Rekneskap. Bokn Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekneskap. Bokn Kommune"

Transkript

1 Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1

2 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema 1A - drift 8 Rekneskapssjema 2A - investering 8 Rekneskapsskjema 1 B 9 Rekneskapsskjema 2B 10 Rekneskapsprinsipper 11 Noter til rekneskap 12 2

3 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,50 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,51 Overføringer med krav til motytelse , , , ,06 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,90 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , , ,97 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,84 Sosiale utgifter , , , ,15 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,23 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,03 Overføringer , , , ,51 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter ,00 0 Sum driftsutgifter , , , ,76 Brutto driftsresultat , , , ,21 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,35 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,35 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,99 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,99 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,64 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,57 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,70 Bruk av disposisjonsfond , , , ,78 Bruk av bundne fond , ,00 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , , , ,48 Overført til investeringsregnskapet , , ,64 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond , , , ,70 Avsatt til bundne fond , ,00 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , , , ,34 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , , ,71 3

4 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse , ,00 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter , ,00 Utgifter Lønnsutgifter , Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,31 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,00 Overføringer , ,31 Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter , , , ,62 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , ,00 Utlån , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr Avsatt til ubundne investeringsfond , ,20 Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner , ,20 Finansieringsbehov , , , ,82 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Overføringer fra driftsregnskapet , , ,64 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , ,93 Bruk av bundne fond ,25 Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering , , , ,82 Udekket/udisponert

5 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,97 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,35 Sum anskaffelse av midler , , , ,32 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,76 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,62 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,99 Sum anvendelse av midler , , , ,37 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,05 Endring i ubrukte lånemidler , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital , , , ,05 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,61 Bruk av avsetninger , , , ,66 Til avsetning senere år Netto avsetninger , , , ,05 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,05 Interne utgifter mv , , , ,05 Netto interne overføringer , ,00 0 5

6 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler , ,60 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,84 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,76 Utlån , ,00 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,85 Herav: Kortsiktige fordringer , ,80 Premieavvik , ,98 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,07 SUM EIENDELER , ,45 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,19 Herav: Disposisjonsfond , ,91 Bundne driftsfond , ,00 Ubundne investeringsfond , ,20 Bundne investeringsfond 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,57 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,71 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto , ,94 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,26 Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld , ,26 Premieavvik 0 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,45 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,30 Herav: Ubrukte lånemidler , ,30 Andre memoriakonti , ,00 Motkonto til memoriakontiene , ,30 6

7 Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2011 Regnskap 2010 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,64 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0 Endring kortsiktige fordringer , ,70 Endring premieavvik , ,72 Endring aksjer og andeler 0 0 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,22 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,83 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,05 7

8 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,90 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,90 Renteinntekter og utbytte , , , ,35 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,99 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,64 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger , , , ,70 Til bundne avsetninger , ,00 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,70 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,78 Bruk av bundne avsetninger , ,00 Netto avsetninger , , , ,78 Overført til investeringsregnskapet , , ,64 Til fordeling drift , , , ,40 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , , , ,40 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , , , ,62 Utlån og forskutteringer , ,00 Avdrag på lån , ,00 Avsetninger , ,20 Årets finansieringsbehov , , , ,82 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,00 Andre inntekter Sum ekstern finansiering , , , ,00 Overført fra driftsregnskapet , , ,64 Bruk av avsetninger , ,18 Sum finansiering , , , ,82 Udekket/udisponert

9 Rekneskapsskjema 1B Regnskap Buds(end) Regnskap SENTRALADMINISTRASJONEN Utgifter Inntekter Sum grp. Ansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJONEN SEKSJON KULTUR, SKULE OG B.HAGE Utgifter Inntekter Sum grp. Ansvar: 2 SEKSJON KULTUR, SKULE OG B.HAGE SEKSJON HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN Utgifter Inntekter Sum grp. Ansvar: 3 SEKSJON HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN SEKSJON TEKNISK Utgifter Inntekter Sum grp. Ansvar: 6 SEKSJON TEKNISK Sum overført til drift

10 Rekneskapsskjema 2B Vedtatt Regnskapsført Sum Gjenstår av kostnads- i år Årets regnskaps- kostnads- Prosjekt ramme budsjett ført ramme 1200 IKT plan KPB/buss Barnehage vinduer skule Kyrkjebygd Hålandsjøen 6025 uteomr Fvk UV anlegg Utleigebust Småbåthavn Fyrveien utviding vannv Havn Fvk Føresvikvei Kjekt på B Boknafjell leasing server

11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Organisering av kommunens virksomhet Den kommunale aktiviteten er organisert innafor kommunen sin ordinære organisasjon. I tillegg vert ein del tenestar ivaretatt gjennom ordinært kjøp av tenestar frå nabokommunar, interkommunalt samarbeid etter kommunelove 27, IS og Interkommunale selskap IKS. Næringsarbeidet i organisert gjennom Haugaland Vekst IKS og renovasjonsordninga er ivaretatt gjennom HIM (Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS) I tillegg har nokre av kommunane på Haugalandet eit samarbeid om enkelte tenester. Barnevernstenestene kjøper vi frå Tysvær kommune, i tillegg til avtale om oppmålingstenester, brannvern og feiing. 11

12 Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) tal i heile Balanseregnskapet : 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring kr kr kr kr kr kr kr 661 Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr 800 kr kr kr kr kr kr kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr 333 Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr 328 kr 661 Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) kr 661 kr - 12

13 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP SPK Andre Forventet avkastning pensjonsmidler 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 2,96 % 2,96 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,96 % 2,96 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele tusen) Pensjonskostnad (F 13-1, C) KLP SPK Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) KLP Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr SPK Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr

14 Spesifikasjon av estimatavvik Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler forpliktelser midler forpliktelser Faktiske midler/forpliktelser ( forrige år) Estimerte midler/forpliktelser ( dette år) Årets estimatavvik (01.01.) KLP SPK Akkumulert avvik tidligere år ( dette år) Amortisert avvik dette år Akkumulert estimatavvik dette år

15 Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR 5 nr. 3) tal i heile 1000 Beløp pr Utløper Gitt overfor - navn Adresse dato Karmsund interkomm.havnevesen kr kr Haugaland interkomm. Miljøverk kr kr Interkommunalt Arkiv IKS kr kr Sum garantiansvar kr kr Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og 27 (FKR 5 nr. 4) Kommunen har ingen fordringer / gjeld til kommunale foretak. Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Eventuell Balanseført Balanseført Eierandel i markeds- verdi verdi Selskapets navn selskapet verdi Haugaland Kraft 432 kr kr Egenkapitalinnskudd KLP kr kr Egenkapitalinnskudd IKH kr kr Haugaland Vekst kr kr Haugaland Kunnskapspark 50 kr kr kr Haugalandspakken kr kr Sum kr kr kr Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR 5 nr. 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger kr kr Bruk av avsetninger kr kr Til avsetning senere år kr - kr - Netto avsetninger kr kr Disposisjonsfond Beholdning kr kr Bruk av fondet i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondet i investeringsregnskapet kr kr Avsetninger til fondet kr kr Beholdning kr kr Bundne driftsfond Beholdning kr kr Bruk av fondene i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr - kr - Avsetninger til fondene kr kr Beholdning kr kr Ubundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr kr Beholdning kr kr Bundne investeringsfond Beholdning kr - kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr - kr Beholdning kr - kr - 15

16 Note 7 Kapitalkonto (FKR 5 nr. 7) DEBET KREDIT Saldo (underskudd i kapital) 0 Saldo (kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0 Salg aksjer/andeler 0 Kjøp av aksjer/andeler 0 Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån - driftsregnskapet Utlån - sosiale utlån Avdrag på utlån - investeringsregnskapet 0 Utlån - andre utlån Avskrivning på utlån - driftsregnskapet 0 Avdrag på eksterne lån Avskrivning på utlån - investeringsregnsk. 0 Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsforpliktelser SPK Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0 Endring pensjonsmidler KLP Urealisert kurstap utenlandslån 0 Urealisert kursgevinst utenlandske lån 0 Balanse (kapital) Balanse (underskudd i kapital) Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (FKR 5 nr. 8) Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. Kommunen har ikkje solgt aksjer i 2011 Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (FKR 12 nr. 3) Kommunen har ikkje lengre rekneskapet for det interkommunale samarbeidet i Haugalandrådet. 16

17 Note 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Kommunen har ingen vesentlege postar som bør spesifiserast utanom dei notene som er utarbeidd Note 11 Vesentlige transaksjoner Vesentlige transaksjoner som er viktige for å vurdere og analysere drifts- eller investeringsregnskapet som for eksempel inntektsføringer av tilskudd i driftsregnskapet som avsettes til fond, salg av aksjer, utskilling av del av virksomheten i kommunale foretak, AS eller lignende. Bokn kommune har ingen slike transaksjonar. Note 12 Anleggsmidler EDB-utstyr, kontormaskiner Anleggsmaskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg Boliger, skoler, veier Adm.bygg, sykehjem mv. SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger 0 Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Note 13 Investeringprosjekter Vedtatt kostnads- Regnskapsført Regnskapsført Årets Sum regnskaps- Gjenstår av kostnads- Prosjekt ramme tidligere år i år budsjett ført ramme 1200 IKT plan KPB/buss Barnehage vinduer skule Kyrkjebygd Hålandsjøen 6025 uteomr Fvk UV anlegg Utleigebust Småbåthavn Fyrveien utviding vannv Havn Fvk Føresvikvei Kjekt på B Boknafjell leasing server Prosjektene 9030 Utviding av vannverkskapasiteten og 9032 Føresvikvegen er ikkje finansiert men politisk vedtatt. Finansieringsplan vil bli utarbeidd snarast. 17

18 Note 14 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aktivaklasse Rentepapirer Aksjefond Aksjer Sertifikater Obligasjoner Anskaffelses kost Markedsverdi Balanseførtverdi Resultatført verdiendring Durasjon Note 15 Obligasjoner som holdes til forfall Kommunen har ingen obligasjoner Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å : Beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler Avvik (*1) kr kr kr , , ,00 *1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene). Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Startlån og formidlingslån Ubrukte lånemidler 0 0 Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder Kommunens totalte langsiktige gjeld Langs.gjeld Gj.sn. Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser ( heile 1000) rente Langsiktig gjeld med fast rente : kr 178 3,00 % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr ,98 % fom. Februar 2012 har kommunen gått over til 7 årig fastrenteavtalar for 82% av låna. Langsiktig gjeld med fast rente er då 28,9 mill. og med fastrente på 3,92%. Note 17 Endringer i regnskapsprinsipp Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr av følgende poster: År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse Påløpte renter Varebeholdning Kompensasjon for mva Obligasjoner Innlemming av lærlingetilskudd Tilskudd til ressurskrevende brukere Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp (alle tall i hele tusen) Dette framkommer i balansen på følgende kontoer Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Sum

19 Note 18 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som Mindreforbruk Regnskapsår Mer-forbruk Note 19 Vesentlige forpliktelser Kommunen har ingen vesentlige forpliktelser ut over det som kjem fram i det ordinære rekneskapet Note 20 Selvkostområder Resultat 2011 Balansen 2011 Årets dekningsgrad i % 1) Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (- ) Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond Dekningsgradsfond pr ) Renovasjon ,00 % Vann ,52 % Avløp ,56 % Feiing ,67 % ) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. 2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Årsverk Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret er auka frå ca.81 i 2010 til ca 83 I Auken skuldast bemanningsauke i skule og barnehage. Ytelser til ledende personer Administrasjonssjef kr * kr Ordfører kr kr *) Lønnsoppgjer for 2011 er ikkje gjennomført. Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er Haugaland kommunerevisjon. Samlede godtgjørelser til revisjon utgjør kr Av dette gjelder kr ,- revisjon og kr ,- til kontrollutvalg/sekretæriat. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. Note 22 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Kommunen har ingen forhold ved rekneskapsårets slutt med betinget utfall som f.eks rettsaker og liknande, eller hendingar etter balansedagen Note 23 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet, jf. note 12, har kommunen ikkje ansvar for andre gjeldsforpliktelser: 19

20 Note 24 Utgiftsført estimert tap på krav Det er utgiftsført for estimerte usikre krav i balansen pr : 0 0 Det er ikke utgiftsført tap på krav i 2010 / 2011 Totale utgifter belastet driftsregnskapet 0 0 Note 25 Netto driftsresultat Netto driftsresultat iht. årsregnskapet For at netto driftsresultat skal gi økonomisk informasjon om hvordan driften i kommunen har vært siste år, må det korrigeres for følgende forhold: - Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond /+ Uvanlige gevinster fra salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -/+ Andre uvanlige og vesentlige inntekter / utgifter 0 0 Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer