EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE"

Transkript

1 EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord for 62 o N i kystfiskeflåten er adgangsbegrenset. Det er likevel mulig å delta i fisket etter torsk dersom en oppfyller gitte vilkår. Disse fiskerne deltar i åpen gruppe. Åpen gruppe er ingen veldefinert gruppe i den forstand at den er definert som en egen gruppe i Fiskeridirektoratets registre. Fartøy som deltar i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 o N er derfor avgrenset til merkeregistrerte fartøy som har fisket torsk, men som ikke har deltatt i lukket gruppe i fisket etter torsk nord for 62 o N, det samme året. Fangsttall for åpen gruppe i dette dokumentet inkluderer således ikke fritidsfiske og ungdomsfiskeordning. I punkt 2 er hovedfokus utvikling i kvoter og fangst på et overordnet nivå. I punkt 3 er det gitt detaljert informasjon om fangst av torsk i åpen gruppe, mens det i punkt 4 er informasjon om annen fangst tatt av fartøy i åpen gruppe. Punkt 5 gir en oppsummering knyttet til fangst. Punkt 6 gir noen detaljer knyttet til eiersammensetning og manntallstatus for åpen gruppe i Historisk utvikling Figur 1 Utvikling i kvote for konvensjonelle fartøy, samt kvote og fangst for åpen gruppe i perioden 1992 til 2008 Kvote og fangst åpen gruppe (tonn) Kvote åpen gruppe Fangst åpen gruppe Kvote konvensjonelle En ser fra figur 1 at andelen til åpen gruppe har vært i underkant av 10 prosent av kvoten til konvensjonelle fartøy. Fangst innenfor ungdomskvoteordningen og fritidsfiske omsatt gjennom - Kvote konvensjonelle (tonn)

2 salgslagene belaster også avsetningen til åpen gruppe. I 2001 ble det avsatt 11 prosent til åpen gruppe fordi en så en økning i omsatt fangst innenfor fritidsfiske. Figur 2 Total fangst (rundvekt) og førstehåndsverdi (nominelle verdier) av torsk i åpen gruppe i perioden 1992 til Tonn kr Kvantum Verdi Figur 3 Utvikling i antall merkeregistrerte fartøy under 28 meter største lengde og antall deltakere i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 o N i perioden 1992 til Antall fartøy Registerte fartøy under 28 meter Deltaker åpen gruppe Kvalitetssikring og innføring av årlig gebyr for å være registrert i Merkeregisteret har ført til en sterk reduksjon i antall merkeregistrerte fartøy. Dette sammen med strukturordningene (kondemneringsordningen og strukturkvoteordningene) er viktige årsaker til den sterke reduksjonen i antall merkeregistrerte fartøy under 28 meter. En ser også at antall deltakende fartøy i åpen gruppe går ned i perioden. 2

3 3. Åpen gruppe fiske etter torsk 2002 til 2008 Tabell 1 nedenfor gir nærmere detaljer om utviklingen i gruppekvote og fangst av torsk i åpen gruppe for årene 2002 til Tabell 1. Utvikling i gruppekvote og fangst i åpen gruppe År Gruppekvote (tonn) Fangst (tonn) Differanse Deltakelse og utnytting av kvoten i åpen gruppe avhenger i stor grad av hvor god tilgjengeligheten av torsk er i fjorder og kystnære strøk. I år med god tilgjengelighet kan åpen gruppe fiske mye som i 2007 og Tabell 2 til 7 viser utvikling i antall fartøy i åpen gruppe og kvantum og verdi av torsk disse fartøyene har fisket i årene 2002 til Tallene for 2008 er til og med 9. november I 2002 var 3,9 prosent av fartøyene i åpen gruppe over 11 meter. Disse fisket 15,9 prosent av totalfangsten i åpen gruppe i Hittil i 2008 er 4,6 prosent av fartøyene over 11 meter og disse har fisket 8,1 prosent av fangsten. 3

4 Tabell 2. Antall fartøy (registreringsmerker) i åpen gruppe i fisket etter torsk for årene 2002 til ) fordelt på fylker Fylke Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Agder Øvrige Totalt Tabell 3. Antall fartøy (registreringsmerker) i åpen gruppe i fisket etter torsk for årene 2002 til ) fordelt på lengde Største lengde Totalt

5 Tabell 4. Fangst (kvantum i tonn) av torsk i åpen gruppe for årene 2002 til ) fordelt på fylker Fylke Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Agder Øvrige Totalt Tabell 5. Fangst (kvantum i tonn) av torsk i åpen gruppe for årene 2002 til ) fordelt på lengde Største lengde Totalt

6 Tabell 6. Fangstverdi (1000 kr) av torsk i åpen gruppe for årene 2002 til ) fordelt på fylker Fylke Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Agder Øvrige Totalt Tabell 7. Fangstverdi (1000 kr) av torsk i åpen gruppe for årene 2002 til ) fordelt på lengde Største lengde Totalt

7 4. Åpen gruppe fiske etter andre arter 2002 til 2008 Tabell 8 til 10 gir nærmere detaljer om hvilke andre fiskeslag nord for 62 o N fartøyene i åpen gruppe henter sitt driftsgrunnlag fra. For de ulike lengder vises fangst (tonn) av på hyse, sei og annet. Annet består av fiskeslag som breiflabb, blåkveite, kveite, sild mv. Tabell 8. Fangst av hyse (kvantum i tonn) for fartøy som har fisket torsk i åpen gruppe i årene 2002 til ) fordelt på lengde Største lengde Totalt

8 Tabell 9. Fangst av sei (kvantum i tonn) for fartøy som har fisket torsk i åpen gruppe i årene 2002 til ) fordelt på lengde Største lengde Totalt

9 Tabell 10. Fangst av annet 2) (kvantum i tonn) for fartøy som har fisket torsk i åpen gruppe i årene 2002 til ) fordelt på lengde Største lengde Totalt ) Annet er fiskeslag som for eksempel breiflabb, blåkveite, kveite, sild mv. 5. Oppsummering knyttet til fangst I tabell 11 nedenfor har en sammenstilt hovedtallene fra de mer detaljerte tabellene ovenfor. Tabellen viser samlet kvantum for fartøy i åpen gruppe, avgrenset til fisket nord for 62 o N. I tabellen vises også hvor stor betydning fangst av torsk har hatt i forhold til disse fartøyenes samlede kvantum. Tabell 11. Oppsummering fangst (kvantum) i åpen gruppe for årene 2002 til 2008 År Antall fartøy Totalt kvantum torsk 1) (tonn) Totalt kvantum hyse 1) (tonn) Totalt Totalt kvantum sei 1) kvantum (tonn) annet 2) (tonn) Totalt Andel torsk av totalt kvantum ,1 % ,5 % ,3 % ,8 % ,2 % ,6 % ,4 % 1) Fangst nord for 62 o N 2) Annet er fiskeslag som for eksempel breiflabb, blåkveite, kveite, sild mv. I tabell 12 vises tilsvarende tabell for utvikling i førstehåndsverdi fordelt på torsk, sei, hyse og annet. Kvantumsmessig står torsken i gjennomsnitt for ca. 50 prosent av samlet kvantum for fartøy i 9

10 åpen gruppe når en ser perioden 2002 til 2008 under ett. Ser en på førstehåndsverdi har torsken enda større betydning med et gjennomsnitt på over 60 prosent for perioden 2002 til Tabell 12. Oppsummering av førstehåndsverdi i åpen gruppe for årene 2002 til 2008 År Antall fartøy Totalt verdi torsk 1) (kg) Totalt verdi hyse 1) (kg) Totalt verdi sei 1) (kg) Totalt verdi annet 2) (kg) Totalt Andel torsk av totalt kvantum ,9 % ,4 % ,1 % ,0 % ,3 % ,2 % ,9 % 1) Fangst nord for 62 o N 2) Annet er fiskeslag som for eksempel breiflabb, blåkveite, kveite, sild mv. Tabellen 11 og 12 viser at fartøyene i åpen gruppe i gjennomsnitt baserer mye av driftsgrunnlaget sitt på fisket etter torsk. Men er det slik at alle er like avhengig av torsken? I tabell 13 har en talt opp antall fartøy (registreringsmerker) som har fisket torsk og sett på hvor mange som bare fisker torsk nord for 62 o N, for hvor mange betyr torsken mer enn 95 prosent av samlet kvantum og for hvor mange kvantum av torsk betyr mindre enn 95 prosent. Tabell 13. Oversikt over avhengighet av torsk Antall fartøy (registreringsmerker) År Torsk Bare torsk Mer enn 95 % er torsk Mindre enn 5 % er torsk Tabellen viser at hittil (9. november 2008) i 2008 er det fartøy (registreringsmerker) som har fisket torsk nord for 62 o N. Av disse er det 91 fartøy som har fisket bare torsk nord for 62 o N, mens for 463 fartøy utgjør kvantum av torsk mer enn 95 prosent av samlet kvantum nord for 62 o N. For 166 fartøy utgjør kvantum av torsk mindre enn 5 prosent av samlet kvantum. Tallene for 2008 viser også at det er store forskjeller mht. hvor mye torsk det enkelte fartøy har fisket. Tabell 14. Fordeling av fartøy på ulike fangstintervaller av torsk i 2008 Mengde av torsk Antall fartøy (registreringsmerker) tonn tonn tonn tonn 709 < 1 tonn 513 Totalt

11 6. Nærmere detaljer om manntallstatus og eiersammensetning For fartøy som har fisket torsk i åpen gruppe hittil i 2008 (per 14. november 2008) og hvor fartøyet fortsatt er registrert i Fiskeridirektoratets registre per 14. november 2008 har en identifisert manntallstatus og eiersammensetning. Det vil mao. være informasjon om manntallstatus/eier for færre fartøy (registreringsmerker) enn det antall fartøy som faktisk har fisket torsk i åpen gruppe hittil i En del eiere med mindre eierandeler vil ikke være registrert i manntallet. I tabell 15 har en prøvd å vise hvordan eiersammensetningen i åpen grupper er per 14. november Er de fleste fartøy eid av en eier eller flere? Tabell 15. Antall eiere per Antall fartøy fartøy Totalt Per 14. november 2008 er det registrert eierinformasjon om fartøy i åpen. Tabell 15 viser er det store flertall av fartøyene i åpen gruppe eid av eneeiere (94,7 prosent). I tabell 16 gis en oversikt over manntallstatus for eierne som er registrert i Fiskermanntallet per 14. november Tabell 16. Oversikt over manntallstatus i åpen gruppe per 14. november 2008 Manntallstauts Fylke Blad A Blad B Totalt Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Agder Øvrige Totalt I tabell 17 og 18 vises alderssammensetning blant eierne i åpen gruppe. Tabell 17 har informasjon om alle eiere uavhengig av eierandeler, mens tabell 18 vises situasjonen blant eneeierne. 11

12 Tabell 17. Alderssammensetningen i åpen gruppe, uavhengig av eierandel. Blad Alder Antall A < 20 år år år år år år år og over 540 Totalt 1112 B < 20 år år år år år år år og over 9 Totalt 1255 Totalt 2367 Antall på blad B utgjør 53 prosent av eiere som er registrert med manntallstatus. Blant eierne på blad B er 57 prosent 50 år og over. På blad A er 90 prosent av eierne 50 år og over (49 prosent er 70 år og over). Tabell 18. Alderssammensetningen i åpen gruppe, eneeiere. Blad Alder Antall A < 20 år år år år år år år og over 520 Totalt 1066 B < 20 år år år år år år år og over 9 Totalt 1114 Totalt 2180 Ser en bare på eneeierne utgjør antall på blad B 51 prosent. Av disse utgjør eiere 50 år og over 58 prosent. På blad A utgjør eiere 50 år og over 90 prosent (49 prosent er 70 år og over). 12

Dialogmøte kongekrabbe

Dialogmøte kongekrabbe Dialogmøte kongekrabbe Hermod Larsen, Vadsø, 10. mars 2015 Kort historikk Kongekrabbe satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. I 1992 ble det registrert større mengder kongekrabbe i norske områder. Fra

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Økologisk frukt og bær i Norge

Økologisk frukt og bær i Norge NOTAT 2012 15 Økologisk frukt og bær i Norge Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer