o A N O 17 oktober t 928

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "o A N O 17 oktober t 928"

Transkript

1

2 : 4050 l FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : , levende torsk 650 a , torsk 2nlO il , hyse 4260 a , sei 3500 a , reker 3700 a 0.80, høvring a Fetsild og småsildfisket. /7_3/ Fylke alt Til ~ ~,... set sildolje:::: ~ ~ 2 fabrikker t< 5 ~ ~.t;: hl. hl. hl. hl. hl. hl. Finnmark l 400 i Troms )65, Nordland i NordTrøndelag : SørTrøndelag., i Møre : 970 Sogn og Fjordane 7 5< ~øndenfor _ 60Q~ J67~_ 3~~~~_~~ JilS. \_~_~~.. ~~2~_.J~2. ~ ~~_Z.9}2 l' ' " : ! 3420i kke opgif " " 922. '" " ) Revidert. Troms.2/0: Kvæfjord, garnfisket igår 00 mål, posere 090 mål, siste natt drivere 0'30 mål, en po.ser 750 mål, en 500 handelsvare, de øvrige omtrent fri,,saltet her 970 tønner poset sild, 350 tønner garnsild, priser 3042 målet. Fylkets.kvantum 905 hl., hvorav saltet handelsvare 2220 hl., sildoljefabrikker 65, hjemme'forbruk 30', agn 5'50. Tro m is 3/0: Siden forrige opgave stengt opiatt bestad lensmannsdistrik!t 600 hl. saltet handelsvare, 56streks, pris Fylkets kvantum 985 hl. li ord a l and. Hordabø, uken som.endte 6/0: Opfisket.småsild 625 hl. a kr , anvendt til hermetih:k, deltagelse 20 notlag. Tilførsler til hermetikkfabrikkene: TrO n d h jern, /0'5/0: Småsild 945 skj., blanding 76 skj. Alesundog Sunnmøre, uken som endte 3/0: ngen tilførsler. Ber g en o gom e g,n, uken soim endte 3}0:: Fra HOTid.aland mossa 7900 'skj. a R a u g es u n dog lo meg n, uken soim endte 3/0: Småsild 465 skj. a <8 t a van g e r, uken som endte 3/0: Fra Sogn og Fjol~daJle mossa 6,22skj. a 3.00, fra Hordaland banding 33 skj. a 3.70, mossa 2,27 skj. il 2.80, fra Rogaland mossa 76 skj. å kr Brislingfisket. Tilførsler til hermetikkfabrikkene: Tro n d h j em, /05/0: Brisling 304 skj. a kr. 0. Sta van g e r, uken som endte 3/0: Fra Rogaland brisling 26 skj. a ø S t f old, uken soim endte 3/0: Brisling 785 skj; ~l 0. Kystm akre fi sket. Sta van g e ', uken som endte 3/0: Opfisket 000 il kl' Eg e r is u n d, uken til 3/0: Opfisket 800 il kr. O.4(). Ris ø r, uken til 2/0: Opfisket 660 il kr Nf oss, uken til 3/0: Op.fisket 80 li kr Fr ed rik sta d, uken til 3/0: Qplfisket 80(} a kr. O.S. H a de n, uken til 3/0: Opfisket 00 fl ]u..00. H val er, uken til 3/0: Opifisket 2700 il 0.40).GO. fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Det skotske sildefiske ialt i tiden /5 /9 efter "Fishery Boards" opgave. Sted ~~ Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr : _. Vinterfisket ialt ( jan.3 mars) Sommerfisket fra april: Northumberland Eyemouth distr Aberdeen l Peterhead Fraserburgh Banff Buckie Wick ! ] 323' Resten av 0stkysten ! Orkney Shetland i Stornoway distr Barra Resten av Vest , kysten (ex Firth i of Clyde) i l 52 Glasgow l 950 Sommerfisket ialt ~~9Zt!Jl_~82 Vinter og som! merfisket ialt < Det hollandske sildefiske Fiskeriagenten, Hamburg, beretter: Jandbragt fiskepakket sild i sesongen til 3/0 (ijorårets korresp. tall jpm'ante~) tm'. ( '). Det tyske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter: Jandbragt fiskepakket sild i sesongen til 6/0': (Fjorårets korresponderende tall i parantes 2568 tur. (286,26). Det svenske sildefiske. Uken som endte 3/0: Garnsild 279: 507, trålsil:d 2202R, notshd 700. Middelpris Gøteborg garnsild 23 øre pr. kg.. trålsild 7. Saltet To,talfangst til 3/0 (fjorårets korresp. tall iparantes) : Garnlsild (266324), trålsild D kg.. ( ), notsild 3594 (3200). Totalsaltning 92 R20 (R02:l).

3 7 oktober 928 FSKETS o A N O 45 Det engelske sildefiske KOllsulatet, Lowestoft, beretter: SiLdefisket fol' Yar,:]llloth og Lo\\"estoft Ws. til /0 (fjorårets korresp. tall iparantes) : Opfisket 8377 crans (243677)). Det nyjundlandske torskefiske. Ved utgangen av september meldes der at det nu er på S lutten med Labradorfisket. Et stort antall fiskere er allerede V{']l<t hjem. Den bedring i Labradodisket so,m 'omtaltes ']'0' llogen uker :;iden SYlles ikke å ha hatt noget særlig stort omfang. Den første båt med labradorfisk er avgått direkte 'fil Alicante. O.m kystfisket er eler intet nytt. Det heter at man ll el.' olptatt med å finne et tallmessig anslag for årets fangst og et re:;uhat vil med det!førsteforeligge. Om tranproduksjollen er intet o:pl,yst utover det som allerede el' berettet og SOlli gål' ut på at der 'vil bli underskudd av medisintran. rorhold til ifjor, da mengden var gallons eller 227UO hl. Klippfiskimportell fra St. John's og uthavnene eter opgave a\ det nyfundland.,;ke fiskeridepartement / !G 928: 926/ kvintaler kvintaler Portugal Spauien.... Haljen.. B. W. L Brasilien Kanada.. England.. U. S. A:.. )\ lj'lre steder Podo Hico.. Kuba..,\'falta " ".Jamaica.. Gibraltar.. C; rekenland alt Makrellfisket ved Skagen. ~ 33750, B5Q < ' GO ) »Fiskets Gang<:s korrespondent i Skagen beretter 0/0: l: tljyttet av makrellfisket sommeren 928 utgjør ca kr. BUllngarlls og drivgarns.fisket har vært særdeles godt, hvorilllot dorgefisket har vært ganske minmalt, dårligere enn i mange år. Drivgarnsfisket begynte i år litt senere enn ifjor, nemlig midt i mai, og blev likesom de foregående år hoved,.:akelig,drevet av svenske fismfartøier. Dis,se garnbåter har iår fisket godt, en periode inllbragte de endog meget store fangster fra 2400 snes pr. båt for en na,tt,så tilførselen oversteg efter ~porselen, og følgelig falt prisen betydelig. For å råde bot hel~på, bestemte de s.venske.fiskere på et styremøte i s,in forening, hvori alle bohuslenske fiskere står, å begrense tilfnrselen ved: ) å minske garnene til 20 pr. mann, 2) å sette 0ieste kvantum makrell, der måilandbringes til 2 snes pr. mann. En fiskebåt har en besetning på 5,6 mann.' Denne regulering av tilførselen hjalp straks, prisen steg og holdt s,ig ) Til 5/. ~) Jamaica var inkludert i Br. Vestndien inntil utgangen <ly 927. nu meget konstant resten av sesongen. Fisket op'hørlte først i juli, der var da innbragt ca snes til en verdi ay ca , kr. Dorge'isket begynte i midten av juni, dette er likesom iljor hovedsakelig drevet av!danske båter fra fiskeplasser på forskjellige steder av den jydske vestkyst, kun enkelte perioder har der vært en,le svenske og norske fartøier og nogen få SkagenSlbåter har også leilighetsvis deltatt i fisket. At dette fiske, der tidligere er drevet av et stort antall svenske og ikke så få norske båter, hal' innskrenket sig til et så lite antall båter, 8kyldes de små priser, som,iår har vært på :dorgemakrell, og da til og med de fleste makrell har vært av mellemstørrelse, har fisket ikke vært lonnende for J ets utøvere. Utbyttet av dorgefisket har vært ca snes store. og 6000 snøs mellejmmakrell (ifjor ca , snes), som er utbragt til ca. 5500' kr. (ifjor ca. 6200,0 kr.). Det sterkt fallende utbytte i forhold til fiskemengden,skyldels i særlig grad den one minimale pris på mellemmakrell grunnet på stor tilførsel av bunngarnsmakrell. Bunngarnene var iår meget tidlig utsatt, nemlig først i a/pr il og antallet har 0lmtren+ vært det samme som de nærmest foregående år. Garnene begynte likesom siste år før8t å fiske mal{rell i begynnelsen av juli, men fisket til gjengjeld rett betydelige mengder det meste av sesongen, såflsket iår må betegnes som godt i sammenligning med de to foregående ål'. Fra hunngarnene er der innbragt ca !snes,stor makrell, der er utbragt til ea. HO 000 kr og ca snes mellemma,krell samt ca kasser små makrell, hvorav der går ca. 30 snes pr. kasse. lvlellem og små makrell er ulbragt Hl ca kr., så verdien av det samlete fiske blir ca. 2000,00 kr. (ifjor ca , kr.). Delte fiske har altså bedret sig betydelig siden siste år, hvilket er meget gledelig for dets utøvere, da bunngarn er.dyre fiskeredskaper. Langt den,størs,te part av den fiskete bunngarnsmakrell er eksportert til Norlge, for en stor del av norske opkjøpere, som til stadighet har seilet heripå, kun en mindre part til Sverige. Det portugisiske sardinfiske, Legasjonen, Lissabon; beretter 5/0: følge. foreliggend(~ oplysninger utbragte sardinfiisket i Setubal i annen halvdel ay september måned d. å <36 kurver molsvarende 8829 kasser fefidig vare. Med den tidligere av legasjonen avgitte opgave for måenedens første halvdel utlbragte fisket ialt for septem her måned kurver motsvarende kasser ferdio' yare Til sammenlignin~ kan oplyses at i samme måned :ar ut~ byttet for: 9:27 ca. 360'0'4 kurver, motsvarende ca kas~el' ferdig vare. 9i2,6 ca kurver, no'tsvarende ca. 23 SU kasser ferdig vare. Hvad prisene angår kan bemerkes at mens gjennemsnittsiprisen pr. kurv i forrige måneds rørste halvdel var Esc. 89 gikk den i siste halvdel av september endel ned, nemlig til Esc. 85 pr. kurv. Med hensyn til den gjen nemsnittlige salgspris for den ferdige vare har denne vært 30!, men før.ste klasses vare har dog vært betalt 34/ pr. kasse. Sardinfang'sten har ennu ikke bragt det resultat som man nu lenge har ventet på og håpet på og skjønt sesongen allerede er langt.fremskreden har der ennu pramisk talt ikke vist sig nogen >>sommer~sar:din«. Markedet har vært uten,større interesse og de utenlandske kjøpere venter ennu på slommerfiskeu før de pla,serer sine ordres. BERTHEUS J. NLSEN Als Telegr.adr. "Bertheus" HAR STA D Code A. B. c., 5th Ed. Salt Kul Sild FiSk Tran Tønder s m. v.

4 46 FSKE TS o A N O 7 oktober 928 ~ MOENE & CO. AfS Aalesund Telegramadresse : "Moneco" Fiskeprodukter i kommission og fast regning Specialifef: Klipfiskeksport Alle Transorter, Rogn, Sild, Fisk Fiskemarkedet innenlands. N edeistående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindeuge betalings vilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet Sit ed, euer de antagelige markedspriser. Bergen. Tran: 9/0 2/0 Kr. Kr. Uklaret damptran, nordlands, ny pr. tønne,, finnmarks, ny sei damptran, prima lys Prima koldklaret damptran, ny pr. Råmedisin, nordl., uklaret.... Blank medisin, nord!..... Blank industriell pr. Brunblank, medisin, nordlands.... pr. tn. do. industriell... " pr. Bruntran, karblandet pr. Pressetran, bunnklar Sildolje, lys.... Sildolje, mørk.... Rogn: lste sort pr. eksportfylt tn den,,',, dje ",, Samfengt, fylt mellem bunnene ny.... 5/ /7 Rundfisk: Usortert"Lofots /5 U sortert helgelands.... Tynn vestre, hollender Fyldig vestre hollender ) 6.00 Undermåls vestre hollender Almindelig hollender ) 7.25 ) Bremer ) 7.25 Samfengt italiener (stor) ) 5.50 Samfengt italiener (små) ) 5.00 Magerfisk.... Lubb... < ) Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/50..., Do. do. 50/ Usorteret finnmarks, over 200 gr finnmarks, gr do gr do. over 600 gr Titling: Hollender ) 6.00 Bremer... " Finnmarks 00/200 gr Rotskjær: Zarttisk Vekkerfisk Høkkerfisk Danskfisk, stor tio. smaa pr. tn pr. vek ) 7.00 l ) ) 4.50 ) /0 2/0 Kr. Kr. Sei: Prima storsei 50/ ) pr. vekt " middelsei 40/50, Afrikasei 50/ ) 2.75 do. 40/ ) 2.75 Småsei 30/ Brosmer: Flekket ) pr. vekt Rund ) Hyser: Afrika, høsthyse, 30/ do. hyse 30/ Samf. vårhyse 40/ Almindelig do. 30/ Lenger: Skruelenger.... Bjerkelenger.... Klippfisk: ste sort, Lofots Fetsild: Fiskepakket stk. pr. pr. tn. 0/2" " " 2/4" " " 7/9" " " Skjæresild, fiskepakket pr. Storsild: Eksportpakket pr pr. tønne Fiskepakket, rund, ny.... Vårsild: Eksportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund.... s l and s s i d ) 0.30 pr. ) Omsetning funnet sted. Kristiansund N. Tran: 5/0 2/0 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands Finnmarks.... Råmedisin.... Blank medisin.... Bruntran.... p', tn. pr. tn. pr. Rogn: Nordmørs samfengt stavfylt tn. 23/ Lofots /24 23/24 pr. tn. Klippfisk: Nordmørs / /8.00 pr. vekt Lofots / /8 Finnmarks /7.50 Blanklenge l 5.00 Blaalenge... f 5.00 Brosme Sei Saltfisk: N ordmørs } fob { pr. vekt Lofots... fiskefinnmarks pr plads

5 7 oktober 928 FSKE TS G ANG 47 5/0 2/0 Kr. Kr. Tørrfisk: Prima storsei, 50/60 cm / /0.55 pr. " småsei 30/40 ".... Prima småsei, 30/40 Sekunda" 30/40... fl samf. 0.60/ /0.65 Små 20/ S i d: Storsild.... Storsild, eksporfpakket, 0 kg..., 7/6.75 7/6.75 pr. tn. slandssild.... Ålesund. 5/0 2/0 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands / /8 pr. tn. Do. Finnmarks Koldklaret damptran l. 22 pr. Bruntran.... Sildolje efter kvalitet / /0.42 Seltran / /0.52 Rogn: ste sort eksporfpakket 2nen sort 3dje sort Samfengt, fylt tønne.... Klippfisk: Søndmørsk...}7.50/8 7.75/8 Lofots.... Finnmarks.... Lenge Brosme Sei...,.... Saltfisk: Søndmørsk torsk.... fob.) Lofots ".... fiskeplads f Vesteraals } Finnmarks (vinterfisk).. Sei.... Pressefisk (kasser ei 00 ) Presset lange.... Rot s k j ær: Sei, samf..... S i d: Storsild, fiskepakket, ny.... Storsid, eksportpakket, 0 kg.... slandssild.... Haugesund. VåJrsild, eksportpk., ganet, 0 fob. Do. mindre merker 7/ Do. flekkesild, Do. rund, 0 6/ Do. fiskepakket (85 ), fra lager Storsild, eksp.pakket, ganet 0 kg... " fiskepakket (85 ), fra lager pr. tønne pr. vekt pr pr. pr. vekt 7/6.50 pr. tn pr. 5/0 2/0 kr. kr /6.50 pr. tn pr. n. 5/0 2/0 Kr. Kr. slandssild, f.o.b /0.3 pr. stykket al 280/300, fra lager Sild;lje: Mørk f.o.b. efter kvalitet pr. Lys f.o.b.... Sildemel pr. 00 Mak re, saltet i tnr. fob... pr. tn. notmakrell... 60/80/00 60/80/00 Fetsild, " notsild, fiskep....., Fiskemarkedet utenlands. k v i n tal = 50 i Bilbao, Vigo, Santander, Karta gena, Malaga ; 40 i Barcelona, Tarragona; 60 i Portugal. k ass e = 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro. t Y S k P u n d = 0.5 eng e l s k P u n d = 0.45 KJlippfisk og tørrfisk. H a van a. Legasjonen beretter 2:2/9: følge ::>Cuba mportadora«har tilførslene i august vært omtrent,som julis ennskjønt de har ligget under gjennemsnittet for de første 8 måneder iår. Sammenlignet med 9'2,7'8 gjennemsnitt, som utgjør 784 kasser, er der dog en liten dmferanse.i favør av augusttilførslene. Bladet opgir impol'lten til Havana i august som følger: Fra New York 2398 kasser, fra Ålesund 94, Kristiansund 29'35, Berlge~ 790, Bilbao 0 og Santancler G. Tar ra g ona. Konsulatet beretter 30/9: Tilførsel 2nen havdel av sept islandsk, beholdning islandsk, priser ptas. 62H6 pr. 40 O P ort o. Legasjonen, Lissabon, kommenterer 2/0 telegr. av samme dato ang. markedet i 2nen halvdel av sept.: Markedet er jevnt fast og prisene holder sig uforandret på saiillme nivå. Der er fremdeles god efterspørsel på aue kvaliteter og det skulde ikke være utelukket at salgsprisene enn yderligere vil stige. De fleste ajv de laster som er innkjøpt på Nyfundland og nu er underveis til Oportomarkedet, er allere,de solgt, så utsiktene skulde være ganske go,de. Hvad valutamarkedet angår så holder dette sig rolig og Pund Sterl,ing omsettes derfor gjerne til Esc og Esc pr. f. L i is S a bon. Legasjonen, Lissabon, kommenterer 3/0 telegr. av s. d. ang. markedet i 2nen halvdel av,sept.: nen ohisieue kurs er som tidligere Esc. 99 pr. Pund Sterling, m('ns den effektive kurs vedvarende er omkr,ing Esc. 08 pr. f. De høie!priser har naturlig hatt tilfølge en livlig omsetning. Men på grunn av de sterkt reduserte lagre har omsetningen kvantitativt sett vært liten. Publikum har ennu ikke fått føle de høie priiser. Det er forståelig at med stadig stigende priser vil koljsumet ha en tendens til å av,ta..det har imidlertid vært til,stort held for klippfisken at prisen på andre viktigp næringsmidler som f. eks. ris og sukker også er steget. Det er verd å legge merke til at flere innsendere i den herværende presse nu har begynt å beklage sg over den prisstigning som har funnet sted for de to.sistnevnte vm'esor,ters vedlwmmende. Bar c e l an a. Konsulatet beretter 8/0: Siden konsulatets forrige innberetning ang. det herværende klippfiskmarked, har følgende tilførsler funnet sted (ca. tonn): Norsk d.s.»8otholm«580, norsk d.s.»dernes«30'0, norsk d.s.»la F'rance«60, norsk d.s. :tstah 250, norsk d.'s.»segovia<: li og engelsk d.s.? 84. alt ca. 485 tonn, alt av islandsk oprinnese. Avsetningen har vært bra, men er nu en del slappere.

6 48 FSKE TS o A N O 7 oktober 928 Pri:sene o,pgis å være ptas pr. }wintal il 40 for prma vare, med vanlig avslag for de underordnede kvaliteter. Beholdningene er regullbre. B i l b a o. Fiskeriagenten beretter 9/0: KlippfLsk ubetydelig beholdning, ventendes 7000 l{'vintaler norsk, 4000 islandsk. 3 u e ill o s A ire S. Legasjonen beretter 5/0: Klippfisktilførsel siden 2,2/ kasser, beholdning 3 500, pris 37 palpirpesos kassen. Kurs 47% pence pr. guupeso. Ankomne norske fisk gjennemgående tilfredsstillende kvalitet. Normal eftel'!spørsel. Fersk fisk og sild. L o cl () n. Konsulatet, Hull, beretter U/lO: 250 kasser nol'sk fisk, pris flyndre 8/9/, kveite 0/2/ pr. stone. L o ]l cl 0. Konsulatet, Hull, beretter 2/0: ()0 kasser )':;k fisk, pris flyndre 9/,0/, kveite 0/~/ pr. ~;tone. l a lh Ul' g. Fiskeriagenten heretter li/lo': Auksjon Jidmulll 343G, sydlig hyse 2337 pl pundet. l [ am b r g. Fiskeriagenten beretter 3/0: Auksjon lyc;e 20280, ål 80, håbrand 273 pif. pundet. l a Hl h u l' g. Fiskeriagenten beretter 2/0: Til St. Pauli iskemal'ked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom i ukens 0'[ fra Norge 6400 pund fersk fisk, 'som efter kvalitet og markedets stilling oipnådde i auksjonen (pf, pr. pund): K veite stor uten hode 7578, hyse sydlig 2337 og hål)rand 3540'. Til St. Pauli fiskemarked ankom i ukens løp 3 trålere med 8G 00.0' pund trålsild. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/0: Auksjon middels kveite 8006, tysk trålsild 2!05Y; pf. pr. pund. A to l a. Fiskeriagenten, Hamhurg, beretter /0: Håbrand , tysk trålsild 25 pif. pundet. A l to n a. Fiskeriagenten, Hamhurg, beretter 2/0: Til Alt:ona fiskemarked (H. Ko,ser) ankom ( ukens løp fra Norge 0500 pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnådde i auksjonen (pf. ;)f. pund): Kveite middels HOlOG og håbrand 35!04. Til Altona,fiskemarked ankom i ukens lo'f> 44 trålere med pund. Prisene var etel' kvalilet og størrelse lpf. tillprl'. 8 pr. pund. Fra Grilllsby ankom :39>36 kasser og fra Dundee 27 kasser. Fra LowestoH ankom :!. direkte båter med 570'0' kasser og imorgen ventes l båt med 3400 kasser. Prisen er for god vare pf. 24 og for ;"overda~t,s< pi. lotl pr. putle}, A t () n a. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 3/0: StOL' hy:se 3,334, middels 25, små 9~~, middels kveite 20, lange 30, pighå 28, håbrand 263l.Y:?, tysk trålsil:d 922 pl pundet. W ese r m ii n d e. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter :2/0: uken fra 3/09/0 var tilførrslene til Wesenniinde fiskemarked betydelig mindre enn i den foregående ulze. A t i al t ankoljl 50 fiskedamrpskibel' med tilsammen pund rersk fisk og sild. Derav 25 fra Nordsjøen med 49f:; 500 pun,d hvorav pund fersk :sild gjennemslittlig ~)S 400 pund, 5 fra sland med pund, gjennemsnittlig 00 GOO pund og 0 fra Nordkap med pund, gjennemsnittlig 3600 pund. Efterspørselen var uforandret god og auksjonsprisene hol:dt sig høie. Auksjonsprisene var (pl pr. pund): Hyse %60, l 52, torsk 443, l 3/~i)2%, sei 9250, rødspetter l 2470, pigvar 257, kveite..tolog og trål sild 8Y;2H~. Rogn. S p a n i e n. Fiskeriagenten, Bilbao, beretter 9/0: Hogn forretningsløst. Hummer. Ham h u r g. Fiskeriagenten beretter 2/0: Dcl' Ull' j ukens løp ingen tilførser av levende hulumer illeil l'llcbåttene fra Norge. Prisen er litt lavere, nemlig :\. ;),~() pl', pund fortouet. mark er idag = kr Tran. Ham b u l' g. Fiskeriagenten beretter 2!lO: Fra Norge ankom i ukens løp 835 fater derav 260 fater.herdet tran og 28 tm. Fra Japan 300 faler,fra Danmark 2:38 fater. fra Portugal 228 fater, fra Storbritannien 6B fater, fra Afrika 52 fater og 30 fater fra Spanien. Forretningen var rolig og der er heller ingen forandring i noteringene, som er: :Vled isintran kr. 40 eif. De øvrige noteringer er (f pl'. loe; ): Lys seltl'an 3200, lys levertran , brunblank :':70()' og brun 230~(). Linolje noteres ul'oran'dret i'ra Hollrllld Fl. Bi og for tysk vare M. 80.7::> pr, 00 netto fortolle!. Salt sild. Ham burg. Fiskeriagenten beretter 2!0: Tilfo!'slell!' androg til 3093 tur. Derav fra Norge 27 tm., fra StOl'll'lhlllnien og rland 773 tn'., fra Sverige 93 tn'., fra Danmark 6 tnr. og 4 tnr. fra HoHand. Når undtas de mine! re sode!' skjæresid fra 40;50 av og orpo:ver, hvorfor der el' inkress(~ og hvodor der note"<,)8 kr. GO6i2 pr. in., er mal'ked2t foi' norsk sild helt uforandret. Slo~ og vårsild er uien interesse. Forirslandssil:d betales kr pr. tn. ener k\'ahtet 06 pakning. Heller ikke i den skolskeforretning er' del' synderlig liv. Ste t t i n. Fiskeriagenten, Hamburg, innsender l'olg. beretning, datert Stettin /0: l forrige uke ankom fra Skolland 3 direkte båter 8< 7f>29! og 83,5/2 tur. og i denlt' uke 4 båter fra8kotlancl og rland med 0743/ og GB05;:2 tn'. Fra Norge ankom i de,siste 4 dager ca tl'" som imidlerhd for det meste var gjennemgangsvare. Forretningen i norsk sild val" meget rolig. Noteringene er (kr. pl'. tn.): Slo,sild , 5r6OO 2.502,2 og vårsild 3(j(j(), (l Forretningen i skotsk sild var hellet ikke ~tor. Søkt er kun mutfulls av god kvalitet, mens large fulls og l'ulls er helt uten eæter.spørsel på grunn av de høie l'onlringer. Konig'sberg. Konsulatet beretter 0/0: 0 nursk sild kan ennu intet nytt berettes. Forretningel furo\'l'ig vender sig nu mer og mer til Yarmoruthsilden så at del' ikk0 kan meldes om større salg av skotsk sild. Markedet,; h~lllejl:' er fast og noteres idag: Crownbrand matties H! 4:;', Tradpmark matties 44/45/, Yarmouth flor oktober levering 40 ei,f. ufol"t0et. Efterspørselen for hollalljdske og rs,e, :ilrl var ganske bra da disse omtrent tils:varer den manglende Crownbrand mauies. Prisene for disse sidesorter er uforand "ei og noteres: Hollandske og tyske mauies Rim. 38 eif. ';'Jlfol',;lelH' i beretningisuken bestod av 535 tønner hollandsk sild. Det spanske gulltillegg. /0: GulHilegget Lega,sjonen, Madrid, heretter De portugisiske tollkurser. Legasjonen, Li,;::oabon, l)eretter 28/9: henhold til cirkulære fra det hel'v:pj'ende bl.. direktorrat er tollvesenets kur'ser for uken 24/9 til 29/9 fa::itsatt soim følger (Esc.): På Madrid 3.384, Paris 0.80, Sdl\yeiz 3.9, Brussel 2.845, New York 20.4G4, Amsterdam 8.205, ltalien 07. Brasilien org på Tyskland Noteringene på Pund Sterling, Esc. 99, er Uiforandret.

7 '7 oktober 928 F S K E T S GAN G 49 Den portugisiske fiskerinærings vanskelige stilling. ForbUtl mot anslmueser av visse slags fiskefartøier. Legasjonen, Lissabon, beretter 3/9: Med henhlikk på den l'[rdende krise i Portugals fiskerinæring blev der som i sin lid innberettet ved regjeringsdekret av 9/6 d. å. vedtatt visse restriksjoner med hensyn til anskiahelse alv nyefiskefartøi, endring av eldre sådanne m. v. Da det har vist sig at disse bestemmeliser i pral~sis har fort til ubillighet i tilfeller hvor der i. eks. allerede på fo'rhånd innen dekretet,s utferdigelse var kontrahert nye fiskefartøi, er der til unldgåelse UlV denslagis konsekvenser ved et i den ohentlige tidend~ under 28 f. m. bekjentgjort nytt dekret nr av 7. juli sistleden bestemt at de tre innledende artikler i det førstnevnte dekret skal endres og nu ha følgende lyd else : A l' t.. nnregistreringen an nye fiskefartøi av typene ;;galeoes cercos log traineirials«, bestemt til snurpenotfiske er alene tillatt for portugisiske borgere el,ler portugisiske sammenslutninger ellei selskaper soim retter begjæring derom til marineministeriet og som får denne begjering innvilget efter innhentet uttalelse fra de kompetente underordnede instanser. A ' t. 2. nnregistrer.ing av redskap til snuripenotfiske er alene tillatt hvad angår redskap som i det foregående år har i'ært innmgistrert eller for hvis vedkommende der i motsatt fall begjæres registrering hos marineimin~steriet og erholdes dettes samtykke dertil efter innhentet uttalelse fra de i foregående artikkel anførte instanser. Art. 3. Det er ikke tillatt å gjøre 0gensomhelst for andring eller modifikasjor:. av de ovennevnte typer fiskefartøi : dog kan marineministeriet i særlige tilfeller og eher innhentet uttaielse fra de i de foregående artikler anførte instanser gi bemyndigelse til utførelise av sådanne ellidringsarbeider. Efter hvad det forlyder er det adminilsh'usjonens akt [l hånd:heve de,således utferdigede restrikhve bestemmelser med den største strenghet således at enhver øket konkurranse i den hithørende branche for den nu så vanskelig stilete fj,skeriindustri ~å vidt mulig kan undgåes. verdien av de utførte varer androg til 56380'2000 gullpesos. Stigningen i utførselen utgjør 2.4 pct. når man legger verdjen av de utførte varer til grunn. Aktivsaldoen i den argentinske utenrikcshandel er gått betrakelig tilbake sammenlignet med foregående år idet den for 928 utgjorde 3,5 37(i 000 mo! '00 gul~pesos i 927. Fra 0lPgawen hitsettes følgende opstihing over den de] av innførselen SOiln kan ha interesse 0' den norske eks.port ti! Argentina: lste halvår 928 lste halvår 927 men~d~ verd~ ~~~~~' verdi i i i gullpesos i gullpesos klippfisk sardiner.... ' annen fisk tørret eller hermetikk) SydAfrikas fiskeimport. Genemlkonsulatet, Cape Town, innsender følg. opgave: mporten av tørket saltet og l'øket fisk. 9:27. 92G. England 20'7478 lb f lb f. Holland G26799» 0277» ;)86944» " Norge » 057 )\ >" 4Ci») U. S. A. 9350'» 54» 500» (JO» Tyskland » 9» 066» 28» Sverige 359 ~ 39 " Danmark 50» 2» ~~~~ alt h. m 474 f lb. (i"? 05g c J~ Argentinas utenrikshandel. Legas.ionen, Buenos Aires, beretter 28/8: Det herværencl8 statistiske kontor har orffentliggjort en opgave over Argentinas utenrikslhandel i første halvår 928. Fra nevnte o;pgave hit ~ettes følgende: Den 8!ffektive verdi av den argentinske utenrikjshandel med uncltagelse av gullinnførselen opgikk i første halvår 928 til pesos mot pesos i løpet av samme tidsruim 927. Qpgangen for inneværende' års vedkommende utgjør,således pesos ener 6.3 pet. Verdien ruv innførselen orpgikk til pesos for H28's vedkommende mot 394 2'8000 pesos i første halvdel av H27. nnførselen er således staget med pesos,i forhold til 927, hvilke:t utgjør 2pet. Gullinførselen i før$\te halvår H28 opgikk Hl '0 pesos mot i løpet av samme j idsl'um 927. Den argentinske utenrikshandel er i løpet av det tidsrum "mn opga,v8il omfatter steget med !5 000 guhpesols, den ;::nrlrog til guhpelso's mer enn i foregående år, idet De portugisiske tollkursel'. Legtas,jonen, Lissabon, beretter 3/0: henhold til cil'kulære fra det berværende to lldirektorat er 'to,uvesenets kurser for uken /0 til G/O fast:satt som følger (Esc.): På Maldrid 3.379, Paris 0.80, Seinveiz 3.H{, Briissel 2.845, New York , Amsterdam 8.2, Halien.07. Brasilien 2.44;5 og på Ty,skland Noteringene på Pund Sterling, Esc. 99, er uforandret. Skib laster. lvts.»ta;mrpa«laster VestNorge 23/0,24/0 for Savannah. Havana., New Orlea.ns og Galveston/Houstoll. WiJh. Wilhelmsel. M.s.»Torfugas«laster øst/vestnorge j G/ 2D/ j for Savannah,. Havana, Vera Cl'UZ, New Orleans, Galvestol/Honsfon. Wi]h. Wilhelmsen. M.s.»Topeka«laster øst/vestnorge 20'/30/ 0' N (;\'' York og Baltimore. Wih. Wilhelmsen.

8 420 FSKETS Det Nordenfjeldske Dampskibsselskaps kontor vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen BERGEN Skriv til os, ifald oplysninger Ønskes angaaende eksport av ferskfisk. Telegramadresse: "Speditør" WLH. WLHELMSEN Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilznger fra øst & VestNorge til Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Newport News, Savannah, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Det Bergenske Dampskibsselskabs Speditionsavdeling, Bergen Omladning samt omisning av ferskfisk Telegramadresse : c:bergensped:o A.S ~aastofcentralen.. Bergen Disponent: E. ENGESETH Kjøper i sæsongen BRSLNO, MUSSE ok SLD for hermetikfabriker Telegrafadresse : :>RAASTOFc: Telefoner i kontortiden: utenfor 3 O 5..JENSEN.. Bergen Kulforretning og vedhuggeri Nøsteboder 9a og b Alle sorter KUL, KOKS, VED Telefon SCHOUTENSTRAAT99 Rotterdam Fiskekommissionærer Mottar fil forhandling alle sorter fisk Telegrafadr. LUYTEN element JO UNSEN Als, BERGEN mottar til forhandling Sild, Pisk, Tran, Rogn, etc. Lager av Tønder og Salt. Dampskibsekspedition BergenNordNorge BergenOslo " ~O:~~~8~~~~~!!~..':d ":d~~' K:~: Eksport av alle sorter Saltsild Tilbud paa eksport og fiskepakket sild mottas o ANG 7 oktober 928 DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9.30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linj er) nr Telefonvakt 8 fm.o em. søndage9 fm.l0 em.) Telegramadresse : Ber gen s k e. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 20. Det lndeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c. A. GUNDE~SEN Als BElGEN Spedit ionsavde!inge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" Fragter noteres og gjennerngangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" BRSL~o~g.~g~~ANET landets ældste fælle~~~~}:~!~~~u~~~:jsl~!~!traasild, Makre og Spir Telegramadr.: Brislingkompaniet Telefoner kontoret: 525,526 Forretningsforerens privatbolig: 527 k Direkte rikstelefon A.S. ROSENDAHL St CO. BERGEN Alfred Ehlers Oprettet 845 Hamburg, Søker agenturer i FE~S{ LAK:S Prima referencer :===== Knud L. Knuds;; Bergen Telegramadr.: Levertran Telefoner: 4953, 4368, 4367 Forhandler alle sorter tran, tørfisk, klipfisk, rogn, sild. sildemel, sildeoljer, sæloljer og hvaloljer. Landskjendt for norske fabrikata i fiskeredskaper ALF PETTEQSEN Als, Bergen Telefoner: Kjøper i fast regning: Fersk og saltet Fisk. Felsild. Klipfisk og Tørfisk Als wer~~~~~g ~:!~~randsen ~ KODAKDEPOT, Kinoli LysbilledUtstyr Als ~NO~SK SKBSSALGSBU~E;\'U Torvam. 3 ved O. BA/(/(EMO BERGEN Telegramadresse: nskibssalg". Telefon 697 Kjøp og Salg av: Tonnage og SkibstDotorer, Befragtning, Assuranee Stavanger konttnunate Fiskehandel ;::===K:::jø:::p:e=r =arv=ika=s;=t~=e~=i~=g~=2~=:s=ke=v=ar=er===::; BERGENS SPAREBANK OPRETTET 823 forvaltningskapital ca. kr øOOO. Carsten Allers, Bergen Sild en gross BAATLAGER

9 oktober 928 FS K E T S GAN G 42 Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestasjon Stasjoner Trondhjem: Til innlandet Til utlandet Oslo For Sve Oan Tyskøvrig rige mark land l alt ~0/9{;ho ialt Sild Fisk Bergen: :lo/d G!lO ialt ' 600 Sild... fisk Åndalsnes: 30/8_G/ JO ialt Sild... Fisk... 3;~0' l Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 9/0 lo/lo llilo 2/ Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. ~ '" R. M Fres Sv. kr ' O, kr Gylden ' ! Sw. fres Dollar } 3.75~ A 3.75~ 3.75~ Belga \ F. mark Pesetas Lire l Czck. kr s!. kr. ) østerr. kr Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiske~~~_ l/lo.. 'f _. 2/0 3/0 4/0 5/0 6 /0. 7 / \ Tils. k;: l Kve.e... 90! Flyndre Hyse Sei Reker, hummer. 60, ørret.. ' ! Hvalkjøtt Annen fisk... ', 680,' Tils. 9370: Oljemarl{edet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje A/S, meddeler 0/9 928: Prisene er fra og med 0/9 928 avhentet på fat fra anlegget Skarh0men kl'. 0.4, 0.20 og 0.22 øre pr., henholdsvi:s for Shell sol'aro'lje, Sillell Triumf, Shell Water White. Levert i eller f.o.b. Bergen er prisene.y:l øre høiere. Solarolje le,vert i løs vekt fra Skarholmen 2.Y:l øre. Shell bilbensin kr. 0'.36 pr. f.o.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige hyer og fatlagre er pris'ene litt høiere. Fiskets Gang A weckly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries, Bergen. Nor w eg i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being earried on, from the beginning of the year 928 to October 3th. ShoreMaekerel in kilograms (): landed , exported in iee , sated l , canned Fat e ri ngs in hektolitres (hl.) Season beginning: July st: landed 00000, salted 35000, to fish oil fadories 20000, to canning fadories London: sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. Eseudo.. 07 /4 6 ) 07 / 4 6 ) 07/46)07.H6) 07.l/4 G );07 /4 G ) P ) 3 es0 2, Mils 3 ) 5.9! Yen 4) /6\ /0.7 /l0 6'l0/tc Tael 5 ).. 2/8 /8! 2/8 /6 2/'8,2/756 2/8 /{;i 2/8 Bombay.. /6.0 /6.0 /6.0 /b.03/6.03! /6.03 Honkong. 2/, 2/ 2/ 2"/8 2/F,'6: 2/ 5 /(; l! ) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama. 5) Shanghai. 6) esc. pr. "g. Fisl{einnførselen til Oslo. nnførselen a,v fersk og annen Hsk inruført fra utlandet til Os}o sjotollsted i uken 7/03/0 ~)28: Fra Dan m ark levende fisk kr , fersk fisk kr. 9490, salt fisk Fra Sve l' i g e fersk fisk kr. 90, fra Ty ska ndsalt fisk 2,00 fiskeeksporten (forts. fra siste side).! Tollsteder Selskinn! Hermetikkl Stearin i tm. Oslo ' l 353 Kristiansand i Hvaloljel Margarit fettsyre t nr. Egersund... i Stavanger : Kopervik ~8733, Haugesund :t 5 Bergen Florø lylåløy Alesund Molde Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø _977 Hammerfest Vardø Vadsø... Andre... 0) ~~ ~ alt l uken 257 l8) l 5 803

10 , 75 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 6 oktober 928 og i uken som endte 6 oktober. Tollsteder Vårsild Flekk~sild Sal tet tm tnr. Fetsild og skåret St 'd orsl Nordsjøsild B' ' ris mg sild tnr. tm. t nr. tnr. slands l<lippfisk: Rundfisk sild ialt l tnr. <g. Rotskjær Sei Hyse rund Annen Tørrfisk Rogn tørrfisk ialt t nr. D.m. tran tm. R.m. tran tnr. Blank Brun blank Bru~ tnr. tm. tm. ~"'v... 8! i 850! : Kristiansand v 95', Egersund Stavangerl) _. 675 Kopervik ' i Hau esund 2 ) l! Berien l l ) l Florø , Måløy _.. 52 Ålesund 5 ) )9263 l , Molde 6 ) Kristiansund 7 ) Trondhjem l 76 l Bodø ! 5 SvolværS) l 87,[i Narvik Tromsø 9 ) ! , 8 Hammerfest.. l i 45 Vardø Vadsø \ Andre ::..:::::::: )22963 )2 _. _.2~ l_l=_ ) = =_ 7034 = _~ _= 65, alt l3i [ i i !.2Q~~~.E~~42 i~33 uken J ) ) j Tollsteder Håkjerr. tm. Herdet hvaltran tnr. Hvaltran tm. Seltran tm. Bottlenosetran tm. Sildetran Siid ferskl Sild, Makrell, Makrell, Laks, Levende Annen Hummer Reker,,røkt saltet fersk fersk ål fersk fisk tm. ks. tdr. stk. Fisk saltet i fartøi Fisk saltet i tnr. Fiskemel, Sildemellevermel, fiskeguano Oslo Kristiansand. Egersund... Stavanger ). Kopervik... Haugesund 2 ) Bergen florø.... Måløy.... Ålesund 5 ) 2933 MoldeS) Kristiansund 7 ) 3 Trondhjem Bodø.... Svolvær~) "': 67 Narvik... Tromsø 9 ) 404 Hammerfest ' 99 Vardø.... Vadsø... Andre... '' 2) 5 7( 0976 _ ~ ~ uken [ \ 7504 l l , \ ) t l ' i 450 l l 2H : 828 i ' , = ) i~~~ ~6gl OJO , l l :~ 45376:., i.l ~ i ") ) Dessuten 250 islandsk klippfisk. 2) Dessuten 2 35 hvalbarder, hvalmel, 894 tnr. shetlandssild, 776 tm. sildemelke og 920 tnr. krydret islandssild. ( 3) Herav Finnmarks og annen rundfisk. 4) Halve kasser. 5) Dessuten 9804 iset rogn, 57 m. skatetran, 8 tm. presseiran og 9245 islandsk klippfisk. 6) Dessuhm 2809 hvalbarder. 7) Dessuten 240 tnr. avfaldstran ol?: 294 tm. pressetran. 8) Dessuten 2790 fersk rogn og 48 tm. pressetran. 9) Dessuten 24 tnr. seitran. 0) Herav 6705 tm. vårsild 48 tm. saltet makrell og 82 hermetikk fra Skudeneshavn. ) fra Skudeneshavn. 2) Fra Fredrikstad. 8) Dessuten 083 tm. damptran av transittoplag fra Bergen. 4) Herav kryddersaltet 268 tm. 5) Herav kryddersaltet 489 og sukkersaltet 5455 tønner. G) Herav 64 tm. flekket storsild.,) Desuten 225 tm. blanktran og 74 tm. annen tran av transittoplag fra Bergen. 8) Herav 2200 stk. hummer og hermetikk utført fra Fredriksvern i tiden /730/9. Fortsettes ) omstående side.

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

o A N O 3 juli <lj... "O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket.

o A N O 3 juli <lj... O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket. 306 FSKETS o A N O 3 juli 929 Petsild- og småsildfisket. - 29 /6 929. Fylke alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - - - Troms... 630930-583080 Nordland... 4400-28085 Nord-Trøndelag. 90 - - Sør-Trøndelag..

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013 Ass. dir Svein Ove Haugland Innhold Generelt om fjoråret Pris- og omsetningsutvikling 2012-2013 Torsk, hyse, sei, reker, kongekrabbe, taskekrabbe,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse.

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. Å Fiskeri- og kystdepartementet P.B. 8118 Dep 0032 OSLO Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. B~ ru nn Undertegnede er styreleder og daglig leder

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Fiskeridirehtovatets Småskrifter Nr. 10- IY5i NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Utgitt av Fiskeridirekt0ren Bergen 7951 A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI NORSK LOVGIVNING OM UT~VELSE AV FISKE. En gjennomgåelse

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske.

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske. 264 f S K E T S GAN G juli 928 Brislingfisket. O s l of j o l' den, uken som endte 7/7: Opfisket 050 skj. Øs tf o d. - Hvaler, uken so-m endte 7/7: OpHsket 2500 skj. brisling, god kvalitet. Tilførsler

Detaljer

Rekordomsetning på 6,6 milliarder

Rekordomsetning på 6,6 milliarder Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Rekordomsetning på 6,6 milliarder Samlet verdi for fangster levert av norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklags distrikt

Detaljer

fra risk~ridir~ktør~n

fra risk~ridir~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fjskribdrift fra riskridirktørn Onsdag 3 august 92 Nr.. 35 Uken 2-27 august. Fet s i l d fis k et' var meget smaat i sidste uke. Troms fylke blev ukefangsten 2 927 maal, men herav

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme-

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme- ---------_._---~._-.. 36 7000 hl. fabrikkvare, pris 2.30'-3.00. - Denne og forrige uke optatt Balsfjord 305 hl., hvorav 50' hermetikk, pris 5.60' og 55 hjemmeforbruk, pris 2.00', ingen kjøpere, 3 bruk

Detaljer

Hvilken sammenheng er det mellom råstoffpris til fisker og prisen forbruker må betale?

Hvilken sammenheng er det mellom råstoffpris til fisker og prisen forbruker må betale? Hvilken sammenheng er det mellom råstoffpris til fisker og prisen forbruker må betale? Bjørn Inge Bendiksen 06.11.2013 1 Hvorfor får fisker 15 kroner for torsken når fileten koster 150 kroner i butikken?

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FETSILDFISKET faldt ganske

FETSILDFISKET faldt ganske Ukntlig madlsr fot,, nork fj$kribd'rjftfra tisi(ridirkt0rn 9 aargang norsk fiskrir. Uken l 7 desember. FETSLDFSKET faldt ganske godt i forløpne uke. Talvik i Finmarken blev der sat endel større sildestæng,

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier 9.. Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier Referansegruppemøte i Torskeprogrammet 7 des. Innledning I dette studien er målet å kople relevant kunnskap om bærekraftig

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. Rapporter og meldinger 1984 nr. 3 1984 nr. 3 E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH Utgitt under Fiskeridirektoratets "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3 FOEK23 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THM F O R O R D Meldingen om småhvalfangsten bygger på fangstdagbgker

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Det nye året startet med et hyggelig januarmøte der Petter Malme fortalte om sin samling og viste fram mange flotte objekter. Auksjonsomsetninga ble ca. kr. 38.000. Meget bra. Styret har vært samlet siden

Detaljer