Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren."

Transkript

1 fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og iorskemel-fabrikker Bergen ANNONSEPRS: postanstalter og på Fiskeri Onsdag A j"~nuar 928 sider kr.2.00 ved henvendelse til ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige direktørens kontor. -" -} ;, Fiskeridirektørens kontor.,. '., Vor salgsorganisation staar til tjeneste for enhver producent av disse artikler, likesom enhver utenlandsl< kje-per altid vil ha fordel av at dække sit behov hos f.}'':' Nr. Vor specialitet er export av Alle sorter prima Sildemel. lyst og saltfattig Torskemel, uldent og kornet samt alle sorter Sildolje. SALGSCENTRALEN STAVANGER fisket. (Uken som endte 3/2). Også i årets Sste uke blev der litt fiske i r et s i d dis tri kle n e. Ukens fangst utgjør ca hl., hvorav så godlt som alt er gått til sildoljefabdkikene. Best fiskedes i Nordland. Sesongens totalmengde av fetsild log småshl ligger over fjorårets med over hl. Den saltede mengde ligger dog fortsatt under fjorårets. Der henvises forøvrig til årsoversikten, "om er inntatt i dette nr. Sto r s i l d fis k e t lar l'rerrndeles vente pa sig. På bakgrunn av de seneslte Lorsøksresultater mene.s dog at fisket ikke er langt undav og at det nu kan :begynne hvad dag,,(}ll he st. Bankfrisket. Nor d l and. - Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesielt ansatte telling;smenn. Andenes og Bleik, nov.: Optisket kveite a 0.60, lange 4000 a 0.08, blålange 4600 a 0.08, br'osme 500'0 a 0.08, torsk G232 a 0.0, <sei 7830 ~t Kveiten og torsken iset. LeverutbyUe 9 hl. a 5. Deltagelse 27 fartøier og båter. ~iv$foxfifring Gjensidiges gaard Karl ~r ohana gate 6. Norges eldste livsforsikringsselskap (J; ienfibige. EU ULRCH & KETTLER Etableret 878 Hamburg S Tel. adr. KettleruJ MPORT Torskemel. Sildemel. Hvalguano og Hvalbenmel Offerter utbedes Wilheini Gli MUller Hamburg a mporterer alle sorter Torskemel, Sildemel, Hva/mel, Levermel, Tran Offerter utbedes Telegramadr. ; "Nitrogena>. A. B. C. Code, 5th & 6th Ed. Korrespondance paa norsk 4 Mør 8. - Alesund og Borgund /-3/2 927: Kveite norsk og hjemført fra sland 73659'9 a 0.87, fl,yndre a 0.78, lange a 0.20, bjørkelange a 0.4, brosme a 0.0, torsk a 0.25, slands-torsk a 0.22, rødfisk a 0.50, hylse 7939 a 0.28, sei (68000 stk øre pl'. stk) a 0.7, skaie a 0.2, reker l,g. a 0.80, andre sorter a 0.30, håbrand 8;)5 stk. a 8.50 og hå ~stk. a Tils J8yer 44 hl. a 23, håkjerringls,le'ver 24 hl. a 35 pr. hl. Mør e. - Alesund og Borgund, uken som endte 3/2: Opfisket kveite 200 a kr..00, håbrand 00 stl a kr. 20, torsk 8000 a 0.25, hyse a 0.40, sei 5000 stk. a 0.40, skate 000 a 0.3.

2 2 FS KET S o A N O 4 januar 928 S o gnog F j,o l' dan e. - Måløy, desbr. : Opf.i:sket kveite a , flyndre a , brolslffie li 0..23, torsk a 0..28, hyse 6000 a 0.20., sei 0.00 a 0.0, ipiglhå lo a 0..07, håbrand 2500 a 0.20, tils Torskefisket. Fin n m a '' k. - Hammerfest 3/2: Torskensket småbåter liner , størrese 3, leverholdigihet , tralliprocent 35,pris fisk 9, lever 5, adskillig fistketyngde tilstede og utsiktene gode, menfistket hittil hindret av orkanaktig uvær. Nor d l and. - Dverberg 28/2: Her er intet t0''5ke,fiske begynt, for Andenes fiskes kun kveite,,sei, lange og småfisk blandet med litt torsk. Petsildfisket. Fylke alt set Derav Til ::iå t sildolje- ~:g~ fabrikker ~ ~.=- - hl. hl. hl. \ hl. hl. hl. Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag., Møre l Sogn og Fjordane ' 955- ~~~~~~"~'-'''':~ 0425 _4_6D_D O~ ~_~ _Til~l_ ~4765D 36 lo DJ , Fin n m a l' k 2/: Sild sltengt Sørøysund, kun agn og fabrikkvare. T r:o m s. - Kvæfjord 3/2: Denne uke optatt 650 hl. sirdjolje, yderugere Sltengt et par mindre lås. - Malangen 3/2: Opta:tt 087 hl., hviorav 4,57 hermetikk, 320. sildolje, 20 hjemme forbruk, 00 handelsvare,!pris henhom!svis 6.00., 3.00., 0.00 og 6.00, nye St eng, 3 bruk, 4 kjøpere. Trio m s 2/: Bjarkøy, forrige uke poset ca hl. fabri:uk:kvare. Nor d l and. - Tjøtta 2/: Siste Ulke orptatt 300 hl. småsild til hermetikk,,pris Hadsel 2/: Siste uke opfi:sket 6675 hl., alt sildoljefajbrikk, pris 3.00, tilstede 23 isllurpere, 5 landnotbruk. Storsildfisket. Mør e. - Alesund 30/2: Hertil idag 20. d:ampsik,iher noglen motorbåter ~ -- stamp blandingls'slild samt 200'-700 væ,r, senerie,fredag innkom flere drivere, dampskib hadde 3 hl. sild. Mør e. - Søndre Sunnmør 3/2: går innkommet til Søndre Sunnmør 0 drivere med Hiogen få sild, idag et damrpskib 2!stiamper storsild, e,t par hund're sei. Mør e. - Finnøy i Romsdal 3/2: natt 2 motorbåter 0-,2 stamper, fiiskerne trodde silden var kommet. Mør e. ~ Finnøy i Romsdal 2/: gårnatt ingen ule, inatt motorbåt på Onahavet 40 sild, lys måne hindrer antagelig fisket, iaften sydvestkuling og landligge fisket utenlands. Det nyfundlandske torskefiske. E,fter»T'he Newfoundland Trade Review<; fot 3/2 har ekjsiporten av kli:pp/fisk i tidsrummet 26/-3/2 vært folgende (kvintaller) : England 2877, Grekenland 3930, ltalien Spanien 2606, Bortugal 22i9, Malta 50., Vest-Tndien 243, Demarma 20, Kanada 3400' og Brasilien Det svenske sildefiske. Ukefangst 8/2-24/2: Garnsild -, trålsild :228986, notsild -. Middelrpris Gøtehorg trålsild 4, notsilrl - ore ipr. : - Salifning - To,tallfang:st 0/7-,24/2 (fjorårets korresponderende tall i rpaarn'ies): Garns,ild ( ), trålsild fJ! (458370), notsild (38860). - Totalsaltning Uk8lfangst 25/2-8/2: Garnsild -, trålsild 23337(), notslild Middelpris Gøtebo'rg trålsild 6, no,tsild øre pr. - SaHning Totalfangst 0/7-3/2 (fjoråretls korresponderende tall i parantes): Garnsild ( ), trålsild 5 (){}942:l (48935), notsild ( ). - Totalsaltning 3G885 Det portugisiske sardinfiske. Legasjonen, Lissahon, beretter 2,/2: følge foreliggende:' oiplysning:er utbragte sardinfisket i Setubal i november en. 4,604 kurver, mols,vhrende ca k!asser ferdig vare, mot i den tilsvarende måned ifjlol' ca kurver,llotsyarende ca kasser ferdig vare. :første halvdel av månedlen var gjennemsnittsrprå.sen 'PL kurv Esc. 3,6.24, mens den i månedens annen halvdel g,ijkk op til E,sc Fangstens kvalitet var gjennemgående ganske god, i månedens første halvdel end!og udmerket. Omsetningen har ikke vært synderlig livlig. Hvad e~siportel angår har denne hovedsakelig foregått til de afrikanske markeder. - Den gjennemsnittlige salgsprs har holdt sig på s'amme nivå siden s,isle innberetning og er fremdeles X Club 3D mm. til HO/sterling pr. kasse, cit europeisk hayj. Det islandske torskefiske. Klippiiskeksportell lste halvdel av desbr. efter opga,ve a\ gener:allmnsulatet, Reykjavik. delte iljiclstum el' utført fra sland !klippfisk og uvirket Hs!k til efternevnle besltemmels8.ssteder: KliJppd'isk: Spanien.. Barcelona.. Valenc,ia. Genua.... Norge.... Kjøbeilihavn Leith ,lvg » » 2 060» ) 54450» » ~) 3433» :) alt ) Hera.v presset labrador til Genua. ~) Heray presset ilsk til Kjøbenhavn. :l) Herav 642 presset fijsk til Lei,th.

3 4 januar 928 F S K E T S GAN G Uvirket Hsk: Barcelona.. " Genua.... Kjøtbenhavn England GrimSiby.. Leith... Aberdeen » 46876» 82,50» 2300» 4640» 09» alt Av de anførte utførselsmengder stammer bare de til Norge og England send,te kvanta samt til Leith 3700 virket fisk fra Reykjavik og omliggende steder. Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelig:e betalings Yilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, e,er de antagelige markedsrpriser. Bergen. ngen notering for uken slom endte 3/2. Alesund. 23/2 30/2 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands... 20/ /8.00 pr. tn. Do. Finnmarks... 2/0.00 2/0.00- Koldklaret damptran, Bruntran pr. Sildolje efter kvalitet / /0.42 Seltran.... Rogn: ste sort eksportpakket pr. tønne 2den sort... " dje sort Samfengt, fylt tønne.... Klippfisk: Søndmørsk... l 4/ /5 pr. vekt Lofots...,... f Finnmarks... 4/4.50 4/4.50 Lenge... 2/3.00 3/3.25 Brosme / Sei...,.... Pressefisk, kasser a 00 : Presset lange.... S i d: Storsild, eksporfpakket 0 kg.... slandssild, fiskepakket, 80 kg.... ) Nominelt. Kristiansund N. pr. pr. tn. pr. T ran: 23;2 30/:2 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands... 20/ /8.00 pr. tn. Finnmarks / Råmedisin pr. tn. Blank medisin pr. Bruntran Rogn: Nordmørs samfengt stavfylt tn. l Lofots... f pr. tn. Klippfisk: 23/2 30/2 Kr. Kr. Nordmørs "... l 4/ /4.75 pr. vegt Lofots... f ]finnmarks... 4/ / Blanklenge Blaalenge Brosme / /9.00 Sei.... Saltfisk: Nordmørs... \ pr. 20 Lofots... f finnmarks.... Tørrfisk: Prima storsei, 50/60 cm... l 0.45/ /0.50 pr. " småsei 30/40 "... f Prima småsei, 30/40 l Secunda,,30/40 J samf. 0.55/ /0.60 Små,,20/30 S i d: Storsild, eksporfpakket 0, rundsaltet.... slandssild.... Haugesund. ngen noteting for ukensoffi endte 3/2. pr. tn. pr. SON & GLLA.~D, Ltd. B~E{{E, 8 the Corridor, Billingsgate Market, London E. C. 3 Tel. adr. "Brekkes" London Modtar til forhandling Fersk Lax, ørret, Hummer, Ræker, Kveite. Flyndre Aal og alle gangbare fiskevarer Firmaets hovedkontor er: Brekke, Son & Gillard. Ltd. 9 Scale Lane, Hull Fiskemarkedet utenlands. kvintal =50 i Bilbao, Vigo, Santand,er, Kartagena, Malaga ; 40 i Bar:celona, Tarragona; 60 i Portugal. k a.s s e = 45 i Havana, Buenois Aires; 58 i Hio cl e Janeiro. t y.s k p u n d = 0.5 eng e l s k p u n d 0.45 Klippfisk og tørfisk. Nor d - S p a ni e n. -- Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 28/2: Bilbao: Bretagne 600, beholdning norsk 00, islandsk , priser uf:orandret, ingen efterspørse. Rio cl e Ja nei r 'O. -- Legasjonen bekrefter 8/2 telegram av :samme d'ato: F'ra den 4 november til den 5 desember er ialt ankommet 205,93 kaslsier kliprp:fisk, hv'orav 8543 kasser skjotsk, 050 kas!ser kanadisk, 800 msser isllandsk 'Og 200 kasser tysk flisk. Beooldninglene anslåes til å utgjøre ca kasser. Markedet betegneis av herværende importører somstahilt. R i ode Jan,e i ro. -- Legasjonen beretter 30/2: Klippfisktilførsel siden 8/ kasser, beholdning 8000, pris 30 milreis kaslsen. Kurs 5 7 / 8 pence pr. milres, markeciets stilling uforandret, ankommet 3000 kasser slmtsk fisk. T,a r l' a g ona. - Konsulatet bereuer 5/2: Kl,tppfisk,tilførsel /2-5/~t islandsk, beh'o,ldninger '70000 islandsk, priser [ptas pr. 40 Sev i l a. - Konsulatet ber,etter 26/2: Uketilførsel nyfundlandrsk med dansk skonnert»haabeth'i. Ant w e l' pen. - Generallwnsulatet innsender følg. av et ]mpol~thuis utarbeidet rapport, dat. Antwerpen 7/2: Denne

4 4 fske TS G ANG 4 januar 928 uke tilført 2000 Lofot \\'esh'e liten a kr. eir. pr. 00, hvorav 40 halve bauer i lerret, en emballasje lite anvendt på våre markeder. - Antwerpen 27/2: Forløpne uke ankommet 335 baller stokkfisk (6750 ), fres. eil'. pr. 00 H a van a. - beretter 3/2: li lippfiskw.førsel siden 6/ kasser, beholdning 0500, pris.3( dollars kassen, lior:ma,l efterspørsel. Fersk fisk og sild. L o nd 'O n. - Konsulatet, Hull, beretter 3/2: Det meste kom for sent markedet, pris flyndre 6/-0/ pr. stone. New e as te. - Konsulatet, Hull, be'et,te' 3/2: 94f:: kasser, derav 503 direkte jernbanen, flyndre 7/6-9/6, kveite 3/-/ pr. stone. H u l. - Konsulatet beretter 30/2: Små norsk kveite 5/--6/, Grønlands-kveite 7/-0/. Ant w e l' pen. - Generalkonsulatet innsender følg. av et importhus utarbeidet rapport, dat. Antwerpen 7/2: Denne uke 57 kasser fer sk fisk, gjennemsnittlig nett'ovekt 70, llæsten utelukkende torsk og hyse, prlser resp. fms og pr. brutto. - Dessuten 8 kasser på ca. 350 håbrandav størreh;e 50-00, fra fres pr. brutto, markedet f.ast i betraktning av denne ukes fastedager. - Antwerpen 27/2: Ankommet i forløpne uke 30/2 kasser fersk sild a ca. 40, fres. 5 kassen brutto, 6 l,asser håbrand 2,200 a 4-5 fres. pr. brutto, 9 kasser hyse, lange og torsk til foriskjeuige priser fra 2-7.fres. pr., 2 kasser reker a 2 fres. pr. Ham b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 28(2: Auksjon kveite middels 70-05, småmiddes 62-8, små 20-50, pighå 0-, håbrand 30-3G;~, sei 8-9:Y4. Ham bur g. - Fiskeriagenten heretter 30/2: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger FLs.c.haukUon G. m. b. H.) ankom onsdag ilnneværende uke dels pr. jernbane og dels med ruteskibene 3 GOO pund fersk fisk fra Norge, som i auksjonen opnåd'de (pi. pr. pund): Kveite middels , småmiddels 62-8, små 20-50, pighå 0-, håbrand 30-36Y:! og sei Ham b UT g. - Fiskeriagenten beretter 2/: Auksjon sei -2Y:!, håbrand 4, pighå 7-87'~ pf. pr. pund. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 28/2: Pighå 5Y:!-0Y:!, håbrand 35-37!--:;, sei 8-0, kveite ~tor uten hode 50-66, mddels 80-7, små 32-60, sydlig llyse stor 38-43Y:!, middels 25-38, vogn Nordland's-sild ~2, fra Skotland 5 båter 3-5 pi. pr. pund. A l to n a. - FLskeriagenten, Hamburg, beretter 29/2: 4 båter :skoltsk sud 2-4 pf. pundet, fra Leith ventes 2400 kasser. A l to n a. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 30/:2: 2 båter slmtsk sild, 3 pf. pundet. A l to n a. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 30/'2: Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom onsdag i inneværende uke fra Norge dels pr. jernb:lle og dels med ruteskibene 2(\ 000 pund fersk fisk, som i auksjonen opnådde (pf. pr. pund): Kveite stor uten hode 30-66, middels 80-7, små 32-60, hyse slydlig stor ''':!, middels 25-38, pighå 5Y2-0 ;6, håbl'and 35-37X og sei 8-0. Fra Norge ankom en Jernbane \'ogn med 53 kasser Nordlandssild, som opnådde p. -2 pl'. pund. - Fra Skotland ankom i u}{,ens løp 4 direkte båter og med ruteskillene fra Dundee, Leith og Stornoway 500 kasser og 76 fater. - Prisene val efter kvalitet og marked et:,; stilling fra pi\'. 2 til p. 6 pr. pund og for østkylstsild pf. - 2 pr. pund. A lo n a. - F.iskeriagenten, Hamburg, beretter 2/: Pig:hå 8-0, rødspetter 32-74, sei 9-2, torsk 8-l2Y:!, hå- brand 4~-46, lange uten hode 26Y:!-,29Y:!, sydlig hyse sitor 28-50, middel,s 37-49,sllå 2-83, 6 båter,skotsk sild 4-5 pf. pr. pund. W ese l' ill li n d e. - Fskeriagenten, Hamburg, beretter 30/2: uken fra 2/2-27/2 var tilførslene ay fersk fi~k til W8sermlinde fiskemarked betydelig mindre enn i dell foregående uke. Alt i alt anikom 37 fiskeclampskiber med tilsammen pund. Derav 4 fra østersjøen med 9G 000 pund, gjennemsnittlig pund, 9 fra N'Ordsjøen med 297 ;)00 pund, gjennellsnitnig 'ptmd, 7 fra Nordkap med 903 ;)()() pund, gjennemsniwig 2,9 000 pund og 7 fra sland med 46 70() pund, gjennemsniulig pund. - Fra Storbritannien ankom 3 direkte båter med pund fersk sild. - De finere sorter f.ersk fisk var godt søkt, hvorimo't eherspchselen efter massefisik var dårlig log prisene lave. ~ Auksjonsprisene \'al' (pf. pr. pund): Hyse Mi-G6, l 3-,6,5, tollsk 3%-33~<, l 3:Y4-,7%,,sei 3:Y4-33%, rødspetter 9-30, pigvar J og kveite 84-,48. B l' li s sel - Generalkonsulatet, Antwerpen, innsende]' en av et imlplorthus i BrUssel avg.itt rapport, dat ~2i2: Markedet her i Brussel var i denne uke yderst slett, SOll folge av den inntrufne ualmindelige sterke frost. All fisk som ankoll hertil var helt igjennem fwssen. Tilførselen "ar stol. Fru Ty,s,ldand ankom her således 6 jernbanevogner me:! f0'sk]ell igc s'orter fisk, fra Holland ankom der ca. 000 kun el' og fra O.s:tende ca. 30'0 kolli. - Fra Norge ankom hel' ca. 30 kas.,cl' via Antwerpen log ca. 50 kasser via Hotterdam. l)i,s~e selld!ngc'l' bestod vesentlig av hyse. Der var dog også endel httbrand, tor"k og kveite (heue!l'isk). - Prisene blev (fres. pr. ) for: E! brand Cia. 5, kveite 6-8, tor,sk 2-5 og hyse 3-0. A' saltel fisk 'Og!Sild fra Norge mlkom her intet i denne uke. -- )e ankomne :fisk har må~ttet lide meget under den sterke frost og kval,itets-.forringe}s8l er betydelig. Efterslpør.selen o]' fisk utviste en betydelig nedgang, mange av de regelmessige kjøpere holdt sig fuus,tendig passiv. Prisene måtte under disse omstendigheter nødvendigvis bli dårige og tapbringpnde fd\' avskiberne over hele linjen. - Heldigvis er det kun sjelden, at her inntref~er virkelig sterkt frostvær, således el' ya'rel allerede,idag betydelig mildere. Dette gjør at utsikkne ro' den kommende uke kan ansees å være gode og lw:ner yj således at man til da påny kan gjøre regning med normal god omsetning og,lønnende priser. Hummer. Ham b u l' g. Fiskel'iagenten bewtter 30/ ~: ~V ed l'utesk~bene fra Norge ankom i uj{ens lø}) 59 msser levende hullmer. Prisen var Uti høie'e nemlig M pr. pund fortollet. - mark er idag == kr Tran. Ham bur g. - Fiskeriagentell beretter 30/:2: Fra ~urg(' ankom 2845 fater - derav 945 fater hærdet tran - og (j~)r; tm. Fra Japan 500 fater, fra Danmark 58 fater, fm Stor britannien 80 fater,fra Afrika 28 rater og :75 fater frå. sland. - Markeder!: var rolig. Medisintran lliolteres litt!m'el'e. nelllhg kr. 25 eif. De øvrige noteringer, som er uforandret, er (f jl'. 06 ): Lys.seltran 33, lys levertran 3~ brunblank :2G og brun Linolje no,te'es litt lavbre fra Huland. nemlig Fl , mens tysk vare noteres uforandret :V. (ig pl'. 00 k~!. netto fortollet. Rogn. Nor d - S p a ni en. - Generalkonsulatet, Bilbao, heretter 28/2: ntet sa'dirnfiske, ingen r'ognomsetning.

5 4 januar 928 F S K E T S Salt sild. Kon i g s ber g. - Konsulatet beretter 28/2: På grunn uy julehelgen var hel' i uken som gikk så å si ingen forretning,hverken i norsk eller engelsk sild. - For norsk sild!lljtel'es: Norsk fetsild fra ifjor i alle større,ser Rm. 7 Ul 20 cil netto llfortollet. For engelsk s.ild noteres: Yarmouth matties -l;)/, Yarmouth matfulls 46/6 eif. ufortollet. - Om nye tilførsler kan intet berettes. Kon i g s ber g. - Fiskeriagenten beretter 2/: Saltsildheholdning Krmigsberg 3909 tm., derav norsk 98. ] a z i g. - Fiskeriagenten beretter 2/: Saltsildbeholduinu Panzig tm., derav 0000 vårsild. '=' Ha ) u r g. - Fiskeriag,enten beretter 30/2: Tilførslene androg til 736 tm. Demv 69 tm. fra Norge, 555 tnr. fra Skotland, 0 tm. fra Holland og 2 tm. fra sland. - SomalltiJ mellem jul og nyttår var markedet fiorretningsløst. - For slzjæresild og er betalt kr. 55 pr. tn. Jf a H hu r g. - Fj,skeriagenten beretter 3/2: Behold- ing saltsild 2984 tonner, derav 4894 norsk og islandss.ild, irjdr totalbeholdning tønner, derav 4950 norsk Ste t t in. - Fiskeriagenten, Hamburg, innsender ølg. beretning dat. SteUin 28/2: denne uke val' del' ingen nevneyerdige tilfol'sler fra Norge. - Forretningen i 50- og vårsild Pl' meget l Hen og kun det nødvendigste kvantum kjøp.e,s, sjelden ler enn 0 tm. - Prisene er trykket. Man selger gjerne c;losid 4-7)00 til kr. 2 og vårsild kan kjøpes til kl'. 20 pr. tn. ~- De mind re soder skjæresild fra og mindre Cl' søkt, men mangler. Av og er rikelige tilbuu, men disse sorter er uten efterspøm,e. - Fra Yarmouth ankom i denne uke ca tm. Også i denne sort er forretningen meget begrenset og prisene er forandret. Fra Sverige ankom nogen hundrede tønner som nel'fanget StornowaysilcL matfu s, SOll fant slankt salg til 62/-63/2 pr. tn. Det hand'let c;ig om første klasses tl'ademal'ks. Ste t ti n. - Fis,keriagelten beretter 3/2:!~eholdning :5:3047 tonner, derav 6709 norsk 'Og islandssild, ifjm totalbehold ing (JO 992, derav 0205 norsk. A ]l t \Y e rp e n. - Generalkonsul.atet innsender følg. D.Y p! impol'thus utarbeidet rap'port, dat. Antwerrpen 7/2: Denne uke tilfort 25 tønner»ganet slofullsf:, pris ca. 80 fres. brutto. Lite efterdpnrt denne sesong. ntet å bemerike om em balasjen. ;\ le partier av god kvalitet. - Antwerpen 27/2: Fol'løpne uke 73 tnnner i transit for Tyskland. Kontrahering av russike fiskedampere i Tyskland. Lfolge Deutsche Fischerei-Zeitung er der drevet forhandl illgel' om bestilling av nogen helt mo'eierne fiskedampere ved :-"5ke verker. Fiskedamperne er bestemt for den ru:ssisk~e ;'egjering ved Murmankysten, hvo,' et større torskefiske hvert {tl' finner sted. Det heter videre at fangstene utg.i(jl> årlig ~;) 000 tonn. Fisket har fo'regått med meget små fartøier. Statstrusten fo!' Nordvest-fisket har kun 20 tildels meget små fiskedampere og :;3ka nu skaffe sig en rekke moderne nybygninger. Konsulatet i SleUin innhere;uer gjennem generalkonsulatet i Hamburg at så vidt det kan fastslå8ls er der ved Wollheim \ V el'ft hlitt bestilt 3 fiskedamrpere, som har en leng,de av 36 m. og en bredde av 6.5 m. Der ska,l ennu foregå forhandlinger om videre hestillinger av større omfang. Fiske"riene 927. Aret begynte under meget vanskelige forhold for fiskel'ibedriften. Så vel tilvirker som kjøhmenn hadde i 926 hatt et dårlig år, så man måtte begynne med stol' forsiktighet. Prisene på råproduktet blev anlagt meget lavere enn i året før. Lofotfisket begynte med en pris av 7 til 8 øre pr. sløiet fisk og lengere ute i sesongen, da 'partiet blev stone enn ventet gikk prisen yderligere ned til 5 til 7 øre, i enkehe distrikter endog ned i 4 øre pr. J<""',iskerne hadele et magert uthytte iår. Finllmarksiisket ga et mindre fangstutbytte, hvorfor prisene her blev høiere enn i Lofoten. Omsetningsforholdene for de ferdige produkter val' også vanskelige, særlig: i første halvdel av året. Senere var forholdet noget bedre. Prisen på kli;pprfisk var ved årets begynnelse omkring kr. '?-.:)() pr. 'vekt, var i mars og arpril nede i kr. 9.00, men steg så OQ: ho ldt sig mellem 0 og 2 kr. inntiil den i n0 ve l lber gikk Ol' over 2 kr. og med stigning ved årsskiftet til kl' pr. vekt. Rundil'iskprisen har hatt omtrent samme forløp - dog' uten den stigning ved årsskiftet, som kan noteres for klippfiskens vedkommende. For medlsintran stod prisen ved årets begynnelse i kr. 95 ogstegopover og var i midten av Jllal olprpe i 45 og stod senere utover i for ved utgangen av året å gå ned i kr. 22 for uklaret vare. For saltet sild har e:tersrpørselen vært tilfredsstillende, men til lalve priser. Utførsellen er større enn ifjor. FiiSkeriene i 9,27 ga for det opfiskede kvantums yell koltlmende, når,alle.fiskerier sees under! ett et godt middelsårs utbytte. Fangstutbyttet av skreifisket blev mindre enn i 92G, men større enn i alle andre år siden 9>5. De lavere priser har bevirket at verdiutbyttet er mindre enn i 'deforegående år. Storsildfisket nordenfor Statt ga også et noget minrlre fangstutbytte enn ifjor, men 'større enn i de foregående 2 år. Verdien blev meget mindre. Sogn og Fjordane var sildefisket bedre enn,ifjor og i 925. Vårsildfilsket hadde et meget større kvantum enn ifjor og verdien blev tross de lavere pris8r også større. Det egentlige fetsildfiske må også iår betegnes som misllykket, men der blev samtidig orpfisket mer småsild til fabriklware enn i de foregående år. Prisene var imidlertid betydelig lavere, så verdien blev knapt halvparten av ifjor. Bankfisket ga et større fangstutbytte enn Lfjor, lllen verdien var noget lavere. Sildefisket ved sland var meget godt, bvad det orpfiskede kvantum angår, men prisene var lave, så verdipl blev mindre tilfredss,tillende. Sommer- og høstfisket i Finnmark var mindre enn ifjor. Så vel laksefisket som hummer fisket var ).indre enn ifjor, mens rekefisket ga et stor'e fangstutbytte. Kystmakrellfisket hadde et,større kvantum ennifjol' og i 925. Prisene var forholdsvis bra, så verdien komme!" næsten ap mot ifj'()'l~. Brislingfisket ga et stolte fang,stutbyhe enn ifjor. Prisene var iår høiere, så verdien av hrisingj'isl;:et er meget større enn i 926. Veridiutbyttet av samtlige er vanskelig å beregne med nogenlunde sikkerhet før d'en endelige statistikk fqreliggel' for 927. EftN en rent foreløbig beregning på grunnlag ay de under fisket o'pgitte priser, hvilke opgaver i flere timene ' er meget usikre, kan man antagelig anslå veniutbyttet av samtlige fiskerier i 927 til ca. 58 million luoner på første hånd mot ca. 85 m,m. i 926, ca. 7 mill. i 025, ca. 2;) mill. i 924, ca. 65 mill. i 923, ca. 80 mill. i 922, ca. :);) mill. i 92, ca. 85 mill. i 920 og ca. 33 milion kroner i 99 efter samme heregningsmåte. Den endelige statistikl, viser selvfølgelig mer eller mindre forandring av disse foreløbige tall. Ver:dien iår el' således mindre enn i de foregående 5 år. ve4diufbyttet er som vanlig ikke medregnet utbyttet 5

6 6 F S K E T S GAN G 4 januar 928 av se-, hva-,og boulenosefangisten. Det såkahe daglige hjemmefiske har man heller ikke nogen pålitelige,opgaver over. Verdien av hjemmefisket er ikke medregnet l fqrannevnte verdiutbyue. Sto ' s i l d:f ri s k e t nordenfor Statt begynte også denne sesong meget sent. Av statsmidler blev der stillet kr:oner til disposisjon til fotsøkjs,fiske efter storsild med et dampskib fra Alesund og et dampskib fra Kristiansund. Det var fomtsetningen at forlsøkene skulde påbegynnes mellem jul og nyttår, men uvær hindret, så det første forsøk før,st blev Kiort natt til 30 desembel",på 5 mil nordvest av Grip,og 6 mil l0l',d av Haugjegle. Fangsten blev bare nogen få sild. Den første fangst blev den 7 januar bragt inn til Alesund av et dampskib og en motorbåt med henholdsvis 20 og 90 hl. Fangstfeltet var ved Sto riholm en. Prisen var kr. 30 pr. hl. Samme dag kom 20 drivere inn til Kristiansund fra Griphavet. 2 av båtene hadde ialt 8 hl., de øvrige ingen fangst. Som særegent kan bemerkes ai silden iår gikk under land på feltene utenfor Alesund, mens der var smått medstol:sild for Kristiansund og nordorver, sædig i begynnelsen, men tok sig littop senere Det egentlige storsildfiske var slutt i uken som endte 5 mars Senere hadde man et bra snurpenotfiske på Søndre Sunnmør. Fangsten blev ca hl. smmpenotsild. Den største fangst hadde man i uken som endte 5 januar med hl. og den næststørste i uken derefter med ld35h hl. Pr,isene val' gjennemgående lave gjennem hele sesongen. MiddelprLsen for hele fisket kan antagelig settes til kr :pr. hl. mot kr ,6, kr..5 i 9'25, kr i 924 og kr pr. hl. i 923. Den samlede fangst nordenfor Statt utgjør hl. storsild mot hl. i 926, 6830 hl. i 9'25 og hl. i 9'24. Av årets fangst er iset for eksiport 20'5 77 hl. mot 3320' hl. i 9'2;6, 775,29 hl. i 925 og 22950'8 hl. i 9 ' 24. Saltet er: 5,2763 hl. mot 2,276<74 hl. i 926, hl. i 925 og hl. i 924. Til stildoljeindustrien er anvendt hl. mot hl. i 926, hl. i 925 og hl. i 924. Verdien av sesongens storsildhske llordenfor Slatt el' beregnet til 2.7 million kroner mot 4. mill. i 926, 6.9 mill. i 925, 6.2 mill. i 924 og 2.44 min. kr. i 923. S i de f i,s k e t i S o g n,o g F j.o r dan e bragte et større fangstutbytte enn i 926. Opfisket blev hl. sild mot hl. i 92i6 og 0' 770 hl. i 925. Av årets kvantum er hl. regnet som storsild og hl. som vårsild. Middelpris storsild kr og vårsild kr. 5:26 pr. hl. Samlet verdli kr. 9H375 mo,t kr i 926 og kr i 925. V års i l d f i is k et i s ø nd red is,t rik t ga et større fangstutbytte enn i de foregående år. Prisene var imidlertid lavere så verdiutbyttet blev forholdsv,is mindre. Fisket begynte i uken som endte 22 januar og var slutt ved utgangen av mars. De silste steng blev orptah i uken slom endte 7 mai. Totalfangsten under vårsildesket 927 utgjør ca. ~ 020' 0'00' hl. sild, hvorav iisket med garn hl, me,l landnot 05 0'00' og med snurpenot 530' 0'00' hl Av årets fangst blev iset fm eksport hl, saltet til handelsvare 400' 000 hl.) solgt til sildoljefwbrikkene hl., uil he'rmetikk hl. og anvendt tiil hjemmeforbruk hl. Middelprisen for hele fiisket er ber:egnet for garnsild kr. 2.55, for landnotsild kr og for snurpenotsild kr pr. hl. 926 blev opfisket 7500'00' hl. vårs:lld, hvorav,saltet 2850'00 hl. Verdien av vårsildfisket i 927 er beregnet til 6.33 million kroner mot 6.5 mill. i 926, og.57 mill. kroner i 925. S i de fi,s k et rp å ø is tl a n cl e,t var småttt i :927. Da opsynet i søndre vårsilddi,strikt nu ogsåomfatfer Vest-Agder fylke, er fangsten medtatt i opsynets opgaver. Det sam l e cl e lf ang stu t b y,t t e av årets vint,ersilclefiskerier (storslilcl- og vålisildfiske) fra nyttår og utover til april på strelmingen Titran og slydover til Kristiansand Sutgjør iat ca hl. storslild log vårsild. Herav er opgitt iset 94000'0 hl., anvendt i sildolje!industrien l hl, til hermetikk 40' 800 hl., saltet hl. og til hjemme,forbruk 04 :0() hl. 92,6 var det opfiskede parti hl. og i 92:) :2 46,2 940 hl. Det samlede verdiutbytte er beregnet til 0 mil\. kroner mot 0.77 mill. kr. i 926 og 20 mill. kr. i 925. Fet,s i l cl il' i s k e tvar også i 9,27 meget smått hyad den egentlige fetsild til saltning angår og må nærmest betegne:-i som misllykket. Derimot er der fisket adskillig småsild, som yesentlig er gått 'uil fabrikkvare. Prisene har holdt sig lave. Fisket begynte meget sent i de vanlige fetsilddistrikter. Det beste Hske er falt siden begynnelsen av oktober. den egentlige fetsildses'ong [l~a juli 'og til årets utgang eropfisket hl. fetsilcl og,småsild, hvorav iset for eksport hl. solgt til sidolje ' hl, til hermetikk hl, til skjæresild 2330 hl. og saltet til handels,vare 750'40 hl. T 9:2G var opfitsket 5i2 00'0 hl., hvorav saltet til handelsvare hl. og til skjæresild hl. Ver:dien av årets fetsildfiske el' vanskelig å beregne efter de varierende priser. Den kan nep}w settes til mer enn ca. 2.5 min. kroner mot 4:5 mill. kr. i 92fL 4.5 mill. kr. i 925, 8.0 mill. kr. i Hl24 og 3.8 mill. kr. i Ute nom den egentlige fetsilclsesong fra januar til 30 juni 927 er o!pfisket hl. fetsild og småsild pa strekningen fra og med Møre og nordover. Herav er iset 850 hl., sildolje 30'360'0 hl, hermetikk hl, saltet skjæresild 8300 hl. og til handels,vare 00' hl. Verdien herav er beregnet til.8 million kroner. alt er der,således i 927 opfisket i fetsilddi.stl'iktene 9300'00 hl. fetsild og småsild, hvqr,av saltet til skjæresild j hl. og saltet spekeshd hl., altså saltet ia t hl. S i d e f,i s k e t i N lo ' d s j øe n var ubetydelig. Bare et par farjøier kom til Bergen med 4,6 tønner Nord,sjø-sild. S L de 'f is k e t ved s] and gav i 927 et godt fangst utbytte, men prisene har vært lave. De som hadde kontrakt med slildoljefabrikkene på sland gjorde det bra, men de S0l sauet forek..'>jlort blev skuffet, da prisene gikk så nedover. Deltagelsen f ra norsk side har vært stor, antagelig ca. 90 fartøier. Av fangsten blev hjemført tønner norsk-fanget islandssild. Dessuten har nordmennene av sin solgt ph sland ca hl. fersk sud, vesentlig til guano. En/le saltet 'sild er også iår slendt direkte til utlandet uten å anløpe n0'sk havn. V;ideæ er der med rutebåtene antagelig innført til Norge ca. 6 il 7000 'tønne,r sild av islandsk tilvirkning. Dette parti er medtatt i de islandske opgaver. Middelprisen for den iår hjemførte norsk-fangede islandssld er beregnet til U ore pr. netto, auså med fradrag av tønner og salt, hvorefter \"erdtien herav sjmlde bu ca. 2.3 miuion kroner. Gjennelllsnittsiprisen for den på sland solgte fer'ske sild er beregnet til kr pr. hl. Verdien herav blir således.2 million luone\'. 9:26 blev hjemført 8259,7 tnr., i tnr. og i lh tnr. V,erdien var i mill. kr., i mill. og i 9' mill. kr. T o ' S k e f,i.s k er i ene. Fangstutbyttet ~s samtlige skreiog torskefiskerier i 9'27 utg'jør 66.8 miluon stykker mot 89. mlijl. i 926 og 60'. mill. stk. i 9:25. Av årets fangst er 27.7 mill.,stk. hengt til rundfijsk, 36.7 mill. stk. saltet til klip'phsk hl. dampmedisintran, 80'72 hl. lever og hl. rogn. Fang'istutbyttet e,r mindre enn i 9t2,6 og i 924, men s'tørre enn,i uogen av de øvrige år sden 95. Gjennemsnitlsprisen for fisken rund kan f.or hele sesongens,fangst settes til kr. 0.3 pr. s,tk. mot kr. 0.5 i 926 -og kr..0 i 92:5. 'li erdiutbyttet

7 4 januar 928 F S K E T S G ANG 7 er ved en foreløbig beregning anslått til ca million kroner m!ot 45.9 mill. i 926 og 6.0 mill. i 925. Vinterfi.sket i Fin n m a l' k gavet noget,større fangstutbytte enn i de fioregående 2 år. Op,fisket blev ' stk til en ver'di av kr l TrO m s f y l k e var utbyttet bedre enn ifjor men ellers mindre. OP[~sket iår ' stk. til verdi kr. 25,0 0'00. L,o f'o ten blev fangistutbyttet meget stort, større enn i alle å,r siden 895, men da prisene var. meget lave blev verdien mindre enn.i de foregående 3 år. Fiskerpartiet blev 35.6 mill. stk. til verdi 0.2 mill. kr. På Yttersiden og i Vikna var fisket mindre, mens det på Helgeland og i Sør-Trøndelag var noget større enn i 926. M ø l' e var fis,ket smått og nådde bare halvpar>ten av kvantumet i j 92:6 og verdien bape.72 mill. kr. mot 7.0 mill. ifjnr. Sogn og Fjordane blev orprfisket bare 6, stk. mot stk. ifjor og vercl;ien kroner mot.7 mill. iijo,r. Vådisiket i Finnmark gav He fangstutbytte, men prisene var bra. T o l' S k e- og kve i t e f i S k e t ved J.sland blev drevet av ca. 20 fartøier fra Ålesund. Torslfefisket var mindre lønnsomt, men k'veited'i,sket rettet lliog:et på florholdene så man opnådde balance. Av torsk hadde man fangister fra til no 0.00 saltet torsk, gjennemsnittlig 50000' pr. fartøi. Pris ved levering på sland kr. D.2i5 pr. Hertil kommer verdien av medihintran. Dessuten blev hjemførit kvedte, middelpds kr pr. og videre blev kveite sendt direkte til Hull. håkjærringfislfet ved sland deltok 0 damjpiskitber fra Ålesund, middelfangst ca. 200 f'ater eller tran pr. dampskib. Fanglsten blev levert i "..lesuncl til kr pr. tran. Verdien av disse fiskerier er beregnet til e.a krloner. Under v i n t e f- o g v å r t '0 r s k e,f is k e t Finnmark fylke blev der utenom torsk.også opfilsket ca annen Lsk, hvorav hyse flyndre og :S38200 kveite, resten vesentlig sei. Verdien herav er beregnet til.2 million kdoner. 926 blev orpifisket fisk til verdi mill. kr. Om S o m m e r- o g h øst fis k e t i Finnmark foreligger ennu ingen opgaver over iangstmengde. Ver,dien er skjønnsmessig anslått til 2 mill. kroner m'0t 2.5 mill. i 926. K y s t mak l' e l f i is k e t var n:oget større enn ifjo,r, men prisene var lavere. Garnfisket var bra, men notf,isket var smått. Opifisket blev 6.7 million m.oi\: 604 mill. i 926 og -+'5 mill. i 925. Verdien er iår beregnet til omkring 2 mill kr. mot 2.2 mill. i 9026 og 2,.9'5 mill. kr. i 925. D o l' g e:ill a kre l f i S k e t i Niordsjøen blev drevet av 4 no riske far.tøier, SlOm haldde en f:angst av 2;2.5 tønner sal,tet flehjket makr,ell. Verdien,er beregllettil kr blev ay 5 fartøier ilandbragtt 28 tønner til verdi kr og i 925 av 22 norske fartøier <8,63 tønne'r til verdi kr Des'suten blev av endel Sivenske fartøier innbragt til Krisltiansand 682!6 tønner makrell mot 824 tønner i 925. B an,k fis k e t fra Ålesund og Borgund hadde et større opfisket kvallt.um f~skenn i 926. Pri:us:ene var laivere. nnbragt blev f:usk, hviq,rav 650 DOG kveite, lange, blålange, B5:5500 bpo'sme, 'tor'sk, hyse og '0 skalte. Desisuten er oprf~sket 52.0 sty-kker håbrand. Samlet verdi for Ålesund og Borgund.6 million kroner mo,t.3 ijfjor. Legges hertil hvad der efter de forehggende opgaver iand're distrikter sønnenfnl' Finnmark blir utbylttet av det JSlarmlede bankfii,ske 7.75 million fisk, hv:orav kveite, 20'0 DOG flyndre, lange, br:olslffie, m torisk, 85000'0 hysle, '0 skate og sei. Den samlede verdi alv banil{,fisket er beregnet til 2.4 mill. kr. B ris l ing il' is k e t i 927 hegynte meget godt. Allerede straks da ned.egningen blev tillau 'fra '0 juni ble~ der et meget rikt fiske i Ryfylke og lusenere oglsa l Sunnhordland, men det ~godefisike varte il{jke lenge. juli måned Hskedes der,bra i Hardanger) :i Sogn og i N:Ol'd,fjord,og i Oslofjorden. august måned blev.fisket meget lunefullt og mest,smått. Man har olpgaver 0'ver tilførselen til de fleste hermetikkfabrij{jke'r fm og med i Oslod'jorden og til Trondhjøm. Den samlede tilfør.sel beløper sig tril skjepper. Da nogen rabr'ikker mangler kan man gå ut fra at der er anvendt i hermetikkindustrien minst ,skjepper br:isling. Ener en gjennemsnittsrpris av kr pr. skjeppe blir verdiutbyuet herav på føliste hånd ca. 4.5 miuion kroner mot.5 mill. kr. i 9 ' 26 og 2.0 mill. kr. i 92,5. Av små ts i l,cl og mos:s a er der anmeldt t.il hermetikkf.abdkkene i StaVianger, Bergen, Måløy, Ålesund, Karmøya og Tr:ondlhjem tilsammen skjepper småsild til en samlet føristehåndjsverdi alv ca. million kroner. Dessuten er der anvendt megensmå.s,jld til sild,oljeindustnien og:så fra distrikter h\cor pal tiet ikke er medtatt i fetsimkvantumet. Verdien av småjsiildfisket kan antagelig derved sehes til.5 mill. kr. L,a k se ri,s k e t i 9'27 har gitlt et mindre utbytte enn i de næ'rmesit f'or;e,gående år. Gjennemsnittsprisen for hele landet settes til omkring 'kr pr. 927 er eksportert ca. 6>3450'0, hvorav 32'550.0 fra Trondhjem og l'g. fra Bergen. 9!26 utd'ør'ies ' }{:g., i '00 og i '0 Som vanlig er der også anvendt bptydelig laks innen landet, antagelig omkring en halv million Verdien er beregnet til 3.4 million kroner mot 5 mill. i mill. i 925 og 6 mill. kr. i 924. Hum mer j' i S.k et var mindre enn i 926 og prisene var også lavere. Utført er ca stykker, hvorav fra Kr.iSlt~ansand , Stavanger 2 000, Bergten og Haugelsund stk. Medregnet hjemmeforbruket er der antagelig olpfisket. mill. stykker hummer. lviddelpri.sen er anslått til 80 øre pr. stk. Verdien er beregnet til ,kr. mot.5 mill. i 92:6 og 3.0 mill. kr. i 925. Rek e f i S k et var bedre enn i 9'26. Der er ek'sportert ca og til hjemmed'orbruk er antag:eeg anvendt ca. 2000'00 M~ddeprisen er anslått til 80 øre pr. Verdien sk<ulde eher d'8iue bli kroner. Av l evende ål er iår utført ca ' og med hjemiffielnrbruket er anta~el,jg den samlede fangst 30'0000 til en v,er,di av kr'oner. Sei fis k et Vlar smått i 927. Under storls:ild- og vårsildd'iskel\: blev opd'iske:t ' sltykilwr Hl verdi kr. Herav faller på slor:sil:dil',is,ket nordenfor Startt stk, verdi kr., på Sogn og Fjordane stk., verdi 8482'0 kr. og på søndre vårsilddistdm stk. til verdi ' kr. 926 ble.v opil'isiket i disse distrikter stk. til verdi kr ,5 var verdien kr , og i 924 kr '. Siste telegrafiske meldinger. (Nedenstående beretninger er innkommet efter redaksjonens avslutning og de gjentas i næste nr. på sine resp. plaslser). Fersk fisk og sild. New c as te. - Konsulatet, Hull, beretter 3H2: 688 norsk, omkr. hallvdelen direkte jernbanen, flyndre 7/-9/, kveite 5/-2/. L lo n d >O n. - Konsulatet., Hull, beretter 3/2: 350 :kasser, prijserflyndre 7/-'0/: kveite 0./-2/. B l' ti S,s e l. - Generalkonsulatet innsender en av et imp:orthus i Brussel avgitt rapport, dat. 29/2: SOim følge av de dårlige priser, SOlli oipnåddes.i forrige uke har mange avskiibere i denne uke tatt avstand fra å sende til Brussel.

8 2/75/8 /6 ' 9.49 sh. : - 9 F S K E T S GAN G 4 januar 928 Dette har hatt til følge at tilførslene ble,v,små og da efterspørselen påny erst8rk, steg prisene betydelig. - Fra Tysk- land ankom del' 3 waggoner med fersk fisk, fra Holland 30 kurve, fra Norge 0 kasser, fra Ostende ca. 80 kolli og fra Danmark ca. 70 kasser. ntet fra England. - Den norske tilføfsel bestod vesentlig mr torsk, sei,kveite og håbrand. Prisene herfor blev (fres. pr. l::g.): For torsk 6 il 8, håbrand 5 it 7, sei 3 il 4 og for kveite 6 it 8. - Markedet her er nu tomt for fisk. Alle er utsolgt. Som følge av Sltlygt vær i Nordisjøen forventes tilførslene å Mi små og da efterspøriselen her er meget :livlig, vil prisene i næste uke efter all sannsynl,ighet bl i høie. - Av saltet fisk, likesom sild kom der intet fra Norge. Veksel kursene (salgskurser). Mynt Pari 27/2 \ 28/2 i 29/2 30/2 3/2 2/ Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. æ... i 8.6[ \ R. M : , i Fres [ Sv. kr i 0.65 ; , i D. kr Gylden. ' Sw. fres Dollar... i ' J! / /4 Bp.lga... : F. mark , ~ Pesetas Lire...! 72_o t Czek. kr l l sl. kr. ) i R l i østerr kr. i i ! London: sh. d sh. d. sh. d. j sh. d. sh. d.! d. sh. d. Eseudo )! ) ) )' ) Pes0 2 ) '" ! Mils 3 ) i Yen 4 ) /l05!t6/0 5 /]( / / \' l/l F,;~ Tae 5 ) '", 2/9,/8 2/75/ S 2/75/8 2/75/8 Bombay.. ( 3 i. 32 /6.08'/63h2 /6 /8 /6 7 /64 Honkong l 2/ 5 /6 2fs 2/ 2/ 2/ ) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama 5) Shanghai. 6) esc. pr. ~. ferskfisktransporten pr. jernbane. l ) Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestasjon. fra Trondhjem: 8h2-24/2 ialti 60240: Sild... i- Fisk...! Fra Bergen: 8/ ialt\ Sild... i Fisk ~90! i l Til utlandet 20! ) For Åndalsnes mangler oipgave. Tysk- land Danmark - --cc---== ==-===---==~==c c--c =;=-===-CC=-Cl---c=c.-=-=- Til innlandet Stasjoner - Oslo for- øvrig Sverige 'alt Tilførsler til Oslo (0st- og vestbanen) vekten angit brutto! ~~kes~~~ ~~~ ~O/2_~~_L_~_~~_L~'2J.. ;zrh2 Tils. : tr-k;---k~~-l--~tk~:-ik~~-- Kveite... : 070! 600i 300 Flyndre : Hyse... :i 520\ 2200\ 050' 4820[ 00: T?fsk... ' i Sld ! -, Hummer, reker - i : 20 ørret , i Annen fi~ 9930_!~~~0Jg880 Skib laster-. 49~:_~~ Tils : U M.s.»America«lastel' Oslo ca. 0/ ror Hayana, Vera Cl'HZ, Tampico, New Orleans og Galvestol/Houstoll. - WiJh, Wllhem sen. S.s.»Loui!Siana~ laster Øst-Norge ~)!-4! og Stm'allger 6/ fol' Boston, Philadelphia og Baltimore. - Wilh.Wilhcllllsen. M.'s.»Tortugas«laster Oslo ca. 23/, Vesi-Xorge ult. januar for Havana, Galveston, Houston og Nev. Orleans. -- \\-ij!. WHhelmsen. Oljemarkedet. - Stavanger Norsk-Engelsk :Vineral0je A/S, meddeler 9/2: Prisene er fra og med onsdag 7/2 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen 5, 22 og 24 øre pr. henholdsvs for Shell solarolje, Shell Triumf og Water White. Levert i eller.o.b. Bergen er prisene øre høiere. Shell bilbensin 37 ore pr. f.o.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. taliensk lmrstillegg ved erleggelse av tollavgifter: K Ul"Stillegget er for uken 9/2-25/2 fastsatt til 25li efte" legasjonen i Roms innbeætning. Fiskeinnførselen til Oslo. nnførselen av fersk og annen fisk innført fra utlandet til Osl,o sjøtollsted i uken 25/2-3/2 9:27 : Dan m a r k levende fisk kr. 200', ferlsk fisk kr. 300, ton fisk 0 Fiskets Gang A weekly intehigence organ of the Norwegian fisheries published by The Diredor of Pisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being earried on, from the beginning 0 the year, 927 to December 3th. Fat her r ing s in hektolitres (h.) - Season beginning July st: land ed , salted 87470, to fish oil fadories 36 0, to canning factories

9 F S K E T S GAN G 9 u "to li! Aktieselskapet Thv. Halvorsen BERGEN bmigst omladning og omising av ferskfisk. os, :faili oplysninger ønskes angaaende eksport av fe,'skfisk. Tclegramadresse;.Speditør" ~Villzelms'C!n, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Rfgelmæssige, maanedlige seilmger fra øst- & Vest-Norge til B,altim ore, Philadelphia & Newport News, ad.o. (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans.,=~ Galveston & Houston ~... =-: ====::; ;';~~~~~~~~~==--=== F3",t Bergenske Dampskibsselskabs peditionsavdeting, Bergen ~ ()m!adning samt omisning av ferskfisk Telegramadresse : «Bergensped> c,"""'=_""""""''''''<''"''''========== r=7m=~f~ra;stofcentralen lill Bergen! Disponent: H. W. SCHAATUN sæsungen BRSLNO, MUSSE og SLD for 0 hermetikfabriker Telefoner i kontortiden: utenfor ~~~~~~~;;,~==='-=,r=r"';;"'"'='~===""-========: fjermetiretlret,ter P'i;)iC'Uif'!.UiF!._ cøreaseprool f trerfja.mel.t i;~eyers GRAFSKE ANSTALT STAVANGER Sjøforsilkl'ingsselskap HAUGESUND Overtar aue slags :J,~=.=iV~=-= ~,~~ans po rtfc) rsi kringe r r=~xr.~",=<'?f'"'~& CO. Als ql Johannes østensjø & Co! A~ Ha.ugesund Haugesund Tclq;-r.adr.: "Kolbra". Telegramadr. : Sjøca ~ Sidexportører Landets største ~ :('":~:mi3sionæm: Sildemel. sil~olje, rogn tø n dep rod uk t i O n t te,,""<=,=w<=-;:-.'.,y~~"""",",,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,... ~ E T JO UNSEN lys, BERGE!'! forhandling Sild? Fisk~ Tran~ Rogn, etc. Lager av Tønder og Salt. Bergen- -Nord-Norge Bergen--Oslo Didrichsen jlre!i!l Oslo Telegramadr. :,,OHAND'< umsæ(!er alle sorter trall, silt!olje, sælolje l hvalolje, sildemel, forskernei etc. ~" ~RGENS SØNNER... BERGEN Sif'i:R'.GENS TRAAO & DREV FABRK Yaugverk-Snører-Traad DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB 3. D. s. BERGEN Kontortid og 430-7, Lørdage 9-2 Tel e fon (ce n t r alap p a ra t-6 linj er) nr Telefonvakt 8 fnl.-o em. søndage9 fm.-l0 em.) Telegramadresse : Ber gen s k e. Forlang Dem tils,endt selskapets rutehefte nr. 9. Det indeholder detaljerte t",.. oplysninger om alle selskapets inden- og utenlandske ruter rcø A.. GUNDElSEN Als BE~GEN Spe d iti o nsav de li nge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "CagJinie" l A/s.e~~~n Gr~:~Sge~Ok~~!~m~:~! 3468,0687 k, 080 "Bokgrieg" l BOkJrylc - Stentry;::~;~;t~;~'~' ;otetryk -Klich6er J Telefoner: kontor 325 Telegramadresse : Karl Sirevaag Salt og fersk si/cl og Kjøp og salg av alle m. lager 370 fisk, samt krydr2t' L!!at 325 "'''''' sild og ansjos Fiskesorter rhafstadsro'!'!~'~d~t~!t!~~ Bergen Telegrafadresse : Hafstad, Tonningsgaarden. Telefall 2239 Landnotspi!, Snurrapenotspiil, Liinespil soiide og kraftige av eget fabrikat altid paa lager. Alle slags mek. arbeider utføres. Specialverksted for reparationer av alle slags motorer. Rimelige priser. z - 2 Als Kolnæs vi P. Lindøe "Peder" Haugesund Telefon: 753. Privat: 424 Fersk og saltet sild. Sildekspo rc _TelegramactL: Tilbud av eksportpakket og fiskepakket sild utbedes Afs Haugesunds Nye mekaniske Verksted Haugesund Billige reparationer paa jiskedampere og moforskiber lltføres. Forespørg pris. skare! Bruk ahid Rul.. J!.g Røkefobakker fra Wegener & Søreides TOBAKSFABRK - BERGEN Telegramadresse : "Snetram" Telefoner: Kont Privat J. MARTENS Bergen Kontor : Telefonbygningen arsten Allers, Bergen Sild en gross BAATLAGER

10 ~.') 5) Brisling saltet. i 243 : , l! l 6948, Norges utførsel av fiskeprodukter fra jarujar til 24 deselnber 927 og uken som endte 24 desember. Tollsteder Fetsild slands- ; Klippfisk, Vårsild ~ torsild NO:i~:jS. ' og skåret sild norsk im. sild tm. tm, tnr. nr. tnr. OSlOl) :, " Kristiansand.. 52 : 70 Egersund Stavanger 2) Kopervik... ".' Haugesund 3 ) Bergen 4 ) Florø Måløy ÅlesundS) Molde 7) KristiansundS) Trondhjem Bodø... SvolværS) Narvik Tromsø 0 )... HammerfesPl) 200 Vardø 2 )... Vadsø Andre 3)... 5) ~ ---~--. ~ ; RUildfisk Rot skjær Sei Hyse, Annen D.m. R.m. Brim Blank nmd Rogn tarflsk tran t'an blank tm. tnr. tm, nr. tnr. Brun tm. Herdat hvaltr3l.n tm. 42,3-: l 46:: l273! 923 : i : -! - ~ i l' l 300[ i - --! l ! ! '5) : ! ' i / : : ' - \' 3952 : : ', l 523i 5365, : 40! i - i ~ : l' 289, 775i - -, t ! 30: , : ', - i ! l ; i - : '~)73l5)i2}OJ_~5()O: 6?g~g if~g }g~~ _243 ~6g ' ~ = i _99_- ~~0_8!~ ~_ 30564! ~ 690 ~29 iej~~e...e...?3~ 790:~~.2J l uken 522.')42 40 i : ~ ~ ~----~ Hval Sel Tollsteder tran tran tnr. tm. Bottle.. nosetran Sldetran isild, fl tnr. tm. ks i ersk: Sild, Makrell,! Makrell, laks, Levende Annen!i fisk Fisk. Fiskemel,. l i røkt fersk fersk ål i fersk fisk Hummer Reker. saltet, saltet Slldemellevermel, Selskmn Hel'metikk, tdr. i ' stk. fkarhll j tnr. fiskeguano g. kl;. OSlOl) Kristiansand l265c Egersund : i l [ Stavanger 2) : 025t i [ 5 Kopervik ' i HaugesundS) i ' Bergen 4 ) ) [ [8378: ) ~25 i Florø , - i Måløy ! : ! Ålesund 6 ) ! ! 34490: ! 73979/0725 Molde 7) i i KristiansundS) 62l , , ] Trondhjem , 890: ' : q Bodø , t Svol~ær9) i ~40 772! - o i 366 Narvk... -, ,- Tromsø 0 ) i 0ti - ' i ' 9 l / 2859 Hammerfest ll ) ! ' : 0000/ Vardø 2 )... =. _ '.. _ = 436a = ~ 2~640, 7 = Vadsø... l ' Andre~ ~ _= J _= :.J ~. _7 65 _2 0 4O! _j) =_ ~/ 20 5)46t?079 ~~0~~ ! ~ luken : ) Desuten 79 tm. stearin. 2) Desuten 08 tm. kryddersild, 367 tnr. ansjos, 500 islandsk klippfisk. 3) Desuten 04 tm. krydret islandssild, hvalmel, 2700 hvalbarder, hvalguano, silå, strøsaltet 76900, 7 00 saltet lange, 48 tdr. leveriran. 4) Desuten 02 tm. stearin, 7620 fersk brisling, 290 sko hvalbenmel. 5) Herav Finnmarks og annen rundfisk. 6) Desuten 284 tnr. stearin, 632 tnr. pressetran, 30 tnr. surtran, 350 fiskeskinn og 7850 fiskeavfald. ) Desuten 9063 hvalbarder, 00 stk. krabbe. 8) Desuten 79 tnr. pressetran, 428 tm. avfaldstran. 9) Desuten 56 tnr. pressetran, 52 tm. stearin. 0) Desuten hvalroshuder, 03 tm. seitran. ) Desuten hvalroshuder. 2) Desuten 26 tdr. surtran. 3) Desuten 5584 tm. hvaloljefettsyre, margarit, 2250 krydret sild, hvalkjøttmel, hval mel, 64 tm. fettsyretran, 550 tnr. spermacettolje. 4) Herav 359 tnr. fra Fredrikstad og 7356 tnr. fra Sandefjord. o Herav 5939 tnr. vårsild, 73 tnr. brislinl tm. islandssild my 70 kp'. hermp.tikk fr~ Skopnp<,;h!'lvn 6) H!lhrt:> ",,,,,,.,.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Fiske s n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O , 0v" ~OO l 46 f S K E T S U A N O 27 mars :l929 Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesielt ansatte tellingsmenn. Nor d l and. - V æl'øy og Røst, uken.28/2.--9/3:

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme-

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme- ---------_._---~._-.. 36 7000 hl. fabrikkvare, pris 2.30'-3.00. - Denne og forrige uke optatt Balsfjord 305 hl., hvorav 50' hermetikk, pris 5.60' og 55 hjemmeforbruk, pris 2.00', ingen kjøpere, 3 bruk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fisk s Gang 8 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen AN~ONSEPRS : kr. 6.00 pr, år tegnes ved. alle postanstalter og på fiskeri direktørens kontor.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 11/2016 Rapporten skrevet mandag 21.03.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt  tt '' tt  tt  ft '' J. 21/82 FISKERIDIREKTØREN 1 Bergen, 19.3.1982 LG/AN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82 KVOTEAVTALEN FOR 1982 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. Denne

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer