fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket."

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg. postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 28 juli 1926 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fisket. Uken 18/7-24/7, B ank fis k e t fra Aalesund og Borgund gav i sidste uke noget bedre utbytte,for de fartøier 'Som drev fisket paa den saakaldte fiskeplads» Tampen«, hvor motorbaater hadde opbl 900'0 kg. lange, almindelig kg. Paa de øvrige fiskebanker var Esket fremdeles sm a at. Fet sil df is k e t i de vanlige distrikter i Troms og Nordland fylker er endnu ikke begyndt forsaavidt det egentlige fetsildfiske angaar. Derimot meldes der om et noksaa bra smaasildfiske i Kvænangen i Troms, hvor der sidste uke blev stængt og opfisket 620'0 hl., som hovedsagelig gik til sildoljefabrikker. Sør-Trøndelag er utsigtene nu bedre og der er sat flere mindre stæng i Aafjord og i frøya, men ogsaa her er der mest smaasild endnu. Man mener at fetsilden er tilstede, men at den staar lior dypt endrda. Paa østsiden av Frøya hadde man et noget ujevnt drivgarnsfiske og her blev ophsket 450 hl. fetsild av størrelse 4-6 streks. Herav er saltet til handelsvare 400 hl. Prisen paa garnsilden var kr. 30 pr. hl. For notsilden betaltes 4-5 kr. pr. hl. til fabrikvare. K y still a kre l fis. k e t for Kristiansand var noget bedre i sidste uke, men prisene holder sig fremdeles lave paa Oslomarkedet. Endel svenske fartøier kjøper og iser endel av fangsten for Goteborgmarkedet, saa dette hjælper til at holde prisen i Kristiansand noksaa bra.oppe. forøvrig henvises. til tabellen. Fangstmeldinger fra opsyn, iylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tæ1ingsmænd. Bankfisket. M ø l' e - Aalesund og Borgund 11/7-17/7: ndkommet 5 dampskib og 65 motorbaater med samlet fangst av kg. fisk. Derav kg. kveite, 2000 kg. rødfisk, kg. Fiskeridirektc:rens kontor. Nr. 30 længe, kg. blaalænge, kg. brosme, kg. skate, 4000 kg. hyse, kg. sei og kg. anden fisk. Av partiet er iset for eksport kg. lmnge og al kveite, skate og hyse. Saltet er 44 '0001 kg. længe og al brosme og blaalænge. Den øvrige fisk er anvendt til hjemmeforbruk. Prisen var for kveite kr. 1.35, rødfisk 0.50, længe 0.21, blaalænge 0.12, brosme 0.10, skate og sei 0.25 og for hyse og anden fisk 0'.30 pr. kg. Desuten 232 hl. lever, hvoretv tilvirket 98 hl. dampmedicintran. Leverpris kr. 20 pr. hl. V ærdien av ukens fangst kr Fetsildfisket. Tro m s 23/7: Flylkets opfiskede kvantum forrige halvaar utgjør ihl., hvorav sildoljefabrik, 810 hermetikfabrik, 1501 hjemmeforrbruk, agn. T l' oms, 24/7: Opfisket Kvænangen siden forrige opgave 5500 hl. fabriksild, pris 2.50, 700' agn, pris 5.501, tilstede 6 notbruk, Burfjord hl. smaasild i stæng. N o l' d l and, 24/7: første halvaar 1926 opisk8t hl. fetsild, hvorav saltet handelsvare 200' tønder} skjæresild 1200, solgt sildolje~abrik 8075 hl., resten agn og hjemmeforbruk. S ø l' - T l' ø n del a g - Aafjord lensmandsdistrikt 2-1/7: Sidste uke sat 9 notstæng, derav opfisket 7501 hl. som er solgt hermetikfabrik, pris kr. 5, ialt er hittil iaal' opfisket 140'5 hl. som er solgt hermetikfabrik. S ø l' - T l' ø n del a g -. Frøya lensmandsdistrikt 24('7 : Sidste uke 10 mindre notstæng, optat 1700' hl., solgt sildoljefabrik, pris 4 kr., ujevnt drivgarnsfiske østsiden av Frøya, kvalitet 4-6 streks, pris 30 kr. Opfisket 4501 hl. sahet handelsvare 4'00' tdr., ialt optisk et 2150' hl., derav saltet handelsvare 400 tdr., ff-sten solgt sildoljefabrik. M ø re -, lensmanden i Skodje beretter 17/7: 100' hl. smaasild opfisket Tenfjord denne uke. Mør e 2;4/7: Opgave over sildefisket 1. halvaar 19:26. besvarelse av Deres telegram av 22 dennes meddeles, at der Hølge lensmændenes indberetninger i 1. halvaar ialt er opfisket hl. fetsild og smaasild der er anvendt saaledes: Skjæresild 31200' hl., saltet handelsvare 250 hl, hermetik 9844 hl., agn 1439 hl, fersk, iset handelsvare 60'0 hl. og hjemmeforbruk 50' hl. For 4,1000' hl. er det ikke opgit hvad den er anvendt til. M ø l' e - Vaagøy lensmand telegrafer'er 24/7: Denne uke flere mindre stæng fetsild Kjørsvik, Elnesvaagen, Jendem. Uke~ -~ ---

2 300 f" S, K E T S.. O A N. G 28 juli 1926 ~ ~--~----~----~ --=--~--~~--~ ~T-~~ fangst 1900 hl., herav 400 hl. so'lgt handelsvare 60 hl. hermetik, resten skjæreshd, pris kr. Mør e - Vestnes lensmand indheretter: Denne uke (18/7 -,24/7) opfisket 2,tj,g hl. skjæresild og 2,2hl.,hermetiksild, pris henholdsv~s kr og kr Mør e - Sund lensmand telegraferer 24/7: Siden sidste indiberetning stængt hl fetsild, saltet til skjæresild og handelsvare,pris kr pr. hl. Sogn O' g F j ord ane - Askevoll herred 4/7-17/7: Opfi~ket 2480, hl. smaasild, pris kr. 6, alt saltet, bra kvalitet, avhgende utsigler. S o g n O' g F j ord ane - Kinn og Vevrings herred: Ved Batalden i Kinn fanget ca maal smaasild i tiden 15/7-22/7. Pris kr. 8 it 9 pr. maal. Kystmakrelfisket. Ukefangst 18/7_24/7 Priser Totalfangst kg. kr. kg. Hvaler ' Fr.hald Fr.stad Onsøy Oslo Holmsbu-Horten Vasser-Færder Fr.værn. ',' Nevlunghavn Langesund Skaatøy-Kragerø Risør Arendal..., Grimstad.. :... ' Lillesand Kr.sand S Mandal... Farsund Kirkehavn Flekkefjord Aanasira..., Egersund Stavanger Skudesnes-Kopervik Haugesund Espevær Bergenq Fana Solund Askvoll.l 2500 Maaløy... ;... *) Aalesund Kr.sund Tils Av aarets fangst er saltet flækket kg., rundsaltet kg., iset for eksport kg. og til hermetik kg. Værdi ca. kr. l *) Opfisket i tiden juli. 1) Her~v kg. efterrneiding fra foregaaende uke. Brisling- og smaa~ildn~lcet ; ~;/..-", :.," '.}. -..:' 1:"_" :,. ~alesun,a,;o-,g. Borgund, 17/7-24/7: Tiliørt hermetikfabr. fra Sogn og: fjordane 6001 skj.brisling, pris kr. 2,og,fra Møre 60'0,skj. smaasild, pris Der er fremdeles streik ved 2 fabrikker. Hor dal and - Ulvik herred 24/7: Hittil er i sommer opfisket i Eidfjord skj. brisling. Pris 2-4 kr. pr. skj. Ulvik her1'ed skj., samme pris. Ber gen o g o D egl, 12/7-17/7: Tilført hermetikfabrikkene fra Hordaland skj. brisling, :pris k;~_ }, 800 skj. smaasild, pris og 860 skj. blanding, pris Uken 19 ' /7-,24/7: Fra Hordaland skj. brisling, pris kr og 400 skj. blanding, pris Stavanger, 10/7-\21/7: Tilført hermetikfabr. fra Rogaland 613' 320 skj. brisling, pris kr. 3, fra Hordaland 9332 skj. brisling, pris kr. 3 og 1328 skj. smaasild, pris kr. 2, fra Sogn og FjOl~dane skj. smaasild, pris kr. 2, ialt skj. brisling og skj. smaasild. Sæl- og hvalfangsten. M ø l' e-a a les u n d, 11/7-17!7: ndkommet 7 fartøier med fra 1000 til stykker sæl. fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Som mer s i d fis k et ialt efter telegr. beretning fra konsulatet, Leith: Opfisket, crans Sattet, tdr. Utført, tdr /4_24/7....' /4_25/ ' 1/4_3 / ~ Det skotske sildefiske ialt i tiden 1/1_17/7 efter "Fishery Boards" opgave. Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tdr. tdr. Sted! Vinterfisket ialt (1 jan.--31 mars) Sommerfisket fra april: Northumberland Eyemouth distr Aberdeen Peterhead Fraserburgh Banff Buckie Wick Resten av 0stkysten ~ Orkney Shetland Stornoway distr Barra... ; Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde) Glasgow.~ Sommerfisket ialt Vinter og sommerfisket ialt '

3 28 juli 1926 Det tyske" siijeli~l~~". An1alreiset 1926 '1/6_ :.!: ;. ] il /6_ :... :.: : 98 ' /6 _ For tysk matjes forlanges M. 42 pr. td. Kvaliteten er iaar god og bedre end ifjor. Det hollandske sildefiske Saltet,kantjes 32819': fra fiskerihavn. Saltet, kantjes /6_ / l/l-uh Det portugisiske sardinfiske. landbragt fangst (kurver) Utbragt herm.nedlagt vare (kasser) /t_30/ f 1/1._30/6 : t / Legationen, Lissabon, beretter 21/7: Sardinfisket i Setuhal utbragte i juni maaned' d. a kurver motsvarende kasser færdig vare mot i den tilsvarende maaned ifjor kurver motsvarende 6,2 640 kasser færdig vare. Eksportprisen har ligget mellem francs 280' og 310 pr. kasse a 100 æsker for % Club 3D mm. Makrelfisket ved Skagen. uken 11/7--17/7 er der indbragt 10'000 snes bundgarnsmakre, 3000 snes dorgemakre, prisen for førstnævnte har været gjennemsnitlig 1.80' og lar sidstnævnte uken 18/7-24/7: ndjbragtes fra bundgarn snes makre til gjenemsnitlig kr. 2 og ved dorgeeske 2000 snes til gjennemsnitlig kr. 1.50', størstedelen gik til Sverige, et mindre parti til Tyskland. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsæ.tning har fundet sted. Tr an: Bergen. Uklaret damptran, nordlands.... -»- finmarks.... -"- sei damptran.... Prima koldklaret damptran.... Raamedicin, nordl., uklaret.... Blank mediein.... Blank industriel.... Brunblank, medicin, nordlands.... do. industri el...,.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank ;' Kr. Kr pr. tønde pr. kg pr. tønde pr. kg pr. td pr. kg o A N O 301 R ogn,~ i '.l3h Kr. Kr. L sort pr. eksportfyldt 'td pr.td. 2. " " " Samf. fyldt mellem bundene.... :l:8/50 ~8/50,"r. " Rundfisk: Usorteret helgelands, ny pr. vegt Usorteret Lofots , / " Tynd vestre, hollænder., Fyldig vestre hollænder Almindelig hollænder Bremer.,... ' Samfængt (italiener) Høstrundfisk Titling: Hollænder Bremer a Sei: Prima storsei 50/ " middelsei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: Flækket Rund...'... o 16.00' Hyser: Afrika, høsthyse, 40/ do. hyse 30/ Længer: Skruelænger (nye)..., Klipfisk: 1 ste sort, Lofots Fetsild: Skjæresild, fiskepakket / /0.20 pr. kg. Storsild: Fiskepakket, rund, ny Eksportpakket pr. 110 kg Vaarsild: Exportpakket pr. 110 kg.... Fiskepakket, rund / pr. tønde pr. tønde Aalesund. lg/ Tran: Uklaret damptran, Søndmørli! Kr. Kr. eller Nordlands /95 93/95 pr. tønde Do. Finmarks Koldklaret damptran Sæltran /0.07 pr. kg. Rogn: 1 ste sort eksportpakket den sort dje sort ' Klipfisk: Søndmørsk / /13.75 pr. vegt Sei /8.75 Saltfisk: Finmarks torsk pr. 20 kg.

4 302 F S K E T S" O A N O 28 juli ~- Pr ess e fis k : Presset lange.... Rotskjær: Sei, samfængt.... pr. kg. Sild: Storsild, eksportpakket 110 kg pr. id. slandssild ~.... Kristiansund N. Tr an: 16/ 7 23/ 7 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands /95 pr. td. Finmarks Raa medicin.... Blank medicin pr. kg. Rogn: Nordmørs samfængt stavfyldt td /54 53/55 pr. id. Lofots.... Klipfisk: Nordmørs /13.50 pr. vegt Lofots Finmarks Saltfisk: Fimarks pr.20kg. Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm / pr. kg. " smaasei 30/40 " / /0.57 S i d: Storsild, eksportpakket 110 kg., rundsalt. 15/ /16.00 pr. td. Fiskemarkedet utenlands. 1 k v i n t a l = 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagen!l, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. 1 k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Rio de Janeiro. 1 ty s k P un d = 0.5 kg. 1 eng e l s k P un d.-: 0.45 kg. Klipfisk og tørfisk. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 20/7: Ukeimport 5000 kvintaler islandsk. Beholdninger norsk, islandsk, priser norsk 66-74, islandsk ptas. Kurs pund 30.93, francs Neapel: Konsulatet, Neapel, beretter',20'/7 om markedet i juni 1926: Stokfisk: Fra Norge kg. - Klipfisk: Fra Norge kg., Danmark 2800., Frankrig , Storbritmmien 19145, Kanada og U. S. A kg. Omsætningen har været meget livlig i juni maaned isærdeleshet i de gode kvaliteter av sto~fisk. Beholdningene var saaledes næsten svundet helt ind ved maanedens slut og der laa igjen paa lager kun omkr kg. Finmarken og omkr kg. sekunda vare, vinterfisk, som ved opbløtningen blir rød og som her er vanskelig at avsætte, selv med tap. Klipfisk solgtes ogsaa livlig for rigtig tørfisk vedkommende, mens omsætning av den her saakaldte :i>morbido«, fisk, som ved avskibningen ikke hal~ været helt tør, omtrent ikke har fundet sted. - Pr. ultimo juni beregnedes paa lager: ngen stokfisk. - Klipfisk: slandsk, moribido, , nyfundlandsk , norsk , fransk, tør B og fransk lave kg. - Salgspriser i juni (L. pr. 100 kg.): Stokfisk: Hollænder, ordinario 800'-820, bremer , italiener og finmarken (se ovenfor) Klipfisk: slandsk, morbido , nyfundlandsk , norsk , fransk, tør , og fransk lave 3,s Lissabon: Legationen, Lissabon, beretter 17/7 i tilknytning til sin telegraf. beretning for første halvdel av juli 1926: Som antydet i forrige rapport for Lissabon bar importørene nu kunnet sætte sine priser op, saaledes at de nogenlunde svarer til indkjøpsprisene. De to baater med norsk fisk kom til et forholdsvis tomt marked og avsætningen blev derfor god med ganske tilfredss.tillende priser. Den næste baat fra Norge vil antagelig ogsaa Hnde et forholdsvis tomt marked og utsigtene skulde saaledes være ganske gunstige, hvis del ikke blir skibet et for sto'l't kvantum. Coruiia: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 20'/7: Vicekonsulatet i Coruna indheretter følgende ang. det derværende klipfiskmarked: Ukeimport fra Norge: kg. Ukesalg: kg. Beholdninger: 45750' kg. Priser: 110'-164 ptas pr. 100 l\;g. Fersk fisk og sild. Hull: Konsulatet, Hull, beretter 20/7: Laks 2/3, tert 2/, flaut salg. Hamburg-Altona: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 20/7: Kveite middels med hode 8'0-100, uten hode, stor 66-81, middels 76-91, aal sekunda, laks Altona stor laks , smaa 16,2-20'1, middels kveite 96-98, pigvar pr. pundet. Hamburg-Altona: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/7: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fiscihauktion G. m. b. H.) ankom tirsdag i indeværende uke fra Norge 5600 pund laks, kveite og aal, som i auktionen opnaadde (pf. pr. pund): Laks, sekunda , kveite,ekstra stor uten hode 54-60, stor uten hode 66-81, middels uten hode 76-91, middels med hode 80'-,100 og Aal med hode Til Altona fiskemarked (H. Røser) ankom tirsdag i denne uke fra Norge 4850 pund laks, pigvar og kveite, som i auktionel1 opnaadde (pf. pr. pund): Laks, stor , smaa , brun elvelaks , pigvar, og kveite, middels Med 5 direkte ibaater ankom fra Lerwick paa Shetlandsøene 7387 kasser fersk sild. Prisen var fra pi. 16 til pi. 20 pr. pund. De første tilførsler av tysk trawlsild ankom i ukens løp og opnaadde pi. 26 til pd'. 30 pr. pund. \V ese r m li n de: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/7: uken fra 14 til 20. juli var ferskfisktilførselene til Wesermiinde fiskemarked større end i den foregaaende uke, da fangsten ved sland var større. Alt i alt ankom 24 trawlere med tilsammen pund. Derav 6 fra Nordsjøen med pund, gj.ennemsnitlig pund og 18 fra sland med pund, gjennemsnitlig pund. Efterspørselen efter rersk fisk var' gjennemgaaende daarug grundet det varme veil' og en stor del massefisk blev av den grund Llsolgt. Finfisk var bedre søkt og opnaadde tildels gode priser. Auktionsprisene var (pf. pr. pund): Hyse 7-42, 3-28, torsk 16-,23, l 3-9%, sei 3-12, Rødspætter 40-86, pigvar 79-15,6, kveite

5 28 juli 1926 fs K E T S-: =G=--.:..:A~N=--=--~G=-- ~.~ ~ Hummer. Hamburg: Fiskeriaaenten beretter 2H/7: Med ruteskibene fra Norge: ankom i ulzens løp 19 kasser levende hummer. Prisen var litt lavere nemlig M. 5.50' pr. pund fortoldet. - 1 mark er idag = kr. 1.08%. Rogn. Nord-Spanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 20'/7: Sardinfisket Vigo sidste uke 170'0 kurver. Vizcaya ujevnt. Guipuzcoa ganske bra. Santander litet. Rognpriser uforandret. Tran. tamburg: Fiskeriagenten beretter 23/7: Fra Norge ankom 714 fate og 385 tdr. Fra Syd-Amerika 248 fate, fra Danmark 234 fate, fra Spanien og Portugal 10'4 fate og 53 fate ra Skotland. Markedet er fast med uforandrede noteringer. - Linolje er fast og noteres høiere nemlig fra Holland Fl og for tysk vare M pr. 10'0' kg. netto fortoldet. Salt sild. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 20/7: norsk slo- og vaarsild ingen forretning. Den sidste uke bragte os en tilførsel av sild fra Shetland. 1675/1 og 350'/2 tønder. følge den usedvanlige varme hadde omsætningen kun en ringe omfang. Tiltrods for at silden var fast vilde den lide skade under trans,porten til provinsen hvorfor kjøperne holdt tilbake med ordres. Noget salg fandt sted i gammel vare da denne taalte transporten. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 23/7: TiHørslene androg til tdr. Derav 1939 tdr. fra Norge, 9508 tdr. fra Storbritannien og rland, 27 tdr. fra Holland, 5 tdr. fra Danmark og 5 tdr. ira Sverige. Naar undtages skjæresild, som har interesse, var forretningen i slo- og vaarsild uforandret rolig. Noteringene for skjæresild er for 40-50',50'-60' og 60-70' ]n' pr. td. Der foreligger imidlertid billigere ouerter fra Norge paa levering i august. De øvrige noteringer er (kr. pr. td.): Slo i5 24, 4-500' 23, 5-60' , vaarsild 4-50'0 16, 5-60'0' 17, 6-70'0 18 og 7-80'0 20'-21. Forretningen i skotsk matjessild var rolig, hvorimot skotsk og irsk fullsild var godt søkt og der blev betalt (sh. pl'. td.): For large iuls 70'-75, fuls 60'-65, matfulls 42-55, matties 32-40'. Stettin: Fiskeriagenten, Hamburg, indsender følg. beretning dat. Stettin 2,2/7: dag var besigtigelse over 2 laster fra Shetlanrl, ca. 6010'0' tdr. Forretningen var flot, da varmen ikke forstyrrer mere og grunde! daarlig fangst var prisene h0ie1"e. Betalt blev: Large fulls 75, iulls 72-72/6 sh. pr. 2/2 tdr., full" 69/6, lvlatfulls 44-45, lyatties sh. pr. 1/1 og Crownmatfulls 48 sib.. pr. 2/2. Fra lager kan man kjøpe junifanget vare billigere matfulls til sth og mauies til sh pr. td., for halvtønder sh. 3 mere. - Norsk sild uten forretning. 810'4-,500 offereres til kr. 21 og 5----'600 ti] kr. 23 pr. td. uten resultat. Trafikinspektør Kverum oplyser at han er bortreist fra Berlin fra 24 juli til begyndesen av september. 303 fiskeridirektionens Svalbardekspedition. Som bekjendt f.oregaar Fiskeridirektørens undersøkelser ved Svalbard iaar i samarbeide med Bergens Museum med illotorkutteren»armauer Hansen«. Undersøkelsene har væsentlig hydrogra:fisike formaal, da fiskeriundersøkelse iaar i forholdenes medfør indtar en beskednere plads end i de foregaaende aar. Den første telegratfiske melding om undersøkelsenes for!løp er nu indsendt av fiskerikonsulent versen. Meldingen er datert Svalbard 25 juli og har følgende indhold: Hertil idag, har utført fuldstændige hydrografsnit mellem Norge, Bjørnøen, Sydkap, derfra ret vest til Grønlandsisen, derfra ret nord langs isen til oueogsyvti breddegrad, derfra ret øst til sfjorden. Grønlandsisen laa mellem 2 og 3 øst længdegrad, fiskeforsøk utført 18 juli sydost Bjørnøen nær land, 27 favner, ingen :fangst, ute paa 50 favner, litt torsk, men paa 90 favner, 28 kvartmil sydost Bjørnøen god forekomst, torsk, 1200 krok gav her 330 fin jevn torsk, ingen drivis ved Bjørnøen og nord til Sydkap, men drivis nær østenfor Sydkap.Alt vel. Det nye hermetikreglement. fastsat ved kongelig resolution av 16 juli henhold til 1 i lov av 14 juli 1916 om merkning av hermetisk nedlagte fiskevarer fastsættes herved følgende nye re gle r.f orm e r k n i il g a v her metisk nedlagte fiskevarer: l. Naar hermetiske fiskevarer av norsk oprindese faldbydes, forhandles eller utføres, kommer indtil videre nedenstaaende bestemmelser til anvendelse. 2. Alle æsker eller bokser indeholdende saadan hermetik skal være merket. Dog er salg av blanke umerkede æsker eller bokser tilladt norske hermetikfabrikker sig imellem. 3. For at ansees somnlerket maa æsken eller boksen e n ten: være forsynt med dekoration trykt paa siden eller lokket; e l er: være forsynt med en trykt eller litografer! papir-etiket, anbragt paa siden eller lokket eller omslagspapiret; e 11 er: være forsynt med!tykt der litografert papir- eller pap-omslag; el er: være forsynt med messing-etiket eller imitert messing:-etiket. el e r: være forsynt med ~ekorert top-ok av blik. 4. Paa æskenes eller boksenes dekoration, samt paa top- og side-etiket eher omslag eller top-ok, skal tydelig være angit: 1. Oprindelseslandet, ved angivelser saasom: Norge, nedlagt i Norge, norsk, eller oversættelse herav. 2. Producentens fulde navn og hjemsted. Hvor ciesuten eksportørs eller utenlandsk importørs navn er ang it, maa deres navn ikke være angit med større bok ~taver end producentens.

6 304 fs K E TS o ~A N o 28 juli ~.-.~ '~,,:,:.~:,~~.:~~ },.~ ~:) i:'. Traftspo rten: av- fiskevare~.-.. DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9-1,30 og 430-7, Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-16 linjer) nr Te e fon vak t 8 fm.-o em. søndage 9 fm. -10 em.) Telegramadresse : fl e rgen s ke. Forlang,. Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 17. Det indeholder detaljerte. oplysninger om alle selskapets inden- og utenlandske ruter " OLEft~OLSEN', BE~GEN Telegr. Oro". Telef Sped.avd Re prese n te re r: Det forenede Dampskibs-Selskab AlS inel. Skandinavien Amerka Linien, EleJman's Wilson Line Ltd., Dampfschifffahrts-Geseschaft "Neptun", Chr. Salvesen & Co., Johnson-Linjen - Rederi AiB Nordstjernan, Furness, Withy & Co. Ltd. Bibby Line, Ozean Linie, United Fruit Company, Atlantic Navigation Corporation. Co A.GUNDE~SEN Als BE~GEN Spe dit io nsav de linge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" Fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "CaglinJe" NORGE MEXGO GULF LNJEN Wilh. WilheJmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst- & Vest-Norge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Hay~na (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans,. Galveston & Houston - 3. Hvis varen er nedlagt i olje: oljesorten- eller nljesortene, hvis blandet olje er anvendt. 5.. : stedenfor producentens navn og hjemsted kan være anført den hermetikfabrik som sælger eller utfører varen. Like med hermetikfabrik regnes aktieselskap hvis foriltj.aal er omsætning av hermetik,f.orutsat at aktiene eies utelukkende av norske hermetikfabrikker, at den indbetalte aktiekapital utgjør mindst kroner,.og at selskapet er anmeldt til Fiskeridirektøren. Som hermetikfahrikker efter dette reglement ansees norske,firmaer hvis formaal er nedlægning av hermetiske fiskevarer, og som driver saadanvirksomhet. Virksomheten maa av,firmaet være anmeldt til Fiskeridirektøren, som ogsaa blir at underrette naar virksomheten ophører. 6. Dersom eksportørs eher importørs navn anbringes paa kassene, skal disse.ogsaa bære angivelse av varens cprindelsesland, samt produeents eller den eksporterende fabriks navn.. 7. Al hermetisk nedlagt norsk brisling skal paa æskenes dekorati.on, samt paa etikettene eller omslaget eller top-okket, bære betegnelsen»brisling«eller»sardiner«eller en oversætlelse av det sidstnævnte ord. Betegnelsen»Brisling«maa ikke benyttes hvor indholdet ikke er nor s k brisling. 8. Al hermetisk smaasild, nedlagt paa samme maatesom brisling eller som sardiner og i indpakning (æskeform.og æskestørrelse)soffi sædvanlig anvendes for disse, skal paa æskenes dekoration, samt paa etikettene eller omslaget eller top-okket, bære betegnelsen S.S. }Stromboli«til Oporto, beregnes lasteklar Bergen omkring 2/8. Spanskelinjen.. S.s. }San Lucal'«til Nord-Spanien, beregnes lasteklar Bergen omkring 9i8. Spanskelinjen. M.s. }Toledo«laster Oslo ca. 25 august, Aalesund og Kri Btiansund august for Savannah, Havana, GaJveston, Houston og New Orleans. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»Mexicano«laster øst-vestnorge ult. august-primo september io l' Boston, Philadelphia, Baltimore og N odolk. Wilh. Wilhelmsen.»Sild«eller»Sardiner«eller en oversættese av det sidstnævnte ord. For anden hermetisk sild kan ogsaa brukes en oversættese av ordet»sild«, eller en anden betegnelse som svarer til indholdet. 9. Handelsdepartementet er indtil videre bemyndiget til at.frita.fra bestemmelsene i dette reglement, naar departementet finder at særlige grunde taler for fritagelse. 10. Dette reglement trær istedenf.or det som er ~astsat ved kongelig resolution av 17 november 1916, med tillægs-resolutioner av 16 september 1921 og 7 april Som o v e r gan g s bes t e m mel ser gjælder imidlertid følgende regler: 1. Bestemmelsen om sam lill ens 1 u t n ing e r av norske hermetikfabrikanter under s. ær ski ltf i r td a n a v n, i andet led av 5 i reglementet av 17 november 1916, forblir 'fremdeles gjældende i n.cl t i l ut gan gen a v a are t Mot at vedkommende hermetikfabrikker og eksportører underkaster sig saadan kontr.ol som Handelsdepartementet bestemmer, skal det in d til l j li l i være dem tilladt at bruke op ældre beholdninger av etiketter.og dekorerte æsker 'Som de maatte ba paa lager fra tidligere, selv om disse ikke er i overensstemmelse med reglementets iforskrifter. Dog maa i saa fald iagtlages,følgende: Paa ældre dekorert æ s k e blir at klæbe en etiket som indeholder de oplysninger dette reglement forlanger. Ældre et i k et blir at supplere med de oplysninger dette reglement forlanger, enten ved t r y k n ing eller ved paaklæbn'ing aven ekstra-diket. 11.,.. Qve,rtr~delse av dett~.. regl~æ~pt straffes med bøter, i henhold til lov om merkning av hermetisk nedlagte Hskevarer arv 14 juli 1916.

7 28 juli 1926 FS KETS o A N O 305 Utenlandsk mynt London... kr. pr. æ Ber~in guldmark r Pans fres. St.ockholm sv. kr. K)øbenhavn d. kr. Amsterdam gylden 5 j Ziirich sw.,fres. ~ New-York... - dollar ~ Antwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag czck. kr. sland, nominel s!. kr. l,wien østerr. kr. r Lissabon, pence pr. escudo... Buenos Aires, pence pr. peso... g \ Rio de Janeiro, pence pr. mils.... -g Yokohama, sh/d. pr. yen Shanghai, sh/d. pr. ta el..... Bombay, sh/d.,.... 'Honkong, sh/d / i / l/l J9/32 2/10 3 / /21/ , /s2 7 9!t6 li l }5!t6 2/10 3 /4 1/5 7 /8 2/2 1 / /8 7 9 /16 1/1F7/64 2/10 3 /4 1/5 15 /16 2/21/ / /111/4 2/10 3 /4 1/5 31 /32 2/2 1 / /4 1/ /11 1/5 59 /64 2/25/ J LOO '4.565 ' , 45,]1/2, 1H5/s / /32 2/2 3 /8 Oljemarkedet. Stavanger Norsk-Engelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler 28/4 nedensiaaende priser: Prisene angaar Bergen, Stavanger og sublagrene og gjælder for olje levert paa fat. Solarolje, pr. kg. " kr Petroleum (Triumf), pr. kg......,.,» 0.28 Benzin, pr. kg. fob. Bergen og Stavanger..» 0.55 Benzin, pr. kg., levert fra Haugesund....» 0.57 Fiskeindiørselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk jndført fra utlandet til OslO' sjøtoldsted i uken 18/7 _ : Fra Dan m ark fersk fisk kr. 465, saltet fisk 1760 kg. - Fra Sverige: Fersk fisk kr Fra Holland: Saltet fisk 340 kg. Fiskets Gang A weekly intettigence organ of the Norwegian fisheries pubtished by The Director of fisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 1926 to July 24th. S hor e - M a e k e re in kilograms (kg.): landed (~xported in iee 695 5'00, salted BERGENS PRVATBANK Opretttet 1855 BERGEN -- OSLO - HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER N. ANTHONSEN & OD. - BERGEN EXPORTFORRETNNG Etableret 1868 St.ock'fisk, Rogn, Sild, Tran Telegrajadresse : "Antonico" ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Til indlandet Til utlandet Stationer alt Oslo \ For- Sve- \ Dan- \ Tyskøvrig rige mark land kg. kg. kg kg. kg. kg. fra Trondhjem : 11/7 _17/7 ialt ' Sild '00 Fisk ' Fra Bergen: 11/7 _17 h ialt Sild '0 Brisling fisk (JO f ra Åndalsnes: 11h- 17 /7 ialt :)'0-184' Sild... ' '00 184liO fisk '0680 Tilførsler til Oslo (Øst- og vestbanen), vekten angit brutto. Fiskesort,\ 12/ h \ 15h \ 16;7 18/7\ alt kg. kg. kg. kg.,\ kg. l kg.' \., kg. Kveite Flyndre... : Hyse ,400 Hummer ,Laks } ørret ' ' Makre Anden fisk Hvalkjøtt... "1 2000\ '0 200'0 - l' ~' alt ' ; : ",",l

8 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 17 juli 1926 og c; torsild No~dsj8. Klipfisk, Rundfisk Toldstcdcr Vaarsild log skaaret ' sild Oslo... uken som endte 17 julie " Fefsild slands- Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa- Hærdet Brisling sild Sei Rogn Blank norsk skjær rund tarflsk tran tran blank Brun kjærr. hvaltran tdr. sild tdr, tdr. tdr. tdr. kg. kg. kg, kg. tdr. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. -, i S Egersund " Kristiansand ~04 1 Stavanger 1) ~ Kopervik 2) Haugesund 3 ) Bergen 4 ) Florø Måløy Aalesund 5 ) : Molde Kristiansund " 457: Trondhjem Bodø ~ Svolvær... ~ Narvik J Tromsø Hammerfest 6) Vardø " - Vadsø Andre 7 )... 9) )65 9) ) alt ~ 2843 i -- uken ~ Hval- Sæl- Bottle- Sild, Makrei, 1 Makrei, Laks, Levende Anden Fisk Fisk Fiskemel, Toldsteder Sildetran tran tran nosetran Sild, fersk rakt saltet fersk fersk Hummer aal fersk fisk Ræker saltet Sildemel saltet levermel, Sælskind Hermetik tdr. ks. kg. kg. kg. stk. kg. i fartai tdr. tdr. tdr. i tdr. kg. fiskeguano kg. kg. tdr. kg. kg. kg. kg bO ~ Oslo ] Kristiansan d Egersund Stavanger 1 ) Kopervik 2 ) Haugesund 8) Bergen 4 ) Florø Måløy ~~ Aalesund 5 ) Molde Kristiansund Trondhjem Bodø ~" Svolvær ~ l Narvik ~ - Tromsø ' Hammerfest 6) ~ Vardø Vadsø Andre 7 ) ) b79 9) l ) alt uken ) Desuten 495 tdr. ansjos og 532 tdr. kryddersild. 2) Desuten 91 tdr. krydret islandssild. 3) Desuten kg. hvalguano. 4) Desuten kg. islandsk klipfisk, kg. fersk brisling og 672 tdr. stearin. 5) Desuten 671 tdr. stearin, 83 tdr. surtran og 225 tdr. pressetran. 6) Desuten hvalroshuder. 7) Desuten tdr. hvaloljefettsyre, kg. margarit, 783 tdr. fettsyretran, 7953 tdr. hærdet tekn. fett, kg. hvalbenmel, kg. hvalguano, 75 tdr. surtran. 8) Herav tdr. fra Fredrikstad og 5520 tdr. fra Sandefjord. 9) Herav 2355 tdr. vaarsild, 30 tdr. brisling, 150 tdr. island:sild, l{s. fersk sild, stk. hummer og 618 kg. hermetik fra Skudeneshavn. ---

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Øivind Larsen (red.) Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Michael 3013; 10: 365 446. Stud. med. Sverre Sørsdal studerte ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania/Oslo fra 1919

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE."

MINDRE MEDDELELSER. EN LUFTIG HYPOTESE. MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE." Nogen bemerkninger til dr. ANDR. M. HANSEN. mit arbeide "Kvartærgeologiske streiftog paa Sørlandet" (Nyt mag. f. nat., bind 50) har jeg fremsat den hypotesen at

Detaljer

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner.

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Tirsdag Kvæld 10 [24.1.1911] Elskedeisen, tror jeg er nyt. Ser du nu har jeg faat akkurat seinle smaat og ellegant Brevpapir i dag.

Detaljer

H. T HO. L. SCHAANNING:

H. T HO. L. SCHAANNING: Stavanger ~Ius_e ums å rshefte, Årg. 39/40(1928/ 1930), XI. S. 1-38 Xl. H. T HO. L. SCHAANNING: DEN INTERNASJONALE RINGMERKNING AV TREKKFUGLER OG DE FORELIGGENDE RESULTATER FOR NORGE. Blandt de mere praktiske

Detaljer

«Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet»

«Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet» Ragnhild Rein Bore «Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet» Finansdepartementet konkluderte i 1842 med at industrien i Norge «aldrig her i Landet vil kunne drives vidt» fordi man vanskelig kunne

Detaljer

1905 - Vågsøy kommune

1905 - Vågsøy kommune Side 1 av 10 Parti av Måløy hamn sett frå sør. Nærmast ser ein Amtskaia, den sokalla Hagenskaia. Lenger nord Kvalheimsbua og gamle Firda Canning. Det kvite store huset midt på biletet er Johnsen Hotel.

Detaljer

ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER

ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER Stavanger Museums Årshefte, Årg.342-34( 1921-24), I. S. 1-32 I. ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER AV HANS DEDEKAM I 1921 blev der paa gaarden Tegle i Time sogn paa Jæren gjort et fund av en del

Detaljer

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURREDN ING I NORGE 1922 I Frodel ved lov ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA L(rncI. /Il nhl1qen INNHOLD.,... 3.. 19 Arsberetn ing lo r 1921 4 15 Skrivelse av 19 mai 1920 ang. bjørnen. Skrivelse

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

Katalog. ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge. Objekter relatert til reiser i Norge

Katalog. ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge. Objekter relatert til reiser i Norge Katalog 23 ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge Katalog Norvegica II 2012 Objekter relatert til reiser i Norge Kjære bokvenn. Dette er den andre av de to Norvegica-katalogene Antikvariat Bryggen

Detaljer

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6.

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6. ".. i \ BLEKKA N Blekkan forekommer som gardsnavn pl lere steder. Slekkan i Strinda nevnes forste gang i 1277 og da under navneformen Blikar. Dette er flertallsformen av ordet -blik. som betegner noe blankt.

Detaljer

Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år

Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år L o f o t e n s o m g l o b a l t r a n p r o d u s e n t Ottar Schiøtz 1 Norsk olje gjennom 1000 år Innhold Innledning... 3 Tran og marine oljer... 4 Anvendelse...

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

OTTO S BAR, FØRSTE OG SISTE STOPP.

OTTO S BAR, FØRSTE OG SISTE STOPP. OTTO S BAR, FØRSTE OG SISTE STOPP. Av Per Sundfær og Geir Gullaksen Otto Hansen bak disken på baren i 117 Columbia Street. Under dasslokket er et bilde av en yngre Otto. Bildet er fra 1974 da Otto var

Detaljer

I GAMLE STAVANGER. Jubileumsboken: JUBILEUM - fordi dette er. Gottfred Borghammer's TIENDE BOK

I GAMLE STAVANGER. Jubileumsboken: JUBILEUM - fordi dette er. Gottfred Borghammer's TIENDE BOK I GAMLE!!XAVmGER Jubileumsboken: I GAMLE STAVANGER JUBILEUM - fordi dette er Gottfred Borghammer's TIENDE BOK Alle som kjøper jubileumsboken er - sammen med utgiveren - med på å støtte følgende formål:

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no.

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no. Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no I de dage Ole Edvart Rølvaag 1924 [FØR TEKSTEN] [DEDIKASJON] LANDNÁM

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 Siden 1915 har Internasjonal kvinneliga for fred og frihet snakket klart og tydelig om nedrustning,

Detaljer

SiERLIG OM ET GJENFUNDET STYKKE FRA STAVANGER.

SiERLIG OM ET GJENFUNDET STYKKE FRA STAVANGER. Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-6 OM SENGOTISKE CIBORIER I NORGE SiERLIG OM ET GJENFUNDET STYKKE FRA STAVANGER. AV THOR KIELLAND. Til Stavanger Museums 50-aars jubilamm vilde jeg aller

Detaljer

Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07

Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07 Maleren Philip Henrich Kriebel Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07 MALEREN PHILIP HENRICH KRIEBEL,4e7 JAN HENDRICH LEXOiY I 1955 fikk Ledaal et gouachemaleri som

Detaljer

Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole

Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole Bidrag 16 til 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole Den første offentlige kunstskole det første kunstpolitiske dokument Fremstillingen i dette kapitlet

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Tegning av Christian Krogh Sagaen om losen og sjømannen fra Grimstad, som brøt den engelske blokaden av den norske kyst under Napoleonskrigen og nødsårene i Norge 1807-14,

Detaljer