Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1"

Transkript

1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter ,2 % Salg av driftsmidler / fast eiendom Overføringer / refusjoner ,4 % Kalk. Inntekt ved komm. tj.ytingsavtale ,0 % Statlige tilskudd ,3 % Rammeoverføring/tilskudd fra egen ,0 % Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER ,6 % Lønn og sosiale utgifter ,3 % Kjøp av varer og tjenester ,9 % Overføringer / refusjoner ,9 % Kalk utg. ved komm tjenesteytingsavtale ,0 % Tilskudd og gaver ,1 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,5 % Avskrivninger ,5 % BRUTTO DRIFTSRESULTAT ,2 % Renteinntekter og utbytte ,4 % Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og lånekostnader Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksjje, andeler ol NETTO FINANSINNTEKTER- / UTGIFTER ,2 % Motpost avskrivninger ,5 % NETTO DRIFTSRESULTAT ,9 % Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av udisponert fra tidl år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond ,8 % Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER ,5 % Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til styrking av likviditetsreserve Overført til investeringsregnskapet ,6 % SUM AVSETNINGER ,9 % REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK

2 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 2 sskjema - Balanse EIENDELER Kap. 2.2 Anleggsmidler ,27-2,29 Faste eiedommer og anlegg ,24-2,26 Utstyr, maskiner og transportmidler ,22-2,23 Utlån ,21 Aksjer og andeler Kap. 2.1 Omløpsmidler ,13-2,17 Kortsiktige fordringer ,18 Aksjer og andeler ,12 Sertifikater 0 0 2,11 Obligasjoner 0 0 2,10 Kasse, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Kap. 2.5 Egenkapital ,56-2,58 Disposisjonsfond ,51-2,52 Bundne driftsfond ,53-2,54 Ubundne investeringsfond 0 0 2,55 Bundne investeringsfond ,5950 smessig mindreforbruk (udisp. overskudd) ,5900 smessig merforbruk (uinndekket underskudd) 0 0 2,5960 Udisponert i uinvesteringsregnskapet 0 0 2,5970 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 2,5980 Likviditetsreserve ,5990 Kapitalkonto Gjeld Kap. 2,4 Langsiktig gjeld 0 0 2,41-2,42 Ihenderobilgasjonslån 0 0 2,43-2,44 Sertifikatlån 0 0 2,45-2,49 Andre lån 0 0 Kap. 2.3 Kortsiktig gjeld ,31 Kassekreditlån 0 0 2,32-2,39 Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL UBALANSE / RESULTAT

3 Vedlegg 3 Kirkelig fellesråd i Oslo Investeringsregnskap Diff Linjenr Investeringer i anleggsmidler Refusjoner / overføringer MVA på investeringer Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraord.) Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler Refusjoner Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån (ekstraord.) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering /980 Udekket / udisponert 0 0 0

4 Vedlegg 4 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Note nr. 1 - Endring i arbeidskapital (AK) Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Arbeidskapital Endring i arbeidskapital i balansen (A) Driftsinntekter Driftsutgifter og avskrivninger Finansinntekter 1 1 Finanskostnader 0 0 Motpost avskrivninger Eksterne inntekter i investeringsregnskapet Eksterne utgifter i investeringsregnskapet Endring i arbeidskapital i resultatregnskapet (B) Differanse (A-B) Note nr. 2 - Avsetning/bruk av fond - endring i egenkapital Egenkapital Endring Bundne fond: Bundne investeringsfond Bundne driftsfond Sum netto bundne fond Ubundne fond: Ubundet investeringsfond Disposisjonsfond smessig mindereforbruk (udisponert) Sum netto ubundne fond Kapitalkonto Endring total egenkapital: Bundne fond Ubundne fond Likviditetsres Kapitalkonto Egenkapital Egenkapital pr Endring i driftsregnskap Endring i investeringsregnskap Kapitalkonto Egenkapital pr Total Note nr. 3 anleggsmidler Endring Anleggsmidler Det er kun ett prosjekt som er aktivert i regnskapsåret ; orgel og ombygging i Sofienberg kirke med 9 mill. kroner. Egenkapitalinnskudd KLP er 3,4 mill. kroner. Det er ytet lån til Kirkepartner AS med 3 mill. kroner i forbindelse med overdragelse av eiendeler knyttet til outsourcing av IKT virksomheten. Avskrivning av anleggsmidler anskaffet før er 13,5 mill. kroner. Note nr. 4 Utlån Endring Langsiktige fordringer Endringene i utlån skylddes utlån til Kirkepartner AS som en del av avtalen vedr. outsourcing av IKT virksomheten i KfiO.

5 Note nr 5. Pensjonsforpliktelse Kirkelig fellesråd har i innbetalt kr 14,4 mill. kr. i pensjonspremier til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) av et samlet premiegrunnlag på 93,8 mill. kr pr. utløpet av. Kirkelig fellesråd har i betalt kr i egenkapitalinnskudd i KLP, og totalt egenkapitalinnskudd i selskapet er etter denne innbetalinger kr Estimerte pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler som ikke er ført i balansen: Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Foutsetningene for denne beregningen er: Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,87 % 2,97 % Forventet G-regulering / pensjonsregulering 2,87 % 2,97 % Forventet avkastning 5,00 % 4,65 % Det er anvendt KLP's standard forutsetninger for dødlighet, uførhet og fremtidig AFP-uttak og frivillig avgang. Note 6. Kapitalkonto INNGÅENDE BALANSE pr Aktivering av fast eiendom og anlegg Avskrivninger av utstyr, maskiner og transp.m Egenkapitalinnskudd KLP -393 Nye lån Kjøp av aksjer Avdrag på lån 0 UTGÅENDE BALANSE, pr Note 7. Lønninger Lønn og personalutgifter Består av følgende poster: Lønninger og honorarer Folketrygdavgift Pensjonsutgifter Andre lønnsutgifter Sum lønns- og personalutgifter Gjennomsnittlig antall ansatte 253 som utfører gjennomsnittlig årsverk 189,2 Godtgjørelser og honorarer: Kirkeverge - lønn og annen godtgjørelse Fellesrådet - Honorar Note 8. Bankinnskudd Bundne midler: I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd/skattetrekksmidler med kr Note 9. Latente forpliktelser Det er ikke registrert latente forpliktelser i årets regnskap. Note 10. sprinsipper et er bokført etter kommunale regnskapsprinsipper og økonomiforskrift for kirkelige fellesråd og menighetsråd.

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Innhold PR. 25.3.2015

Innhold PR. 25.3.2015 PR. 25.3.2015 Innhold 1. REGNSKAPSOVERSIKTER... 4 1.1. Drift... 4 1.2. Investering... 5 1.3. Balanse... 6 1.4. Regnskapsskjema Drift (Excel)... 7 1.5. Regnskapsskjema Investering... 8 2. DRIFTSREGNSKAP

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer