Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)"

Transkript

1 Budsjettskjema 1A Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue L2 Ordinært rammetilskudd L3 Skatt på eiendom L4 Andre direkte eller indirekte skatter L5 Andre generelle statstilskudd L6 Sum frie disponible inntekter L7 Renteinntekter og utbytte L8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) L9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter L10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) L11 Avdrag på lån L12 Netto finansinntekter/ -utgifter L13 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk L14 Til ubundne avsetninger L15 Til bundne avsetninger L16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk L17 Bruk av ubundne avsetninger L18 Bruk av bundne avsetninger L19 Netto avsetninger L20 Overført til investeringsbudsjettet L21 Til fordeling drift L22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) L23 Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+) Holtålen kommune 1 av 8

2 Budsjettskjema 1B Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Sum fordelt til drift (skjema 1B) Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og sosial Teknisk Plan og miljø Kirkelig fellesråd Kultur, næring og landbruk Utleiebygg Ålen skisenter Bygningsdrift Selvkost og uteseksjon Finans Holtålen kommune 2 av 8

3 Økonomisk oversikt - Drift Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter - Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk - Bruk av disposisjonsfond - Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve - Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet - Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven - Sum avsetninger Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+) Holtålen kommune 3 av 8

4 Budsjettskjema 2A Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Investeringer i anleggsmidler L2 Utlån og forskutteringer L3 Kjøp av aksjer og andeler L4 Avdrag på lån L5 Dekning av tidligere års udekket L6 Avsetninger L7 Årets finansieringsbehov L9 Bruk av lånemidler L10 Inntekter fra salg av anleggsmidler L11 Tilskudd til investeringer L12 Kompensasjon for merverdiavgift L13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner L14 Andre inntekter L15 Sum ekstern finansiering L16 Overført fra driftsbudsjettet L17 Bruk av tidligere års udisponert L18 Bruk av avsetninger L19 Sum intern finansiering L20 Udekket (-)/udisponert (+) Holtålen kommune 4 av 8

5 Budsjettskjema 2B Holtålen kommune Prosjektnr. Beskrivelse av prosjekt/ investeringsformål Budsjett IT - Generell IKT Ålen bygdemuseum - Grunnmur Hjemmetjenesten - Smarttelefoner Næringskontor - Næringsplan Utleieboliger Ålen skisenteret - Oppgradering Kirkelig fellesråd Plan - Lidarende Plan - Motorisert ferdsel Kommunehuset - Arkiv Hov Skole - Vedlikeholdsplan Rambøll Haltdalen oppvekstsenter - Vedlikeholdsplan Rambøll Elvland barnehage - Utbyggingsprosjekt Elvland barnehage - Vedlikeholdsplan Rambøll Sykehjemmet (ny.del) - Vedlikeholdsplan Rambøll Omsorgsboliger Ålen sentrum - Byggeprosjekt Trygdeboliger - Vedlikeholdsplan Rambøll Allaktivitetshus - Byggeprosjekt Ambulanselokaler - Vedlikeholdsplan Rambøll Haltdalen vassverk - Utbygging Bjørgan mm Avløpsnett - Utbygging Bjørgan mm Kommunale veier - Oppgradering Slam - Påslippsone ved renseanlegg Ålen Flyktningboliger - Byggeprosjekt Sum Investeringer i anleggsmidler Holtålen kommune 5 av 8

6 Økonomisk oversikt - Investering Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Salg av driftsmidler og fast eiendom - Andre salgsinntekter - Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer - Renteinntekter og utbytte - Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon - Overføringer Renteutgifter og omkostninger - Fordelte utgifter - Sum utgifter Avdrag på lån - Utlån - Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket - Avsatt til ubundne investeringsfond - Avsatt til bundne investeringsfond - Avsatt til likviditetsreserve - Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler - Mottatte avdrag på utlån - Overført fra driftsbudsjettet - Bruk av tidligere års udisponert - Bruk av disposisjonsfond - Bruk av bundne driftsfond - Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve - Sum finansiering Udekket (-)/ udisponert (+) Holtålen kommune 6 av 8

7 Økonomiplan Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 L1 Skatt på inntekt og formue L2 Ordinært rammetilskudd L3 Skatt på eiendom L4 Andre direkte eller indirekte skatter L5 Andre generelle statstilskudd L6 Sum frie disponible inntekter L7 Renteinntekter og utbytte L8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) L9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter L10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) L11 Avdrag på lån L12 Netto finansinntekter/ -utgifter L13 Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk L14 Til ubundne avsetninger L15 Til bundne avsetninger L16 Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk L17 Bruk av ubundne avsetninger L18 Bruk av bundne avsetninger L19 Netto avsetninger L20 Overført til investeringsbudsjettet L21 Til fordeling drift L22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) L23 Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+) Holtålen kommune 7 av 8

8 Økonomiplan Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Sum fordelt til drift (skjema 1B) Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og sosial Teknisk Plan og miljø Kirkelig fellesråd Kultur, næring og landbruk Utleiebygg Ålen skisenter Bygningsdrift Selvkost og uteseksjon Finans Holtålen kommune 8 av 8

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer