brødr. Tennebø" A.S DVRKORNANLEGGENE Snøreo Nct & Fiskegarnfabrik MARTN FØLEDE Telefon nr 40 Fabrikasjon og salg av alle sorter Fiskeredskaper Kjøp og eksport av: Kveite, Laks, Hummer, Reker, Hyse, Ål, Håbrand, Haa Fersk og saltet Torsk, Brosme, Lenge, Makre og Sild. Agentur &. Kommisjon Skips. og fiskeriutstyr Skipsproviant Telefon: Kontoret 1959, Utsalget 1925 T( legramadr. : Dyrkornanlegget Jernvarer Smøreoljer Parafin Aalesund og Møre Privatbank AaS (NUT FØLEDE Telefon nr. 146 Repr. for CaD1.pbell Andersens Enke 1\..s, Bergen Stiftet 1928 Alle alm. bankforretninger utføres " " Helly. Hansen A.s, Moss Møre Preserving Co.. A.s.. Aalesund CHR. d. HOLVK R.epr. for raaoljemotoren Wichmann. Telegr.adr.: Holvik. Telef. 41 a, 41 b Sild & Fisk engrossexport TelegTamadr., Mørefik Rikstelefon 1623 Alt i kjøtt og fiskehermetikk i de beste kvaliteter Kjøper: Hyse. sei og smaasild ~ P. D. STA F S E TH A S ~~;~~O.~~~.: Y Specialitet. Kveite, hyse, haabrand, torsk, fly ndre, hummer, aal. Tilbud ønskes Kontor, rikstelef Telegr. adr.: Gustafseth Telegramadr. : "Eltvik" J. L. ELTV( A.S Støpegods, Malervarer, Rørhatidel, Kjøkkenutstyr. Dynamit og andre Telefon 39 Sprængstoffe. Baatutstyr, Fiskeredskaper (jøp og Export av Sild og. Fisk Agentur & l{od1.d1.ission Telefoner: Telegramadr. Karsten Olsen Als Kontor 3115 "Karsten" Privat 1005 AALESUND ENA~ GOTTEBE~G, Måløy Omsetning av Klippfisk, Saltfisk, Tran, Rogn etc. Telefon nr. 102 Telegr.adr.: Ootfeberg, AUe forespørsler besvares prompte. Sild og fiskeforretning. Eksport Vestlandsk es patent Vestlandskes kobberstof ~. DOMSTEN, Måløy anticorrosive & antifouling for jernskibe beste bunnsmurning for trefartøier Enefabrikant : VESTLANDSi{E S<BSKOMPOSTON Aalesund Telefon nr. 70 Telegr.adr.: Domstein Telegr.: Bundstof nneh. : HARALD M. LETE Rikstelefon 1912 S il d og Fis k e for r e t n ing. Eksport Nordfjord Torskemel & Guanofabrik A.s F Fabrikasjon og eksport av To' skemel og Guano FYLKESTDENDE Beste annoneeorgan i ETABLER.T J 872 fiskeridistriktene. Telegramad~esse: Torskemei Rikstelefon Fylkets eldste. Rimelig annonee tariff. M. A. {VALHEM HOPEN & SOLHElM, Dampskibsekspedisjon Eksport av La'ks, Hummer, Ål, R.eker og annen ferjk fisk Telegramadresse: "Fisk Telefon 133 Telefon 65. Telegr.adr.: Hopheim Repr.: Vesterålens Dampskibsselskap Spedisjon: Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane Assuranee : nnherreds Dampskibsselskap Ulvesund Fiskeguan O" og Fodermelfabri k QVERRETTSAKF0RER Diplom for Fiskemel ved Nordfjord Jordbruksutstilling 1917 AND~.. HODNEFjELD RKSTELEFON Johan Gotteberg Hermetikkfabrikk ndeh: LANGØ & F L O R0 CO. Telt.: Butikken 100 1, Privat J. Langø & Andr. Michelsen Telegr.adr: "LANGCO". Telefoner: Kontoret 45, bolig 53 Telegramadr. : Johan KOLONAL & FETEVAREHANDEL SKBSPROVANT K j ø pers m å s i d, B ris ing. K ra b be A.s Sildoljefabriken Njord {.. JANSEN, Dampskibsexpedition Repr.: B. D. S. N. F. D. S. S. D. S. slager av blokis og tnalet is o. JOH. OLSENS KUL. FORRETNNG FLORØ Øksfjord, Finnmark TELEFON 76 LA G ER A V P R M A BU N K ER. K u L L Afs Beklædningsmagasinet F'LOR0 Konfeksjonsfabrikk (eneste i fylket) Sildemel, Sildolje, Torskerne]

13 1 27 desember 1933 FS K E TS o A N O 585 F~rskfiskforsendelsen til Storbritannia. Fisker,idirektøren har under 21. ds. utferdiget følgende besl emmelser: Fer1skrfi1skeksporten til Storbritannia kan fofitsette pten stans iår av de fiskesorter som efter tidligere bekjentgjørelser er tillatt å utføre, dessuten tillates torsk utført dertil ha 21. desember. Fiskeridirektøren har 23/'1,2 utferdiget følgende bestemmese: Fra 23. desember er det tillatt å utføre til Storbritannia flyndre over 0.4 kg. Dessuten kan pigghå utføres dertil Jra samme dato. AS STANDARD Ltd.' RAASTOFAVDELNG STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild og Musse Daglig optak 3000 skjæpper Telegrømadresse: Telefon: l kontortid 378 O STANDARDRAASTOF, utenfor kontortid 3781 Stavanger Egen rikstflefonlinje Als John Braadland Ltd. og Concord, Uskedal STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Musse. Små,Sild og Spir Telefon: Kontoret 136, egen rikstelefonlinje. Efter kontortid 2544 Telegramadresse :. Braadland Chr. Bjelland & Co. Afs STAVANGER Kjøper brisling, musse og sild i steng Ring våre kontorer i Stavanger, Bergen og Sunde i Søndhordland Stavanger: Telefon 480 Telegr.adr. Bjelland Bergen : Telefon 0362 Telegr.adr. Bjellandco stavanger kommunale Fiskehandel Omsetter alle sorter fisk Tele!rramadr.: Fiskehandelen Rikstelefon 2288 Hvorfor lønner det sig å avertere i "Fiskets Gang"? Fordi >Fiskets Gang< hver uke inneholder et fond av oplysninger om fisket og fiskema,rkedet innen og utenlands, som fiskeribedriftens utøvere daglig har bruk for. Bladet kommer derfor alltid å ligge for ~ånden og en. annons~ faller lett i (rillene. ferskfisktr~nsporten. gr. jernb~ne. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks j ernba nestasjoner. Stasjoner Til innlandet Oslo Fo~ Til utlandet Sveøvng rige mark land Dan Tysk alt Trondheim: kg. kg. kg. kg. 1 kg. kg. 1 /12 16 /12 ialt Sild _ Fisk Bergen: 10/ 12 _16/ U ialt ) Sild Fisk ) Åndalsnes: 10/12_ i6 /!2 ialt ) Sild Fisk ) Narvik: 1 /12:.16/12 ialt Sld ~ Fisk ~ ) Herav kg. håbrand til talia. 2) Herav ]5000 kg. Håbrand til talia. Tilførsler til Oslo (Øst og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort ~H12/u 113/ / 12 ls/!2 116/12 Tils. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kveite Flyndre Hyse Torsk Sei Sild Annen fisk Hummer, krabbe ørret Makrell Tils Fiskeinnførselen til Oslo. nn!før,selen av fersk og annen fisk til o,slo sjøtousted i uken 17/11223/112: Fra Danmark fersk fisk kr. 2012, levende fisk kr Fiskets Gang A weekly intetligence organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g l a n Fis h e ti e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 1933 to Desember 23rd. Winter and Spring Herrings (hl.) landed 4750, exported in ice 4550, cured O. Fat and sm a l. her r ing s in hektolitres (hl), landed , exported in ice to fish oh factories , to canning. factores salted

14 Norges utførsel av fiskeprodukter fra 1 januar til 16. desember 1933 og i uken som endte 16. desember. 1 Yå~s~~ _ Fetsild og storsild la~ds~! 1<i~pfisk! Rundfsk l Rotskjær Sei Hyse Annen T.srrfisk Rogn Rogn D.m. R.m. Brun HaG Blank Brun, Tollsteder 1 Saltet flekkesildlskårel sild sild i mil rund tørrfisk i, : tnr., : kg. kg. kg. [ tnr. tm. tm. tm. tm. tm. tm. kg.! kg. kg. kg. kg. tm, tm. tm. tnr. ialt fe'rsk ran lir blank kjerr. OSlOl) [ Kr.sand S... Egersund _ 9 1 l Stavanger 2 ) D7 i Kopervik 4 ) ! , 5kudent'shavn Haugesund 5) Bergen 6 ) ) l Florø Måløy [ Ålesund 7 ) 'J l MoldeS) l Kr.sund N.16) ~ Trondheim l Bodø 17 ) Svolvær 11) ;' Tromsø 12) & Hammerfest Vardø Vadsø ' Andre 13 ) talt ) l ~ ' ) () uken ) Herdet Hval Sel Silde Sild Sild Ma Ma Laks Levende Annen Fisk Fiskemel Fisk Sildemel Hermetikk Tollsteder hvalolje olje olje olje krell fersk krell Hummer Reker levermel Selskinn rakt fersk ål fersk fisk saltet saltet fersk saltet, kg. kg. kg. fiskeguano kg. kg. tm. tm. tm. tm. ks. kg. tm. kg. kg. kg. kg. kg. i tnr. kg., 7~10l ~25 ) OSlOl) Kr.sand S ( Egersund Stavanger 2) 30 ' Kopervik 4) Skudeneshavn Haugesund 5 ) Bergen.6) J G Florø.; Måløy , Ålesund 7 ) Molde 8) ~ Kr.sund N.16) Trondheim , odø 17 ) Svolvær 11) ~ Tromsø: 12) Hammerfest ~H9 43 l Vardø." Vadsø ~ndre 13)... 10) ) ) alt l uken l) Dessuten 169 hl. ansjossild, 301 tm. trangrakse, 2070 tm. hvajoljefettsyre, 2443 tm. stearin, 107 tm. bottlenosetran og 408 tm. pressetran. '2) Dessuten 1295 tm. krydret sild, 183 tnr. ansjos, kg. islandsk klippfisk og 110 kg. tørrede håbrandfinner. 3) Herav l kg. finnmarks kg. lofots. 4) Dessuten 36 tm. sildemelke. 5) Dessuten 113 tm. veterinærtran kg. hval" barder og 916 tm. sildemelke. 6) Dessuten 2565 tm. stearin 62 tm. nordsjøsild, kg. hvalmel, 27 tm. bottleno&etran og kg. brisling. 7) Dessuten 11 tnr. avfallstran og 926 tm. stearin. 8) Dessuten 290 kg. østers, 72 hl. brisling, 6000 kg. hvalben, 50 hvalkjøtt, 15 hvalspekk, 2180 kg. hvalbarder, 55 kg. torrede fiskeskinn og 17 tm. saltete fiskemager. 9) Herav 1678 tnc. flekket fra Kopervik, 2398 tm. flekket og 117 tnr. krydret fra Haugesund, 725 tm. flekket fra Bergen, 120 tm. flekket og 104 tm. krydret fra. Molde. 10) Fra Fredrikstad. 11) Dessuten 526 kg. kveitelever og 200 fater lever påfylt sprit og 60 tm. fot av tran. 12) Dessuten 199 kg, hvalrosshuder og 8600 kg. kveitelever 831 kg. isbjørnskinn og 51 kg. håkjerring og hvitfiskskinn. 18) 8781 tn. hvaloljefeusyre 50 tnr. saltet brisling og 81 tm. ansjos fra Fredrikstad kg. hvalbenmel og kg. hvalkjøttmel fra Sandnes, 1769 kg. ansjos i dunker fra Moss. og kg. brisling fra Drøbak. 14) Herav kg. fra Sandnes og fra Harstad. 15) Herav kg. fra Sandnes, kg. fra Harstad og kg. fra Mosjøen. 16) Dessuten tnr. industriell nnf"\. '0_' L ~!~ 17\, r"_ _ (\t.! +_... +n.n.r._

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr pr. år tegnes ved alle post

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr pr. år tegnes ved alle post Fisk s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 41 6. oktober Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Til Fiskere og Tilvirkere av Bankfisk.

Til Fiskere og Tilvirkere av Bankfisk. Til Fiskere og Tilvirkere av Bankfisk. HAN DELSTRYK K ERI ET A / S - BE RGBN ". l. Kvalitetsforbedring. Fra tid til annen hører man klager over kvaliteten av den klippfisk som er tilvirket av bankfisk.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket. fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt  tt '' tt  tt  ft '' J. 21/82 FISKERIDIREKTØREN 1 Bergen, 19.3.1982 LG/AN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82 KVOTEAVTALEN FOR 1982 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. Denne

Detaljer

Kristiansands Flskegarnsfabrik'Js..Do

Kristiansands Flskegarnsfabrik'Js..Do , o 472 S K t r ~ U A N U 29 august y34, ialt 22 62 (22), tørrifisk i uken 9, total 9600 ( 85), derav rundfisk henholdsvi6 093 544 (745), rolskjær 7 90 (366), sei 93 32 (2092), hyse 52 964 (67), annen

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer