Innholdsfortegnelse. Landsdelsutvalget 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Landsdelsutvalget 2008"

Transkript

1

2 Landsdelsutvalget Innholdsfortegnelse Sammendrag... Begrepsliste... Bakgrunn... Strukturkvoteordning... Kondemneringsordning... Datamateriale... Definisjon av kystfartøy... Fartøy med deltakelsesrettigheter i LU området... Fartøy med kun torskerettigheter i LU området... Fartøy med fiskerettigheter både på torsk og sild i LU området... 9 Fartøy tatt ut av fiske på grunn av strukturkvoteordningen... Kondemnerte fartøy... Vedlegg...

3 Landsdelsutvalget Sammendrag Det er 77 kystfartøy med fiskerettigheter i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for o N (torskerettigheter) i de fire nordligste fylkene per mars. Av disse er det fartøy med kun torskerettigheter og fartøy som i tillegg har fiskerettigheter på Norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen (silderettigheter). Totalt er det tatt ut 9 kystfartøy med torskerettigheter og fartøy med silderettigheter siden innføringen av strukturkvoteordningen fra, for at gjenværende fartøy skal kunne strukturere seg i den nordlige landsdelen. I de fleste tilfellene er torske- og silderettigheter hentet fra samme fartøy. Omtrent % av torskerettighetene er overførte til fartøy som er strukturerte i lengdegruppen meter og over, % til gruppen -,9 meter og resterende i gruppen -,9 meter. I tillegg er silderettighetene i all hovedsak overført til gjenværende fartøy som har strukturert i gruppen meter og over. Kondemneringsordningen ble innført fra juni og det er hittil kondemnert 77 fartøy med hjemmelslengde under meter i nord. Det er kondemnert flest fartøy under meter. Det er kystfartøy med kun torskerettigheter som har valgt å benytte seg av strukturkvoteordningen. Dette utgjør en andel på 9 % av de fartøy som har anledning til å benytte seg av ordningen. I antall er det flest kystfartøy med faktisk lengde i gruppen -,9 meter og færrest i gruppen over meter. Relativ fordeling er imidlertid noe annerledes, hvor fartøygruppen over meter som har strukturert mest og gruppen -,9 meter minst. Det er fartøy med fiskerettigheter både på torsk og sild som har inngått i strukturkvoteordningen. Dette utgjør % av fartøymassen som har anledning til å benytte seg av ordningen. Av disse er det 77 fartøy som har strukturert på torsk og fartøy på sild. Det er strukturert flest fartøy i gruppen meter og over, og færrest i gruppen -,9 meter. Fra er lengdebegrensningen på inntil 7,9 meter for kystfartøy opphevet og erstattet med en lasteromsbegrensning på inntil m. Dette betyr en friere fartøyutforming. Det forventes om kort tid en kystflåte bestående av lengder betydelig over 7 meter, spesielt for fartøy tilpasset notfiske.

4 Landsdelsutvalget Begrepsliste Adgangsbegrensede fiskerier Bunnfisk arter Fiskerier hvor adgangen til å delta er begrenset gjennom vilkår som er strengere enn de alminnelige krav om å ha fartøy innført i merkeregisteret og være ført i fiskermanntallet, men som ikke er omfattet av et tradisjonelt konsesjonskrav. Adgangsbegrensninger fastsettes med virkning for ett år av gangen, men kan videreføres år for år. Adgangsbegrensningen kan gjelde alt fiske etter dette fiskeslaget, eller være begrenset til for eksempel visse fartøystørrelser ( fartøy på eller over meter ) eller visse geografiske områder ( nord for o N ). Arters om torsk, hyse, sei. Driftsordning Gis anledning til å leie/bytte en eller flere kvoter mellom fartøy. Fiskerettigheter i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for o N Se Gruppe I. Fartøykvote Grunnkvote Dersom summen av fartøyenes kvoter er lik gruppekvoten, omtales det enkelte fartøyets kvote som en fartøykvote. Gir i praksis om ikke juridisk en garanti for at fartøyet i løpet av et år kan fiske dette kvantum. Fartøyets ordinære kvote før eventuelle tildelinger av strukturkvoter. Gruppe I Gruppe II Gruppekvote Havfiskeflåten Adgangsbegrenset reguleringsgruppe for fartøy under meter i fisket etter torsk (fra også hyse og sei) nord for o N med konvensjonelle redskaper. Fartøy i gruppe I har høyere kvoter enn fartøy i gruppe II. Ved adgangsbegrensningen av torskefisket fra 99 ble dette omtalt som fartøykvoteordningen. Åpen reguleringsgruppe for fartøy under meter i fisket etter torsk, hyse og sei nord for o N med konvensjonelle redskaper. Disse kvotene er noe mindre enn i gruppe I. Det kvantum som fartøyene i en reguleringsgruppe til sammen har anledning til å fiske av et visst fiskeslag. Innenfor en gruppekvote kan det være fritt fiske for det enkelte fartøy inntil gruppekvoten er tatt, eller gruppekvoten kan være fordelt mellom fartøyene som fartøykvoter eller maksimalkvoter. I hovedsak fiskefartøy over meter. Hjemmelslengde Den lengde fartøyet henter sin kvotefaktor fra. Det kan være at fartøyet har en ulik lengde i forhold til lengde som kvoten gjelder fra. Eks. er at et fartøy på meter har en kvote tilsvarende på 7 meter. Da er hjemmelslengden 7 meter på den aktuelle kvoten.

5 Landsdelsutvalget Hvitfisksektoren Konsesjon Konvensjonell industri Konvensjonelle fartøy Konvensjonelle redskap Kystflåten Fiskeindustri som tar mot bunnfisk som for eksempel torsk, hyse og sei. Tilsvarende nyttes hvitfisk- eller bunnfisksektoren om de fartøygruppene som driver fiske etter de samme fiskeslagene. Spesiell tillatelse til å drive visse typer fiske, f.eks. alt trålfiske, og som kreves i tillegg til ervervstillatelse. Produksjon av tradisjonelle produkter som for eksempel (til forskjell fra filetindustri) saltfisk og tørrfisk. Fartøy som fisker med garn, line, snurrevad og juksa. Også kalt passive redskaper. Garn, line, snurrevad og juksa. Også kalt passive redskaper. Fartøy som fisker med slike redskap omtales som konvensjonelle fartøy. I hovedsak fiskefartøy under meter. Omsettelige kvoter At kvoter (fiskerettigheter) kan kjøpes og selges mellom private parter. Overregulering Pelagisk sektor Pelagiske arter Differansen mellom summen av maksimalkvotene og gruppekvoten. Uttrykkes i prosent av gruppekvoten; hvis summen av maksimalkvotene er tonn og gruppekvoten er tonn, er overreguleringen på %. Fiskeindustri som tar mot pelagiske arter som for eksempel sild og makrell. Tilsvarende nyttes pelagisk sektor eller pelagiske grupper om de fartøygruppene som driver fiske etter de samme fiskeslagene. Arter som sild og makrell. Reguleringsgruppe Sjarkflåten En gruppe fartøy som deler en gruppekvote. En lengdegruppe i Finnmarksmodellen kan for eksempel også være en reguleringsgruppe i torskefisket. Brukes om de minste gruppene i kystflåten, vanligvis fartøy under meter. Strukturfond (kondemneringsordning) Gis kondemneringsmidler til de som ønsker å trekke sitt fartøy og kvote ut av fiske. Strukturkvoteordning Åpne fiskerier Åpne og adgangsbegrensede Overføre en eller flere kvoter fra et fartøy til et annet, dersom et fartøy tas permanent ut av fiske. Fiskerier som ikke er adgangsbegrenset eller underlagt konsesjonskrav. Gjelder likevel begrensninger i redskapsmengden for personer som ikke er ført i fiskermanntallet. Fartøy kan fordeles i en åpen og en adgangsbegrenset grupper reguleringsgruppe, hvor vilkåret for å delta i den adgangsbegrensede gruppen for eksempel kan være tidligere deltakelse i dette fiskeriet.

6 Landsdelsutvalget Bakgrunn Det har skjedd store strukturelle endringer i kystfiskeflåten de siste ti-årene, og spesielt etter innføring av strukturkvoteordningen i fiskeflåten fra og kondemneringsordningen fra sommeren. Rapporten oppsummerer status og utvikling over kystfiskeflåtens struktur i de fire nordligste fylkene etter innføring av de ulike ordningene. Strukturkvoteordning De fleste norske fiskerier er i dag begrenset gjennom kvotereguleringer, i hovedsak som faste, garanterte fartøykvoter. For å redusere overkapasitet og bedre lønnsomheten er det innført strukturkvoteordninger. I følge forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten av 7. november nr. 9 (J-9- ) er formålet som følgende; Formål: Strukturkvoteordningene har som formål å legge til rette for en positiv utvikling av de ulike fartøygruppene i kystflåten, ved å gjøre det mulig å utvide kvotegrunnlaget for det enkelte fartøy og derved legge opp en drift som sikrer virksomhet over en størst mulig del av året, og å legge til rette for spesialisering av driften og derved et mer lønnsomt driftsopplegg for det enkelte fartøy. Strukturkvoteordning innebærer at fartøyeier kan kjøpe fartøy med fiskerettigheter for å samle flere fiskerettigheter (kvoter) på sitt eksisterende fartøy. En slik overføring medfører et styrket driftsgrunnlag for det gjenværende fartøy. Det innbærer at % av kvotegrunnlaget fra avgivende fartøy kan overføres til eksisterende fartøy, mens % trekkes inn og refordeles på alle fartøy i vedkommende fartøygruppe. Fartøyet som fiskerettighetene hentes fra skal tas permanent ut av fiske og destrueres. Adgangen til å tildele strukturkvote gjelder fartøy med en hjemmelslengde for kvotetildeling mellom og 7,9 meter. Det er imidlertid ikke mulig å overføre kvoter mellom fartøygrupper -,9 meter, -,9 meter eller -7,9 meter, med visse unntak. Det er begrensninger i hvor mange strukturkvoter et fartøy kan tildeles (kvotetak). Fartøy mellom og 7,9 meter kan tildeles strukturkvoter i tillegg til fartøyets ordinære kvoter. Dette vil si at dersom et fartøy i utgangspunktet har kvote på torsk og kvote på sild, så kan fartøyet investere i ytterligere strukturkvote på torsk og strukturkvote på sild. Fartøyet vil da inneha totalt kvoter, herav strukturkvoter. For å ta et annet eksempel at dersom et fartøy har kvote kun på torsk, så kan fartøyeier investere i strukturkvoter på torsk, og samlet ha kvoter. Fra er det også anledning for fartøy i gruppen -,99 meter å inngå i strukturkvoteordningen. Denne gruppen får anledning til å benytte strukturkvote, mens gruppene over får anledning til å benytte strukturkvoter. For eksempel et fartøy på meter som har kvote på torsk kan investere i strukturkvote på torsk, noe som betyr at fartøyet samlet har kvoter på torsk.

7 Landsdelsutvalget Kondemneringsordning Kondemneringsordning fungerer slik at det etter søknad utbetales et kondemneringstilskudd til fartøyeier som velger å ta fartøyet permanent ut av fisket, og samtlige fiskerettigheter knyttet til fartøyet opphøres. Disse rettighetene fordeles så til gjenværende fartøy i den reguleringsgruppen som det uttatte fartøyet tilhørte. Ordningen gjelder fartøy med hjemmelslengder under meter. Kondemneringsordningen ble innført fra. juli og forutsettes å skulle virke frem til juni. Formålet med ordningen er å redusere antall deltakende fartøy slik at det legges til rette for forbedret lønnsomhet for de gjenværende fartøy. Datamateriale Grunnlagsdata til rapporten er innhentet fra Fiskeridirektoratet i Bergen. Dette er data til det enkelte fartøy med fiskerettigheter i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for o N (torskerettigheter) og Norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen (silderettigheter) i de fire nordligste fylkene. Opplysninger er hentet fra registrene per. mars. Opplysningene omfatter alle "gyldige" rettigheter, det vil si at fartøy som per. mars var under salg/utskiftning ikke inngår i oppstillingen. Dette er de samme kriteriene som legges til grunn for den informasjon som fremkommer på Fiskeridirektoratets nettsider. Forfatteren av rapporten har bearbeidet og tilrettelagt datamaterialet som grunnlag for analyser, og er ansvarlig for den foreliggende fremstilling, herunder analyse og tolkning av data. Definisjon av kystfartøy Fartøystørrelsene er oppgitt i faktisk lengde i alle diagrammer og tabeller i rapporten, med unntak av delen som omhandler kondemnering side. Tidligere definerte en kystfiskefartøy under meter. Myndighetene har fra gått bort fra lengdebegrensninger for kystfartøy og erstattet med en lasteromsbegrensning på m. Dette bidrar til en friere fartøyutforming og som bedre tilpasses den enkelte reders behov. Etter at ordningen er trådt i kraft er det flere fartøyeiere som planlegger, eller allerede har forlenget fartøyene lengre enn 7 meter. I tillegg er det noen fartøyeiere som har investert i fartøy over meter og det er flere slike prosjekter under planlegging. Det forventes derfor om kort tid en rekke kystnotfartøy med fartøylengder betydelig over 7 meter. Fartøy med deltakelsesrettigheter i LU området Det er totalt 77 kystfartøy i de fire nordligste fylkene per mars med torskerettigheter, silderettigheter, eller i kombinasjon som diagram viser.

8 Antall fartøy Landsdelsutvalget Kystfiskefartøy med deltakelsesrettigheter i LU området - mars Fordelt i lengdegrupper og alderssammensetning 7 Antall år meter og over - m. - m. Under m. Lengdegrupper i meter Antall Gj.sn.alder Diagram Kystfiskefartøy med fiskerettigheter på torsk og sild i de fire nordligste fylkene Det er flest fartøy i gruppen under meter og avtar i antall i økende fartøylengder. Gjennomsnittsalderen på fartøyene i de ulike fartøygruppene er omtrent like, bortsett fra i gruppen - meter som er nærmere år eldre en de øvrige gruppene i kystflåten. I diagram viser detaljert oversikt i meterintervaller og gjennomsnitts alder for fartøy i LU området med deltakelsesrettigheter. Kystfiskefartøy med deltakelsesrettigheter i LU området - mars Antall år Fartøylengder i meter Antall Gj.sn.alder Diagram Fartøy med fiskerettigheter på torsk og sild inndelt i meterintervaller og alderssammensetning Det er flest fartøy i lengde på meter, etterfulgt av lengder på 9, og meter. Det er fartøy på 7 meter og over. Det forventes om kort tid at flåtestrukturen endres i den største gruppen ved at en god del av fartøyene vil være betydelig lengre enn 7 meter. Det er i gruppen mellom og meter som har desidert høyest alder, mens i gruppen på 7 meter og over har lavest gjennomsnittsalder. Det er bygget fartøy siden 99 som i dag er 7 meter og over. 7

9 Landsdelsutvalget Fartøy med kun torskerettigheter i LU området Det er 77 fartøy som har torskerettigheter i den nordlige landsdelen. Av disse er det fartøy med kun torskerettigheter og fartøy som i tillegg har fiskerettigheter på sild. Det er fartøy med hjemmelslengde under meter med fiskerettigheter på torsk og 99 fartøy med faktisk lengde under meter. Det er ingen av disse fartøyene som har strukturert. Det er kystfartøy med kun torskerettigheter som har valgt å benytte strukturkvoteordningen. Dette utgjør en andel på 9 % av de fartøy som har anledning til å benytte seg av ordningen. Diagram viser antall fartøy med kun fiskerettigheter på torsk fordelt i ulike lengdegrupper og antall strukturkvoter i intervaller av halve kvoter. strukturkvote betyr en ganger fartøyets grunnkvote (ordinære kvote). Under,9 strukturkvote betyr en kvotestørrelse på under halvparten av fartøyets grunnkvote. De aller fleste fartøy har strukturkvotestørrelser som befinner seg innenfor de ulike intervallene. Fartøy med fiskerettigheter på torsk i LU området - mars Fordelt i antall strukturkvoter og fartøylengder Under,9,-,99 -,9,-,99 Antall strukturkvoter m. og over -,9 m. -,9 m. Diagram Fartøy med fiskerettigheter på kun torsk og som har strukturert med antall strukturkvoter Av fartøy med faktisk lengde i gruppen -,9 meter med fiskerettigheter på kun torsk i LU området er det fartøy (, %) som har benyttet seg av strukturkvoteordningen. Fartøy med faktisk lengde i gruppen -,9 meter er det av fartøy (, %) som har strukturert, og i gruppen over meter er det av fartøy (9 %) som har strukturert. Dette betyr at det er flest fartøy i den minste gruppen som har benyttet seg av strukturkvote og færrest i gruppen over meter. Ser en på relativ fordeling mellom gruppene er det i gruppen over meter som har strukturert mest og gruppen -,9 meter som har strukturert minst. Sist nevnte gruppe fikk anledning til å inngå i strukturkvoteordning fra, mens gruppene til 7,9 meter hadde anledning til å inngå i strukturkvoteordningen fra. fartøy i gruppen -,9 meter har oppnådd såkalt strukturkvotetak på strukturkvote, og en god del begynner å nærme seg taket. Storparten av disse fartøyene er på meter. Godt over halvparten av fartøyene i den største gruppen over meter har strukturert over strukturkvote. fartøy har oppnådd strukturkvoter, og fartøy nærmer seg denne kvotestørrelsen.

10 Landsdelsutvalget Gjennomsnittsalder til flåten som har strukturert på torsk er år i gruppen over meter, år i gruppen -,9 meter og 9 år i den minste gruppen mellom -,9 meter. Diagram i vedlegg til rapporten viser en detaljert oversikt over antall fartøy fordelt i meterintervall og gjennomsnittsalder. Fartøy med fiskerettigheter både på torsk og sild i LU området Det er fartøy som både har fiskerettigheter på torsk og sild i den nordlige landsdelen. Av disse er det fartøy som har hjemmelslengde mindre enn meter på torsk og 9 fartøy på sild. Videre er det fartøy med faktisk lengde under meter. Av de fartøy som har mulighet til å inngå i strukturkvoteordningen er det fartøy som har valgt å strukturere, noe som utgjør en andel på %. Diagram viser fordeling av fartøy i lengdegrupper og antall samlet strukturkvoter for både torsk og sild. Videre viser diagrammet antall fartøy i ulike lengdegrupper som verken har strukturert på torsk eller sild. Fartøy med fiskerettigheter både i torsk og sild i LU området Fordelt i antall strukturkvoter og fartøylengder - mars 7 7 Under,9,-,99 -,9,-,99 -,9,-,99 -,,9,- Ikke strukturert Antall strukturkvoter -over m. -,9 m. -,9 m. Diagram Sammenlikning mellom fartøy som ikke er strukturert og fartøy som har strukturert med antall strukturkvoter både for torsk og sild Diagrammet viser at det er flest fartøy over meter som har strukturert, mens det i gruppen mellom -,9 meter har strukturert minst. Noen fartøy har oppnådd mer enn strukturkvoter, noe som skyldes at det før 7 var tillatt å strukturere mer enn dagens regelverk tillater. Av de fartøy som både har fiskerettigheter på sild og torsk, er det 77 fartøy som har strukturert på torsk og fartøy som har strukturert på sild. Av disse er det fartøy som har oppnådd strukturkvoter på torsk, fartøy mellom og strukturkvoter og fartøy under strukturkvote. Videre er det fartøy som har oppnådd strukturkvoter på sild, fartøy mellom og strukturkvoter og fartøy under strukturkvote. 9

11 Landsdelsutvalget Det er 9 fartøy som har strukturert på sild, men ikke på torsk. Det gjelder fartøy (snittalder år) med faktisk lengde i gruppen -,9 meter og fartøy (snittalder år) over meter. fartøy har strukturert på torsk, men ikke på sild. Av disse er det fartøy (snittalder år) med faktisk lengde i gruppen -,9 meter, 7 fartøy (snittalder år) i gruppen -,9 meter og fartøy (snittalder år) over meter. Fartøy tatt ut av fiske på grunn av strukturkvoteordningen Diagram viser antall fartøy som er tatt ut av fiske for at gjenværende fartøy skal kunne få strukturere seg. Dette betyr at det er tatt ut flere fartøy enn antall fartøy som er strukturerte. Dette kan illustreres ved eksempel hvor et fartøy på meter skal kunne strukturere seg maksimalt, må det tas ut av fiske fartøy på meter med fiskerettigheter. Dette fordi det ikke var tilgjengelige rettigheter i lengdegruppen meter da fartøyeier skulle strukturere sitt fartøy. Antall fartøy med fiskerettigheter som er gått med til strukturkvoter per mars Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Landet for øvrig Torskerettighet NVG-rettighet Diagram Antall fartøy med fiskerettigheter som er tatt permanent ut av fisket for at gjenværende fartøy kan strukturere seg Totalt er det tatt ut 9 fartøy med torskerettigheter og fartøy med silderettigheter i de fire nordligste fylkene siden strukturkvoteordningen ble innført fra. I de fleste tilfellene er fiskerettighetene på torsk og sild hentet fra samme fartøy. Til sammenlikning er det tatt ut 7 torskerettigheter og 9 silderettigheter i resten av landet. Omtrent % av torskerettighetene fra fartøy som er tatt ut av fiske er overført til fartøy på meter og over. Videre er omtrent % av rettighetene overført til gruppen -,9 meter og resterende i gruppen -,9 meter. Silderettighetene er i all hovedsak overført til gjenværende fartøy som er strukturerte i gruppen meter og over. Kondemnerte fartøy Strukturfondet for kapasitetstilpasning av fiskeflåten ble etablert per. juli som et kondemneringstilbud for fiskefartøy under meter. Ordningen er planlagt å vare i fem år, fra juli til juni.

12 Landsdelsutvalget Det er kondemnert 77 fartøy med hjemmelslengde under meter med torskerettigheter. Diagrammet nedenfor viser fylkesvis fordeling i LU området. Kondemnerte fartøy med torskerettigheter i LU området Perioden -7 9 Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Kondemnerte fartøy Diagram Fartøy med hjemmelslengde under meter som er kondemnert i de fire nordligste fylkene i perioden -7 9 Det er flest fartøy med fiskerettigheter på torsk i Nordland som er kondemnert og færrest i Nord- Trøndelag. Dette henger sammen med at det er flest fartøy i Nordland. I Finnmark er det kondemnert flere fartøy sammenliknet med Troms, selv om det er omtrent like mange fartøy i fylkene. Av de fartøy som er kondemnerte er det flest fartøy med hjemmelslengde i gruppen under meter og færrest i gruppen -,9 meter.

13 Antall fartøy Antall fartøy Landsdelsutvalget Vedlegg Fartøy med fiskerettigheter på torsk i Finnmark - per mars Fordelt i antall strukturkvoter og fartøylengder Under,9,-,99 -,9,-,99 Antall strukturkvoter m. og over -,9 m. -,9 m. Diagram Fartøy med fiskerettigheter på torsk i Troms - per mars Fordelt i antall strukturkvoter og fartøylengder 9 Under,9,-,99 -,9,-,99 -,9,-,99 Antall strukturkvoter m. og over -,9 m. -,9 m. Diagram 7 Fartøy med fiskerettigheter på torsk i Nordland - per mars Fordelt i antall strukturkvoter og fartøylengder 7 Under,9,-,99 -,9,-,99 Antall strukturkvoter m. og over -,9 m. -,9 m. Diagram

14 Antall fartøy Antall fartøy Landsdelsutvalget Diagram 9 Kystfiskefartøy med fiskerettigheter både på torsk og sild i Finnmark Fordelt mellom ikke strukturert og strukturert i antall strukturkvoter - Mars Under,9,-,99 -,9,-,99 -,9,-,99 -,,9,- Ikke strukturert Struktureringsgrad i antall strukturkvoter -over -,9 -,9 Kystfiskefartøy med fiskerettigheter både på torsk og sild i Troms Fordelt mellom ikke strukturt og strukturert i antall strukturkvoter - Mars Diagram Under,9,-,99 -,9,-,99 -,9,-,99 -,,9,- Ikke strukturert Struktureringsgrad i antall strukturkvoter -over -,9 -,9 9 Kystfiskefartøy med fiskerettigheter både på torsk og sild i Nordland Fordelt mellom ikke strukturert og strukturert i antall strukturkvoter - Mars Diagram Under,9,-,99 -,9,-,99 -,9,-,99 -,,9,- Ikke strukturert Struktureringsgrad i antall strukturkvoter -over -,9 -,9 9

15 Antall fartøy Landsdelsutvalget Diagram Kystfiskefartøy med fiskerettigheter både på torsk og sild i Nord-Trøndelag Fordelt mellom ikke strukturert og strukturert i antall strukturkvoter - Mars Under,9,-,99 -,9,-,99 -,9,-,99 -,,9,- Ikke strukturert Struktureringsgrad i antall strukturkvoter m. og over -,9 m. -,9 m. Diagram Fartøy med fiskerettigheter på torsk i LU området - per mars Fordelt i antall fartøy i meterintervall og gjennomsnittsalder Gj.sn. Alder Antall fartøy Gj.sn.alder

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2007 (J-128-2007 UTGÅR) Bergen, 28.09.2007 KS/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-256-2007 (J-204-2007 UTGÅR) Bergen, 18.12.2007 EE/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

FORSKRIFT OM SPESIELLE KVOTEORDNINGER FOR KYSTFISKEFLÅTEN

FORSKRIFT OM SPESIELLE KVOTEORDNINGER FOR KYSTFISKEFLÅTEN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-216-2003 Bergen, 14.11.2003 AF/EW FORSKRIFT OM SPESIELLE KVOTEORDNINGER FOR KYSTFISKEFLÅTEN Fastsatt ved kgl. res. av 7. november 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-71-2008 (J-40-2008 UTGÅR) Bergen, 8.4.2008 HH/EW Forskrift om endring i forskrift 4. mars

Detaljer

III. I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres følgende endringer:

III. I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres følgende endringer: Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2008 (J-203-2007 UTGÅR) Bergen, 20.2.2008 HH/EW Forskrift om endring av forskrift 4.

Detaljer

Høring - innføring av en strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Høring - innføring av en strukturkvoteordning for den minste kystflåten Journalpost:14/24162 SAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 120/2014 Fylkesrådet 27.05.2014 081/2014 Fylkestinget 02.06.2014 Høring - innføring av en strukturkvoteordning for den minste kystflåten Sammendrag

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 185, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-192-2008 (J-72-2008 UTGÅR) Bergen, 5.9.2008 KS/EW Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193

Detaljer

Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten

Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten. Høringsfristen er satt til

Detaljer

INNSTILLING FRA LU-FISK UTVALGET. - Fiskeri- og havbrukspolitikk

INNSTILLING FRA LU-FISK UTVALGET. - Fiskeri- og havbrukspolitikk INNSTILLING FRA LU-FISK UTVALGET - Fiskeri- og havbrukspolitikk Til Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag LU-fisk ble vedtatt etablert i Landsdelsutvalgets møte i mars 2008. LU-fisk har som

Detaljer

Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Inger Ellingsen Postboks 8090 Dep Telefon: 97432107 Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/16214 Deres referanse: Vår dato: 12.02.2016

Detaljer

Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde meter

Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde meter Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde -5 meter Fiskeri- og kystdepartementet, desember 2009 Innhold Innhold... Innledning... 2 2 Fakta om strukturkvoteordningen... 3 2. Kort

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn) 4.3 SEI 4.3.1 FISKET I 2015 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 2015 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 62 N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca.

Detaljer

Høringsnotat av 3. oktober Strukturtiltakene i kystfiskeflåten

Høringsnotat av 3. oktober Strukturtiltakene i kystfiskeflåten Høringsnotat av 3. oktober 2005 Strukturtiltakene i kystfiskeflåten - strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 10 og 15 meter Høringsfrist 28. november 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300722-25 Arkivkode:---/U40/&13 Næringsavdelinga Saksbehandler: Johanne Salamonsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 17.06.2014 Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

Kvote (tonn) Fangst (tonn)

Kvote (tonn) Fangst (tonn) 1.2 HYSE 1.2.1 FISKET I 2013 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2013 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter hyse nord for 62 N. Vi ser at det gjenstod

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Fangst (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Fangst (tonn) 4.3 SEI 4.3.1 FISKET I 2016 Tabell 1 gir en oversikt over gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 62 N i 2016. Tabellen viser at det gjensto

Detaljer

Dette innebærer en disponibel kvote for norske fiskere på tonn.

Dette innebærer en disponibel kvote for norske fiskere på tonn. SAK 3/08 UTVIKLINGEN I DE ENKELTE FISKERIER I 2008 1. BUNNFISK NORD FOR 62 N. 1.1 TORSK 1.1.1 KVOTESITUASJONEN I 2008. Tabell 1: Kvotesituasjonen for 2008: Land Kvote Norge: 202.650 tonn Russland: 190.650

Detaljer

Høringsnotat av 30. mars Strukturtiltak i den konvensjonelle havfiskeflåten. forslag om heving av kvotetakene for torsk og hyse

Høringsnotat av 30. mars Strukturtiltak i den konvensjonelle havfiskeflåten. forslag om heving av kvotetakene for torsk og hyse Høringsnotat av 30. mars 2012 Strukturtiltak i den konvensjonelle havfiskeflåten forslag om heving av kvotetakene for torsk og hyse Høringsfrist 25. mai 2012 1 Innledning Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

St.meld. nr. 21 ( ) Strukturpolitikk for fiskeflåten

St.meld. nr. 21 ( ) Strukturpolitikk for fiskeflåten St.meld. nr. 21 (2006 2007) Innhold 1 Innledning... 13 1.1 Bakgrunn... 13 1.2 Gjeldende strukturordninger... 15 1.3 Strukturutvalgets mandat... 16 1.4 Utvalgets forslag avgrensning av meldingen... 16

Detaljer

Tabell 1: Kvoter, fangst(tonn) og førstehåndsverdi(1.000 kr i fisket etter makrell i Antall fartøy

Tabell 1: Kvoter, fangst(tonn) og førstehåndsverdi(1.000 kr i fisket etter makrell i Antall fartøy 2.5 MAKRELL 2.5.1 FISKET I 2007 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2007 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter makrell. En ser at 99,8 prosent av totalkvoten

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet.. 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i

Detaljer

Strategi rundt liberalisering av redskapsvalg

Strategi rundt liberalisering av redskapsvalg Strategi rundt liberalisering av redskapsvalg Nor-Fishing Teknologikonferanse - Konsekvenser av fritt redskapsvalg Trondheim, 19. august 2010 Geir Martin Lerbukt seniorrådgiver Utgangspunktet ble skapt:

Detaljer

HØRINGSSVAR - STRUKTURKVOTEORDNING FOR KYSTFLÅTEN UNDER

HØRINGSSVAR - STRUKTURKVOTEORDNING FOR KYSTFLÅTEN UNDER Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Inger Ellingsen Postboks 8090 Dep Telefon: 97432107 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 14/6435 Deres referanse: Vår dato: 02.07.2014 Deres

Detaljer

Utenriksdepartementet. St.meld. nr. 20 ( ) Strukturtiltak i kystfiskeflåten

Utenriksdepartementet. St.meld. nr. 20 ( ) Strukturtiltak i kystfiskeflåten Utenriksdepartementet St.meld. nr. 20 (2002 2003) 10 St.meld. nr. 20 2002 2003 Innhold 1 Innledning og sammendrag.... 11 7 Fangstkapasitet i kystflåten.... 34 7.1 Innledning..................... 34 2 Bakgrunn.....................

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) Melding fra fiskeridirektøren J-230-2009 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) Gyldig fra: 27. 11. 2009 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 02. 12. 2009

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-249-2001 (J-177-2001 UTGÅR) Bergen, 11.12.2001 HØ/SIR

Detaljer

Stortingsmelding nr. 20 Strukturtiltak i Kystfiskeflåten Fiskeriminister Svein Ludvigsens presentasjon fredag 28. mars 2003

Stortingsmelding nr. 20 Strukturtiltak i Kystfiskeflåten Fiskeriminister Svein Ludvigsens presentasjon fredag 28. mars 2003 Stortingsmelding nr. 20 Strukturtiltak i Kystfiskeflåten Fiskeriminister Svein Ludvigsens presentasjon fredag 28. mars 2003 Dagens utfordring overkapasitet i kystflåten Nye fartøy mer effektive enn gamle,

Detaljer

Konvensjonelle havfiskefartøy: ,5 % Åpen kystgruppe: ,8 %

Konvensjonelle havfiskefartøy: ,5 % Åpen kystgruppe: ,8 % SAK 9/2015 UTVIKLINGEN I DE ENKELTE FISKERIER I 2015 BUNNFISK NORD FOR 62 N 9.1 TORSK 9.1.1 FISKET I 2014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2014 fordelt på de

Detaljer

J : Deltakerforskriften

J : Deltakerforskriften J-171-2016: Deltakerforskriften o o o o Facebook Twitter LinkedIn E-post Del Skriv ut Søk Søk kun i titler Avansert søk Søk kun i titler Erstatter: J-122-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra:

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-258-2001 (J-253-2001 UTGÅR) Bergen, 13.12.2001 HØ/EW

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14. Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter; Høringsuttalelse.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14. Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter; Høringsuttalelse. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 24.06.2014 121/14 Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter; Høringsuttalelse. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet Postboks Dep 0032 Oslo

Fiskeri- og kystdepartementet Postboks Dep 0032 Oslo 3 fiskeri- og havbruksnæringens landsforening FHL Ålesund Røysegata 15, Postboks 514 Sentrum, 6001 Ålesund Telefon 70 10 32 50 - Telefaks 70 10 32 60 www.fhl.no Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften) Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 2012 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske

Detaljer

00 FISKERIDIREKTORATET

00 FISKERIDIREKTORATET MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-190-91 (J-176-91 UTG.ÅR) 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN TeleX42151 Telefax(05)238090 Tlf.(05)238000 Bergen, 23.12.1991 TLø/BJ FORSKRIFT

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/ /

Deres ref Vår ref Dato 16/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/10869 16/5764-3 06.12.16 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2017 (deltakerforskriften)

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2018 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2018 (deltakerforskriften) I Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2018 (deltakerforskriften) Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. desember 2017 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

J : Forskrift om adgang til å delta i kystfiskefartøygruppens fiske for 2016 (deltakerforskriften)

J : Forskrift om adgang til å delta i kystfiskefartøygruppens fiske for 2016 (deltakerforskriften) J-255-2015: Forskrift om adgang til å delta i kystfiskefartøygruppens fiske for 2016 (deltakerforskriften) Erstatter: J-203-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1998

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1998 I.. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tit. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-42-98 (J-24-98 UTGÅR) Juridisk kontor, forværelset 6STK.

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-174-2002 (J-170-2002 UTGÅR) Bergen, 22.08.2002 FSU/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-39-97 (J-229-96 UTGÅR) Bergen, 26.2.1997 TH\EW FORSKRIFT

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår å innføre kvotefleksibilitet mellom kvoteår i fisket etter sei nord for 62 N fra og med 2015.

Fiskeridirektøren foreslår å innføre kvotefleksibilitet mellom kvoteår i fisket etter sei nord for 62 N fra og med 2015. SAK 5/2015 INNFØRING AV KVOTEFLEKSIBILITET MELLOM KVOTEÅR I TORSKEFISKERIENE NORD FOR 62 N 5.1 BAKGRUNN På 44. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble det i den gjensidige fiskeriavtalen

Detaljer

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001.

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-236-2000 (J-195-2000 UTGÅR) L/C/So.~oo /J.5 3 s~ Bergen,.22.12.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 2001. Fiskeridepartementet har den.20.

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 15 I Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2001 (J-196-2001 UTGÅR) Bergen, 23.10.2001

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks J 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 ISJ Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-142-2002 (J-147-2000 UTGÅR) 001

Detaljer

r:- ::;.-;-s-1 1_r _ İ.,J((h. . I Jood-/&f).(OC,S ;i_ I-A rkiv-~

r:- ::;.-;-s-1 1_r _ İ.,J((h. . I Jood-/&f).(OC,S ;i_ I-A rkiv-~ FISKERIDIREKTORATET Strandgatcn 229, Bok.! 185 Sentrum, 5804 BERGEN 'felex 42 IS I Telefax 55 23 80 90 Tir. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-291-2002 (J-250-2001 UTGÅR) İ.,J((h. r:- ::;.-;-s-1

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42!Sl Telem 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-47-2002 (J-273-2001 UTGÅR) EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 Bergen,.11.3.2002

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn) 9.3 SEI 9.3.1 FISKET I 014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 014 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 6 N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca.

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-205-2003 (J-180-2003 UTGÅR) Bergen, 28.10.2003 TO/EW

Detaljer

nr.ir<.nr. ,. _. - --~j r;-,:1.;iv. Bergen, L FMS/EW

nr.ir<.nr. ,. _. - --~j r;-,:1.;iv. Bergen, L FMS/EW FISKERIDIREKTORATET Sua11dgatcn 229, Boks 185 Scnmun, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax SS 23 80 90 Tlf. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-290-2002. (J-199-2002 UTGÅR) "... ~.'! - ~..,... "...r:

Detaljer

I ~ I fl~!~"ræ,'.~!:~t,2~~!et

I ~ I fl~!~ræ,'.~!:~t,2~~!et I ~ I fl~!~"ræ,'.~!:~t,2~~!et -.Jf,IT Telex 42 I Sl Telefax SS 23 80 90 Tif. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-99 (J-197-99 UTGÅR) Do nr. Bergen,22.12 1999 THIEB FORSK.RIFT OM REGULERINGA

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-196-2001 (J-195-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 TH/EWI FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 04.01.2016 145/2016 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.01.2016 Regional- og næringsutvalet 02.02.2016 Høyringssvar - Heva kvotetak i

Detaljer

... - I.~

... - I.~ FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax SS 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-289-2002 (J-200-2002 UTGÅR) I )ol

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 I 1999.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 I 1999. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-13-99 (J-206-98 UTGÅR) Bergen, l 0.2. 1999 TH/EB FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 I 1999. Fiskeridepartementet har den 8.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-253-2001 (J-226-2001 UTGÅR) q Bergen, 12.12.2001 THA/SIR

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-226-2001 (J-204-2001 UTGÅR) Bergen, 21.11.2001 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 NI 2001. Fiskeridirektøren har den 19.

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Regulering av fisket etter makrell i 2015 redskapsfleksibilitet og samfiske i kystgruppen

Regulering av fisket etter makrell i 2015 redskapsfleksibilitet og samfiske i kystgruppen Sak 3/2015 Regulering av fisket etter makrell i 2015 redskapsfleksibilitet og samfiske i kystgruppen 3.1 Innledning I reguleringsmøte høsten 2014 viste Norges Fiskarlag til at noen fartøy med adgang til

Detaljer

Fiskeridepartementethar den 18. desember 1997 i medhold av 4, 5 og 9 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

Fiskeridepartementethar den 18. desember 1997 i medhold av 4, 5 og 9 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-85-98 (J-71-98 UTGÅR) Bergen, 15.5.1998 TH/IMS FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1998 Da det oppsto en skrivefeil i

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-115-2003 (J-53-2003 UTGÅR) Saks nr. Arkiv - Dok nr.

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum BERGEN Telex Telefax Tlf Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-168-2000 (J-157-2000 UTGÅR) Bergen, 18.09.2000 HØ/SIR FORSKRIFT OM ENDRINGA

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-2007 (J-196-2007 UTGÅR) Bergen, 27.09.2007 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy -

Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy - Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/4526-1 13.09.17 Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy - 1. INNLEDNING Departementet foreslår i dette høringsbrevet å endre deltakerforskriftens

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv.

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-5 03.02.14 Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Nærings- og fiskeridepartementet sender med

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgateit-229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 IYI Telefax * 11f

FISKERIDIREKTORATET Strandgateit-229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 IYI Telefax * 11f FISKERIDIREKTORATET Strandgateit-229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 IYI Telefax 55 23 80 90 * 11f. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-83-2000 (J-235-99 UTGÅR) lo Bergen, 6.4.2000 THIEW

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGE Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGE Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGE MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-211-2002 (J-160-2002 UTGÅR) Saks nr. Dok.nr. s Bergen, 14.10.2002 RL/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTA

Detaljer

FORSK.RJFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 1999.

FORSK.RJFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 1999. I FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-159-99 (J-122-99 UTGÅR) Bergen, 31.8.1999 THÆW FORSK.RJFT

Detaljer

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E:

~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E: ~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-74-96 (J-42-96 UTGÅR) Bergen, 28.5.1996 PC/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

~ E!~~7i~B 1 ap.1 1 8~S~~~2~~rET

~ E!~~7i~B 1 ap.1 1 8~S~~~2~~rET ~ E!~~7i~B 1 ap.1 1 8~S~~~2~~rET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-175-2001 (J-125-2001 UTGÅR) s~q )o\ Y-12.s s~ Bergen, 30.8.2001 HØ/SIR FORSKRIFT OM

Detaljer

FORSKRJFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 N I 1999

FORSKRJFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 N I 1999 i FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 TI!. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J--121-99 (J-79-99 UTGÅR) Bergen, 25.6. 1999 JTSTIHB FORSKRJFT

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telela> 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-96 (J-183-96 UTGÅR) Bergen, 3.12.1996 PC/BS FORSKRIFT

Detaljer

Fiskeridepartementet kan gi utfyllende retningslinjer om praktiseringen av bestemmelsen i annet ledd.

Fiskeridepartementet kan gi utfyllende retningslinjer om praktiseringen av bestemmelsen i annet ledd. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-15-95 (J-171-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks t85, 5002 BERGEN Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 Bergen. 15.2.1995 FM/BJ FORSKRIFT

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J 289-2015: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Gyldig fra: 01.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 18.12.2015 Forskrift om regulering av fisket etter sild

Detaljer

Justerte kvoter (tonn)

Justerte kvoter (tonn) SAK 4/2017 UTVIKLINGEN I DE ENKELTE FISKERIER I 2017 BUNNFISK NORD FOR 62 N 4.1 TORSK 4.1.1 FISKET I 2016 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi fordelt på de ulike

Detaljer

Fangst (tonn) Kvote (tonn)

Fangst (tonn) Kvote (tonn) 9.2 HYSE 9.2.1 FISKET I 2014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2014 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter hyse nord for 62 N. Vi ser at den norske

Detaljer

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 11f. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-2000 (J-177-2000.UTGÅR) Bergen, 24.11.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2007 (J-222-2007 UTGÅR) Bergen, 28.11.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Vedlegg A. Kilde til tall i tabeller og figurer er Fiskeridirektoratet

Vedlegg A. Kilde til tall i tabeller og figurer er Fiskeridirektoratet Vedlegg A Kilde til tall i tabeller og figurer er Fiskeridirektoratet Oversikt over utviklingen i antall tillatelser (utvalgte) fordelt på fartøy hjemmehørende i nord og sør Type tillatelse 24 25 26 27

Detaljer

Arbeidsnotat. Strukturering og landingsmønster

Arbeidsnotat. Strukturering og landingsmønster Nofima Marin AS Postboks 6122, NO-9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9 13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 marked@nofima.no www.nofima.no Organisasjonsnr.: NO 964 441 898 MVA Arbeidsnotat Dette

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-287-2008 (J-256-2008 UTGÅR) Bergen, 18.12.2008 TM/EW Forskrift om regulering av fisket

Detaljer

Ref.nr Saksnr Dato

Ref.nr Saksnr Dato Fiskeri- og kystdepartementet Statsråd: Helga Pedersen KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr Saksnr. 200700491 Dato Strukturtiltak i den pelagiske trålgruppen forskriftsendringer for å innlemme nordsjøtrålerne og

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 J-111-2016: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Erstatter: J-98-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 10.06.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 13.06.2016 Forskrift om

Detaljer

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK19/2014 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen under forutsetning av

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015013889 Fra: Hanne Østgård Dato: 17.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 8 Telefon: 46805205 E-post: hanne.ostgard@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen Kopi til: Aksel Eikemo

Detaljer

Høringssvar - forslag om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten.

Høringssvar - forslag om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten. Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Fartøy- og deltakerseksjonen Postboks 8090 Dep Saksbehandler: Kristin Skurtveit Telefon: 91308763 0032 OSLO Vår referanse: 17/6078 Deres referanse: Dato: 09.06.2017

Detaljer

HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER

HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER Kilder ved utvelging og gruppering av helårsdrevne fartøy: Fiskeridirektoratets Merkeregister Fiskeridirektoratets Konsesjons- og deltakerregister

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET SAK 8/205 REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET 8. FISKERIENE I 204 En oversikt over det norske torskefisket sør for 62 N i 204 er gitt i tabell. Totalt var Norges kvote i

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014.

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014. 9.8 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 9.8. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en kvote på 4 68 tonn sild i Nordsjøen og. Norske fartøy fisket 44 048 tonn sild i 04. Norsk fiske etter sild i Nordsjøen og er angitt

Detaljer