Regnskap Resultat levert til revisjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap Resultat levert til revisjonen"

Transkript

1 2018 Resultat levert til revisjonen

2 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon Administrasjon og fellesutgifter Barnehage Grunnskole Spesielle tiltak barn og unge Kulturtjenesten Helse og omsorg Samfunn Avsetninger, overføringer Skatt og rammetilskudd Finans Mindreforbruk

3 Resultat per sektor 2018 Regulert Avvik ift budsjett Avvik i prosent Opprinnelig 2017 Folkevalgte og revisjon ,8 % Administrasjon og fellestjenester ,9 % Barnehage ,3 % Grunnskole ,0 % Spesielle tiltak barn og unge ,0 % Kulturtjenesten ,2 % Helse, omsorg og velferd ,5 % Samfunn (tekniske områder) ,3 % Avsetninger, overføringer ,6 % Sum tjenesteproduksjon ,5 % Avvik: - negativt/merforbruk, + positivt/mindreforbruk i forhold til budsjett

4 Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning 2018 Regulert Avvik ift budsjett Avvik i prosent Opprinnelig 2017 Skatt på formue og inntekt ,4 % Eiendomsskatt ,6 % Sum skatteinntekter ,2 % Ordinært rammetilskudd (inkl inntektsutgj.) ,0 % Merverdiavgiftskompensasjon drift 0 0 Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp ,0 % Sum andre tilskudd og salgsinntekter ,2 % = Sum frie disponible inntekter ,6 %

5 Finansinntekter og utgifter 2018 Regulert Avvik ift budsjett Avvik i prosent Opprinnelig 2017 Renteinntekter og avkastning fond ,3 % Utbytte og eieruttak ,0 % Mottatte avdrag utlån Startlån - mottatte renter Sum finansinntekter ,5 % Renteutgifter, provisjon og tap fin. instrumen ,0 % Startlån - renteutgifter Avdrag på lån ,2 % Sum finansutgifter ,7 % = Netto finansutgifter ,7 %

6 smessig mindreforbruk Tall i 1000 kroner 2018 Regulert Avvik ift budsjett Avvik i prosent Opprinnelig 2017 smessig mer+/mindreforbruk

7 Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - driftsregnskapet REGULERT OPPRINNELIG I hele 1000 kroner REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP BRUKERBETALINGER ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE RAMMETILSKUDD ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ANDRE OVERFØRINGER INNTEKTS- OG FORMUESKATT EIENDOMSSKATT ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER SUM DRIFTSINNTEKTER LØNNSUTGIFTER SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON OVERFØRINGER AVSKRIVNINGER FORDELTE UTGIFTER SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT

8 Netto driftsresultat Økonomisk oversikt - driftsregnskapet REGULERT OPPRINNELIG I hele 1000 kroner REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP BRUTTO DRIFTSRESULTAT RENTEINTEKTER OG UTBYTTE GEVINST FINANSIELLE INSTRUM MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER TAP FINANSIELLE INSTRUM AVDRAG PÅ LÅN UTLÅN SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS- TRANSAKSJONER MOTPOST AVSKRIVNINGER NETTO DRIFTSRESULTAT

9 Bruk av fond Økonomisk oversikt - driftsregnskapet REGULERT OPPRINNELIG I hele 1000 kroner REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP NETTO DRIFTSRESULTAT BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE FOND BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE SUM BRUK AV AVSETNINGER OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND AVSATT TIL BUNDNE FOND AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN SUM AVSETNINGER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK

10 Noen balansetall Tall i hele FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG PENSJONSMIDLER PREMIEAVVIK KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD DISPOSISJONSFOND ANDRE LÅN

11 Investeringer Investeringer i anleggsmidler 2018 Regulert Opprinnelig 2017 Ullerål skole med idrettshall Benterud skole Heradsbygda omsorgssenter Hov vest omsorgsboliger Hov øst omsorgsboliger NY LEGEVAKT BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL BIBRANNSTASJON SOKNA Trygg skolevei Benterud skole EF - Soveareal barnehage VPI - Kommunale veier, gatelys, park og idrett (budsj VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER VANNVERK NES I ÅDAL RINGERIKE VANNVERK OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD Monserud renseanlegg Utskifting vannledninger 2018 (2017) Utskifting avløpsledninger 2018 (2017) Sum investeringer i anleggsmidler

12 Avslutning og takk! Avslutning og takk!