3. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF"

Transkript

1 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF

2 Side2

3 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt Bestillingsoppdragfra kommunensomer underbehandling...8 Drift...8 Vedlikehold...9 Renhold...9 Utleieboliger...10 Sykefravær...10 Salgavbygninger.. 11

4 3. kvartal Driftsregnskapet Regnskap2013 jan-sept Periode budsjett Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap2012 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andresalgs-ogleieinntekter Overføringermedkravtil motytelse Overføringeruten kravtil motytelse Sumdriftsinntekter Driftsutgifter: - Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøpavvarerogtj sominngåri foretaketstj.prod Kjøpavtjenestersomerstatterforetaketstj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelteutgifter Sumutgifter Bruttodriftsresultat: Finansposter: - Renteinntekterogutbytte Mottatte avdragpålån Sumeksternefinansinntekter Renteutgifteroglåneomkostninger Avdragpålån Utlån Sumeksternefinansutgifter Resultateksternefinanstransaksjoner: Motpostavskrivninger Netto driftsresultat: Internefinansieringstransaksjoner: - Brukavtidligere årsregnskapsmessigmindreforb Brukavdisposisjonsfond Brukavbundnefond Sumbrukavavsetninger Overførttil investeringsregnskapet Avsatttil dekningavtidligere årsregnskapsmessi Avsatttil disposisjonsfond Avsatttil bundnefond Avsatttil likviditetsreserve Sumavsetninger Regnskapsmessigmer-/mindreforbruk For 3. kvartal 2013 er det et mindreforbruk i regnskapetpå kr 16,9 mill. Ved å ta hensyn til bruk/avsetning til fond og overføringer til investeringsregnskapetviser justert regnskap er mindreforbrukpå 0,9 mill., et avvikpå 0,9 mill i forhold til periodisertbudsjett. Inntekter Driftsinntekter er 12,2 mill lavere enn periodisert budsjett. Dette skyldesi hovedsakmoms på investeringer somer regnskapsførtmed 19 mill, et avvikpå 11,5mill i forhold til periodisertbudsjett. Husleieinntekteneer lavereenn forventet, det vil nok ikkeværemulig å forventefull effekt av økning til markedsleieslikhensiktenvar i økonomiplanenfor Avregningenfra forrige strømleverandørfor 2012kom etter at regnskapetvar avsluttet. I ettertid er det kommet nye endringer som gir oss en inntekt på kr 600, reduserer avsetningen til disposisjonsfond tilsvarende. Økt bruk av disposisjonsfondskyldesinndekningav merforbruketi Side4

5 Utgifter Lønnsutgifteneer lavereenn det som er regnskapsført,da lønn til prosjektavdelingenskalbelastes investeringsregnskapet,dette utgjør ca 1,5 mill. Sosialeutgifter er noe lavere enn periodisert budsjett på grunn av for lite beregnetpensjonstrekk.det er lagt inn en større prosentandeli siste kvartal. Kjøp av varer og tjenesterviseret merforbruk på 1,3 mill. i forhold til periodisertbudsjett, det er da tatt hensyn til ubetalte regninger som ligger til behandling. Dette skyldes i hovedsakdrift og vedlikeholdvedformålsbygg. I forhold til sammeperiode i fjor er regnskapetredusertmed 1,8 mill. Fastekostnader Regnskap kv Budsjett2013 Energi Fyringsolje Forsikring Leielokaler Kommunale Renovasjon Tabellenvisernoen av de faste kostnaderved regnskapetfor 2012,3.kvartal2013og budsjettet for Energikostnadenevil holde seg innenfor budsjettet, men de andre postenevil få et avvik i forhold til budsjetti sistekvartal. Investeringsregnskapet Regnskapsskjema - Investering Regnskap2013 Reg.budsjett Oppr.budsjett Investeringer: Investeringeri anleggsmidler Utlånogforskutteringer Avdragpålån Avsetninger Åretsfinansieringsbehov Finansiertslik: Brukavlånemidler Inntekter fra salgavanleggsmidler Tilskuddtil investeringer Mottatte avdragpåutlån ogrefusjoner Andreinntekter (egenandelkommune) Sumeksternfinansiering: Overførtfra driftsdelen Brukavavsetninger Sumfinansiering: Udekket/udisponert Pr 3. kvartal er det regnskapsført115,9 mill i investeringsregnskapet.det er ikke tatt høyde for lønnskostnadertil prosjektavdelingenpå 1,5 mill somskalfordelesde ulike prosjektene. Utlån og forskutteringerer egenkapitalinnskuddtil KLP. Avsetningerer inndekningfor det låneopptaketsomikkeble foretatt i Side5

6 Endringenei det opprinneligebudsjettet er parkeringshuset som ble lagt frem som en egen sak i Kommunestyretden6. desember2012(sak91/12). Det er tatt opp lån i 3.kvartal2013i henholdtil kommunestyretsvedtak. Investeringsp rosjekt Byggeprosjekt Regnskap2013 Buds(end)2013 Avvik(per.) Baksalenskole Håjabarnehage Kirkegata21,kontorer4. etasje Omsorgssenter,POS HybelbyggpåFuglenes OmsorgsboligerMidt-byen Finnmarksveien Isbjørnhallen Breidablikkhallen Parkeringshus Fortausvarme Tomtekostnader,barnehager Byggeprosjekt Baksalenskole: Hammerfest Kommune ved Planavdelingenstyrer prosjektet. Når endelig regulering er ferdig, etableresdet et prosjekti HammerfestEiendomKF. Håjabarnehage: Prosjekteter noe forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan. Entreprenørenregner med å ta dette igjen innen jul. Forsinkelsenskyldesi hovedsakforhold rund byggetillatelse,tilleggsarbeidsom omleggingav kablerog utskifting av masser.tilleggsarbeidvil føre til økte kostnader,vil bli fremlagt somegensak når dette er avklart.byggeter planlagtlukket innenårsskiftet. Kirkegata: Sikringav serverrom veditavdelingen.arbeideter underprosjektering.ferdigstillesi Omsorgssenter, POS: I løpet av juli måned foregikk masseuttaki form av sprengning og utkjøring av sprengt fjell og løsmasseri tillegg til sikring av graveskråningene.sprengningsarbeideneble avsluttet i september. Monteringav veggog golvelementerbegyntei midten av september. Prosjektetmht. elementmontasjener iht. fremdriftsplanenselvom masseuttaker forsinket.parallell drift gjør at prosjektet pr. 3. kvartal er i rute. Prosjektlederer på jevnlig befaringpå byggeplassen. Prosjektledernehar avdekketat deler av fundamentenetil KPARKog POSer støpt med for liten overdekning.dette er rapportert byggesakog styringsgruppen. Videre går element montasjenfremover. En forutsetter at entreprenørenkommer med forslag til utbedringer. Prosjektetforventesferdigi februar 2015 Side6

7 Hybelbygget: Det er dialog med Fylkeskommunenom sluttføring av bygget,det gjennomføresetter kontroller av byggetsomgårpå brannog lyd. Omsorgsboliger,Midt-byen: Kostnader som er påløpt knytter seg til konsulenttjenester. Det vil også komme en del lønnskostnaderpå prosjektleder. HammerfestEiendom KFhar gitt et kostnadsoverslagpå 22 omsorgsboligerbaserpå en modell med 3 «rekkehus»med 6 stk 60 m² leiligheter i hver og ett rekkehusmed 4 stk 75m² leiligheter. Kostnadsoverslaget på kr. Enavventerviderefremdrift av prosjekteti budsjettet for 2014somskalbehandlesi kommunestyret. Omsorgsbolig,Finnmarksveien: Kostnaderi forbindelsemed ferdigstillingav omsorgssenteret.totalbudsjettetfor prosjektet er 38 mill. pr 3. kvartal er det brukt totalt kr 37,8 mill. Budsjettreguleretil 2013 kr som er gjenståendebudsjettfor prosjektet. Isbjørnhalen: Utskiftning av sportsdekke.gjennomført som planlagt i skoleferie. Hallen er tatt i bruk, men det gjenstårnoesmåarbeidsomutføresmed egnevaktmestere. Breidablikkhallen, rullestolheis: Heisener montert og ferdigstilt. Det er montert adgangskontroll med kortleserfor å forenklebruken. Parkeringsanlegg: Prosjekteter forsinket i forhold til opprinneligfremdriftsplan. Forsinkelsenskyldesi hovedsakøkte sikringsarbeiderog utfordringer med uttak av tomten. Entreprenørenregnerimidlertid med å ta inn forsinkelsenslik at overleveringkan skjesomplanlagtmars2014.det gjøresregelmessigeoppsynav arbeidetpå byggeplassav byggherre.kjøpav 32 tilleggsplasservil ikkebli gjennomført. Fortauog fortaus varme: Arbeidetmed fortausvarmeer fullført og ferdigstilt i 2. kvartal. Tomtekostnader: Det er ikkekostnadsførttomtekostnaderfor barnehagen. Side7

8 Bestillings oppdrag fra kommunen som er under behandling. - Allmendlegesenter: Det har vært befaringerpå tilgjengeligekommunalebygg. Det er gjort kostnadsoverslagav prosjektlederav4 alternativertil Allmedlegesenter. Kommunestyretvedtok alternativ 4, leie av lokaler. Kalkulert førsteårskostnadpå inklusivhusleieog flytting. Økonomi Det er bevilgetfor kr ,- vedr. forprosjektangåendenyelokalerfor Allmedlegesenter. - Elvetunbarnehage: Tilleggesbestillingfra kommunevedrørendegulvsomikkeble utbedret sommeren2012. Dennejobbener under arbeidog ferdigstillesi 3. kv. Kostnadeneskalrefunderesav Hammerfest kommuneetter avtale. - OmbyggingVO-senteret Satt inn ståldør, samt etablert nytt IT-rom. Kostnadenerefunderesav Hammerfestkommune etter avtale sentralen Etablert 110-sentralen på midlertidig brannstasjon, samt diverse ombygging for brannstasjonen.kostnadenerefunderesavhammerfestkommuneetter avtale. selve Drift Drift pr tjeneste Stolpediagram,tall i hele tusen. Stort sett løpendedrift, samtnoe utbedringeretter pålegg. Kostnadsbesparende tiltak er iverksatt på de områdenedet er mulig. Budsjettetpå drift har vært noe for stramt. Vedlikeholdet er justert slik at man kommer i mål totalt for drift og vedlikehold. Side8

9 Vedlikehold Vedlikehold pr tjeneste Stolpediagram,tall i hele tusen. Lønnskostnaderfor vedlikeholdsarbeidernefordeles de enkelte bygg ved årets slutt. Det er i periodenvært størstvedlikeholdsaktivitet vedinstitusjonslokaler.dette gjelderi hovedsaksluttføring av vedlikeholdetpå Bokollektiveti Rypefjord.Prosjekteter utført av eksterneleverandørersomfører til ekstra kostnader ved kjøp av tjenester. Under posten!nnet er arbeidet som er utført på brannstasjonenog 110- sentralen. Noe av kostnadeneskal dekkes av kommunen. Bare mindre, påkrevdvedlikeholder gjennomførtpå andreformålsbygg. En rekke utleieboligerhar blitt pussetopp, i større og mindre grad, dels med egne folk, samt noe innleid.somnevnt under drift, vil manvurdereå ta nedvedlikeholdetnoe til fordel for drift. Renhold Drift på omsorgssenteri Finnmarksveiener igangsatt. Gjennomførtmøter med nav, flere møter som et ledd i at HammerfestEiendomer en IA bedrift, møter medrensogvasksamtmedarbeidersamtalerog interne møter. Vi følgerogsåopp Rensog vaski deresarbeid med å bli miljø fyrtårn i henholdtil gjeldendekontrakt med HammerfestEiendom.Ingentilbakemeldingfra Rensog vaskpr Rundvaskavnoen kommunalekontorer på kommunehuset,samtinstitusjoner. Økonomi. Renholdhaddeet lite avvikmed fra førstekvartal,og vi måtte sepå mulighetenfor å ta ned noe drift for å justere oss inn i forhold til budsjett. Dissetiltakene er gjennomført. Vi viderefører disse tiltakene, innen for det som er forsvarlig drift. Og setter ikke inn vikarer fra dag 1. innen for 16 dagene som er arbeidsgiver perioden. Dette gjelder IKKE områder som sykehjem, helse og institusjoner. Innkjøp av renholdsmateriellvil vi få et stort overforbruk inneværendeår. Vi har vært nøtt å investerei flere mopper, for å klare å drifte dagligrenhold på en forsvarligmåte, og for å oppnå et korrekt antallmopperute i systemet. Det er ikke blitt bonet på alle skolenei år, så utgiftene til gulv vedlikeholder ogsåredusert i år fra tidligere år. Kvalitetenpå rundvasker ikke dårligereav denne grunnen,for det er utført rensingav områdene,på de stedersomslitasjenhar vært stor er det bonet somtidligere. Det er økt fokus på effekten av endringenei rutinene for å se om dette medfører til økt slitasjepå renholdere. Endringenevurderesfortløpende. Avdelingenvil klareå holdeseginnenfortildelte rammer,inneværendeår. Side9

10 Utleieboliger Disseer prioritert med tanke på vedlikehold, da det er viktig å få inn leietakere fortest mulig ved ledighet.noenhar et renoveringsbehovav en slikstørrelseat det ikkevil bli gjennomførti år. Det er stor etterspørseletter boliger.det innføresmarkedsleiepå nyekontrakter,men arbeidetmed eksisterendeleiekontrakterstyresav varslingsfristeni følgehusleieloven kv Antallkommunaleboliger Antallutleid pr Prosentvisutleie 76% 88% 92% Tabellenviserdekningsgradenpå utleieboligene.forhele 2012var dekningsgradenpå 88 %.Pr 3 kv. 2013er dekningsgraden92 %. Sykefravær kv kv kv. 2013Hittil i år 1-3dager 0,8 0,9 1 0,5 0,5 0,7 4-16dager 4,4 4,5 3,1 2,4 2,3 2, dager 3,5 3,9 2,9 0,3 1,1 0,9 >=41dgr 3,9 0,5 5,5 9,1 6,1 7,4 Totaltkvinner 17,3 9,7 15,3 15,9 10,0 13,5 Totaltmenn 6,9 9,9 9,1 8,3 10,0 9,2 Totalt 12,5 9,8 12,5 12,3 10,0 11,5 Sykefraværet3. kvartaler på 10 %,en nedgangi forhold til først halvår, men en liten økningi forhold til totalt sykefraværi 2012.Andelenlangtidssykemeldtehar økt mens korttidsfraværeter på samme nivåsom2. kv. Det jobbeskontinuerligmedtiltak for å forbedrearbeidssituasjonenfor de ansatte. Adm. og prosjektavdelingen:hittil i år har det vært et sykefraværpå 2,9 %.Dette er i hovedsak sykefraværunder40 dager. Drift/vedlikehold: Sykefraværet, har i perioden vært på 13,5 %. Dette skyldes i stor grad langtidssykemeldt e i vedlikehold,som har et sykefraværpå 32,3 %. Drift har 6,1 % sykefraværen økningfra 2.kv.på 0,3%. Renhold: I 3. kvartaler fraværetpå 11,8%, en liten nedgangi forhold til 2. kv. Renholdstjenestenhar et stort sykefraværi tjenesten.vi har sett en svaknedgangi den seneretid. Noe av årsaken er at vi fremdeles har flere langtidssyke,og noen som er på opptrening / rehabiliteringetter operasjon,i tillegghar vi renholderepå utredning. Vi har høyt fokuspå tilretteleggingsamtmøter med NAVog Arbeidstaker. Vi serpå flere muligheterfor tilretteleggingsomet virkemiddelfor å reduserefraværet,bådenår det gjelder utstyr og vurderingav arbeidstidog sted. Prosjektavdelingen:Det er kun kortidsfraværpå 1-3 dager. Side10

11 Salg av bygninger. Vi har 3 byggute for salg,strandgata49, Meridiangata,og Strandgata3 (kinoen).det er i 3 kvartal ikke mottatt noen bud på dissebyggene.avventer avklaringfra kommunenfor fremtidig bruk av disseeiendommene. Side11

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6.

Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6. Verran kommune Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6. 1. Innledning: Denne årsberetningen er ment å gi utfyllende informasjon til årsregnskapet og bør også sees i sammenheng

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012 SAK 24/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012 Side 1 av 12 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 8 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring...

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer