1. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF"

Transkript

1 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF

2 Side 2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse kvartal Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 6 Salg av bygninger Side 3

4 1. kvartal 2014 Driftsregnskapet Regnskap kv Periode budsjett Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2013 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: - Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk For 1. kvartal 2014 er det et merforbruk i regnskapet på kr 5,6 mill, og 5,5 mill i forhold til periodisert budsjett. Inntekter Driftsinntekter er 0,5 mill høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak moms på driftsinnkjøp. Husleieinntektene er noe lavere enn budsjettert. Dette har sammenheng med hvor lenge boligen blir stående tom i påvente av nye leietakere. Den varslede husleieøkningen for beboere med gammel kontrakt vil gjelde fra august og da med økning over en 3-års periode. Det er ennå beboere som ikke har fått varsel om økning da vi må følge Husleielovens bestemmelser i forhold til varsling. Det er i perioden inntektsført 0,4 mill i sykelønnsrefusjon som ikke er budsjettregulert. Side 4

5 Utgifter Lønn og sosiale utgifter er 1 mill høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på renholdsavdelingen. Det er kommet flere nye bygg som skal vaskes uten at det er lagt inn lønnsmidler til dette, blant annet brannstasjonen, 110-sentralen, Isveien og Elvemo. Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på 1,3 mill. i forhold til periodisert budsjett. Det er underbudsjettert på mange av de faste kostnadene, dette må reguleres inn på bekostning av drift og vedlikeholds budsjettet. Både drift og vedlikehold er redusert i forhold til samme periode i 2013 og budsjettet er redusert ytterligere, men det har likevel ikke vært mulig å ta ned aktiviteten. Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon har et mindreforbruk pr 1. kvartal. Dette skyldes at kostnadene for de tjenestene som foretaket kjøper av kommunen ikke blir bokført før ved årsavslutningen. Avviket på overføringer skyldes merforbruk på av kjøp av varer og tjenester. Dette gjelder mva som også kommer som en driftsinntekt og vil ikke ha noen påvirkning på resultatet. Det er 3 mill i avvik på renter og avdrag, dette skyldes i hovedsak periodisering av lånene, det er betalt lån som tilhører periode 4. Det belastes kun renter på sertifikat lånene pr i dag. Investeringsregnskapet Regnskapsskjema - Investering Regnskap 2014 Reg. budsjett Oppr.budsjett Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer - - Avdrag på lån Avsetninger - - Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (egenandel kommune) Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen - Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Hammerfest eiendom har ikke ansvar for investeringene etter 1/ Byggeprosjekt avdelingen er flyttet til Hammerfest kommune. Regnskapsmessig er investeringene fortsatt en del av foretaket. Side 5

6 Drift og vedlikehold Stort sett løpende drift, samt noen utbedringer etter pålegg. Vedlikehold er utført på leiligheter og helsebygg, samt noe på idrettshaller og gulv i bassengområdet på Sanitetsbadet. Renhold Drift på brannstasjonen, 110-sentralen, Elvemo og Isveien er igangsatt. Gjennomført møter med nav, flere møter som et ledd i at Hammerfest Eiendom er en IA bedrift. Renhold har avvik på lønn, vi må se på eventuelt på drift for å justere oss inn i forhold til budsjett. Vi innfører som tidligere tiltak, innen for det som er forsvarlig drift. Det blir ikke tatt inn vikarer fra dag 1. innen for 16 dagene som er arbeidsgiver perioden. Dette gjelder IKKE områder som sykehjem, helse og institusjoner. Det vil være nødvendig og bone på de aller fleste skoler, da dette ikke ble gjort forgående år. Vi har som mål å holde oss innenfor tildelte rammer. Utleieboliger Disse er prioritert med tanke på vedlikehold, da det er viktig å få inn leietakere fortest mulig ved ledighet. Noen har et renoveringsbehov av en slik størrelse at det ikke vil bli gjennomført i år. Det er stor etterspørsel etter boliger. Det innføres markedsleie på nye kontrakter, men arbeidet med eksisterende leiekontrakter styres av varslingsfristen ihht Husleieloven kv 2014 Antall kommunale boliger Antall utleid pr Prosentvis utleie 88 % 89 % 99 % Tabellen viser dekningsgraden på utleieboligene. For hele 2013 var dekningsgraden på 89 %. Pr 1 kv er dekningsgraden 99 %. Dette skyldes at det har vært en reduksjon av antall kommunale boliger etter brannen i Idrettsveien den Av de 15 hybelleilighetene som var i Idrettsveien var kun 3 utleid, alle disse har fått nytt boligtilbud. Branntakst skal avgjøres ved skjønn. Dette arbeidet starter i begynnelsen av mai. Styreleder deltar fra HFE, samt en utnevnt skjønnsmann fra begge parter.(klp og HFE) Sykefravær Side 6

7 kv dager 0,9 0,6 0, dager 4,5 2,3 1, dager 3,9 1,1 1,6 >=41 dgr 0,5 7,4 5,1 Totalt kvinner 9,7 12,1 9,3 Totalt menn 9,9 10,5 8,8 Totalt 9,8 11,3 9,1 Sykefraværet 1. kvartal er på 9,1 %, en nedgang i forhold til totalt sykefravær i Det er stor andel av langtidssykemeldte som gir høy sykefraværsprosenten. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å forbedre arbeidssituasjonen for de ansatte. Drift/vedlikehold: Sykefraværet, har i perioden vært på 6,8 %. Dette skyldes i stor grad langtidssykemeldte i vedlikehold, som har et sykefravær på 16,4 %. Drift har 4,1 % sykefravær en reduksjon fra 2013 på 3,4 %. Renhold: I 1. kvartal er fraværet på 10,4 %, en liten nedgang i forhold til Noe av årsaken er at vi fremdeles har flere langtidssyke, og noen som er på opptrening / rehabilitering, i tillegg har vi renholdere på utredning. Vi har høyt fokus på tilrettelegging samt møter med NAV og Arbeidstaker. Vi ser på flere muligheter for tilrettelegging som et virkemiddel for å redusere fraværet, både når det gjelder utstyr og vurdering av arbeidstid og sted. Salg av bygninger. Vi har 3 bygg ute for salg, Strandgata 49, Meridiangata, og Strandgata 3 (kinoen). Det er i 1 kvartal ikke mottatt noen bud på disse byggene. Avventer avklaring fra kommunen for fremtidig bruk av disse eiendommene. Side 7

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hammerfest Parkering - Årsmelding 2014. Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014

Hammerfest Parkering - Årsmelding 2014. Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014 Hammerfest Parkering KF Å rsmelding 2014 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hammerfest Parkering Kf... 3 Styret i perioden.... 3 Bemanning og årsverk 2014... 3 Sykefravær... 3 Behandling av

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer