GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMVIK NORDK UTVIKLING KF"

Transkript

1 GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P

2 QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART REGULERT OPPRINNELIG 2008 Ll SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SUM(870:873) L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD 800 L3 SKATT PA EIENDOM SUM(874:876) L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER SUM(877:879) L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD , , ,00 L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER SUM(Ll:L5) , , ,00 L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) 813,00 L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTQIFTER 500 L9 AVDRAG PA LAN 510 L10 NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER SUM(L7:L9) 813,00 L11 TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS S MESSIGE MERFORBRUK 530 L12 TIL UBUNDNE AVSETNINGER L13 TIL BUNDNE AVSETNINGER , , ,00 L14 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS SMESSIGE MINDREFORBRUK 930 L15 BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER L16 BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER L17 NETTO AVSETNINGER SUM(L11:L16) , , ,00 L18 OVERFØRT TIL INVESTERINGSET 570 L19 TIL FORDELING DRIFT (L6+L10 L17L18) , L20 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) SUM(010:490; 520; 590:790; 830:860; 880:890; 920;990) , L21 SMESSIG MERFORBRUK/ MINDREFORBRUK L20 L19

3 9KONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: SSKJEMA 2A INVESTERINGSET GAMVIK NORDK UTVIKLING KF SIDENR: 2 KOSTRAART Ll INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER SUM(010:490) L2 UTLAN OG FORSKUTTERINGER 520;529 L3 AVDRAG PA LAN 510 L4 AVSETNINGER SUM(530:539; 548:560) REGULERT OPPRINNELIG L5 ARETS FINANSIERINGSBEHOV SUM(Ll:L4) 0,00 L6 FINANSIERT SLIK: L7 BRUK AV LANEMIDLER 910 L8 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER 5UM(660:670) L9 TILSKUDD TIL INVESTERINGER SUM(810:850; L10 MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN OG REFUSJONER 880:890) SUM(700:770) L11 ANDRE INNTEKTER SUM(600:650; 900:905) L12 SUM EKSTERN FINANSIERING SUM(L7:L11) L13 OVERFØRT FRA DRIFTSET 970 L14 BRUK AV AVSETNINGER 5UM(930:960) L15 SUM FINANSIERING 5UM(L12:L14) L16 UDEKKET/UDISPONERT (L5L15) 2008

4 QKONOMISK OVERSTKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: BALANSEET GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 3 KAPITTEL 2008 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER KAP. 2.2 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG ( ) UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER ( ) UTLAN ( ) AKSJER OG ANDELER (2.21) PENSJONSMIDLER (2.20) B. OMLØPSMIDLER KAP ,11 KORTSIKTIGE FORDRINGER ( ) ,50 PREMIEAVVIK (2.19) AKSJER OG ANDELER (2.18) SERTIFIKATER (2.12) OBLIGASJONER (2.11) KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.10) ,61 SUM EIENDELER (A + B) ,11

5 ØKONOMISK OVERSP(T I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: BALANSEET (FORTS.) GAMVIK NORDY UTVIKLING KF SIDENR: 4 KAPITTEL 2008 EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL KAP ,87 DISPOSISJONSFOND ( ) BUNDNE DRIFTSFOND ( ) ,87 UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) SMESSIG MINDREFORBRUK (2.5950) SMESSIG MERFORBRUK (2.5900) UDISPONERT I INVESTERINGS (2.5960) UDEKKET I INVESTERINGS (2.5970) LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) KAPITALKONTO (2.5990) ENDRING AV SPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (DRIFT) (2.581) ENDRING AV SPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (INVESTERING) (2.580) D. GJELD LANGSIKTIG GJELD KAP. 2.4 PENSJONSFORPLIKTELS (2.40) IHENDEHAVERQBLIGASLAN ( ) SERTIFIKATLAN ( ) ANDRE LÅN ( ) KORTSIKTIG GJELD KAP. 2.3 KASSEKREDITTLÅN ANNEN KORTSIKTIG GJELD PREMIEAVVIK SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (2.31) ( ) (2.39) , ,24 0, ,11

6 QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 5 BALANSEET (FORTS.) KAPITTEL 2008 E. MEMORIAKONTI MEMORIAKONTO KAP. 2.9 UBRUKTE LÅNEMIDLER ANDRE MEMORIAKONTI MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.9100) ( ) (2.9999)

7 q)konomisk OVERSTKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT GAMVIK NORDE UTVIKLING KF SIDENR: 6 KOSTRA ART REGULERT OPPRINNELIG 2008 BRUKERBETALINGER SUM(600:619) L3 ANDRE SALGS OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:780) , L5 RAMMETILSKUDD SUM(800:809) L6 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER SUM(810:829) , , ,00 L7 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850; 880:890) , L8 INNTEKTS OG FORMUESKATT SUM(870:873) L9 EIENDOMSSKATT SUM(874:876) L10 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER SUM(877:879) L11 SUM DRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) , , ,00 L12 LØNNSUTGIFTER SUM(010:089; 160:165) L14 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) L15 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285) I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , L16 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) , L17 OVERFØRINGER SUM(400:490) ,50 L18 AVSKRIVNINGER 590 L19 FORDELTE UTGIFTER NEG(690)+ (290790) L20 SUM DRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L20) , L21 BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12L , , ,00 L23 RENTEINTEKTER OG VTBYTTE SUM(900:905) 813,00 L25 MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN 920 L26 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) 813,00 L27 RENTEUTGIFTR OG LÅNEOMKOSTNINGER 500 L29 AVDRAG PA LAN 510 L30 UTLÅN 520 L31 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) L32

8 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (FORTS) GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 7 KOSTRAART REGULERT OPPRINNELIG 2008 RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS TRANSAKSJONER L27L32 813,00 L34 MOTPOST AVSKRIVNINGER 990 L35 NETTO DRIFTSRESULTAT L23+L34+L , , ,00 L36 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS SMESSIGE MINDREFORBRUK 930 L38 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 940 L39 BRUK AV BUNDNE FOND L40 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 L41 SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM(L38:L41) L42 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKApET 570 L44 AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ARS SMESSIGE MERFORBRUK 530 L45 AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND 540 L46 AVSATT TIL BUNDNE FOND , , ,00 L47 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 560 L48 SUM AVSETNINGER SUM(L44:L48) , , ,00 L49 SMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L36+L42L49 L51

9 QKONOMISK OVERSTKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING GAMVIK NORD1 UTVIKLING KF SIDENR: 8 KOSTRA ART REGULERT OPPRINNELIG 2008 SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM(660:670) L3 ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(600:650) L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) L5 STATLIGE OVERFØRINGER SUM(800:810) L6 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:890) L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) L8 SUM INNTEKTER SUM(L3:L8) L9 LØNNSUTGIFER SUM(010:080; 160:165) L11 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) L12 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285) I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) L13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER SUM(300:380) KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON L14 OVERFØRINGER SUM(400:490) L15 RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER 500 L16 FORDELTE UTGIFTER 690+(290790) L17 SUM UTGIFTER SUM(L11:L17) L18 AVDk2AG PÅ LÅN 510 L20 UTLAN 520 L21 KJØP AV AKSJER OG ANDLER 529 L22 DEKNING AV TIDLIGERE ARS UDEKKET 530 L23 AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 548 L24 AVSATT TIL BUNDNE FOND 550 L25 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 560 L26 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM(L20:L26) L27 FINANSIERINGSBEHOV L18+L27L9 L28 BRUK AV LÅN 910 L30 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN 920 L31 SALG AV AKSJER OG ANDELER 929 L32 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK 930 L33 OVERFØRT FRA DRIFTSET 970 L34 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 940 L35 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND 948 L36 BRUK AV BUNDNE FOND 950 L37 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVEN 960 L38 SUM FINANSIERING SUM(L30:L38) L39 UDEKKET/UDISPONERT L28 L39 L40

10 Regnskap Rev.budsj. Oppr. Budsj Regnskap OMSTILLINGSSTYRET KOMPENSERT MOMS 2 295, TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUN , SUM DRIFTSINNTEKTER , LEDERGODTGJØRELSER MØTEGODTGJØRELSER HOTELLOPPHOLD IKKE OPPG HOTELLOPPHOLD IKKE OPPG ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER OPGPL. YTELSER I FORB KUR REISEUTG. IKKE OPP. PLIKT ANNET KJØPAV TJENESTER KREVD MOMS OVERFØRTIL KOMMUNEN SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO ADMINISTRASJON KOMPENSERT MOMS TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUN , SUM DRIFTSINNTEKTER , DIVERSE KONTORUTGIFTER HOTELLOPPHOLD IKKE OPPG ANDRE DRIFTSUTGIFTER OPGPL. YTELSER I FORB KUR DRIVSTOFF REISEUTG.1KKE OPP. PLIKT HUSLEIE LEIE AV BIL KJØPAV STJENESTE ANNET KJØP AV TJENESTER KREVD MOMS OVERFØRTIL KOMMUNEN SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO

11 . Regnskap Rev.buclsj. Oppr. Budsj Regnskap NÆRINGSFONDET TILSKUDD FRA OMSTILLINGSM , SUM DRIFTSINNTEKTER , TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDE SUM DRIFTSUTGIFTER RENTEINNTEKTER, BANKINNSK BRUK AV NÆRINGSFOND 813, o o SUM FINANSIERINGSINNTE ,00 o AVSETNING TIL NÆRINGSFOND AVSETNING TIL NÆRINGSFOND SUM FINANSIERINGSUTGIF NETTO , o o o o OMSTILLINGSMIDLER OMSTILLINGSMIDLER , SUM DRIFTSINNTEKTER , NETTO , VISIT NORDKYN ANNET KJØP AV TJENESTER SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO

12 Regnskap Rev.budsj. Oppr. Budsj Regnskap NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE TILSKUDD NÆRINGSFONDET TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUN SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO SLETTNES LEIEINNTEKTER SLETTNES KOMPENSERT MOMS 5 253, TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUN SUM DRIFTSINNTEKTER , ANDRE DRIFTSUTGIFTER KREVD MOMS OVERFØRTIL KOMMUNEN SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO FISKERISATSING KOMPENSERT MOMS 1 266,32 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 266, ANDRE DRIFTSUTGIFTER KREVD MOMS OVERFØRTIL KOMMUNEN SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO

13 Regnskap Rev.budsj. Oppr. Budsj Regnskap SOMMERJOBB UNGDOM/FISKERI ANDRE DRIFTSUTGIFTER SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO KULTURAKTIVITETER/FESTIVA ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFØR TIL KOMMUNEN SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO SJØSAMEPROSJEKT TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUN SUM DRIFTSINNTEKTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFØR TIL KOMMUNEN SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO , TURKART NORDKYN KOMPENSERTMOMS SUM DRIFTSINNTEKTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER KREVD MOMS SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO

14 Regnskap Rev.budsj. Oppr. Budsj Regnskap INFO/KOMMUNIKASJON KOMPENSERT MOMS 3 583,75 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 3 583, ANDRE DR1FTSUTGIFTER ANNET KJØPAV TJENESTER KREVD MOMS SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO MODELLTANKFORSØK ANNET KJØPAV TJENESTER SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO ØVRIGE FORMÅL KOMPENSERT MOMS ,80 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANNET KJØP AV TJENESTER KREVD MOMS SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO

15 Saldo Saldo EIENDELER ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FYLKESSKATTESJEFEN STATEN INKL. TRYGDEFORVALTN DIVERSE DEBITORER PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVAR AVREGNINGSKONTO BANK , INTERIMSKONTI , KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFT FOND FORRETNINGS OG SPAREBANKER KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD KASSE POSTGIRO BANKINNSKUDD SUM OMLØPSMIDLER EID SUM EIENDELER AKT SUM EIENDELER AKTIVA EGENKAPITAL NÆRINGSFOND , BUNDNE DRIFTSFOND , BUNDNE DRIFTSFOND , SUM BOKFØRT EGENKAPITAL , KAP SUM BOKFØRT KAPITAL ,87.00

16 Saldo Saldo GJELD LANGSIKTIG GJ ELD KORTSIKTI G.I ELD DIV KREDITORER , ANNEN KORTSIKTI GJELD OVERFOR , ANNEN KORTSIKTI GJELD , SUM KORTSIKTI GJELD , GJE SUM GJELD , PAS SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,11.00 EGENKAPITAL MEMORIAKONTI

17 Note 1 Endring i arbeidskapital(fkr 5 nr. 1) Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner 813 Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne Sum anvendelse av midler Anskaffelse anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon) Endring arbeidskapital i driftsog investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) Forklaring til differanse i arb.kapital : Dersom det har vært vesentlige endringer i arbeidskapitalen gjennom året, bør dette forklares nærmere. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side i av 1

18 Note 2 Avsetning og bruk av fond (FKR 5 nr. 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2 009, Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetnin senere år Netto avsetninger Disposisjonsfond Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Avsetnin er til fondet Beholdning Bundne driftsfond Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Bruk av fondene i investeringsregnskapet Avsetnin er til fondene ,87 Beholdning ,87 Ubundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Bundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Likviditetsreserve drift Beholdning Avsetninger til likviditetsreserve drift Bruk av likviditetsreserve drift Beholdning Likviditetsreserve investering Beholdning Avsetninger til likviditetsreserve investering Bruk av av likviditetsreserve investerin Beholdning Negative avsetninger vises med foran. Eventuelle ytterligere opplysninger gis om spesifikke fond avsatt til konete forhold og frie fond ellers som er av allmenn interesse, spesielt når det oppstår endringer i forutsetninger og aktualitet for disse fondene. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 1

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer