Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014"

Transkript

1 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap og budsjetteringi offentlig sektor en for stat og en for kommune Kommunerevisorshåndbok Offisielle utgaver av lovsamlinger Denne oppgaven består av 8 sider inkludert denne forsiden og vedlegg. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Morten Alm Birkelid Sensor: Asbjørn O. Pedersen Husk å påføre kandidatnummer på alle arkene!

2 Eksamen i kommunalt og statlig regnskap høsten 214 Oppgave 1 (2 %) a) Staten legger føringer for kommunenes økonomi gjennom to mekanismer, hvilke? b) Dualismen i det kommunale inntektssystemet, hvorfor er den motstridende? c) Redegjøre for de tre begrensningene som Kommuneloven har lagt på kommunens handlefrihet, vis til aktuelle bestemmelser i loven. d) Ta stilling til om det i det Vedlagte regnskap er utgiftsført tilstrekkelig i avdrag for regnskapsåret 213. I kommunens langsiktige gjeld utgjør startlån til Husbanken kr 33. Bruk forenklet beregningsmetode for å finne minste gj eldsavdrag. Oppgave 2 (4 %) Regnskapsleder i kommunen Sats har lagt fram et driftsregnskap som foreløpig viser et merforbruk på 1 mill. kroner, og et investeringsregnskap som har et udekket beløp på mill. kroner (dvs går i balanse). Som revisor er du ikke enig med regnskapsleder. Din jobb er nå å korrigere regnskapet for 213 (både drifts- og investeringsregnskapet) slik at det tilfredsstiller kommuneloven og regnskapsforskriften. Vis til aktuelle lover, forskrifter og evt andre bestemmelser i forhold til de korrigeringer du gjennomfører. I besvarelsen trenger du bare å fremstille hvordan det endelige regnskapet fremstår. Du trenger således ikke å gjengi kolonner for foreløpig regnskap og budsjett. Driftsregnskapet 213 Korrigert Foreløpig Budsjett regnskap regnskap Netto driftsresultat (- =negativt) -5 4 Interne finansieringstransaksjoner Bruk av disposisjonsfond 15 Bruk av bundne driftsfond 1 5 Sum bruk av avsetninger (inntekter) 25 5 Overført til investeringsregnskapet 3 3 Dekning av tidligere års rm underskudd 1 Avsetning til disp.fond 5 Avsetning til bundne driftsfond Sum avsetninger (utgzfter) 3 45 Årets rm overskudd (Iníndreforbruk) O Årets rm underskudd (merforbruk) 1 Regnskapsleder har valgt å bruke mer av kommunens disposisjonsfond enn det som er budsjettert av kommunestyret for å redusere merforbruket mest mulig. Etter å ha brukt 15 mill. kroner i 213 er disposisjonsfondet kr pr

3 Eksamen i kommunalt og statlig regnskap høsten 214 Kommunen har i 213 pådradd seg utgifter knyttet til et øremerket tilskudd på 2 mill.kroner. Disse midlene står på bundet driftsfond pr Regnskapsleder har valgt å bare inntektsføre bruken av 1 millkroner av disse. Kommunen har i 213 mottatt et øremerket tilskudd på 1 mill. kroner til et prosjekt som det ikke vil påløpe utgifter på før i 214. For øvrig har kommunen i sitt økonomireglement tatt inn en bestemmelse om at rekkefølgen på strykningsbestemmelsene skal være slik at en stryker overføring fra drifts- til investeringsregnskapet før en stryker avsetning til disposisjonsfond. Investeringsregnskap 213 Korrigert regnskap Foreløpig regnskap Budsjett Investeringsutgifter Svømmehall Kulturhus Vann- og avløpsnett Veg Sum investeringsutgzfter Avsetninger Til ubundne investeringsfond Til bundne investeringsfond Sum finanseringstransaksjoner (utgifter) Inntekter Salg av eiendom Overføring fra staten Sum investeringsinntekter 2 7 O Finansieringsbehov Dekket slik: Overføring fra driftsregnskapet Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering ( inntekter) I85 Udisponert Udekket Til investeringsregnskapet får du vite at overføring fra staten på 5 mill. kroner er et øremerket investeringstilskudd til vann-og avløpsnettet. Prosjektet er ikke kommet i gang i 213. Kommunen har også mottatt et øremerket tilskudd på 2 millkroner til bygging av kulturhus.

4 Eksamen i kommunalt og statlig regnskap høsten 214 Kommunen har i 213 solgt en gammel skole med en ubrukerlig svømmehall til en eiendomsutvikler for 75 mill.kroner. Forventet salgssum var 75 mi1l.kroner. I tillegg har kommunen solgt boligtomter for 125 mill.kroner. Disse har regnskapsfører avsatt til et ubundet investeringsfond (tomtefond) til bruk senere år. Kommunen har tidligere år mottatt 15 mill. kroner fra Kulturdepartementet i øremerkede spillemidler til svømmehallen. Disse er budsjettert brukt med 1 millkroner i 213, resterende i 214. Svømmehallen ble imidlertid ferdigstilt pr Oppgave 3 (2 %) a) Avstem kretsløpet for egenkapital (kretsløp 2) i Vedlagte regnskap for Luftig kommune. b) Med utgangspunkt i vedlagte regnskap, foreta nøkkeltallsberegninger og Vurder om kommunen har en sunn, strain eller anstrengt økonomi. Gjør vurderinger i forhold til netto driftsresultat, rente- og avdragsbelastning, størrelsen på langsiktig gjeld og kommunens likviditet og arbeidskapital. Vurderingene ses i forhold til allmen aksepterte normtall på området. Oppgave 4 (2 %) a) Fra trådte nye økonomibestemmelser i kraft i staten. Et av kravene er at alle virksomheter (med unntak av departementene selv), skal avlegge årsrapporter etter en standard mal. Gi en kort beskrivelse og omtale av hvilke obligatoriske punkter som skal være med i årsrapporten og når den skal være avlagt. b) Hva er en statskonto? Hvordan vil Samferdselsdepartementet som har kapittel 13 i statsbudsjettet/-regnskapet rapportere postene driftsutgifter og større utstyrsanskaffelser og vedlikehold i statsregnskapet? c) Hva er kapitalregnskapet i statsregnskapet, og hvilke hovedposter består det av? d) Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Hvilke statlige virksomheter må benytte denne kontoplanen, og hvordan er den bygget opp? NB! For alle oppgaver: Ta egne forutsetninger der du finner dette nødvendig.

5 Eksamen i kommunalt og statlig regnskap høsten 214 Vedlegg til oppgavene 1) og 3) Driftsregnskapet KOSTRA-art , (i tusen kroner) Tekst Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Sum = B Regnskap , (16-165) (29-79) Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Sum = C Brutto driftsresultat Sum = B-C Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån (sosial- og næringsutlån) Sum eksterne finansinntekter Sum = E Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån (sosial- og næringsutlån) Sum eksterne finansutgifter Sum = F Resultat eksterne finanstransaksjoner Sum = E-F Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum = I Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av bundne investeringsfond

6 Eksamen i kommunalt og statlig regnskap høsten 214 Sum bruk av avsetninger Sum = J Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Sum avsetninger Sum = K underskudd Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk) Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk) Sum = I + J - K investeringsregnskapet (i tusen kroner) KO ST RA-art Tekst lnntekter Salg Andre av driftsmidler salgsinntekter og fast eiendom 7-78 Overføringer med krav til motytelse 8-81Statlige overføringer Andre overføringer 9-95Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Sum = L Regnskap , (16-165) (29-79) Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter Sum = M Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Uflån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond Sum finans- og finansieringstransaksjoner (utbetalinger og avsetninger) Sum = N Finansieringsbehov Sum O = M+N-L ldekket slik: I

7 Eksamen i kommunalt og statlig regnskap høsten Bruk av lån 92 Mottatte avdrag pà utlån 929 Salg av aksjer og andeler 93 Bruk av tidligere års udisponert 97 Overføringer fra driftsregnskapet 94 Bruk av disposisjonsfond 948 Bruk av ubundne investeringsfond 95 Bruk av bundne driftsfond 958 Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Sum = R 58 Udisponert i år 98 Udekket i àr Balansen KOSTRAkapittel ( i tusen kroner) Tekst Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer Utstyr, maskiner Uflån Aksjer og andeler Pensjonsmidler og anlegg og transportmidler Regnskap Regnskap Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Premieavvik Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld 2.5 Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regns.prinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regns.prinsipp som påvirker AK (invest) Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) 2.59 Regnskapsmessig underskudd (merforbruk) Udisponert i investeringsregnskapet O Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto

8 Eksamen i kommunalt og statlig regnskap høsten 214 Gjeld: 2.4 Langsiktig gjeld Pensjonsforpiikteise ihenderhaverobligasjonslàn Sertifikatlán Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekredittiàn O 2.32 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum egenkapital og gjeld Memoriakonto 2.91 Ubrukte Iànemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer