Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren."

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post ANNONSEPRS: Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens konior. Kr utenlands. Onsdag 25 desember 935 Fiskeridirektørens kontor. Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 52 O\'ersikt pr. 2/2. S to l' S i d f i os ke ter ennu ikke begynt. De forsøksdrivel'e som var ute forløpne uke hadde ingen fangst. Mandag ri kk en forsoklsdriver 8 shd 7 kvm. nv lb n av Storholmen. Fet s j l d - o g S må.sl d,fi 'S keit forls etter ganske godt i!ogen di'.strik.ter.i Nordland. Det beste fiske forgikk i Evenes, hvor ukepartiet blev 5500 hl., hvorav til hermetikk 500 hl. o:~'ilset for eklsport 4000 hl. Prisen var kr pr. hl. Her pr nu til.stede 7,snurpere og 3 kjøpere. GHdes:kål blev optatt.t~oo hl. fahrikkvare, pris kr..,30 og i Tysfjord opfisket 2250 hl. hermetikk og fabrikksild. Bi,ndalog Øksnes hadde man oigså lc:~en,småfangister. ntet blev saltet,i forløpne uke. Ved Namsos er siden forrige beretning 'opfilsket 400 hl. hej'llletikkvare, pris 4 kr. SHdeHsket ansees nu avsluttet. Tor is k e f is k et. For Honningsvåg har banks,køitene i forløpne uke hat't,fang;g,ter på fra til 2000 klg. filsk, hvorav optif halvparten hysle. Skøitm har hatlt fra.000 til :.2000 kg., motorbåter 600 kg. og robmer 200 til 30'0 kg. For c'loiet torsk betaw'2is 9 til 2 øre, f,or hyse 7 til 8 øre pr. kg. og for lever 7 til 8 øre lieren. Gryllefjord i Senja hadde man fangster på optil 6000 kg l'i~k. Der er nu gode utsikter flor tors~efisket. l Øksnes på Yttersiden blev j. uken optatit 800 stk = 2900 k!2.'. vesentlig,s.k rei, som var fet og fyldig. Pris 3 øre pr. kg. r Dverberg blev 'opfisk,, t 800 kg. torsk, hvorav hengt 800 kg. 0:2 iset ODD kg., pr 0 øre pr. kg. Borge ennu.intet torskefi.ske. B ank f i S k e t fra Ålesund hadde en ukefangst av kg. Samlet ver:di kr E k:s p o l' ten av de v,iktigsrie d'iskevare.r i uken til 4. desember 935 (fjoråæts tan iparantes). Kl;ippf.isk 40,8 - :2 848 (35245),,tørrfisk.i uk<en ,38 (220,33), derav J'undifisk henholdsvis (2779), 'otskjær (974), sei (594), hyse (.524), annen 'O - 9 (84), rogn salitet 864.tnr (6426), damptran 2448 tnr (0,6049), blanktran (3;:; 404), fersk filsk (9 576), hummer kg (88207),.reker (2.08), he'lllletikk (2692,6), sildemel (36687), fiskemel (2268) iberegnet guano). BaFlkfisket. Piskemedinget. N o l' d l and. - V æ l' ø y o:g Røst: Opf,iske,t i uken 7. tdl l. desember k'g. fisk, hvorav 800 klg. kveite lå ore, 3;:;0'0 kg. flyndre il 8'0-90 øre, 230 kg.,flon,k il 2 øre, 700 kg. hyse il 2 øre, 290 kg. skate il 2.0 øre, verdi kr _ Der dehok ;)'6 motorbåter. c.. K 6 N G A.S SKBSMEGLERE TRONDHEM Spesialitet; Kystbef=rakt:.ning Telefon 2 og 925 Telegr.adr. Ki6nigas M ø l' e.- A,e sun d: uken 4. til 2. deisember er opfisket kg. fisk, hvorav 200 kg. kveite il kr..30,800 k,g. flyndre a kr..0, 70'00 kg. lange Et 20 øre, 3000 kg. brosme il 0 øre, kg. torsk a 30 øre, 3500 kg. hyse a 33 øre, 4500 kg.,sei Et 20 øre, 8000 klg. ska.te il 25 øre, 500 kig. lysing il kr..20, kg. håbrand il 2 øre, kg. hå il 5 øre, GOOO kg. annen fisk il 20 øre,,600 kg. reker il 70 øre. Leverpar.ti 4 hl. il kr. 8. Saml'et verdi kr Der deltok 60 mo,torbåtier og 20 snurrevadbåter. - Bre m 6 nes: uken 8. til 4. delsbr. er ophskerl: kg. ElSk, hvmav 50 kg. kveite a kr., 900 kg. lange il 4 øre, 650 kg. br,osme a 0 øre, 600 kg. tor!slk il 7 øre, 500 klg. hyse il 20 øre, 450 kg. ekate il 5 øreng 530 kg. hå il 0 øre pr. s'tk. Verdi kr Ds!' deltok 2 motorbåter. R o g a l and. - Eg e r S li n d: uken 9. til 4. desember er opfisket kg.,fsk og s'lmudyr, hvorav 3.00 kg. flyndre il 75 øre, 30.0 kg. lange a 2'0 øre, 5200 kg. tlorsk il 22 øre, 5700 kg. hylse il 30 øre, 200 kg. sei lå 5 øre, 800 kig. skate il 5 øre, 200 kg. uer il 5 øre, 700 kg. håbrand il 5 øre, 400 kg. annen fisk a30 øre, kg. 'reket Et 8.0 øre, 50. kg. bokstavhummer lå 0 øre og 550 kg. hummer il kr Verdi kr. 25 9:47. K v it s ø y: uken 9. til 4. desember er o pfis,k et lo. 063 kg. fisk og skalldyr, hvorav 82 kg. torsk lå 40 øre, 385 kg. hyse a 30 øre, 4286k,g. sei a 25 øre og 3580 kg. hummer a kr Verdi kr 'lorskefisl{ct. F,i n n m a l' k 2/2. - Ho nn in :g s v å g : Bankskøiter , optil halvparten hyse, skøiter , m'oltorbmer , robåt,er fiskepris, torsk 9-l2,,hyse 7-8, lever 7-8, f:iskevek,t bankiisken 80-20, fjordfis,k , leverholdighet , tranprocent 45. T l' o lll Ei 2/2: Denne uke torskefangster [or Gryllefjord optil 6000 kg., :stø'e6e, lever:holdighet, tranprocent og priser som i foni'ge opgave,,gode utsikte,r. - No l' d la n d 2/2. - Øks ne S: Denne ukeoptil 800 stk kilo, vesentlig skrei, fet og' fyldi,g, intet nevneverdig parti o pfilsk et, 'prils 3 øre pr. kg. - D ve r ber g: For Andenes er l denne uke 'opfisket 800 kg. :forsk, hengt 800 kg.,iset 000 kg., pris 0 øre. - B;Q. l' g e: ntet torskefiske. <'etsild- og småsildfisl{et. Tr;Q. is 28M2: Malangen optah siste uke 200 hl, anvendt :sildolje, pris kr. 2.50, tilstede 0 bruk, ingen kjøpere. _ N o l' da n d 2/2: B:i n d a l: Siden innberetning 7. ds. op J,isket 950 hl., hv,orav 750 hl. fabrikk,200 hl. hermetikk, pris kr ng 5. G ;i de s kål: uken optatt 42'00 hl., alt til fabr!ikk, pris kr Ty s f j ord: ukenoptan 2250 hl. hvorav 80'0 fabrikk, 450 hl. hermetikk. - Eve nes: uken optatt 5500 hl, hvorav 500 hermetikk, 4000 il8e,t for eksport, pris kr. 5.50, tilrstede 7 polsere og 3 kjøpere. - Øk '8 nes: uken,optatt 26'0 hl., alt agn, pris kr pr. hl. -- Ne n a :

2 ~----~ F S K E T S GAN G 25 desember 935 Kværnø Handelsskole Postadr. Landstads vei 7 TRONDHEM nnmeldelser til 6 mdl. kursus, som begynner i januar, mottas. Skolepenger kr pr. md. FOR L ANG P L A N alt optah 3600,0 hl., hvorav 25,0 salrtet, 000 skjæresild og fabrikk, av partie.t,er 5,000 hl.f.isket Sjona 3 siste døgn i silslte uke. - NOT d - T l' ø n de l la g 2/2: Siden innberetning av 30 f. '..,opfilskeitog solgt 40,0 hl. sild til hermetikk,rrmi,s kr. 4 pr. hl., fisket rapporteres llu sluh. -- Sør - Trø n,d e l a.g 6/2: uken 8. til 4. d. m. er j,døtle dis,tr,ikt opfi,sketca. 0 ODD,skj. iluss,e, som er,solgt til hermetikkfabrikkene for ea. 80 øre pr. skjeppe. Storsildfisket. Åle sun d 24/2: Hertil idag 2 drivere fra Svinøyhavet 25 l. til X hl. sto'rs.id. OLAF KNUDSEN AS BERGEN (Aktiekapital kr. 2,0,0,0,0.-) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn. sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset torsk, tomtat, levermel etc. Telegr.adr.: Tranknudsen - Rikstelefon 2348 Forsøl{sHskc efter storsild. K r j sti ans u n d 8/2: Forsøklsdriver inatt 3 kvaritmil nordvel~,t til velst Ona, ingen fangst, temperatur 8, 8.5, 9 og 9 grader, henholdsv,i,s 0, 20, 50 og 9,0 favner, også inatt litt mælsid på,settegarn Veidholmen; fonsøksdriverne går nu ut fædag. - 20/2: Fons.økstdrift :inatt 4 kvartmil nord nordvest Storholmen, fangst 2 sild, lite fugl. 2 kvar'tlli nordves,t Runde, ingen fanges.!, adskillig havsul 'og stormåse obs'erver't 5 kvartmi:l nordvest Runde_ - 2/2: FOTsøksdriv,er inatt 8 kvartmil nord noddvest Hauggjegla,ingen 'l an gslt,,temperatur 7.8 og 8 garder, henholdsviis 0 og 2,0 favner..2 kvartmil nordv8ls,t til nord Grip, ingenfangs,t, en del stomnåse, tempera!tlur 8, og 8.75,grader, henholdsvis 0, 20,50 tog 0,0 favner ,/2: Fonsøksdriver inatt 7,kv.artmil nordv8is't til nord S'torholmen, fangst 8 SlonsiM, adskillig måse og havsul observert,tempemtbr 7.5, 8, 8.75 og 9 grader, henholdsvis',0, 2,0. 5,0,og 90 Javner.- 23/2: driver inatt 0 kva,rtmil ves,tnor:dvest Orskjærene, 9 sild, derav venitabel storsild, resten mæl,sild of fetsild. Bre ang:e r 22/2: En driver hertil idag fra 5 mil nordvest Olderveggen, svarte garn. - B u l and 2,3,/2: [ol'lsøktsdr,iver fra Solund har vært ute, resulta t 3 blodsim, utsiktene v,ed,land 'er lor,hden små. Meldinger om udande~5 fiske, ckspoct m. v. Fiskebeholdningen på sland pr.. novemher 935 i henhold til i:slandlske overvrakeres optelinger. Beholdningen er opgitt li il 000 kg. beregnet fullvirket fisk: Fiskesort Vrakerdistrikt.!:<::.;; -o >, te.~ 'O 'cq) (; Q) :.;;r '0... U:;t::~ ~ ;; >, Q)te>, te.!:<:: ~g. Q) en V >SSl o::' - <r: Storfisk... ; Jl Småfisk og mellemfisk Lange Hyse Sei Brosme... _ Labradorfisk Labradorhyse Pressefisk. _ Saltfisk... _ Tils. den l. novbr , Tils den. novbr ,0, , Den. november i efternevnte år utgjorde landets beholdninger i il 0,00 kg. beregnet full virket fisk: Storfisk... _ Småfisk og mellemfisk. 8 4, Lange..,... _ ,0 86 Hyse.. _ , Sei Brosme... _... _. _ : 7 Lal?radorfisk... _ Labradorhyse gl 7 Pressefisk... _ ,073 Saltfisk... _... _ Tilsammen slands ldippfiskeksport. - anen halvdel av november måned d. å. er ialt ;ejæportelt!fm sland kg. klipphsk og kg. våtsaltet fisk. Eksportllengden ior de!l'onskjellige bestemmelseissleder er opgitt således: Fullvi:rket fisk: Barcelona, torsk 2250,00, :stor.fisk 32 8DO,mellemifilSk 4600, Bilbao, torsk , Vigo, do ,0, Valencia, labmdorfisk 88 5,00, uopg.ih havn, torsk , s!llåf,isk 5750, s.tmfisk 2 000, ialt Spania 25575,0 kg. SpaniaOig Hala. s,t'ortfilsk 962,00, (uopgitt havn), labradorhsk 9,0 000, lialt lb620d kg. Hallbufig, torsk 4800, labmdodsk 22,50, ialt Tyskland 7050 kg. England (uopgiih havn), lang,e 305,0, torsk 35000, iau 38005,0 kg. Leith, torsk 25600, lange 87,00, ialt Skottland kg. Brasil (uopgitt havn), torsk 22800,0 kg. Norge (uopgitt havn), torsk 5000, småf.itsk 5000, ialt 20,000 kg. Sverig'e havn), lange 50'0 kg. Kjøbenhavn, torsk 8000,,lang,e 2,05,0, sei, filet 5720, ialt Danmark kg. - Av det eksporterte kvantum fullvirke,t hsk slammet 562,070 kg_ fra Reykjavik ogollliggende steder, merus kg. skrev!silg fra Seydisfjord, kg. fra Vestmannøyane, ,kg. fra Akureyri og- 700 kg. fra Nyhmdlalldsldippiiskell i Porto!Sett fra Ny.fudlandsk standpunkt. - L i S S a b,o n 7/2: mportørlau.get vedblir å sikre markedet en regulær tilførsel. Med henblikk på den fore-

3 Belloldningene såvel av,tørrfisk som klippfisk er næslen rømmer.- Prisene uforandret. a b u l' g - Alt o na. uken 3. til 9. desbr. er tilført fra Norge 227 kolli klippfisk o.g 83 kolli stokkfisk, fra sland ;r,30 kasser klippfisk. Ferddiskml.rkedet. o il d o l li{2: 03 kasser flyndre 8/~-0/, 5-8 kasser kveite Oj---4i. holdt sig omkring 2-X pfennig pr. pund. - A v norsk småsild blev,tilført over 0000 halve ka'sser. Småsilden opnådde i begynnelsen av ukenoptil 0 pfennig, men falt til 7-6); efterhvert som tilførselen steg i de sis,te dager, altså like opunder jul. Hermetikkfabrikkene 'Slam bearbeider småsilden må regne med nedgang i sitt salg efter julehandelen, så behovet for råstoff neppe blir normalt igjen før i januar, We S e l' m il n d e. - Uken 3. til 9. detsember brag,te iahi pund fersk sild og d'jsk pr. 05 damper,e. Derav var pund nordsjøvare pr. 30 dampe're, pund is~ landtsvare pr. 29 damperle og pund norskekyst- og 25 desember 935 fs K E T S O A N O ~---~, ~-----_.----~ ~i3e'lde julesesong v.iser ma,rkedet en,meget livlig tendens og der forelig{:{or mange beistillinger fra provl'nsen. Lauge,t holder i o]pblik;:et på med å losse kvintaler klippfitsk i Dourorlodetl orzandre skibningcr er undervejs. Det :.;venslie sildefish~. - uken S0< endte 4,/'2. Garnsild ;~;)O k,g., trålsild kg., notsild kg'. Middelpds ~:arnsild - trål,sild 5-3 øre og notsild 24 øre pr. kg. Total fangst fra 30/6 til 4/2 (fjoråret,s kortoisponderendetah i parantes) : Garnsild 2922 (2554), trålsild 0974 (9366), llotsild 2003 (903). T,ofalsaltning (insaltad sm) 40 tunn {'[-:}). Eksportert fersk 5456 (5587), saltet - tnr. :;\)hmdlandsldippfisken i Porto sett fra nyfundlandrsk standliunki: Li,ssabon 7/2: mportørjauget vedblir å.sikre markedet en regulær tilførsel. Med henblikk på den Jore ::,tående jule.se,song vi,ser markedet en meget livlig tendens og der foreligger mange bestillinger fra prov,in:s8n. Lauget holder i oieblikket på med å losse kvintaler klippfisk i Dourofl oden og andre sk ib[}jnge l' er underveis. FSKERE! Anvend DesekUn mot vegg-dyr, lopper og alle lussorter samt alle sorter insekter. Det er nutidens effektiveste middel og norsk fabrikat. Kr pr. l. Hovedforhandler: C. H. Norsted, Revierstrædet 9, Oslo. DESEKTNKOMPANET, OSLO Boks 940 KHppiisk- og tørrfiskmarkedet. Markedsmel.dinger. B i l b ao. - Klippf,iskirmport til Nord-Spania li november 935: _~ ~ Bilbao Vigo Coruna Fra Norge.... sland.... Færøene Er.gland : ~~~ Total l Opgaven er utarbeidet på grunnlag av uoffisiell statistikk samt efter opgaver fra vicekonsulatene..yl f' S El in a. - T'ilført i november kg. 'tørrfisk og 8200 kg. ldippfhsl<. -- Kurante pris,er (Lit pr. 00 l~g.): Tørrfisk, hollender 480, do. italiener 460. Klippf:isk, fransk 250, do. ;lorsk 230. en u a 7/2: Siden generalkonsulatets 6i8,te rapport er der iljl kollllll et til Genua: Tørrfisk: Fm Hamburg og saltfisk: Fra London 33, fra Hamburg 3 tionn. - London 8J'2: 'går 53 kasser flyndre 8!~-0/, 32 kasser kyejte 0/-4f. London 2~!2: 42 kulsser f.lyndre 7/-8/, 39 katsser kveih~ 8/-5/., New c a S t l 8. - Pr.iser mandag 6/2, tirsdalg 7/2: 9/-/, kveite 9/-4/. i! Flyndre' New c a 's t 8. - Eriser ~of!sdag 9f2: Flyndre 8/-0/, kveite 8/-4/, hyse 2/6-3/6; fredalg 20/2: henholdsvis 7/;-9/, 8f-3/, 2/ i -2/,6. - ri a m bur g A l t ona. - F e r skf i s k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken 4/2 til 20/2 ialt pund fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: - Ukemengde i pund ' Fiskesort Onsdag 8/2 Fredag 2 / Hyse, stor /2 0-2 middels små Kveite, små Frossen, middels ogsmåmiddels Pigghå, flådd / Buklapper /4 3 /4-2 flådde / Håbrand, u. hode /4 9 / Rødspetie, stor og midd Breiflabb Lange u. hode /2 - - Om fiskemarkedet,i sin amindehghet må det sies at de,t i begynnelsen av denne uke ennu holdt sig 80m i d'orriige uke. Mot,slutten av denne uke søkte en mengde tyske trålere inn til sine hjelllist,ed fm julen så markedet blev temmelig overfylt av de billigere sorter konsumfisk, hvorfor prisene gikk betydelig nedover. - A v de typisk nor,ske fiskes.orte.r, pigghå, buklapper og håbrand var der Hlsammen hos privatimportørene i denne uke større kvanta enn,i auk'sjonen, så der kom et prisfall og lilen stabilitet i markedet. Prisspranget [or de enkelte av disse sor!ter på den enkeltesalgsda,g skyldes således ikke bare en tilsvarende kvalitet'sforskjell,men absoluflt prissvingninger ti løpet av salgtstimerne. ondagsmarkedet blev der f. eks. ved auksjonens åpning betalt 20-2 pfennig for pigghå, mens like god vare 'i løpet av 5 it 0 minutter begynte å bevege Slig nedover,i pris så varen 'tiil slutt kom ned i pfennln. Før ut,i januar blir der nu likke nevneverdilg interesse for fisk. - Fe' S k s i l d. Tmørslene fra Skottland blev i denne uke bare ca kasser på grunn av vekslende fang6tvær. midlertid forelå der meldinger,om bedre fangster og da ca kasser er meldt underveis hertil kom ikke prisen ap iglen efter pr:isfauet mot slutten av forrige uke, men

4 hvi,tehavisvare pr. 46 dampere. - Høi,este og laves,te pris,er pfennig pr. pund: Nordsjøvare : Sild 5-25, makrell 20-25, hvitting 9-9, hys'e 35-50, l 30-40, U 22-30, tmsk 8-30, l 5-22, 5-2, sei 8-4, l 8---:4. - slandsvare : Hyse 20-40, U 5-38, 8-25,torsk 0-22, U o A N O 25 desember 935 Saltsildmarkedet. vedkommende er uf,orandret Sliden s,is'ie beretning. Det, er adelels stille i,snde,fm'retningen. - Tilført blev markedet fra Gr. YaTilllouth: 3796 hele og 530 halve tnr. pr. S/S»Kjørrefjord.z( Ham bur g. - Der er ingen nevneverdige forandringer innt'rufkt,i 'saltsndmarkedet siden,forrige uke, bortsett fra at videresalg'et fra lager i Hambur,g helt ses.ongmessig går tregt like innunder jul. Andragender om betallngetillatelser for no'lsk vare er bliitt greit og hurtig innvilget hith i denne måned 0' de!semberskibninger. - uken 3.,til 9. desember ankom følgende mengder saltsild til Hallllburg: Fra Norge 46.. tør,en. 0'46900 pund hviiehavisvare pr. 7 dampere. - Hø:este og laveste priser i pfennig pr. pund: Sjøtunge 8-35, piggvar 648 FS K ETS Norge til Hamburg. mportør,ene hadde sparlt på sine bealingos,tillatelser for julehandelen og de fleste av dem har vel til 89-33, kveite 50-08, rødspeue 30-70, berghyndre 34-72, nordjsjøhy,se l 24-40, 9-26, V 5-23, hyse til Stekning 7-7,,islandshyse 29-43, l 23-44, hv:itehavshyse 20-29, l 6-25, hvitting 7-7, 'll!ordsjøtonsk 2-26, islandstorsk -2, hvitehavstorsk 6-5, lange 2-20, makrell 6-27, uer pr. 2 dampere. Derav var pund nordsjøvar,e pr. 2 dampere, pund islandsvare pr. dampere og -5, sei ,8, Ul 5-7, sei 7-2, U 4-2, uer HvitehaviSog nonskeky,stvare: Hyse 3-32, l 7-30, 4-20, tlor'sk 8--20, l 7-8, H 5--7, sei 7-2, U' 4-2, uer C u x h a ven. Uken 2. til 8. desember bragte :ialt pund fisk pr. 30 dampere. Derav var 425 ODD pund nordsjøvare Hummermarkedet. Ham bur g. -,denne uke kom der 36 kasser hummer fra julen utnyttet alt som var igjen av betalingstillat'els,er for deeember. Der kan auiså nu regnes med en stillstand i hummerforretningen på Tyskland til over nyt'tår og prisdannelsen for vil arte sig imellemtiden. januar vil,i første rekke avhenge av hvordan fisket i Norge Tranmarkedet. diverise.tran, fra sland 377 tnr. diverse tran,fra Danmark 26 H a m bur g. - u~en 3. til 9. desember aifl~om føllgende tnr seltran og 20 tnr. divefsle tran, fra Sverige 2 'tnr. diverse nmgder tran til Hamburg: Fra Norge 229 tnr..og 0 kasser Spania 25 tnr. sardinolje, fra Levanten 5 tnr. divers,e tran, tran, fra Storbriitannia 2 tnr. diverse tran, m Portugal og ha,japan 72 tnr. sardinolje. januarekibning, vitde bli gitt i de nærmeste dager eller senest meleim jul og nyttår. midlertid forlyder det nu at tillatelsene Sild- og liskemelmarkedet. Ham b u ' g. - Det var ventet al nye kjøpewlatelser, for :mkom følgende mengder sude- og i.itskemel til Hamburg: Fra Norge ;6 46,0 s,ekker sildemel og 500 sko torskemel, fra sland 300 sk. fiskemel, fra Storbritannia 800,sko fiskemel, fra Portugal tog Spania 308 sk. sardilimel, fra Nordamerika 600 sik. fitske:mel; fra V,es'tlafrika 2662 sk. 'fiskemel. \Sitt kontor lukkel i tiden meuem jul tog nyttår. Del synes altlså ikke vil bli ght før jul og at»tjberwachung,sstelle«vil holde uh'lukket at kjøpetillat'elser iflor januar-skibning kan bli git,t før primo januar. - De este agenter synes nu å ha det travelt med å ordne 'Op li reklamasjonssaker som er ops'tått i f.orbindelse med allalysespørsmå8lt. - u~en 3. til 9. desbr. N. ANTHONSEN & CO. - BERGEN Telegr adr. Anionico. Telefon 3307, Utenfor kontortid 007, 025. Salgscentralen. Stavanger Post og telegr.adr.: Salgscentralen - Telefoner: 44, 45, 46 Kjøper i fast regning Rogn, Sild, Tørrfisk, Klippfisk Sildernell a Sildolje a Torsk.ernel EkSportforretning - Etablert 868 hele og kvart-tønne, fra sland 74 tnr., fra Danmark 44 hele og 5 halve tnr., ra Sverige 70 tnr., fra Storbritannia 7G6 hele Med Handelsdepartementets bemyndigelse,og.i medhold av lov av 6. juli 933 og kgl. relsolusjon av 28. juli samme år har og 69,halve tur. utførselen av ferskfi,sk til Sllorbritannia: Fiskeridirektø'ren bestemt at følgende regler skal gjelde fm. januar til 5. mars 936 inntil 300 t.onn. A. året 936 er det f.orbudt å utføre sei, lange, lyr, brosme, steinbh, hvitting, uer, håbrand, størje og rognkjeks.. B. Fra. januar og,inntil videre gjelder for andre fiskesorter: Bestemmelser vedrørende ferskfisk~ eksporten til Storbritannia i Kon i,g S ber g 9/.2: Situals}onen [or herværende markeds. Det er forbudt å uttfør,e kve.i t e under,5 kg. med 0,4 kg., herunder innbefahet skrubbe, sandflyndre, smør - n~ndre, glals,sflyndre, gapeflyndre, piggvar o:g slettvar. Det isamme gjemer for,omre under 0,3 kg. utførselstiuaiese fra Fiskeridirektøren. 2. Det,er forbudt tå utføre rød S P et te (flyndre) under hode og større enn 80' kg. uten hode. All kveite som Det 'er forbudt å utføre flyndre som er 'stukket eller veier over 30 kg. med hode tillates kun uhørt i kappet ~hodeløs) stan,d. pigget eller hv:is hvit:side bærer merker efter klepphugg,,5 kg. med hode, dog :tillates hyse,av enhver størrelse over 0,5 kg. util'ørt i januar og :februar. 4. Det er forbudt å utføre S ka t,e v ing e r o,g rok k e - med mindre sådan flyndre er pakke,t, flor sig og kassene merket»s p e :a red p a i ce». 3. Delt er forbudt å utføre hy s e under 0,5 kg. og over v:i n g e r av hel fisk under,5 kg. og.over 5 kg. Skårne vinger må likke væreov,er 7 kg. [or doble og 3,5 kg. for enkle og ikke under 0,6 kg. fot doble. C.LFra. januar 936 opheves alle tidligere bestemmelser 6. Av pigghå tillates utført i januar måned inntil Av hodeløs (kappet) tor skover 2 kg. tillates utført fra 7. Fe r s k ro gnitillates utført fm. januar til 5. mars 8. A v mak re,l tillates utført i sesong~en 9'36 inntil 550 mot innhentet uti,ønselstillatel,se fra Fiskeridirek 9. Av v å,t s a t e t li 8 k tillates utj'ørlt i 936 inntil 25, mot innhentet utførselsthlatel,s'e ha Fiskeridirek- tøren. utfetdilget av Fiskeridirektøren f'orlsåvidt angår forbud mot uhørsel av vissle sorter fisk og størrel'ser til St.orbritannia. F li S kre id:i re k tor at '8t, Bergen den,2. desember 935. Fro S8 en kv'elte tillate,s kun utført mot innhentet

5 25 desember 935 F S K E T S GAN G 649 fiskeutførselen fordelt på land i november 935. (Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver). Fersk sild. alt.... Begia.... Frankrike.... Nederland.... Polen og Danzig.... Storbritannia.... Sve:rige.... Tyskland,.... Andre land.... Fersk fisk. Novbr alt Belgia Danmark... 8 finn land.... Frankrike.... Nederland.... talia.... Storbritannia.... Sveits.... Sverige.... Tyskland.... Andre land Jan.-nov Saltsild (fors). Sovjetsamveldet.... Storbritannia.... Sverig-e.... Tsjekkoslovakia.... Tyskland.... Ungarn.... Østerrike.... De Forente Stater Andre land.... Fisk saltet i kasser og fustasjer m. v. alt Belgia Hellas.... talia.... Nederland.... Portugal.... Spania.... Storbritannia.... Sverige.... Egypt.... De Forente Stater.... Andre land.... Tørrfisk. alt...'..., Fisk, saltet, løs i fartøi B~lgla J' ernbanevogn Fmnland... Frankrike ' 290 alt..,' Jugoslavia... Nederland Hall.a..... SovJ~tsamveldet.... talia Storbritannia Spama.... Andre land...,.... Novbr. J an.-nov og Sverige H fkk Tyskland erme i. Vest-Afrika alt..,' De Forente Stater Belga Argentina Danma~k Sild- og fiskemel (forts). Novbr. J an.-nov. Finnland l 79 Nederland Polen og Danzig Storbritannia Tyskland... Østerrike Andre land l 08 Dampmedisintran. alt Belgia.... Bulgaria.... Danmark.... Frankrige.... Hellas.... Nederland.... Den irske Fristat.... talia.... Jugoslavia.... Latvia.... Polen og Danzig.... Romania.... Spania.... Storbritannia.... Sveits.... Sverige.... Tyrkia.... Tyskland.... De Forente Stater.... Cuba.... Kanada.... Argentina.... China.... Australia.... Andre land.... hl hl Annen tran. Andre land Franknke alt Hellas Belga Klippfisk. Nederland Danmark, !O alt Den rske Fristat Finnland talia Portugal Storbritannia S, erige Frankrige... N ede'rland Spania Vest Afrika Tsjekoslovakia Tyskland..., talia Jugoslavia Kuba Østerrike Polen og Danzig Mexico Syd-Afrika-Samb Romania..., Argentina Syd-Afrika elles Spania Brasil De Forente Stater.. l Storbritannia, Uruguay Kanada Sveits Andre land Palestina lu8 Sverige Australia Tsjekkoslovakia Salt sild. New Zealand Tyskland alt Andre land Østerike Belgia '. De forente Stater Danmark Sild og fiskemel. Canada. ~, eO frankrike alt Britisk ndia Nederland Belgia China Polen og Danzig Danmark Andre land Nyorganisasjon av den tyske fiskerinæring. Lega!sjonen i Berlin meddeler 27. novbr. følgende: På den 3.»Reichshauerntag«S00ll nylig blev avholdt i Goslar var spørsmålet om e:n nyoriganisering av den tyske fiskerinæringoppe til behandling, Det blev vedtatt å samle alle grener av f:iskerinær,ingen i e sftmm8nsutining som skalomfahe det hele rike, illled underavdelinger for de enkelte land og dis'tr-ikter. Sammenslutllingen vil nå hver enkeh :næringsdrivende innen fiskeribranchenog vareta hans,iuteresser. Det har vakt stor tilfredsstillel'se innen de erhvenslllessige f,isker es og fiskeprodusentens kretiser, a,t deress næring således er blim riksmgaltrsled; fiskeri Sammenslutningen er blih optatt i»reichsnahrstand«, hvorved fiskerne blir sidelstil8t med bøndene. Som øverste centralorgan for rikets fi,sker,inæring vil bli oprettet et riksfi,skeriråd med representanter for samtlige grener innen næringen. nnen de i hver landsdel 'opreuede LandesbauerThschaHe vil der bli opnevut en filsker.isakkyndig leder (Landesfachwart), som skal søke å samle og tilpasse de for- Forts. s. 653.

6 650 fs K ETS GAN G 25 desember 935 BODØ A/l KJØlELAGRET BODØ Telegramadresse : K i ø l e l a gre t Telefoner: Formannen nr. 2 O 2 Disponenten 2 2 Anl~gget, Valen,,336 Bodø Fryseri & Kjølelager Als Telegr. Telef.: WLAND Kjøleboder for Klippfisk Ragnar Schjøtberg, Bodin pr. Bodø Klippfisk, Saltfisk, Sild, Tran, Rogn Telegramadresse: R,AGNAR Agnfryseri... Kjølelager J Dragøy & Torgersen nnkjøp og eksport av fersk fisk Utsalg Falekodden dampskibskaien - Telefon 42, privat 588 Gros. Hunstad & lng. Næss Entreprenørforretning, Bodø Telefon 379 Bygning av K..JØLELAGER Saltens Dampskibsselskap BODØ AaS KLPPFSKEKSPORT Eksport av alle sorter KlippfisK Telegr.adr. Bodøklipp Telefon 220 Erling Sannes NEM AK' (l Soiarol!e, lysolje a () Smøroljer Vand leveres H. Sundems Bokhandel S..J0KARTER Fiskeseddelbøker BE~NH. LND, Bodø. TROMSØ AKTESELSKAPET. Tromsø sildemel- OD tranfabrik Telegramadresse: Rye - Telefon 600 SLDMEL - SLDOLJE - SELTRAN 'Cromsø Dagblad for Nord-Norge DRASØV er den mest utbredte avis i Troms og Finnmark fylker ) TORGERSEN Telefoner: 53-6 ~ Telegramadr.: Dragøytorgersen Eksport av all slags fersk FSK og SiLD Specialitet: KVETE FLYNDRE - LAX AaS,Jøvik sildolje.. & kraftforfabrik Telcgr.adr.: Sild, Tromsø - Rikstelefon 309 Sildolje. sildmel. - Petroleum smøreoljer, kull, vann for sildleverandører, dampbarkeri og nothjeli l.s Tromsøens Olje- og Sildemelfabrik Telegramadresse.Olje - Telefoner: 359 og 503 PrOduksjon av Sildo!je 9 Sildemel, Seltran, Selkj9U, mel, Levermel, Torskemel Leverer SOLAROLJE fra. tank Als KARL K. FJØRTOFT ~ ~ FERSKFSKEKSPORT Td,.mm.' K~ltoft- Td,,..,, Konto' %, Ka,] Fjørlolt P' 49 OverrettssakfØrer ~ CHRSTiAN SELMER ~ il Sjørettssaker ~ Telegr.adr.: Skibsverftet - Telefon nr. 0 og 424, privat 88 i.. Utfører enhver art av skibsreparasjoner for saavel træ som staalskibe. - Jern og Metalstøperi. - Elektrisk Sve isning ~ Nordnorsk Ojeselskap- og Fiskemelindustri Afs i Telegr.adr.: Nordolje - Telefoner: 68 og 55 Sild- og Fiskforretning. Lager av Salt og Tander. Tre~asUorretiing Telefon Telegramadr. Lind Sildolje. Selolje. Sildemel. Torskemel. Levermel ~ l'mportstasjon for brendselolje Moderne bunkringsstasjon... m Leverer lys russisk Solarolje Smøreoljer, Kull og Vann Nordlands Privatbank, Bodø Filtreringsanlegg. Dampbarken og Nothjell AKT lek A P T A L RESERVEFOND Tromsøsundets Sparebank REG U LER NG S FON D ; OpreUet 904 Kontor: Troms Overrettssakfører Roald Aftsell BODØ (Advokat Harald Angels tidligere forretning) Telefon: Kontoret 30 H :R~e:o~ ::~f~ Etabl. 835 Telefon nr. 2 Telegr.adr: Robertson Elisport av Stolifisli, Sælsl\ind, Tran. 'Arktiske ekspedisjoner. Eget fond: Kr Forvaltningskapital: 6 millioner kroner Ott H l S Sø e Telefoner: O O m nn r Telegramadresse: Fraktholm Maeglerforretning - Befraktning Ferskfiskeksport - Campskibsekspedisjon Tel.adr. Hilbert Etablert. 888 Hilbert Johannesen Als Sild-, Fisk- og sforretning Rikstelefon 43 Privat 3 (, Moidenæs' Handelsskole TrOOlsø (Godkjent av Departementet) Hammerlest Bunkerdepol A.s Telegr.adr.: Kull - Koks - Cinders Disponent: Bunkers Automatisk vekt Bunkers til enhver tid G. Robertson Høiesterettsadvokat BRGER MOTZFELDT Tromsø Norsk Arbeidsgiverforenings distriktssekretær for Nord-Norge

7 ~... ' el ~..! 259 2S desember 935 Vare Sild, fe Herav: Storsild feisild. Bdsling Fisk, fe Herav: Lange. Sei... Makrell Kveite Flvndre Ai.... Uer... Håfisk. Laks.. ørret.. Rogn.. Skate o A.nnen. Tørrfisk Herav: Rundfis -,,- Lange. Sei... Hyse (k Brosme navn ialt... sild ~...,. : småsild, ialt... sko ~ o o... e o horngjel!efisk).. ~ l ' o.. ~ e l lkke t, ;... skjær... nnm.vare men... ' -o 9 ' :)... Alippfisk ialt.... ' rierav: Torsk...,.... Linge,..... Sei.... (kolje)..... Brosme.,.... Sild, saltet, ialt... Herav: Vårsild.... Storsild (slosild)... Feisild Skjæresild Nordsjøsild.... sland ssild.... Brisling.... Kryddersatd, her- under appetitsild. kg. Brisling, klsaltd (ansjos).... Salt fisk, ialt... fierav: Torski tm. ogks.m'v. Makrell i -,, Armen -',, Torsk løs i fartøi.. Annen -,,- Sild, røkt, flekket og annen.... kg. Hummer.... cu... Ocu bjl,.r:: cu t::... - ~cu fs K ETS o A N O 65 fiskeutførselen november 9350 Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver., November Januar-november cu... 'Ocu Varen es navn bjl,.r:: t:: t:: CUcu ~ Reker.. kg. l Hermet kk ialt Herm Røkt sr åsild i olje 27 2~ Do. bri~ ing i olje Do. sm. ild i tomat Do. bri~ ing i tomat 45 4 Do. sm; ild ellers Urøkt s måsid i oljel Do. bri~ ing i olje Do. smi ild i tomat Do. bri~ ing i tomat: 4 Do. sm; sild ellers Do. bri ing ellers. 6! Røkt s orsild eller vårsil i olje l Do. do. tomat...,- 5 Do. do. 508 ellers... i Urøkt d 449. do. i olje Do. do. tomat Do. do. ellers Annen sildehermet Melke Makrell l 993 l cf :J ,5 49 l U 603 l : Fisk fo! Krabbet Rogn (( Fiskebo ding, øvrig.... reker, skje gså kaviar). er, (pudkaker o..) Sildemel... Fiskemel... Hvalkjøttmel.... Levermel.... Sel- og kobbeskinnl kg. Hvalbardpr.... i Fiskeguano.... Hva/guano.... Benmel... Rogn, saltet: Av torsk.... Annen... \ Tran ialt hl. Herav: Damprnedisin Råmedisin.... Blank.... Brunblank.... Brun.... Av sel.... Av bott! enose.... Hvalolje.... Spermasettran.... Håtran.... Blandingstran.... Sildetran.... Stearin.... Utenlandsk dampmedisintran... kg. do. annen tran..., November Januar-november ' r [ l , ' [ i [ 460! ' l 72~ ul l 823; : : =' 44 i l S : ') i ; i ' 5 206: 3J 200! ! / , [ , ] 39599\ : 47829! 89278! 4508! l 620 i 993 i \ ] lei , Sd i

8 STAVANGER Kjøper i sesongen: RÅSTOFFAVDELNG STAVANGER området. KRSTANSUND Mottar fisk i oplag. Pakker for alle marked. KRSTANSUNDS SPAREBANK Oprettet 834 KARLE SCHROEDER, Kristiansund N.. Otnsetter Klippfisk, Saltfisk og ~ogn GQOOM & SON A.s, Stavanger 652 fis K ETS o A N O 25 desember 935 BRSLNOKOMPANET og Spir. Daglig forbruk 3000 skjepper. Afs STANDARD Ltd. S randardra A.)TOF,..Jakobsens Kassefabrik Tlf. 685, priv STAV A ta G E R Verksgaten 0 og 2 Stadig leveranse av alle slags kasser og materialer samt sild- og fiskekasser Te.adr.: Embalage FREDRKSSTAD Telefon 469 Fremstillet av Sun Oil Company, U. S. A. Forhandler i Trondheim: Engelbreth Møller As Mange års arbeide Fredriksstad Blik & Metalvarefabrik Hovedlager: BRØDR. NLSEN - DRAMMEN FREDRKSSTAD MOTORFABRK A.S Telegrnmadresse: Telefoner: Kontoret :t6. Forretningsføreren privat 527 Egen rikstelefonlinje. Telegramadresse :. Brislingkompaniet. Landets eldste fellesinnkjøpslag for Brisling, Småsild, MakreJl FREDRKSSTAD Stavanger Specialfabrik i jernfat, for alle oljesorter, Forretningsfører Nils W. Kalvenes, Stavanger Eksport av levende Hummer i størrelser: og 200. Stavanger: Thor S. Næsheim Kr sand S.: Camillo Bastrup & Co. A.s Bergen: Thorolf Hansen Skien: Hans Andersen Sandefjord: Rich. Peterson jr. Fredrikstad: A. Hagelund Brisling, Sild og Musse Daglig optak 3000 skjepper NNHENT TLBUD Grunnlagt 777 Telefon: kontortid 3780 Utenfor kontortid 378 Egen rikstelefon linje Alle tekniske forbedringer, men uten prisforhøielse. lage det beste på har skapt båtmotoren ntet er skydd for å TELE.FON 989 nf. M. ARNE STAD & CO., Kr:istiansund N. BACKERS KJØLELAGER, Kristiansund N. TeleTamadr.: Schroeder - Mægler - Rikstelefon: 507 Omsetter: Klippfisk, saltfisk, tran, rogn, trant.enner, rognlønner, ilildtønner. NORDMØRE fiskesalgslag A/L, Kristiansund N. ALB. N. NELSEN, Blikkenslagerforretning, Kr.sund N. EBBE ASTRUP, autorisert megler, Kristiansund N. ADOLf RØOAHL, meglerforretning, Kristiansund N Telefon 69 - Pakkhus 60. Våre kunder får preference ved salg til firmaet Halfdan Backer AlS, som er Norges største kjøper av kliippfisk, på den annen side står det kundene helt fritt å s,elge tu hvilket som helst annet firma. Kjøl,eanl,egget er førsteklas's,es, vi hadldie i 934 ingen klager for midd ener fuktighet. Eksport a,v.ah sl,ags fersk fisk Kippf~sk. Saltfisk. Tele.gramad'fesse: Nordmørsfisk Telefon nr Telegramadres's'e:»lst,ad:«. Lofotkompaniet A.s - Kristiansund Tel.adr.: Lofolkompaniet' Disp. Lorentz A Lossius jr. Telef.l035, 037, pakhus 2336 Moderne kjølelager og elektrisk førkeri. Fiskfbjerge. Lager av Tripolisalf. Saltfisk besørges tørret. Rognpartier eksportpakkes. Befraktning. Assuranse. Saltlag,er, Ouanoinnkjøp samt Befraktning. Telefoner 506 Klipfisklilvirkernes Forening og Salgslag Moderne,anlegg. Kapacitet vekter klippfisk. Anlagt Lager,av tr.antønner, fiske~a5's:eir.og tmnappamter. Te,l,efoner: V,erkstedet 20. Privat 20. Kiontor Børsbakken nr. Omsetning av klipphsk, saltfisk,,rogn, 'sild, t:r~an, tønsei, sildolj-e, shdemd, torskernel. Brand- &: sjøasisuranse. Tlf. kont-otet 34, privat 376. T,eil'egr.adr.: Ehast. OmsleHer: Kltippfisk &: s.altfisk, rogn, tran, sild, 'salt og tønner. Saltf.isk mottas til tørring. Eksportpaktningav rogn besørges. Teegramad'r.: Megler Rødahl. Teld.: kontor 420, bolig BRUNSVKENS REPERBANE ENDRE WTZØE TELEfONER: SJØFORSKRNG (kasko-, fangst- og varetransportforsikring) - BRANDFORSKRN6 Teleg-ramadresse: Fiskanton, Kristiansund Telefoner: J. BENNETT (Billlngsgate) LTD., LONDON, Storbritaniens største ferskfiskfirma Telefon 272 Kristiansund N. Telegr.adr.: Salgslaget Omsetning av klippfisk, saltfisk. rogn, tran etc. Mottar saltfisk til tørring Telefoner: Kontor l34, privat Telegramadresse : Edvarå Mæglerforretning - Agentur & Commisionsforretning - Etab!. 907 ED. ENDRESEN, Kristiansund Nil ANTON MaNGE - Mæglerforretning 5 GV. B. SAG ER- Kristiansund N. Snører, Forsyn, Taugverk, Not og Garn nnkjøp og eksport av klippfisk og rogn Klippfisk, Saltfisk, Rogn, Tran, Sild, Salt og Tønner ROLFSEN & LOSSlUS Telegr.adr.: Sag.. r - Telefon 326. Privat 535 Mæglerforretning Assuranee Tørring og Omsætning av Klipfisk Brand og Sjøassuranse tegnes billigst Te!egramadresse: Brunsvikbanen Telegramadr. : Norte - Telef Kristiansund N. Representant for: GARNFABRK NOT- OG

9 j desember 935 F S K E T S o A N O 653 Mynt Oslo: f 2).... R. M.... CJearingmk. Reise-mk... Fres.... Sv. kr.... D. kr..... Gylden.. Sw. frcs... Dollar... [ Belga. ' F, mark.. Pesetas.. Ure 4)... do. cear. Czck. kr.. L~. kr. l).. Montreal Vekselkursene tsahzskurser). Par! 7/2 8/2 92 kr. kr. kr. kr , ] r ,) r t østerr. kr. 3) 3) S) Pol,k. oj ) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs promille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. S) Unotert. 4) Nominell. 20/2/2/2 / 23i2 kr. kr. kr ,) t 4.05t 4.05} 68.7, CO (; S) 8) 3) Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Fiskesort: Eksport i uken 82-4/2 35 Total fra /2 35 Kg. Kg. Flyndre Kveite '-yse..., Torsk Lysing Piggvar og slettvar D' a 99 h a Skate og rokke.... Makrell.... Rogn Våtsaltd fisk Annen Lever...,... _ 4~ 703 alt ] (Forts. fra side 592). skjellige interersser innen nær.inrg,en, og underkrast'e f:vemkomne ønskemål og henvendesrer fra fjskerne en [enes behandling. Endelig vil hvert distrikt innen Sltt Kreishauernschaft få opnevnt sin [,iskerisakkyndi:ge Jerder (Kreisf.achw,art) med de samme funksjoner. Disse Landersfachwarte og Kre.isfa,crhwarte vil bliopnevnt innen den gæn av 30m er sterkes't representert på stedet. På denne måte vil der innen»reiohsnlihrstand«: ops,tå en oversiktlig f,j,skerisrakkyndig mgranib'arsjon soim vh leue gjennemføreisen av forvaltni.ngsmess,ige forholrms.r'ergler til fremme av j,isker,inærirnge:n. De ihimi,l besitående private fiskeriorganirsasjoner (Reichsverbanrde der Binnenfischer, Fischztighter und See- und Ktistenf,scher) har samtidig rsluuet sig sammen til et»reichsverband«der deutscrhen Fis'cher,ei«, som er blitt tilknyttet Reichsnlihrstand. hvert Landeshauerrnschaft vil dette riksforbund fremtidig ha sine avdeinger»landesrischereivereine«med tilknyttede underavdelinger for dilstriktene»kreisvereine«. Spilssen [Dr di'slse avdel,inger og unrder.avdelinger vil stå de ovenuevnte Landesfachwarte 'og Kreisfachwarte. Meillem begge organilsalsjoner vil der således ved den felles ledelse hli istandbragt et intimt samarbeide. Deutscher Sportrfischer«er rffied srine underavdelinger trådt i onganirstsjonsmeisls,ig forhindelse rffied Reich:snlihrlStand og Reichsverband der Deutschen Filscherei. På denne måte vil aue grener av fiskerinæringen i Tyskland komme inn runder e T samlert ledes,e. Ferskfisktransporten pr. jernbane. f-'orsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Vekten er beregnet brutto med undtagelse av den fisk og sild som sendes fra Bergen til utlandet. Stasjoner Til innlandet Oslo frondheim: kg. kg. 8h2 - u/2 alt Sild Fisk , Bergen: 8:- 4/2 ialt Sld... _ Fisk l 690 Anda/snes: s/u - 4/2 ialt i 4670' ~~~~ : : : ;30 Narvik: øvrig For-._- i Til utlandet Sye-' talia Tysk- nge land alt kg. kg. kg. k~ ) ~3 = 8/2 _ 4 2 ialt Sild Fisk ) Herav 2UO kg. hummer til Danmark, Tilførsler til Oslo >(0stbanen) vekten angitt brutto. FislHsort 82-92/ lo/u ;2 22 3/2 4/2 Tils. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kveite Flyndre Hyse Torsk Sei Sild l Annen fisk iOO 5690 Hummer, krabbe Hvalkjøtt ~--=---=---=---= =_ 7300 Til ' S

10 .-,,','c Norges utførsel av fiskeprodukter fra l januar tn ~ 4 desember 935 'og uken som endte 4 desember ø Vårsild Fetsild og s- Klippfisk. Rotskjær Hyse Annen Terrfisk. Rogn D.m. Ram. BrDBl m landsa RumUlisk S,ei Rogn Blank Brun Tollstedet Saltet Flekkesild skåret sild ialt rund t.ørrfisk la t fersk. tran tran blank sild kjm. tm. kg. kg. kg. tnr. tnr. tm. tm. tm. tm. tm. kg. kg. kg. kg. kg. tnr. tm. tnr. tlll. i _3 OSlOl) Kr.sand S Egersund '- Stavan'ger 3 ) 25 - l Kopervik 5 ) Skuden~shavn ' - Haugesund 5 ) ) O:!? Bergen 6 ) ' ) ' Florø Måløy 7), ) Ålesund 7) Sg 205, ; Molde 20 ) ;)7 2u83 '- -~... ~..... ~ _...,_ Kr.sund N.S) S 3 t89 33) Trondheim 22) J 3-l ' Bodø l ~ Svolvær , Tromsø 4) , Hammerfesp9) , Vardø l Vadsø 6) ' Andre 0 ~ ) alt J2) 2'] ) uken ()9---:WS , sl ~ V-2% Tollsteder Herdet Hvaloljoljolje fersk ra-kt Sel Silde Sild Sild hvalølje tm. tm. tm. tm. ks. kg. Makrell saltet tm..' Oslo )... 9l~6~6_ Kr.sand S. ' Egersund Stavanger 3 ) ~:~::!~::n., = l = = ~70 9 ~~ = i b~~ Haugesund 5) Bergeno) florø Måløy 7) Ålesund 7 ) l laks fersk kg Levende Annen ål fersk fisk kg , ~\ 34\ Hummer kg Reker kg. Fisk saltet kg. Fisk saltet i tnr ~ ' Molde20) Kr.gund N.S) _ Trondheim 22) Bodø Makrell fersk kg. Sildemel ' Fiskemel levermol Guano - = Selsknn Hormetikk kg. kg. Svolvær _ _ Tromsø 4 ) ~!~:~r.f~~~l~) = = = = 437 = = ' 7 ~369~ , , = l = 50~00 = ~50 ~84 = 24 ~6 = Vadsø 6) - - \ - -: ~ Andre 0 )... 9)329939\ l0r _30_3_ _5_5 o5_ ) )452 8)78,~73388, alt _ 4: ~ _9_9_32=._0_8_0_39_5_ l-l S'W- 48Dl9' 32940)2.5 uken ! ! i~ i ~ ~ ~---~------~-----~~~~--~~~~~--~--~ ~--~----~=--=~==========------=--- ) 237 tm. stearin, 58 tm. grakse. 424 tm, hvaloljefettsyre, 57 tm. bottlenosetran, 4 tm. kveiteolje, 49 tm. pressetran, tønne nordsjøsild. 2) Herav kg. finnmarks og 466,dl kg. lofots B) 86 tm. ansi os 0 tdr. krydret- sild 58 hvalkjøttmel, 25 <'~!;t.n hvalguano. 4) Herav 8620 tm. utenlandsk. 5) 528 tm. sildemelke, kg. tangmel 395 kg. haifinner, 088 tm. eddikbenandl sild, 8 tm veterinærtran. 6) 826 tm. nordsjøsild, 8500 kg. islandsk klippfbi{, 253 tm. stearin. 5 tm. kveitetran. 7) 299 tm. stearin, l tn. kveitetran. 8) 92 tm, pigghåtran tm. industriell tran, 9 tm brugdetran, 979 kg. fiskelever, 586 kg. sunnmaver, 58 tnr. pressetran, 90 tm. stearin, 9090 islandsk klippf. S) Fra Fredrikstad. 0) 7867 tnr; hvaloljefettsyre fra Fredrikstad, 4302 kg. japansk sardin ø mel, 7388 kg. hvalmel og kg. hvalbenrnei fra Sandnes, 2877 kg. fersk brisling fra Drøbak og kg. do. fra Halden, 48 tm. stearin og 084 kg. a(lsjos i dunker f~a Moss. ) Hera v 653 fra Sandnes, 435 rra Harstad, 224 ira Mandal. 2) Herav 373 tm. flekket fra Kopervik, 200 tm. krydret og 26 tm. flekket fra Haugesund, 3 tm. flekket fra Alesund. 450 tm. krydr~t. fra Molde, 3 tm. flekket fra Bergen. 3) 283 fra Sandnes, 78 fra Mosjøen og 00 fra Harstad. 4) 9066 kg. kveitelever, 255 tm. fish oil, 27 kg. hvalrosshuder,,5 t0'. lever og 500 kg. hvtfskhuder. 5) 63 tm. sildeme!ke. 6 ) kg. lodde og kg. fersk sild til sildoljefabrikk Petsamo. 7) 8 tnr. håtran. 8) Herav o fra Narvik. 20 fra Hårstad. 9 ) 34 tru. loddeolje. 20) 06 kg. hvalbarder og 20 kg. røkt laks. 2) Fetsild, forfangstsild og nordsjøsild. 22) 5 tm. nordsjøsild.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 41 6. oktober Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Strategi Riktig Laks

Strategi Riktig Laks Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no fhlhavbruk@fhl..no Uke 2 11. januar 2008 Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Uke 12 kg 23 kg

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket. fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer