Økonomiske oversikter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske oversikter"

Transkript

1 Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1

2 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,05 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,87 Overføringer med krav til motytelse , , , ,81 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,94 Eiendomsskatt , , , ,62 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,29 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,13 Sosiale utgifter , , , ,88 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,30 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,88 Overføringer , , , ,58 Avskrivninger , , , ,47 Fordelte utgifter , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,24 Brutto driftsresultat , , , ,95 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,84 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) ,16 0,00 0, ,54 Mottatte avdrag på utlån , , , ,50 Sum eksterne finansinntekter , , , ,88 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,77 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) ,08 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,35 Sum eksterne finansutgifter , , , ,12 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,76 Motpost avskrivninger , , , ,47 Netto driftsresultat , , , ,28 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,02 Bruk av disposisjonsfond , , , ,23 Bruk av bundne fond , , , ,48 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,73 Overført til investeringsregnskapet , , , ,69 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 0, ,00 0, ,75 Avsatt til bundne fond ,82 0,00 0, ,57 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,01 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,60 0,31 0,00 0,00 2

3 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0, ,00 Statlige overføringer ,00 0,00 0, ,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter ,33 0,00 0, ,81 Sosiale utgifter ,88 0,00 0, ,63 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,30 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,13 Renteutgifter og omkostninger ,00 0,00 0, ,00 Fordelte utgifter ,00 0,00 0, ,00 Sum utgifter , , , ,87 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr , ,00 0, ,39 Avsatt til ubundne investeringsfond ,43 0,00 0, ,96 Avsatt til bundne fond , ,00 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,35 Finansieringsbehov , , , ,22 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,47 Mottatte avdrag på utlån ,44 0,00 0, ,12 Salg av aksjer og andeler , , , ,96 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,69 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , , ,84 Bruk av bundne fond 0, ,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,08 Udekket/udisponert , ,00 0, ,14 3

4 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,29 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,43 Sum anskaffelse av midler , , , ,72 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,77 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,87 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,12 Sum anvendelse av midler , , , ,76 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,04 Endring i ubrukte lånemidler ,28 0,00 0, ,69 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,65 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , ,00 0, ,67 Bruk av avsetninger , , , ,57 Til avsetning senere år , ,00 0, ,14 Netto avsetninger , , , ,04 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,16 Interne utgifter mv , , , ,16 Netto interne overføringer 0, , ,00 0,00 4

5 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler , ,29 Faste eiendommer og anlegg , ,70 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,59 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,91 Kortsiktige fordringer , ,07 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler ,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner , ,72 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,12 SUM EIENDELER , ,20 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,12 Disposisjonsfond , ,68 Bundne driftsfond , ,16 Ubundne investeringsfond , ,31 Bundne investeringsfond , ,92 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk , ,14 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,19 Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån , ,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,08 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,08 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,20 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,31 Ubrukte lånemidler , ,10 Andre memoriakonti , ,21 Motkonto til memoriakontiene , ,31 5

6 Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2011 Regnskap 2010 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,15 Endring ihendehaverobl og sertifikater , ,46 Endring kortsiktige fordringer , ,83 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,52 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,03 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,49 6

7 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,94 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,62 Andre direkte eller indirekte skatter , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,56 Renteinntekter og utbytte , , , ,84 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) ,16 0,00 0, ,54 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,77 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) ,08 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,61 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger 0, ,00 0, ,75 Til bundne avsetninger ,82 0,00 0, ,57 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,02 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,23 Bruk av bundne avsetninger , , , ,48 Netto avsetninger , , , ,41 Overført til investeringsregnskapet , , , ,69 Til fordeling drift , , , ,89 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,89 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,87 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , ,00 0, ,35 Årets finansieringsbehov , , , ,22 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,47 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,96 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ,44 0,00 0, ,12 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,55 Overført fra driftsregnskapet , , , ,69 Bruk av avsetninger , , , ,84 Sum finansiering , , , ,08 Udekket/udisponert , ,00 0, ,14 8

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Innhold PR. 25.3.2015

Innhold PR. 25.3.2015 PR. 25.3.2015 Innhold 1. REGNSKAPSOVERSIKTER... 4 1.1. Drift... 4 1.2. Investering... 5 1.3. Balanse... 6 1.4. Regnskapsskjema Drift (Excel)... 7 1.5. Regnskapsskjema Investering... 8 2. DRIFTSREGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer