REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE"

Transkript

1 REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

2 INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B - INVESTERING SIDE 9 HOVEDOVERSIKTER SIDE 10 NOTER SIDE 11 2

3 Økonomiske oversikter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor DRIFT Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,24 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,58 Overføringer med krav til motytelse , , , ,11 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,31 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,24 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,41 Sosiale utgifter , , , ,40 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,10 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,68 Overføringer , , , ,19 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,99 Sum driftsutgifter , , , ,79 Brutto driftsresultat , , , ,45 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,55 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 300, , , ,43 Sum eksterne finansinntekter , , , ,98 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,94 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,72 Utlån 0, , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,66 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,32 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,77 3

4 Økonomiske oversikter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,92 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Bruk av bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , ,00 0, ,00 Overført til investeringsregnskapet , , , ,85 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond ,92 0,00 0, ,00 Avsatt til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,85 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,64 0,00 0, ,92 4

5 Økonomiske oversikter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor INVESTERING Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , , ,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 5.056,61 0,00 0, ,71 Sosiale utgifter 536,00 0,00 0, ,41 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,70 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,93 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,75 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket ,88 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond ,12 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,00 Finansieringsbehov , , , ,75 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,24 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,85 Bruk av tidligere års udisponert ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,66 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,75 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 5

6 Økonomiske oversikter BALANSE Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,87 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,72 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,79 Utlån 0,00 0,00 Konserninterne langsiktige fordringer , ,36 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,46 Herav: Kortsiktige fordringer , ,76 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,70 SUM EIENDELER , ,33 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,13 Herav: Disposisjonsfond , ,91 Bundne driftsfond , ,32 Ubundne investeringsfond , ,44 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,80 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,92 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0, ,00 Udekket i inv.regnskap 0, ,88 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,22 Langsiktig gjeld , ,65 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,65 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 6

7 Økonomiske oversikter Regnskap 2013 Regnskap 2012 Kortsiktig gjeld , ,55 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,02 Konsernintern kortsiktig gjeld , ,53 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,33 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,00 Herav: Ubrukte lånemidler , ,00 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene , ,00 Oversikt endring arbeidskapital OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,53 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,04 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,51 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,25 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,26 7

8 Regnskapskjema Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,31 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,31 Renteinntekter og utbytte , , , ,32 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,94 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,72 Netto finansinnt./utg , , , ,66 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger ,92 0,00 0, ,00 Til bundne avsetninger ,00 0,00 0, ,00 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,92 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger 0, ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger ,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,00 0, ,00 Overført til investeringsregnskapet , , , ,85 Til fordeling drift , , , ,12 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,20 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,64 0,00 0, ,92 Regnskapsskjema 1B - drift 1000 Rådmann , , Kultursekretær , , Bibliotekstyrar , , IT-konsulent , , Tiltakssjef , , Miljøvernleiar , , Driftssjef oppvekst og omsorg , , Rektor , , Barnehagestyrar , , Pleie-og omsorgsleiar , , Helsesøster , , Lege , , Sosialkontor , , Teknisk sjef , , Avskrivinger , ,00 T O T A L T , ,20 8

9 Regnskapskjema Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,75 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket ,88 0,00 0,00 0,00 Avsetninger ,12 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , ,75 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,24 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,24 Overført fra driftsregnskapet , , , ,85 Bruk av tidligere års udisponert ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , ,66 Sum finansiering , , , ,75 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskapsskjema 2B - investering 1203 Fellesfunksjonar , Skulelokaler , Pleie- og omsorgssenter , Kommunalt disponerte bustader , Bustadbygging/bumiljøtiltak, salg av to , Kommunal næringsverksemnd , Tiltaksføremål 0, Kommunale vegar 0, Kloakknett , Naturforvaltning/friluftsføremål 0, Idrett , T O T A L T ,

10 Hovedoversikter Regnskap Buds(end) % DRIFT 1000 Rådmann , Kultursekretær , Bibliotekstyrar , IT-konsulent , Tiltakssjef , Miljøvernleiar , Driftssjef oppvekst og omsorg , Rektor , Barnehagestyrar , Pleie-og omsorgsleiar , Helsesøster , Lege , Sosialkontor , Teknisk sjef , Avskrivinger , Finansiering , T O T A L T 0, INVESTERING 1000 Rådmann , Finansiering , T O T A L T 0,

11 Note 1 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring kr kr kr kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet år 2013 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter - Sum driftsutgifter + Eksterne finansinntekter - Eksterne finansutgifter + Motpost avskrivninger (990) Sum driftsregnskapet kr kr kr kr kr kr kr ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter - Sum utgifter Eksterne finansutgifter - Avdragsutgifter - Utlån - Kjøp av aksjer og andeler Eksterne finansinntekter + Bruk av lån + Mottatte avdrag på utlån + Salg av aksjer og andeler Sum investeringsregnskapet Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap Sum endring arbeidskapital jf balansen Differanse (forklares nedenfor) kr kr kr kr - kr kr kr kr - kr ( ) kr ( ) kr kr kr kr (1)

12 Note 2 Pensjon 2013 Føring av pensjonskostnad i kommunerekneskapen Frå 2002 er reglane for rekneskapsføring av pensjonsutgifter i kommunerekneskapen endra. I staden for utgiftsføring av betalt premie, vert utrekna pensjonskostnad ført som utgift i rekneskapen. Skilnaden mellom betalt premie og utrekna pensjonskostnad vert kalla premieavvik. For å få rett utgiftsføring i høve til utrekna pensjonskostnad, vert det rekneskapsført eit premieavvik som er skilnaden mellom premien, som vert ført løpande i året, og pensjonskostnaden som vert rekna ut etter at året er slutt. Premieavviket skal så amortiserast (tilbakeførast) i rekneskapen, jamnt fordelt over 10 år. KLP SPK SUM Premiebetaling Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Netto pensjonskostnad er kostnaden for pensjonsoppteninga siste år, etter frådrag for ei teoretisk avkastning. Utrekninga er gjort av pensjonsselskap og følger føresetnadene i rekneskapsforskrifta og KRD. KLP SPK SUM Årets pensjonsopptening, noverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting Venta avkastning på pensjonsmidlane Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad (inkl adm) Premieavvik Premieavvik er skilnaden mellom innbetalt premie, og netto pensjonskostnad inkl administrasjonskostnad. Akkumulert (oppsamla) premieavvik er justert for amortisering tidlegare år (Totalt 15 år) KLP SPK SUM Årets premieavvik Netto premieavvik alle tidlegare år Resultatføring av 1/10 av tidl års premieavvik inkl Akkumulert premieavvik Arbeidsgjevaravgift, 10,6% Balanseførte forpliktelsar og midlar pr (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse er den totale pensjonsforpliktinga kommunen har pr for yrkesaktive, pensjonistar og fripoliser. Pensjonsmidlar er alle midlane kommunen har avsatt til pensjonsføremål til dei samme.midlar er både premiereserve, tilleggsavs KLP SPK SUM Brutto påløpt forplikting Pensjonsmidlar Netto pensjonsforplikting Arbeidsgjevaravgift, 10,6%

13 Estimatavvik KLP Pensjonsmidler Pensjonsforplikting Netto Estimatavvik er skilnaden mellom de stipulerte midlane og forpliktingane forrige år, og faktiske midlar og forpliktinga etter at oppdaterte grunnlagsdata og årets føresetnader er lagt til grunn. Dette vert ført i balansen. Estimert KLP Ny utrekning KLP (faktiske tall) Årets estimatavvik ( ) KLP Estimatavvik frå tidlegare år KLP 0 Korrigert 2013 KLP 0 Akkumulert estimatavvik KLP Estimatavvik SPK Pensjonsmidlar Pensjonsforpliktelsar Netto Estimatavvik er skilnaden mellom de stipulerte midlane og forpliktingane forrige år, og faktiske midlar og forpliktinga etter at oppdaterte grunnlagsdata og årets føresetnader er lagt til grunn. Dette vert ført i balansen. Estimert SPK Ny utrekning SPK (faktiske tall) Årets estimatavvik ( ) SPK Estimatavvik frå tidligere år SPK Korrigert 2013 SPK Akkumulert estimatavvik SPK Føresetnader for utrekningane KLP SPK Venta avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,00 % 4,35 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00 % 4,00 % Venta årleg lønsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,87 % 2,87 % Venta årleg G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,87 % 2,87 % Føresetnader for turn-over (F 13-5 bokstav G) : Uttaksandel pr aldersgruppe under 20 år 20,00 % i AFP - felles komm pensjonsordn: år 8,00 % 62 år 20,00 % år 6,00 % 63 år 30,00 % år 6% - 0,4% pr år over 25 år 64 år 40,00 % år 4% - 0,2% pr år over 30 år 65 år 50,00 % år 1% - 0,1% pr år over 45 år 66 år 60,00 % over 50 år 0

14

15

16

17

18 Note 4 Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Balanseført verdi Eierandel i selskapet Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS ,12 % Biblioteksentralen 300 West- Expo AS Nordhordaland Industrier KLP forsikring AUFERA ,00 % Sum:

19 Note 5 Fond, likv.reserve og "udisponert resulat" Note 6 - Avsetning og bruk av fond Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 5 nr. 6 Bundne driftsfond - kap Beholdning pr , ,32 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet ,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetning til bundne driftsfond , ,00 Beholdning pr , ,32 Ubundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,44 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetning til ubundne investeringsfond ,12 0,00 Beholdning pr , ,44 Bundne investeringsfond - kap Beholdning pr ,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetning til bundne investeringsfond 0,00 0,00 Beholdning pr ,00 0,00 Disposisjonsfond - kap Beholdning pr , ,57 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet , ,66 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet , ,00 Avsetning til disposisjonsfond , ,00 Beholdning pr , ,91 Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr , ,33 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger , ,66 Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) , ,66 Beholdning pr , ,67

20 Note 6 Kommunens fond Disposisjonsfondet Saldo ,18 Bruk: Tilført: Finasiering av investeringer , , ,78 Midreforbruk , , ,92 Saldo ,32 Tiltaksfondet Saldo ,73 Bruk Støtte, Sea Fresh Norway , ,00 Tilført Salgsinntekter, Fedje og Folket ,00 Renteinntekter m.v , ,00 Saldo ,73 Skulekonto Saldo ,00 Bruk: Tilført: 0,00 0,00 Kjøp av kalender 1 600, ,00 Saldo ,00

21 Kommunens fond Eigenkapitalmidlar Nordhordaland Kraftlag Saldo ,00 Bruk Saldo ,00 Avdragsmidlar BKK Saldo ,44 Bruk Tilført 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo ,44 Fond for ekstraordinære avdrag formidlingslån Saldo ,39 Bruk Tilført Saldo ,39

22 Ubundne investeringsfond Saldo ,61 Bruk Tilført Retting av tidligere diff , ,12 Saldo ,73 Fond til utskriving sjukeheim Saldo ,80 Bruk Tilført Saldo ,80 Fond vatn Saldo ,00 Bruk Tilført Overskudd vatn , ,00 Saldo ,00

23 Næringsfond Saldo ,14 Bruk Tilført Renteinntekter næringsfond 1 986, ,00 Saldo ,14 Unytta boligtilskot husbanken Saldo ,00 Bruk Balansering av fond - tidligere uført , ,00 Tilført Avsett til fond ,00 Husbanktilskudd 2013/ ,00 Husbanktilskudd , ,00 Saldo ,00

24 KAPITALKONTO Fedje kommune 2012 DEBET KREDIT Saldo (kapital) ,22 Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 maskiner og transportmidler ,00 Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0,00 utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Salg aksjer/andeler 0,00 Kjøp av aksjer/andeler 0,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån 0,00 Utlån - sosiale utlån 0,00 Avdrag på utlån - andre utlån ,00 Utlån - andre utlån 0,00 Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,72 Avskrivning på utlån - andre utlån 0,00 Bruk av lånemidler ,00 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK ,00 Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP ,00 Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Balanse (kapital) , , ,94 Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 1

25 Note 8 Oversyn over betalte renter og avdrag i år 2013, og lånegjeld pr. 31/12-13 Kontonr. Føremål Oppteke Opphaveleg Siste Saldo Nye lån Renter 2013 Avdrag 2013 Saldo år lån avdrag Husbanken Vidare utlån , ,00 341, ,00 0, Vidare utlån , ,00 159, ,00 0, Vidare utlån , , , , , Vidare utlån , , , , , Vidare utlån , , , , , Vidare utlån , , , , , Vidare utlån , , , , , Vidare utlån , ,00 938, , , Vidare utlån , , , , , Vidare utlån , , , , , Vidare utlån , , , , , /40 Vidare utlån , , , , , Vidare utlån , , , , , Vidare utlån , , , , , ,00 Sum vidare utlån , , , , , Leigebustader , , , , , Leigebustader , , , , , Leigebustader , , , , , Leigebustader , , , , , Leigebustader , , , , , Leigebustader , , , , , Omsorgsbu , , , , , Leigebustader , , , , ,00 Sum til andre føremål ,02 0, , , ,02 Sum husbanken , , , , ,02

26 Oversyn over betalte renter og avdrag i år 2013, og lånegjeld pr. 31/12-13 Kontonr. Føremål Oppteke Opphaveleg Siste Saldo Nye lån Renter 2013 Avdrag 2013 Saldo år lån avdrag Kommunalbanken Kyrkjegård , , , , , Fleirbrukshall , , , , , Symjehall , , , , , Kyrkjetak , , , , , Bustadfelt , , , , Utslippsledning , , , , Idrettsbane , , , ,00 Sum kommunalbanken , , , , ,00 Innovasjon Norge Kalvedalen , , , , ,91 Sum SND , , , ,91 Sparebanken Vest Barnehage m.m , , , , ,00 Sum Sparebanken Vest , , , ,00 Ført i drift , ,72 Sum alle lån , , , , ,93

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer