Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009"

Transkript

1 REGNSKAP

2 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer fra havne IKS 8 Note 2 Spesifikasjon av bruk av avsetning fond og likviditetsreserve 9 Note 3 Bevegelse på kapitalkontoen 10 Note 4 Aksjer og andeler 11 Note 5 Rente og avdragsfritt lån til N.kapp og Porsanger Havn IKS 12 Note 6 Kortsiktig gjeld 13 2

3 Årsberetning for årsregnskap Det regnskapsmessig merforbruk i regnskapsåret 2009 er kr ,- Underskuddet foreslås inndekt med bruk av disposisjonsfond. Styret i Nordkapp Havn KF har i året avholdt 2 styremøter hvorav 5 saker har vært behandlet. Kommunestyret foretok valg av nytt styre i Nordkapp Havn KF den 29 oktober under sak PS 48/09. Det nye styret består av : Styreleder Erling Walsøe. Nestleder Hans Arvid Hansen. Medlem Ann Kristin N.Samuelsen Det har i foretaket vært brukt betydelige ressurser for å forberede bygging av ny fiskeri- og cruisekai. Faglig bistand er i hovedsak levert av Barlindhaug Consult AS. Det er lagt opp til en totalentreprise, hvor det nå antas at kaien kan være ferdigstilt i løpet av Året har også gitt utfordringer grunnet havari av havnebåten Snoy ved kai i indre havn. Det samlede skadeomfanget var så stort at det ikke var økonomisk hensiktsmessig å reparere fartøyet. Det ble derfor behørig annonsert og solgt til høystbydende. Havnens behov vil inntil videre løses ved innleie av egnede fartøy. Leif Gustav P Olsen Havnefogd 3

4 Resultat oversikt - Driftsregnskapet 2009 Regulert budsjett Nordkapp Havn KF Oppr. Budsjett Regnskap i fjor Tekst Regnskap Driftsinntekter Salg av havnebåt ,00 Refusjoner/forsikringsoppgjør havnebåt ,55 Tilfeldig inntekt/øreavrunding 24, Overføringer fra NPH IKS , Sum driftsinntekter , Driftsutgifter Konsulenttjenester/ NY Cruisekai , Kjøp av varer og tjenester ,00 Overføringer Avskrivninger , Andre driftsutgifter Tap på fordring/momskompensasjon Sum driftsutgifter , Driftsresultat , ,00 Finansposter Renteinntekter -267, Renteutgifter , Avdrag på lån , Påløpne renter av lån i KLP , ,00 Sum eksterne finansinntekter , Motpost avskrivninger , Ordinært resultat Interne finanstransaksjoner Bruk til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond ,00 Sum avsetninger Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbru ,00 Bruk av disposisjonsfond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger 0, Regnskapsmessig resultat/overskudd ,

5 BALANSEREGNSKAPET 2009 Nordkapp Havn KF Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER Anleggsmidler , ,89 Faste eiendommer og anlegg , ,50 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,39 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler Omløpsmidler , ,91 Kortsiktige fordringer Fordring/lån til Nordkapp og Porsanger Havn IKS , ,98 Momskompensasjon/Nordkapp Kommune ,61 Aksjer og andeler Øreavrundning -26,43 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,75 SUM EIENDELER , ,80 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,85 Disposisjonsfond , ,46 Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond , ,81 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk ,25 Regnskapsmessig merforbruk ,08 Udisponert i kapitalregnskap Udekket i kaptalregnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto , ,33 Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,95 Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld , ,95 Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,80 5

6 Konto Tekst Regnskap s Budsjett Regnskap DRIFTSREGNSKAPET Driftsinntekter 600 Brukerbetaling for kai/anlegg 620 Annet salg av varer og tjenester , Andre inntekter 650 Avg.pliktig salg av varer og tjenester 750 Refusjon fra kommuner , Refusjon fra Nordkapp og Porsanger Havn IKS , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Driftsutgifter 830 Møtegodtgjørelse 3 000, lønn faste stillinger , Konsulenttjenester Ny Cruise kai , , lønn til ekstrahjel , lønn overtid , annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse , pensjon , Matvarer 3 230, Reiseutgifter , , Revisorhonorar 5 000, , Tap på fordring/momskompensasjon 2006/ ,00 Overføringer 590 AVSKRIVNINGER , ,00 Sum driftsutgifter , ,00 Driftsresultat , ,00 Finansposter 500 Påløpne renter av lån i KLP , Renteinntekter -267, , Renteutgifter , , Avdrag på lån , , MOTPOST AVSKRIVNINGER , ,00 Sum Finansposter , ,25 ORDINÆRT RESULTAT , ,75 Interne finansieringtransaksjoner 930 Dekning av regnskap. Mindreforbruk , , Avsetning til disposisjonsfond , , Bruk av likviditetsreserve ,00 Sum avsetninger/sum bruk av avsetninger 0, , BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK Sum bruk av avsetninger Regnskapsmessig resultat merforbruk , ,25 6

7 Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER Anleggsmidler (5.2) , ,41 Faste eiendommer og anlegg(5.27) , ,32 Utstyr, maskiner og transportmidler (5.24) , ,09 Aksjer og andeler , ,00 Aksjer i Ofotens of Vesterålen (5.21) , ,00 Aksjer i Cruise Norway (5.21) , ,00 Omløpsmidler (5.1) , ,53 Kortsiktige fordringer , ,16 Kommunen skyldig KOMPENSASJON MVA (5.13) ,16 Fordring ovenfor Nordkapp og Porsanger Havn IKS ,98 Øreavrunding (5.13) Kasse, postgiro, bankinnskudd (5.1) , ,37 Nordea , ,37 SUM EIENDELER , ,94 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,12 Disposisjonsfond (5.56) , ,91 Ubundne Investeringsfond (5.53) , ,81 Regnskapsmessig merforbruk (5.5900) ,45 Regnskapsmessig mindreforbruk (5.5950) ,08 Likviditetsreserve (5.5980) ,00 Kapitalkonto (5.5990) , ,85 GJELD Langsiktig gjeld: (5.4) , ,00 Andre lån : Kommunalbanken (5.45) , ,00 Kortsiktig gjeld (5.3) , ,82 Årsoppgjør Lønn ( ) ,64 Årsoppgjør / interims Private ( ) , ,18 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,94 7

8 Note 1 Spesifikasjon av overføringer fra Nordkapp og Porsanger Havn IKS til Nordkapp Havn KF Nordkapp Havn KF Dekning av lån fra Nordkapp og Porsanger Havn IKS Totalt overført fra Havne IKS Disposisjonsavtale mellom Nordkapp Havn KF og Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp Havn KF Note 5 Rente og avdragsfritt lån til Nordkapp og Porsanger Havn IKS kr ,- Lånet skal tilbakebetales i sin helhet hvis Nordkapp Havn KF igjen overtar disposisjonsretten over havnedistriktet. 8

9 Note 2 Spesifikasjon av avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret og spesifikasjon av fond og likviditetsreserve UDISPONERT RESULTAT (mer- og mindreforbruk) Beholdning ,00 Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) ,08 Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) ,00 Beholdning ,08 DISPOSISJONSFOND Beholdning ,46 Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Avsetninger til fondet ,00 Beholdning ,46 DISPOSIASJONFOND - PREMIEAVVIK Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Avsetninger til fondet Beholdning ,00 EGENKAPITALINNSKUDD Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Avsetninger til fondet Beholdning ,00 UBUNDNE INVESTERINGSFOND Beholdning ,81 Bruk av fondet i investeringsregnskapet Avsetninger til fondet Beholdning ,81 BUNDNE INVESTERINGSFOND Beholdning Bruk av fondet i investeringsregnskapet Avsetninger til fondet Beholdning ,00 LIKVIDITETSRESERVE Beholdning ,00 Bruk av likviditetsreserve ,00 Avsetninger til likviditetsreserve Beholdning ,00 9

10 Note 3 Bevegelse på kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse ,33 Avskrivning av fast eiendom/ anlegg ,82 Avskrivning av utstyr, maskiner ,89 Avdrag på eksternt lån ,- Aktivering Balanse - Kapital , , ,33 10

11 Note 4: Aksjer og andeler i varig eie Nordkapp Havn KF Selskapets navn Balanseført verdi Eierandel i selskapet Aksjer/ofotens og Vesterålen Aksjer i Cruise Norway

12 Note 5 Rente og avdragsfritt lån til Nordkapp og Porsanger Havn IKS kr ,- Lånet skal tilbakebetales i sin helhet hvis Nordkapp Havn KF igjen overtar disposisjonsretten over havnedistriktet. 12

13 NOTE 6 Kortsiktig gjeld: Nordkapp havn KF har en kortsiktig gjeld til Nordkapp og Porsanger Havn IKS Gjelder utlegg for kjøp av konsulenttjenester NY CRUISE kai på kr ,- 13

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Hammerfest Parkering - Årsmelding 2014. Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014

Hammerfest Parkering - Årsmelding 2014. Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014 Hammerfest Parkering KF Å rsmelding 2014 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hammerfest Parkering Kf... 3 Styret i perioden.... 3 Bemanning og årsverk 2014... 3 Sykefravær... 3 Behandling av

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer