ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE"

Transkript

1 010 FASTLØNN LØNN FAST ANSATTE LØNN VAKANSVIKAR FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG HELLIGDAGSTILLEGG KVELDS- OG NATTILLEGG ANNEN FAST LØNN ANORDNET LØNN 020 LØNN TIL VIKARER LØNN TIL VIKARER VIKAR VED SYKEFRAVÆR M/REFUSJON VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON M/REFUSJON VIKAR UTEN REFUSJON LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG VIKAR M/REFUSJON LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG VIKAR U/REFUSJON HELLIGDAGSTILLEGG VIKAR M/REFUSJON HELLIGDAGSTILLEGG VIKAR U/REFUSJON KVELDS- OG NATTILLEGG VIKAR M/REFUSJON KVELDS- OG NATTILLEGG VIKAR U/REFUSJON 030 LØNN TIL EKSTRAHJELP LØNN EKSTRAHJELP LØNN ENGASJEMENTER 040 OVERTIDSLØNN OVERTID 050 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER LØNN LÆRLINGER/PRAKTIKANTER LØNN STØTTEKONTAKTER/AVLASTERE/BESØKSHJEM M.M HONORAR FRI TELEFON TREKKPL. GODTGJ. (SJABLON) KM.GODTGJØRELSE OPPGAVE-/TREKKPLIKTIG 070 LØNN VEDLIKEHOLD LØNN VEDLIKEHOLD 080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE FRIKJØPSORDNING FOLKEVALGTE GRUPPELEDERTILSKUDD 089 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARB.GIVERAVG.PL. LØNN INTRO/KVALIFISERINGSSTØNAD 090 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER PENSJONSDEL KOMMUNALT ANSATTE PENSJONSUTGIFTER LÆRERE REGULERINGSPREMIE KLP AFP GRUPPELIVSFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING MOTKONTO GRUPPELIV/ULYKKE OG TELEFON/SJABLON GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING (FAKTURA) 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT PENSJON MANUELL 100 KONTORMATERIELL KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR/TIDSKRIFTER M.V. 105 UNDERVISNINGSMATERIELL ELEVBIBLIOTEK/MEDIATEK LÆREBØKER ARBEIDSMATERIELL PRAKTISKE FAG ANNET SKOLEMATERIELL LEKER 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINSKE FORBRUKSVARER 114 MEDIKAMENTER INNKJØP AV MEDISINER 115 MATVARER MATVARER Sist oppdatert Artskontorplan drift 1.7.xls Side 1 av 7

2 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER MILJØTILTAK RENGJØRINGSMIDLER PAPIR OG PLAST BLEIER ARBEIDSKLÆR OG SKO PLANTEMATERIELL SAND OG GRUS VELFERDSTILTAK ANDRE VELFERDSTILTAK EGNE ANSATTE KANTINETJENESTER UTLEGG I FØLGE BILAG MØTEUTGIFTER FRIKJØPSORDNING FOLKEVALGTE TILFELDIGE UTGIFTER SIVILARBEIDERE 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BREDBÅND BANKTJENESTER TELEFON-/TELEUTGIFTER PORTO/POSTTJENESTER DATAKOMMUNIKASJON INKASSOSALÆR KASSADIFFERANSE 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON TRYKNINGSUTGIFTER/KOPIERING ANNONSER/INFOTILTAK REPRESENTASJON 150 OPPLÆRING, KURS, (IKKE OPPGAVEPLIKTIG) KURS /OPPLÆRING (IKKE OPPGAVEPLIKTIG) HONORAR/STIPEND (IKKE OPPG.PLIKTIG) UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL M.V. (OPPGAVEPLIKTIG, IKKE 160 TREKKPLIKTIG) REISEGODTGJØRELSE DIETTGODTGJØRELSE BILGODTGJØRELSE 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER KLESGODTGJØRELSE STIPEND (OPPGAVE-, MEN IKKE TREKKPLIKTIG) ERKJENTLIGHETSGODTGJØRELSER OPPGAVEPLIKTIG ANDRE UTGIFTSGODTGJØRELSER (OPPGAVEPLIKTIG) TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER, (HERUNDER ANLEGGSMASKINER 170 OG LIGNENDE) (IKKE OPPGAVEPLIKTIG) DRIFT BILER BUSS, DROSJE, FERJE, TOG, FLY INNLEIDE TRANSPORTTJENESTER DRIVSTOFF TRANSPORTMIDLER DRIFT PERSONBILER 180 ENERGI FYRINGSOLJE/GASS/FJERNVARME ELEKTRISITET 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD/SIKRING, (IKKE OPPG.& TR.PLIKTIG) FORSIKRING BYGG/INNBO, MASKINER FORSIKRING BRUKERE FORSIKRING PERSONAL FORSIKRING PERSONAL HJELPEKONTO EKSTERNT VAKTHOLD BRANNVARSLING/INNBRUDDSALARM 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN EKSTERN LEIE AV LOKALER OG GRUNN INTERN LEIE AV LOKALER OG GRUNN 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER KONTINGENTER RENOVASJON CONTAINERE (PRIVATE FIRMA) Sist oppdatert Artskontorplan drift 1.7.xls Side 2 av 7

3 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER KONTORMØBLER EDB-MASKINER, PC, KJØP/LEIE ANNET INVENTAR OG UTSTYR UNDERVISNINGSUTSTYR KJØP AV MASKINER OPPGRADERING/PROGRAMVARE FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 209 MEDISINSK UTSTYR MEDISINSK UTSTYR 210 KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER TRANSPORTMIDLER LEIE PERSONBILER 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER OPERASJONELL LEIE OG LEASING AV DRIFTSMIDLER 230 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTER VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER VEDLIKEHOLD ANLEGG VEDLIKEHOLD UTSTYR OG MASKINER 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER SERVICE, REPARASJON, DRIFTSAVTALER VAKTMESTERTJENESTER OG SNØBRØYTING (IKKE FORETAK) 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD MATERIALKJØP ANLEGG FORDELT LØNN EGNE ANSATTE TJENESTER EGNE AVDELINGER 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER (IKKE FORETAK) 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUSKJON) KONSULENTTJENESTER ADVOKATUTGIFTER SAKKYNDIG BISTAND EKSTERN REVISJON EKSTERN REGNSKAP 290 INTERNKJØP, (MOTPOST 790) INTERNKJØP (MOTPOST 17900) ABI BESTILLER (MOTPOST 17901) 300 KJØP FRA STATEN KJØP FRA STATEN 330 KJØP FRA FYLKESKOMMUNER KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 350 KJØP FRA KOMMUNER KJØP FRA KOMMUNER 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) DRIFTSTILSKUDD PRIVATPRAKTISERENDE KJØP FRA IKS, M.V. DER KOMMUNEN IKKE SELV ER DELTAGER KJØP FRA IKS, M.V.DER KOMMUNEN SELV IKKE ER DELTAGER VARIABEL PRIS DRIFTSTILSKUDD PRIVATPRAKTISERENDE OPPGAVEPLIKTIG TILSKUDD SYKEHJEM TILSKUDD ALDERSHJEM ANDRE INSTITUSJONER, KOMMUNALE/PRIVATE VERNET HYBEL/BOTILBUD ANDRE BEHANDLINGSTILTAK DAGAKTIVITET FUNKSJONSHEMMEDE ELDRESENTRE INSTITUSJON UTENFOR FYLKET GJEST TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER MED DRIFTSAVTALE KOMMUNALT TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER TILSKUDD PRIVATE SKOLER FRITT BRUKERVALG PRIVATE AKTØRER EKSTRA UTGIFTER INSTITUSJONER/FOSTERHJEM EGENREGIAVTALE RENOVASJON TILLEGGSTJENESTER EGENREGI RENOVASJON Sist oppdatert Artskontorplan drift 1.7.xls Side 3 av 7

4 375 KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAGER KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAGER KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAGER, VARIABEL PRIS 380 KJØP FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP KJØP FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP VEDLIKEHOLD UTFØRT AV FORETAK PÅ BYGG OG ANLEGG MATERIALKJØP FRA FORETAK TIL BYGG OG ANLEGG FORDELT LØNN TIL VEDLIKEHOLD UTFØRT AV FORETAK RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTE UTFØRT AV FORETAK KJØP FRA FORETAK TIL DRIFT AV BILER KJØP AV DRIVSTOFF FRA FORETAK INNLEIDE TRANSPORTTJENESTER FRA FORETAK KJØP AV TRANSPORTMIDLER FRA FORETAK AVGIFTER BETALT TIL FORETAK KJØP AV UNDERVISNINGSMATERIELL FRA FORETAK VEDLIKEHOLD UTFØRT AV FORETAK IFBM INN- OG UTFLYTTING 400 OVERFØRING TIL STATEN OVERFØRING TIL STATEN 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSASJON 430 OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER 450 OVERFØRING TIL KOMMUNER OVERFØRING TIL (ANDRE) KOMMUNER 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) TAP PÅ KRAV ERSTATNINGER FRITAK EIENDOMSSKATT LEIETAP OVERFØRING ANDRE PRIVATE TILSKUDD ORGANISASJONER TILSKUDD ORGANISASJONER SOSIALE PROBLEMER BOSTØTTE PENSJONISTER TILSKUDD TTS KLIENTUTGIFTER BARNEVERN TILSKUDD IDRETT TILSKUDD DIVERSE BIDRAG LIVSOPPHOLD MINSTENORM BIDRAG LIVSOPPHOLD AKUTTHJELP ETABLERINGSTILSKUDD BIDRAG ANDRE FORMÅL LIVSOPPHOLD BOUTGIFTER MINSTENORM LIVSOPPHOLD BOUTGIFTER OVER MINSTENORM BIDRAG BOUTGIFTER STRØM PENSJONATOPPHOLD 475 OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAGER OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAGER 480 OVERFØRING TIL FORETAK OG SÆRBEDRIFTER I EGEN KOMMUNE OVERFØRING TIL FORETAK OG SÆRBEDRIFTER I EGEN KOMMUNE 490 RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER/AVSETNINGER (KUN BUDSJETT) ORDINÆR RESERVEKONTO (KUN BUDSJETT) LØNNSRESERVE (BUDSJETT) MIDREFORBRUK (KUN BUDSJETT) 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER RENTER INNLÅN FORSINKELSESRENTER RENTER FINANSFORVALTNING LÅNEOMKOSTNINGER RENTER SWAP KONTRAKTER ANDRE RENTEUTGIFTER ANDRE FINSANSUTGIFTER UREALISERT KURSTAP KURSTAP FINANSFORVALTNING 510 AVDRAGSUTGIFTER AVDRAG LÅN Sist oppdatert Artskontorplan drift 1.7.xls Side 4 av 7

5 520 UTLÅN SOSIALE UTLÅN 530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 560 AVSETNINGER TIL LIKVIDITETSRESERVEN AVSETNINGER TIL LIKVIDITETSRESERVEN 570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 580 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 590 AVSKRIVNINGER, (MOTPOST ART 990, FUNKSJON 860) AVSKRIVNINGER AVSKRIVNING RENTER RESTVERDI 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER FORELDREBETALING BARNEHAGER FORELDREBETALING SFO MATPENGER ELEVKONTINGENT MUSIKKSKOLE BETALING VED OPPHOLD INSTITUSJONER/HJEM BETALING LANGTIDSOPPHOLD BETALING KORTTIDSOPPHOLD BETALING DAGSENTEROPPHOLD BETALING TRYGGHETSAVDELING BETALING HJELP I HJEMMET PASIENTBETALING LEGEKONSULTASJON PASIENTBETALING VAKSINASJON PASIENTBETALING FORBRUKSMATERIELL ÅRSAVGIFT TRYGGHETSALARM 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET AVGIFTSFRIE TILKNYTNINGSAVGIFTER AVGIFTSFRIE ÅRSAVGIFTER VAR BEVILLINGS-/SERVERINGSAVGIFT KANTINESALG, AVGIFTSFRITT MATLEVERING, AVGIFTSFRITT AVGIFTSFRITT SALG AV VARER OG TJENESTER KURS/ARRANGEMENTER INNBETALING AVSKREVNE FORDRINGER UTEN MVA BETALING KOST ANSATTE ANDRE AVGIFTSFRIE AVGIFTER & GEBYR ANDRE AVGIFTSFRIE INNTEKTER PC-TREKK 629 BILLETTINNTEKTER BILLETTINNTEKTER 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKALER HUSLEIEINNTEKTER FESTE- & BYGSELAVGIFT LEIEINNTEKTER LOKALER 640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER AVGIFTSPLIKTIG TILKNYTNINGSAVGIFT AVGIFTSPLIKTIGE ÅRSAVGIFTER VAR AVGIFTSPLIKTIG MÅLERLEIE AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER (VAR) AVGIFTSPLIKTIG VANN & AVLØP MÅLER 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER INNBETALING AVSKREVNE FORDRINGER MED MVA AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER AVGIFTSPLIKTIG LEIE AV UTSTYR AVGIFTSPLIKTIGE AVGIFTER & GEBYR (IKKE VAR) 660 SALG AV DRIFTSMIDLER SALG AV DRIFTSMIDLER Sist oppdatert Artskontorplan drift 1.7.xls Side 5 av 7

6 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG, (FUNKSJON 190) FORDELTE UTGIFTER AVGIFTSFRIE FORDELTE UTGIFTER AVGIFTSPLIKTIGE FORDELTE UTGIFTER FORDELTE INTERN HUSLEIE HENFØRBARE INNTEKTER/UTGIFTER 700 REFUSJON FRA STATEN STATSTILSKUDD KOMMUNALE BARNEHAGER REFUSJON TRANSPORT HELSEPERSONELL FASTLØNNSTILSKUDD TILSKUDD SYSSELSETTING REFUSJON STATLIGE HØGSKOLER MOMSKOMPENSASJON GAMMEL ORDNING (FØR ) ANDRE STATSTILSKUDD/REFUSJONER 710 SYKELØNNSREFUSJON REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON SVANGERSKAPSPERMISJON KORRIGERT REFUSJONER FRA NAV 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER TILSKUDD LÆRLINGER 750 REFUSJON FRA KOMMUNER REFUSJON FRA (ANDRE) KOMMUNER 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) REFUSJON IKS DER KOMMUNEN IKKE SELV ER DELTAGER REFUSJON IKS DER KOMMUNEN IKKE SELV ER DELTAGER, VARIABEL PRIS REFUSJON ORGANISASJONER REFUSJON KLIENT 775 REFUSJON FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAGER REFUSJON FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAGER 780 REFUSJON FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP REF.(AVG.FRI), FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP REF. (AVG.PL.), FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE.SOM FØRER SÆRREGNSKAP PC-TREKK FRA FORETAK HUSLEIEINNTEKTER FRA FORETAK AVGIFTSFRIE GEBYRER FRA FORETAK AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER FRA FORETAK RENTER OG AVDRAG FRA FORETAK 790 INTERNSALG, (MOTPOST 290) INTERNSALG (MOTPOST 12900) ABI UTFØRER (MOTPOST 12901) 800 RAMMETILSKUDD STATLIG RAMMETILSKUDD RAMMETILSKUDD MORSMÅLSTRENING RAMMETILSKUDD TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER KOMPENSASJONSTILSKUDD REFORM DRIFTSTILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER MED DRIFTSAVTALE DRIFTSTILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER UTEN DRIFTSAVTALE TILSKUDD FRA HUSBANKEN STUI - OVERFØRINGER 830 OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNER OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNER 850 OVERFØRING FRA KOMMUNER OVERFØRING FRA (ANDRE) KOMMUNER MERFORBRUK (KUN BUDJSETT) Sist oppdatert Artskontorplan drift 1.7.xls Side 6 av 7

7 870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 874 EIENDOMSSKATT ANNEN EIENDOM EIENDOMSSKATT "VERK OG BRUK" 875 EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER EIENDOMSSKATT "ANNEN FAST EIENDOM" 877 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER 880 OVERFØRING FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP OVERFØRING FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP 890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) 895 OVERFØRING FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAGER OVERFØRING FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAGER 900 RENTEINNTEKTER RENTER AV BANKINNSKUDD FORSINKELSESRENTER RENTER FINANSFORVALTNING RENTER SWAP KONTRAKTER ANDRE RENTEINNTEKTER ANDRE FINANSINNTEKTER UREALISERT KURSGEVINST REALISERTE GEVINSTER 905 UTBYTTE OG EIERUTTAK AKSJEUTBYTTE 920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN INNBETALING SOSIALLÅN SOSIALLÅN OMGJORT TIL BIDRAG 930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV DISPOSISJONSFOND 950 BRUK AV BUNDNE FOND BRUK AV BUNDNE FOND 960 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 980 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER (FUNKSJON 860) MOTPOST AVSKRIVNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER RENTER RESTVERDI Sist oppdatert Artskontorplan drift 1.7.xls Side 7 av 7

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Regnskap Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Elin Nystuen, regnskapssjef Litt overordnet om regnskap

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2009/60 Notater Randi Strand Notater Kyrkjeleg rapportering 2009 Fellesråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for rekneskap Desember 2009 Avdeling for nasjonalregnskap

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer