KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN"

Transkript

1 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra er merket med rødt. Oppdatert (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap)

2 Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen... 5 MOMSORDNINGENE FOR KOMMUNER... 7 Artskontoplan drift... 9 Bevilgningssted / kostnadssted budsjettansvar Funksjonsområder KOSTRA funksjon Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen Fordeling av lønnsutgifter Prosjekter wbs/disposisjonsprogram Vedlegg: Regnskapsføring på investeringsprosjekter. 2

3 Kommunen skal ha en kontoplan som skal benyttes ved all registrering av økonomiske data. Oppsettet skal tilfredsstille de krav som ligger i regnskapsforskriften (KOSTRA KOmmuneSTatRApportering). De ulike dimensjonene kan i spørring og rapportering kobles sammen på ulike måter for å presentere ønsket økonomisk informasjon. Nedenfor følger en redegjørelse for de prinsipper som skal legges til grunn ved avgrensning i artskontoplanen. 0 Lønn I artene inngår alle utgifter som er både trekk- og oppgavepliktige. Pensjonsordninger inkludert avtalefestet pensjon føres på art 090. Feriepenger og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den enkelte art under På art 099 skal arbeidsgiveravgift av lønnsartene føres. Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. 1/2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Art 290 Internkjøp brukes kun som motpost til 790 Internsalg. 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon På artene føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre (utenom egne foretak og IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager) som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Art 375 skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra eget IKS. Art 380 skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra egne foretak. Artene 375 og 380 har sitt motstykke i art 775 og Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. Art 475 skal benyttes ved overføring til eget IKS. Art 480 skal benyttes ved overføring til eget foretak. Art 490 skal kun benyttes til budsjettmessige avsetninger. Arten er ikke gyldig i regnskapet. 5 Finansutgifter På artsgruppe 5 føres utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av aksjer/andeler og utlån. Avsetninger, avskrivninger og overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet føres også her. 3

4 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres kommunale brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Det skal være særskilte arter for mva-pliktig omsetning. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. Eventuelle avgiftspliktige refusjoner skal også føres her. 7 Refusjoner Artene gjelder refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester defineres som refusjoner, eksempel på dette er refusjoner knyttet til egne barnehager og gjesteelever. Kommunens andel av inntekter i forbindelse med samarbeidsavtaler med andre kommuner vil som regel være refusjoner. 8 Overføringsinntekter Artene og 890 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen. Art 880 har sitt motstykke i art 480 og 895 har sitt motstykke i Finansinntekter og finansieringstransaksjoner På artsgruppe 9 føres inntekter knyttet til opptak av lån (bruk av lån), salg av aksjer/andeler, utbytte/eieruttak og utlån. Bruk av avsetninger, motpost avskrivninger og overføringer fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet føres også her. 4

5 Hole kommune har en kontoplan som består av 4 dimensjoner, art (type utgift eller inntekt), sted/ansvar, funksjon og objekt/prosjekt. De tre første dimensjonene er obligatoriske, mens wbselement brukes kun i spesielle tilfeller. I ERV som er kommunens økonomisystem har disse dimensjonene ulike betegnelser. Ansvar / Kostnadssted / bevilgningssted Funksjonsområde WBS-element / disposisjonsprogram Art / Hovedbokkonto Antall siffer Hole kommune KOSTRA Tekst Andre driftsutgifter SOS skole Grunnskole Lærende nettverk Hovedbokkonto / art (type kostnad og inntekt) Klasse og art er slått sammen til 6 sifret art der klassen står først. Klasse 1 er drift og 0 investeringer. Klasse + 3 første sifre er Kostraart som er obligatorisk for alle kommuner. De to neste er Spesifikasjon i kontoplan i ERV. Skille drift og investeringer (klasse 0 eller 1) For å klassifiseres som investeringer skal objektet tilfredsstille følgende: Ha en levetid på over 3 år og en anskaffelseskostnad på minimum kr i løpet av prosjektperioden. Alle investeringstiltak skal ha egne wbs/prosjektnr som opprettes av regnskap. Kostnadssted (tjenestested, avdeling) Ansvar angir administrativt ansvar (hvem som disponerer bevilgningen). Ansvar er 4 siffer i ERV og gjenspeiler kommunens administrative organisering og delegering av budsjettfullmakt. I ERV vil også begrepet bevilgningssted og kostnadssted fremkomme. Det er også i ERV innarbeidet mulighet for å søke på de to første sifrene (tjenestested), der hvor tjenestestedet har flere kostnadssteder.. Funksjon/funksjonsområde KOSTRA-funksjon sier noe om hva som gjøres: hvilke aktiviteter/tjenester som produseres for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne. Funksjon ivaretar kravene som stilles til offentlig styringsinformasjon og rapportering. 5

6 Wbs-element/disposisjonsprogram 0xxx 4xxx 5xxx 9xxx Prosjekt i investeringsregnskapet. Synliggjøringsprosjekter i drift. Øremerkede midler i driftsregnskapet (øremerket i den forstand at ubrukte øremerkede tilskudd fra eksterne MÅ ovf til neste år, evt tilbakebetales. Gamle objekt med 6xx (eks. gammelt objekt 632 er nytt WBS-element 9632). Er det naturlig å velge WBS-element som begynner på 0, 4 eller 5 SKAL det velges fremfor WBS-element som starter på 9. 6

7 Kommunen får i utgangspunktet all inngående merverdiavgift refundert fra staten. Dersom det ikke er merverdiavgift oppgitt på fakturaen skal vi helst bruke kode 03=0% momskomp, for å synliggjøre at vi har gjort vurdering rundt moms og momskomp. På noen arter er det lagt inn valideringsregler som gjør at vi må la kodefeltet være blankt (der hvor kommunen ikke får kompensasjon selv om det er mva på fakturaen). Fremgår av arts- Kontoplan drift (merket med rødt). Viktig å kontrollere om fakturaen gjelder drift eller et investeringstiltak (egne koder) og at dersom det er flere momssatser på fakturaen må regningen fordeles på flere rader i fakturaflyten. Det enkelte tjenestested får momskompensasjonen drift direkte som en inntekt på sitt tjenestested. tjenestested. Utgifts- og inntektsføring skjer når fakturaen er godkjent av godkjenner 2. NB! Fakturaen blir ikke utbetalt før forfall selv om de er godkjent. Regnskapsavdelingen har ansvar for å rapportere inn momsoppgjøret for kommunen samlet. Du kan lære mer om momskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner på Hovedregel kommunen får i hovedsak refundert all inngående merverdiavgift fra staten. Viktig å få betalt fakturaen innen forfall også for å sikre at man får godkjent krav om refusjon. Unntak: Ikke kompensasjon på anskaffelser som er nevnt i mval 8-3 annet ledd, dvs: omkostninger vedrørende servering og leie av selskapslokaler innkjøp av kunst og antikviteter til kost og naturalavlønning til virksomhetenes innehavere, ledelse, ansatte og pensjonister til representasjon til velferd ansatte (blomster, gaver mm) til gaver og utdeling i reklameøyemed til bruk av personbiler. Når det gjelder varebiler KL.2 gis det full mvakomp. Ikke kompensasjon for anskaffelser til bygg og anlegg eller annen fast eiendom for salg og utleie. Dette gelder både til arbeid på og drift av eiendommen, samt løse og utstyr til eiendommen. Ved kombinert bruk må det gjøres en fordeling. Ved mindre enn 5% utleie gi gis full kompensasjon. 7

8 DRIFT - MOMSKOMPENSASJON: Mva-kode 21 = 25 % momskomp drift, refusjonsberettiget Mva-kode 25 = 15 % momskomp drift, refusjonsberettiget Mva-kode 23 = 8 % momskomp drift, refusjonsberettiget Mva-kode 03 = 0% momskomp INVESTERINGER (MOMSKOMPENSASJON): Mva-kode 41 = 25 % momskomp investeringer, refusjonsberettiget Mva-kode 45 = 15 % momskomp investeringer, refusjonsberettiget Mva-kode 43 = 8 % momskomp investeringer, refusjonsberettiget Mva-kode 03 = 0% momskomp. Innenfor momspliktig virksomhet blir de nye momskodene (VA omsetning, Arbeidssenteret og tilfeldig omsetning). Ordinær merverdiavgift For de varer og tjenester som virksomheten bruker til å skape omsetning, kan det kreves fradrag for inngående moms. Samtidig legges det på utgående moms når varene selges. Ved kjøp: Mva-kode 11 = 25 % inngående moms Mva-kode 15 = 15 % inngående moms Mva-kode 13 = 8 % inngående moms Mva-kode 00 = 0 % inngående moms Ved salg: Mva-kode 31 = 25 % utgående moms Mva-kode 35 = 15 % utgående moms (salg av mat) Mva-kode 33 = 8 % utgående moms MVA-kode 09 = 0 % utgående moms ikke salgskonti Øvrig: 0% utg. mva utenfor mvaområdet = mvakode 02 8

9 1 siffer = klasse 1-2 siffer hovedpost (for eksempel lønn) 10 lønn 1-3 siffer KOSTRA-art (obligatorisk) 1010 fast lønn 4-5 siffer intern ERV art fast lønn 10 Lønn og sosiale utgifter drift Kommentar I artene inngår alle utgifter som er både trekk- og oppgavepliktige. Pensjonsordninger inkludert avtalefestet pensjon føres på art 090. Feriepenger og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den enkelte art under På art 099 skal arbeidsgiveravgift av lønnsartene føres. Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift Fast lønn Lønn for fast ansatte i faste stillinger. Alle faste tillegg som hører til stillingen. Engasjementer og vikarer i ledige stillingshjemler / ulønnet permisjon Fast lønn, drift Kun i HR-lønn Lønn undervisningspersonell Kun i HR-lønn Lønn servicepersonell/vaktmestere Kun i HR-lønn Lønn vikarer ledig stilling Kommunal Kun i HR-lønn Lønn vikarer ledig stilling Lærer Kun i HR-lønn Lønn vikarer v/perm uten lønn Kommunal Kun i HR-lønn Ekstra avtale m/leger utover avtalt arbeidstid Kun i HR-lønn Lønn vikarer v/perm uten lønn Lærer Kun i HR-lønn Avtalefestede tillegg Kun i HR-lønn Lørdag/søndag faste tillegg Kun i HR-lønn Kveld/natt faste tillegg Kun i HR-lønn Helligdagstillegg i følge turnus Kun i HR-lønn Funksjonstillegg Kun i HR-lønn Lørdag/søndag faste tillegg vikar ledig stilling Kun i HR-lønn Kveld/natt faste tillegg vikar ledig stilling / ul Kun i HR-lønn Helligdagstillegg vikar ledig stilling / ulønnet p Kun i HR-lønn Lønn kontorpersonale Kun i HR-lønn Annen fast lønn Kun i HR-lønn 9

10 1020 Vikarer - drift Kun i HR-lønn Vikarutgifter inkl. avtalefestede tillegg. Vikarlønn for personer som har permisjon med lønn Lønn vikarer Kun i HR-lønn Lønn vikar foreldreperm m/refusjon kommunal Kun i HR-lønn Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal Kun i HR-lønn Lønn sykevikar > 16 dager Lærer Kun i HR-lønn Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal Kun i HR-lønn Lønn sykevikar < 16 dager Lærer Kun i HR-lønn Lønn permisjonsvikar Kommunal Kun i HR-lønn Lønn permisjonsvikar Lærer Kun i HR-lønn Lønn vikar foreldreperm m/ref Lærer Kun i HR-lønn Lønn ferievikarer Kun i HR-lønn Ferie vikar lørdag/søndag Kun i HR-lønn Ferie vikar kveld/natt Kun i HR-lønn Vikar lørdag/søndag m/refusjon/syk og foreldre Kun i HR-lønn Vikar lørdag/søndag u/refusjon/permisjon m/lønn Kun i HR-lønn Avtalefestede tillegg - uten refusjon Kun i HR-lønn Vikar kveld/natt u/refusjon/permisjon m/lønn Kun i HR-lønn Vikar helligdagstillegg Kun i HR-lønn Vikarer anordning Kun i HR-lønn 1030 Ekstrahjelp drift Kun i HR-lønn Utgifter til midlertidige stillinger / ansatte utover faste hjemler Sesonghjelp, sommervikarer Lønn ekstrahjelp Kun i HR-lønn Lønn ekstrahjelp bruker Kun i HR-lønn Engasjementer Kun i HR-lønn Avtalefestede tillegg Kun i HR-lønn Tillegg ekstrahjelp / engasjement lørdag/søndag Kun i HR-lønn Tillegg ekstrahjelp /engasjement kveld og natt Kun i HR-lønn Tillegg ekstrahjelp / engasjement helligdager Kun i HR-lønn Ekstrahjelp anordning Kun i HR-lønn 1040 Overtid drift Kun i HR-lønn Overtid Kun i HR-lønn 10

11 1050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Kun i HR-lønn Omsorgslønn Kun i HR-lønn Annen lønn lærlinger og annen utdanning Kun i HR-lønn Fosterhjemsgodtgjørelse Kun i HR-lønn Støttekontakter Kun i HR-lønn Turtillegg Kun i HR-lønn Honorar (trekkpliktig) Kun i HR-lønn Lønn/godtgjørelse tillitsvalgt Kun i HR-lønn Tilsynsfører Kun i HR-lønn Avlastning Kun i HR-lønn Godtgj.besøkshjem Kun i HR-lønn Trekkpliktige stipend Kun i HR-lønn Sensorhonorar Kun i HR-lønn Eksamensvakt Kun i HR-lønn Tolketjeneste Kun i HR-lønn Arbeidsgodtgjørelse Kun i HR-lønn Tapt arbeidsfortjeneste Kun i HR-lønn Kompensasjonstillegg Kun i HR-lønn Reiseutgifter - trekkpliktig Kun i HR-lønn Kjøregodtgjørelse - trekkpliktig Kun i HR-lønn Diettgodtgjørelse - trekkpliktig Kun i HR-lønn Annen godtgjøring Kun i HR-lønn Arbeidstøy Kun i HR-lønn Fordel fri telefon, avg.pl. Kun i HR-lønn Motpost fordel fri telefon Kun i HR-lønn Fordel naturalytelse Kun i HR-lønn Motkonto fordel naturalytelse Kun i HR-lønn Lønn vedlikehold/lønn vedlikehold nybygg og nyanlegg Kun i HR-lønn Ferievikarer, vedlikehold Kun i HR-lønn Andre vikarer, vedlikehold Kun i HR-lønn Ekstrahjelp, vedlikehold Kun i HR-lønn Lønn vedlikehold anordning Kun i HR-lønn Lønn renholdere Lønn egne renholdere Kun i HR-lønn Lønn faste stillinger renholdere Kun i HR-lønn Kun i HR-lønn Lønn syekevikar med refusjon Kun i HR-lønn Lønn sykevikar uten refusjon Kun i HR-lønn Lønn ferievikar renhold Kun i HR-lønn Lønn ekstrahjelp renhold Kun i HR-lønn Lørdag/søndagstillegg fast 11

12 Kveld/natt-tillegg fast Overtid renhold Kun i HR-lønn Kun i HR-lønn 1080 Godtgjørelse folkevalgte Kun i HR-lønn Godtgjørelse heltidspolitiker / ordfører Kun i HR-lønn Møtegodtgjørelse Kun i HR-lønn Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Kun i HR-lønn Introduksjonsstønad Kun i HR-lønn Kvalifiseringsstønad Kun i HR-lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikringsordning Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel KLP Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel SPK Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel KLP sykepleier Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel KLP ordfører Kun i HR-lønn Ekstra arbeidsgivers andel KLP Kun i HR-lønn Ekstra arbeidsgivers andel SPK Kun i HR-lønn Ekstra arbeidsgiverandel KLP sykepleier Kun i HR-lønn Ekstra arbeidsgiverandel KLP ordfører Kun i HR-lønn Gruppelivsforsikring Kun i HR-lønn Ulykkesforsikring Kun i HR-lønn Avtalefestet pensjon Kun i HR-lønn Premieavvik Kun i HR-lønn 1099 Arbeidsgiveravgift Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift andel pensjon Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift, ekstra andel pensjon Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift av refusjon Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift av feriepenger ref. Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift anordning Kun i HR-lønn 12

13 11-12 Kjøp av varer og tjenester - drift Artene 1-2 omfatter som hovedregel utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i egen produksjon. Art 290 intern kjøp brukes kun som motpost til 790. Kjøp av inventar og utstyr over kl og med forventet levetid over 3 år skal føres i investeringsregnskapet (klasse 0) 1100 Kontormateriell Kontorrekvisita, tonere til skrivere og maskiner (utenfor serviceavtale) Abonnementer, tidsskrifter, faglitteratur (ikke undervisningsmateriell el bibliotek) Forbruksmateriell, annet kontormateriell Kontormateriell 1105 Undervisningsmateriell Pålagt å bruke for skolene, kan brukes av barnehager med mer Undervisningsmateriell til elever, materiale til sløyd, tekstil med mer matinnkjøp til skolekjøkken Bøker til skolebibliotek Undervisningsmateriell kulturskolen. Elev-pc Undervisningsmateriell 1110 Medisinsk forbruksmateriell Mindre medisinsk utstyr, rekvisita, kjemikaler, labutstyr, surstoff, lystgass med mer Grunnskolen pålagt Medisinsk forbruksmateriell 1114 Medikamenter Innkjøp av medisiner Medikamenter 1115 Matvarer Matvarer til bevertning i kommunal regi. Møter, råd og utvalg Matvarer for hjemkjøring Drikkevarer, kioskvarer Matvarer (tjenesteproduksjon) Innkjøp av matvarer til kjøkken sykehjem, barnehager og SFO Skolekjøkken på Frokost, bevertning mm Matservering til ansatte som julebord, trivselstiltak, kurs og opplæringstiltak ikke momskomp kodefeltet blankt 1120 Annet forbruksmateriell Samlepost for varer og tjenester som ikke kan plasseres i en av de øvrige kategorier. Driftsmateriell knyttet til drift av bygg, eks. filter, festeanordninger, lyskilder, remmer, pakninger med mer, gardiner, terminalbriller. Kino/teaterbilletter, leirskole, kjøp av kulturtilbud tilknyttet den kulturelle skolesekken. 13

14 Annet forbruksmateriell Andre råvarer Andre tjenester Hotellutgifter - møter mm (ikke kurs) Kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig (oppgavepliktig skal over HR-lønn) Rengjøringsmateriell Kjemikalier, veisalt Innkjøp produksjon/a Velferdstiltak ansatte og brukere Blomster, gaver med mer ikke momskomp kode feltet være blankt Øredifferanse Post, banktjenester, telefon, internett og bredbånd Porto, betalingsformidling, abonnement (faste avgifter og bruk) for internett, bredbånd, mobil og telefax Bankgebyrer, bankavtaler. Datakommunikasjon, etablering og bruk av internett, linjeleie Posttjenester (frankering, porto, gebyr) Banktjenester (bankgebyrer, betalingsformidling) Telefon og internett (abonnementer, linjeleie og telleskritt) Lisenser Annonse, reklame, informasjon Stillingsannonser, alle typer annonsering. Reklame. Gaver ved representasjon Trykking, kopiering, utgivelse/formidling av informasjon Annonse Reklame og gave ved representasjon Ikke momskomp Informasjon Trykking, kopiering, utgivelse og formidling av informasjon 1150 Opplæring, kurs Omfatter utgifter som ikke er oppgavepliktige. Oppgavepliktige ytelser knyttet til kurs føres på 1160xx og 1165xx og skal over HR-Lønn. Faglig veiledning, utgifter til kursholder/foreleser, Opplæringstiltak for ansatte, kursavgifter Kursholder/foreleser - ekstern Kursavgifter Opplæringstiltak for ansatte Hotellutgifter - oppholdsutgifter, kurs Buss, tog og flybilletter på art og mat på bevertning 14

15 Faglig veiledning Andre utgifter til opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse til reiser, diett, bil m.v. Som er oppgavepliktige Reiseutgifter, kjøregodtgjørelse, kostgodtgjørelser, losjigodtgjørelse Reisegodtgjørelse Kun i HR-Reise Diett-/kostgodtgjørelse Kun i HR-Reise Adm forpleining Kun i HR-Reise Km-godtgjørelse Kun i HR-Reise 1165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser Kun i HR-Lønn Telefongodtgjørelse under 1050xx, Verktøygodtgjørelse, flyttegodtgjørelse, fritids og ferieforsikring for ansatte. Stipender som ikke er trekkpliktige. Kompensasjon praksisutgifter. Fosterhjemsgodtgjørelse (utgiftsdekning) Godtgj. Selvstendig næringsdrivende Kun i HR-Lønn Utgiftsdekning/fosterhjemsgodtgjørelse Kun i HR-Lønn Utgiftsdekning støttekontakt Kun i HR-Lønn Besøkshj. utgiftsdekn Kun i HR-Lønn Diverse driftsstøtte Kun i HR-Lønn Flyttegodtgjørelse Kun i HR-Lønn Trekkfritt stipend Kun i HR-Lønn Annen godtgjørelse Kun i HR-Lønn 1170 Transport/drift av egne transportmidler Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (tog, buss m.v.), bompenger, parkerings- Leie og leasing Avgifter på art Transport av eldre, funksjonshemmede, pasienter Skyssutgifter til og fra skole Driftsutgifter på egne transportmidler, årsavgifter, drivstoff, service og vedlikehold NB! Personbiler - får ikke refundert mva utgifter. Varebiler får refundert mva Transportutgifter Ikke oppg.pl. reiseutgifter (tog, buss mv.) Skyssutgifter elever grunnskole mellom hjem og skole Skyss av eldre, dagpasienter m.v. Parkeringsavgift/bompenger - ikke momskomp Drift av transportmidler Drivstoff, rekvisita, årsavgifter, forsikringer Vedlikehold og service på egne transportmidler 15

16 Annen transport 1180 Strøm Energi Strøm, elektrisk kraft til belysning og oppvarming Olje, parafin, ved til oppvarming Strøm 1181 Fjernvarme Energiutgifter fra fjernvarmeanlegg Fjernvarme 1182 Fyringsolje og fyringsparafin Olje, parafin, til oppvarming Olje, parafin til oppvarming 1183 Naturgass Energiutgifter der naturgass er energikilde Naturgass - energikilde 1184 Bioenergi Energiutgifter der bioenergi er energikilden (ved, pellets, briketter) Bioenergi ved mm 1185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Forsikringer av ansatte, elever, anlegg, utstyr m.v. Ikke-oppgavepliktig forsikringer til ansatte. Alarmsystemer, vakthold og vektertjenester Tilskudd til norsk pasientskadeerstatning Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Yrkesskadeforsikring, lovpålagt 1190 Leie av lokaler og grunn Husleie der hvor kommunen selv ikke eier eiendommen eller grunnen. Festeavgift Leie av lokaler og grunn 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Kontingenter, eiendomsavgifter, kommunale eiendomsgebyrer som vann, avløp, renovasjon. Lisenser til TONO, Bono Byggesaksgebyrer TV-lisenser (8% mva-komp drift = kode 23). Lisenser, Innkjøp, oppgradering av programvare Kopieringsavtaler KOPINOR Døgnmulkter - utskrivningsklare sykehuspasienter 16

17 Avgifter, gebyrer Kontingenter, eiendomsavgifter, byggesaksgebyrer m.v Lisenser på dataprogrammer Lisenser, Innkjøp, oppgradering av programvare 1200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp og finansiell leasing av inventar, utstyr og maskiner inkl innkjøpsutgifter Eksempel: møbler, kontorutstyr, bøker, instrumenter, kunst, IKT-utstyr, kjøkkenartiker, redskaper, verktøy, kontormaskiner, anleggsmaskiner med mer Dersom verdien er over kr og levetid over 3 år er det investering (0-arter) og egne prosjektnr/wbs som starter på 0-serien Inventar og utstyr Pc og utstyr til pc/ Bibliotek, bøker, musikk 1209 Medisinsk utstyr Kjøp evt leie av medisinsk utstyr Medisinsk utstyr 1210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp og finansiell leasing av transportmidler (personbiler, buss, varebil, lastebil) Dersom verdien er over kr og levetid over 3 år er det investering (0-arter) Kjøp, leie og leasing av transportmidler 1220 Leie av driftsmidler Leie og leasing av driftsmidler 1230 Vedlikehold og byggetjenester Kun omfatte kjøp av varer og tjenester fra andre. Ved bruk av egne ansatte se egne lønnsarter + art 1250xx materialer til vedlikehold. Vedlikeholdsavtaler utvendig og innvending Innvendig og utvendig vedlikehold Vedlikehold og nyanlegg av veger Byggetjenester ifm påkostning eller nybygg (rivning, rigging, grunnarbeider, ombygging, utvikling m.v. er å regne som investering (artene begynne med siffer 0) Vedlikehold og byggetjenester 17

18 1240 Servicetjenester og reparasjoner Kun omfatte innkjøp av tjenester fra andre. Brannvarslingsanlegg, heiser, vedlikeholdsavtaler teknisk infrastruktur IT og annet utstyr som ikke er direkte bygningsrelatert Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester Driftsavtaler./vedlikeholdsavtaler 1250 Materialer til vedlikehold Utgifter til materialer ved vedlikehold i kommunal regi. Maling, betong, trevirke, ledninger mv. Driftsmateriell som ikke er en del av vedlikehold føres på art Renholds- og vaskeritjenester Kjøp av tjenesten renhold av kommunale bygg, dvs ikke lønn til egne renholdere Vask av tekstiler i kommunal regi Utgifter til leievask Materialer til vedlikehold og påkostninger Renholds- og vaskeritjenester 1270 Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre som inngår i tjenesteproduksjon og som ikke hører naturlig hjemme under andre arter. Konsulenttjenester, juridiske tjenester, Konsulenttjenester på byggetjenester, prosjektering Vikartjenester (vikarbyråer) Konsulenttjenester Honorar artister 1290 Internkjøp Internkjøp (skal motsvares av tilsvarende internsalg ) 18

19 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.produksjon Utgifter knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Kjøp fra staten / statlige institusjoner Departementer, fylkesmannen, NAV, politi, rettsvesen, helseforetakene, statens kartverk m.v Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra kommuner Gjesteelever i andre kommuner, Samarbeidsavtaler med andre kommune (økonomi, landbruk, brann og redning m.v.) Kjøp fra andre (private) Private institusjoner, private barnehager / familiebarnehager, Driftsavtaler og driftstilskudd fysioterapeuter, leger m.v Kjøp fra IKS (der kommunen er deltaker) Buskerud kommunerevisjon IKS, Kjøp fra foretak som fører særregnskap 14 Overføringsutgifter drift Tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om tjenesteproduksjon Overføringer til staten Avregningsoppgjør fastlegeordningen/fysioterapeuter 1429 Merverdiavgift til staten Medfinansiering somatiske tjenester Mva kompensasjon - full sats Mva kompensasjon - redusert sats Mva kompensasjon - lav sats Overføring til fylkeskommuner Overføring til kommuner Overføring av statstilskudd til flyktninger ved flytting Overføring av spillemidler fra fylkeskommunen til kommuner Overføringer til andre (private) Støtte til lag og foreninger, erstatninger Overføring av spillemidler til private, tilskudd kirkelig fellesråd Tapte kundefordringer Bidrag til underhold Bidrag til bolig Bidrag til andre formål Overføring til IKS (der kommunen er deltaker) HR-Lønn Samhandling 19

20 Overføring til foretak som fører særregnskap Reserverte bevilgninger/avsetninger Formannskapets disposisjonskonto, avsetning lønnsoppgjør 20

21 16 Salgsinntekter Brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter Brukerbetaling. Inntekter av brukerbetaling knyttet til faste avtaler/abonnementer om generelle kommunale tjenester Brukerbetaling, dagopphold, vederlag for opphold i institusjon, Oppholdsbetaling barnehager, sfo Brukerbetaling diverse Brukerbetaling barnehager og SFO Brukerbetaling helse, pleie og omsorg (HPO) Brukerbetaling bolig Brukerbetaling adm Brukerbetaling kultur, idrett og fritid (KIF) 1620 Salgsinntekter Kommunale salgs- og leieinntekter (ekskl husleie) av mer tilfeldig karakter som er avgiftsfrie. Salg av tjenester til andre som ikke er mva-pliktige Salg og skjenkeavgifter alkohol Salg varer/tjen utenfor avg.omr. Salg varer/tjen utenfor avg.omr., barnehage og SFO Salg varer/tjen utenfor avg.omr., skole/utdanning Salg varer/tjen utenfor avg.omr., bolig Salg varer/tjen utenfor avg.omr., teknisk Salg varer/tjen utenfor avg.omr., administrasjon Salg varer/tjen utenfor avg.omr., kult/idr/fritid (KIF) Kostpenger Gebyrer Purregebyr 1629 Billettinntekter Mva-pliktige billettinntekter føres på Billettinntekter 1630 Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokaler Leieinntekter fra kommunale utleieboliger, herunder husleiesubsidier Festeavgifter for kommunale tomter Utleie av lokaler f.eks kommunale kulturbygg og ungdomsklubb Husleie, festeavgifter 21

22 1640 Avgiftspliktige gebyrer Kommunale årsgebyrer (vann, avløp, feiing, renovasjon) 1650 og -60 Tilknytningsgebyr Avgiftspliktige gebyrer Tilknytningsavgift Årsgebyr areal Årsgebyr målt forbruk Målerleie Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Salg av varer og tjenester til andre som er avgiftspliktig for eksempel billett- Inntekter Annet avgiftspliktig salg Salg av mat 25% mva Salg av mat 15% mva Hra ref. vedr. gjenv 1660 Salg av driftsmidler Inntekter ved salg av diftsmidler. Dersom det aktuelle driftsmidler opprinnelig var en investeringsutgift skal også salget føres som en investeringsinntekt Salg av driftsmidler 1690 Fordelte utgifter/internsalg Fordelte utgifter 22

23 17 Refusjoner Gjelder som regel der kommunen får betalt for utlegg den har pådratt seg for andre f.eks. sykelønnsrefusjoner Refusjon fra staten Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester Øremerkede tilskudd fra staten Refusjon fra NAV for eksempel kvalifiseringsprogram Fastlønnstilskudd fysio og leger Avregningsoppgjør fastlegeordningen Tilretteleggingstilskudd NAV Sykelønnsrefusjon Fødselspermisjonsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Avs.feriep. foreldrep Mva - kompensasjon investeringer full sats Mva - kompensasjon investeringer redusert sats Mva - kompensasjon investeringer lav sats Mva kompensasjon drift - full sats Mva kompensasjon drift - redusert sats Mva kompensasjon drift - lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Lærlingtilskudd Refusjon av kommunale utgifter vedr fylkesveger Refusjon fra kommuner Avtale om gjesteelever, avtale om sykehjemsplasser, barnehageplasser mv Refusjon fra andre (private) Refusjon etter plan og bygningsloven Forsikringsoppgjør Refusjon fra IKS (der kommunen er deltaker) Refusjon fra foretak med særregnskap Internsalg (må være tilsvarende motpost ) 23

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Hole kommune - vedlegg til kontoplan Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Innhold: 1. Kontering/kontostreng i investeringsregnskapet... 4 2. Hovedbok (kostnadsart/bevilgningart)... 4

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Gjeldende fra 1.1.2015 Oppdatert 18.12.2014 1 Innhold Innledning... 3 KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering)... 3 KOSTRA funksjoner/tjenester... 3 KOSTRA arter (typer

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2015 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Foreløpig rapport pr avdeling

Foreløpig rapport pr avdeling Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,

Detaljer