ÅRSBERETNING Vardø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune

2 Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt til vel 23 mill kroner. Regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetninger om lag 15,5 mill kroner. Regulert budsjett balanserer. Enhetenes nettodrift viser et merforbruk på vel 0,5 mill kroner vurdert mot regulert budsjett. Omløpsmidler, herunder kasse, postgiro, bankinnskudd pr ,9 mill kroner, hvorav tilfluktsromsmidler 1,5 mill kroner og skattetrekk 0,2 mill kroner Saldo disponible innskudd pr ,2 mill kroner. Kortsiktig gjeld ved utgangen av 2013 var 30,8 mill kroner. Disposisjonsfond økt med 8 mill kroner, (27,7 mill til 35,7 mill) Bundne driftsfond redusert 0,2 mill ( 6,3 mill til 6,1 mill) Ubundne investeringsfond økt med 0,2 mill, (4,7 mill til 4,9 mill) Bundne investeringsfond økt med 0,1 mill, (1,9 mill til 2,0 mill) I 2013 ble det tatt opp nye lån 120 mill i fbm realisering flerbrukshus Ordinære avdrag på lån i 2013 var vel 7,6 mill kroner. Langsiktig lån ved utgangen av ,9 mill kroner. Saldo ubrukte lånemidler 0 kroner. Nøkkeltall i driftsregnskapet sammenlignet med regulert budsjett Regnskap Oppr budsjett Reg. budsjett Avvik Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat finansposter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Netto avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Etter inndekning av finansutgiftene (renter og avdrag) er det et nettodriftsresultat på vel 41 mill kroner. Brutto driftsresultat + avskrivninger skal være tilstrekkelig til å dekke finanspostene.

3 For bruk av avsetninger på 11,1 mill kroner er vel 8,6 mill kroner fra regnskapsmessig mindreforbruk i 2012 og vel 2,4 mill kroner fra bundne fondsavsetninger (øremerkede tilskudd) For avsetninger på 37,1 mill kroner er 26,1 mill kroner momskompensasjon på investeringer som i tråd med bystyrets vedtak i økonomiplan er overført til investeringsregnskapet. Øvrige avsetninger er 11 mill kroner til disposisjonsfond (mindreforbruk 2012) og 2,2 mill kroner avsatt bundne driftsfond (øremerkede midler) Avvik sammenlignet med regulert budsjett Opprinnelig Regulert Regnskap Budsjett Budsjett Avvik Driftsinntekter Brukerbetalinger ( ) ( ) (401) Andre salgs- og leieinntekter ( ) ( ) (172) Overføringer med krav til motytelse ( ) ( ) (10 898) Rammetilskudd ( ) ( ) Andre statlige overføringer ( ) ( ) (333) Andre overføringer Skatt på inntekt og formue ( ) ( ) (1 226) Eiendomsskatt ( ) ( ) 5 Sum driftsinntekter ( ) - ( ) (11 962) Driftsutgifter Lønnsutgifter (7 686) Sosiale utgifter (8 476) Kjøp varer/tj. som inngår i tj.produksjon Kjøp tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter - ( ) 994 Sum driftsutgifter Finansposter Renteinntekter, utbytte og eieruttak ( ) ( ) (1 465) Mottatte avdrag på utlån ( ) ( ) 12 Renteutgifter og låneomkostninger (3 519) Avdrag på lån (717) Utlån Sum finansposter (5 496) Motpost avskrivninger ( ) ( ) (2 846) Sum ( ) - ( ) (18 459) Avvik som tilhører seksjonenes drift er redegjort for under avvik seksjonene Brukerbetalinger +0,4 mill kroner Merinntekt POHS 0,65 mill, mindreinntekt barnehager 0,16 mill,mindreinntekt SFO 0,09 mill Overføringer med krav til motytelse +10,9 mill kroner Merinntekter refusjon ressurskrevende brukere, legetjeneste, sykepenger m.v. og tilskudd fiberkabelprosjekt Vardø - Vadsø

4 Rammetilskudd +1,0 mill Større rammetilskudd enn forutsatt i budsjett Skatteinntekt +1,2 mill Større skatteinntekt enn forutsatt i budsjett Renteinntekter, utbytte og eieruttak +1,4 mill kroner Hovedpostene er større avkastning fra Varanger Kraft. Renter på kapitalinnskudd bank ble lavere enn lagt til grunn, vesentlig på grunn av lavere innskudd Renteutgifter og låneomkostninger -3,5 mill kroner Renteutgifter på løpende lån lavere enn lagt til grunn i budsjett. Har sammenheng med endret framdrift investeringsprosjekter. I tillegg ble rente lavere enn lagt til grunn i budsjett på lån i Kommunalbank og Husbanken Avdrag på lån -0,7 mill kroner Kombinasjon av utsatt gjennomføring investeringsprosjekter, framdrift i utgift på gjennomførte investeringer enn forutsatt I tillegg ikke betalt avdrag på nye lån. Utlån +0,2 mill kroner Ikke medtatt i budsjett Motpost avskrivninger For lavt vurdert i budsjett. Behov for avklaring for når investering skal aktiveres. Avvik innen seksjonene Opprinnelig Regulert Regnskap Budsjett Budsjett Avvik Felleskostnader/pensjon Sentrale folkevalgte Sentraladministrasjonen Oppvekst (skole/barnehage) Helse (helse/sosial/pleie/omsorg) Teknisk, næring,plan og kultur Sum Felleskostnader Merforbruk 4,8 mill Kostnader til reguleringspremie (17,2 mill) pensjon er feilaktig budsjettert under finans (renter). Justert gir dette regulert netto ramme for felleskostnader pensjon vel 17,7 mill. Reell økonomisk fortolkning blir da et mindreforbruk på 12,4 nill.

5 Hovedpostene for avvik kan forklares med mindreforbruk reguleringspremie pensjon, premieavvik forutsatt i budsjett, ikke fordelt fellespost lønnsoppgjør 2,0 mill. 1.1 Sentrale folkevalgte Merforbruk 0,24 mill Vesentlige avvik revisjonsutgifter og sentrale folkevalgte 1.1 Sentraladministrasjonen Mindreforbruk på om lag kr ,- Vesentlige avvik felles EDB 1.2 Grunnskole og barnehage Merforbruk for enheten på 2,2 mill kroner Merforbruk innen virksomhetsområdene kompetanseheving, eleveri andre skoler, Vardø skole, SFO, Vardø barnehage, Kiberg oppvekstsenter (bygning), Samlet 3,2 mill Mindreforbruk innen virksomhetsområdene adm skole, digforsk, voksenopplæring, Vardø skole bygning, Vardø skole kantine, kulturskole, Vardø barnehage bygning, trekløveren bygning, og ikke kommunale barnehager. Samlet 0,98 mill. 1.3 Helse Mindreforbruk på vel 0,7 mill Generelt merforbruk innen de fleste virksomhetsområder på vel 2,3 mill. Mindreforbruk for samhandlingsreformen på 3,0 mill gir et samlet mindreforbruk for enheten på 0,7 mill. 1.4 Teknisk, næring, plan og kultur Mindreforbruk vel 2,0 mill kroner. Mindreforbruk framkommer i det vesentlige som besparelser brannvern, ungdomsklubber, og svømmeanlegg.

6 Investeringsregnskapet Samlede investeringer i 2013 var 130,9 mill kroner. Nytt økonomi- og HR system 1,46, mill, rådhus 0,52 mill, eierandel Klp 0,61 mill, barnehage 0,3 mill, flerbrukshus 102 mill, veglys Nordre Langgt 0,48 mill Avvik sammenlignet med regulert budsjett Opprinnelig Regulert Regnskap Budsjett Budsjett Avvik (1000 kr) Investering i anleggsmidler (40 006) Utlån og forskotteringer - Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger Årets finansieringsbehov (6 333) Finansiert slik: Bruk av lånemidler ( ) ( ) ( ) Inntekter fra salg anleggsmidler ( ) - - (302) Tilskudd til investeringer - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ( ) (164) Andre inntekter ( ) ( ) 800 Sum ekstern finansiering ( ) ( ) ( ) Overført fra driftsregnskapet ( ) ( ) ( ) Bruk av avsetninger ( ) (710) Sum finansiering ( ) ( ) ( ) Udekket/udisponert Merknad: Udekket investering skyldes at lån ikke ble tatt opp i 2013 som forutsatt Gjeldsutvikling (i million kroner) Lån pr 31.desember 102,9 128,9 207,9 205,9 213,3 205,6 317,9 Pensjonsforpliktelser 214,2 232,9 249,4 265, ,3 345,9 Sum langsiktig gjeld 317,1 361,8 457,3 471,5 518,3 529,9 663,8 Ordinære avdrag på lån i ,7 mill kroner. Økonomiplan Forventet utvikling i rammebetingelsene I økonomiplanen legges til grunn stabilt folketall i planperioden. For 2011,2012 og 2013 har folketallet vært stabilt. Kommunens frie inntekter, dvs skatteinntekter og rammetilskudd utgjør det vesentlige av kommunens inntekter. Det er lagt til grunn at disse vil være stabile i planperioden.

7 Avkastning på aksjer fra Varanger Kraft forventes stabile i perioden.det vil alltid være usikkerhet knyttet til avkastning på investert kapital. Det er lagt til grunn forventet utvikling i rentebane for lån fra 3,0 3,5% i løpet av planperioden. Makroøkonomiske forhold For planperioden er besluttet investeringer på om lag 20 mill kroner. I perioden er planlagt nedbetaling av langsiktig gjeld med om lag 49 mill kroner. Økning i kommunens langsiktige gjeld vil framtvinge betydelige reduksjoner i økonomiske midler til drift av sektorene. Reduksjon i økonomiske midler har ikke nødvendigvis redusert produksjon som konsekvens. Muligheten til mer effektiv og rasjonell drift vil være til stede. Økonomiplanen legger til grunn balansering av budsjett i perioden Behovsendringer for kommunale tjenester Kommunens rammebetingelser og økt langsiktig lånegjeld gjør det nødvendig med betydelig tilpasninger i den kommunale tjenesteproduksjon. Sykefravær Sykefravær i kommunen ,6%. Egenmeldt fravær utgjorde 1,98% og legemeldt sykefravær 8,62%. Langtidssykefravær 6,7 %. Likestilling Totalt 162 faste årsverk i kommunen. Kvinneandelen var 82%. I toppledergruppen var det i % kvinnelig representasjon. I utvidet ledergruppe (nivå 2 ) var det 43% kvinnelig representasjon. Tiltak Nytt lønns-, fakturerings- og økonomisystem Systemintegrasjon, automatisering, kvalitetsikring Holde fokus på budsjettreguleringer. Styrke økonomiforståelsen i enhetene og budsjettdisiplin Sykefravær er fortsatt høyt og må arbeides videre med i Samarbeid virksomhetsledere på tvers av virksomhetene Vardø kommune, 12.april 2014 Hans E Wilhelmsen rådmann

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune Konsekvensrapport Årsbudsjett 2014 Vardø kommune Innhold UTGIFTER TIL FORDELING... 3 FINANS... 3 STAB... 4 GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE... 5 PLEIE, OMSORG, HELSE OG SOSIAL... 7 NAV/SOSIAL... 9 TEKNISK, NÆRING,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer