KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN"

Transkript

1 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra er merket med rødt. Oppdatert (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap)

2 Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen... 5 MOMSORDNINGENE FOR KOMMUNER... 7 Artskontoplan drift... 9 Bevilgningssted / kostnadssted budsjettansvar Funksjonsområder KOSTRA funksjon Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen Fordeling av lønnsutgifter Prosjekter wbs/disposisjonsprogram Vedlegg: Regnskapsføring på investeringsprosjekter. 2

3 Kommunen skal ha en kontoplan som skal benyttes ved all registrering av økonomiske data. Oppsettet skal tilfredsstille de krav som ligger i regnskapsforskriften (KOSTRA KOmmuneSTatRApportering). De ulike dimensjonene kan i spørring og rapportering kobles sammen på ulike måter for å presentere ønsket økonomisk informasjon. Nedenfor følger en redegjørelse for de prinsipper som skal legges til grunn ved avgrensning i artskontoplanen. 0 Lønn I artene inngår alle utgifter som er både trekk- og oppgavepliktige. Pensjonsordninger inkludert avtalefestet pensjon føres på art 090. Feriepenger og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den enkelte art under På art 099 skal arbeidsgiveravgift av lønnsartene føres. Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. 1/2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Art 290 Internkjøp brukes kun som motpost til 790 Internsalg. 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon På artene føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre (utenom egne foretak og IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager) som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Art 375 skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra eget IKS. Art 380 skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra egne foretak. Artene 375 og 380 har sitt motstykke i art 775 og Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. Art 475 skal benyttes ved overføring til eget IKS. Art 480 skal benyttes ved overføring til eget foretak. Art 490 skal kun benyttes til budsjettmessige avsetninger. Arten er ikke gyldig i regnskapet. 5 Finansutgifter På artsgruppe 5 føres utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av aksjer/andeler og utlån. Avsetninger, avskrivninger og overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet føres også her. 3

4 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres kommunale brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Det skal være særskilte arter for mva-pliktig omsetning. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. Eventuelle avgiftspliktige refusjoner skal også føres her. 7 Refusjoner Artene gjelder refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester defineres som refusjoner, eksempel på dette er refusjoner knyttet til egne barnehager og gjesteelever. Kommunens andel av inntekter i forbindelse med samarbeidsavtaler med andre kommuner vil som regel være refusjoner. 8 Overføringsinntekter Artene og 890 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen. Art 880 har sitt motstykke i art 480 og 895 har sitt motstykke i Finansinntekter og finansieringstransaksjoner På artsgruppe 9 føres inntekter knyttet til opptak av lån (bruk av lån), salg av aksjer/andeler, utbytte/eieruttak og utlån. Bruk av avsetninger, motpost avskrivninger og overføringer fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet føres også her. 4

5 Hole kommune har en kontoplan som består av 4 dimensjoner, art (type utgift eller inntekt), sted/ansvar, funksjon og objekt/prosjekt. De tre første dimensjonene er obligatoriske, mens wbselement brukes kun i spesielle tilfeller. I ERV som er kommunens økonomisystem har disse dimensjonene ulike betegnelser. Ansvar / Kostnadssted / bevilgningssted Funksjonsområde WBS-element / disposisjonsprogram Art / Hovedbokkonto Antall siffer Hole kommune KOSTRA Tekst Andre driftsutgifter SOS skole Grunnskole Lærende nettverk Hovedbokkonto / art (type kostnad og inntekt) Klasse og art er slått sammen til 6 sifret art der klassen står først. Klasse 1 er drift og 0 investeringer. Klasse + 3 første sifre er Kostraart som er obligatorisk for alle kommuner. De to neste er Spesifikasjon i kontoplan i ERV. Skille drift og investeringer (klasse 0 eller 1) For å klassifiseres som investeringer skal objektet tilfredsstille følgende: Ha en levetid på over 3 år og en anskaffelseskostnad på minimum kr i løpet av prosjektperioden. Alle investeringstiltak skal ha egne wbs/prosjektnr som opprettes av regnskap. Kostnadssted (tjenestested, avdeling) Ansvar angir administrativt ansvar (hvem som disponerer bevilgningen). Ansvar er 4 siffer i ERV og gjenspeiler kommunens administrative organisering og delegering av budsjettfullmakt. I ERV vil også begrepet bevilgningssted og kostnadssted fremkomme. Det er også i ERV innarbeidet mulighet for å søke på de to første sifrene (tjenestested), der hvor tjenestestedet har flere kostnadssteder.. Funksjon/funksjonsområde KOSTRA-funksjon sier noe om hva som gjøres: hvilke aktiviteter/tjenester som produseres for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne. Funksjon ivaretar kravene som stilles til offentlig styringsinformasjon og rapportering. 5

6 Wbs-element/disposisjonsprogram 0xxx 4xxx 5xxx 9xxx Prosjekt i investeringsregnskapet. Synliggjøringsprosjekter i drift. Øremerkede midler i driftsregnskapet (øremerket i den forstand at ubrukte øremerkede tilskudd fra eksterne MÅ ovf til neste år, evt tilbakebetales. Gamle objekt med 6xx (eks. gammelt objekt 632 er nytt WBS-element 9632). Er det naturlig å velge WBS-element som begynner på 0, 4 eller 5 SKAL det velges fremfor WBS-element som starter på 9. 6

7 Kommunen får i utgangspunktet all inngående merverdiavgift refundert fra staten. Dersom det ikke er merverdiavgift oppgitt på fakturaen skal vi helst bruke kode 03=0% momskomp, for å synliggjøre at vi har gjort vurdering rundt moms og momskomp. På noen arter er det lagt inn valideringsregler som gjør at vi må la kodefeltet være blankt (der hvor kommunen ikke får kompensasjon selv om det er mva på fakturaen). Fremgår av arts- Kontoplan drift (merket med rødt). Viktig å kontrollere om fakturaen gjelder drift eller et investeringstiltak (egne koder) og at dersom det er flere momssatser på fakturaen må regningen fordeles på flere rader i fakturaflyten. Det enkelte tjenestested får momskompensasjonen drift direkte som en inntekt på sitt tjenestested. tjenestested. Utgifts- og inntektsføring skjer når fakturaen er godkjent av godkjenner 2. NB! Fakturaen blir ikke utbetalt før forfall selv om de er godkjent. Regnskapsavdelingen har ansvar for å rapportere inn momsoppgjøret for kommunen samlet. Du kan lære mer om momskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner på Hovedregel kommunen får i hovedsak refundert all inngående merverdiavgift fra staten. Viktig å få betalt fakturaen innen forfall også for å sikre at man får godkjent krav om refusjon. Unntak: Ikke kompensasjon på anskaffelser som er nevnt i mval 8-3 annet ledd, dvs: omkostninger vedrørende servering og leie av selskapslokaler innkjøp av kunst og antikviteter til kost og naturalavlønning til virksomhetenes innehavere, ledelse, ansatte og pensjonister til representasjon til velferd ansatte (blomster, gaver mm) til gaver og utdeling i reklameøyemed til bruk av personbiler. Når det gjelder varebiler KL.2 gis det full mvakomp. Ikke kompensasjon for anskaffelser til bygg og anlegg eller annen fast eiendom for salg og utleie. Dette gelder både til arbeid på og drift av eiendommen, samt løse og utstyr til eiendommen. Ved kombinert bruk må det gjøres en fordeling. Ved mindre enn 5% utleie gi gis full kompensasjon. 7

8 DRIFT - MOMSKOMPENSASJON: Mva-kode 21 = 25 % momskomp drift, refusjonsberettiget Mva-kode 25 = 15 % momskomp drift, refusjonsberettiget Mva-kode 23 = 8 % momskomp drift, refusjonsberettiget Mva-kode 03 = 0% momskomp INVESTERINGER (MOMSKOMPENSASJON): Mva-kode 41 = 25 % momskomp investeringer, refusjonsberettiget Mva-kode 45 = 15 % momskomp investeringer, refusjonsberettiget Mva-kode 43 = 8 % momskomp investeringer, refusjonsberettiget Mva-kode 03 = 0% momskomp. Innenfor momspliktig virksomhet blir de nye momskodene (VA omsetning, Arbeidssenteret og tilfeldig omsetning). Ordinær merverdiavgift For de varer og tjenester som virksomheten bruker til å skape omsetning, kan det kreves fradrag for inngående moms. Samtidig legges det på utgående moms når varene selges. Ved kjøp: Mva-kode 11 = 25 % inngående moms Mva-kode 15 = 15 % inngående moms Mva-kode 13 = 8 % inngående moms Mva-kode 00 = 0 % inngående moms Ved salg: Mva-kode 31 = 25 % utgående moms Mva-kode 35 = 15 % utgående moms (salg av mat) Mva-kode 33 = 8 % utgående moms MVA-kode 09 = 0 % utgående moms ikke salgskonti Øvrig: 0% utg. mva utenfor mvaområdet = mvakode 02 8

9 1 siffer = klasse 1-2 siffer hovedpost (for eksempel lønn) 10 lønn 1-3 siffer KOSTRA-art (obligatorisk) 1010 fast lønn 4-5 siffer intern ERV art fast lønn 10 Lønn og sosiale utgifter drift Kommentar I artene inngår alle utgifter som er både trekk- og oppgavepliktige. Pensjonsordninger inkludert avtalefestet pensjon føres på art 090. Feriepenger og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den enkelte art under På art 099 skal arbeidsgiveravgift av lønnsartene føres. Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift Fast lønn Lønn for fast ansatte i faste stillinger. Alle faste tillegg som hører til stillingen. Engasjementer og vikarer i ledige stillingshjemler / ulønnet permisjon Fast lønn, drift Kun i HR-lønn Lønn undervisningspersonell Kun i HR-lønn Lønn servicepersonell/vaktmestere Kun i HR-lønn Lønn vikarer ledig stilling Kommunal Kun i HR-lønn Lønn vikarer ledig stilling Lærer Kun i HR-lønn Lønn vikarer v/perm uten lønn Kommunal Kun i HR-lønn Ekstra avtale m/leger utover avtalt arbeidstid Kun i HR-lønn Lønn vikarer v/perm uten lønn Lærer Kun i HR-lønn Avtalefestede tillegg Kun i HR-lønn Lørdag/søndag faste tillegg Kun i HR-lønn Kveld/natt faste tillegg Kun i HR-lønn Helligdagstillegg i følge turnus Kun i HR-lønn Funksjonstillegg Kun i HR-lønn Lørdag/søndag faste tillegg vikar ledig stilling Kun i HR-lønn Kveld/natt faste tillegg vikar ledig stilling / ul Kun i HR-lønn Helligdagstillegg vikar ledig stilling / ulønnet p Kun i HR-lønn Lønn kontorpersonale Kun i HR-lønn Annen fast lønn Kun i HR-lønn 9

10 1020 Vikarer - drift Kun i HR-lønn Vikarutgifter inkl. avtalefestede tillegg. Vikarlønn for personer som har permisjon med lønn Lønn vikarer Kun i HR-lønn Lønn vikar foreldreperm m/refusjon kommunal Kun i HR-lønn Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal Kun i HR-lønn Lønn sykevikar > 16 dager Lærer Kun i HR-lønn Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal Kun i HR-lønn Lønn sykevikar < 16 dager Lærer Kun i HR-lønn Lønn permisjonsvikar Kommunal Kun i HR-lønn Lønn permisjonsvikar Lærer Kun i HR-lønn Lønn vikar foreldreperm m/ref Lærer Kun i HR-lønn Lønn ferievikarer Kun i HR-lønn Ferie vikar lørdag/søndag Kun i HR-lønn Ferie vikar kveld/natt Kun i HR-lønn Vikar lørdag/søndag m/refusjon/syk og foreldre Kun i HR-lønn Vikar lørdag/søndag u/refusjon/permisjon m/lønn Kun i HR-lønn Avtalefestede tillegg - uten refusjon Kun i HR-lønn Vikar kveld/natt u/refusjon/permisjon m/lønn Kun i HR-lønn Vikar helligdagstillegg Kun i HR-lønn Vikarer anordning Kun i HR-lønn 1030 Ekstrahjelp drift Kun i HR-lønn Utgifter til midlertidige stillinger / ansatte utover faste hjemler Sesonghjelp, sommervikarer Lønn ekstrahjelp Kun i HR-lønn Lønn ekstrahjelp bruker Kun i HR-lønn Engasjementer Kun i HR-lønn Avtalefestede tillegg Kun i HR-lønn Tillegg ekstrahjelp / engasjement lørdag/søndag Kun i HR-lønn Tillegg ekstrahjelp /engasjement kveld og natt Kun i HR-lønn Tillegg ekstrahjelp / engasjement helligdager Kun i HR-lønn Ekstrahjelp anordning Kun i HR-lønn 1040 Overtid drift Kun i HR-lønn Overtid Kun i HR-lønn 10

11 1050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Kun i HR-lønn Omsorgslønn Kun i HR-lønn Annen lønn lærlinger og annen utdanning Kun i HR-lønn Fosterhjemsgodtgjørelse Kun i HR-lønn Støttekontakter Kun i HR-lønn Turtillegg Kun i HR-lønn Honorar (trekkpliktig) Kun i HR-lønn Lønn/godtgjørelse tillitsvalgt Kun i HR-lønn Tilsynsfører Kun i HR-lønn Avlastning Kun i HR-lønn Godtgj.besøkshjem Kun i HR-lønn Trekkpliktige stipend Kun i HR-lønn Sensorhonorar Kun i HR-lønn Eksamensvakt Kun i HR-lønn Tolketjeneste Kun i HR-lønn Arbeidsgodtgjørelse Kun i HR-lønn Tapt arbeidsfortjeneste Kun i HR-lønn Kompensasjonstillegg Kun i HR-lønn Reiseutgifter - trekkpliktig Kun i HR-lønn Kjøregodtgjørelse - trekkpliktig Kun i HR-lønn Diettgodtgjørelse - trekkpliktig Kun i HR-lønn Annen godtgjøring Kun i HR-lønn Arbeidstøy Kun i HR-lønn Fordel fri telefon, avg.pl. Kun i HR-lønn Motpost fordel fri telefon Kun i HR-lønn Fordel naturalytelse Kun i HR-lønn Motkonto fordel naturalytelse Kun i HR-lønn Lønn vedlikehold/lønn vedlikehold nybygg og nyanlegg Kun i HR-lønn Ferievikarer, vedlikehold Kun i HR-lønn Andre vikarer, vedlikehold Kun i HR-lønn Ekstrahjelp, vedlikehold Kun i HR-lønn Lønn vedlikehold anordning Kun i HR-lønn Lønn renholdere Lønn egne renholdere Kun i HR-lønn Lønn faste stillinger renholdere Kun i HR-lønn Kun i HR-lønn Lønn syekevikar med refusjon Kun i HR-lønn Lønn sykevikar uten refusjon Kun i HR-lønn Lønn ferievikar renhold Kun i HR-lønn Lønn ekstrahjelp renhold Kun i HR-lønn Lørdag/søndagstillegg fast 11

12 Kveld/natt-tillegg fast Overtid renhold Kun i HR-lønn Kun i HR-lønn 1080 Godtgjørelse folkevalgte Kun i HR-lønn Godtgjørelse heltidspolitiker / ordfører Kun i HR-lønn Møtegodtgjørelse Kun i HR-lønn Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Kun i HR-lønn Introduksjonsstønad Kun i HR-lønn Kvalifiseringsstønad Kun i HR-lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikringsordning Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel KLP Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel SPK Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel KLP sykepleier Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel KLP ordfører Kun i HR-lønn Ekstra arbeidsgivers andel KLP Kun i HR-lønn Ekstra arbeidsgivers andel SPK Kun i HR-lønn Ekstra arbeidsgiverandel KLP sykepleier Kun i HR-lønn Ekstra arbeidsgiverandel KLP ordfører Kun i HR-lønn Gruppelivsforsikring Kun i HR-lønn Ulykkesforsikring Kun i HR-lønn Avtalefestet pensjon Kun i HR-lønn Premieavvik Kun i HR-lønn 1099 Arbeidsgiveravgift Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift andel pensjon Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift, ekstra andel pensjon Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift av refusjon Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift av feriepenger ref. Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift anordning Kun i HR-lønn 12

13 11-12 Kjøp av varer og tjenester - drift Artene 1-2 omfatter som hovedregel utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i egen produksjon. Art 290 intern kjøp brukes kun som motpost til 790. Kjøp av inventar og utstyr over kl og med forventet levetid over 3 år skal føres i investeringsregnskapet (klasse 0) 1100 Kontormateriell Kontorrekvisita, tonere til skrivere og maskiner (utenfor serviceavtale) Abonnementer, tidsskrifter, faglitteratur (ikke undervisningsmateriell el bibliotek) Forbruksmateriell, annet kontormateriell Kontormateriell 1105 Undervisningsmateriell Pålagt å bruke for skolene, kan brukes av barnehager med mer Undervisningsmateriell til elever, materiale til sløyd, tekstil med mer matinnkjøp til skolekjøkken Bøker til skolebibliotek Undervisningsmateriell kulturskolen. Elev-pc Undervisningsmateriell 1110 Medisinsk forbruksmateriell Mindre medisinsk utstyr, rekvisita, kjemikaler, labutstyr, surstoff, lystgass med mer Grunnskolen pålagt Medisinsk forbruksmateriell 1114 Medikamenter Innkjøp av medisiner Medikamenter 1115 Matvarer Matvarer til bevertning i kommunal regi. Møter, råd og utvalg Matvarer for hjemkjøring Drikkevarer, kioskvarer Matvarer (tjenesteproduksjon) Innkjøp av matvarer til kjøkken sykehjem, barnehager og SFO Skolekjøkken på Frokost, bevertning mm Matservering til ansatte som julebord, trivselstiltak, kurs og opplæringstiltak ikke momskomp kodefeltet blankt 1120 Annet forbruksmateriell Samlepost for varer og tjenester som ikke kan plasseres i en av de øvrige kategorier. Driftsmateriell knyttet til drift av bygg, eks. filter, festeanordninger, lyskilder, remmer, pakninger med mer, gardiner, terminalbriller. Kino/teaterbilletter, leirskole, kjøp av kulturtilbud tilknyttet den kulturelle skolesekken. 13

14 Annet forbruksmateriell Andre råvarer Andre tjenester Hotellutgifter - møter mm (ikke kurs) Kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig (oppgavepliktig skal over HR-lønn) Rengjøringsmateriell Kjemikalier, veisalt Innkjøp produksjon/a Velferdstiltak ansatte og brukere Blomster, gaver med mer ikke momskomp kode feltet være blankt Øredifferanse Post, banktjenester, telefon, internett og bredbånd Porto, betalingsformidling, abonnement (faste avgifter og bruk) for internett, bredbånd, mobil og telefax Bankgebyrer, bankavtaler. Datakommunikasjon, etablering og bruk av internett, linjeleie Posttjenester (frankering, porto, gebyr) Banktjenester (bankgebyrer, betalingsformidling) Telefon og internett (abonnementer, linjeleie og telleskritt) Lisenser Annonse, reklame, informasjon Stillingsannonser, alle typer annonsering. Reklame. Gaver ved representasjon Trykking, kopiering, utgivelse/formidling av informasjon Annonse Reklame og gave ved representasjon Ikke momskomp Informasjon Trykking, kopiering, utgivelse og formidling av informasjon 1150 Opplæring, kurs Omfatter utgifter som ikke er oppgavepliktige. Oppgavepliktige ytelser knyttet til kurs føres på 1160xx og 1165xx og skal over HR-Lønn. Faglig veiledning, utgifter til kursholder/foreleser, Opplæringstiltak for ansatte, kursavgifter Kursholder/foreleser - ekstern Kursavgifter Opplæringstiltak for ansatte Hotellutgifter - oppholdsutgifter, kurs Buss, tog og flybilletter på art og mat på bevertning 14

15 Faglig veiledning Andre utgifter til opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse til reiser, diett, bil m.v. Som er oppgavepliktige Reiseutgifter, kjøregodtgjørelse, kostgodtgjørelser, losjigodtgjørelse Reisegodtgjørelse Kun i HR-Reise Diett-/kostgodtgjørelse Kun i HR-Reise Adm forpleining Kun i HR-Reise Km-godtgjørelse Kun i HR-Reise 1165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser Kun i HR-Lønn Telefongodtgjørelse under 1050xx, Verktøygodtgjørelse, flyttegodtgjørelse, fritids og ferieforsikring for ansatte. Stipender som ikke er trekkpliktige. Kompensasjon praksisutgifter. Fosterhjemsgodtgjørelse (utgiftsdekning) Godtgj. Selvstendig næringsdrivende Kun i HR-Lønn Utgiftsdekning/fosterhjemsgodtgjørelse Kun i HR-Lønn Utgiftsdekning støttekontakt Kun i HR-Lønn Besøkshj. utgiftsdekn Kun i HR-Lønn Diverse driftsstøtte Kun i HR-Lønn Flyttegodtgjørelse Kun i HR-Lønn Trekkfritt stipend Kun i HR-Lønn Annen godtgjørelse Kun i HR-Lønn 1170 Transport/drift av egne transportmidler Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (tog, buss m.v.), bompenger, parkerings- Leie og leasing Avgifter på art Transport av eldre, funksjonshemmede, pasienter Skyssutgifter til og fra skole Driftsutgifter på egne transportmidler, årsavgifter, drivstoff, service og vedlikehold NB! Personbiler - får ikke refundert mva utgifter. Varebiler får refundert mva Transportutgifter Ikke oppg.pl. reiseutgifter (tog, buss mv.) Skyssutgifter elever grunnskole mellom hjem og skole Skyss av eldre, dagpasienter m.v. Parkeringsavgift/bompenger - ikke momskomp Drift av transportmidler Drivstoff, rekvisita, årsavgifter, forsikringer Vedlikehold og service på egne transportmidler 15

16 Annen transport 1180 Strøm Energi Strøm, elektrisk kraft til belysning og oppvarming Olje, parafin, ved til oppvarming Strøm 1181 Fjernvarme Energiutgifter fra fjernvarmeanlegg Fjernvarme 1182 Fyringsolje og fyringsparafin Olje, parafin, til oppvarming Olje, parafin til oppvarming 1183 Naturgass Energiutgifter der naturgass er energikilde Naturgass - energikilde 1184 Bioenergi Energiutgifter der bioenergi er energikilden (ved, pellets, briketter) Bioenergi ved mm 1185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Forsikringer av ansatte, elever, anlegg, utstyr m.v. Ikke-oppgavepliktig forsikringer til ansatte. Alarmsystemer, vakthold og vektertjenester Tilskudd til norsk pasientskadeerstatning Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Yrkesskadeforsikring, lovpålagt 1190 Leie av lokaler og grunn Husleie der hvor kommunen selv ikke eier eiendommen eller grunnen. Festeavgift Leie av lokaler og grunn 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Kontingenter, eiendomsavgifter, kommunale eiendomsgebyrer som vann, avløp, renovasjon. Lisenser til TONO, Bono Byggesaksgebyrer TV-lisenser (8% mva-komp drift = kode 23). Lisenser, Innkjøp, oppgradering av programvare Kopieringsavtaler KOPINOR Døgnmulkter - utskrivningsklare sykehuspasienter 16

17 Avgifter, gebyrer Kontingenter, eiendomsavgifter, byggesaksgebyrer m.v Lisenser på dataprogrammer Lisenser, Innkjøp, oppgradering av programvare 1200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp og finansiell leasing av inventar, utstyr og maskiner inkl innkjøpsutgifter Eksempel: møbler, kontorutstyr, bøker, instrumenter, kunst, IKT-utstyr, kjøkkenartiker, redskaper, verktøy, kontormaskiner, anleggsmaskiner med mer Dersom verdien er over kr og levetid over 3 år er det investering (0-arter) og egne prosjektnr/wbs som starter på 0-serien Inventar og utstyr Pc og utstyr til pc/ Bibliotek, bøker, musikk 1209 Medisinsk utstyr Kjøp evt leie av medisinsk utstyr Medisinsk utstyr 1210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp og finansiell leasing av transportmidler (personbiler, buss, varebil, lastebil) Dersom verdien er over kr og levetid over 3 år er det investering (0-arter) Kjøp, leie og leasing av transportmidler 1220 Leie av driftsmidler Leie og leasing av driftsmidler 1230 Vedlikehold og byggetjenester Kun omfatte kjøp av varer og tjenester fra andre. Ved bruk av egne ansatte se egne lønnsarter + art 1250xx materialer til vedlikehold. Vedlikeholdsavtaler utvendig og innvending Innvendig og utvendig vedlikehold Vedlikehold og nyanlegg av veger Byggetjenester ifm påkostning eller nybygg (rivning, rigging, grunnarbeider, ombygging, utvikling m.v. er å regne som investering (artene begynne med siffer 0) Vedlikehold og byggetjenester 17

18 1240 Servicetjenester og reparasjoner Kun omfatte innkjøp av tjenester fra andre. Brannvarslingsanlegg, heiser, vedlikeholdsavtaler teknisk infrastruktur IT og annet utstyr som ikke er direkte bygningsrelatert Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester Driftsavtaler./vedlikeholdsavtaler 1250 Materialer til vedlikehold Utgifter til materialer ved vedlikehold i kommunal regi. Maling, betong, trevirke, ledninger mv. Driftsmateriell som ikke er en del av vedlikehold føres på art Renholds- og vaskeritjenester Kjøp av tjenesten renhold av kommunale bygg, dvs ikke lønn til egne renholdere Vask av tekstiler i kommunal regi Utgifter til leievask Materialer til vedlikehold og påkostninger Renholds- og vaskeritjenester 1270 Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre som inngår i tjenesteproduksjon og som ikke hører naturlig hjemme under andre arter. Konsulenttjenester, juridiske tjenester, Konsulenttjenester på byggetjenester, prosjektering Vikartjenester (vikarbyråer) Konsulenttjenester Honorar artister 1290 Internkjøp Internkjøp (skal motsvares av tilsvarende internsalg ) 18

19 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.produksjon Utgifter knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Kjøp fra staten / statlige institusjoner Departementer, fylkesmannen, NAV, politi, rettsvesen, helseforetakene, statens kartverk m.v Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra kommuner Gjesteelever i andre kommuner, Samarbeidsavtaler med andre kommune (økonomi, landbruk, brann og redning m.v.) Kjøp fra andre (private) Private institusjoner, private barnehager / familiebarnehager, Driftsavtaler og driftstilskudd fysioterapeuter, leger m.v Kjøp fra IKS (der kommunen er deltaker) Buskerud kommunerevisjon IKS, Kjøp fra foretak som fører særregnskap 14 Overføringsutgifter drift Tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om tjenesteproduksjon Overføringer til staten Avregningsoppgjør fastlegeordningen/fysioterapeuter 1429 Merverdiavgift til staten Medfinansiering somatiske tjenester Mva kompensasjon - full sats Mva kompensasjon - redusert sats Mva kompensasjon - lav sats Overføring til fylkeskommuner Overføring til kommuner Overføring av statstilskudd til flyktninger ved flytting Overføring av spillemidler fra fylkeskommunen til kommuner Overføringer til andre (private) Støtte til lag og foreninger, erstatninger Overføring av spillemidler til private, tilskudd kirkelig fellesråd Tapte kundefordringer Bidrag til underhold Bidrag til bolig Bidrag til andre formål Overføring til IKS (der kommunen er deltaker) HR-Lønn Samhandling 19

20 Overføring til foretak som fører særregnskap Reserverte bevilgninger/avsetninger Formannskapets disposisjonskonto, avsetning lønnsoppgjør 20

21 16 Salgsinntekter Brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter Brukerbetaling. Inntekter av brukerbetaling knyttet til faste avtaler/abonnementer om generelle kommunale tjenester Brukerbetaling, dagopphold, vederlag for opphold i institusjon, Oppholdsbetaling barnehager, sfo Brukerbetaling diverse Brukerbetaling barnehager og SFO Brukerbetaling helse, pleie og omsorg (HPO) Brukerbetaling bolig Brukerbetaling adm Brukerbetaling kultur, idrett og fritid (KIF) 1620 Salgsinntekter Kommunale salgs- og leieinntekter (ekskl husleie) av mer tilfeldig karakter som er avgiftsfrie. Salg av tjenester til andre som ikke er mva-pliktige Salg og skjenkeavgifter alkohol Salg varer/tjen utenfor avg.omr. Salg varer/tjen utenfor avg.omr., barnehage og SFO Salg varer/tjen utenfor avg.omr., skole/utdanning Salg varer/tjen utenfor avg.omr., bolig Salg varer/tjen utenfor avg.omr., teknisk Salg varer/tjen utenfor avg.omr., administrasjon Salg varer/tjen utenfor avg.omr., kult/idr/fritid (KIF) Kostpenger Gebyrer Purregebyr 1629 Billettinntekter Mva-pliktige billettinntekter føres på Billettinntekter 1630 Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokaler Leieinntekter fra kommunale utleieboliger, herunder husleiesubsidier Festeavgifter for kommunale tomter Utleie av lokaler f.eks kommunale kulturbygg og ungdomsklubb Husleie, festeavgifter 21

22 1640 Avgiftspliktige gebyrer Kommunale årsgebyrer (vann, avløp, feiing, renovasjon) 1650 og -60 Tilknytningsgebyr Avgiftspliktige gebyrer Tilknytningsavgift Årsgebyr areal Årsgebyr målt forbruk Målerleie Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Salg av varer og tjenester til andre som er avgiftspliktig for eksempel billett- Inntekter Annet avgiftspliktig salg Salg av mat 25% mva Salg av mat 15% mva Hra ref. vedr. gjenv 1660 Salg av driftsmidler Inntekter ved salg av diftsmidler. Dersom det aktuelle driftsmidler opprinnelig var en investeringsutgift skal også salget føres som en investeringsinntekt Salg av driftsmidler 1690 Fordelte utgifter/internsalg Fordelte utgifter 22

23 17 Refusjoner Gjelder som regel der kommunen får betalt for utlegg den har pådratt seg for andre f.eks. sykelønnsrefusjoner Refusjon fra staten Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester Øremerkede tilskudd fra staten Refusjon fra NAV for eksempel kvalifiseringsprogram Fastlønnstilskudd fysio og leger Avregningsoppgjør fastlegeordningen Tilretteleggingstilskudd NAV Sykelønnsrefusjon Fødselspermisjonsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Avs.feriep. foreldrep Mva - kompensasjon investeringer full sats Mva - kompensasjon investeringer redusert sats Mva - kompensasjon investeringer lav sats Mva kompensasjon drift - full sats Mva kompensasjon drift - redusert sats Mva kompensasjon drift - lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Lærlingtilskudd Refusjon av kommunale utgifter vedr fylkesveger Refusjon fra kommuner Avtale om gjesteelever, avtale om sykehjemsplasser, barnehageplasser mv Refusjon fra andre (private) Refusjon etter plan og bygningsloven Forsikringsoppgjør Refusjon fra IKS (der kommunen er deltaker) Refusjon fra foretak med særregnskap Internsalg (må være tilsvarende motpost ) 23

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2013

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2013 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2013 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2013 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA REGNSKAPSÅRET 2012 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2012 Nye presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2015 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN 2 FUNKSJONSKONTOPLANEN

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 HOLE KOMMUNE Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 Kontoplan Hole kommune 2008, 01.09.2008 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med en: - innledning, (denne fane) - endringer i denne

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2013

Mulighetenes KONTOPLAN 2013 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE ENDRINGSLOGG... 5 ENDRINGER FRA 2012 TIL 2013... 5 1.0 Kontoplanen... 6 Kontering... 6 Opprulleringsgrupper... 6 1.1 Ansvarskontoplanen... 8 1.2

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

tjenestene sorterer under. Innsatsen i forhold til oppfølging, kontroll og forvaltningsoppgaver iht. lovverk knyttes til funksjon 120.

tjenestene sorterer under. Innsatsen i forhold til oppfølging, kontroll og forvaltningsoppgaver iht. lovverk knyttes til funksjon 120. Funksjoner 100 Politisk styring Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter og befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komiteer),

Detaljer

Svarene nedenfor er sortert kronologisk og ikke etter art og funksjon. For å søke i dokumentet, bruk søkefunksjonene til pdf filen.

Svarene nedenfor er sortert kronologisk og ikke etter art og funksjon. For å søke i dokumentet, bruk søkefunksjonene til pdf filen. Svarene nedenfor er sortert kronologisk og ikke etter art og funksjon. For å søke i dokumentet, bruk søkefunksjonene til pdf filen. KOSTRA SPM 10 038 Har mottatt følgende spørsmål: Viser til Kostraspm

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Generelle kommentarer 5 Delegering av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer