Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen"

Transkript

1 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ANNONSEPRS: Bergen Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 5 kontor. Kr utenlands. Onsdag 22 de~ember 937 fiskeridirektørens kontor. Oversikt pr, 8/2 Fj,skeriene i uken til 8. de,sember må betegnes,solm ganske bra. Bwnkfisket for Mørechstlnikteneva'r,t,ilfredsSitillende,,særl:i'g var pigghåfisket r:itkt,,tmsikdislket tar!slig op fo,l' H.onning,svåg o'g M,åslØy,kvleiteHsket var gjennemgående noget mmdreenn i forrig'e uke, og fets,i:ldfisket valr ia'vbgende. T o l' 's ke.f i s' k, e,t: Der er fr,emdeles,godtfis:ke for Honningsvåg, 'særl:i,g for ba'nlkls!køit'e:ne s.om i uken hadde fra 9000 til 4000 klg. pr. båt.f.o'r sjødragerne va,r bngslten noget mindre enn,i fmrige uke, nemlig fm 000 til 2500,og,små motorene hadde 400 td:l 600 pr. bm. Pdsen,e,er de samme s,om i fo,rtilge uke: 5 ølre til ising og eue:r,s ø,r,e fm toflsiken 0 0 ' 67 Ølre for h)'islen. Eisk'evekten er gmt :ned lim, men leverh~ldighet:en og t'ranpooentle:n er den,s,amme. Måsøy har man ha'h riike lcljn'gls:ter 'Og ukiefallllgls'ten bil'ev 222 tolnn totisk, hemvel' slaltet 57 tonn, hengt 63 tonn og ilslet 2 tonn. lam,er der i Måsøy opfiske:t 424,fonn tonsk, hvolflajv!sahet 22 toniu og hen'gt 68,t,o:nn. Verst'FinnmaJnk:i Hasvrirk der,imot er 'fi,siket ubetydelig 'og ut,slikterne uvirss'e. F.a'gs,tene for OryH.efjond i T,wms har dennle Ulkie værrt loppe i 5000 klg. Filskrevekt, leverholdighet og jrranprooent er uf,o.ra,ndr.et. For No,rdlra:ndrs vedkommende,e'r de,r ennu intet toriskefislk'e. Der er :menket,en de,l 'Skrei på bankene utfoir0kisneso.punder larnd. EUer,s Hifi :hy,sle og bwsme. G,a 'r :li k v li t,e rf ii S' k,e t er i,a Vlbgendle de Helst:e isltede:r, men ddta:gesen,er iog,så mi:nclre. E:Her de foreliggende 'opga v,er er der opifsket i ukeln 53.6 tonn. Prirsen må,s:ies være,ti.f.reds 's'tiuende,,idet den holder,sirg på ~ir. lh rklr..20 ener kv,ajit:et.og :størr.esre. No'gen i'å st'ed:er v:a,r fau\gsrtenr derllne uke Ht støre enln i f.onilgle uke, nemhg:i HliUe,søy med 476 lkig., forni'ge ulæ 4300, SrØrrfrorld i.f:oll:a 8757 molt 7705 krg., samt i Rø'fVik, i NordTrøndelag 3037 :mot 286. Forøvlrig blev der opfi,sk'et,i, Hammer:liest, 2590 klg., hesltad 5000, Vålgatn og Svo.lrvær 3623 ', Kjendngøy i FoHa 3435, HamaJrøy de fr,e sirs,te uker 6500, T)'isfjO'flcL 2800 rklg., St,amne,s 330 All kvei te bl.ev iset,og,eklsporrtient. B a il k f i,s ke t for Møl'edi,sltniktene v,a'r Hl]r,edsls,Hllllende, idet derfor Ålllelsund bl,ev opfi'sk,et 28 tonnog f,qr Krirs:i:i'alnlsund N. 34 tonn. For beigge di.slt,riklter Vialr pigghå.f,ilsk!e,t meget rikt, og pri, s'ell salnk dedor,hl heniholdislv,i:s 9 og 0 øre pr. s,ik. Verdien a v uklens,e:ske i Ålesund utgjølr iber:e:gn:et verdi,en av 33 hl. 'l'evler a kr. 34. Tomk,eprlis'e:n li Krrisltiansundgi'kk :ned 5 øre pr. k'g., s'ei 'ap 2 Ølre, bnge ned øre, h)'ise ned 5 øre, eurens var prislene som folr.r:ilge uke. V,erdierr,av ukenisfiske beløper s.i'g HL ca kr:o:nelr. uken.til ds'. Vialr dier er rim pigghåf:iske for Bremsnes, idet der bleiv ropfirsiktet ,Sink., prlis 0 ør.e. F.e t,s i l d o g S m å 's' :~ d f i S k 'e of er ti a vta'gende,og de f.aln,gs't'er li ulken va,r me:sitoptak av,eldre rs,te:ng. Der melldle:s' f.le:s~e,ikkre om nye,st'eng :i uklen. Det mesite av den.oprt:atte,si,ld er gåh ltill S'ildolrjef.abrik!k,ene. Der er i Oi:lderskål optatt 850 hl., hvoqlf,a:v 800 til siildollj,e, pds k'l Hads,e,l blev optglih hl., alt til 's'ildotj.e, pds :kr..50, der er rtlus,fede 25 :noltrbruk mot 45 i fqnfi,ge uke. Nesna Mev optgljh 9000 hl, fo!',r:i:ge uke hl., ahtlil s:i:ldol,je, pris kr..75. Troms er fisk'et fremdell:essmåh. berst!ad blev loptatrt 500 hl.,til isildolje, pris kr..80 og i Blerlg 500, ogs'å ti,l isildo:lje, pris kr..65. NordTrøndelag,eropfisketi ul~eni Leka 235 hl., herav,er 700 isolgt til,sildolje, 060 hl:. 'ti:]: hermei,imvog 375 hl. Hl skljæresilcl. Sto r sil cl f:i:s k e:t: M.k» Johan HjOld«ha'r væd på is!ildej.eting j forrige uke, men tr:au ikke på llioge:n,sild. På tur sydover ka Ålesund blev imidlertid den 20. dershr.,observert lsild verd T,orv!ikholme:n fyr, Elåværleia, utrs'tr.ekn,i':g ;Y:; nautisk mil. Silden,s'tnd mel:em 5,til 30 met,er. nå :l:anid:sem bl'ev der på Sør,eSunnmørie ved He:r:laJndsøy og Mjeltevik taltt 23 hl.»slol!hov s:i,ld«. En prø'vedriver,fursøkte efter midnat't 20. desbr. fira Svinøhalvet o'g fikik 7,sitYlkke:r,sliJd,.og der blev,amindehg ut se:iling.f:r,a Br'ema'lger meldes a,t drivere,nle ikk'e kan giå ut på,grunn a,vstmmhindrilng. E <S' rp o 'r t e ill av de viikhgs,t,e fiskevarerr i Ulken tlil. desbr s,amt: tota:l:ekrsporteil (.f'jm!åætrstu,s'vajre:nldet:ah i paranrtes): Kil:ippfisk 582 'to':n (34535), tørrfi:stk i,ah (7830'), hvmav rrundhsk '3 (855), rotsikjær (9),,Slei (6245), hyrse (997), annen (846), :fiogn,s'ahlet 480' tnr (44460), clampmedisilnkiallt 2694 ~ (9 72), bl:arttkkan 990' (6739), tersk,fi,sk 776 tlonn (286), hummer ( ), reker 0 tonlt 538 (2070), herme~ tikk (35447),,s!ildemel (55030), fh:kemel' m. v (6857). V 'e r d i 'e n :aj V fi S':k ee k s p,o rt e n i november (fjoråret i 'parant.es li 000 kron:e,r): Sliild,og fi,s:k 77 (7583), hermetikk 355 (22), dryrtis:kle,fomt,offer 00 (434), guajn:o, rogn m. v. 38 (367), ]et:e oljer, dyriislk'e 830 (232). blt 4240 (2727). Dertiilkotmmer f!eu tm. v. 220'4 (27). Den,s'aml'ede verdi j,anuarliov,e:mber ut:gjør: S,iM oghsk (722), herme:td<l 3386 (30230), dy,6sæ f6r:si,o,uer 6354 ( 326),,gualnlo, rrogn m. v. 343 (3672), fref'e oljer, dyrilsike 8756 (2 989)/ i.ruh (39525). DenlH (kommer tett m. v (2 623). Bankfiscet. f'iskemeldluger. T r,o ms ø: uken 4. til. desbir.,er orpfiskiet fisk, hvora:v kjg. :noris!k a 7,5 ø''e, 200 :slei a 20 øre, 330 : bmsme a 6 ø're, 775 k,g. hy,sie a 55 ØlJe, 605,llilltefii,sk'e:t SabbMotoren 3 HK., 45 HK. og 59 HK. råoljemotorer, Passer for alle slags båter fra 8 til 28 fots lengde. Enkel, driftsikker og økonomisk. 500' motorer i bruk på lo' år. Gode anbefalinger. Skriv til Damsgaard Motorfabrilc, Bergen

2 694 F S K E T S o ANG 22 desember 937 og 00 garnfislket kvehe, p:rils 6520 ø:ne og k'r..0, 945 Hyndæ a 70'80 Ø'fie, 20 smødl)'!ndr,e a 50 ør,e. Leverpar>ti 24 hl. a kr Samet verdi Klr Der dehok 6 motorbdøi'er o:g suurriev,aidfiislker. Nor d, and. V æ 'f ø' y og R ø,s' t: Uk'etl, 4. Hll. desbr. er opfilsklet 6640 fii:sk, hvm,a:v 9400' Klg.!tor.sk a 2 øn~, 3800 hy$e a 2 øre, 40 k'g. iklveite a 75 øre, 2700 kig. flyndre a 70 øre, 600 k,g. skæte a 2 øre, verdi k'l Der deltok 35 mo:torfa,rtøi'e:r. Mør 'e o g R 'o m,s d a:l. Å l te 's U :n dl: uken.tli! 8. deis hr. er opf:isket 8 tonn fisk,hvorav 2500 tmsk a 30 øre, 5500'.sei a 25 øre, 000 k'g. lange a 29 øre, 800'0 hrosme a 0 øre, 000 hyse a 42 øre, 300 kv,eite a kr..30, 3500 sk~ite a 33 ø,r,e, stk. pi'gghå a 9 øre. Leverkvantum 33 hl. a kr. 34. Samlet v,erdi kr ~ 3 l' em,sn e 's: uken: 5. hll. desbtr. er iqpfi,sket fisk, hvor,av 900 tor,sk a 20 øre, 0500 k,g. langle a 4 øre, 8700 klg. brosme a 8 ør,e, 00 'klg. hyse a 25 øre, 50 k,g. kveilte a kr., 050' slkalte a 5 øre, sltlk pigghå a 0 ø're. Verdi kr Der dehok 5 motorbåter. Kri,stiansun cl: luken. ti:l 8. desibtr. er opf!i.srket fli!sk og skaudyr, hvorav 7600 ',tofisk a 20 øve, 6200 klg. isei a 22 ØTe, 200 iklg. lyr a 20 øæ, 4300 il ange a 6 øve, 500' kig. blå.f!'ntge a 2 øre, k'g. bl0sme a 0 ø'rle, 7200 kig. hy,sle a 30 øre, 20 k'g. l)'!sing a 70 øæ, 200 Klg. kv,ehe a kir..20, 2400 kg.fly;ndre a kr.,600 kig. l,omæ.a 60 ørle, 000 ~g. uer a 30 øre, 800 hr,eiftlahb a 30 Ø'l'ie, 2800 ik!g. skcute a 20 øre, 4700 annen iiisk a 20' øre, 44800' s'tk. pilgghå a 0 øre, 40'0 hummer a Kr. 2, 8356 'r'eker a 90' ør'e. Leverpa,rtiet 00 hl. a kor. 20. Samlet vlerdi kil' B,e r gen: uken.,tn 8. des bl'. er tilført Kg.,fisik. og,s:kajldyr, hv,orav 740 kiveilf.e a Kl'..5, 350 flyndre a k'r. LSD, 400'! >lange a 40 øre, 00 brosme a 40 øæ, 37 80'0 tiorsk a 45 øre, 9500 k'g. hysle a 35 ø'fie, k,g.,s:ei, a 20 øre, 760'0 pale a 25 øre, 200 uetr a 40 ø're, 30'00'.Y~ a 25 0pe, 300 k'g. hå a 20' øle, 000 kig.,a:mn.en fiosk a25 øre log 420 klg. hummer a kr Vlerdi klr Rogal.and. Eger,sunrd: uk,en 4. til. desbr. er opfi,sket 500 fi.sk log,skaudy,r, hvoomv 900 tor:sk a 25 øre, 200,lyr a 20 ølre, 700 ik!g. hy,se a 25 øre, 30'0 k!g. hummer a kr. 2. Verdi ho. 3540'. K 'v i t S ø y: OpfisKet i uk,en 4.ti!. desbr. 90' tor'sik a 30 øre, 290 'lyr a 40' øre samt 2620' k:g. hummelr. OLAF KNUDSEN Als BERGEN (Aktiekapital kr. 200'0'0'.) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn. sild, tran, haakjærringtran, selolje hvalolje, sildolje, iset torsk, tomtat. levermel etc. Telegr.adr.: Tranknudsen Rikstelefon 2348 Torsl{efisket. Fin n rna 'r k 8/2. H,o n n ing,s v åg: Banlk'skØlitrer , sjøildragere ,småmotorer 40'0600. Filslæpris ising 5 ør'e, fmøvrig tmsik, hysle 67, tofis'læeve:r 20', hyselever 5 øre, ifisik;evekt ', leverholdighe:t banjk;fi,sk 600' 800, forøvrig 200'400', ttr.antprocen;t 45. Opfisket.sliste uke M å.s ø y 22 50'8 tm'sik, hvofia'v saltet 56943, henglt 62565, iset H.a.s 'v:i k: Tmsk,eE:SKlet ennu gans:kie ubetydehg. line, juks,eog 'triål henholdsvis' ca ,,00 og Priis øre, fislkev,etk:t 20040'0, utsikltene uvi,sls. Tro ms 8/2. T 'o r s 'lee n: Denne uke,t'otr'stketanglster for GryHefjo.rd o:pw 5000' ', 'sltiørrel,se, :leverholdighet, tranprocent og priser,slom i forrlilge opgave. ' Nor d la ru d 8/2. D v le r b e:r og: Fr.emde:l:es intet t'or.s.jæ,hsk'e li dette di,sltrilkt. Bo 'r.g ie: Flfiemdel.e.s' inltet torskefisk'e. 0k,st!Ji'es: BanMisket 'smmt,,optliil, 000 hyse og br,qismeo LiH skrei formerk!et på ban!krene olg opunder bnd. Storsildfi,'l{et nordenfor Stad. S ø 'r e Sun llj 'ill ø r le 20/2: natt på,l,andsett ved Ner:lands0yog MjeHevitk 23 hl. storsild»s,o'lhovsild«,l prøvedriver eher midnatt fra Sivinøyhavet 7,Slik.,sltorsiild,,a,lm. utseimn!g. Ro m [s d a l [sv æ,r ene 20/2: ngen drivere på Onhavet inatt. Nogen drivere utseiler iaften fm' prøvedrift. Sør e S li n,]t øre 22: dag Ta Svinøyhavet 75 drivere, bngster fra s,tamp til 2 hl. Å. e.3 L n d 2/2: ertil idag fra Svinøyhavet ca. 50 drivere med 50.s,tk. til 4 hl.stors:ild, frisk sydve:sthris ytre s:røk. R o ms cl als v æ re ne 2/2: dag fra On,ah,:wet 2 drivere 020 s[tk,storsild, ialhe'l utseiling, 'lim bedre uts:imer, da mere fugl på skjær:ene. Storsildfisket sønnenfor Stad. t'etsild og småsildfisket. /8/2 93. fylke Derav Bre m a n ge r 2/2: llljgen driiv:e'fie ute herfra linan, Sltormhindriulg. Bre m a n:ge'r B o it:t ane 2/2: HiHil inrgen silddo'memmelser, ringen utlrieis:e,eu,er tilstrømning ih Hske. Le i k <li g e,r Sta d. Na:N,Hl 20'. deis bl'. 2 hal vkialss,er,s'tor S ild, nam >fi.l 2. deisbr. Egn,ende fa:ngst. S:t u bisle j d 2/'2: En dniver ut'e inath, fangst 6 sltonsiild. alt ~... Til... :Ca) ~CJ hl. 5 ij set sildolje := ~= ~ ::9 fabrikker E< >'f;i';;j =... OJ <'l Cf)..t:; ~:;:: Finnmark f l) l'roms ) Nordland ) NordTrøndelag} 268 lol } SørTrøndelag ' Møre Sogn & Fjordane Bergen 2} Sønnenfor TilS' Mot ifjor ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms og Finnmark innsendte opgaver over råstoff forbruk pr. 30/37 (enkelte mangler). 2) Kvantumet består av' forfangstsild og småsild som er tilført Bergen fra nabofylkene. T l',o. ms 8/2. Tro 'ill S ø ys un d: Fmritge ulæ optatt 80 hl.agns:ild. :leved fry,s,m',i, pris kr. 0.. be st,a d: Denne uke,optah 500 hl.,si,ldo'lj,e, prlis klr..80. Be r g: Stlengt og opta!tt dennle ukle Mlef}ord 50'0 h.,,sildolje, pris k,r..65. Fyllketis kvantum hl., hvlorav si,ldolje, 2835 hermetiklk, 360 hjemmeforbruk, 353 algn og 50 iset. N,o 'l' cl a ud 8/2. Bi cl a l: uk:err,optaitrf 50M., hvior.av satet handelsva're 50, :i,set :ekisport 00, p6s kr. 2. T j ø t't a : ukien opta.h 370 hl., ah eksport. Pris kr. 4. TU,s,tede 2,snurpere. Nes Ul a: ukep. optan 9000 hl. Sjona, ah sildo:lje.

3 22 desember 937 F S K E T S o A N O 695 Pris kr..75. Gild,esk.ål: u~en optah 850 M., hvorav 600 sildo.lje, 250.agn, pris :~r..50.og 2. TJll'stt:ede 3 snurpere, 2 landnotbruk. Bod li n: UikenoptruH 3000 M., atlt' si,ldolje. P'ris klr Tilts,ted!e 5 bndrio'tbruk, polsler. F 'O,a: uken opbtt Lte:irfjord.og Mømvilk 2200 hl,.ah sildolje. Pds kr..60. T:i~ltste:de 8 l,andnothruki, 4 kjøper.e. M'indre utlsikt'er,n fo'rtsam Hs'k,e. S fei gen: uk'em opta'm L!eirailliger 950 hl, ah s:ildolj,e. P r,i,s kr..50. Fi:sk et a,vt'agende. Ty s f j o r,cl : lukten optah 4220 h., alt,s.i,k:la:lije, prtis kr..70. T!itstede 9 landnotbnrk, poser. H,a d 's el: uken optatt hl, alt sildolje, pris, kr..50. Tilstede 25 :no:tbruk. Øks n els : uken opbtt 3970 hl., hvlqrav 3870 sildo!lje, flesten agn. P.fi:s kr..50 og 5. V te f s e'ri: FOilfiige uke.opttatt Vds'enfjo,rden 352 hl, hvo,rav 20,saltd handehvare, 20,sk'jæresild, 80 krydret, 32 sildolje, pris kr. 57. FOT tiden ingen fa:ngs t'er. Fyl'h~ ts kvantldt iår hl, hvor.av 2443,s.arlte.t handel.svare, 489 skjeeresild, sildolje, hermeit.ikk, 560 iset for ekspor:t, resien agnoig hjenn,mef.orbruk. NordTrønd,ela.g 8/'2: Leka: tiden. ti7. desbr. er.opfisket ialt 235 hl.si,l,d, 700 hl.soj,g,t ti,l.sildolje, 060,til hermetikk o.g 375 hl. til sk.iæresild. nn her re d: Sits te uke,opfi.siket 400 hl. Jetisild,Elksport:va'r,e. rnlført hermetikkfabr,ilk!k,enle luken. t,i'! 8. desbr. Be r g',e n: TliUørt fira NOtrdland 9460skj. ilnoissa a kr..20 til 60, fm NordTrøndeillag 060,skj. mosls,a a kr. 2. Sta v a: 'T! g,e r: Tilført fra T!roms 2335 Sik:j. mqlssa a kr..20, fra Tmndela!g 780 skj. a kr..80 til.90. FRA MASTET PPEN Til KJ lsvnet fra for til akter, på dekk og under dekk alle steder får De BOSCHys ved å skru på en knapp. Og all belysningsarmatur som hører til et komplett BOSCHysanlegg, er konstruert av et utsøkt stabilt og hensiktsmessig materiale. Ved overgangen til de nye lampeholdere med Edison skrufatning er der med denne armatur skapt det mest moderne og effektive materiell som er å få idag. BOSCH er den mest ideelle belysning for fiskefartøiel'. Der fåes komplette anlegg fra ca. kl' og opover, og salget kan skje på rimelige vilkår. Forlang tilbud og v å r nye ka t a log N Nærmeste forhandler opgis ved henvendelse til Hovedforhandleren AlS AUTOMAGNET OSLO(3) Håbrandfisket. Å le,s u < d: uken.,til 8. de,sbr. eropfisket k,g. håbrand a 30 øre. Ser g en: tiden 0. tli,l, 3. des bl'. er tilført 444 håbrand. K 'ri S th a n S' u ill d: u~en. til 8. desbr.,er opfisklet 050. håbfalnd å 20 ø,re. Forsøl{sfisl{e efter storsild.»}ohtalu HjOTlth«telleglraferer 2. deshr.: Å l e ts un d: 2/2: AnlktOmmet A:lestUnd, ha'rkry:ss<et ky:s!ten fr.a Fe:djetri:l A,kltliVinelseteftelr programmet, i:ngen sii.d ohseirvert. Grunn,et,snetyklke, ting,en,anileclni'ligh:l tåta Breisundsllii{'tet. K ri s t i,ai ti S U n.cl: 7/2 : Søikfle 90 na ue,sike mil nord ves t a v Grip, 50 mill retiliiig Havtenhanken, fehet Frøyabanken inn Ramsøyfjorden, ingen sild obs,ervert. Fo s il a v å g 20/2: Obserlvef't sild v,ed Tmviklh:olmen Lykt 'Plliåvædeia, ut!s:t:r:ekning % naut'i,sk mit Sildten 'stod mel:em 5 til 30 meter. Bre m.a n g e r 7ji2: l forsøk,sdriver ha nv Olderv,egg.en inatt, svarte garn. sni:ttspris k!r. pr. k!g. lam opf:itske:f dilstri!ktet k'g., alt islet. Stam.ne's: Oa'l':nkveitefli,sk uken 3. til 8. desbr.: OpHsket 330, ah,elklsportert, tgjen:ntemsn,ih:sprits kr..5 pr. An:d ene s 2/2: Siden siste opgave topf:sklet 4600 kveite med gatn, vekt,,sti.ørrel:se :som før, pr:i,s. 50 :til 90 øre pr. klg. NordTtrøndelag. Rørvik 8/'2: Sils,tle uke 3037 kveitie, pris kr..0 pr. :k:g., iset. Garnkveitefisket. Fin n m ai 'fik 8'2. Ham m e '' fe,s t: Garntkveite 2590, i'set, pris kr. :tirl.0' pr.! T:r.o ms, 8/2. H ti,: e s ø y: Denne uk'e opfi:ske't med garn 476 klg. :k:veite, ah iset, prils kr. 0.80t:ill.30. b,es.tad: Siden b:eret'nilug. ds. Optils~<et det't:e di'skikt 5000 kvieite,.ah i,s'e:t og tekispofiter;t, prits 'gj:ennems,uiittlig!kr..0 pr. k:g. l Nordland 8/2. Vågrun: o'g Svolvær: Si:ste uk,e opfi:sket for Vågan og SVlol:vær 3623klg. kveite, ah i,set,.gj'en~ n:emsnihspnils k r..0. F.o: a: GankvieHdj,sket 'sideusli,s'te in:nbretn+l'g 4. deshr.: Opfritsket li Kjer,dngøy 3435 og i Sølrfo:ld 8757 kjg. kveitte,,gjennemsn,u:tspd,s klr.,.am isol gt i rensk, i,set ths tand. H a: m a 'r ø y: Siden 'si.slte lnnhrletning oph:slh~t 6500, pris kr. 0.70tli:l.20 pr. ', ah eksportert. T y S f jo r d: Denne uke galrntistket 2800 k'g. kveiite, i'slet., gje'tljteln Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. De engelske fiskerier i januarnovember. Opfi'sket mengde av de vik'ttig:ste,so,der sammenlignet med året før (ti pairantes).i cwfs. alt ( ),denw tomk (596787), pig.ghå (85499), hylse (483274), ltysing (436323), kveite (9850), lange (82689), f,lyndre (5 35), tskateog rokkte (327 6), sei (63243), hvituing (23 652), :s,ild ( ), makreh 076 (70070), bd,slling 6298 (9692). Lever (605772), lrogn (4345). Der;til kommer krabbe (li hundreder), 6033 (58449), hummer 7520 (7487), 0sltrerSt (698,67), andr,e skalldyr (37767) cwts. Samlet ver:di:e (37 699). lltovember hltev opfisket ( ) cwt. til en verdi av

4 696 S K E T S o A N O 22 ~esernber 937 ' ~ t (27235). Verdien avs'klatl:ldyr i november beløper,sig til f 3567 (3949). SkoH:land hadde man en,ophsket mengde i jam.alrnovemher av ( ) Hl en verdi av f ( ). Det engelske sildefiske. y arm o u t h: Ukefangst,til. desbr man mot ifjor 7U() cran. Totalfangst cran mot ifjor cra'n. VErdien er beregnet til f mot ifjor f479s90:mio.b.e:= p ri:'{il f O>r heh~ S2'S'0 ngen el' her egnet til 25, 2 mo,ti /8. L o west o f t: Ukebng.st til. desember 980 cran mot 5756 crarr i 936. f'ra. s'ept. til l. desbr. er Esket til en verdi av f mot ifjor 2'30444 og f Kristi ansands Fiskegarnsfabrlk ALT GARN OG NOT Kun aller beste kvaliteter. Forsøk vår egyptiske bomull og De bl ir forbauset ovtjr styrken Toelefon 237 Telegramadresse:.. Omfar _fm æ tt d Bloallllsikl e ska,p med en kjent og prøvet sikkerhet. Mange typer og størrelser. Forlang ill. brosjyre. ~ardinl'it'l,ct i SetubaL L iss a bon 3/2: Sardi,nfisket i Setuba'ls distrikt utbragte i november 2972 kurver motsvarende ka,sser hermetisk v,'re. D:::n gjennemsnlihl'ige pris for den i nevnte måned ilandbragte råvare o p:l y.s,es å ha vært Esc. 35 pr. kurv. net tyske silderiske til 5. de:s,emher. uken ank'om 4 fari::3ier :me;i 95 fis:k,epkkede tnr. mo!t ifjnr.6 br:løier med 4022 tlt. an i,sles,{)lngen er innhragt av 275 fariøier tint. mot ifjm a,v 07 fartif: ier tnr. Flåten som deltar i det tyske sildefiske er pl 73 fartøi'er. ne hu.ll:uuj,..l\e,ilderisl,e.! uke'n Hl 7 desember kom inn 25 fartøi,er med 5445 filskep:d(,~:ede tønner mot ifjor 72 f:artøier og 892 tønner. For J'de,sesoin'g,en,er opfis:ket av 2089 fartøie.r 95 22,tnT. moi ifjor av 86 fartøier tønner. fa,ugsten er nu ca. 9~) 000 fislkepakkede tønner s,tørreenn ifjm. Det svensl,e sildefislee. uken som endte. des,ember: oalrnsiild, trå'sild , noisild O Middelpriskå.si,ki 285 Ølre pr. Totalf'lEgst fra 20. juni,til. des'ember 937 (fjo'rårets korrespondemde tah iparantes) : Ga,rn:sij,ld 330 tloinn (69), tr,åshd Li 359 ionn (0 326), llio,tsiki 02 t.olill (3928). Total,s:ahning (insaha'd sih) 480 tonn (32). Eksporter,t fersk 6097 t'onn (6990), saltet tm. Portugals import av klilipfis&: og saltfisk. Oktober Kvantum... ndektall for kvantumet (månedlig gjennemsnit 90 93: 0,00) Verdi esc. l anuaroktober: Kvantum: fra Norge... sland.... Nyfundland... Danmark.... Tyskland..... England... frankrike '... Det Portugisiske Kolonirike: Angola , l , Andre land Tilsammen kg Verdi... esg KlippHsl\. og tørrfiskmarkedet. Markedsmeldingt:r. H a v a ncl 5/2: KlippfisktiHørse: 'siden 9. november: 7400 kfj sser; behd:dning kan,ikke opgis, pris do'llar. O p ort o 7!2: mport før,si:e ha:lvdel av desember: Nor.sk 944 tonn; beholdnin.g. desbr. :nyfundlandsk 82 tonn, ms;!.: 74. Pdser uforandret. O e u a 5, :2: Siden gene:ralllx'onsiula t'ds,g,iste rappolfiter der ank,ommet,til Genna: Tøir:rfi'sk: Fra Nmge med m!s»san Miguel«424 't:olnn, med»s'c!g,o'via«70,,ths. 594,tonn. KlippogsaHf:i.s:k: Fra No'rge med»s:an Mliguel«200 tonn, fra ls>land med d,ls' Varild«72 tonn, fra Færøy,aine med cl/is»løvå,s«237 tonn, tilis tonn. Der er.s:toreft:er:srpølr,sel med li veg salg,så ve,l f,or.tørirfisk,som fioir k:llipp olg s.ahfi,slk. ngen brholdlllin'ge:r. Pri,SiC:ne for 'tørrf:ilsik 'er,siden 'sluttenalv f,orrige mr,ne,d bht:t forhøiet. Lofoten fisk fra Ut. 455 til 472 pr. 00 Flinnmarke'l fisk fra Lit. 400 tid 456 pr. 00,som følge a'v den ny.igavsluhe:de kumpensa:sjol'shandel. P risene for klipp ogsahfisker uforandret. Eks P O rtø re ri Grunnet forskjellige forespørsel undlater vi ikke å oplyse, at vi ikke arbeider med agenter i Norge og derfor er fl iustillet og mottar: Kveite, Flyndre 7 Hyse, Laks, Aal, Pigghå, Vinger, Reker etc. i kommisjon til dagens høieste priser. Gi A.O le & CO. Rillin{lsgate, london ~ Tel.adr: Gade, London Fersk fisk og sild. L,olldo,n 4/2: 89 k:a,ssetflyilldre, pns 0/4/, 22 ka,s,ser kveite 9/5/ 337 kals,ser hy:se 3/5/. L oq n cl on 5/2: 88 kasser flyndre, pnis 9/3/, 45!{lalS,Sie,r kveite 0/4/, 304k:as,ser hylse 3/5/. L o.n don 7/2: 7 kass'er flyndre, pris 2/4/, 63 kais,sler kveit:e 0/5l', 3 ka:sse;r hys,e 3/ 65/: J\J e w c as t 'v e 4/2. Pdser: Hys,e, nordnm:sk 2/63/, møt,ev:are 3/63/9,,tmsk, nordnorsk 2/2(6, mørevare 3/6, flyndr'e, s:tol' 8/9/, middels / 2/6, kveite, middelis!3/~ små 7/,0/, hodeløs /3/, sltørls,te 7/0/, wgu, 5/6/6.; 'reker, sture 7/, middels 5/6/, :små /63./. New c a,s L e 7;2. P'rise,r: Hy,se,nmdno:mk 2/2/9, mørev,are 4/', tmlsk, nordnorsk 2/2/6, mørlevaire 3/3/6, fyndre, stor 8/69/6, middelis /63/6,!kveite,middel,s, 0/2/, små 7;0/, hodelø.s 0/2/, stø,ris,te 7/9, rogn. 4/6/6,,reker, store 7/,8/, middels 5jl5/6. NeW c als it e 82: Fra Nong,e ankom i denne uke,hl Storbrita!unia, over Tyne CommiSiSio!lo Quay, iah ea ka.s~et

5 2/._ 'i' 22 desember 937 F S K E T S O A N O 697 fersk fi3k. Hemv 'var ca kasser hr det lokale ma,rked (Newc~s:tleonTyne,N,orth Shields), mem resten var des,tinerf,av de no rske avskihere d.irekte Hl div,ers,e i,l:nhndsbyer. Ukekvantlim (kasser) ';4 Nor t h S h i eld s o 'g New c a es te. i Fiskesort Hyse, nordnorsk vare. Mørevare... Tors/l, uten hode, nordnorsk vare... mørevare.... Flyndre, stor.... middels.., l( veite) middels.... små.... stor u. hode... største u. hode. 393 Rogn Re/ur, store.... middels... snlå fø~~ ukehalvdel Priser._ Annen ukehalvdel..=~ i 2/6 til 3/ til 2/9 3/6 3/9 4/ 2/ 2/6 2/ til 2/6 3/6 3' 3/6 8/ til :) 8'6 9/6 / ' 2/6 L/li 3 6 / 3/, 0/ 2/ 7/ 0/ 7/ lo/ l/ n/ ~ 0/ 2/ 7/ ), 0 i 7/ 9/ 5 6/6 l 4/ 6/6 7/ l 7/ 8/ 5/ 6 5/ 5/6 /6 3/ De mindre britiske trålere s,om fisikel' på de nærmest~ nords i0banker hadde tildels uguns,tig vær f:o'res:ket også i denne uige. Hulll,s,cm V{~senttlrilg disponerer de større fjerl'tgående 'trålere, glukk manti,l 20 pct.opl;egg av fl:men }or å hoilde fi,skemengden,medeo,g derved.,fmebygige dahfm føjeli.g prisfall ved fiskiesa,l'geti den sltiue tiell før jul. Dd :k':::jijt derfo'r ban~ til> elt mind.re prii.sfah f,or de fleste SOriter brit:i'skfa:ll!get tr,ålerfisk i denne uke, og flyillidr,e hev.detsig, islom vellite,t, meget,goldt med tildets 'ennu litt bedre salg enn i i'oiftige ullæ. Norsk hyse og to'n3.k l~ ba,re ubetydelig,svakere an enn ti foni,ge uke, på glrunn av at tilførslene av brh:i:skfan,get vare k;om hl il. ligge under nor 'molen. NOT;sk flyndre, sam v.ar forutsett å bli meget godt betalt. i denne uk'e, gikk yt,teriltigere opi pris isa.mmenign~t med f,onrige uke. For,res,ten,av dehe år er det fremdeleis prima flyndre E'orn Hgg~r forholdsvis best an på grunn,av alt der ingen flyn,dre klan klomme fra Danma,r:k. bekaktning av det,stalre kvanitum norsk kveite holdt pri,senesigover forvenin:in'g,.idet.der ikke hlev nogd :lliev,meverdilg prisfall undtag:e'n for :S'llØrre E,skl uten hode, :s.pe:si,elit fo:r kveit,e på over 50 Rogn slynes å bli sifadig mere dtefispurt ehera:t d,e først e småpartier fra Norge kom i markedet,o'g de'l' blev i denne uh betalt ennu he::ke pris,er enln i uken fmut. Der kommer neppe naget nevneverdig pris{3.'h på rogm fø.r ukekvantummet fr,'} Norge går o:ver 500ka,sser til dettebka,le marked. Av no'rske reker var der i denne uke ikke så meget Madingsvar,ei markedet, men hoved:sakel:ig en god midd'els,tør.re:se. Typisk,små,re.k'er Mev us'edlv.anhg sle:t;f hetah, men på den a:nn,en,side blev pri2,e'ue bra' for midd:els 'Og :særhg høie for de,småposter ubøkt sto're reker,som var fremme. Der må r,egnes med gjelinemgåen,de sv,akthskema'r:ked :i næs,te uke, do'g med forholdsvis god.e pri,s'e,r fair UY'lldrre. På den annen side skulde deu: Mi braehers:pø'fis'cl i'gj,en efter fisk i uken meuem jul og nyttår. Kjøpere av KONTORMASKNER ~k:!:l:i~ :~ :!~:~ S Ga rma n fl Cia u sen Als Ham b u l' g A l t ona. Fe r s k ti s k. Det forente auk:3jols firma, Køser, Platzmann & Co. O. b. H., omsat!e i uk~n!l2 8/2 fer3k fisk fra Norge. Høieste og lave:3te prisei i pfennig pr. pund, blev følgende: ~ ~:;? 6? t' t).:o i 'Fl' 00 Cf) C'l (r) (,l [' ~ ~~.~~_.~...:: ~o ~'<~~_. ~'~'<~~'~~'~_'~~_~_'~_~ ~' ~ 'en i C~l (Y) \i ~ ~~~ d: il ~ ~ 2: ~ ~ ;6l ~~::... U ~l~ S i ~ ~ ~ ;; ~.,~!l._~ ~~ ~ ~ ~~~ <':i~ ~ o :;:: ~~, 000 ~ o :::o e~ c;::: 00 ro f') C'l C'i _~._~o:::r'r Den foløpne uke må betraktes som den siste god:e»ferskfi,sku~e«i diet gamle år. God! v,ar uken da behov'et var (,emmelig stort, og: de stme tilførsler gikk lett undav. Dette gjelder i fijrste rekke tyske tilf'ørsler. F or de norske sp'esia~kv.ali teter var im:dl,ertid tilførslenle betydelig over det markedet kanta imjt til regningssvarendlc: priser. d!en k!ommende uke før jul må. d!er ikke påregnes,sltørre hed'ring i marked'et kanskje undtatt hy s,e, d'wne fiskesort var meg,et eftferspurt og blev br:l betalt. HyslE': vil i uken før jul og kanskje mehem jul og nytthr bli benyttet til kokefisk og d'et antas at prisene fortsatt sku de be bra for førstekla;sls es kvalitet. Det fremgår ikke av ovenstående opstiuing, men Nordlandshysen blev i onsdagsmarkedet betalt med' 203, 226 og 20L...:2;5. På br,ansjehold regnes rn::d endel salgsmuligheter i hyse, selv om det er meget vanskelig å bed 3mrrne utsiktene av denne v,are som er så avhengig ' av de tys,kl~ trålertilførsler. Kve i te: Det beklages på bransjehold!,at kveitetilførslene har vært såvidt beskjedne i denne tid. Det var jo en tid at kveit'en v,ar så billig at den blev kjøpt istedetfor håbrand når håbrand'stilførslene var knapp(', Der kan fortsatt regnes med et hetydelig hehov i kveite,,selv om pris,en opnådd fredagsmarkedet 96 er en uncltag.elsespris. P i g g hå: Pigghåmarked'et har vært

6 Telefoner: 698 F S K E T S GAN G 22 desember 937 fortsatt mege't flaut :i den folr:øpne uke, k:nappe tihørsller,av,andre røkeriråv,arer sammen med andre omstendigheter reddet til en viss grlad de store tilførsler i forrige uke, men et mark,edssammenbrudd lot sig d!e!ssverre ikke forhindre i lørdagsmarked:et. Gjennemsnittsprisen for pigghå lå da på 9 pfennig, mens det koster 0 a pf,ennig å få varen omsatt. Restpartiene for BOtilla RuslS,og Mira blev :i liørdalglsmalrkedet solgt pigghå 83, tilført fredag og lørdag pund buklapper 57, tilført fredag og lørdag pund, buklarpper flådldle 6400, 3337 pfennig. Under inntrykket av de store tilførsler og markedets stiuing her regnes der ikke med nogen prisbedring før jul. bjhører fra de fleste finna,er at behovet er dekiket de første 4 dlager. Der var forresten iauksijonen endel buklapper som ikke var helt fagmessig skåret, slik,at denne vare vi'l gi vektsvi.nn ved slenere bearbeidelse. En slik beha,n:dling a v varen har tilfølge at prisen blir dereher. H å bra d: Der synes å være mindre interesse f'or denne vare rett før julien og behovet selv med de forholdjsvis rimelige tilførsler synes å v ære dekket for de første dag,er fremovler. En md regne med et rolig tildels flaut fers/lfiskmarked meuem jul og nyttår, /wns/le bortsett fra de fiskesorter som er særlig søkt. Fe r s,k: sil dl: De tyske trålere tilførte nordsjøhavnene 8000 et. :tersksild! i den forløpne uke. Varen falt meget forskjellig i kvalitet og opnåd!deen pris av M. 6' til M Der blev ved Elbremunningen også Hsket endle~ småsild o:g;brisling i høist forskjellig kvalitet. Prisene blev derefter. For den sorfute vare kunde der; betales M. 6 tit M. 23 o,g for dlen usorterte M. 6 til M Lowestoft og Yarmouth sviktet. AHona tilført,es herfr,a 75'00 kasser og Wesermiinrle 8 til M På dlen skotske vestkyst vla.r tisket naget forskjellig. Ymuiden kasser sild, M. 5 pr. kasse. For den varesoill blev 'solgt illes' s,kulde ider ha vært bet ah M. 2.50,til 3. Smås'ld fra Norgle blev kun tilført i mindre partier. \/ar:en opnådde en pris.av M. 9 pr. ka:sse. Fra Gøteborg tilførtes mindre posltej. som blev betalt med M pr. kasse. Dansk småsim blev betalt med M til M. 8. H,amlburgAltona 2/2: dag solgf.es partier av tilførsl,er pr. Kong Halfdan og Jessica. Kvanta likke opgitt. Prisene var: Hyse, sto!li 2538 pfennig pr. pund, midld:els 2534, små 2030, meglet små 0,9X. Kveite, stor 5486, mi&lels 9200, småmididels Pigghå, flådd 2% 774, hujdapper , filet 33~37X. Piggvar, stor 00, middels 6090, små 5():70. BreiHabrb, stor 203, små 0 25 pfennig pr. pund. c u x h a ven. Fra 9. til 5. desember 937 tilførtes markedet med 37 dampere pund fersk fisik:e og sild. Pr~sene for de enkelte fiskesod,er hl el:! pfennig pr. pund: Sjøtunge 020, kvleite 548, bier'gflyndre 2540, nord... sjøihyse H 23, småhyse 64, islandisk hysle H347, hvitehavshyse l: 8Y:l, nordsjøtcifsk 0,9, hvitehavstorsk 59, makrell 35, sei 79X, piggvar 50'99, rødispette 3756, lj.'ordsjøhyse 3060, nordsjøhy:se V 85, islandsk hyse 3038, hvhehavshyse 8X, hvitting 497:!, isl,andsk torsk 52, lange 4X6X, uer 5X~. Hummermarkedet. H a,ru bur g. BetalinglSltiUafelsene synes nu å komme mere ut bland.t importørene. Der hall' dierfor vært endel forretninger til den nedkionkurrert:e pris kr alt tilførtes 52 kass,er. Behovet er jo ikke på langt nær æekket og importørene venter bare på å få større betalings tillatelser tildelt. Saltsildmarkedet. Ham bur g. Der foreligger ikke noget nytt fra s,altsildmarkedet som nu er preg,elt av den s:esongstillhet som der tidligere ha'r vært berehetom. Salgscentralen, Stavanger Post og telegr.adr.: Salgscentralen Q 44,45.46 Sildemel.. Sildolje ~ TorskelTlel Sild og Hskemelmarkedet. H,a m b u l' g. Det har mot fofiventning vært noget roligere i fi,sk og sild'emelihand'eleu. Det,antaes på hr>ansj,ehold at vissle fmhandhnger har hatt tilfølge at de løpende forr:etninger ikke kan sluttes så hurtig som vanlig. Men diet skuldre vel vær,e i orden til kommende uke. Fonetningsmulighetene er fortsatt Wstede og der kan ikke berettes om vanskeligheter for videre salg i nærmeste fremtid. Knud L. Knudsen Bergen Telegramadresse: Levertran Telefoner: 4953, 4533, privat 4367 Forhandler alle sorter tran, tarrfisk, klippfisk, rogn, sild, silde mel, lorskemel, levermel, sildooljer, seloljer og hvalo jer Tl'anmarkedet. Ham b l.j rg,. Der for'eligger pr. 6. desember 937 fø~~ ~ende noteringer i j:apantran: Skibnlilflig fra øs,ten: Sardin,trall' f. a'. q.: Pale, max P/2 % ffa., drums, jan./febr.... æ 6 : O: O: Pale, max 2 % Ha., in bulk jan./febr... æ 5: 0: O: Pale, max. 2 % ffa, drums, jan./febr.'... æ 3 : 6: 3: Pale max. 3 % ffa., in bulk;jan./febr æ 5 : O: O: Pale, max. 0% Ha., drums, jan./febr... æ 4: 0: O: Haitran f.a'. q.: Pale, max. 0/0 Ha., drums,jan /febr... æ 8 : O: O: Pale max /2 Ofo U.a drums, jan./febr.... æ 7:7: 6: 3' % ffa., in bulk, jan./febr... æ 5: 7: 6: Pale, max. 3 % Ha., drums, jan.;febr... æ 7: O: O: Fi,skeolje f. a. q.: Max. 2 % ffa., drums, jan./febr... æ 3: 5: O: Dark max. 30 %,, æ 4: O: O: Dark max. 80 % ø.. æ 0: 0.: O': Cod oil f. a,. q.: Pale, max. 3 o/uffa vitamine A, drums januar/februar... æ 3: 5: O: Sardinoil polymerised: Max. 0 % Ha. drums januar/februar... æ 8: 7: 6: Sardinoil refined: Max. 3 % Ha. drums januar/februar..., æ 9: 7: 6: ~ Alle disse noteringer forståes pr. 06 kig. liosset bruttovekt originalfiara ved drrumspakning netto kontant mot dokumenter ved dampers ankomst.

7 ! Mengde Verdi 22 desember Q37 f S K E'T S O A N O ~ 699 Norddeutsche Salinen 'Vereinigung G. ml b. H, Berlin S. W. Til Matjesbehandling av sild og til Hermetikk bør benyttes LONEBURGERSALT Tysk Siedesalt Fåes hos grossister og forhandlere i: Ålesund Kristiansand S. Tromsø Bergen Kristiansund N. Trondheim Bodø Oslo m. fl. Haugesund Stavanger EHer diet aufalnkislk,e pro:gram som er opsa:tt for fiskeindustrien, skal det århge forbruk brin:ges op i 8 fer,sk og forarbeidet fisk pr. innbygger. Ekport fra Japan i januar~ september 937. (Mengde,i 00 lkiin, (lik 60, verdi i Yen). Fislu og hvalolje. Torskeolj e.... Haiolje.... Sardinolje.,.... Annen fiskeolje... Hvalolje. '... ~~l~ Herdet fiskeolje.. '... jan.sept jan.sep. 937! Verdi Mengde! =:= _cc.~,==~~=~=~==~===~~==~=~~ ' , ! , , Avkvaillitummet (i 00 k!in),er 56 ekispodert til StOfbTli tann,ia i 936 til en verdi av ren,,i yen,,til Ty,sk,l:and , verdi yen i 936 ( ), Nedenlirund 6477, verdi 3370 ( '5), De For,ente Sta'te'r 25598, verdi yen ( ). T ørret og saltet torsk (mengde i 00 kin,,llik 60, k,g., veldi i Yen): jan.sept. 936 ]an.sept. 937 Divers '!_sl~evarer. Antwerpenl8t/2. denne ukeallkom med DS»Jason c: 2Q7 kas's;er fersk fisk, 80 og 50 halve bu~ter tørrfisk, 6 tønner sah sild, 55 tønner salt fisk. Med MrS»Brabant«8 kasser fersk fisk Priser på Håbrand i Milano O e li li a 6/2: Pris,uolferingene (engros).i MHauo folr håbr:and i tid,en. ti:l 5. deshr. d. å. var føillgende: / Lit. 5.50/2.80 pr. 2/ (>0/.: 3/2,... 7./0. 46/ /2... J' 5.90/.50,0/2...,... 8, ]/2... ' / /8.80 5/2... '''''' /8.50 Fiskekonsumet pr. innbygger talia. Gen, ua 6/2: følge» Corriere deha Peslca«er det' årlige fiskeko!llisllim pr. iininbygger i den s:i.s'tie itlklst'eget bet'ydel,ig i tallia. For. 94 utgjorde det 0.9! pr. innbygger, for , ~o:g for 936 vel 3 k,g. Forbruket av,fora,rbeidet fisk (hermehsk,,sahet log tør,ret) var i 94.9, i og 2.8 ii 936. Mengde.) Verdi Mengde_ Verdi Tørret Saltet Fislwlzermetikk. alt (mengde i 00 kin,,lik 60,Ng., verdi i Yen): j an.sept. 936 jan.sept. 937 Mengde Verdi Mengde l Verdi Krabbe... 38, Laks.. '... } 425 ] ørret o Makrellstørje Sardiner i tomat \ Andre sardiner Makrell Sild Annen fisk alt \4' Av Japans hele uhøldsiel,av hermetikk i ja:niua,r~seplenlber i 936 og i 937, v'erdi henholdsivis og ekispoirtert:e:s, til StorbrMannia i 936 (937 i par:aillte.s) ,,verdi ( ), Fr,ankdkie ( ), Tyskland ( ), Belgia 46376,

8 ~ ~ 700 fs K ETS GAN G 22 desember t 937 Etablert 87 O GJERTSEN & eoe BERGEN Eksport av FERSK SLD S Telf Telegr.adr.: ngiertsenius Danma'rks fiskleindustr:isyne.sstachg stigende. Mens verdien av landetg import av fi,skehermetikk av all,slagsi 936 ansehes hl ca. 0.8 mih. klr. opgjøres verdien av lande'ts egen frem,sltiuing a v f.islkehe:rmetiikk til 2.3 mill. kr., hvo.ra'v afiifø:nes' å være e~sported. ( ), Nede'rilailld ( ), De Forente Steder ( ). Fiskemel. (Mengde i 00ki:n, lik 60 k'g., verdi i Yen). J an.sept. 936 J an.sept. 937 _._~~._ ~ Mengde Verdi Mengde Verdi = Sardinm l Torskemel { Annet alt Vektbetegnelse for klippfisk omregnet kvintal = 50 kilo i Spania og talia = 60 i Portugal = 50 8 i Nyfundland = 00 i frankrike kasse 45 kilo netto i Havana 58,, i BrClzil 4 u i La Plata Engelsk mål og vekt omgjort til norsk. pund = 0,454 cwl = 50,8 stone = 6,35 cran = 70,47 liter. gall on = 4,54 liter. tonn = 06 barrel = 2,2 liter SOLDE OG VARGE KAER. Vedlikeholdsutgiftene forsvinner når man anvender kreosofimpregnert trevirke til kaier etc. Det blir derfor det mest økonomiske materiale til alle byggver k som er utsatt for arg rep av skadedyrene i sjøen, sopp, råte etc. nnhent oplysninger. Norsk impregneringskompani A.s LARVK,F SKE TS GANG ukentlig efterretningsblad for norsk filskeribedrifi utgitt av FSKERDREKTØREN. Bladet utkommer i Bergen hver onsdag. Abonnementspriser: nnep.lands kr pr. år. Utenlands kr. 0. Ved alle henvendelser til bladet bør føgende adresch benyttes: >Fiskets Gang< (Fiskeridirektøren), Bergen.. Ekstrakt av dansk årsberetning for 936. A v beæt,ni!ug'en hitslette:s føl:gende: T,o,ta,.utby,Hlet,av sahva.n:ns,fi.sjket har i 936 utgjort ca mill. Hl en venii,alv 39.6 mil:l. kmner mot miu. og 39.5 miu. kron:e,r i 935. VendilBlJaV landets eksport alv :s,ahvannsfisker opgjort til ca mill.!kr. mot 36. mill. kr. i 935. flor færøya,llie,s vedkommende er verdien av hele fisket opgjort ijiol' ca. 5 mi!u. kr. mot 6.2 i 935. VeMutbyttet av tørr!saltet fisk Mev ca. 2. milt mindre enn i 935 (ca. 8.8 mill. klg.) og pengeutbyhet heralv hlev med de meget vanskelige av:setnin:gsf,mhoki ellinu ;slterkere redus,elrt (4. mill. :kr. mot 5.6 i 935)., F L O R ø FLORØ SLDOLJEf ABRK, O. Haus, florø. nnkjøp av fersk og saltet shd. Rikstelelf. : Kontoret nr. 57 fabrikken nr. 26. Telegr.adr.: ~Sidol.iefabr,ikk«ener»Haus.«SNDRES MEK. VERKSTED, Floro. Elektrisk sveisning. Fabrikasjon av råoljemotorer Patentslipp ior 35 fots fartøier. Utfører alle slags skibs og motorreparasjoner. Leverer: Tannhjuls, spyle og lensepumper. Plateverksted. Metallstøperi. PEDER B. SOLHEM, Florø. Fiskeriutstyr og proviant. Motoroljer. Skotøi og konfeksjon. Telefon 7.

9 ~.;= desember 937 Varenes navn ~a:; b.o..t:: :::: Q)Q) ~ Sild, fersk, ialt... tonn Herav: Vårsild... Storsild... FdsiJrl... i Brisling og småsild» Fisk. fersk, ialt... Herav: Torsk,..., Lange... '.. Sei... rlyse... Makrell og horngjel Kveite (hellefisk).. Flyndre..... Ål... ljer.. '... Pigghå... Håbrand... Laks... ørret... Rogn... '. Sl(ate og rokke... Annen... Tørrfisk ialt... Herav: Rotskjær..., Rundfisl\,Fmnm.vare Annen.....,, Afrikafisk. Lange... Sei... Hyse (kolje)... Brosme A.lippfisk ialt... Herav: Torsk..., Lange..., Sei... Hyse (kolje)... Brosme... Sild, saltet, ialt... Herav: Vårsild... Storsild (slosild)... Fetsild... <..., Skjæresild... Nordsjøsild... sland ssild... Brisling...,... Kryddersaltet, herunder appetitsitd. Brisling, kr.sal tet {ansjos)... Salt fisk, ialt... tonn Herav: Torski tnr. ogks.m v. Makrell i,, Annen ',, Torsk løs i fartøi.... Annen,, lo Sild, røkt, ' flekket og annen ')'...' Hummer...,..,.. ' lo SKf t S o A N O 70 fiskeutførselen november 937. Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver. November Januarnov n i i ' 8:n l } J :: ~~~~ ~ Q) November Januarnov. b.o..t:: ~~ Varene s navn ~ Ol:: Q) i 936 j Reker '... Hermetik k ialt...., Herav: Røkt sm asild i olje Do. brisli ng i olje ' Do. smås ild i tomat , Do. brisli ng i tomat Do. smås ild ellers Urøkt s måsild i olje Do. bris!' mg i olje. Do. smås ild i tomat Do. brisl' mg i tomat 8\ Do. smås ild ellers \' 722 Do. brisli ng ellers Røkt st orsild eller vårsild i olje Do. do. i tomat... ; Do. do. ellers Urøkt do. do. i olje 06 Do. do. i tomat Do. do. ellers Annen sildehermet Melke ?94 ~ Makrell Fisk for øvrig.... lo Krabber, reker, skjei Rogn (o gså ka viar). Fiskeball er (pudo..) ' ding, kaker Sildemel... tonn Fiskeme l ! Hvalkjø ttmel Leverme l Sel og kohbe skinn Hvalba rdpr Fiskegu ano Hvalgu ano.. Benmel Rogn, salte t: Av tors k Annen. ' Tran ia t.... hl Herav Dampm edisin... Råmedis in Blank...., l' Brunbla nk.,.... Brun.. Av sel. Av bott! enose Hvalolje Spermas ettran Håtran. Blandin gstran tonn Sildetra n Stearin... Herdet fett. o Utenlan dsk d am pø medis intrall,. no, ann en tra fl t < tj ')() ! :) ! :: (} O 666 O Ol , \

10 702' F S K E T S o A N O 22 de sem ber Q3 fiskeutførselen fordelt på land i november 937. (Efter det Statistiske Centralbyrås månedsopgaver).. fersk sild. Salt sild. Nov. lan.nov. tonn tonn alt Belgia frankrike Nederland Polen og Danzig Storbritannia Svedge Tsjekkoslovakia... ; Tyskland... '7:'> Andre land Fersk fisk. alt Belgia Danmark... finnland... 3 frankrike talia Nederland Storbritannia! Sveits Sverige Tyskland... ~ Aldre land Tørrfisk. alt..., Belgia... ' finnland '... 0 frankrike talia l ugoslavia Nederland Storbritannia. 6 S~erige Tyskland Brit; VestAfrika fr. Ekvat. Afrika m. v. 69 De Forente Stater Argentina Andre land Klippfisk. alt.... frankrike...,.... talia.... Nederland..... :.... PortugaJ...,.... Spania.... Portugisisk Afrika... Kuba.... Mexico.... Argentina.... Brasil.'.... Uruguay.... Andre land (j Nov. J an.nov. tonn tonn alt..., Belgia Danmark franl{rike Nederland Polen og Danzig Sovjetsamveldet Storbritannia.... Hl 778 Sverige.... Tsjekkoslovakia.... Tyskland.... Ungarn.... Østerrike De Forente Stater A ndre land Fisk saltet i kasser og fustasjer m. v. alt Belgia Hellas.... talia... '.... Nederland.... Spania.... Storbritannia.... Sverige.... De Forente Stater.... Andre land Fisk, saltet løs i fartøi jernbanevogn. alt.... Hellas.... talia Hermetikk. ~~~ alt.... Belgia Danmark frankrike Hellas Den rske fristat Nederland Storbritannia S,erige..... Tsjekkoslovakia.... Tyskland.... Østerrike...,.... SydAfrikaS amb.... Kanada.... De forente Stater »FSKETS GANG«er fagbladet å avertere Palestina.... Australia.... New Zealand.... Andre land l Sild og fiskemel. alt Belgia..., 06 Danmark... 5 Finnland Frankrike.... Nederland.... Polen og Danzig og Sild og fiskemel (forts). Nov. Jan.nov. tonn tonn Storbritannia Sveits Tsjekkoslovakia Tyskland Østerrike De forente Stater Andre land Dampme disintran. hl J alt Belgia.... Bulgaria.... Danmark.... frankrike.... Hellas.... Den irske fristat.... talia.... Jugoslavia.... Latvia.... Litauen..., Nederland.... Polen og Danzig.... Romania.... Spania.... Storbritannia.... Sveits.... Sverige.... Tsjekkoslovakia.... Tyrkia.... Tyskland.... Ungarn.... Østerrike.... Kanada.... De forente Stater.... Kuba.... Argentina.... Brasil.... China...,.... Australia.... Andre land.... for fiskere, fiskekjøpere og fiskeeksportører hl Annen tran undt. hvalolje. alt Belgia Danmark finnland frankrike talia L 7492 Jugoslavia Nederland Polen og Danzig Romania Spania Storbritannia... Sveits Sverige '75 Tsjekkoslovakia Tyskland Ungarn Østerike Canada... De forente Stater China Palestina Andre land

11 22 desember 937 F S K E T S o ANG 703 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøpmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, nefto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 4/2 7/2 Bergen (forts.) Kr.sund N. 0/2 7/2 T ran: Kr. Kr. 4/2 7/2 T ran: Kr. Kr. 82. Sei: Kr. Kr. Ukl. damp, nordm. og nordl. D Ukl. fi~amp. dnordl.t' pr. ttn / o. nnm. ampe pr. n ' 79. Pr 'rna sto e' r v kt pr. tn..., l rs l p. e.... F' k Do. seidamp lm.a lys pr. tn.. middelsei... R mnm. p~. g...,.... ma koldkl. damp., pr Afrikasei / B å ~edismtra~.... Blank industriel Do / S ~~nd rar pr. t k' Brunbl. industriel, pr Do / bod] e pr g., mør ' Bruntran, pr Bro s mer, flekket, prima o. o. ys Pressetran, bunnklar, brun pr R og n: blank, pr rund, Afrika, do lste 8Ørt eksport~ Do. mørk, bunnklar pr Hy ser: pakket, pr. tn.... Do. mørk, uklar, pr... Prima vårhyse... 30/50 2nen do. do. pr. tn.... Pigghåtran pr Do. do /60 3dje do. do. pr. tn.,.. Håbranntran Afrikahyser, 20/40.., K l i p p fis k: Håkjerringtran Do. 30/ Lofots.... Lys selolje Do. 40/ Finnmarks pr. 20 kg.... k?':r~il~~.je Skru;l:n~~r~ ~~. 20 ~~~;~ep~.r 250k;~:: :::: :: : Rogn: ste sort, pr. påtfylt tn... 2nen sort 3dje sort Samf., påfylt tn.... Rundfisk: Fyldig do. do. pr. 20 Underm. vestre, pr. 20 kg.. Alm. hollei,lder, pr. 20 Bremer, pr. 20 kg.... Samf. (ital.) stor, pr. 20 Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 Lubb, pr. 20 kg.... Finnmarks, 00200, pr.20 do do. do do. do. over 700 do. Afrika rundfisk, 20/40, 20 Co. do. 30/50, pr. 20 Do. do. 50/70 pr. 20 Usort. finnm. pr. 29 kg... Tit l ing: kke notert. Rot s k j ær: kke notert A.sTvedts Sildexport Tel.adr.: Silltvedt BERGEN Telef. 00,520. ~ KjØp og salg av sild og fisk. Eksportfol'retning. Fiskeribed, ift. slandshandel. Sild, tomtønner og salt A.s Wernøe 8(, Gulbrandsen Torvalmenning 2 BERGEN KODAK... DE~OT Kino, Lysbilledutstyr S i l cl og fi s k småsild, fetsild.;;;..;., makrell, pir, levende ål, hummer og annen fisk kjøpes til konkurrerende priser. Telegramadr. : Fersksild Marius Presvold A,s Telefoner Sandviksboder Kontor: Slottsgt. Formanne.l privat Prestvold BER GEN Bjerkelenger... Blålange.... K l i P P fis k: Sei pr. 20 kg.... lste sort, lof., pr. 20 kg Saltfisk: Finm. fob. lastep! Lofots, Senja m. m. fob. S a ltf i s k: salteplass, pr. 20 kg... Lofots pr. 20 fob. fiskep. Finnmarks fob. lasteplass.. Finnmarks do. do.... Bjørnøyfisk fob. Tromsø Fetsild: pr. 20 kg..... Fiskepakket 8/ _0/ 0 2 pr. tn. Tør r fis k: 2/ 4 pr. tn.... lma storsei, 50/60, pr. Skjæresild pr. kg... ~ Do. middelsei, 40/50, pr. ) Omsatt. Do. småsei, do.... Pressefisk, pres.lange pr. Ålesund. 0/2 7/2 Haugesund. Tran: Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn Do. Finnmarks pr. tn Koldkl. damptr. pr Bruntran pr. kg.... Sildolje efter kval. pr / /0.35 Seltran do. pr. max. % Ffa.... Håkjerringtran pr., /0.48t 0.48 Rogn: ste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn : 3dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. 3dje sort, do. do.... K l i p pfi s k: Søndmørsk, pr. 20 kg... } Lofots pr. 20 kg.... finnmarks pr Lange pr / /0.75 Brosme Saltfisk: Lofots, fob. fiskeplass... } Nordlands, do. do.... Bjørnøy.... fob. Tromsø.... Sei, pr. kg.... Pre s s e fis k (ks. a 00 ) Presset lange, pr. kg / /0.35 Rotskjær: Sei,samf.pr.20 Torskemel fob. pr Sildemel, saltfattig Do. vestlandsmel S i d: Vårsild pr. tn... ~... '... Sto r s i d, eksp.pk., 0 slandssild, matjestbehandlet pr. tn.... Do.. skarpsaltet, fiskep. pr. Do hode skåret, do g Kr. Kr. 0/2 7/2 Vårs., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr kg... 3/3.50 Do. ganet mind.m.pr.tn.3.50/4. Do, flekket 20 fob pr. tn. 20. Do. renflekket Storsild, eksp.pk. 5, 4. Do. do. mindre merker... 6/7 slandssild: Fiskepakket pr. tn Matjesbehandles 0 kg..., 27. Feisild, skjæresild, pr. Sildolje: 3/ ~ 27.: Lys fob., pr. kg.... Mørk, fob., pr. kg / /0.35 Sildemel pr. 00 kg... 20/ /2Q.50

12 , 704 F 22 desember Kjemis.ke apparater Optiskeinstrumenter Termometre ~Kjemikalier NERllENS KEMSK TEKNSKE AKTESElSKAP OSLO Einar Rasmussen &,(0. A.s, Oslo Fisk og vilt engros. Kommisjon. Eksport. Kjøp og salg: Alle sorter fisk og sild, fersk, saltet~ røket, tørket. Fiskefileer av kolje, torsk og kveite Frosne kveitekoteletter, reinsdyrkjøtt og ryper, Fersk hvalkjøtt. Telegramadresse : RASeOAS. Kontor og ~:;tger: Fiskehallen 5, Vippetangen. Telefon nr OSLO. A.s Forenede Blikemballagefabrlker Moss Osio Alt i blikkemballasje Tråd og Snører Garn og Not Arn,esen, Christensen & Co.. A.s Oslo, Sjøfartsbygningen Tekniske konsulenter Newoastle og Cardiff Telegr.adr. Specific Centralbord: ll' Telegr.adr. Speciflc Specifikasjoner, planer Jor motor, damp og specialskib Tilsyn med: Nybggnillger. ombygninger, havari og klassifikasjonsarbeid~r Besiktelser, taksering og betenkninger CHRSTANA SELDU6SFABRK OSLO Telefon Telegr.adr.: Seildugsfabrik TRELLEBORGS GUMMKLÆR FOR FANGSTFOLK, FSKERE OG SJØFOLK HAR FØLGENDE FORDELER:. FREMRAGENDE SLTESTYRKE 2. GARANTERT VANNTETTE 3. BLR KKE STVE KULDE 4. LETTE Å REPARERE 5. GODPASSFORM 6. VARER LENGER ~ SPARER PENGER '. :'..... «.:~',.i!'/#;.... ~ :[l~ '.. SOLDE FORHANDL!=RE ANSETTES HVOR V KKE T!DLlGERE ER REPRESENTERT JOH. H. AANENSEN & CO. DRONNNGENS GATE 24 OSLO... ~.. OSLO E:ntreprenørforretning Telefon 3790 Als KORKNDUSTR OSLO Norges eldste bestående isolasjonskorkfabrikk anbefaler de. anerkiente KOR K O L T Telegramadresse l>musculus«expanderte og impregnerte KORKPLATER år anvendt bl. a. ved de sta tsgaran terte kj øle anlegg i Haugesund, Florø, Tromsø og Harstad, Oslo Rådhus m. fl.

13 desember 937 F S K E T S GAN G 705 YekseJkursene (salgskurserl. Mynt Pari ]4/2 '5/2 6/2 7/2 8/2 20/2 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr.,kr. i, 2) R. M Clearing mk Reisemk. 3 )., Fres. ) Sv. kr... _ D. kr..., Gylden Sw. fres , Dollar Belga F. mark P. tas clear Lire 4) do. ee ar) Czck. kr sl. kr. l ) Montreal Østerr.kr 'POlsk\! zloty ) Nominelt. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg tilden noterte kirslpromilte '.:.:' minimum 50 øre pr. ekspedisjon~'3) nkl. lisens. Oljemarkedet. ~ Norsik EngeLsk Minetiwlolj,e AkHes'etlskap meddel,er: P~islene er f!ra og med 9. mai 937 på frut f.lia_.anlegget Skarb.olmen og i Bergen kr. 0.'4;0.87L og! 0.9U., pr., henholdsvis for Shell' di,ese6je ogscilaro,}je~ ShelL Triumf, SiheL W <lit,er W,hJHe..Vied lever:i;ng fra,andæ byer,eli,er lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Sol<lil!o'je og dies,elolje:evlert li'.øs vek.t f:r.a Slkiarholmen 3 øre kg: + % ø,rie. She'M billbensdn Jr,a og med 5.' august kr. '0.43 pr. kg~jiqtb~ber'gen. '. Dissle pftiser gjelder impol'ltbyier., Ved, l'eveliilng. fra øvdlge byer o.g f,ah<ljgre er pds'elje litt høier,e. Eksporten av fersk fisk til Storbritania. Efter opgave fra det 'Statistiske Centralbyrå.) fiskesort EkspDrt i tiden Total fra 3/ 6/ _/ / 2 37 Kg. Kg. flyndre Kveite..,...,. 959, Hyse Torsk Lysing Piggvar Dg slettvar ' Pigghå Skate og rokke Makrell, Rogn Annen.:..., ) Lever... ',' ~.., alt Ferskfisktransporten pr.j erflbamh VektenangiN bruho for inn,l:andets, v'edk. neho til uh<lindet fra /737. Stasjoner Til innlandet Til utlandet Oslo for Sve~,talia Tysk øvrig rige land li Trondheim: i i kg, /2/2 ialt : 47742[ ') Sild Fisk ,, Bergen: 5;~_/2 ialt ! ) ~~~~. : : : :::.' ;40' 6~50: 33: 05! 4448 Andalsnes: i 5i2/2 ialt Sild... i Fisk latt ~::~~/:~ ialt Sild..., :,:~~;.: _ /2_/2 ialt Si id..... ' fisk <784 h:: \ 7~4 ) Herav 5768 fisk 'til Sveits og' 667 : til panmark. 2) Herav 800 kg; fisk til Damiark;'335 til'svett~ og;'t45 til Polen.., Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten an~~tt.b~u~to.:. ; l fiskesorter 5_6/2 7/2 8/'2 9/2 ~O!~2': /~2 Tils,. l,', : Kveite..., ; i 390 i ':+._ 27~0 Hyse ! ~OP Torsk so, loo Sei ' 360,. ' 65~O Sild... ',', j ::...l 000 Annen fisk ;30.5.(>30 ' Hvalkjøtt Makrell Tils Fiskeinnførselen til Oslo. Ullllfø:rls!elen av }e.nsik og :salte.t s,i!ld log fisk tri. l 0'sltO :sjøtlolls,tled :i,tliden 2.. H 8. des!e:mber. Fra Danma,ik li~v,ende.f:iisk; kr. 500,,ferisk Hsk K'l'. 270,,f.m Holland sa;lit sii!ld 250.'kg.. FisketsOang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries, published by The Directorof f'isheries, Bergen. Nor w e g i an fis heri e s. State ment showing the landings Df the rnain Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 937 to. pec~mber 8th.. '.. '.,,. fat and s ni a l her r ing s (hl.) lan,de~t 008 9,00 to. fish'oil fadoris So9400, to canning fadories , salted and iced fdr export '

14 ~~~.. Tollsteder Jsl0 ) Kr.sand S... Egersund... Stavanger:!).. Kopervik 8 ). Skudenesh.vn Haugesund 3) Bergen 3 )... Florø... Måløy 7)... Alesund 4 ).. Molde 22).., Kr.sund N.5) Trondheim.. Bodø.. Svolvær 2).. Tromsø 5 )... Hammerfest 2 ) Vardø... Vadsø 9)... Andre 7 )... alt uken Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til desember 937 og Vårsild Fetsild og s Storsild lands~ skåret sild Flekkesld tnr. sild tnr. tnr. tnr.. Saltet ), ) , ,~ ' 620L , 7 ) {lippfisk ialt uken som endte desember. Rot.kjær l Tørrfisk ~:~~! Hyse Rundfisk Sei Annen Rogn D. M. R. M. Brun Hå Blank Bnm l rund tørrfisk ialt fersk ran tran Blank tnr. kjerr. tnr.. tnr. tnr. tnr. tnr j :693 ~ ) ~ ' ) , l4oi~;! «Tollsteder Herdet hvalolje tnr. tnr. Hvalolje Selolje tnr. Sildeolje tnr. Sild fersk ks. Sild, rekt Makrell, saltet tnr. Makrell, fersk Laks, Levende Annen fersk ål fersk fisk tonn Hummer Reker Fisk, saltet Fisk, saltet i tnr. Sildemel tonn Fiskemel levermel Guano tonn Selskinn Hermetikk OSlOl)......,9442 Kr.sand S... Egersund... Stavanger 2 ) / Kopervik 8 ). Skudenesh vn Haugesund 3) Bergen 3 )... Florø... Måløy7)... Alesund 4 ).. Molde 22 )... Kr.sund N.5) Trondheim.. Bodø Svolvær 2 ).. Tromsø5,. Hammerfestlt) Vardø / ) : / = / _ 7 _ Vadsø 9)... ' Andre 7 )... 6) alt :l: ~ uken / / ~ ) t ~ , 'l l / 22/ / l , _250 _= &)2680)2~ ~ /9m6T528 ) 2574 tnr. stearin, 427 tnr. grakse, 254 tnr. hvaloljefettsyre, 300 kveiteleverolje, 272 tnr. bottlenosetran, tnr. japansk bruntran, 3876 saltet laks. 2) 52 tnr. ansjos, 2 tnr. krydret sild, 97 tonn hvalbenmel, 4 tonn islandsk do., 50 tonn hvalkjøttmel, 69 tonn islandsk hvalmel, 8 tolln selkjøttmel 3) 826 tnr. sildemelke, 0 tnr. lever, 8562 fiskeben. 4) finnmarks, Lofots i) 300 trangrak::;e, 263 tnr. pressetran, 720 hvalrosskinn. E) Fra Fredrikstad. 7) 2532 tnr. hvaloljefettsyre, 29 fnr. stearin fra fredrikstad. 54 tnr. fot av tran, 270 brisling fra Moss, lodde fra Kirkenes, 864 tnr, hvaloljefettsyre fra ~andnes, 500 fisk røkt fra Harstad. 8) Herav.965 tonn fra Sandnes, 72 tonn fra Harstad, 480 tonn fra Sandnessjøen. 9) Hvorav 389 tnr. utenl. 0) Herav 826 tonn fra Sandnes, 90 tonn fra MOSJøen, 843 tonn fra Harstad, 240 tonn fra SandneSSJøen. ) Herav 206 tnr. flekket fra Haugesund, 45 tnr. flekket fra Bergen, 750 tnr spesialbeh. fra Mold~, 602 tnr. flekket fra Kopervik. l!!) 5058 kg.. hvalrosskinn.. 3) 2394 tnr. stearin,. tnr. brisling, røket håbrand, 00 fat lever, 6500 lever i sprit 48 tm. trangrakse, 296 tlr. habrand, 50 tonn hvalguano. 4) 3338 tnr. steann, 7 tnr. kveltetran. 5) 988 tnr. stearm, 592 tnr. hatran, 29 tnr. pressetran, 4222 sunnmaver. 6) Herav 300 tnr. krydret. 7) 244 tnr. håtran. 8) 36 tm. sildemelke. 9) 40U 520 lodde. 20) Nordsjøsild innbefattet. 2) 30 tnr. stearin. 22) 5 tonn hvalkjøttmel. 23) for lite opgitt 4/','

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr. 0.00 utenlands. Kun hvis

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1986 NR. 10 SELFANGSTEN 1985-86 I F O R O R D Beretningen om selfangsten fra 1985-1986 er basert på kontrolloppgaver fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ØKTE TORSKEKVOTER. Muligheter og utfordringer. Jan Trollvik. Ålesund 21/10 2012

ØKTE TORSKEKVOTER. Muligheter og utfordringer. Jan Trollvik. Ålesund 21/10 2012 ØKTE TORSKEKVOTER Muligheter og utfordringer Jan Trollvik Ålesund 21/10 2012 TILFØRSEL Tonn GLOBAL TILFØRSEL HVITFISK 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Hoki Hake/lysing

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

AVTALE. Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948. Fiskeridirektoratets småskrifter. mellom. Nr. 4.- 1948 FISKERIDIREKTØREN

AVTALE. Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948. Fiskeridirektoratets småskrifter. mellom. Nr. 4.- 1948 FISKERIDIREKTØREN Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. 4.- 1948 AVTALE mellom Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948 Særtrykk av»fiskets Gang. Utgift av FISKERIDIREKTØREN A/S BERGEN J O H N G R I E

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Torskelevertranens innhold av vitamin

Torskelevertranens innhold av vitamin Torskelevertranens innhold av vitamin Av l 9 2 8 A.S John Griegs Boktrykkeri Bergen Fiskeridirektøren Utgitt av E. Poulsson og 6unnar Weidemann Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1927 - Nr. IX /

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. Rapporter og meldinger 1984 nr. 3 1984 nr. 3 E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH Utgitt under Fiskeridirektoratets "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3 FOEK23 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THM F O R O R D Meldingen om småhvalfangsten bygger på fangstdagbgker

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Utfordringer og muligheter for norsk fiskerinæring Geir Ove Ystmark Direktør Næringsutvikling FHL Bodø 01.12.2009 Mange gode drivkrefter Verdens matvarebehov Etterspørselstrender Helse og ernæring Energieffektiv

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Best i nord på skalldyr Reker, hummer, kreps - ordene gir vann i munn. Karls Fisk & Skalldyr har alltid et godt utvalg av skalldyr å velge fra. Vi er opptatt av god mat,

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer