~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II ,34 II ! 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51"

Transkript

1

2 l lever /55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/ Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt Saltet set tran annen saltet fisk f angs tran i tonn l' t S l' ) søle, sløiet lever rogn tøier ar tonn tonn tonn tonn hl. hl. '! hl. ~ { Vlnterftsket )... = = = l = = = , ! 5 ti: Vårfisket,... Troms O} i Lofotens ops.d..,..., / ) i Lofoten forøvrig\ Vesterålen ' HelgelandSalten ! 23 ' NordTrøndelag SørTrøndelag Møre / Sogn og Fjordane... ' , 45 i Sønnenfor !! ~ i3737 ==!=i= = = ~4i74~70 ~S. 933 til ' ~}~~~:~rf::.:: :::::: = = i = 8= 90..::.5 = = = ~5 ~4 Troms l ! Lofotens ops.d /405, Lofoten forøvrig" Vesterålen j... l,'. HelgelandSalten NO~dTrøndelag i Sør Trøndelag Møre... '.'... " / , i 838 Sogn og FJordane Sønnenfor ! 20 40,! Ar Periodisk oversikt over torskefisket. 000 stykker fisk. 4 ) Finnmark Troms Lolotens Loloten Helgeiand Nord Sør Møre Sogn & i Tils, Vinterf. 5 ) Vårf. ops.d. ~~~r::fl~~ Salten Trøndelag Trøndelag Fjordane Sønnenfor 934 3/ / / ] / / / / / / / / / / / / :) Gj.snitt Anvendelse, total Lofoten, c.;; ~.;; ~ S ~ S:å 0repris pr. Deltagelse Ar bilo.~ ~... ;:z: ~o.~ bil~ c:: Kg. fisk ~ Stk. fisk,:: ~ <). co ~ ' c:: c ~ ~' M" Kg. ~t ] ~oå5: :u c:c : :::~ 0.0' c~ L. pr. 00 stk. pr. hl. <)0 ~o. <) 't; o... Cl:)r.l ~ ~ &:c å.s:l ~~ f' k L. ~ o :c... :;: ()... ~ :Co ()8 :r::.s:l fisk sløie lever Q Cl:) ocl:) E<... ~ o <l)s:: ei sl~et lever rogn o.. Ul Ul...l c 8 8 Cl...l; :2' o::l Cl:) i /2 22/33 / / / \ /0 6/32 2/5 200/30! 324 i 9989\ 46/ fl /8 3/8 2/ / / i /3 20/35 8/9 347= / ! / G9 8/3 8/27 2/ / : 874 i 36/ /2 2/25 / / / ] /2 27/52 2/ / i 78063/ /7 9/35 5/ /000 l 244 l 5600: 33/ i 62E.'> !5 28/40 4/30' / i / /25 40/55 8/ / / /72 0/ / ' /3 20/40 5/ /37 69 i / /33 35/50 0/ ' : 42/ ' /22 0/ / / / /50 06 : /60 Gj.snitt /33 0/20 / / \ 3/60 ) Finnmark vinterfiske fra / ) Dessuten 356 hl. damptran av hyse m. v. S) 00 liter lever gav i Lofoten 4857, i Bø 45 og i Møre 50 liter dampmedicintran. 4) Vekt omregnet til stk. såvidt mulig efter den i de enkelte distrikter opgitte fiskevekt. 6) Omregnet efter 270 kg = 00 stk. 6) Dessuten 9845 hl. rogn til hermetikk og iset. 7) Herav 723 garnbåter, '207 linebater, 3698 dypsagnbåter med 80 doryer fra 3593 motorfarkoster og dampskib, hvorav i 0stlofoten 4767, Henningsvær 947. Vestlofoten 55 og Værøy og Røst 233 båter.

3 4 april 934 L o fot ens o p syn s dis t ri k t. Ba l,s tad 28/3: L ø Or dag: Gjennemsnittlig garn, stor,og småskjøiter Svolvær 200, ' Hopen 800, Stamsund 500, Balstad 550, Sund 900, Sørvågen 360, nattliner småskjøliter og båter Hopen 750, Stamsund 20, Bolstad 300, Sund 230, Sørvågen 200. Man dag: Garn, s0r ogsmåskjøiter Kjeøy 060, Brette,snes 000, Skrova 2500, Svolvær 400, Kabelvåg 50, Henningsvær 000, Stamsund 2200, Ure 250, Bals~ad 500, Sund 350, Reine 900, nattliner småskjøiter og båter Brettesnes 200, Kabelvåg 500, Henningsvær 250, Stamsund 220, Bal8'tad 280, forøvrig landligge, jukse ytterst smått. T i l' sd a g: Garn, stor og småskjøher Risvær 250, Brettesnes og Reine 700, Skrova 200, Svolvær og Sørvågen 900, Hopen og Balstad 000, Henningsvær og Nusfjord 500, StGl.msund 780, U re og Sund 00, Sørvågen 900, Værøy 200, nattliner små,skjøiter og båter Risvær 60, Brettesnes 2,50, Hopen 600, Henningsvær 60, Stamsund 230, Ure 50, Balstad 300, Nusfjord 220, Sund 320, Sørvågen 280, Værøy,200, jukse smått, priser f:isk 8, lever 243, rogn 28. B a st a d 3it3: Fis k e p art i millioner kilo, hvorav saltet, hengt, iset, leverparti 2946, dampmedisintran 485,58, rognparti hektoliter, hvorav 704 hermetikk, leverholdighet garnfislk , linefisk , tranprocent 4857, garnfiskev,ekl 424, lined':lskevekt 355, ukens filskepris 7,2 pr. kg., leverpris 2233, rognpris 0, fiskere 2652, båtantall 7498, hvofiav 723 garnbåter, 2077 linebåter, 3698 dypsagnbåter med 80 doryer fra 3593 motorfarkoster og dampskib, ihvorav ØstLofoten 4767, Henningsvær 947, VestLofoten 55, Værøy og Røst 233, kjøpefartøier 262, hvorav ØstLofoten 2.25, Henningsvær 2, VestLofoten 24, V ærøy og Røst., landkjøpere 35, 'trandamperier 2, jevnt fordelt. M ø l' e. A les un d 3/3: Opfi,sket ikg.,,hvorav :saltet , eksportert , hermetikk 346 M5, hjem,meforbruk 43 85, rogn 270 hl.,hvorav saltet 754, eksportert 388, hermetikk 96, hjemmed'orbruk 82, medisintran 787 hl., leverholdigihet , fiskevekt , tranprocent 50, lmdfiskpliis 5070, leverpris 730. H a u g e sun d 3/3: f SKETS GANG ~ forløpne uke optatt 0000 stykker sei a 25 øre og kg. torsk (hvorav i Sogn og Fjordane 30000) a 20 øre, satet, hengt, til hermetikk og hjemmeforbruk. Berildigelse fra Finnmark. Vad s ø 4/4: Februarkvantumet skal være kg. torsk, ihvorav ibengt , saltet , iset og r,esten forbrukt (skreirapporten rettes, nælste :gang). 95 Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN.. NOT leveres.avh~ikv~litet ~ og til rimelige priser. Benytt "Staalkorken" den har stått sin prøve og erobrer markedet. Rikstelefon 237. Telegramadresse : Omfar. \7 intersildfisket. Distrikt Vintet;sildjiskel 2 ) pr. 3/3. Totalfangshl. Derav Til Til herme set Saltet sildolje fabrikk hl. hl. tikkfabr. hl. frysning m.m.hl. Halten Titran O Kristiansund Bjørnsundværene Romsdalsværene N. Sunnmør... Ålesund S. Sunnmør SørTrøndelag og Møre tils Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland )) VestAgder tils. Tils. i 934 _... l Total SørTrøndelag og Møre Sogn og Fjordane.. HorClaland, Rogaland } VestAgder 933. ) Herav er hl. garnsild, hl. landnotsild og hl. snurpenotsild. 2) Tallene er under revisjon. Meldinger om utlandets Hske, eksport m. v. Vintersildfisket nordenfor Stat. Sør Trø n del a g. Tit ran 26/3: Hertil idag fra Titranhavet 4 drivere, ihl.,pris kr. 3.20, godvær. 27/3: Herflil id'agfra Titranhavet 20 drivere, ihl., pris kr. 3.20, utseiling. 28/ 3: dag [ra Titranhavet 6 drivere, 0255 hl., pris kr U3: Hertil idag fra Titranhavet 2 drivere, 3 og6 hl., pris kr. 4, ukeparti 35 hl., hyorav guano 000, agn og hjemmeforbruk 35 hl. H a l t e il 3/3: Uke!fangst HaltenSula 44 hl., hvorav til agn 36 hl. il kr. 9, ihjemmeforbruk 8 ihl. il kr.,5. Mør e. 3/3: S ø n d res unn mør e: Onsdag aften to notsteng ved Kirkholmen, henholdsvis 'hl. natt ett steng, 240 hl. blandet vårsild. Det svenske sildefiske. Uken som endte 24/3: Garnsild 3540 kg., trålsild kg., not'sild 2850 kg. Middelpris trålsild 64 pr. kg. TotaHang,st fra 6/724/3 (,fjorårets korresponderende tlau i parentes): Garnsild 2262 tonn (96<6), trål,sild tonn (4656), notsild 375 tonn (667,2). Totalsaltning (innsaltad.sill) 6 (330). Eksportert fersk 2 5 tonn (0 378), saltet tur. Kanadas eksport av klippfisk, i februar cwts., fordelt på følgende land: Storbritannia 35, Bermuda 200, Briti,sk Guiana 9i\ Britisk V østndia: Barbados 68, Jamaica 232, Trinidad og Tobag,o 292, andre 394, N ewfoundl'and 5262, Brazil 256, Costa Rica 40, Cuba 792, talia 674, Panama 83, Forente Stater 5809, Puerto Rico 322, Haiti Samlet verdi $ slands klippfiskmarked. R e y k j a v i ik 3/:4: ntet prisnytt.

4 ~ 96 fs K ETS o A N O 4 april 934 _. slands torskefiske. Fiskeutbytte i tqnn i beregnet virket stand efter,slands fiskeriselskaps Qpgave, meddelt ved generalkqnsulatet, Reykjavik /t_5/ 3 Fangststeder StQrfisk Småfisk Hyse Sei Tils. /_5/ 3 Reykjavik: (trålere) andre skib la Havnefjord: (trålere) andre skib Vestmannøyene Sydkysten føvr Vestkysten l Nordkysten Østkysten Tils. 5 mars ,, ,, ,, Po.rtugals import av ldippfisk og saltfisk i 933. L i is S a b O' n 22/!3: På grunnlag av den offisielle månedsstatistikk fqr deisember fqrrige år hitsettes nedenstående opgave over Portugals import av klippfisk og saltf,ilsk: Desember: Kvantum Kg. ndekstall for kvantumet (månedlig gjennemsnitt 9093: 00.00) Verdi E:sc. Januarde,semb er: Kvantum: Fra Tyskland " Kanada.. " Danmark " Frankrike.. " Nederland.. " sland..., " NQrge...,,; Storbritannia Qg NQrdrland " Newfoundland " Andre land.... Kg. " " " " " " '34 35\ Tilsammen kg : Verdi ,.... E:sc Foruten den således importerte fisk er der i januardesember 933 ilandbragt 2,533 tonn saltj'isk av pqr'tug,ilsi,sk fangst til en verdi av Esc mot henholdsvis 87,5 tqnn og Esc i,samme tidsrum 932. N. ANTHON SEN & CO. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert.868 Telegramadresse:.ANTONCO" Telefoner: 3307,3879 ~OGN, TØQFSK, SLD Klipplisk og tørrliskmarkedet. Markedsmeldinger. Ha\." a n a 3/4: Klippfisk;ilfø~sel siden >6/ kasser, be Jtol,dning 5500, pris 2.75 doillars kassen. Nor,mal efterispørsel. NO' r d S p a n i a. Opgave Qver klippfiskimport til NQrd Spania i februar 934. Bilbao Vigo Coruna alt kg.. kg. kg. kg. Norge sland og Færøyane Storbritannia & andre alt Opgaven er utarbeidet på grunnl,ag av uoefioiell statstikk ogq,pgaver fra vicekoillsula,tene. '' arr a g O' n a 5/3: Klippfisktilførrsel i \første halvdel av mars 25 t.onn grønlandsk og færøyisk. Beholdning 40 tonn klrippfisk, priser ptas pr. 50 kg. Ham bur g A l t 0 n a. uken 23. til 29. mars ankom 'rra Norge 090 kolli stokkfisk Qg 27 kolli klippfisk. Stor~ og Vårsildlaget Salgscentral for Stor og Vårsildfiskerne Kontorer: Bergen, Haugesund og Egersund F erskiiskmarkedet. Telegramadresse : Samhald L ond o n 27/8: Ca. 400 kasser nqr,sk fisk, pri.s flyndre 8/0/, ;kveite 8/4/. L O,fl d O' n 28/!2: Ca. 700 kasser norsk fisk, pris fly'ndre 7! /, kveite 9/.4/'. H u l 27/3: Ds»Storesund: 060 kasser nqtsild, 400 snurpesild og 700 garnsild, gårssalg nqtsild 22/20/, dags.salg snurpesild 6/5/. Garnsilden inspilserels. H u l 29/'3:»Vigra: 300 lfiotsild, pri.s 28/26/. H l 3/4: går»helt<;< 700 halve, pris 6/'4/. dag»gieds,heim«4 hele 30',!3,8 halve ls/7/'. Ham bur,g A. t ona. De to' auksjqner i Hamburg Altona (H. Kø,ser, Altona og Hamburger FischauktiQn, Hamburg) omsatte i uken 24. til 30. mars ialt pund fersk fisk,fra N Qrge. Ham bur g A l t ona. F e r s k 'f i S k: betraktning a v det fqrutsette svake marked var uketilførslen ifra Norge denne gang megetfqr stor. pigghå var tilførslen urimelig stor nål' der tas hensyn til at den fqrbrukende industri i ukesviis har kunnet dekke sig til usedvanlig lave prilser i et over:fylt marked. Som nevnt i forrige beretning var det tilrådelig å holde pigghå helt bqrte fra markedet her i denne uke, da del' lå pigghå usolgt over fra forrige uke. Prissammenbruddet,for pigghå blev,så fuustendig at den gjennemsnittlige 'salgspris for uken knapt dekker tollutlegget Vå,5 pfennig pr. pund. A vskiberne vil få debetnota fra auksjonene her for resten av utleggene, s om utgjør ca. 6 pfennig pr. pund,så man 'oruten verdien av varen i ekspqrtklar stand taper 89 øre pr. kg. pigghå sendt hit i uken som gikk AuksjQnene har ennu en

5 4 april 934 F S K E T S O A N O 97 d e~ usolgt pigghå og overveier hvorvidt det kan lønne sig å bringe varen på kjølelager eller bm man bør levere varen til gnanofabriikkene. Også buklapper blev tilført markedet i for l'!tor mengde, så den gjennemsnittlige salgspris ikke dekker stort mere enn de omkostninger som er 'opstått efterat varen blev levert fob. norsk havn. A v hylse var det bare utsøkt Hn vare som kom i en pris. av omkring 20 pifennig i denne uke, mens den ellers gjeng.se ihandelsvare blev solgt langt billigere. Ut.siktene for hyse er ikke bedre i nærmeste fremtid, da den tyske trålerflåte fortsatt bringer store mengder hyse,av god kvalitet. De trålere som ikke har rukket frem til auksjonene før helgen må fryktes å ville oversvølllme markedet med fisl{ over påske, så man kan ingen bedring i prisene vente for de Eskesorter som har direkte konkurranse llled ty,sk trålervare. F e r S k s i d: På grunn a v påsken var efterspørselen efter sild så liten at de ubetydelige tilførsler var tijslrekkelig til å dekke behovet. Prisene blev gjennemgående meget lave for alle sorter sild. A v vårsild kom ca hele og 750 halve kasser som blev solgt til 45 pfennig pr. pund. Med ekstradamper ankom ca. 700 kas,ser mellemstor sild fra NordNorge og prisen for varen blev fra 4 nedover til 3 pfennig pr. pund. En damperadning prima islandssild fant vanskelig kjøpere,' så prisen hurtig gikk nedover fra 5 til 3 p.fennig pr. pund. Av svensk sild var der en del utsøkt vare som kom <JP i 6 pfennig pr. pund, mens hovedmengden f.alt i pris nedover til 3 pfennig. Selv over påske kan man neppe regne med nogen livlig efterspørsel efter sild slik som salgsutsiktene nu,stiller sig,for den sildebearbeidende industri. Ham bur g A l t o n a 34: Sl's»Lynx:: og re:stsalg sis»ris:: Altona: 5000 pund pigglhå, flådd, pris 8%5(pl'ennig pundet), 0000 buklapper 922%, 600'0 håjbrand Hamburg: 2000 hyse, stor 2534, middels 2630,,smårniddels 2829, små 27, 300 kveite, llliddells 8'0, smårniddels 8687, 90'00 pig.glhå, flådd 80, sekunda 4M'~, 000 buiklapper 7% pund forfangsild 56 plfennig pundet (aukjsjons,sallg). C u x h a ven. Uken 22. til 28. mars bragte ialt '0 pund,ferskfisk pr. 43 dampere. Derav var pund llordsjøvare pr. 8 dampere, 25960'00 pund islandsva,re pr. 6 dampere og 4565'00 pund hvitehavsvare pr. 9 dampere. Hoieste og laveste priser j pfennig pr. pund: Piggvar 2'080, beite 6'025, rødspette 3'070, berg.flyndre 2'06'0, nordsjøhyse 40, l 3539, 2327, V 220, hyse til stekning 87, i,slandshyse 89, l 89, hvitehavshyse :i 57, l 57:8, hvitting 62, nordsjøtorsk 026,,islandstorsk 57, hvitehavstorsk 56, lange 48, uer 40, makrell 626, sei 57. fj3ruk MONOPOL'S KOBBERSTOFF så spares slipsetn:ng så ofte Saltsildmarkedet. Ham b u l' g. Der er frellldeles like.stille på satsildmarkedet. uken 23. til 29. mars ankom følgende mengder saltsild til Hamburg: Fra Norge 37 tønner, fra Storbritannia 25 hele og 40 halve tønner. Hummermarkedet. Ham bur.g. Fra norsk selgerihold er der utvist stor aktivitet og en rekke norske eksportører har personlig besøkt sine tidligere,importørforibind'elser og forøvrig knyttet til sig nye kjøpere. Hummerprisen synes nu å ha festnet sig på kr pr. kg. f()!b. Norge. Man ser fremdeles optimistisk på utviklingen av forretningen i hummer. beretningsuiken kom der 84 kasser hummer fra Norge. Sild og Uskemelmarkedet. Ham bur g. Som nevnt i forrige beretning lå markedet i slutten av forrige uke svakere an og det viser sig at 'Prisen, særlig for sildemel:sortene er gått ned i uken soim gikk. Nordlandsmeliskal ha vært omsatt.i mindre partier til kr , TlenS der har vært forlangt kr. 24.,50 og budt kr. 24. Vestlandsmel synes nu i omsetningen å ligge på kr , men undtagels8lsvis skal der også være solgt helt ned til k,r. 25. Torskemel offerems ti! kr.3l5qog kr. 3.75, men der er visstnok ilkke omsatt til høiere pris enn kr i uken som gikk. Samtlige forretninger avsluttet i denne uke skal gjelde mindre poster for skibning aprn. Der vil bli innskrenkning i flesk'eproduksjonen,og derved,o,glslå heihovet.fmfmmel. uken 23. til '29. mars ankom fø.lgende mengder silde og fiskemel til Hamburg: Fra Norge 8390 sekker torskemel og 294 sekker sildemel, fra Stoibritannia 364 'sek'kerfiskemel, fra Portugal og Spania 438,sekker sardinmel, fra NordAmerika 5856,sekker fiskemel, fra VestAfrika 350 sekker fiskemel, fra,japan sekker sardinmel. Kø ni:g s ber g 28/3: Man tillater sig herved å meddele, at i følge herværende aviser ank,om pr. mls»twee Gebroeders:: ca. 2'0'0 tonn amerikansk :fiskemel. Nevnte motorseiler kom fra Rotterdam, hvor den hadde lastet fiskemel ifra den oversjøiske damper. Mottagerne var omtrentlig de samme, som eneris pleier å erholde sitt lllel fra Norge. Enn videre ;kan meldes, at strømmingd'isiket nu er rett thfredslstillende li østersjøen. Fisket av laks 'faller forskjellig ut. OLAF KNUDSEN AS BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn. sild, tran, seltran, haakjærringtran, hva/tran, sildo/jer, tomtat, /everme/ etc. Teleg r.ad r.: "T ran kn u d se n". Rj kstelefon 234 a Tranmarkedet. Ham bur g. Markedet har fortsatt ligget rolig an. uken 23. til 29. mars ankom følgende mengder tran til Ham,burg: Fra Norge 90 tønner og 6 kasser medisinaltran, 245 drums herdet tran, 00 tønner!hvalolje og 78 tønner annen tnm, fra Sverige '00 tønner sildolje, fra Storbritannia 0 tønner tran, fra Portugal og Spania.23 tønner sardinolje, fra Japan 2'0'0 drums haitran, 72 druiffiis annen tran og 200 sek,ker herdet fiskeolje. Diverse fiskevarer. Ant w er pen 3,/3: denne uke ankom d/is»vela«med 2'0 halve kasser fersk sild, 3'0 halve kasser fros,sen sild, 5 kasser reker, 8 tønner,s'alt d'lyndre, 26 tønner salt 'sild og 20 ka:sser 'salt fisk. Den kommunale fiskeauk,sjon.i Antw.erpen meddeler nedenstående priser som er blitt betalt fredag den den 3'0. mar;s (.franc pr. kg.): Torlsk 69, kveite 20, pigg'var 2, slettvar '02, hyse 50, rokke 8, skate 9,5, almindelig flyndre 38, sei 45.. Ham bur g Alt o n a.. uken 23. til 29. mars ankom til Hamburg: Fra Norge 4756 kas'ser hermetikk og 68 kolli 'Forts. side 203.

6 ~ 98 FS K ETS o A N O 4 april 934 HAMMERFEST Finnmark Fiskeprodusenters Fellessa0 A.s Honningsvåg Guanofabrik Telegramadr. : "Guanofabrik" Telefon 66 Telefon 42 Chefen 38 Joh Jacobsens S'ønner Telefon Honningsvaag 7 og 97 Vardø 44 og ~ Finnmarkens største eksportforretn. i Ferskfisk Telegr.adr. : "Fellessalg" Hondngsvaag og Vardø Spesialitet Kveite, Flyndre og Laks Sælger, kjøper alle sorter tørti:l k Feddersen & Nissen, HamOlerfest Telegramadresse : ø Nis sen Tørfisk, Saltfisk, Tran, Kul, Salt, Fiskeriutstyr, Skibsutstyr Skibsproviant, shavsrederi, Sæltran, Sælskind G. Robertson, Hammerfest Etabl. 835 Telefon nr. 2 Telegr.adr: Robertson El\sport av Stol\fisl\,. Sælsl\ind, TFan. Arktiske ekspedisjoner. J. A. TBERG A.S Telefoner: FLAL BERLEVAAG Telegramadresse "Bunkan" Forhandlere av den velkjendte russiske Solarolje og Vacuum Smøreoljer Overrelssakfører MAGNE STENHOLT A.s HONNNGSVÅG ØKSFJORD Sildoljefabriken Øksfjord, Finnmark Njord FERSKFSKEKSPORT Kontoret og privat 34 Sildemel, Sildolje, Torskemel Telegramadr. : "TBERG" Kaien... 7 Overretssakfører OLE LUND Hammerfest Jentoft Arntzen, Hammerfest KABELVAG B. PEDERSEN o Raekøy pr. Kabelvaag Rikstelefon 33 Telegramadresse : "Rækøy" Telegramadr. : jentoft Telefon 230 nnkjøp av Fisk, Tran og Rogn Utsalg av Trelast nnkjøp og eksport av fisk. Omsetter tørrfisk, saltfisk og tran C HONNNGSVAG SVERT MAAN HONNNGSVAAG Eksport av all slags FERSKFSK Vaagan Sparebank KABELVAAG dar c. Pedersen, Kabelvåg, Telegramadresse : "ldat" Tø rrfisk, Saltfisk, Tran, Rogn STA M S U N O VTTERVK & CO. Telegramadr.: Yttervik, Stamsund Ass. handelsforretning Stokfisk, Klipfisk, Tran, Rogn Telegr, adr. : "Maan" Telefoner 45, 45 og 45 Telegr.adr.: Vagle A. J. VAGLE Rikstelefon Produksjon av alt i fiskeprodukter. Assortert handelsforretning Trelast; Kn, Salt, Tønder, Sjøredskaper, Solar, Petro smøreoljer, Bensin, Tran Arth. Gjervig, Dampskibsekspedition damperi Rorboder, salteri og gjellbruk utleies Telegramadr. : Gjervig Telefon: Kontoret 4, privat 48 Dampskibsekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskab Stamsund Sparebank Spedisjon Det Stavangerske Dampskibsselskab nnkasso, Assuranse Finnmark Fylkesrederi Oprettet 89 A.S P. ELDE, Bonningsvaag Telefon 28 Telegramadr. : Eld e s/ager av alle sorter fersk fisk KARL LANDE Kolonial, Skibsproviant og Fiskeriutstyr Tran, Sild, Fisk og Agn for'retning Kullager for Bunkers Forvaltningskapital kr. 800, U R E A. TETLE & SØNNER A.S Telegram3dresse: Tetlies, Telegramadr.:,Lande Dybde ved kai 620 fot Telefon 22, 9 og 7 Assortert handelsforretning Kjøper alle sorter fisk Firma Richard Floer jr. A.s, Honningsvåg O. J. LAUVDAL Kolonial, Mel, Manufakturvarer Telefon nr. 20 Telegramadresse _ Fl oe r" Jernvarer. Skotøi. Kortevarer.Glas. Stentøi, Eksport av Tørrfisk Kommissionær for og opkjøper av tørfisk

7 4 april 934 f S K E T S o ANG 99 HARSTAD BERTHEUS J. NLSEN Als Telegr.adr. "Bertheus". Code: Boe, A.B.C., 5th. Ed., Privat. Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks, Salt, s, Tønner. Sild og Fiskeforretning. Skibe for agnfrakt, frakt og slepning. Skibsmekling. Havariagenter. Ekspeditør for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Kristian Holst Telegramadresse : "Kullholst" Als MERCUR Telegramadresse : "Mereur" Kull Salt Tønner s Vann Petroleum Smøroljer Landets største sildoljefabrikk. nnkjøp av Sild, T orskegul2lno, Lever og Grakse Harstad nye Spareba nk Alle alm. bankforretninger nkasso ALF HAALAND Høiesterettsadvokat Als NORDLANDSLNJEN Regelmessig godsrute OsloKirkenes Konkurrerende frakter God t materiell..jerrnund Kind Harstad Telegramadresse " "Kind" Sild, fisk, salt, tønder Filial: RS VÆR, Lofotsæsongen HA~STAD TDENDE Eldste og absolutt mest utbredte blad som utkommer i Harstad med omliggende store fiskeridistrikter. BALSTAD Balstad Slip " mek. Verksted Telefon Telegramadresse: Slippen To patentslipper for optil 00 fots lengde. Cylinderboing, motorreparasjon, smedarbeide, metallstøperi, autogen sveising og skjæring, trearbeide. Lager av jern, stål, aksler, stangmetall. kobberrør, patenlmetaller, trematerialer, kobberstoff etc. P. A. Ped.ersen, Balstad Assorteret Handelsforretning Vestlandskes og Valløs oljer. Fiskeforretning dent~ft. Balstad Post og Dampskibsekspeditør Kul, Olje. ndkjøp av Fiskeprodukter SVOLVÆR 'A.s NORDLANDS SALTLAGER, Svolvær Telegramadresse : Saltlager MPORT lv SLT 2J.fot~o~ten NordNorges største og uten sammenligning mest utbredte avis R. KJELDAHL Telegramadr.: l<jeldahl, Svolvær Rikstelefon 47 Kjøper av tran og tørfisk Als Nordlands Olie & Kraftfoderfabrik Produserer: Sildmel Sildolje Torskemel til revefor A S H ø E R MEK. VERKSTED OG SME Telefon 39 U~før~r motor.og ~ampmaskinreparasjoner. Metallstøpning. Autogen sveising og skjærmg. FabnkasJon og lager av pat. snurpenotringer. Representant for Bolindcr. Svolvær Reperbane & Drevfabrik Taugverk Snøre Skibsdrev Telefon 7 Telegramadr.: Reperbanen ARENT ARENTSEN A.s, Svolvær Kolon:al, proviant, fiskeriutstyr. Produksjon av fiskeprodukter Telegramadresse : Arentsen Telefon 46 H'ANS LORENTSEN, Svolvær Telefon no. 20, Befragtning samt omsætning av sild og fiskeprodukter FREDRKSTAD e~ ~!t~!~~or!~~h~ ~ for Benzin Telegramadr.~: ",ifj og Opfyrl'ngsmotorer N A B BEORP' A.S Nabbetorp Mel<. Verksted, Fredril<stad GRUNDVK & ABRAHAMSEN A.S Telegramadr. : Munken ANS.JOSFABRK Telefon 973 S Kjøp ogsalg av brisling'.. t er landets eldste elpner mo oren og mest anerkjente båtmotor med elektrisk tenning. Eneste båtmotor som fikk Gullmedalje ved utstillingen 930. AGENTER: Aug. Andresen, Langesund ng. G. Sivertsen, Bergen Risør Mek. Verksted Th. Enoksen, Kristiansune! Ugland og Syrdalen, Arendal Conrad Bukkøy, Skogsholmen, Helgeland Sleipner Motorfabrik A.s Fredriksstad ~._~,~

8 200 F S K E T S GAN G 4 april aa... am.._. TRONDHEM... ~~..._ A.S Eli EKKER SUND & GENBERe Als, Trondheim Telegramadresse: E k k e r Telefoner: Kontoret :69, privat 38 Eksport av fersk laks. kveite og raeker Forhandler fisk og sild Taug og trådhandel Jerntråd og kork ~ Telefon 4545, 522 Tlgr.adr.: "Peras" CONRAD HVLL, Trondheim Bankref. Forretningsbanken Kommissionsforre~ning Telegr.adr. Hyllco Telefon 4407 k, AKTESELSKABET SKSS & FSKERUTSTVR TRONDHEM Trondhjems sconlpani Telefon 40 Kai 6 Eneste firma i branchen som leverer Staalis M H U S TA D & C O Telefoner: 277 k, 37: k Disponenten privat 3687 k Disponent M. Hustad Nordre gate 23 Telegramadr.: "Emhustad" Fisk. Sild en gros samt aue sorter Blikkemballasje Tønner og Kasser på lager Fiskeredskaper En gros En detail A.S NELSEN & JOHNSEN, Trondheim PAUL KLDAL, Trondheirn Telefoner 3253 & 3276 ETABL. 95 Telegramadr. "Forhandler" Kontor: Fjordgaten 9 Til absolut beste priser forhandles fersk fisk og kjøt. sild. tørfisk ALFR. NORDBOTTEN Telegramadresse: "Alnor" Kjøpmannsgaten 3 Telefo!l 3l37k, priv. 237k.Bankkonto: Privatbanken i Trondhjem Eksport av fersk og saltet Sild og Fisk. J. LNGE EtabJ. 904 Rikstelefon 2893 Priv (Ugla central) 20 Telegr.adr.: "Linge" Export av fersk og s ;.tet Fisk. Sild og Lax Norsk Lax.. og Fiskeexport A.s (Tidligere M. Thams, dabl. 864) Telegramadresse: "Lax, Trondhjem" Telefoner: Konto~et 004, privat 356 Eksportforretning. Speciaitet: Fersk Laks Telefoner: DA N AU NE Telegramadresse: "Exportl ' Privat 466 TRONDHEM Export av: Fisk Sild Lax FiskefileUer Als Norsk Staaltaugfabrik Trondheim ALT STAALTAUG Sverre Kvenild Als Etablert 908 Nordregt. 23 Kommisjonsforretning i S d og Fisk Rikstelefon 2054, Telegr.adr.: "Kommisjon", Bankkonto Privatbanken i Trondheim Wilh. Johansen Fiskeksport Telef Telegr.adr.: Wiljo Trondheim Det beste spritkompass er NE PTU N kompasset fra H... versens Kompassfabrikk A.s A.S HANSEN & GR0NNNG Export av Si d og Fisk R.ikstelefon 392, 4322 Harald G. Grønning 3482 Ove Hansen 500 c Telegr.adr.: fis k" Alle sorter fisk kjøpes i fast regning. Opgjør omgaaende A.S TRONDH.JEMS KORKEFABRK Telefon 773 Telegr.adr.: Korkefabriken NOT OG GARN FLÅ Fiskekork i origenalbaher KVETE og annen ferskfisk samt Jandmandsprodukter omsettes best. Omgående remisse. Send forespørsel om priser og utsikter. 'Fryseriets l(ommissionsaudefine O,S Bankref. : Nordenfj. Kreditbank Telegr.adr.: Fryseri Telefon, kontoret 2820 disp. privat 2462 Mottar til frysning samt lagring i kjølerum alle sorter varer, Rimelige avgifter. Besørger spedisjon. "CrondfJjems ''ryse &. (jøfeanfæe 0,,$ MUNKVOLDS RØKER Telefon O c JOMFRUGATEN 4 Tel.adr.: Bøkling lorskefilef, Koljefilef, KOlje rund, Bøkling, Fersk filet, Sprengt filet Alfred Smisefh A.s TRELASTFORRETNNG KASSEFABRK Disp. Alfred Smiseth Telefoner: Sp eciajifef : Sild 8 Fiskekasser FLORØ FYLKESTDENDE ETABLER.T J 872 F y k e tse d 5 t e. Beste armonceorgan i fiskeridistriktene. R.imelig annonee tariff. HOPEN & SOLHEM, Dampskibsekspedisjon Telefon 65. Telegr.adr.: Hopheim Repr.: Vesterålens Dampskibsselskap Spedisjon: Fylkesbåtane i Sogn og fjordane Assuranee : nnherreds Dampskibsselskap OVERRETTSAKFØRER ANDQ. HODNEFJELD F L.O RØ L ANG ø & C O. Telt.: Butikken 00 Privat 00 2 ndeh: J. Langø & Andr.Michelsen Telegr.adr: "LANGCO". KOLONAL & FETEVAREHANDEL SKBSPROVANT {. JANSEN, Dampskibsexpedition R.epr.: n: D. s. N. F. D. S. S. D. s. slager av blokis og ntalet is O. doh. OLSENS KULLFORRETNNG FLORØ TELEFON 76 LAGER A V PRMA BUNKERKULL Als Beklædningsmagasihet FLORØ ::i:~~~~~~;, Als B. S o le 0 's E ftf. ~~l~~~n4iti~ Disp. B. Hårsaker Eksport av fersk og saltet sild_ og fisk Konfeksjon~fabrikk (eneste i fylket) ~~~

9 4 april 934 F S K E T S o A N O 20 ca MALØV S KAAR & co. Rikstelf: Kontoret nr. 3 Ar Privat nr. 3 B ETABLERET 95 Telegr.adr: "SKAAR" SLD & fskefor. EN GROSS EKSP. AV SLD & fskeprodukter A a EN TUR 00 KOMMSJON LAGER AV: Fiskeredskaper, Russiske oijer, Tran, Salt, Cement. SLAGER o LA F HEN DEN Måløy. Telefon 88 Telegr.adr. "Henden" Sild & fiskeforretning J kolonial, mel og slentøy Jernvarer. ARNT & SMON MDTGAARD MÅLØY Rikstelefon 34. Telegramadr. : "Arntgaard" Blikktrantøn~e & Sildetønnefabrik Sild & Fiskefcrrefning, Kulllager Brødr. Tennebø Sild & Fiskeforretning Eksport Rikstelefon nr. 97 Telegr.adr.:»Brødr. Tennebø" Kjøp og eksport av: Kveite, Laks, Hummer, Reker, Hyse, Ål, Håbrand, Haa fersk og saltet Torsk, Brosme, Lenge, Makrei og Sild. Agentur &. Kommisjon MARTN FØLEDE Telefon nr 40 Skips. og fiskeriutstyr Skipsproviant Jernvarer Smøreoljer Parafin KNUT FØLEDE Telefon nr. 46 Repr. for Campbell Andersens Enke A.s, Bergen " Helly. Hansen A..s, Moss CHR... HOLVK Repr. for raaoljemotoren Wichmann. Telegr.adr.: Holvik. Telef. 4 a, 4 b Sild & Fisk engrossexport Specialitet. Kveite, hyse. haabrand, torsk,jlyndre, hummer, an/. Tilbud ønskes Tdegramadr.: "Eltvik" J. L. ELTV( A.S Telefon 39 {jøp og Export av Sild og Fisk A.gentur & l{od.mission ENA~ GOTTEBEQG, Måløy Telefon nr. 02 Telegr.adr.: Ootfeberg Sild og Fiskeforretning. Eksport ~. DOMS,TEN, Måløy Telefon nr. 70 Telegr.adr.: Domstein Sild O g Fis k e for r e t n ing. Eks p ort Nordfjord Torskemel & Guanofabrik A.s Fabrikasjon og eksport av To skemel og Guano Telegramadusse: Torskemel Rikstelefon M. A.. {VALHEM Eksport av Laks, Hummer, Ål, R.eker og annen fer.ik fisk Telegramadresse: "Fisk Telefon 33 Ulvesund Fiskeguano og Fodermelfabrik Diplom for Fiskemel ved Nordfjord Jordbrukautatilling 97 RKSTELEFON Johan Galleberg Hermetikkfabrikk Telefoner: Kontoret 45, bolig 53 Telegramadr; : Johan Kjøper Småsild, Brisling, Krabbe Nordfjord Folkeblad MÅLØV Telefon 80 er beste annoneeblad for firmaer som vil gjøre forretninger i fiskeribranchen, da Måløy er største fiskerisentrnm i Sogn og Fjordane fylke. ULVESUNDS HOTEL, MALØV, TELEFON 59 nnehaver: JOH A N L len. MOLDØEN CANNNG CO" MALØV. TELEFON: 6. TELEGRAMADRESSE : "CANNNG" KVALHE!M & CO... Maaløy Telegramadresse : "Kval". Telefon for rikst. nr. 4. Kontoret nr. 57 a Bankforbindelse: A.s Måløy Privatbank Eksport av: fersk og saltet torsk, brosme, lenge, makre, sild og brisling. Levende hummer. fersk kveite, lax, hyse, haabrand og haa HAUGESUND H. M. 'Wrangell & Co. A.a Tele~raiT.adr.: "Corona" Haugesund Teld.: 2424, privat 2430 Lager av Sart og Tønner \.nut \.nutsen O. A. S. Hauges,und Eksport av fersk stor og vårsild Tcegramadresse: "Knutoa" Haugesunds Sildolje &. Fodermelfabrik Als Disponent: OLE SAMSONSEN Telefoner: Kontor 24, Priv. 24. Fabr. Risøen 362, Fabr. Torvestad 22. Storesund Central Tcegramadresse: "Sam sonsen " Er kjøpere til stadighet av sild og Raastoffe til vore fabrikker, og produsenter av Sildemel og Sildolje K. Kolbeinsen & CO. Als, Haugesund 5 L o EKS P ORT Telegramadresse : "Kolbro" Telefoner: Kontoret 2624 Sildemel Sildolje Rogn Kolbein~en privat 2625 FERSKSLDLAGET VESTKYST Haugesund Fersksildeksport Telefoner: Kontoret 90, 2, Sjøhuset 68, Privat 9 (F. N. Nordbøe) Telegr.adr.: "Vestkyst" RAGNAR NaSEN, Haugesund Telefon 990 Telegr.adr.: Sildnøsen Eksport av fersk og saltsild, sildemel CARL FSKAAEN, Haugesund Telefoner 2524, privat 583 Telegr. :.. Fiskaaen " Fersk & Saltsildeksport OLAF THUESTAD A.S Kommissions & Mæglerforretnino HAUGESUND Telefoner: Kontoret 705, 205, Olaf Thuestad privat 06 J. Henning Thuestad 62 Telegramadresse : S LD' SALTSLD. TØNNER. KASSER KYVK & CO. A.s, Haugesund Telefoner: 22, 22 Telegr.adr.: ThOlval Skibsproviantering Fiskeriutstyr Eksport salt makret. Salt sild NNE~A/s HAUGESUND~ :2;"".OLAV SLD ROGN f/((~~ EXPORT Telegr.adr.: "Sennas"

10 202 F S K E T S o A N O 4 april 934 ~STAVAN~GE_R~ Stavanger Blikfrykkeri og Maskinverksted Grunnet 905 Mass~fabrjkasjon Utkast til moderne utstyr leveres promt 200 arbeidere av all slags blikkemballasje for fi~keindustrien nnkjøpslaget Nøi'tral Stavanger Etableret 96 Representerer 2 fabriker Kjøper brisling, sild og musse Daglig behov 3 O O skjepper Telefoner: 2272, 2373 forretningsfører Hesby prival 2274 Brislingnnkjøpscentralen STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, musse. sild og spir Telefoner: Kontoret 05, privat 4375 Telegramadresse : Råstoffkjep BrislingKontoret: 94 Stavanger {jeper i sæsongen: Brisling, musse, l ild og spir Daglig optag ca skj. Telefoner: Kontoret 94 og 95 N. O. Roaldsø, bolig 96 Tele ramadresse : "Brisling" BRSLNGKOMPANET Forretningsfører Nils W. Kalvenes, Stavanger. Landets eldste fellesinnkjøpslag for brisling, småsild, makrell og spir. Daglig forbruk 3000 skjepper. Telefoner: Kontoret Forretningsføreren privat 527. Egen rikstelefonlinje. Telegramadr. : "Brislingkompaniet". Stavanger Preserving Co. AS STAVANGER Kjøper Brisling og Småsild Rikstelefon nr. 70, Stavanger. Utenfor kontortid nr. 270 Telegramadre~se.: "Preserving«, STANDARD Ltd. RAASTOFAVDELNG STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild og Musse Daglig optak 3000 skjæpper Telegramadresse : Telefon: l kontortid 378 O STANDARDRAASTOF, utenfor kontortid 378 Stavanger Egen rikstelefonlinje Als John Braadland Ltd. og Concord, Uskedal STAVANGER Kjøper isaesongen : Brisling, Mus::e, Småsild og Spir Telefon : Kontoret 36, egen rikstelefonlinje. Efter kontortid 2544 Telegramadresse : Braadland L. R ø E D SKO F A B RK HALDEN Anbefaler sine HER RES K O Arbeidsstøvler og Beksøm Varemerket er Dacapo Alt i båtutsiyr. Ståltaug. Skibstackel. Fvrlamper, Carbidlamper, Carbld. Primusser, Smøreoljer C. DAM M BERG EN Telsllr.adr.: Telefoner: Kontor5588, "Ced.hm" Butik 0400 SKBS & MASKNVAREFORRETNNG AlS Bergen SKUDESNES CANNNG COu Brødrene Nomes, Skudeneshavn Fiskepudding, Fiskeboller. Seikaker Absolut fineste kvalitet' KARL SREVAAG, Stavanger Telegr.adr.: Karl Sirevaag Etablert 90U. Tele!. 30 'forvet, 3923, 566 Eksport og Fiskeforretning Kjøp og salg av alle sorter Fisk og Sild Landets største Lager av Pergantyn og Greaseproof for Hermetikpakning. D~EYEQS G~AFSKE ANSTALT STAVANGEQ Telegramadr.: Papir Telefoner: , 2222 MNDOR BREKKE & CO"' Drammen NDEHAVER: ROAR LUND Agenturf'orretni"9 i saltet sild og 'fisk Telegr.adr.: "Mndor" Telefoner Als Wernøe.& Gulbrandsen Torvalmenning 2, Bergen KODAKDEPOT, Kino, Ly.billedUtstyr H. N. HAVK, Kopervik Rikstelefon 60 Eksport av Raeker og Hummer Dampskibsekspedisjon

11 4 april 934 FS K ETS o A N O 203 Forts. fra side 97. l'okesild, fra Sverige 42 ka,sser hermetikk, fm Storbritannia 25 kasser hermetiske reker, fra Holland 66 kolli sardel'ler, fra Portugal og Spania,646 k3!sser,,sardiner.og 9 kolli ansjos, fra NordAmerika 600 kasser sardiner, 2 tønner saltet laksog 9 tønner østers. Fiskemarkedet innenlands. Beriktigelse fra Ale:sund. noteringen for 9/B er opført }jstorlsild«kr..502 pr. tønne. Dette skal være»vlmsild». Norges ferskfiskkvote til Belgia 2net kvartal. Marinestyret i det belgiske Transportministerium har gjennem det norske generalkonsullat i Antwerpen meddelt at kvantumet av ferlskfilsk fra Norge som tililates innført til Belgia i '2net kvartal 934, utgjør som følger: April kg., mai kg. og juni 8500 kg. Der kreves attest ved innfør$el av skalldyr til Danmark. Det danske Handelsmini,sterirum har bekjentgjort at f fortegnelsen over varer til ihvis innrør,sel kreves auest!fra Nationalbankens Valutakontor, medtas slmlldyr. Auksjonsordningen for ferskfisk i HamburgAltona.. april vil det rorenteauksjonsfirma få hånd over aumsjonsvirksomihetene både i Hamburg,og Altona. Auksj,onsfirmaets navn og adre'sse vil bli: Kølser, Pla:tZillann & Co., Altona. All ferskfisk bestemt for aukisjonssalg i Hamburg og Altona blir fremtidig å sende til nevnte au}{;sjonsfirma. De to auksjonsfirmaer, Hamburger Fischauktion, Hamburg og H. Køser, Altona, som den. april forenes under firmanavnet KØ:ser, Platzmann & Co., Altona, vil tilstille sine tidligere forbindelser et cirkulære med nærmere redegjørelse,strak,s over påske. Meddeler generalkonsulatet i Hamburg. Skib laster. Dis»Sicilia«beregnes å laste i Bergen oa. M for Nord Spania (ekskl. Vigo) og Oporto.. ' lvj;s»8ardinia«beregnes å laste i Bergen ca. 6M for Vigo, Lissabon, SydSpania, Catalonia og Marseille. Spanskelinjen. Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk A.S L. Bergh, Bergen Norges best assorterte tekniske forretning ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Stasjoner Til innlandet Til utlandet Oslo For Sve talia Tyskøvrig rige land kg. ~ kg. Trondheim: kg. kg. kg. J kg. 8/3_24/3 ialt ) Sild Fisk ) Bergen: 8/S_ 24 a ialt Sild Fisk Åndalsnes: l8a _24/s ialt Sild... Fisk Narvik: 8/3_24/3 ialt ) Slld... Fisk.... = ) ) Herav l 680 kg. fisk til Danmark. 2) Herav kg. fisk til Wien og kg. til Basel. Oijemarkedet. Bergen og Stavanger NorskEngelsk Mineralolje A/S, meddeler: Prisene er" fra og med 3. april 934 avhentet på fat fra an legget Skarholmen og i Bergen kr /2, 0.6 /2 og 0.8 /2 pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Cl Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen 8 /2 øre. Shell bilbensin kr pr kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. CHR. RGENS SøNNER Telegramadresse: R GEN SES Taugverk Snører Traad Liner alt BERGEN Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis hel i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on~ from the beginning of the year 934 to Mareh 3st. Winter and Spring Herrings (hl.) landed , exported in iee , eured 45200, to redudion works 87600, eanning fadories ete Cod in metric tons landed , prepared for stoekfish 26560, for salted and dried 54800, ieed 600. Cod liver oil produeed in hektolitres , livers of eod to other oils hl. eod roei sated hl.

12 Norges utførsel av fiskeprodukter fra l. januar til 24. mars 934 og i uken som endte 24. mars. Tollsteder yå~~~~ ~ F~tSild ~g Storsild s l<lippfisk Rundfsk Rotskjær Sei Hyse Annen Tørrfisk Rogn Rogn D.m. R.m. Blank Brun Brun Hå Salte! FlekkeSildlSkaret sild lards'] ialt rund tørrfisk ialt fersk tran tran blank kjerr. tm. sild kg. kg. kg. tm. tm. tm. tm. tm. tnr. i tm. kg. kg. kg. kg. kg. tm. tm. tm. tn!. OSlOl) ] _.~ Kr.sand S ] Egersund _. Stavanger 2 ) Kopervik _.. Skudent'shavn Haugesund 4 ) Bergen 5) ) Florø Måløy Ålesund 6 ) Molde Kr.sund N.7) Trondheim Bodø Svolvær Tromsø 3) Hammerfest Vardø Vadsø 4) Andre 9 ) l _ alt ) l l uken l J ~59" 2~ ~~,_. '" Herdet Hval Sel Silde Sild Sild Ma Ma laks levende Annen Fisk Fisk Fiskemel Tollsteder hvalolje olje olje olje fersk rakt krell krell Hummer Reker Sildemel levermel Selskinn Hermetikk saltet fersk fersk ål fersk fisk saltet saltet kg. kg. kg. fiskeguano kg. kg. tnr. tm. tm. tnr. ks. kg. tnr. kg. kg. kg. kg. kg. i tm. kg. OSlOl)... ~ Kr.sand S Egersund Stavanger 2) ] , Kopervik ~ Skudeneshavn Haugesund 4 ) ~ Bergen 5 ) Florø Måløy Ålesund 6 ) i Molde Kr.sund N,) Trondheim ~ Bodø Svolvær Tromsø lb) l Hammerfest. 39 _ 0 l Vardø." Vadsø 4). 485, 30 Andre 9)... 8) l ) ) alt uken , ~ ) Dessuten 367 m. stearin, 46 tm. hvaloljefettsyre, 9 tm. bottlenosetran og 6 tm. pressetran. 2) Dessuten 9 tnr. ansjos, 245 tm. krydret sild og 300 kg. islandsk klippfisk. 3) Derav kg. finnmarks og kg. 0fots. 4) Dessuten 325 tnr. sildemelke og 25 tm. edikbehaodlet sild. 6) Dessuten l 262 tm. stearin. 6) Dessuten 442 tnr. stearin og 34 tm. kveitetran. 7) Dessuten 49 tm. stearin, 38 tm. håtran og 353 tm. industriell tran. 8) Fra Fredrikstad. 9) 208 tm. hvaloljefettsyre fra Fredrikstad og kg. krabbemel fra Sandnes. 0) Herav kg. fra Sandnes og kg. fra Harstad. ) Herav fra Harstad, fra Mosjøen fra Sandnes. 2) Herav 205 tm. flekket fra Haugesund, 64 tnr. flekket fra Bergen, 30 tnr. flekket og edikkbehandlet fra Molde. 3) Dessuten 804 tm. kveitelevh. 4) Dessuten kg, lodde.

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund OVERSIKT OVER ANALYSERTE PRØVER I 1981 Ferske fiskeprodukter Antall prøver

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien

Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien og i flåten de siste 15-20 årene. Figuren viser samlet

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009 Markedsanalytiker Ove Johansen ove.johansen@seafood.no Tlf. Mob: 93 8 3 16 MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 29 MAKROØKONOMISK UTVIKLING Spania har i løpet av 28 blitt hardt rammet av den finansielle

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer