Økonomiske oversikter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske oversikter"

Transkript

1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,68 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,37 Overføringer med krav til motytelse , , , ,77 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,40 Skatt på inntekt og formue , , , ,80 Eiendomsskatt , , , ,86 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,88 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,36 Sosiale utgifter , , , ,14 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,61 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,38 Overføringer , , , ,63 Avskrivninger , , , ,73 Fordelte utgifter , , , ,53 Sum driftsutgifter , , , ,32 Brutto driftsresultat , , , ,44 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,10 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,93 Sum eksterne finansinntekter , , , ,03 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,54 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,89 Sum eksterne finansutgifter , , , ,43 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,40 Motpost avskrivninger , , , ,73 Netto driftsresultat , , , ,11 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0, ,36 Bruk av bundne fond , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,36 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0, ,60 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0, ,00 0,00 Avsatt til bundne fond , , , ,65 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,25 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,35 0,00 0,00 0,00 1

2 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,30 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0, ,27 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,57 Utgifter Lønnsutgifter ,12 0,00 0, ,05 Sosiale utgifter 7.075,00 0,00 0, ,01 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,12 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,58 Renteutgifter og omkostninger ,00 0,00 0, ,00 Fordelte utgifter ,30 0,00 0, ,43 Sum utgifter , , , ,19 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0, ,43 Avsatt til ubundne investeringsfond ,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0, ,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,43 Finansieringsbehov , , , ,05 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,01 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån ,99 0,00 0, ,54 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond ,40 0,00 0,00 0,50 Bruk av ubundne investeringsfond 0, , , ,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,05 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 2

3 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,88 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,57 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,58 Sum anskaffelse av midler , , , ,03 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,02 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,76 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,43 Sum anvendelse av midler , , , ,21 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,82 Endring i ubrukte lånemidler ,72 0,00 0, ,01 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,19 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,68 Bruk av avsetninger , , , ,86 Til avsetning senere år ,35 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,82 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,26 Interne utgifter mv , , , ,26 Netto interne overføringer 0, , ,00 0,00 3

4 Oversikt - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,10 Faste eiendommer og anlegg , ,42 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,06 Konserninterne langsiktige fordringer , ,62 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,73 Kortsiktige fordringer , ,16 Konserninterne kortsiktige fordringer , ,11 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler , ,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,46 SUM EIENDELER , ,83 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,96 Disposisjonsfond , ,32 Bundne driftsfond , ,71 Ubundne investeringsfond , ,74 Bundne investeringsfond , ,92 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk ,35 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,27 Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån ,00 0,00 Sertifikatlån 0, ,00 Andre lån , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,87 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,71 Konsernintern kortsiktig gjeld , ,16 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,83 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,99 Ubrukte lånemidler , ,63 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , ,64 Motkonto for memoriakontiene , ,99 4

5 Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2013 Regnskap 2012 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,31 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0, ,00 Endring kortsiktige fordringer , ,84 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler , ,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,15 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,04 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,19 5

6 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,80 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,86 Andre direkte eller indirekte skatter , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,66 Renteinntekter og utbytte , , , ,10 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) , , , ,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,54 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,44 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0, ,60 Til ubundne avsetninger 0,00 0, ,00 0,00 Til bundne avsetninger , , , ,65 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger ,00 0,00 0, ,36 Bruk av bundne avsetninger , , , ,00 Netto avsetninger , , , ,11 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,33 Korreksjon for gen.statstilskudd (momskomp. inv. mm.)* , , , ,94 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,27 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,35 0,00 0,00 0,00 *hensyntatt momskompensasjon tilknyttet investeringer, finanskostnader og andre generelle statstilskudd. 6

7 TEKNISK REGNSKAPSSKJEMA 1 B - DRIFTSDEL SAMLET OVERSIKT OVER VIRKSOMHETENE (i hele 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett inkl. endr 2013 Avvik Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter NETTO SKOLE OG OPPVEKST Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter NETTO HELSE OG VELFERD Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter NETTO KOMMUNALE FELLESOMRÅDER Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter NETTO KIRKEN INKL. ANDRE TROSSAMFUNN Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter NETTO FELLESOMRÅDER Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter NETTO Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter NETTO RAMMEOMRÅDER

8 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , , , ,19 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0, ,43 Avsetninger ,00 0,00 0, ,00 Årets finansieringsbehov , , , ,62 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,01 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,30 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ,99 0,00 0, ,81 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,12 Overført fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , ,50 Sum finansiering , , , ,62 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERING Prosjekt Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik fra budsjett 2013 Til investering i anleggsmidler ( ) Fordelt slik: 9102 Geodata/kartlegging geovekstprosjekt Vegnavnskilting - Adressering Natveitåsen Trafikksikkerhetstiltak Tveide Næringspark VA-området. Mollestadbrua og kirka Hovedplan for vann og avløp Vann og avløp Stasjonsbyen Herefoss Påkostning eksisterende boligmasse Kabling av høyspentlinje Smedens Kj Enøk tiltak Sanering Birkeland VA-plan Engesland Flygel kulturskolen Oppgradering Birkeland Barneskole Lesebrett i undervisningen i skolen Oppgradering Engesland BHG Oppgradering Engesland skole Hjelpemiddellagaer - rehab lokaler og Tak aldersboliger 1-12 (inkl. snøfan Ny varmtvannsbereder sykehjem Buss til aktivitetssenteret Friluftsliv og idrett Birkeneshallen- nytt gulv Andre prosjekter IKT DDA-Alle kan bruke mobil på Agder Ordinære anlegg, kultur Friluftsliv, kultur Nærmiljøanlegg, kultur Lekeapparater (lekeplasser i kommu Joker fritidsklubb Forprosjekt Visma Enterprise e-handel Kvalitetssikringssystem internkontroll Helsestasjonen, Visma Link og Visma Utstyr og vedlikeholdsarbeider kantine Nye maskiner og utstyr til renhold Bedret innsyns- og skjematilbud til bor Sikker elektronisk kommunikasjon, ark Acos Websak v Fokus Intranett - utvikling og tilgjengelighet Byggsøk Kursing kontorapplikasjoner Rulleringsplan maskiner Økt netthastighet skolene/kommune Sosiale medier Utvidet bruk av IT i Helsesektoren Samme pedagogiske hjelpemidler og Bruk av åpen programvare i skolen Arbeidsplassuavhengighet Egenregistrering personal Byggesaksarkivet - digitalisering Lovbaser med kommentarer FDV - system Plattformvalg/Driftsmodell Prosjektstyringsverktøy Videre utbygging boliger Digerhaug/PU Boliger tilrettelagt for leietakere med

10 Prosjekt Regnskap 2013 Avvik fra Budsjett 2013 budsjett Branntiltak div. bygninger Utredning og utbygging kontorlokaler i Oppgraderinger beredskap Valkjønn Øst - trafikksikring, aktivitet Ny Bioreaktor Herefoss RA Forprosjekt vannforsyning Birkeland Høygilts Moner Oppgradering/sanering av vann og av Ny vannledning i Havane Høydebasseng Natveitåsen boligomr Birkeland RA, ny ph strying og slampu Slettene bru (intensjonsavtale) Skogbruksplaner, eiendomsgrenser Bruinspeksjoner + oppgradering Ekstraordinært veivedlikehold (standar Planfaglig vurdering, nye utbyggingso Minitraktor med feiemaskin og snøfres Myrane trafikkareal, kjøp av tomt, frad Tilrettelegging av teknisk infrastrukt Kjøp av tomt Homlegårsheia Salg og kjøp av kommunale boenheter Veilys fv405 Engesland P-plass Vegusdal Kirke Vegusdal kapell, oppgradering Redskapsbod Herefoss kirke Lynvernanlegg - Alle kirkene Enøk tiltak, alle kirkene Forprosjekt utrede behov for utvikling Sum investeringer i anleggsmidler

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer