Årsbudsjett 2012 DEL II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2012 DEL II"

Transkript

1 Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift Årsbudsjett investeringer Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50

2 Generelle forutsetninger for årsbudsjettet I budsjettet for 2012 er det tatt utgangspunkt i lønns- og prisvekst etter statsbudsjettets deflator på 3,25 pst. Det er lagt til grunn et reelt lønnsnivå per I tillegg er det foretatt nødvendige justeringer av områdene for å opprettholde aktivitetsnivået. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig rentesats på 3,9 pst. i 2012 for samtlige innlån. Arbeidsgiveravgift er beregnet med 14,1 pst. med basis i fast lønn, pensjonsinnskudd, variabel lønn og opptjente feriepenger. Feriepenger er budsjettert med 12 pst. for arbeidstakere under 60 år, og 14,3 pst. for arbeidstakere over 60 år. Arbeidsgivers andel av pensjon er budsjettert med 15,2 pst i KLP (Kommunal landspensjonskasse) og 13,1 pst. i SPK (Statens pensjonskasse). Driftsrammen for 2012 er stram, og medfører behov for å fokusere på videreføring av dagens aktivitet fremfor nye prosjekter og aktiviteter. Driftsbudsjettet for 2012 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2011: Utdanningssektoren får en økning i total driftsramme på 41,7 mill. kr. Av dette utgjør ca. 27,5 mill. kr lønns- og prisvekst (3,25 pst.). Rammen er også økt med 4,4 mill. kr som følge av økning i pensjonskostnadene. I tillegg kommer ca. 3,8 mill. kr i forbindelse med økt aktivitet i de videregående skolene på grunn av elevvekst og økt antall grupper. Rammen til tekniske fagskoler er økt med 0,8 mill. kr på grunn av økt elevtall. Ut over dette har det vært nødvendig å øke rammen med ytterligere 5,2 mill. kr for å dekke økte kostnader til blant annet spesialundervisning, eksamenskontoret og karrieresentrene. Regionale tjenester har fått en rammestyrking på 23,5 mill. kr. Av dette utgjør 16,6 mill. kr lønns- og prisvekst (3,25 pst.). I tillegg er budsjettrammen økt med 1 mill. kr for å dekke økningen i pensjoner. Rammen er også justert med 3,4 mill. kr som tilsvarer fylkeskommunens andel av økningen i statsbudsjettet til institusjonene i Kilden. Ut over dette er rammen økt med 2,7 mill. kr blant annet til prosjekter i kommunene, TTtransport og kulturminnevern. Tannhelse har fått en styrking på ca. 3,6 mill. kr i forhold til I tillegg til dekning av lønns- og prisvekst på 2,3 mill. kr (3,25 pst.), er rammen økt med 1,2 mill. kr for å dekke økte pensjoner. Regionalutvikling: Rammen er økt med1,5 mill. kr i forhold til Området stabsenheter og fellesfunksjoner er økt med 5,5 mill. kr. Av dette utgjør 3,1 mill. kr lønns- og prisvekst (3,25 pst.), og 1,2 mill. kr økning i pensjoner. I tillegg er rammen økt med 1,2 mill. kr som blant annet skal dekke prosjektkostnader ved nytt intra-/internett og etablering av felles post- og dokumentmottak. Politisk område er redusert med 1,5 mill. kr i Agderrådets bevilgning er flyttet til Regionalutvikling, for å følge opp de forpliktelser fylkeskommunen har i forhold til inngtte avtaler. I tillegg er valgbudsjettet redusert da det ikke er valg i I tillegg er det lagt til lønns- og prisvekst på vel 0,5 mill. kr (3,25 pst.). Fylkestinget vedtok i strategisaken å driftsfinansiere minst like stor andel av investeringsprosjektene som budsjettåret Med stramme driftsrammer, lavere mva-kompensasjon enn budsjettert på veiinvesteringer og reduksjon av statlige overføringer til investering i fylkesvei, har det bare vært mulig å driftsfinansiere 20,8 pst. av total investeringsramme (ekskl. det som finansieres av mva og bompenger). Tilsvarende tall for 2011 er 28,5 pst. Det har vært fokus på å holde gjelden konstant, og ikke ha et høyere lånebeløp enn det som til enhver tid betales i avdrag på lån. Dette medfører følgende prioriteringer i investeringsbudsjettet for 2012: Investeringene innen skolesektoren er i hovedsak videreført som forutsatt i økonomiplanen for Miljøtiltak skolebygg videreføres på samme nivå som Nytt bygg på Vest-Agder fylkeskommune 51

3 Vennesla videregående skole vil bli ferdigstilt i 2012, med en investeringsramme på 31 mill. Av rammen vil 5 mill. kr påløpe i 2011 og 26 mill. kr i Det er ført opp 13 mill. kr for oppstart av byggeprosjektet ved Mandal videregående skole. Prosjektet ivaretar planlagte tiltak fra 1996, samt blant annet sanering av bygg med asbestproblematikk og ivaretakelse av funksjoner som lå i bygget som brant. Det avsatte beløpet er ikke tilstrekkelig for full oppstart av prosjektet. Dersom det ikke kan settes av mer driftsmidler til dette prosjektet ved årsavslutning for 2011, må oppstarten utsettes til Det er ikke økonomisk rom for å igangsette byggeprosjekt ved to videregående skoler samtidig i økonomiplanperioden. Derfor er prosjektet ved Søgne videregående skole utsatt, med planlagt oppstart i Investeringer i fylkesvei er videreført med 100 mill. kr i Dette er betydelig mer enn det som er tildelt til investeringsformål i statsbudsjettet, men 20 mill. kr lavere enn fylkeskommunens investeringsramme for Dette er i tråd med signaler som ble gitt i økonomiplanen for , da det ble klart at det høye lånefinansierte nivået ikke kunne videreføres. Reduksjonen måtte tas tidligere enn planlagt, fordi overføringene fra staten ble kuttet 15,1 mill. kr i 2012 (mva-kompensasjon på bompengefinansierte investeringer). Vest-Agder fylkeskommune 52

4 Årsbudsjett drift 2012 Budsjett Endring FELLESINNTEKTER Fylkesskatt Rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva-kompensasjon investeringer Rentekompensasjon transporttiltak Rentekompensasjon skolebygg Sum fellesinntekter Politisk virksomhet og kontrollorganer Utdanning Renter og avdrag Husleie og drift/vedlikehold bygg Sum utdanning Tannhelse Renter og avdrag Husleie og drift/vedlikehold bygg Sum tannhelse Regionale tjenester Renter og avdrag Husleie og drift/vedlikehold bygg Sum regionale tjenester Regional utvikling Stabsenheter Fellestjenester Renter og avdrag Husleie Sum stabsenheter og fellestjenester Sum driftsutgifter Korreksjon for fordelte kapitalkostnader Brutto driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Avsetning til disposisjonsfond Vest-Agder fylkeskommune 53

5 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett Budsjett Regnskap 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Konsesjonskraft Andre direkte eller indirekte skatter 1) Andre generelle statstilskudd 2) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 12 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 17 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Noter til tabellen: 1) Angitt beløp gjelder mvakompensasjon knyttet til budsjetterte investeringer 2) Dette beløpet gjelder rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Til fordeling drift, jf. linje 20 i budsjettskjema 1A Alle tall i hele 1000 kr Budsjett Budsjett Regnskap 1 Folkevalgte styrings- og kontrollorganer Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regional utvikling Stabsenheter og fellestjenester Justering for interne og eksterne finansposter Sum fordelt til drift Vest-Agder fylkeskommune 54

6 Årsbudsjett investeringer 2012 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett Budsjett Regnskap 1 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån 4 Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 6 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern overføring Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Vest-Agder fylkeskommune 55

7 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett Budsjett Regnskap 1 Styrings- og kontrollorgan Utdanning Kristiansand katedralskole Gimle Tangen videregående skole Vennesla videregående skole Mandal videregående skole Søgne videregående skole Miljøtiltak skolebygg Energieffekt Byremo videregående skole Regjeringens tiltakspakke Øvrige investeringer innen utdanningssektoren Tannhelse Regionalavdelingen Listerpakken Hidra landfast Samferdselspakken Kristiansand, Vågsbygdveien Øvrige veiinvesteringer Kultursektoren Strategisk utvikling 0 6 Fellesinvesteringer Infrastruktur bærbare elev-pcer Sak/arkivsystem 206 Felles IKT investeringer 750 Annet Finansutgifter/finanskostnader Sum investeringer i anleggsmidler * Budsjett 2011 er opprinnelig budsjett, bortsett fra Vennesla videregående skole, som er korrigert i henhold til kontrakt. Vest-Agder fylkeskommune 56

8 Øvrige obligatoriske skjemaer Lånefondets bevilgningsbudsjett Alle tall i hele 1000 kr Budsjett Budsjett Budsjett 1 Lønn inkl. sos. Utgifter 2 Utstyr mv. 3 Låneomkostninger mv. eksterne lån 4 Renteutgifter eksterne lån Sum utgifter Avdrag eksterne lån Interne utlån Sum utbetalinger Sum anvendelse av midler Refunderte adm. kostn. og 10 låneomkostninger mv. 11 Refunderte renteutgifter Sum inntekter Nye låneopptak Interne avdrag på utlån Sum innbetalinger Sum anskaffelse av midler Beregnet disponibel beholdning Årets kontantoverskudd Årets kontantunderskudd Vest-Agder fylkeskommune 57

9 Vedlegg 3 årsbudsjett 2012 Vedlegg 4 årsbudsjett 2012 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2012 Brukerbetalinger Tall i 1000 kr Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger 0 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -580 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 2012 Tall i 1000-kr Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner 0 Finansieringsbehov: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert 0 Vest-Agder fylkeskommune 58

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer