Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155 Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen. Ansatteinnenfortjenesteområdetlønn/økonomierklarepåathvisdetskalinngåset samarbeid,måtjenestensamlokaliseresforåfåenfagligstyrkingogmindresårbarhet vedfravær. Fagforbundetforeslårenevalueringavordningeninnenen3årsperiode,ogatdet åpnesforåavsluttesamarbeidetdersomdetikkegirdenøkonomiskeogfagligegevinst somantatt. Medhilsen FAGFORBUDETOVERHALLA TorilAagesen/s. Leder/HTV

156

157

158 Administrasjonssjefens innstilling

159 ÅRSREGNSKAP INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse og anvendelse av midler 9 Investeringsregnskap Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Noter: Endring i arbeidskapital Pensjon 14 3a. Kommunens garantiansvar 14 3b. Namsos kommunes deltakeransvar i IKS selskapene Aksjer og andeler i varig eie 15 5 a Fordelingskostnader mellom medlemskommunene i MNS 15 5 b Salg av tjenester fra MNS til andre kommuner Kapitalkonto Bruk av og avsetning til fond Langsiktig lån og avdrag Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Tidligere endringer i regnskapsprinsipp belastet likviditetsreserve Negativ likviditetsreserve i balansen Regnskapsmessig merforbruk og udekket i investeringsregnskapet Regnskapsmessig mer/mindreforbruk drift Disposisjonsfond Kapitalfond Anleggsnote Leieavtaler

160 Driftsregnskap 2010 Driftsinntekter Noter Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 Budsjett Budsjett 2009 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond 7, Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5a,

161 Balanse 2010 Noter Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 7 0 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene

162 Regnskapsskjema 1A - Drift 2010 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Utenfor rammeområder: 2010 Budsjett Budsjett 2009 Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Konsesjonsavgift og konsesjonskraftinntekter Rammetilskudd Andre statlige overføringer Investeringskompensasjon Momskompensasjon Avskrivninger/kalk.rente Overføring fra andre Overføring fra deltakerkommuner Netto driftsinntekter Netto renter Netto gjeldsavdrag Netto finans Dekning av underskudd fra tidligere års regnskap Avsetning bundet driftsfond Avsetning til disposisjonfond Bruk av disposisjonsfond Bruk bundet driftsfond Bruk av tidligere års overskudd Overføring til investeringsregnskapet Netto avsetninger Til fordeling rammeområder Netto driftsutgifter - Rammeområder Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

163 Regnskapsskjema detaljert - Drift 2010 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 Budsjett Avvik Budsjett 2009 Politisk Administrasjon Skatteoppkrever Utviklingsavdeling Miljø og landbruk IT-infrastruktur Økonomisystem Sak -/arkivsystem Barnevernadm Barnevern tiltak Legevakt Kommuneoverlege PLO-system Kartsamarbeid Sum rammeområder - netto driftsutgifter

164 Endring i arbeidskapital Endring i arbeidskapital: Regnskap 2010 Regnskap 2009 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik 0 0 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)

165 Anskaffelse og anvendelse av midler 2010 Anskaffelse og anvendelse av midler: Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 Budsjett Budsjett 2009 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp 2008 drift Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger: Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

166 Investeringsregnskap 2010 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

167 Regnskapsskjema 2A - Investering 2010 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 Budsjett Budsjett 2009 Investeringer i anleggsmidler jf. regnskapssjema 2B Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

168 Regnskapsskjema 2B - Investering 2010 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 Budsjett Budsjett 2009 IT infrastruktur IT økonomi samkommunen IT Sak Arkiv Samkommunen Hjemmesykepleie (IPLOS) Barnevernstjenester (program) Sum

169 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler (jfr. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter plasseres tidsmessig i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Pensjoner For Midtre Namdal Samkommune er pensjonskostnadene belastet i kommuneregnskapene for Namsos og Overhalla. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Samkommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Prinsipper: Alle kostnader knyttet til de ulike ordningene i samkommunen fordeles mellom kommunene ut i fra en fordelingsnøkkel. Regnskapet blir gjort opp i balanse og et budsjettavvik blir tilbakeført eller krevd inn fra den enkelte kommune i hht. fordelingsnøkkel og innbyggertall pr i året før regnskapsåret. Kostnader knyttet til barnevernstiltak, blir belastet den enkelte kommune uten bruk av fordelingsnøkkel. Disse tiltakene relateres til den enkelte kommune ut i fra de konkrete behov som oppstår i den enkelte kommune. 12

170 Note 1 Endring arbeidskapital (F 5 nr 1) Balanseregnskapet - Beløp i 1000 kr. 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring Drifts- og investeringsregnskapet - Beløp i 1000 kr. Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap 0 Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i balansen Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige For Midtre Namdal Samkommune blir all utbetaling av lønn og pensjon regnskapsført i vertskommunene Namsos, Namdalseid og Overhalla. Det vises til egen noteoversikt i regnskapet for disse kommunene. 13

171 Note 3a Kommunens garantiansvar (F 5 nr 3) Midtre Namdal Samkommune har ikke garantiansvar. Note 3b Kommunens deltakeransvar i IKS selskapene. Midtre Namdal Samkommune deltar ikke i IKS selskap. Note 4 Aksjer og andeler i varig eie (F 5 nr 5) Midtre Namdal Samkommune har ikke aksjer som er aktivert i regnskapet pr

172 Note 5a Fordeling av kostnader mellom medlemskommunene i samkommunen Avregning regnskap/budsjett 2010 Fordelingsnøkler Kommune Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Sum Innbyggertall pr Deltakeransvar 53,8 22,8 14,7 8,7 100 Antall landbruk Fordelingsnøkkel Ordning Budsjett B-avvik Regnskap Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Sum Likt Innbygg Andre Skatteoppkrever % 90 % Utviklingsavdeling % 50 % Miljø og landbruk % 75 % IT % 50 % Barnevernadm % 90 % Barnevernstiltak % Barnevernstiltak % Barnevernstiltak % Legevakt % 60 % Kommuneoverlege % 60 % Politisk % 50 % Administrasjon % 50 % Økonomisyst % 50 % Sak-/arkivsystem % 50 % PLO-system % 50 % Kartsamarbeid % 50 % Finans % Sum

173 Note 5b Salg av tjenester fra Midtre Namdal Samkommune til andre kommuner 2010 Salg av legevakttjenester (ikke avgiftspliktige) Salg av andre avgiftspliktige tjenester Sum salg av tjenester Kommune Høylandet kommune Osen kommune Roan kommune Flatanger Private Type tjeneste Skatteoppkrever Legevakt Legevakt Legevakt IKT og felles systemer innenfor økonomi, sak/arkiv og karttjenester Skatteoppkrever Fallvilt 16

174 Note 6 Kapitalkonto (F 5 nr 7) Beskrivelse - Beløp i 1000 kr. Debet Kredit Inngående balanse 0 Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 Av- og nedsk. fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportm. 0 Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportm Oppskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportm. Salg av aksjer og andeler 0 Nedskrivning av aksjer og andeler 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP 0 Oppskrivinig av aksjer og andeler Avdrag på utlån (mottatte avdrag) 0 Avskrivning sosiale utlån 0 Avskrivning andre utlån 0 Utlån 0 Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån 0 Urealisert kurstap valutalån Urealisert kursgevinst valutalån Pensjonsforpliktelser 0 Pensjonsmidler 0 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpl. Utgående balanse Sum

175 Note 7 Bruk og avsetning av fond (F 5 nr 6) Fond - Beløp i 1000 kr Disposisjonsfond - kap. 256 Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Tilført fra bundet fond *) Avsetninger til fondet Beholdning Bundne driftsfond - kap. 251 Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Overført til disposisjonsfond *) Avsetninger til fondene Beholdning Ubundne investeringsfond - kap. 253 Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Bundne investeringsfond - kap. 255 Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Samlet avsetning og bruk av fondet i året Beholdning Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) Beholdning

176 Note 8 Langsiktig lån og avdrag Kommuneloven 50 nr 7 har bestemmelser om at kommunens totale langsiktige gjeld til egne driftsmidler skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler. Ved inngåelse av nye låneopptak fastsettes avdragstid på lånet ut fra gjennomsnittlig avskrivningstid på de anleggsmidler som blir lånefinansiert. Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf kommuneloven 50 nr 7, ved å beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel utgitt av KRD ved innføringen av dagens KL 50. Denne forenklede formelen benyttes etter anbefaling fra Norges kommunerevisorforbund. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Minste tillatte avdrag beregnet ut fra "forenklet formel utgitt av KRD Avvik (*1) kr kr kr *1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene). Midtre Namdal Samkommune tok opp lånet i kommunalbanken så sent på året, at det ikke er ført avdrag ennå. Lånegjeld i kr Lån med rentekompensasjon 0 Lån vann- og avløpsområdet 0 Start og formidlingslån 0 Lånegjeld - Uten risikoeksponering 0 Lånegjeld - Risikoeksponert Total lånegjeld Antall innbyggere pr Lånegjeld pr. innbygger 135 Rentesikring av risikoeksponert lånegjeld: - Herav fast rente i kroner - Herav flytende rente i kroner - Herav fast rente i % - Herav flytende rente i % 19

177 Note 9 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 2010 Antall årsverk i Midtre Namdal Samkommune 35,98 Ytelser til administrasjonssjef kr Ytelser til ordfører kr Kommunens revisor er Komrev og Komsek Trøndelag IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør for 2010 kr og omfatter revisjon i sin helhet. Revisjon omfatter både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og godtgjørelse sekretariat kontrollutvalg. Note 10 Tidligere endringer i regnskapsprinsipp Belastet konto for regnskapsprinsipp (2581) Samkommunen ble opprettet som egen regnskapsenhet pr , og det er følgelig ikke ført noen endringer i regnskapsprinsipp. Note 11 Negativ likviditetsreserve i balansen Kommunen har ikke bokført likviditetsreserve mot annen fri egenkapital drift. Konto for likviditetsreserve drift må ses sammen med kommunens disposisjonsfond og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk. Note 12 Regnskapsmessig merforbruk /Udekket i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet - Beløp i 1000 kr Udekket i investeringsregnskapet

178 Note 13 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Midtre Namdal Samkommunes regnskap gjøres opp i regnskapsmessig balanse hvert år. Går regnskapet med overskudd, tildeles kommunene dette overskuddet i regnskapsåret. Motsatt belastes kommunene i regnskapsåret et regnskapsmessig underskudd. Kommunene i MNS ble belastet med til sammen kr mill kroner i merforbruk i Dette merforbruket skyldes i stor grad barnevernstiltak. Det vises til note 5a. 21

179 Note 14 - Disposisjonsfond 2010 Regnskap 2010 Inngående balanse Avsetninger: Vedtatte avsetninger i budsjett Sum 0 Bruk rammeområder: Sum 0 Bruk utenfor rammeområder: Sum 0 Bruk investering: Sum 0 Beholdning Avsetning til disposisjonsfond Utgående balanse Note 15 Bruk av budsjettert avsetting til kapitalfond Midtre Namdal Samkommune har ingen kapitalfond i

180 23

181 Note 16 Anlegg Bokført verdi pr ÅR* Sum Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulert/reverserte nedskrivinger 0 0 Akkumulerte ordinære avskrivinger pr Bokført verdi Tilgang i året Avgang i året 0 0 Delsalg i året 0 0 Årets ordinære avskrivinger 0 0 Årets nedskrivinger 0 0 Årets reverserte nedskrivinger 0 0 Bokført verdi *05 ÅR = EDB-utstyr, kontormaskiner

182 Note 17 Leie/Leasingavtaler Utvikling i leieavtaler Regnskap 2010 Leie/leasing av transportmidler Leie/leasing av maskiner Husleie Inkl strøm og vaktmester Sum langsiktige leieavtaler

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer