HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert

2 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV Følgende momskoder skal nyttes: Artskontoplan - drift Ansvarskontoplan FUNKSJON Objekt/prosjekt Tjenestekategorier Artkontoplan investeringer

3 1 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med: - innledning, (denne fane) - om kontoplanen, se egen fane under - momskoder gyldige i ERV, se fane under - artskontoplan drift, se egen fane under - oversikt over ansvar og ansvarsgrupper, se egen fane under - funksjonskontoplan, se egen fane under - artskontoplan investeringer, se egen fane under - oversikt over objekter/prosjekter, se egen fane under - oversikt over funksjoner pr. tjenestekategori, se egen fane under Når det gjelder KOSTRA-funksjoner og arter vises også til hovedveilederen som er å finne på Nedenfor følger en redegjørelse for de prinsipper som skal legges til grunn ved avgrensning mellom de ulike artsseriene. 0 Lønn I artene inngår alle utgifter som er både trekk- og oppgavepliktige. Pensjonsordninger inkludert avtalefestet pensjon føres på art 090. Feriepenger og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den enkelte art under På art 099 skal arbeidsgiveravgift av lønnsartene føres. Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. 1/2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Art 290 Internkjøp brukes kun som motpost til 790 Internsalg. 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon På artene føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre (utenom egne foretak og IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager) som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Art 375 skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra eget IKS. Art 380 skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra egne foretak. Artene 375 og 380 har sitt motstykke i art 775 og Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. Art 475 skal benyttes ved overføring til eget IKS. Art 480 skal benyttes ved overføring til eget foretak. Art 490 skal kun benyttes til budsjettmessige avsetninger. Arten er ikke gyldig i regnskapet. 5 Finansutgifter 3

4 På artsgruppe 5 føres utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av aksjer/andeler og utlån. Avsetninger, avskrivninger og overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres kommunale brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Det skal være særskilte arter for mva-pliktig omsetning. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. Eventuelle avgiftspliktige refusjoner skal også føres her. 7 Refusjoner Artene gjelder refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester defineres som refusjoner, eksempel på dette er refusjoner knyttet til egne barnehager og gjesteelever. Kommunens andel av inntekter i forbindelse med samarbeidsavtaler med andre kommuner vil som regel være refusjoner. 8 Overføringsinntekter Artene og 890 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen. Art 880 har sitt mostykke i art 480 og 895 har sitt motstykke i Finansinntekter og finansieringstransaksjoner På artsgruppe 9 føres inntekter knyttet til opptak av lån (bruk av lån), salg av aksjer/andeler, utbytte/eieruttak og utlån. Bruk av avsetninger, motpost avskrivninger og overføringer fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet føres også her. Definisjoner og inndelinger ved kjøp/refusjon og overføringer til og fra andre virksomheter: Staten (art 300, 400, 700 og 800/810) * Departementer, fylkesmann osv. * Rene statlige institusjoner som NAV-stat, skatte-/avgifts-/toll-myndigheter, politi-/rettsvesen, statlige utdanningsinstitusjoner mv. * Statlige foretak og forvaltningsbedrifter som statlige helseforetak, Statsbygg, Statens kartverk mv. Fylkeskommuner (art 330, 430, 730 og 830) * Fylkeskommunale enheter (ikke egne) som anses som en del av (annen) fylkeskommune som juridisk person. * Fylkeskommunale foretak etter kap. 11 i Kommuneloven. * Fylkeskommunale bedrifter (til ) etter 11 i Kommuneloven * Interkommunale samarbeid etter 27 og 28 i Kommuneloven. Kommuner (artene 350, 450, 750 og 850) * Andre kommuner * Kommunale enheter (ikke egne) som anses som en del av (annen) kommune som juridisk person: * Kommunale foretak etter kap. 11 i Kommuneloven. * Kommunale bedrifter (til ) etter 11 i Kommuneloven. * Interkommunale samarbeid etter 27 og 28 i Kommuneloven. Andre (private) - (artene 370, 470, 770 og 890) * Interkommunale/interfylkeskommunale selskaper organisert etter lov om interkommnale selskaper der kommunen eller fylkeskommunen selv ikke er deltager. * Kommunale og fylkeskommunale AS * Statlige AS. * Stiftelser og gjensidige selskap. 4

5 * Annen privat virksomhet. Interkommunale selskap der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager. * Interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper hvor kommunen/ fylkeskommunen selv er deltager. Foretak og bedrifter i egen kommune som fører særregnskap. * Egne kommunale/fylkeskommunale foretak etter kapittel 11 i Kommuneloven. * Egne kommunale/fylkeskommunale bedrifter (til ) etter 11 i Kommuneloven som fører særregnskap. 5

6 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010 Gammel kontostreng Klasse Ansvar Funksjon Art Objekt Antall posisjoner Eksempel 1 (drift) Eksempel 2 (inv.) Ny kontostreng Klasse/art Ansvar Funksjon Intern ordre (ny) Prosjekt Antall posisjoner Eksempel 1 (drift) Eksempel 2 (inv.) Obligatoriske felt Valgfrie felt Klasse og art: Klasse og art er slått sammen til 6 sifret art der klassen står først. Klasse 1 er drift og 0 investeringer som tidligere. Viktig at klasse og KOSTRA-art blir riktig, dvs de fire første sifrene. Ansvar: Ansvar angir administrativt ansvar (hvem som disponerer bevilgningen). Ansvar er 4 siffer i ERV. Noen plasser i ERV vil også begrepet bevilgningssted og kostnadssted fremkomme. Det er også i ERV innarbeidet mulighet for å søke på ansvarsgruppe/tjenested i noen rapporter. Se ansvarskontoplanen bak. Funksjon KOSTRA-funksjon sier noe om hva som gjøres: hvilke aktiviteter/tjenester som produseres for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne. Funksjon ivaretar kravene som stillinges til offentlig styringsinformasjon som innhentes i alle landets kommuner. Funksjon er 3 siffer som tidligere og har samme verdier som tidligere. Funksjonene inndeles i tjenestekategorier som er det nivå kommunestyret vedtar budsjettet og som det skal rapporteres på. 6

7 Objekt/prosjekt 0xxx 4xxx 5xxx 9xxx Prosjekt i investeringsregnskape. Synliggjøringsprosjekter i drift. Øremerkede midler i driftsregnskapet (øremerket i den forstand at ubrukte øremerkede tilskudd fra eksterne MÅ ovf til neste år, evt tilbakebetales. Gamle objekt med 6xx (eks. gammelt objekt 632 er nytt WBS-element 9632). Er det naturlig å velge WBS-element som begynner på 0, 4 eller 5 SKAL det velges fremfor WBS-element som starter på 9. Dette er viktig for at for eksempel investeringsregnskapet skal bli riktig. NB! Gamle objekt som ikke hører hjemme under WBS 0, 5 eller 9 har fått 4xxx i ERV. 7

8 3 Følgende momskoder skal nyttes: MOMSKOMP / DRIFT: Mva-kode 21 = 25 % moms, refusjonsberettiget Mva-kode 22 = 14 % moms, refusjonsberettiget Mva-kode 23 = 8 % moms, refusjonsberettiget MOMSKOMP INVESTERINGER: Mva-kode 41 = 25 % moms, refusjonsberettiget Mva-kode 42 = 14 % moms, refusjonsberettiget Mva-kode 43 = 8 % moms, refusjonsberettiget MOMSKOMP 0% Mva-kode 03 = 0% moms Innenfor momspliktig virksomhet blir de nye momskodene (VA omsetning Arbeidssenteret og tilfeldig omsetning). Ved kjøp: Mva-kode 11 = 25 % inngående moms Mva-kode 12 = 14 % inngående moms Mva-kode 13 = 8 % inngående moms Mva-kode 00 = 0 % inngående moms Ved salg: Mva-kode 31 = 25 % utgående moms Mva-kode 32 = 14 % utgående moms (salg av mat) Mva-kode 33 = 8 % utgående moms MVA-kode 09 = 0 % utgående moms ikke salgskonti Øvrig: 0% utg. mva utenfor mvaområdet = mvakode 02 0% utg. mva innenfor mvaområdet = mvakode 01 8

9 4 Artskontoplan - drift Klasse + KOSTRA-art + intern art (1+3+2=5 siffer) 10 Lønn og sosiale utgifter - drift I artene inngår alle utgifter som er både trekk- og oppgavepliktige. Pensjonsordninger inkludert avtalefestet pensjon føres på art 090. Feriepenger og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den enkelte art under På art 099 skal arbeidsgiveravgift av lønnsartene føres. Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift Fast lønn drift Fast lønn, drift Lønn faste stillinger - timelønn Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100% stilling Lønn servicepersonell/vaktmestere Lønn vikarer ledig stilling Kommunal Lønn vikarer ledig stilling Lærer Lønn vikarer v/perm uten lønn Kommunal Ekstra avtale m/leger utv. arbeidstid Lønn vikarer v/perm uten lønn Lærer Avtalefestede tillegg Lørdag/søndag faste tillegg Kveld/natt faste tillegg Heliggdagstillegg i følge turnus Funksjonstillegg Lørdag/søndag faste tillegg vikar ledig stilling Kveld/natt faste tillegg vikar ledig stilling / ul Heliggdagstillegg vikar ledig stilling / ulønnet p Andre tillegg Fastlønn anordning Lønn kontorpersonale Påløpte feriepenger - fastlønn Annen fast lønn 1020 Vikarer - drift Lønn vikarer Lønn vikar foreldreperm m/ref Kommunal Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal Lønn sykevikar > 16 dager Lærer Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal Lønn sykevikar < 16 dager Lærer Lønn permisjonsvikar Kommunal Lønn permisjonsvikar Lærer Lønn vikarer, barnehager Lønn vikar foreldreperm m/ref Lærer Lønn ferievikarer Lønn vikar tillitsverv/ombudsverv 9

10 Ferie vikar lørdag/søndag Ferie vikar kveld/natt Ferievikar helligdagstillegg Vikar lørdag/søndag m/refusjon/syk og foreldre Vikar lørdag/søndag u/refusjon/permisjon m/lønn Avtalefestede tillegg - uten refusjon Vikar kveld/natt u/refusjon/permisjon m/lønn Vikar helligdagstillegg m/refusjon/syk og foreldre Vikar helligdagstillegg u/refusjon/permisjon m/løn Vikarer anordning Påløpte feriepenger - vikarer 1030 Ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp bruker Engasjementer Tilsynsvakt Avtalefestede tillegg Tillegg ekstrahjelp / engasjement lørdag/søndag Tillegg ekstrahjelp /engasjement kveld og natt Tillegg ekstrahjelp / engasjement helligdager Ekstrahjelp anordning Påløpte feriepenger - ekstrahjelp Annen lønn ekstrahjelp 1040 Overtid - drift Overtid Overtid utrykning brannmannskap Overtid anordning Påløpte feriepenger - overtid 1050 Annen lønn og trekkpliktig ytelse Omsorgslønn Sysselsettingstiltak Annen lønn lærlinger og annen utdanning Fosterhjemsgodtgjørelse Forskjøvet arbeidstid Støttekontakter Turtillegg Honorar Lønn/godtgjørelse tillitsvalgt Tilsynsfører Avlastning Godtgj.besøkshjem Trekkpliktige stipend Sensorhonorar Eksamensvakt Tolketjeneste Arbeidsgodtgjørelse Brøytevakt, snøbrøyting Legevaktgodtgjøring Veterinærvaktgodtgjøring Lønn turnuskandidater Tapt arbeidsfortjeneste 10

11 Kompensasjonstillegg Fosterhjemsgodtgjørelse utland Dagarbeider dagsenter / arbeidsgodtgj Honorar for utenlands artist Avtalefestede tillegg Pensjonsutbetalinger Annen lønn/tr.pl godtgj anord Reiseutgifter - trekkpliktig Kjøregodtgjørelse - trekkpliktig Diettgodtgjørelse - trekkpliktig Påløpte feriepenger lønn/trekkpliktige godtgjørels Annen godtgjøring Arbeidstøy Gaver i arbeidsforhorhold Fordel fri telefon, avg.pl Motpost fordel fri telefon Fordel naturalytelse Fordel fritt arbeidstøy Motkonto fritt arbeidstøy 1070 Lønn vedlikehold/lønn vedlikehold nybygg og nyanlegg Lønn faste stillinger, vedlikehold Ferievikarer, vedlikehold Andre vikarer, vedlikehold Ekstrahjelp, vedlikehold Avtalefestede tillegg, vedlikehold Andre tillegg, vedlikehold Lønn vedlikehold anordning Overtid, vedlikehold Påløpte feriepenger, vedlikehold Annen lønn, vedlikehold 1080 Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse, heltidspolitikere Godtgjørelse, folkevalgte politikere. råd/utvalg Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Overformynderiet Annen godtgjørelse. folkevalgte Godtgjørelse folkevalgte anord Påløpte feriepenger godtgjørelse. folkevalgte 1089 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Lønn, trekk/oppg.pliktig, ikke arb.avg.pliktig Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Tr/oppgpl,ikke a.avgpl. anord 1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikringsordning Arbeidsgivers andel KLP 11

12 Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel KLP sykepleiere Arbeidsgivers andel KLP ordførere Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ordfører Avsatt arbeidsgivers andel KLP Avsatt arbeidsgivers andel SPK Avsatt arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel KLP Ekstra arbeidsgivers andel SPK Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel KLP sykepleiere Ekstra arbeidsgivers andel KLP ordførere Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ord Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Fritidsforsikring Avtalefestet pensjon Pensj.innsk/tr.pl fors anord Premieavvik Pensjon Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger Arbeidsgiveravgift andel pensjon Arbeidsgiveravgift, ekstra andel pensjon Arbeidsgiveravgift av refusjon Arbeidsgiveravgift av feriepenger ref Arbeidsgiveravgift anordning Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester - drift Artene 1-2 omfatter som hovedregel utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjons produksjon. Art 290 intern kjøp brukes kun som motpost til 790. Kjøp av inventar og utstyr over kl og levetid over 3 år skal føres i investeringsregnskapet (klasse 0) 1100 Kontormateriell Kontormateriell 1105 Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell 1110 Medisinsk forbruksmateriell Medisinsk forbruksmateriell 1114 Medikamener 12

13 Medikamenter 1115 Matvarer Matvarer Hotellfrokost, bevertning mm 1120 Annet forbruksmateriell, varer og tjenester Annet forbruksmateriell Andre råvarer Andre tjenester Hotellutgifter - møter mm (ikke kurs) Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Rengjøringsmat. til Kjemikalier, veisalt Innkjøp produksjon/a Velferdstiltak ansat Øredifferanse Post, banktjenester, 1130 telefon Posttjenester Banktjenester Telefon Motkonto fordel fri telefon Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Annonse, reklame, 1140 informasjon Annonse Reklame Informasjon Opplæring, 1150 kurs Kursholder/foreleser - ekstern Kursavgifter Opplæringstiltak for ansatte Hotellutgifter - opplæring/kurs Faglig veiledning Andre utgifter til opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse til reiser, diett, bil m.v. Som er oppgavepliktige Reisegodtgjørelse Reisegodtgjørelse - kurs Diett-/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Oppholdsutgifter Utg/godgj reis/diett/bil anord Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig Annen godtgjørelse i fbm. reise Andre oppgaveplikti ge 1165 godtgjørelser Trekkfritt arbeidstøy 13

14 Trekkfri kompensasjon Godtgjørelse selvstendig næringsdrivende Praksiskompensasjon leger Utgiftsdekning/fosterhjemsgodtgjørelse Utgiftsdekning støttekontakt Utg.dekn.fosterhjem utland Besøkshj.utgiftsdekn Verktøygodtgjørelse Arbeidstøy oppg.pl Gaver i arbeidsforhold, trekkfri Diverse driftsstøtte Flyttegodtgjørelse Kompensasjon familiebarnehage Andre oppg.pl godtgj anord Utbetaling ved dødsfall Trekkfritt stipend Annen godtgjørelse Transport/drift av egne transportmidler Transportutg./drift av egne transportmidler Ikke oppg.pl. reiseutgifter (tog, buss mv.) Parkeringsavgift/bompenger Drift av transportmi Annen transport 1180 Energi Energi Strøm Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Yrkesskadeforsikring, lovpålagt Leie av lokaler 1190 og grunn Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Lisenser på dataprog Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Inventar og utstyr Pc og utstyr til pc/ Bibliotek, bøker, mu Medisinsk utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp, leie og leasing av transportmidler Leie av driftsmidler Leie og leasing av driftsmidler Vedlikehold og byggtjenester Vedlikehold og byggetjenester 14

15 1240 Servicetjenest er og reparasjoner Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester Driftsav./vedl.h.av/ Materialer til 1250 vedlikehold Materialer til vedlikehold og påkostninger Renholds- og vaskertitjenester Renholds- og vaskeritjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Honorar artister 1290 Internkjøp Internkjøp Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.produksjon Utgifter knyttet til kjøp av tjenester fra andre Kjøp fra staten Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Kjøp fra IKS (der komm. er deltaker) Kjøp fra foretak som fører særregnskap Overføringsutgifter - drift Tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om tjenesteproduksjon Overføringer til staten Mva kompensasjon - full sats Mva kompensasjon - middels sats Mva kompensasjon - lav sats Mva komp - konvertering Overføring til fylkeskommuner Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Tapte kundefordringer Sosiale utbetalinger (Lånemodulen) Bidrag til underhold Bidrag til bolig Bidrag til andre formål Overføring til IKS (der kommunen er deltaker) Overføring til foretak som fører særregnskap Reserverte bevilgniinger/avsetninger 15

16 15 Finansutgift er m.v. Utgifter knyttet til lån og verdiendringe på aksjer/andeler og utlån Renteutgifter Disagio Rentekostnader/gebyrer lån (Lånemodul) Rentekostnader/gebyrer lån (Husbank videre utlån) Tap finansielle instrumenter (drift) Avdragsutgifter på lån (Lånemodul) Utlån Sosiale utlån (Lånemodul) Startlån (Lånemodul) Utbedringslån (Lånemodul) Næringslån (Lånemodul) Dekning av tidligere års udekket merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Avskrivninger anlegg Salgsinntekter 16 Brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter Brukerbetaling Brukerbetaling diverse Brukerbetaling eiendom Brukerbetaling barnehager Brukerbetaling SFO Brukerbetaling skole og utdanning Brukerbetaling helse, pleie og omsorg Brukerbetaling sosiale tjenester Brukerbetaling bolig Brukerbetaling teknisk Brukerbetaling administrasjon Brukerbetaling kultur, idrett og fritid Brukerbetaling lån Brukerbetaling parkering Brukerbetaling kost Egenandeler 1620 Salgsinntekter Salg varer/tjen utenfor avg.omr Salg varer/tjen utenfor avg.omr., eiendom Salg varer/tjen utenfor avg.omr., barnehage Salg varer/tjen utenfor avg.omr., SFO Salg varer/tjen utenfor avg.omr., skole/utdanning Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms Salg varer/tjen utenfor avg.omr., sosiale tjeneste Salg varer/tjen utenfor avg.omr., bolig Salg varer/tjen utenfor avg.omr., teknisk 16

17 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., administrasjon Salg varer/tjen utenfor avg.omr., kult/idr/fritid Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Kostpenger Gebyrer 1629 Billettinntekter Billettinntekter 1630 Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokaler Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Leie av grunn/areal Festeavgift Avgiftspliktige gebyrer og Avgiftspliktige gebyrer Tilknytningsavgift Årsgebyr areal Årsgebyr målt forbruk Målerleie Andre salgsinntekter Annet avgiftspliktig salg Salg varer/tjen utenfor avg.omr., parkering Salg av mat 25% mva Salg av mat 14% mva Hra ref. vedr. gjenv Salg av driftsmidler Fordelte utgifter/internsalg Fordelte utgifter Opptj. ikke utbet lø Fordeling felleskost 17 Refusjoner Gjelder som regel der kommunan får betalt for utlegg den har pådratt seg for andre Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Fødselspermisjonsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Annen refusjon Mva kompensasjon - full sats Mva kompensasjon - middels sats Mva kompensasjon - lav sats Mva komp - konvertering Mva kompensasjon - full sats Mva kompensasjon - middels sats Mva kompensasjon - lav sats Mva komp - konvertering Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) 17

18 Refusjon fra IKS (der kommunen er deltaker) Refusjon fra foretak med særregnskap Internsalg Overføringsinntekter Overføring av tilskudd som kommunen mottar uavhengig av konkret tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets s påvirkes av tjenesteproduksjonen Rammetilskudd Andre statlige overføringer Overføringer fra fylkeskommuner Overføringer fra kommuner Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt, verk og bruk Eiendomsskatt, annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Overføringer fra foretak med særregnskap Overføringer fra andre (private) Overføringer fra IKS (der kommunen er deltaker) Finansinntekter m.v. Inntekter knyttet til utlån, opptak av lån, verdiendringer aksjer m.v Renteinntekter Renteinntekter sosiallån (Lånemodul) Renteinntekter startlån (Lånemodul) Renteinntekter utbedrings (Lånemodul) Renteinntekter næringslån (Lånemodul) Agio Renter på etablering Andre finansinntekter Andre finansinntekter Utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrumenter (drift) Mottatte avdrag på utlån Mottatte avdrag sosiallån (Lånemodul) Mottatte avdrag startlån (Lånemodul) Mottatte avdrag utbedringslån (Lånemodul) Mottatte avdrag næringslån (Lånemodul) Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Regnskapsmessig merforbruk Motkto avskrivninger anlegg Interimskonto avgang anleggsmidler 18

19 5 Ansvarskontoplan Bevilgningsgruppe Ansvar/bevilgningssted Tjenestested Avdeling 11 Informasjon og publikumstjeneste 1100 Tjenesteleder informasjon- og publikumstjenesten 1110 Sekretariat - administrasjon 1120 Sekretariat - politisk 1130 Bibliotek 1140 Publikumstjeneste - Info 1150 IT 1160 Arkiv 21 Pleie, rehabilitering og omsorg 2100 Tjenesteleder pleie, rehabilitering og omsorg 2110 Hole bo- og rehabiliteringssenter 2120 Omsorgsboliger 2130 Hjemmebaserte tjenester 2150 Sundjordet bofellesskap 22 Funksjonshemmede 2200 Tjenesteleder funksjonshemmede 2210 Gamleveien 2 B 2230 Arbeidssenteret 2240 Birchsvei 2260 Bolig B Rudsødegården 2270 Bolig A Rudsødegården 23 Helse 2300 Tjenesteleder helse 2310 Kommunelege 2320 Fysioterapitjenester 2330 Helsesøstertjenester 2340 Jordmortjenester 2350 KPPT 2360 Transittmottak 24 NAV Hole 2400 Tjenesteleder NAV Hole 2410 NAV sosial 2420 NAV barnevern 2430 NAV flyktninger 2440 NAV psykiatri 26 Hole Ungdomsskole 2600 Tjenesteleder Hole ungdomsskole 2690 Ekstern voksenopplæring 19

20 27 Vik skole 2700 Tjenesteleder Vik skole 2790 Vik SFO 28 Røyse skole 2800 Tjenesteleder Røyse skole 2890 SFO Røyse 29 Sundvollen oppvekstsenter 2900 Tjenesteleder Sundvollen oppvekstsenter - skole 2910 Sundvollen oppvekstsenter - barnehage 2920 Sundvollen oppvekstsenter - SFO 31 Teknisk/eiendom 3100 Tjenesteleder teknisk/eiendom 3110 Drift og vedlikehold - bygg 3120 Sentralidrettsanlegg/friarealer 3130 Vannverk 3140 Eiendomsforvaltning 3150 Avløp med renseanlegg 3160 Veier 34 Areal- og byggesak 3400 Tjenesteleder areal- og byggesak 36 Kultur og kulturskole 3600 Tjenesteleder kultur og kulturskolen 3610 Kulturskole 3620 Kultur 3630 Hole frivillighetssentral 3640 Folkehelse 41 Sollihøgda barnehage 4100 Tjenesteleder Sollihøgda barnehage 42 Sundvollen barnehage 4200 Tjenesteleder Sundvollen barnehage 43 Vik barnehage 4300 Tjenesteleder Vik barnehage 44 Løken barnehage 4400 Tjenesteleder Løken barnehage 45 Helgelandsmoen barnehage 4500 Tjenesteleder Helgelandsmoen barnehage 4510 Helgelandsmoen barnehage, avd. Hunstad 47 Svensrud naturbarnehage 4700 Tjenesteleder Svensrud naturbarnehage Gavemidler 20

21 90 Rådmannen 9000 Rådmannen 9010 Finansiell virksomhet 9020 Fellesoppgaver 9030 Sysselsetting/lærlinger/hovedtillitsvalgte 9040 Skolefaglig ansvarlig/intern voksenopplæring 9050 Barnehagefaglig koordinator 9060 Samfunnsutvikling 9070 Stab 21

22 6 FUNKSJON Tekst merket med rødt er endring i presisering m.v. i hovedveileder for Funksjon 3 siffer 100 Politisk styring Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter og befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komiteer), partistøtte, utgifter til valgavvikling. Utgifter til interkommunale/regionale politiske råd og samarbeidstiltak, med mindre slike er entydig knyttet til bestemte funksjoner (f.eks. regional næringsutvikling som knyttes til funksjon 325 «Tilrettelegging og bistand for næringslivet»). 110 Kontroll og revisjon Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven 77 og revisjon etter kommuneloven 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Funksjonen omfatter ikke administrative internkontrollsystemer som er underlagt administrasjonssjefen. Kommunal kontroll i henhold til alkoholloven føres på funksjon 242 med mindre kommunen har lagt disse kontrolloppgavene til kontrollutvalget. Viltnemnd føres på funksjon 360. Se også funksjon 180 vedrørende kommunale råd mv. 120 Administrasjon Som administrative lederstillinger som hører inn under funksjon 120 defineres lederstillinger som leder andre ledere og som har koordineringsoppgaver utover ren arbeidsledelse. Det betyr at laveste ledernivå (ledere av tjenestesteder) defineres som en del av de funksjonene som tjenestestedet ivaretar. Som administrative ledere defineres i denne sammenhengen stillinger med omfattende økonomiske og administrative fullmakter, men ikke arbeidsledere med faglige koordinerings-, veilednings- og oppfølgingsoppgaver. På samme måte som for andre stillinger, forutsettes imidlertid at administrative ledere fordeler ressursbruken, dersom deler av arbeidstiden er knyttet til konkret utadrettet tjenesteyting som hører inn under en annen funksjon enn 120. (Dette kan eksempelvis dreie seg om en teknisk sjef som i deler av sin arbeidstid arbeider med reguleringsplanlegging eller lignende som hører inn under funksjon 301.) Se forøvrig del 2.3 om fordeling av lønnsutgifter (2) Støtte- og stabsfunksjoner: Støttefunksjoner for styring og utvikling av hele kommunen (oppgaver knyttet til sekretariat for politisk ledelse, økonomiforvaltning, overordnede personalfunksjoner, informasjon som ikke gjelder bestemte tjenesteområder og organisasjon/ organisasjonsutvikling) er en del av funksjon 120. Planarbeid som er mer enn interne planer for den virksomhet det gjelder og som er en del av den overordnete strategiske ledelse. Unntak fra dette er arbeid med kommuneplan som skal henføres til funksjon 301. Faglige og merkantile støtte- og stabsfunksjoner som er knyttet til administrative ledere (jf. punkt 1 ovenfor) følger i utgangspunkt sin leder og plasseres på funksjon 120. Den andelen av arbeidstiden som er knyttet til støtte til bestemte tjenester og tjenestesteder plasseres imidlertid på de respektive funksjonene som tjenestene/tjenestestedene ivaretar. 22

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 HOLE KOMMUNE Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 Kontoplan Hole kommune 2008, 01.09.2008 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med en: - innledning, (denne fane) - endringer i denne

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA REGNSKAPSÅRET 2012 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2012 Nye presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2015 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2013

Mulighetenes KONTOPLAN 2013 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE ENDRINGSLOGG... 5 ENDRINGER FRA 2012 TIL 2013... 5 1.0 Kontoplanen... 6 Kontering... 6 Opprulleringsgrupper... 6 1.1 Ansvarskontoplanen... 8 1.2

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås håndbøker Ra pp orterin gshåndb KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. ~^--,,,' ' '' o Ÿ so V.,^ ^--, pps_^agshe#te t hjel p ~, vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng F_. "^ ib ^ 7 \ - '''''S'

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester SLUTTRAPPORT Gruppe 3 Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Kostra analyse generelt side 4 Teknisk side 10 Enhet Eiendom side 10 Enhet

Detaljer

Stokke kommune. Innhold: Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009. Vedtatt 15.12.2008 U1. INNLEDNINGU... 3

Stokke kommune. Innhold: Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009. Vedtatt 15.12.2008 U1. INNLEDNINGU... 3 Stokke kommune Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009 Vedtatt 15.12.2008 Innhold: U1. INNLEDNINGU... 3 U2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGERU... 6 U3. TOPPLEDELSE OG STABU... 14 U4. GRUNNSKOLEU...

Detaljer

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER BEREGNING AV ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER GRUNNLAG FOR VURDERING AV KOSTNADER OG KVALITET FORORD I årene som kommer blir det flere som blir gamle og flere som vil trenge ulike former for

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009 Stokke kommune Årsrapport 2009 og Årsregnskap 2009 Stokke kommunestyre 14.06.2010 Stokke kommune 2 Årsrapport 2009 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 10 4. Familie og oppvekst

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer